EVALUERINGSRAPPORT. Perspekt interventioner i Høje Taastrup Kommune - og kortlægning af relaterede undervisningsprogrammer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERINGSRAPPORT. Perspekt interventioner i Høje Taastrup Kommune - og kortlægning af relaterede undervisningsprogrammer"

Transkript

1 Als Research APS september 2013 EVALUERINGSRAPPORT Perspekt interventioner i Høje Taastrup Kommune - og kortlægning af relaterede undervisningsprogrammer

2 "#$%&'()*+#,+-&'./&01+()1&'"&)1(2)&'+(+345&+6##.1'%/+7288%)&++ 2*+02'1$9*)()*+#,+'&$#1&'&:&+%):&'"(.)()*./'2*'#88&'+ "#$%&'(#')$*+,-.'-'$%/0*1%.1/2311,415#'5-41% '50'#8 41%-6#'*1)19C$%-AD$52(E% +,-.'-'$%/0+FA GBH'-)'%7$#'I=J8-$,)08 IKLIM?&'50$D5M8 3338$,-%'-'$%/08#2

3 02 Forord... 4 Kapitel 1 Indledning... 5 Evalueringens formål... 6 Datagrundlag og metode... 7 Rapportens opbygning Kapitel 2 Konklusioner og anbefalinger Undervisningsmateriale og undervisningsforløb Implementering, erfaringsdeling og synergieffekter Vurderinger af relevans og effekt Perspekt og relaterede undervisningsprogrammer Anbefalinger Kapitel 3 Perspekt på Charlotteskolen. Undervisningsmateriale og klasseforløb Overordnede erfaringer og vurderinger klasserne klasserne klasserne klasserne Specialklasse K Erfaringer fra tidligere Perspektforløb Kapitel 4 Perspekt på Charlotteskolen. Implementeringserfaringer og synergieffekter Implementeringserfaringer Erfaringsdeling og udbredelse af Perspekt på skolen Delkonklusion: Perspekt Total på Charlotteskolen... 30

4 03 Kapitel 5 Perspekt i kommunens 1. og 2. klasser...33 Undervisningsmateriale og forløb...33 Implementeringserfaringer...36 Vurderinger af relevans og effekt...40 Delkonklusion: Perspekt i kommunens 1. og 2. klasser...42 Perspekt i Høje Taastrup Kommune Kapitel 6 Kortlægning af relaterede undervisningsprogrammer Proces og kriterier for udvælgelse...44 Udvalgte undervisningsprogrammer...45 Opsummering: Perspekt i relation til de øvrige programmer...46 Kapitel 7 Perspektivering...50 Skolernes behov for socio-emotionel læring...50 Målgruppeafklaring: klassetrin, specialklasser og skoleprofiler...51 Forankrings- og synergistrategier...52 Bilag 1: Oversigt over udvalgte tabeller Bilag 2A: Undervisningsprogrammer til fremme af børns trivsel Bilag 2B: Inspirationsliste øvrige programmer/materialer Bilag 3: Evalueringens datagrundlag Bilag 4: Perspektforløb på Charlotteskolen

5 04 FORORD N'55'%$FF1%)*%'<,E77'%+,-.'-'$%/0-'D$,O'%657$*P'%-F'2)65)'%D'5)615'%6Q?(';$$-)%OF M1<<O5'1721%),E75657$*%',$)'%'#'O5#'%D F%17%$<<'%)6,*1%&'#%657$*-21,'','D'%- -1/6$,')%6D-',8RD$,O'%657'51721%),E75657'5'%O#*?%)*1%.1/2311,415#'5-41% '50'#6 F'%61#'5-'F)'<&'%JSIJT(O56JSIU8 RD$,O'%657'5$*P'%-F'2)65)'%D'5)615'%6Q?(';$$-)%OFM1<<O5'1<*$))'%#',-'5'D$,O'%657$* P'%-F'2)65)'%D'5)615'5FVW0$%,1))'-21,'5=0D1%O5#'%D F%17%$<<')6-21,'V%')JSIJT JSIU'%&,'D')6<F,'<'5)'%')FVK*1%-2',,67'2,$--')%65-$<)6'5-F'/6$,2,$--'XP'%-F'2);1)$,Y 17#',-'5'D$,O'%657$*P'%-F'2)65)'%D'5)615'%FV#'?D%67'Z*1,2'-21,'%621<<O5'5=0D1% 65#-$)-'50$%%'))')-67<1#I817J82,$--'8.$FF1%)'5*%'<,E77'%'5#D6#'%'%'-O,)$)'%5'$*+,-.'-'$%/0-21%),E75657$*%',$)'%'#' O5#'%D F%17%$<<'%=#'%6,670'#<'#P'%-F'2)0$%-1<1D'%1%#5')*1%<V,$)-)B%2' *1%E,#%'<'#D6%2')-1<65*1%<$5)'%8R5-)1%)$2)6,$,,'*1%$)0$D'&6#%$7')<'##'%'-'%*$%657'% 1765#-67)'%8R5-E%,67)$2)6,5O)6#,67'%'-21,','#'%:105A'D'%6517)6,$*#',657-,'#'%R%62N$0,= -1<0$%DE%'))6,-)1%0(E,F6*1%&65#',-'<'#F,$5,E75657$*#'<$57'65)'%D6'3$*)$,'%FV W0$%,1))'-21,'58 RD$,O'%657'51721%),E75657'5'%O#*?%)$*/0'*215-O,'5):$/1&+,-;01<-' O,'5)>($%2' -)O#8FE#8F-B28+75')'GB&1'Q?-)17-)O#8-/6'5)8$#<8[1%)'5G6',-'5&6-)V')'D$,O'%657'56 %',$)615)6,#$)$65#-$<,65717'*)'%&'0$5#,657$*#$)$<$)'%6$,')8 +5-D$%')*1%%'-O,)$)'%=2152,O-615'%17$5&'*$,657'%FV0D6,'%$,'5'+,-.'-'$%/08 M?&'50$D5=-'F)'<&'%JSIU8

6 05 KAPITEL 1 INDLEDNING P'%-F'2)'%')O5#'%D F%17%$<<'#*12O-FV)%E5657$*-1/6$,'*E%#670'#'%=-1<'% O#D62,')6')-$<$%&'(#'<',,'<.1/2311,415#' O,'5)'%5'+,,$5[$#-M5E7)17:$5' H65)'%*%$M5E7)\H65)'%+FA8"5#'%D F%17%$<<')'%<V,%'))')','D'%67%O5#-21,'5=17 O5#'%D <$)'%6$,')1<*$))'%$,,'2,$--')%65*%$I8TZ82,$--'=*1%#',)FV*6%'*1%-2',,67' 56D'$O'%XP'%-F'2)ITKY8.1/2311,415#'517M5E7)\H65)'%+FA0$%-6#'5JSSL$*F%?D') P'%-F'2)FV'5%E22'*1,2'-21,'%=17<$)'%6$,')'%,?&'5#'&,'D')O#D62,')6F%1/'--'58 I 41%<V,')<'#P'%-F'2)'%$)O5#'%-)?))',E%'%'6$)$%&'(#'&'D6#-)<'#O#D62,657'5$*#') '52',)'-21,'&$%5--1/6$,'17F'%-15,67'*E%#670'#'%841%-)V',-'50'%$*)$7'%$*-E)6#'*E,,'- <V,*1%]','D'%5'-$,-6#67'O#D62,657]=-1<*%'<7V%$*"5#'%D <656-)'%6')-*$70E*)'KL8 Q'%O5#'%]$)-21,'5&6#%$7'%)6,=$)','D'%5'0D'%6-E%&,6D'%-)?))')6$)O#D62,'-67$,-6#67)= 0'%O5#'%17-VO#D62,'%-$<$%&'(#-'D5'=$5-D$%,670'#=*1%')$7-1<0'#=2%'$)6D6)')=656)6$)6D= '57$7'<'5)=-E%,67')$,'5)'%17%'-F'2)*1%*1%-2',,670'#8] J P'%-F'2)'%&$-'%')FV')F%1$2)6D) -B5FV&?%5-<1#565717FV'5$5)$7',-'1<=$)#')'%<O,67)$)FVD6%2'17-)?))'&V#'-)E%2'17 O#-$))'&?%5--1/6$,'17F'%-15,67'O#D62,6576'5-21,'215)'2-)8;$52'5'%=$)<$5D'#$)-E))' #')%'*,'2)'%'#'$%&'(#'<'#','D'%5'--1/6$,'17F'%-15,67'21<F')'5/'%FV-21,'-2'<$')2$5 <'#D6%2')6,$)-2$&'?7'))%6D-',17)6,$))$/2,'<O,67')%6D-',-F%1&,'<'%=*?%#'1F-)V%8Q'%<'# O5#7V-#')=$))6#17%'--1O%/'%6O0'5-67)-<E--677%$#&,6D'%&%O7)FV$2O)215*,62),? "5#'%D *1%,?&')6P'%-F'2)1<*$))'%ILO7'5),67'#1&&',),'2)615'%=-1<$5D'5#'-)6, )%E5657$**1%-2',,67'-1/6$,'*E%#670'#'%=-1<*^$)DE%'1F<E%2-1<FV215-'2D'5-'%5'$*#')= <$5-67'%177?%='D5'5)6,$)-67'*%$17%'-F'2)*1%*1%-2',,670'#8P'%-F'2)<$)'%6$,')-E))'% *12O-FV#'*1%-2',,67'*E%#670'#'%-1<')*E,,'-$5,677'5#'62,$--'5D6$*62)6D''2-'<F,'%6 *6,<2,6F=FV*1)1-=606-)1%6'%176%1,,'-F6,8 I+*F%?D5657'%5'$*P'%-F'2)<$)'%6$,')'%)6,#$)1*1%')$7')FV*?,7'5#'2,$--')% ,'%9_817Z82,$--' FV+&6,#7$$%#-21,'56`#'5-'XJSSLY=S817I82,$--'FVA21,'5D'#aO%%'D'(6Q',-657?%XJSSbY=U817K8 2,$--'FVW0$%,1))'-21,'517a$#'0$D'-21,'56Q?(';$$-)%OFXJSISY-$<)6I817J82,$--'FV$,,'IS *1,2'-21,'%6Q?(';$$-)%OF21<<O5'XJSIJTJSIUY17*1%W0$%,1))'-21,'5-D'#21<<'5#'FVB#'%,67'%'J 2,$--')%65Xc817b8Y-$<)6-F'/6$,2,$--'MJXJSIJTJSIUY8N'55''D$,O'%6571<*$))'%#')1-6#-)5ED5)' 65)'%D'5)615'%8R5#',670$%W0$%,1))'-21,'56-21,'V%')JSIITJSIJFV'7')656)6$)6D7'55'<*?%) P'%-F'2)*1%,?&FVB#'%,67'%')12,$--')%65X#'#$DE%'5#'c817b82,$--'%Y-$<)6-F'/6$,2,$--'MI$17MI&8 JA'41%1%#6,E%'%<$5O$,)6,P'%-F'2)I=J=U17K=-$<)]4E,,'-<V,JSSZ8R,'D'%5'-$,-6#67'O#D62,657]= 4$70E*)'KL="5#'%D <656-)'%6')-0V5#&17--'%6'5%8K=JSIS=-8K8

7 06 N'55''D$,O'%6571<*$))'%#')1-'5'-)'P'%-F'2)65)'%D'5)615'%=-1<.1/2311,415#'50$% -)?))')6Q?(';$$-)%OFM1<<O5'6-21,'V%')JSIJTJSIU8PV&$77%O5#$*#'P'%-F'2)*1%,?&=-1< W0$%,1))'-21,'517a$#'0$D'-21,'57'55'<*?%)'6F'%61#'5JSISTJSIJ=?5-2'#'&V#' W0$%,1))'-21,'517Q?(';$$-)%OFM1<<O5'$)*V&%'#)P'%-F'2)O#d#',-)6,*,'%'2,$--'%FV W0$%,1))'-21,'517#',-)6,*,'%'-21,'%621<<O5'58N'))'?5-2'&,'D6<F,'<'5)'%')6JSIJTJSIU 7'55'<)165)'%D'5)615'%=#'%&,'D*65$5-6'%')6')-$<$%&'(#'<',,'<21<<O5'517.1/2311, 415#'5=0D1%21<<O5'521<F'5-'%'#'*1%,E%'%'5-)6#=<'5-*15#'5$*01,#)O#76*)'%)6, $*01,#',-'$*2O%-'%-$<)P'%-F'2)<$)'%6$,'17-OF'%D6-'%657-*1%,?&8 N'5'5'65)'%D'5)6150$%1<*$))')O##$55',-'$*Z,E%'%'*%$W0$%,1))'-21,'517'*)'%*?,7'5#' O5#'%D *1%,?&6P'%-F'2)FVK*1%-2',,67'2,$--')%65-$<)6e5-F'/6$,2,$--'8A1<#'5*?%-)' -21,'0$%W0$%,1))'-21,'5-V,'#'-7'55'<*?%)-6#',?&'5#'P'%-F'2)*1%,?&665#-21,657'5=FV <',,'<)%65')176O#-21,657'5-$<)-F'/6$,2,$--'8N'55'65)'%D'5)615&'5ED5'-6%$FF1%)'5 "#$%"&'()*'+,8 N'5$5#'565)'%D'5)6151<*$))'%O##$55',-'$*Kb,E%'%'6P'%-F'2)I17'*)'%*?,7'5#' P'%-F'2)O5#'%D6-5657*1%','D'%6I817J82,$--'FV$,,'IS*1,2'-21,'%621<<O5'5X0'%O5#'% 17-VW0$%,1))'-21,'5Y8N'5*?%-)'7%OFF'65#-21,657-,E%'%'<1#)17')2O%-O-6P'%-F'2)6$O7O-) JSIJ170$%O5#'%D6-)','D'%5'6'*)'%V%')JSIJ-$<)6*1%V%')JSIU=<'5-#'5$5#'57%OFF' 65#-21,657-,E%'%'<1#)172O%-')6($5O$%JSIU170$%O5#'%D6-)I817J82,$--'6P'%-F'2)6 *1%V%')JSIU8 41%O#'5'D$,O'%657'5$*#')11D'55ED5)'65)'%D'5)615'%1<*$))'%#'55''D$,O'%65717-V'5 21%),E75657$*%',$)'%'#'O5#'%D F%17%$<<'%=-1<6,670'#<'#P'%-F'2)0$%)6,*1%<V,$) -)B%2'-21,'&?%5--1/6$,')%6D-',170$%%','D$5-*1%#'5#$5-2'7%O5#-21,'8 EVALUERINGENS FORMÅL 41%<V,')<'#$)'D$,O'%'P'%-F'2)65)'%D'5)615'%5'6Q?(';$$-)%OFM1<<O5'6F'%61#'5JSIJT JSIU0$%DE%')9 - $)7'55'<*?%''5F%1/'-'D$,O'%657$*"#$%"&'()*'+,FVW0$%,1))'-21,'5=0D1%#'%#',-,?&'5#''%-$<,')1FFV'%*$%657'%5'*%$6<F,'<'5)'%657'51765#-$)-'5-O#&B))'17 %','D$5-&,$5#)-21,','#'%'=,E%'%'=','D'%17*1%E,#%'=17#',-'%*1%')$7')'5DO%#'%657$* #'O<6##',&$%'D6%25657'%=-1<'5O#%O,5657$*$,,'*6%'P'%-F'2)<1#O,'%0$%0$*)FV

8 07 -B5'%76'5O#'5*1%2,$--'DE%',-'%5'17#'%<'#*1%$*-<6)5657'5FV#'5-1/6$,'2O,)O%FV -21,'5=-1<P'%-F'2)*1%-?7'%$)*%'<<'8 - $)#12O<'5)'%''%*$%657'%<'#6<F,'<'5)'%657'5$*P'%-F'2)6I817J82,$--'&,$5#),E%'%' -)?%%'$5)$,-21,','#'%'17,E%'%'*%$#'?D%67'-21,'%621<<O5'50$%-$<)6#67&6#%$7'))6, ')<'%'7'5'%',)&6,,'#'$*,E%'%'%*$%657'%6*1%&65#',-'<'#O5#'%D P'%-F'2)-$<) &V#'-21,','#'%'-17,E%'%'-DO%#'%657'%$*6<F,'<'5)'%657-$%&'(#')FV-21,'%5'8 41%<V,')<'#21%),E75657'5$*%',$)'%'#'O5#'%D F%17%$<<'%0$%DE%')9 - $)-2$&'1D'%&,621D'%$5)$,,')172$%$2)'%'5$*#''2-6-)'%'5#'O5#'%D F%17%$<<'%= #'%6,670'#<'#P'%-F'2)0$%)6,*1%<V,$)-)B%2'-21,'&?%5-)%6D-',17'%)6,7E57',67'6'5 #$5-2-F%17')D'%-615<'#%','D$5-*1%#'5#$5-2'*1,2'-21,'8Q'%O5#'%$)$*#E22'0D$# #'%2'5#')'75'%#''52',)'656)6$)6D'%=170D1%#'%'D'5)O',)'%1D'%,$F<'#P'%-F'2)8 A$<,')-')0$%*1%<V,')<'#'D$,O'%657'51721%),E75657'5DE%')9 - $)-26)-'%'#'F1)'5)6$,'%=<O,670'#'%17&'7%E5-5657'%=#'%2$5-67'-$)DE%'6P'%-F'2)=*1% FV#'5&$77%O5#$)F'7'FV*%'<$#%'))'#'$5&'*$,657'%<'#%','D$5-*1%#'5D6#'%' O#D62,657$*P'%-F'2)8 DATAGRUNDLAG OG METODE "5#'%-?7',-'-#'-675')*1%'D$,O'%657'50$%65##%$7')*,'%'*1%-2',,67'$5$,B-'F'%-F'2)6D'%17 *,'%'*1%-2',,67')BF'%$*#$)$<$)'%6$,'=0'%O5#'%'52',)65)'%D6'3=7%OFF'65)'%D6'3= )','*1565)'%D6'3=#',)$7'%1&-'%D$)615'%=#'-2-)O#6'-17'5-F?%7'-2'<$O5#'%-?7',-'8 U RD$,O'%657'5-*12O-0$%#'%<'#DE%')&%'#)$5,$7)<'#0'5&,62FV$)$*#E22'-V<$57' %','D$5)'$-F'2)'%$*65#-$)-'5-1<<O,67)8 "5#'%-?7',-'-<1#',,'5*1%"#$%"&'()*'+,(FVW0$%,1))'-21,'50$%652,O#'%') 65)'%D6'3O5#'%-?7',-'%<'#-21,','#',-'=,E%'%'=','D'%17*1%E,#%'8R5#D6#'%''%#'%&,'D') 7'55'<*?%)#',)$7'%1&-'%D$)615'%6I8=J8=c817b82,$--'-$<)6-F'/6$,2,$--'MJ6*1%&65#',-'<'# #',)$7'%1&-'%D$)615'%6*1%&65#',-'<'#'D$,O'%657'5$*"#$%"&'()*'+,8 UA'&6,$7U*1%'5-$<,'),6-)'1D'%%$FF1%)'5-#$)$7%O5#,$78

9 08 PV#'?D%67'Z-21,'%6Q?(';$$-)%OF0$%O5#'%-?7',-'-<1#',,'51<*$))')U%O5#'%$*65)'%D6'3 <'#-21,'%5'-,'#'%'='52',)65)'%D6'3<'#6$,)I_,E%'%'*%$L*1%-2',,67'-21,'%-$<)'5 -F?%7'-2'<$O5#'%-?7',-'O#-'5#))6,#'JK*?%-)O##$55'#',E%'%'*%$P'%-F'2)2O%-')6$O7O-) 65)'%D6'317e5-F?%7'-2'<$O5#'%-?7',-'6*1%&65#',-'<'#'D$,O'%657'5$*P'%-F'2)T 65)'%D'5)615'%5'FV#'?D%67'Z-21,'%621<<O5'58 N$)$7%O5#,$7')&'-)V%'5#D6#'%'$*#',)$7'%1&-'%D$)615*%$P'%-F'2)2O%-')6$O7O-)JSIJ= J&$77%O5#-65)'%D6'3<'##'5*$7,67','#'%FV-21,'1<%V#')6Q?(';$$-)%OFM1<<O5'-$<)J &$77%O5#-65)'%D6'3<'#M5E7)\H65)'%8R5#',67&B77'%'D$,O'%657'5FV'5%E22'-2%6*),67' &$77%O5#-<$)'%6$,'%=0'%O5#'%)1*1%-2',,67'O#7$D'%$*#')-$<,'#'O5#'%D <$)'%6$,' $",-*%,"-"."("//"&'"#(0*$(12/*#3+2'"#2"17622'FV'D6#'5-&$-'%'#'$5$,B-'%62,$--6-2*1%-)$5#8 GV%%$FF1%)'51<)$,'%17DO%#'%'%"//"&'"#2"$*P'%-F'2)=-2'%#')-V,'#'-<'#O#7$57-FO52)6 #'-',D1F,'D'#''**'2)'%=-1<65*1%<$5)'%5'F'7'%FV8N''**'2)'%=-1<'%')%'-O,)$)$*=$)'5-21,'0$%7'55'<*?%)*,'%'-6#',?&'5#'P'%-F'2)*1%,?&=1<)$,'--1<$42"#51"//"&'"#8Q'%<'# *1%-)V-=$)-$<D6%2')<',,'<*1%,?&'5')6,-$<<'50$%76D')'5-)?%%''**'2)'5#&,1)-O<<'5$* #''52',)'P'%-F'2)*1%,?&0D'%*1%-678 +,,'65*1%<$5)'%-O#-$7565#7V%$515B<)6'D$,O'%657'58H'#/6)$)'%*%$,E%'%'$576D'-#')#17= 0D6,2')2,$--')%65,E%'%'50$%O5#'%D6-)6P'%-F'2)8 Metodiske overvejelser ;6,%'))',E77',-'5177'55'<*?%',-'5$*'D$,O'%657'5'%*1%')$7')FV&$77%O5#$*'5%E22' 1D'%D'(',-'%1<2%657#'<')1#6-2'O#*1%#%657'%=-1<25B))'%-67)6,P'%-F'2)65)'%D'5)615'%5'6 Q?(';$$-)%OFM1<<O5'6JSIJTJSIU8N'<')1#6-2'O#*1%#%657'%0$%622'DE%')'5065#%6576 *1%01,#)6,$)O#$%&'(#'$5D'5#',67''D$,O'%657-%'-O,)$)'%=<'5#'5ED5'--1<*1%&'01,#=#'% &?%)$7'-<'#6&')%$7)56576*1%)1,25657'5$*'D$,O'%657'5-%'-O,)$)'%8 "#$%"&'()*'+,'%7'55'<*?%)FV'))6#-FO52)=0D1%W0$%,1))'-21,'50$%DE%')65D1,D'%')6'5 %E22'$5#%')6,)$717656)6$)6D'%=,67'-1<-21,'5*1%5B,670$%7'55'<7V')'5%E22'&'-F$%',-'%= 2,$--'-$<<'5,E75657'%=,E%'%*B%657'%<8<84,'%'$*21<<O5'5-?D%67'-21,'%0$%17-VDE%') 65D1,D'%')6$5#%')6,)$7=176<F,'<'5)'%657'5$*'55B-21,'-)%O2)O%621<<O5'5-6#'5JSII0$%

10 09 <'#*?%)'5%E22'DE-'5),67'E5#%657'%=-1<,67','#'-2$5)E52'-$)0$D'FVD6%2')-1/6$,'17 *$7,67'*1%01,#6P'%-F'2)2,$--'%5'FV#6--'-21,'%8 41%#')$5#')0$%65)'%D'5)615'5FVW0$%,1))'-21,'517FV#'?D%67'Z-21,'%DE%')$**1%-2',,67 65)'5-6)')171<*$57=0D6,2')O#7?%'5<')1#6-2O#*1%#%657*1%-$<<'5, %O5#,$7')8 K N$)$7%O5#,$7')0$%6-E%76D')<O,670'#*1%21<F$%$)6D'$5$,B-'%$*P'%-F'2)*1%,?&6I817J8 2,$--'=#$$,,'IS-21,'%0$%7'55'<*?%)*1%,?&FV#6--'2,$--')%658C67','#'-0$%65)'%D6'3T %O5#'%5'<'#,'#',-'5FV$,,'IS-21,'%76D')7%O5#,$7*1%21<F$%$)6D'&')%$7)5657'%1<2%657-21,','#'%5'-'%*$%657'%8;6,7'57E,#0$%2O5W0$%,1))'-21,'57'55'<*?%)*1%,?&6c817b82,$--'= 0D1%*1%2152,O-615'%5'*1%#6--'2,$--')%65$,'5''%&$-'%')FV#$)$0'%*%$8 R5)%'#('1D'%D'(',-'0$%#%'(')-671<&')B#5657'5$*','D'%5'--1/6$,'&$77%O5#6#') 0'%DE%'5#'#$)$7%O5#,$78N')M1<<O5$,'17.'7615$,'RD$,O'% )6)O)65##',)'6JSII#' #$5-2'-21,'%6c-1/61?2151<6-2'7%OFF'%&$-'%')FV*1%E,#%'5'-O##$55',-'-T1765#21<-)T 56D'$O8W0$%,1))'-21,'5,VF,$/'%')6#'5,$D'-)'-1/61?2151<6-2'7%OFF'=17-21,'%5'6Q?(' ;$$-)%OFM1<<O5'D$%7'5'%',)-')2'5#')'75')D'#'5)'5-D$7',,'%7'55'<-56),67-1/6$, ','D&$77%O5#8 c RD$,O'%657'5-2152,O-615'%17$5&'*$,657'%2$5#'%*1%*?%-)17*%'<<'-)-67'-$) 0$D'7B,#670'#17%','D$5-*1%-21,'%<'#-$<<'5,675',67-1/6$,','D&$77%O5#8 N')-2$,'5#D6#'%'5ED5'-=$)P'%-F'2)65)'%D'5)615'%5'2$50$D'F1-6)6D'-1/6$,'17*$7,67' 215-'2D'5-'%=#'%*?%-)D6-'%-67'*)'%0'%DE%'5#''D$,O'%657-)6#-01%6-15)8 R5-E%,67<')1#6-2F%1&,'<-)6,,65725B))'%-67)6,65##%$7',-'5$*&?%5-1<65*1%<$5)'%8>?%56 $,#'%'5bTIcV%'%60?('%'7%$#'5#<65#%'&?%56-)$5#)6,$)-2',5'<',,'<D6%2',670'#=*$5)$-6 17*1%)E,,657'%8MO5#'E,#-)'&?%56'D$,O'%657'52$5#17$5)$7'-$)DE%'6-)$5#)6,$))E52' 0BF1)')6-217#'%<'#*1%01,#'-67)6,<'%'$&-)%$2)'F%1&,'<-)6,,657'%8 #'%*1%c817b82,$--'%5'-D'#21<<'5#'7'55'<*?%)-'<6-)%O2)O%'%'#'7%OFF'65)'%D6'3<'# %',$)6D)V&5'-F?%7-<V,=#$#'55')6,7$57'%-'5-6)6D6*1%01,#)6,$)65#*$57'&?%5'5'-'7') F'%-F'2)6D=<'5*1%O#-E))'%$)&?%5'5'd6<1#-E)5657)6,<65#%'&?%5d2$5*$-)01,#' KP%1&,'<-)6,,657'5'%&,$5#)$5#')-?7)6<?#'21<<')7'55'<,?&'5#'O#D6#',-'%$*#$)$7%O5#,$7') '*)'%0V5#'5-1<*,'%',E%'%'*%$#'?D%67'-21,'%'%&,'D')O##$55')170$%67$57-$)P'%-F'2)*1%,?&8 c 4,?57A21,'0?%)'#'#$DE%'5#'*1,2'-21,'%6Q?(';$$-)%OFM1<<O5'-V,'#'-)6,#'5,$D'-)'=5E-),$D'-)' ',,'%<6#)'%-)'-1/61?2151<6-2'7%OFF'8A',-<1-'-21,'517.''%-,'DA21,'*%'<762622'$*,6-)'58 _N$5<$%2-RD$,O'% )6)O)XJSSZY9:<#2"%"#$%"&'1-"#7

11 10 7'55'<*?%)-1<-)%O2)O%'%'#'*12O-7%OFF'65)'%D6'3=#$#'55')6,7$5765#'&E%'%'50?('%' 7%$#$*-)B%65717-)?))'*1%$)65D1,D'%'&?%5'5'17*$-)01,#'#'%'-215/'5)%$)6158 RAPPORTENS OPBYGNING.$FF1%)'5-*?%-)'2$F6)',65)%1#O/'%'%)6,P'%-F'2)='D$,O'%657'5-*1%<V,=#$)$7%O5#,$717 <')1#'8M$F6)',J-$<<'5*$))'%'D$,O'%657'5-01D'#2152,O-615'%17$5&'*$,657'%8 U7'55'<7V-1F,'D',-'%17DO%#'%657'%$*O5#'%D <$)'%6$,')17*1%,?&'5'6#''52',)' 2,$--'%FVW0$%,1))'-21,'58M$F6)',K*12O-'%'%FV#'5&%'#'%'-21,'<E--67'215)'2-)1<2%657 6<F,'<'5)'%657'5$*"#$%"&'()*'+,FVW0$%,1))'-21,'58Q'%7'55'<7V-6<F,'<'5)'%657-T17 1%7$56-'%657-'%*$%657'%=DO%#'%657'%$*,E%'%2O%-')=,'#',-'5-1F,'D',-'$**1%,?&')=DO%#'%657'% $*'%*$%657-#', ##%$7',-'$*$5#%'F'%-15$,'7%OFF'%FV-21,'5=*1%E,#%'65##%$7',-'-$<) 1D'%1%#5'#'&')%$7)5657'%1<2%657'**'2)'%17-B5'%76'**'2)'%$*#'<$57'-6#',?&'5#' P'%-F'2)*1%,?&=0'%O5#'%*%'<)6#67'*1%$52%657-<O,670'#'%8 M$F6)',c*12O-'%'%FVP'%-F'2)65)'%D'5)615'5FV#'?D%67'Z*1,2'-21,'%621<<O5'5=0D1% 65#-$)-'50$%%'))')-67<1#I817J82,$--'84?%-)'#',$*2$F6),')*12O-'%'%FV1F,'D',-'%17 DO%#'%657'%$*O5#'%D <$)'%6$,')17O5#'%D *1%,?&'5'6#''52',)'2,$--'%=0'%O5#'% FV*1%-2',,'<',,'<#')12,$--')%658+5#'5#',$*2$F6),')*12O-'%FV#'5&%'#'%'-21,'<E--67' 215)'2-)1<2%657P'%-F'2)65)'%D'5)615'%5'FV#''52',)'-21,'%=0'%O5#'%6<F,'<'5)'%657-T17 1%7$56-'%657-'%*$%657'%=,E%'%2O%-')=,'#',-'-<E--67'DO%#'%657'%='%*$%657-#', ##%$7',-'$*$5#%'F'%-15$,'7%OFF'%=*1%E,#%'65##%$7',-'-$<)1D'%1%#5'#'DO%#'%657'%$* '**'2)'%17*1%$52%657-<O,670'#'%8 M$F6)',_65#'01,#'%%$FF1%)'5-21%),E75657$*%',$)'%'#'O5#'%D F%17%$<<'%8Q'% -26)-'%'-21%),E75657-F%1/'--'5172%6)'%6'%5'*1%O#DE,7',-'5=17#'%*1%')$7'-'521%)*$))') -$<<'5,675657<',,'<P'%-F'2)17#'?D%67'O5#'%D F%17%$<<'%8>6,$7J+17J> 65#'01,#'%%'-O,)$)'%5'$*21%),E75657'56*1%<$*'55E%<'%'&'-2%6D',-'$*0D'%$*#'O#D$,7)' O5#'%D F%17%$<<'%-$<)'565-F6%$)615-,6-)'1D'%%',$)'%'#'O5#'%D %'#-2$&'%8 M$F6)',LF'%-F'2)6D'%'%%$FF1%)'5-2152,O-615'%<'#*12O-FV-21,'%5'-&'01D*1%-1/61T '<1)615',,E%657=*%'<)6#67<V,7%OFF'$*2,$%657-$<)O#D62,657-T17*1%$52%657--)%$)'76'%8

12 11 KAPITEL 2 KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER Undervisningsmateriale og undervisningsforløb `D'%1%#5')-')'%#'%-)1%)6,*%'#-0'#<'#O5#'%D <$)'%6$,')17O5#'%D *1%,?&')6 P'%-F'2)&,$5#),E%'%5'FVW0$%,1))'-21,'517#'?D%67'Z*1,2'-21,'%6Q?(';$$-)%OFM1<<O5'8 CE%'%5'*%'<0ED'%=$)<$)'%6$,')'%7'55'<$%&'(#')17D',-)%O2)O%'%')=$))'<$'%5'6 <$)'%6$,')17F%17%'--615'56*1%,?&')'%7'55'<)E52)=$)<$)'%6$,')65#'01,#'%<$57'71#'?D',-'%=17$)#')'%'5-)B%2'=$)#'%D'2-,'-<',,'<*1%-2',,67')BF'%$*?D',-'%8`7-V#' 65)'%D6'3'#'','D'%FVW0$%,1))'-21,'5'%1D'%1%#5')-'))6,*%'#-'<'#65#01,#')$* O5#'%D <$)'%6$,')8A$<)6#67*%'<0ED'%&V#',E%'%'17','D'%=FV)DE%-$*#''52',)' 2,$--')%65=$)%1,,'-F6,,'5'17#'D6-O',,'?D',-'%'%#'&'#-)'?D',-'-)BF'%8 N'%'%#1717-V'5%E22'1D'%1%#5'#'2%6)62FO52)'%$*<$)'%6$,')=-1<7V%67'501-65*1%<$5)'%5'9[$)'%6$,')'%*1%1<*$))'5#'17)6#-2%ED'5#'=&V#'5V%#')7E,#'%65#01,#')6#' '52',)'2$F6),'%17#')-$<,'#'O5#'%D *1%,?&FVIL#1&&',),'2)615'%8A$<)6#67'%#') O0'5-67)-<E--67)=$),'2)615'%5'$,'5'-2$,D$%')$7'-$*e5,E%'%17'%-)$))'%<$57')6<'%6 #$5-2',,'%<$)'<$)628R5#',67&,6D'%*1%<'56<$)'%6$,'))6,)6#'%*1%O*,'2-6&',17]-)6D]=-',D1< <$)'%6$,')--B-)'<$)6-2'*1%<7%O5#,E77'5#''%'5-)B%2'8CE%'%5''*)'%-F?%7'%#'%*1%&'#%' <O,670'#'%*1%$))6,F$--'<$)'%6$,'))6,#''52',)'','D7%OFF'%8 [$)'%6$,')-56D'$ODO%#'%'-*1%-2',,67)*%$2,$--')%65)6,2,$--')%658['5-P'%-F'2),E%'%5'FVJ8 2,$--')%65FV$,,'21<<O5'5-IS-21,'%)BF6-2$5-'%56D'$O')6P'%-F'2)I*1%$)F$--'-E%#','- 71#))6,#'%'-','D'%=-V*%'<0ED'%I82,$--',E%'%5'=$)56D'$O'))6,)6#'%'%*1%0?()8CE%'%'17 ','D'%6c82,$--'FVW0$%,1))'-21,'5'%<'-)'5#',-)6,*%'#-'<'#56D'$O')P'%-F'2)U=<'5#'5 W0$%,1))'-21,'5'%&V#',E%'%'17','D'%'567'1<=$)56D'$O')6P'%-F'2)K7'5'%',)'%*1%,$D)8 L R5#',67F'7'%*,'%',E%'%'*%$W0$%,1))'-21,'5=A',-<1-'-21,'517a$#'0$D'-21,'5FV=$) <$)'%6$,')-'2-'<F,'%622'$,)6#F$--'%71#))6,D6%2',670'#'5FV-21,'%=#'%'%F%E7')$*-D$7-1/6$,','D&$77%O5#170$%<$57')1-F%17'#'','D'%8 Q1D'#F$%)'5$*,E%'%5'FVW0$%,1))'-21,'517FV21<<O5'5-Z?D%67'*1,2'-21,'%76D'%O#)%B2 *1%=$)#'?5-2'%$)*1%)-E))'<'#$)&'5B))'O5#'%D <$)'%6$,')=17$)#'7'%5'D6, 7'55'<*?%'B#'%,67'%'O5#'%D *1%,?&O5#'%*1%O#-E)5657$*=$)#')-$<,'#' &$-'%')FV#$)$*%$W0$%,1))'-21,'58N'%'%#'%*1%)$,'1<*1%',?&67'65#62$)615'%8

13 12 O5#'%D *1%,?&*1%21%)'-=17$)#'%76D'--)?%%'*%60'#6*1%01,#)6,$))6,F$--'<$)'%6$,'))6, #'5'52',)'','D7%OFF'8b82,$--',E%'%5'FVW0$%,1))'-21,'5?5-2'%#17622'$)7'55'<*?%'5B' P'%-F'2)*1%,?&=,67'-1<#'%&,$5#)21<<O5'5-I82,$--',E%'%''%*,'%'=-1<622'?5-2'%$) 7'55'<*?%'')5B)*1%,?&6I82,$--'=<'57'%5'FVJ8',,'%U82,$--')%658>,$5#)#'65)'%D6'3'#' ','D'%FVW0$%,1))'-21,'5?5-2'%,$57)#'*,'-)'$)*1%)-E))'<'#P'%-F'2)=17#'76D'% 1D'%D'('5#'O#)%B2*1%=$)P'%-F'2)O5#'%D6-5657'5'%71#17-(1D8N')'%'D$,O$)1%-65#)%B2=$) ','D'%5'1D'%1%#5')-')'%7,$#'*1%$)<1#)$7'O5#'%D #''<5'%17<'##')*12O--1< *65#'-6P'%-F'2)=#$#')1F,'D'--1<$*D'2-,'5#'17$5#'%,'#'-6*1%01,#)6,#'5'2-6-)'%'5#' *$7,67'O5#'%D CE%'%5',E77'%6#'55'-$<<'50E57<'%'DE7)FV#'%'-1F*$))',-'$* 56D'$O')17O#&B))')$*O5#'%D6-5657'56#'%'-1D'%1%#5'#'DO%#'%657'%$*P'%-F'2)8 Implementering, erfaringsdeling og synergieffekter A',D1<W0$%,1))'-21,'56*1%&65#',-'<'#"#$%"&'()*'+,0$%7'55'<*?%)ZP'%-F'2)*1%,?&FVe5 7$57=<V#')215-)$)'%'-=$)#')622'0$%*?%))6,DE-'5),67'-B5'%76'**'2)'%6*1%<$*?7') #'5*1%&65#',-'*%'<0ED'%-21,'5-,E%'%'&,$5#)$5#')<$57',FV65D1,D'%65717*12O-FV P'%-F'2)*%$-21,','#',-'5--6#'8`7-VFV#'?D%67'-21,'%2$5#')215-)$)'%'-=$)#'%2O56 &'7%E5-')1<*$57'%*1%'7V')'%*$%657-#',65717*$7,67-F$%%6571<2%657P'%-F'2)8N17F'7'% *,'%',E%'%'FV=$)-B5'%76'**'2)'%2$5D6-'-67FV')-'5'%')6#-FO52)=#$-21,'%5'76D')D6-D6, 7'55'<*?%'B#'%,67'%'P'%-F'2)*1%,?&*%'<1D'%=17#$'5-)?%%'$5#',$*-21,'5-,E%'%'6#'5 *1%&65#',-'D6,&,6D'O##$55'#'-1<P'%-F'2),E%'%'8 PVW0$%,1))'-21,'5F'7'%,'#',-'17,E%'%'FV*,'%'V%-$7'%)6,#'5<$57,'5#''%*$%657-#',65717 *%$DE%')$*-B5,67'-B5'%76'**'2)'%841%#')*?%-)'&,'D6<F,'<'5)'%657'5$*"#$%"&'()*'+, F,$5,$7)17'**'2)O'%')FV'))6#-FO52)=0D1%,E%'%5'$,,'%'#'0$D#',$7)V%-F,$5'%*1% O5#'%D6-5657'5=0D6,2')<'#*?%)'=$),E%'%5'&,'D76D')'521%)F,$5,E %6-15)17&,'D *%O-)%'%'#'1D'%<$57,'5FV%'))6#6765*1%<$)61517#'565#,'#'5#'&'-2'#1<=$)#'-2O,,'5V$) 7'55'<*?%'*1%,?&')65#'5V%--26*)')841%#')$5#')0$%-21,'5-#',)$7',-'6)1$5#%'-)?%%' F%1('2)'%6'5D6-O#-)%E25657*('%5')*12O-*%$65#-$)-'56"#$%"&'()*'+,8 b >V#',E%'%'17,'#',-' 0$%#'%*1%F%6<E%)*12O-'%')FV$)*V7'55'<*?%)#''52',)'2,$--'%-P'%-F'2)*1%,?&=<'5-#'% 622''%&,'D')$%&'(#')<'#'5&%'#'%'*1%$52%657$*P'%-F'2)FV-21,'58A21,'5-,'#',-'0$% '2-'<F',D6-622'F,$5,$7),?&'5#'1F-$<,657-<?#'%<'#*12O-FV1%7$56-'%')'%*$%657-T O#D'2-,657&,$5#)-21,'5-P'%-F'2),E%'%'=17#'%'%0',,'%622'&,'D')6DE%2-$))6,)$7<'#*12O- FV65##%$7',-'$*#''52',)'2,$--'%-,E%'%)'$<=+M;T,E%'%'=A4`F'%-15$,'',,'%,6758 ba'-8j_=51)'is8

14 13 N'O##$55'#'P'%-F'2),E%'%'0$%2O56&'7%E5-')1<*$57O#D'2-,')F%$2)6-2''%*$%657'%<'# 065$5#'5=17#')'%)BF6-2-2')D'#)6,*E,#67'<?#'%6F$O-'%5'',,'%FV,E%'%DE%',-')8R5#',67'% #')622',B22'#'-$)65D1,D'%'*1%E,#%'5'FV-21,'56D6#'%'1<*$57=,67'-1<*,'%'$*-21,'5-,E%'%'0$%O5#,$#)$)&'5B))'-67$*0('<<'$%&'(#-?D',-'%5'6P'%-F'2)8 R5$5#'5V%-$7)6,#'5<$57,'5#''%*$%657-O#D'2-,6570$%$)7?%'<'#2$%$2)'%'5$*#') 5ODE%'5#'P'%-F'2)<$)'%6$,'-$<)#'565#6D6#O',,'/'%)6*6/'%657$*P'%-F'2),E%'%'8N' /'%)6*6/'%'#',E%'%'0$%60?(7%$#1F*$))')<$)'%6$,')-1<F'%-15,67)=17#')0$%622'DE%') <O,67)$)#','O5#'%D6-5657'5<'#$5#%',E%'%'62,$--'5-,E%'%)'$<',,'%*V2D$,6*6/'%') -F$%%657*%$2,$--')'$<')',,'%$5#%'F'%-15$,'7%OFF'%FV-21,'58Q'%)6,21<<'%=$)#') 5ODE%'5#'<$)'%6$,'*%'<*1%$,)0'5D'5#'%-67)6,#'5'52',)'P'%-F'2),E%'%17*12O-'%'%FV 65#01,#')$*O5#'%D6-5657'56#'5'52',)'2,$--'=<'5-#'%622'6-$<<'1<*$57'% <$)'%6$,')BF'%=-1<O5#'%-)?))'%D6#'%'O#&%'#',-'',,'%-B5,677?%',-'$*P'%-F'2)O#'5*1% 2,$--'DE%',-')8A$<,')-')0$%#6--'*1%01,#17-V0$*)5'7$)6D&')B#56576*1%01,#)6,$)-2$&' -B5'%76'**'2)'%17-62%'*1%$52%657$*P'%-F'2)FV-21,'58 PV#'?D%67'-21,'%621<<O5'5*%'<0ED'-17-V/'%)6*6/'%657-1%#5657'517#')<$57,'5#' 2'5#-2$&)6,P'%-F'2)&,$5#)$5#%',E%'%'17F'%-15$,'7%OFF'%=-1<'5DE-'5),67&$%%6'%'*1% $*-<6)5657FV-21,'2O,)O%'56&%'#'%'*1%-)$5#8 Vurderinger af relevans og effekt A21,','#'%'17,E%'%'FV$,,'IS*1,2'-21,'%6Q?(';$$-)%OFM1<<O5''%'567'1<=$)#'%'% &'01D*1%$)$%&'(#'<'#O#D62,657$*','D'%5'--1/6$,'21<F')'5/'%=17,$57)#'*,'-)'0$% 1F,'D')#')-1<%','D$5)$)#',)$7'6P'%-F'2)65)'%D'5)615'%5'8A$<)6#67*%'<0ED'%#' 65)'%D6'3'#',E%'%'=$)P'%-F'2)<$)'%6$,')17#''52',)')'<$'%0'%6'%%','D$5)'8 >V#','#',-'=,E%'%'17','D'%FVW0$%,1))'-21,'5'%-$<,')-'))6,&$7'01,#'5#'<'#$)76D'-62%' -D$%FV#'%'-1F,'D',-'$*"//"&'"#2"$*P'%-F'2)*1%,?&'5'=17#')-$<<'7?%-677E,#'5#'*1%#' $#-FO%7)',E%'%'17-21,','#'%'FV#'?D%67'-21,'%621<<O5'584,'%',E%'%'<'5'%=$)#') '5#5O'%*1%)6#,67)$)DO%#'%'=1<P'%-F'2)*1%,?&'5'0$%0$*)'5'**'2)8>,$5#)#'65*1%<$5)'%FV W0$%,1))'-21,'5=#'%F'7'%FV-B5,67''**'2)'%=*%'<0ED'%6-E%,E%'%'17','D'%6J817c82,$--'= $)2,$--'%5'0$%*V')]')*E,,'--F%17]17517,'*E,,'-%'#-2$&'%6*1%&65#',-'<'#215*,62),?-5657= $)','D'%5')E52'%1D'%#')=#',E%'%6P'%-F'2)=17$)#''%6-)$5#)6,$)&%O7'#')8A$<)6#67 F'7'%&V#'','D'%17,E%'%6-F'/6$,2,$--'5FV=$)P'%-F'2)0$%0$*)'5DE-'5),67652,O#'%'5#' '**'2)6-F'/6$,2,$--'5=17$)*1%,?&')0$%0$*)'57$D5,67'**'2)FV$#*E%#'501-'5#',$*2,$--'5- ','D'%8CE%'%'17','D'%6I817b82,$--''%<'%'-2'F)6-2'6*1%01,#)6,$)F'7'FV'**'2)'%$*

15 14 P'%-F'2)*1%,?&')8PV#'?D%67'-21,'%621<<O5'5'%#'%,67','#'-)6,&$7'01,#'50'#<'#$)F'7' FV-62%''**'2)'%=17#'%'%622''5670'#1<=0D1%D6#)P'%-F'2)0$%76D')','D'%5'')-1/6$,) 17f',,'%*$7,67)O#&B))'8;6,7'57E,#F'7'%01D'#F$%)'5$*,E%'%5'FV=$)P'%-F'2)<'#-622'%0'# 0$%76D')','D'%5''5%E22'5B'&'7%'&'%=$)','D'%5'6J82,$--'60?(7%$#0$%)$7') O5#'%D6-5657'5)6,-67=17$)#'%6517,'2,$--'%'%-2$&)')*E,,'--F%171<2% *,62)0V5#)'%65762%$*)$*P'%-F'2)8R5#',67O#)%B22'%'52',)'','D'%6&V#'J82,$--'17 -F'/6$,2,$--'MJFVW0$%,1))'-21,'5=$)#'*1%O#-'%'5*1%DE%%657$*2,$--'5--1/6$,'<6,(?=5V% *1%,?&')1F0?%'%=172,$--'5622',E57'%'O5#'%D6-'-6P'%-F'2)8 Perspekt og relaterede undervisningsprogrammer M1%),E75657'5$*%',$)'%'#'O5#'%D F%17%$<<'%0$%D6-)=$)#'%O#1D'%P'%-F'2)*65#'-6 $,)_O5#'%D F%17%$<<'%6N$5<$%2=-1<O#*%$'5%E22'1D'%1%#5'#'2%6)'%6'%,$#'%-67 -$<<'5,675'<'#P'%-F'2)8Q'%O5#'%$)F%17%$<<'%5'6,670'#<'#P'%-F'2)0$%2$%$2)'%$*') -$<<'50E57'5#'O5#'%D *1%,?&=0$%)6,*1%<V,$)-)B%2'-21,'&?%5-)%6D-',17-1/6$,' *E%#670'#'%='%)6,7E57',67'6'5#$5-2-F%17')D'%-615='%<V,%'))')#'5#$5-2'7%O5#-21,'17 %'))'%-67<1#51%<$,-F'2)%')8N')#%'('%-671<*?,7'5#'O5#'%D F%17%$<<'%9=+>(."'( ( M$F6)',_%O<<'%'55E%<'%'7'55'<7$57$*2%6)'%6'%5'*1%O#DE,7',-'-F%1/'--'5-$<) %',$)615'5<',,'<P'%-F'2)17#'?D%67'F%17%$<<'%8PV&6,$7J+-$<<'5,675'-$,,'L F%17%$<<'%6')*E,,'--2'<$=17&6,$7')%O<<'%'5#D6#'%''55E%<'%'&'-2%6D',-'$*0D'%) F%17%$<=-1<'%71#2'5#)172D$,6)')--62%')$*F%17%$<<'%5'-O#&B#'%'8 ( M1%),E75657'50$%-$<)6#671<*$))')'5%E22'<$)'%6$,'%=-1<622','D'%1F)6,1D'5-)V'5#' 2%6)'%6'%=<'5$,,67'D',2$5-67'-$)0$D'%','D$5-*1%*',)')172$5*O57'%'-1< ')',,'%*,'%'$*#'1D'5-)V'5#'_F%17%$<<'%=0$%#''5-)'<<67)*%'<0ED')P'%-F'2)-1<#') 06#)6,<'-)7'55'<$%&'(#'#'17%'*,' $&'5#'<$)'%6$,'FV1<%V#')8AE%,67)*%'<0ED'% #6--',E%'%'=$)P'%-F'2)<$)'%6$,')'%D',-)%O2)O%'%')=$)<$)'%6$,')'%O#D62,'))6,'5#$5-2 *1,2'-21,'215)'2-)=$)*1%<V,')<'##''52',)'?D',-'%*%'<7V%2,$%)=17$)<$)'%6$,')- F%17%' )'<$'%0E57'%5E%)-$<<'58(

16 15 ANBEFALINGER RD$,O'%657'50$%D6-)=$)&V#'-21,','#'%'=,E%'%'17','D'%'%1D'%1%#5')F1-6)6D'1D'%*1% 65#01,#')17)'<$'%5'6P'%-F'2)=,67'-1<65*1%<$5)'%5'F'7'%FV=$)<$)'%6$,')O5#'%#'%'))' %$<<'&')657',-'%17<'#'5%E22'*1%&'#%657'%0$%DE-'5),67)F1)'5)6$,')6,$)*V*,'%'17<'%' )B#',67'F1-6)6D''**'2)'%FV2,$--'%5'--1/6$,'<6,(?17','D'%5'-)%6D-',8N')'%#'%*1%'D$,O$)1%- DO%#'%657=$)#'%'%')71#)7%O5#,$7*1%$)D6#'%'O#D62,'<$)'%6$,')<'#$*-E)6#'*%'<21<5' 2%6)62FO52)'%8G'#'5*1%*?,7'%'D$,O$)1%-1D'%1%#5'#'$5&'*$,657'%0'%)6,9 + ;#1&'(#$&+2*+%):&'"(.)()*.,2'$4<+ N')-$<,'#'P'%-F'2)*1%,?&1765#01,#')$*#''52',)'2$F6),'%&?%*1%21%)'-B#'%,67'%'8 41%$)<O,677?%''50?('%'7%$#$*O5#'%D #6**'%'5)6'%657&?%<$)'%6$,')*%'<1D'%76D' O5#'%D6-'%5'-)?%%'<')1#'*%60'#=0'%O5#'%-)?%%'*,'2-6&6,6)')6*1%01,#)6,$)DE,7'<',,'< *1%-2',,67'?D',-'%17)6,$),E77'0?('%'DE7)FV'52',)'?D',-'%*%'<*1%$5#%'8 [$)'%6$,')&?%*%'<1D'%D6#'%'O#D62,'-<'#*12O-FV$)-62%'%','D$5-FV)DE%-$**1%-2',,67' -21,'F%1*6,'%8N'%2O55''2-'<F',D6-$%&'(#'-<'#$)-62%'=$)-F%17')='2-'<F,'%5'17 &6,,'#-6#'56<$)'%6$,')60?('%'7%$#*?%'%)6,7'52'5#',-'&,$5#))1-F%17'#'','D'%17f',,'% ','D'%<'#-D$7-1/6$,','D&$77%O5#8 [$)'%6$,')2$5<'#*1%#',-OFF,'%'-<'#<$)'%6$,')BF'%=#'%D6-O$,6-'%'%DE-'5),67'F165)'% 17f',,'%)'<$'%6P'%-F'2)6#'5'52',)'2,$--'17f',,'%FV-21,'584^6*1%<$*F,$2$)'%= F,$5/0'%)'75')$*','D'%5'-',D<'#O#7$57-FO52)62152%')'P'%-F'2)?D',-'%',,'%,6758 N')&?%-62%'-=$)-21,'%5'0$%#')5?#D'5#67')'256-2'O#-)B%FVF,$#-6*1%&65#',-'<'# 7'55'<*?%',-'$*')P'%-F'2)*1%,?&=#$#'))''%'5*1%O#-E)5657*1%$)*V#')1F)6<$,' O#&B))'$*O5#'%D6-5657'58 =8/$&8&)1&'()*>+.?)&'*(+2*+,2'#)0'()*+ ['#0'5&,62FV$)O5#'%-)?))'F1)'5)6',,'-B5'%76'**'2)'%17-62%'*1%$52%657D6,#')DE%''5 *1%#',9 o $)65#)E52''5,E57'%'65)%1#O2)615-F%1/'-=-V,'#'-$)P'%-F'2)622'65)%1#O/'%'-*1% -'5)6*1%01,#)6,,E%'%5'-F,$5,E75657$*#'5?D%67'O5#'%D o $)65##%$7'*,'%',E%'%'*%$#'5'52',)'2,$--'-,E%'%)'$<-$<)$5#%'F'%-15$,'7%OFF'%6 P'%-F'2)O5#'%D6-5657'5=0'%O5#'%1D'%D'('$5#%'*1%<'%*1%/'%)6*6/'%6578

17 16 o o o o o $))E52'-',D'P'%-F'2)*1%,?&')6')&%'#'%'-21,'F'%-F'2)6D=-V#'%O#1D'%#') '2-6-)'%'5#'2O%-O-=65)%1<?#'%17-',D'P'%-F'2))6<'%5'60?('%'7%$#-2'<$,E77'- 1F-$<,657-<?#'%-$<)65D1,D'%657$*A4`TF'%-15$,'=+M;T,E%'%'17-21,','#',-'8 $)1D'%D'('-OFF,'%'5#')6,)$7)6,?7')*1%E,#%'65##%$7',-'=0'%O5#'%65)%1<?#'%1< P'%-F'2)*1%*1%E,#%'-$<)1F*?,7'5#'65#-$)-6*1%01,#)6,&%O7'5$*0('<<'1F7$D'%8 $)-OFF,'%'#')5ODE%'5#'P'%-F'2)<$)'%6$,'<'#<$)'%6$,')BF'%=-1<7?%P'%-F'2) <'%'-B5,67O#'5*1%#''52',)'2,$--'DE%',-'%17O5#'%-)?))'%O#&%'#',-'FV-21,'58N') 2O55'*^DE%'65*1<$)'%6$,'%)6,-21,'5-?D%67',E%'%'=+M;T,E%'%'=A4`F'%-15$,'<D8 $)7'55'<*?%'P'%-F'2)65)'%D'5)615'%FV-21,'%=-1<O#*%$'50',0'#-&')%$7)5657 DO%#'%'-$)0$D'%'--1O%/'%17)6#)6,$)F%61%6)'%'P'%-F'2)65#-$)-'5=0'%O5#'%)6,$) *1%$52%'P'%-F'2)O#'5*1%#''52',)'2,$--'DE%',-'%8 $)7?%'#')2,$%)17)B#',67)*1%$,,'P'%-F'2),E%'%'=$)#'7'%5'<V#',''%*$%657'%17 <$)'%6$,'*%$P'%-F'2)<'#$5#%'=-V,'#'-$)<6-*1%-)V',-'%1<#'))'O5#7V-8 N'5%'))'','D<V,7%OFF'*1%P'%-F'2)&?%O5#'%-?7'-5E%<'%'17<O,67D6-65#-5ED%'-8A$<)6#67 &?%A4`TF'%-15$,'=+M;T,E%'%'17?D%67',E%'%'FV-21,'5)E52'-<'#6O5#'%D6-'%<V,7%OFF'58.'-O,)$)'%5'$*#'50'%DE%'5#''D$,O'%65765#62'%'%=$)P'%-F'2)<$)'%6$,')-1D'%1%#5'#'*12O- 1765#01,#'%<'%'%','D$5)*1%65#-21,657'517*1%<',,'<)%655')'5#*1%O#-21,657'58Q'%O5#'%9 o o o $)56D'$O')6P'%-F'2)I<$)'%6$,')F$--'%DE-'5),67)&'#%')6,','D'%6J82,$--''5#)6, ','D'%6I82,$--'=-$<)$)#')'%O0'5-67)-<E--67)$)7'55'<*?%'P'%-F'2)*1%,?&6*?%-)' 0$,DV%$*I82,$--'8 $)56D'$O')6#','$*P'%-F'2)U<$)'%6$,')<O,67D6-'%*1%,$D))6,c82,$--'=17$)56D'$O')6 P'%-F'2)K'%*1%,$D))6,b82,$--'8RD$,O'%657'5-#$)$<$)'%6$,''%*1%#6--'2,$--')%65- D'#21<<'5#'&'7%E5-'))6,)1c82,$--'%17)1b82,$--'%*%$-$<<'-21,'=0D1%*1%#'%2O5 '%)$,'1<*1%',?&67'65#62$)615'%8 $)65#01,#')6P'%-F'2)U0$%D6-)-67D','75'))6,'5-F'/6$,2,$--'6O#-21,657'5170$%0$*) 652,O#'%'5#'D6%25657'%6#'55'2,$--'8 o $)P'%-F'2)-1D'%1%#5'#'%','D$5-*1%O#-21,657-2,$--'%&?%O5#'%-?7'-5E%<'%'= 0'%O5#'%1<P'%-F'2)0$%-E%,67%','D$5-*1%O#-21,657-','D'%6-F'/6$,2,$--'%8

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling GLADSAXE Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling 1 Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling Gladsaxe Kommune Udgivet af Børne- og kulturforvaltningen November

Læs mere

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Lyngby-Taarbæk Kommune SAL Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Udgivelse: Børne- og Fritidsforvaltningen Lyngby-Taarbæk Kommune Udarbejdet af: Anne Leopold Tine Rosenberg Larsen Layout: Pædagogisk Center/sw

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM ALSIDIG UDVIKLING

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM ALSIDIG UDVIKLING FORSKNINGSBASERET VIDEN OM DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Alsidig udvikling... side 3 2. Når hele skolen sætter ind... side 5 3. Undervisningsprogrammer i alsidig udvikling...

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Lær børn og unge SociaLe færdigheder med trin for trin. og ville, vove, vælge! SpeciaL-pædagogiSk forlag

Lær børn og unge SociaLe færdigheder med trin for trin. og ville, vove, vælge! SpeciaL-pædagogiSk forlag Lær børn og unge SociaLe færdigheder med trin for trin og ville, vove, vælge! SpeciaL-pædagogiSk forlag Sociale kompetencer Sociale og emotionelle færdigheder kan læres på samme måde som alle andre færdigheder.

Læs mere

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling 2013 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e Vores målsætning er:... 2 Vores succeskriterier er:... 2 Vi lykkes når:... 3 I praksis betyder det at:... 3 Hvad forstår vi ved trivsel, konflikt,

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD Efteruddannelse med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring 2 Efteruddannelse med fokus på inklusion af BØRN I EN UDSAT POSITION Langt de fleste børn i Danmark går i dagtilbud.

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Evaluering. Fælles fagligt fundament: N y e B r il er l. I det pædagogiske arbejde. Mariagerfjord Kommune, UCN, Legetek.dk

Evaluering. Fælles fagligt fundament: N y e B r il er l. I det pædagogiske arbejde. Mariagerfjord Kommune, UCN, Legetek.dk Evaluering Fælles fagligt fundament: N y e B r il er l I det pædagogiske arbejde Mariagerfjord Kommune, UCN, Legetek.dk Rapporten er udarbejdet af: Gitte Larsen, cand. soc., lektor v/ucn Helle Meyer, cand.

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø - fra ideologisk projekt til meningsfuld pædagogisk praksis Indledning..... 2 Problemformulering 4 Metode:... 4 Teori.. 4 Definition af inklusion.

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

5-16 år 18 uger PERSPEKT. Undervisningsmateriale til træning af elevers emotionelle, personlige og sociale færdigheder

5-16 år 18 uger PERSPEKT. Undervisningsmateriale til træning af elevers emotionelle, personlige og sociale færdigheder 5-16 år 18 uger PERSPEKT Undervisningsmateriale til træning af elevers emotionelle, personlige og sociale færdigheder Perspekt øger elevernes forståelse for forskellighed og deres evne til konfliktløsning.

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere