Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål- og arbejdsbeskrivelse for team"

Transkript

1 Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således, at der så vidt muligt er mindst en lærer, der har klassen alle 3 år/begge år, at der er mindst 1 studieretningslærer, at de to er fra hver sit hovedområde, at der max. er en ny lærer i teamet, og at en lærer ikke er i to 1gteams samtidig. Teamet aflønnes med 50 timer pr. medlem i 1g. 2g: Teamet består i 2g af 2 af klassens lærere, som har klassen i både 2. og 3.g. og det aflønnes med 25 timer pr. medlem. 3g: I 3g er der en enkelt kontaktperson, der varetager det koordinerende arbejde med klassen. Kontaktpersonen i 3g aflønnes med 15 timer 1 hf: Teamet udgøres af klassens tutorer. Teamet består i 1hf af 3 af klassens lærere udpeget således, at der så vidt muligt er to af lærerne, der har klassen begge år. Teamet aflønnes med 35 timer pr. medlem i 1hf. 2hf: Teamet udgøres af klassens tutorer. Teamet består i 2hf af 2-3 medlemmer. Teamet lønnes med 50 timer samlet Teamene i 1hf og 2hf udpeger en kontaktperson, der refererer til ledelsen Mål Det overordnede mål for teamets arbejde er, at der samarbejdes om klassens og den enkelte elevs faglige, sociale og personlige udvikling i relation til studieretningens, uddannelsens og skolens mål. Teamet skal således planlægge samarbejdet om sammenhængen og progressionen i undervisningen og i samspillet mellem fagene såvel mundtligt som skriftligt elevernes/kursisternes tilegnelse af de af ministeriet/skolen opstillede almene, faglige, sociale og personlige kompetencer at klassen og den enkelte elev/kursist udvikler en god klasserumskultur at klassens elever/kursister gennem medindflydelse på planlægningen og gennemførelsen af undervisningen samt ved evaluering af samme udvikler sig fra folkeskoleelev til gymnasieelev/hf-kursist med henblik på at kunne blive studerende på en videregående uddannelse at klassen og den enkelte elev/kursist opnår respekt for skolens fællesskab i relation til adfærden over for andre, deltagelsen i skolens fælles aktiviteter, hensynet til skolens bygninger og materiel og ansvaret for skolens daglige ryddelighed

2 Opgaver/funktioner 1g August Deltage i kursus for nye teammedlemmer og gamle der måtte ønske det Deltage i kursus med forberedelse af introforløb På grundlag af oplæg fra udvalg/ledelse og i samarbejde med klassens introelever og evt. andre lærere planlægge og gennemføre klassens introforløb. I begyndelsen af semesteret og med udgangspunkt i kompetenceplanen foretage en ansvarsfordeling for arbejdet med klassens kompetencer i 1. semester (jf. bilag) Efterfølgende melde dette ud til klassens lærere. Uddele kompetencekatalog 1. semester til elever (jf. bilag) og orientere om arbejdet med kompetenceudvikling September Koordinering af de store skriftlige opgaver for derigennem at sikre progression og rimelig fordeling af elevernes arbejdsbyrde. (jf. lectioregler) November Afholde individuelle elevsamtaler (jf. bilag) eller i januar På grundlag af oplæg (jf. bilag) og sammen med SR-lærere planlægge og lede forældremødet 13. november December Afholde kompetence-opfølgningsmodul (jf. bilag) med klassen i slutningen af 1. semester før udfyldelse af LFS- rapport (jf. bilag) Indkalde til og afholde møde med bl.a. følgende punkter o Valg af fag til AT2+3+5(må ikke være samme fagkombination som SRO (=AT4) o Evaluering i teamet af klassens kompetenceudvikling og fordeling af ansvar i forbindelse med kompetenceudvikling for 2. semester o Udfylde 1g LFS-rapport til PK senest uge 49 o Studietur 2g Deltage i SR-møde indkaldt af SR-koordinator om o Toning (husk at skrive på konference og i studieplan) o Studietur 2g o Kompetencearbejde o SR-aktiviteter Efterfølgende informeres klassens øvrige lærere på klassekonferencen om beslutninger fra SR-mødet. Klassens overordnede studieplan (fokuskolonnen) udfyldes i relation til studieretningens toning. Januar Efterbearbejde grundforløbsevalueringen i klassen og rapportere konklusioner til klassekonference Afholde individuelle elevsamtaler (jf.bilag), eller i november Udlevere kompetencekatalog 2. semester til elever (jf. bilag) Forberede og deltage i LFS og rapportere beslutninger tilbage til klassens øvrige lærere. Februar Koordinering af de store skriftlige opgaver for derigennem at sikre progression og rimelig fordeling af elevernes arbejdsbyrde (jf. lectioregler) April Forberede LFS møde ved at samle evaluering fra klassens øvrige lærere Deltage i TUS med ledelsen Maj Afholde kompetence-opfølgningsmodul med klassen i slutningen af 2. semester. Modulet er lagt i lectio. (jf. bilag) Efterfølgende evaluering i teamet af klassens kompetenceudvikling og fordeling af ansvar i forbindelse med kompetenceudvikling for 3. semester Efter T/F deltage i SR-møde indkaldt af SR-koordinator om o Toning (husk at skrive på konference og i studieplan) o Studietur 2g o Kompetencearbejde

3 Juni o SR-aktiviteter Holde afslutning med klassen torsdag før translokationen Generelt Afholde team-møder i det omfang det er nødvendigt Indkalde de for planlægningen og samarbejdet relevante lærere i stor-team til møde. Udarbejde dagsorden og referat, som lægges på klassekonferencen i skolekom. Holde klassens lærere, ledelsen, studievejler løbende orienteret om forhold af betydning for klassen og den enkelte elev I det omfang det skønnes nødvendigt visitere elever til lektiecafé, assertion, eksamenstræning, studievejleder. 2g August Teamet opfrisker i begyndelsen af semesteret beslutningerne fra SR-mødet i slutningen af 2. semester i forbindelse med klassens kompetenceudvikling og toningsarbejde for 3. semester og melder dem ud til klassens lærere Udlevere kompetencekatalog for 3. semester ( jf. bilag) til elever Skabe sig overblik over klassens samlede rejseaktivitet, således at klassen på den ene side får tilbudt rejser i det omfang, der er centralt aftalt, men på den anden side ikke belastes økonomisk og tidsmæssigt uhensigtsmæssigt. Koordinering af de store skriftlige opgaver for derigennem at sikre progression og rimelig fordeling af elevernes arbejdsbyrde November/december Afholde kompetenceopfølgningsmodul eller midtvejs gruppe-elevsamtale i slutningen af 3. semester eller begyndelsen af 4. semester (jf. bilag) Efterfølgende evaluering i teamet af klassens kompetenceudvikling og fordeling af ansvar i forbindelse med kompetenceudvikling for 4. semester Forberede og deltage i LFS-møde ved at samle evaluering fra klassens øvrige lærere samt aflevere liste til ledelsen om problematiske elever. Melde tilbage til øvrige lærere om beslutninger truffet på mødet Deltage i SR-møde indkaldt af SR-koordinator Januar Udlevere kompetencekatalog for 4. semester Februar Koordinering af de store skriftlige opgaver for derigennem at sikre progression og rimelig fordeling af elevernes arbejdsbyrde Marts Forberede og deltage i LFS-møde. Melde tilbage til øvrige lærere om beslutninger truffet på mødet April Deltage i TUS med ledelsen Maj Afholde kompetence-opfølgningsmodul med klassen i slutningen af 4. semester Efterfølgende evaluering i teamet af klassens kompetenceudvikling og fordeling af ansvar i forbindelse med kompetenceudvikling for 5. semester Deltage i SR-møde indkaldt af SR-koordinator Juni Holde afslutning med klassen Generelt Afholde team-møder i det omfang det er nødvendigt Efterbearbejde centrale/fællesfaglige evalueringer og rapportere på klassekonferencen Indkalde de for planlægningen og samarbejdet relevante lærere i stor-team til møde. Udarbejde dagsorden og referat, som lægges på klassekonferencen i skolekom. Holde klassens lærere, ledelsen og studievejleder løbende orienteret om forhold af betydning for klassen og den enkelte elev, herunder frafaldstruede elever

4 3g I det omfang det skønnes nødvendigt visitere elever til lektiecafé, assertion, eksamenstræning, studievejleder. Udlevere kompetencekatalog 5. semester til elever Afholde kompetence-opfølgningsmodul med klassen i slutningen af 5. semester eller op til eksamen i 6. semester Deltage i møder indkaldt af SR-koordinator i december og maj Koordinering af de store skriftlige opgaver september og januar for derigennem at sikre progression og rimelig fordeling af elevernes arbejdsbyrde Efterbearbejde evt. centrale/fællesfaglige evalueringer Indkalde respons på konference fra lærere om elevers fravær og standpunkt forud for LFS-møder og melde tilbage om beslutninger truffet på mødet. Holde klassens lærere og ledelsen løbende orienteret om forhold af betydning for klassen og den enkelte elev, herunder frafaldstruede elever Deltage i team-mødet med ledelsen i januar I april afholdes et AT-eksamensmodul med klassen, hvor der informeres om AT-eksamen, herunder eksamensform, krav til fremlæggelse, talepapir etc. I det omfang det skønnes nødvendigt visitere elever til lektiecafé, assertion, eksamenstræning, studievejleder. SR-koordinator Udvalg Studievejleder Stor-team Klassens øvrige team (AT, NV, AP, studieretningslærere) Intro-elever Kompetence Team/kontaktperson kan indkalde klassens øvrige lærere til møde om nødvendigt Team/kontaktperson har krav på et højt informationsniveau fra klassens lærere og kan selv rekvirere oplysninger fra disse. Team/kontaktperson kan komme med indstillinger til den enkelte kollega og de øvrige team (AT, AP, NV,) bl.a. i relation til udfyldelse af studieplanen og planlægning af skriftlige opgaver Dagsordener og referater af møder på klassekonference med henblik på orientering og videndeling ved det årlige møde med ledelsen til stor-team efter LFS-møder til stor-team ved grundforløbs- og andre klasseevalueringer Studieplanens fokuskolonne om toning Direkte til studievejleder/ledelse ved særlige problemer

5 1hf Holder sig orienteret om årets gang via HF-håndbogen. På grundlag af oplæg fra udvalg/ledelse og i samarbejde med klassens introelever og evt. andre lærere at planlægge og gennemføre klassens introforløb Efter behov og efter aftale med kursisterne at planlægge og afholde en forældreaften i november Forberede og deltage i LFS-møder i uge 46, 3 og 15. I samarbejde med studiecenterleder aftale første introduktion i efteråret til studiecenteret og efterfølgende informationssøgningskursus I samarbejde med studiecenterleder aftale litteratursøgningskursus i forbindelse med historieopgaven i 1 hf. Sikre at holdet tilbydes en studierejse i 2hf Koordinere de store skriftlige opgaver for derigennem at sikre progression og rimelig fordeling af elevernes arbejdsbyrde Efterbearbejde introforløbsevalueringen Afholde team-møder i det omfang det er nødvendigt At sikre at værkstedsundervisningen synliggøres og afvikles efter hf-udvalgets plan Indkalde de for planlægningen og samarbejdet relevante lærere i stor-team til møde, når det skønnes nødvendigt Udarbejde dagsorden og referat, som lægges på klassekonferencen i skolekom. Holde klassens lærere, studievejlederen og ledelsen løbende orienteret om forhold af betydning for klassen og den enkelte kursist Team-kontaktperson deltager i mødet med ledelsen 2 gange årligt. Holde afslutning med klassen torsdag d hf Holder sig orienteret om årets gang via HF-håndbogen. Koordinere de store skriftlige opgaver for derigennem at sikre progression og rimelig fordeling af kursisternes arbejdsbyrde At sikre at der aftales litteratursøgningskursus i forbindelse med SSO At sikre at værkstedsundervisningen synliggøres og afvikles efter hf-udvalgets plan Efterbearbejde centrale/fællesfaglige evalueringer Afholde team-møder i det omfang det er nødvendigt Indkalde de for planlægningen og samarbejdet relevante lærere i stor-team til møde, når det skønnes nødvendigt. Udarbejde dagsorden og referat, som lægges på klassekonferencen i skolekom. Forberede LFS-møder i uge 44 og 12 i samarbejde med klassens lærere f.eks. via klassekonferencen Holde klassens lærere, studievejlederen og ledelsen løbende orienteret om forhold af betydning for klassen og den enkelte kursist Team-kontaktperson deltager i mødet med ledelsen 2 gange årligt. Hf-udvalg Studievejleder Stor-team Klassens øvrige teams Intro-elever Kursistråd Kompetence Teamet kan indkalde klassens lærere til møde Teamet har krav på et højt informationsniveau fra klassens lærere og kan selv rekvirere oplysninger fra disse. Teamet kan komme med indstillinger til den enkelte kollega og de øvrige teams bl.a. i relation til udfyldelse af studieplanen. Dagsordener og referater af møder på klassekonference med henblik på orientering og vidensdeling ved de to årlige møder med ledelsen til storteam ved klasseevalueringer Studieplanens fokuskolonne om værkstedsmodulernes afholdelse Direkte til studievejleder ved særlige problemer Da teamet udgøres af klassens tutorer gælder her også kravene om kommunikation mellem tutor og storteam.

6 Stor-team Struktur Stor-teamet består af samtlige klassens lærere. Mål Det overordnede mål for stor-teamets arbejde er at sikre studieretningsklassens og den enkelte elevs faglige, sociale og personlige udvikling i relation til fagets, studieretningens, uddannelsens og skolens mål. Stor-teamet og den enkelte lærer skal således i samarbejde med teamet sikre en sammenhæng og progression i studieretningen i det enkelte fag og i samspillet mellem fagene såvel mundtligt som skriftligt at eleverne opnår de af ministeriet/skolen opstillede almene, faglige, sociale og personlige kompetencer at klassen og den enkelte elev udvikler en god klasserumskultur i den enkelte time at klassens elever gennem medindflydelse på planlægningen og gennemførelsen af undervisningen i det enkelte fag samt ved evaluering af samme udvikler sig fra folkeskoleelev til gymnasieelev med henblik på at kunne blive studerende på en videregående uddannelse at klassen og den enkelte elev opnår respekt for skolens fællesskab i relation til adfærden over for andre, deltagelsen i skolens fælles aktiviteter, hensynet til skolens bygninger og materiel og ansvaret omkring skolens daglige ryddelighed Opgaver Evt. deltage i introforløb i 1g/1hf med undervisning Deltage i LFS, indsamlingen af informationer om klassen forud for LFS og udfyldelse af 1g/1hf-LFS rapport Holde sig løbende orienteret om forhold af betydning for klassen, herunder klassens studieplan og informationer på klassekonferencen Deltage i de møder, som teamet eller SR indkalder til. Orientere sig i klassens overordnede studieplan i relation til studieretningens toning samt bidrage til toningen i det omfang det er meningsfuldt for den enkelt- og flerfaglige undervisning. I relation til læreplanen sikre variation og progression i den enkelt- og fællesfaglige undervisning Udfylde klassens fag-studieplan for hvert semester. Dette skal ske senest samtidig med afviklingen af det relevante forløb. Oprette skriftlige opgaver i klassens studieplan senest 1. februar og 1. september Med udgangspunkt i teamets koordinering sikre progression og en rimelig fordeling af elevernes arbejdsbyrde i det særfaglige skriftlige arbejde Evaluere undervisningen skriftligt og anonymt i januar samt efterbearbejde resultaterne med eleverne Evaluere hf-kursister i studiebog og læse elevernes tekst Sikre elevernes medindflydelse i den enkelt-faglige undervisning Team SR-koordinator Øvrige team Faggrupper Kompetencer Kan indstille til teamet at blive informeret om den overordnede planlægning for klassen Videndeling og information om klassen/faget via indlæg på konference Studieplanens fagkolonner

7 Øvrige team Struktur Øvrige team består af grundforløbets NV-team, AP-team, skiftende AT-teams, KSH-team, NFHteam Mål Det overordnede mål for de øvrige nævnte teams arbejde er at sikre klassens og den enkelte elevs udvikling især fælles-fagligt, men også socialt og personligt i relation til fagenes, studieretningens, uddannelsens og skolens mål. De øvrige teams og den enkelte lærer skal således i samarbejdet med teamet sikre en sammenhæng og progression i undervisningen i det enkelte fællesfaglige forløb såvel mundtligt som skriftligt en sikring af at eleverne opnår de af ministeriet/skolen opstillede almene, faglige, sociale og personlige kompetencer at klassen og den enkelte elev udvikler en god klasserumskultur i den enkelte time at klassens elever gennem medindflydelse på planlægningen og gennemførelsen af undervisningen i det enkelte fællesfaglige forløb samt ved evaluering af samme udvikler sig fra folkeskoleelev til gymnasieelev med henblik på at kunne blive studerende på en videregående uddannelse Opgaver/funktioner Planlægge og gennemføre undervisningen og det faglige samarbejde i NV, AP, AT, KSH, NFH i kollegialt fællesskab på grundlag af oplæg fra udvalg og ledelse og i samarbejde med team og fagkoordinator. Ønsker og forslag til skemalægger skal indgives 3 uger før afviklingen af de enkelte forløb Evaluere det enkelte forløb Informere klassen og teamet kort om forløbenes planlægning og evaluering i skolekom Hvis ønsket af udvalg/konsulent/ledelse informere om forløbenes evaluering Udfylde studieplanens NV, AP, AT, KSH, NFH forløb AT-team er ansvarlig for elevens udfyldelse af studierapport efter hvert AT-forløb Udvalg Team Kompetence De skiftende AT-team samt NV-, AP-, KSH, NFH-teamet har den overordnede kompetence i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af de enkelte forløb. Videndeling og information om klassen/forløbet via klassekonference AT-, NV-, AP-forløb i studieplanen Studierapport for AT s vedkommende

8 Faggruppe Struktur Faggruppen består af samtlige fagets lærere. Faggruppen udpeger en koordinator, som refererer til ledelsen. Koordinatoren aflønnes med mellem 7 og 24 timer efter fagets størrelse. Mål Det overordnede mål for faggruppens arbejde er gensidigt at informere, inspirere og udveksle erfaringer i relation til fagets, uddannelsens og skolens mål. Endvidere skal faggruppen i samarbejde med administrationen stå for planlægning og administrering i forbindelse med fagets økonomi, bøger, time-/fagfordeling, fællesarrangementer, modtagelse af nye kolleger. Opgaver for fagkoordinator i samarbejde med faggruppe Afholde faggruppemøder mindst 2 gange pr. semester, bl.a. med deltagelse af ledelsen (FUS) Motivere til erfaringsudveksling i relation til fag-faglige og flerfaglige områder Afdække faggruppens efteruddannelsesbehov og søge om fælles efteruddannelse senest 1.maj til ledelsen Udarbejde kort rapport over gruppens samlede efteruddannelse for skoleåret Få ideer til og afvikle skolebaseret efteruddannelse Stille forslag til fællesarrangementer Følge med i fagets nye udgivelser og stille forslag om indkøb af nye materialer til studiecenteret Diskutere den overordnede anvendelse af undervisningsmiddelkontoen Koordinere bogindkøb, -udlevering, -aflevering Administrere faggruppens økonomi Indgive timefordelingsønsker til ledelsen i foråret Holde sig orienteret på fagets elektroniske konference Økonomiudvalg Stx-udvalget HF-udvalget Kompetence Faggruppen fastsætter fagets mål og kompetencer for hvert niveau i uddannelsen Administrering af faggruppens økonomi Dagsorden og referat af møder på fagkonferencen Videndeling på fagkonferencen FUS Kort rapportering til ledelsen om gruppens samlede efteruddannelse

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16

Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16 Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16 Nærværende principper ligger til grund for ledelsens fordeling af opgaver for alle lærere på Vesthimmerlands Gymnasium og HF for skoleåret

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning 1 Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning Formalia Om undervisning i Almen Studieforberedelse, AT, se læreplan via https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152507 (vælg

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

mellem den 1. og den 5. i hver måned

mellem den 1. og den 5. i hver måned Til hver klasse på skolen er knyttet et lærerteam i 1g og 2g to lærere og i 3g én lærer. Teamets overordnede ansvar er at kvalificere, koordinere og udvikle den undervisning, som foregår i klassen. Teamets

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet Inklusion i praksis Forventningsafklaring af samarbejdet om inklusion Debatten omkring inklusion omhandlede i begyndelsen

Læs mere

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Før skolestart Aktivitet: Der afholdes møde med kommende elever og deres forældre. Formål: At introducere programmet for 1.

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Studenterkursus på VUF

Studenterkursus på VUF Studenterkursus på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4 Intern

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2014/15 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning Stig Nørhald Jacob

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

AV-udstyr(båndoptagere, videoer, videokanon, reservation, IT)

AV-udstyr(båndoptagere, videoer, videokanon, reservation, IT) Administration Skolens administration består af følgende personer: Rektor Peter Kuhlman (PK): Overordnet ledelse, elevfravær 1g/1hf,MUS,FUS Vicerektor Orla Petersen (OP): Personale, mundtlig eksamen, elevfravær

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Elevfokuseret Selvevaluering

Elevfokuseret Selvevaluering Elevfokuseret Selvevaluering BUSI ESS FORUM Udvikling af elever Processer i undervisning Medarbejdere Mål og strategi Udvikling og forbedring Samarbejde Bevis for afholdelse El afdelingen (EU) ved Randers

Læs mere