FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I DIREKTØR IB HENRIKSENS FOND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I DIREKTØR IB HENRIKSENS FOND"

Transkript

1 FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I DIREKTØR IB HENRIKSENS FOND CVR nr Side: 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Bestyrelsens sammensætning og udpegning Bestyrelsens konstituering Retningslinjer for bestyrelsesmøder Bestyrelsesmedlemmernes tavshedspligt og oplysningspligt Indkaldelse og dagsorden til bestyrelsesmøder Bestyrelsesmedlemmernes inhabilitet Beslutningsdygtighed Forhandlingsprotokol Tegningsregel Bestyrelsens opgaver og pligter Administrator Uddelinger Årsregnskab og årsberetning Forholdet til offentligheden og offentlige myndigheder, herunder Fondsmyndigheder-ne Ændringer i forretningsordenen Side: 2

3 FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I DIREKTØR IB HENRIKSENS FOND CVR nr Bestyrelsens sammensætning og udpegning 1.1 Under hensyn til behovet for fornyelse sammenholdt med behovet for kontinuitet tilstræber bestyrelsen, at der ved sammensætningen og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til mangfoldighed i henseende til køn, alder, erhvervserfaring m.v. 1.2 Bestyrelsen skal med respekt af udpegningsretten i fondens vedtægter sikre en grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen På fondens hjemmeside og/eller i den årlige ledelsesberetning redegøres der for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, ligesom der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer: i. Navn, stilling, og alder ii. iii. iv. Dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode, Medlemmets særlige kompetencer, Den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg i danske og udenlandske institutioner, virksomheder samt krævende organisationsformer, v. Hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., vi. Om medlemmet anses for uafhængigt. 1.4 Bestyrelsen vurderer og fastlægger løbende, hvilke kompetencer den skal råde over for at kunne udføre sine opgaver bedst muligt Erhvervsfondsudvalgtes anbefaling nr Erhvervsfondsudvalgets anbefaling nr Erhvervsfondsudvalgets anbefaling nr Side: 3

4 1.5 Konstaterer bestyrelsen, at der er væsentlige svagheder i bestyrelsens sammensætning, skal bestyrelsen tage initiativ til at ændre sammensætningen Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen, såfremt bestyrelsesmedlemmet i. er under konkurs, ii. iii. iv. gør sig skyldig i en handling, som gør den pågældende uværdig som bestyrelsesmedlem, på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at være medlem af bestyrelsen, eller har vist sig uegnet til at være medlem af bestyrelsen. 1.7 Bestyrelsesmedlemmer skal under alle omstændigheder udtræde af bestyrelsen i forbindelse med bestyrelsesmødet til godkendelse af fondens regnskab for det år, i hvilket de fylder 75 år. Aldersgrænsen offentliggøres på fondens hjemmeside og/eller i fondens årlige ledelsesberetning Mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne skal være bosat her i landet. 2. Bestyrelsens konstituering 2.1 Efter hver nyudpegning til bestyrelsen træder bestyrelsen sammen og vælger blandt sine medlemmer en formand samt en næstformand. Næstformanden fungerer i formandens sted ved dennes forfald. 2.2 Fratræder formanden eller næstformanden, eller er formanden eller næstformanden for længere tid ude af stand til at fungere, vælger bestyrelsen en anden formand henholdsvis næstformand. 4 5 Erhvervsfondsloven 44 Erhvervsfondsudvalgtes anbefaling nr Side: 4

5 2.3 Hvis formanden undtagelsesvis anmodes om at udføre særlige opgaver for fonden, skal dette ske ved en særskilt bestyrelsesbeslutning, der samtidig skal indeholde forholdsregler til sikring af, at bestyrelsen bevarer den overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der skal herunder sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden og den øvrige bestyrelse Retningslinjer for bestyrelsesmøder 3.1 Formanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre effektiviteten i bestyrelsens arbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmers arbejde enkeltvis og samlet 7. Ved formandens forfald overtager næstformanden formandens pligter. 3.2 Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden, et hvilket som helst andet medlem af bestyrelsen eller revisor forlanger det 8. Normalt holder bestyrelsen møder minimum 6 gange årligt, herunder minimum ét møde, hvor bestyrelsen forholder sig til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik og et årligt årsregnskabsmøde til godkendelse af fondens årsregnskab Bestyrelsesmøder kan afholdes ved anvendelse af elektroniske medier, i det omfang dette er foreneligt med bestyrelsens hverv. Et medlem af bestyrelsen kan dog til enhver tid forlange, enten at der finder en mundtlig drøftelse sted, eller at et bestyrelsesmøde afholdes som et egentligt fysisk møde Bestyrelsesmøder kan afholdes skriftligt, i det omfang dette er foreneligt med bestyrelsens hverv. Et medlem af bestyrelsen kan dog til enhver tid forlange, enten at der finder en mundtlig drøftelse sted, eller at et bestyrelsesmøde afholdes som et egentligt fysisk møde Revisor har ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandling af årsregnskaber m.v., der påtegnes af revisor. Revisor har pligt til at deltage i bestyrelsesmøder, såfremt ét medlem af bestyrelsen kræver det Erhvervsfondsudvalgets anbefaling nr Erhvervsfondsudvalgtes anbefaling nr Erhvervsfondsloven 55 Der henvises til Forretningsordenens pkt Erhvervsfondsudvalgets anbefaling nr samt Erhvervsfondsloven 55, stk. 1 Erhvervsfondsloven 56, stk. 2 Erhvervsfondsloven 56, stk. 1 Erhvervsfondsloven 54, stk. 1 Side: 5

6 3.6 Fondens revisor skal føre en revisionsprotokol i overensstemmelse med lovgivningen. Revisionsprotokollen skal forelægges på ethvert bestyrelsesmøde til bestyrelsens stillingtagen. Enhver protokoltilførsel skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 3.7 Bestyrelsens medlemmer kan for deres bestyrelsesarbejde tillægges et fast vederlag efter bestyrelsens beslutning. Vederlaget må ikke overstige hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Oplysning om hvert enkelt bestyrelsesmedlems samlede vederlag fra fonden og andre virksomheder i koncernen, herunder vederlag for rådgivning eller lignende for fonden og dennes dattervirksomheder og tilknyttede virksomheder, offentliggøres i fondens årsregnskab Bestyrelsesmedlemmernes tavshedspligt og oplysningspligt 4.1 Bestyrelsesmedlemmerne har tavshedspligt med hensyn til det, de erfarer i deres egenskab af medlemmer af bestyrelsen, medmindre der er tale om forhold, der af bestyrelsen er bestemt til eller ifølge den for fonden gældende lovgivning er genstand for umiddelbar offentliggørelse Skriftligt materiale, som udleveres i forbindelse med bestyrelsesmøder, skal behandles strengt fortroligt. Hvert enkelt medlem er ansvarlig for, at det materiale han modtager, ikke kommer udenforstående i hænde. 4.3 Fratræder et bestyrelsesmedlem, skal medlemmet til bestyrelsens formand efter påkrav tilbagelevere alt fortroligt materiale, medlemmet måtte være i besiddelse af, og som medlemmet har modtaget i sin egenskab af bestyrelsesmedlem. Måtte et bestyrelsesmedlem afgå ved døden, påhviler tilbageleveringspligten hans bo Erhvervsfondsudvalgtes anbefaling nr og samt Erhvervsfondsloven 49 Erhvervsfondsloven 57 Side: 6

7 5. Indkaldelse og dagsorden til bestyrelsesmøder 5.1 Formanden indkalder skriftligt til bestyrelsesmøderne 16. Indkaldelsen, dagsordenen og eventuelt materiale vedrørende de enkelte punkter skal så vidt muligt være bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest 7 dage før mødets afholdelse. Varslet kan afkortes af formanden, når særlige forhold gør det nødvendigt. 5.2 Bestyrelsen kan dog på sit møde også behandle punkter, som ikke har været optaget i indkaldelsens dagsorden, forudsat at alle medlemmer får mulighed for at deltage i behandlingen. 6. Bestyrelsesmedlemmernes inhabilitet 6.1 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem fonden og ham selv, eller om søgsmål mod ham selv, eller om aftale mellem fonden og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis han har en væsentlig interesse deri, der kan være stridende mod fondens Ethvert bestyrelsesmedlem har pligt til at underrette de øvrige bestyrelsesmedlemmer om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til at rejse spørgsmål vedrørende bestyrelsesmedlemmets habilitet. 7. Beslutningsdygtighed 7.1 Medmindre fondens vedtægt eller lovgivningen foreskriver en større majoritet, er bestyrelsen beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede Beslutning træffes ved almindelig stemmeflerhed, medmindre fondens vedtægt eller fondslovgivningen kræver større majoritet. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i hans forfald næstformandens stemme afgørende Beslutninger må ikke tages, uden at samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling. 7.4 Bestyrelsen påser, at der ikke uden fondsmyndighedens samtykke foretages eller medvirkes til ekstraordinære dispositioner, der kan medføre risiko for, at fondens vedtægt ikke overholdes Erhvervsfondsloven 52, stk. 2 samt Erhvervsfondsudvalgets anbefaling nr. 2 Erhvervsfondsloven 51 Erhvervsfondsloven 53, stk. 1 Erhvervsfondsloven 53, stk. 3 Side: 7

8 8. Forhandlingsprotokol 8.1 Der skal føres en forhandlingsprotokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger Af protokollen skal fremgå: i. Hvem der har deltaget ii. iii. Dagsorden samt beslutninger for hvert enkelt punkt i henhold hertil, og Hvem der har ført protokollen. 8.3 Forhandlingsprotokollen underskrives af bestyrelsens tilstedeværende medlemmer, og ethvert medlem skal til enhver tid have adgang til forhandlingsprotokollen og til at få udleveret kopi af denne. Et tilstedeværende ledelsesmedlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen Tegningsregel 9.1 Fonden forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, der også kan meddele bankog postgiroprokura og lignende. 9.2 Bestyrelsen kan i konkrete tilfælde fravige ovenstående tegningsregel, såfremt der er enighed herom i bestyrelsen. 10. Bestyrelsens opgaver og pligter 10.1 Bestyrelsen forestår ledelsen af fondens anliggender og varetager den overordnede og strategiske ledelse af fonden. Bestyrelsen skal sikre, at de nødvendige forudsætninger for at varetage sine ledelsesopgaver er til stede i form af finansielle og kompetencemæssige ressourcer. Bestyrelsen skal endvidere sørge for en forsvarlig organisation af fondens virksomhed i overensstemmelse med fondens vedtægter 22, sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision og påse, at Erhvervsfondsloven 53, stk. 4 Erhvervsfondsloven 53, stk. 4 Erhvervsfondsloven 38 og Erhvervsfondsudvalgets anbefaling nr. 1 Side: 8

9 i. bogføring og regnskabsaflæggelse foregår på en måde, der efter fondens forhold er tilfredsstillende, ii. iii. der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller, bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om fondens finansielle forhold, iv. kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde fondens nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og bestyrelsen er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske stilling og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt Bestyrelsen skal skaffe sig de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af dens opgaver, og skal løbende tage stilling til placeringen af fondens formue En gang årligt evaluerer bestyrelsen sit arbejde og formandens og de individuelle medlemmers bidrag og resultater i henhold til en af bestyrelsen nærmere fastlagt evalueringsprocedure. Resultatet af evalueringen skal drøftes i bestyrelsen Administrator 11.1 Bestyrelsen kan indgå aftale med en administrator til varetagelse af fondens daglige administrative opgaver. Bestyrelsen har dog fortsat ansvaret for den daglige ledelse Administrator varetager sine opgaver i overensstemmelse med retningslinjer og anvisninger fra bestyrelsen Administrators honorar fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen skal oplyse om administrators navn og adresse, samt hvad administrator har modtaget i honorar i regnskabsåret i fondens årsregnskab Administrator skal løbende rapportere til bestyrelsen i henhold til de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer herfor Bestyrelsen fører løbende kontrol med og evaluerer årligt administrators arbejde og resultater Erhvervsfondsudvalgets anbefaling nr Erhvervsfondsudvalgets anbefaling nr Side: 9

10 12. Uddelinger 12.1 Uddeling kan ikke ske til stiftere, bestyrelsesmedlemmer, revisorer eller andre, der indtager en ledende stilling i fonden. Tilsvarende gælder for bestyrelsesmedlemmernes ægtefæller eller faste samlevende eller mindreårige børn. Ydelse af lån og sikkerhedsstillelse til den nævnte personkreds er ikke tilladt På fondens hjemmeside og i den årlige ledelsesberetning redegør bestyrelsen for sin uddelingspolitik 25. Fondens uddelinger udspecificeres på hovedkategorier, og det angives, hvor meget der er uddelt til hver hovedkategori. Bestyrelsen påser, at fonden sammen med indsendelsen af årsrapporten til Erhvervsstyrelsen indsender legatarfortegnelse 26 for det forgangne år. 13. Årsregnskab og årsberetning 13.1 Bestyrelsen påser, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter fondens forhold tilfredsstillende måde Bestyrelsen skal sikre en regelmæssig dialog og informationsudveksling mellem bestyrelsen og revisor. Bestyrelsen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, revisor finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv Bestyrelsen foranlediger for hvert regnskabsår udarbejdet årsregnskab i henhold til fondslovgivningens og årsregnskabslovens regler Bestyrelsen afholder årligt og senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning et årsregnskabsmøde, hvor der træffes beslutning om godkendelse af fondens årsregnskab samt anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte årsregnskab. Det godkendte årsregnskab indsendes til fondsmyndigheden senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb Årsregnskabsloven 77 b, stk. 1 Erhvervsfondsloven 80, stk. 1 Erhvervsfondsloven 38, stk. 1, nr. 1 Erhvervsfondsloven 58, stk. 2 samt Erhvervsfondsudvalgets kommentarer til anbefaling nr. 1 Side: 10

11 14. Forholdet til offentligheden og offentlige myndigheder, herunder Fondsmyndighederne Udtalelser på fondens vegne til presse og andre medier afgives af formanden, medmindre andet i det enkelte tilfælde er besluttet af bestyrelsen. Ved kommunikation med offentligheden skal det tilstræbes at imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold Formanden kontrollerer, at alle fornødne indberetninger til fondsmyndighederne afgives Formanden er ansvarlig for, at andre offentlige myndigheder får fornødne oplysninger. 15. Ændringer i forretningsordenen 15.1 Ændringer i forretningsordenen kan vedtages med almindelig majoritet på et bestyrelsesmøde. ---ooo0ooo--- Nærværende forretningsorden er godkendt på bestyrelsesmøde den Michael D. Prince Finn Winkler Morten Groth-Andersen 29 Erhvervsfondsudvalgets anbefaling nr. 1.1 Side: 11

Fonden Hedensted Centret

Fonden Hedensted Centret sam Forretningsorden Fonden Hedensted Centret Bestyrelsen for Hedensted Centret Februar 2017 Forretningsorden for Fonden Hedensted Centret 1 INDHOLD 1. Bestyrelsens sammensætning og udpegning... 3 2 Bestyrelsens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FONDEN KULTURSTEDET LINDEGAARDEN CVR-NR

FORRETNINGSORDEN FOR FONDEN KULTURSTEDET LINDEGAARDEN CVR-NR FORRETNINGSORDEN FOR FONDEN KULTURSTEDET LINDEGAARDEN CVR-NR. 34668353 INDHOLD 1. Bestyrelsens sammensætning og udpegning... 2 2 Bestyrelsens konstituering... 3 3 Retningslinjer for bestyrelsesmøder...

Læs mere

Forretningsorden for Carlsbergfondets bestyrelse

Forretningsorden for Carlsbergfondets bestyrelse Forretningsorden for Carlsbergfondets bestyrelse 1 Bestyrelsens sammensætning og udpegning 1.1 Fondet ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer valgt af Videnskabernes Selskab blandt selskabets indenlandske

Læs mere

sam Udkast til Forretningsorden KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE JULI 2016 Udkast til forretningsorden for en erhvervsdrivende fonde

sam Udkast til Forretningsorden KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE JULI 2016 Udkast til forretningsorden for en erhvervsdrivende fonde sam Udkast til Forretningsorden KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE JULI 2016 1 INDHOLD 1. Bestyrelsens sammensætning og udpegning... 3 2 Bestyrelsens konstituering... 4 3 Retningslinjer for bestyrelsesmøder...

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred

Forretningsorden for Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred Forretningsorden for Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred 1. Forretningsordenen 1.1. Bestyrelsen for fonden Geopark Odsherred skal som første punkt efter konstituering af bestyrelsen i umiddelbar forlængelse

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse 2017, jf. årsregnskabslovens 77 a

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse 2017, jf. årsregnskabslovens 77 a Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse 2017, jf. årsregnskabslovens 77 a Anbefaling 1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og

Læs mere

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA FAKTA Erhvervsfondsudvalgets udkast til anbefalinger for god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde (oversigtsskema) 1. Bestyrelsens opgaver og ansvar 1.1. Overordnende opgaver og ansvar 1.1.1. Det anbefales,

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse

Anbefalinger for god Fondsledelse Anbefalinger for god Fondsledelse Poul Erik Bech Fonden er ikke omfattet af den lovpligtige redegørelse om god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde, jf. årsregnskabslovens 77 a, men har valgt at forholde

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Anbefalinger for god Fondsledelse for Fonden Fiskens Hus

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Anbefalinger for god Fondsledelse for Fonden Fiskens Hus Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Skema for Anbefalinger for god Fondsledelse for Fonden Fiskens Hus Anbefaling Fonden følger Fonden forklarer 1. Åbenhed og kommunikation

Læs mere

Den Danske Maritime Fond

Den Danske Maritime Fond Den Danske Maritime Fond Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk! Redegørelsen udgør en

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Emne Officiel politik Afsender LEGO Fonden Version 2017.1 Dato 30. maj, 2017 Godkendt Bestyrelsen Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a 2016 LEGO Fonden CVR:

Læs mere

Redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabsloven 77 a

Redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabsloven 77 a Redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabsloven 77 a Dansk Kyst- og Naturturisme er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside

Læs mere

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGSNSKBASLOVENS 77A

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGSNSKBASLOVENS 77A LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGSNSKBASLOVENS 77A Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport for følgende regnskabsperiode: 2015. Redegørelsen er

Læs mere

Anbefaling Fonden følger Fonden forklarer

Anbefaling Fonden følger Fonden forklarer 1. Åbenhed og kommunikation 1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds

Læs mere

God fondsledelse 2018 i Fonden Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen

God fondsledelse 2018 i Fonden Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen God fondsledelse 2018 i Fonden Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen Fonden Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen er en erhvervsdrivende almennyttig fond. Redegørelsen kan opfattes som en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Fonden Lille Vildmosecentret, CVR

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Fonden Lille Vildmosecentret, CVR Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Fonden Lille Vildmosecentret, CVR 29 41 43 78 Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens

Læs mere

FONDEN DBK Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse 2017

FONDEN DBK  Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse  2017 Bilag 2.1 FONDEN DBK Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse 2017 Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf.

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse

Anbefalinger for god Fondsledelse Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Anbefalinger for god Fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: INDUSTRIENS FOND (CVR. 14536175) Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE Anbefalingerne for god Fondsledelse fra Komitéen for god Fondsledelse. I det følgende er Anbefalingerne (og Supplerende Anbefalinger) skrevet i kursiv, mens Aage V. Jensen

Læs mere

Redegørelsen vil udgøre en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Redegørelsen vil udgøre en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: FONDEN AM-LAB DANMARK (CVR 39144344) Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Redegørelsen vil udgøre en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende

Læs mere

Skema for Anbefalinger for god Fondsledelse for Sea and Shore Marine Research

Skema for Anbefalinger for god Fondsledelse for Sea and Shore Marine Research Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Skema for Anbefalinger for god Fondsledelse for Sea and Shore Marine Research Anbefaling Fonden følger Fonden forklarer 1. Åbenhed

Læs mere

Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse

Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse Anbefaling 1. Åbenhed og kommunikation 1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: INDUSTRIENS FOND (CVR. 14536175) Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

1. Åbenhed og kommunikation. 2. Bestyrelsens opgaver og ansvar. 2.1 Overordnede opgaver og ansvar. 2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen

1. Åbenhed og kommunikation. 2. Bestyrelsens opgaver og ansvar. 2.1 Overordnede opgaver og ansvar. 2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen 1. Åbenhed og kommunikation 1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds

Læs mere

2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen

2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen Rosenholm fonden Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Anbefaling Fonden følger Fonden forklarer 1. Åbenhed og kommunikation 1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk ANBEFALING FONDEN FØLGER

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk ANBEFALING FONDEN FØLGER

Læs mere

Fonden MAGION er omfattet af Anbefalingen for god Fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a

Fonden MAGION er omfattet af Anbefalingen for god Fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Fonden MAGION er omfattet af Anbefalingen for god Fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 2018

Læs mere

Bestyrelsens redegørelse for, hvordan man forholder sig til anbefalinger om god fondsledelse, jf. 60 i lov om erhvervsdrivende fonde.

Bestyrelsens redegørelse for, hvordan man forholder sig til anbefalinger om god fondsledelse, jf. 60 i lov om erhvervsdrivende fonde. Bestyrelsens redegørelse for, hvordan man forholder sig til anbefalinger om god fondsledelse, jf. 60 i lov om erhvervsdrivende fonde. 1 Indledning: Følg eller forklar Det følger af årsregnskabslovens 77

Læs mere

God Fondsledelse KFBU-Fonden Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a KFBU-Fonden for regnskabsåret 2018

God Fondsledelse KFBU-Fonden Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a KFBU-Fonden for regnskabsåret 2018 God Fondsledelse KFBU-Fonden Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a KFBU-Fonden for regnskabsåret 2018 Anbefalinger for god Fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for 2017.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for 2017. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for 2017. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 1. Åbenhed og kommunikation

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. + Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse Den erhvervsdrivende Fond Inspiring Denmark

Anbefalinger for god Fondsledelse Den erhvervsdrivende Fond Inspiring Denmark Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a., april 2018 Anbefalinger for god Fondsledelse Den erhvervsdrivende Fond Inspiring Denmark Fonden er omfattet af Anbefalingerne

Læs mere

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside Bygningsfonden Den Blå Planet Redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport for året 2017. Redegørelsen er ikke

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad

Læs mere

Skema til lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jfr. årsregnskabslovens 77a.

Skema til lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jfr. årsregnskabslovens 77a. Skema til lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jfr. årsregnskabslovens 77a. Bemærk, at redegørelsen for fondsledelse skal offentliggøres enten i ledelsesberetningen eller i noterne i årsrapporten,

Læs mere

Redegørelse for god fondsledelse

Redegørelse for god fondsledelse Redegørelse for god fondsledelse Bestyrelsen for Lån & Spar Fond har forholdt sig til Komitéen for god Fondsledelses anbefalinger om god fondsledelse. Lån & Spar Fond tilslutter sig anbefalingerne ud fra

Læs mere

FONDEN DBK. Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

FONDEN DBK. Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. FONDEN DBK Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse 2016 Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens

Læs mere

Copenhagen Capacitys besvarelse af Komitéen for god Fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse

Copenhagen Capacitys besvarelse af Komitéen for god Fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse Copenhagen Capacitys besvarelse af Komitéen for god Fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse 15.12.2015 Fonden er omfattet af anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen

Læs mere

Copenhagen Capacitys besvarelse af Komitéen for god Fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse for 2016

Copenhagen Capacitys besvarelse af Komitéen for god Fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse for 2016 Copenhagen Capacitys besvarelse af Komitéen for god Fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse for 2016 Fonden er omfattet af anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse

Anbefalinger for god Fondsledelse Anbefalinger for god Fondsledelse Dansk Bibelskole er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk. Oplysningerne

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Riisfort Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. April 2015

Riisfort Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. April 2015 Riisfort Fonden Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a April 2015 1 Anbefalinger for god Fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse,

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse 2018, jf. årsregnskabslovens 77 a

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse 2018, jf. årsregnskabslovens 77 a Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse 2018, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. april

Læs mere

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Anbefalinger for god Fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 2015

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 2015 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 2015 Anbefalinger

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse

Anbefalinger for god Fondsledelse Anbefalinger for god Fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk. Redegørelsen udgør

Læs mere

PER OG LISE AARSLEFFS FOND. LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 a, 2015/2016

PER OG LISE AARSLEFFS FOND. LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 a, 2015/2016 PER OG LISE AARSLEFFS FOND LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 a, 2015/2016 Per og Lise Aarsleffs Fond 2015/2016 1 PER OG LISE AARSLEFFS FOND Lovpligtig redegørelse for

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31. december 2015.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31. december 2015. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Politiken-Fonden Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

FONDEN BORNHOLMS MIDDELALDERCENTER ÅRSRAPPORT 2016

FONDEN BORNHOLMS MIDDELALDERCENTER ÅRSRAPPORT 2016 FONDEN BORNHOLMS MIDDELALDERCENTER ÅRSRAPPORT 2016 Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Knud Højgaards Fonds årsrapport for regnskabsperioden 1. januar 31.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Knud Højgaards Fonds årsrapport for regnskabsperioden 1. januar 31. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Knud Højgaards Fonds årsrapport for regnskabsperioden 1. januar 31. december

Læs mere

Psykiatrifondens lovpligtige redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a

Psykiatrifondens lovpligtige redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Psykiatrifondens lovpligtige redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses

Læs mere

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside Fonden Fuglevænget Anbefalinger for god Fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Gerda og Victor B. Strands Fond

Gerda og Victor B. Strands Fond Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Gerda og Victor B. Strands Fond Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Følg eller forklar Det følger af årsregnskabslovens 77 a, at fonde, som er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, skal medtage bestyrelsens redegørelse for god fondsledelse, jf. 60 i lov om erhvervsdrivende

Læs mere

1. Åbenhed og kommunikation. 2. Bestyrelsens opgaver og ansvar. 2.1 Overordnede opgaver og ansvar. 2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen

1. Åbenhed og kommunikation. 2. Bestyrelsens opgaver og ansvar. 2.1 Overordnede opgaver og ansvar. 2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen 1. Åbenhed og kommunikation 1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds

Læs mere

Turistudviklingsfonden Nordjylland. Redegørelse for god fondsledelse. Godkendt af bestyrelsen den 7. oktober Åbenhed og kommunikation

Turistudviklingsfonden Nordjylland. Redegørelse for god fondsledelse. Godkendt af bestyrelsen den 7. oktober Åbenhed og kommunikation Redegørelse for god fondsledelse Godkendt af bestyrelsen den 7. oktober 2016 1. Åbenhed og kommunikation 1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem,

Læs mere

Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival

Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival - 2016 Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Anbefalinger for god Fondsledelse

Læs mere

Iver C. Weilbachs Fond

Iver C. Weilbachs Fond Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Iver C. Weilbachs Fond Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Bemærk! Redegørelsen

Læs mere

Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival

Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

2018 / Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

2018 / Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 2018 / Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Anbefalinger for god Fondsledelse

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Vejlefjord-Fonden

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Vejlefjord-Fonden Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Vejlefjord-Fonden Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse

Læs mere

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Anbefalinger for god Fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for

Læs mere

Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond (CVR-nr )

Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond (CVR-nr ) Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond (CVR-nr. 12390440) Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens

Læs mere

Nedenfor har Den Selvejende Institution Skandinavisk Yoga og Meditationsskole forholdt sig til anbefalingerne:

Nedenfor har Den Selvejende Institution Skandinavisk Yoga og Meditationsskole forholdt sig til anbefalingerne: Anbefalinger for god Fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk. Nedenfor har Den Selvejende

Læs mere

Anbefalinger for God Fondsledelse i Fonden Gjethuset

Anbefalinger for God Fondsledelse i Fonden Gjethuset Anbefalinger for God Fondsledelse i Fonden Gjethuset Fonden er omfattet af Anbefalingerne for God Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for God Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31.

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a c/o Gorrissen Federspiel H. C. Andersens Boulevard 12 1553 København V T + 45 33 41 41 41 F + 45 33 41 41 33 louisp@gorrissenfederspiel.com

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse I Handshake

Anbefalinger for god Fondsledelse I Handshake Anbefalinger for god Fondsledelse I Handshake Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk. Anbefaling

Læs mere

VILLUM FONDENs efterlevelse af Anbefalingerne for god Fondsledelse. Anbefalinger for god Fondsledelse

VILLUM FONDENs efterlevelse af Anbefalingerne for god Fondsledelse. Anbefalinger for god Fondsledelse VILLUM FONDENs efterlevelse af Anbefalingerne for god Fondsledelse VILLUM FONDEN er ikke en erhvervsdrivende fond. VILLUM FONDEN ønsker åbenhed og har derfor valgt frivilligt at redegøre for Fondens aktiviteter

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar december 2015.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar december 2015. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 2015 31. december

Læs mere

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Anbefalinger for god Fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for

Læs mere

God fondsledelse i Augustinus Fonden

God fondsledelse i Augustinus Fonden God fondsledelse i Augustinus Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabsloven 77 a Augustinus er en erhvervsdrivende fond omfattet af erhvervsfondslovens og årsregnskabslovens bestemmelser

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Købmand Herman Sallings Fond. Anbefalinger for god Fondsledelse. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77

Købmand Herman Sallings Fond. Anbefalinger for god Fondsledelse. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 Købmand Herman Sallings Fond Anbefalinger for god Fondsledelse Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Industriens Fond

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Industriens Fond Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Industriens Fond Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse

Anbefalinger for god Fondsledelse Anbefalinger for god Fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk. Anbefaling Fonden følger

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 01. jan. 31. dec.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 01. jan. 31. dec. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 01. jan. 31.

Læs mere

SVEND ANDERSEN FONDEN

SVEND ANDERSEN FONDEN SVEND ANDERSEN FONDEN Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god fondsledelses

Læs mere

Anbefalinger for god fondsledelse af erhvervsdrivende fonde

Anbefalinger for god fondsledelse af erhvervsdrivende fonde 20. august 2015 Side 1 1 er for god fondsledelse af erhvervsdrivende fonde Komitéen for god Fondsledelse har i november 2014 udstedt de første anbefalinger til god fondsledelse af erhvervsdrivende fonde.

Læs mere

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Udarbejdet i forbindelse med fondens årsrapport for regnskabsåret 2015. Anbefalinger for god Fondsledelse Fonden er omfattet af

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Følg eller forklar Det følger af årsregnskabslovens 77 a, at fonde, som er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, skal medtage

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Krista og Viggo Petersens Fond

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Krista og Viggo Petersens Fond 6030/23 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Krista og Viggo Petersens Fond KV Fonden er en erhvervsdrivende fond omfattet af erhvervsfondslovens og årsregnskabslovens

Læs mere

FONDEN BORNHOLMS MIDDELALDERCENTER ÅRSRAPPORT 2017

FONDEN BORNHOLMS MIDDELALDERCENTER ÅRSRAPPORT 2017 FONDEN BORNHOLMS MIDDELALDERCENTER ÅRSRAPPORT 2017 Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse I Muskelsvindfonden

Anbefalinger for god Fondsledelse I Muskelsvindfonden Anbefalinger for god Fondsledelse I Muskelsvindfonden Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Aarhus Universitets Forskningsfond 2018

Aarhus Universitets Forskningsfond 2018 Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Aarhus Universitets Forskningsfond 2018 Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden

Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden 1 Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden CVR-nummer 46206312 Udarbejdet i henhold til fondens fundats. 2 1. Fondens bestyrelse 1.1 Valg af bestyrelsens medlemmer 1.1.1 Bestyrelsens medlemmer

Læs mere

Thomas B. Thriges Fond

Thomas B. Thriges Fond Thomas B. Thriges Fond Årsrapport 2014/15 Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk!

Læs mere

SORANSK SAMFUNDS BOLIGFOND. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

SORANSK SAMFUNDS BOLIGFOND. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. SORANSK SAMFUNDS BOLIGFOND Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Følg eller forklar Det følger af årsregnskabslovens 77 a, at fonde, som er omfattet af lov

Læs mere

ATV-Fondens praksis inden for god fondsledelse

ATV-Fondens praksis inden for god fondsledelse ATV-Fondens praksis inden for god fondsledelse ATV-Fonden er omfattet af Anbefalinger for god Fondsledelse, jf. erhvervsfondslovens 60 og årsregnskabslovens 77 a. ATV-Fonden har behandlet anbefalingerne.

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. For Jurrådets Fond Cvr

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. For Jurrådets Fond Cvr Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. For Jurrådets Fond Cvr 83 80 90 19 Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere