Udviklingsselskabet By & Havn I/S Bestyrelsens forretningsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsselskabet By & Havn I/S Bestyrelsens forretningsorden"

Transkript

1 NOTAT 27. marts 2015 Udviklingsselskabet By & Havn I/S Bestyrelsens forretningsorden

2 Indholdsfortegnelse: 1. VEDTAGELSE BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING, KONSTITUTION OG VEDERLAG Valg og udpegning af medlemmer Formand og næstformand Vederlag Andre hverv BESTYRELSESUDVALG BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsens ledelse Direktion BESTYRELSESMØDER OG BESLUTNINGER Bestyrelsesmøder generelt Protokoller... 6 Revisionsprotokol... 6 Bestyrelsesreferat... 7 Interessentmødereferat... 7 Fortegnelse over ejerandele Dagsorden Beslutninger i bestyrelsen BESTYRELSENS BESLUTNINGSGRUNDLAG Information fra direktionen ANVENDELSE AF RÅDGIVERE INFORMATION AF INTERESSENTERNE Bestyrelsens information af interessenterne Bestyrelsesmedlemmernes information af interessenterne FORRETNINGSSTRATEGI BUDGET, KVARTALSRAPPORTERING OG KVARTALSMØDER Budget Kvartalsrapportering og rapporter Kvartalsmøde INTERESSENTSKABSMØDER INFORMATION AF MEDARBEJDERNE INHABILITET TAVSHEDSPLIGT ÆNDRING AF FORRETNINGSORDENEN EKSEMPLARER OG KOPIER AF FORRETNINGSORDENEN Side 2 af 13

3 1. Vedtagelse Side 3 af 13 Denne forretningsorden oprettes i henhold til punkt i vedtægten for Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Forretningsordenen vedtages af bestyrelsen med simpelt stemmeflertal, herunder med tiltræden af formand og næstformand, og sendes til interessenterne til orientering. 2. Bestyrelsens sammensætning, konstitution og vederlag 2.1 Valg og udpegning af medlemmer Bestyrelsen består af 8 medlemmer, der udpeges eller vælges således: 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Den Danske Stat v/transportministeren. 4 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Københavns Kommune. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt medarbejderne i interessentskabet, jf. bilag 1 til selskabets vedtægter. Bestyrelsesmedlemmer udpeges eller vælges for 4 kalenderår ad gangen. Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Københavns Kommune udpeges for en 4-årig periode, som følger den kommunale valgperiode. Bestyrelsesmedlemmer udpeget af staten udpeges ligeledes for en 4-årig periode, og tidsmæssigt forventes det at ske i forbindelse med det ordinære interessentskabsmøde, der almindeligvis finder sted i april måned. Hvis et bestyrelsesmedlem udskiftes i valgperioden, udløber det nye medlems valgperiode på det tidspunkt, hvor det hidtidige bestyrelsesmedlems valgperiode ville være udløbet. Genudpegning/genvalg kan ske. Valg af medarbejdere til bestyrelsen sker efter de retningslinjer, som fremgår af bilaget til Udviklingsselskabet By & Havn I/S' vedtægter. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af den, der har udpeget den pågældende. 2.2 Formand og næstformand Formanden og næstformanden udpeges af interessenterne blandt de af interessenterne udpegede bestyrelsesmedlemmer, således at hver interessent har ét medlem af formandsskabet. Formanden for bestyrelsen bør have forretningsmæssig og ledelsesmæssig ekspertise samt indsigt i samfunds- og erhvervsforhold.

4 2.3 Vederlag Side 4 af 13 Vederlag til bestyrelsens medlemmer fastsættes af interessenterne på det ordinære interessentskabsmøde under hensyn til hvervets art og arbejdets forventede omfang. 2.4 Andre hverv De af interessenterne udpegede bestyrelsesmedlemmer må ikke udføre hverv for interessentskabet, der ikke er en naturlig del af hvervet som bestyrelsesmedlem, bortset fra enkeltstående opgaver, som den pågældende bliver anmodet om at udføre for bestyrelsen. 3. Bestyrelsesudvalg Bestyrelsen kan nedsætte et eller flere udvalg, enten ad hoc eller som faste udvalg, til at forberede og/eller gennemføre bestyrelsens beslutninger indenfor bestemte områder, f.eks. regnskabsudvalg, ansættelsesudvalg eller strategiudvalg. Ved udpegning af medlemmer til bestyrelsesudvalg skal det sikres, at udvalgets medlemmer tilsammen besidder den nødvendige sagkundskab og de særlige interesser, der er repræsenteret i bestyrelsen. Endvidere skal bestyrelsesmedlemmer udpeget af begge interessenter være repræsenteret i udvalget. Udvalgets opgaver, kompetence, rapportering m.v. fastlægges nærmere af bestyrelsen ved udvalgets nedsættelse i et kommissorium eller en forretningsorden, som vedhæftes denne forretningsorden. 4. Bestyrelsens opgaver 4.1 Bestyrelsens ledelse Bestyrelsen varetager interessentskabets overordnede ledelse, herunder fører tilsyn med direktionens varetagelse af den daglige ledelse og sikrer en forsvarlig organisation af interessentskabets virksomhed. Bestyrelsen træffer beslutning i alle spørgsmål af væsentlig betydning, herunder om den overordnede tilrettelæggelse af interessentskabets virke inden for de retningslinjer, som er fastsat i vedtægten, forretningsstrategien eller i øvrigt er meddelt af interessenterne. Bestyrelsens opgaver er bl.a. at: Sørge for en forsvarlig organisation af interessentskabets virksomhed, herunder godkende retningslinjer for interessentskabets regnskabsfunktion, interne kontrol, edb-organisation og budgettering samt ændringer heri. Påse at interessentskabets kapitalberedskab (likviditet og soliditet) til enhver tid er forsvarligt i forhold til interessentskabets drift og påse, at bogføring, formueforvaltning og overholdelse af lovgivningen kontrolleres på en efter interessentskabets forhold tilfredsstillende måde. Udarbejde kvartalsrapporter, årsrapporter, langtidsbudgetter o.lign. til interessenterne i henhold til de retningslinjer, der er fastsat af interessenterne.

5 Udarbejde en forretningsstrategi, der blandt andet omfatter overordnede retningslinjer for arealanvendelse, arealudvikling, arealsalg, prisfastsættelse, havnedrift, udlejning mv., investeringsstrategi inkl. norm for investeringsafkast og risikoprofil samt finansieringsstrategi vedrørende interessentskabets gæld. Bestyrelsen kan med samtykke fra samtlige interessenter indgå aftale om tredjemands varetagelse af interessentskabets finansforvaltning, herunder optagelse af lån. Side 5 af 13 Varetage sædvanlig porteføljepleje vedrørende interessentskabets låneoptagelse mv. indenfor de finansielle rammer, som interessenterne har godkendt i forretningsstrategien og/eller i forbindelse med eventuelle budgeteller aktivitetsudvidelser. Ansætte og afskedige direktionen, herunder fastsætte direktionens ansættelsesvilkår. Interessenterne skal forudgående orienteres herom. Udarbejde en instruks for direktionen, der bl.a. fastlægger direktionens opgaver og indbyrdes opgavefordeling samt retningslinjer for rapportering og forelæggelse af beslutninger for bestyrelsen. Instruksen skal forelægges interessenterne til orientering. Orientere interessenterne om forhold vedrørende interessentskabets virksomhed, som er af økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater og den til enhver tid vedtagne forretningsstrategi. Følge op på planer, budgetter og lignende samt tage stilling til rapporter om interessentskabets likviditet, ordrebeholdning, væsentlige dispositioner, overordnede forsikringsforhold, finansieringsforhold, pengestrømme og særlige risici. 4.2 Direktion Til varetagelse af interessentskabets daglige ledelse ansætter bestyrelsen efter forudgående orientering af interessenterne en direktion, der skal bestå af 1-3 medlemmer. Bestyrelsen fastsætter direktionens ansættelsesvilkår. Bestyrelsen fastsætter i en direktionsinstruks de nærmere retningslinjer for rapportering og forelæggelse af beslutninger for bestyrelsen og for kompetence- og opgavefordelingen mellem bestyrelsen og direktionen samt arbejdsdelingen blandt medlemmerne af direktionen, såfremt den består af flere medlemmer. Direktionsinstruksen er vedhæftet denne forretningsorden som bilag. Det påhviler særligt bestyrelsens formand at påse, at direktionen overholder direktionsinstruksen, herunder at direktionen iagttager de fastsatte pligter til rapportering og forelæggelse af beslutninger for bestyrelsen. 5. Bestyrelsesmøder og beslutninger 5.1 Bestyrelsesmøder generelt Bestyrelsesformanden, eller, hvis formanden er forhindret, næstformanden, leder bestyrelsens arbejde og møder og foranlediger indkaldt til bestyrelsesmøde, når der er behov herfor.

6 Bestyrelsesformanden, eller, hvis formanden er forhindret, næstformanden, påser, at samtlige medlemmer indkaldes. Side 6 af 13 Bestyrelsesmøde afholdes på forlangende af et bestyrelsesmedlem, en direktør eller en revisor. Indkaldelse skal ske skriftligt og normalt med mindst 8 dages varsel. Indkaldelse til behandling af et bestemt emne kan ske med kortere varsel, såfremt behandlingen af emnet ikke uden væsentlig ulempe for interessentskabets virksomhed kan afvente sædvanligt varsel. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dagsorden for bestyrelsesmødet samt være vedlagt skriftligt materiale, som skal behandles på bestyrelsesmødet, herunder f.eks. direktionsrapport, perioderegnskab, budget mv. Kopi af indkaldelsen med dagsorden sendes til revisor. Bestyrelsen holder møde mindst én gang i kvartalet. Direktionen deltager i bestyrelsesmøderne med ret til at udtale sig, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden beslutning. Interessentskabets revisorer deltager i bestyrelsesmøder, hvori bestyrelsen behandler årsrapporten, tilførsler til revisionsprotokollen eller andre erklæringer mv., der underskrives af revisorerne, samt når én af revisorerne, et bestyrelsesmedlem eller en direktør anmoder herom. Bestyrelsen træffer i hvert enkelt tilfælde beslutning om, hvem der i øvrigt skal deltage i bestyrelsesmødet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede, og når formandskabet samt bestyrelsesmedlemmer udpeget af begge interessenter er repræsenteret. Beslutning må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige medlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling. Et bestyrelsesmedlem kan i enkeltstående tilfælde give fuldmagt til et andet medlem, hvis det af formanden findes betryggende henset til emnet for drøftelserne. Efter aftale med bestyrelsesformanden kan visse nærmere afgrænsede bestyrelsesanliggender behandles skriftligt, i det omfang det er foreneligt med emnernes karakter. Uanset bestemmelsen i 1. pkt. kan et medlem af bestyrelsen eller direktionen forlange, at et bestyrelsesmøde skal afholdes ved fysisk fremmøde. Bestyrelsesmøde kan efter formandens beslutning herom afholdes skriftligt eller ved anvendelse af elektroniske medier (elektronisk bestyrelsesmøde), i det omfang dette er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv. Et medlem af bestyrelsen eller direktionen kan dog forlange, at et bestyrelsesmøde skal afholdes ved fysisk fremmøde. Bestyrelsen kan endvidere træffe beslutning om anvendelse af elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen til brug for et elektronisk bestyrelsesmøde i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter. 5.2 Protokoller Revisionsprotokol Bestyrelsens formand skal tilsikre, at revisor straks fremsender kopi af enhver tilførsel til revisionsprotokollen til samtlige bestyrelsesmedlemmer og direktører.

7 På hvert bestyrelsesmøde forelægges revisionsprotokollen, og der foretages en drøftelse og stillingtagen til enhver protokoltilførsel. En protokoltilførsel skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Er et bestyrelsesmedlem fraværende ved et bestyrelsesmøde, hvori revisionsprotokollen er fremlagt med en ny protokoltilførsel, skal det sikres, at vedkommende gøres bekendt med revisionsprotokollatet. Side 7 af 13 Ikke tilstedeværende medlemmer har pligt til at underskrive revisionsprotokollatet umiddelbart efter det bestyrelsesmøde, hvor protokollatet underskrives af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesreferat Bestyrelsen udpeger en referent, der udarbejder referat af bestyrelsens møde. Tilsvarende gælder for beslutninger, der træffes ved afholdelse af telefonkonference, på skriftligt grundlag eller ved anvendelse af elektroniske medier. Referatet skal angive bestyrelsens beslutninger og grundlaget herfor, herunder væsentlige oplysninger som ikke fremgår af det skriftlige materiale, hvortil der henvises i referatet. Referatet underskrives på førstkommende møde af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening tilført referatet. Udkast til referat sendes snarest muligt og normalt inden 8 dage efter mødet til bestyrelsens medlemmer og direktionen til godkendelse. Det godkendte referat skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og direktører, uanset om de har deltaget i bestyrelsesmødet. Referatet indsættes i bestyrelsesprotokollen. Interessentmødereferat Bestyrelsen drager omsorg for, at interessentskabet indsender en bekræftet udskrift af protokol over det passerede på et interessentskabsmøde til Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter interessentskabsmødets afholdelse. Fortegnelse over ejerandele Bestyrelsen skal føre en fortegnelse over hver interessents ejerandele. 5.3 Dagsorden Dagsordenen for bestyrelsesmøder bør som minimum indeholde følgende punkter: 1. Protokoller (punkt 5.2) 2. Meddelelser fra formanden 3. Rapportering fra direktionen 4. Økonomisk rapportering 5. Øvrige punkter 6. Eventuelt Herudover suppleres dagsordenen med andre punkter, som bestyrelsens formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer eller en direktør ønsker behandlet. Disse punkter skal meddeles formanden senest 8 dage før bestyrelsesmødet. Snarest muligt herefter udsender bestyrelsesformanden revideret dagsorden. Undtagelsesvist kan punkter medtages med kortere varsel, såfremt behandlingen af punktet efter formandens vurdering ikke uden væsentlig ulempe for interessent-

8 skabets virksomhed kan afvente sædvanligt varsel. Snarest muligt herefter udsender bestyrelsesformanden revideret dagsorden. Side 8 af 13 På bestyrelsesmøder kan kun træffes beslutning om punkter, der er anført på den udsendte dagsorden, eller som samtlige bestyrelsesmedlemmer samtykker i behandlingen af. 5.4 Beslutninger i bestyrelsen Beslutninger i bestyrelsen træffes med simpelt stemmeflertal, medmindre der efter vedtægten kræves særligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Væsentlige beslutninger træffes med et kvalificeret flertal bestående af mindst tre medlemmer udpeget af Københavns Kommune og de to medlemmer udpeget af staten. Væsentlige beslutninger kræver endvidere enighed i formandsskabet. Ved væsentlige beslutninger forstås beslutninger om interessentskabets forretningsstrategi, budget, regnskab, forslag til udbetaling af udbytte samt om nye større anlægsprojekter. Beslutninger omfattet af vedtægternes pkt. 7.2 skal forelægges interessenterne på interessentskabsmødet til beslutning. Følgende beslutninger kræver, at bestyrelsen mindst 14 dage forinden eller undtagelsesvist med et kortere varsel, hvis særlige forhold gør det nødvendigt, har orienteret interessenterne skriftligt om indstilling til beslutning, så der kan indkaldes til ekstraordinært interessentskabsmøde, såfremt interessenterne måtte ønske det: Beslutninger, der af bestyrelsens formandskab vurderes at være af særlig interesse for interessenterne. Beslutninger der er en følge af og/eller medfører væsentlige ændringer af de forudsætninger, der ligger til grund for de af interessenterne trufne beslutninger, jf. vedtægterne, pkt Bestyrelsen kan dog træffe beslutning uden at overholde reglerne om orientering af interessenterne, hvis interessenternes stillingtagen ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for interessentskabet. Interessenternes orienteres straks herom. Formanden og næstformanden har ret til i fællesskab og hver for sig at kræve enhver beslutning i bestyrelsen udsat med henblik på forelæggelse for interessenterne på et ekstraordinært interessentskabsmøde. Såfremt der er vedtaget en beslutning mellem interessenterne, informerer interessenterne i fællesskab bestyrelsen herom. Bestyrelsen er forpligtet til at følge interessenternes beslutning. 6. Bestyrelsens beslutningsgrundlag Bestyrelsesmedlemmerne skal gøre sig bekendt med forretningsordenen og Udviklingsselskabet By & Havn I/S' stiftelsesdokument, den til enhver tid værende udgave af interessentskabskontrakten og vedtægten, interessentskabets revisionsog mødeprotokoller og andre dokumenter af relevans for udførelsen af deres hverv.

9 Bestyrelsen og de enkelte bestyrelsesmedlemmer skal altid skaffe sig de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af deres opgaver. Side 9 af 13 Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange at blive gjort bekendt med de oplysninger vedrørende interessentskabets forhold, herunder ethvert dokument som bestyrelsesmedlemmet skønner nødvendigt for at varetage bestyrelseshvervet. Anmodning herom rettes til bestyrelsens formand. Bestyrelsen kan i det enkelte tilfælde beslutte, at bestemte dokumenter eller oplysninger ikke skal gives til et bestyrelsesmedlem, såfremt en sådan videregivelse er i strid med interessentskabets interesse eller væsentlige hensyn til tredjemand. 6.1 Information fra direktionen Direktionen skal løbende rapportere til bestyrelsens formand om ethvert forhold af interesse for bestyrelsen, herunder forhold som kan give anledning til at afholde ekstraordinært bestyrelsesmøde. Direktionen forelægger på det sidste ordinære bestyrelsesmøde i regnskabsåret et udkast til budget for det efterfølgende regnskabsår til bestyrelsens godkendelse. Budgettet skal belyse interessentskabets drift, likviditet og soliditet, forventede investeringer samt finansielle beredskab. Budgettet vedlægges indkaldelsen til bestyrelsesmødet. 7. Anvendelse af rådgivere Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange, at bestyrelsen indhenter en sagkyndig vurdering fra advokat, revisor eller anden rådgiver til brug for bestyrelsens beslutning. Anmodning herom rettes til bestyrelsens formand. 8. Information af interessenterne 8.1 Bestyrelsens information af interessenterne Interessenterne orienteres om interessentskabets status og udvikling samt øvrige væsentlige forhold på interessentskabsmøder, ved kvartalsrapportering og på kvartalsmøder. Herudover kan bestyrelsen orientere interessenterne ved udsendelse af skriftlig orientering, såfremt forholdet ikke kan afvente indkaldelse af interessentskabsmøde eller kvartalsrapportering. Bestyrelsen skal skriftligt orientere interessenterne om beslutninger som nævnt i punkt 5.4, 5. afsnit, der skal træffes i bestyrelsen. Bestyrelsen skal endvidere på begæring stille enhver oplysning om interessentskabets virksomhed til rådighed for interessenterne, medmindre dette er i strid med ufravigelige bestemmelser i lovgivningen. Bestyrelsen skal stille de samme oplysninger til rådighed for begge interessenter, således at interessenterne er i besiddelse af de samme informationer om interessentskabet. Orientering kan ske på interessentskabsmøder, i kvartalsrapportering, på kvartalsmøder eller ved skriftlig orientering af interessenterne.

10 Orientering af interessenterne skal så vidt muligt ske i så god tid, at interessenterne får den fornødne tid til at forholde sig til den konkrete sag. Side 10 af 13 Interessenterne har hver for sig beføjelse til at kræve ethvert forhold forelagt til beslutning på et ekstraordinært interessentskabsmøde, bortset fra ansættelse og afskedigelse af direktionen og beslutning om højere udlodning end foreslået af bestyrelsen. 8.2 Bestyrelsesmedlemmernes information af interessenterne De af interessenterne udpegede bestyrelsesmedlemmer har ret til at informere den, der har udpeget vedkommende, om beslutninger, der skal træffes i bestyrelsen. 9. Forretningsstrategi Bestyrelsen forelægger minimum hvert fjerde år inden udgangen af november en opdateret forretningsstrategi for interessenterne til godkendelse, første gang inden udgangen af november Forretningsstrategien skal bl.a. belyse: Strategi for den fremtidige arealanvendelse, herunder krav til den fysiske planlægning, salgsstrategi, herunder principper for prisfastsættelse under hensyntagen til det samlede udbud og efterspørgsel efter arealer i hovedstadsområdet, strategi for udlejning af ejendomme og arealer, strategi for parkeringsaktiviteter, strategi og principper for varetagelsen af havnedriften, finansieringsstrategi og risikoprofil vedrørende interessentskabets gæld og retningslinjer og afkastnorm for investeringer. Forretningsstrategien skal afspejle den mellem staten v/transportministeren og Københavns Kommune indgåede principaftale af 27. juni 2014, som er udmøntet ved lov nr. 156 om ændring af lov om en Cityring og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. I forbindelse med forelæggelse af forretningsstrategien for interessenterne forelægges tillige et opdateret langtids-, drifts-, likviditets- og investeringsbudget, herunder det forventede tilbagebetalingstidspunkt for interessentskabets gæld. 10. Budget, kvartalsrapportering og kvartalsmøder Bestyrelsen udarbejder kvartalsrapporteringer, årsrapporter, langtidsbudgetter (drifts-, likviditets-, investeringsbudgetter mv.) i henhold til de retningslinjer, der er fastsat af interessenterne.

11 10.1 Budget Side 11 af 13 Senest den 31. december fremsender bestyrelsen budget for det kommende år til interessenterne. Budgettet skal indeholde såvel et drifts-, investerings- og likviditetsbudget Kvartalsrapportering og rapporter Bestyrelsen fremsender kvartalsrapportering til interessenterne senest 5 uger efter afslutningen af 1. og 3. kvartal. Der fastsættes særskilte frister for fremsendelse af årsrapport og halvårsrapport. I årsrapporten, halvårsrapporten og kvartalsrapporteringen orienteres interessenterne om udviklingen i interessentskabets virksomhed i den forløbne periode, og om hvorledes udviklingen forholder sig til forretningsstrategi, langtidsbudget og årsbudget. Årsrapporten skal indeholde en opdatering af interessentskabets langtidsbudget og vurdering af interessentskabets ejendomme. Interessenterne fastsætter efter drøftelse med bestyrelsens formand nærmere retningslinjer for indholdet af kvartalsrapporteringen Kvartalsmøde Bestyrelsens formandskab fremlægger inden udgangen af januar en årlig plan for afholdelse af møder til drøftelse af kvartalsrapporteringen (i det følgende benævnt kvartalsmøder). Kvartalsmøderne afholdes 3-4 uger efter fremsendelse af henholdsvis halvårsrapport og kvartalsrapportering. Enhver interessent er berettiget, men ikke forpligtet til at deltage i kvartalsmødet. I kvartalsmøder deltager bestyrelsens formand og eventuelt næstformanden. Interessenterne beslutter, i hvilket omfang øvrige medlemmer af bestyrelsen, medlemmer af direktionen eller andre deltager i kvartalsmødet. Der kan ikke træffes beslutninger på kvartalsmøder. Såfremt interessenterne ønsker at træffe beslutning på baggrund af kvartalsrapporteringen, skal der indkaldes til ekstraordinært interessentskabsmøde. Over det på et kvartalsmøde passerede føres en protokol, som underskrives af bestyrelsesformanden og de deltagende interessenter. Kopi af protokollen sendes til begge interessenterne. 11. Interessentskabsmøder Interessentskabsmøder indkaldes af bestyrelsen. Indkaldelse til interessentskabsmøde skal ske ved brev til interessenterne med mindst 14 dages og højst fire ugers varsel. Indkaldelse skal indsendes til Erhvervsstyrelsen senest samtidig med, at indkaldelsen sendes til de øvrige mødedeltagere. 12. Information af medarbejderne Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at der tilvejebringes gode og effektivt virkende informationskanaler til interessentskabets medarbejdere til orientering om interessentskabets forhold.

12 Bestyrelsen træffer bestemmelse om, hvilke informationskanaler der efter interessentskabets forhold og efter orienteringens natur er mest hensigtsmæssige. Orienteringen kan f.eks. gives af bestyrelsen gennem interessentskabets daglige ledelse og gennem samarbejdsudvalget. Side 12 af Inhabilitet Om bestyrelsesmedlemmers inhabilitet gælder reglerne i forvaltningsloven. Bestyrelsesmedlemmer har pligt til at underrette hinanden om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til at rejse en drøftelse af inhabilitet. Såfremt der mellem bestyrelsesmedlemmerne er uenighed om, hvorvidt et medlem er inhabil eller ikke, afgøres spørgsmålet af formandskabet. 14. Tavshedspligt Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt. Tavshedspligten gælder ikke i forhold til interessenterne for så vidt angår oplysninger, der tilgår disse i deres egenskab af ejere. Dog er der tavshedspligt i forhold til interessenterne angående medkontrahenters og forhandlingsparters personlige eller rent interne forhold. Hvis interessenterne modtager fortrolige oplysninger fra deres medlemmer af bestyrelsen, skal interessenterne iagttage tavshedspligt. Bestyrelsen træffer på hvert bestyrelsesmøde bestemmelse om hvilken information, der skal videregives til interessentskabets medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske. Bestyrelsesmedlemmer, direktører og andre, der deltager i bestyrelsens møder, har pligt til at opbevare det materiale, som de modtager som led i bestyrelsesarbejdet, på en sådan måde, at det ikke kommer til andres kundskab. Ved fratræden skal det modtagne materiale tilbageleveres til bestyrelsen. 15. Ændring af forretningsordenen Beslutning om ændring af forretningsordenen træffes af bestyrelsen med simpelt stemmeflertal, herunder med tiltræden af formand og næstformand. Den ændrede forretningsorden skal indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 4 uger efter udfærdigelsen.

13

14

15

16

OPDATERET: 9. januar Ring 3 Letbane I/S. Bestyrelsens forretningsorden

OPDATERET: 9. januar Ring 3 Letbane I/S. Bestyrelsens forretningsorden OPDATERET: 9. januar 2014 Ring 3 Letbane I/S Bestyrelsens forretningsorden 1 Indholdsfortegnelse 1 VEDTAGELSE...3 2 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING, KONSTITUTION OG VEDERLAG...3 2.1 Valg og udpegning af medlemmer...3

Læs mere

20. februar 2015 VEDTÆGT. for. Udviklingsselskabet By & Havn I/S

20. februar 2015 VEDTÆGT. for. Udviklingsselskabet By & Havn I/S 20. februar 2015 VEDTÆGT for Udviklingsselskabet By & Havn I/S Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 1. NAVN... 3 2. HJEMSTED... 3 3. FORMÅL... 3 4. FORRETNINGSSTRATEGI... 4 5. EJERFORHOLD OG HÆFTELSE... 5

Læs mere

Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet A/S. Bestyrelsens forretningsorden

Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet A/S. Bestyrelsens forretningsorden Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet A/S Bestyrelsens forretningsorden

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i Stutgården 29. SEPTEMBER J.nr.: SOF/ADJ

Forretningsorden. for bestyrelsen i Stutgården 29. SEPTEMBER J.nr.: SOF/ADJ J.nr.: 89-14666 SOF/ADJ Forretningsorden for bestyrelsen i Stutgården Kammeradvokaten Telefon +45 33 15 20 10 Vester Farimagsgade 23 Fax +45 33 15 61 15 DK-1606 København V www.kammeradvokaten.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Metroselskabets kompendium for god selskabsledelse. Opdateret april 2016

Metroselskabets kompendium for god selskabsledelse. Opdateret april 2016 Metroselskabets kompendium for god selskabsledelse Opdateret april 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VEDTÆGTER...... S. 3 BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN S. 19 KOMMISSORIUM FOR BESTYRELSENS REVISIONSKOMITE... S.

Læs mere

29. april 2011 VEDTÆGT. for. Udviklingsselskabet By & Havn I/S

29. april 2011 VEDTÆGT. for. Udviklingsselskabet By & Havn I/S 29. april 2011 VEDTÆGT for Udviklingsselskabet By & Havn I/S Indholdsfortegnelse Side 2 af 2 1. NAVN... 4 2. HJEMSTED... 4 3. FORMÅL... 4 4. FORRETNINGSSTRATEGI... 5 5. EJERFORHOLD OG HÆFTELSE... 6 6.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN #BREVFLET# Bilag 1: Forretningsorden for bestyrelsen FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Center For Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Bestyrelsesmøder 1 Bestyrelsen udpeges for den kommunale valgperiode,

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde Forretningsorden for bestyrelsen i XXX A/S CVR-nr. XXXXXXXX 1. Bestyrelsens første møde Bestyrelsen afholder sit første (konstituerende) møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Mødet ledes af det bestyrelsesmedlem,

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN OG DIREKTIONEN. Foreningen NLP. CVR. nr

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN OG DIREKTIONEN. Foreningen NLP. CVR. nr FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN OG DIREKTIONEN I Foreningen NLP CVR. nr. 36741422 1 BESTYRELSENS KONSTITUERING 1.1 Bestyrelsen træder sammen umiddelbart efter afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. I henhold til selskabslovens $ 114 må formanden ikke udføre hverv for selskabet som "arbejdende. $ 1.

FORRETNINGSORDEN. I henhold til selskabslovens $ 114 må formanden ikke udføre hverv for selskabet som arbejdende. $ 1. FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen I Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S) $ 1. Selskabets formål Selskabets formål er at overtage/erhverve faste ejendomme, hovedsageligt fra Den Danske Stat, med

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Svendborg

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden

Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden 1 Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden CVR-nummer 46206312 Udarbejdet i henhold til fondens fundats. 2 1. Fondens bestyrelse 1.1 Valg af bestyrelsens medlemmer 1.1.1 Bestyrelsens medlemmer

Læs mere

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium.

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium. Forretningsorden for bestyrelsen ved Aurehøj Gymnasium Bilag 1 Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj

Læs mere

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF 1: BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og fastsætter målsætning og strategi. 1. Ansætter og afskediger

Læs mere

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse Side 1/6 Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse 1. Bestyrelsens valg, konstitution og honorar 1.1. Indstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer sker i overensstemmelse med pkt. 7 og 8 i fondens

Læs mere

Forretningsorden for ApS

Forretningsorden for ApS Forretningsorden for ApS Denne forretningsorden gælder for bestyrelsen i CVR nr.. 1.0 Konstituering 1.1 Bestyrelsen træder sammen for at konstituere sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Svendborg Kraftvarme A/S Juni 2014 1.0 Forretningsordenens hjemmel 1.1 Nærværende forretningsorden er oprettet i henhold til Lov om aktie- og anpartsselskaber, 130. 1.2

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Gribskov Gymnasium.

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred

Forretningsorden for Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred Forretningsorden for Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred 1. Forretningsordenen 1.1. Bestyrelsen for fonden Geopark Odsherred skal som første punkt efter konstituering af bestyrelsen i umiddelbar forlængelse

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Denne forretningsorden er godkendt af Halsnæs

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus 1

Forretningsorden for bestyrelsen ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus 1 Forretningsorden for bestyrelsen ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS Fastsat i medfør af 18 i Lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægten for Thisted

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Fonden PlanEnergi

Forretningsorden for bestyrelsen i Fonden PlanEnergi 4363-0200 Forretningsorden for bestyrelsen i Fonden PlanEnergi 1. Bestyrelsens forpligtelser 1.1. Selskabslovens 115 beskriver for kapitalselskaber, at bestyrelsen ud over at varetage den overordnede og

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus

Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus Fastsat i medfør af 18 i lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. og i medfør

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Originaleksemplaret skal opbevares i Fondens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Bestyrelsens konstitution... 3 4. Tiltrædelse af forretningsorden...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden Soloprojekt CVR.nr

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden Soloprojekt CVR.nr Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Tage Engelbrecht Svendsen Sagsnr.: 18-131895-TES/AJO FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FONDEN ELITEIDRÆT ÅRHUS Pr. 26/

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FONDEN ELITEIDRÆT ÅRHUS Pr. 26/ FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FONDEN ELITEIDRÆT ÅRHUS Pr. 26/10 2009 1. Formål og opgaver 1.1 Fondens vedtægtsbestemte formål er, at arbejde på at løfte eliteidrætten i Århus til højt nationalt og

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen Forretningsorden for Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til foreningens vedtægter 10. 1.2. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

OPDATERET 9. januar 2014. Ring 3 Letbane I/S. Direktionsinstruks

OPDATERET 9. januar 2014. Ring 3 Letbane I/S. Direktionsinstruks OPDATERET 9. januar 2014 Ring 3 Letbane I/S Direktionsinstruks Indholdsfortegnelse 1. DIREKTIONENS SAMMENSÆTNING...3 2. MEDARBEJDERE OG ØVRIGE RESSOURCER...3 3. GENERELT OM DIREKTIONENS PLIGTER OG FORHOLDET

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR 32662579 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune.

Læs mere

ledelse af selskabet. En af direktørerne ansættes som administrerende direktør.

ledelse af selskabet. En af direktørerne ansættes som administrerende direktør. K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 RETNINGSLINJER FOR ARBEJDSDELINGEN MELLEM BESTYRELSE

Læs mere

medlemmer forslag til kandidater. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 7 dages varsel.

medlemmer forslag til kandidater. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 7 dages varsel. FORRETNINGSORDEN af 25. juni 2013 Formandskollegiet og Rektorkollegiet i Danske Professionshøjskoler, CVR-nr. 30983904 FORRETNINGSORDEN 1. VALG AF FORMAND OG KONSTITUTION 1.1 Formandskollegiet og rektorkollegiet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN. for KNUD HØJGAARDS FOND

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN. for KNUD HØJGAARDS FOND FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN for KNUD HØJGAARDS FOND 1 FORRETNINGSORDENENS GRUNDLAG 1.1 Bestyrelsen for Knud Højgaards Fond har i medfør af 5, stk. 7, i Fondens vedtægt samt lov om erhvervsdrivende

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN TELE Greenland A/S Reg.nr. A/S 215 154 1 INDLEDNING 1.1 Hjemmel Nærværende forretningsorden er oprettet i overensstemmelse med Aktieselskabsloven og selskabets vedtægter

Læs mere

Error! Not a valid filename.

Error! Not a valid filename. Error! Not a valid filename. Advokat Hans Vestergaard 14.09.2005 Slotsgade 21-5100 Odense C Tlf. 66190066 J.nr. 17.11950/MI FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I GRUNDKORT FYN A/S ---------------------------------------------------------------

Læs mere

D.s.i. Hedehuset Havnevej Mariager tlf: mail:

D.s.i. Hedehuset Havnevej Mariager tlf: mail: D.s.i. Hedehuset Havnevej 2 9550 Mariager tlf: 9854 1682 mail: hedehuset@hedehuset.dk F O R R E T N I N G S O R D E N for Bestyrelsen i D.s.i. Hedehuset. 1. Konstituering 1.1 På første møde efter 1.januar

Læs mere

Vedtægter. for. Finansiel Stabilitet A/S

Vedtægter. for. Finansiel Stabilitet A/S Vedtægter for Finansiel Stabilitet A/S 1.0 Selskabets Navn og Hjemsted 1.1 Selskabets navn er Finansiel Stabilitet A/S. 1.2. Selskabets binavne er Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Bestyrelserne i Sund & Bælt Holding A/S A/S Storebæltsforbindelsen A/S Øresundsforbindelsen A/S Femern Landanlæg

FORRETNINGSORDEN for Bestyrelserne i Sund & Bælt Holding A/S A/S Storebæltsforbindelsen A/S Øresundsforbindelsen A/S Femern Landanlæg BEST-1657-1 Dagsordenspkt. 12 FORRETNINGSORDEN for Bestyrelserne i Sund & Bælt Holding A/S A/S Storebæltsforbindelsen A/S Øresundsforbindelsen A/S Femern Landanlæg Bestyrelsesmøder 1 Bestyrelsens formand

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen.

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen. Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts 2007 Punkt. 3 Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen. Sagsfremstilling: Bestyrelsens forretningsorden fastsættes i

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

Vedtægter. for. Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål Vedtægter for Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. 2 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for HF og VUC København Syd

Forretningsorden for bestyrelsen for HF og VUC København Syd for bestyrelsen for HF og VUC København Syd Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. og 14 i vedtægterne for HF

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Bilag til Forretningsorden for bestyrelsen i Nordsøenheden. Direktionsinstruks

Bilag til Forretningsorden for bestyrelsen i Nordsøenheden. Direktionsinstruks Bilag til Forretningsorden for bestyrelsen i Nordsøenheden Direktionsinstruks 1 1. Generelt om direktionens pligter og forholdet til bestyrelsen 1.1 Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen. Direktionen

Læs mere

Metroselskabets kompendium for god selskabsledelse. April 2017

Metroselskabets kompendium for god selskabsledelse. April 2017 Metroselskabets kompendium for god selskabsledelse April 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VEDTÆGTER S. 3 BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN. S. 33 KOMMISSORIUM FOR BESTYRELSENS REVISIONSKOMITE S. 45 KOMMISSORIUM

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12.

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12. Forretningsorden for bestyrelsen for University College Sjælland I henhold til bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelse nr. 215 af 27. februar 2013 og vedtægt for Professionshøjskolen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. 1 KONSTITUERING 1. Senest 14 dage efter nyvalg afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold Greve Fodbold Bestyrelsens Forretningsorden Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold 1. Formål 1.1 Nærværende forretningsorden fastlægger rammerne for Greve Fodbolds bestyrelses ageren under iagttagelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S. CVR. nr.:

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S. CVR. nr.: 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S CVR. nr.: 32 89 03 34 I:\ISHOJ FORSYNING\Dokumenter\Vedtægter revideret 2013.04.10\Vedtægter Ishøj Forsyning Holding AS (1).doc 1. SELSKABETS NAVN

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 2. udkast af 19.03.2004 til forretningsorden for bestyrelsen Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsorganisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen

Læs mere

Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR FORSYNING APS. CVR-nr. 36 48 44 38

Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR FORSYNING APS. CVR-nr. 36 48 44 38 Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS Horten Advokat Jim Øksnebjerg Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 166742 VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I DIREKTØR IB HENRIKSENS FOND

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I DIREKTØR IB HENRIKSENS FOND FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I DIREKTØR IB HENRIKSENS FOND CVR nr. 68 97 40 11 Side: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Bestyrelsens sammensætning og udpegning... 3 2. Bestyrelsens konstituering... 4 3. Retningslinjer

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR NORDJYLLANDS BEREDSKAB I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR NORDJYLLANDS BEREDSKAB I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR NORDJYLLANDS BEREDSKAB I/S Vedtagelse. Som led i etablering af et nyt samlet beredskab for Nordjylland, Nordjyllands Beredskab med virkning fra 1. januar 2016 fastsætter

Læs mere

FORSLAG TIL NYE. VEDTÆGTER Bornholmstrafikken Holding A/S

FORSLAG TIL NYE. VEDTÆGTER Bornholmstrafikken Holding A/S FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER Bornholmstrafikken Holding A/S VEDTÆGTER Bornholmstrafikken Holding A/S (CVR-nr. 33 37 34 57) 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Bornholmstrafikken Holding A/S.

Læs mere

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013 Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1. marts 2013 Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

HOLBÆK SERVICE A/S. Vedtægter. 19. december 2013

HOLBÆK SERVICE A/S. Vedtægter. 19. december 2013 1 HOLBÆK SERVICE A/S Vedtægter 19. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK SERVICE A/S CVR-NR. 33 03 28 38 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Service A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Holbæk Kommune.

Læs mere

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Lyngby er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Region Hovedstaden, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for TV 2/DANMARK A/S

V E D T Æ G T E R. for TV 2/DANMARK A/S V E D T Æ G T E R for TV 2/DANMARK A/S 1.0 Selskabets navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TV 2/DANMARK A/S. 1.2 TV 2/DANMARK A/S er et statsligt aktieselskab etableret med hjemmel i lov nr. 438 af

Læs mere

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen Forretningsorden Dagtilbud Højvangen 1. Valg til bestyrelsen 2. Bestyrelsens konstituering 3. Bestyrelsens møder 4. Kompetencer og ansvar 5. Ændring af forretningsorden 6. Udlevering af forretningsorden

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsens forretningsorden ARC - I/S Amager Ressourcecenter Bestyrelsens forretningsorden I medfør af 11, stk. 2, i vedtægten fastsættes denne forretningsorden for bestyrelsen for ARC - I/S Amager

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

VEDTÆGTER GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 for CVR-nr. 37800406 GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S SAGSNR. 148277 KAD/KAD DOK. NR. 45410232-36 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100

Læs mere

Vedtægter for den erhvervsdrivende. Fond Agendacenter Indre By/Christianshavn

Vedtægter for den erhvervsdrivende. Fond Agendacenter Indre By/Christianshavn Vedtægter for den erhvervsdrivende Fond Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Agendacenter Indre By/Christianshavn (i det følgende

Læs mere

VEDTÆGTER. for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE

VEDTÆGTER. for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE VEDTÆGTER for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: Stk. 1 Sparekassens navn er Søby-Skader-Halling Sparekasse. Dens hjemsted er Syddjurs Kommune. Stk. 2 Sparekassens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

VEDTÆGTER. for. den selvstændige offentlige virksomhed Energinet.dk. 18. september 2014. (CVR-nr. 28 98 06 71) (Efterfølgende benævnt "Energinet.

VEDTÆGTER. for. den selvstændige offentlige virksomhed Energinet.dk. 18. september 2014. (CVR-nr. 28 98 06 71) (Efterfølgende benævnt Energinet. 18. september 2014 VEDTÆGTER for den selvstændige offentlige virksomhed Energinet.dk (CVR-nr. 28 98 06 71) (Efterfølgende benævnt "Energinet.dk") Dok. 13/90360-103 1/13 Selskabets navn er Energinet.dk.

Læs mere