Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side"

Transkript

1 September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl i Aalborg Kongres & Kultur Center Tilmelding læs side 2

2 Forslag til dagsorden Jf. Dansk Sygeplejeråds love 18, stk. 3 foreslås følgende dagsorden: Åbning af generalforsamlingen 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere Generalforsamlingen begynder kl men kom tidligt Dørene åbnes kl til fotoudstilling fra Sygeplejens Dag - med nordjyske sygeplejersker som modeller - informationsboder, levende musik og forfriskninger. Der er fri adgang for medlemmer, men af hensyn til traktement vil vi gerne have en skriftlig tilmelding senest torsdag 18. oktober Tilmelding via arrangementskalender på kredsens hjemmeside eller via en mail til: Tip: Tag gerne denne beretning med til generalforsamlingen. 3. Godkendelse af dagsorden 4. Godkendelse af forretningsorden 5. Beretning om kredsens virksomhed 6. Forelæggelse af kredsens regnskab og 2-årige rammebudget til orientering 7. Indkomne forslag 8. Valg af 2 regnskabskontrollanter samt suppleanter for disse 9. Eventuelt Frist for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen: 4. oktober Forslagene offentliggøres på kredsens hjemmeside 10. oktober 2012 og uddeles på generalforsamlingen. Forsidefoto: Sundhedsplejerske Mette Lavrsen, Aalborg kommune, på besøg hos Line Jensen og hendes nyfødte barn. Lena Rønsholdt har taget billederne side 1 (forsiden), 5, 6, 11, 12, 16, 17, 20, 22 tv., 23 øverst, 25, 29, 30, 32. Sats og tryk: Prinfo Aalborg. Vedrørende dagsordenen Ad. 1 Kredsbestyrelsen foreslår: Peter H. S. Kristensen, kredsformand Socialpædagogerne i Nordjylland Ad. 2 Kredsbestyrelsen foreslår: Hanne Birthe Lundsgaard Højen, Mariagerfjord Kommune Janie Odgaard Saabye, Aalborg Sygehus Jette Røge Kristensen, Aalborg Sygehus Rosa Marie Carlsen, socialpsykiatrien, Brønderslev Kommune Ad. 4 Forslag til forretningsorden 1. Generalforsamlingen begynder kl Generalforsamlingen begynder uden hensyn til antal fremmødte og er ligeledes beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte 2. Man begærer ordet ved at række sit stemme kort i vejret således, at dirigenten kan se nummeret på kortet 3. De indtegnede talere får ordet i den rækkefølge, de har begæret det; der er dog mulighed for replik 4. Der kan under hele generalforsamlingen tales fra talerstol og sal 5. Forslag og ændringsforslag skal stilles skriftligt og undertegnes med forslagsstillerens navn og medlemsnummer 6. Dirigenten kan stille forslag om diskussionsafslutning med de indtegnede talere; det samme gælder generalforsamlingens deltagere 7. Skønner dirigenten, at der er et flertal for et foreliggende forslag, forespørger denne, om der ønskes afstemning. Såfremt dette ikke er tilfældet, erklæres forslaget efter 10 sekunder vedtaget uden afstemning 8. Afstemning sker ved oprækning af stemmekort. Skriftlig afstemning skal finde sted, når 5 medlemmer skriftlig har anmodet herom 9. Generalforsamlingens beslutninger tages til referat. Referat fra kredsens generalforsamling lægges på kredsens hjemmeside Ad. 7 Indkomne forslag Ad. 9 Kredsbestyrelsen foreslår: Benedicte Ingstrup Bente Marianne Yder Som suppleanter for regnskabskontrollanter foreslås: Birgith Sæderup Jytte Kjeldsen 2

3 Af kredsformand Jytte Wester Grænser for effektivitet De nordjyske sygehuse skal op i fart. De skal gøres mere effektive - så de næste år producerer tre procent mere, end de gør i dag. De nordjyske kommuner skal skære ned. I nogle af kommunerne skal der spares så meget på ældreområdet. at det vil ramme sygeplejen og sygeplejersker hårdt. Om man kalder det højere effektivitet eller besparelser er ikke væsentligt. Det væsentlige er, at politikerne bliver ved med at fjerne ressourcer fra sygeplejen. Både i region og kommuner. Flere politikere har givet bud på, hvordan opgaven kan løses. De mener, at sundhedsvæsnet skal blive bedre til at bruge ny teknologi og til at tilrettelægge arbejdet. Jeg vil minde om, at det er redskaber, som ledelser og ansatte har brugt i årevis til at øge effektiviteten. Man kan ikke blive ved at skubbe teknologien og arbejdsgangene foran sig som de store forløsere for snart sagt alle udfordringer i sundhedsvæsnet. Meget sygepleje handler om mellemmenneskelige relationer og er dermed noget andet end det, vi normalt forstår ved produktion. Der er grænser for, hvor effektiv man kan være i kontakten med et andet menneske, der er i en sårbar situation p.g.a. sygdom. Politikerne skal lytte til sygeplejersker for at få at vide, hvornår grænsen er nået, og hvornår det er noget andet end effektiviseringer, der skal til. Jeg mener, at grænsen for effektivitet er nået, og at politikerne skal i gang Sofie-Bio - november 2012 med nogle politiske valg. Inden de træffer beslutninger vil jeg anbefale dem at inddrage sygeplejerskers viden og erfaring så meget som muligt, bl.a. via MED-systemerne. Det er til gavn for alle, at de ansattes viden og idéer bliver brugt. Læs mere i denne beretning og meld dig til generalforsamlingen, 25. oktober, i Aalborg Kongres & Kultur Center. Jeg håber, vi ses. Sofie Bio inviterer til en aften om de stærke følelser og dilemmaer, som alvorlig sygdom kan bringe frem i en familie. Filmen, der levendegør emnet, er My sisters keeper - en fortælling med en fantastisk stemning.11-årige Anna Fitzgerald er født til at være donor for sin ældre, leukæmiramte søster men kræver retten til selv at bestemme over sin egen krop. Annas kamp for frihed truer med at splitte familien, men er måske det første skridt mod virkelig tilgivelse, værdighed og familiesammenhold. En repræsentant fra Sygeplejeetisk Råd indleder aftenen. Thisted Musikteater - onsdag 28. november 2012, kl ca Kredskontoret, Aalborg - torsdag 29. november 2012, kl ca Kredsen er vært ved let aftensmad. Skriftlig tilmelding senest onsdag 21. november 2012 via arrangementskalender på eller mail 3

4 ORGANISATION Forskning dokumenterer, at sygeplejersker i disse år bliver frataget muligheder for indflydelse og involvering. For kredsbestyrelsen er det grundværdier, som arbejdsgiverne er i gang med at underminere. Indsatsen for at sikre medindflydelsen og medbestemmelsen er derfor skærpet. Involvering og indflydelse Kredsbestyrelse og tillidsvalgte har på gentagne møder diskuteret, hvordan undermineringen af MED-systemet kan bremses. At der er tale om en underminering, er der ikke længere tvivl om - en forskningsrapport bestilt af Dansk Sygeplejeråds hovedorganisation, FTF, har bekræftet, at organisationens tillidsvalgte har mistet medindflydelse og medbestemmelse i de senere år. For kredsbestyrelsen er det grundværdier, der er på spil (jf. faktaboks næste side), og indsatsen for at sikre medindflydelsen og medbestemmelsen er derfor meget højt prioriteret. En vigtig faktor er oprustning af kredsens tillidsvalgte. Via møder på kredskontoret og forskellige tilbud om uddannelse får de redskaber til at blande sig i beslutningsprocesserne i sundhedsvæsnet. Et kommende områdemøde for samtlige tillidsrepræsentanter (TR) handler således om, hvordan man som TR kan være proaktiv og dagsordensættende i MED-arbejdet. Områdemødet vil give TR konkrete værktøjer, der kan hjælpe dem med at gå mere i offensiven i MED systemet, her og nu. En gruppe medlemmer fra kredsen har også arbejdet med det mere langsigtede perspektiv, under en temadag om arbejdsliv, arrangeret af Dansk Sygeplejeråd centralt. Her blev der udviklet forslag til, hvordan sygeplejersker kan bidrage til et arbejdsliv, hvor medarbejdernes kompetencer udnyttes bedre og mere systematisk. Patienter, patientforløb, økonomi, arbejdsmiljø - hele sundhedsvæsnet vinder ved, at medarbejdernes viden, erfaring og kreativitet bliver brugt i fælles løsninger og fælles beslutninger. Der er forskningsbelæg for dette, og kredsen har formidlet denne vigtige viden i et interview med professor Henning Jørgensen, Aalborg Universitet - i medlemsmagasinet DSR NORD. Avisen Nordjyske fulgte op med en stor artikel om arbejdsgivernes muligheder for at skabe et bedre og mere velfungerende sundhedsvæsen, hvis de giver de ansatte mere indflydelse og mere medansvar. Forskningen bekræfter, at arbejdspladser, der giver medarbejderne medindflydelse og medbestemmelse, skaber de bedste resultater. Sundhedsvæsnet tørster efter moderne ledelsesformer, der giver medansvar og skaber fælles løsninger på baggrund af al den viden og erfaring, der er samlet på arbejdspladsen, ikke mindst hos medarbejderne. Derfor er det så ærgerligt, når arbejdsgiverne trækker ledelsesretten til sig og holder de ansatte udenfor vigtige beslutninger om f.eks. økonomi og strategi, siger kredsformand Jytte Wester. Hun slutter af: 4

5 Vi har som fagforening et medansvar for, at vores tillidsvalgte har den viden, der skal til - også i forhold til overordnede beslutninger om økonomi/budgetter og strategier. Det ansvar vil vi holde fokus på. Men vores indsats skal følges op af, at arbejdsgiverne giver medarbejderrepræsentanterne i MED-systemet ordentlige vilkår, f.eks. med et tilstrækkeligt antal MED-møder plus tid til forberedelse og formøder med kollegerne. Det er i arbejdsgivernes egen interesse, at MED-arbejdet prioriteres højt. Jeg vil opfordre alle medlemmer til at være aktive i kampen for adgang til indflydelse og involvering på deres egen arbejdsplads. Patienter, borgere og sundhedsvæsen har hårdt brug for, at vi står sammen Kredsbestyrelsens pejlemærker om dette krav. Netop fordi vi er mange sammen, kan vi flytte noget - til gavn for helheden. Kredsbestyrelsen arbejder ud fra fire grundlæggende værdier: Synlighed - Nærhed - Indflydelse - Involvering. De fire værdier er pejlemærker i kredsens daglige arbejde og i den udviklingsplan, som generalforsamlingen har vedtaget for perioden

6 ORGANISATION De nordjyske sygeplejersker har netop afgivet krav og prioriteringer til næste overenskomst, der skal indgås i foråret Krav til næste overenskomst Ny overenskomst - er det allerede nu? Hvis du tænker sådan, kan det hænge sammen med, at vores nuværende overenskomst kun er to-årig - i modsætning til tidligere, hvor vi indgik overenskomster for tre år ad gangen. Den nuværende udløber 1. april 2013, og processen med at forberede forhandlinger om næste overenskomst er i fuld gang. I løbet af august blev der indsamlet krav fra Dansk Sygeplejeråds medlemmer, og de nordjyske sygeplejerskers krav og prioriteringer blev diskuteret på et kredsbestyrelsesmøde sidst i august. Kredsformand Jytte Wester giver følgende overordnede billede: med bedre honorering af ulemper og en udvidelse af weekendperioden. På mange områder ligger de regionalt ansatte og de kommunalt ansatte sygeplejersker helt på linje med hinanden. Det gælder f.eks. et højprioriteret krav om seniorordninger. Mange sygeplejersker er bekymrede for, hvordan de skal klare de sidste år på arbejdsmarkedet med det tempo og det arbejdspres, der er i dag. Det er en bekymring, der er blevet endnu stærkere efter vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen. Mange sygeplejersker skal blive De nordjyske sygeplejersker prioriterer først og fremmest generelle lønstigninger, der som minimum er store nok til at sikre reallønnen. Pensionsforbedringer er et andet udbredt krav, sammen med værn om frihed. Det er tydeligt, at medlemmerne ønsker bedre beskyttelse af fritiden, siger Jytte Wester. De regionalt ansatte sygeplejersker har bedre honorering for erhvervet specialuddannelse højt på kravslisten, sammen 6

7 længere på arbejdsmarkedet, end de havde regnet med, og det styrker helt tydeligt kravet om seniorordninger, siger Jytte Wester. Retten til arbejdsgiverbetalt uddannelse er også et krav, der står tydeligt frem. Jeg ser det krav som en konsekvens af, at arbejdsgiverne har svigtet deres forpligtelse på uddannelsesområdet. Uddannelsesbudgetterne er mere eller mindre sparet væk samtidig med, at der er store forventninger til sygeplejerskers faglige indsats. Udover retten til uddannelse ønsker de nordjyske sygeplejersker, at arbejdsgiverne bliver forpligtet til at honorere formel kompetencegivende uddannelse, siger Jytte Wester. Efter at kredsbestyrelsen har behandlet de nordjyske sygeplejerskers krav og prioriteringer, bliver de sendt til hovedbestyrelsen i Dansk Sygeplejeråd. Her vil de indgå i de samlede krav fra Dansk Sygeplejeråd, der så igen vil indgå i de endelige krav, som Sundhedskartellet udveksler med arbejdsgiverne i løbet af efteråret. Når forhandlingerne går i gang inden jul, vil kredsbestyrelsen være med på sidelinjen. Efter jul intensiveres forhandlingerne, og senest i slutningen af februar skal der foreligge et resultat - eller en konstatering af, at det ikke kan lykkes at blive enige. Lokale lønforhandlinger Den gældende overenskomst har ikke afsat lønkroner til lokal forhandling. Kredsen og arbejdsgiverne har stadig adgang til en årlig lønforhandling, hvis en af parterne anmoder om det. Det har generelt været meget svært for kredsen at få noget igennem, både ved forhandlinger for grupper af sygeplejersker og ved individuelle aftaler. Det er f.eks. blevet mere vanskeligt at få honoreret kompetencer ved nyansættelser og ved nye opgaver eller omlægning af opgaver. Arbejdsgiverne har meget fokus på økonomi, der skal spares mange steder, og de prioriterer generelt ingen eller meget få midler til lokal løndannelse. I forbindelse med prioritering af kravene har kredsbestyrelsen drøftet, at der også bør være fokus på skærpede krav overfor arbejdsgiverne i situationer, hvor de bryder indgåede aftaler. Det er blevet et stadig større problem, at arbejdsgivere omgår eller bryder aftaler. Overenskomstforhandlinger er en anledning til at diskutere, om vi skal skærpe vores reaktioner på det område, siger Jytte Wester. Forløbet - i kort form Kredsens TR er blevet orienteret om OK 13 på de seneste områdemøder på kredskontoret. De har desuden været på kick off-dag, hvor de har fået inspiration til at engagere medlemmerne i kravsindsamling og diskussioner om næste overenskomst. På nogle arbejdsplader har TR arrangeret medlemsmøder, evt. med deltagelse fra formandskabet, om kravsindsamling til OK 13. Information og redskaber til konsultationssygeplejersker Kredsens konsultationssygeplejersker har været inviteret til informationsmøde på kredskontoret om den nye overenskomst, der er indgået for deres område tidligere i år. Konsultationssygeplejerskerne forhandler selv deres lokale tillæg. Derfor planlægger kredsen at invitere dem til et arrangement om forhandlingsteknik. 7

8 ORGANISATION Skærpet kamp for TR s vilkår Der er desværre talrige eksempler på, at arbejdsgivere forsøger at forringe TR s vilkår. Konkret sker det ved, at ledelsen forsøger at fjerne ressourcer fra TR på den enkelte arbejdsplads - f.eks. ved at skære i det antal timer, den enkelte TR har til arbejdet eller ved at skære i antallet af TR. Det kræver vågenhed og mange kræfter at modvirke de mange anslag mod TR s vilkår. FTR og TR på de berørte arbejdspladser gør her en kæmpe indsats. Kredsens formandskab er for det meste med, når TR s vilkår skal forhandles, og her er der skabt et endnu tættere samarbejde med andre faglige organisationer. Vi vil ikke acceptere, at ledelsen forringer TR-vilkårene i den ene faggruppe - for så at gå videre til den næste. Derfor står vi sammen med andre organisationer i mange forhandlingsforløb og holder hinanden orienteret, siger kredsnæstformand Lene Holmberg, og fortsætter: Arbejdsgiverne begrunder forringelserne i TR s vilkår med den økonomiske krise. I kredsbestyrelsen anerkender vi ikke det argument. I krisetider har arbejdspladserne endnu mere brug for, at samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse fungerer, at informationer bliver formidlet og problemer bliver løst, inden de vokser sig tunge og dyre. Tæt dækning med tillidsvalgte I skrivende stund har kredsen 156 TR og FTR samt 196 arbejdsmiljørepræsentanter (AMiR), der i hverdagen arbejder for nordjyske sygeplejerskers vilkår. Det er meget glædeligt, at så mange nordjyske sygeplejersker har lyst til at engagere sig i fagpolitisk arbejde via et tillidshverv. Det er samtidig en stor styrke i vores kreds. De tillidsvalgte udgør nemlig rygraden i vores kreds og vores fællesskab. De er ude på de konkrete arbejdspladser, hvor nordjyske sygeplejersker kan opleve problemer, der kræver indsats fra Dansk Sygeplejeråd, og hvor sygeplejersker skal sikres indflydelse. Emner for TR Kredsens tillidsrepræsentanter har på møder og temadage arbejdet med: Overenskomst 2013 Faglig forsvarlighed Det sammenhængende patientforløb - politiske og styringsmæssige perspektiver Trivsel og sygefravær - hvordan kan det gribes an? Assertion og anerkendende kommunikation Finansloven, hvad kommer den mig ved? Det pædagogiske grundlag som redskab for TR s arbejde TR-hverv giver mange kompetencer Nordjyske sygeplejersker, der bliver valgt som tillidsrepræsentant, har mange muligheder for at dygtiggøre sig. Kredsens områdemøder og seminarer indeholder mange former for undervisning - f.eks. i budgetforståelse eller i at skabe trivsel og mindske stress på en arbejdsplads. Møderne og den tilknyttede undervisning tager udgangspunkt i, hvad det er relevant for TR og FTR at få viden om netop nu - ud fra de aktuelle forhold i det nordjyske sundhedsvæsen. Udover kredsens tilbud om kompetenceudvikling har Dansk Sygeplejeråd en organisationsafdeling, der udvikler uddannelser og kurser af høj kvalitet til TR. Introduktionsdagen på kredskontoret, som alle nyvalgte TR inviteres til, er indgangs port til de efterfølgende uddannelsesforløb. 8

9 Genforhandling af MED-aftaler I de seneste år er mange MED-aftaler i kommunerne blevet genforhandlet. Kredsnæstformand Lene Holmberg: MED-aftalerne skal tydeliggøre arbejdsgiverens forpligtelse til at lægge alle sager med betydning for arbejds- og personaleforhold frem i MED-udvalgene - vel at mærke inden der sker indstilling til politisk behandling. Erfaringen har vist, at det ikke sker af sig selv - derfor er ordlyden i MED-aftalerne så vigtig. Forhandlingerne handler bl.a. om organisering og procedurer i beslutningsprocesser. For os er det et krav, at der ligger klare organisationsplaner for MED-systemet og for arbejdsmiljøarbejdet, så medarbejderne tydeligt kan orientere sig om, hvor de har mulighed for indflydelse. Det er også vigtigt, at MED-aftaler indeholder procedurer for behandling af overordnede beslutningsprocesser som f.eks. budgetlægning, siger Lene Holmberg. Flere arbejdsgivere forsøger at fjerne ressourcer fra MED ved f.eks. at nedlægge lokale MED-udvalg i forbindelse med strukturændringer, skære i antal medarbejderrepræsentanter eller skære i det antal timer, som de valgte repræsentanter har til MED-arbejdet. Samtidig med de ydre forringelser, træffer ledelser i stigende omfang beslutninger uden om MED-systemet. Arbejdet med at sikre sygeplejerskers medindflydelse og medbestemmelse foregår i tæt samarbejde med andre faglige organisationer, der har medlemmer på sygeplejerskers arbejdspladser. Arbejdsgivere forsinker forhandlinger Kredsen oplever desværre ofte, at arbejdsgivere trækker forhandlinger i langdrag. Ofte er der ingen reaktion på henvendelser eller rykkere fra kredsen, og når der endelig opnås kontakt, ønsker mange arbejdsgivere at skubbe mødeaftalerne ud i fremtiden. Endnu en gang. Det er vigtigt, at medarbejdersiden står sammen om kring MED. Heldigvis er betydningen af MED kommet mere på dagsordenen, efter at Dansk Sygeplejeråd har været med til at dokumentere (CARMA-rapporten, red.), hvordan arbejdsgiverne holder medarbejderne mere og mere udenfor vigtige beslutninger, og hvordan dette forringer vores sundhedsvæsen og vores samfund, siger Lene Holmberg. Det er en meget utilfredsstillende samarbejdsform, siger kredsformand Jytte Wester. Jeg forstår godt de medlemmer, der bliver utålmodige og rykker for svar på igangværende forhandlinger. Det er ikke i orden, at arbejdsgiverne forsinker forhandlingerne så meget, som tilfældet er. Vi bruger urimeligt mange kræfter og meget arbejdstid på at rykke arbejdsgiverne for svar, og jeg har en klar forventning om, at arbejdsgiverne retter op på forholdene. 9

10 ORGANISATION Løntillæg blev opsagt Pr. 1. august i år har regionen opsagt et løntillæg, som kredsen og Region Nordjylland havde aftalt for erhvervet anæstesi- og intensivuddannelse. Forud er gået et langt forløb, hvor kredsens formandskab har arbejdet på at overbevise regionen om det kortsigtede i at opsige en aftale, som er skabt på baggrund af en lang og arbejdskrævende proces. Da det her i foråret stod klart, at regionen fastholder sin opsigelse af tillægget, reagerede de berørte sygeplejersker med megen vrede og frustration, som bl.a. blev formidlet i avisindlæg og på møder med ledelser på de enkelte arbejdspladser. Ved forhandlinger mellem Dansk Sygeplejeråd og regionen er der henover forår og sommer skabt sikkerhed for, at sygeplejersker, der har erhvervet tillægget, beholder det, også ved skifte til et andet job i regionen, der kræver den to-årige specialuddannelse i intensiv eller anæstesi. Beslutningen om at opsige tillægget får betydning for sygeplejersker, der bliver færdige med én af de to specialuddannelser efter 1. august i år. De får ikke tillægget. Kredsformand Jytte Wester kritiserer regionen for at undergrave arbejdsglæde og engagement hos en gruppe sygeplejersker, der gør en kæmpe indsats for at få hverdagen til at fungere på de ofte pressede anæstesi- og intensivafdelinger. Og hos en gruppe sygeplejersker, der foretager en stor personlig investering for at gennemføre den to-årige specialuddannelse. Her og nu er det især de sygeplejersker, der er i gang med eller på vej til at tage én af de to specialuddannelser, der føler sig dårligt behandlet af regionen. Jeg forstår godt deres vrede. De går ned i løn i de to år, de dygtiggør sig, og er gået i gang med uddannelsen under en forventning at få det nu opsagte tillæg. Det er en uforståelig og helt urimelig lønpolitik. Forhandling om tjenestekørsel i egen bil Flere kommunale arbejdsgivere har valgt at se på de eksisterende retningslinjer for tjenestekørsel i egen bil. Aktuelt er kredsen i forhandling med Aalborg Kommune, på vegne af kommunens sundhedsplejersker. Kommunen har ændret retningslinjerne på en måde, der efter kredsens opfattelse bryder med aftaler, der er indgået centralt. Kommunens sundhedsplejersker har foretaget beregninger, der viser, at kommunens forslag vil tvinge dem til at bruge mere tid på transport, og at det bliver økonomisk uacceptabelt at stille egen bil til rådighed. Ulige løn - ulige pension - ulige livsmuligheder Kredsen har haft to spændende aftener om Ligeløn - den ene på kredskontoret i Aalborg og den anden i Musikteatret i Thisted. Begge aftener foregik i regi af Sofie Bio - med oplæg af kønsforsker Anette Borchorst, Aalborg Universitet, og herefter visning af filmen Det stærke køn. Hvis de deltagende medlemmer var i tvivl om uligelønnens og uretfærdighedernes eksistens, da de kom, så var de det ikke, da de gik hjem. Anette Borchorst dokumenterede, at uligheden fortsat er stor i det danske samfund, mellem kvinder og mænd og mellem uddannelser på samme niveau. Uligheden gælder både løn, pension og livsmuligheder. DSR NORD gav efterfølgende spalteplads til Anette Borchorst, så flere medlemmer kunne få hendes forklaring på, hvorfor kvinder hænger fast i de ulige vilkår. En væsentlig grund er, at kvinder stadig tager langt den største del af barselsperioden, og at mange kvinder arbejder på deltid. Anette Borchorst opfordrer derfor sygeplejersker til at diskutere konsekvenserne af den deltidskultur, der altid har været stærk i sygeplejefaget. 10

11 Kredsbestyrelsen fik vedtaget to forslag på Dansk Sygeplejeråds kongres i foråret. Kongressens fokus på fag og faglig forsvarlighed falder i tråd med kredsens udviklingsplan. Nordjyske aftryk på kongressen Kredsbestyrelsen bandt en vigtig rød tråd, da den på Dansk Sygeplejeråds kongres fik vedtaget et forslag om, at Dansk Sygeplejeråd skal holde en landsdækkende konference om de kritiske forhold i den nuværende svangreomsorg. Tråden går tilbage til kredsens generalforsamling sidste år, hvor der blev vedtaget en udtalelse om, at nyfødte og deres forældre bliver svigtet, som forholdene er i dag. I foråret fulgte en gruppe sundhedsplejersker op med et dialogmøde på kredskontoret, og kredsbestyrelse har nu - med kongressens opbakning - fået den samlede organisation med i arbejdet for en bedre svangreomsorg. Kredsformand Jytte Wester er glad for, at de nordjyske sundhedsplejerskers vedholdende kritik nu bliver taget op på landsplan, med Dansk Sygeplejeråd som initiativtager. Hun er også tilfreds med, at det bliver via en konference. Vores kreds var forslagsstiller til en landsdækkende konference, som Dansk Sygeplejeråd holdt sidste efterår, om fremtidens sygepleje i kommunerne. Jeg har hørt mange deltagere sige, at det var en meget lærerig dag. De blev klogere på, hvordan det kan gøres bedre end i dag. Jeg håber, at konferencen om svangreomsorg kan blive en tilsvarende succes. Der er i hvert fald meget brug for, at nyfødte og deres forældre får en bedre hjælp i den første tid efter fødslen. Kredsbestyrelsen fik også opbakning til et forslag om at få undersøgt, om medlemmer af Dansk Sygeplejeråd kan tilbydes lønsikring under ledighed. Forslaget udspringer af, at ledigheden er steget blandt sygeplejersker, og at vilkårene for at få dagpenge samtidig er forringet. Arbejdsløshed kan have store økonomiske konsekvenser, som en lønsikring kan være med til at mindske. Kongressens tema Faglig forsvarlighed - nu og i fremtiden faldt fint i forlængelse af kredsbestyrelsens arbejde med fag og faglig forsvarlighed. Både tillidsvalgte og grupper af medlemmer har gennem året diskuteret faglig forsvarlig sygepleje. Et tema, der er prioriteret i kredsens udviklingsplan for , og som dermed vil blive fastholdt i det kommende år. 11

12 ORGANISATION Kongressen i Dansk Sygeplejeråd kan synes langt væk, men når man selv er til stede - som gæst inviteret af den nordjyske kredsbestyrelse - kommer den tæt på sygeplejerskers hverdag. På nåle til kongres Kredsbestyrelsen havde inviteret gæster med til Dansk Sygeplejeråds kongres i maj. Oplevelsen har givet flere af dem lyst til fagligt arbejde. Læs her små uddrag af deres tilbagemeldinger: Anne Marie Jørgensen, TR i Morsø Kommune: Vi blev alle inviteret med til kongresforberedelse på kredskontoret sammen med TR fra hele kredsen og efterfølgende til videre forberedelse sammen med kredsbestyrelsen. Den sidste del var ny og spændende for mig som TR. Forskellige holdninger og meninger kom frem omkring diverse forslag. Der var f.eks. meget debat om et forslag om at afskaffe valgkredse i Dansk Sygeplejeråd. Personligt ligger det mig meget på sinde at bevare dem. Også et forslag om fornyelse af fagbevægelsen delte vandene. På kongressen skete det flere gange, at vi gæster sad som på nåle. Vi havde jo ingen taleret men ville gerne have givet vores mening til kende flere steder. Kredsbestyrelsens medlemmer havde understreget, at hvis vi havde kommentarer, som vi syntes skulle frem, skulle vi kontakte dem - så ville de fremlægge dem fra talerstolen forudsat selvfølgelig at de var enige med os. Vores synspunkter kom dog som regel frem i løbet af debatten, hvor mange havde rigtig meget på hjerte. Dirigenterne arbejdede ihærdigt for at få de delegerede til at fatte sig i korthed, og til sidst måtte de tage en rød lampe til hjælp. Kongressen gav indblik i, hvordan det ser ud for sygeplejen i Danmark. En slags helikopterperskektiv, både over sygeplejens forskellige områder og over sygeplejerskers forhold i forskellige egne af Danmark. På samme måde var det lærerigt at udveksle erfaringer mellem os gæster. Sundhedsminister Astrid Krarup talte under kongressen og for mig var hendes vigtigste budskab, at hendes postkasse altid er åben. Vi skal bare skrive, hvis vi har noget på hjerte. Det var en fantastisk oplevelse at være med, og jeg kan kun opfordre alle sygeplejersker til at deltage, hvis de får muligheden. 12

13 Majbritt Baird, sygeplejerske, Dialysen sygehus Thy/ Mors: Jeg har ofte følt, at DSR er langt væk og ja, nærmest sådan en abstrakt størrelse. Sådan har jeg det ikke længere. Straks jeg kom hjem gik jeg i gang med at få kollegerne til at stemme til formandsvalget. Fordi det er vigtigt, at vi bruger indflydelsen og demokratiet i vores fællesskab. Det er også vigtigt, at vi forholder os til de interne forhold i vores organisation. At vi f.eks. diskuterer lønniveauet til formænd, kredsnæstformænd m.v. i forhold til den løn, jeg tjener som sygeplejerske. Birthe Jensen, AMiR, Øre OP og ambulatorium, Aalborg Sygehus: Sundhedsminister Astrid Krag, regionsrådsformand Ulla Astman og borgmester Anny Winther var med til at åbne kongressen. Alle tre politikere talte meget om kvalitet og større samarbejde imellem primær og sekundær sektor. Det lyder alt sammen udmærket. Men hvad med mere tid og flere penge? Det forlød der ikke noget om. Så tænker jeg, hvad med vores faglige forsvarlighed? Jeg tror og håber, at DSR kan råbe politikerne op. Under selve kongressen oplevede jeg stor diskussion ved flere punkter, og nordjyske deltagere gik flere gange på talerstolen med nye tiltag. I min egen hverdag kan jeg især bruge det fokus, som kongressen havde på arbejdsmiljøet. Jeg finder det meget vigtigt at holde fokus på hverdagens arbejdsmiljø, med alle de omstruktureringer i det danske sygehusvæsen. Personligt vil jeg arbejde på at få mere medindflydelse i MED-systemet. Under forberedelsen til kongressen, som foregik sammen med kredsens TR og derefter sammen med kredsbestyrelsen, fik jeg indblik i de forskellige diskussioner og argumenter. Det har været rigtig interessant at følge, hvordan diskussionerne herefter udviklede sig under kongressen. Her kunne jeg også se, hvor let man som kongresdelegeret kan få en hjertesag på dagsordenen. Et eksempel var et indlæg fra kredsformand Jytte Wester, der handlede om det vigtige i, at sygeplejersker fra arbejdslivets begyndelse får mulighed for at arbejde på fuld tid. Det gav anledning til megen diskussion. Jeg vil anbefale alle at tage med til kongres, hvis muligheden skulle komme. Måske vil jeg en dag stille op til kredsbestyrelse eller forsøge at blive TR. Det var inspirerende at høre et indlæg om Den myndige sygeplejerske. Et rigtig godt begreb. Tænk hvis vi hver dag kunne blive anerkendt for alt det vi kan!! Så ville det psykiske arbejdsmiljø også blive bedre. Birgith Sæderup, distriktssygeplejerske, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Da jeg er meget stolt af at være sygeplejerske, var det ære for mig at være gæst ved kongressen. Kongressen tema Faglig forsvarlighed er evig aktuelt - det oplever jeg dagligt, både i mine tidligere jobs og nu som distriktssygeplejerske. Under forberedelsen i vores egen kreds mærkede jeg den mangfoldighed, der er repræsenteret i Kredsbestyrelsen. I de fleste diskussioner kom vi frem til en fælles forståelse ved at høre på hinandens argumenter. Mandag 21 maj kørte vi så mod Vingsted Centret, hvor kongressen skulle foregå. På lang afstand kunne vi se flag med Dansk Sygeplejeråds logo vaje i vinden. Flot så det ud og jeg fik en følelse af både stolthed og ydmyghed. 13

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013 Budget-gyser 2014 Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Odense i bunden 2 Lige meget hvilken undersøgelse, tabel eller

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

En hyldest til MED-systemet. Festskrift 2012

En hyldest til MED-systemet. Festskrift 2012 En hyldest til MED-systemet Festskrift 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord Forord Side 3 FTF & OAO Tillidsreform og nye partnerskaber Side 4 Bente Sorgenfrey, Formand FTF OAO om MED-systemet Side 8 Dennis

Læs mere

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE Praktikpladskampagnen har skaffet flere lærlinge- og elevpladser og haft flere positive sidegevinster Af Dorthe Kragh Der er blevet plads til 142 ekstra lærlinge og elever,

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 18. marts, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: OK 2015 - status

Læs mere

Referat. fra. Dansk Fængselsforbunds. 4. ordinære kongres. 25. 26. maj 2009. Hotel Nyborg Strand

Referat. fra. Dansk Fængselsforbunds. 4. ordinære kongres. 25. 26. maj 2009. Hotel Nyborg Strand Dansk Fængselsforbund Referat fra Dansk Fængselsforbunds 4. ordinære kongres 25. 26. maj 2009 På Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Punkt 1: mødets åbning... 4 Forbundsformandens åbningstale... 4

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14

ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14 09 31. maj 2012 ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14 FREMTIDENS KOLLEGER NY FORSKNING OM STUDE- RENDES

Læs mere

SE VIRKELIGHEDEN I ØJNENE

SE VIRKELIGHEDEN I ØJNENE 05 17. marts 2011 KARI KILLÉN SE VIRKELIGHEDEN I ØJNENE LEDIGHEDEN LAVEST I TI ÅR SOCIALRÅDGIVERE ER EFTERTRAGTEDE 10 HUSK AT STEMME OM OK11 ET GODT RESULTAT TRODS ALT 8 VI KAN MERE MED FLERE... HVAD ER

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Tal om misbrugsmonstret

Tal om misbrugsmonstret NR 2 JUNI 2010 TEMA Lederne skal gå forrest i kampen for patientsikkerhed CHEFEN PÅ GULVET En lukket psykiatrisk afdeling set indefra KØNSFORSKEREN Derfor får kvinder mindre i løn Marianne Gunst-Møller:

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Ledernes trivsel og arbejdsglæde

Ledernes trivsel og arbejdsglæde HISTORIESTAFETTEN Ledernes trivsel og arbejdsglæde 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø i en travl hverdag 1 LEDERNES

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

STRESS MAGASINET DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE

STRESS MAGASINET DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE STRESS MAGASINET XXX HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE CLAUS HJORT FREDERIKSEN: DIREKTØRERNE SKAL GÅ FORREST DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS NR. 02 FEBRUAR 2006 1 INDHOLD

Læs mere