Politikken slår fast at det er et fælles anliggende at nå målsætningerne og gennemføre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politikken slår fast at det er et fælles anliggende at nå målsætningerne og gennemføre"

Transkript

1 Ældrepolitik 2015

2

3 INDHOLD Indledning 5 DEL 1 Ældrepolitikkens grundlag og betragtninger Ældrepolitikkens vision Ældrepolitikkens værdier Udfordringer på ældreområdet Sammenhængende forløb mellem social- og sundhedsindsatser og borgerens hverdagsliv Boformer og tilgængelighed DEL 2 Samskabelse, frivillighed og aktivt ældreliv Mad til ældre Forebyggelse og rehabilitering Velfærdsteknologi Demens Den psykisk syge ældre

4 Denne politik indeholder en fælles beskrivelse af ældreområdet: Hvad er vores vision og værdier for området, og hvilke udfordringer ser vi i de kommende år? Politikken beskriver overordnede temaer på ældreområdet, hvor der er formuleret klare målsætninger og handlinger for udvikling på området i de kommende år. Politikken slår fast at det er et fælles anliggende at nå målsætningerne og gennemføre handlingerne. 4

5 INDLEDNING Denne Ældrepolitik udfolder Sorø Kommunes Visions- og planstrategi i forhold til ældreområdet. Ældrepolitikken er en videreudvikling af den ældrepolitik, der blev vedtaget i Det er vigtigt, at vi har en Ældrepolitik, som både borgere, brugere, politikere og kommunens ansatte på ældreområdet, føler er deres. Udarbejdelsen af denne Ældrepolitik er i tråd hermed sket i et samarbejde med borgerne og med Ældrerådet og Ældresagen. Det generelle billede i Danmark er præget af stærke ældre, der klarer sig selv og nyder deres tredje alder. Men samtidig er der fl ere kronisk syge, og mange har behov for personlig og praktisk hjælp. Alle forventer, at der er hjælp at hente, hvis vi som ældre får brug for det. Og sådan skal det også være. Samtidig ved vi, at den offentlige indsats på ældreområdet er under pres: Kravene til ældreplejen vokser, gruppen af ældre bliver stadigt større og muligheden for at skaffe hænder samt tilstrækkelige ressourcer, bliver ikke lettere i de kommende år. Vi skal være bevidste om hvilke visioner og værdier, der skal være bærende for vores fælles indsats og hvordan vi vil påvirke udviklingen inden for ældreområdet. En klar og ligeværdig dialog samt en god forventningsafstemning mellem borgere og kommune skaber de bedste betingelser for en tilfredsstillende opgaveløsning. Ældrepolitikken handler om, hvordan vi i fællesskab sørger for at passe godt på hinanden og skabe de rammer og vilkår som gør, at vi alle kan leve et aktivt og godt liv hele livet. Lars Schmidt Formand Social og Sundhedsudvalget Ældrepolitikken godkendt af Byrådet 7. oktober En ældrepolitik kan ikke løse disse udfordringer alene, men den kan bringe os til at tale om dem og give os mulighed for at overveje vores forventninger og prioriteringer i fællesskab. 5

6

7 DEL 1 ÆLDREPOLITIKKENS GRUNDLAG OG BETRAGTNINGER

8 ÆLDREPOLITIKKENS VISION Fremtiden udfordrer kommunen på blandt andet ældreområdet. Det er derfor af stor betydning, at Ældrepolitikken er retningsgivende og dynamisk. Sorø Kommune har som målsætning, at den offentlige indsats skal udvikles og tilrettelægges, så den bedst muligt støtter den enkeltes mulighed for at klare sig selv, i et uafhængigt og selvstændigt liv. Sorø Kommunes ældrepolitik tager udgangspunkt i kommunens vision og værdier på området. Den synliggør målsætninger og indsatsområder, som i den kommende periode udgør fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den bliver derved retningsgivende for de udviklingsinitiativer, som skal iværksættes i de kommende år. Ældrepolitikken er et aktivt redskab, som løbende vil blive evalueret og justeret med indarbejdelse af nye mål. Kommu-nens borgere, Ældrerådet og interesseor-ganisationer m.fl. vil naturligvis blive aktivt inddraget heri, ligesom det har været tilfældet ved udarbejdelsen af denne politik. 8

9 VISION HANDICAPPOLITIKKENS FUNDAMENT Vores indsats skal bygges på det liv, som borgerne lever og vi skal skabe løsningerne i fællesskab. De kommunale ressourcer skal rettes mod de svage og syge ældre. Samtidig skal kommunen være med til at sikre rammer og vilkår for de raske ældre, så der er mulighed for socialt samvær, fælles oplevelser samt det gode og aktivt levede liv. Ældre borgere er en styrke og et aktiv for vort samfund. Den voksende ældrebefolkning er blandt andet en konsekvens af, at vi lever stadigt længere og også længere med vores funktionsevner intakt. Den voksende ældrebefolkning er en ressource, som har meget at byde på i forhold til vores samfund. Vi skal alle borgere, kommune og frivillige - påtage os et fælles ansvar for de af vore medmennesker, som får behov for vores støtte og hjælp. Gennem fælles indsats vil vi også i fremtiden skabe gode og omsorgsfulde løsninger, samt imødekomme de udfordringer vi møder. 9

10 ÆLDREPOLITIKKENS VÆRDIER Byrådet har besluttet, at Sorø Kommune skal basere sin virksomhed på fælles værdier: Troværdighed Engagement og arbejdsglæde Åbenhed, dialog og anerkendelse Værdierne afspejler sig i Ældrepolitikken TROVÆRDIGHED Vi vil bruge kulturarven, det Alle mennesker vil som udgangspunkt gerne kunne klare sig aktive selv og leve fritids- et indholdsrigt og foreningsliv, liv. En sund livsstil med fysisk, social og kulturel aktivitet er grundelementer for at kunne fastholde det liv, man ønsker - også når man naturen og herlighedsværdierne, der kendetegner Sorø bliver ældre. Det forventes, at den enkelte tager ansvar for eget liv og trivsel. Pårørende og de frivillige er en vigtig hjørnesten i den mellemmenneskelige Kommune, indsats utraditionelt og skal have den og fornødne opbakning til deres indsats. aktivt for at give kommunen Når en ældre borger får behov for hjælp og støtte, og borgerens netværk en ikke stærkere længere profil. er tilstrækkeligt, træder kommunen til med optræning og vedligeholdelse af færdigheder eller omsorgsfuld støtte og hjælp til et trygt og værdigt liv. 10

11 ÅBENHED, DIALOG OG ANERKENDELSE En klar og ligeværdig dialog samt en god forventningsafstemning mellem borgere og kommune skaber de bedste betingelser for en tilfredsstillende opgaveløsning.vi skal udvikle nye velfærdsløsninger på ældreområdet i dialog og samarbejde med borgerne, og vi skal være åbne for at gå nye veje bare vi altid husker, at de menneskelige relationer er af uvurderlig betydning for den enkelte. ENGAGEMENT OG ARBEJDS- GLÆDE Nærvær, kvalifi ceret og respektfuld støtte, omsorg og pleje, frihed til at medarbejder og borger sammen tilrettelægger arbejdet, så indsatsen tilpasses bedst muligt den enkelte borgers individuelle Behov, samt selvbestemmelse og indfl ydelse på egen hverdag, er grundlaget for at bevare kontrollen og ansvaret for eget liv. 11

12 SORØ KOMMUNE HAR INDBYGGERE (1/1 2015) (knap 20 %) er ældre borgere på 65 år og derover. Om 10 år er dette tal forventeligt omkring (godt 4 %) er over 80 år. Om 10 år er det ca ca. halvdelen af de ældre lider af en eller fl ere langvarige sygdomme, tendensen er stigende ca. 2/3 af de ældre opfatter selv deres helbred som godt eller rigtig godt knap 10 % af de ældre er tit uønsket alene både kvinder og mænd oplever ensom-hed, men enkemænd er særligt udsatte mangel på netværk øger risikoen for sygdom eller tidlig død med 50 procent ca. 1/3 af de nuværende medarbejdere på ældreområdet går på pension indenfor de næste 10 år, samtidig med at færre kommer ind på arbejdsmarkedet den gennemsnitlige indlæggelsestid på sygehus er på 5 år faldet med ca. 1 dag til nu 3,6 dage 12

13 UDFORDRINGER PÅ ÆLDREOMRÅDET Der vil blive fl ere ældre i de næste mange år, ikke mindst vil stigningen blive markant i den ældste del af ældregruppen. Stigningen forventes at medføre en øget andel af borgere med demenssygdomme og andre komplekse sygdomsforløb. Flere langvarigt kronisk syge, en stigende udvikling i antal borgere med livsstilsrelaterede sygdomme samt udviklingen af nye behandlingsmetoder forventes at øge efterspørgslen på sundhedsydelser, også i kommunalt regi. De igangværende strukturændringer, der blandt andet medfører øget specialisering og centralisering af sygehuse, vil betyde, at et stigende antal borgere behandles og plejes uden for sygehus blandt andet med ydelser fra den kommunale hjemmesygepleje. Kommunerne vil således i de kommende år i stigende grad blive tilført nye og mere komplekse pleje- og behandlingsopgaver. Andelen af den erhvervsaktive del af befolkningen falder imidlertid støt i de kommende mange år og det forhold, at en relativt stor andel af medarbejdere indenfor ældreområdet aldersmæssigt ligger i den høje ende, vil i betydelig grad udfordre muligheden for at kunne få uddannede medarbejdere nok selv indenfor relativt få år. Sorø Kommunes tilbud til ældre omfatter: 159 almene plejeboliger og 4 afl astningspladser 52 demensplejeboliger, 3 afl astningspladser og et dagtilbud med 6 pladser for demente Rehabiliteringscenter med i alt 10 døgnpladser 250 ældreboliger 2 visiterede dagcentertilbud - gennemsnitligt 90 borgere bruger de to dagcentre en eller fl ere gange om ugen. 4 brugerstyrede aktivitetscentre Hjemmepleje med gennemsnitlig ca. 800 brugere pr. måned Sygepleje med gennemsnitligt ca. 500 brugere 13

14 SAMMENHÆNGENDE FORLØB MELLEM SOCIAL - OG SUNDHEDSINDSATSER OG BORGERNES HVERDAGLIV Ældre borgere har ofte et komplekst sygdomsbillede med fl ere sygdomme og har derfor behov for løbende behandling, genoptræning, pleje og omsorg. Det medfører ofte hyppige kontakter til alle dele af sundhedssystemet. Og det giver udfordringer i forhold til koordination, sammenhæng og kommunikation, således at forløbet og overgangen mellem indlæggelse, udskrivning og hjem fungerer bedst muligt. Sundhedsaftalen mellem regionen og kommunerne er et redskab, der styrker dialogen og samarbejdsrelationerne, men der er stadig store udfordringer i forhold til at sikre en fyldestgørende kommunikation og et velfungerende samarbejde mellem de involverede parter. IT-systemer og procedurer for kommuni-kation og samarbejde mellem sygehus, kommune og praktiserende læger er vigtige skridt på vejen mod bedre og mere sammenhængende forløb. Den øgede specialisering og centralisering af sygehuse medfører, at et stigende antal borgere udskrives langt tidligere end før og behandles og plejes uden for sygehus, blandt andet i den kommunale hjemmepleje. Udviklingen i sygehusvæsenet forudsæt-ter at det nære sundhedsvæsen, som indsatserne i kommunerne betegnes, er gearet til at varetage komplekse pleje- og behandlingsopgaver og sikre en god kvalitet i behandlingen, så man kan undgå unødvendige sygehusindlæggelser. 14

15 OVERORDNET ORGANI- SERING AF SUNDHEDS- OPGAVERNE Kommunale opgaver Forebyggelse, sundhedsfremme, genoptræning, rehabilitering, sygepleje, personlig og praktisk støtte og omsorg i eget hjem eller på plejecenter. Regionale opgaver Regionerne har ansvaret for sygehusvæsenet Praksissektor Alment praktiserende læger og speciallæger mfl.: De praktiserende læger er ansvarlig for borgerens udredning og behandling. De fungerer som tovholdere for patienterne ved indlæggelser på sygehus. SUNDHEDSAFTALEN Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der udstikker retning for det fælles samarbejde mellem region og kommuner om løsning af opgaver på sundhedsområdet og samtidig indeholder konkrete aftaler om, hvordan den politiske vision skal udmøntes i praksis. I sundhedsaftalen ligestilles psykiatri og somatik. Det løbende samarbejde om samtidige patientforløb i fl ere sektorer er i fokus, og kravene til opfølgning og dokumentation skærpes 15

16 BOFORMER OG TILGÆNGELIGHED Med den stigende levealder vil der i fremtiden isoleret betragtet blive behov for fl ere ældreegnede boliger samt plejeboliger, til trods for at borgernes helbredstilstand bliver stadigt bedre. Men samtidig med den udvikling vil den generelle forbedring af boligerne bevirke, at fremtidens ældre i større omfang vil opleve, at deres nuværende boliger også er velegnede i deres alderdom. Mange vil således med få ombygninger, relevante hjælpemidler samt den nødvendige plejemæssige indsats langt hen af vejen være i stand til at blive boende i sin hidtidige bolig. Sorø kommune har i lighed med de fl este kommuner oplevet en faldende efterspørgsel på især ældreboliger, men også på plejecentrene har der været perioder med et stigende antal ledige boliger. Dertil kommer, at undersøgelser peger på, at den kommende generation af ældre oplever andre behov og bl.a. mener, at seniorbofællesskaber og lignende vil være et godt alternativ til ældre- og plejeboliger. Borgernes ønske om i højere grad at få større boliger og ofte også bevare et ejerforhold gør det nærliggende at arbejde for, at fremtidig etablering og drift af ældre- og handicapegnede boliger kan ske på det almennyttige boligmarked. En udvikling i den retning vil kunne skabe rum for nytænkning, for eksempel i forhold til at få forskellige former for ejer, andels og lejeboliger til at indgå i forsyningen af ældre- og handicapvenlige boliger. Der er i 2015 lavet en analyse af ældre- og plejeboligområdet. Den danner grundlag for i god tid at igangsætte en proces omkring nødvendige strategiske overvejelser, og udarbejdelse af en egentlig udviklingsplan på området. 16

17 Sorø kommune vil i samarbejde med boligselskaberne sikre, at kommunen har det nødvendige udbud af ældre- og handicapegnede boliger. Når der skal fornyes eller bygges nyt vil vi i samarbejde med boligselskaber og arkitekter udvikle spændende og inkluderende boligmiljøer med fokus på funktionalitet, tilgængelighed, miljø og muligheder for fællesskab, til gavn og glæde for de ældre borgere, der vælger at bo der. Fælles for alt nybyggeri, der målretter sig de ældre borgere, skal være, at ny og velafprøvet velfærdsteknologi skal indgå i størst muligt omfang. Sorø Kommune vil have fokus på mulighederne for udvikling af Intelligente boliger. Formålet hermed er at bidrage til, at de kommende ældre kan klare sig bedst muligt. Boliganalysen viser at der er et rimeligt afbalanceret udbud af ældre/pleje/ demensboliger i Sorø Kommune.Der er en overkapacitet på den del af boliger, som omfatter ældre et-rumsboliger. Der er størst efterspørgsel på plejeboliger, som er beliggende i Sorø by i forhold til aktivitetsmuligheder mm. Hovedvægten af boligerne placerer sig i et opmærksomhedsfelt i forhold til vedligeholdelsesstand/behov eller tidssvarende bolig. 17

18

19 DEL 2 I samskabelsesprocessen er der valgt 6 temaer/udviklingsområder. Disse områder uddybes i det følgende.

20 SAMSKABELSE, FRIVILLIGHED OG AKTIVT ÆLDRELIV Velfærd har gennem mange år primært været et spørgsmål om de ydelser, det offentlige skal levere til borgerne. I den nye velfærdsforståelse er der mere fokus på samspillet mellem mange forskellige aktører for at sikre borgerne den størst mulige livskvalitet. Der lægges vægt på borgernes egne ressourcer og på værdien af den frivillige indsats som en vigtig og fornyende medspiller i udviklingen af velfærdssamfundet. De fl este ældre i Danmark klarer sig selv, er aktive og indgår i sociale netværk. Alli-gevel føler mange sig ensomme og savner nogen at tale med. En mindre gruppe er kronisk syge og har behov for praktisk og personlig støtte. Fælles for alle er ønsket om at fastholde et så meningsfyldt liv som muligt. Her er den frivillige indsats vigtig, da den skaber livskvalitet både for den plejekrævende og den selvhjulpne ældre. Frivillighed ses ikke længere kun som et supplement til det offentlige, men som en indsats, der kan bidrage med noget andet end den professionelle indsats. Kommunen og de frivillige foreninger skaber velfærden i fællesskab - og der tales derfor i dag om samskabelse. 20

21 Mål At skabe en så almindelig hverdag som muligt både i hjemmet og på plejehjemmet At styrke det aktive ældreliv At bekæmpe ensomhed At inddrage fl ere frivillige sociale foreninger i indsatsen for de mere sårbare ældre At skabe livskvalitet gennem et øget samarbejde mellem de frivillige foreninger og kommunen Konkrete handlinger Sorø Kommune og frivillige for-eninger tager i fællesskab initiativer, der giver de ældre mulighed for at fastholde en så almindelig hverdag som muligt Sorø Kommune og frivillige foreninger igangsætter i fællesskab konkrete aktiviteter for ældre borgere, så færre føler sig ensomme og fl ere får mulighed for at blive en del af et fællesskab Flere konkrete aktiviteter etableres med fl eksible åbningstider, så de ældre kan deltage, når de har overskud til det Sorø Kommune og frivillige foreninger tager i fællesskab konkrete initiativer til at udbrede kendskab til og mulighed for at engagere sig frivilligt på ældreområdet. 21

22 MAD TIL ÆLDRE Der er en høj forekomst af dårlig ernæringstilstand blandt ældre. Appetitløshed og vægttab har alvorlige konsekvenser i form af nedsat fysisk, mental og social funktionsevne, og øget risiko for sygdom. Citater fra borgermødet: Selskab lokker mere mad ned Et fællesskab omkring måltidet vil øge spiselysten, så undervægt og ensomhed kan mindskes. De enlige og ensomme ældre, der ikke er kendt i de kommunale tilbud, skal i fokus. Ældre spiser ikke så store portioner. Det er vigtigt, at der fokuseres på en energitæt kost, samt at der gives valgmuligheder mellem forskellige retter. Vi kommer fra forskellige kulturer og har hver især forskellige traditioner og madvaner. Nyeste forskning viser at 20 % af plejekrævende ældre er under vægtige og at der årligt kan spares 1,5 2 mia. kr. ved en målrettet indsats. Måltidet er med til at holde os raske og skabe livskvalitet Det er svær t at ændre kostvaner 22

23 Mål Måltidets kvalitet sigter mod: at holde mennesker raske at fremme sundhed og forebygge sygdom at vedligeholde funktionsevnerne længst muligt at skabe livskvalitet De sociale rammer sigter mod: at skabe trivsel, velvære og hygge at skabe fællesskaber omkring spisning Konkrete handlinger Hjemtagning af madproduktionen til plejecentre og botilbud, så maden bliver frisklavet hver dag. Information om de tilbud om madordninger og samværsgrupper, der er tilgængelige Arbejde på at skabe åbne cafemiljøer, så der er tilbud om mad og samvær. På længere sigt ønske transport til disse samlingssteder evt. med skolebussen. Give viden om, hvor vigtigt der er med en ernæringsrigtig kost, og hvilken betydning, det har for ens sundhed og forebyggelse af sygdom Tilbud om regelmæssig vejning af alle, der modtager hjemmepleje, så der kan handles på utilsigtet vægttab i tide, gerne til alle over 75 år Tilbud om et måltid til et personale, med det formål at få en borger til at spise mere 23

24 FOREBYGGELSE OG REHABILITERING Rigtig mange ældre gør meget for at holde sig sunde og i god fysisk form via forskellige aktiviteter. Det er vigtigt fortsat at synliggøre disse aktiviteter og sikre at så mange ældre som muligt holder sig i gang. Det er dokumenteret, at fysisk aktivitet og konditionstræning reducerer sygelighed og dødelighed og fremmer mulighederne for, at man kan klare sig selv højt op i alderen. De offi cielle anbefalinger for fysisk aktivi-tet for ældre er, at man skal være fysisk aktiv Citater fra borgermødet: Kommunen er for flinke ved de ældre, der ikke har lyst til at gøre noget selv de ældre skal skubbes noget mere Det er vigtigt at kunne følges med nogen til en aktivitet 30 min. om dagen med moderat intensitet, udover de almindelige daglige aktiviteter. Fysisk aktivitet har også stor indfl ydelse på funktionsniveau, søvnen, livskvalitet, psykisk velbefi ndende og smerter med videre. Det er vigtigt med gode motionsvaner, gerne sammen med andre. En stigende del af ældrebefolkningen er fysisk aktive, men næsten halvdelen er fysisk inaktive Fysisk aktive ældre lever længere end dem, der er fysisk inaktive Med alderen sker der en reduktion i kondition og muskelstyrke, nedsat balance og dårligere koordination og reaktionstid. Det skyldes både aldring og nedsat fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet er en af de vigtigste forudsætninger for succesfuld aldring, fordi risikoen for sygelighed/dødelighed nedsættes og forebygger risikoen for at blive skrøbelig 24

25 Mål At understøtte initiativer, der giver ældre mulighed for selv at holde sig fysisk i gang samt giver social kontakt At der er fokus på begyndende tegn på ændringer i funktionsniveau At sikre at alle ældre bliver set på med rehabiliterings øjne ved en ændring i deres funktionsniveau At borgere med stort behov for rehabilitering kan tilbydes et intensivt tilbud på avanceret fagligt niveau Konkrete handlinger Udbrede kendskabet til de mange muligheder, der findes i Sorø Kommune via fx hjemmeside/ Sorø Avis med oversigt over tilbud vedr. fysisk aktivtiet til +65 Få etableret motionsvenner/gå tur venner for de fysisk mest sårbare Udbrede budskabet om at fysisk aktivitet giver livskvalitet og glæde husk at tage naboen med Sikre at hjemmeplejens personale motiverer borgeren til at deltage i de forskellige aktiviteter Afprøve døgnrehabilitering / Rehabiliteringscenter, så borgere med et stort rehabiliteringsbehov kan få et intensivt tilbud Hjemmeplejen vil anvende konkrete metoder omkring tidlig opsporing for at vurdere begyndende ændringer 25

26 VELFÆRDSTEKNOLOGI Velfærdsteknologi kan anvendes i forbindelse med ydelser som pleje, omsorg, praktisk hjælp, hjælpemidler, boligindretning, genoptræning, vedligeholdes mv. Teknologien kan være et godt hjælperedskab, når man ikke kan klare hverdagens gøremål selv, men stadig ønsker at have friheden til selv at vælge, hvornår man har brug for hjælpen. Men teknologien kan også medvirke til at lette arbejdet for de medarbejdere, som udfører tunge og kompliceret plejeopga-ver. Mål At bruge teknologi der skal hjælpe den enkelte borger til at genvinde og/eller bibeholde den bedst mulige funktionsevne At borgere som har svært ved at komme ud af huset, skal have mulighed for skabe sociale relationer via teknologi eller hjemmetræne At skabe et godt arbejdsmiljø for medarbejderne, så samarbejdet med borgeren bliver udført med en høj kvalitet og god kommunikation At teknologien bliver en naturlig del af de daglige løsninger/hjælperedskaber hos borgere med nedsat funktionsevne Konkrete handlinger I højere grad samarbejde med andre kommuner, så kendskabet om teknologiske muligheder bliver forstærket Informere borgerne om de forskellige teknologiske muligheder for, hvordan man bedst kan forberede sin alderdom og evt. kommende svækkelse Skabe en kultur hos medarbejderne, hvor de i tæt samarbejde med borgeren tænker teknologien ind som en naturlig del af løsningen på de daglige aktiviteter 26

27 27

28 DEMENS Demens er en sygdom. Demenssygdom kan ramme alle, uanset alder, men er hyppigere, jo ældre man bliver. Livstil og generel sundhed har begrænset indfl ydelse på, om man rammes. En demenssygdom fratager gradvist den ramtes evne til selv at opfylde egne be-hov og varetage egne interesser. Fælles for såvel den demensramte, som den demensramtes familie er ønsket om at bevare et godt og aktivt liv. Der er gennem de sidste år ført oplysningskampagner fra Socialministeriet og Alzheimerforeningen for at øge fokus på, at tidlig udredning og behandling kan forsinke sygdomsudviklingen. Viden om demens medfører også større accept, indsigt og evne til at hjælpe den demensramte og de pårørende. Den generelle samfundsudvikling går mod øget egenomsorg/eget ansvar for eget liv. En udvikling, det kan være svært at håndtere som demensramt. Demensramte med meget lille socialt netværk er især udsatte. Nogle velfærdteknologiske hjælpemidler kan med fordel benyttes til støtte i hverdagen for den demente. At være ægtefælle, pårørende eller bekendt til en demensramt borger kan være belastende og griber meget ind i ens dagligliv. Især oplever mange ægtefæller at blive meget isolerede og miste det sociale netværk. Der er ca. 450 borgere med demens i Sorø Kommune Demens skyldes ikke alder, men risikoen stiger med alderen. Hver 3. over 85 år er ramt af demens. Tegn på begyndende demens er dårlig hukommelse og nedsat evne til at fungere i hverdagen Nogle demensramte mærker selv, at der er noget galt og søger læge, mens andre ikke gør og der for skal have hjælp til at blive udredt. Det er ikke muligt at helbrede demenssygdomme. Tidlig medicinsk behandling kan for en periode forbedre funktionsniveau eller forsinke den fremadskridende proces 28

29 Mål At sikre den demensramte borgers ret til et værdigt liv i egnede rammer. At tilbyde en bred vifte af tilbud målrettet den demensramte borger og de pårørende. At sikre borgeren de rette tilbud gennem gode fysiske rammer, stærk faglighed, velfærdsteknologi og godt tværfagligt samarbejde. At imødekomme de pårørendes behov for støtte til fortsat at magte omsorgsopgaven. At samarbejdet med frivillige organisationer omkring en række tilbud udbygges og styrkes. Konkrete handlinger Det netop etablerede tilbud om afl astning for demensramte evalueres, idet det skal vurderes, hvorvidt det tilgodeser de demensramte og de pårørendes behov. I samarbejde med foreninger udarbejdes en samlet oversigt over kommunens tilbud til demensramte samt øvrige tilbud inkl. støtte- og selvhjælpsgrupper til demensramte og deres pårørende. Med inspiration fra andre kommuner vurderes de fysiske rammer Mulighederne for velfærdsteknologiske hjælpemidler afdækkes og beskrives I samarbejde med foreninger udvikles undervisning og tilbud til de pårørende 29

30 DEN PSYKISK SYGE ÆLDRE Vi bliver ældre og ældre, og selvom mange ældre er åndsfriske og fysisk velfungerende, er der stadig en del udfordringer i denne livsfase. Mange ældre er gået på pension og oplever tab af arbejdsidentitet, ægtefællen dør, vennerne falder bort og ensomheden melder sig. Det gør, at den ældre måske er mere modtagelig for fysisk og psykisk sygdom. En del af de ældre med psykisk sygdom har kontakt med det offentlige, da de modtager hjælp fra Ældreplejen, men der er også en del ældre, som ingen kontakt har med det offentlige eller andre mennesker. Kontakten med det offentlige sker ofte, når deres psykiske sygdom er så fremskreden, at den ældres adfærd giver anledning til, at andre kontakter det offentlige. Det kan f.eks. være, at de banker på dørene hos naboerne, da de er bange; de larmer i egen lejlighed eller naboer er bekymrede for den ældres situation. Familie, pårørende, venner og omgangskredsen har måske svært ved at forstå, hvad der sker med den ældre og ved ikke, hvordan de kan hjælpe. Der er også risiko for at den ældre mister kontakt med andre, da han/ hun ikke selv kan se behovet for hjælp eller afviser kontakt. Viden om psykisk sygdom hos ældre medfører større accept, indsigt og evne til at hjælpe den ældre og de pårørende. Psykisk sygdom hos ældre kan behandles og afhjælpes, så derfor er det vigtigt at den ældre med psykisk sygdom bliver undersøgt med henblik på at få klarlagt, hvad de fejler herunder, hvordan deres forskellige symptomer og sygdomme hænger sammen. Psykisk sygdom hos ældre drejer sig om depression, angst, misbrug, demens og psykotiske reaktioner. Det kan også være følger af psy-kisk sårbarhed og sygdom herun-der ældres høje selvmordsrate. Psykisk sygdom kan være forbun-det med problemer, da sympto-merne varierer og årsagerne er forskellige. 30

31 Mål Skabe åbenhed om psykisk sygdom hos ældre ved at give større indsigt, og dermed skabe forståelse og rummelighed i forhold til psykisk sygdom. Skabe mulighed for hjælp og støtte herunder udredning og behandling. Skabe mulighed for samvær gennem fællesskaber for ældre med psykisk sygdom. Sikre at den ældre med psykisk sygdom ret til et værdigt liv. Konkrete handlinger Udarbejde en plan for udbredelse af viden vedrørende psykisk sygdom hos ældre, herunder hvordan man kan få rådgivning og vejledning, udredning og behandling samt pleje. Etablere samværstilbud for ældre med psykisk sygdom samt arbejde på etableringen af støttegrupper til pårørende m.m. evt. i samarbejde med frivillige organisationer 31

32

Politikken slår fast at det er et fælles anliggende at nå målsætningerne og gennemføre

Politikken slår fast at det er et fælles anliggende at nå målsætningerne og gennemføre Værdighedspolitik 2016 INDHOLD Indledning 5 DEL 1 Værdighedspolitikkens grundlag og betragtninger Værdighedspolitikkens vision Værdighedspolitikkens værdier Udfordringer på ældreområdet Sammenhængende

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Sorø Kommune. Ældrepolitik

Sorø Kommune. Ældrepolitik Sorø Kommune Ældrepolitik INDHOLD Forord af formand for Social og Sundhedsudvalget, Annette Raaschou van der Star Side 5 DEL 1 Ældrepolitikkens grundlag og betragtninger Side 7 Formål med Ældrepolitikken

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Værdighedspolitikken Udkast

Værdighedspolitikken Udkast Udkast Værdighedspolitikken // 2016 Forord Ringkøbing-Skjern Kommunes værdighedspolitik beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet, herunder blandt andet personlig hjælp,

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 6 ken indsatsområder... 7 1. Et godt ældreliv... 7 2. En tryg hverdag... 8 3. Sundhed

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 VISION... 4 INDSATSOMRÅDER... 5 1. LIVSKVALITET... 5 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er

Læs mere

Strategi for demensområdet

Strategi for demensområdet Velfærd og Sundhed Sagsnr. 27.00.00-P05-6-14 Sagsbe. TC/SR/MSJ Dato:03.09.2015 Strategi for demensområdet 2015-2019 Håndterbarhed Begribelighed Meningsfuldhed Oplevelse af sammenhæng 1 Formål Horsens Kommune

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune

Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune for Skive Kommune 2016-2018 Skive Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik. Godkendt af Byrådet den 28. juni 2016 [03] Alder er som at bestige et bjerg. Man bliver nok lidt forpustet, men får en langt bedre

Læs mere

Høringsudkast Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune

Høringsudkast Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune Høringsudkast Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune 2016-2018 Skive Kommunes Ældre- og værdighedspolitik. Godkendt af Byrådet den XX.XX 2016 Ældre- og værdighedspolitik [03] Alder er som at bestige

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Sundheds- og Ældrepolitik. Silkeborg Kommune. Høringsversion

Sundheds- og Ældrepolitik. Silkeborg Kommune. Høringsversion Sundheds- og Ældrepolitik Silkeborg Kommune Høringsversion 26. maj 2011 Forord Processen med at udarbejde den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune startede i efteråret 2010. Den første fase

Læs mere

Allerød Kommunes ældrepolitik

Allerød Kommunes ældrepolitik Allerød Kommunes ældrepolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Værdigrundlag 3. Overordnede målsætninger 3.1 At borgerne, hvis vilkår svækkes, sikres tryghed og omsorg 3.2 At den enkelte borger bevarer

Læs mere

Politisk udvalg: Socialudvalg

Politisk udvalg: Socialudvalg Demensområdet socialudvalget xx I fremtiden stiger antallet af personer med demens markant. Også forbruget af antidemensmedicin og de samfundsøkonomiske omkostninger af sygdommene forventes at stige. I

Læs mere

Ældrestrategi

Ældrestrategi 1 # 6 1 0 /2 1 1 / 29 Ældrestrategi 2017-2021 Forord forord 03 forord Lyngby-Taarbæk Kommune har en vigtig rolle i forhold til at bidrage til det gode og aktive liv som ældre. Vi ønsker som kommune at

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre Vision ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Forord Med Handleplan for Ældre 2011 2015 ønsker Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at beskrive rammerne omkring opgaverne på Ældreområdet

Læs mere

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr Demensstrategi Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr. 480-2016-169551 Sags nr. 480-2015-102393 Indhold Forord...2 Demensvenlig kommune...3 Værdiudsagn i demensindsatsen...4 Handlingsplan...5 Nordfyns

Læs mere

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune 2016-2018 Indledning Aldringsprocessen er forskellig fra borger til borger bl.a. på grund af forskelle i levevis og helbredstilstand. Der er derfor mange

Læs mere

Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED

Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED W EB U D G AV E Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED Kolofon Alder bedst i Horsens Vedtaget af Horsens Byråd den 28. februar 2012 Kontaktpersoner: Karin Holland, Direktør for Voksen og Sundhed (Malene

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 1. Indledning En vigtig del af visionen for Norddjurs Kommune er: Et liv med muligheder og Alle med. Et af hovedformålene med Norddjurs kommunes

Læs mere

Værdighedspolitik. Vision for ældreområdet: Vi skaber fremtidens velfærd. Sammen med borgeren, vil vi

Værdighedspolitik. Vision for ældreområdet: Vi skaber fremtidens velfærd. Sammen med borgeren, vil vi Værdighedspolitik Værdighedspolitik Værdighedspolitikken for ældreplejen beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet. Værdighedspolitikken danner rammen for hvilke konkrete

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitikkens indhold Indledning Forekomst Vision Overordnet mål i Faxe Kommune Indsatsområder: Information Tidlig indsats / udredning Tilbud til

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016 , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd Maj 2016 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-2 0 2 0 ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Formål... 3 Hvilke ydelser vedrører politikken?... 3 Politiske mål for værdighedspolitikken... 4 Livskvalitet...

Læs mere

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv Æ L D R EPO LITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken Politikken tager udgangspunkt i følgende emner: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Et godt ældreliv i Skive Kommune

Et godt ældreliv i Skive Kommune Et godt ældreliv i Skive Kommune Skive kommunes ældrepolitik Forslag, september 2009 Indhold Forord 3 side Fremtidens udfordringer 4 Flere ældre Nye ældre Hvad er et godt ældreliv Vejen frem mod ældrepolitikken

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

Sundhed er en del af grundlaget fordi

Sundhed er en del af grundlaget fordi Ældreområdet muligheder, behov og udfordringer ved at tænke sundhed ind i de ydelser, som ældre borgere i dag modtager med udgangspunkt i Serviceloven Vibeke Høy Worm Sundhed er en del af grundlaget fordi

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Inspiration til værdighedspolitikker

Inspiration til værdighedspolitikker Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 515 Offentligt April 2016 Inspiration til værdighedspolitikker FORSLAG TIL FORSKELLIGE FORMULERINGER. Forslagene er udsagn opsamlet fra DANSKE ÆLDRERÅDs

Læs mere

gladsaxe.dk Værdighedspolitik

gladsaxe.dk Værdighedspolitik gladsaxe.dk Værdighedspolitik 1 Fokus på værdighed Gladsaxe Kommune har fokus på værdighed i ældreplejen. En egentlig værdighedspolitik er dog en god anledning til at få de mange værdier samlet ét sted

Læs mere

Fremtidens ældrepolitik

Fremtidens ældrepolitik Fremtidens ældrepolitik Social og Sundhed Juni 2008 Et godt ældreliv i Ringsted Kommune Det er med glæde, at Ringsted Kommune kan præsentere kommunens nye ældrepolitik. Ringsted Kommune har vedtaget en

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen?

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Ved SUFO (Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende og Forebyggende hjemmebesøg) Ved Vibeke Reiter, forebyggende

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV Foto: Thomas Vilhelm Layout: KKdesign Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg/Kommunikationsog Presseafdelingen

Læs mere

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældre politikken 2 Forord Ældres forhold interesserer mange borgere og er derfor genstand for megen debat. Det er forståeligt, for selv små ændringer i vilkårene kan påvirke

Læs mere

Værdighedspolitik 2016

Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitikken 2016 er en politik, der samler Ishøj Kommunes overordnede visioner og prioriteringer for en værdig ældrepleje. Politikken har fokus på,

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Det gode og sunde ældreliv

Det gode og sunde ældreliv Dok. nr. 306-2016-280707 Sag nr. 306-2012-5811 Det gode og sunde ældreliv Odsherred Kommunes ældrepolitik år 2013-2017 Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Indhold Forord... 3 Lidt om processen... 5

Læs mere

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder:

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder: BUDGETNOTAT - UDKAST Demenspakke Baggrund Sundheds- og Omsorgsudvalget har i januar 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan for demensindsatsen under den nye ældrepolitik. Dette budgetnotat

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN INDLEDNING Folketinget vedtog i februar 2016 lov en tilføjelse ( 81 a) til gældende lov om social service, som betyder, at hver kommune skal udarbejde

Læs mere

HØRINGSOPLÆG. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar

HØRINGSOPLÆG. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar HØRINGSOPLÆG Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Handleplan for ældre 2011-2015 Forord Med Handleplan for Ældre 2011 2015 ønsker Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at beskrive rammerne omkring

Læs mere

Et værdigt liv med demens

Et værdigt liv med demens Et værdigt liv med demens DEMENSSTRATEGIEN 2015-2018 Demensstrategien - Et værdigt liv med demens 2015 2018 I 2010 blev en national handlingsplan for demensindsatsen offentliggjort. Handlingsplanen peger

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Værdighedspolitik. Faaborg-Midtfyn Kommune

Værdighedspolitik. Faaborg-Midtfyn Kommune Værdighedspolitik Faaborg-Midtfyn Kommune Den tyske filosof Emmanuel Kant skrev, at mennesket aldrig må betragtes som et middel. Mennesket er nemlig selv et mål. Mennesket har en iboende værdighed, som

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Beskrivelse af udmøntning af værdighedspolitik / med Ældrerådets kommentarer

Beskrivelse af udmøntning af værdighedspolitik / med Ældrerådets kommentarer Beskrivelse af udmøntning af værdighedspolitik 26.05.2016/ med Ældrerådets kommentarer Tema i værdighedspolitikken - Mål for indsatsen Livskvalitet a. At borgeren kan få gode oplevelser og deltage i sociale

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Et liv med sund og nærende kost Sønderborg Kommunes kostpolitik

Et liv med sund og nærende kost Sønderborg Kommunes kostpolitik Et liv med sund og nærende kost Sønderborg Kommunes kostpolitik Ældreservice Udvalgsformanden 3 Formål 4 Traditioner 4 Kvalitet 4 Fleksibilitet 5 Valgmuligheder 6 Ernæringsvejledning 7 Information 8 Udvalgsformanden

Læs mere