Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål- og arbejdsbeskrivelse for team"

Transkript

1 Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således, at der så vidt muligt er mindst en lærer, der har klassen alle 3 år/begge år, at der er mindst 1 studieretningslærer, at de to er fra hver sit hovedområde, at der max. er en ny lærer i teamet, og at en lærer ikke er i to 1gteams samtidig. Teamet aflønnes med 50 timer pr. medlem i 1g. 2g: Teamet består i 2g af 2 af klassens lærere, som har klassen i både 2. og 3.g. og det aflønnes med 25 timer pr. medlem. 3g: I 3g er der en enkelt kontaktperson, der varetager det koordinerende arbejde med klassen. Kontaktpersonen i 3g aflønnes med 15 timer 1 hf: Teamet udgøres af klassens tutorer. Teamet består i 1hf af 3 af klassens lærere udpeget således, at der så vidt muligt er to af lærerne, der har klassen begge år. Teamet aflønnes med 35 timer pr. medlem i 1hf. 2hf: Teamet udgøres af klassens tutorer. Teamet består i 2hf af 2-3 medlemmer. Teamet lønnes med 50 timer samlet Teamene i 1hf og 2hf udpeger en kontaktperson, der refererer til ledelsen Mål Det overordnede mål for teamets arbejde er, at der samarbejdes om klassens og den enkelte elevs faglige, sociale og personlige udvikling i relation til studieretningens, uddannelsens og skolens mål. Teamet skal således planlægge samarbejdet om sammenhængen og progressionen i undervisningen og i samspillet mellem fagene såvel mundtligt som skriftligt elevernes/kursisternes tilegnelse af de af ministeriet/skolen opstillede almene, faglige, sociale og personlige kompetencer at klassen og den enkelte elev/kursist udvikler en god klasserumskultur at klassens elever/kursister gennem medindflydelse på planlægningen og gennemførelsen af undervisningen samt ved evaluering af samme udvikler sig fra folkeskoleelev til gymnasieelev/hf-kursist med henblik på at kunne blive studerende på en videregående uddannelse at klassen og den enkelte elev/kursist opnår respekt for skolens fællesskab i relation til adfærden over for andre, deltagelsen i skolens fælles aktiviteter, hensynet til skolens bygninger og materiel og ansvaret for skolens daglige ryddelighed

2 Opgaver/funktioner 1g August Deltage i kursus for nye teammedlemmer og gamle der måtte ønske det Deltage i kursus med forberedelse af introforløb På grundlag af oplæg fra udvalg/ledelse og i samarbejde med klassens introelever og evt. andre lærere planlægge og gennemføre klassens introforløb. I begyndelsen af semesteret og med udgangspunkt i kompetenceplanen foretage en ansvarsfordeling for arbejdet med klassens kompetencer i 1. semester (jf. bilag) Efterfølgende melde dette ud til klassens lærere. Uddele kompetencekatalog 1. semester til elever (jf. bilag) og orientere om arbejdet med kompetenceudvikling September Koordinering af de store skriftlige opgaver for derigennem at sikre progression og rimelig fordeling af elevernes arbejdsbyrde. (jf. lectioregler) November Afholde individuelle elevsamtaler (jf. bilag) eller i januar På grundlag af oplæg (jf. bilag) og sammen med SR-lærere planlægge og lede forældremødet 13. november December Afholde kompetence-opfølgningsmodul (jf. bilag) med klassen i slutningen af 1. semester før udfyldelse af LFS- rapport (jf. bilag) Indkalde til og afholde møde med bl.a. følgende punkter o Valg af fag til AT2+3+5(må ikke være samme fagkombination som SRO (=AT4) o Evaluering i teamet af klassens kompetenceudvikling og fordeling af ansvar i forbindelse med kompetenceudvikling for 2. semester o Udfylde 1g LFS-rapport til PK senest uge 49 o Studietur 2g Deltage i SR-møde indkaldt af SR-koordinator om o Toning (husk at skrive på konference og i studieplan) o Studietur 2g o Kompetencearbejde o SR-aktiviteter Efterfølgende informeres klassens øvrige lærere på klassekonferencen om beslutninger fra SR-mødet. Klassens overordnede studieplan (fokuskolonnen) udfyldes i relation til studieretningens toning. Januar Efterbearbejde grundforløbsevalueringen i klassen og rapportere konklusioner til klassekonference Afholde individuelle elevsamtaler (jf.bilag), eller i november Udlevere kompetencekatalog 2. semester til elever (jf. bilag) Forberede og deltage i LFS og rapportere beslutninger tilbage til klassens øvrige lærere. Februar Koordinering af de store skriftlige opgaver for derigennem at sikre progression og rimelig fordeling af elevernes arbejdsbyrde (jf. lectioregler) April Forberede LFS møde ved at samle evaluering fra klassens øvrige lærere Deltage i TUS med ledelsen Maj Afholde kompetence-opfølgningsmodul med klassen i slutningen af 2. semester. Modulet er lagt i lectio. (jf. bilag) Efterfølgende evaluering i teamet af klassens kompetenceudvikling og fordeling af ansvar i forbindelse med kompetenceudvikling for 3. semester Efter T/F deltage i SR-møde indkaldt af SR-koordinator om o Toning (husk at skrive på konference og i studieplan) o Studietur 2g o Kompetencearbejde

3 Juni o SR-aktiviteter Holde afslutning med klassen torsdag før translokationen Generelt Afholde team-møder i det omfang det er nødvendigt Indkalde de for planlægningen og samarbejdet relevante lærere i stor-team til møde. Udarbejde dagsorden og referat, som lægges på klassekonferencen i skolekom. Holde klassens lærere, ledelsen, studievejler løbende orienteret om forhold af betydning for klassen og den enkelte elev I det omfang det skønnes nødvendigt visitere elever til lektiecafé, assertion, eksamenstræning, studievejleder. 2g August Teamet opfrisker i begyndelsen af semesteret beslutningerne fra SR-mødet i slutningen af 2. semester i forbindelse med klassens kompetenceudvikling og toningsarbejde for 3. semester og melder dem ud til klassens lærere Udlevere kompetencekatalog for 3. semester ( jf. bilag) til elever Skabe sig overblik over klassens samlede rejseaktivitet, således at klassen på den ene side får tilbudt rejser i det omfang, der er centralt aftalt, men på den anden side ikke belastes økonomisk og tidsmæssigt uhensigtsmæssigt. Koordinering af de store skriftlige opgaver for derigennem at sikre progression og rimelig fordeling af elevernes arbejdsbyrde November/december Afholde kompetenceopfølgningsmodul eller midtvejs gruppe-elevsamtale i slutningen af 3. semester eller begyndelsen af 4. semester (jf. bilag) Efterfølgende evaluering i teamet af klassens kompetenceudvikling og fordeling af ansvar i forbindelse med kompetenceudvikling for 4. semester Forberede og deltage i LFS-møde ved at samle evaluering fra klassens øvrige lærere samt aflevere liste til ledelsen om problematiske elever. Melde tilbage til øvrige lærere om beslutninger truffet på mødet Deltage i SR-møde indkaldt af SR-koordinator Januar Udlevere kompetencekatalog for 4. semester Februar Koordinering af de store skriftlige opgaver for derigennem at sikre progression og rimelig fordeling af elevernes arbejdsbyrde Marts Forberede og deltage i LFS-møde. Melde tilbage til øvrige lærere om beslutninger truffet på mødet April Deltage i TUS med ledelsen Maj Afholde kompetence-opfølgningsmodul med klassen i slutningen af 4. semester Efterfølgende evaluering i teamet af klassens kompetenceudvikling og fordeling af ansvar i forbindelse med kompetenceudvikling for 5. semester Deltage i SR-møde indkaldt af SR-koordinator Juni Holde afslutning med klassen Generelt Afholde team-møder i det omfang det er nødvendigt Efterbearbejde centrale/fællesfaglige evalueringer og rapportere på klassekonferencen Indkalde de for planlægningen og samarbejdet relevante lærere i stor-team til møde. Udarbejde dagsorden og referat, som lægges på klassekonferencen i skolekom. Holde klassens lærere, ledelsen og studievejleder løbende orienteret om forhold af betydning for klassen og den enkelte elev, herunder frafaldstruede elever

4 3g I det omfang det skønnes nødvendigt visitere elever til lektiecafé, assertion, eksamenstræning, studievejleder. Udlevere kompetencekatalog 5. semester til elever Afholde kompetence-opfølgningsmodul med klassen i slutningen af 5. semester eller op til eksamen i 6. semester Deltage i møder indkaldt af SR-koordinator i december og maj Koordinering af de store skriftlige opgaver september og januar for derigennem at sikre progression og rimelig fordeling af elevernes arbejdsbyrde Efterbearbejde evt. centrale/fællesfaglige evalueringer Indkalde respons på konference fra lærere om elevers fravær og standpunkt forud for LFS-møder og melde tilbage om beslutninger truffet på mødet. Holde klassens lærere og ledelsen løbende orienteret om forhold af betydning for klassen og den enkelte elev, herunder frafaldstruede elever Deltage i team-mødet med ledelsen i januar I april afholdes et AT-eksamensmodul med klassen, hvor der informeres om AT-eksamen, herunder eksamensform, krav til fremlæggelse, talepapir etc. I det omfang det skønnes nødvendigt visitere elever til lektiecafé, assertion, eksamenstræning, studievejleder. SR-koordinator Udvalg Studievejleder Stor-team Klassens øvrige team (AT, NV, AP, studieretningslærere) Intro-elever Kompetence Team/kontaktperson kan indkalde klassens øvrige lærere til møde om nødvendigt Team/kontaktperson har krav på et højt informationsniveau fra klassens lærere og kan selv rekvirere oplysninger fra disse. Team/kontaktperson kan komme med indstillinger til den enkelte kollega og de øvrige team (AT, AP, NV,) bl.a. i relation til udfyldelse af studieplanen og planlægning af skriftlige opgaver Dagsordener og referater af møder på klassekonference med henblik på orientering og videndeling ved det årlige møde med ledelsen til stor-team efter LFS-møder til stor-team ved grundforløbs- og andre klasseevalueringer Studieplanens fokuskolonne om toning Direkte til studievejleder/ledelse ved særlige problemer

5 1hf Holder sig orienteret om årets gang via HF-håndbogen. På grundlag af oplæg fra udvalg/ledelse og i samarbejde med klassens introelever og evt. andre lærere at planlægge og gennemføre klassens introforløb Efter behov og efter aftale med kursisterne at planlægge og afholde en forældreaften i november Forberede og deltage i LFS-møder i uge 46, 3 og 15. I samarbejde med studiecenterleder aftale første introduktion i efteråret til studiecenteret og efterfølgende informationssøgningskursus I samarbejde med studiecenterleder aftale litteratursøgningskursus i forbindelse med historieopgaven i 1 hf. Sikre at holdet tilbydes en studierejse i 2hf Koordinere de store skriftlige opgaver for derigennem at sikre progression og rimelig fordeling af elevernes arbejdsbyrde Efterbearbejde introforløbsevalueringen Afholde team-møder i det omfang det er nødvendigt At sikre at værkstedsundervisningen synliggøres og afvikles efter hf-udvalgets plan Indkalde de for planlægningen og samarbejdet relevante lærere i stor-team til møde, når det skønnes nødvendigt Udarbejde dagsorden og referat, som lægges på klassekonferencen i skolekom. Holde klassens lærere, studievejlederen og ledelsen løbende orienteret om forhold af betydning for klassen og den enkelte kursist Team-kontaktperson deltager i mødet med ledelsen 2 gange årligt. Holde afslutning med klassen torsdag d hf Holder sig orienteret om årets gang via HF-håndbogen. Koordinere de store skriftlige opgaver for derigennem at sikre progression og rimelig fordeling af kursisternes arbejdsbyrde At sikre at der aftales litteratursøgningskursus i forbindelse med SSO At sikre at værkstedsundervisningen synliggøres og afvikles efter hf-udvalgets plan Efterbearbejde centrale/fællesfaglige evalueringer Afholde team-møder i det omfang det er nødvendigt Indkalde de for planlægningen og samarbejdet relevante lærere i stor-team til møde, når det skønnes nødvendigt. Udarbejde dagsorden og referat, som lægges på klassekonferencen i skolekom. Forberede LFS-møder i uge 44 og 12 i samarbejde med klassens lærere f.eks. via klassekonferencen Holde klassens lærere, studievejlederen og ledelsen løbende orienteret om forhold af betydning for klassen og den enkelte kursist Team-kontaktperson deltager i mødet med ledelsen 2 gange årligt. Hf-udvalg Studievejleder Stor-team Klassens øvrige teams Intro-elever Kursistråd Kompetence Teamet kan indkalde klassens lærere til møde Teamet har krav på et højt informationsniveau fra klassens lærere og kan selv rekvirere oplysninger fra disse. Teamet kan komme med indstillinger til den enkelte kollega og de øvrige teams bl.a. i relation til udfyldelse af studieplanen. Dagsordener og referater af møder på klassekonference med henblik på orientering og vidensdeling ved de to årlige møder med ledelsen til storteam ved klasseevalueringer Studieplanens fokuskolonne om værkstedsmodulernes afholdelse Direkte til studievejleder ved særlige problemer Da teamet udgøres af klassens tutorer gælder her også kravene om kommunikation mellem tutor og storteam.

6 Stor-team Struktur Stor-teamet består af samtlige klassens lærere. Mål Det overordnede mål for stor-teamets arbejde er at sikre studieretningsklassens og den enkelte elevs faglige, sociale og personlige udvikling i relation til fagets, studieretningens, uddannelsens og skolens mål. Stor-teamet og den enkelte lærer skal således i samarbejde med teamet sikre en sammenhæng og progression i studieretningen i det enkelte fag og i samspillet mellem fagene såvel mundtligt som skriftligt at eleverne opnår de af ministeriet/skolen opstillede almene, faglige, sociale og personlige kompetencer at klassen og den enkelte elev udvikler en god klasserumskultur i den enkelte time at klassens elever gennem medindflydelse på planlægningen og gennemførelsen af undervisningen i det enkelte fag samt ved evaluering af samme udvikler sig fra folkeskoleelev til gymnasieelev med henblik på at kunne blive studerende på en videregående uddannelse at klassen og den enkelte elev opnår respekt for skolens fællesskab i relation til adfærden over for andre, deltagelsen i skolens fælles aktiviteter, hensynet til skolens bygninger og materiel og ansvaret omkring skolens daglige ryddelighed Opgaver Evt. deltage i introforløb i 1g/1hf med undervisning Deltage i LFS, indsamlingen af informationer om klassen forud for LFS og udfyldelse af 1g/1hf-LFS rapport Holde sig løbende orienteret om forhold af betydning for klassen, herunder klassens studieplan og informationer på klassekonferencen Deltage i de møder, som teamet eller SR indkalder til. Orientere sig i klassens overordnede studieplan i relation til studieretningens toning samt bidrage til toningen i det omfang det er meningsfuldt for den enkelt- og flerfaglige undervisning. I relation til læreplanen sikre variation og progression i den enkelt- og fællesfaglige undervisning Udfylde klassens fag-studieplan for hvert semester. Dette skal ske senest samtidig med afviklingen af det relevante forløb. Oprette skriftlige opgaver i klassens studieplan senest 1. februar og 1. september Med udgangspunkt i teamets koordinering sikre progression og en rimelig fordeling af elevernes arbejdsbyrde i det særfaglige skriftlige arbejde Evaluere undervisningen skriftligt og anonymt i januar samt efterbearbejde resultaterne med eleverne Evaluere hf-kursister i studiebog og læse elevernes tekst Sikre elevernes medindflydelse i den enkelt-faglige undervisning Team SR-koordinator Øvrige team Faggrupper Kompetencer Kan indstille til teamet at blive informeret om den overordnede planlægning for klassen Videndeling og information om klassen/faget via indlæg på konference Studieplanens fagkolonner

7 Øvrige team Struktur Øvrige team består af grundforløbets NV-team, AP-team, skiftende AT-teams, KSH-team, NFHteam Mål Det overordnede mål for de øvrige nævnte teams arbejde er at sikre klassens og den enkelte elevs udvikling især fælles-fagligt, men også socialt og personligt i relation til fagenes, studieretningens, uddannelsens og skolens mål. De øvrige teams og den enkelte lærer skal således i samarbejdet med teamet sikre en sammenhæng og progression i undervisningen i det enkelte fællesfaglige forløb såvel mundtligt som skriftligt en sikring af at eleverne opnår de af ministeriet/skolen opstillede almene, faglige, sociale og personlige kompetencer at klassen og den enkelte elev udvikler en god klasserumskultur i den enkelte time at klassens elever gennem medindflydelse på planlægningen og gennemførelsen af undervisningen i det enkelte fællesfaglige forløb samt ved evaluering af samme udvikler sig fra folkeskoleelev til gymnasieelev med henblik på at kunne blive studerende på en videregående uddannelse Opgaver/funktioner Planlægge og gennemføre undervisningen og det faglige samarbejde i NV, AP, AT, KSH, NFH i kollegialt fællesskab på grundlag af oplæg fra udvalg og ledelse og i samarbejde med team og fagkoordinator. Ønsker og forslag til skemalægger skal indgives 3 uger før afviklingen af de enkelte forløb Evaluere det enkelte forløb Informere klassen og teamet kort om forløbenes planlægning og evaluering i skolekom Hvis ønsket af udvalg/konsulent/ledelse informere om forløbenes evaluering Udfylde studieplanens NV, AP, AT, KSH, NFH forløb AT-team er ansvarlig for elevens udfyldelse af studierapport efter hvert AT-forløb Udvalg Team Kompetence De skiftende AT-team samt NV-, AP-, KSH, NFH-teamet har den overordnede kompetence i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af de enkelte forløb. Videndeling og information om klassen/forløbet via klassekonference AT-, NV-, AP-forløb i studieplanen Studierapport for AT s vedkommende

8 Faggruppe Struktur Faggruppen består af samtlige fagets lærere. Faggruppen udpeger en koordinator, som refererer til ledelsen. Koordinatoren aflønnes med mellem 7 og 24 timer efter fagets størrelse. Mål Det overordnede mål for faggruppens arbejde er gensidigt at informere, inspirere og udveksle erfaringer i relation til fagets, uddannelsens og skolens mål. Endvidere skal faggruppen i samarbejde med administrationen stå for planlægning og administrering i forbindelse med fagets økonomi, bøger, time-/fagfordeling, fællesarrangementer, modtagelse af nye kolleger. Opgaver for fagkoordinator i samarbejde med faggruppe Afholde faggruppemøder mindst 2 gange pr. semester, bl.a. med deltagelse af ledelsen (FUS) Motivere til erfaringsudveksling i relation til fag-faglige og flerfaglige områder Afdække faggruppens efteruddannelsesbehov og søge om fælles efteruddannelse senest 1.maj til ledelsen Udarbejde kort rapport over gruppens samlede efteruddannelse for skoleåret Få ideer til og afvikle skolebaseret efteruddannelse Stille forslag til fællesarrangementer Følge med i fagets nye udgivelser og stille forslag om indkøb af nye materialer til studiecenteret Diskutere den overordnede anvendelse af undervisningsmiddelkontoen Koordinere bogindkøb, -udlevering, -aflevering Administrere faggruppens økonomi Indgive timefordelingsønsker til ledelsen i foråret Holde sig orienteret på fagets elektroniske konference Økonomiudvalg Stx-udvalget HF-udvalget Kompetence Faggruppen fastsætter fagets mål og kompetencer for hvert niveau i uddannelsen Administrering af faggruppens økonomi Dagsorden og referat af møder på fagkonferencen Videndeling på fagkonferencen FUS Kort rapportering til ledelsen om gruppens samlede efteruddannelse

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team. Team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team. Team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrig team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 3 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Manual for team og klasseforum

Manual for team og klasseforum Manual for team og klasseforum Målsætning, sammensætning, opgaver og kvalitet Roskilde Katedralskole 1. Målsætning for samarbejdet i team og klasseforum Overordnet mål: Vi vil sikre vores elever den bedst

Læs mere

Thisted Gymnasium og HF-Kursus

Thisted Gymnasium og HF-Kursus Thisted Gymnasium og HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted, tlf. 97 92 34 88, e-mail: ugtly@vibamt.dk, skolenr. 787023, ean-nr. 5798003038605 Elev Undervisning Ny elev Studiecenter Tidligere elever Praktisk

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien udmøntes i en evalueringsplan som omfatter en evaluering af studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse

Læs mere

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF Skolen skal sikre kvalitet i undervisningen på et overordnet niveau, hvilket er beskrevet i Bekendtgørelse om kvalitetssikring og resultatudvikling med dennes

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2011 2012 Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Nøgleområde 2/11 12: Klasseteam og faggrupper Nøgleområde 3/11 12: Bygninger

Læs mere

Guide til v-team og klasselærer

Guide til v-team og klasselærer Guide til v-team og klasselærer 2015-16 - et moderne gymnasium med stolte traditioner 1 Vision for v-team V-team sikrer fortsat udvikling af studieretninger. V-team skaber tættere relation mellem medarbejdere

Læs mere

Opgaver i teamstrukturen. Den enkelte lærer Klasseteamet Teamformændene Ledelsen

Opgaver i teamstrukturen. Den enkelte lærer Klasseteamet Teamformændene Ledelsen Opgaver i teamstrukturen. Den enkelte lærer varetager den kvalificerede undervisning, der bygger på: faglighed kontakten til den enkelte elev og dermed niveaufastlæggelsen anvendelse af forskellige metoder

Læs mere

Et godt studiemiljø, en studieretning og uddannelse med sammenhæng. Håndbog for teams

Et godt studiemiljø, en studieretning og uddannelse med sammenhæng. Håndbog for teams Et godt studiemiljø, en studieretning og uddannelse med sammenhæng Håndbog for teams 0 Indhold Mål... 1 Nedsættelse og sammensætning af teams... 1 Tilrettelæggelse af arbejdet i teams... 1 Løn og arbejdstidsforhold...

Læs mere

Guide til v-team og klasselærer

Guide til v-team og klasselærer Guide til v-team og klasselærer 2014-15 - et moderne gymnasium med stolte traditioner 13 Vision for v-team V-team sikrer fortsat udvikling af studieretninger. V-team skaber tættere relation mellem medarbejdere

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2015-16 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Guide til v-team og klasselærer

Guide til v-team og klasselærer Guide til v-team og klasselærer 2016-17 1 - et moderne gymnasium med stolte traditioner Vision for v-team V-team sikrer fortsat udvikling af studieretninger. V-team skaber tættere relation mellem medarbejdere

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport skoleledere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Favrskov Gymnasiums organisationsstruktur

Favrskov Gymnasiums organisationsstruktur Favrskov Gymnasiums organisationsstruktur Ledelsen: Rektoratet (rektor og vicerektor): Bestyrelse og eksterne forhold, økonomi- og målstyring, personale/hr og elever, PR og SU Pædagogiske ledere F.eks.

Læs mere

Velkommen og introduktion til nye elever og forældre 1Gt. Teamleder: Nina Tutorer: Aleksander og Emil

Velkommen og introduktion til nye elever og forældre 1Gt. Teamleder: Nina Tutorer: Aleksander og Emil Velkommen og introduktion til nye elever og forældre 1Gt Teamleder: Nina Tutorer: Aleksander og Emil Struktur omkring klassen teamleder, lærerteam og studievejleder Teamleder: Der er knyttet en teamleder

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2014-15

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2014-15 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2014-15 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF

AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF 24.06.13 Final Edition! De mest centrale aktiviteter bliver lagt i Lectio; men det er alligevel en god idé at notere sig de datoer, hvor man skal

Læs mere

Kvalitetssikring på Næstved Gymnasium og HF - fokus på mentor- og tutorordninger. Mette Bøge Truelsen

Kvalitetssikring på Næstved Gymnasium og HF - fokus på mentor- og tutorordninger. Mette Bøge Truelsen Kvalitetssikring på Næstved Gymnasium og HF - fokus på mentor- og tutorordninger Mette Bøge Truelsen Kort om Næstved 1380 elever 146 lærere Stort opland Mange gymnasiefremmede elever Stort udskiftning

Læs mere

Velkommen introduktion til nye elever og forældre

Velkommen introduktion til nye elever og forældre Velkommen introduktion til nye elever og forældre Struktur omkring klassen teamleder, lærerteam og studievejleder Teamleder: Der er knyttet en teamleder til hver klasse Teamlederen er klassens kontaktlærer

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien skal understøtte skolens arbejde med at opnå de retningsgivende mål jf. gældende love og bekendtgørelser samt

Læs mere

Teamlærer på ÅSG. Arbejde omkring klasser team studievejleder uddannelsesleder

Teamlærer på ÅSG. Arbejde omkring klasser team studievejleder uddannelsesleder Teamlærer på ÅSG Arbejde omkring klasser team studievejleder uddannelsesleder For eleven opleves klassen som rammen om tiden i gymnasiet. En god og velfungerende klasse kan være med til at udfolde den

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2011-2012 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for vejledningen på Aalborg Katedralskole

Arbejdsbeskrivelse for vejledningen på Aalborg Katedralskole Arbejdsbeskrivelse for vejledningen på Aalborg Katedralskole Formål: Formålet med vejledningsindsatsen er: At hjælpe eleverne med at gennemføre deres uddannelse med det bedst mulige resultat. At bidrage

Læs mere

Velkommen til Nørre G og 1Gb

Velkommen til Nørre G og 1Gb Velkommen til Nørre G og 1Gb Program Præsentation af teamleder og tutor Divs. informationer om at være elev på NG Kommende 1b elever laver aktivitet med tutorerne forældre og teamleder går ud Fælles afslutning

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien skal understøtte skolens arbejde med at opnå de retningsgivende mål jf. gældende love og bekendtgørelser samt

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1Gw

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1Gw Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1Gw Hvem er vi Mette Rude (MR@norreg.dk) Teamleder for klassen i Grundforløbet Kemi (A, B og C niveau) Erhvervsøkonomi (c niveau) Tutorer: Mathilde og Katrine

Læs mere

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal Studieplan hf Fag og timetal Årsnorm 1hf Nettotimetal 1hf 1 Årsnorm 2hf Nettotimetal 2hf 2 (moduler à 90 min) Dansk 80 74 80 74 Engelsk B 68 63 72 67 Matematik C 83 77 Idræt C 50 47 Praktisk/musisk 50

Læs mere

Velkomst og introduktion til nye elever og forældre. 1.d

Velkomst og introduktion til nye elever og forældre. 1.d Velkomst og introduktion til nye elever og forældre 1.d Struktur omkring klassen teamleder, lærerteam og studievejleder Teamleder: Der er knyttet en teamleder til hver klasse. Teamlederen er klassens kontaktlærer.

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Aabenraa. Studieplan 3. år Skoleåret 2018/19 for hh 3i

IBC Handelsgymnasiet Aabenraa. Studieplan 3. år Skoleåret 2018/19 for hh 3i Studieplan 3. år Skoleåret 2018/19 for hh 3i Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 3 3. Pædagogiske fokuspunkter...6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2014/15 Frederiksborg Gymnasium og HF Endelig udgave (Mindre ændringer kan forekomme i løbet af skoleåret)

AKTIVITETSOVERSIGT 2014/15 Frederiksborg Gymnasium og HF Endelig udgave (Mindre ændringer kan forekomme i løbet af skoleåret) Uge 32: 4.-8. august AKTIVITETSOVERSIGT 2014/15 Frederiksborg Gymnasium og HF Endelig udgave (Mindre ændringer kan forekomme i løbet af skoleåret) Mandag den 4. august Tirsdag den 5. august Onsdag den

Læs mere

mellem den 1. og den 5. i hver måned

mellem den 1. og den 5. i hver måned Til hver klasse på skolen er knyttet et lærerteam i 1g og 2g to lærere og i 3g én lærer. Teamets overordnede ansvar er at kvalificere, koordinere og udvikle den undervisning, som foregår i klassen. Teamets

Læs mere

Hvem er vi, hvem er I?

Hvem er vi, hvem er I? Velkommen 1Gu!! Hvem er vi, hvem er I? Teamleder: Sarah Thorsøe Wind (Biologi, Biotek, Engelsk) Tutorer: Emil og Nynne (nuværende 1u-studieretning) Kommende 1Gu: 29 elever Struktur omkring klassen teamleder,

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

Teamlærer på ÅSG 2019/20

Teamlærer på ÅSG 2019/20 på ÅSG 2019/20 Indhold Introduktion til arbejdet om klasserne... 2 Lærerteam, studievejleder og uddannelsesleder... 2 Klassens lærerteam og teamlæreren... 2 Ansvarsområder... 2... 2 Studievejledere...

Læs mere

Studieplan. HF enkeltfag og fagpakker 15-16, første år, fælles version

Studieplan. HF enkeltfag og fagpakker 15-16, første år, fælles version Studieplan. HF enkeltfag og fagpakker 15-16, første år, fælles version Studieplanen på HF-e udgør en fælles ramme for undervisningen på 1. årsholdene og valgfagsholdene, herunder fagpakker Studieplanens

Læs mere

Teamlærer på ÅSG. Arbejde omkring klasser team studievejleder uddannelsesleder. Om team

Teamlærer på ÅSG. Arbejde omkring klasser team studievejleder uddannelsesleder. Om team Teamlærer på ÅSG Arbejde omkring klasser team studievejleder uddannelsesleder For eleven opleves klassen som rammen om tiden i studieretningsgymnasiet til forskel fra grundforløbet i 1g, hvor studiegruppen

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 3g erne vises dette hæfte (august 2013) Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2015/16 Frederiksborg Gymnasium og HF. Sidste udgave 23. juni 2015

AKTIVITETSOVERSIGT 2015/16 Frederiksborg Gymnasium og HF. Sidste udgave 23. juni 2015 Uge 32: 3.-7. august AKTIVITETSOVERSIGT 2015/16 Frederiksborg Gymnasium og HF Sidste udgave 23. juni 2015 Mandag den 3. august Tirsdag den 4. august Onsdag den 5. august: Torsdag den 6. august: Fredag

Læs mere

Velkommen og introduktion til nye elever og forældre

Velkommen og introduktion til nye elever og forældre Velkommen og introduktion til nye elever og forældre Teamleder: Struktur omkring klassen Klasselærer teamleder, lærerteam og studievejleder Teamlederen sørger for det faglige og sociale samarbejde omkring

Læs mere

Velkommen og introduktion til 1k og 1k s forældre

Velkommen og introduktion til 1k og 1k s forældre Velkommen og introduktion til 1k og 1k s forældre Dagsorden Nørre Gs struktur omkring klasserne - teamleder, lærerteam og studievejleder Studieretning, lærere og studierejse Den første tid på skolen Mulighederne

Læs mere

Aflønning af aktiviteter på skolen 2011/2012

Aflønning af aktiviteter på skolen 2011/2012 Aflønning af aktiviteter på skolen 2011/2012 Nedenstående er en oversigt over aflønning af forskellige aktiviteter på skolen. Oversigten bygger på OK 2011 og indgåede aftaler på skolen. I tilfælde af modstrid

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2012-13 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kompetencer Praksis Faglig sammenhæng Klasserums- og studiekompetencer

Kompetencer Praksis Faglig sammenhæng Klasserums- og studiekompetencer Kompetencer Praksis Faglig sammenhæng Klasserums- og studiekompetencer Disse kompetencer trænes i alle fag, i alle projekter, under alle arbejdsformer, hele tiden og er forudsætningen for, at du og din

Læs mere

VELKOMST OG INTRODUKTION TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE. I 2015u (eller 1u)

VELKOMST OG INTRODUKTION TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE. I 2015u (eller 1u) VELKOMST OG INTRODUKTION TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE I 2015u (eller 1u) Struktur omkring klassen teamleder, lærerteam og studievejleder Teamleder: En teamleder til hver klasse er klassens kontaktlærer.

Læs mere

Kategori Hvad evalueres Hvem Hvordan Hvornår Rapportering Opfølgning. Faglæreren Standpunktskarakterer 3 gange årligt (nov., feb.

Kategori Hvad evalueres Hvem Hvordan Hvornår Rapportering Opfølgning. Faglæreren Standpunktskarakterer 3 gange årligt (nov., feb. Faglig evaluering og studieaktivitet Alle elever i alle fag alle fag Faglæreren Standpunktskarakterer 3 gange årligt (nov., feb./marts, maj) Karaktersamtale og/eller kommentar i Elevens generelle standpunkt

Læs mere

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N 1.BS STUDIERETNINGER Sprog, samfund og visuel kommunikation med Fransk Sprog,

Læs mere

GLAD, GLOBAL, GRØN OG GENIAL

GLAD, GLOBAL, GRØN OG GENIAL Nykøbing Katedralskole vil: være det synlige gymnasium, der samarbejder med lokale, nationale og globale partnere være det udviklingsorienterede gymnasium, der dyrker den enkelte elevs potentiale gennem

Læs mere

Studieplan. HF2 2015-16.

Studieplan. HF2 2015-16. Studieplan. HF2 2015-16. Studieplanen på HF2 udgør en fælles ramme for undervisningen på skolens 2-årige HF forløb Studieplanens indhold Værksted HF-vejledning/Studievalg Tutor August Velkomstdag mandag

Læs mere

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE 1T HVEM ER JEG? Nina Westh (NW) Teamleder for 1t Klassens historielærer Underviser også i tysk 1T - STUDIERETNINGEN Klassens studieretningsfag: Biologi (A) Kristian

Læs mere

2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag. 2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag.

2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag. 2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag. HF&VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling 2015-16. Ajourføres løbende af kerneteamet Studieplanen for HF2 2. år = rammen for klassernes faglige progression 2.A,B,C,D,E Studieplanens indhold på 2. år: Studietimer

Læs mere

Evalueringsstrategi

Evalueringsstrategi Evalueringsstrategi 2016-2017 Evalueringsudvalget Introduktion til evalueringsstrategien Vi vil levere den bedste undervisning og give eleverne de bedste læringsbetingelser. Vi arbejder løbende med at

Læs mere

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Før skolestart Aktivitet: Der afholdes møde med kommende elever og deres forældre. Formål: At introducere programmet for 1.

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Johan Christian Damsgaard (JC) Teamleder for klassen Dansk og musik 1z i dansk 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle har

Læs mere

Introaften. Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1t

Introaften. Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1t Introaften Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1t Hvem er jeg? Jørgen Dan (Da) Teamleder for klassen Samfundsfag, idræt og studievejleder 1t i Samfundsfag på A-niveau i alle 3 år 1t Studieretning

Læs mere

Velkommen og introduktion til nye elever og forældre. 1m: teamleder: Nanna Sig Kramer

Velkommen og introduktion til nye elever og forældre. 1m: teamleder: Nanna Sig Kramer Velkommen og introduktion til nye elever og forældre 1m: teamleder: Nanna Sig Kramer Struktur omkring klassen teamleder, lærerteam og studievejleder Teamleder: Der er knyttet en teamleder til hver klasse

Læs mere

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen.

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen. AT på Aalborg Katedralskole 2017-18 (2.g og 3.g) Alle AT-forløb har som udgangspunkt deltagelse af to fag, som for enkelte forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde. I så tilfælde skal det sikres,

Læs mere

Overordnet Studieplan

Overordnet Studieplan Overordnet Studieplan 1. Introduktion til hf-studieplanen for VUC Vestsjælland Nord. Hf-studie-planen for VUC Vestsjælland Nord beskriver, hvorledes vi her på stedet løbende planlægger, gennemfører og

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 for HH3b Team 2

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 for HH3b Team 2 Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 for HH3b Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Kategori Hvad evalueres Hvem Hvordan Hvornår Rapportering Opfølgning. Faglæreren Standpunktskarakterer 3 gange årligt (nov., feb.

Kategori Hvad evalueres Hvem Hvordan Hvornår Rapportering Opfølgning. Faglæreren Standpunktskarakterer 3 gange årligt (nov., feb. Faglig evaluering og studieaktivitet Alle elever i alle fag alle fag Faglæreren Standpunktskarakterer 3 gange årligt (nov., feb./marts, maj) Karaktersamtale og/eller kommentar i Elevens generelle standpunkt

Læs mere

Ufærdigt materiale er markeret med gult INTERNE PRØVER OG SKRIFTLIGE OPGAVER PÅ FVGH. Overblik over relevante tidsrum, ansvarlige, skabeloner, etc.

Ufærdigt materiale er markeret med gult INTERNE PRØVER OG SKRIFTLIGE OPGAVER PÅ FVGH. Overblik over relevante tidsrum, ansvarlige, skabeloner, etc. Ufærdigt materiale er markeret med gult INTERNE PRØVER OG SKRIFTLIGE OPGAVER PÅ FVGH Overblik over relevante tidsrum, ansvarlige, skabeloner, etc. STX 1.G AP Undervisning i AP Mundtlig eksamen (uge 45)

Læs mere

Udvalgsoversigt. Hjørring Gymnasium og HF-kursus

Udvalgsoversigt. Hjørring Gymnasium og HF-kursus Udvalgsoversigt Hjørring Gymnasium og HF-kursus Udvalg side Bygningsudvalg 1 Holdoprettelsesudvalget 2 IT-udvalget 3 HF-udvalget 4 Fællestimeudvalget 5 Efteruddannelsesudvalget 6 AT-udvalget 7 Morgensamlingsudvalget

Læs mere

Velkommen til Nørre Gymnasium. Kommende 1Ge

Velkommen til Nørre Gymnasium. Kommende 1Ge Velkommen til Nørre Gymnasium Kommende 1Ge 1Ge Tutorer: Sarah og Sofie Teamleder: Dansklærer, Julie Broen Mejlbjerg (JBM) Grundforløb: Første skoledag til og med uge 44 Teamleder Bindeled mellem elever,

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 For hh3e Team 1

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 For hh3e Team 1 Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 For hh3e Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 5 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole

AT på Aalborg Katedralskole AT på Aalborg Katedralskole 2014-15 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i Evalueringsplan AGs evalueringsplan forholder sig til STX-bekendtgørelsens 131-139. Den omfatter konkret, løbende evaluering af undervisningen og af den enkelte elev både ud fra de mål, der er opstillet

Læs mere

Evalueringsstrategi for Hjørring Gymnasium

Evalueringsstrategi for Hjørring Gymnasium valueringsstrategi for Hjørring Gymnasium - Gældende for årgang 2017 og frem valueringsstrategien er en strategi for skolens evalueringsprocedure med fokus på den enkelte elevs personlige og faglige udvikling.

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2015 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

HF og VUC Fredericia arbejder sammen med UU Lillebælt med det formål at få flere unge i gang med og igennem en uddannelse.

HF og VUC Fredericia arbejder sammen med UU Lillebælt med det formål at få flere unge i gang med og igennem en uddannelse. Maj 2017 1. Formål og mål med strategien Formålet med formulering og implementering af nærværende strategi er, at: Alle medarbejdere og ledere på HF og VUC Fredericia bliver bevidste om, hvordan de kan

Læs mere

Ud over disse ændringer følger planen sidste års plan der er ikke ændret noget for kommende 2.- og 3.g ere.

Ud over disse ændringer følger planen sidste års plan der er ikke ændret noget for kommende 2.- og 3.g ere. Plan for afvikling af AT på Esbjerg Statsskole, 1. 3.g (2010-11) Stx loven er blevet ændret, således at timetallet i AT, for elever, der på begynder udannelsen 2010 eller senere er blevet reduceret til

Læs mere

Evalueringsstrategi Evaluering og kvalitetssikring Nykøbing Katedralskole

Evalueringsstrategi Evaluering og kvalitetssikring Nykøbing Katedralskole Nykøbing Katedralskoles evalueringsstrategi bygger på kravene i kapitel 11 i Lov om gymnasiale uddannelser (LOV nr 1716 af 27/12/2016) om kvalitetsudvikling samt på kravene i kapitel 1 i bekendtgørelsen

Læs mere

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 Uge Hvad sker der overordnet? Værkstedstimerne 33+34 2. hf starter mandag d. 10/8. Tutorerne mødes inden værkstedstimen og afgør, hvem der er tutor for hvem. I skal hurtigt

Læs mere

1. år på HF-e = rammen for den faglige progression

1. år på HF-e = rammen for den faglige progression Studieplanen på HF&VUC Nordsjælland 2015-2016, fælles version pr. 29.07.15 1. år på HF-e = rammen for den faglige progression Studieplanen på HF-e udgør en fælles ramme for undervisningen på 1. årsholdene

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2017/18 for hh 3i Team 1

Studieplan 3. år Skoleåret 2017/18 for hh 3i Team 1 Studieplan 3. år Skoleåret 2017/18 for hh 3i Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter...5 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Mål for ruskursus samt kommissorium for rusplanlæggere og rusinstruktører på Første Studieår ved Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet

Mål for ruskursus samt kommissorium for rusplanlæggere og rusinstruktører på Første Studieår ved Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Mål for ruskursus samt kommissorium for rusplanlæggere og rusinstruktører på Første Studieår ved Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Gældende fra og med ruskursus 2015 Revideret 6. februar 2015 Målet

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Bioteknologi Hvem er vi? Hans Bolvinkel (HB) Teamleder for klassen Klassens matematiklærer Underviser også i kemi og bioteknologi Oliver og Sandra fra

Læs mere

Resultat af holdevaluering 2012 på VUC Lyngby

Resultat af holdevaluering 2012 på VUC Lyngby Resultat af holdevaluering 2012 på VUC Lyngby 2 Er det første gang du skal evaluere undervisningen på dit hold elektronisk? Abs. Pct. Ja, det er første gang 904 37% Nej, jeg har allerede evalueret på et

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for hh 3i Team 2

Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for hh 3i Team 2 Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for hh 3i Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter...6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 For hh1c Team 1

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 For hh1c Team 1 Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 For hh1c Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet... 5

Læs mere

Evalueringsstrategi for Hjørring Gymnasium

Evalueringsstrategi for Hjørring Gymnasium valueringsstrategi for Hjørring Gymnasium - Gældende for årgang 2017 og frem valueringsstrategien er en strategi for skolens evalueringsprocedure med fokus på den enkelte elevs personlige og faglige udvikling.

Læs mere

Oversigtsskema. De 4 niveauer i evalueringssystemet.

Oversigtsskema. De 4 niveauer i evalueringssystemet. Oversigtsskema. De 4 niveauer i evalueringssystemet. 1. niveau: Elevernes udbytte mål hvilken Elevernes faglige standpunkt (summativt) Centralt stillede mål for Lærerne Ved opgaver, tests, prøver, karaktergivning,

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2018/19 For HH1i

Studieplan 1. år Skoleåret 2018/19 For HH1i Studieplan 1. år Skoleåret 2018/19 For HH1i Indholdsfortegnelse 1. KLASSEN... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 5 4. Klassens studiemiljø og den

Læs mere

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Indholdsfortegnelse Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Evalueringer og opgaver i 1.g... 2 AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole... 2 Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb:... 2 NV.

Læs mere

Elevernes/kursisternes personlige dannelsesproces Elevernes/kursisternes udvikling fra elever til studerende Elevernes/kursisternes faglige niveau

Elevernes/kursisternes personlige dannelsesproces Elevernes/kursisternes udvikling fra elever til studerende Elevernes/kursisternes faglige niveau System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering for Næstved Gymnasium og HF-kursus efter UVM's gymnasieog hf-bekendtgørelser ( 107-118/56-62) og bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 1 Indledning

Læs mere

Aflønning af aktiviteter på skolen 2010/2011

Aflønning af aktiviteter på skolen 2010/2011 Aflønning af aktiviteter på skolen 2010/2011 Nedenstående er en oversigt over aflønning af forskellige aktiviteter på skolen. Oversigten bygger på OK 2008 og indgåede aftaler på skolen. I tilfælde af modstrid

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Teamorganisering. En evaluering af teamorganisering og teamsamarbejde på de treårige gymnasiale uddannelser. Temaeftermiddag d. 2.

Teamorganisering. En evaluering af teamorganisering og teamsamarbejde på de treårige gymnasiale uddannelser. Temaeftermiddag d. 2. Teamorganisering En evaluering af teamorganisering og teamsamarbejde på de treårige gymnasiale uddannelser Temaeftermiddag d. 2. maj, 2012 Hvad er meningen? Skolens leder sammensætter for hvert grundforløbsklasse

Læs mere

HF&VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling 2015-2016. Ajourført 28.07.15 Studieplanen for HF2 1. år = rammen for den faglige progression på 1.

HF&VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling 2015-2016. Ajourført 28.07.15 Studieplanen for HF2 1. år = rammen for den faglige progression på 1. HF&VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling 2015-2016. Ajourført 28.07.15 Studieplanen for HF2 1. år = rammen for den faglige progression på 1. år 1.HF August Mandag den 10.august kl. 9.00: Velkommen til alle

Læs mere

KVALITETSSYSTEM INSTITUTIONSNIVEAU KLASSENIVEAU ELEVNIVEAU. Opfølgningsplan. Selvevaluering. Evalueringer og dataindsamling.

KVALITETSSYSTEM INSTITUTIONSNIVEAU KLASSENIVEAU ELEVNIVEAU. Opfølgningsplan. Selvevaluering. Evalueringer og dataindsamling. KVALITETSSYSTEM INSTITUTIONSNIVEAU Selvevaluering Opfølgningsplan KLASSENIVEAU Evaluering Opfølgning i klasseteams Evalueringer og dataindsamling Implementering ELEVNIVEAU Feedback Undervisning Evalueringssamtaler

Læs mere

Ansvarsområder for ledelse og PAM

Ansvarsområder for ledelse og PAM A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E Ansvarsområder for ledelse og PAM Lederteam på Aalborg Katedralskole Rektor Christian Warming Overordnet pædagogisk og administrativ ledelse Vision, målsætning og

Læs mere

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering Baggrund og overordnet formål: Systemet er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Michael Ross Sinclair (MS) Teamleder for klassen Har klassen i Dansk A & Idræt C 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

Evalueringsstrategi

Evalueringsstrategi Evalueringsstrategi 2019-2020 Godkendt i bestyrelsen den 19. juni 1 Evalueringsudvalget Introduktion til evalueringsstrategien Vi vil levere den bedste undervisning og give eleverne de bedste læringsbetingelser.

Læs mere

Evaluering på Vestfyns Gymnasium

Evaluering på Vestfyns Gymnasium Evaluering på Vestfyns Gymnasium Udkast til kvalitetssikringssystem og evalueringsplan (revideret version) Præsentation af systemet Sammenhæng mellem Kvalitetssikringssystemet og evalueringsplanen Den

Læs mere

Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium

Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium Horsens Gymnasiums system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering omfatter systematiske og regelmæssige selvevalueringer,

Læs mere