EVALUERINGSRAPPORT. Perspekt interventioner i Høje Taastrup Kommune - og kortlægning af relaterede undervisningsprogrammer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERINGSRAPPORT. Perspekt interventioner i Høje Taastrup Kommune - og kortlægning af relaterede undervisningsprogrammer"

Transkript

1 Als Research APS september 2013 EVALUERINGSRAPPORT Perspekt interventioner i Høje Taastrup Kommune - og kortlægning af relaterede undervisningsprogrammer

2 "#$%&'()*+#,+-&'./&01+()1&'"&)1(2)&'+(+345&+6##.1'%/+7288%)&++ 2*+02'1$9*)()*+#,+'&$#1&'&:&+%):&'"(.)()*./'2*'#88&'+ "#$%&'(#')$*+,-.'-'$%/0*1%.1/2311,415#'5-41% '50'#8 41%-6#'*1)19C$%-AD$52(E% +,-.'-'$%/0+FA GBH'-)'%7$#'I=J8-$,)08 IKLIM?&'50$D5M8 3338$,-%'-'$%/08#2

3 02 Forord... 4 Kapitel 1 Indledning... 5 Evalueringens formål... 6 Datagrundlag og metode... 7 Rapportens opbygning Kapitel 2 Konklusioner og anbefalinger Undervisningsmateriale og undervisningsforløb Implementering, erfaringsdeling og synergieffekter Vurderinger af relevans og effekt Perspekt og relaterede undervisningsprogrammer Anbefalinger Kapitel 3 Perspekt på Charlotteskolen. Undervisningsmateriale og klasseforløb Overordnede erfaringer og vurderinger klasserne klasserne klasserne klasserne Specialklasse K Erfaringer fra tidligere Perspektforløb Kapitel 4 Perspekt på Charlotteskolen. Implementeringserfaringer og synergieffekter Implementeringserfaringer Erfaringsdeling og udbredelse af Perspekt på skolen Delkonklusion: Perspekt Total på Charlotteskolen... 30

4 03 Kapitel 5 Perspekt i kommunens 1. og 2. klasser...33 Undervisningsmateriale og forløb...33 Implementeringserfaringer...36 Vurderinger af relevans og effekt...40 Delkonklusion: Perspekt i kommunens 1. og 2. klasser...42 Perspekt i Høje Taastrup Kommune Kapitel 6 Kortlægning af relaterede undervisningsprogrammer Proces og kriterier for udvælgelse...44 Udvalgte undervisningsprogrammer...45 Opsummering: Perspekt i relation til de øvrige programmer...46 Kapitel 7 Perspektivering...50 Skolernes behov for socio-emotionel læring...50 Målgruppeafklaring: klassetrin, specialklasser og skoleprofiler...51 Forankrings- og synergistrategier...52 Bilag 1: Oversigt over udvalgte tabeller Bilag 2A: Undervisningsprogrammer til fremme af børns trivsel Bilag 2B: Inspirationsliste øvrige programmer/materialer Bilag 3: Evalueringens datagrundlag Bilag 4: Perspektforløb på Charlotteskolen

5 04 FORORD N'55'%$FF1%)*%'<,E77'%+,-.'-'$%/0-'D$,O'%657$*P'%-F'2)65)'%D'5)615'%6Q?(';$$-)%OF M1<<O5'1721%),E75657$*%',$)'%'#'O5#'%D F%17%$<<'%)6,*1%&'#%657$*-21,'','D'%- -1/6$,')%6D-',8RD$,O'%657'51721%),E75657'5'%O#*?%)*1%.1/2311,415#'5-41% '50'#6 F'%61#'5-'F)'<&'%JSIJT(O56JSIU8 RD$,O'%657'5$*P'%-F'2)65)'%D'5)615'%6Q?(';$$-)%OFM1<<O5'1<*$))'%#',-'5'D$,O'%657$* P'%-F'2)65)'%D'5)615'5FVW0$%,1))'-21,'5=0D1%O5#'%D F%17%$<<')6-21,'V%')JSIJT JSIU'%&,'D')6<F,'<'5)'%')FVK*1%-2',,67'2,$--')%65-$<)6'5-F'/6$,2,$--'XP'%-F'2);1)$,Y 17#',-'5'D$,O'%657$*P'%-F'2)65)'%D'5)615'%FV#'?D%67'Z*1,2'-21,'%621<<O5'5=0D1% 65#-$)-'50$%%'))')-67<1#I817J82,$--'8.$FF1%)'5*%'<,E77'%'5#D6#'%'%'-O,)$)'%5'$*+,-.'-'$%/0-21%),E75657$*%',$)'%'#' O5#'%D F%17%$<<'%=#'%6,670'#<'#P'%-F'2)0$%-1<1D'%1%#5')*1%<V,$)-)B%2' *1%E,#%'<'#D6%2')-1<65*1%<$5)'%8R5-)1%)$2)6,$,,'*1%$)0$D'&6#%$7')<'##'%'-'%*$%657'% 1765#-67)'%8R5-E%,67)$2)6,5O)6#,67'%'-21,','#'%:105A'D'%6517)6,$*#',657-,'#'%R%62N$0,= -1<0$%DE%'))6,-)1%0(E,F6*1%&65#',-'<'#F,$5,E75657$*#'<$57'65)'%D6'3$*)$,'%FV W0$%,1))'-21,'58 RD$,O'%657'51721%),E75657'5'%O#*?%)$*/0'*215-O,'5):$/1&+,-;01<-' O,'5)>($%2' -)O#8FE#8F-B28+75')'GB&1'Q?-)17-)O#8-/6'5)8$#<8[1%)'5G6',-'5&6-)V')'D$,O'%657'56 %',$)615)6,#$)$65#-$<,65717'*)'%&'0$5#,657$*#$)$<$)'%6$,')8 +5-D$%')*1%%'-O,)$)'%=2152,O-615'%17$5&'*$,657'%FV0D6,'%$,'5'+,-.'-'$%/08 M?&'50$D5=-'F)'<&'%JSIU8

6 05 KAPITEL 1 INDLEDNING P'%-F'2)'%')O5#'%D F%17%$<<'#*12O-FV)%E5657$*-1/6$,'*E%#670'#'%=-1<'% O#D62,')6')-$<$%&'(#'<',,'<.1/2311,415#' O,'5)'%5'+,,$5[$#-M5E7)17:$5' H65)'%*%$M5E7)\H65)'%+FA8"5#'%D F%17%$<<')'%<V,%'))')','D'%67%O5#-21,'5=17 O5#'%D <$)'%6$,')1<*$))'%$,,'2,$--')%65*%$I8TZ82,$--'=*1%#',)FV*6%'*1%-2',,67' 56D'$O'%XP'%-F'2)ITKY8.1/2311,415#'517M5E7)\H65)'%+FA0$%-6#'5JSSL$*F%?D') P'%-F'2)FV'5%E22'*1,2'-21,'%=17<$)'%6$,')'%,?&'5#'&,'D')O#D62,')6F%1/'--'58 I 41%<V,')<'#P'%-F'2)'%$)O5#'%-)?))',E%'%'6$)$%&'(#'&'D6#-)<'#O#D62,657'5$*#') '52',)'-21,'&$%5--1/6$,'17F'%-15,67'*E%#670'#'%841%-)V',-'50'%$*)$7'%$*-E)6#'*E,,'- <V,*1%]','D'%5'-$,-6#67'O#D62,657]=-1<*%'<7V%$*"5#'%D <656-)'%6')-*$70E*)'KL8 Q'%O5#'%]$)-21,'5&6#%$7'%)6,=$)','D'%5'0D'%6-E%&,6D'%-)?))')6$)O#D62,'-67$,-6#67)= 0'%O5#'%17-VO#D62,'%-$<$%&'(#-'D5'=$5-D$%,670'#=*1%')$7-1<0'#=2%'$)6D6)')=656)6$)6D= '57$7'<'5)=-E%,67')$,'5)'%17%'-F'2)*1%*1%-2',,670'#8] J P'%-F'2)'%&$-'%')FV')F%1$2)6D) -B5FV&?%5-<1#565717FV'5$5)$7',-'1<=$)#')'%<O,67)$)FVD6%2'17-)?))'&V#'-)E%2'17 O#-$))'&?%5--1/6$,'17F'%-15,67'O#D62,6576'5-21,'215)'2-)8;$52'5'%=$)<$5D'#$)-E))' #')%'*,'2)'%'#'$%&'(#'<'#','D'%5'--1/6$,'17F'%-15,67'21<F')'5/'%FV-21,'-2'<$')2$5 <'#D6%2')6,$)-2$&'?7'))%6D-',17)6,$))$/2,'<O,67')%6D-',-F%1&,'<'%=*?%#'1F-)V%8Q'%<'# O5#7V-#')=$))6#17%'--1O%/'%6O0'5-67)-<E--677%$#&,6D'%&%O7)FV$2O)215*,62),? "5#'%D *1%,?&')6P'%-F'2)1<*$))'%ILO7'5),67'#1&&',),'2)615'%=-1<$5D'5#'-)6, )%E5657$**1%-2',,67'-1/6$,'*E%#670'#'%=-1<*^$)DE%'1F<E%2-1<FV215-'2D'5-'%5'$*#')= <$5-67'%177?%='D5'5)6,$)-67'*%$17%'-F'2)*1%*1%-2',,670'#8P'%-F'2)<$)'%6$,')-E))'% *12O-FV#'*1%-2',,67'*E%#670'#'%-1<')*E,,'-$5,677'5#'62,$--'5D6$*62)6D''2-'<F,'%6 *6,<2,6F=FV*1)1-=606-)1%6'%176%1,,'-F6,8 I+*F%?D5657'%5'$*P'%-F'2)<$)'%6$,')'%)6,#$)1*1%')$7')FV*?,7'5#'2,$--')% ,'%9_817Z82,$--' FV+&6,#7$$%#-21,'56`#'5-'XJSSLY=S817I82,$--'FVA21,'5D'#aO%%'D'(6Q',-657?%XJSSbY=U817K8 2,$--'FVW0$%,1))'-21,'517a$#'0$D'-21,'56Q?(';$$-)%OFXJSISY-$<)6I817J82,$--'FV$,,'IS *1,2'-21,'%6Q?(';$$-)%OF21<<O5'XJSIJTJSIUY17*1%W0$%,1))'-21,'5-D'#21<<'5#'FVB#'%,67'%'J 2,$--')%65Xc817b8Y-$<)6-F'/6$,2,$--'MJXJSIJTJSIUY8N'55''D$,O'%6571<*$))'%#')1-6#-)5ED5)' 65)'%D'5)615'%8R5#',670$%W0$%,1))'-21,'56-21,'V%')JSIITJSIJFV'7')656)6$)6D7'55'<*?%) P'%-F'2)*1%,?&FVB#'%,67'%')12,$--')%65X#'#$DE%'5#'c817b82,$--'%Y-$<)6-F'/6$,2,$--'MI$17MI&8 JA'41%1%#6,E%'%<$5O$,)6,P'%-F'2)I=J=U17K=-$<)]4E,,'-<V,JSSZ8R,'D'%5'-$,-6#67'O#D62,657]= 4$70E*)'KL="5#'%D <656-)'%6')-0V5#&17--'%6'5%8K=JSIS=-8K8

7 06 N'55''D$,O'%6571<*$))'%#')1-'5'-)'P'%-F'2)65)'%D'5)615'%=-1<.1/2311,415#'50$% -)?))')6Q?(';$$-)%OFM1<<O5'6-21,'V%')JSIJTJSIU8PV&$77%O5#$*#'P'%-F'2)*1%,?&=-1< W0$%,1))'-21,'517a$#'0$D'-21,'57'55'<*?%)'6F'%61#'5JSISTJSIJ=?5-2'#'&V#' W0$%,1))'-21,'517Q?(';$$-)%OFM1<<O5'$)*V&%'#)P'%-F'2)O#d#',-)6,*,'%'2,$--'%FV W0$%,1))'-21,'517#',-)6,*,'%'-21,'%621<<O5'58N'))'?5-2'&,'D6<F,'<'5)'%')6JSIJTJSIU 7'55'<)165)'%D'5)615'%=#'%&,'D*65$5-6'%')6')-$<$%&'(#'<',,'<21<<O5'517.1/2311, 415#'5=0D1%21<<O5'521<F'5-'%'#'*1%,E%'%'5-)6#=<'5-*15#'5$*01,#)O#76*)'%)6, $*01,#',-'$*2O%-'%-$<)P'%-F'2)<$)'%6$,'17-OF'%D6-'%657-*1%,?&8 N'5'5'65)'%D'5)6150$%1<*$))')O##$55',-'$*Z,E%'%'*%$W0$%,1))'-21,'517'*)'%*?,7'5#' O5#'%D *1%,?&6P'%-F'2)FVK*1%-2',,67'2,$--')%65-$<)6e5-F'/6$,2,$--'8A1<#'5*?%-)' -21,'0$%W0$%,1))'-21,'5-V,'#'-7'55'<*?%)-6#',?&'5#'P'%-F'2)*1%,?&665#-21,657'5=FV <',,'<)%65')176O#-21,657'5-$<)-F'/6$,2,$--'8N'55'65)'%D'5)615&'5ED5'-6%$FF1%)'5 "#$%"&'()*'+,8 N'5$5#'565)'%D'5)6151<*$))'%O##$55',-'$*Kb,E%'%'6P'%-F'2)I17'*)'%*?,7'5#' P'%-F'2)O5#'%D6-5657*1%','D'%6I817J82,$--'FV$,,'IS*1,2'-21,'%621<<O5'5X0'%O5#'% 17-VW0$%,1))'-21,'5Y8N'5*?%-)'7%OFF'65#-21,657-,E%'%'<1#)17')2O%-O-6P'%-F'2)6$O7O-) JSIJ170$%O5#'%D6-)','D'%5'6'*)'%V%')JSIJ-$<)6*1%V%')JSIU=<'5-#'5$5#'57%OFF' 65#-21,657-,E%'%'<1#)172O%-')6($5O$%JSIU170$%O5#'%D6-)I817J82,$--'6P'%-F'2)6 *1%V%')JSIU8 41%O#'5'D$,O'%657'5$*#')11D'55ED5)'65)'%D'5)615'%1<*$))'%#'55''D$,O'%65717-V'5 21%),E75657$*%',$)'%'#'O5#'%D F%17%$<<'%=-1<6,670'#<'#P'%-F'2)0$%)6,*1%<V,$) -)B%2'-21,'&?%5--1/6$,')%6D-',170$%%','D$5-*1%#'5#$5-2'7%O5#-21,'8 EVALUERINGENS FORMÅL 41%<V,')<'#$)'D$,O'%'P'%-F'2)65)'%D'5)615'%5'6Q?(';$$-)%OFM1<<O5'6F'%61#'5JSIJT JSIU0$%DE%')9 - $)7'55'<*?%''5F%1/'-'D$,O'%657$*"#$%"&'()*'+,FVW0$%,1))'-21,'5=0D1%#'%#',-,?&'5#''%-$<,')1FFV'%*$%657'%5'*%$6<F,'<'5)'%657'51765#-$)-'5-O#&B))'17 %','D$5-&,$5#)-21,','#'%'=,E%'%'=','D'%17*1%E,#%'=17#',-'%*1%')$7')'5DO%#'%657$* #'O<6##',&$%'D6%25657'%=-1<'5O#%O,5657$*$,,'*6%'P'%-F'2)<1#O,'%0$%0$*)FV

8 07 -B5'%76'5O#'5*1%2,$--'DE%',-'%5'17#'%<'#*1%$*-<6)5657'5FV#'5-1/6$,'2O,)O%FV -21,'5=-1<P'%-F'2)*1%-?7'%$)*%'<<'8 - $)#12O<'5)'%''%*$%657'%<'#6<F,'<'5)'%657'5$*P'%-F'2)6I817J82,$--'&,$5#),E%'%' -)?%%'$5)$,-21,','#'%'17,E%'%'*%$#'?D%67'-21,'%621<<O5'50$%-$<)6#67&6#%$7'))6, ')<'%'7'5'%',)&6,,'#'$*,E%'%'%*$%657'%6*1%&65#',-'<'#O5#'%D P'%-F'2)-$<) &V#'-21,','#'%'-17,E%'%'-DO%#'%657'%$*6<F,'<'5)'%657-$%&'(#')FV-21,'%5'8 41%<V,')<'#21%),E75657'5$*%',$)'%'#'O5#'%D F%17%$<<'%0$%DE%')9 - $)-2$&'1D'%&,621D'%$5)$,,')172$%$2)'%'5$*#''2-6-)'%'5#'O5#'%D F%17%$<<'%= #'%6,670'#<'#P'%-F'2)0$%)6,*1%<V,$)-)B%2'-21,'&?%5-)%6D-',17'%)6,7E57',67'6'5 #$5-2-F%17')D'%-615<'#%','D$5-*1%#'5#$5-2'*1,2'-21,'8Q'%O5#'%$)$*#E22'0D$# #'%2'5#')'75'%#''52',)'656)6$)6D'%=170D1%#'%'D'5)O',)'%1D'%,$F<'#P'%-F'2)8 A$<,')-')0$%*1%<V,')<'#'D$,O'%657'51721%),E75657'5DE%')9 - $)-26)-'%'#'F1)'5)6$,'%=<O,670'#'%17&'7%E5-5657'%=#'%2$5-67'-$)DE%'6P'%-F'2)=*1% FV#'5&$77%O5#$)F'7'FV*%'<$#%'))'#'$5&'*$,657'%<'#%','D$5-*1%#'5D6#'%' O#D62,657$*P'%-F'2)8 DATAGRUNDLAG OG METODE "5#'%-?7',-'-#'-675')*1%'D$,O'%657'50$%65##%$7')*,'%'*1%-2',,67'$5$,B-'F'%-F'2)6D'%17 *,'%'*1%-2',,67')BF'%$*#$)$<$)'%6$,'=0'%O5#'%'52',)65)'%D6'3=7%OFF'65)'%D6'3= )','*1565)'%D6'3=#',)$7'%1&-'%D$)615'%=#'-2-)O#6'-17'5-F?%7'-2'<$O5#'%-?7',-'8 U RD$,O'%657'5-*12O-0$%#'%<'#DE%')&%'#)$5,$7)<'#0'5&,62FV$)$*#E22'-V<$57' %','D$5)'$-F'2)'%$*65#-$)-'5-1<<O,67)8 "5#'%-?7',-'-<1#',,'5*1%"#$%"&'()*'+,(FVW0$%,1))'-21,'50$%652,O#'%') 65)'%D6'3O5#'%-?7',-'%<'#-21,','#',-'=,E%'%'=','D'%17*1%E,#%'8R5#D6#'%''%#'%&,'D') 7'55'<*?%)#',)$7'%1&-'%D$)615'%6I8=J8=c817b82,$--'-$<)6-F'/6$,2,$--'MJ6*1%&65#',-'<'# #',)$7'%1&-'%D$)615'%6*1%&65#',-'<'#'D$,O'%657'5$*"#$%"&'()*'+,8 UA'&6,$7U*1%'5-$<,'),6-)'1D'%%$FF1%)'5-#$)$7%O5#,$78

9 08 PV#'?D%67'Z-21,'%6Q?(';$$-)%OF0$%O5#'%-?7',-'-<1#',,'51<*$))')U%O5#'%$*65)'%D6'3 <'#-21,'%5'-,'#'%'='52',)65)'%D6'3<'#6$,)I_,E%'%'*%$L*1%-2',,67'-21,'%-$<)'5 -F?%7'-2'<$O5#'%-?7',-'O#-'5#))6,#'JK*?%-)O##$55'#',E%'%'*%$P'%-F'2)2O%-')6$O7O-) 65)'%D6'317e5-F?%7'-2'<$O5#'%-?7',-'6*1%&65#',-'<'#'D$,O'%657'5$*P'%-F'2)T 65)'%D'5)615'%5'FV#'?D%67'Z-21,'%621<<O5'58 N$)$7%O5#,$7')&'-)V%'5#D6#'%'$*#',)$7'%1&-'%D$)615*%$P'%-F'2)2O%-')6$O7O-)JSIJ= J&$77%O5#-65)'%D6'3<'##'5*$7,67','#'%FV-21,'1<%V#')6Q?(';$$-)%OFM1<<O5'-$<)J &$77%O5#-65)'%D6'3<'#M5E7)\H65)'%8R5#',67&B77'%'D$,O'%657'5FV'5%E22'-2%6*),67' &$77%O5#-<$)'%6$,'%=0'%O5#'%)1*1%-2',,67'O#7$D'%$*#')-$<,'#'O5#'%D <$)'%6$,' $",-*%,"-"."("//"&'"#(0*$(12/*#3+2'"#2"17622'FV'D6#'5-&$-'%'#'$5$,B-'%62,$--6-2*1%-)$5#8 GV%%$FF1%)'51<)$,'%17DO%#'%'%"//"&'"#2"$*P'%-F'2)=-2'%#')-V,'#'-<'#O#7$57-FO52)6 #'-',D1F,'D'#''**'2)'%=-1<65*1%<$5)'%5'F'7'%FV8N''**'2)'%=-1<'%')%'-O,)$)$*=$)'5-21,'0$%7'55'<*?%)*,'%'-6#',?&'5#'P'%-F'2)*1%,?&=1<)$,'--1<$42"#51"//"&'"#8Q'%<'# *1%-)V-=$)-$<D6%2')<',,'<*1%,?&'5')6,-$<<'50$%76D')'5-)?%%''**'2)'5#&,1)-O<<'5$* #''52',)'P'%-F'2)*1%,?&0D'%*1%-678 +,,'65*1%<$5)'%-O#-$7565#7V%$515B<)6'D$,O'%657'58H'#/6)$)'%*%$,E%'%'$576D'-#')#17= 0D6,2')2,$--')%65,E%'%'50$%O5#'%D6-)6P'%-F'2)8 Metodiske overvejelser ;6,%'))',E77',-'5177'55'<*?%',-'5$*'D$,O'%657'5'%*1%')$7')FV&$77%O5#$*'5%E22' 1D'%D'(',-'%1<2%657#'<')1#6-2'O#*1%#%657'%=-1<25B))'%-67)6,P'%-F'2)65)'%D'5)615'%5'6 Q?(';$$-)%OFM1<<O5'6JSIJTJSIU8N'<')1#6-2'O#*1%#%657'%0$%622'DE%')'5065#%6576 *1%01,#)6,$)O#$%&'(#'$5D'5#',67''D$,O'%657-%'-O,)$)'%=<'5#'5ED5'--1<*1%&'01,#=#'% &?%)$7'-<'#6&')%$7)56576*1%)1,25657'5$*'D$,O'%657'5-%'-O,)$)'%8 "#$%"&'()*'+,'%7'55'<*?%)FV'))6#-FO52)=0D1%W0$%,1))'-21,'50$%DE%')65D1,D'%')6'5 %E22'$5#%')6,)$717656)6$)6D'%=,67'-1<-21,'5*1%5B,670$%7'55'<7V')'5%E22'&'-F$%',-'%= 2,$--'-$<<'5,E75657'%=,E%'%*B%657'%<8<84,'%'$*21<<O5'5-?D%67'-21,'%0$%17-VDE%') 65D1,D'%')6$5#%')6,)$7=176<F,'<'5)'%657'5$*'55B-21,'-)%O2)O%621<<O5'5-6#'5JSII0$%

10 09 <'#*?%)'5%E22'DE-'5),67'E5#%657'%=-1<,67','#'-2$5)E52'-$)0$D'FVD6%2')-1/6$,'17 *$7,67'*1%01,#6P'%-F'2)2,$--'%5'FV#6--'-21,'%8 41%#')$5#')0$%65)'%D'5)615'5FVW0$%,1))'-21,'517FV#'?D%67'Z-21,'%DE%')$**1%-2',,67 65)'5-6)')171<*$57=0D6,2')O#7?%'5<')1#6-2O#*1%#%657*1%-$<<'5, %O5#,$7')8 K N$)$7%O5#,$7')0$%6-E%76D')<O,670'#*1%21<F$%$)6D'$5$,B-'%$*P'%-F'2)*1%,?&6I817J8 2,$--'=#$$,,'IS-21,'%0$%7'55'<*?%)*1%,?&FV#6--'2,$--')%658C67','#'-0$%65)'%D6'3T %O5#'%5'<'#,'#',-'5FV$,,'IS-21,'%76D')7%O5#,$7*1%21<F$%$)6D'&')%$7)5657'%1<2%657-21,','#'%5'-'%*$%657'%8;6,7'57E,#0$%2O5W0$%,1))'-21,'57'55'<*?%)*1%,?&6c817b82,$--'= 0D1%*1%2152,O-615'%5'*1%#6--'2,$--')%65$,'5''%&$-'%')FV#$)$0'%*%$8 R5)%'#('1D'%D'(',-'0$%#%'(')-671<&')B#5657'5$*','D'%5'--1/6$,'&$77%O5#6#') 0'%DE%'5#'#$)$7%O5#,$78N')M1<<O5$,'17.'7615$,'RD$,O'% )6)O)65##',)'6JSII#' #$5-2'-21,'%6c-1/61?2151<6-2'7%OFF'%&$-'%')FV*1%E,#%'5'-O##$55',-'-T1765#21<-)T 56D'$O8W0$%,1))'-21,'5,VF,$/'%')6#'5,$D'-)'-1/61?2151<6-2'7%OFF'=17-21,'%5'6Q?(' ;$$-)%OFM1<<O5'D$%7'5'%',)-')2'5#')'75')D'#'5)'5-D$7',,'%7'55'<-56),67-1/6$, ','D&$77%O5#8 c RD$,O'%657'5-2152,O-615'%17$5&'*$,657'%2$5#'%*1%*?%-)17*%'<<'-)-67'-$) 0$D'7B,#670'#17%','D$5-*1%-21,'%<'#-$<<'5,675',67-1/6$,','D&$77%O5#8 N')-2$,'5#D6#'%'5ED5'-=$)P'%-F'2)65)'%D'5)615'%5'2$50$D'F1-6)6D'-1/6$,'17*$7,67' 215-'2D'5-'%=#'%*?%-)D6-'%-67'*)'%0'%DE%'5#''D$,O'%657-)6#-01%6-15)8 R5-E%,67<')1#6-2F%1&,'<-)6,,65725B))'%-67)6,65##%$7',-'5$*&?%5-1<65*1%<$5)'%8>?%56 $,#'%'5bTIcV%'%60?('%'7%$#'5#<65#%'&?%56-)$5#)6,$)-2',5'<',,'<D6%2',670'#=*$5)$-6 17*1%)E,,657'%8MO5#'E,#-)'&?%56'D$,O'%657'52$5#17$5)$7'-$)DE%'6-)$5#)6,$))E52' 0BF1)')6-217#'%<'#*1%01,#'-67)6,<'%'$&-)%$2)'F%1&,'<-)6,,657'%8 #'%*1%c817b82,$--'%5'-D'#21<<'5#'7'55'<*?%)-'<6-)%O2)O%'%'#'7%OFF'65)'%D6'3<'# %',$)6D)V&5'-F?%7-<V,=#$#'55')6,7$57'%-'5-6)6D6*1%01,#)6,$)65#*$57'&?%5'5'-'7') F'%-F'2)6D=<'5*1%O#-E))'%$)&?%5'5'd6<1#-E)5657)6,<65#%'&?%5d2$5*$-)01,#' KP%1&,'<-)6,,657'5'%&,$5#)$5#')-?7)6<?#'21<<')7'55'<,?&'5#'O#D6#',-'%$*#$)$7%O5#,$7') '*)'%0V5#'5-1<*,'%',E%'%'*%$#'?D%67'-21,'%'%&,'D')O##$55')170$%67$57-$)P'%-F'2)*1%,?&8 c 4,?57A21,'0?%)'#'#$DE%'5#'*1,2'-21,'%6Q?(';$$-)%OFM1<<O5'-V,'#'-)6,#'5,$D'-)'=5E-),$D'-)' ',,'%<6#)'%-)'-1/61?2151<6-2'7%OFF'8A',-<1-'-21,'517.''%-,'DA21,'*%'<762622'$*,6-)'58 _N$5<$%2-RD$,O'% )6)O)XJSSZY9:<#2"%"#$%"&'1-"#7

11 10 7'55'<*?%)-1<-)%O2)O%'%'#'*12O-7%OFF'65)'%D6'3=#$#'55')6,7$5765#'&E%'%'50?('%' 7%$#$*-)B%65717-)?))'*1%$)65D1,D'%'&?%5'5'17*$-)01,#'#'%'-215/'5)%$)6158 RAPPORTENS OPBYGNING.$FF1%)'5-*?%-)'2$F6)',65)%1#O/'%'%)6,P'%-F'2)='D$,O'%657'5-*1%<V,=#$)$7%O5#,$717 <')1#'8M$F6)',J-$<<'5*$))'%'D$,O'%657'5-01D'#2152,O-615'%17$5&'*$,657'%8 U7'55'<7V-1F,'D',-'%17DO%#'%657'%$*O5#'%D <$)'%6$,')17*1%,?&'5'6#''52',)' 2,$--'%FVW0$%,1))'-21,'58M$F6)',K*12O-'%'%FV#'5&%'#'%'-21,'<E--67'215)'2-)1<2%657 6<F,'<'5)'%657'5$*"#$%"&'()*'+,FVW0$%,1))'-21,'58Q'%7'55'<7V-6<F,'<'5)'%657-T17 1%7$56-'%657-'%*$%657'%=DO%#'%657'%$*,E%'%2O%-')=,'#',-'5-1F,'D',-'$**1%,?&')=DO%#'%657'% $*'%*$%657-#', ##%$7',-'$*$5#%'F'%-15$,'7%OFF'%FV-21,'5=*1%E,#%'65##%$7',-'-$<) 1D'%1%#5'#'&')%$7)5657'%1<2%657'**'2)'%17-B5'%76'**'2)'%$*#'<$57'-6#',?&'5#' P'%-F'2)*1%,?&=0'%O5#'%*%'<)6#67'*1%$52%657-<O,670'#'%8 M$F6)',c*12O-'%'%FVP'%-F'2)65)'%D'5)615'5FV#'?D%67'Z*1,2'-21,'%621<<O5'5=0D1% 65#-$)-'50$%%'))')-67<1#I817J82,$--'84?%-)'#',$*2$F6),')*12O-'%'%FV1F,'D',-'%17 DO%#'%657'%$*O5#'%D <$)'%6$,')17O5#'%D *1%,?&'5'6#''52',)'2,$--'%=0'%O5#'% FV*1%-2',,'<',,'<#')12,$--')%658+5#'5#',$*2$F6),')*12O-'%FV#'5&%'#'%'-21,'<E--67' 215)'2-)1<2%657P'%-F'2)65)'%D'5)615'%5'FV#''52',)'-21,'%=0'%O5#'%6<F,'<'5)'%657-T17 1%7$56-'%657-'%*$%657'%=,E%'%2O%-')=,'#',-'-<E--67'DO%#'%657'%='%*$%657-#', ##%$7',-'$*$5#%'F'%-15$,'7%OFF'%=*1%E,#%'65##%$7',-'-$<)1D'%1%#5'#'DO%#'%657'%$* '**'2)'%17*1%$52%657-<O,670'#'%8 M$F6)',_65#'01,#'%%$FF1%)'5-21%),E75657$*%',$)'%'#'O5#'%D F%17%$<<'%8Q'% -26)-'%'-21%),E75657-F%1/'--'5172%6)'%6'%5'*1%O#DE,7',-'5=17#'%*1%')$7'-'521%)*$))') -$<<'5,675657<',,'<P'%-F'2)17#'?D%67'O5#'%D F%17%$<<'%8>6,$7J+17J> 65#'01,#'%%'-O,)$)'%5'$*21%),E75657'56*1%<$*'55E%<'%'&'-2%6D',-'$*0D'%$*#'O#D$,7)' O5#'%D F%17%$<<'%-$<)'565-F6%$)615-,6-)'1D'%%',$)'%'#'O5#'%D %'#-2$&'%8 M$F6)',LF'%-F'2)6D'%'%%$FF1%)'5-2152,O-615'%<'#*12O-FV-21,'%5'-&'01D*1%-1/61T '<1)615',,E%657=*%'<)6#67<V,7%OFF'$*2,$%657-$<)O#D62,657-T17*1%$52%657--)%$)'76'%8

12 11 KAPITEL 2 KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER Undervisningsmateriale og undervisningsforløb `D'%1%#5')-')'%#'%-)1%)6,*%'#-0'#<'#O5#'%D <$)'%6$,')17O5#'%D *1%,?&')6 P'%-F'2)&,$5#),E%'%5'FVW0$%,1))'-21,'517#'?D%67'Z*1,2'-21,'%6Q?(';$$-)%OFM1<<O5'8 CE%'%5'*%'<0ED'%=$)<$)'%6$,')'%7'55'<$%&'(#')17D',-)%O2)O%'%')=$))'<$'%5'6 <$)'%6$,')17F%17%'--615'56*1%,?&')'%7'55'<)E52)=$)<$)'%6$,')65#'01,#'%<$57'71#'?D',-'%=17$)#')'%'5-)B%2'=$)#'%D'2-,'-<',,'<*1%-2',,67')BF'%$*?D',-'%8`7-V#' 65)'%D6'3'#'','D'%FVW0$%,1))'-21,'5'%1D'%1%#5')-'))6,*%'#-'<'#65#01,#')$* O5#'%D <$)'%6$,')8A$<)6#67*%'<0ED'%&V#',E%'%'17','D'%=FV)DE%-$*#''52',)' 2,$--')%65=$)%1,,'-F6,,'5'17#'D6-O',,'?D',-'%'%#'&'#-)'?D',-'-)BF'%8 N'%'%#1717-V'5%E22'1D'%1%#5'#'2%6)62FO52)'%$*<$)'%6$,')=-1<7V%67'501-65*1%<$5)'%5'9[$)'%6$,')'%*1%1<*$))'5#'17)6#-2%ED'5#'=&V#'5V%#')7E,#'%65#01,#')6#' '52',)'2$F6),'%17#')-$<,'#'O5#'%D *1%,?&FVIL#1&&',),'2)615'%8A$<)6#67'%#') O0'5-67)-<E--67)=$),'2)615'%5'$,'5'-2$,D$%')$7'-$*e5,E%'%17'%-)$))'%<$57')6<'%6 #$5-2',,'%<$)'<$)628R5#',67&,6D'%*1%<'56<$)'%6$,'))6,)6#'%*1%O*,'2-6&',17]-)6D]=-',D1< <$)'%6$,')--B-)'<$)6-2'*1%<7%O5#,E77'5#''%'5-)B%2'8CE%'%5''*)'%-F?%7'%#'%*1%&'#%' <O,670'#'%*1%$))6,F$--'<$)'%6$,'))6,#''52',)'','D7%OFF'%8 [$)'%6$,')-56D'$ODO%#'%'-*1%-2',,67)*%$2,$--')%65)6,2,$--')%658['5-P'%-F'2),E%'%5'FVJ8 2,$--')%65FV$,,'21<<O5'5-IS-21,'%)BF6-2$5-'%56D'$O')6P'%-F'2)I*1%$)F$--'-E%#','- 71#))6,#'%'-','D'%=-V*%'<0ED'%I82,$--',E%'%5'=$)56D'$O'))6,)6#'%'%*1%0?()8CE%'%'17 ','D'%6c82,$--'FVW0$%,1))'-21,'5'%<'-)'5#',-)6,*%'#-'<'#56D'$O')P'%-F'2)U=<'5#'5 W0$%,1))'-21,'5'%&V#',E%'%'17','D'%'567'1<=$)56D'$O')6P'%-F'2)K7'5'%',)'%*1%,$D)8 L R5#',67F'7'%*,'%',E%'%'*%$W0$%,1))'-21,'5=A',-<1-'-21,'517a$#'0$D'-21,'5FV=$) <$)'%6$,')-'2-'<F,'%622'$,)6#F$--'%71#))6,D6%2',670'#'5FV-21,'%=#'%'%F%E7')$*-D$7-1/6$,','D&$77%O5#170$%<$57')1-F%17'#'','D'%8 Q1D'#F$%)'5$*,E%'%5'FVW0$%,1))'-21,'517FV21<<O5'5-Z?D%67'*1,2'-21,'%76D'%O#)%B2 *1%=$)#'?5-2'%$)*1%)-E))'<'#$)&'5B))'O5#'%D <$)'%6$,')=17$)#'7'%5'D6, 7'55'<*?%'B#'%,67'%'O5#'%D *1%,?&O5#'%*1%O#-E)5657$*=$)#')-$<,'#' &$-'%')FV#$)$*%$W0$%,1))'-21,'58N'%'%#'%*1%)$,'1<*1%',?&67'65#62$)615'%8

13 12 O5#'%D *1%,?&*1%21%)'-=17$)#'%76D'--)?%%'*%60'#6*1%01,#)6,$))6,F$--'<$)'%6$,'))6, #'5'52',)'','D7%OFF'8b82,$--',E%'%5'FVW0$%,1))'-21,'5?5-2'%#17622'$)7'55'<*?%'5B' P'%-F'2)*1%,?&=,67'-1<#'%&,$5#)21<<O5'5-I82,$--',E%'%''%*,'%'=-1<622'?5-2'%$) 7'55'<*?%'')5B)*1%,?&6I82,$--'=<'57'%5'FVJ8',,'%U82,$--')%658>,$5#)#'65)'%D6'3'#' ','D'%FVW0$%,1))'-21,'5?5-2'%,$57)#'*,'-)'$)*1%)-E))'<'#P'%-F'2)=17#'76D'% 1D'%D'('5#'O#)%B2*1%=$)P'%-F'2)O5#'%D6-5657'5'%71#17-(1D8N')'%'D$,O$)1%-65#)%B2=$) ','D'%5'1D'%1%#5')-')'%7,$#'*1%$)<1#)$7'O5#'%D #''<5'%17<'##')*12O--1< *65#'-6P'%-F'2)=#$#')1F,'D'--1<$*D'2-,'5#'17$5#'%,'#'-6*1%01,#)6,#'5'2-6-)'%'5#' *$7,67'O5#'%D CE%'%5',E77'%6#'55'-$<<'50E57<'%'DE7)FV#'%'-1F*$))',-'$* 56D'$O')17O#&B))')$*O5#'%D6-5657'56#'%'-1D'%1%#5'#'DO%#'%657'%$*P'%-F'2)8 Implementering, erfaringsdeling og synergieffekter A',D1<W0$%,1))'-21,'56*1%&65#',-'<'#"#$%"&'()*'+,0$%7'55'<*?%)ZP'%-F'2)*1%,?&FVe5 7$57=<V#')215-)$)'%'-=$)#')622'0$%*?%))6,DE-'5),67'-B5'%76'**'2)'%6*1%<$*?7') #'5*1%&65#',-'*%'<0ED'%-21,'5-,E%'%'&,$5#)$5#')<$57',FV65D1,D'%65717*12O-FV P'%-F'2)*%$-21,','#',-'5--6#'8`7-VFV#'?D%67'-21,'%2$5#')215-)$)'%'-=$)#'%2O56 &'7%E5-')1<*$57'%*1%'7V')'%*$%657-#',65717*$7,67-F$%%6571<2%657P'%-F'2)8N17F'7'% *,'%',E%'%'FV=$)-B5'%76'**'2)'%2$5D6-'-67FV')-'5'%')6#-FO52)=#$-21,'%5'76D')D6-D6, 7'55'<*?%'B#'%,67'%'P'%-F'2)*1%,?&*%'<1D'%=17#$'5-)?%%'$5#',$*-21,'5-,E%'%'6#'5 *1%&65#',-'D6,&,6D'O##$55'#'-1<P'%-F'2),E%'%'8 PVW0$%,1))'-21,'5F'7'%,'#',-'17,E%'%'FV*,'%'V%-$7'%)6,#'5<$57,'5#''%*$%657-#',65717 *%$DE%')$*-B5,67'-B5'%76'**'2)'%841%#')*?%-)'&,'D6<F,'<'5)'%657'5$*"#$%"&'()*'+, F,$5,$7)17'**'2)O'%')FV'))6#-FO52)=0D1%,E%'%5'$,,'%'#'0$D#',$7)V%-F,$5'%*1% O5#'%D6-5657'5=0D6,2')<'#*?%)'=$),E%'%5'&,'D76D')'521%)F,$5,E %6-15)17&,'D *%O-)%'%'#'1D'%<$57,'5FV%'))6#6765*1%<$)61517#'565#,'#'5#'&'-2'#1<=$)#'-2O,,'5V$) 7'55'<*?%'*1%,?&')65#'5V%--26*)')841%#')$5#')0$%-21,'5-#',)$7',-'6)1$5#%'-)?%%' F%1('2)'%6'5D6-O#-)%E25657*('%5')*12O-*%$65#-$)-'56"#$%"&'()*'+,8 b >V#',E%'%'17,'#',-' 0$%#'%*1%F%6<E%)*12O-'%')FV$)*V7'55'<*?%)#''52',)'2,$--'%-P'%-F'2)*1%,?&=<'5-#'% 622''%&,'D')$%&'(#')<'#'5&%'#'%'*1%$52%657$*P'%-F'2)FV-21,'58A21,'5-,'#',-'0$% '2-'<F',D6-622'F,$5,$7),?&'5#'1F-$<,657-<?#'%<'#*12O-FV1%7$56-'%')'%*$%657-T O#D'2-,657&,$5#)-21,'5-P'%-F'2),E%'%'=17#'%'%0',,'%622'&,'D')6DE%2-$))6,)$7<'#*12O- FV65##%$7',-'$*#''52',)'2,$--'%-,E%'%)'$<=+M;T,E%'%'=A4`F'%-15$,'',,'%,6758 ba'-8j_=51)'is8

14 13 N'O##$55'#'P'%-F'2),E%'%'0$%2O56&'7%E5-')1<*$57O#D'2-,')F%$2)6-2''%*$%657'%<'# 065$5#'5=17#')'%)BF6-2-2')D'#)6,*E,#67'<?#'%6F$O-'%5'',,'%FV,E%'%DE%',-')8R5#',67'% #')622',B22'#'-$)65D1,D'%'*1%E,#%'5'FV-21,'56D6#'%'1<*$57=,67'-1<*,'%'$*-21,'5-,E%'%'0$%O5#,$#)$)&'5B))'-67$*0('<<'$%&'(#-?D',-'%5'6P'%-F'2)8 R5$5#'5V%-$7)6,#'5<$57,'5#''%*$%657-O#D'2-,6570$%$)7?%'<'#2$%$2)'%'5$*#') 5ODE%'5#'P'%-F'2)<$)'%6$,'-$<)#'565#6D6#O',,'/'%)6*6/'%657$*P'%-F'2),E%'%'8N' /'%)6*6/'%'#',E%'%'0$%60?(7%$#1F*$))')<$)'%6$,')-1<F'%-15,67)=17#')0$%622'DE%') <O,67)$)#','O5#'%D6-5657'5<'#$5#%',E%'%'62,$--'5-,E%'%)'$<',,'%*V2D$,6*6/'%') -F$%%657*%$2,$--')'$<')',,'%$5#%'F'%-15$,'7%OFF'%FV-21,'58Q'%)6,21<<'%=$)#') 5ODE%'5#'<$)'%6$,'*%'<*1%$,)0'5D'5#'%-67)6,#'5'52',)'P'%-F'2),E%'%17*12O-'%'%FV 65#01,#')$*O5#'%D6-5657'56#'5'52',)'2,$--'=<'5-#'%622'6-$<<'1<*$57'% <$)'%6$,')BF'%=-1<O5#'%-)?))'%D6#'%'O#&%'#',-'',,'%-B5,677?%',-'$*P'%-F'2)O#'5*1% 2,$--'DE%',-')8A$<,')-')0$%#6--'*1%01,#17-V0$*)5'7$)6D&')B#56576*1%01,#)6,$)-2$&' -B5'%76'**'2)'%17-62%'*1%$52%657$*P'%-F'2)FV-21,'58 PV#'?D%67'-21,'%621<<O5'5*%'<0ED'-17-V/'%)6*6/'%657-1%#5657'517#')<$57,'5#' 2'5#-2$&)6,P'%-F'2)&,$5#)$5#%',E%'%'17F'%-15$,'7%OFF'%=-1<'5DE-'5),67&$%%6'%'*1% $*-<6)5657FV-21,'2O,)O%'56&%'#'%'*1%-)$5#8 Vurderinger af relevans og effekt A21,','#'%'17,E%'%'FV$,,'IS*1,2'-21,'%6Q?(';$$-)%OFM1<<O5''%'567'1<=$)#'%'% &'01D*1%$)$%&'(#'<'#O#D62,657$*','D'%5'--1/6$,'21<F')'5/'%=17,$57)#'*,'-)'0$% 1F,'D')#')-1<%','D$5)$)#',)$7'6P'%-F'2)65)'%D'5)615'%5'8A$<)6#67*%'<0ED'%#' 65)'%D6'3'#',E%'%'=$)P'%-F'2)<$)'%6$,')17#''52',)')'<$'%0'%6'%%','D$5)'8 >V#','#',-'=,E%'%'17','D'%FVW0$%,1))'-21,'5'%-$<,')-'))6,&$7'01,#'5#'<'#$)76D'-62%' -D$%FV#'%'-1F,'D',-'$*"//"&'"#2"$*P'%-F'2)*1%,?&'5'=17#')-$<<'7?%-677E,#'5#'*1%#' $#-FO%7)',E%'%'17-21,','#'%'FV#'?D%67'-21,'%621<<O5'584,'%',E%'%'<'5'%=$)#') '5#5O'%*1%)6#,67)$)DO%#'%'=1<P'%-F'2)*1%,?&'5'0$%0$*)'5'**'2)8>,$5#)#'65*1%<$5)'%FV W0$%,1))'-21,'5=#'%F'7'%FV-B5,67''**'2)'%=*%'<0ED'%6-E%,E%'%'17','D'%6J817c82,$--'= $)2,$--'%5'0$%*V')]')*E,,'--F%17]17517,'*E,,'-%'#-2$&'%6*1%&65#',-'<'#215*,62),?-5657= $)','D'%5')E52'%1D'%#')=#',E%'%6P'%-F'2)=17$)#''%6-)$5#)6,$)&%O7'#')8A$<)6#67 F'7'%&V#'','D'%17,E%'%6-F'/6$,2,$--'5FV=$)P'%-F'2)0$%0$*)'5DE-'5),67652,O#'%'5#' '**'2)6-F'/6$,2,$--'5=17$)*1%,?&')0$%0$*)'57$D5,67'**'2)FV$#*E%#'501-'5#',$*2,$--'5- ','D'%8CE%'%'17','D'%6I817b82,$--''%<'%'-2'F)6-2'6*1%01,#)6,$)F'7'FV'**'2)'%$*

15 14 P'%-F'2)*1%,?&')8PV#'?D%67'-21,'%621<<O5'5'%#'%,67','#'-)6,&$7'01,#'50'#<'#$)F'7' FV-62%''**'2)'%=17#'%'%622''5670'#1<=0D1%D6#)P'%-F'2)0$%76D')','D'%5'')-1/6$,) 17f',,'%*$7,67)O#&B))'8;6,7'57E,#F'7'%01D'#F$%)'5$*,E%'%5'FV=$)P'%-F'2)<'#-622'%0'# 0$%76D')','D'%5''5%E22'5B'&'7%'&'%=$)','D'%5'6J82,$--'60?(7%$#0$%)$7') O5#'%D6-5657'5)6,-67=17$)#'%6517,'2,$--'%'%-2$&)')*E,,'--F%171<2% *,62)0V5#)'%65762%$*)$*P'%-F'2)8R5#',67O#)%B22'%'52',)'','D'%6&V#'J82,$--'17 -F'/6$,2,$--'MJFVW0$%,1))'-21,'5=$)#'*1%O#-'%'5*1%DE%%657$*2,$--'5--1/6$,'<6,(?=5V% *1%,?&')1F0?%'%=172,$--'5622',E57'%'O5#'%D6-'-6P'%-F'2)8 Perspekt og relaterede undervisningsprogrammer M1%),E75657'5$*%',$)'%'#'O5#'%D F%17%$<<'%0$%D6-)=$)#'%O#1D'%P'%-F'2)*65#'-6 $,)_O5#'%D F%17%$<<'%6N$5<$%2=-1<O#*%$'5%E22'1D'%1%#5'#'2%6)'%6'%,$#'%-67 -$<<'5,675'<'#P'%-F'2)8Q'%O5#'%$)F%17%$<<'%5'6,670'#<'#P'%-F'2)0$%2$%$2)'%$*') -$<<'50E57'5#'O5#'%D *1%,?&=0$%)6,*1%<V,$)-)B%2'-21,'&?%5-)%6D-',17-1/6$,' *E%#670'#'%='%)6,7E57',67'6'5#$5-2-F%17')D'%-615='%<V,%'))')#'5#$5-2'7%O5#-21,'17 %'))'%-67<1#51%<$,-F'2)%')8N')#%'('%-671<*?,7'5#'O5#'%D F%17%$<<'%9=+>(."'( ( M$F6)',_%O<<'%'55E%<'%'7'55'<7$57$*2%6)'%6'%5'*1%O#DE,7',-'-F%1/'--'5-$<) %',$)615'5<',,'<P'%-F'2)17#'?D%67'F%17%$<<'%8PV&6,$7J+-$<<'5,675'-$,,'L F%17%$<<'%6')*E,,'--2'<$=17&6,$7')%O<<'%'5#D6#'%''55E%<'%'&'-2%6D',-'$*0D'%) F%17%$<=-1<'%71#2'5#)172D$,6)')--62%')$*F%17%$<<'%5'-O#&B#'%'8 ( M1%),E75657'50$%-$<)6#671<*$))')'5%E22'<$)'%6$,'%=-1<622','D'%1F)6,1D'5-)V'5#' 2%6)'%6'%=<'5$,,67'D',2$5-67'-$)0$D'%','D$5-*1%*',)')172$5*O57'%'-1< ')',,'%*,'%'$*#'1D'5-)V'5#'_F%17%$<<'%=0$%#''5-)'<<67)*%'<0ED')P'%-F'2)-1<#') 06#)6,<'-)7'55'<$%&'(#'#'17%'*,' $&'5#'<$)'%6$,'FV1<%V#')8AE%,67)*%'<0ED'% #6--',E%'%'=$)P'%-F'2)<$)'%6$,')'%D',-)%O2)O%'%')=$)<$)'%6$,')'%O#D62,'))6,'5#$5-2 *1,2'-21,'215)'2-)=$)*1%<V,')<'##''52',)'?D',-'%*%'<7V%2,$%)=17$)<$)'%6$,')- F%17%' )'<$'%0E57'%5E%)-$<<'58(

16 15 ANBEFALINGER RD$,O'%657'50$%D6-)=$)&V#'-21,','#'%'=,E%'%'17','D'%'%1D'%1%#5')F1-6)6D'1D'%*1% 65#01,#')17)'<$'%5'6P'%-F'2)=,67'-1<65*1%<$5)'%5'F'7'%FV=$)<$)'%6$,')O5#'%#'%'))' %$<<'&')657',-'%17<'#'5%E22'*1%&'#%657'%0$%DE-'5),67)F1)'5)6$,')6,$)*V*,'%'17<'%' )B#',67'F1-6)6D''**'2)'%FV2,$--'%5'--1/6$,'<6,(?17','D'%5'-)%6D-',8N')'%#'%*1%'D$,O$)1%- DO%#'%657=$)#'%'%')71#)7%O5#,$7*1%$)D6#'%'O#D62,'<$)'%6$,')<'#$*-E)6#'*%'<21<5' 2%6)62FO52)'%8G'#'5*1%*?,7'%'D$,O$)1%-1D'%1%#5'#'$5&'*$,657'%0'%)6,9 + ;#1&'(#$&+2*+%):&'"(.)()*.,2'$4<+ N')-$<,'#'P'%-F'2)*1%,?&1765#01,#')$*#''52',)'2$F6),'%&?%*1%21%)'-B#'%,67'%'8 41%$)<O,677?%''50?('%'7%$#$*O5#'%D #6**'%'5)6'%657&?%<$)'%6$,')*%'<1D'%76D' O5#'%D6-'%5'-)?%%'<')1#'*%60'#=0'%O5#'%-)?%%'*,'2-6&6,6)')6*1%01,#)6,$)DE,7'<',,'< *1%-2',,67'?D',-'%17)6,$),E77'0?('%'DE7)FV'52',)'?D',-'%*%'<*1%$5#%'8 [$)'%6$,')&?%*%'<1D'%D6#'%'O#D62,'-<'#*12O-FV$)-62%'%','D$5-FV)DE%-$**1%-2',,67' -21,'F%1*6,'%8N'%2O55''2-'<F',D6-$%&'(#'-<'#$)-62%'=$)-F%17')='2-'<F,'%5'17 &6,,'#-6#'56<$)'%6$,')60?('%'7%$#*?%'%)6,7'52'5#',-'&,$5#))1-F%17'#'','D'%17f',,'% ','D'%<'#-D$7-1/6$,','D&$77%O5#8 [$)'%6$,')2$5<'#*1%#',-OFF,'%'-<'#<$)'%6$,')BF'%=#'%D6-O$,6-'%'%DE-'5),67'F165)'% 17f',,'%)'<$'%6P'%-F'2)6#'5'52',)'2,$--'17f',,'%FV-21,'584^6*1%<$*F,$2$)'%= F,$5/0'%)'75')$*','D'%5'-',D<'#O#7$57-FO52)62152%')'P'%-F'2)?D',-'%',,'%,6758 N')&?%-62%'-=$)-21,'%5'0$%#')5?#D'5#67')'256-2'O#-)B%FVF,$#-6*1%&65#',-'<'# 7'55'<*?%',-'$*')P'%-F'2)*1%,?&=#$#'))''%'5*1%O#-E)5657*1%$)*V#')1F)6<$,' O#&B))'$*O5#'%D6-5657'58 =8/$&8&)1&'()*>+.?)&'*(+2*+,2'#)0'()*+ ['#0'5&,62FV$)O5#'%-)?))'F1)'5)6',,'-B5'%76'**'2)'%17-62%'*1%$52%657D6,#')DE%''5 *1%#',9 o $)65#)E52''5,E57'%'65)%1#O2)615-F%1/'-=-V,'#'-$)P'%-F'2)622'65)%1#O/'%'-*1% -'5)6*1%01,#)6,,E%'%5'-F,$5,E75657$*#'5?D%67'O5#'%D o $)65##%$7'*,'%',E%'%'*%$#'5'52',)'2,$--'-,E%'%)'$<-$<)$5#%'F'%-15$,'7%OFF'%6 P'%-F'2)O5#'%D6-5657'5=0'%O5#'%1D'%D'('$5#%'*1%<'%*1%/'%)6*6/'%6578

17 16 o o o o o $))E52'-',D'P'%-F'2)*1%,?&')6')&%'#'%'-21,'F'%-F'2)6D=-V#'%O#1D'%#') '2-6-)'%'5#'2O%-O-=65)%1<?#'%17-',D'P'%-F'2))6<'%5'60?('%'7%$#-2'<$,E77'- 1F-$<,657-<?#'%-$<)65D1,D'%657$*A4`TF'%-15$,'=+M;T,E%'%'17-21,','#',-'8 $)1D'%D'('-OFF,'%'5#')6,)$7)6,?7')*1%E,#%'65##%$7',-'=0'%O5#'%65)%1<?#'%1< P'%-F'2)*1%*1%E,#%'-$<)1F*?,7'5#'65#-$)-6*1%01,#)6,&%O7'5$*0('<<'1F7$D'%8 $)-OFF,'%'#')5ODE%'5#'P'%-F'2)<$)'%6$,'<'#<$)'%6$,')BF'%=-1<7?%P'%-F'2) <'%'-B5,67O#'5*1%#''52',)'2,$--'DE%',-'%17O5#'%-)?))'%O#&%'#',-'FV-21,'58N') 2O55'*^DE%'65*1<$)'%6$,'%)6,-21,'5-?D%67',E%'%'=+M;T,E%'%'=A4`F'%-15$,'<D8 $)7'55'<*?%'P'%-F'2)65)'%D'5)615'%FV-21,'%=-1<O#*%$'50',0'#-&')%$7)5657 DO%#'%'-$)0$D'%'--1O%/'%17)6#)6,$)F%61%6)'%'P'%-F'2)65#-$)-'5=0'%O5#'%)6,$) *1%$52%'P'%-F'2)O#'5*1%#''52',)'2,$--'DE%',-'%8 $)7?%'#')2,$%)17)B#',67)*1%$,,'P'%-F'2),E%'%'=$)#'7'%5'<V#',''%*$%657'%17 <$)'%6$,'*%$P'%-F'2)<'#$5#%'=-V,'#'-$)<6-*1%-)V',-'%1<#'))'O5#7V-8 N'5%'))'','D<V,7%OFF'*1%P'%-F'2)&?%O5#'%-?7'-5E%<'%'17<O,67D6-65#-5ED%'-8A$<)6#67 &?%A4`TF'%-15$,'=+M;T,E%'%'17?D%67',E%'%'FV-21,'5)E52'-<'#6O5#'%D6-'%<V,7%OFF'58.'-O,)$)'%5'$*#'50'%DE%'5#''D$,O'%65765#62'%'%=$)P'%-F'2)<$)'%6$,')-1D'%1%#5'#'*12O- 1765#01,#'%<'%'%','D$5)*1%65#-21,657'517*1%<',,'<)%655')'5#*1%O#-21,657'58Q'%O5#'%9 o o o $)56D'$O')6P'%-F'2)I<$)'%6$,')F$--'%DE-'5),67)&'#%')6,','D'%6J82,$--''5#)6, ','D'%6I82,$--'=-$<)$)#')'%O0'5-67)-<E--67)$)7'55'<*?%'P'%-F'2)*1%,?&6*?%-)' 0$,DV%$*I82,$--'8 $)56D'$O')6#','$*P'%-F'2)U<$)'%6$,')<O,67D6-'%*1%,$D))6,c82,$--'=17$)56D'$O')6 P'%-F'2)K'%*1%,$D))6,b82,$--'8RD$,O'%657'5-#$)$<$)'%6$,''%*1%#6--'2,$--')%65- D'#21<<'5#'&'7%E5-'))6,)1c82,$--'%17)1b82,$--'%*%$-$<<'-21,'=0D1%*1%#'%2O5 '%)$,'1<*1%',?&67'65#62$)615'%8 $)65#01,#')6P'%-F'2)U0$%D6-)-67D','75'))6,'5-F'/6$,2,$--'6O#-21,657'5170$%0$*) 652,O#'%'5#'D6%25657'%6#'55'2,$--'8 o $)P'%-F'2)-1D'%1%#5'#'%','D$5-*1%O#-21,657-2,$--'%&?%O5#'%-?7'-5E%<'%'= 0'%O5#'%1<P'%-F'2)0$%-E%,67%','D$5-*1%O#-21,657-','D'%6-F'/6$,2,$--'%8

Esajasskolens Sociale Læringsplan

Esajasskolens Sociale Læringsplan Indholdsfortegnelse. Indledning/brug af hæftet s. 4 Børnehaveklassen s. 5 1. klasse s. 6 2. klasse s. 7 3. klasse s. 8 4. klasse s. 9 5. klasse s. 10 6. klasse s. 11 7. klasse s. 12 8. klasse s. 13 9.

Læs mere

TRIVSELSPLAN JEG ER OK DU ER OK. A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD INDHOLD: Plan side 2 4. Konkrete tiltag 5. Litteraturliste 5

TRIVSELSPLAN JEG ER OK DU ER OK. A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD INDHOLD: Plan side 2 4. Konkrete tiltag 5. Litteraturliste 5 A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD TRIVSELSPLAN INDHOLD: Plan side 2 4 Konkrete tiltag 5 Litteraturliste 5 JEG ER OK DU ER OK Maj 2015 Vores arbejde har været meget inspireret af www.dcum.dk 1 Hvad forstår

Læs mere

5-16 år 18 uger PERSPEKT. Undervisningsmateriale til træning af elevers emotionelle, personlige og sociale færdigheder

5-16 år 18 uger PERSPEKT. Undervisningsmateriale til træning af elevers emotionelle, personlige og sociale færdigheder 5-16 år 18 uger PERSPEKT Undervisningsmateriale til træning af elevers emotionelle, personlige og sociale færdigheder Perspekt øger elevernes forståelse for forskellighed og deres evne til konfliktløsning.

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE & KURSUSTILBUD HOLDNING& HANDLING

UNDERVISNINGSMATERIALE & KURSUSTILBUD HOLDNING& HANDLING UNDERVISNINGSMATERIALE & KURSUSTILBUD HOLDNING& HANDLING Børn og unges udvikling af sociale kompetencer og etiske værdier hviler efterhånden mere og mere på skolerne Sociale og etiske værdier er én af

Læs mere

Mental sundhed- indsatser til unge og ældre. To systematiske gennemgange af den videnskabelige litteratur

Mental sundhed- indsatser til unge og ældre. To systematiske gennemgange af den videnskabelige litteratur Mental sundhed- indsatser til unge og ældre To systematiske gennemgange af den videnskabelige litteratur WHO definition på mental sundhed En tilstand af velbefindende hvor den enkelte kan magte dagligdagens

Læs mere

Selvværd. Emner. Undervisning. Mellemtrin. 3.- 6.klasse. 3. Klasse

Selvværd. Emner. Undervisning. Mellemtrin. 3.- 6.klasse. 3. Klasse Mellemtrin 3.- 6.klasse Selvværd På mellemtrinnet er det særlig vigtigt, at der arbejdes med styrkelse af elevens selvværd. Selvværdsbegrebet refererer til børn og unges oplevelse af at have værdi i sig

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

Alle børn er alles ansvar

Alle børn er alles ansvar Alle børn er alles ansvar Trivselspolitik for Aars Skole Februar 2013 Gennem hele skoletiden på Aars Skole. vil vi -fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning - skabe et godt gensidigt forhold

Læs mere

Undervisningsmiljø i elevhøjde

Undervisningsmiljø i elevhøjde Undervisningsmiljø i elevhøjde Samlet gennemgang og perspektivering af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i skoleåret 2007/08 fra 4.-9. klassetrin - Aalborg Kommunale Skolevæsen 1 Forord Rapporten

Læs mere

Antimobbestrategi. Begreber:

Antimobbestrategi. Begreber: Antimobbestrategi Formål Med vores antimobbestrategi ønsker vi at forebygge mobning. Søndre Skole vægter trivsel meget højt og af samme årsag finder vi mobning uacceptabelt på skolen. Det skal være et

Læs mere

RESUMÉ AF FRI FOR MOBBERI OG BØRNS SOCIOEMOTIONELLE KOMPETENCER

RESUMÉ AF FRI FOR MOBBERI OG BØRNS SOCIOEMOTIONELLE KOMPETENCER RESUMÉ AF FRI FOR MOBBERI OG BØRNS SOCIOEMOTIONELLE KOMPETENCER RESULTATER FRA EFFEKTEVALUERINGEN AF PROGRAMMET 2017 Udarbejdet af Rambøll for Mary Fonden og Red Barnet INDHOLD BAGGRUND SIDE 1 UNDERSØGELSEN

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

at minimere mobning i og udenfor skolemiljøet gennem oplysning, forebyggelse og aktiv handling.

at minimere mobning i og udenfor skolemiljøet gennem oplysning, forebyggelse og aktiv handling. - FORORD Skolebestyrelsen på Gjellerupskolen har taget initiativ til, at skolen udarbejder en mobbepolitik indeholdende mobbedefinition, målsætning og handleplaner for aktivt at modvirke mobning. Det er

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

FÆLLESSKAB MOD MOBNING KLASSEMØDET GRUNDLAG FOR TRIVSEL HELLE HØIBY MARIANNE LEVIN ANETTE THULIN

FÆLLESSKAB MOD MOBNING KLASSEMØDET GRUNDLAG FOR TRIVSEL HELLE HØIBY MARIANNE LEVIN ANETTE THULIN FÆLLESSKAB MOD MOBNING KLASSEMØDET GRUNDLAG FOR TRIVSEL HELLE HØIBY MARIANNE LEVIN ANETTE THULIN Indhold Forord... 7 Sådan anvender vi begreberne... 9 Klassemødet som værktøj... 11 Formålet med klassemøder...

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013 KONGEVEJENS SKOLE Antimobbestrategi for Kongevejens Skole Gældende fra Januar 2013 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil sikre et trygt undervisningsmiljø, hvor børn og unge trives og

Læs mere

De Utrolige År Fokus på det positive samvær

De Utrolige År Fokus på det positive samvær De Utrolige År Fokus på det positive samvær 1 Målgruppen Målgruppen for programserien De Utrolige År er: - Børn i alderen 0-3 år, hvor indsatsen kan fremme det positive forældreskab og forebygge adfærdsvanskeligheder

Læs mere

Trivselspolitik Sankt Annæ Skole

Trivselspolitik Sankt Annæ Skole Trivselspolitik Sankt Annæ Skole På Sankt Annæ skole sætter vi elevernes trivsel og personlige udvikling meget højt. Undersøgelser viser, at børns indlæringsevne og evne til social læring øges, hvis de

Læs mere

Gældende fra den 8. august 2016

Gældende fra den 8. august 2016 Bilag 2 Antimobbestrategi for Eltang Skole og Børnehave Gældende fra den 8. august 2016 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? I Eltang Skole og Børnehave har vi tradition for meget få tilfælde

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

Gældende fra den Hvad vil vi med vores antimobbestrategi?

Gældende fra den Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Antimobbestrategi for Boldesager Skole Gældende fra den 01.08.2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil have fokus på elevernes trivsel og på den forebyggende indsats mod mobning. Hvis

Læs mere

Forældreguide til Zippys Venner

Forældreguide til Zippys Venner Forældreguide til Indledning Selvom undervisningsmaterialet bruges i skolerne af særligt uddannede lærere, er forældrestøtte og -opbakning yderst vigtig. Denne forældreguide til forklarer principperne

Læs mere

Formål. Målgruppen er skoler, der ikke har valgt model, samt LP-skoler. Modellen kan også benyttes af PALS-skoler.

Formål. Målgruppen er skoler, der ikke har valgt model, samt LP-skoler. Modellen kan også benyttes af PALS-skoler. Herningmodel Skole Baggrund Efterspørgsel fra flere skoler. Herningmodel Skole er inspireret af elementer fra LP, PALS og erfaringer indhentet i kommunen siden 2008. Herningmodel Skole skal understøtte

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Zippys Venner. Information om Zippys Venner. et forsknings- og evidensbaseret internationalt undervisningssystem indenfor social emotionel læring

Zippys Venner. Information om Zippys Venner. et forsknings- og evidensbaseret internationalt undervisningssystem indenfor social emotionel læring Information om et forsknings- og evidensbaseret internationalt Zippys venner undervisningssystem indenfor social emotionel læring Anbefalet af Undervisningsprogrammet har som målsætning at lære børn i

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Læringsmiljø og pædagogisk analyse

Læringsmiljø og pædagogisk analyse Læringsmiljø og pædagogisk analyse www.lp-modellen.dk Hjørring kommune 26. februar 2008 Ole Hansen 1 Læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-Modellen Et værktøj for den skole som gerne vil. Evidens forskningsbaseret

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer

Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer Læringsmål Inspirationsmaterialer Tænkte fag Positiv tænkning Eleven kan anvende positiv tænkning i hverdagen. Eleven har viden om strategier

Læs mere

Temapakker fra PPR. Bestilling af en Temapakke. Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Temapakker fra PPR. Bestilling af en Temapakke. Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Bestilling af en Temapakke Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR, Pia Elisabeth Toft, mail pit@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING KLASSERAPPORT. 3A Skole 1, ABC Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING KLASSERAPPORT. 3A Skole 1, ABC Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING KLASSERAPPORT 3A Skole 1, ABC Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer 3 1.2 Temaer om trivsel 3 1.3 Rapportens indhold 3 1.4 Læsning af figurer 4 1.5 Vejledning og

Læs mere

Cooperative Learning og Læringsstile

Cooperative Learning og Læringsstile Cooperative Learning og Læringsstile Forskningen inden for Cooperative Learning og Læringsstile, beskæftiger sig primært med at optimere elevernes muligheder for indlæring. Inden for læringsstils undervisningen,

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Hvad er LP modellen? - og hvorfor netop nu??

Hvad er LP modellen? - og hvorfor netop nu?? læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen Hvad er LP modellen? - og hvorfor netop nu?? Morsø kommune 16. Januar 2008 Ole Hansen Projektchef På vej mod en mere faglig og rummelig folkeskole I skolen

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Anerkendelse, ros og klare regler i klasseværelset

Anerkendelse, ros og klare regler i klasseværelset LP-serien Anerkendelse, opmuntring, ros og positive tilbagemeldinger er noget, alle har behov for. Det styrker vores opfattelse og forståelse af os selv, og det fremmer vores motivation og arbejdsindsats.

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tylstrup skole Dato:1.4.2014. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tylstrup skole Dato:1.4.2014. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tylstrup skole Dato:1.4.2014 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en hel UMV: Fase

Læs mere

Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov

Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov De lærer os en masse om fag; vi skal da lære at lære Kursus for ledelser, undervisere og forældre i grundskolen Effektiv Læring I skolen lærer eleverne

Læs mere

M O B B E P O L I T I K

M O B B E P O L I T I K PIXI udgave Alle børn har ret til god trivsel s mobbepolitik Dette er en PIXI udgave af Espergærdes Skoles mobbepolitik. På skolens hjemmeside findes den samlede mobbepolitik Mobbepolitikken tager afsæt

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Østervang, klassetrin Glostrup Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Østervang, klassetrin Glostrup Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT Glostrup Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT Indhold 1 Om rapporten... 2 1.1 Temaer om trivsel... 2 1.2 Rapportens indhold... 2 1.3 Læsning af figurer... 3 1.4 Vejledning og inspiration til det

Læs mere

Antimobbestrategi for Ramløse Skole. Gældende fra den20-04-10

Antimobbestrategi for Ramløse Skole. Gældende fra den20-04-10 Antimobbestrategi for Ramløse Skole Gældende fra den20-04-10 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Alle omkring skolen, både elever, skolens personale og forældre, ved, at mobning ikke tolereres

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

ANTIMOBBE- HANDLEPLAN

ANTIMOBBE- HANDLEPLAN ANTIMOBBE- HANDLEPLAN Igennem de seneste 2 år har der på skolen været arbejdet en del med begrebet mobning, bl.a. gennem 10 - & 20 timersgrupper med forskellig besætning. For hele lærergruppen blev der

Læs mere

MOBNING ET FÆLLES ANSVAR

MOBNING ET FÆLLES ANSVAR MOBNING ET FÆLLES ANSVAR AT DRILLE FOR SJOV AT DRILLE FOR ALVOR I Galaksen arbejder vi med at forebygge mobning. Mobning har store konsekvenser både for de børn, der bliver mobbet og de børn, der befinder

Læs mere

PRIVATSKOLENS TRIVSELSMÅLING /17 SKOLERAPPORT. Privatskolen Nakskov, klassetrin Lolland Kommune

PRIVATSKOLENS TRIVSELSMÅLING /17 SKOLERAPPORT. Privatskolen Nakskov, klassetrin Lolland Kommune PRIVATSKOLENS TRIVSELSMÅLING 2017 2016/17 SKOLERAPPORT Lolland Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

Når det enkelte barn udvikler sig så det trives i fagligt og sociale sammenhænge Når det enkelte barns selvværd fremmes

Når det enkelte barn udvikler sig så det trives i fagligt og sociale sammenhænge Når det enkelte barns selvværd fremmes Antimobbestrategi for Herskindskolen Gældende fra den 24. marts 2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil sikre at alle børn trives og føler sig godt tilpas på skolen BEGREBER Hvad forstår

Læs mere

Gældende fra Juni 2011

Gældende fra Juni 2011 Antimobbestrategi for Østervangskolen Gældende fra Juni 2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at beskytte elevernes undervisningsmiljø, så vi undgår mobning og dermed fremmer en

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT. Mølleskolen, klassetrin Skanderborg Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT. Mølleskolen, klassetrin Skanderborg Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT Skanderborg Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Trivselspolitik på Vallensbæk Skole

Trivselspolitik på Vallensbæk Skole Trivselspolitik på Vallensbæk Skole Formålet med at tale og skrive om trivsel på skolen er fortsat at minimere mobning på skolen. Vallensbæk Skole har gennem lang tid gjort en aktiv indsats for at minimere

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Psykisk

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelsen danner grundlaget for undervisningsmiljørepræsentanternes arbejde med skolens undervisningsmiljø.

Undervisningsmiljøundersøgelsen danner grundlaget for undervisningsmiljørepræsentanternes arbejde med skolens undervisningsmiljø. Undervisningsmiljøundersøgelse 2016 Skolen har i foråret 2016 gennemført den Nationale trivselsundersøgelse med tillægs spørgsmål omkring de fysiske- og æstetiske omgivelser. Trivselsundersøgelsen plus

Læs mere

TRIVSEL 2015/16 SKOLERAPPORT. Tjele Efterskole, klassetrin Viborg Kommune

TRIVSEL 2015/16 SKOLERAPPORT. Tjele Efterskole, klassetrin Viborg Kommune TRIVSEL 2015/16 SKOLERAPPORT Viborg Kommune Indhold 1 Om rapporten... 2 1.1 Indikatorer for trivsel... 2 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser... 2 1.3 Rapportens indhold... 3 1.4

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... 3 HVAD GØR VI FOR AT FOREBYGGE MOBNING... 3 LÆRERNES

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE /18 SKOLERAPPORT. Stenløse Privatskole, klassetrin Egedal Kommune

TRIVSELSUNDERSØGELSE /18 SKOLERAPPORT. Stenløse Privatskole, klassetrin Egedal Kommune TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 2017/18 SKOLERAPPORT Egedal Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser 3 1.3 Rapportens indhold

Læs mere

Fakta om Tjørnegårdskolen

Fakta om Tjørnegårdskolen Fakta om Tjørnegårdskolen Tjørnegårdskolen er beliggende i Roskildes sydvestlige hjørne. Skolen fik sin første bygning i 1972 og er siden blevet udbygget, så den nu har 10 bygninger. Skolen rummer endvidere

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Antimobbestrategi 2013

Antimobbestrategi 2013 God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling På Nivå Skole arbejder vi bevidst med at skabe et godt læringsmiljø og en høj grad af trivsel. Skolen skal være et rummeligt sted hvor både

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Undervisningsvejledning til indskolingen

Undervisningsvejledning til indskolingen Undervisningsvejledning til indskolingen INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Min skole Min ven Målgruppe Tidsforbrug Kort om undervisningen Forberedelse Drejebog for undervisningen Fælles Mål 3 4 4 5

Læs mere

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Trivselsambassadører Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Sammen mod mobning Forløb Den 10. marts 2004 underskrev 26 parter Trivselserklæringen.

Læs mere

Læreren som leder af klasser og undervisningsforløb

Læreren som leder af klasser og undervisningsforløb Det ved vi om Læreren som leder af klasser og undervisningsforløb Af Thomas Nordahl Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Oversat af Kåre Dag Jensen Thomas Nordahl Det ved vi om Læreren som leder

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Psykisk

Læs mere

At elever og ansatte er glad for deres hverdag på skolen og at man passer på hinanden At man føler sig værdsat og respekteret

At elever og ansatte er glad for deres hverdag på skolen og at man passer på hinanden At man føler sig værdsat og respekteret Antimobbestrategi for Pilehaveskolen Gældende fra den Januar 2016 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? At arbejde for en mobbefri skole. At alle elever, forældre og personale gør en indsats

Læs mere

Inklusion hvad skal vi, og hvad virker?

Inklusion hvad skal vi, og hvad virker? Inklusion hvad skal vi, og hvad virker? Denne klumme er en let bearbejdet version af artiklen Inklusion i grundskolen hvad er der evidens for? skrevet Katja Neubert i tidsskriftet LOGOS nr. 69, september

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Indledning Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Sønderbroskolens skoledistrikt. Samarbejdsaftalen er baseret på

Læs mere

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre...

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre... og hvad så? Velkommen til Center for ADHD Jo før jo bedre... Børn med ADHD skal have hjælp så tidligt som muligt. Center for ADHDs formål er at forebygge de negative følgevirkninger, som symptomer på ADHD

Læs mere

Det er formålet med denne plan at fremme trivsel og modvirke mobning.

Det er formålet med denne plan at fremme trivsel og modvirke mobning. Trivselsplan Forord Det er formålet med denne plan at fremme trivsel og modvirke mobning. Ingen plan kan garantere at mobning ikke opstår. Men erfaring bl.a. fra Sverige viser, at en systematisk plan,

Læs mere

At fremme elevernes sociale færdigheder. Hjælpe til med at udvikle elevens forståelse af egen identitet og selvforståelse

At fremme elevernes sociale færdigheder. Hjælpe til med at udvikle elevens forståelse af egen identitet og selvforståelse Projekttitel Projekt Socialfag styrkelse af inklusionselevers sociale kompetencer. Skole Søndermarkskolen Projektleder og projektdeltagere Projektleder pædagog Flemming Christensen, der udover 3 pædagoger

Læs mere

ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, der giver børn, unge og voksne problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet.

ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, der giver børn, unge og voksne problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet. Spil Løs! Af Natasha, Lukas, Shafee & Mads. Del 1. Vores målgruppe er 0-3 klasse med og uden diagnoser. Brainstorm: - Praksis/teoretisk brætspil. - Kortspil med skole-relaterede spørgsmål. - Idræts brætspil.

Læs mere

KROP OG KOMPETENCER DEN ÅBNE SKOLE

KROP OG KOMPETENCER DEN ÅBNE SKOLE KROP OG KOMPETENCER DEN ÅBNE SKOLE VIA University College 2 SÆT DIN SPORT PÅ SKOLESKEMAET 3 Med den seneste reform af folkeskolen er bevægelse, idræt og fysisk aktivitet for alvor kommet på skoleskemaet.

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Alle for én mod mobning i skolen

Alle for én mod mobning i skolen Alle for én mod mobning i skolen 1 Alle for én mod mobning i skolen Alle børn skal have en god start på livet og en barndom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby

Læs mere

Alle for én mod mobning i skolen

Alle for én mod mobning i skolen Alle for én mod mobning i skolen 1 2 Alle for én mod mobning i skolen Alle børn skal have en god start på livet og en barndom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby

Læs mere

LP-Konference. LP-modellen og det kommunale dagtilbud. Holbæk Kommune 25.08.2011

LP-Konference. LP-modellen og det kommunale dagtilbud. Holbæk Kommune 25.08.2011 LP-Konference LP-modellen og det kommunale dagtilbud Holbæk Kommune 25.08.2011 Deltagelse i pilotprojektet 2010-2011 14 danske kommuner 120 dagtilbud 12.000 børn 1500 personaleenheder Hvad er LP-modellen?

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Christiansfeld Skole, klassetrin Kolding Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Christiansfeld Skole, klassetrin Kolding Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT Kolding Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Temaer om trivsel 3 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser 3 1.3 Rapportens indhold

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Trivselsarbejde i klasserne

Trivselsarbejde i klasserne Det forudsættes, at der til hver afdeling er tilknyttet en AKT-lærer, der kan hjælpe med problemløsning, igangsætning og forslag til forskellige materialer og metoder. Metoder og materialer er tænkt som

Læs mere

Trivselstimer 2015/2016:

Trivselstimer 2015/2016: 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen.

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Skt. Klemens Læringværksted

Skt. Klemens Læringværksted Skt. Klemens Læringværksted Organiseres af Ungdommens Røde Kors og i samarbejde med Skt. Klementsparkens beboer, Boligsocialthus og Skt. Klemensskolen. Stedet hvor vi lærer børn at lære. En gang om ugen

Læs mere

Trivselspolitik for elever

Trivselspolitik for elever Trivselspolitik for elever til SB-møde 26/5-05 Indhold: Værdigrundlag... 3 Skolens værdigrundlag... 3 Værdigrundlag for trivsel... 3 Læringssyn... 3 Definitioner... 3 Tryghed... 3 Respekt... 3 Ansvarlighed...

Læs mere

Antimobningspolitik for Gesten Centralskole.

Antimobningspolitik for Gesten Centralskole. Børn, der trives kan lære Voksne, der trives kan undervise Antimobningspolitik for Gesten Centralskole. Hvis mobning skal begrænses, skal de 3 Vér på arbejde. vision om, at trivslen kan forbedres ved en

Læs mere

Gårdskolen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

Gårdskolen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Gårdskolen - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af Gårdskolen. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte Nørholm skole.

Læs mere