Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side"

Transkript

1 September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl i Aalborg Kongres & Kultur Center Tilmelding læs side 2

2 Forslag til dagsorden Jf. Dansk Sygeplejeråds love 18, stk. 3 foreslås følgende dagsorden: Åbning af generalforsamlingen 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere Generalforsamlingen begynder kl men kom tidligt Dørene åbnes kl til fotoudstilling fra Sygeplejens Dag - med nordjyske sygeplejersker som modeller - informationsboder, levende musik og forfriskninger. Der er fri adgang for medlemmer, men af hensyn til traktement vil vi gerne have en skriftlig tilmelding senest torsdag 18. oktober Tilmelding via arrangementskalender på kredsens hjemmeside eller via en mail til: Tip: Tag gerne denne beretning med til generalforsamlingen. 3. Godkendelse af dagsorden 4. Godkendelse af forretningsorden 5. Beretning om kredsens virksomhed 6. Forelæggelse af kredsens regnskab og 2-årige rammebudget til orientering 7. Indkomne forslag 8. Valg af 2 regnskabskontrollanter samt suppleanter for disse 9. Eventuelt Frist for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen: 4. oktober Forslagene offentliggøres på kredsens hjemmeside 10. oktober 2012 og uddeles på generalforsamlingen. Forsidefoto: Sundhedsplejerske Mette Lavrsen, Aalborg kommune, på besøg hos Line Jensen og hendes nyfødte barn. Lena Rønsholdt har taget billederne side 1 (forsiden), 5, 6, 11, 12, 16, 17, 20, 22 tv., 23 øverst, 25, 29, 30, 32. Sats og tryk: Prinfo Aalborg. Vedrørende dagsordenen Ad. 1 Kredsbestyrelsen foreslår: Peter H. S. Kristensen, kredsformand Socialpædagogerne i Nordjylland Ad. 2 Kredsbestyrelsen foreslår: Hanne Birthe Lundsgaard Højen, Mariagerfjord Kommune Janie Odgaard Saabye, Aalborg Sygehus Jette Røge Kristensen, Aalborg Sygehus Rosa Marie Carlsen, socialpsykiatrien, Brønderslev Kommune Ad. 4 Forslag til forretningsorden 1. Generalforsamlingen begynder kl Generalforsamlingen begynder uden hensyn til antal fremmødte og er ligeledes beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte 2. Man begærer ordet ved at række sit stemme kort i vejret således, at dirigenten kan se nummeret på kortet 3. De indtegnede talere får ordet i den rækkefølge, de har begæret det; der er dog mulighed for replik 4. Der kan under hele generalforsamlingen tales fra talerstol og sal 5. Forslag og ændringsforslag skal stilles skriftligt og undertegnes med forslagsstillerens navn og medlemsnummer 6. Dirigenten kan stille forslag om diskussionsafslutning med de indtegnede talere; det samme gælder generalforsamlingens deltagere 7. Skønner dirigenten, at der er et flertal for et foreliggende forslag, forespørger denne, om der ønskes afstemning. Såfremt dette ikke er tilfældet, erklæres forslaget efter 10 sekunder vedtaget uden afstemning 8. Afstemning sker ved oprækning af stemmekort. Skriftlig afstemning skal finde sted, når 5 medlemmer skriftlig har anmodet herom 9. Generalforsamlingens beslutninger tages til referat. Referat fra kredsens generalforsamling lægges på kredsens hjemmeside Ad. 7 Indkomne forslag Ad. 9 Kredsbestyrelsen foreslår: Benedicte Ingstrup Bente Marianne Yder Som suppleanter for regnskabskontrollanter foreslås: Birgith Sæderup Jytte Kjeldsen 2

3 Af kredsformand Jytte Wester Grænser for effektivitet De nordjyske sygehuse skal op i fart. De skal gøres mere effektive - så de næste år producerer tre procent mere, end de gør i dag. De nordjyske kommuner skal skære ned. I nogle af kommunerne skal der spares så meget på ældreområdet. at det vil ramme sygeplejen og sygeplejersker hårdt. Om man kalder det højere effektivitet eller besparelser er ikke væsentligt. Det væsentlige er, at politikerne bliver ved med at fjerne ressourcer fra sygeplejen. Både i region og kommuner. Flere politikere har givet bud på, hvordan opgaven kan løses. De mener, at sundhedsvæsnet skal blive bedre til at bruge ny teknologi og til at tilrettelægge arbejdet. Jeg vil minde om, at det er redskaber, som ledelser og ansatte har brugt i årevis til at øge effektiviteten. Man kan ikke blive ved at skubbe teknologien og arbejdsgangene foran sig som de store forløsere for snart sagt alle udfordringer i sundhedsvæsnet. Meget sygepleje handler om mellemmenneskelige relationer og er dermed noget andet end det, vi normalt forstår ved produktion. Der er grænser for, hvor effektiv man kan være i kontakten med et andet menneske, der er i en sårbar situation p.g.a. sygdom. Politikerne skal lytte til sygeplejersker for at få at vide, hvornår grænsen er nået, og hvornår det er noget andet end effektiviseringer, der skal til. Jeg mener, at grænsen for effektivitet er nået, og at politikerne skal i gang Sofie-Bio - november 2012 med nogle politiske valg. Inden de træffer beslutninger vil jeg anbefale dem at inddrage sygeplejerskers viden og erfaring så meget som muligt, bl.a. via MED-systemerne. Det er til gavn for alle, at de ansattes viden og idéer bliver brugt. Læs mere i denne beretning og meld dig til generalforsamlingen, 25. oktober, i Aalborg Kongres & Kultur Center. Jeg håber, vi ses. Sofie Bio inviterer til en aften om de stærke følelser og dilemmaer, som alvorlig sygdom kan bringe frem i en familie. Filmen, der levendegør emnet, er My sisters keeper - en fortælling med en fantastisk stemning.11-årige Anna Fitzgerald er født til at være donor for sin ældre, leukæmiramte søster men kræver retten til selv at bestemme over sin egen krop. Annas kamp for frihed truer med at splitte familien, men er måske det første skridt mod virkelig tilgivelse, værdighed og familiesammenhold. En repræsentant fra Sygeplejeetisk Råd indleder aftenen. Thisted Musikteater - onsdag 28. november 2012, kl ca Kredskontoret, Aalborg - torsdag 29. november 2012, kl ca Kredsen er vært ved let aftensmad. Skriftlig tilmelding senest onsdag 21. november 2012 via arrangementskalender på eller mail 3

4 ORGANISATION Forskning dokumenterer, at sygeplejersker i disse år bliver frataget muligheder for indflydelse og involvering. For kredsbestyrelsen er det grundværdier, som arbejdsgiverne er i gang med at underminere. Indsatsen for at sikre medindflydelsen og medbestemmelsen er derfor skærpet. Involvering og indflydelse Kredsbestyrelse og tillidsvalgte har på gentagne møder diskuteret, hvordan undermineringen af MED-systemet kan bremses. At der er tale om en underminering, er der ikke længere tvivl om - en forskningsrapport bestilt af Dansk Sygeplejeråds hovedorganisation, FTF, har bekræftet, at organisationens tillidsvalgte har mistet medindflydelse og medbestemmelse i de senere år. For kredsbestyrelsen er det grundværdier, der er på spil (jf. faktaboks næste side), og indsatsen for at sikre medindflydelsen og medbestemmelsen er derfor meget højt prioriteret. En vigtig faktor er oprustning af kredsens tillidsvalgte. Via møder på kredskontoret og forskellige tilbud om uddannelse får de redskaber til at blande sig i beslutningsprocesserne i sundhedsvæsnet. Et kommende områdemøde for samtlige tillidsrepræsentanter (TR) handler således om, hvordan man som TR kan være proaktiv og dagsordensættende i MED-arbejdet. Områdemødet vil give TR konkrete værktøjer, der kan hjælpe dem med at gå mere i offensiven i MED systemet, her og nu. En gruppe medlemmer fra kredsen har også arbejdet med det mere langsigtede perspektiv, under en temadag om arbejdsliv, arrangeret af Dansk Sygeplejeråd centralt. Her blev der udviklet forslag til, hvordan sygeplejersker kan bidrage til et arbejdsliv, hvor medarbejdernes kompetencer udnyttes bedre og mere systematisk. Patienter, patientforløb, økonomi, arbejdsmiljø - hele sundhedsvæsnet vinder ved, at medarbejdernes viden, erfaring og kreativitet bliver brugt i fælles løsninger og fælles beslutninger. Der er forskningsbelæg for dette, og kredsen har formidlet denne vigtige viden i et interview med professor Henning Jørgensen, Aalborg Universitet - i medlemsmagasinet DSR NORD. Avisen Nordjyske fulgte op med en stor artikel om arbejdsgivernes muligheder for at skabe et bedre og mere velfungerende sundhedsvæsen, hvis de giver de ansatte mere indflydelse og mere medansvar. Forskningen bekræfter, at arbejdspladser, der giver medarbejderne medindflydelse og medbestemmelse, skaber de bedste resultater. Sundhedsvæsnet tørster efter moderne ledelsesformer, der giver medansvar og skaber fælles løsninger på baggrund af al den viden og erfaring, der er samlet på arbejdspladsen, ikke mindst hos medarbejderne. Derfor er det så ærgerligt, når arbejdsgiverne trækker ledelsesretten til sig og holder de ansatte udenfor vigtige beslutninger om f.eks. økonomi og strategi, siger kredsformand Jytte Wester. Hun slutter af: 4

5 Vi har som fagforening et medansvar for, at vores tillidsvalgte har den viden, der skal til - også i forhold til overordnede beslutninger om økonomi/budgetter og strategier. Det ansvar vil vi holde fokus på. Men vores indsats skal følges op af, at arbejdsgiverne giver medarbejderrepræsentanterne i MED-systemet ordentlige vilkår, f.eks. med et tilstrækkeligt antal MED-møder plus tid til forberedelse og formøder med kollegerne. Det er i arbejdsgivernes egen interesse, at MED-arbejdet prioriteres højt. Jeg vil opfordre alle medlemmer til at være aktive i kampen for adgang til indflydelse og involvering på deres egen arbejdsplads. Patienter, borgere og sundhedsvæsen har hårdt brug for, at vi står sammen Kredsbestyrelsens pejlemærker om dette krav. Netop fordi vi er mange sammen, kan vi flytte noget - til gavn for helheden. Kredsbestyrelsen arbejder ud fra fire grundlæggende værdier: Synlighed - Nærhed - Indflydelse - Involvering. De fire værdier er pejlemærker i kredsens daglige arbejde og i den udviklingsplan, som generalforsamlingen har vedtaget for perioden

6 ORGANISATION De nordjyske sygeplejersker har netop afgivet krav og prioriteringer til næste overenskomst, der skal indgås i foråret Krav til næste overenskomst Ny overenskomst - er det allerede nu? Hvis du tænker sådan, kan det hænge sammen med, at vores nuværende overenskomst kun er to-årig - i modsætning til tidligere, hvor vi indgik overenskomster for tre år ad gangen. Den nuværende udløber 1. april 2013, og processen med at forberede forhandlinger om næste overenskomst er i fuld gang. I løbet af august blev der indsamlet krav fra Dansk Sygeplejeråds medlemmer, og de nordjyske sygeplejerskers krav og prioriteringer blev diskuteret på et kredsbestyrelsesmøde sidst i august. Kredsformand Jytte Wester giver følgende overordnede billede: med bedre honorering af ulemper og en udvidelse af weekendperioden. På mange områder ligger de regionalt ansatte og de kommunalt ansatte sygeplejersker helt på linje med hinanden. Det gælder f.eks. et højprioriteret krav om seniorordninger. Mange sygeplejersker er bekymrede for, hvordan de skal klare de sidste år på arbejdsmarkedet med det tempo og det arbejdspres, der er i dag. Det er en bekymring, der er blevet endnu stærkere efter vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen. Mange sygeplejersker skal blive De nordjyske sygeplejersker prioriterer først og fremmest generelle lønstigninger, der som minimum er store nok til at sikre reallønnen. Pensionsforbedringer er et andet udbredt krav, sammen med værn om frihed. Det er tydeligt, at medlemmerne ønsker bedre beskyttelse af fritiden, siger Jytte Wester. De regionalt ansatte sygeplejersker har bedre honorering for erhvervet specialuddannelse højt på kravslisten, sammen 6

7 længere på arbejdsmarkedet, end de havde regnet med, og det styrker helt tydeligt kravet om seniorordninger, siger Jytte Wester. Retten til arbejdsgiverbetalt uddannelse er også et krav, der står tydeligt frem. Jeg ser det krav som en konsekvens af, at arbejdsgiverne har svigtet deres forpligtelse på uddannelsesområdet. Uddannelsesbudgetterne er mere eller mindre sparet væk samtidig med, at der er store forventninger til sygeplejerskers faglige indsats. Udover retten til uddannelse ønsker de nordjyske sygeplejersker, at arbejdsgiverne bliver forpligtet til at honorere formel kompetencegivende uddannelse, siger Jytte Wester. Efter at kredsbestyrelsen har behandlet de nordjyske sygeplejerskers krav og prioriteringer, bliver de sendt til hovedbestyrelsen i Dansk Sygeplejeråd. Her vil de indgå i de samlede krav fra Dansk Sygeplejeråd, der så igen vil indgå i de endelige krav, som Sundhedskartellet udveksler med arbejdsgiverne i løbet af efteråret. Når forhandlingerne går i gang inden jul, vil kredsbestyrelsen være med på sidelinjen. Efter jul intensiveres forhandlingerne, og senest i slutningen af februar skal der foreligge et resultat - eller en konstatering af, at det ikke kan lykkes at blive enige. Lokale lønforhandlinger Den gældende overenskomst har ikke afsat lønkroner til lokal forhandling. Kredsen og arbejdsgiverne har stadig adgang til en årlig lønforhandling, hvis en af parterne anmoder om det. Det har generelt været meget svært for kredsen at få noget igennem, både ved forhandlinger for grupper af sygeplejersker og ved individuelle aftaler. Det er f.eks. blevet mere vanskeligt at få honoreret kompetencer ved nyansættelser og ved nye opgaver eller omlægning af opgaver. Arbejdsgiverne har meget fokus på økonomi, der skal spares mange steder, og de prioriterer generelt ingen eller meget få midler til lokal løndannelse. I forbindelse med prioritering af kravene har kredsbestyrelsen drøftet, at der også bør være fokus på skærpede krav overfor arbejdsgiverne i situationer, hvor de bryder indgåede aftaler. Det er blevet et stadig større problem, at arbejdsgivere omgår eller bryder aftaler. Overenskomstforhandlinger er en anledning til at diskutere, om vi skal skærpe vores reaktioner på det område, siger Jytte Wester. Forløbet - i kort form Kredsens TR er blevet orienteret om OK 13 på de seneste områdemøder på kredskontoret. De har desuden været på kick off-dag, hvor de har fået inspiration til at engagere medlemmerne i kravsindsamling og diskussioner om næste overenskomst. På nogle arbejdsplader har TR arrangeret medlemsmøder, evt. med deltagelse fra formandskabet, om kravsindsamling til OK 13. Information og redskaber til konsultationssygeplejersker Kredsens konsultationssygeplejersker har været inviteret til informationsmøde på kredskontoret om den nye overenskomst, der er indgået for deres område tidligere i år. Konsultationssygeplejerskerne forhandler selv deres lokale tillæg. Derfor planlægger kredsen at invitere dem til et arrangement om forhandlingsteknik. 7

8 ORGANISATION Skærpet kamp for TR s vilkår Der er desværre talrige eksempler på, at arbejdsgivere forsøger at forringe TR s vilkår. Konkret sker det ved, at ledelsen forsøger at fjerne ressourcer fra TR på den enkelte arbejdsplads - f.eks. ved at skære i det antal timer, den enkelte TR har til arbejdet eller ved at skære i antallet af TR. Det kræver vågenhed og mange kræfter at modvirke de mange anslag mod TR s vilkår. FTR og TR på de berørte arbejdspladser gør her en kæmpe indsats. Kredsens formandskab er for det meste med, når TR s vilkår skal forhandles, og her er der skabt et endnu tættere samarbejde med andre faglige organisationer. Vi vil ikke acceptere, at ledelsen forringer TR-vilkårene i den ene faggruppe - for så at gå videre til den næste. Derfor står vi sammen med andre organisationer i mange forhandlingsforløb og holder hinanden orienteret, siger kredsnæstformand Lene Holmberg, og fortsætter: Arbejdsgiverne begrunder forringelserne i TR s vilkår med den økonomiske krise. I kredsbestyrelsen anerkender vi ikke det argument. I krisetider har arbejdspladserne endnu mere brug for, at samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse fungerer, at informationer bliver formidlet og problemer bliver løst, inden de vokser sig tunge og dyre. Tæt dækning med tillidsvalgte I skrivende stund har kredsen 156 TR og FTR samt 196 arbejdsmiljørepræsentanter (AMiR), der i hverdagen arbejder for nordjyske sygeplejerskers vilkår. Det er meget glædeligt, at så mange nordjyske sygeplejersker har lyst til at engagere sig i fagpolitisk arbejde via et tillidshverv. Det er samtidig en stor styrke i vores kreds. De tillidsvalgte udgør nemlig rygraden i vores kreds og vores fællesskab. De er ude på de konkrete arbejdspladser, hvor nordjyske sygeplejersker kan opleve problemer, der kræver indsats fra Dansk Sygeplejeråd, og hvor sygeplejersker skal sikres indflydelse. Emner for TR Kredsens tillidsrepræsentanter har på møder og temadage arbejdet med: Overenskomst 2013 Faglig forsvarlighed Det sammenhængende patientforløb - politiske og styringsmæssige perspektiver Trivsel og sygefravær - hvordan kan det gribes an? Assertion og anerkendende kommunikation Finansloven, hvad kommer den mig ved? Det pædagogiske grundlag som redskab for TR s arbejde TR-hverv giver mange kompetencer Nordjyske sygeplejersker, der bliver valgt som tillidsrepræsentant, har mange muligheder for at dygtiggøre sig. Kredsens områdemøder og seminarer indeholder mange former for undervisning - f.eks. i budgetforståelse eller i at skabe trivsel og mindske stress på en arbejdsplads. Møderne og den tilknyttede undervisning tager udgangspunkt i, hvad det er relevant for TR og FTR at få viden om netop nu - ud fra de aktuelle forhold i det nordjyske sundhedsvæsen. Udover kredsens tilbud om kompetenceudvikling har Dansk Sygeplejeråd en organisationsafdeling, der udvikler uddannelser og kurser af høj kvalitet til TR. Introduktionsdagen på kredskontoret, som alle nyvalgte TR inviteres til, er indgangs port til de efterfølgende uddannelsesforløb. 8

9 Genforhandling af MED-aftaler I de seneste år er mange MED-aftaler i kommunerne blevet genforhandlet. Kredsnæstformand Lene Holmberg: MED-aftalerne skal tydeliggøre arbejdsgiverens forpligtelse til at lægge alle sager med betydning for arbejds- og personaleforhold frem i MED-udvalgene - vel at mærke inden der sker indstilling til politisk behandling. Erfaringen har vist, at det ikke sker af sig selv - derfor er ordlyden i MED-aftalerne så vigtig. Forhandlingerne handler bl.a. om organisering og procedurer i beslutningsprocesser. For os er det et krav, at der ligger klare organisationsplaner for MED-systemet og for arbejdsmiljøarbejdet, så medarbejderne tydeligt kan orientere sig om, hvor de har mulighed for indflydelse. Det er også vigtigt, at MED-aftaler indeholder procedurer for behandling af overordnede beslutningsprocesser som f.eks. budgetlægning, siger Lene Holmberg. Flere arbejdsgivere forsøger at fjerne ressourcer fra MED ved f.eks. at nedlægge lokale MED-udvalg i forbindelse med strukturændringer, skære i antal medarbejderrepræsentanter eller skære i det antal timer, som de valgte repræsentanter har til MED-arbejdet. Samtidig med de ydre forringelser, træffer ledelser i stigende omfang beslutninger uden om MED-systemet. Arbejdet med at sikre sygeplejerskers medindflydelse og medbestemmelse foregår i tæt samarbejde med andre faglige organisationer, der har medlemmer på sygeplejerskers arbejdspladser. Arbejdsgivere forsinker forhandlinger Kredsen oplever desværre ofte, at arbejdsgivere trækker forhandlinger i langdrag. Ofte er der ingen reaktion på henvendelser eller rykkere fra kredsen, og når der endelig opnås kontakt, ønsker mange arbejdsgivere at skubbe mødeaftalerne ud i fremtiden. Endnu en gang. Det er vigtigt, at medarbejdersiden står sammen om kring MED. Heldigvis er betydningen af MED kommet mere på dagsordenen, efter at Dansk Sygeplejeråd har været med til at dokumentere (CARMA-rapporten, red.), hvordan arbejdsgiverne holder medarbejderne mere og mere udenfor vigtige beslutninger, og hvordan dette forringer vores sundhedsvæsen og vores samfund, siger Lene Holmberg. Det er en meget utilfredsstillende samarbejdsform, siger kredsformand Jytte Wester. Jeg forstår godt de medlemmer, der bliver utålmodige og rykker for svar på igangværende forhandlinger. Det er ikke i orden, at arbejdsgiverne forsinker forhandlingerne så meget, som tilfældet er. Vi bruger urimeligt mange kræfter og meget arbejdstid på at rykke arbejdsgiverne for svar, og jeg har en klar forventning om, at arbejdsgiverne retter op på forholdene. 9

10 ORGANISATION Løntillæg blev opsagt Pr. 1. august i år har regionen opsagt et løntillæg, som kredsen og Region Nordjylland havde aftalt for erhvervet anæstesi- og intensivuddannelse. Forud er gået et langt forløb, hvor kredsens formandskab har arbejdet på at overbevise regionen om det kortsigtede i at opsige en aftale, som er skabt på baggrund af en lang og arbejdskrævende proces. Da det her i foråret stod klart, at regionen fastholder sin opsigelse af tillægget, reagerede de berørte sygeplejersker med megen vrede og frustration, som bl.a. blev formidlet i avisindlæg og på møder med ledelser på de enkelte arbejdspladser. Ved forhandlinger mellem Dansk Sygeplejeråd og regionen er der henover forår og sommer skabt sikkerhed for, at sygeplejersker, der har erhvervet tillægget, beholder det, også ved skifte til et andet job i regionen, der kræver den to-årige specialuddannelse i intensiv eller anæstesi. Beslutningen om at opsige tillægget får betydning for sygeplejersker, der bliver færdige med én af de to specialuddannelser efter 1. august i år. De får ikke tillægget. Kredsformand Jytte Wester kritiserer regionen for at undergrave arbejdsglæde og engagement hos en gruppe sygeplejersker, der gør en kæmpe indsats for at få hverdagen til at fungere på de ofte pressede anæstesi- og intensivafdelinger. Og hos en gruppe sygeplejersker, der foretager en stor personlig investering for at gennemføre den to-årige specialuddannelse. Her og nu er det især de sygeplejersker, der er i gang med eller på vej til at tage én af de to specialuddannelser, der føler sig dårligt behandlet af regionen. Jeg forstår godt deres vrede. De går ned i løn i de to år, de dygtiggør sig, og er gået i gang med uddannelsen under en forventning at få det nu opsagte tillæg. Det er en uforståelig og helt urimelig lønpolitik. Forhandling om tjenestekørsel i egen bil Flere kommunale arbejdsgivere har valgt at se på de eksisterende retningslinjer for tjenestekørsel i egen bil. Aktuelt er kredsen i forhandling med Aalborg Kommune, på vegne af kommunens sundhedsplejersker. Kommunen har ændret retningslinjerne på en måde, der efter kredsens opfattelse bryder med aftaler, der er indgået centralt. Kommunens sundhedsplejersker har foretaget beregninger, der viser, at kommunens forslag vil tvinge dem til at bruge mere tid på transport, og at det bliver økonomisk uacceptabelt at stille egen bil til rådighed. Ulige løn - ulige pension - ulige livsmuligheder Kredsen har haft to spændende aftener om Ligeløn - den ene på kredskontoret i Aalborg og den anden i Musikteatret i Thisted. Begge aftener foregik i regi af Sofie Bio - med oplæg af kønsforsker Anette Borchorst, Aalborg Universitet, og herefter visning af filmen Det stærke køn. Hvis de deltagende medlemmer var i tvivl om uligelønnens og uretfærdighedernes eksistens, da de kom, så var de det ikke, da de gik hjem. Anette Borchorst dokumenterede, at uligheden fortsat er stor i det danske samfund, mellem kvinder og mænd og mellem uddannelser på samme niveau. Uligheden gælder både løn, pension og livsmuligheder. DSR NORD gav efterfølgende spalteplads til Anette Borchorst, så flere medlemmer kunne få hendes forklaring på, hvorfor kvinder hænger fast i de ulige vilkår. En væsentlig grund er, at kvinder stadig tager langt den største del af barselsperioden, og at mange kvinder arbejder på deltid. Anette Borchorst opfordrer derfor sygeplejersker til at diskutere konsekvenserne af den deltidskultur, der altid har været stærk i sygeplejefaget. 10

11 Kredsbestyrelsen fik vedtaget to forslag på Dansk Sygeplejeråds kongres i foråret. Kongressens fokus på fag og faglig forsvarlighed falder i tråd med kredsens udviklingsplan. Nordjyske aftryk på kongressen Kredsbestyrelsen bandt en vigtig rød tråd, da den på Dansk Sygeplejeråds kongres fik vedtaget et forslag om, at Dansk Sygeplejeråd skal holde en landsdækkende konference om de kritiske forhold i den nuværende svangreomsorg. Tråden går tilbage til kredsens generalforsamling sidste år, hvor der blev vedtaget en udtalelse om, at nyfødte og deres forældre bliver svigtet, som forholdene er i dag. I foråret fulgte en gruppe sundhedsplejersker op med et dialogmøde på kredskontoret, og kredsbestyrelse har nu - med kongressens opbakning - fået den samlede organisation med i arbejdet for en bedre svangreomsorg. Kredsformand Jytte Wester er glad for, at de nordjyske sundhedsplejerskers vedholdende kritik nu bliver taget op på landsplan, med Dansk Sygeplejeråd som initiativtager. Hun er også tilfreds med, at det bliver via en konference. Vores kreds var forslagsstiller til en landsdækkende konference, som Dansk Sygeplejeråd holdt sidste efterår, om fremtidens sygepleje i kommunerne. Jeg har hørt mange deltagere sige, at det var en meget lærerig dag. De blev klogere på, hvordan det kan gøres bedre end i dag. Jeg håber, at konferencen om svangreomsorg kan blive en tilsvarende succes. Der er i hvert fald meget brug for, at nyfødte og deres forældre får en bedre hjælp i den første tid efter fødslen. Kredsbestyrelsen fik også opbakning til et forslag om at få undersøgt, om medlemmer af Dansk Sygeplejeråd kan tilbydes lønsikring under ledighed. Forslaget udspringer af, at ledigheden er steget blandt sygeplejersker, og at vilkårene for at få dagpenge samtidig er forringet. Arbejdsløshed kan have store økonomiske konsekvenser, som en lønsikring kan være med til at mindske. Kongressens tema Faglig forsvarlighed - nu og i fremtiden faldt fint i forlængelse af kredsbestyrelsens arbejde med fag og faglig forsvarlighed. Både tillidsvalgte og grupper af medlemmer har gennem året diskuteret faglig forsvarlig sygepleje. Et tema, der er prioriteret i kredsens udviklingsplan for , og som dermed vil blive fastholdt i det kommende år. 11

12 ORGANISATION Kongressen i Dansk Sygeplejeråd kan synes langt væk, men når man selv er til stede - som gæst inviteret af den nordjyske kredsbestyrelse - kommer den tæt på sygeplejerskers hverdag. På nåle til kongres Kredsbestyrelsen havde inviteret gæster med til Dansk Sygeplejeråds kongres i maj. Oplevelsen har givet flere af dem lyst til fagligt arbejde. Læs her små uddrag af deres tilbagemeldinger: Anne Marie Jørgensen, TR i Morsø Kommune: Vi blev alle inviteret med til kongresforberedelse på kredskontoret sammen med TR fra hele kredsen og efterfølgende til videre forberedelse sammen med kredsbestyrelsen. Den sidste del var ny og spændende for mig som TR. Forskellige holdninger og meninger kom frem omkring diverse forslag. Der var f.eks. meget debat om et forslag om at afskaffe valgkredse i Dansk Sygeplejeråd. Personligt ligger det mig meget på sinde at bevare dem. Også et forslag om fornyelse af fagbevægelsen delte vandene. På kongressen skete det flere gange, at vi gæster sad som på nåle. Vi havde jo ingen taleret men ville gerne have givet vores mening til kende flere steder. Kredsbestyrelsens medlemmer havde understreget, at hvis vi havde kommentarer, som vi syntes skulle frem, skulle vi kontakte dem - så ville de fremlægge dem fra talerstolen forudsat selvfølgelig at de var enige med os. Vores synspunkter kom dog som regel frem i løbet af debatten, hvor mange havde rigtig meget på hjerte. Dirigenterne arbejdede ihærdigt for at få de delegerede til at fatte sig i korthed, og til sidst måtte de tage en rød lampe til hjælp. Kongressen gav indblik i, hvordan det ser ud for sygeplejen i Danmark. En slags helikopterperskektiv, både over sygeplejens forskellige områder og over sygeplejerskers forhold i forskellige egne af Danmark. På samme måde var det lærerigt at udveksle erfaringer mellem os gæster. Sundhedsminister Astrid Krarup talte under kongressen og for mig var hendes vigtigste budskab, at hendes postkasse altid er åben. Vi skal bare skrive, hvis vi har noget på hjerte. Det var en fantastisk oplevelse at være med, og jeg kan kun opfordre alle sygeplejersker til at deltage, hvis de får muligheden. 12

13 Majbritt Baird, sygeplejerske, Dialysen sygehus Thy/ Mors: Jeg har ofte følt, at DSR er langt væk og ja, nærmest sådan en abstrakt størrelse. Sådan har jeg det ikke længere. Straks jeg kom hjem gik jeg i gang med at få kollegerne til at stemme til formandsvalget. Fordi det er vigtigt, at vi bruger indflydelsen og demokratiet i vores fællesskab. Det er også vigtigt, at vi forholder os til de interne forhold i vores organisation. At vi f.eks. diskuterer lønniveauet til formænd, kredsnæstformænd m.v. i forhold til den løn, jeg tjener som sygeplejerske. Birthe Jensen, AMiR, Øre OP og ambulatorium, Aalborg Sygehus: Sundhedsminister Astrid Krag, regionsrådsformand Ulla Astman og borgmester Anny Winther var med til at åbne kongressen. Alle tre politikere talte meget om kvalitet og større samarbejde imellem primær og sekundær sektor. Det lyder alt sammen udmærket. Men hvad med mere tid og flere penge? Det forlød der ikke noget om. Så tænker jeg, hvad med vores faglige forsvarlighed? Jeg tror og håber, at DSR kan råbe politikerne op. Under selve kongressen oplevede jeg stor diskussion ved flere punkter, og nordjyske deltagere gik flere gange på talerstolen med nye tiltag. I min egen hverdag kan jeg især bruge det fokus, som kongressen havde på arbejdsmiljøet. Jeg finder det meget vigtigt at holde fokus på hverdagens arbejdsmiljø, med alle de omstruktureringer i det danske sygehusvæsen. Personligt vil jeg arbejde på at få mere medindflydelse i MED-systemet. Under forberedelsen til kongressen, som foregik sammen med kredsens TR og derefter sammen med kredsbestyrelsen, fik jeg indblik i de forskellige diskussioner og argumenter. Det har været rigtig interessant at følge, hvordan diskussionerne herefter udviklede sig under kongressen. Her kunne jeg også se, hvor let man som kongresdelegeret kan få en hjertesag på dagsordenen. Et eksempel var et indlæg fra kredsformand Jytte Wester, der handlede om det vigtige i, at sygeplejersker fra arbejdslivets begyndelse får mulighed for at arbejde på fuld tid. Det gav anledning til megen diskussion. Jeg vil anbefale alle at tage med til kongres, hvis muligheden skulle komme. Måske vil jeg en dag stille op til kredsbestyrelse eller forsøge at blive TR. Det var inspirerende at høre et indlæg om Den myndige sygeplejerske. Et rigtig godt begreb. Tænk hvis vi hver dag kunne blive anerkendt for alt det vi kan!! Så ville det psykiske arbejdsmiljø også blive bedre. Birgith Sæderup, distriktssygeplejerske, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Da jeg er meget stolt af at være sygeplejerske, var det ære for mig at være gæst ved kongressen. Kongressen tema Faglig forsvarlighed er evig aktuelt - det oplever jeg dagligt, både i mine tidligere jobs og nu som distriktssygeplejerske. Under forberedelsen i vores egen kreds mærkede jeg den mangfoldighed, der er repræsenteret i Kredsbestyrelsen. I de fleste diskussioner kom vi frem til en fælles forståelse ved at høre på hinandens argumenter. Mandag 21 maj kørte vi så mod Vingsted Centret, hvor kongressen skulle foregå. På lang afstand kunne vi se flag med Dansk Sygeplejeråds logo vaje i vinden. Flot så det ud og jeg fik en følelse af både stolthed og ydmyghed. 13

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Når opgaver skal flyttes

Når opgaver skal flyttes Når opgaver skal flyttes DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger til tillidsrepræsentanter, Kreds Midtjylland Indledning Denne pjece er en vejledning til dig som tillidsrepræsentant, således at du, på vegne

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

LEDER-TR PJECE. Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker

LEDER-TR PJECE. Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker LEDER-TR PJECE Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker 1 Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker Redaktion: Lederforeningen i DSR Layout: Lederforeningen i DSR Tryk: Dansk Sygeplejeråd Copyright

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

OK 11 Debatoplæg. Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print. ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14

OK 11 Debatoplæg. Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print. ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14 OK11 DEBATOPLÆG 1 OK 11 Debatoplæg Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14 Copyright Sundhedskartellet 2010 Alle rettigheder

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Agenda Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Region Nordjylland - med kommuner 7.933,32 km² 579.829 indbyggere 11 kommuner

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Bestyrelsens arbejdsgrundlag Bestyrelsesarbejdet bygger på frivillighed, og vil altid bære præg af hvor megen energi den enkelte kan/ har mulighed for at lægge i

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Pauser Der planlægges med pauser kl. 10.30, 12-12.45 (frokost), 14.30 (kaffe).

Pauser Der planlægges med pauser kl. 10.30, 12-12.45 (frokost), 14.30 (kaffe). Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Holmberg Jensen Kristina Alida Christensen Niels Legaard Gjytkjær Lone Hintze Kirsten Højslet Jannie Elisabeth Asta Hvilsted Elin Aggerholm Jensen Karina

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

15.08.13 9.00 15.00. 5: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) Sidste SU møde d. 11. juni 2013.

15.08.13 9.00 15.00. 5: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) Sidste SU møde d. 11. juni 2013. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, Region Nordjylland Dato for møde: 15.08.13 9.00 15.00 Deltagere: Gitte, Lone, Karin, Preben, Ina, Marit, Anne Kirstine, Jette og Tina Afbud: Ulla Dagsorden

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 BILAG C 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere?

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? TV2 Odense Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? Dorte Christensen Receptionist, TV2 - Der er mange spændende kurser. Fx går jeg på TRgrunduddannelsen,

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer Præambel Et konstruktivt samarbejde mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds er af stor betydning for bankens medarbejdere og banken. Kredsbestyrelsen og bankens ledelse har en fælles opgave i at varetage

Læs mere

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 19. januar 2015 Kl.8.30-15.00. UCN, Selma Lagerløfs vej, Aalborg Der er rundvisning på UCN fra kl. 11.45-12.30, hvor der er frokost, og lokalerne er derfor ledige. DAGSORDEN

Læs mere

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Høringssvar til Længe leve København DSR Kreds Hovedstaden takker for muligheden til at kommentere Københavns Kommunes nye sundhedspolitik. En politik

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF KERNEN i MED-systemet Torben Lenike Petersen Konsulent FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen Konsulent OAO MED-aftalen har 3 niveauer De 3 procedureretningslinjer Den lokale MED-aftale MED-rammeaftalen Septemberforliget

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere