aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries"

Transkript

1 aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries 2007 Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab København 2010

2 2010 Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab Frederiksholms Kanal 12 DK-1220 København K. ISBN ISSN X Redaktion: Poul Otto Nielsen (ansv.) og Ulla Lund Hansen Grafisk tilrettelæggelse og billedbehandling: Jan Holme Andersen Udgivet med støtte fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation Grunddesign, prepress og tryk: Narayana Press, Gylling Skrift: Minion Papir: 130 g Chorus Satin Omslag: Den Kongelige Commission for Oldsagers Opbevaring nedsat ved forordning af Kong Christian VII den 22. maj 1807 Medlemmer i perioden , fra toppen mod højre: Kommissionens formand A.W. Hauch, F. Münter, kommissionens sekretær R. Nyerup, P.J. Monrad, W.H.F. Abrahamson, B. Thorlacius, E. Vargas Bedemar, E.C. Werlauff, og L.S. Vedel Simonsen Alle manuskripter sendes til vurdering hos to anonyme referees, inden de accepteres til trykning All papers are subject to anonymous peer refereeing Vor einer möglichen Publikation werden alle Manuskripte zwei anonymen Referenten zur Begutachtung vorgelegt Salg til ikke-medlemmer i kommission hos: Herm. H. J. Lynge & Søn Internationalt antikvariat Silkegade 11 DK-1113 København K. Salg med rabat til medlemmer direkte fra Selskabet se bagest i bogen

3 Oldsagskommissionens tidlige år forudsætninger og internationale forbindelser Nationalmuseets 200 års Jubilæumssymposium maj 2007 arrangeret af Nationalmuseet og Wormianum i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen

4 Kong Hildetands høj. Frontispice til F. Münters bog fra 1806»Lejre i Sjelland i Begyndelsen af det Nittende Aarhundrede«, der var medvirkende til oprettelsen af Den Kongelige Commission for Oldsagers Opbevaring i The barrow of King Hildetand in Lejre on Zealand. Frontispiece in F. Münters book of 1806 that took part in the establisment of the Royal Commission for the Preservation of Antiquities in 1807.

5 Frederik Münter og hans rejse til Italien med særlig henblik på hans erfaringer fra Sicilien Af TOBIAS FISCHER-HANSEN Abstract: Frederik Münter, biskop over Sjællands Stift , havde i sine ungdomsår et længere ophold i Italien. Allerede under rejsen fra Venedig til Rom besøgte Münter flere samlinger, der var rige på oldtidsmonumenter, og han fik tidligt opbygget venskabelige kontaktet med flere antikvarer. I Rom omgikkes han arkæologen Georg Zoëga og kardinal Stefano Borgia. Borgia, der var leder af Kirkestatens missionskontor, havde skabt en rig og alsidig privatsamling, som Münter fik en særlig tilknytning til. Under sit ophold i Napoli mødte Münter samlere, arkæologer og antikvarer fra flere forskellige europæiske lande. På sin rejse til Sicilien besøgte Münter de vigtigste ruiner, han færdedes blandt sicilianske oldtidsforskere og museumsstiftere, og han fik desuden et godt indblik i en central administration, der fra midten af 1700-tallet havde lovgivet om registrering og bevaring af de mange oldtidslevn. Frederik Münters ophold i Rom, i Napoli og på Sicilien, og de erfaringer han her fik om museumsvæsen og oldsagsadministration, må have øvet indvirkning på hans arbejde i Oldsagskommissionen. Indledning Omend Frederik Münters hele livsgerning lå inden for teologien, først fra 1788 som professor i teologi ved Københavns Universitet, siden som biskop over Sjællands Stift, med bolig i Bispegården i Nørregade fra 1808 til sin død, opnåede han europæisk ry inden for flere andre videnskabsgrene. Victor Hermansen har med stor indsigt redegjort for hans tidlige og vedvarende interesse for den danske oldtid og betydningen af denne for hans virke i Oldsagskommissionen (Hermansen 1931, 292 ff.; 1949). Frederik Münters betydning som forsker inden for flere andre videnskaber har ligeledes været undersøgt og værdsat. Studierne i Göttingen og hans senere ophold i Rom, der lagde grunden til hans omfattende europæiske netværk og til de udbytterige forbindelser med Georg Zoëga ( ) og kardinal Stefano Borgia ( ), anerkendes til fulde, når denne, måske allersidste virkelige polyhistor i et dansk embede, kommer på tale. Alligevel er det påfaldende, at hans betydning som forsker af den klassiske oldtid og udbyttet af den rejse, han gennemførte i Syditalien og især på Sicilien, stort set er blevet forbigået herhjemme. Det på trods af, at de erfaringer, han erhvervede under sin rejse, ved besøg på talrige museer og gennem kontakter med antikvarer og oldtidforskere, fik indflydelse på hans senere virke i Oldsagskommissionen. Frederik (Friederich Christian Carl Heinrich) Münter ( ) fødtes i Gotha i Sachsen. Han kom til København som fireårig ved faderen Balthasar Münters ansættelse som præst for den tyske Frederik Münter o g hans rejse til Italien 91

6 menighed ved Sankt Petri kirke i 1765 (jf. U. Kjær i dette bind). Hans skolegang foregik i hjemmet, og han fik en tidlig indførelse i græsk, latin og hebraisk. Hans interesse for Orientens kulturer og antikkens numismatik den første vakt ved Carsten Niebuhrs færden som gæst i huset, den anden ved faderens romerske møntsamling er velkendt.1 Efter teologi-studier ved Københavns universitet indskriver Münter sig ved Georgia Augusta universitet i Göttingen, hvor han i studerer under den berømte filolog Christian Gottlob Heyne. Allerede under dette ophold kommer Münter i forbindelse med filologer og oldtidsforskere, der sidenhen danner grundlaget for hans forbindelser med europæisk lærdom således historikeren Friedrich Creuzer, orientalisten Jacob Georg Christian Adler, filologerne Arnold Heeren og Friedrich Jacobs, foruden andre lærde, som han i øvrigt for fleres vedkommende var sammen med under sit senere Italiens ophold.2 Gennem sin brevveksling med adskillige europæiske lærde forblev Münter hele sit liv orienteret om tildragelser inden for de videnskaber, der interesserede ham. Eksempelvis blev han af Arnold Heeren orienteret om udgravningerne af etruskiske grave og fund af vægmalerier samt om K.O. Müllers epokegørende forelæsninger over etruskisk kultur selv efter at han forlængst havde forladt det Italien, han aldrig mere skulle gense (Briefwechsel I, 386, brev nr. 331; se også M. Nielsen i dette bind). Gennem brevvekslinger beskæftigede han sig også med topografiske problemstillinger, eksempelvis beliggenheden af den græske koloni Hyele (Velia) i Syditalien, om hvilken han så sent som 1818, 20 år efter sin hjemkomst, udgav monografien Velia in Lucanien, der desuden er en skarp analyse af hele spørgsmålet omkring græsk kolonisering i Syditalien og på Sicilien (Münter 1818). Han forblev i livslang forbindelse med Gottlob Heyne og formidlede tidligt forbindelserne mellem Göttinger akademiet og flere af de oldtidsforskere, han traf under sit ophold på Sicilien. De store dannelsesrejser Efter studieopholdet i Göttingen i 1782 og hjemkomsten til København stod det Münter klart, at han ønskede et længere studieophold i udlandet. Formålet var klart defineret manuskriptstudier med henblik på en ny udgave af Det nye Testamente. Kabinetschef Ove Høegh-Guldberg støttede projektet med midler fra Fonden ad usus publicos, ikke mindst på grund af forlydende om, at klosterbiblioteket i Ragusa i Dalmatien indeholdt et rigt og uudforsket materiale.3 Rejsen blev påbegyndt i 1784, og planen var, at Münter efter ophold i Wien og Venedig skulle rejse til Ragusa og derfra videre til Grækenland. Imidlertid opgav Münter denne rejse østover, allerede da han var i Norditalien, og han kom aldrig til Grækenland. Efter opholdet i Wien, hvor han traf numismatikeren Joseph Eckhel, rejste Münter til Venedig og videre derfra til Rom via Padua, Mantua, Bologna, Pistoia, Firenze, Pisa og Siena. Det er troligt, at grundlaget for Münters senere indsats i Oldtidskommissionen allerede blev lagt under denne tidlige periode af Italiensrejsen. Nysgerrigheden og ambitionerne om at lære og se så meget som muligt viser sig på næsten hver side af hans dagbog, og allerede denne tidlige fase af rejsen lægger op til opholdet i Rom, hans oldtidsforskning dér og den tætte kontakt med kardinal Stefano Borgia (fig. 3). Münter besøgte omkring 45 møntsamlinger under sin rejse i Italien, og han har kommentarer om de fleste af disse i sin dagbog (Galster 1959, 33-34). Desuden besøgte han de antiksamlinger, der lå på hans rejserute til Rom. Der kan ikke redegøres for alle her, men blandt de mere betydningsfulde var privatsamlingerne Grimani og Nani i Venedig (Tagebücher I, 137ff., 149, 154; Favaretto 1990, 206 ff.). Det var store antiksamlinger med et ganske betydeligt antal græske indskrifter og græsk skulptur indsamlet især på de joniske øer, Korkyra (Korfu), Kefallenia og Zakynthos, og på Kykladerne, det vil sige områder, der havde været under venetiansk ind- 92 Aarbøger for Nordisk oldkyndighed o g historie 2007

7 flydelse i århundreder. Münter fik således, på trods af at han aldrig kom til Grækenland, alligevel lejlighed til at stifte bekendtskab med original græsk skulptur. For Nani-samlingens vedkommende gør der sig det særlige gældende, at Münter senere fik lejlighed til at erhverve en del genstande fra samlingen, da denne blev opløst i Blandt disse var et græsk votivrelief, et såkaldt Totenmahlrelief fra kykladeøen Melos. Relieffet må være en af de tidligste erhvervelser af græsk originalskulptur i Danmark (Briefwechsel I, s. 208, brev nr. 180; Münter 1829, 4). I kommentarerne til museumsbesøgene i Venedig redegør Münter, i Winckelmanns ånd, for vægtige problemer som forholdet mellem græsk originalskulptur og de romerske kopier, og for kejserbusternes vedkommende problemerne omkring deres identifikation. Mindre monumenter som etruskiske bronzer og askekister optager ham, foruden de etruriske vaser, hvis tegnemåde han analyserer. Han omtaler oprettelsen af akademier, hvis opgave det er, udover det lærde samvær, at samle oldsager inden for så mange emnegrupper som muligt. Desuden lærer Münter afstøbningssamlinger at kende, vel en inspiration for hans senere engagement i indsamlingen af gipsafstøbninger til Kunstakademiet i København og i øvrigt også til hans egen samling. Mineralogiske og geologiske samlinger og samlinger af astronomiske instrumenter og udstyr til opmålinger omtales flittigt og detaljeret (Tagebücher I, , passim). Den unge Münters ikke-italienske bekendtskabskreds under Rom- og Napoli-opholdet omfattede også Goethe, som han underholdt om forholdene på Sicilien, og derved, måske, tilskyndede denne til selv at rejse til Sicilien (Tagebücher II, 247). Han traf kunstnerne Johann Tischbein og Philipp Hackert, og i Napoli samleren William Hamilton, den tyske arkæolog Alois Hirt og østrigeren Joseph Haus, der alle spillede hver deres rolle i 1700-tallets antikvariske studier. Under sin hjemrejse gennem Schweiz i 1787 traf Münter historikeren Edward Gibbon, Grækenland- og Tyrkiet-forskeren, og medlem af Society of Dilettanti i London, Richard Chandler F re d e ri k M ü n t e r o g ha n s re j s e t i l I ta l i e n Fig. 1. Den unge Frederik Münter. Portrættet er malet i Rom Det hører til en serie portrætter af danskere malet af Johan Herman Cabott. Bestilt af kardinal Stefano Borgia til sit bibliotek i boligen i Palazzo Altemps i Rom. Portrait of the young Frederik Münter painted in Rome The picture is one of a series of portraits of Danish scholars by the painter Johan Herman Cabott, commissioned by Cardinal Stefano Borgia for the library in his residence in the Palazzo Altemps, Rome. (der var meget lettet over, at Münter kunne tale engelsk, da han selv hverken beherskede tysk eller fransk), og pædagogen Johan Heinrich Pestalozzi, med hvem Münter siden opretholdt brevveksling (Carlsen 1955). Münter var om nogen barn af Oplysningstiden, og hans omfattende europæiske kontaktnet fremhæves da også af Georg Galster i dennes redegørelse for konkurrencen mellem Münter og Christian Ramus om stillingen som inspektør ved Myntcabinettet i 1799, en stilling som i øvrigt tilfaldt Ramus (Galster 1959, 35-37). 93

8 Fig. 2. Fragmenter af en terrakottafrise, sima, fra et arkaisk volskisk tempel. Fundet 1784 under kirken Santa Maria delle Stimate, Velletri. Frederik Münters samling på Bispegården. Deponeret på Ny Carlsberg Glyptotek (foto Ole Haupt). Fragments from a terracotta frieze, sima, from an archaic Volscian temple. Found in 1784 under the Church of Santa Maria delle Stimate, Velletri. Frederik Münter s collection, the episcopal residence, Copenhagen. On permanent loan to the Ny Carlsberg Glyptotek (photo by Ole Haupt). Opholdet i Rom Münter fik gennem Georg Zoëga indpas i det lærde milieu, der omgav kardinal Stefano Borgia.4 Mødet med Borgia lagde grunden til Münters første videnskabelige arbejde, publiceringen af Borgias store samling af koptiske håndskrifter,5 men derudover fik Münter indblik i en af de mest alsidige samlinger i den tids Europa Borgias eget museum i hjembyen Velletri (Museum Borgianum).6 Borgias stilling som leder af Propaganda Fide, Pavestatens missionsselskab, havde givet ham mulighed for, gen- 94 nem netværket af oversøiske missioner, at opbygge en meget alsidig etnografisk samling, udover mange genstande fra de mere traditionelle kulturer som de ægyptiske, græske, etruskiske og romerske. Borgia og hans museum blev krumtappen i det lærde akademi Accademia Volsca grundlagt i 1764 med sæde i Velletri, der havde været volskerfolkets hovedby i antikken. Münter optages som medlem af akademiet (Nocca 1999), og han indgår med bl.a. Zoëga, Schow, Hwiid og Ramus i det galleri af portrætter af medlemmer af akademiet, der udsmykkede Borgias bibliotek i dennes bolig i Palazzo Altemps (fig. 1).7 I 1784 blev der i Velletri gjort et rigt fund af arkitekturfriser og andre fragmenter af terrakotta fra et arkaisk tempel. Figurfremstillingen på friserne blev genstand for afhandlinger og fortolkninger, som Münter tog ivrigt del i (Tagebücher I, , II, ). Skildringer af de fyrstelige forsamlinger og andre mere eller mindre heroiske episoder på friserne gav byen Velletri en selvforståelse og en tilskyndelse til en forherligelse af den volskiske fortid (Nocca 1999). Den omstændighed, at Borgia forærede Münter en del fragmenter af disse friser, må være et vidnesbyrd om hans agtelse for Münters viden og interesse for disse antikke monumenter. Med deres arkaiske stil har de syntes primitive og usædvanlige for samtiden, der ikke har kendt til mange af den slags monumenter og slet ikke i det København, de blev hjembragt til (Münter 1829, 5; Riis 1941; Luppino 2001) (fig. 2).8 Opholdet i Rom og kendskabet til kardinal Stefano Borgias museum i Velletri fik stor betydning A a rb ø g e r f o r N o rd i s k o l d k y n d i g h e d o g h i s t o ri e

9 for Münters interesse for oldsagssamlinger. Den alsidighed, som karakteriserede museet, inspirerede Münter ved oprettelsen af hans eget museum i Bispegården i København. Selvom dette var meget mere beskedent, bestod det dog af en række af de samme kategorier (Fisher-Hansen 2009). Borgias samling, som havde sit opsving fra ca. 1770, det år han udnævnes til sekretær for Propaganda Fide, når allerede i 1784 et sådant omfang, at en katalogisering er nødvendig. Ved dette arbejde spiller Georg Zoëga en vigtig rolle, idet han varetager registreringen af de ægyptiske oldsager, der allerede på det tidspunkt havde et omfang på 600 genstande.9 Samlingen var alsidig og omfattede 12 klasser af materiale, af hvilke de vigtigste var: den ægyptiske, etruskiske, græske, romerske, indiske, arabiske, tidlig kristne og materiale fra de nordiske lande. Samlingens kvalitet og alsidighed var enestående for sin tid, kun Nani-samlingen i Venedig, som Münter også havde et godt kendskab til (se ovenfor), husede tilsvarende arabiske og indiske genstande. I et brev til Borgia fra oktober 1788 fortæller Münter, at han har erhvervet et fragment af en udsmykket mumiekiste på auktionen over Otto Thotts samling. Den mest betydelige klasse i Münters samling bliver den ægyptiske, og på dette punkt afspejler den Borgias samling, hvor også denne klasse var den mest omfattende. Münters interesse for orientalske indskrifter gjaldt også hieroglyffer. Han havde indset, at disse kun kunne studeres med udbytte ud fra originalt, primært materiale, og han erhvervede derfor gennem den danske konsul i Alexandria, Daniel Dumreicher, 12 ægyptiske steler fra Abydos i Midtægypten (Münter 1829, 1-2; Schmidt 1910). Münter udarbejdede selv et kort katalog over den del af sin samling, der var udstillet i Bispegården. Udover de ægyptiske steler var det græske, romerske og etruskiske indskrifter på sten og marmor og forskellige græske og romerske skulpturer. Kataloget blev udgivet først i en latinsk udgave, Museum Lapidarium Episcoporum Selandiae, 1822, siden i en dansk, hvori Münter programmatisk skriver: Saaledes er F re d e ri k M ü n t e r o g ha n s re j s e t i l I ta l i e n Fig. 3. Portræt af kardinal Stefano Borgia. Portrættet var en gave fra Borgia til Frederik Münter, og det hang i dennes kontor i Bispegården (privateje). Portrait of Cardinal Stefano Borgia. The portrait was a gift to Frederik Münter, who hung it in the episcopal residence (private collection). da denne Samling at betragte som en aldeles offentlig Samling, og er den eeneste i Norden (Münter 1829, 1). Münters samling skal i øvrigt ikke behandles indgående her,10 blot er det værd at bemærke, at alsidigheden, der karakteriserede Borgias samling, går igen her. Udover de klasser, der er nævnt ovenfor, bestod den også af puniske indskrifter (Briefwechsel I, 201, brev. no. 175), af en arabisk, kufisk indskrift (Münter 1829, 4; Rump 2003) og flere indiske genstande, her iblandt en Buddha figur (Museum Münterianum III, 122 f., nr ; Münter 1829, 3-4). Münter opretholdt forbindelsen med Borgia til dennes død i Efter datidens skik havde han portrætter af sine bekendte i sin nærhed, således også et portræt af kardinalen, hængende i sit kontor (fig. 3). 95

10 Sicilien Efter et års tid i Rom rejste Münter til Campanien med korte besøg i Baiae, Cumae (Kyme) og Paestum (Poseidonia) samt et længere ophold i Napoli, og derefter til Sicilien, som han gennemrejste ret grundigt fra slutningen af 1786 til begyndelsen af Det var tiden, hvor de spanske bourboner regerede kongeriget De begge Sicilier, og hvor der herskede dyb fattigdom og undertrykkelse. Det var forhold, som gjorde stort indtryk på Münter, der løbende lufter sin harme både i sin dagbog og i rejseberetningen, som han udgiver efter hjemkomsten til Danmark (Münter ). Münter opholder sig først nogle uger i Palermo, hvorfra han rejser sydover til Trapani, Segesta og Selinunt, siden langs sydkysten til Girgenti (Agrigento, antikkens Akragas), og til Syrakus og derfra langs vestkysten til Catania og Taormina og, som afslutning på Siciliensopholdet, til Messina, hvorfra han sejler tilbage til Napoli. Der skal ikke her redegøres for rejsen, men udbyttet af den kan sammenfattes omkring to forhold. Dels hans færden ved de lærde akademier i Palermo, Syrakus og Catania, hvor Münter fik lejlighed til at omgås byernes antikvarer, og hvor der blev udgivet lærde epigrafiske, historiske og topografiske afhandlinger. Dels ved en fortrolighed med de mange levn, som han besøgte i Segesta (fig. 4), Selinunt, Girgenti og i Syrakus (fig. 8). Det synlige vidnesbyrd om rejsen, ungdomsværket Efterretninger om begge Sicilierne, samlede paa en Reise i disse Lande i Aarene 1785 og 1786 (første bind udkom 1788 andet 1790; oversættelsen til tysk fulgte i 1790 og til italiensk i 1823), opnåede europæisk ry for sine natur- og ruinbeskrivelser, for redegørelserne af kirkeforhold, og for siciliansk sprog, litteratur og digtning, foruden de meget oplysende omtaler af de administrative forhold og den antikvariske administration.11 Man får imidlertid også mulighed for at få uddybet hans indsigt i antikviteterne på Sicilien gennem Münters korrespondance. Den væsentligste del af denne er udgivet, men ikke alt. Blandt det mere ukendte materiale er en sluttet gruppe af breve, der omhandler hans ophold på Sicilien og kontakterne med øens lærde miljø, og som ligesom rejseberetningen fortæller om hans interesse for og viden om oldsagsadministrationen i disse, for Danmark, fjerne egne. Kildematerialet til Münters beskæftigelse med museer og antikvaradministrationen i Syditalien og på Sicilien er således dagbøgerne og rejsebogen Efterretninger foruden korrespondancen med den lærde syrakusanske antikvar og oldtidsforsker Saverio Landolina Nava (fig. 7), som Münter korresponderede med allerede under sit ophold i Syrakus, dvs. fra 1785 og frem til 1805 (Fischer- Hansen 2002).12 Udgravning og bevaring Fra midten af 1700-tallet fik de antikvariske studier i det hele taget et opsving på Sicilien, ikke mindst påvirket af udgravningerne i Herkulaneum, der havde været iværksat allerede fra Ignazio Paternò Castello di Biscaris virke i Catania var særligt betydningsfuldt, både udgravningsmæssigt og museumsmæssigt. Fyrst Biscari ( ) havde i 1748 påbegyndt udgravninger i de græske og romerske teatre i Catania, dog først fra 1770 med et mere målrettet og videnskabeligt sigte. Hvor man i Herkulaneum mest var optaget af blot at grave ting frem, viste man i Catania større respekt for de arkitekturlevn, der blev frilagt. Biscari gravede desuden ved den græske koloni Camarina på Siciliens sydkyst, hvor han havde store besiddelser. En stor del af fundene fra dette område bestod af gravfund, ikke mindst græske vaser, som siden fandt plads på det museum, han indrettede i sit palads i Catania (Salmeri 2001). Museet blev indrettet i en tilbygning til Biscaris palads, tegnet og opført til formålet i 1758, med de mange rum bestemt for de meget omfattende samlinger af marmorskulpturer, vaser, bronzer og 96 Aarbøger for Nordisk oldkyndighed o g historie 2007

11 Fig. 4. Det doriske tempel i Segesta. Gouache af Jean-PierreLaurent Hoüel 1776 / 1777 (Louvre, Paris). The Doric temple in Segesta. Gouache by Jean-Pierre-Laurent Hoüel 1776 / 1777 (The Louvre, Paris). glas (Sestini 1776; Pafumi 2006) (fig. 5). En stor del af fundene var fra Catania selv, andre fra Biscaris udstrakte godser. Oldsagerne var opstillet systematisk og så vidt muligt efter proveniens, hvilket var usædvanligt i denne periode. Det var på den tid en af de mest omfattende antiksamlinger i Italien, en turistattraktion, som man mente var på højde med vulkanen Etna. Münter udarbejdede et forholdsvis detaljeret katalog over de mere betydelige monumenter i samlingen, som han uanset at museet tilstræbte en vis systematik fandt var noget rodet opstillet (Münter , ). Men museets F re d e ri k M ü n t e r o g ha n s re j s e t i l I ta l i e n meget prisværdige formålspraragraf kan læses på medaljen slået til minde om museets indvielse i 1757 (fig. 6). Saverio Landolina Nava ( ) var, som sin onkel Ignazio Biscari, beskæftiget med undersøgelser og bevaring af de rige græske levn på øen, især i hans hjemby Syrakus. Han udnævntes til embedet Regio custode delle antichità della Val Demone e della Val di Noto i 1803, et embede der skal omtales mere udførligt senere. Blandt flere projekter foranstaltede Landolina undersøgelser af det græske teater og det romerske amfiteater i Syrakus (fig. 8). Landolina påtog sig ansvaret for fundene fra udgravningerne, og i løbet af hans embedskarriere etableredes et offentligt museum i Syrakus. Han var ivrig efter at fremlægge resultaterne af sine undersøgelser for de lærde miljøer ikke alene i Palermo og i Napoli men måske især i miljøet omkring Christian 97

12 Fig. 5 a. Museum Biscarianum i Catania. Den indre gård i Palazzo Biscari. Litografi af J.F. d Osterwald,»Voyage pittoresque en Sicilie«, Paris Museum Biscarianum in Catania. The inner courtyard of Palazzo Biscari. Lithograph by J.F. d Osterwald, Voyage pittoresque en Sicilie, Paris Fig. 5 b. Museum Biscarianum i Catania. Salen med antikke marmorskulpturer. (Efter Libertini 1930, fig. 9). Museum Biscarianum i Catania. The hall with the ancient marble sculpture. (After Libertini 1930, fig. 9). Fig. 5 c. Museum Biscarianum i Catania. Salen med de antikke vaser. (Efter Libertini 1930, fig. 10). Museum Biscarianum in Catania. The hall with the ancient vases. (After Libertini 1930, fig. 10). 98 A a rb ø g e r f o r N o rd i s k o l d k y n d i g h e d o g h i s t o ri e

13 Fig. 6. Medalje slået i 1757 til minde om oprettelse af Museum Biscarianum i Catania med portrættet af Ignazio Paternò Castello di Biscari og med museets formål oplyst i teksten: PUBLICAE UTILITATI PATRIAE DECORI STUDIOSORUM COMMODO MUSEUM CONSTRUXIT CATANAE MDCCLVII Bygget i Catania i 1757 til nytte og glæde for folket, til pryd for landet og til bekvemmelighed for den kundskabssøgende. Medal struck in 1757 to mark the inauguration of the Museum Biscarianum in Catania with the portrait of Ignazio Paternò Castello di Biscari and a declaration of the museum s purpose: Built in Catania in 1757 for the benefit and pleasure of its people, for the adornment of the country, for the convenience of the inquiring mind. Gottlob Heyne i Göttingen, en kontakt, der blev formidlet af Münter. Münter fik gennem korrespondancen med Landolina et godt kendskab til de igangværende udgravninger i Syrakus, og han hjalp til med epigrafisk rådgivning ved fund af indskrifter. Men derudover udveksles erfaringer og forslag til projekter. Münter er ikke karrig med forslag, når han i breve skrevet i København (!) udtaler sig om, hvorledes opgaverne bør gribes an. Ikke alene angående hvor, der bør graves i Syrakus, men også om opgaver på de ikkegræske, forhistoriske gravpladser ved Pantalica, som han mener ville være af betydning for forståelsen af samspillet mellem de oprindelige folkeslag og de græske tilflyttere altså problemerne omkring helleniseringen af Siciliens før-græske befolkningsgrupper. Münter på sin side orienterer Landolina om arkæologiske begivenheder i Danmark, og afslører sine antropologiske interesser med et forslag om, at man kunne udveksle arkæologiske fund såsom kranier (jf. Brinch Madsen dette bind vedrørende Münters bekendtskab med antropologen J.F. Blumenbach i Göttingen). Münter ønsker tilsendt et kranie af en gammel romer fra Herkulaneum og tilbyder til gengæld at fremskaffe et gammelt kranie af en nordbo det burde da kunne interessere en oldtidsforsker på Sicilien. Münter omtaler også sin interesse for Kongsgården i Lejre, og i sit sidste brev til Landolina vender han tilbage til sine ungdomsinteresser for den nordiske arkæologi med en beskrivelse af sin deltagelse i C.D.F. Reventlows udgravning af Kong Svends Høj ved Pederstrup på Lolland (Dehn, Hansen & Kaul 1995, 11-14; jf. Kaul dette bind). Münters tanker om et stort museum i København afspejler sig også i brevvekslingen med Saverio Landolina. Hans interesse for oprettelsen af større, nationale museer var blevet vakt allerede i Napoli, hvor han blev bekendt med planerne om at oprette et overordnet statsmuseum. Det var et museum, som udover arkæologiske samlinger, fundene fra Frederik Münter o g hans rejse til Italien 99

14 Fig. 7. Saverio Landolina Nava omgivet af symbolerne på hans forskningsområder og økonomiske interesser papyrusplanter til papirproduktion og vin til eksport. Stik af Rosasarius Valvo. Saverio Landolina Nava surrounded by the symbols of his scholarly and economic interests the papyrus plant for paper production and wine for export. Engraving by Rosario Valvo. Herkulaneum og kongens skulptursamlinger, også skulle indeholde det kongelige bibliotek fra slottet på Capodimonte, foruden»nyttige Sale som offentlige Auditorier«det hele ordnet med henblik på at skaffe»frie Adgang for alle og enhver«(münter , 22-23, 65-66).13 Münter erkender behovet for et samlet overblik over de forskellige samlinger i Danmark som en forudsætning for oprettelsen af et nationalmuseum. Han skriver således den 1. marts 1791 til Landolina: Jeg har et projekt, som man måske kunne gennemføre, at skabe et arbejde lig Caylus Recueil, nemlig at trykke en beskrivelse af alle de antikke ting, ægyptiske, græske og romerske, som befinder sig i museerne i Danmark, med udfærdigelse af stik. Det burde kunne gennemføres med en dygtig tegner og ved hjælp af subskription, da jeg ikke selv ønsker at dække omkostningerne. Anne Claude Philippe de Turbieres, comte de Caylus, havde i Paris i årene udgivet sit syv binds katalog, Recueil d Antiquités égyptiennes, étrusques, grecques, romaines et gauloises med det formål at gøre sine omfattende antiksamlinger tilgængelig for samlere og lærde ved hjælp af en omhyggelig registrering. Caylus grundlagde den beskrivende typologi inden for arkæologien, og Münter viser den samme holdning til værdien af den korrekte registrering. Der var dog i tiden også et metodisk mere overordnet, systematisk forbillede, som var Münter bekendt. Gabrielle Lancilotto Castelli di Torremuzza havde i Palermo i 1764 fremlagt et skema for udarbejdelsen af en systematisk registrering og opstilling af alle slags antikke levn på Sicilien Idea di un tesoro, che contenga una generale raccolta di tutte le antichità proposta da... principe di Torremuzza a letterati siciliani amanti delle antiche memorie della patria. Derudover var der ved det lærde akademi i Palermo oprettet en skriftrække i 1755, der havde som et af sine formål at offentliggøre resultaterne af udgravninger og undersøgelser Memorie per servire alla storia letteraria di Sicilia værker, som Münter må have set (Tagebücher II, 49; Münter , I, 295 ff). Antikvarisk lovgivning Den voksende antikvariske interesse med oprettelsen af de fyrstelige privatsamlinger, og i øvrigt også af klostersamlinger, der var skabt af lærde abbeder både i Palermo og Catania (Münter , I, 281, 305, II, 127ff; Abbate 2001), udmøntede sig i 1797 i en antikvarisk lovgivning. Denne blev også støttet af de lærde beretninger udgivet i kredsen omkring akademiet i Palermo. 100 Aarbøger for Nordisk oldkyndighed o g historie 2007

15 Fig. 8. Syrakus. Byen er set fra hovedlandet med plateauet og det græske teater ud over havet med halvøen Ortygia, hvor den tidligste græske bosættelse lå. Maleri af Philip Hackert , få år efter Frederik Münters besøg. (Kongeslottet, Caserta). Syracuse. The city seen from the mainland with the plateau and the Greek theatre, looking across the sea with the peninsula of Ortygia, the site of the earliest Greek settlement. Painting by Philip Hackert , a few years after Frederik Münter s visit. (The Royal Palace, Caserta). Johann Hermann Riedesel skriver i sin rejseberetning fra Sicilien 1750 om, hvorledes hans ven Don Giovanni Ficani, som han lærer at kende i Girgenti, havde overtalt myndighederne i byen til at bevilge 100 scudi årligt til at reparere og bevare de oldtidslevn, som endnu stod i byen. Denne Ficani havde desuden draget omsorg for, at midlerne, også efter udbetalingen, blev benyttet til det aftalte formål F re d e ri k M ü n t e r o g ha n s re j s e t i l I ta l i e n (Rie desel 1750, 50). Girgenti er en af de mest velbevarede oldtidsbyer i Middelhavsområdet, og det må have været en næsten umulig opgave for datidens antikvarer at sikre en overlevelse af de antikke levn. Diverse dekreter, allerede fra 1775, vedrørte bestemmelser mod fjernelse af værdifuldt arkæologisk og kunstnerisk materiale og overhovedet mod ødelæggelsen af antikke monumenter. Et kongeligt dekret fra 1802, der vedrører byen Catania, forbyder, at der graves og opføres bygningsfundamenter uden en forudgående tilladelse fra den kongelige kustode. Overtrædelse medfører en bøde på 20 guld-onzer og et års fængsel, en straf der uddeles både til ejeren af bygningen og til entreprenøren (Iozzia 1998). Den første større, overordnede organisering af antikvitetsvæsenet er dog fra 1779 (i Ferdinand den III s regeringstid), hvor man opretter en administrativ opdeling af øen i tre hovedområder, der hver får ansvaret for de antikvariske opgaver. De tre ansvars- 101

16 områder omfattede Vestsicilien (Val di Mazzara) og to områder på Østsicilien: Val di Noto og Val Demone, der tildeltes henholdsvis Fyrst Torremuzza fra Palermo og Fyrst Biscari fra Catania, med titel af regio custode. Embederne oprettedes med henblik på varetagelse af udgravninger, omsorg for og restaurering af allerede frilagte og kendte monumenter som de græske templer og teatre (Salmeri & d Agata 1998; Iozzia 1998; Pagnano 2001). Biscari og Torremuzza havde begge gennem deres antikvariske arbejder opnået ry som oldtidsforskere. Torremuzza var grundlæggeren af den sicilianske numismatik og var i denne forbindelse genstand for megen utidig aggression fra Münters side. Han var en fremragende epigrafiker og topograf, men udgraver var han ikke. Han havde dog selv påtaget sig ansvaret for restaureringer af det berømte doriske tempel i Segesta (fig. 4) og af templerne i Girgenti. Midlerne til denne nye administration blev fremskaffet ved kongeligt dekret, og de skulle bl.a. betale den kunstner, der registrerede og tegnede antikviteterne, det må forstås som både de større monumenter og enkeltfund. Desuden skulle der føres et register over monumenter, der burde restaureres, med en efterfølgende inspektion af arbejdets udførelse. Det ligger derudover i beskrivelsen af opgaverne, at man ønskede at beskytte Siciliens kulturarv mod opkøb og udførsel af oldsager fra landet. Nu kan man næppe med sikkerhed hævde, at Sicilien på alle disse punkter var forud for de tilsvarende forhold i Rom eller i nogle af fyrstedømmerne i Toscana. Men de forhold vedrørende udgravninger, samlinger og antikvarisk lovgivning, som Münter stiftede bekendtskab med på Sicilien, vedblev at være en inspirationskilde for ham og påvirkede på længere sigt hans idéer om indsamling, registrering og bevaring af arkæologiske fund. Noter 1. For en oversigt over Münters betydning i fagene nærorientalsk og klassisk arkæologi se Riis 1979, s , og for Münter som numismatiker se Galster For Georgia Augusta Universitet i Göttingen og Gottlob Heynes betydning for en række andre danske filologer og teologer som Andreas Birch, Niels Iversen Schow, Andreas Christian Hwiid, Georg Zoëga og Christian Ramus, se Jensen 1992, s For Heyne og hans betydning som lærer i europæisk kontekst se Sichterman 1996, s Om baggrunden for rejsen og dens formål se Tagebücher III, kommentar s. 27, ad p. 19; Banning 1980, s ; Persiani For Stefano Borgia og danskerne, han omgav sig med, se Andreasen 1935 og Ascani For Stefano Borgias samling af koptiske håndskrifter og Georg Zoëgas og Münters videnskabelige virke, se Iversen 1992, s Quattro voci del mondo Orsatti 2001, s ; Ascani De fleste af portrætterne er malet af danskeren Johan Herman Cabott ( ). 8. Fragmenterne af frisen, som Münter fik med sig til København, er de eneste, der er udgået af Borgias samling. Den usædvanlige gavmilde gave skal måske forstås som en slags betaling for Münters indsats i forhold til Borgias samling af koptiske håndskifter, på samme vis som Münter muligvis blev aflønnet med en samling af Borgias romerske mønter (Galster 1959, s. 35). Baggrunden for Galsters opfattelse er sandsynligvis Tagebücher I, s. 317, hvor Münter omtaler afleveringen af sit arbejde over de koptiske håndskrifter til Borgia og modtagelsen af... seine ganze Svite von römischen Medaillen in Moyen Bronze Borgias samling, Museum Borgianum som den benævnes fra 1782, er indgående behandlet i udstillingskataloget Collezione Borgia Min korte omtale hviler især på Pomian For en god fremstilling af Münter som samler, se Gjødesen 1975; Tuzet 1988, s , præsenterer Münter på baggrund af samtiden og andre Siciliens-rejsende, især hamburgenseren Johann Heinrich Bartels (Bartels 1789). Denne stod Münter meget nær og viser i sin rejseberetning samme brede interesse for oldtiden og samtiden, men han overgår Münter i indsigt og analyse af de geografiske og økonomiske forhold; således også Cometa 102 Aarbøger for Nordisk oldkyndighed o g historie 2007

17 1999, s , For en skarpsindig analyse af 1700-tallets rejsende på Sicilien og forskelligheden i deres antikvariske indsigt, se især Salmeri I modsætning til den ret beskedne omtale af Efterretninger i den hjemlige Münter-forskning er værket blandt de mest omtalte rejseberetninger i siciliansk receptionsforskning, se Fischer-Hansen 2002, s. 60, n Brevvekslingen Frederik Münter / Saverio Landolina: Brevene fra M. til S. Landolina: Nationalbiblioteket, Syrakus, Biblioteca Alagoniana, carteggio Landolina. Brevene fra L. til Fr. Münter: Kongelige Bibliotek, København, Ny Kgl. Saml, fol I øvrigt med henvisning til Tyge Rothes tanker om et statsmuseum, fremlagt i Om nogle Dannemarks og Norges Fordringer (Rothe 1788). Litteratur Abbate, V San Martino delle Scale: il museo perduto, le raccolte ritrovate. I: V. Abbate (udg.). Wunderkammer siciliana alle origini del museo perduto, s Napoli. Andreasen, Ø Kardinal Borgia og de danske i Rom. I: L. Bobé (udg.). Rom og Danmark gemmem Tiderne, I, s København. Ascani, K Kardinalens kuriositeter. Sfinx 24.4, s Banning, K Det teologiske Fakultet I: Københavns Universitet , V. København. Bartels, J.H Briefe über Kalabrien und Sizilien II (Reise von Scilla in Kalabrien bis Katanien in Sizilien). Göttingen. Briefwechsel Ø. Andreasen (udg.) Aus dem Briefwechsel Friedrich Münters. Europäische Beziehungen eines Dänischen Gelehrten , I-III. Kopenhagen-Leipzig. Carlsen, O Pestalozzi og Danmark, I. Heinreich Pestalozzi og Frederik Münter. Münters Forbindelse med Pestalozzi og hans Forhold til Pestalozzianismen. Aarhus. Collezione Borgia 2001 Germano, A. & Nocca, M. (udg.). La collezione Borgia. Curiosità e tesori da ogni parte del mondo. Napoli. Cometa, M Il romanzo dell architectura. La Sicilia e il Grand Tour nell età di Goethe. Roma-Bari. Dehn, T., Hansen, S. & Kaul, F Kong Svends Høj. Restaureringer og undersøgelser på Lolland Stenaldergrave i Danmark 1. København. Favaretto, I Arte Antica e cultura antiquaria nelle collezioni Venete al tempo della Serenissima. Roma. Fischer-Hansen, T La conoscenza dell Italia meridionale e della Sicilia greca in Danimarca nel Settecento. Il vescovo Frederik Münter ed il cavaliere Saverio Landolina. Analecta Romana Instituti Danici 28, 2001, s Frederik Münter in Syracuse and Catania in 1786: Antiquarian legislation and connoisseurship in 18th century Sicily. I: G. Giarrizzo & S. Pafumi (udg). Oggetti, Uomini, Idee. Persori multidisciplinari per la storia del collezionismo (Atti delle Tavola Rotonda, Catania, 4 dicembre 2006), s Pisa-Roma. Galster, G Frederik Münter s numismatic studies. I: Coins and History. Selected Numismatic Essays by Georg Galster May 17th. 1959, s Aarhus. Gjødesen, M En splint af Titi Bue. Meddelelser fra Ny Carlsberg Glyptotek 32, s A Fragment of the Arch of Titus. I: Studia Romana in honorem Petri Krarup septuagenarii, s Odense. Hermansen, V Oprettelsen af»den konglige Commission til Oldsagers Opbevaring«i Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, III rk. 21, s Frederik Münter og den danske Oldgranskning. I: Frederik Münter. Et Mindeskrift I, 2, København. Iozzia, A.M Tutela archeologica in Sicilia tra 700 e 800. I: E. Iachello, I Borbone in Sicilia ( ), s Catania. Iversen, E Koptisk og Demotisk. I: Københavns Universitet , VIII, s Det Filosofiske Fakultet 1. København. Jensen, P.J Klassisk filologi indtil I: Københavns Universitet , VIII, s Det Filosofiske Fakultet 1. København. Libertini, G Il Museo Biscari. Milano-Roma. Luppino, A II classe: Antichità Volsche. I: Collezione Borgia 2001, s Münter, F Efterretninger om begge Sicilierne, samlede paa en Reise i disse Lande i Aarene 1785 og Kjöbenhavn Nachrichten von Neapel und Sicilien auf einer Reise in den Jahren 1785 und 1786 gesammlet. Kopenhagen Velia in Lucanien. Eine Beilage zu Hegewisch über die Colonien der Griechen. Altona Udsigt over en Samling af gamle Indskrifter og andre Oldsager, som ere indmurede i Bispegaarden. Særskilt Aftryk af Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, 1829, 1-7. Kjøbenhavn. Museum Münterianum [Frederik Münter], Museum Münterianum I-III. Hauniae Nocca, M Stefano Borgia, l Accademia Volsca e la Pallade Velletri. I: Pallade di Velletri: il mito, la fortuna. Atti Giornate Internazionale di Studi, Velletri 1997, s Frederik Münter o g hans rejse til Italien 103

18 Orsatti, P Lo»studio«. I: Collezione Borgia 2001, s Pafumi, S Museum Biscarianum. Materiale per lo studio delle collezioni di Ignazio Paternò Castello di Biscari ( ). Palermo-Roma. Pagnano, G Le Antichità del Regno di Sicilia I plani di Biscari e Torremuzza per la Regia Custodia. Siracusa-Palermo. Persiani, G «Vedere biblioteche e vedere il mondo». Frederik Münter ricercatore di manoscritti ed i suoi. Fragmenta Patrum Graecorum. Analecta Romana Instituti Danici 28, s Pomian, K Una collezione al crepuscolo dei Lumi. I: Collezione Borgia 2001, s Quattro voci del mondo 2001 M. Nocca (udg.). Le quattro voci del mondo: arte, culture e saperi nella collezione di Stefano Borgia Napoli. Riedesel, J.H Reise durch Sicilien und Grossgriechenland. Zürich. Riis, P.J Notes on Etruscan Architectural Terracottas. Acta Achaeologica 12, s Klassisk og nærorientalsk arkæologi. I: Københavns Universitet , XI, s Det Filosofiske Fakultet 4. København Rump, J.H Skriften på væggen. Om koranfriser i islamisk arkitektur. Carsten Niebuhr Biblioteket, 2, s Rothe, T Om nogle Dannemarks og Norges Fordringer til hinanden. I Anledning af af Kronprindsens Reise til Norge. Kiøbenhavn. Salmeri, G Introduzione. I: D. Sestini, Il Museo del Principe di Biscari, s Catania La Sicilia nei libri di viaggio del Settecento tra letteratura e riscoperta della grecità. Analeta Romana Instituti Danici, 28, s Salmeri, G. & d Agata, A.L Dai principi agli scienziati: vicende dell archeologia siciliana sotto i Borboni ( ). I: E. Iachello. I Borbone in Sicilia ( , s Catania. Schmidt, V Museum Münterianum. Collection de stéles égyptiennes légueés a l évêché de Copenhague par feu Frédéric Münter evêque de Sélande, et actuellement conservées a la Glyptothéque Ny Carlsberg, a Copenhague. Copenhague-Londres-Paris. Sestini, D Descrizione del Museo d Antiquaria e del Gabinetto d Istoria Naturale di Sua Eccellenza il Sig. re Principe di Bisari Ignazio Paternò Castello Patrizio Catanese fatta dall Abate Domenico Sestini Accademico Fiorentina. Firenze. Sichtermann, H Kulturgeschichte der klassischen Archäologie. München. Tagebücher I-III Ø. Andreasen (udg.) Aus den Tagebüchern Friedrich Münters. Wander- und Lehrjahre eines dänischen Gelehrten, I-III, Kopenhagen-Leipzig. Turbieres, comte de Caylus, A.C.P. de Recueil d Antiquités égyptiennes, étrusques, grecques, romaines et gauloises. Paris. Tuzet, H Viaggiatori stranieri in Sicilia nel XVIII secolo. Palermo. (Oprindelig fransk udgave: La Sicile au XVIII e siècle vue par les voyageurs étrangers. Strasbourg 1955). 104 Aarbøger for Nordisk oldkyndighed o g historie 2007

19 Frederik Münter and his sojourn in Italy with special regard to Sicily The present article deals with Frederik Münter s sojourn and travels in Italy and Sicily The main emphasis has been placed on his museum visits in Northern Italy, his Sicilian journey, and his encounters with learned antiquarians on that island. The contribution attempts to demonstrate that some of the experiences gained by Münter during his stay in Italy, were of importance to his contribution to the setting up of the Commission on Antiquities. Frederik Münter ( ) was first and foremost a theologian, his first appointment being Professor of Theology at the University of Copenhagen, before being consecrated Bishop of the Diocese of Sealand and thus Primate of the Danish Church. His contributions within the fields of Oriental studies, Coptic, church history, early Christian iconography, and the dogmatics of early Christian religion brought him a certain renown in Europe. However, it is noteworthy that Münter s early and profound interest in Italian archaeology has received little mention one might say it has been nearly ignored. His stay in Sicily and his contributions to the studies of the antiquities of Sicily have also been largely overlooked in Denmark. In his youth Münter studied at Göttingen under the renowned Christian Gottlob Heyne ( ). Awarded a travel grant ad usus puplicos a few years later, Münter travelled abroad for manuscript studies with special reference to a new edition of the New Testament. After a brief sojourn in Vienna, where he met the numismatist Joseph Eckhel, Münter came to Venice, where he found time to visit the Grimani- and Nani-collections. The latter housed Greek sculptures from the Peloponnese and the Ionian Islands, as well as Egyptian and Etruscan antiquities. Münter had therefore become acquainted with these classes of material before he saw Stefano Borgia s collection in Velletri. Münter paid more visits to the Nani Collection during his stay in Venice and saw there einige Basreliefs die sicher vom höchsten Alter sind, perhaps one of these was the Totenmahl relief acquired by Münter 40 years later in 1825 among the first specimens of Greek sculpture in a Danish collection. Travelling south to Rome via Padua, Mantua, Bologna, Florence, Pisa and Siena Münter visited several museums and private collections and it is likely that the foundation for his wider antiquarian interests was laid already in this early phase of his Italian journey. On his arrival in Rome in early 1785, Münter was introduced to Cardinal Stefano Borgia by the Danish archaeologist and resident in Rome, Georg Zoëga. Stefano Borgia, head of the Propaganda Fide office of the Papal States, had surrounded himself with a number of Danish scholars, whom he entrusted with tasks relating to his vast collection (Museum Borgianum) in Velletri, his home town. Georg Zoëga had, for instance, been assigned the registration of the Egyptian objects, and Münter, for his part, published Borgia s collection of Coptic manuscripts, his first major academic work. But Münter also became familiar with one of the most comprehensive European collections of that time. Borgia s position as head of the Propaganda Fide, that is the Papal States missionary office, had given him the opportunity to collect widely from missions overseas, thereby building up a significant and highly interesting collection of ethnographical objects, supplementary to his large, though more traditional, Egyptian, Greek, Etruscan and Roman collections. Velletri, the main city of the Volsci in Antiquity, was the seat of the learned society Accademia Volsca to which Münter was elected a member. The discovery of architectural terracotta-friezes from a Volscian tempel in Velletri, with depictions of princely and heroic gatherings, glorified the Volscian past in the eyes of the society. Borgia s gift to Münter of several fragments of this frieze reveal his esteem for the Dane. Late in 1785 Münter travelled to Naples, and subsequently to Sicily, and on his return to Denmark he published an account of his stay in Naples and his Sicilian journey. In Naples Münter met the collector Sir William Hamilton, the German archaeologist Alois Hirt, and the Austrian antiquarian Joseph Haus. Münter s zest for the company of learned scholars continued in Palermo, where he met Lancilotto Castelli di Torremuzza, among others. The collections of antiquities at the university and in the Benedictine monastery of San Martino are described in Münter s travel account. After visiting the ancient remains at Segesta, Selinunte, and Agrigento, Münter became familiar with the ruins and topography of Syracuse with the help of the learned antiquarian Saverio Landolina Nava, with whom he kept up correspondence until Saverio Landolina carried out a number of archaeological projects in the city, Frederik Münter o g hans rejse til Italien 105

20 among these excavations of the Greek theatre. He took care of the finds and he established a public museum. From 1803 he occupied the post of Regio custode delle antichità della Val Demone e della Val di Noto. Through the years Münter was kept informed by Landolina on the progress of the work. Catania was the home of the renowned Biscari Collection.The museum, primarily the creation of Ignazio Paternò Castello di Biscari, was innovative. The aims of the museum were ambitious, not least in relation to the perspective of the earlier Kunst- or Wunderkammer. The systematic arrangement of the material, the attention paid to provenance, the history and the context of finds, and the planned, architectural framework for the exhibition inspired many travelers. Münter made a catalogue of its major exhibits in his book. The Biscari Museum, as such, was in its own right an example of all that is captivating about the Age of Enlightenment and it is indeed at this crossroad that we find Münter, who inspired by his experiences in Italy started his own collection on his return to Copenhagen. No public museum existed in Copenhagen at this time, and the larger of his acquisitions Egyptian stelae, Greek and Roman sculpture, Etruscan urns, and inscriptions were placed in the episcopal residence. The Italic architectural terracotta fragments, given to Münter by Stefano Borgia, were the first examples of Archaic art exhibited in Copenhagen. The acquisition of objects from the Far East by Münter was probably inspired by Stefano Borgia s collections of ethnographical and Oriental objects. Münter compiled a short description of that part of his collection which was exhibited in the episcopal residence, as a guide for visitors, and he states his intentions clearly the collection should be considered public, being the only one of its kind in the North. Münter s preoccupation with the establishment of large, state museums had been awoken in Naples, where the bringing together of the royal collections under one roof was in the melting pot during his stay. On his return to Copenhagen Münter formed the idea of publishing an overall review with documentation of the disparate Danish collections, mostly private, of Egyptian, Greek and Roman antiquities, inspired by Caylus Receuil and probably influenced also by Lancilotto Castelli di Torremuzza s Idea di un tesoro che contenga una generale raccolta di tutte le antichità. During the second half of the 18th century the central administration in Naples took a number of initiatives for the preservation of ancient monuments in Sicily. The island was divided into three regions, each responsible for preservation, restoration and excavation of ancient sites and monuments. The post of regio custode was created to attend to these responsibilities, and funds procured by royal decree covered the tasks mentioned above and the assignment of draughtsmen to record the monuments. The post of regio custode was first filled by Lancilotto Torremuzza and Ignazio Biscari, and later by Saverio Landolina, all antiquarians in the circle of acquaintances of Münter, who gives a description of the legislation in his travel journal and in his book. The sources for this investigation into Frederik Münter s Italian journey, his contacts with Italian scholars, and his many deliberations in antiquarian and museological matters are: his travel account Münter (German edition 1790); his diary Tagebücher I-III; his correspondence, of which the published part is found in Briefwechsel I-III, for the unpublished correspondence with Saverio Landolina see Fischer-Hansen His vast coin collection is not treated here, however for this see Galster For his collections of Classical antiquities and Oriental art: Münter 1829; Museum Münterianum; Gjødesen For antiquarian legislation in Sicily: Salmeri & d Agata 1998; Iozzia For Museum Nanianum: Favaretto 1990, ; for Museum Borgianum: Collezione Borgia 2001; for Museum Biscarianum: Pafumi English revision: Neil Standford Tobias Fischer-Hansen Mitchellsgade 21, 4.tv DK-1568 København V 106 Aarbøger for Nordisk oldkyndighed o g historie 2007

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries

aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries 2007 Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab København 2010 2010 Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab Frederiksholms

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family Jeppesen Jensen slægten The Jeppesen Jensen family Jeppesen-Jensen slægten The Jeppesen-Jensen family Forord Den direkte anledning til at samle nærværende oplysninger, har været invitationen til familiekomsammen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden.

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden. 1838 vendte billedhuggeren Bertel Thorvaldsen hjem til Danmark. I 40 år havde han opholdt sig i Rom og skabt et væld af monumenter, statuer, portrætbuster og relieffer. Thorvaldsen var anerkendt som tidens

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Gågade på vej i 1974-kvarteret

Gågade på vej i 1974-kvarteret Gågade på vej i 1974-kvarteret Berit Guldmann Andersen Gågaderne blev almindelige i begyndelsen af 1970 erne, og i 1974 havde de fleste købstæder af en vis størrelse mindst en gågade. Det er baggrunden

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster,

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster, Islands-Dansk akademisk tradition. Köbenhavns Universitets Seminar i anledning af Islands Universitets 100 års jubileum. Københavns Universitet, 22. september 2011. Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen,

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Nyhedsbrev. Streams of culture. Tredje projektmøde. Rio Maior I uge 17 deltog vi i det tredje møde omkring vores projekt

Nyhedsbrev. Streams of culture. Tredje projektmøde. Rio Maior I uge 17 deltog vi i det tredje møde omkring vores projekt S K O LEN V E D B Ü L OW S V E J Nyhedsbrev A P R I L 2 0 1 1 Streams of Culture Tredje projektmøde I N D H O L D : Rio Maior Referat fra mødet i Rio Maior Resultater og produkter Regional præsentation

Læs mere

Biskop Frederik Münter og hans Museum Münterianum

Biskop Frederik Münter og hans Museum Münterianum Biskop Frederik Münter og hans Museum Münterianum af Tobias Fischer-Hansen Introduktion Frederik Münter (1761-1830) blev født i Gotha i Sachsen og kom til København i 1765, da hans far Balthasar Münter

Læs mere

Historien om en ikonisk vase

Historien om en ikonisk vase Varekatalog 2016 ...tilbage til de danske hjem Historien om en ikonisk vase Lyngby by Hilfling er en dansk virksomhed, der genopdager og genskaber brugskunst fra vores fælles skandinaviske designarv og

Læs mere

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden.

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden. 1838 vendte billedhuggeren Bertel Thorvaldsen hjem til Danmark. I 40 år havde han opholdt sig i Rom og skabt et væld af monumenter, statuer, portrætbuster og relieffer. Thorvaldsen var anerkendt som tidens

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries

aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries 2007 Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab København 2010 2010 Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab Frederiksholms

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I...

Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I... Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I... Brahes Bibliothek I Odense (Danish Edition) By Kongelige

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

ARKITEKTUR KUNST. - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg

ARKITEKTUR KUNST. - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg ARKITEKTUR KUNST - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg Præsentation. Arkitektur og Design. 2009 Aalborg Universitet. Arkitektur Ba5-9 Camilla Ulfkjær Ammitzbøll Dorte Skou Lauge Andersen

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Af KIM SIMONSEN POSTDOC, PH.D. AMSTERDAM UNIVERSITET

Af KIM SIMONSEN POSTDOC, PH.D. AMSTERDAM UNIVERSITET 106 15 AT REDIGERE NATIONENS ERINDRING DET KONGELIGE NORDISKE OLDSKRIFTS SELSKABS INTERNATIONALE NETVÆRK SET IGENNEM CARL CHRISTIAN RAFNS OG RASMUS RASKS BREVE 1825-1864 Af KIM SIMONSEN POSTDOC, PH.D.

Læs mere

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS After spending several years removing from our homes any signs of decoration, heavy textiles and patterns to achieve a clean, Nordic look, the more decorative southern

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 289-292 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Kunst og Symboler kort udgave

Kunst og Symboler kort udgave 1 Gravsten som nabo til Rådhuset? Gravsten som nabo til Rådhuset? Den er god nok. Rådhuset og rådhusparken blev anlagt på den gamle Søndre Kirkegård, der havde eksisteret siden 1818. Her blev den sidste

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

ASGER JORN. Et nyt Museum Jorn: Ministeriet for Forstyrrelser. A new Museum Jorn: The Ministry for Disturbance

ASGER JORN. Et nyt Museum Jorn: Ministeriet for Forstyrrelser. A new Museum Jorn: The Ministry for Disturbance ASGER JORN Et nyt Museum Jorn: Ministeriet for Forstyrrelser A new Museum Jorn: The Ministry for Disturbance JORNS LIV THE LIFE OF JORN Radikal Brugte 8 tons ler til det store relief på Statsgymnasiet

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

En ny jernbane i krigstid

En ny jernbane i krigstid 1 En ny jernbane i krigstid Den 9. juni 1864 blev den nordsjællandske jernbane for strækningen Hillerød-Helsingør kaldet Lille Nord, indviet af Christian IX midt under den slesvigske krig. Det var som

Læs mere

En guide til at man skal forstå hvorfor og hvordan, man skal passe på kulturarven, som i dette chartre er beskrevet som monumenter.

En guide til at man skal forstå hvorfor og hvordan, man skal passe på kulturarven, som i dette chartre er beskrevet som monumenter. 1: Athen Chartret En guide til at man skal forstå hvorfor og hvordan, man skal passe på kulturarven, som i dette chartre er beskrevet som monumenter. Der opfordres til at hvert land dokumenterer deres

Læs mere

Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab... 6

Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab... 6 NOTAT Studietur til Napoli i forbindelse med Ny Trelleborg Center for Kultur og Fritid Jesper Rønn Kristiansen jespr@slagelse.dk 9. Maj 2012 Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab...

Læs mere

Omslag bagside: Engelsk brig stryger for tre danske kanonbåde. Maleri af fyrskibsstyrmand Georg Ludvig

Omslag bagside: Engelsk brig stryger for tre danske kanonbåde. Maleri af fyrskibsstyrmand Georg Ludvig Æ E % 3 3 S Omslag, forside: Koloreret projekttegning til søsterskibene S/S BANDON, S/S CHUMPON OG S/S PANGAN leveret til ØK i 1909 fra Barclay Curie & Co. i Glasgow. De tre skibe blev indsat på ØK's linje

Læs mere

OUT IN THE OPEN. Public Art Project - Aalborg. Spring 2014. Lene Kirk, Laura Reininger, Anne Sofie Juul Sørensen. Etam Cru

OUT IN THE OPEN. Public Art Project - Aalborg. Spring 2014. Lene Kirk, Laura Reininger, Anne Sofie Juul Sørensen. Etam Cru Public Art Project - Aalborg Lene Kirk, Laura Reininger, Anne Sofie Juul Sørensen Spring 2014 I Aalborg er der de sidste mange år sket en utrolig kulturel udvikling både på havnefronten og i den indre

Læs mere

k a l l i g r a f i s k wo r k shop o r i o l m i r ó & a l l a n da a s t ru p j y d e ru p h ø j s ko l e, da n m a r k 2 8 j u n i 4 j u l i 2 0 1

k a l l i g r a f i s k wo r k shop o r i o l m i r ó & a l l a n da a s t ru p j y d e ru p h ø j s ko l e, da n m a r k 2 8 j u n i 4 j u l i 2 0 1 S k a l l i g r a f i s k wo r k shop o r i o l m i r ó & a l l a n da a s t ru p j y d e ru p h ø j s ko l e, da n m a r k 2 8 j u n i 4 j u l i 2 0 1 5 n ot h i n g quite says»i love yo u«like the ro

Læs mere

Carl Bloch udstilling på BYU: "The Master's Hand"

Carl Bloch udstilling på BYU: The Master's Hand Carl Bloch udstilling på BYU: "The Master's Hand" Oprettet: 4. januar 2011 Carl Bloch "Mesterens hånd" kunstudstilling åbner på Brigham Young University, Museum of Art Af Marianne Holman Udgivet: onsdag

Læs mere

På jagt efter det kalydonske vildsvin

På jagt efter det kalydonske vildsvin På jagt efter det kalydonske vildsvin Af Krishna Maria Olsen Som en del af min praktik tilbragte jeg i sommeren 2011 fem uger på udgravning i Kalydon. Her skulle vi udgrave et teater, som ikke havde været

Læs mere

nyt håndmalet univers

nyt håndmalet univers ny kollektion 2017 NY KOLLEKTION 3 nyt håndmalet univers Det er med stor glæde og forventning at vi hermed præsenterer vores nyeste kollektion, som viser en helt ny og mere kunstnerisk og eksperimenterende

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England.

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. København, den 1. december 2004 J.nr.02-0401-04-0593 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. Sagens tema: Klagen vedrører

Læs mere

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 1 Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 2015 Nyt Perspektiv og forfatterne Alle rettigheder forbeholdes Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Et somalisk hjem i Danmark

Et somalisk hjem i Danmark Et somalisk hjem i Danmark Anneken Appel Laursen Et dansk-somalisk hjem anno 2016 kan frem til forsommeren 2017 opleves på anden sal oven over jazzværtshuset Bent J i Den Gamle By. Lejligheden er det seneste

Læs mere

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Fødevarekontaktmaterialer (og maskinsikkerhed) IDA 21. marts 2017 Chefkonsulent Jens Sinding Dokumentation i forhold til hvad? Relevante materialer med

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 07. 11. årgang. 2011-04-01 Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 07. 11. årgang. 2011-04-01 Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 07. 11. årgang. 2011-04-01 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 64 Offentligt tilgængelige designansøgninger...

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9 Vejledning til Heidegger Søren Gosvig Olesen Vejledning til Heidegger Syddansk Universitetsforlag University of Southern Denmark Studies in

Læs mere

Mary Murphy Slide Collection

Mary Murphy Slide Collection Europe Denmark, east Tour B Approaching Copenhagen (Copenhagen 896 Aug. 1, 1995 B-301 missing. nautical miles or 4717 km). Europe Denmark, Frederiksborg: Fredensborg Tour Fredensborg Palace, built in 1722.

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 48, 1999 CZARNOWSKO, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk Børge Riis Larsen Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen Liv og værk UNIVERSITÅT3BI3LIOTHEK KIEL - ZENTRALB1ELI0THEK - Syddansk Universitetsforlag 2013 Indhold Forord 11 Indledning 13 Afgrænsning af emnet

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ODSHERREDS KULTURHISTORISKE MUSEUM 2011 ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED Det overordnede ansvar for det arkæologiske arbejde i Danmark

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 18. 07. årgang. 2008-09-19 Dansk Designtidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 18. 07. årgang. 2008-09-19 Dansk Designtidende Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 18. 07. årgang. 2008-09-19 Dansk Designtidende Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 356 Offentligt tilgængelige designansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 05. 12. årgang. 2012-03-02 Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 05. 12. årgang. 2012-03-02 Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 05. 12. årgang. 2012-03-02 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 80 Ændringer til design... 86

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere