Projektrapport om byggesagen Nyt Hoveddepot for flyvevåbnet brug af tidsincitament

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektrapport om byggesagen Nyt Hoveddepot for flyvevåbnet brug af tidsincitament"

Transkript

1 Projektrapport om byggesagen Nyt Hoveddepot for flyvevåbnet brug af tidsincitament Marts

2 Forord By- og Boligministeriet nu Erhvervs- og - har i de sidste par år samarbejdet med en række bygherrer og virksomheder om at afprøve Nye Samarbejdsformer. Det har været ministeriets ønske, at en række ideer fra byggeriets virksomheder og fra udlandet blev gennemprøvet i konkrete byggerier. På den måde opnås en række erfaringer, der kan være med til at fremme byggeriets udvikling. By- og Boligministeriet har i løbet af 2001 modtaget en række forslag til udviklingsbyggerier, der behandler samarbejdet mellem brugere/beboere, bygherrer og byggeerhverv. Bygherren betragtes her som omdrejningspunkt, og netværkets bygherrer, som har stillet byggesager til rådighed som udviklingsbyggerier, er derfor døbt Bygherrer skaber værdier. Dette netværk er tillige det første netværk af udviklingsbyggerier under Projekt Hus. Netværket består pt. af følgende byggerier: Byggesag Limfjordskollegiet, Aalborg Sonnesgade, Århus, almene boliger Demantkollegiet, Lyngby Bogholder Allé, Vanløse, almene boliger Borupgård, Helsingør, boliger Thrigesvej, Herning, almene boliger Søndergård, 3 seniorbofællesskaber, Måløv Seniorboliger, Smørum Almene boliger, Himmerland Slotsholmsgade 12, renovering, kontorer Flyvevåbnets Hoveddepot, Skrydstrup Depot for standard flex skibe, Korsør Bygherre/forretningsførerselskab Limfjordskollegiet Brabrand Boligforening DUAB, De Unges Almene Boligselskab Fællesadministrationen 3B KP pension Lejerbo Fællesadministrationen 3B KAB Boligkontoret Amba. Slots - og Ejendomsstyrelsen Nærværende projektrapport omhandler byggesagen Flyvevåbnets Hoveddepot, Skrydstrup og rapporterer brug af et tidsincitament i forbindelse med byggeriets udførelse. Byherre er. Projektrapporten vil blive lagt på Erhvervs- og s hjemmeside ( Rapporten indeholder en række synspunkter og betragtninger. Hvor ikke andet anføres, er disse et udtryk for alle involveredes opfattelser. Projektrapporten er udarbejdet af akademiingeniør Mogens Høgsted, Vive Consult. 2

3 Rapporten indeholder: side Forord 2 1. Resumé og konklusioner 4 2. Byggesagen 4 3. Valg af udbudsform 5 4. Udbudsgrundlaget 5 5. Incitamentsaftalen og dagbodsbestemmelser 6 6. Byggesagens forløb 7 7. Byggesagens resultat for bygherren Effekter af incitamentet Diskussion af incitamentet Udformning af tidsincitamenter generelle aspekter og strategier 13 3

4 1. Resumé og konklusioner Nærværende projektrapport omhandler byggesagen Flyvevåbnets Hoveddepot, Skrydstrup, og rapporterer brug af et tidsincitament i forbindelse med byggeriets udførelse. Byggesagen består af en lagerhal på ca m² og en administrationsbygning på ca. 900 m², samt nogle mindre lagerbygninger. Tidsincitamentet blev indført på baggrund af en større besparelse for bygherren ved tidligere ibrugtagning af det nye hoveddepot. Det kan konstateres, at bygherren fik opfyldt sine ønsker med at indføre incitamentet. Der blev afleveret tidligere end tidsplanen. Det er endvidere entreprenørens opfattelse, at tidsincitamentet var væsentligt for den tidligere aflevering, idet en del af incitamentsbeløbet er anvendt til forcering. Der peges i rapporten på 2 væsentlige forhold, som skal ofres opmærksomhed på ved tidsincitamenter. Det første er vanskeligheden ved en nøjagtig beskrivelse af omfang af evt. mangler ved aflevering, som forudsætning for incitamentets ikrafttræden. Det andet forhold er, at få balanceret incitamentet med evt. bodsbestemmelser, således at der ikke er utilsigtede, store virkninger ved små overskridelser af en afleveringsdato. Endelig konstateres det i rapporten, at der ikke er konkurreret på tidsincitamentet, og der foreslås en fremgangsmåde til at tilvejebringe en sådan konkurrence. 2. Byggesagen I forbindelse med forsvarsforliget for perioden blev det besluttet at erstatte de daværende depoter for flyvevåbnet med et nyt hoveddepot placeret på flyvestation Skrydstrup. Det ny projekt Flyvevåbenets Hoveddepot fik følgende omfang: - Lagerhal ca m² - Administrationsbygning. ca. 912 m² - Olielager ca. 607 m² -.Lager for farligt gods ca. 124 m² Det styrende budget, som var udarbejdet af var på 86.4 mio. kr. Heraf udgjorde entrepriseudgifterne incl. projektering 73.0 mio. kr. Til uforudseelige udgifter var der afsat 4.1 mio. kr. Resten af budgettet var bygherreleverancer (inventar). 4

5 Samling af Flyvevåbnets depotvirksomhed i et hoveddepot på Flyvestation Skrydstrup medfører, at det samlede arealbehov reduceredes fra ca m² til ca m². Dette indebar, at der i drifts- og personaleudgifter spares 84 årsværk svarende til 24.3 mio. kr. pr. år, dvs. ca. 2 mio. kr. pr. måned, forudsat at bygherren fik et varsel på min. 6 måneder af hensyn til visse personalemæssige dispositioner. 3. Valg af udbudsform Der valgtes begrænset udbud efter prækvalifikation i totalentreprise iht. EU s bygge- og anlægsdirektiv. Valg af totalentrepriseformen var begrundet i følgende: der er tale om et byggeteknisk enkelt byggeri med en meget bunden planløsning og bygningskrop i øvrigt. der ønskedes derfor et ordentligt byggeri arkitektonisk uden store ambitioner der ønskedes et prisbilligt byggeri med en minimal samlet gennemførelsestid Der ønskedes ikke konkurrence på alternative løsninger eller projektudformningen, ligesom udbuds- og kontraheringsperioden ønskedes reduceret mest muligt for at optimere provenuet. Det valgtes derfor, at tildelingskriteriet blev laveste pris. 4. Udbudsgrundlaget Udbudsgrundlaget bestod af: Fællesbetingelser Særlige betingelser for totalentreprise (SBT) CAD manual Byggeprogram Tilbudsliste Incitamentsaftale Geoteknisk rapport Standard for CTS anlæg Paradigma for sikkerheds og sundhedsplan Paradigma for kontrolplan Paradigma for D&V vejledning Tro og love erklæring Udbudsgrundlaget var således i det hele i overensstemmelse med bygherrens standarddokumenter fraset oplægget til Incitamentsaftale, jfr. pkt. 5 herunder. Byggeopgaven var beskrevet i et gennemarbejdet byggeprogram med detaljerede rumskemaer og tilhørende facade - og planskitser (svarende til et dispositionsforslag). 5

6 Byggeprogram og skitseforslag var udarbejdet med bistand fra arkitektfirmaet Venndt i Aalborg. 5. Incitamentsaftalen og dagbodsbestemmelser Incitamentsoplægget fra bygherren var inspireret af det incitament, som med succes var anvendt ved opførelsen af Øresundsbroen. Den direkte anledning til at udarbejde incitamentsoplægget var selvfølgelig den relativ store besparelse flyvevåbnet kunne opnå ved fremskyndet ibrugtagning af hoveddepotet. Oplæg til incitamentsaftale var bilagt udbudsmaterialet. Incitamentsaftalen er i sin helhed gengivet i boksen herunder. forventer, at Forsvaret vil kunne opnå en driftsbesparelse, såfremt arbejdet fremskyndes i forhold til den i entreprisekontrakten fastsatte tidsplan, jfr. kontraktens 3. Afleverer entreprenøren således ydelsen før forventet, vil entreprenøren, som supplement til den aftalte entreprisesum, være berettiget til et fast tillæg på 1 mio. kr. for den første kalendermåned arbejdet fremskyndes i forhold til tidsplanen og herefter kr. for hver arbejdsdag arbejdet fremskyndes udover den første kalendermåned. Tillægget ydes kun, såfremt: a) arbejdet iht. FFT kan afleveres til bygherren og eventuelle fejl og mangler skal være udbedret senest 15 arbejdsdage efter arbejdets aflevering b) der sker færdigmelding senest 6. mdr. før arbejdets aflevering. De i SBT pkt fastsatte bestemmelser vedr. dagbod gælder fra den fremskudte afleveringsdato c) afleveringsdatoen fremrykkes mindst 1 måned i forhold til den oprindelige fastsatte afleveringsdato. Incitamentsaftalen skulle således ikke indgås samtidigt med entreprisekontrakten, men var en option for entreprenøren, som han senest kunne udnytte 7 måneder før den i kontrakten fastsatte afleveringsdato. I sammenhæng med incitamentsoplægget er det relevant at anføre dagbødebestemmelserne i SBT, pkt : 6

7 Dagbøder er fastsat som følger: - kr på hovedprojekt - kr på inventaropstilling i henhold til pkt kr på aflevering Ingen af de nævnte dagbøder for mellemterminer kan godtgøres ved indhentning af tidsplanen op til aflevering. Dagbøder bliver modregnet acontobegæringer ved mellemterminer eller entreprisesummen ved overskridelse af afleveringsdatoen. Mellemterminen på hovedprojekt var relateret til SBT, pkt , som indeholder en detaljeret oplistning (2½ A4 sider) af indhold i hovedprojektet. Krav til aflevering følger AB s normale regler (FFT 95, 28, stk. 2) 6. Byggesagens forløb Skitsetidsplanen i Byggeprogram (side 91) er vist på figuren herunder. Den samlede gennemførelsestid var ansat til 14½ måned. Heraf var udførelsesfasen 10½ måned. 7

8 Beskrivelsen af byggesagens forløb er opdelt på Prækvalifikations udbuds - og kontraheringsfasen Projekteringsfasen Udførelsesfasen Prækvalifikations udbuds - og kontraheringsfasen Ved prækvalfikationen iht. EU s Bygge og anlægsdirektiv udvalgtes 6 tilbudsgivere: Licitation afholdtes den 20. juni 2000 med følgende resultat:. Tilbudsgiver Tilbudspris Ove Arkil K.G.Hansen Højgaard & Schultz Skanska NCC J & B Entreprise Tilbudspris fra Ove Arkil A/S var lavest og var på kr excl. moms. Afstanden fra denne tilbudspris til den højeste var ca. kr. 13 mio. Gennemsnit var ca. 41 mio. kr. Det kan således konstateres, at der var tale om en skarp priskonkurrence, og at prisniveauet for det laveste bud var realistisk. Ove Arkil havde ikke taget egentlige tilbudsforbehold, men havde anført nogle projektforudsætninger, hvoraf de vigtigste var: brug af langsgående hoveddrager med mellemunderstøtninger og stikspær synlige indvendige søjler i byggeprogram ændres til skjulte søjler ikke gennemgående vinduesbånd i facader ændring af taghældning Disse projektforudsætninger havde sammenhæng med at Ove Arkil ikke havde bistand fra rådgivere ifm. med tilbudsberegningen, men indhentede priser fra leverandører. Der var ikke tid til projektering. Gennemgående vinduesbånd i facader samt ændringer af gavle blev efter rådgivning fra bygherrens arkitekt ifm. kontraktsindgåelsen tilkøbt iht. prisoplysning i tilbuddet (kr ). Bygherren accepterede i øvrigt de anførte projektforudsætninger. 8

9 Totalentreprisekontrakt blev indgået den 4. august 2000, og incitamentsoplægget lå som en option for entreprenøren. Projekteringsfasen Projekteringsfasen indeholdt udarbejdelse af forprojekt og hovedprojekt samt myndighedsbehandlingen, herunder ansøgning om landzonetilladelse. Fra bygherren medvirkede foruden egen organisation arkitekterne Venndt A/S med underrådgivere på ingeniørfagene (JPH rådgivning konstruktioner og installationer og T.S. Langebæk lagerindretning). Totalentreprenøren Ove Arkil s sagsleder virkede i starten som projekteringsleder. Der var et forsinkende forløb ifm. tilknytning af arkitekt -og ingeniørrådgivning. Arkitekt nr. 1 trak sig pga., at opgavens karakter ikke var noget for firmaet. Arkitekt nr. 2 havde gabt over for meget og måtte på et uheldigt tidspunkt trække sig, hvorefter den 3. arkitekt kom på (Thorup arkitekter og ingeniører). Ingeniørrådgivningen blev også tilknyttet sent inde i projekteringsforløbet ved Carl Bro, som også overtog projekteringsledelsen. Dette forløb gav forsinkelser i projekteringen og myndighedsbehandlingen, således at forprojekt og hovedprojekt ikke blev afleverede efter tidsplanen og i den forudsatte omfang og kvalitet. Entreprenøren og bygherren fik de potentielle uenigheder herom løst hen ad vejen. Bygherren og hans rådgiver oplevede dog forløbet stærkt utilfredsstillende. Især det forhold at man blev presset til delprojektgodkendelser uden at have et samlet overblik over projektet. Men hensynet til tidsplanen blev som anført sat meget højt. Entreprenøren oplevede til dels, at bygherren ikke gav plads til den fornødne frihed for entreprenøren til successivt at projektere og udføre. Bygherren oplevede, at entreprenøren ikke havde fuldt styr på myndighedsbehandlingen, især vedrørende brandforhold i administrationsdelen. Udførelsesfasen Projekteringsfasen og udførelsesfasen var delvis overlappende. Rejsning af betonfacadeelementer skete samtidigt med at hovedprojekt forelå. Entreprenørens satsning angående vinterforanstaltninger fik et positivt forløb, dels angående bygningens lukning og vejrliget. Entreprenøren anmeldte den 27. november 2000, at han ønskede at gøre brug af incitamentet med aflevering 1 måned og 9 dage før den kontraktligt fastsatte ( ). Der var en diskussion mellem bygherre og entreprenør om entreprenørens risiko ved incitamentet og dagbøder (se afsnit 9 herunder) Der blev således afleveret til den fremskudte tid, selvom afleveringssituationen var meget hektisk, og krævede flere møder mellem bygherre og entreprenør, hvor manglerne og bygherrens vurdering af disses betydning i forhold til incitamentsaftalen blev forhandlet på plads. 9

10 . 7. Byggesagens resultat for bygherren Bygherrens overordnede resultater af byggesagen er: Det styrende budget er overholdt i betydelig grad, se herunder Der er generelt relativ stor tilfredshed hos brugerne med byggeriet Bygherren skønner at have fået et byggeri i en passende kvalitet, byggeteknisk og arkitektonisk Samarbejdsprocessen med totalentreprenøren har været oplevet vanskeligt, men dette forhold træder i baggrunden ift. til de øvrige resultater Byggesagsøkonomien er i hovedtræk vist herunder: Styrende budget excl. inventar Realiseret entrepriseudgift Totalentreprise Incitament Tillægsydelser Uforudsete udgifter Rådgiverhonorar 700 Terræn (uden for totalentrprisekontrakten) I alt excl. inventar (bygherreleverance) Beløb i hele 1000 kr. Det kan konstateres, at det styrende budget fsv. angår totalentreprisesummen var væsentligt overvurderet. 8. Effekter af incitamentet De direkte effekter af incitamentet kan konstateres at have været: entreprenøren meddelte en fremskyndelse af afleveringen på 1 måned og 9 dage den herved aftalte afleveringsdato blev holdt bygherren opnåede herved den ønskede tidsmæssige effekt Incitamentet havde iflg. entreprenøren ikke nogen indflydelse på tilbudsprisen. På tilbudstidspunktet var arbejdsplanen ikke gennemarbejdet og der var indeholdt en risiko ifm. med vinterforanstaltninger, som gjorde, at man ikke turde indregne incitamentet (tidligere aflevering). Incitamentet sås alene som en mulighed, man senere ville gå efter. 10

11 Entreprenøren involverede ikke sine rådgivere eller leverandører i incitamentet, og der var således ikke nogen teameffekt i totalentreprenørgruppen i forbindelse med incitamentet. Entreprenøren har delvist anvendt incitamentsbeløbet til forcering, og dette har betydet flere penge til både arkitekt og ingeniør. Entreprenøren mener generelt ikke, at det (ved totalentreprise) er tilrådeligt at sprede incitamentsaftalen til hans rådgivere, underentreprenører og leverandører, da bygherren ved entrepriseformen har ønsket én og kun én aftalepart. Entreprenøren vurderer, at incitamentet har været meget væsentligt i forhold til overholdelse af tidsplanen. Det har virket ansporende, især i projekteringsfasen, hvor entreprenøren løb ind i forsinkelsesproblemer i forbindelse med udskiftning af rådgivere. Incitamentet opleves fra bygherreside ikke at have fremmet eller hæmmet samarbejdets forløb i byggesagen. Bygherrens rådgiver vurderer, at tidsincitamentet har medvirket til en forceret projekteringstidsplan og byggeperiode. Det er rådgiverens generelle opfattelse, at dette kan medføre, at der ofte må træffes forhastede beslutninger om forhold, som ikke var detailprojekterede. 9. Diskussion af tidsincitamentet Der er konstateret nogle særlige aspekter ved det valgte incitament. Disse har været: a) afleveringsbetingelserne er ikke entydige b) entreprenøren har oplevet incitamentet ensidigt til bygherrens fordel c) incitamentet har medført et betydeligt pres på bygherre fra entreprenør med henblik på at få godkendt projekt og aflevering a) Afleveringsbetingelserne er ikke entydige Incitamentet i den aktuelle byggesag indebærer, at der kan afleveres med mangler uden at incitamentet tabes for entreprenøren. Der er dog ikke kongruens med AB s afleveringskriterie (væsentlige mangler). Bygherren har ikke anset det for rimeligt at knytte incitamentet til AB s kriterie for aflevering, da bygherren i følge AB (ofte) må modtage et byggeri med mange mangler. Bygherren har derfor med formuleringen ønsket færre mangler. Det kunne på den anden side være fristende for bygherren at knytte incitamentet til absolut ingen mangler for at slippe for diskussioner om, i hvilket omfang der kan være mangler uden at incitamentet tabes for entreprenøren. Men det kan virke urimeligt i forhold til entreprenøren, hvis incitamentet skulle tabes på en enkelt ubetydelig mangel, så absolut ingen mangler er næppe en realistisk fremgangsmåde. Der er derfor behov for at aftale et så entydigt kriterium for mangler som muligt. Men uanset hvor klart kriteriet er udformet, vil der altid være mulighed for uenighed mellem parterne, om betingelserne for udbetaling af incitamentet er opfyldte. En af parterne vil ved 11

12 en uenighed altid have den mulighed at få udmeldt et syn og skøn (efter AB) til afgørelse heraf. Man kunne også for at undgå den formelle procedure ved udmeldelse af en syns - og skønsmand - tænke sig, at man i aftalegrundlaget udpegede en opmand til afgørelse af spørgsmålet ved uenighed. Ved store byggesager kunne opmanden bestå af én fra hver af parterne plus en neutral, fælles udpeget person. b) entreprenøren har oplevet incitamentet ensidigt til bygherrens fordel Som omtalt tidligere har entreprenøren i byggesagen rejst det synspunkt, at incitamentet kombineret med dagbøder var for stor en ensidig risiko for entreprenøren. Det kan konstateres, at aflevering med én dags forsinkelse indebærer entreprenørens tab af incitamentet (1.45 mio. kr.) og en dagbod på 0.1 mio. kr. Dette er umiddelbart således som incitamentsaftalen og SBT/FFT er formuleret. Spørgsmålet er så, om det er rimeligt, og om begge parter var bedre tjent med en anden sammenhæng i aftalerne. Man kan dog anføre, at aftalerne i den aktuelle byggesag kan læses således, at der kan afleveres iht. AB (FFT 95), uden at betingelserne for at incitamentet udbetales er til stede. Der kan derfor opstå den situation, at entreprenøren gennemtvinger en AB aflevering (og undgår dagbøder) selvom incitamentet ikke udbetales. Det kan anbefales, at problemstillingen gennemtænkes på forhånd. Det må umiddelbart være et forenklende sigte, at incitamentet er knyttet entydigt til den kontraktlige aflevering. Dette kan så indebære et behov for at præcisere FFT/AB s afleveringskriterie (væsentlige mangler), jfr. pkt. (a). c) incitamentet kan medføre et betydeligt pres på bygherre fra entreprenør med henblik på at få godkendt projekt og aflevering Som anført i pkt. 6 har der været et intenst forløb omkring godkendelse af projekt og aflevering. Situationen omkring afleveringen er behandlet ovenfor. Vedrørende projektgodkendelser, kan det være vanskeligt at vurdere, om tilstedeværelsen af incitamentet har medvirket til bygherrens oplevelse af forløbet som stærkt utilfredsstillende. Det har dog sandsynligheden med sig, at entreprenørens bestræbelser på at overholde tidsplanen vokser, når der både er et incitament at opnå og en bod at undgå. Det kan konstateres, at man i den aktuelle byggesag har oplevet det kendte tema ved totalentrepriser, hvor bygherrens krav til tidlig projektudarbejdelse - og godkendelse kommer i konflikt med totalentreprenørens ønskede frihed til successivt at projektere og udføre. Det kan generelt være hensigtsmæssigt at tage mere konkret stilling til dette vanskelige spørgsmål i aftalegrundlaget. 12

13 10. Udformninger af tidsincitamenter- generelle aspekter og strategier Tidsincitamenter generelt Som ved alle typer incitamenter, er det et vigtigt at referencen bliver ansat rigtigt. Ved tidsincitamenter betyder dette, at den udførelsesperiode, som incitamentet skal relatere sig til, skal svare til en realistisk, men stram udførelsesperiode uden at være urealistisk kort. Dette problem elimineres til en vis grad ved den model, hvor incitamentet inddrages i konkurrencen jfr. herunder. Strategier Der kan fra et bygherresynspunkt være flere strategier ved brug af tidsincitamenter. En strategi kan være at lade incitamentet indgå i udbuddet som en konkurrenceparameter (se herunder). En anden kan være at vente med at beslutte og annoncere incitamentet til efter kontraktindgåelse (som ved Øresundsbroen). Og en tredje fremgangsmåde kan være den strategi, der er valgt i den aktuelle byggesag, hvor incitamentet er en i udbudsmaterialet oplyst option for entreprenøren. Ved denne strategi er det usikkert, om incitamentet påvirker tilbudsprisen. I følge entreprenøren har incitamentet ikke påvirket tilbudsprisen i den aktuelle byggesag. Incitament i udbud som konkurrenceparameter Man kan f.eks. lade et tidsincitament indgå i et udbud ved, at der konkurreres på en i forhold til udbudstidsplanen tidligere aflevering. Dette kan (ved EU udbud) gøres ved at anvende tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige bud, således at der til brug ved tilbudssammenligningen beregnes et fiktivt fradrag i tilbudsprisen, hvis der tilbydes tidligere aflevering. Incitamentsdelen af tilbudsprisen beregnes (f.eks.) som antal dage tilbudt tidligere aflevering gange den af bygherren oplyste præmie pr. dag. Et eksempel kan illustrere dette: Incitament/præmie ved tidligere aflevering er kr. pr. dag. Tilbud A: Tilbudt aflevering som udbudstidsplanen (ikke tidligere aflevering), tilbudspris 10,0 mio. kr. (blå søjle på grafen herunder). Der er ingen korrektion (fradrag) for tidligere aflevering (rød søjle på grafen herunder) Tilbud B: Tilbudt aflevering 40 dage tidligere end udbudstidsplanen; tilbudspris 10,5 mio. kr. Incitament på kr. pr. dag bliver 1,2 mio. kr., som reducerer sammenligningsprisen til 9,3 mio. kr. og dermed gør tilbud B økonomisk mere fordelagtig end tilbud A, se grafen herunder. 13

14 Tilbudsgiver B får betalt 10.5 mio. kr., såfremt der sker tidligere aflevering som tilbudt. Ellers bortfalder incitamentet på 1.2 mio. kr. og betalingen bliver 9.3 mio. kr. Mio. kr ,5 9, A B 14

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg.

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg. 28-04-2014 Bilag C til Tilbudsgrundlag (TG) Totalrådgivning Vestre Fjordpark Tilbudsliste 1. Generelt Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

- Partnering i relation til nationale cirkulærer og EU s udbudsdirektiver

- Partnering i relation til nationale cirkulærer og EU s udbudsdirektiver Maj 2000 Nye samarbejdsformer - Partnering i relation til nationale cirkulærer og EU s udbudsdirektiver Dette notat er et arbejdspapir, som er udarbejdet i forbindelse med Projekt Nye Samarbejdsformer

Læs mere

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewreferat Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30 Interviewede: Projektleder, arkitektfirmaet Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewområder: Projektmaterialet o Udarbejdelse af projektmateriale

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted TOTALRÅDGIVNING PRÆKVALIFIKATION Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted Billund Kommune Januar 2013 dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

incitamentsbaserede aftaler

incitamentsbaserede aftaler Evaluering af anvendelsenn af incitamentsbaserede aftaler Indledning I budgetaftalen 2012 (herefter B2012) blev der vedtaget en hensigtserklæring (H26) om, at der medio 2012 skulle gennemføres en evaluering

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Indhold Indledning Vigtig... 1 Entrepriseform... 2 Lovgivning... 2 Forsikringer... 3 Byggesagsbeskrivelsen (NCC standard byggesagsbeskrivelse)...

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Projekt Nye Samarbejdsformer

Projekt Nye Samarbejdsformer Projekt Nye Samarbejdsformer arbejdspapir om brug af workshops ved partnering INFORMATION Erhvervs- og Boligstyrelsen Oktober 2001 1 Indhold 3 Forord 4 Nye samarbejdsformer - partnering 5 Workshops Hvorfor

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 23. august 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99 109.013 (A.F. Wehner, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 7. september 1999

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99 109.013 (A.F. Wehner, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 7. september 1999 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99 109.013 (A.F. Wehner, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 7. september 1999 K E N D E L S E Håndværksrådet (selv) mod Køge almennyttige Boligselskab, afdeling Ellemarken v/administrator,

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftale-Håndbog - Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand, side 1 af 8 Januar 2013 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige

Læs mere

Håndtering af forsinkelse i byggesager

Håndtering af forsinkelse i byggesager Håndtering af forsinkelse i byggesager Ved Partner, Tina Braad 2 Udfordringer Projektfejl, der først opdages i udførelsesfasen, kan koste tid og konflikter og eskalere forsinkelser Problemer med projektkvaliteten

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Master til Totalrådgivningsaftale udfyldes ved aftaleindgåelse 1. Parterne 1.1. Undertegnede Esbjerg Kommune, Ejendomme Frodesgade 30 6701 Esbjerg CVR.nr. 29189803

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). UDKAST Aftale om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Kulkransporet Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

INCITAMENTKATALOG - FOR PRAKTIKERE

INCITAMENTKATALOG - FOR PRAKTIKERE Københavns Kommune Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme INCITAMENTKATALOG - FOR PRAKTIKERE VERSION AUGUST 2014 Incitamentskatalog - for praktikere Dette katalog indeholder en række incitamentsklausuler,

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006 K E N D E L S E Svend Andresen A/S (advokat Michael Melchior, Århus) mod Århus Amt (selv) Den 11.

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING

VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING DANSKE ARKITEKTVIRKSOMHEDER FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER 18. august 2008 1 Rådgiverens

Læs mere

INTRODUKTION TIL AB 92

INTRODUKTION TIL AB 92 INTRODUKTION TIL AB 92 DAGENS PROGRAM 14.30 Introduktion Advokat, partner Christian Molt Wengel Byggeprocessen Juraen Entrepriseformer Overblik over AB 92 Betaling og ekstraarbejder Tid og forsinkelse

Læs mere

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand Dagsorden Orientering om udbud ved Thisted Vand 1. Beskrivelse af licitations-og entrepriseformer og baggrunden for valg af de forskellige udbudsformer 2. Udbud gennemført i 2015 3. Forventede udbud i

Læs mere

TAARNBYHUSE NYBYG, RENOVERING OG FORBEDRINGER

TAARNBYHUSE NYBYG, RENOVERING OG FORBEDRINGER Dato: 23. oktober 2013 J. nr.: 102794 TAARNBYHUSE NYBYG, RENOVERING OG FORBEDRINGER Rettelsesblad 03 til udbudsbetingelser af 24. september 2013 Spørgsmål 1: Hvordan hænger 1.4 og 3.2 sammen? I 1.4 anføres,

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Udbud af byggeopgaver. - en vejledning

Udbud af byggeopgaver. - en vejledning Udbud af byggeopgaver - en vejledning Forord I Varde Kommune har vi i 2012 vedtaget en planstrategi, der blandt andet har en vision om, at vi i Varde Kommune vil være den reneste kommune. Renhed i forbindelse

Læs mere

Fejl i udbudsmaterialet

Fejl i udbudsmaterialet Fejl i udbudsmaterialet 14. november 2015 Christian Molt Wengel Advokat, partner PRÆSENTATION 2 Hvad? Rådgiveren i byggeriet Krav til projekteringen Ansvar for projekteringen Krav til udbudsmateriale 3

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 K E N D E L S E Danstruct A/S (advokat Mikala Berg Dueholm, København) mod Aarhus Universitet (advokat Erik

Læs mere

AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89.

AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. 1. Parterne Undertegnede Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, på vegne af Partnerskabet for Mimersgadekvarteret mellem Realdania og Københavns

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 29. oktober 2013 K E N D E L S E Vand og Teknik A/S (advokat Ole Møller Jespersen, Horsens) mod Ringkøbing-Skjern Vand A/S

Læs mere

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Licitation Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Senest ajourført den 26. januar 2010 LICITATION AFHOLDELSE OG GODKENDELSE SAMT INDGÅELSE AF ENTREPRISEKONTRAKTER 1. KOMPETENCE-

Læs mere

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Juridiske forhold Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Kvalitetssikring Ny bekendtgørelse nr. 1179 af 04 10 2013 Offentligt byggeri Kvalitet, OPP og totaløkonomi

Læs mere

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral Side : 1 af 9 Entreprisebeskrivelse (EB) for levering og idriftsætning af vaskeriudstyr Side : 2 af 9 1.0 Almen orientering Bygherre: Fællesvaskeri Ruskær v. Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300

Læs mere

Tildeling ved udbud i distrikt øst af drifts og vedligeholdelse af statsveje

Tildeling ved udbud i distrikt øst af drifts og vedligeholdelse af statsveje Tildeling ved udbud i distrikt øst af drifts og vedligeholdelse af statsveje artikel til www.udbudsportalen.dk Af kontraheringschef Per Simonsen, Vejdirektoratet, Driftsområdet og Mogens Høgsted, Vive

Læs mere

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale:

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 Dato: 22. april 2013 J.nr.: 1 Parterne Undertegnede Lejre Kommune Lejrevej

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

KONTRAKT VEDR. LEVE- RING OG MONTERING AF STANDARD- OG SPECIAL- INVENTAR, SUNDBY- ØSTER SKOLE

KONTRAKT VEDR. LEVE- RING OG MONTERING AF STANDARD- OG SPECIAL- INVENTAR, SUNDBY- ØSTER SKOLE Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen KONTRAKT VEDR. LEVE- RING OG MONTERING AF STANDARD- OG SPECIAL- INVENTAR, SUNDBY- ØSTER SKOLE VERSION JUNI 2016 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Side 1 af 5 Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal BEK nr 1394 af 17/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

Bilag 3: Eksempler på metoder til optimering af indkøb og byggeri

Bilag 3: Eksempler på metoder til optimering af indkøb og byggeri Sagsnr: 2013-54403 Dokumentnr: 2013-244088 Bilag 3: Eksempler på metoder til optimering af indkøb og byggeri Udbuds-/entreprise-/samarbejdsform Beskrivelse af modellen Rationale og effekt Bundtning og

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter Kort om mig - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter - Siden 2003, 35 Boligsager efter 116. - Geografi: Region Midtjylland

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

EU-udbud 2016/S : Hovedentreprise - facadeudskiftning etape 4, SVS, Esbjerg

EU-udbud 2016/S : Hovedentreprise - facadeudskiftning etape 4, SVS, Esbjerg Til de prækvalificerede entreprenører Økonomi Bygningsafdelingen Kontaktperson: Martin Hansen Martin.hansen@rsyd.dk Direkte tlf. 29201157 17. november 2016 EU-udbud 2016/S 222-403929: Hovedentreprise -

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Om- og tilbygning enfamiliehus Xxxxx xxxxx xxx xx, xxxxxxxxx

Læs mere

BLANKET TIL PRÆKVALIFIKATION

BLANKET TIL PRÆKVALIFIKATION Teknisk kapacitet Økonomisk og finansiel kapacitet De økonomiske aktørers personlige forhold BLANKET TIL PRÆKVALIFIKATION Ansøgerne anmodes om at indsætte alle dokumenter til prækvalifikationen i en mappe

Læs mere

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I.

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. «Totalentreprenør» 17 juni 2016 Udbudsbrev Vedr.: FrederiksborgCentret

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt AB92 Entreprisekontrakt Mellem Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft (herefter: bygherren) og [Entreprenør] [adr] Cvr. [cvr] (herefter: entreprenøren) er indgået nærværende entreprisekontrakt vedrørende:

Læs mere

Holtegården Opfølgning på boligplanen

Holtegården Opfølgning på boligplanen Holtegården Opfølgning på boligplanen Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 25. februar 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Byggesagen Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr 17/1 Sags nr.:17/1 Dato:xx.xx.2017. Vers.: 01 Projektleder: flp ENTREPRISEKONTRAKT SIDE 1 Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi

Læs mere

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på 8. maj 2006 2006-309/3024-37/nic Notat om høring af bygherrekrav Som led i regeringsinitiativet Det Digitale Byggeri vil de statslige bygherrer i sager vedr. nybyggeri fra 1. januar 2007 stille krav til

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015 OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir Juli 2015 Nuuk, 01. juli 2015 1. Generelt Nukissiorfiit opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på følgende rådgivning;

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Bilag 4. Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til rådgiver

GLOSTRUP KOMMUNE. Bilag 4. Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til rådgiver GLOSTRUP KOMMUNE Bilag 4 Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til rådgiver Rammerne Glostrup Kommune har besluttet, at der i kontrakter med private leverandører så vidt muligt skal stilles krav om

Læs mere

Nye samarbejdsformer. arbejdspapir om udformning af samarbejdsaftaler ved partnering B Y & B O L I G M I N I S T E R I E T

Nye samarbejdsformer. arbejdspapir om udformning af samarbejdsaftaler ved partnering B Y & B O L I G M I N I S T E R I E T Nye samarbejdsformer arbejdspapir om udformning af samarbejdsaftaler ved partnering INFORMATION B Y & B O L I G M I N I S T E R I E T NYE SAMARBEJDSFORMER arbejdspapir om udformning af samarbejdsaftaler

Læs mere

Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004

Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004 20. oktober 2004 Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004 Forfatter Manchet Driftschef Niels Christian Skov Nielsen, mail: nsn@vd.dk I artiklen omtales generelt partnering

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

Afregning vinterforanstaltninger kort gennemgang af vejledningen. Lise Haugaard. Formål med vejledningen

Afregning vinterforanstaltninger kort gennemgang af vejledningen. Lise Haugaard. Formål med vejledningen Afregning vinterforanstaltninger kort gennemgang af vejledningen Lise Haugaard Formål med vejledningen Belyse og tydeliggøre overvejelser, der bør tages inden - man fordeler ansvar og risiko mellem bygherre

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-97.878 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Michael Jacobsen) 13. maj 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-97.878 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Michael Jacobsen) 13. maj 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-97.878 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Michael Jacobsen) 13. maj 2004 K E N D E L S E Bravida Danmark A/S (advokat Carsten Pedersen, København) mod Rødovre almennyttige

Læs mere

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer Januar 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer Kolofon 2016-01- 08

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 of 6 AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND I forbindelse med almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (iht. ABR 89). 1. Parterne 1.1 Undertegnede Syddjurs Kommune Plan og Udvikling

Læs mere

BESKRIVELSE AF ADMINISTARTIONSPRAKSIS VED

BESKRIVELSE AF ADMINISTARTIONSPRAKSIS VED 12-5-2014 VEJEN KOMMUNE BESKRIVELSE AF ADMINISTARTIONSPRAKSIS VED UDBUD AF BYGGEOPGAVER Ved kommunale bygninger Bygningsservice & Beredskab Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Rådgivning

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

MOLT WENGEL TIDLIG INDDRAGELSE

MOLT WENGEL TIDLIG INDDRAGELSE TIDLIG INDDRAGELSE DE GODE GAMLE DAGE bygger 2 DE GODE GAMLE DAGE Arkitekten tegner Ingeniøren regner Entreprenøren bygger 3 DE KNAP SÅ GAMLE (MEN GODE!) DAGE Arkitekten tegner Ingeniøren regner Spærleverandøren

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009 K E N D E L S E Entreprenørfirmaet Harry Andersen & Søn A/S (advokat René Offersen ved advokatfuldmægtig

Læs mere

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Til De bydende Dokumenttype Tilbudsbrev Dato Marts 2015 Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Projekt Nyt Varmesystem BIOFOS, Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Revision 01 Dato Marts 2015 Udarbejdet

Læs mere

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Vedrørende: Solcelleanlæg på Samsø Idrætshal Hermed fremsendes udbudsmateriale i licitation på ovennævnte adresse. Arbejdet udbydes i hovedentreprise. Tilbud afgives på

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål: Svar: Er det muligt at få tilsendt Ja. Kontakt VAB på mail og vi 1 skabeloner(bilag 1-4) i word-format? fremsender det.

Læs mere