Forretningsorden for Bestyrelsen Filskov Friskole & Børnehave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsorden for Bestyrelsen Filskov Friskole & Børnehave"

Transkript

1 Forretningsorden for Bestyrelsen Filskov Friskole & Børnehave Revideret: Ændring: Første udgave. Til review i bestyrelsen. Rettelser må foretages direkte i dokumentet. Ændringer kan ses og accepteres / afvises på bestyrelsesmøde Redigerede rettelser indført for gennemgang på bestyrelsesmøde Redigeret på bestyrelsesmøde Revideret SR markeret med gult Rundsendt den 16/3 til godkendelse Godkendt af bestyrelsen Filnavn: Forretningsorden for Bestyrelsen Side 1 af 11 Oprettet: 3. marts 2014 Redigeret: 19. maj 2014

2 Indholdsfortegnelse 1 FORRETNINGSORDENENS FUNKTION KOMMUNIKATIONEN I BESTYRELSEN BESTYRELSESMØDER KONSTITUERING MØDE FREKVENS OG INDKALDELSE DAGSORDEN MØDELEDELSE BESLUTNINGSDYGTIGHED MEDARBEJDERNES DELTAGELSE I BESTYRELSESMØDER REFERAT UDTRÆDEN AF BESTYRELSEN I UTIDE TAVSHEDSPLIGT INHABILITET GENERALFORSAMLINGEN INDSKRIVNINGS PROCEDURE OG ANSVAR ANSÆTTELSE AF PERSONALE ANSÆTTELSE AF LÆRERE KOMPETENCEPLAN OG SAMARBEJDSAFTALE MED SKOLELEDER SAMARBEJDE MED DE ANSATTE SAMARBEJDE MED FORÆLDRENE SKOLELEDERENS OG FORMANDENS STÅENDE BEMYNDIGELSER BESTYRELSESMEDLEMMERNES UDGIFTER I FORBINDELSE MED BESTYRELSESARBEJDET INTERN REVISIONSBESTEMMELSE BUDGETLÆGNING SKOLENS ORDENSREGLER FRIPLADSTILSKUD UDARBEJDELSE AF FAGFORDELINGSPLAN FORÆLDREKREDSENS TILSYNSFORPLIGTELSE SKOLEKREDSEN ÆNDRING OG TILFØJELSE TIL DENNE FORRETNINGSORDEN...11 Side 2 af 11

3 1 Forretningsordenens funktion 1. Med udgangspunkt i vedtægterne, som er bestyrelsens arbejdsgrundlag, fastlægger forretningsordenen rammerne for bestyrelsens løbende arbejde. 2. Ved uoverensstemmelse mellem denne Forretningsorden og skolens vedtægter, er det skolens vedtægter der er gældende. 2 Kommunikationen i bestyrelsen 1. En afgørende forudsætning for, at bestyrelsen fungerer optimalt, er en hurtig, præcis og informativ kommunikation mellem medlemmerne. 2. Den daglige kommunikation sker via mails/brev og telefon. Der skal normalt reageres på mails/breve stilet direkte til medlemmet senest 5 hverdage efter, de er modtaget. Er der bestyrelsesmedlemmer som ikke har mailadresse, sendes tilsvarende materiale med almindelig post. 3. Breve og andet skriftelig materiale kan sendes via post eller via anden kontaktperson (dog ikke, hvis der er tale om personfølsomme oplysninger). 4. Såfremt der er lang tid til næste bestyrelsesmøde og/eller der er særlige forhold i en sag, som man ønsker råd om eller ønsker at orientere om, mailes en kortfattet redegørelse rundt til bestyrelsen. 3 Bestyrelsesmøder 3.1 Konstituering 1. På førstkommende bestyrelsesmøde efter en ordinær generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Førstkommende bestyrelsesmøde afholdes indenfor 10 hverdage efter generalforsamling. 2. Den tidligere formand (eller i dennes fravær, næstformand) sikrer mødet bliver afholdt. Såfremt formanden ikke er genvalgt til bestyrelsen, forlader denne mødet, så snart ny formand er valgt. 3. I perioden mellem generalforsamling og konstituerende møde fungerer den hidtidige bestyrelse som forretningsministerium. 4. Hvis et medlem ønsker det, sker konstitueringen skriftligt. Først opstilling dernæst valg. Rækkefølgen for valg er følgende: Formand, næstformand, kasserer, sekretær og udvalgsposter. 5. Bestyrelsen kan nedsætte og opløse udvalg efter behov. Side 3 af 11

4 Bestyrelsen udpeger medlemmer til disse udvalg ved det konstituerende møde. 3.2 Møde frekvens og indkaldelse 1. Der afholdes normalt et møde om måneden, dog ikke i juli. 2. Datoer for bestyrelsesmøder aftales normalt for et skoleår frem. Møderne afholdes normalt kl. 19 til ca Hvis formanden og næstformanden i fællesskab skønner det forsvarligt, kan de ordinære bestyrelsesmøder udskydes, såfremt der ikke er tilstrækkeligt antal sager på dagsordenen eller andre relevante forhold gør sig gældende. 4. Hvis formanden eller 3 af bestyrelsesmedlemmerne skønner det nødvendigt, skal der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde. Indkaldelse sker, såfremt det er muligt, med mindst 5 dages varsel. 3.3 Dagsorden 1. Til alle bestyrelsesmøder udsendes der af formanden (evt. næstformanden) en dagsorden. Alle bestyrelsens medlemmer er ansvarlige for at bidrage til dagsordenens indhold. Det er muligt at fremsende forslag til formanden 10 dage før mødet. Udsendelse sker normalt pr mail mindst 5 hverdage før mødet. 2. Eventuelle bilag, der undtagelsesvist ikke er udsendt sammen med dagsordenen, skal udleveres ved mødets start og der skal afsættes den nødvendige tid til at gennemlæse materialet. 3.4 Mødeledelse 1. Formanden leder møderne. I formandens fravær ledes møderne af næstformanden. 3.5 Beslutningsdygtighed 1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. 2. Er der mødt færre end 4 af bestyrelsesmedlemmerne, kan mødet gennemføres alligevel, dog uden endelige beslutninger. 3. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed tæller formandens og i formandens fravær næstformandens stemme dobbelt. Side 4 af 11

5 3.6 Medarbejdernes deltagelse i bestyrelsesmøder 1. Skolelederen og en medarbejderrepræsentant deltager normalt i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret iht. vedtægterne. Afdelingsleder for børnehaven deltager efter behov. 2. Medarbejderrepræsentanten, der deltager i bestyrelsesmøder, udpeges af den samlede personalegruppe. Denne repræsentant kan ikke deltage i behandlingen af personalesager. 3. Skolelederen/afdelingsleder/medarbejderrepræsentanten kan hver for sig og sammen erklæres for inhabile af et flertal i bestyrelsen, ved drøftelse og beslutninger af en eller flere punkter på dagsorden. 4. Skolens souschef kan indbydes til at deltage i bestyrelsesmøder efter samme retningslinjer som medarbejderrepræsentanten. 3.7 Referat 1. Der udarbejdes altid referat/protokol for hvert bestyrelsesmøde. 2. Referatet skal forelægges til godkendelse hos bestyrelsesmedlemmerne senest 5 hverdage efter mødet, referatet udsendes pr Såfremt et flertal gør indsigelse mod en/flere beslutninger i referatet er disse beslutninger automatisk underkendt. 4. Foreløbig godkendelse og/eller tilføjelser/indsigelser til referatet skal gøres pr mail eller telefon til referenten inden for 5 hverdage efter modtagelse af referatet. 5. Referatet underskrives ved næstkommende bestyrelsesmøde, med mindre der skal stemmes om indholdet. Ved ændring af indhold, udsættes underskrivningen til næstkommende bestyrelsesmøde. 6. Referent har ansvaret for udskrivning og opbevaring af de underskrevne referater. Disse referater overdrages til kommende referenter når posten forlades. Opbevaring kan ske elektronisk, ved indscanning af det underskrevne dokument og efterfølgende opbevaring på en server med høj datasikkerhed. 7. Sager der omhandler personfølsomme oplysninger eller andre følsomme emner kan efter bestyrelsens afgørelse udarbejdes som et internt referat eller bilag, der kun rundsendes til den kreds, der deltager i bestyrelsens møder. 8. Referatet er ikke offentligt, men kan udleveres til forældre, skolekredsmedlem og ansatte efter skriftlig henvendelse til formanden. Side 5 af 11

6 4 Udtræden af bestyrelsen i utide 1. Formanden er ansvarlig for korrekt behandling. 2. Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker at udtræde af bestyrelsen i utide, skal pågældende fremsende ansøgning til bestyrelsen. Hvis ansøgningen imødekommes, indtræder 1. suppleanten i stedet. Denne vil efter tur være på valg, som det medlem, der er blevet erstattet. 3. Da vedtægterne kræver forældreflertal i bestyrelsen, kan det i særlige tilfælde være 2. eller 3. suppleanten, der skal indtræde i bestyrelsen for at dette kan opfyldes. 4. Hvis et bestyrelsesmedlem ønsker orlov fra bestyrelsesarbejdet, kan dette bevilges for en sammenhængende periode på max. 9 mdr. Suppleanten vil i sådanne tilfælde indtræde midlertidigt i bestyrelsen; dog kun frem til generalforsamlingen, medmindre der sker genvalg. 5. Ansættes et bestyrelsesmedlem eller en suppleant på skolen, kan de ikke beholde disse tillidshverv og må derfor udtræde af bestyrelsen. 6. Ansattes ægtefæller/samlever på skolen kan vælges til bestyrelsen, men vil være at betragte som inhabile i alle sager vedr. de ansatte samt alle øvrige sager, hvor blot et bestyrelsesmedlem anser vedkommende for inhabil. 5 Tavshedspligt 1. Formanden er ansvarlig for overholdelse af tavshedspligten inden for bestyrelsesarbejdet iht. vedtægterne. 2. Tavshedspligten vedr. fortrolige oplysninger erfaret under bestyrelsesarbejdet kan bestå af følgende (men ikke udelukkende): 1. Tavshedspligt vedr. opnået indsigt i politiets efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser m.v. 2. Tavshedspligt vedr. skolens økonomiske interesser, f.eks. indhentede pristilbud, licitation m.v. 3. Tavshedspligt vedr. enkeltpersoners, private selskabers eller foreningers interesse i at beskytte oplysninger om deres personlige forhold eller interne økonomiske forhold. 4. Tavshedspligt vedr. ansattes tjenesteforhold eller oplysninger opnået i relation hertil. 3. Der er generelt tavshedspligt for alle emner der diskuteres, men ikke besluttes, på bestyrelsesmøder. Alle emner kan besluttes at være offentlige, således de kan diskuteres uden for bestyrelsesmøderne. Se desuden afsnit: Samarbejde med de ansatte på side 9 6 Inhabilitet 1. Formanden er ansvarlig for at overholdelse af vedtægterne omhandlende inhabilitet. Side 6 af 11

7 2. Inhabilitet foreligger altid i følgende tilfælde: 1. Såfremt man har personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller repræsenterer nogen, der har en sådan interesse. 2. Såfremt nærtstående familiemedlemmer har personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald. 3. Såfremt man deltager i firmaledelse, foreningsledelse eller på vegne af anden juridisk person, der har særlig interesse i sagens udfald. 4. Såfremt der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om ens upartiskhed. 3. Ved inhabilitet kan man hverken deltage i afgørelse eller behandling af pågældende sag. 7 Generalforsamlingen 1. Formanden er ansvarlig for at indkaldelse til generalforsamlingen sker og at det gøres inden for den tidsfrist der er angivet i vedtægterne. 2. Forslag fra Skolekredsen, der ønskes behandlet til generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 1. februar. Dette bør annonceres i skolebladet eller per mail til Skolekredsen i rimelig tid. 3. På bestyrelsesmøde februar/marts skal bestyrelsen forberede generalforsamlingen, idet følgende punkter behandles: 1. Forslag til dirigent. Hvem træffer aftale og forbereder dirigentemnet? 2. Bestyrelsen drøfter valg- og afstemningsprocedure. Beslutninger forelægges dirigentemnet. 3. Evt. forslag til nye bestyrelsesmedlemmer. 4. Generalforsamlingstraktement og andre praktiske aftaler. 5. Godkendelse af dagsorden, aftaler om udsendelse mv. i henhold til vedtægt. 6. Godkendelse af årsregnskab til forelæggelse på generalforsamlingen. 4. Formanden udarbejder beretning. Udkast af denne gennemgås med skoleleder og bestyrelsen. 5. Kassereren forbereder regnskabsgennemgang i samarbejde med regnskabsfører, skoleleder og evt. revisor. Regnskabsgennemgangen drøftes med bestyrelsen, således bestyrelsen er bekendt med emner i gennemgangen før generalforsamlingen. 6. Skolelederen er ansvarlig for, at der foreligger stemmesedler, vedtægter, overheadprojektor m.v. til generalforsamlingen. Særlige ønsker aftales senest dagen før. Side 7 af 11

8 8 Indskrivnings procedure og ansvar 1. Skolelederen udfører arbejdet i samarbejde med lærerne og er ansvarlig for overholdelse af procedurer. Bestyrelsen skal påse, at procedurerne virker efter hensigten. 2. Følgende retningslinjer er gældende: 1. Skolens maksimale elevtal er ikke overordnet begrænset. Skolens fysiske rammer kan dog sætte begrænsning for de enkelte klassers størrelse (Klasselokaler mv.) 2. Elever fra Filskov Sogn samt søskende til elever på skolen har fortrinsret, hvis venteliste etableres. 3. Der foregår indskrivning og optagelse hele året, men der foretages samlet indskrivning af elever til kommende børnehaveklasse i november-december året før skolestart i august. 4. Optagelse af elever med særlige behov skal altid godkendes af skoleleder og bestyrelse. 9 Ansættelse af personale 1. Formanden og skolelederen er ansvarlig for opgavens udførelse i henhold til vedtægter samt nedenstående. 9.1 Ansættelse af lærere 1. Ved ansættelser nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af mindst to bestyrelsesmedlemmer, skolelederen samt en medarbejderrepræsentant. Efter aftale med formanden udformer skolelederen en annonce, som bringes i f.eks. relevante medier og bureauer. Skolelederen udarbejder samtidig en stillingsbeskrivelse, som tilsendes alle ansøgere og andre interesserede. 2. Udvalget udpeger i fællesskab et antal ansøgere til samtaler. Ansættelsesudvalget gennemfører ansættelsessamtaler. 3. På baggrund af ansættelsesudvalget indstilling drøfter bestyrelsen den foreliggende ansættelse. Kan der ikke opnås flertal for den/de af ansættelsesudvalget indstillede, har ansættelsesudvalget ret til at få indkaldt yderligere ansøgere til samtale. Ved fortsat uenighed træffer bestyrelsen beslutning om ansættelse. Relevante emner kan indkaldes til samtale med ansættelsesudvalget. 4. Ved lederansættelser indkaldes mindst 2 emner til samtale med hele bestyrelsen. Bestyrelsen beslutter hvem af ansøgerene der ansættes. 10 Kompetenceplan og samarbejdsaftale med skoleleder 1. Bestyrelsen må henholde sig til skolelederens ansættelsesbrev med tillæg. Tillægget kan genforhandles, men ikke ændres énsidigt. Side 8 af 11

9 11 Samarbejde med de ansatte 1. Bestyrelsen indkalder årligt til mindst 1 fællesmøde mellem bestyrelse og lærere. 2. De ansatte kan gennem medarbejderrepræsentanten udtale sig om alt på bestyrelsesmøder. 3. Medarbejderrepræsentanten har pligt til at orientere de ansatte om beslutninger truffet på bestyrelsesmøderne, men kan dog af bestyrelsen pålægges tavshedspligt i konkrete sager. Tavshedspligten gælder også i forhold til kolleger. 12 Samarbejde med forældrene 1. Bestyrelsesmedlemmer, som af forældre kontaktes med henblik på løsning af pædagogiske problemstillinger fra hverdagen, skal henvise til skolelederen. Skolelederen har pligt til at orientere bestyrelsen om pædagogiske problemer. Hvis skolelederen/lærerne ikke kan løse et pædagogisk problem, kan bestyrelsen træde ind i sagen og træffe nødvendige beslutninger. 2. Midlertidig bortvisning af elever kan foretages af skolelederen i samarbejde med lærerne. Permanent bortvisning skal godkendes af bestyrelsen. 3. Forældre forpligter sig til årligt at yde én dags arbejde i institutionen per barn. Forældrene kan i henhold til notat om dette betale sig fra det frivillige arbejde. 13 Skolelederens og formandens stående bemyndigelser Skoleleder og bestyrelsesformand er tillagt følgende standardbemyndigelser: 1. Bemyndigelse til fremsendelse af breve m.v. på skolens vegne. 2. Bemyndigelse til i særlige tilfælde alene at træffe beslutning om elevindskrivning og elevbortvisning. 3. Bemyndigelse til at træffe hastebeslutninger, idet sagen i alle tvivlstilfælde efterfølgende skal forelægges bestyrelsen. 4. Formanden kan underskrive ansættelsesbreve vedr. alle fastansatte. Skolelederen kan underskrive ansættelsesbreve for alle med tidsbegrænset ansættelse. I begge tilfælde er det forudsat, at vedtægten er fulgt ved ansættelse, og at denne er sket inden for det godkendte budget eller med refusion fra Vikarkassen. 14 Bestyrelsesmedlemmernes udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet 1. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke modtage honorar af skolens midler. Der kan ydes konkret godtgørelse for telefonudgifter og kørselsgodtgørelse efter statens takster. Godtgørelserne opgives til skattevæsenet. 1b. Der udbetales et engangsbeløb til dækning af forbrugsomkostninger som printer, papir/kuverter, porto, telefon og korte køreture til formand og kasserer Beløb der udbetales: 500 kr./år. Udbetales i december måned (Før årsregnskabet afsluttes) Side 9 af 11

10 2. Efter beslutning i bestyrelsen eller i henhold til budget kan skolen betale for uddannelseskurser, instruktionsmøder m.v. for bestyrelsesmedlemmer. Nødvendige udlæg attesteres af regnskabsfører og refunderes. 3. Bestyrelsen med ægtefælle/samlever kan afholde ét årligt socialt arrangement med en kuvertpris på maks. 500 kr. (14 personer = kr maks.) 4. Gavepolitik til personale/bestyrelsesmedlemmer gives der en gave til kr. 350,- i følgende forbindelse: jubilæum år - fødselsdag år - bryllup - sølvbryllup - barsel Elever på skolen der skal konfirmeres modtager telegram eller tilsvarende. 15 Intern revisionsbestemmelse 1. Før revisor fremsender det reviderede regnskab til bestyrelsen, deltager kasserer, formand, skoleleder og regnskabsfører i et møde med revisor. På mødet skal skolens økonomi analyseres overordnet. Den samlede bestyrelse orienteres efterfølgende. 16 Budgetlægning 1. Kommenteret budget udarbejdes normalt inden 1. februar af kasserer, regnskabsfører og skoleleder. 2. Budgetgodkendelse sker på et bestyrelsesmøde. 17 Skolens ordensregler 1. Ordensregler udarbejdes af skoleleder og lærere. 2. Efter indstilling fra skoleleder og lærere skal ordensregler godkendes af bestyrelsen. 18 Fripladstilskud 1. Fordelingen sker i henhold til retningslinjer vedtaget af bestyrelsen. 2. Senest på bestyrelsesmøde i januar aftales principper for fordeling af fripladsmidler til efterfølgende skoleår. 19 Udarbejdelse af fagfordelingsplan 1. Skoleleder udarbejder i samarbejde med lærere fagfordelingsplanen. 2. Fagfordelingsplanen skal godkendes af bestyrelsen. 20 Forældrekredsens tilsynsforpligtelse 1. Jfr. Vedtægterne skal forældrekredsen sikre tilsyn med undervisningen. 2. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, en eller flere muligheder for at tilsynsforpligtelsen kan sikres. Side 10 af 11

11 21 Skolekredsen Alle kan anmode om medlemskab af skolekredsen. Forældre til børn i Filskov Friskole & Børnehave tilbydes automatisk medlemskab af skolekredsen mod betaling af kontingent fastsat af bestyrelsen. Ansatte ved institutionen kan ikke være medlem af skolekredsen. Kontingentet skal være indbetalt før generalforsamling starter, for at man har stemmeret på generalforsamlingen. Bestyrelsen skal godkende medlemmer af skolekredsen i hht. vedtægterne. Medlemskab er i øvrigt i henhold til vedtægter. 22 Ændring og tilføjelse til denne forretningsorden 1. Denne forretningsorden er godkendt af bestyrelsen som tillæg til skolens vedtægter. 2. Enhver ændring eller tilføjelse skal behandles og godkendes på 2 efter hinanden følgende ordinære bestyrelsesmøder. 3. Forretningsordenen kan ikke stride mod gældende lovgivning mv. samt gældende vedtægter, da den juridisk er en udvidelse af vedtægternes bestemmelser. Ved vedtægtsændring skal forretningsordenen om nødvendigt justeres. Justering foretages senest ved ministeriets godkendelse af de nye vedtægter. Godkendt den 2. maj 2014 Side 11 af 11

Bilag til vedtægt for Æblegård Friskole. Forretningsorden for skolebestyrelsen

Bilag til vedtægt for Æblegård Friskole. Forretningsorden for skolebestyrelsen Bilag til vedtægt for Æblegård Friskole Forretningsorden for skolebestyrelsen 2 Indholdsoversigt: 1. Indkaldelse af generalforsamling: Formanden træffer aftaler og kan uddelegere opgaver, men er ansvarlig

Læs mere

10. Skolelederens og lærerrepræsentantens deltagelse i bestyrelsesmøder. 14. Bestyrelsesmedlemmers udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet

10. Skolelederens og lærerrepræsentantens deltagelse i bestyrelsesmøder. 14. Bestyrelsesmedlemmers udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet 1. Indkaldelse af generalforsamling 2. Afholdelse af generalforsamling 3. Konstituerende bestyrelsesmøde 4. Årets bestyrelsesmøder 5. Indskrivningsprocedure 6. Procedure ved ansættelser af fastansat personale

Læs mere

Forretningsorden for skolebestyrelsen

Forretningsorden for skolebestyrelsen - 1 - Langsø Friskole Forretningsorden for skolebestyrelsen Behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet 9.4.2015 - 2 - Bilag til vedtægt for Langsø Friskole Forretningsorden Indholdsoversigt: 1. Indkaldelse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole

Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole Bilag til 'Vedtægter for Vinderød Privatskole' Indhold 1. Bestyrelsen... 2 a. Konstituering... 2 b. Årets møder... 2 c. Mødedeltagelse...

Læs mere

Magleby Fri- og Efterskole.

Magleby Fri- og Efterskole. Magleby Fri- og Efterskole. Forretningsorden for bestyrelsen. 1. Indkaldelse til generalforsamling Medlemmer af skole- og forældrekredsen, der ønsker forslag behandlet på generalforsamlingen i april, skal

Læs mere

Forretningsorden For Sindal Privatskole

Forretningsorden For Sindal Privatskole Forretningsorden For Sindal Privatskole Forretningsorden for bestyrelsen Bilag til Vedtægter for Sindal Privatskole Vedtaget af bestyrelsen d. 11/11-2010 Revideret af bestyrelsen d. 3/4-2014 www.sindalprivatskole.dk

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Jersie Privatskole

Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Jersie Privatskole Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Jersie Privatskole Bilag til Vedtægt for Jersie Privatskole 3, stk. 16 Indhold 1. Bestyrelsen... 2 a. Konstituering... 2 b. Årets møder... 2 c. Mødedeltagelse...

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Jersie Privatskole

Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Jersie Privatskole Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Jersie Privatskole Bilag til Vedtægt for Jersie Privatskole 3, stk. 16 Indhold 1. Bestyrelsen...2 a. Konstituering...2 b. Årets møder...2 c. Mødedeltagelse...2

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens arbejde på Strandmølleskolen

Forretningsorden for bestyrelsens arbejde på Strandmølleskolen Forretningsorden for bestyrelsens arbejde på Strandmølleskolen Vedtaget af bestyrelsen d. 19. august 2015 Forretningsordnen og vedtægterne Denne forretningsorden skal ses som et supplement til skolens

Læs mere

Der vælges hvert år hhv. 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode, samt 2 suppleanter for en 1 årig periode i henhold til vedtægter.

Der vælges hvert år hhv. 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode, samt 2 suppleanter for en 1 årig periode i henhold til vedtægter. Forretningsorden Hoven Friskole 1. Indkaldelse af generalforsamling: Generalforsamling afholdes hvert år mellem d.15. marts og d.30.april. Indkaldelse sker som nævnt i 7 stk. 2 til forældre- og skolekredsen

Læs mere

Gjerrild Bønnerup Friskole

Gjerrild Bønnerup Friskole Gjerrild Bønnerup Friskole Forretningsorden for bestyrelsen. Bilag til vedtægt for Gjerrild Bønnerup Friskole Behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet d. 1.december 2009 Revideret på bestyrelsesmøder

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Haubro Landsbyskole Himmerlands Friskole

Forretningsorden for bestyrelsen ved Haubro Landsbyskole Himmerlands Friskole Forretningsorden for bestyrelsen ved Haubro Landsbyskole Himmerlands Friskole og Naturinstitutionen Sneglehuset Bilag til Vedtægter for den selvejende institution Haubro Landsbyskole Himmerlands Friskole

Læs mere

Forretningsorden for Nørre Asmindrup Friskole

Forretningsorden for Nørre Asmindrup Friskole Forretningsorden for Nørre Asmindrup Friskole 1. Indkaldelse af generalforsamling Formanden træffer aftaler og kan uddelegere opgaver, men er ansvarlig for opgavernes udførelse. Skolekredsen skal gøres

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen. Behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet Forretningsorden

Forretningsorden for bestyrelsen. Behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet Forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen. Behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet 13.3.2017 Grænseegnens Friskole Forretningsorden INDHOLDSOVERSIGT : 1. Indkaldelse af generalforsamling Formanden træffer aftaler

Læs mere

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen Forretningsorden Dagtilbud Højvangen 1. Valg til bestyrelsen 2. Bestyrelsens konstituering 3. Bestyrelsens møder 4. Kompetencer og ansvar 5. Ændring af forretningsorden 6. Udlevering af forretningsorden

Læs mere

Forretningsorden for skolebestyrelsen på Herningvej Skole

Forretningsorden for skolebestyrelsen på Herningvej Skole Forretningsorden for skolebestyrelsen på Herningvej Skole 1. Formål Forretningsordnen for Herningvej Skole bygger oven på styrelsesvedtægten for Aalborg kommune (Styrelsesvedtægten - SV, 2014, s. 13).

Læs mere

Forretningsorden. Krumsø Fri- og Kostskole.

Forretningsorden. Krumsø Fri- og Kostskole. Forretningsorden for bestyrelsen på Krumsø Fri- og Kostskole. Behandlet på bestyrelsesmødet den 24. maj 2011. Godkendt på bestyrelsesmødet den 14. juni 2011 Forretningsordenen er bilag til Krumsø Fri-

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Vedtægter for bestyrelsen

Vedtægter for bestyrelsen Vedtægter for bestyrelsen 1 Formål Formålet med at oprette en bestyrelse er at sikre forældrene og medarbejderne indflydelse på principperne for klubbens daglige virke. Bestyrelsen skal endvidere bidrage

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Denne vedtægt dækker følgende typer kommunale dagtilbud: Vuggestuer, dagplejer, børnehaver og integrerede 0-6-års-institutioner. KOMPETENCEFORDELING

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014 Forretningsorden Pr. 5. marts 2014 FORRETNINGSORDEN 1.0 FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.1 Forretningsorden er fastsat af bestyrelsen. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Bestyrelsen er

Læs mere

Forretningsorden for forældrebestyrelsen. DANSK TYSK BØRNEHUS ApS

Forretningsorden for forældrebestyrelsen. DANSK TYSK BØRNEHUS ApS Forretningsorden for forældrebestyrelsen DANSK TYSK BØRNEHUS ApS 1. Bestyrelsens sammensætning 1.1 Det er forældrebestyrelsens opgave at varetage opgaver, som fremgår af kompetencefordelingsmodellen (bilag

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Forretningsorden for ApS

Forretningsorden for ApS Forretningsorden for ApS Denne forretningsorden gælder for bestyrelsen i CVR nr.. 1.0 Konstituering 1.1 Bestyrelsen træder sammen for at konstituere sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsorganisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i Stutgården 29. SEPTEMBER J.nr.: SOF/ADJ

Forretningsorden. for bestyrelsen i Stutgården 29. SEPTEMBER J.nr.: SOF/ADJ J.nr.: 89-14666 SOF/ADJ Forretningsorden for bestyrelsen i Stutgården Kammeradvokaten Telefon +45 33 15 20 10 Vester Farimagsgade 23 Fax +45 33 15 61 15 DK-1606 København V www.kammeradvokaten.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST 1 Forretningsordenens hjemmel Nærværende forretningsorden oprettes i henhold til Undervisningsministeriets standardvedtægt for frie grundskoler (januar

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Originaleksemplaret skal opbevares i Fondens

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Denne forretningsorden er godkendt af Halsnæs

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Krogårdens Vedtægter 2014

Krogårdens Vedtægter 2014 Krogårdens Vedtægter 2014 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted 2 2 Ledelse og daglig drift 2 3 Bestyrelsen 2 4 Valg til bestyrelsen 2 5 Valgbarhed og valgret 3 6 Udtrædelse af bestyrelsen 3 7 Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden marts 2010/jca Bestyrelsens forretningsorden 1. Hjemmel Iht. vedtægter 6 stk. 6a : Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden dog under hensyn til stk. 6b.6e. Henvisningerne i stk. 6b..6e er indarbejdet

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er Vedtægter for Kommentarer 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er 1.2 Foreningens hjemsted er 1.3 Foreningen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund. 2. Formål 2.1 Foreningens primære formål er at forestå

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. 1 KONSTITUERING 1. Senest 14 dage efter nyvalg afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer

Læs mere

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune.

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Denne vedtægt dækker klubtilbud i henhold til dagtilbudsloven 1, 65 samt 3 om sammenhængende børnepolitik KOMPETENCEFORDELING. Byrådet har

Læs mere

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening 1. Foreningens navn og hjemsted Selam støtteforening har hjemsted i Århus Kommune, Elmegårdsvej 1, 8361 Hasselager, C/O Selam Friskole. 2. Foreningens

Læs mere

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE Vedtægter for den selvejende institution KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE 1. Hjemsted og formål... Kostakademiet, Hover Sundhedshøjskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet den

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold Greve Fodbold Bestyrelsens Forretningsorden Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold 1. Formål 1.1 Nærværende forretningsorden fastlægger rammerne for Greve Fodbolds bestyrelses ageren under iagttagelse

Læs mere

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato:

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato: Vedtægter Dato: 15.10.2016 For 1. udgave: 18.04.1981 Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene Side: 1 af 5 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemmer 4 Bestyrelse 5 Tegningsret

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord Vedtægter af 26. marts 2015 Version 1.0.doc Side 1 af 5 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Egebjerglund Nord. 2. Dens hjemsted er Egebjerg i Ballerup kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA)

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Vedtægter for Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Foreningen er stiftet den 14. maj 2013 ved fusion af følgende foreninger Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforening Grønbjerg Idrætsforening Grønbjerg

Læs mere

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole 1 Bestyrelsen består af: 7 forældrevalgte medlemmer 2 medarbejdere valgt af og blandt skolens medarbejdere 2 elever valgt af og blandt skolens elever.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen Forretningsorden Organisationsbestyrelsen Godkendt af organisationsbestyrelsen 13-08-2012 Indhold 1. Organisationsbestyrelsens ansvar... 3 2. Prokura m.m.... 3 3. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom....

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i personaleforeningen Vingesuset Release 01, 2015.11.26

Forretningsorden for bestyrelsen i personaleforeningen Vingesuset Release 01, 2015.11.26 Forretningsorden for bestyrelsen i personaleforeningen Vingesuset Release 01, 2015.11.26 Vingesuset 1/7 Indhold 1. Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder... 3 1.1. Bestyrelsesmøder... 3 2. Beslutninger...

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Vedtægter for Skole og Forældre København

Vedtægter for Skole og Forældre København Vedtægter for Skole og Forældre København 1. Foreningens navn er Skole og Forældre, København under Landsforeningen Skole og Forældre. Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Som medlemmer i Skole

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde Forretningsorden for bestyrelsen i XXX A/S CVR-nr. XXXXXXXX 1. Bestyrelsens første møde Bestyrelsen afholder sit første (konstituerende) møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Mødet ledes af det bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART"

VEDTÆGTER for HJARNØ FÆRGEFART Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2018. VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART" 1 "Hjarnø Færgefart" er en selvejende institution, d e r er oprettet m e d d e t formål at varetage søtransporten mellem Hjarnø

Læs mere