Manual for bygningsadministration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual for bygningsadministration"

Transkript

1 Kolding Kommune Kommunale Ejendomme Manual for bygningsadministration September 2006, rev. nov Godkendt i Sammenlægningsudvalget for Ny Kolding Kommune den 20. november 2006 Udarbejdet af: Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Kommunale Ejendomme Nytorv Kolding

2 2 Præambel Under henvisning til: Styrelseslovens 17, stk. 6 Styrelsesvedtægtens 10, stk. 5, 11, 12 og 13 Overordnet ledelsesgrundlag for Kolding Kommune Med henblik på: at udtrykke Byrådets politikker for bygningsadministration at beskrive den samlede kommunale ramme samt retningslinier for bygningsadministration at bevare de kommunale bygningers kapitalværdi at bidrage til en tværgående koordination af kommunens arealdisponering at sikre at klimaskærme og vitale installationer er intakte at sikre at ejendommene fremtræder velvedligeholdte at belyse samspillet mellem mange aspekter: Brugerbehov, økologi, økonomi, arkitektur, byggeteknik, energi og miljø, arbejdsmiljø, byggeriets forskellige parter mv. at belyse hvorledes budgetgrundlaget til bygningsvedligehold tilvejebringes at beskrive samarbejdsrelationerne og rollefordelingen mellem forvaltningsgrenene og Bygningsafdelingen at medvirke som idekatalog for Kommunale Ejendommes medarbejdere og for de stående udvalg og forvaltningerne i forbindelse med kommunalt byggeri at synliggøre at de kommunale nybyggerier skal være sikre og sunde, harmonerer med omgivelserne og i det hele taget give borgerne arkitektoniske oplevelser at medvirke til at fremme energirigtig og økologisk adfærd hos brugerne af kommunens bygninger. På forslag fra: Formanden for Sammenlægningsudvalget. Efter: høring hos den designerede direktion indstilling fra Økonomiudvalget ( 13). Har: Sammenlægningsudvalget i Kolding har i møde den 20. november 2006 (Sag nr ), vedtaget omstående Manual for Bygningsadministration for Kolding Kommune med ikrafttræden 1. januar 2007 Kolding den 20. november 2006 P. s. v. Per Bødker Andersen Formand for Sammenlægningsudvalget

3 3 Indhold: 1 Indledning Introduktion Indhold Manualens ajourføring Rammer for bygningsadministration Politik, overordnede mål og opgaver Indsatsområder Virkemidler Administrative retningslinier for byggeopgaver Byggeopgavers igangsætning og bygherrefunktionen Kontraktsforvaltning Etablering af byggestyregruppe Kommunale Ejendommes ansvar Byggestyregruppens ansvar Forvaltningens ansvar Ad hoc grupper m.v. under byggestyregruppen Indgåelse af rådgiveraftaler Byggeopgavers organisering projektering og udførelse Indgåelse af entrepriseaftaler Beskrivelse af faseforløb for byggeopgaver Idéoplæg og byrådsbeslutning Byggeprogram Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt Udførelse Aflevering Drift Afhjælpningsperiode og 1-års eftersyn års eftersyn Administrative retningslinier for bygningsvedligehold Afgrænsning af planlagt vedligeholdelse Bygningsregistret Gennemførelse af planlagt vedligeholdelse

4 4 1 Indledning 1.1 Introduktion 1.2 Indhold Manual for bygningsadministration gælder for udformning, etablering og vedligehold af bygninger ejet af Kolding Kommune. Manualen gælder endvidere for Kolding Kommunes lejemål og selvejende institutioner, der helt eller delvist er finansieret af Kolding Kommune, i det omfang det er aftalt for den enkelte institution. Manualen samler og beskriver rammer og retningslinier for bygningsadministrationen som vejledning for Kommunale Ejendommes medarbejdere og for de stående udvalg og forvaltninger, som Kommunale Ejendomme servicerer. Den daglige brug og drift af kommunens bygninger varetages af de respektive forvaltningsgrene, og manualen indeholder ikke retningslinier i den forbindelse. Manualen er disponeret i 5 afsnit. Afsnit 1 Indledning giver introduktion til manualen og dens ajourføring. Afsnit 2 Rammer for bygningsadministration sammenfatter overordnede rammer for Kolding Kommunes bygningsadministration, herunder arkitekturpolitik, økologi, medarbejder- og borgerinddragelse m.v. i forbindelse med byggeopgaver og bygningsvedligehold. Afsnit 3 Administrative retningslinier for byggeopgaver beskriver Kolding Kommunes håndtering af byggeopgaver, herunder kompetencefordeling, bygherrefunktion m.v. Afsnit 4 Beskrivelse af faseforløb for byggeopgaver gennemgår en byggeopgaves forløb gennem faserne fra idéoplæg og byrådsbeslutning gennem projektering, udførelse, aflevering og drift. Afsnit 5 Administrative retningslinier for bygningsvedligehold beskriver Kommunale Ejendommes opgaver i forbindelse med ejendomsvedligehold. Til manualen hører en paradigmasamling af standarddokumenter. 1.3 Manualens ajourføring Ansvaret for ajourføring og vedligeholdelse af manualen og dens bilag er placeret hos byog udviklingsdirektøren således, at indholdet af manualen til stadighed er udtryk for byrådets ønsker på dette område. Ajoruføring af manualen og dens bilag sendes forinden i høring i Økonomi Forum inden den godkendes af by- og udviklingsdirektøren. Forslag til forbedring af manualen og dens anvendelse er meget velkomne og rettes til Kommunale Ejendomme, Økonomi Forum eller by- og udviklingsdirektøren

5 5 2 Rammer for bygningsadministration Kolding Kommune løser mange forskellige opgaver, som stiller en lang række specielle krav til de fysiske rammer: Børneinstitutioner, skoler, plejehjem og ældreboliger, fritidsfaciliteter, kontorer m.v. I forbindelse med både nybyggeri, renovering og vedligeholdelse af disse bygninger er der tale om et samspil mellem mange aspekter: Brugerbehov, økonomi, arkitektur, byggeteknik, energi og miljø, arbejdsmiljø, samarbejde mellem byggeriets forskellige parter m.v., og Kolding Kommune har derfor etableret en central byggeadministration, Kommunale Ejendomme, med henblik på at sikre en professionel indsats på området. Kommunale Ejendomme har ansvaret for alt kommunalt nybyggeri og vedligeholdelse af alle kommunale ejendomme. Afdelingens medarbejdere planlægger og gennemfører begge dele i tæt samarbejde med de enkelte forvaltninger. De kommunale nybyggerier skal være sikre og sunde, de skal harmonere med omgivelserne og i det hele taget give borgerne arkitektoniske oplevelser. Det mål skal Kommunale Ejendomme være med til at nå gennem rådgivning, ved indsamling og videreudvikling af ekspertise samt via et tæt samarbejde med håndværkere, entreprenører, arkitekter, ingeniører m.fl. Bygningsmassens omfang (ca etagekvm.) samt størrelsen af det løbende behov for vedligeholdelse og bygningsændringer har gjort det nødvendigt at udarbejde en overordnet og sammenfattende beskrivelse af rammerne for Kolding Kommunes bygningsadministration. I det følgende er rammerne beskrevet nærmere i forhold til målsætninger, indsatsområder og virkemidler. 2.1 Politik, overordnede mål og opgaver Kommunale Ejendomme varetager opgaver i overensstemmelse med Kolding Kommunes Ejendoms- og Boligpolitik samt de overordnede mål for politikken. Overordnede mål for kommunale bygninger: opføres med høj arkitektonisk kvalitet og således, at bygningerne harmonerer med omgivelserne opføres med hensigtsmæssige indretninger i tæt samarbejde med kommende brugere og den pågældende forvaltningsgren og således, at der skabes sunde og sikre miljøer vedligeholdes så kapitalværdien samt den arkitektoniske værdi bevares og således, at der fastholdes/skabes sunde og sikre miljøer fremme og synliggøre energibesparende og bæredygtige tiltag i kommunes bygninger indrettes hensigtsmæssigt og inspirerende. Inventar skal være ergonomisk rigtigt, god kvalitet og godt design. For Ejendoms- og Boligpolitik er der defineret opgaver for Kommunale Ejendomme: Nybyggeri, herunder byfornyelse Bygningsvedligeholdelse Indkøb af inventar Energiledelse Energistyring

6 6 2.2 Indsatsområder Politikker, overordnede mål og opgaver realiseres gennem arbejde med følgende indsatsområder ved gennemførelse af byggeopgaver og efterfølgende vedligehold: Planlægning Arkitektur og kvalitet Økologi Energiledelse Arbejdsmiljø og medarbejderinddragelse Inddragelse af Ældrerådet og Handicaprådet Inddragelse af brugere og borgere i øvrigt Sikring Kommunikationsudstyr og systemer Inventar og udstyr Udsmykning Vedligeholdelse Udvikling. Indsatsområderne beskrives nærmere i det følgende Planlægning Kommunale Ejendomme har ansvaret for, at byggeopgaver gennemføres i overensstemmelse med det til enhver tid gældende plangrundlag Arkitektur og kvalitet Kolding Kommune har som offentlig myndighed et særligt ansvar for arkitekturens udvikling og vilkår. Dels er kommunen en stor bygherre, dels er kommunen med til at planlægge rammerne for og kravene til byggeri, anlæg og landskaber. Kolding Kommunes bygningsmasse skal ikke være præget af en bestemt arkitekturopfattelse, men skal generelt være præget af kvalitet. Der er tale om en sammensmeltning af æstetiske, funktionelle, teknologiske, økonomiske og miljømæssige krav. Kommunen ønsker, at kommunens bygninger er hensigtsmæssigt indrettet og velholdte, hvilket fremmer motivation og kvalitet i opgaveløsningen for institutionernes medarbejdere. Tilsvarende styrkes brugernes opfattelse af institutionens kvalitet og borgernes respekt for kommunens ejendomme. Kommunen ønsker effektiv udnyttelse af sine bygninger. Eksempelvis skal skolerne også udnyttes af andre brugere uden for skoletiden, ligesom idrætsanlæg også skal udnyttes i dagtimerne. I forbindelse med planlægning af både nybyggerier og ombygninger skal der inddrages overvejelser omkring mulighederne for dobbeltudnyttelse af faciliteterne. Realiseringen af arkitekturpolitikken ved byggeopgaver kan eksempelvis ske ved gennemførelse af konkurrencer, herunder arkitektkonkurrencer, projektkonkurrencer eller totalentreprisekonkurrencer. Ansvaret for at realisere arkitekturpolitikken i forbindelse med kommunale byggeopgaver og efterfølgende vedligeholdelse påhviler Kommunale Ejendomme.

7 Økologi Under projekteringen af et byggeri tages en lang række beslutninger, som har en afgørende indflydelse på forbruget af ressourcer, sundhedseffekterne på mennesker samt belastningen af det omgivende miljø. Det gælder i forhold til produktionen af byggematerialer samt opførelsen, driften, vedligeholdelsen og fjernelsen af bygningen. Kolding Kommune har gennem sin miljøpolitik forpligtet sig til at fremme en miljømæssig bæredygtig udvikling en udvikling som sikrer kommende generationer et rent og alsidigt miljø. Denne forpligtelse er et centralt aspekt i kommunens byggeopgaver, hvor målet vil være at mindske forbruget af ressourcer, sundhedseffekterne på mennesker samt belastningen af det omgivende miljø. For at indfri dette mål er en tidlig indsats nødvendig. En indsats, der skal påbegyndes allerede under projekteringen af et byggeri, hvor indflydelsen er størst og mulighederne flest. En indsats, hvor princippet skal være at forebygge frem for at afhjælpe, samt en indsats, der skal fokusere på bygningens samlede livsforløb. Miljøhensynet skal dog ikke kun være i fokus under projekteringen af byggeriet. Miljøhensynet skal også spille en central rolle i driftsfasen. Det er vigtigt, at valgene foretaget under projekteringen følges op af de rette handlinger i driftsfasen. Brugeradfærden får her en helt afgørende betydning, blandt andet for energiforbruget, som altid bør være i fokus. Ansvaret for, at byggeopgaver og vedligehold gennemføres i overensstemmelse med politikken for økologi, påhviler Kommunale Ejendomme. Ansvaret for bygningernes drift og for holdningsbearbejdning af medarbejdere og brugere i de enkelte bygninger påhviler forvaltningen Energiledelse Energiledelse varetages for alle Kolding Kommunes bygningsejendomme uanset størrelse. For hver bygning/institution udpeger forvaltningen en energiansvarlig, der forestår institutionens energiarbejde, herunder månedlig aflæsning af energi og vandforbrug, information til brugere m.v. Kommunale Ejendomme varetager opgaven omkring Energimærkning af bygninger og har ansvaret for kontakten til de energiansvarlige og for at registrere energi- og vandforbruget for alle institutioner Arbejdsmiljø og medarbejderinddragelse Bygningsmassen udgør de fysiske rammer for de ansattes daglige arbejde, og det er vigtigt for opgavevaretagelsen, at de fysiske rammer udgør et godt arbejdsmiljø. Af hensyn til arbejdsmiljøet og af hensyn til udnyttelsen af medarbejdernes viden og indsigt skal medarbejderne derfor inddrages i aktiviteter omkring etablering samt drift og vedligeholdelse af kommunens bygningsmasse. Kolding Kommunes rygepolitik skal sikre, at ingen medarbejdere, borgere, børn og elever mod sin vilje udsættes for passiv rygning i arbejds-, opholds- samt undervisningslokaler. Det skal tilstræbes, at der på den enkelte arbejdsplads opnås enighed om en rygepolitik. Der henvises til den til enhver tid gældende rygepolitik for Kolding Kommune.

8 8 Realiseringen af Kolding Kommunes arbejdsmiljøpolitik ved byggeopgaver og vedligehold sker ved inddragelse af sikkerhedsgruppen, hvor en sådan er etableret og evt. ved inddragelse af MED-udvalg/forvaltningudvalg. Ansvaret herfor påhviler forvaltningen. I forbindelse med byggeopgaver sker inddragelsen via byggestyregruppen, når denne er etableret, og forvaltningen har ansvaret for at udpege leder- og medarbejderrepræsentanter til byggestyregruppen, herunder repræsentant(er) fra sikkerhedsgruppen. Byggestyregruppen varetager herefter koordineringen. I forbindelse med bygningsvedligehold inddrages institutionens APV-handlingsplan ved gennemførelsen af tilstandsvurdering Inddragelse af Ældrerådet og Handicaprådet Kolding Kommunes politik for brugerinddragelse omfatter fastlagte retningslinier for høring af Ældrerådet og Handicaprådet, herunder i forbindelse med byggeopgaver og vedligehold, hvor det er relevant. Kommunens retningslinier er udmøntet i overordnet ledelsesgrundlag, hvortil der henvises. I forbindelse med byggeopgaver og vedligehold fastlægges udformning af udearealer, bygninger og anlæg, dels med udgangspunkt i FN s Standardregler for ligebehandling af handicappede, dels med udgangspunkt i danske normer og vejledninger for tilgængelighed for handicappede. Kommunale Ejendomme har ansvaret for at udarbejde og vedligeholde generelle retningslinier for tilgængelighed med udgangspunkt i ovenstående og har ansvaret for at fremlægge forslag til implementering af retningslinierne for konkrete byggeopgaver. Ansvaret for inddragelse af Ældrerådet og Handicaprådet i forbindelse med byggeopgaver og vedligehold påhviler generelt forvaltningen, der ligeledes fastlægger hvilke råd, der skal høres og hvornår. I forbindelse med byggeopgaver sker inddragelsen dog via byggestyregruppen, når denne er etableret, og byggestyregruppen er da ansvarlig for at høre de inddragede råd i overensstemmelse med forvaltningens ønsker og for at koordinere høringer i forhold til byggeprocessen Inddragelse af brugere og borgere i øvrigt Brugerne af kommunens bygningsmasse tilbringer ofte meget tid i de tilbudte fysiske rammer. Der er tale om meget forskellige brugere: Førskolebørn, skoleelever, ældre, deltagere i fritids- og kulturaktiviteter, pårørende, lejere m.v. Nogle brugere bor i bygningerne, andre bruger dem nogle år, måneder, dage eller blot timer. I det omfang det kan bidrage positivt, skal brugerne eller brugerorganisationer inddrages i aktiviteter omkring etablering, drift og vedligeholdelse af bygningsmassen. Ansvaret for at vurdere behovet for og i givet fald inddrage brugere i øvrigt påhviler byggestyregruppen.

9 Sikring Kolding Kommunes sikringspolitik er udmøntet i Stabsmanual for Risk Management, der giver retningslinier for hvad sikringen skal omfatte hvad der skal sikres mod. Ansvaret for, at sikringspolitikken realiseres i relation til bygningsprojekter og vedligehold, påhviler Kommunale Ejendomme. Kommunale Ejendomme er i den forbindelse ansvarlig for at forelægge alle byggeopgaver for afdelingen for Risk Management med henblik på at opnå optimal sikring Kommunikationsudstyr og systemer Formålet med Kolding Kommunes politik for informatik er at medvirke til at sikre den billigste og mest driftssikre løsning; herunder at påvirke organisationens omkostningsbevidsthed i driftssituationen. Kommunikationsanlæg omfatter datatransmissionsanlæg, telefonanlæg, televisionsanlæg (billed og video) samt alarmsystemer. Ansvaret for indkøb af kommunikationssystemer i forbindelse med byggeopgaver påhviler Kommunale Ejendomme i samarbejde med byggestyregruppen. Kommunale Ejendomme er i den forbindelse ansvarlig for at forelægge alle spørgsmål om projektering og køb/leasing af datatransmissions- og telefonanlæg for IT-afdelingen. Televisionsanlæg skal ligeledes forelægges IT-afdelingen såfremt det påtænkte anlæg skal anvende IT-afdelingens kabler til transmissionerne. Ansvaret for indgåelse af aftaler om abonnement og service påhviler forvaltningen, der er ansvarlig for at samarbejde med IT-afdelingen herom Inventar og udstyr Inventar og udstyr i kommunens ejendomme skal både signalere en høj kvalitet i overensstemmelse med byggeriets arkitektur og anvendelse og skal samtidig have en god ergonomisk og teknisk kvalitet, som sikrer god brugsværdi, lave vedligeholdelsesomkostninger og lang levetid, tilpasset bygningens formål og anvendelse. Krav til fast inventar og udstyr til byggeopgaver defineres af Kommunale Ejendomme på baggrund af behov oplyst af forvaltningen og institutionen. Krav til løst inventar og udstyr fastlægges af forvaltningen i samarbejde med institutionen. Ansvaret for indkøb af løst og fast inventar og udstyr i forbindelse med byggeopgaver påhviler Kommunale Ejendomme og koordineres via byggestyregruppen inden for den afsatte bevilling herfor. Ansvaret for efterfølgende supplering eller udskiftning af løst inventar påhviler forvaltningen, idet indkøb skal godkendes af Kommunale Ejendomme, der har ansvaret for at sikre en ensartet inventarlinie for den enkelte institution. Ansvaret for drift, vedligehold og rengøring af løst og fast inventar og udstyr påhviler forvaltningen.

10 Udsmykning Kolding Kommune ønsker, at byggerier, der udføres med Kolding Kommune som bygherre, bearbejdes kunstnerisk. Udsmykningen skal, set over en årrække, sikre en bred repræsentation af kunstarter og kunstnere, herunder internationale kunstnere, danske kunstnere og lokale kunstnere. Midler til udsmykningen sikres, ved at der ved alle byggeopgaver afsættes et beløb til udsmykning afhængig af anlægssummen: ved byggeopgaver under kr. afsættes ikke noget beløb ved byggeopgaver mellem og kr. afsættes min. kr ved byggeopgaver over kr. afsættes 1,5 % af anlægssummen, min. kr I tilfælde hvor beløbet er for lille til at kunne udnyttes forsvarligt, eller hvor opgaven ikke tilsiger kunstnerisk udsmykning, kan udsmykning undlades. Beslutning herom træffes af forvaltningen og skal i givet fald fremgå af indstillingen om anlægsbevilling. Beløbet kan anvendes til en eller flere kunstnere/konsulenter som konsulent ved farvesætning eller andre tilsvarende aspekter i opgaveløsningen ved indkøb af dennes/disses kunstværker ved forslag om kunstværkers placering ved bygningsintegreret kunst. Beløbet kan ligeledes anvendes til finansiering af tekniske løsninger, farvesætning, materialer, landskabsbearbejdning, beplantning eller lignende af særlig karakter, der kan give bygningen eller anlægget et særligt præg. For hver byggeopgave nedsættes et rådgivende kunstpanel, der omfatter repræsentanter for brugere, byggeriets rådgiver, 1-2 kunstkyndige, By- og Udviklingsforvaltning og den aktuelle forvaltning. Panelet har ansvaret for at sikre det kunstneriske niveau og er rådgiver for byggestyregruppen. Ansvaret for udsmykningen påhviler byggestyregruppen, der administrerer budgetrammen Vedligeholdelse Den udvendige vedligeholdelse af kommunens bygninger skal ud fra både økonomiske og æstetiske hensyn have høj prioritet. Det er på længere sigt mest hensigtsmæssigt, at vedligeholdelsen har forebyggende karakter. En velholdt klimaskærm har afgørende betydning for bevarelsen af bygningernes værdi og levetid. En effektiv styring og vedligeholdelse af de tekniske installationer har væsentlig betydning for indeklimaet, men har også stor betydning for installationernes funktionalitet og levetid. Bygninger, installationer og anlæg skal naturligvis være ufarlige for medarbejdernes og brugernes helbred og sundhed. Den indvendige vedligeholdelse af overflader m.v. har betydning for arbejdsmiljøet i bred forstand.

11 11 Komfort og æstetiske værdier er her forhold, der indvirker på arbejdsmiljøet og brugernes opfattelse af byggeriet. En god indvendig vedligeholdelse har også indflydelse på mulighederne for en effektiv drift, ligesom en god vedligeholdelse medvirker til at skabe inspirerende omgivelser. I den forbindelse er hurtig afhjælpning af skader herunder hærværksskader og graffiti vigtig og skal prioriteres højt. God vedligeholdelse har også den generelle effekt, at den smitter af på den samlede kvalitetsoplevelse. Vurdering af behovet for vedligehold sker ved tilstandsvurderinger, der gennemføres med intervaller på højst 2 år og danner grundlag for en langsigtet planlægning og en årlig budgettering af vedligeholdelsen for 4 budgetår. Tilstandsvurderinger omfatter ikke en registrering af institutionens eller brugernes ønsker om ændret funktion eller anvendelse. Ansvaret for at gennemføre tilstandsvurderinger og for planlagt bygningsvedligeholdelse påhviler Kommunale Ejendomme inden for den af Byrådet afsatte budgetramme herfor. Ansvaret for løbende vedligeholdelse, herunder afhjælpning af hærværksskader og graffiti, påhviler forvaltningen. Ansvaret for at registrere og behandle eventuelle ønsker om ændret funktion eller anvendelse påhviler forvaltningen Udvikling Som offentlig myndighed og som stor ejendomsbesidder kan Kolding Kommune spille en aktiv rolle for udviklingen omkring dansk byggeri. Eksempler er: Udviklingen af arkitekturen i offentlige bygninger, udvikling af metoder til mere miljø- og energirigtig projektering, afprøvning af nye samarbejdsformer i bygge- og anlægsprojekter, forsøg med udvikling af fleksible bygninger, afholdelse af interne kurser og seminarer samt gennemførelse af konkrete demonstrationsprojekter. 2.3 Virkemidler Kolding Kommune ønsker at indgå i samarbejder med andre parter omkring sådanne udviklingsprojekter: Myndigheder, organisationer, rådgivere, entreprenører, videnscentre m.fl. Til realiseringen af Kolding Kommunes politik, overordnede mål og opgaver er der følgende virkemidler til rådighed: Kommunale Ejendomme Manual for bygningsadministration Paradigmaer Elektronisk arkivering Bygningsregister - stamdata Bygningsregister - planlagt vedligeholdelse Kompetenceudvikling Evalueringer. Virkemidlerne beskrives nærmere i det følgende.

12 Kommunale Ejendomme Kommunale Ejendomme er en service- og samarbejdspartner for forvaltningerne og institutioner i alle byggespørgsmål gennem varetagelsen af alle bygherrefunktioner og byggeteknisk rådgivning. Kommunale Ejendomme indgår i et tæt samspil med sine omgivelser og optræder både som leverandør og modtager af ydelser. Parterne er bl.a. forvaltninger, institutioner, arkitektfirmaer, ingeniørfirmaer, entreprenører, håndværkere samt borgere. Kommunale Ejendomme er derfor central i Kolding Kommunes rolle som bygherre. Afdelingen skal derfor hele tiden være opmærksom på, hvornår omgivelserne stiller ændrede krav og forventninger til afdelingens ydelser og måde at agere på. Kommunale Ejendommes opgaver er: Administration af nybyggeri og byfornyelse Administration af bygningsvedligehold Administration af energiledelse Administration af energistyring Administration af indkøb af inventar i overensstemmelse med manualen Manual for bygningsadministration Foreliggende manual indeholdende rammer og administrative retningslinier for byggeopgaver og bygningsvedligehold, vedtaget af Sammenlægningsudvalget Paradigmaer For at sikre en høj og ensartet kvalitet i Kolding Kommunes arbejde med byggerelaterede opgaver - herunder vedligeholdelse - udarbejdes løbende en række standardbeskrivelser også kaldet paradigmaer. Der findes paradigmaer for håndtering af alle byggeriets faser dvs. programudarbejdelse, projektering, udbud, licitation, kontrahering, udførelse, drift og vedligehold samt håndtering af byggeriets økonomi. Eksempelvis er formålet med standardbyggeprogrammet at give ensartede retningslinier for udarbejdelse af byggeprogram og dispositionsforslag ved fremtidige byggerier for Kolding Kommune. Standardbyggeprogrammet er et paradigma for et konkret program til en aktuel byggeopgave. Kommunale Ejendomme har ansvar for, at paradigmaerne revideres, suppleres og fornyes løbende efter behov Elektronisk arkivering Kommunale Ejendomme har til opgave at opbygge og vedligeholde et elektronisk tegningsarkiv over kommunale ejendomme. Dokumentation afleveres elektronisk for nye projekter, mens ældre bygninger gradvis overføres fra papirarkiv til elektronisk arkiv.

13 Bygningsregister - stamdata Kommunale Ejendomme etablerer og vedligeholder et edb-baseret bygningsregister over de ejendomme Kolding Kommune disponerer over, herunder både ejede og lejede ejendomme. Bygningsregistrets stamdata for de enkelte ejendomme indeholder oplysninger om Ejerforhold (herunder udvalg, evt. lejet ejendom) Ejendom (herunder ejendomsnummer, BBR nummer, adresse, matrikel nr. m.v.) Bygning (herunder bygningsnummer, BBR-arealer, anvendelser m.v.) Ejendommens stamdata giver mulighed for at udtrække og sortere oplysninger om ejendomme, eksempelvis oplysninger om daginstitutioner i kommunen, herunder arealer, beliggenhed m.v Bygningsregister - planlagt vedligeholdelse Bygningsregistrets øvrige data anvendes ved ejendommenes vedligeholdelse. Kommunale Ejendomme vedligeholder bygningsregistrets data og foretager en tilstandsvurdering af bygninger med 2 års intervaller som grundlag for en langsigtet planlægning og budgettering af vedligeholdelsen Kompetenceudvikling Kolding Kommune vil fremme kompetencemiljøer, hvor der skabes mulighed for udvikling og videndeling på tværs af afdelinger, sektorer og institutioner. Det forudsætter blandt andet, at ledere og medarbejdere kan begå sig i det faglige, det personlige og det sociale område. Kommunens byggemedarbejdere skal have muligheder for at hente ny viden og inspiration gennem interne udviklings- og uddannelsesaktiviteter, samt eksterne byggefaglige uddannelsessteder. Teknisk servicepersonale bør mindst en gang årligt samles, hvor der informeres om emner som byggeri, bygningsvedligehold, energi, miljø m.v. Kommunale Ejendomme tager i samarbejde med relevante interne parter initiativ til arrangementerne Evalueringer Der gennemføres løbende erfaringsopsamlinger - herunder evalueringer - på udpegede områder. Kommunale Ejendommes følgegruppe udpeger de projekter eller temaer, der skal evalueres.

14 14 3 Administrative retningslinier for byggeopgaver De administrative retningslinier for byggeopgaver omhandler processen i forbindelse med Kolding Kommunes byggearbejder og fastsætter for hvem og hvornår, projekter skal forelægges og besluttes af de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Retningslinierne anvendes ved alle byggerier, hvortil der gives anlægsbevilling. Retningslinierne finder ikke anvendelse ved anlægsarbejder som eksempelvis vejanlæg uden for Kommunale Ejendommes ansvarsområde. Retningslinierne finder ikke anvendelse ved bygningsvedligehold, der er beskrevet i afsnit 5 om Administrative retningslinier for bygningsvedligehold. Retningslinierne er ikke udtømmende for alle typer af byggeopgaver og byggeorganisationer, og Kommunale Ejendomme er derfor sammen med forvaltningen ansvarlig for at supplere retningslinierne for den enkelte opgave, såfremt der er behov for det. 3.1 Byggeopgavers igangsætning og bygherrefunktionen På grundlag af et konstateret behov træffer det stående udvalg/forvaltningen beslutning om udarbejdelse af idéoplæg som grundlag for en eventuel senere indstilling til det stående udvalg om en byggeopgave. Forvaltningen forestår analysearbejdet bistået af Kommunale Ejendomme og udarbejder idéoplæg incl. anlægs- og driftsbudget, rammetidsplan og andet nødvendigt grundlag for forvaltningens samlede indstilling. Jf. styrelsesvedtægtens 13 påhviler bygherrefunktionen det stående udvalg. Forvaltningens indstilling vil normalt indeholde forslag om, at det stående udvalg bemyndiger direktøren for forvaltningen til at varetage udvalgets opgaver jf. styrelsesvedtægtens 13 i forbindelse med byggeriet, og at direktøren er berettiget til at foretage subdelegation. Forvaltningens indstilling godkendes af det stående udvalg og videresendes til Økonomiudvalg og Byråd. Byrådet træffer beslutning om byggeopgavens igangsætning og godkender anlægsbevilling. Forvaltningsdirektøren har ansvaret for byggeriets funktion. Forvaltningsdirektøren delegerer byggeopgaven og den tilhørende anlægsbevilling videre til by- og udviklingsdirektøren, der herefter er ansvarlig for byggeriets projektering, udførelse og kvalitet i overensstemmelse med Byrådets beslutning. By- og udviklingsdirektøren er berettiget til at foretage subdelegation til Kommunale Ejendomme. Kommunale Ejendomme varetager således bygherrefunktionen internt og eksternt og kan engagere rådgivere og entreprenører i overensstemmelse med de administrative retningslinier.

15 15 Byggeopgavers organisering jf. ovenstående er vist nedenfor: Byrådet Økonomiudvalg Det stående udvalg Direktør Fagforvaltningen Byggeriets funktion By- og udviklingsdirektøren Byggeriets kvalitet, projektering og udførelse Områdechef Kommunale Ejendomme Rådgivere Entreprenører Den overordnede kompetencefordeling gennem en byggeopgaves forløb er beskrevet i nedenstående kompetencediagram for byggeopgaver. U: Udarbejder KU: Kan udarbejde I: Indstiller G: Godkender M: Medvirker KM: Kan medvirke O: Orienteres Byråd Økonomiudvalg Det stående udvalg Forvaltningen Byggestyregruppen Kommunale Ejendomme bygherrerådgiver projektrådgiver Tage initiativ til byggeopgave Udarbejde oplæg til byggeopgave Beslutte igangsætning af idéoplæg U KU Udarbejde idéoplæg incl. bilag U M KM KM Godkende indstilling incl. idéoplæg G U G G+I G+I I Etablere byggestyregruppe G U Forestå byggeriets funktion O U O O Forestå projektering, udførelse og aflevering Forestå drift O O G U KM KM G U+I

16 Kontraktsforvaltning By- og Udviklingsforvaltningen, Økonomiafdelingen er ansvarlig for opbevaring og registrering af sikkerhedsstillelser-/garantier og Centralforvaltningen, Økonomi og Finans er ansvarlig for af anmeldte transporter. Sikkerhedsstillelser i forbindelse med rådgiveraftaler udformes som en anfordringsgaranti, der kan hæves af bygherren uden rettergang og skal indestå indtil den frigives af bygherren. Sikkerhedsstillelser i forbindelse med entrepriser udformes i henhold til aftaleformular i AB92. Sikkerhedsstillelser kan undlades ved entrepriser under 0.5 mio kr. ekskl. moms. Bedømmelse af sikkerhedsstillelser og eventuel afvisning af transport skal ske i og Centralforvaltningen, Økonomi og Finans i samråd med Kommunale Ejendomme. Udbudsmateriale, entreprisekontrakter, projektmateriale, tidsplaner, aftalesedler og korrespondance skal journaliseres og opbevares i Kommunale Ejendomme. 3.3 Etablering af byggestyregruppe Senest inden igangsætning af programfasen etableres byggestyregruppen som koordinerer arbejdet mellem Kommunale Ejendomme, forvaltningen og de berørte institutioner og følger byggeriet gennem projektering, udførelse og aflevering. Byggestyregruppen sikrer, at byggeriets interessenter inddrages og har følgende sammensætning: 1-2 repræsentanter fra Kommunale Ejendomme 1-2 repræsentanter for forvaltningen 1 lederrepræsentant fra institutionen 1-3 repræsentanter fra institutionens medarbejdere, herunder 1 sikkerhedsrepræsentant Kommunale Ejendommes ansvarlige projektleder varetager formands- og sekretærfunktionen og har ansvaret for byggestyregruppens etablering og funktion. Kommunale Ejendommes projektleder er berettiget til at subdelegere sekretærfunktionen til tilknyttet ekstern bygherrerådgiver eller projekterende rådgiver. Forvaltningen udpeger egen repræsentant i byggestyregruppen og er ansvarlig for, at der udpeges leder- og medarbejderrepræsentanter fra institutionen. Antallet af repræsentanter fra de enkelte interessenter afhænger af opgavens størrelse og karakter. Byggestyregruppen kan udvides efter behov, eksempelvis ved inddragelse af repræsentant for forældre- eller skolebestyrelse, eller når flere institutioner er involveret i en byggeopgave. Byggestyregruppen har ansvaret for at inddrage det rådgivende kunstpanel i forbindelse med kunstnerisk udsmykning af byggeriet. Byggestyregruppen har ansvaret for at gennemføre høringer af Ældrerådet og Handicaprådet efter opgavens karakter og efter forvaltningens ønske.

17 17 Byggestyregruppen kan i øvrigt nedsætte ad hoc-grupper til belysning af særlige emner, eller med henblik på inddragelse af brugergrupper. Byggestyregruppens organisering er vist nedenfor: Det stående udvalg Direktør, fagforvaltningen By- og udviklingsdirektøren Områdechef Kommunale Ejendomme Byggestyregruppe n Høring af Ældreog Handicaprådet - Rådgivende kunstpanel Ad hoc - grupper Byggestyregruppen nedlægges, når byggeriet afleveres til forvaltningen. Ved større byggeopgaver typisk større opgaver der involverer flere stående udvalg kan Kolding Kommune beslutte at nedsætte en administrativ styregruppe på direktionsniveau med henblik på en tværgående koordinering. Beslutning om etablering af en administrativ styregruppe træffes i forbindelse med godkendelse af anlægsbevillingen. Den administrative styregruppe fastlægger kompetencefordelingen i forhold til Byggestyregruppen. 3.4 Kommunale Ejendommes ansvar Kommunale Ejendomme varetager bygherrefunktionen på grundlag af byrådsbeslutning og beslutning om delegering af ansvar. Kommunale Ejendomme er ansvarlig for byggeriets kvalitet og for projektering, udførelse og aflevering. Kommunale Ejendomme er ansvarlig for, at der nedsættes en byggestyregruppe, ligesom Kommunale Ejendomme er ansvarlig for at varetage sekretærfunktionen for indkaldelse og afholdelse af møder og generelt for byggestyregruppens arbejde. Kommunale Ejendomme er ansvarlig for organisering af byggeopgaven, herunder for antagelse af bygherrerådgiver, rådgivere, leverandører og entreprenører. Kommunale Ejendomme er ansvarlig for, at projektering og udførelse gennemføres i overensstemmelse med Byrådets beslutning, herunder at tidsmæssige og økonomiske rammer overholdes.

18 18 Kommunale Ejendomme er ansvarlig for, at projektet forelægges byggestyregruppen for godkendelse ved afslutningen af hver projektfase, og for at byggestyregruppen generelt holdes orienteret om byggeopgavens forløb, herunder om eventuelle ændringer af det godkendte projekt under udførelsen. Såfremt projektet afviger fra Byrådets beslutning, er Kommunale Ejendomme ansvarlig for at indhente byggestyregruppens godkendelse af forslag til justering, herunder evt. ændret omfang, kvalitet, økonomi eller tid. Kommunale Ejendomme indstiller herefter til forvaltningen, med henblik på fornyet indstilling og godkendelse i det stående udvalg, Økonomiudvalget og Byråd. Kommunale Ejendomme overvåger de engagerede rådgiveres arbejde og påser, at rådgiverne lever op til indgåede aftaler, herunder at rådgivernes ydelser leveres rettidigt, og at ydelserne har den fornødne og aftalte kvalitet i de enkelte faser som grundlag for godkendelser, videre projektering og udførelse. Kommunale Ejendomme påser, at de relevante myndigheder inddrages i byggeopgaven, herunder at byggeriet gennemføres i overensstemmelse med godkendt plangrundlag. Kommunale Ejendomme er ansvarlig for, at Kolding Kommunes arkitekturpolitik realiseres i projektet. Kommunale Ejendomme er ansvarlig for, at Kolding Kommunes politik for økologi realiseres i projektet. Kommunale Ejendomme er ansvarlig for, at Kolding Kommunes sikringspolitik realiseres i projektet, herunder at projektet forelægges afdelingen for Risk Management. Kommunale Ejendomme er ansvarlig for tegning af All-risk forsikring før byggeriet påbegyndes. Kommunale Ejendomme er ansvarlig for indkøb af kommunikationsudstyr og systemer. Kommunale Ejendomme er ansvarlig for indkøb af løst og fast inventar og udstyr. Kommunale Ejendomme påser, at kunstnerisk udsmykning realiseres i overensstemmelse med godkendt forslag og indgåede aftaler. Kommunale Ejendomme overvåger de engagerede leverandører og entreprenørers arbejde, og påser, at ydelser leveres rettidigt, og at ydelserne har den fornødne og aftalte kvalitet. Kommunale Ejendomme er ansvarlig for, at rådgiveransvarforsikringer og entrepriseforsikringer m.v. vedrørende projektering og udførelse af byggeriet tegnes. Kommunale Ejendomme er ansvarlig for byggeriets aflevering og overdragelse til forvaltningen. 3.5 Byggestyregruppens ansvar Byggestyregruppen er ansvarlig for at holde forvaltningen informeret om byggeopgavens forløb, via forvaltningens repræsentant. Byggestyregruppen er ansvarlig for at nedsætte relevante ad hoc grupper. Byggestyregruppen er ansvarlig for ad hoc gruppernes arbejde, og for at resultatet godkendes og indarbejdes i projektet inden for rammerne af Byrådets beslutning.

19 19 Byggestyregruppen er ansvarlig for, at Kolding Kommunes arbejdsmiljøpolitik for medarbejderinddragelse realiseres i forbindelse med byggeopgaven ved inddragelse af sikkerhedsgruppen og evt. ved inddragelse af MED-udvalg via forvaltningens repræsentant. Byggestyregruppen er ansvarlig for, at Ældrerådet og Handicaprådet høres i forbindelse med byggeopgaven, efter forvaltningens ønske. Byggestyregruppen er ansvarlig for koordinering i forhold til Det Rådgivende Kunstpanel og for indgåelse af aftaler med kunstner m.v. om udsmykningen. Byggestyregruppen er ansvarlig for, at projektet opfylder brugsmæssige krav og ønsker inden for rammerne af Byrådets beslutning. 3.6 Forvaltningens ansvar På grundlag af Det stående udvalgs beslutning er forvaltningen ansvarlig for udarbejdelse af idéoplæg som grundlag for indstilling og beslutning i Det stående udvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Forvaltningen har ansvaret for byggeriets funktion i hele projektforløbet. Forvaltningen er ansvarlig for at udpege sin egen repræsentant i byggestyregruppen, og for at der udpeges leder- og medarbejderrepræsentanter fra institutionen. Gennem hele projektforløbet er forvaltningen ansvarlig for at vurdere, om projektets forudsætninger ændres og for at evt. ændrede forudsætninger godkendes og meddeles Kommunale Ejendomme. Forvaltningen er ansvarlig for, at Kolding Kommunes arbejdsmiljøpolitik for medarbejderinddragelse realiseres ved inddragelse af sikkerhedsgruppen og evt. ved inddragelse af MED-Udvalg. Ved nedsættelse af byggestyregruppe er forvaltningen ansvarlig for at udpege sikkerhedsrepræsentant til byggestyregruppen. Når byggestyregruppen er nedsat, overgår koordineringsansvaret i relation til byggeopgaven til Byggestyregruppen. Forvaltningen er ansvarlig for at inddrage Ældrerådet og Handicaprådet i overensstemmelse med Kolding Kommunes politik. Forvaltningen tager stilling til, i hvilket omfang rådene skal inddrages i forbindelse med byggeopgaven, og overdrager herefter ansvaret for høringer/inddragelse til byggestyregruppen. Forvaltningen er ansvarlig for, at bygningsforsikringer m.v. tegnes inden byggeriets aflevering i henhold til kommunens forsikringsplan. Forvaltningen overtager byggeriet og ansvaret for driften efter afleveringen, jf. i øvrigt afsnit 5 om administrative retningslinier vedrørende bygningsvedligehold. Forvaltningen er ansvarlig for, at institutionen rapporterer eventuelle mangler konstateret i 1- og 5-års ansvarsperioden til Kommunale Ejendomme.

20 Ad hoc grupper m.v. under byggestyregruppen Høring af Ældrerådet og Handicaprådet Varetages af Byggestyregruppen Rådgivende Kunstpanel Det rådgivende kunstpanel etableres for hver byggeopgave og er sammensat af 1 repræsentant for bygningens/institutionens brugere, udpeget af forvaltningen 1 repræsentant for det rådgivende/arkitekt firma 1-2 kunstkyndige udpeget af By- og Udviklingsdirektøren 1 repræsentant for den pågældende forvaltning 1 repræsentant for Kommunale Ejendomme. Kommunale Ejendommes repræsentant i det rådgivende kunstpanel er samtidig medlem af byggestyregruppen og sekretær for panelet. Ved byggeri og anlæg over 1 mio. kr. inddrages det rådgivende kunstpanel i forbindelse med bearbejdning af dispositions-/projektforslagsfasen. Kunstpanelet har følgende opgaver i dialog med byggestyregruppen: 1. Fastlægge tema for den kunstneriske udsmykning 2. Vælge kunstner 3. Godkende forslag fra kunstneren. Herefter inddrages kunstpanelet alene efter byggestyregruppens anmodning Andre ad hoc-grupper Nedsættes efter byggestyregruppens vurdering, og gruppernes kommissorium og arbejde koordineres af byggestyregruppen. 3.8 Indgåelse af rådgiveraftaler Rådgiveraftaler indgås på grundlag af Kolding Kommunes retningslinier og paradigmaer jf. bilagsoversigten. Kommunale Ejendomme er ansvarlig for udarbejdelse af rådgivningsaftaler, og for at aftalegrundlaget er tilstrækkeligt og entydigt. Kommunale Ejendomme er ligeledes ansvarlig for, at rådgiverne er bekendt med Kolding Kommunes administrative retningslinier og paradigmaer relevant for opgaven, og at disse indgår i aftalegrundlaget. Omprojekteringsklausul skal altid indgå i rådgivningsaftaler. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde om rådgiveren skal stille sikkerhed. Kommunale Ejendomme er ansvarlig for at følge op på indgåede rådgiveraftaler. Ved fag-/stor-/hovedentreprise Hvis det samlede budget for tjenesteydelser (rådgiverydelserne) ikke overstiger tærskelværdien for tjenesteydelser jf. EU s udbudsdirektiver, kan rådgiverydelserne efter Kommunale Ejendommes afgørelse enten udbydes eller aftales direkte efter forhandling.

21 21 Hvis det samlede budget for tjenesteydelser (rådgiverydelserne) overstiger tærskelværdien, skal aftale om projektrådgivning (arkitekt- og ingeniørprojektering, byggeledelse og tilsyn), samt evt. aftale om bygherrerådgivning udbydes i henhold til udbudsdirektivet. Aftale om tjenesteydelser med en samlet budgetramme under tærskelværdien for deltjenesteydelser kan efter Kommunale Ejendommes vurdering indgås efter forhandling, eventuelt efter udbud. Ved udbud af projektrådgivning (arkitekt- og ingeniørrådgivningsydelser) har Kommunale Ejendomme ansvaret for udarbejdelse af konkurrenceprogram, såfremt opgaven udbydes i projektkonkurrence udarbejdelse af øvrigt udbudsgrundlag valg af tilbudsgivere, evt. på grundlag af prækvalifikation varetagelse af udbudsforretningen bedømmelse af tilbud valg af rådgiver indgåelse af rådgiveraftale. Beskrivelsen af ydelser tager udgangspunkt i: Danske ARK og FRI s ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning Danske ARK, FRI og PLR s ydelsesbeskrivelser Anlæg og Planlægning Danske ARK s arkitektydelser - Byfornyelse Danske ARK: Danske Arkitekt virksomheder FRI: Foreningen af Rådgivende Ingeniører PLR: Praktiserende Landskabsarkitekters Råd. Ved totalentreprise Ved totalentreprise kan Kommunale Ejendomme vælge at tilknytte ekstern bygherrerådgiver. Aftale om bygherrerådgivning kan normalt indgås uden forudgående EU udbud, idet rådgiverydelser og andre tjenesteydelser, der indgår som en del af totalentreprisen, ikke skal medregnes ved vurdering af, om tærskelværdien for tjenesteydelser er oversteget. Såfremt budgettet for tjenesteydelser incl. bygherrerådgivning i relation til byggeopgaven overstiger tærskelværdien, skal Kommunale Ejendomme foretage udbud af bygherrerådgivningsydelsen efter EU s udbudsdirektiv. 3.9 Byggeopgavers organisering projektering og udførelse Kommunale Ejendomme er ansvarlig for at fastlægge byggeopgavens hensigtsmæssige organisering. Kommunale Ejendommes vurdering heraf baseres på opgavens karakter og størrelse. Afhængig af byggeopgavens pris kan den være omfattet af EU s udbudsdirektiver. Valget består sædvanligvis mellem udbud i fag-/hovedentreprise eller udbud i totalentreprise Fag-, stor- og hovedentreprise Fag-, stor- og hovedentreprise er karakteriseret ved, at Kolding Kommune indgår aftale med rådgivende arkitekt- og ingeniørfirmaer om at udarbejde hovedprojekt som grundlag for efterfølgende udbud og aftaleindgåelse om byggearbejderne i fag-, stor- eller hovedentreprise. Rådgiverne varetager byggeledelse og tilsyn under udførelsen.

22 22 Ved større eller komplicerede byggeopgaver kan Kolding Kommune vælge at indgå aftale med en bygherrerådgiver om at forestå programmering og udbud af rådgiverydelserne, samt evt. at varetage opfølgning under den efterfølgende projektering og udførelse. Ved mindre opgaver kan Kommunale Ejendomme vælge selv at varetage projektering, byggeledelse og tilsyn Totalentreprise Totalentreprise er karakteriseret ved, at projekteringsydelserne er en del af den samlede totalentreprise, og at Kolding Kommune indgår én samlet aftale herom med en totalentreprenør. Ved større eller komplicerede byggeopgaver indgår Kolding Kommune aftale med en bygherrerådgiver om at forestå programmering og udbud af totalentreprisen, samt at varetage opfølgning under den efterfølgende projektering og udførelse Partnering Partnering er en samarbejdsform, der grundlæggende er baseret enten på fag-, stor-, hovedentreprise- eller på totalentrepriseformen, og partnering er derfor ikke beskrevet yderligere. I partnering lægges særligt vægt på at etablere og fastholde et samarbejde parterne imellem med henblik på at optimere byggeriets kvalitet, pris m.v. Ved større eller komplicerede byggeopgaver indgår Kolding Kommune aftale med en bygherrerådgiver om at forestå programmering og udbud af partneringopgaven, samt at varetage opfølgning under den efterfølgende projektering og udførelse. Byggeri i partnering skal gennemføres i overensstemmelse med EU s udbudsdirektiver henholdsvis Tilbudsloven. Det typiske faseforløb i en byggeopgave for de 2 primære organisationsmodeller er illustreret på figuren på næste side.

23 23

24 Indgåelse af entrepriseaftaler Entrepriseaftaler indgås på grundlag af Kolding Kommunes retningslinier og paradigmaer jf. bilagsoversigten. Kommunale Ejendomme er ansvarlig for udarbejdelse af entrepriseaftaler og for at aftalegrundlaget er tilstrækkeligt og entydigt. Kommunale Ejendomme er ligeledes ansvarlig for, at entreprenørerne er bekendt med Kolding Kommunes administrative retningslinier og paradigmaer relevant for opgaven, og at disse indgår i aftalegrundlaget. Kommunale Ejendomme er ansvarlig for at følge op på indgåede entrepriseaftaler og efterfølgende projektfaser Ved fag-, stor- eller hovedentreprise Ved udbud i fag-, stor- eller hovedentreprise anvendes budgettet for de samlede byggearbejder incl. evt. bygherreleverancer som grundlag for vurdering af, om arbejderne skal udbydes efter EU s udbudsdirektiv. Er tærskelværdien ikke overskredet, sker tilbudsindhentning i overensstemmelse med Tilbudsloven. Ved udbud i fag-, stor- eller hovedentreprise har Kommunale Ejendomme ansvaret for udarbejdelse af arkitekt- og ingeniørprojekt og øvrigt udbudsgrundlag valg af tilbudsgivere, evt. på grundlag af prækvalifikation varetagelse af udbudsforretningen bedømmelse af tilbud valg af entreprenør(er) indgåelse af entrepriseaftale(r) Totalentreprise Hvis budgettet for byggeopgaven incl. projektering overstiger tærskelværdien jf. EU s udbudsdirektiv, skal totalentreprisen udbydes i henhold til direktivet. Er tærskelværdien ikke overskredet, skal totalentreprisen udbydes i overensstemmelse med Tilbudsloven. Ved udbud i totalentreprise har Kommunale Ejendomme ansvaret for udarbejdelse af byggeprogram og øvrigt udbudsgrundlag valg af tilbudsgivere, evt. på grundlag af prækvalifikation varetagelse af udbudsforretningen bedømmelse af tilbud valg af totalentreprenør indgåelse af totalentrepriseaftale.

25 25 4 Beskrivelse af faseforløb for byggeopgaver I beskrivelsen af faseforløbet for byggeopgaver beskrives, hvad der skal udarbejdes, forelægges og besluttes af hvem og hvornår i en konkret byggeopgave i Kolding Kommune. Der beskrives en generel model, der naturligvis skal tilpasses den konkrete byggeopgave. Uanset byggeopgavens organisering gennemlever en byggeopgave en række faser, hvor projektet afklares, beslutninger tages og realiseres i de efterfølgende faser. Faserne behandles i det følgende og er: 1. Idéoplæg og Byrådsbeslutning 2. Byggeprogram 3. Dispositionsforslag 4. Projektforslag 5. Forprojekt 6. Hovedprojekt 7. Udførelse 8. Aflevering 9. Afhjælpningsperiode og 1-års eftersyn 10. Drift og 5-års eftersyn. Beskrivelsen af faserne tager udgangspunkt i Danske ARK og FRI Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning, og i det følgende er henvist til relevante afsnit i ydelsesbeskrivelsen. Beskrivelsen af hver fase er disponeret i 5 underpunkter: Indhold Opgaver der påhviler Kommunale Ejendomme Opgaver der påhviler byggestyregruppen Opgaver der påhviler forvaltningen Resultat. Efter aflevering erstattes byggestyregruppen med Opgaver der påhviler institutionen Beskrivelsen af hver fase indledes med et kompetenceskema, der giver et overblik over kompetence- og arbejdsfordelingen i de enkelte faser.

26 Idéoplæg og byrådsbeslutning U: Udarbejder KU: Kan udarbejde I: Indstiller G: Godkender M: Medvirker KM: Kan medvirke O: Orienteres Byråd Økonomiudvalg Det stående udvalg Forvaltningen Byggestyregruppen Kommunale Ejendomme bygherrerådgiver Udarbejde Idéoplæg incl. bilag O U M KM KM Udarbejde bygningsmæssigt anlægsbudget og teknisk driftsbudget Udarbejde samlet anlægs- og driftsbudget for institutionen Godkende anlægsbevilling G I I I M O U M projektrådgiver U KM KM Indhold Idéoplægget er den første bearbejdning af tanker og ideer med henblik på en beslutning om byggeopgavens realisering. Udarbejdelse af idéoplæg besluttes af Forvaltningen. Idéoplægget indeholder normalt en behovs- og funktionsanalyse, der redegør for arealbehov og kapaciteter på kort og lang sigt. Arealer kan tilvejebringes ved: udnyttelse af disponibelt kommunalt areal køb eller leje af areal ny- eller ombygning af areal. Eventuelt analyseres flere alternative løsninger, ligesom flere alternativer kan indgå i indstillingen. Idéoplæggets faglige indhold er beskrevet i Danske ARK og FRI s Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning, kapitel 1.1. Opgaver der påhviler forvaltningen Forvaltningen inddrager Kommunale Ejendomme via by- og udviklingsdirektøren. Det påhviler forvaltningen at udarbejde idéoplægget herunder formulere projektets overordnede idé og formål, ønsker og krav fastlægge krav og ønsker til evt. økologiske tiltag udarbejde behovs- og funktionsanalyse vurdere og beskrive kapaciteter og/eller nettoarealbehov beskrive ønsker til lokalisering beskrive projektets tidsmæssige rammer, herunder evt. etapeopdeling at inddrage personale-/interessegrupper. Forvaltningen klarlægger forhold vedrørende arealerhvervelse, evt. ejendomskøb, anvendelse af eksisterende arealer m.v. i forhold til projektet og eventuelle alternativer. Forvaltningen udarbejder samlet anlægsbudget for institutionen incl. budget for afledte anlægsomkostninger (inventar, flytteudgifter m.v.) Grundlaget er Kommunale Ejendommes budget for de bygningsmæssige anlægsudgifter.

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Bilag til totalrådgivningskontrakt Etablering af sundhedshus i Skærbæk 3. september 2012 YDELSESBESKRIVELSE FOR TOTALRÅDGIVNING

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Licitation Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Senest ajourført den 26. januar 2010 LICITATION AFHOLDELSE OG GODKENDELSE SAMT INDGÅELSE AF ENTREPRISEKONTRAKTER 1. KOMPETENCE-

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger Agenda Problemstillinger Analyser og Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram Løsninger Byggeprogram Forberedelse Anbefalinger Konklusion 1 Initierende Problem Hvorledes kan ressourcerne, brugt på de

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune

Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord den 27-08-2012 1 Formål Formålet med disse Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Gymnasiefællesskabet i Roskilde

Gymnasiefællesskabet i Roskilde Gymnasiefællesskabet i Roskilde Samarbejdsmodel Vi har samarbejder på personaleadministration, jura, It, løn, Bogholderiområdet og Bygningsområdet. 2007 6 Selvstændige Gymnasier 2013-15 Gymnasier Lokal

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING

VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING DANSKE ARKITEKTVIRKSOMHEDER FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER 18. august 2008 1 Rådgiverens

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

INTRODUKTION TIL AB 92

INTRODUKTION TIL AB 92 INTRODUKTION TIL AB 92 DAGENS PROGRAM 14.30 Introduktion Advokat, partner Christian Molt Wengel Byggeprocessen Juraen Entrepriseformer Overblik over AB 92 Betaling og ekstraarbejder Tid og forsinkelse

Læs mere

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12 Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 1 Bestyrelse Byggeudvalg: Bestyrelsesformand Direktør Vicedirektør Økonomi og adm.chef 1 uddannelseschef

Læs mere

BESKRIVELSE AF ADMINISTARTIONSPRAKSIS VED

BESKRIVELSE AF ADMINISTARTIONSPRAKSIS VED 12-5-2014 VEJEN KOMMUNE BESKRIVELSE AF ADMINISTARTIONSPRAKSIS VED UDBUD AF BYGGEOPGAVER Ved kommunale bygninger Bygningsservice & Beredskab Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Rådgivning

Læs mere

1. Generelt Nærværende bilag udgør ordregivers opgavebeskrivelse. Bilaget udgør efter tilbudsafgivelse bilag 2 til kontrakten.

1. Generelt Nærværende bilag udgør ordregivers opgavebeskrivelse. Bilaget udgør efter tilbudsafgivelse bilag 2 til kontrakten. Bilag 2 Ordregivers opgavebeskrivelse 1. Generelt Nærværende bilag udgør ordregivers opgavebeskrivelse. Bilaget udgør efter tilbudsafgivelse bilag 2 til kontrakten. 2. Om selve anlægsprojektet Der skal

Læs mere

Fejl i udbudsmaterialet

Fejl i udbudsmaterialet Fejl i udbudsmaterialet 14. november 2015 Christian Molt Wengel Advokat, partner PRÆSENTATION 2 Hvad? Rådgiveren i byggeriet Krav til projekteringen Ansvar for projekteringen Krav til udbudsmateriale 3

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE Afsnit jf. ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 1. Rådgivning før Projektering Indeholdt 1.1 Ideoplæg 1.2 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 2.1 Projekteringsledelse

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Udbud af byggeopgaver. - en vejledning

Udbud af byggeopgaver. - en vejledning Udbud af byggeopgaver - en vejledning Forord I Varde Kommune har vi i 2012 vedtaget en planstrategi, der blandt andet har en vision om, at vi i Varde Kommune vil være den reneste kommune. Renhed i forbindelse

Læs mere

Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere.

Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere. Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere. Rammer og organisering Faxe Kommune har besluttet, at der i udbud af opgaver til private leverandører skal stilles krav om beskæftigelse af praktikanter.

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger 2012-2014. Totalrådgivningen skal udføres i henhold til denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

Ved bedømmelsen vægtes hovedkriterierne således, at tilbuddets tekniske værdi tillægges en

Ved bedømmelsen vægtes hovedkriterierne således, at tilbuddets tekniske værdi tillægges en SCENARIE A - TOTALRÅDGIVNING OG HOVED-/FAGENTREPRISE HOVEDAKTIVITETER Udarbejdelse af program Udarbejdelse af juridisk grundlag Annoncering Prækvalificering af totalrådgivere (5 udvælges) Udbud af totalrådgivning

Læs mere

Holtegården Opfølgning på boligplanen

Holtegården Opfølgning på boligplanen Holtegården Opfølgning på boligplanen Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 25. februar 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat

Læs mere

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering Center for Høretab resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 23. november 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Annonceringspligt. Annonceringspligt. Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser:

Annonceringspligt. Annonceringspligt. Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser: Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser: Før 1. juli 2007: Tilbudsloven (TBL) regulerede alene Bygge- og anlægsarbejder Gælder for arbejder op til EU s tærskelværdi påca. 40 mio. kr. ekskl.

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Brugerindflydelse i de forskellige faser

Brugerindflydelse i de forskellige faser Inddragende byggeproces Byggeriets faser og aktører www.regionmidtjylland.dk Oversigt over projektfaser 2 www.regionmidtjylland.dk 1 Brugerindflydelse i de forskellige faser Indflydelse Omkostning ved

Læs mere

Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering

Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering 21 Marts 2012 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige afsnit

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK INDHOLD 1. Indkøbspolitikkens formål. 3 1.1. Indkøbspolitik og de overordnede mål for Frederikssund Kommune.. 3 1.2. Indkøbspolitikkens omfang af afgrænsning 3 2. Grundlag

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012.

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. Den af organisationerne nedsatte arbejdsgruppe omfattede:

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen FRI og Danske ARK Ydelsesbeskrivelser Udgave Byggeri og Planlægning, april 2006. - Tilrettes let ultimo 2009. -

Læs mere

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen )

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) København Maj 2015 Sagsnr. 028156-0082 ham/liz Udbygningsaftale Mellem Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) og Rema Ejendom

Læs mere

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). UDKAST Aftale om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Kulkransporet Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

BILAG B TIL RÅDGIVERAFTALE: SØNDERJYLLANDSGÅRDEN AFGRÆNSNING AF RÅDGIVERS YDELSER YDELSESBESKRIVELSE 2012 BYGGERI & PLANLÆGNING

BILAG B TIL RÅDGIVERAFTALE: SØNDERJYLLANDSGÅRDEN AFGRÆNSNING AF RÅDGIVERS YDELSER YDELSESBESKRIVELSE 2012 BYGGERI & PLANLÆGNING BILAG B TIL RÅDGIVERAFTALE: SØNDERJYLLANDSGÅRDEN AFGRÆNSNING AF RÅDGIVERS YDELSER YDELSESBESKRIVELSE 2012 BYGGERI & PLANLÆGNING Ydelsesbeskrivelse 2012 B&P: Ja Nej Bemærkninger: 0. Rådgiverens rolle Rådgiveren

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

Bemærkninger A. Overblik over kompetencer

Bemærkninger A. Overblik over kompetencer Kompetenceskema 28. juni 2013 Fase 1 - Dokumentation i Planlægnings- og idéoplægsfasen X X Varetages af projektchef xxx, projektleder xxx, certificering mv. projektforløb med tilhørende økonomisk afløb

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - EN INTRODUKTION TIL FØLGEGRUPPENS ARBEJDE I RENOVERINGSSAGER Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewreferat Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30 Interviewede: Projektleder, arkitektfirmaet Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewområder: Projektmaterialet o Udarbejdelse af projektmateriale

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver Retningslinje for udbud af bygge- og anlægsopgaver 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overvejelser før en opgave udbydes... 4 Beslutningsprocedure ved udbud af bygge- og anlægsopgaver... 5 Gennemførelse

Læs mere

Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Temamøde om Ydelsesbeskrivelser for Bygherrerådgivning maj 2013

Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Temamøde om Ydelsesbeskrivelser for Bygherrerådgivning maj 2013 Temamøde om Ydelsesbeskrivelser for Bygherrerådgivning 2013 29. maj 2013 PROGRAM: 14.00 Velkomst og introduktion. 14.15 Introduktion til ydelsesbeskrivelserne for Bygherrerådgivning Niels Christian Toppenberg,

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Byggestyringsregler 2011

Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler - 2011 2 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund... 2 3. Formål... 2 4. Anvendelsesområde... 3 5. Kompetence og opgavefordeling... 3 6. Administrative regler og

Læs mere

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Juridiske forhold Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Kvalitetssikring Ny bekendtgørelse nr. 1179 af 04 10 2013 Offentligt byggeri Kvalitet, OPP og totaløkonomi

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg.

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg. 28-04-2014 Bilag C til Tilbudsgrundlag (TG) Totalrådgivning Vestre Fjordpark Tilbudsliste 1. Generelt Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre

Læs mere

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale:

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 Dato: 22. april 2013 J.nr.: 1 Parterne Undertegnede Lejre Kommune Lejrevej

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18-11-2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89402185 Jour. nr.: Ref.: LD Forslag om

Læs mere

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Region Syddanmark EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Udarbejdelse af udbudsgrundlag for Projektkonkurrence... 4 3. Varetagelse af Projektkonkurrence...

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

Helhedsplan for kvalitetsløft, modernisering og optimering af udnyttelsen af arealer i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig

Helhedsplan for kvalitetsløft, modernisering og optimering af udnyttelsen af arealer i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig Projektbeskrivelse Helhedsplan for kvalitetsløft, modernisering og optimering af udnyttelsen af arealer i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig Revideret d. 4. januar 2017 Børne- og Kulturforvaltningen Læring

Læs mere

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE BILAG 1 PROJEKTNR. A061791 DOKUMENTNR. 00 VERSION

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE REGLER FOR STYRING AF BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

SKANDERBORG KOMMUNE REGLER FOR STYRING AF BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER SKANDERBORG KOMMUNE REGLER FOR STYRING AF BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER Godkendt i Byrådet den 26. november 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelsesområde... 5 1.3 Definition

Læs mere

Bilag 4. Ydelsesbeskrivelse/ Afkrydsningsskema. BRD Teknik-udbud

Bilag 4. Ydelsesbeskrivelse/ Afkrydsningsskema. BRD Teknik-udbud Bilag 4 Ydelsesbeskrivelse/ Afkrydsningsskema BRD Teknik-udbud Februar 2016 Ydelsesbeskrivelse SKEMA TIL DANSKE ARK OG FRI S YDELSESBESKRIVELSER FOR ANLÆG OG PLANLÆGNING, 2013 Ved afkrydsning i feltet

Læs mere

Der henvises til bilag 3 Kunstprojekt, Det Nye Universitetshospital kunstnernavn 2013, (skitseprojekt v. kunstnernavn xxxxxxxx)

Der henvises til bilag 3 Kunstprojekt, Det Nye Universitetshospital kunstnernavn 2013, (skitseprojekt v. kunstnernavn xxxxxxxx) Projektafdelingen Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 UDKAST RÅDGIVNINGSKONTRAKT MED BILLEDKUNSTNER DK-8200 Aahus N Tel. +45 78469888 projektafdeling@@dnu.dk www.dnu.rm.dk Kunstopgave til Det Nye Universitetshospital

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere