EVALUERINGSRAPPORT. Perspekt interventioner i Høje Taastrup Kommune - og kortlægning af relaterede undervisningsprogrammer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERINGSRAPPORT. Perspekt interventioner i Høje Taastrup Kommune - og kortlægning af relaterede undervisningsprogrammer"

Transkript

1 Als Research APS september 2013 EVALUERINGSRAPPORT Perspekt interventioner i Høje Taastrup Kommune - og kortlægning af relaterede undervisningsprogrammer

2 "#$%&'()*+#,+-&'./&01+()1&'"&)1(2)&'+(+345&+6##.1'%/+7288%)&++ 2*+02'1$9*)()*+#,+'&$#1&'&:&+%):&'"(.)()*./'2*'#88&'+ "#$%&'(#')$*+,-.'-'$%/0*1%.1/2311,415#'5-41% '50'#8 41%-6#'*1)19C$%-AD$52(E% +,-.'-'$%/0+FA GBH'-)'%7$#'I=J8-$,)08 IKLIM?&'50$D5M8 3338$,-%'-'$%/08#2

3 02 Forord... 4 Kapitel 1 Indledning... 5 Evalueringens formål... 6 Datagrundlag og metode... 7 Rapportens opbygning Kapitel 2 Konklusioner og anbefalinger Undervisningsmateriale og undervisningsforløb Implementering, erfaringsdeling og synergieffekter Vurderinger af relevans og effekt Perspekt og relaterede undervisningsprogrammer Anbefalinger Kapitel 3 Perspekt på Charlotteskolen. Undervisningsmateriale og klasseforløb Overordnede erfaringer og vurderinger klasserne klasserne klasserne klasserne Specialklasse K Erfaringer fra tidligere Perspektforløb Kapitel 4 Perspekt på Charlotteskolen. Implementeringserfaringer og synergieffekter Implementeringserfaringer Erfaringsdeling og udbredelse af Perspekt på skolen Delkonklusion: Perspekt Total på Charlotteskolen... 30

4 03 Kapitel 5 Perspekt i kommunens 1. og 2. klasser...33 Undervisningsmateriale og forløb...33 Implementeringserfaringer...36 Vurderinger af relevans og effekt...40 Delkonklusion: Perspekt i kommunens 1. og 2. klasser...42 Perspekt i Høje Taastrup Kommune Kapitel 6 Kortlægning af relaterede undervisningsprogrammer Proces og kriterier for udvælgelse...44 Udvalgte undervisningsprogrammer...45 Opsummering: Perspekt i relation til de øvrige programmer...46 Kapitel 7 Perspektivering...50 Skolernes behov for socio-emotionel læring...50 Målgruppeafklaring: klassetrin, specialklasser og skoleprofiler...51 Forankrings- og synergistrategier...52 Bilag 1: Oversigt over udvalgte tabeller Bilag 2A: Undervisningsprogrammer til fremme af børns trivsel Bilag 2B: Inspirationsliste øvrige programmer/materialer Bilag 3: Evalueringens datagrundlag Bilag 4: Perspektforløb på Charlotteskolen

5 04 FORORD N'55'%$FF1%)*%'<,E77'%+,-.'-'$%/0-'D$,O'%657$*P'%-F'2)65)'%D'5)615'%6Q?(';$$-)%OF M1<<O5'1721%),E75657$*%',$)'%'#'O5#'%D F%17%$<<'%)6,*1%&'#%657$*-21,'','D'%- -1/6$,')%6D-',8RD$,O'%657'51721%),E75657'5'%O#*?%)*1%.1/2311,415#'5-41% '50'#6 F'%61#'5-'F)'<&'%JSIJT(O56JSIU8 RD$,O'%657'5$*P'%-F'2)65)'%D'5)615'%6Q?(';$$-)%OFM1<<O5'1<*$))'%#',-'5'D$,O'%657$* P'%-F'2)65)'%D'5)615'5FVW0$%,1))'-21,'5=0D1%O5#'%D F%17%$<<')6-21,'V%')JSIJT JSIU'%&,'D')6<F,'<'5)'%')FVK*1%-2',,67'2,$--')%65-$<)6'5-F'/6$,2,$--'XP'%-F'2);1)$,Y 17#',-'5'D$,O'%657$*P'%-F'2)65)'%D'5)615'%FV#'?D%67'Z*1,2'-21,'%621<<O5'5=0D1% 65#-$)-'50$%%'))')-67<1#I817J82,$--'8.$FF1%)'5*%'<,E77'%'5#D6#'%'%'-O,)$)'%5'$*+,-.'-'$%/0-21%),E75657$*%',$)'%'#' O5#'%D F%17%$<<'%=#'%6,670'#<'#P'%-F'2)0$%-1<1D'%1%#5')*1%<V,$)-)B%2' *1%E,#%'<'#D6%2')-1<65*1%<$5)'%8R5-)1%)$2)6,$,,'*1%$)0$D'&6#%$7')<'##'%'-'%*$%657'% 1765#-67)'%8R5-E%,67)$2)6,5O)6#,67'%'-21,','#'%:105A'D'%6517)6,$*#',657-,'#'%R%62N$0,= -1<0$%DE%'))6,-)1%0(E,F6*1%&65#',-'<'#F,$5,E75657$*#'<$57'65)'%D6'3$*)$,'%FV W0$%,1))'-21,'58 RD$,O'%657'51721%),E75657'5'%O#*?%)$*/0'*215-O,'5):$/1&+,-;01<-' O,'5)>($%2' -)O#8FE#8F-B28+75')'GB&1'Q?-)17-)O#8-/6'5)8$#<8[1%)'5G6',-'5&6-)V')'D$,O'%657'56 %',$)615)6,#$)$65#-$<,65717'*)'%&'0$5#,657$*#$)$<$)'%6$,')8 +5-D$%')*1%%'-O,)$)'%=2152,O-615'%17$5&'*$,657'%FV0D6,'%$,'5'+,-.'-'$%/08 M?&'50$D5=-'F)'<&'%JSIU8

6 05 KAPITEL 1 INDLEDNING P'%-F'2)'%')O5#'%D F%17%$<<'#*12O-FV)%E5657$*-1/6$,'*E%#670'#'%=-1<'% O#D62,')6')-$<$%&'(#'<',,'<.1/2311,415#' O,'5)'%5'+,,$5[$#-M5E7)17:$5' H65)'%*%$M5E7)\H65)'%+FA8"5#'%D F%17%$<<')'%<V,%'))')','D'%67%O5#-21,'5=17 O5#'%D <$)'%6$,')1<*$))'%$,,'2,$--')%65*%$I8TZ82,$--'=*1%#',)FV*6%'*1%-2',,67' 56D'$O'%XP'%-F'2)ITKY8.1/2311,415#'517M5E7)\H65)'%+FA0$%-6#'5JSSL$*F%?D') P'%-F'2)FV'5%E22'*1,2'-21,'%=17<$)'%6$,')'%,?&'5#'&,'D')O#D62,')6F%1/'--'58 I 41%<V,')<'#P'%-F'2)'%$)O5#'%-)?))',E%'%'6$)$%&'(#'&'D6#-)<'#O#D62,657'5$*#') '52',)'-21,'&$%5--1/6$,'17F'%-15,67'*E%#670'#'%841%-)V',-'50'%$*)$7'%$*-E)6#'*E,,'- <V,*1%]','D'%5'-$,-6#67'O#D62,657]=-1<*%'<7V%$*"5#'%D <656-)'%6')-*$70E*)'KL8 Q'%O5#'%]$)-21,'5&6#%$7'%)6,=$)','D'%5'0D'%6-E%&,6D'%-)?))')6$)O#D62,'-67$,-6#67)= 0'%O5#'%17-VO#D62,'%-$<$%&'(#-'D5'=$5-D$%,670'#=*1%')$7-1<0'#=2%'$)6D6)')=656)6$)6D= '57$7'<'5)=-E%,67')$,'5)'%17%'-F'2)*1%*1%-2',,670'#8] J P'%-F'2)'%&$-'%')FV')F%1$2)6D) -B5FV&?%5-<1#565717FV'5$5)$7',-'1<=$)#')'%<O,67)$)FVD6%2'17-)?))'&V#'-)E%2'17 O#-$))'&?%5--1/6$,'17F'%-15,67'O#D62,6576'5-21,'215)'2-)8;$52'5'%=$)<$5D'#$)-E))' #')%'*,'2)'%'#'$%&'(#'<'#','D'%5'--1/6$,'17F'%-15,67'21<F')'5/'%FV-21,'-2'<$')2$5 <'#D6%2')6,$)-2$&'?7'))%6D-',17)6,$))$/2,'<O,67')%6D-',-F%1&,'<'%=*?%#'1F-)V%8Q'%<'# O5#7V-#')=$))6#17%'--1O%/'%6O0'5-67)-<E--677%$#&,6D'%&%O7)FV$2O)215*,62),? "5#'%D *1%,?&')6P'%-F'2)1<*$))'%ILO7'5),67'#1&&',),'2)615'%=-1<$5D'5#'-)6, )%E5657$**1%-2',,67'-1/6$,'*E%#670'#'%=-1<*^$)DE%'1F<E%2-1<FV215-'2D'5-'%5'$*#')= <$5-67'%177?%='D5'5)6,$)-67'*%$17%'-F'2)*1%*1%-2',,670'#8P'%-F'2)<$)'%6$,')-E))'% *12O-FV#'*1%-2',,67'*E%#670'#'%-1<')*E,,'-$5,677'5#'62,$--'5D6$*62)6D''2-'<F,'%6 *6,<2,6F=FV*1)1-=606-)1%6'%176%1,,'-F6,8 I+*F%?D5657'%5'$*P'%-F'2)<$)'%6$,')'%)6,#$)1*1%')$7')FV*?,7'5#'2,$--')% ,'%9_817Z82,$--' FV+&6,#7$$%#-21,'56`#'5-'XJSSLY=S817I82,$--'FVA21,'5D'#aO%%'D'(6Q',-657?%XJSSbY=U817K8 2,$--'FVW0$%,1))'-21,'517a$#'0$D'-21,'56Q?(';$$-)%OFXJSISY-$<)6I817J82,$--'FV$,,'IS *1,2'-21,'%6Q?(';$$-)%OF21<<O5'XJSIJTJSIUY17*1%W0$%,1))'-21,'5-D'#21<<'5#'FVB#'%,67'%'J 2,$--')%65Xc817b8Y-$<)6-F'/6$,2,$--'MJXJSIJTJSIUY8N'55''D$,O'%6571<*$))'%#')1-6#-)5ED5)' 65)'%D'5)615'%8R5#',670$%W0$%,1))'-21,'56-21,'V%')JSIITJSIJFV'7')656)6$)6D7'55'<*?%) P'%-F'2)*1%,?&FVB#'%,67'%')12,$--')%65X#'#$DE%'5#'c817b82,$--'%Y-$<)6-F'/6$,2,$--'MI$17MI&8 JA'41%1%#6,E%'%<$5O$,)6,P'%-F'2)I=J=U17K=-$<)]4E,,'-<V,JSSZ8R,'D'%5'-$,-6#67'O#D62,657]= 4$70E*)'KL="5#'%D <656-)'%6')-0V5#&17--'%6'5%8K=JSIS=-8K8

7 06 N'55''D$,O'%6571<*$))'%#')1-'5'-)'P'%-F'2)65)'%D'5)615'%=-1<.1/2311,415#'50$% -)?))')6Q?(';$$-)%OFM1<<O5'6-21,'V%')JSIJTJSIU8PV&$77%O5#$*#'P'%-F'2)*1%,?&=-1< W0$%,1))'-21,'517a$#'0$D'-21,'57'55'<*?%)'6F'%61#'5JSISTJSIJ=?5-2'#'&V#' W0$%,1))'-21,'517Q?(';$$-)%OFM1<<O5'$)*V&%'#)P'%-F'2)O#d#',-)6,*,'%'2,$--'%FV W0$%,1))'-21,'517#',-)6,*,'%'-21,'%621<<O5'58N'))'?5-2'&,'D6<F,'<'5)'%')6JSIJTJSIU 7'55'<)165)'%D'5)615'%=#'%&,'D*65$5-6'%')6')-$<$%&'(#'<',,'<21<<O5'517.1/2311, 415#'5=0D1%21<<O5'521<F'5-'%'#'*1%,E%'%'5-)6#=<'5-*15#'5$*01,#)O#76*)'%)6, $*01,#',-'$*2O%-'%-$<)P'%-F'2)<$)'%6$,'17-OF'%D6-'%657-*1%,?&8 N'5'5'65)'%D'5)6150$%1<*$))')O##$55',-'$*Z,E%'%'*%$W0$%,1))'-21,'517'*)'%*?,7'5#' O5#'%D *1%,?&6P'%-F'2)FVK*1%-2',,67'2,$--')%65-$<)6e5-F'/6$,2,$--'8A1<#'5*?%-)' -21,'0$%W0$%,1))'-21,'5-V,'#'-7'55'<*?%)-6#',?&'5#'P'%-F'2)*1%,?&665#-21,657'5=FV <',,'<)%65')176O#-21,657'5-$<)-F'/6$,2,$--'8N'55'65)'%D'5)615&'5ED5'-6%$FF1%)'5 "#$%"&'()*'+,8 N'5$5#'565)'%D'5)6151<*$))'%O##$55',-'$*Kb,E%'%'6P'%-F'2)I17'*)'%*?,7'5#' P'%-F'2)O5#'%D6-5657*1%','D'%6I817J82,$--'FV$,,'IS*1,2'-21,'%621<<O5'5X0'%O5#'% 17-VW0$%,1))'-21,'5Y8N'5*?%-)'7%OFF'65#-21,657-,E%'%'<1#)17')2O%-O-6P'%-F'2)6$O7O-) JSIJ170$%O5#'%D6-)','D'%5'6'*)'%V%')JSIJ-$<)6*1%V%')JSIU=<'5-#'5$5#'57%OFF' 65#-21,657-,E%'%'<1#)172O%-')6($5O$%JSIU170$%O5#'%D6-)I817J82,$--'6P'%-F'2)6 *1%V%')JSIU8 41%O#'5'D$,O'%657'5$*#')11D'55ED5)'65)'%D'5)615'%1<*$))'%#'55''D$,O'%65717-V'5 21%),E75657$*%',$)'%'#'O5#'%D F%17%$<<'%=-1<6,670'#<'#P'%-F'2)0$%)6,*1%<V,$) -)B%2'-21,'&?%5--1/6$,')%6D-',170$%%','D$5-*1%#'5#$5-2'7%O5#-21,'8 EVALUERINGENS FORMÅL 41%<V,')<'#$)'D$,O'%'P'%-F'2)65)'%D'5)615'%5'6Q?(';$$-)%OFM1<<O5'6F'%61#'5JSIJT JSIU0$%DE%')9 - $)7'55'<*?%''5F%1/'-'D$,O'%657$*"#$%"&'()*'+,FVW0$%,1))'-21,'5=0D1%#'%#',-,?&'5#''%-$<,')1FFV'%*$%657'%5'*%$6<F,'<'5)'%657'51765#-$)-'5-O#&B))'17 %','D$5-&,$5#)-21,','#'%'=,E%'%'=','D'%17*1%E,#%'=17#',-'%*1%')$7')'5DO%#'%657$* #'O<6##',&$%'D6%25657'%=-1<'5O#%O,5657$*$,,'*6%'P'%-F'2)<1#O,'%0$%0$*)FV

8 07 -B5'%76'5O#'5*1%2,$--'DE%',-'%5'17#'%<'#*1%$*-<6)5657'5FV#'5-1/6$,'2O,)O%FV -21,'5=-1<P'%-F'2)*1%-?7'%$)*%'<<'8 - $)#12O<'5)'%''%*$%657'%<'#6<F,'<'5)'%657'5$*P'%-F'2)6I817J82,$--'&,$5#),E%'%' -)?%%'$5)$,-21,','#'%'17,E%'%'*%$#'?D%67'-21,'%621<<O5'50$%-$<)6#67&6#%$7'))6, ')<'%'7'5'%',)&6,,'#'$*,E%'%'%*$%657'%6*1%&65#',-'<'#O5#'%D P'%-F'2)-$<) &V#'-21,','#'%'-17,E%'%'-DO%#'%657'%$*6<F,'<'5)'%657-$%&'(#')FV-21,'%5'8 41%<V,')<'#21%),E75657'5$*%',$)'%'#'O5#'%D F%17%$<<'%0$%DE%')9 - $)-2$&'1D'%&,621D'%$5)$,,')172$%$2)'%'5$*#''2-6-)'%'5#'O5#'%D F%17%$<<'%= #'%6,670'#<'#P'%-F'2)0$%)6,*1%<V,$)-)B%2'-21,'&?%5-)%6D-',17'%)6,7E57',67'6'5 #$5-2-F%17')D'%-615<'#%','D$5-*1%#'5#$5-2'*1,2'-21,'8Q'%O5#'%$)$*#E22'0D$# #'%2'5#')'75'%#''52',)'656)6$)6D'%=170D1%#'%'D'5)O',)'%1D'%,$F<'#P'%-F'2)8 A$<,')-')0$%*1%<V,')<'#'D$,O'%657'51721%),E75657'5DE%')9 - $)-26)-'%'#'F1)'5)6$,'%=<O,670'#'%17&'7%E5-5657'%=#'%2$5-67'-$)DE%'6P'%-F'2)=*1% FV#'5&$77%O5#$)F'7'FV*%'<$#%'))'#'$5&'*$,657'%<'#%','D$5-*1%#'5D6#'%' O#D62,657$*P'%-F'2)8 DATAGRUNDLAG OG METODE "5#'%-?7',-'-#'-675')*1%'D$,O'%657'50$%65##%$7')*,'%'*1%-2',,67'$5$,B-'F'%-F'2)6D'%17 *,'%'*1%-2',,67')BF'%$*#$)$<$)'%6$,'=0'%O5#'%'52',)65)'%D6'3=7%OFF'65)'%D6'3= )','*1565)'%D6'3=#',)$7'%1&-'%D$)615'%=#'-2-)O#6'-17'5-F?%7'-2'<$O5#'%-?7',-'8 U RD$,O'%657'5-*12O-0$%#'%<'#DE%')&%'#)$5,$7)<'#0'5&,62FV$)$*#E22'-V<$57' %','D$5)'$-F'2)'%$*65#-$)-'5-1<<O,67)8 "5#'%-?7',-'-<1#',,'5*1%"#$%"&'()*'+,(FVW0$%,1))'-21,'50$%652,O#'%') 65)'%D6'3O5#'%-?7',-'%<'#-21,','#',-'=,E%'%'=','D'%17*1%E,#%'8R5#D6#'%''%#'%&,'D') 7'55'<*?%)#',)$7'%1&-'%D$)615'%6I8=J8=c817b82,$--'-$<)6-F'/6$,2,$--'MJ6*1%&65#',-'<'# #',)$7'%1&-'%D$)615'%6*1%&65#',-'<'#'D$,O'%657'5$*"#$%"&'()*'+,8 UA'&6,$7U*1%'5-$<,'),6-)'1D'%%$FF1%)'5-#$)$7%O5#,$78

9 08 PV#'?D%67'Z-21,'%6Q?(';$$-)%OF0$%O5#'%-?7',-'-<1#',,'51<*$))')U%O5#'%$*65)'%D6'3 <'#-21,'%5'-,'#'%'='52',)65)'%D6'3<'#6$,)I_,E%'%'*%$L*1%-2',,67'-21,'%-$<)'5 -F?%7'-2'<$O5#'%-?7',-'O#-'5#))6,#'JK*?%-)O##$55'#',E%'%'*%$P'%-F'2)2O%-')6$O7O-) 65)'%D6'317e5-F?%7'-2'<$O5#'%-?7',-'6*1%&65#',-'<'#'D$,O'%657'5$*P'%-F'2)T 65)'%D'5)615'%5'FV#'?D%67'Z-21,'%621<<O5'58 N$)$7%O5#,$7')&'-)V%'5#D6#'%'$*#',)$7'%1&-'%D$)615*%$P'%-F'2)2O%-')6$O7O-)JSIJ= J&$77%O5#-65)'%D6'3<'##'5*$7,67','#'%FV-21,'1<%V#')6Q?(';$$-)%OFM1<<O5'-$<)J &$77%O5#-65)'%D6'3<'#M5E7)\H65)'%8R5#',67&B77'%'D$,O'%657'5FV'5%E22'-2%6*),67' &$77%O5#-<$)'%6$,'%=0'%O5#'%)1*1%-2',,67'O#7$D'%$*#')-$<,'#'O5#'%D <$)'%6$,' $",-*%,"-"."("//"&'"#(0*$(12/*#3+2'"#2"17622'FV'D6#'5-&$-'%'#'$5$,B-'%62,$--6-2*1%-)$5#8 GV%%$FF1%)'51<)$,'%17DO%#'%'%"//"&'"#2"$*P'%-F'2)=-2'%#')-V,'#'-<'#O#7$57-FO52)6 #'-',D1F,'D'#''**'2)'%=-1<65*1%<$5)'%5'F'7'%FV8N''**'2)'%=-1<'%')%'-O,)$)$*=$)'5-21,'0$%7'55'<*?%)*,'%'-6#',?&'5#'P'%-F'2)*1%,?&=1<)$,'--1<$42"#51"//"&'"#8Q'%<'# *1%-)V-=$)-$<D6%2')<',,'<*1%,?&'5')6,-$<<'50$%76D')'5-)?%%''**'2)'5#&,1)-O<<'5$* #''52',)'P'%-F'2)*1%,?&0D'%*1%-678 +,,'65*1%<$5)'%-O#-$7565#7V%$515B<)6'D$,O'%657'58H'#/6)$)'%*%$,E%'%'$576D'-#')#17= 0D6,2')2,$--')%65,E%'%'50$%O5#'%D6-)6P'%-F'2)8 Metodiske overvejelser ;6,%'))',E77',-'5177'55'<*?%',-'5$*'D$,O'%657'5'%*1%')$7')FV&$77%O5#$*'5%E22' 1D'%D'(',-'%1<2%657#'<')1#6-2'O#*1%#%657'%=-1<25B))'%-67)6,P'%-F'2)65)'%D'5)615'%5'6 Q?(';$$-)%OFM1<<O5'6JSIJTJSIU8N'<')1#6-2'O#*1%#%657'%0$%622'DE%')'5065#%6576 *1%01,#)6,$)O#$%&'(#'$5D'5#',67''D$,O'%657-%'-O,)$)'%=<'5#'5ED5'--1<*1%&'01,#=#'% &?%)$7'-<'#6&')%$7)56576*1%)1,25657'5$*'D$,O'%657'5-%'-O,)$)'%8 "#$%"&'()*'+,'%7'55'<*?%)FV'))6#-FO52)=0D1%W0$%,1))'-21,'50$%DE%')65D1,D'%')6'5 %E22'$5#%')6,)$717656)6$)6D'%=,67'-1<-21,'5*1%5B,670$%7'55'<7V')'5%E22'&'-F$%',-'%= 2,$--'-$<<'5,E75657'%=,E%'%*B%657'%<8<84,'%'$*21<<O5'5-?D%67'-21,'%0$%17-VDE%') 65D1,D'%')6$5#%')6,)$7=176<F,'<'5)'%657'5$*'55B-21,'-)%O2)O%621<<O5'5-6#'5JSII0$%

10 09 <'#*?%)'5%E22'DE-'5),67'E5#%657'%=-1<,67','#'-2$5)E52'-$)0$D'FVD6%2')-1/6$,'17 *$7,67'*1%01,#6P'%-F'2)2,$--'%5'FV#6--'-21,'%8 41%#')$5#')0$%65)'%D'5)615'5FVW0$%,1))'-21,'517FV#'?D%67'Z-21,'%DE%')$**1%-2',,67 65)'5-6)')171<*$57=0D6,2')O#7?%'5<')1#6-2O#*1%#%657*1%-$<<'5, %O5#,$7')8 K N$)$7%O5#,$7')0$%6-E%76D')<O,670'#*1%21<F$%$)6D'$5$,B-'%$*P'%-F'2)*1%,?&6I817J8 2,$--'=#$$,,'IS-21,'%0$%7'55'<*?%)*1%,?&FV#6--'2,$--')%658C67','#'-0$%65)'%D6'3T %O5#'%5'<'#,'#',-'5FV$,,'IS-21,'%76D')7%O5#,$7*1%21<F$%$)6D'&')%$7)5657'%1<2%657-21,','#'%5'-'%*$%657'%8;6,7'57E,#0$%2O5W0$%,1))'-21,'57'55'<*?%)*1%,?&6c817b82,$--'= 0D1%*1%2152,O-615'%5'*1%#6--'2,$--')%65$,'5''%&$-'%')FV#$)$0'%*%$8 R5)%'#('1D'%D'(',-'0$%#%'(')-671<&')B#5657'5$*','D'%5'--1/6$,'&$77%O5#6#') 0'%DE%'5#'#$)$7%O5#,$78N')M1<<O5$,'17.'7615$,'RD$,O'% )6)O)65##',)'6JSII#' #$5-2'-21,'%6c-1/61?2151<6-2'7%OFF'%&$-'%')FV*1%E,#%'5'-O##$55',-'-T1765#21<-)T 56D'$O8W0$%,1))'-21,'5,VF,$/'%')6#'5,$D'-)'-1/61?2151<6-2'7%OFF'=17-21,'%5'6Q?(' ;$$-)%OFM1<<O5'D$%7'5'%',)-')2'5#')'75')D'#'5)'5-D$7',,'%7'55'<-56),67-1/6$, ','D&$77%O5#8 c RD$,O'%657'5-2152,O-615'%17$5&'*$,657'%2$5#'%*1%*?%-)17*%'<<'-)-67'-$) 0$D'7B,#670'#17%','D$5-*1%-21,'%<'#-$<<'5,675',67-1/6$,','D&$77%O5#8 N')-2$,'5#D6#'%'5ED5'-=$)P'%-F'2)65)'%D'5)615'%5'2$50$D'F1-6)6D'-1/6$,'17*$7,67' 215-'2D'5-'%=#'%*?%-)D6-'%-67'*)'%0'%DE%'5#''D$,O'%657-)6#-01%6-15)8 R5-E%,67<')1#6-2F%1&,'<-)6,,65725B))'%-67)6,65##%$7',-'5$*&?%5-1<65*1%<$5)'%8>?%56 $,#'%'5bTIcV%'%60?('%'7%$#'5#<65#%'&?%56-)$5#)6,$)-2',5'<',,'<D6%2',670'#=*$5)$-6 17*1%)E,,657'%8MO5#'E,#-)'&?%56'D$,O'%657'52$5#17$5)$7'-$)DE%'6-)$5#)6,$))E52' 0BF1)')6-217#'%<'#*1%01,#'-67)6,<'%'$&-)%$2)'F%1&,'<-)6,,657'%8 #'%*1%c817b82,$--'%5'-D'#21<<'5#'7'55'<*?%)-'<6-)%O2)O%'%'#'7%OFF'65)'%D6'3<'# %',$)6D)V&5'-F?%7-<V,=#$#'55')6,7$57'%-'5-6)6D6*1%01,#)6,$)65#*$57'&?%5'5'-'7') F'%-F'2)6D=<'5*1%O#-E))'%$)&?%5'5'd6<1#-E)5657)6,<65#%'&?%5d2$5*$-)01,#' KP%1&,'<-)6,,657'5'%&,$5#)$5#')-?7)6<?#'21<<')7'55'<,?&'5#'O#D6#',-'%$*#$)$7%O5#,$7') '*)'%0V5#'5-1<*,'%',E%'%'*%$#'?D%67'-21,'%'%&,'D')O##$55')170$%67$57-$)P'%-F'2)*1%,?&8 c 4,?57A21,'0?%)'#'#$DE%'5#'*1,2'-21,'%6Q?(';$$-)%OFM1<<O5'-V,'#'-)6,#'5,$D'-)'=5E-),$D'-)' ',,'%<6#)'%-)'-1/61?2151<6-2'7%OFF'8A',-<1-'-21,'517.''%-,'DA21,'*%'<762622'$*,6-)'58 _N$5<$%2-RD$,O'% )6)O)XJSSZY9:<#2"%"#$%"&'1-"#7

11 10 7'55'<*?%)-1<-)%O2)O%'%'#'*12O-7%OFF'65)'%D6'3=#$#'55')6,7$5765#'&E%'%'50?('%' 7%$#$*-)B%65717-)?))'*1%$)65D1,D'%'&?%5'5'17*$-)01,#'#'%'-215/'5)%$)6158 RAPPORTENS OPBYGNING.$FF1%)'5-*?%-)'2$F6)',65)%1#O/'%'%)6,P'%-F'2)='D$,O'%657'5-*1%<V,=#$)$7%O5#,$717 <')1#'8M$F6)',J-$<<'5*$))'%'D$,O'%657'5-01D'#2152,O-615'%17$5&'*$,657'%8 U7'55'<7V-1F,'D',-'%17DO%#'%657'%$*O5#'%D <$)'%6$,')17*1%,?&'5'6#''52',)' 2,$--'%FVW0$%,1))'-21,'58M$F6)',K*12O-'%'%FV#'5&%'#'%'-21,'<E--67'215)'2-)1<2%657 6<F,'<'5)'%657'5$*"#$%"&'()*'+,FVW0$%,1))'-21,'58Q'%7'55'<7V-6<F,'<'5)'%657-T17 1%7$56-'%657-'%*$%657'%=DO%#'%657'%$*,E%'%2O%-')=,'#',-'5-1F,'D',-'$**1%,?&')=DO%#'%657'% $*'%*$%657-#', ##%$7',-'$*$5#%'F'%-15$,'7%OFF'%FV-21,'5=*1%E,#%'65##%$7',-'-$<) 1D'%1%#5'#'&')%$7)5657'%1<2%657'**'2)'%17-B5'%76'**'2)'%$*#'<$57'-6#',?&'5#' P'%-F'2)*1%,?&=0'%O5#'%*%'<)6#67'*1%$52%657-<O,670'#'%8 M$F6)',c*12O-'%'%FVP'%-F'2)65)'%D'5)615'5FV#'?D%67'Z*1,2'-21,'%621<<O5'5=0D1% 65#-$)-'50$%%'))')-67<1#I817J82,$--'84?%-)'#',$*2$F6),')*12O-'%'%FV1F,'D',-'%17 DO%#'%657'%$*O5#'%D <$)'%6$,')17O5#'%D *1%,?&'5'6#''52',)'2,$--'%=0'%O5#'% FV*1%-2',,'<',,'<#')12,$--')%658+5#'5#',$*2$F6),')*12O-'%FV#'5&%'#'%'-21,'<E--67' 215)'2-)1<2%657P'%-F'2)65)'%D'5)615'%5'FV#''52',)'-21,'%=0'%O5#'%6<F,'<'5)'%657-T17 1%7$56-'%657-'%*$%657'%=,E%'%2O%-')=,'#',-'-<E--67'DO%#'%657'%='%*$%657-#', ##%$7',-'$*$5#%'F'%-15$,'7%OFF'%=*1%E,#%'65##%$7',-'-$<)1D'%1%#5'#'DO%#'%657'%$* '**'2)'%17*1%$52%657-<O,670'#'%8 M$F6)',_65#'01,#'%%$FF1%)'5-21%),E75657$*%',$)'%'#'O5#'%D F%17%$<<'%8Q'% -26)-'%'-21%),E75657-F%1/'--'5172%6)'%6'%5'*1%O#DE,7',-'5=17#'%*1%')$7'-'521%)*$))') -$<<'5,675657<',,'<P'%-F'2)17#'?D%67'O5#'%D F%17%$<<'%8>6,$7J+17J> 65#'01,#'%%'-O,)$)'%5'$*21%),E75657'56*1%<$*'55E%<'%'&'-2%6D',-'$*0D'%$*#'O#D$,7)' O5#'%D F%17%$<<'%-$<)'565-F6%$)615-,6-)'1D'%%',$)'%'#'O5#'%D %'#-2$&'%8 M$F6)',LF'%-F'2)6D'%'%%$FF1%)'5-2152,O-615'%<'#*12O-FV-21,'%5'-&'01D*1%-1/61T '<1)615',,E%657=*%'<)6#67<V,7%OFF'$*2,$%657-$<)O#D62,657-T17*1%$52%657--)%$)'76'%8

12 11 KAPITEL 2 KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER Undervisningsmateriale og undervisningsforløb `D'%1%#5')-')'%#'%-)1%)6,*%'#-0'#<'#O5#'%D <$)'%6$,')17O5#'%D *1%,?&')6 P'%-F'2)&,$5#),E%'%5'FVW0$%,1))'-21,'517#'?D%67'Z*1,2'-21,'%6Q?(';$$-)%OFM1<<O5'8 CE%'%5'*%'<0ED'%=$)<$)'%6$,')'%7'55'<$%&'(#')17D',-)%O2)O%'%')=$))'<$'%5'6 <$)'%6$,')17F%17%'--615'56*1%,?&')'%7'55'<)E52)=$)<$)'%6$,')65#'01,#'%<$57'71#'?D',-'%=17$)#')'%'5-)B%2'=$)#'%D'2-,'-<',,'<*1%-2',,67')BF'%$*?D',-'%8`7-V#' 65)'%D6'3'#'','D'%FVW0$%,1))'-21,'5'%1D'%1%#5')-'))6,*%'#-'<'#65#01,#')$* O5#'%D <$)'%6$,')8A$<)6#67*%'<0ED'%&V#',E%'%'17','D'%=FV)DE%-$*#''52',)' 2,$--')%65=$)%1,,'-F6,,'5'17#'D6-O',,'?D',-'%'%#'&'#-)'?D',-'-)BF'%8 N'%'%#1717-V'5%E22'1D'%1%#5'#'2%6)62FO52)'%$*<$)'%6$,')=-1<7V%67'501-65*1%<$5)'%5'9[$)'%6$,')'%*1%1<*$))'5#'17)6#-2%ED'5#'=&V#'5V%#')7E,#'%65#01,#')6#' '52',)'2$F6),'%17#')-$<,'#'O5#'%D *1%,?&FVIL#1&&',),'2)615'%8A$<)6#67'%#') O0'5-67)-<E--67)=$),'2)615'%5'$,'5'-2$,D$%')$7'-$*e5,E%'%17'%-)$))'%<$57')6<'%6 #$5-2',,'%<$)'<$)628R5#',67&,6D'%*1%<'56<$)'%6$,'))6,)6#'%*1%O*,'2-6&',17]-)6D]=-',D1< <$)'%6$,')--B-)'<$)6-2'*1%<7%O5#,E77'5#''%'5-)B%2'8CE%'%5''*)'%-F?%7'%#'%*1%&'#%' <O,670'#'%*1%$))6,F$--'<$)'%6$,'))6,#''52',)'','D7%OFF'%8 [$)'%6$,')-56D'$ODO%#'%'-*1%-2',,67)*%$2,$--')%65)6,2,$--')%658['5-P'%-F'2),E%'%5'FVJ8 2,$--')%65FV$,,'21<<O5'5-IS-21,'%)BF6-2$5-'%56D'$O')6P'%-F'2)I*1%$)F$--'-E%#','- 71#))6,#'%'-','D'%=-V*%'<0ED'%I82,$--',E%'%5'=$)56D'$O'))6,)6#'%'%*1%0?()8CE%'%'17 ','D'%6c82,$--'FVW0$%,1))'-21,'5'%<'-)'5#',-)6,*%'#-'<'#56D'$O')P'%-F'2)U=<'5#'5 W0$%,1))'-21,'5'%&V#',E%'%'17','D'%'567'1<=$)56D'$O')6P'%-F'2)K7'5'%',)'%*1%,$D)8 L R5#',67F'7'%*,'%',E%'%'*%$W0$%,1))'-21,'5=A',-<1-'-21,'517a$#'0$D'-21,'5FV=$) <$)'%6$,')-'2-'<F,'%622'$,)6#F$--'%71#))6,D6%2',670'#'5FV-21,'%=#'%'%F%E7')$*-D$7-1/6$,','D&$77%O5#170$%<$57')1-F%17'#'','D'%8 Q1D'#F$%)'5$*,E%'%5'FVW0$%,1))'-21,'517FV21<<O5'5-Z?D%67'*1,2'-21,'%76D'%O#)%B2 *1%=$)#'?5-2'%$)*1%)-E))'<'#$)&'5B))'O5#'%D <$)'%6$,')=17$)#'7'%5'D6, 7'55'<*?%'B#'%,67'%'O5#'%D *1%,?&O5#'%*1%O#-E)5657$*=$)#')-$<,'#' &$-'%')FV#$)$*%$W0$%,1))'-21,'58N'%'%#'%*1%)$,'1<*1%',?&67'65#62$)615'%8

13 12 O5#'%D *1%,?&*1%21%)'-=17$)#'%76D'--)?%%'*%60'#6*1%01,#)6,$))6,F$--'<$)'%6$,'))6, #'5'52',)'','D7%OFF'8b82,$--',E%'%5'FVW0$%,1))'-21,'5?5-2'%#17622'$)7'55'<*?%'5B' P'%-F'2)*1%,?&=,67'-1<#'%&,$5#)21<<O5'5-I82,$--',E%'%''%*,'%'=-1<622'?5-2'%$) 7'55'<*?%'')5B)*1%,?&6I82,$--'=<'57'%5'FVJ8',,'%U82,$--')%658>,$5#)#'65)'%D6'3'#' ','D'%FVW0$%,1))'-21,'5?5-2'%,$57)#'*,'-)'$)*1%)-E))'<'#P'%-F'2)=17#'76D'% 1D'%D'('5#'O#)%B2*1%=$)P'%-F'2)O5#'%D6-5657'5'%71#17-(1D8N')'%'D$,O$)1%-65#)%B2=$) ','D'%5'1D'%1%#5')-')'%7,$#'*1%$)<1#)$7'O5#'%D #''<5'%17<'##')*12O--1< *65#'-6P'%-F'2)=#$#')1F,'D'--1<$*D'2-,'5#'17$5#'%,'#'-6*1%01,#)6,#'5'2-6-)'%'5#' *$7,67'O5#'%D CE%'%5',E77'%6#'55'-$<<'50E57<'%'DE7)FV#'%'-1F*$))',-'$* 56D'$O')17O#&B))')$*O5#'%D6-5657'56#'%'-1D'%1%#5'#'DO%#'%657'%$*P'%-F'2)8 Implementering, erfaringsdeling og synergieffekter A',D1<W0$%,1))'-21,'56*1%&65#',-'<'#"#$%"&'()*'+,0$%7'55'<*?%)ZP'%-F'2)*1%,?&FVe5 7$57=<V#')215-)$)'%'-=$)#')622'0$%*?%))6,DE-'5),67'-B5'%76'**'2)'%6*1%<$*?7') #'5*1%&65#',-'*%'<0ED'%-21,'5-,E%'%'&,$5#)$5#')<$57',FV65D1,D'%65717*12O-FV P'%-F'2)*%$-21,','#',-'5--6#'8`7-VFV#'?D%67'-21,'%2$5#')215-)$)'%'-=$)#'%2O56 &'7%E5-')1<*$57'%*1%'7V')'%*$%657-#',65717*$7,67-F$%%6571<2%657P'%-F'2)8N17F'7'% *,'%',E%'%'FV=$)-B5'%76'**'2)'%2$5D6-'-67FV')-'5'%')6#-FO52)=#$-21,'%5'76D')D6-D6, 7'55'<*?%'B#'%,67'%'P'%-F'2)*1%,?&*%'<1D'%=17#$'5-)?%%'$5#',$*-21,'5-,E%'%'6#'5 *1%&65#',-'D6,&,6D'O##$55'#'-1<P'%-F'2),E%'%'8 PVW0$%,1))'-21,'5F'7'%,'#',-'17,E%'%'FV*,'%'V%-$7'%)6,#'5<$57,'5#''%*$%657-#',65717 *%$DE%')$*-B5,67'-B5'%76'**'2)'%841%#')*?%-)'&,'D6<F,'<'5)'%657'5$*"#$%"&'()*'+, F,$5,$7)17'**'2)O'%')FV'))6#-FO52)=0D1%,E%'%5'$,,'%'#'0$D#',$7)V%-F,$5'%*1% O5#'%D6-5657'5=0D6,2')<'#*?%)'=$),E%'%5'&,'D76D')'521%)F,$5,E %6-15)17&,'D *%O-)%'%'#'1D'%<$57,'5FV%'))6#6765*1%<$)61517#'565#,'#'5#'&'-2'#1<=$)#'-2O,,'5V$) 7'55'<*?%'*1%,?&')65#'5V%--26*)')841%#')$5#')0$%-21,'5-#',)$7',-'6)1$5#%'-)?%%' F%1('2)'%6'5D6-O#-)%E25657*('%5')*12O-*%$65#-$)-'56"#$%"&'()*'+,8 b >V#',E%'%'17,'#',-' 0$%#'%*1%F%6<E%)*12O-'%')FV$)*V7'55'<*?%)#''52',)'2,$--'%-P'%-F'2)*1%,?&=<'5-#'% 622''%&,'D')$%&'(#')<'#'5&%'#'%'*1%$52%657$*P'%-F'2)FV-21,'58A21,'5-,'#',-'0$% '2-'<F',D6-622'F,$5,$7),?&'5#'1F-$<,657-<?#'%<'#*12O-FV1%7$56-'%')'%*$%657-T O#D'2-,657&,$5#)-21,'5-P'%-F'2),E%'%'=17#'%'%0',,'%622'&,'D')6DE%2-$))6,)$7<'#*12O- FV65##%$7',-'$*#''52',)'2,$--'%-,E%'%)'$<=+M;T,E%'%'=A4`F'%-15$,'',,'%,6758 ba'-8j_=51)'is8

14 13 N'O##$55'#'P'%-F'2),E%'%'0$%2O56&'7%E5-')1<*$57O#D'2-,')F%$2)6-2''%*$%657'%<'# 065$5#'5=17#')'%)BF6-2-2')D'#)6,*E,#67'<?#'%6F$O-'%5'',,'%FV,E%'%DE%',-')8R5#',67'% #')622',B22'#'-$)65D1,D'%'*1%E,#%'5'FV-21,'56D6#'%'1<*$57=,67'-1<*,'%'$*-21,'5-,E%'%'0$%O5#,$#)$)&'5B))'-67$*0('<<'$%&'(#-?D',-'%5'6P'%-F'2)8 R5$5#'5V%-$7)6,#'5<$57,'5#''%*$%657-O#D'2-,6570$%$)7?%'<'#2$%$2)'%'5$*#') 5ODE%'5#'P'%-F'2)<$)'%6$,'-$<)#'565#6D6#O',,'/'%)6*6/'%657$*P'%-F'2),E%'%'8N' /'%)6*6/'%'#',E%'%'0$%60?(7%$#1F*$))')<$)'%6$,')-1<F'%-15,67)=17#')0$%622'DE%') <O,67)$)#','O5#'%D6-5657'5<'#$5#%',E%'%'62,$--'5-,E%'%)'$<',,'%*V2D$,6*6/'%') -F$%%657*%$2,$--')'$<')',,'%$5#%'F'%-15$,'7%OFF'%FV-21,'58Q'%)6,21<<'%=$)#') 5ODE%'5#'<$)'%6$,'*%'<*1%$,)0'5D'5#'%-67)6,#'5'52',)'P'%-F'2),E%'%17*12O-'%'%FV 65#01,#')$*O5#'%D6-5657'56#'5'52',)'2,$--'=<'5-#'%622'6-$<<'1<*$57'% <$)'%6$,')BF'%=-1<O5#'%-)?))'%D6#'%'O#&%'#',-'',,'%-B5,677?%',-'$*P'%-F'2)O#'5*1% 2,$--'DE%',-')8A$<,')-')0$%#6--'*1%01,#17-V0$*)5'7$)6D&')B#56576*1%01,#)6,$)-2$&' -B5'%76'**'2)'%17-62%'*1%$52%657$*P'%-F'2)FV-21,'58 PV#'?D%67'-21,'%621<<O5'5*%'<0ED'-17-V/'%)6*6/'%657-1%#5657'517#')<$57,'5#' 2'5#-2$&)6,P'%-F'2)&,$5#)$5#%',E%'%'17F'%-15$,'7%OFF'%=-1<'5DE-'5),67&$%%6'%'*1% $*-<6)5657FV-21,'2O,)O%'56&%'#'%'*1%-)$5#8 Vurderinger af relevans og effekt A21,','#'%'17,E%'%'FV$,,'IS*1,2'-21,'%6Q?(';$$-)%OFM1<<O5''%'567'1<=$)#'%'% &'01D*1%$)$%&'(#'<'#O#D62,657$*','D'%5'--1/6$,'21<F')'5/'%=17,$57)#'*,'-)'0$% 1F,'D')#')-1<%','D$5)$)#',)$7'6P'%-F'2)65)'%D'5)615'%5'8A$<)6#67*%'<0ED'%#' 65)'%D6'3'#',E%'%'=$)P'%-F'2)<$)'%6$,')17#''52',)')'<$'%0'%6'%%','D$5)'8 >V#','#',-'=,E%'%'17','D'%FVW0$%,1))'-21,'5'%-$<,')-'))6,&$7'01,#'5#'<'#$)76D'-62%' -D$%FV#'%'-1F,'D',-'$*"//"&'"#2"$*P'%-F'2)*1%,?&'5'=17#')-$<<'7?%-677E,#'5#'*1%#' $#-FO%7)',E%'%'17-21,','#'%'FV#'?D%67'-21,'%621<<O5'584,'%',E%'%'<'5'%=$)#') '5#5O'%*1%)6#,67)$)DO%#'%'=1<P'%-F'2)*1%,?&'5'0$%0$*)'5'**'2)8>,$5#)#'65*1%<$5)'%FV W0$%,1))'-21,'5=#'%F'7'%FV-B5,67''**'2)'%=*%'<0ED'%6-E%,E%'%'17','D'%6J817c82,$--'= $)2,$--'%5'0$%*V')]')*E,,'--F%17]17517,'*E,,'-%'#-2$&'%6*1%&65#',-'<'#215*,62),?-5657= $)','D'%5')E52'%1D'%#')=#',E%'%6P'%-F'2)=17$)#''%6-)$5#)6,$)&%O7'#')8A$<)6#67 F'7'%&V#'','D'%17,E%'%6-F'/6$,2,$--'5FV=$)P'%-F'2)0$%0$*)'5DE-'5),67652,O#'%'5#' '**'2)6-F'/6$,2,$--'5=17$)*1%,?&')0$%0$*)'57$D5,67'**'2)FV$#*E%#'501-'5#',$*2,$--'5- ','D'%8CE%'%'17','D'%6I817b82,$--''%<'%'-2'F)6-2'6*1%01,#)6,$)F'7'FV'**'2)'%$*

15 14 P'%-F'2)*1%,?&')8PV#'?D%67'-21,'%621<<O5'5'%#'%,67','#'-)6,&$7'01,#'50'#<'#$)F'7' FV-62%''**'2)'%=17#'%'%622''5670'#1<=0D1%D6#)P'%-F'2)0$%76D')','D'%5'')-1/6$,) 17f',,'%*$7,67)O#&B))'8;6,7'57E,#F'7'%01D'#F$%)'5$*,E%'%5'FV=$)P'%-F'2)<'#-622'%0'# 0$%76D')','D'%5''5%E22'5B'&'7%'&'%=$)','D'%5'6J82,$--'60?(7%$#0$%)$7') O5#'%D6-5657'5)6,-67=17$)#'%6517,'2,$--'%'%-2$&)')*E,,'--F%171<2% *,62)0V5#)'%65762%$*)$*P'%-F'2)8R5#',67O#)%B22'%'52',)'','D'%6&V#'J82,$--'17 -F'/6$,2,$--'MJFVW0$%,1))'-21,'5=$)#'*1%O#-'%'5*1%DE%%657$*2,$--'5--1/6$,'<6,(?=5V% *1%,?&')1F0?%'%=172,$--'5622',E57'%'O5#'%D6-'-6P'%-F'2)8 Perspekt og relaterede undervisningsprogrammer M1%),E75657'5$*%',$)'%'#'O5#'%D F%17%$<<'%0$%D6-)=$)#'%O#1D'%P'%-F'2)*65#'-6 $,)_O5#'%D F%17%$<<'%6N$5<$%2=-1<O#*%$'5%E22'1D'%1%#5'#'2%6)'%6'%,$#'%-67 -$<<'5,675'<'#P'%-F'2)8Q'%O5#'%$)F%17%$<<'%5'6,670'#<'#P'%-F'2)0$%2$%$2)'%$*') -$<<'50E57'5#'O5#'%D *1%,?&=0$%)6,*1%<V,$)-)B%2'-21,'&?%5-)%6D-',17-1/6$,' *E%#670'#'%='%)6,7E57',67'6'5#$5-2-F%17')D'%-615='%<V,%'))')#'5#$5-2'7%O5#-21,'17 %'))'%-67<1#51%<$,-F'2)%')8N')#%'('%-671<*?,7'5#'O5#'%D F%17%$<<'%9=+>(."'( ( M$F6)',_%O<<'%'55E%<'%'7'55'<7$57$*2%6)'%6'%5'*1%O#DE,7',-'-F%1/'--'5-$<) %',$)615'5<',,'<P'%-F'2)17#'?D%67'F%17%$<<'%8PV&6,$7J+-$<<'5,675'-$,,'L F%17%$<<'%6')*E,,'--2'<$=17&6,$7')%O<<'%'5#D6#'%''55E%<'%'&'-2%6D',-'$*0D'%) F%17%$<=-1<'%71#2'5#)172D$,6)')--62%')$*F%17%$<<'%5'-O#&B#'%'8 ( M1%),E75657'50$%-$<)6#671<*$))')'5%E22'<$)'%6$,'%=-1<622','D'%1F)6,1D'5-)V'5#' 2%6)'%6'%=<'5$,,67'D',2$5-67'-$)0$D'%','D$5-*1%*',)')172$5*O57'%'-1< ')',,'%*,'%'$*#'1D'5-)V'5#'_F%17%$<<'%=0$%#''5-)'<<67)*%'<0ED')P'%-F'2)-1<#') 06#)6,<'-)7'55'<$%&'(#'#'17%'*,' $&'5#'<$)'%6$,'FV1<%V#')8AE%,67)*%'<0ED'% #6--',E%'%'=$)P'%-F'2)<$)'%6$,')'%D',-)%O2)O%'%')=$)<$)'%6$,')'%O#D62,'))6,'5#$5-2 *1,2'-21,'215)'2-)=$)*1%<V,')<'##''52',)'?D',-'%*%'<7V%2,$%)=17$)<$)'%6$,')- F%17%' )'<$'%0E57'%5E%)-$<<'58(

16 15 ANBEFALINGER RD$,O'%657'50$%D6-)=$)&V#'-21,','#'%'=,E%'%'17','D'%'%1D'%1%#5')F1-6)6D'1D'%*1% 65#01,#')17)'<$'%5'6P'%-F'2)=,67'-1<65*1%<$5)'%5'F'7'%FV=$)<$)'%6$,')O5#'%#'%'))' %$<<'&')657',-'%17<'#'5%E22'*1%&'#%657'%0$%DE-'5),67)F1)'5)6$,')6,$)*V*,'%'17<'%' )B#',67'F1-6)6D''**'2)'%FV2,$--'%5'--1/6$,'<6,(?17','D'%5'-)%6D-',8N')'%#'%*1%'D$,O$)1%- DO%#'%657=$)#'%'%')71#)7%O5#,$7*1%$)D6#'%'O#D62,'<$)'%6$,')<'#$*-E)6#'*%'<21<5' 2%6)62FO52)'%8G'#'5*1%*?,7'%'D$,O$)1%-1D'%1%#5'#'$5&'*$,657'%0'%)6,9 + ;#1&'(#$&+2*+%):&'"(.)()*.,2'$4<+ N')-$<,'#'P'%-F'2)*1%,?&1765#01,#')$*#''52',)'2$F6),'%&?%*1%21%)'-B#'%,67'%'8 41%$)<O,677?%''50?('%'7%$#$*O5#'%D #6**'%'5)6'%657&?%<$)'%6$,')*%'<1D'%76D' O5#'%D6-'%5'-)?%%'<')1#'*%60'#=0'%O5#'%-)?%%'*,'2-6&6,6)')6*1%01,#)6,$)DE,7'<',,'< *1%-2',,67'?D',-'%17)6,$),E77'0?('%'DE7)FV'52',)'?D',-'%*%'<*1%$5#%'8 [$)'%6$,')&?%*%'<1D'%D6#'%'O#D62,'-<'#*12O-FV$)-62%'%','D$5-FV)DE%-$**1%-2',,67' -21,'F%1*6,'%8N'%2O55''2-'<F',D6-$%&'(#'-<'#$)-62%'=$)-F%17')='2-'<F,'%5'17 &6,,'#-6#'56<$)'%6$,')60?('%'7%$#*?%'%)6,7'52'5#',-'&,$5#))1-F%17'#'','D'%17f',,'% ','D'%<'#-D$7-1/6$,','D&$77%O5#8 [$)'%6$,')2$5<'#*1%#',-OFF,'%'-<'#<$)'%6$,')BF'%=#'%D6-O$,6-'%'%DE-'5),67'F165)'% 17f',,'%)'<$'%6P'%-F'2)6#'5'52',)'2,$--'17f',,'%FV-21,'584^6*1%<$*F,$2$)'%= F,$5/0'%)'75')$*','D'%5'-',D<'#O#7$57-FO52)62152%')'P'%-F'2)?D',-'%',,'%,6758 N')&?%-62%'-=$)-21,'%5'0$%#')5?#D'5#67')'256-2'O#-)B%FVF,$#-6*1%&65#',-'<'# 7'55'<*?%',-'$*')P'%-F'2)*1%,?&=#$#'))''%'5*1%O#-E)5657*1%$)*V#')1F)6<$,' O#&B))'$*O5#'%D6-5657'58 =8/$&8&)1&'()*>+.?)&'*(+2*+,2'#)0'()*+ ['#0'5&,62FV$)O5#'%-)?))'F1)'5)6',,'-B5'%76'**'2)'%17-62%'*1%$52%657D6,#')DE%''5 *1%#',9 o $)65#)E52''5,E57'%'65)%1#O2)615-F%1/'-=-V,'#'-$)P'%-F'2)622'65)%1#O/'%'-*1% -'5)6*1%01,#)6,,E%'%5'-F,$5,E75657$*#'5?D%67'O5#'%D o $)65##%$7'*,'%',E%'%'*%$#'5'52',)'2,$--'-,E%'%)'$<-$<)$5#%'F'%-15$,'7%OFF'%6 P'%-F'2)O5#'%D6-5657'5=0'%O5#'%1D'%D'('$5#%'*1%<'%*1%/'%)6*6/'%6578

17 16 o o o o o $))E52'-',D'P'%-F'2)*1%,?&')6')&%'#'%'-21,'F'%-F'2)6D=-V#'%O#1D'%#') '2-6-)'%'5#'2O%-O-=65)%1<?#'%17-',D'P'%-F'2))6<'%5'60?('%'7%$#-2'<$,E77'- 1F-$<,657-<?#'%-$<)65D1,D'%657$*A4`TF'%-15$,'=+M;T,E%'%'17-21,','#',-'8 $)1D'%D'('-OFF,'%'5#')6,)$7)6,?7')*1%E,#%'65##%$7',-'=0'%O5#'%65)%1<?#'%1< P'%-F'2)*1%*1%E,#%'-$<)1F*?,7'5#'65#-$)-6*1%01,#)6,&%O7'5$*0('<<'1F7$D'%8 $)-OFF,'%'#')5ODE%'5#'P'%-F'2)<$)'%6$,'<'#<$)'%6$,')BF'%=-1<7?%P'%-F'2) <'%'-B5,67O#'5*1%#''52',)'2,$--'DE%',-'%17O5#'%-)?))'%O#&%'#',-'FV-21,'58N') 2O55'*^DE%'65*1<$)'%6$,'%)6,-21,'5-?D%67',E%'%'=+M;T,E%'%'=A4`F'%-15$,'<D8 $)7'55'<*?%'P'%-F'2)65)'%D'5)615'%FV-21,'%=-1<O#*%$'50',0'#-&')%$7)5657 DO%#'%'-$)0$D'%'--1O%/'%17)6#)6,$)F%61%6)'%'P'%-F'2)65#-$)-'5=0'%O5#'%)6,$) *1%$52%'P'%-F'2)O#'5*1%#''52',)'2,$--'DE%',-'%8 $)7?%'#')2,$%)17)B#',67)*1%$,,'P'%-F'2),E%'%'=$)#'7'%5'<V#',''%*$%657'%17 <$)'%6$,'*%$P'%-F'2)<'#$5#%'=-V,'#'-$)<6-*1%-)V',-'%1<#'))'O5#7V-8 N'5%'))'','D<V,7%OFF'*1%P'%-F'2)&?%O5#'%-?7'-5E%<'%'17<O,67D6-65#-5ED%'-8A$<)6#67 &?%A4`TF'%-15$,'=+M;T,E%'%'17?D%67',E%'%'FV-21,'5)E52'-<'#6O5#'%D6-'%<V,7%OFF'58.'-O,)$)'%5'$*#'50'%DE%'5#''D$,O'%65765#62'%'%=$)P'%-F'2)<$)'%6$,')-1D'%1%#5'#'*12O- 1765#01,#'%<'%'%','D$5)*1%65#-21,657'517*1%<',,'<)%655')'5#*1%O#-21,657'58Q'%O5#'%9 o o o $)56D'$O')6P'%-F'2)I<$)'%6$,')F$--'%DE-'5),67)&'#%')6,','D'%6J82,$--''5#)6, ','D'%6I82,$--'=-$<)$)#')'%O0'5-67)-<E--67)$)7'55'<*?%'P'%-F'2)*1%,?&6*?%-)' 0$,DV%$*I82,$--'8 $)56D'$O')6#','$*P'%-F'2)U<$)'%6$,')<O,67D6-'%*1%,$D))6,c82,$--'=17$)56D'$O')6 P'%-F'2)K'%*1%,$D))6,b82,$--'8RD$,O'%657'5-#$)$<$)'%6$,''%*1%#6--'2,$--')%65- D'#21<<'5#'&'7%E5-'))6,)1c82,$--'%17)1b82,$--'%*%$-$<<'-21,'=0D1%*1%#'%2O5 '%)$,'1<*1%',?&67'65#62$)615'%8 $)65#01,#')6P'%-F'2)U0$%D6-)-67D','75'))6,'5-F'/6$,2,$--'6O#-21,657'5170$%0$*) 652,O#'%'5#'D6%25657'%6#'55'2,$--'8 o $)P'%-F'2)-1D'%1%#5'#'%','D$5-*1%O#-21,657-2,$--'%&?%O5#'%-?7'-5E%<'%'= 0'%O5#'%1<P'%-F'2)0$%-E%,67%','D$5-*1%O#-21,657-','D'%6-F'/6$,2,$--'%8

5-16 år 18 uger PERSPEKT. Undervisningsmateriale til træning af elevers emotionelle, personlige og sociale færdigheder

5-16 år 18 uger PERSPEKT. Undervisningsmateriale til træning af elevers emotionelle, personlige og sociale færdigheder 5-16 år 18 uger PERSPEKT Undervisningsmateriale til træning af elevers emotionelle, personlige og sociale færdigheder Perspekt øger elevernes forståelse for forskellighed og deres evne til konfliktløsning.

Læs mere

Esajasskolens Sociale Læringsplan

Esajasskolens Sociale Læringsplan Indholdsfortegnelse. Indledning/brug af hæftet s. 4 Børnehaveklassen s. 5 1. klasse s. 6 2. klasse s. 7 3. klasse s. 8 4. klasse s. 9 5. klasse s. 10 6. klasse s. 11 7. klasse s. 12 8. klasse s. 13 9.

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

Lær børn og unge SociaLe færdigheder med trin for trin. og ville, vove, vælge! SpeciaL-pædagogiSk forlag

Lær børn og unge SociaLe færdigheder med trin for trin. og ville, vove, vælge! SpeciaL-pædagogiSk forlag Lær børn og unge SociaLe færdigheder med trin for trin og ville, vove, vælge! SpeciaL-pædagogiSk forlag Sociale kompetencer Sociale og emotionelle færdigheder kan læres på samme måde som alle andre færdigheder.

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013 KONGEVEJENS SKOLE Antimobbestrategi for Kongevejens Skole Gældende fra Januar 2013 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil sikre et trygt undervisningsmiljø, hvor børn og unge trives og

Læs mere

Læreren som leder af klasser og undervisningsforløb

Læreren som leder af klasser og undervisningsforløb Det ved vi om Læreren som leder af klasser og undervisningsforløb Af Thomas Nordahl Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Oversat af Kåre Dag Jensen Thomas Nordahl Det ved vi om Læreren som leder

Læs mere

Trivselstimer 2015/2016:

Trivselstimer 2015/2016: 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen.

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd

INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd INSPIRATIONSKATALOG til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd Introduktion Dette materiale er inspiration til tiltag i arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd i Fredericia Kommunes tilbud

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Det gode Klassemiljø. Vinding Skole 2OO5

Det gode Klassemiljø. Vinding Skole 2OO5 Det gode Klassemiljø Vinding Skole 2OO5 Det gode klassemiljø. Det psykiske/sociale arbejdsmiljø i klassen. Hvorfor arbejde med det psykiske/sociale arbejdsmiljø i klassen? En forudsætning for at lære er,

Læs mere

Pædagogisk relationsarbejde

Pædagogisk relationsarbejde Det ved vi om Pædagogisk relationsarbejde Af Anne Linder Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl 1 Indhold Forord af Ole Hansen og Thomas Nordahl............................................ 5 Indledning........................................................................

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer

Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer Læringsmål Inspirationsmaterialer Tænkte fag Positiv tænkning Eleven kan anvende positiv tænkning i hverdagen. Eleven har viden om strategier

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre...

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre... og hvad så? Velkommen til Center for ADHD Jo før jo bedre... Børn med ADHD skal have hjælp så tidligt som muligt. Center for ADHDs formål er at forebygge de negative følgevirkninger, som symptomer på ADHD

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen gennemføres primært

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015 A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

Resiliente Læringsmiljøer - set med Red Barnets øjne

Resiliente Læringsmiljøer - set med Red Barnets øjne Resiliente Læringsmiljøer - set med Red Barnets øjne Kuno Sørensen (psykolog og seniorrådgiver i den nationale sektion for børns beskyttelse) & Sita Michael Bormann (seniorrådgiver i det internationale

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv

ART-træner-uddannelse Ungliv A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation og konflikthåndtering K o m m u n i k at i o n i t e a m s P e r s o n l i g u d v i k l i n g t i l a r b e j d e o g u d da n n e l s e V i d e n d e l i n g Kommunikation og konflikthåndtering A r b e j d s m a r k e d s

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Inklusion hvad skal vi, og hvad virker?

Inklusion hvad skal vi, og hvad virker? Inklusion hvad skal vi, og hvad virker? Denne klumme er en let bearbejdet version af artiklen Inklusion i grundskolen hvad er der evidens for? skrevet Katja Neubert i tidsskriftet LOGOS nr. 69, september

Læs mere

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Trivselsambassadører Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Sammen mod mobning Forløb Den 10. marts 2004 underskrev 26 parter Trivselserklæringen.

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Hvordan kan Fri for Mobberi bruges sammen med fælles forenklede mål for 0.-2. klasse?

Hvordan kan Fri for Mobberi bruges sammen med fælles forenklede mål for 0.-2. klasse? Hvordan kan Fri for Mobberi bruges sammen med fælles forenklede mål for 0.-2. klasse? Fri for Mobberi sætter omsorg og gode børne- og voksenfællesskaber på dagsordenen. Det sker gennem bevidst og systematisk

Læs mere

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag 3 Forfattere: Rune Hejlskov Schjerbeck, Camilla Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen,

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

Workshop om konflikthåndtering Skælskør marts 2012

Workshop om konflikthåndtering Skælskør marts 2012 Konflikthåndtering Workshop om konflikthåndtering Skælskør marts 2012 Hvad er en konflikt? Uenighed Uoverensstemmelse Manglende forståelse Uvenskab Skænderi Fjendebilleder Had Krig Terror Hvad er en konflikt?

Læs mere

6 trin til håndtering af mobning

6 trin til håndtering af mobning 6 trin til håndtering af mobning Det tager tid og koster penge at få bugt med mobning på arbejdspladsen. Men hvis du som leder ikke handler, er konsekvenserne på sigt større end omkostningerne. Få her

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Beskrivelse af projektet.

Beskrivelse af projektet. Pædagogisk værksted Beskrivelse af projektet. I det pædagogiske værksted arbejder vi med parallelforløb, hvor læreren står for undervisningen, og vi som pædagoger har fokus på vores egen faglighed. Vi

Læs mere

Lærerassistenter. Inklusion viden til praksis

Lærerassistenter. Inklusion viden til praksis Lærerassistenter Inklusion viden til praksis Lærerassistenter Inklusion viden til praksis Lærerassistenter 3 Forfattere: Rune Hejlskov Schjerbeck, Camilla Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen, Pernille Matthiesen

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi ADHD og hvad så? Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt

Læs mere

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen.

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen. Antimobbestrategi for Nymarkskolen Gældende fra den 1. januar 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med Antimobbestrategien er at forebygge og afhjælpe mobning og manglende trivsel

Læs mere

KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK

KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK ABA KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK Et struktureret lærings- og udviklingsprogram der retter sig mod børn med autisme FTERUDDANNEL UDDANNELSE KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK Et struktureret lærings- og udviklingsprogram

Læs mere

Til professionelle. PALS De gode cirkler i skole og SFO

Til professionelle. PALS De gode cirkler i skole og SFO Til professionelle PALS De gode cirkler i skole og SFO 1 PALS På mange skoler er der ofte konflikter mellem børnene i frikvartererne, og konflikterne bliver tit bragt med ind i timerne. I klassen tager

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Indledning Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Sønderbroskolens skoledistrikt. Samarbejdsaftalen er baseret på

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Konflikter skal klares

Konflikter skal klares Konflikter skal klares På besøg hos elever fra mellemtrinnet, der er samlet for at demonstrere, hvordan de gennem forumspil har arbejdet med at løse konflikter under featureugen. Slap af i jeres ben, så

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

FAVRSKOV. Principper

FAVRSKOV. Principper FAVRSKOV Principper 01-06-2014 Indhold Faglig fordybelse/lektiecafé... 3 Understøttende undervisning (UU)... 4 Holddannelse.... 5 Elevers brug af mobiltelefon og tablets på Lilleåskolen.... 6 Trivselspolitik

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Hvad er Marte Meo? MARTE MEO - VED EGEN KRAFT

Hvad er Marte Meo? MARTE MEO - VED EGEN KRAFT Hvad er Marte Meo? MARTE MEO - VED EGEN KRAFT Marianne Malmquist, musik- og Marte Meo-terapeut Annette Hedegaard, socialpædagog og Marte Meo-terapeut Marte Meo metoden er en videobaseret metode, der bygger

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

(j jk Center fer frivilligt

(j jk Center fer frivilligt Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 341 Offentligt (j jk Center fer frivilligt K W y socialt arbejde Odense, august 2010 Nye kurser i det frivillige sociale arbejde Center for frivilligt socialt

Læs mere

Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft. Dialogisk læsning i teori og praksis

Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft. Dialogisk læsning i teori og praksis Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft Dialogisk læsning i teori og praksis Stig Broström, Kristine Jensen de López og Jette Løntoft Dialogisk læsning i teori og praksis 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Mål og handleplan for børn med adfærdsproblemer i børnehaven

Mål og handleplan for børn med adfærdsproblemer i børnehaven Mål og handleplan for børn med e.v. Mål og handleplan for børn med adfærdsproblemer i børnehaven Indhold Side Indledning.. 2 Fase I: Forebyggelse af konflikter og konflikthåndtering... 3 Fase II: Rådgivning

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole Dato:Juni 2010 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013 Start i efteråret 2013 Uddannelse af Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap En uddannelse udarbejdet i samarbejde mellem IPIS og PI/SPS. Hele Grønland 1 INDLEDNING

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 44886 Udviklet

Læs mere

Pædagogisk Superstjerne Program

Pædagogisk Superstjerne Program Vil du være pædagogisk mindfulness pioner på din arbejdsplads - og i dit eget liv i 2013? Pædagogisk Superstjerne Program - for dig, der brænder for at gøre en forskel og ønsker et (arbejds-)liv, funderet

Læs mere

Antimobbestrategi 2013

Antimobbestrategi 2013 God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling På Nivå Skole arbejder vi bevidst med at skabe et godt læringsmiljø og en høj grad af trivsel. Skolen skal være et rummeligt sted hvor både

Læs mere

Organisering af LP-modellen

Organisering af LP-modellen Hvad er LP-modellen? LP-modellen er udviklet af professor Thomas Nordahl 3-årigt forskningsbaseret projekt En model til pædagogisk analyse og handleplaner udviklet på baggrund af forskningsbaseret viden

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

BMSF-kurser foråret 2015

BMSF-kurser foråret 2015 BMSF-kurser foråret 2015 Videnscentret Børn med særlige forudsætninger udbyder 5 eftermiddagskurser i marts og april. Kurserne har særligt fokus på de dygtige elever. Men som det fremgår af kursusindholdet,

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM

LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM Klassesættet Mobbestop - Bland dig ikke udenom indeholder materiale til, at klassen kan udarbejde sine egne samværsregler og øve sig på

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen

Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen LÆRERSTUDERENDES LANDSKREDS Trivselserklæringens parter er pr. 10. marts 2009: Frie Grundskolers Fællesråd Læs mere om

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

MiniPAS-konsulent. Bliv uddannet. 6 MiniPAS - ET UNIKT PÆDAGOGISK ANALYSEREDSKAB. Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent

MiniPAS-konsulent. Bliv uddannet. 6 MiniPAS - ET UNIKT PÆDAGOGISK ANALYSEREDSKAB. Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent en indsigt i at skabe optimeret læring og befordre personlig social udvikling for barnet en udvikling af dine egne pædagogiske modeller, så du til dine

Læs mere