Forretningsorden for Nørre Asmindrup Friskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsorden for Nørre Asmindrup Friskole"

Transkript

1 Forretningsorden for Nørre Asmindrup Friskole 1. Indkaldelse af generalforsamling Formanden træffer aftaler og kan uddelegere opgaver, men er ansvarlig for opgavernes udførelse. Skolekredsen skal gøres opmærksom på, at forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 1. februar. Dette annonceres på skolens hjemmeside januar. På bestyrelsesmøde i februar eller marts skal bestyrelsen forberede generalforsamlingen, idet følgende punkter behandles: 1. Forslag til dirigent. Hvem træffer aftale og forbereder dirigentemnet? 2. Bestyrelsen drøfter valg- og afstemningsprocedure. 3. Evt. forslag til nye bestyrelsesmedlemmer. 4. Generalforsamlingstraktement og andre praktiske aftaler. 5. Godkendelse af dagsorden, aftaler om udsendelse mv. i henhold til vedtægt. 6. Godkendelse af årsregnskab til forelæggelse på generalforsamlingen. 2. Forberedelse til afholdelse af generalforsamling Formanden træffer aftaler og kan uddelegere opgaver, men er ansvarlig for opgavernes udførelse. Formanden udarbejder beretning. Udkast gennemgås med skoleleder og bestyrelse. Skoleleder udarbejder beretning. Udkast gennemgås med bestyrelsen. Revisor forbereder regnskabsgennemgang i samarbejde med skolens sekretær, formand og skoleleder. d. Skolelederen sørger for, at der foreligger stemmesedler, vedtægter, fremvisningsprojektor m.v. til generalforsamlingen. Særlige ønsker aftales senest dagen før. 3. Konstituerende bestyrelsesmøde Den hidtidige formand træffer aftaler og kan uddelegere opgaver, men er ansvarlig for opgavernes udførelse. Dato for konstituerende bestyrelsesmøde fastlægges af den siddende bestyrelse. Indkaldelse og mødeafvikling foregår efter sædvanlig plan. Såfremt formanden ikke er genvalgt til bestyrelsen, forlader denne mødet, så snart ny formand er valgt, I perioden mellem generalforsamling og konstituerende møde fungerer den hidtidige bestyrelse som,,forretningsministerium. De nyvalgte bestyrelsesmedlemmer har umiddelbart efter generalforsamlingen pligt til at sætte sig ind i, via friskolens eller andre relevante hjemmesider, vedtægt, forretningsorden, friskolelov, tilskudsbekendtgørelse, bogføringslov og i øvrigt, hvad formanden skønner nødvendigt for udførelsen af tillidshvervet.

2 Der udarbejdes mødeplan for bestyrelsen frem til og med næste konstituerende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 4 medlemmer finder det fornødent. 4. Årets bestyrelsesmøder Formanden træffer aftaler og kan uddelegere opgaver, men er ansvarlig for opgavernes udførelse. Dagsorden udarbejdes af formanden, sekretær og skoleleder og udsendes til bestyrelsesmedlemmerne, Bestyrelsen kan komme med punkter til dagsordenen en uge før afholdelse af mødet. Næstformanden fungerer som formand, når formanden er bortrejst eller sygemeldt i mere end en uge. Som konstitueret formand har næstformanden alle formandens beføjelser og pligter. Formanden leder bestyrelsesmøderne, men det kan aftales, at et andet bestyrelsesmedlem fungerer som ordstyrer. Hvert møde begynder med godkendelse af renskrevet protokol fra forrige møde. Sekretæren fører protokol. Enhver mødedeltager har ret til kort at få protokolleret sin afvigende mening. Efter hvert bestyrelsesmøde renskriver sekretæren protokollen og udsender kopi heraf til bestyrelsesmedlemmerne via mail. Der udarbejdes endvidere Nyhedsbrev til skolekredsen minimum 2 gange årligt. Der besluttes på bestyrelsesmødet, hvad Nyhedsbrevet skal indeholde. d. Følgende faste punkter indgår i bestyrelsesmødernes dagsorden i løbet af et år: Konstituering (april/maj) Nedsættelse af udvalg efter behov. Godkendelse af aktivitetsplan (april/maj) Godkendelse af fagfordeling (april/maj) Budgetkontrol og budgetrevision (mindst kvartalsvis) Læreransættelser (normalt i maj) Støtteundervisningsbevilling (oftest i perioden juni - august) Opsigelse af personale (visse år) Budgetforberedelse (september/oktober) Godkendelse af Nyløn aftale (oktober/november) Budgetvedtagelse (november - januar) Elevindskrivning, dispensation (hele året) Godkendelse af flerårigt budget (januar/februar) Planlægning af generalforsamling (februar/marts) 5. lndskrivningsprocedure Skolelederen udfører arbejdet og er ansvarlig for overholdelse af procedurer. Bestyrelsen skal påse, at procedurerne virker efter hensigten. På forældremøder og bestyrelsesmøder er følgende beslutninger truffet vedrørende indskrivning/optagelse af elever. Skolelederen kan indskrive elever i samarbejde med lærerne efter følgende retningslinier, som kun kan fraviges af bestyrelsen: 1. Der tilstræbes mellem 13 og 20 elever i hver gruppe og en ligelig fordeling mellem gruppe og årgang. 2. Skolens maksimale elevtal er elever. 3. Elever med søskende på Nørre Asmindrup Friskole har fortrinsret, hvis venteliste etableres. 4. Der foregår indskrivning og optagelse hele året, men der foretages samlet indskrivning af elever til kommende børnehaveklasse i december året før skolestarten i august. 5. Optagelse af elever med særlige problemer besluttes af skoleleder.

3 6. Procedure ved ansættelser af fastansat personale Formanden og skolelederen er ansvarlige for opgavernes udførelse. Ved ansættelser nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af repræsentanter fra bestyrelse og skolen. Efter aftale med formanden udformer lederen annonce, som bringes i nærmere aftalt medie. Ansættelsesudvalget gennemfører ansættelsessamtaler. Udvalget udpeger i fællesskab et antal ansøgere til samtaler. Lærerne får relevante ansøgninger til gennemsyn. Leder og lærerrepræsentant redegør for indtryk fra samtalerne. På baggrund heraf udtaler lærerne sig om ansættelsen. Ansættelsesudvalget har kompetence til at træffe afgørelse om ansættelsen. 7. Afstemningsprocedurer i bestyrelsen Formanden eller dennes stedfortræder er ansvarlig for korrekt gennemførelse af afstemninger i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne deltager i mødet. Alle sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Hvis ét bestyrelsesmedlem ønsker det, skal der ske skriftlig afstemning. 8. Tavshedspligt Tavshedspligten vedrørende fortrolige oplysninger erfaret under bestyrelsesarbejdet kan i givet fald efterprøves efter den borgerlige straffelov. Følgende forhold skal især iagttages: 1. Tavshedspligt vedrørende fortrolige informationer angående børn og forældre. 2. Tavshedspligt vedrørende ansattes tjenesteforhold eller oplysninger opnået i relation hertil. 3. Tavshedspligt vedrørende skolens økonomiske interesser f.eks. indhentede pristilbud, licitation m.v. 4. Tavshedspligt vedrørende enkeltpersoners, private selskabers eller foreningers interesse i at beskytte oplysninger om deres personlige forhold eller interne økonomiske forhold. 5. Tavshedspligt vedrørende opnået indsigt i politiets efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser m.v. Ethvert medlem er ansvarlig for at fortroligt materiale, der modtages ikke kommer udenforstående i hænde. I tvivlstilfælde træffes afgørelse efter forvaltningslovens kapitel 2. Ved inhabilitet kan man hverken deltage i afgørelse eller behandling af pågældende sag. Når et bestyrelsesmedlem fratræder skal alt materiale tilbageleveres, som man måtte være i besiddelse af. 9. Inhabilitet lnhabilitet foreligger altid i følgende tilfælde: 1. Såfremt man har personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller repræsenterer nogen, der har en sådan interesse. 2. Såfremt nærtstående familiemedlemmer har personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald. 3. Såfremt man deltager i firmaledelse, foreningsledelse eller på vegne af anden juridisk person, der har særlig interesse i sagens udfald. 4. Såfremt der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om ens upartiskhed.

4 10. Udtræden af bestyrelsen i utide Formanden er ansvarlig for korrekt behandling i henhold til nedenstående. Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker at udtræde af bestyrelsen i utide, skal pågældende fremsende ansøgning til bestyrelsen. Hvis ansøgningen imødekommes, indtræder 1. suppleanten i stedet. Denne vil efter tur være på valg, som det medlem, der er blevet erstattet. Suppleanter er i øvrigt på valg hvert år. Ansættes et bestyrelsesmedlem eller en suppleant på skolen, kan de ikke beholde disse tillidshverv. Ansattes ægtefæller kan vælges til bestyrelsen, men vil være at betragte som inhabile i alle sager vedrørende de ansatte samt alle øvrige sager, hvor blot et bestyrelsesmedlem anser vedkommende for inhabil. 11. Skolelederens og lærerrepræsentantens deltagelse i bestyrelsesmøder Lærerrepræsentanten, der deltager i bestyrelsesmøder, udpeges af den samlede personalegruppe. Denne repræsentant kan ikke deltage i behandlingen af ansættelsesproblemer. Skolelederen/ lærerrepræsentanten kan hver for sig og sammen erklæres for inhabile af et flertal i bestyrelsen. 12. Samarbejde med de ansatte Bestyrelsen indkalder årligt til mindst 1 fællesmøde mellem bestyrelse og lærere. De ansatte kan gennem lærerrepræsentanten udtale sig om alt på bestyrelsesmøder. Lærerrepræsentanten har pligt til at orientere de ansatte om beslutninger truffet på bestyrelsesmøderne, men kan dog af bestyrelsen pålægges tavshedspligt i konkrete sager. Tavshedspligten gælder også i forhold til kolleger. Formand eller Næstformand deltager minimum to gange årligt på personalemøder. 13. Samarbejde med forældrene Bestyrelsesmedlemmer, som af forældre kontaktes med henblik på løsning af pædagogiske problemstillinger fra skolehverdagen, skal henvise til skolelederen. Lederen har pligt til at orientere bestyrelsen om pædagogiske problemer. Hvis lederen/lærerne ikke kan magte et pædagogisk problem, kan bestyrelsen træde ind i sagen og træffe nødvendige beslutninger. Kompetencen til at bortvise en elev i op til en uge ligger hos skolelederen. Før eleven kommer tilbage på skolen skal der holdes et møde mellem elev, forældre, repræsentanter fra bestyrelsen og skolelederen. Mødet skal munde ud i en klar aftale om ændret adfærd og indstilling til skolelivet, sker dette ikke vil næste skridt være en udmeldelse. Kompetencen til at udmelde en elev ligger i bestyrelsen. 14. Klagesager Sagen rettes til den person, som er mundet på. Ved uforrettet sag rettes klagen skriftligt til nærmeste forsatte. Det vil sige skoleleder eller bestyrelsesformanden, i nævnte række følge.

5 Klagesagen behandles mellem bestyrelsesformanden og skoleleder, samt eventuelle relevante personer. Bestyrelsen skal orienteres omkring klagesager. 15. Skolelederens og formandens stående bemyndigelser Skoleleder og bestyrelsesformand er tillagt følgende standardbemyndigelser: 1. Bemyndigelse til fremsendelse af breve m.v. på skolens vegne. 2. Bemyndigelse til i særlige tilfælde alene at træffe beslutning om elevindskrivning og elevbortvisning. 3. Bemyndigelse til at træffe hastebeslutninger, idet sagen i alle tvivlstilfælde efterfølgende skal forelægges bestyrelsen. 4. Formanden kan underskrive ansættelsesbreve vedrørende alle fastansatte. Skolelederen kan underskrive ansættelsesbreve for alle med tidsbegrænset ansættelse. I begge tilfælde er det forudsat, at vedtægten er fulgt ved ansættelse, og at denne er sket inden for det godkendte budget eller med refusion fra Vikarkassen. 5. Bemyndigelse til lønforhandling for skoleleder træffes af formand og næstformand inden for det godkendte budget. Forlægges efterfølgende for bestyrelsen. 16. Intern revisionsbestemmelse Revisor gennemgår det reviderede regnskab med bestyrelsen, skoleleder og skolens sekretær. På mødet skal skolens økonomi analyseres overordnet. Det reviderede regnskab kan rekvireres på skolens kontor af skolekredsmedlemmerne umiddelbart før generalforsamlingen. Desuden er der mulighed for at få et eksemplar af det reviderede regnskab på generalforsamlingen. 17. Budgetlægning Kommenteret budget udarbejdes normalt inden 15. januar af regnskabsfører og skoleleder. Mindst hvert andet år udarbejdes flerårigt budget. 18. Skolens ordensregler Efter indstilling fra leder og lærere skal ordensregler godkendes af bestyrelsen. 19. Fripladstilskud Fordelingen sker i henhold til Friskolelov og tilskudsbekendtgørelse samt bestemmelser fra Fripladsudvalget. Skoleleder og regnskabsfører foretager fordelingen. 20. Udarbejdelse af undervisningsplan Enhver betydningsfuld ændring skal drøftes i bestyrelsen. 21. Forældrekredsens tilsynsforpligtelse Jfr. vedtægternes 4 stk. 2, 6 og 14 stk.2. samt nedenstående. Forældrekredsens overordnede tilsynsforpligtelse skal opfyldes på følgende måde: 1. Der er i løbet af skoleåret flere arrangementer (generalforsamling, første skoledag, åbent hus), hvor forældrene forventes at deltage. 2. Afholdelse af 2 årlige forældre/elev samtaler med gruppelæreren.

6 3. Afholdelse af gruppe-forældremøde i begyndelsen af skoleåret 4. Der er adgang for forældrene til at deltage i undervisningen. 22. Ændring og tilføjelse til denne forretningsorden Denne forretningsorden er godkendt af bestyrelsen som tillæg til skolens vedtægter, jfr. vedtægternes 12 stk. 1. Forretningsorden kan ændres ved den samlede bestyrelses beslutning herom, dog altid kun i overensstemmelse med gældende vedtægter. Opgave- og ansvarsfordeling 2012 Den overordnede ledelse/bestyrelsen Bestyrelsen har den overordnede ledelse og er ansvarlig over for undervisningsministeren og skolens medlemskreds. Bestyrelsen er ansvarlig for skolens økonomi og drift, samt at disse er i overensstemmelse med vedtægter, lovgivning og andre retsregler. ( 14) Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens lærere og øvrige personale efter indstilling fra skolens ledelse ( 14 stk. 6) Dvs. bestyrelsens overordnede ansvar for ledelsen giver bestyrelsen ret til at træffe de endelige beslutninger (...som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om. ; 14 stk. 5) Bestyrelsens opgaver: Bestyrelsen skal sikre habilitetsregler overholdes internt og i lærergruppen. Bestyrelsen skal sikre egen, tilsynsførende og ansattes overholdelse af tavshedspligten. Bestyrelsen skal sikre sig at forældrekredsen vælger tilsynsførende, samt at nedfælder retningslinier for eget tilsyn. Bestyrelsen har det fulde ansvar for skolens økonomi, og træffer beslutning om sikre kontrolrutiner omkring bogføring, formueforvaltning og revision. Bestyrelsen skal sikre sig at skolen overholder gældende tilskudsbetingelser. Bestyrelsen har det fulde ansvar i forhold til budgetlægning, overholdelse af budget/beslutninger, om budget regulering, samt bevillingsansvar. Bestyrelsen har ansvaret for skolens bygninger, samt vedligeholdelse og forsikring af disse. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens fastansatte personale. Bestyrelsen har initiativpligt ved ansættelse og afskedigelse af skoleleder, som ansættes af skolekredsen på en generalforsamling. Bestyrelsen fastlægger skolelederens arbejds- og ansvarsområder (bortset fra de lovgivne) Endvidere er bestyrelsen ansvarlig for: At skolens pædagogiske rammer lever op til skolens målsætning og værdigrundlag. At forholde sig og tage stilling til den information skoleleder bringer omhandlende skolens hverdagsliv. Handle og træffe beslutninger/træde i karakter/være sikkerhedsnettet under lærerne/skolelederen, hvis skolesamarbejdet er kørt i hårdknude. At være den beslutningstagende angående permanent bortvisning af elever. Årligt at gennemføre medarbejdersamtaler med alle ansatte på skolen. At udarbejde fordelingsnøgle for NY-løn. At invitere nye forældre til et informationsmøde angående friskoleforældrerollen. Endvidere sørge for "hest/føl ordning" for nye familier. At afholde ansættelsessamtaler og sørge for udarbejdelse af ansættelseskontrakter.

7 Den daglige pædagogiske ledelse/lederen Skolelederen har over for Undervisningsministeriet, skolekredsen, forældrekredsen og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige og den pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.( 17) Bestyrelsen udstikker retningslinier hvor indenfor lederen forestår skolens daglige administration og personaleledelse herunder kan, efter aftale, også indgå overordnede ledelsesfunktioner. ( 17 stk. 3) Ifølge 6 har skolens leder den daglige pædagogiske ledelse af skolen. Dette er tilfældet på vores skole. Dvs. skolelederen på Nr. Asmindrup Friskole har ansvaret for den daglige personale ledelse, samt undervisningens gennemførelse i overensstemmelse med skolens målsætning og undervisningsplaner. Den daglige administration varetages af skolens sekretær. Lederens arbejdsopgaver: Den daglige personale ledelse Støtte og hjælpe kolleger sørge for optimalt psykisk arbejdsmiljø Sørger for opfyldelse af skolens målsætning, samt en kvalificeret undervisning. Det betyder have tid til at have fingeren på pulsen, hvad foregår der? Organisering ved sygefravær i samarbejde med sekretær Afholde lærermøder hver 14. dag, samt personaleweekend og personalelørdag Varetage konfliktløsningen ml børn, ml ansatte og børn, ansatte og forældre Læse post månedlig information fra friskoleforeningen, samt fordelingssekretariatet Læse mails Sortere post i samarbejde med sekretær Informere bestyrelsen månedligt, samt løbende (diverse telefonsamtaler forsøges foretaget i skoletiden. Forventer aftener og weekender undgås medmindre det er super vigtigt) Skrive nyhedsbreve til forældre Løbende afholde indskolingsmøder med evt. nye børn og deres forældre Koordinere praktikundervisning for lærerstuderende Årligt planlægge og afholde medarbejdersamtaler sammen med bestyrelsen Eksamensforberedelser Sørger for søgning af støtteundervisning, dvs. møde med skolepsykolog, sætte deadlines for aflevering af elevudtalelser, samt udlevere diverse adm. papirer. Organisere lærerdagene; udarbejde indhold og form Give input i fordeling af ny løn, deltage i nylønmøde Kontakten til ansøgere, udvælge et Sørger for rammerne til ansættelsessamtaler, evt. fører ordet Udarbejde undervisningsplan, fagfordeling/skemalægning Udarbejde aktivitetsplaner Udarbejde årsopgørelse for alle ansatte lærere Årligt sørger for dannelsen af nye sammenlæste klasser Udarbejde skemaer for skole og SFO (i samarbejde med SFO leder) Udarbejde taler, m.v. ved dimission. Deltage i regions- og lokale ledermøder. Være inspirator, nytænkende og nyskabende Afgive beretning under generalforsamlingen Forretningsordenen er vedtaget af bestyrelsen den 3. december 2012

Bilag til vedtægt for Æblegård Friskole. Forretningsorden for skolebestyrelsen

Bilag til vedtægt for Æblegård Friskole. Forretningsorden for skolebestyrelsen Bilag til vedtægt for Æblegård Friskole Forretningsorden for skolebestyrelsen 2 Indholdsoversigt: 1. Indkaldelse af generalforsamling: Formanden træffer aftaler og kan uddelegere opgaver, men er ansvarlig

Læs mere

Eckersberg Børneunivers forretningsorden

Eckersberg Børneunivers forretningsorden Eckersberg Børneunivers forretningsorden 1. Indkaldelse af generalforsamling Formanden træffer aftaler og kan uddelegere opgaver, men er ansvarlig for opgavernes udførelse. Skolekredsen skal gøres opmærksom

Læs mere

Forretningsorden for skolebestyrelsen

Forretningsorden for skolebestyrelsen - 1 - Langsø Friskole Forretningsorden for skolebestyrelsen Behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet 9.4.2015 - 2 - Bilag til vedtægt for Langsø Friskole Forretningsorden Indholdsoversigt: 1. Indkaldelse

Læs mere

10. Skolelederens og lærerrepræsentantens deltagelse i bestyrelsesmøder. 14. Bestyrelsesmedlemmers udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet

10. Skolelederens og lærerrepræsentantens deltagelse i bestyrelsesmøder. 14. Bestyrelsesmedlemmers udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet 1. Indkaldelse af generalforsamling 2. Afholdelse af generalforsamling 3. Konstituerende bestyrelsesmøde 4. Årets bestyrelsesmøder 5. Indskrivningsprocedure 6. Procedure ved ansættelser af fastansat personale

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens arbejde på Strandmølleskolen

Forretningsorden for bestyrelsens arbejde på Strandmølleskolen Forretningsorden for bestyrelsens arbejde på Strandmølleskolen Vedtaget af bestyrelsen d. 19. august 2015 Forretningsordnen og vedtægterne Denne forretningsorden skal ses som et supplement til skolens

Læs mere

Magleby Fri- og Efterskole.

Magleby Fri- og Efterskole. Magleby Fri- og Efterskole. Forretningsorden for bestyrelsen. 1. Indkaldelse til generalforsamling Medlemmer af skole- og forældrekredsen, der ønsker forslag behandlet på generalforsamlingen i april, skal

Læs mere

Forretningsorden For Sindal Privatskole

Forretningsorden For Sindal Privatskole Forretningsorden For Sindal Privatskole Forretningsorden for bestyrelsen Bilag til Vedtægter for Sindal Privatskole Vedtaget af bestyrelsen d. 11/11-2010 Revideret af bestyrelsen d. 3/4-2014 www.sindalprivatskole.dk

Læs mere

Gjerrild Bønnerup Friskole

Gjerrild Bønnerup Friskole Gjerrild Bønnerup Friskole Forretningsorden for bestyrelsen. Bilag til vedtægt for Gjerrild Bønnerup Friskole Behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet d. 1.december 2009 Revideret på bestyrelsesmøder

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole

Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole Bilag til 'Vedtægter for Vinderød Privatskole' Indhold 1. Bestyrelsen... 2 a. Konstituering... 2 b. Årets møder... 2 c. Mødedeltagelse...

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen Filskov Friskole & Børnehave

Forretningsorden for Bestyrelsen Filskov Friskole & Børnehave Forretningsorden for Bestyrelsen Filskov Friskole & Børnehave Revideret: Ændring: 2011-07-19 Første udgave. Til review i bestyrelsen. Rettelser må foretages direkte i dokumentet. Ændringer kan ses og accepteres

Læs mere

Der vælges hvert år hhv. 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode, samt 2 suppleanter for en 1 årig periode i henhold til vedtægter.

Der vælges hvert år hhv. 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode, samt 2 suppleanter for en 1 årig periode i henhold til vedtægter. Forretningsorden Hoven Friskole 1. Indkaldelse af generalforsamling: Generalforsamling afholdes hvert år mellem d.15. marts og d.30.april. Indkaldelse sker som nævnt i 7 stk. 2 til forældre- og skolekredsen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Jersie Privatskole

Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Jersie Privatskole Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Jersie Privatskole Bilag til Vedtægt for Jersie Privatskole 3, stk. 16 Indhold 1. Bestyrelsen... 2 a. Konstituering... 2 b. Årets møder... 2 c. Mødedeltagelse...

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Jersie Privatskole

Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Jersie Privatskole Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Jersie Privatskole Bilag til Vedtægt for Jersie Privatskole 3, stk. 16 Indhold 1. Bestyrelsen...2 a. Konstituering...2 b. Årets møder...2 c. Mødedeltagelse...2

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Haubro Landsbyskole Himmerlands Friskole

Forretningsorden for bestyrelsen ved Haubro Landsbyskole Himmerlands Friskole Forretningsorden for bestyrelsen ved Haubro Landsbyskole Himmerlands Friskole og Naturinstitutionen Sneglehuset Bilag til Vedtægter for den selvejende institution Haubro Landsbyskole Himmerlands Friskole

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen. Behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet Forretningsorden

Forretningsorden for bestyrelsen. Behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet Forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen. Behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet 13.3.2017 Grænseegnens Friskole Forretningsorden INDHOLDSOVERSIGT : 1. Indkaldelse af generalforsamling Formanden træffer aftaler

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST 1 Forretningsordenens hjemmel Nærværende forretningsorden oprettes i henhold til Undervisningsministeriets standardvedtægt for frie grundskoler (januar

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted

Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted 1 Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted Bagsværd Friskole (Hanna Skolen) er en selvejende institution med hjemsted i Gladsaxe Kommune. Skolen har påbegyndt

Læs mere

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen Forretningsorden Dagtilbud Højvangen 1. Valg til bestyrelsen 2. Bestyrelsens konstituering 3. Bestyrelsens møder 4. Kompetencer og ansvar 5. Ændring af forretningsorden 6. Udlevering af forretningsorden

Læs mere

Vedtægter for bestyrelsen

Vedtægter for bestyrelsen Vedtægter for bestyrelsen 1 Formål Formålet med at oprette en bestyrelse er at sikre forældrene og medarbejderne indflydelse på principperne for klubbens daglige virke. Bestyrelsen skal endvidere bidrage

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Forretningsorden. Krumsø Fri- og Kostskole.

Forretningsorden. Krumsø Fri- og Kostskole. Forretningsorden for bestyrelsen på Krumsø Fri- og Kostskole. Behandlet på bestyrelsesmødet den 24. maj 2011. Godkendt på bestyrelsesmødet den 14. juni 2011 Forretningsordenen er bilag til Krumsø Fri-

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE Vedtægter for den selvejende institution KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE 1. Hjemsted og formål... Kostakademiet, Hover Sundhedshøjskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet den

Læs mere

Brande Fjernvarme amba. Forretningsorden

Brande Fjernvarme amba. Forretningsorden Brande Fjernvarme amba Forretningsorden Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Bestyrelsens konstituering. 3. Bestyrelsesmøder. 4. Formandens rolle. 5. Dagsorden. 6. Beslutninger. 7. Beslutningsprotokol.

Læs mere

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold Greve Fodbold Bestyrelsens Forretningsorden Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold 1. Formål 1.1 Nærværende forretningsorden fastlægger rammerne for Greve Fodbolds bestyrelses ageren under iagttagelse

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for BESTYRELSEN FOR SVANEKE FRISKOLE

FORRETNINGSORDEN for BESTYRELSEN FOR SVANEKE FRISKOLE FORRETNINGSORDEN for BESTYRELSEN FOR SVANEKE FRISKOLE 1. INDLEDNING. Ud over de i Svaneke Friskoles vedtægter paragraf 12-15 nævnte forhold omkring skolens bestyrelses opgaver og ansvar, fastsætter bestyrelsen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. 1 KONSTITUERING 1. Senest 14 dage efter nyvalg afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde Forretningsorden for bestyrelsen i XXX A/S CVR-nr. XXXXXXXX 1. Bestyrelsens første møde Bestyrelsen afholder sit første (konstituerende) møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Mødet ledes af det bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Originaleksemplaret skal opbevares i Fondens

Læs mere

Forretningsorden for forældrebestyrelsen. DANSK TYSK BØRNEHUS ApS

Forretningsorden for forældrebestyrelsen. DANSK TYSK BØRNEHUS ApS Forretningsorden for forældrebestyrelsen DANSK TYSK BØRNEHUS ApS 1. Bestyrelsens sammensætning 1.1 Det er forældrebestyrelsens opgave at varetage opgaver, som fremgår af kompetencefordelingsmodellen (bilag

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter - for den selvejende undervisningsinstitution Skyum Idrætsefterskole 1: Værdigrundlag Skyum Idrætsefterskole baserer undervisningen og samværet på værdier

Læs mere

Forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Sejs Skole

Forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Sejs Skole Forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Sejs Skole Indhold 1. Gyldighed 1 2. Skolebestyrelsens ansvar og beføjelser 1 3. Skolebestyrelsens sammensætning 1 4. Valgforhold 1 5. Afholdelse af bestyrelsesmøder

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Denne forretningsorden er godkendt af Halsnæs

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune.

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. BEGREBSDEFINITIONER: Områdebestyrelse: Er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, som er repræsenteret

Læs mere

Vedtægter. For den selvejende. Undervisnings- institution. Svenstrup Efterskole

Vedtægter. For den selvejende. Undervisnings- institution. Svenstrup Efterskole Vedtægter For den selvejende Undervisnings- institution Svenstrup Efterskole 1 Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Svenstrup Efterskole 1 Hjemsted og formål. stk. 1 stk.. 2 Svenstrup

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler UDKAST AF 11. JUNI 2012 I medfør af 5, stk. 1, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1135 af 7. december

Læs mere

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen Forretningsorden Organisationsbestyrelsen Godkendt af organisationsbestyrelsen 13-08-2012 Indhold 1. Organisationsbestyrelsens ansvar... 3 2. Prokura m.m.... 3 3. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom....

Læs mere

Vedtæger for den selvejende institution

Vedtæger for den selvejende institution Vedtæger for den selvejende institution Gymnastikefterskolen Stevns 1. Hjemsted, værdigrundlag og formål Stk. 1. Gymnastikefterskolen Stevns er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter. Hjemsted og formål

Vedtægter. Hjemsted og formål Vedtægter for den selvejende institution SVENSTRUP FRISKOLE Hjemsted og formål 1 SVENSTRUP FRISKOLE er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i SØNDERBORG kommune. Skolen er oprettet

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune.

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Denne vedtægt dækker klubtilbud i henhold til dagtilbudsloven 1, 65 samt 3 om sammenhængende børnepolitik KOMPETENCEFORDELING. Byrådet har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS 1. HJEMSTED, FORMÅL, VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING Stk. 1 Hjemsted Skals Efterskole er en uafhængig selvejende

Læs mere

Forretningsorden for ApS

Forretningsorden for ApS Forretningsorden for ApS Denne forretningsorden gælder for bestyrelsen i CVR nr.. 1.0 Konstituering 1.1 Bestyrelsen træder sammen for at konstituere sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Godkendt af Byrådet 27. februar 2012 Indledning Side 2 / 8 De nærmere regler om Slagelse Kommunens styrelse af UngSlagelse fremgår af denne styrelsesvedtægt for samt af

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Iflg. aftale fremsendes hoslagt forretningsorden for bestyrelsen i Viby Andelsboligforening. Anette Degn :01 cc: Vedr.

Iflg. aftale fremsendes hoslagt forretningsorden for bestyrelsen i Viby Andelsboligforening. Anette Degn :01 cc: Vedr. Iflg. aftale fremsendes hoslagt forretningsorden for bestyrelsen i Viby Andelsboligforening. Med venlig hilsen Ole Maltesen ----- Videresendt af Ole Maltesen/VAB - 02-12-05 11:12 ----- Anette Degn Til:

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Vedtægter. Hjemsted og formål

Vedtægter. Hjemsted og formål -1- Vedtægter for den selvejende institution Frijsendal Friskole Hjemsted og formål 1 Frijsendal Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Favrskov kommune. Skolen er

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

VEDTÆGTER for DANSK KVINDESAMFUNDS BØRNEHAVE BØRNEHAVEN TROLDEBO

VEDTÆGTER for DANSK KVINDESAMFUNDS BØRNEHAVE BØRNEHAVEN TROLDEBO VEDTÆGTER for DANSK KVINDESAMFUNDS BØRNEHAVE BØRNEHAVEN TROLDEBO 1. Børnehaven Troldebo er en selvejende institution under Dansk Kvindesamfund Koldingkreds med hjemsted i Kolding Kommune. 2. Institutionens

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SALLING EFTERSKOLE. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SALLING EFTERSKOLE. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SALLING EFTERSKOLE. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Stk. 1. Salling Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Skolen blev grundlagt

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i henholdsvis distrikt Nord, Syd og Vest

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i henholdsvis distrikt Nord, Syd og Vest BYRÅDETS OPGAVER. 1. Byrådet har det overordnede ansvar for den kommunale dagpleje og fastsætter mål og rammer for dennes virksomhed. Stk. 2 Byrådet er ansvarlig for godkendelse af dagplejere og dagplejehjem.

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART"

VEDTÆGTER for HJARNØ FÆRGEFART Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2018. VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART" 1 "Hjarnø Færgefart" er en selvejende institution, d e r er oprettet m e d d e t formål at varetage søtransporten mellem Hjarnø

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Landsgrav Friskole, Bagervej 5, 4200 Slagelse. CVR-nummer66912914

Vedtægter for den selvejende institution Landsgrav Friskole, Bagervej 5, 4200 Slagelse. CVR-nummer66912914 Vedtægter for den selvejende institution Landsgrav Friskole, Bagervej 5, 4200 Slagelse. CVR-nummer66912914 Hjemsted og formål 1 Landsgrav Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 1. Hjemsted og formål. Giersings Realskole er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. Odder lille Friskole

Vedtægter for den selvejende institution. Odder lille Friskole Vedtægter for den selvejende institution Odder lille Friskole September 2007 Hjemsted og formål Odder lille Friskole, Randlevvej 4, 8300 Odder er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION "EFTERSKOLEN SOLBAKKEN". 1. Hjemsted og formål.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION EFTERSKOLEN SOLBAKKEN. 1. Hjemsted og formål. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION "EFTERSKOLEN SOLBAKKEN". 1. Hjemsted og formål. Stk 1. Efterskolen Solbakken er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk 2. Institutionen havde

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Denne vedtægt dækker følgende typer kommunale dagtilbud: Vuggestuer, dagplejer, børnehaver og integrerede 0-6-års-institutioner. KOMPETENCEFORDELING

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Svendborg Kraftvarme A/S Juni 2014 1.0 Forretningsordenens hjemmel 1.1 Nærværende forretningsorden er oprettet i henhold til Lov om aktie- og anpartsselskaber, 130. 1.2

Læs mere

Vedtægter for Rudolf Steiner-Skolen i Skanderborg (oktober 2008) Side 1 af 5

Vedtægter for Rudolf Steiner-Skolen i Skanderborg (oktober 2008) Side 1 af 5 Vedtægter for den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Skanderborg. 1. Skolens navn, hjemsted og status 1. Rudolf Steiner-Skolen i Skanderborg, Grønnedalsvej 16, 8660 Skanderborg er en uafhængig

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

Vedtægter for Sahl Friskole Vedtægter for Sahl Friskole Vedtægter-april-2004 rev8.doc 15-11-2004

Vedtægter for Sahl Friskole Vedtægter for Sahl Friskole Vedtægter-april-2004 rev8.doc 15-11-2004 Vedtægter for Sahl Friskole Vedtægter for den selvejende institution Sahl Friskole Hjemsted og formål 1 Sahl Friskole" er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Sahl by i Bjerringbro

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN PRINS HENRIKS SKOLE, DEN FRANSKE SKOLE I KØBENHAVN

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN PRINS HENRIKS SKOLE, DEN FRANSKE SKOLE I KØBENHAVN FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN PRINS HENRIKS SKOLE, DEN FRANSKE SKOLE I KØBENHAVN 1. Bestyrelsens konstituering 1.1 Valg af medlemmer, valgbarhed og tavshedspligt Bestyrelsen består af 8 medlemmer. 6

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål -1- UDKAST til Vedtægter for den selvejende institution Kværkeby friskole Hjemsted og formål 1 Kværkeby friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Ringsted kommune. Skolen

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune.

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune. Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune. Lovgrundlag. I henhold til dagtilbudslovens 14 skal der ved alle kommunale daginstitutioner og den kommunale dagpleje oprettes en bestyrelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE. Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212

VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE. Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212 VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212 Vedtægter for den selvejende institution Vrigsted Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Vrigsted Efterskole

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden

Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden 1 Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden CVR-nummer 46206312 Udarbejdet i henhold til fondens fundats. 2 1. Fondens bestyrelse 1.1 Valg af bestyrelsens medlemmer 1.1.1 Bestyrelsens medlemmer

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NØRRE AABY REALSKOLE.

V E D T Æ G T E R FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NØRRE AABY REALSKOLE. V E D T Æ G T E R FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NØRRE AABY REALSKOLE. 1. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS Skolens navn er Den selvejende institution Nørre Aaby Realskole. Skolen er oprettet den

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål

Vedtægter. for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål Februar 2015 Vedtægter for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål 1 Herfølge Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Køge kommune. Skolen

Læs mere

Vedtægter for Rørvig Friskole

Vedtægter for Rørvig Friskole Side 1 af 6 Vedtægter for Rørvig Friskole 1 Hjemsted og adresse m.v. 1.1. Rørvig Friskole er en selvejende, uafhængig virkende grundskole, oprettet den 1. august 1968. 2 Formål Rørvig Friskole har hjemsted

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Gjerrild-Bønnerup Friskole.

Vedtægter for den selvejende institution Gjerrild-Bønnerup Friskole. Vedtægter for den selvejende institution Gjerrild-Bønnerup Friskole. Hjemsted og formål 1 "Gjerrild-Bønnerup Friskole" er en selvejende institution med hjemsted i Nørre Djurs Kommune, Århus amt. Skolen

Læs mere

D.s.i. Hedehuset Havnevej Mariager tlf: mail:

D.s.i. Hedehuset Havnevej Mariager tlf: mail: D.s.i. Hedehuset Havnevej 2 9550 Mariager tlf: 9854 1682 mail: hedehuset@hedehuset.dk F O R R E T N I N G S O R D E N for Bestyrelsen i D.s.i. Hedehuset. 1. Konstituering 1.1 På første møde efter 1.januar

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Vestermose Natur- og idrætsfriskole. Hjemsted og formål

Vedtægter. for den selvejende institution Vestermose Natur- og idrætsfriskole. Hjemsted og formål Vedtægter for den selvejende institution Vestermose Natur- og idrætsfriskole Hjemsted og formål 1 Vestermose Natur- og idrætsfriskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Ølgod Kristne Friskole

Vedtægter for Ølgod Kristne Friskole Vedtægter for Ølgod Kristne Friskole 1 Hjemsted Ølgod Kristne Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution som har hjemsted i Varde Kommune. Adresse: Skolen er startet af en gruppe kristne

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsorganisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg.

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere