Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011"

Transkript

1 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011

2 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand og kage

3 Agenda for præsentationen Formålet med informationsmødet Formålet med sammenlægningen (fordele og udfordringer) Økonomi Organisation Vedtægter og forretningsorden Sammenlægningsprocedurer Tidsplan for sammenlægningen Ny klub- og træningsdragt Nyt navn og logo

4 Formålet med informationsmødet Informere om: baggrunden for sammenlægningen, opbygningen af den nye forening og tidsplanen for sammenlægningen. Give medlemmerne i de to foreninger samt andre med interesse for foreningslivet i Alslev mulighed for at: stille spørgsmål til planerne, komme med forslag til ændringer og kommentere planerne.

5 Formålet med sammenlægningen Foreningens formål er gennem udøvelse af idræt, boldspil og anden aktivitet at skaffe medlemmerne sund legemsøvelse, og at fremme og styrke et godt kammeratskab og sammenhold mellem foreningens medlemmer. Formålet med sammenlægningen er at tilvejebringe de bedste betingelser for, at opfylde foreningens formål.

6 Fordele ved en sammenlægning Større klub med flere medlemmer fordel i forhold til indkøb, sponsorer og gennemførsel af visioner Bedre udnyttelse af ressourcer til at fokusere på sponsorer, aktiviteterne, visionerne og ikke mindst idrætten. Nemmere at rekruttere folk til udvalg/ bestyrelsen når de har mulighed for at beskæftige sig med lige det de brænder for. Det er én klub man kæmper for i stedet for to medvirkende til at samle byen, styrker kammeratskab og sammenhold

7 Udfordringer ved en sammenlægning Større klub med flere medlemmer og flere idrætsgrene går fra selvbestemmelse til medbestemmelse, sværere at opnå enighed (flere der skal blive enige og forskellige idrætsgrene med forskellige interesser og behov), ikke nødvendigvis samme interesser og visioner

8 Økonomi Det er besluttet at lægge de to foreningers økonomi/egenkapital sammen uden betingelser fra den dag hvor den nye forening stiftes. I andre sammenlægninger har dette vist sig at give den bedste start for den nye forening, specielt når begge foreninger, som i dette tilfælde, har en sund økonomi. Egenkapital: AGU: Kr. (31/3 2010) AB: Kr. (31/ ) Seneste resultat: AGU: Kr. (1/ /3 2010) AB: Kr. (1/ / )

9 Organisation Visionsudvalg Webmaster Ad hoc udvalg Støtteudvalg Sponsorudvalg Aktivitetsudvalg Indkøb Forretningsudvalg Formand Næstformand Kasserer Sekretær Medlem Idrætsudvalg Kroketudvalg Petanqueudvalg Svømmeudvalg Badmintonudvalg Tennisudvalg Håndboldudvalg Fodboldudvalg Gymnastikudvalg

10 Sponsorudvalg Aktivitetsudvalg Indkøb Webmaster Visionsudvalg Ad hoc udvalg Organisation Forretningsudvalg Formand Næstformand Kasserer Sekretær Medlem Bestyrelsen (Forretningsudvalget samt formanden i de øvrige udvalg) Petanqueudvalg Svømmeudvalg Badmintonudvalg Fodboldudvalg Håndboldudvalg Kroketudvalg Gymnastikudvalg Tennisudvalg

11 Besættelse af poster Forretningsudvalg: Forretningsudvalget består af minimum 3 medlemmer som vælges på generalforsamlingen. Forretningsudvalget konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Der er en formandskandidat samt kandidater til et par af de øvrige poster i forretningsudvalget. Øvrige udvalg: Udvalgene vælger selv udvalgsmedlemmer og en formand, som deltager i bestyrelsen. Udvalgene konstituerer sig selv og fastsætter selv forretningsorden. Udvalgene beslutter selv hvor mange medlemmer der skal være i de enkelte udvalg. Der er kandidater til de fleste udvalgsposter. Har du lyst til at være med til at udvikle den nye forening ved at gå ind i et af udvalgene, så kontakt formandskandidaten eller et udvalgs- eller bestyrelsesmedlem i AGU eller AB.

12 Vedtægter og forretningsorden De to foreningers bestyrelser har lavet et udkast til vedtægter og forretningsorden som skal godkendes/vedtages på den stiftende generalforsamling. Mest muligt er placeret i forretningsordenen, da ændringer til denne ikke kræver at det godkendes på en generalforsamling. Udkastet til vedtægter og forretningsorden placeres på de to foreningers hjemmesider, så alle har mulighed for at læse det inden den stiftende generalforsamling.

13 Vedtægter Forslag til vedtægter for Alslev FK: 1: Navn og hjemsted: Arbejdsnavn, som der arbejdes videre med, blev Alslev Forenede Klubber. Foreningen er hjemmehørende i Varde Kommune. 2: Formål: Foreningens formål er gennem udøvelse af idræt, boldspil og anden aktivitet at skaffe medlemmerne sund legemsøvelse, og at fremme og styrke et godt kammeratskab og sammenhold mellem foreningens medlemmer. 3: Tilhørsforhold: Foreningen er medlem af de interesseorganisationer, som den fungerende bestyrelse beslutter. Dog skal ind- og udmeldelse forelægges på en ordinær generalforsamling. 4: Forretningsudvalget og bestyrelsen udgør den overordnede ledelse i foreningen, og har som sådan ansvaret for, at den ledes på forsvarlig vis og i overensstemmelse med vedtægter og forretningsorden. Bestyrelsen består af et forretningsudvalg på minimum 3 medlemmer, samt 1 repræsentant fra hvert aktivitetsudvalg. Forretningsudvalget vælges på generalforsamlingen og konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær på førstkommende møde efter generalforsamlingen. Aktivitetsudvalgsformænd vælges af udvalgene.

14 Vedtægter 5: Medlemsoptagelse og evt. udelukkelse: Foreningen kan optage både aktive og passive medlemmer som respekterer foreningens love. Et medlem kan udelukkes, hvis særlige forhold gør sig gældende. Udelukkelsen skal dog forelægges den nærmest følgende generalforsamling, hvis den udelukkede kræver dette. 6: Kontingent: Det er bestyrelsen som fastsætter kontingentsatserne efter indstilling fra udvalgene 7: Generalforsamling: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar. Indvarsling sker ved bestyrelsens foranstaltning gennem offentliggørelse mindst 14 dage før generalforsamlingen. Forslag som ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som er fyldt 18 år. Et hvert medlem som er fyldt 18 år er valgbar til udvalgene og bestyrelsen. Yngre medlemmers stemmeret kan delegeres ud til en af forældrene, dog således at hver fremmødt kun har en stemme. Passive medlemmer har ikke stemmeret.

15 Vedtægter 8: Dagsorden Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal minimum omfatte følgende punkter: 1, Valg af dirigent, referent, og stemmetællere. 2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse. 3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af forretningsudvalg. 6. Udvalgene aflægger beretning. 7. Valg af bilagskontrollant samt suppleant for denne. 8. Eventuelt. 9: Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer eller 1/3 af bestyrelsen skriftlig indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremkommet overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. 10. Tegning af foreningen: Foreningen tegnes af forretningsudvalget. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

16 Vedtægter 11: Foreningens hæftelser. Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den tilstedeværende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer, udvalg eller bestyrelse nogen personlig hæftelse i relation til foreningens forpligtelser. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. 12: Regnskab og revision. Kassereren forestår foreningens regnskabs- og kassevæsen. Kassereren modtager alle indbetalinger og foretager alle udbetalinger af foreningens midler. Kassereren er pligtig til at holde foreningens midler skarpt adskilt fra andre midler. Foreningens midler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut, bortset fra nødvendige midler til foreningens daglige drift. 13: Vedtægtsændringer: Vedtægtsændringer skal forelægges generalforsamlingen, og skal godkendes med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 14: Foreningens opløsning Foreningens opløsning kan ske ved en på sædvanlig måde indvarslet generalforsamling, såfremt 2/3 af foreningens medlemmer er fremmødt og mindst 2/3 af disse stemmer for. Ellers afholdes en ny generalforsamling 14 dage senere, hvor simpelt flertal fra de fremmødte tæller. På generalforsamlingen tages, efter indstilling fra bestyrelsen, afgørelse om salg af ejendele, afvikling af forpligtigelser. Evt. formue tilfalder idræts- og ungdomsarbejdet i Alslev og omegn.

17 Forretningsorden Forretningsorden for forretningsudvalg, bestyrelse og udvalg i Alslev FK Forretningsudvalget: Forretningsudvalget varetager den overordnede ledelse af foreningen. Dog med undtagelse af personsager og økonomiske transaktioner. Forretningsudvalgets opgaver: Planlægge bestyrelsesmøderne med fastsættelse af tid og sted Udsende indkaldelse med dagsorden for bestyrelsesmøder. Repræsentere foreningen udadtil, og have kontakt til kommune og organisationer. I forretningsudvalget skal flertallet være til stede, før de er beslutningsdygtige. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Møder i forretningsudvalget afholdes efter behov.

18 Bestyrelsen: Forretningsorden Dagsorden til bestyrelsesmøderne udsendes til alle udvalgsformænd mindst 8 dage før mødet. Dagsorden bør som minimum indeholde følgende: Godkendelse af sidste referat, godkendelse af dagsorden, siden sidst, økonomi, særlige, aktuelle punkter, åben for tilføjelse og eventuelt (her kan der ikke træffes afgørelser). Ordstyrer ved bestyrelsesmøderne går på skift mellem udvalgsformændene iflg. udvalgslisten. Referatet udsendes til bestyrelse og udvalgsmedlemmer senest 8 dage efter mødet. Bestyrelsen godkender udvalgenes budgetter. Bestyrelsen kan uddelegere kompetence til bestyrelsesmedlemmer eller udvalg, herunder også ad- hoc udvalg. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er mødt. Afgørelse er vedtaget, når mere end halvdelen stemmer for. Bestyrelsesmedlemmerne har tavshedspligt om forhold, som kan skade personer eller foreningen. Revidering af forretningsorden kan foretages på bestyrelsesmøderne. Ved revidering angives dato for godkendelse.

19 Forretningsorden Udvalgene: Udvalgene vælger selv udvalgsmedlemmer og en formand, som deltager i bestyrelsen. Udvalgene konstituerer sig selv og fastsætter selv forretningsorden. Udvalgene ansætter selv trænere og ledere under ansvar overfor bestyrelsen. Udvalgene udarbejder børneattester for alle, som arbejder med børn i foreningen. Se bilag Udvalgene udarbejder budget for kalenderåret. Forretningsorden for generalforsamlingen. Dirigent vælges af forsamlingen, og leder generalforsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelse/forretningsudvalg Afstemninger foretages ved håndsoprækning, hvis ingen kræver skriftlig afstemning.

20 Sammenlægningsprocedurer Da der er tale om en sammenlægning/ fusion og dermed ikke en nedlæggelse af de gamle foreninger, så skal sammenlægningen ikke godkendes på en generalforsamling, men kan besluttes af de siddende bestyrelser i de to foreninger. De to bestyrelser ønsker dog ikke at gennemføre en sammenlægning, hvis ikke også medlemmerne ønsker det, så derfor skal sammenlægningen godkendes på de to foreningers generalforsamling henholdsvis den 25/2 (AB) og den 27/4 (AGU).

21 Tidsplan for sammenlægningen - 13/10 10: En række møder mellem de to bestyrelser 20/01 11: Informationsmøde 25/02 11: Generalforsamling i AB, hvor sammenlægningen skal godkendes af AB 27/04 11: Generalforsamling i AGU, hvor sammenlægningen skal godkendes af AGU 07/06 11: Stiftende generalforsamling i den nye forening 01/07 11: Officiel sammenlægning af de to foreninger (oprettelse af den nye forening) 20/08 11: Fejring af den nye forening under byfesten

22 Ny klub- og træningsdragt Kriterier for valg af ny klub- og træningsdragt: Pæn, Ikke en af de tidligere ny forening = ny start = ny klub- og træningsdragt, Må gerne adskille sig fra andre klubbers, så vi slipper for overtrækstrøjer, Ikke så speciel at det er svært at købe tøj i klubfarverne og God i forhold til reklametryk.

23 Nyt navn Navnekonkurrence: Kriterier : Ingen. Dog vil der blive lagt vægt på at navnet er dækkende og fremtidssikret (stadigt dækkende hvis andre af byens foreninger på et senere tidspunkt ønsker at komme med i foreningen). Periode : 20/ / Info : Informationer om konkurrencen kan fås på opslag i byen og på hjemmesiderne (alslevboldklub.dk; agu-alslev.dk; alslev.dk). Forslag : Afleveres i forsamlingshusets postkasse eller mailes til senest den 28/ Præmie : En ny klub- eller træningsdragt efter eget valg samt to billetter til festen lørdag aften under byfesten (20/8 2011). Vinder : Vindernavnet offentliggøres den 5/ på opslag i byen og på hjemmesiderne (alslevboldklub.dk; agu-alslev.dk; alslev.dk). Vinderen får samtidig direkte besked.

24 Nyt logo Logokonkurrence: Kriterier : Ingen. Dog vil der blive lagt vægt på at logoet er dækkende og fremtidssikret (stadigt dækkende hvis andre af byens foreninger på et senere tidspunkt ønsker at komme med i foreningen). Periode : 5/ / Info : Informationer om konkurrencen kan fås på opslag i byen og på hjemmesiderne (alslevboldklub.dk; agu-alslev.dk; alslev.dk). Forslag : Afleveres i forsamlingshusets postkasse eller mailes til senest den 15/ Præmie : En ny klub- eller træningsdragt efter eget valg samt to billetter til festen lørdag aften under byfesten (20/8 2011). Vinder : Vinderlogoet offentliggøres den 1/ på opslag i byen og på hjemmesiderne (alslevboldklub.dk; agu-alslev.dk; alslev.dk). Vinderen får samtidig direkte besked.

25 Fremtiden: I dag: A

26 Spørgsmål?

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Vedtægter for KFA Kampsport for alle

Vedtægter for KFA Kampsport for alle Vedtægter for KFA Kampsport for alle Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2010 Vedtægter for KFA Kampsport for alle 1. Navn og hjemsted Vedtægt for KFA - Kampsport for alle. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere