Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl provstikontoret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret"

Transkript

1 Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift. Referat godkendt og underskrevet. 2. Efterretningssager og meddelelser: a. J. 759/6/07 Alsted Menighedsråd: Aut. klokkeringning 5% puljen. Alsted Menighedsråd anmoder i skrivelse af 3. januar 2007 om at få udbetalt den sidste regning (elektriker) vedrørende installation af aut. klokkeringning. Vi overfører beløbet kr ,00 til menighedsrådets bankkonto. b. J. 843/2/07 Benløse Menighedsråd: Sognemedhjælper indplacering og tilsyn../. Roskilde Stiftsøvrighed fremsender vedlagte skrivelse af 9. januar 2007 vedrørende lønindplacering for sognemedhjælper Jesper Biela Christensen. Samtidig anmodes menighedsrådet om at indberette til biskoppen, hvem menighedsrådet indstiller til at føre tilsyn med sognemedhjælperen. 1

2 c. J. 24/15/07 Bringstrup Sigersted Menighedsråd: Sammenlægning af graverstillinger../. Roskilde Stiftsøvrighed fremsender 24. januar 2007 vedlagte erindringsskrivelse til Kirkeministeriet vedrørende sammenlægning at stillingen som graver ved Bringstrup Kirke og stillingen som graver ved Sigersted. d. J. 772/3/07 Gyrstinge Menighedsråd: Opsigelse fra organist ved Gyrstinge Kirke. Gyrstinge Menighedsråd meddeler i skrivelse af 2. januar 2007, at organist ved Gyrstinge Kirke Siegfried Skov har opsagt sin stilling med udgangen af december e. J. 751/9/07 Jystrup Menighedsråd: Lån til renovering af Jystrup Præstegård../. Roskilde Stiftsøvrighed fremsender 22. januar 2007 vedlagte skrivelse vedrørende låneprofil for renovering af Jystrup Præstegård. f. J. 846/1/07 Kværkeby Menighedsråd: Forslag til lokalplan 201. Roskilde Stiftsøvrighed forespørger i skrivelse af 3. januar 2007, om forslag til lokalplan 201 Boliger ved Bjergvej i Kværkeby berører de kirkelige omgivelser. Vi svarer stiftet, at de ikke berøres. g. J. 851/1/07 Lynge Menighedsråd: Forslag til lokalplan 105. Roskilde Stiftsøvrighed forespørger i skrivelse af 5. januar 2007, om forslag til lokalplan 105 for center- og erhvervsområde ved Norgesvej berører de kirkelige omgivelser. Vi svarer stiftet, at de ikke berøres. 2

3 h. J. 848/1/07 Pedersborg Menighedsråd: Forslag til lokalplan 109. Roskilde Stiftsøvrighed forespørger i skrivelse af 3. januar 2007, om forslag til lokalplan 109 Boligområde vest for Haverup berører de kirkelige omgivelser. Vi svarer stiftet, at de ikke berøres. i. J. 849/1/07 Pedersborg Menighedsråd: Forslag til lokalplan 108 Roskilde Stiftsøvrighed forespørger i skrivelse af 3. januar 2007, om forslag til lokalplan 108 Bolig- og Centerområde ved Haverup berører de kirkelige omgivelser. Vi svarer stiftet, at de ikke berøres. j. J. 850/1/07 Skellebjerg Menighedsråd: Forslag til lokalplan 4.03.B Roskilde Stiftsøvrighed fremsender 3. januar 2007 til Skellebjerg Menighedsråd forslag til lokalplan 4.03.B Boligområde ved Herrestrupvej i Skellebjerg, idet stiftet udbeder sig menighedsrådets udtalelse med hensyn til, om lokalplanen efter rådets opfattelse må anses for stridende mod hensynet til kirken, præstegården eller disses omgivelser. k. J. 619/15/07 Sneslev Menighedsråd: Arbejder på Sneslev Kirke 5% puljen. Sneslev Menighedsråd fremsender 4. januar 2007 regning på kr ,75 vedrørende arbejder på Sneslev Kirke. Vi overfører restbeløbet af de lovede kr som udgør kr ,12. l. J. 619/16/07 Sneslev Menighedsråd: Lån til renovering af arbejder på Sneslev Kirke../. Roskilde Stiftsøvrighed meddeler i vedlagte skrivelse af 24. januar 2007 Sneslev Menighedsråd til deres anmodning om lånedokument, at menighedsrådet skal fremsende et brev stilet til stiftsøvrigheden med ansøgning om et lån, og at det skal fremgå hvor stort et lån menighedsrådet ønsker. Låneansøgningen skal fremsendes til stiftsøvrigheden gennem provstiudvalget. 3

4 l. fortsat Provstikontoret kan oplyse, at arbejderne af arkitekten er anslået til inkl. moms. Provstiudvalget besluttede i sit møde d. 13. februar 2004 finansiering således: Ca. kr af 5% puljen rest ved lån i stiftsmidlerne eller indgår i budgetlægningen for Der er imidlertid ikke afsat beløb i budgetårene. m. J. 847/1/07 Sorø Menighedsråd: Forslag til lokalplan 112. Roskilde Stiftsøvrighed forespørger i skrivelse af 3. januar 2007, om forslag til lokalplan Akademiet berører de kirkelige omgivelser. Vi svarer stiftet, at de ikke berøres. n. J. 852/1/07 Stenmagle Menighedsråd: Støjmåling ved klokkeringning 5% puljen. Vi har overført kr ,00 fra Provstiudvalgets 5% pulje til Stenmagle Menighedsråd - et beløb godkendt af Kalundborg Provsti i 2006 til dækning af uforudset udgift til støjmåling ved klokkeringning. o. J. 856/1/07 Tersløse Menighedsråd: Ansættelse af graver ved Tersløse Kirke../. Roskilde Stiftsøvrighed meddeler i vedlagte skrivelse af 16. januar 2007, at de har modtaget menighedsrådets indberetning om ansættelse af Marianne Saldern Raun som graver ved Tersløse Kirke fra d. 1. januar p. J. 269/23/07 Vetterslev Høm Menighedsråd: Ansættelse graver ved Høm Kirke../. Roskilde Stiftsøvrighed meddeler i vedlagte skrivelse af 17. januar 2007, at de har modtaget menighedsrådets indberetning om ansættelse af Claus Christian Schriwer Jørgensen som graver ved Høm Kirke fra d. 1. januar

5 q. J. 828/3/07 Vigersted Menighedsråd: Vigersted Kirke nedtagning af skærm med gavl../. Roskilde Stiftsøvrighed fremsender 4. januar 2007 vedlagte skrivelse med godkendelse af nedtagning af skærm med gavl samt bemærkning om, at menighedsrådets bør overveje om en total fjernelse af panelet er den rigtige løsning. Vi skriver til menighedsrådet om en finansieringsplan. r. J. 727/8/07 Vigersted og Kværkeby Menighedsråd: Nyt køkken i Vigersted Præstegård - anvendelse af indestående kapital fra salg af forpagterbolig. Roskilde Stiftsøvrighed godkender i skrivelse af 4. januar 2007, at også udgifterne kr ,91 til el-arbejdet i forbindelse med etablering af nyt køkken i Vigersted Præstegård dækkes af de indestående præsteembedsmidler fra salget af forpagterboligen. s. Cirkulærer og meddelelser: Kirkeministeriet fremsender følgende love/bekendtgørelser/cirkulærer kan ses på Kirkeministeriets hjemmeside og kan rekvireres i Provstiet. J. 3/390/07 Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi, lov om menighedsråd, lov om folkekirkens kirkebygning og kirkegårde og forskellige andre love. J. 3/391/07 Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi og lov om domstolsbehandling af gejstlige læresager. J. 3/392/07 Cirkulære om ændring af cirkulære af 10. februar 1999 om ansættelsesforhold for kirkesangere og for organister, der ikke lønnes efter tjenestemændenes lønrammer. J. 3/393/07 Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. J. 3/394/07 Bekendtgørelse af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde. 5

6 s. fortsat J. 3/395/07 Bekendtgørelse af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning. J. 3/396/07 Bekendtgørelse af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. J. 3/397/07 Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi. J. 3/398/07 Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd. J. 3/399/07 Bekendtgørelse af lov om domstolsbehandling af gejstlige læresager. J. 3/400/07 Bekendtgørelse af lov om menighedsråd. J. 3/401/07 Bekendtgørelse om bestyrelse af kirkernes og præsteembedernes kapitaler. J. 3/402/07 Bekendtgørelse om landets inddeling i stifter, provstier og sogne. J. 3/403/07 Årsregnskab 2006 og Konteringsvejledning /. Kirkeministeriet fremsender 23. januar 2007 meddelelse om årsregnskab 2006 og konteringsvejledning Vejledning til opdatering årsregnskabsskema 2006 vedlægges. 6

7 s. fortsat J. 3/404/07 Folkekirkens forsikringsaftaler../. Kirkeministeriet fremsender 24. januar 2007: Ændret procedure for skadesanmeldelser som følge af nye forsikringsaftaler. Pkt. 2a 2s taget til efterretning. Pkt. 2o og 2p rådighedstillæg: Hvis der er automatisk ringeanlæg og kirken ikke skal åbnes/lukkes uden for graverens almindelige arbejdstid udløses et rådighedstillægget kr (afrundet grundbeløb pr ) Men hvis der er automatisk ringeanlæg, og menighedsrådet beslutter at kirken skal åbnes/lukkes til bestemte tider udløses der et rådighedstillæg på kr (afrundet grundbeløb pr ). 3. Til forhandling: J. 698/16/07 Benløse Menighedsråd: Ombygning Den gl. Skole redegørelse../. Benløse Menighedsråd fremsender 23. januar 2007 vedlagte redegørelse vedrørende ombygning af Den gl. Skole. Provstiudvalget anmoder menighedsrådet om en liste med kritikpunkter/beløb vedrørende forløbet i ombygningen. Provstiudvalget vil efterfølgende anmode arkitektfirmaet om et møde vedrørende det økonomiske ansvar. Provstiudvalget vil opfordre menighedsrådet til at anmode om et ekstraordinært provstesyn på skiffertaget. 7

8 4. J. 792/5/07 Bringstrup Sigersted Menighedsråd: Kassererhonorar../. Bringstrup Sigersted Menighedsråd ansøger i vedlagte skrivelse af 24. januar 2007 om, at kassereren bliver dækket ind med en kassererudgift på kr årligt med virkning fra 1. januar Provstiudvalget må meddele afslag. Endvidere meddeler Provstiudvalget, at den ordning, de har i Vetterslev-Høm, kun er en overgangsordning ind til kassererskifte. 5. J. 853/1/07 Stenmagle og Stenlille Menighedsråd: Salg af huset Mejerivej 8, Stenlille../. Stenmagle og Stenlille Menighedsråd anmoder i vedlagte skrivelse af 16. januar 2007 om tilladelse til at sælge huset Mejerivej 8, 4245 Stenlille. Samtidig anmodes om tilladelse til at pengene forbliver i sognet til istandsættelse/renovering af præsteboligen. Provstiudvalget godkendte, at huset Mejerivej 8, Stenlille kan sælges. Salget skal foretages efter reglerne om offentligt udbud. Provstiudvalget skal gøre menighedsrådet opmærksom på, at hvis menighedsrådet ikke ønsker annoncering om salget i landsdækkende presse, skal stiftet ansøges om fritagelse. Vedrørende istandsættelse/renovering af præsteboligen vil der blive foretaget et provstesyn til nærmere vurdering af forholdene. 8

9 6. J. 253/5/07 Vetterslev Høm Menighedsråd: Regulativ for kirkesanger Estrid Bendorff../. Vetterslev - Høm Menighedsråd fremsender 18. december 2006 vedlagte regulativ for kirkesanger Estrid Bendorff til Provstiudvalgets godkendelse og underskrift. Godkendt. 7. J. 253/6/07 Vetterslev Høm Menighedsråd: Ansættelse og regulativ for kirkesanger Hanne Gøgehøj Andersen. Vetterslev Høm Menighedsråd meddeler i skrivelse af 18. december 2006, at de har ansat kirkesanger Hanne Gøgehøj Andersen som kirkesanger ved Vetterslev og Høm Kirke og./. fremsender vedlagte regulativ til Provstiudvalgets godkendelse og underskrift. Godkendt 8. Diverse sager til afgørelse. a. J. 773/2/07 Kværkeby Menighedsråd: Regning på restaurering af gravminder 5% puljen../. Kværkeby Menighedsråd meddeler i vedlagte skrivelse af 26. januar 2007, at de har modtaget en stor regning kr på restaurering af 2 bevaringsværdige gravminder. Menighedsrådet oplyser, at de forsøger at få afslag i prisen fra stenhuggeren og anmoder Provstiudvalget om støtte til regningen fra Provstiudvalgets 5% pulje. Godkendt med kr

10 9. Synsudskrifter: J. 225/9/06./. Gyrstinge Menighedsråd fremsender vedlagte provstesynsrapport for Gyrstinge Kirke. Godkendt som drift. Arbejderne kan afholdes, når der er plads i budgettet. J. 123/13/07./. Pedersborg Menighedsråd fremsender vedlagte synsudskrift 2006 for Pedersborg Kirke. Godkendt som drift. Arbejderne kan afholdes, når der er plads i budgettet. 10. Emner fælles interesse. På det konstituerende møde besluttedes det at drøfte emner af fælles interesse. Kirkegårdstakster: Orientering på langtidsplanmøderne. 11. Langtidsplanmøderne. Til drøftelse. Susanne Guldager kommer og fortæller om Grønspættebogen. 10

11 12. PUK-kassen årsregnskab /. Vedlagt fremsendes årsregnskab 2006 for PUK-kassen til godkendelse og underskrift. Godkendt og underskrevet. 13. Eventuelt. Kursus i It-skrivebordet er udsendt. Underskrifter: Peter Fischer-Møller. Jørgen Henriksen.. Poul O. Nielsen. Dorte Nørgaard.. Hanne Jørgensen Ege Lau Frandsen.. Mødet afsluttet kl

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Afbud med anmeldt forfald: Ege Lau Frandsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt med ændring af ordlyd

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2012 kl. 13.00 Mødested: Konfirmandstuen v/hirtshals Kirke, herefter Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde onsdag den 25. juni 2014 kl. 16.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Version: 1 Fælles: 1 Godkendelse og underskrift af referat fra

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt 1 Fraværende: Afbud fra Hanne Hovmøller. 2 Salg af kirkejord Sag: Salg af kirkejord

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Side 2 Indhold 1 Beskrivelse af rolle- og opgavefordelingen mellem provstiudvalg,

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 19. november 2014 kl. 16.30 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Erik Andreassen

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Søren Hansen og Ib Krogh-Nielsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. marts 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af

Læs mere

Forenklingsudvalgets Delbetæ nkning II (Kirkefunktionæ rområdet) afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. juni 1999 nedsatte udvalg

Forenklingsudvalgets Delbetæ nkning II (Kirkefunktionæ rområdet) afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. juni 1999 nedsatte udvalg Forenklingsudvalgets Delbetæ nkning II (Kirkefunktionæ rområdet) afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. juni 1999 nedsatte udvalg 1 Betænkning nr. 1405/2001 2 Delbetænkning II Udgivet af Kirkeministeriet

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Drøftet

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Søndersø. Søndersø Sogns Menighedsråd. Bogense Provsti. Nordfyns Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Søndersø. Søndersø Sogns Menighedsråd. Bogense Provsti. Nordfyns Kommune ÅRSBUDGET 215 for Søndersø under Søndersø Sogns Menighedsråd i Bogense Provsti i Nordfyns Kommune Myndighedskode: 7867 CVR nummer: 3817919 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Søndersø den 25 / 9 21

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen John Hougaard Mette R. Sørensen Inga S. Stenkjær Jens Peter Petersen Fraværende:

Læs mere

Værd at vide om præsteansættelse

Værd at vide om præsteansættelse Værd at vide om præsteansættelse Udarbejdet i samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd og Den danske Præsteforening Indholdsfortegnelse Forord.... 3 1. Indledende overvejelser....................................

Læs mere

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol Blad nr. 55 REFERAT fra bestyrelsesmøde i onsdag den Til stede: Søren Fibiger Olesen (formand), Carsten Jørgensen (næstformand), Sonja Pilgaard Andersen (kasserer), Per Henriksen (f. Bente Gertz), Lisbeth

Læs mere