den både indeholder kendetegnende elementer fra massekommunikationens grundsten men også fra den interpersonelle kommunikation.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "den både indeholder kendetegnende elementer fra massekommunikationens grundsten men også fra den interpersonelle kommunikation."

Transkript

1 1. Indledning Dette projekt handler om interpersonel kommunikation. Det udspringer af kurset af samme navn,somvihardeltageti,iefteråret2010påaalborguniversitet.gennemkurseterviblevet introduceret for forskellige begreber indenfor faget, og vi blev i forløbet opmærksomme på, hvordan den interpersonelle kommunikation udfolder sig overalt blandt andet i TV og radio. Underprocessensåoghørteviflereprogrammerfradetomedier.D.6.oktober2010såvipå TV2 Topmøde,en offentligdebatmellemtoopponerendepolitikere ogud fra deresdebat, opstodenundrenogenlysttilatgravedyberenedidebattensinterpersonelleaspekter. Topmødeerenmedieopsatsamtalemellemtoopponerendeparter,enordstyrerogdeindirekteobservatører(seerne).Offentligedebatterkanbetragtessomtrialogistedetfordialog,fordi deterensamtale,derfinderstedtilglædeforentredjepartnemligvælgerne 1,somikkeselv deltageraktivtidebatten.topmødeerinterpersonelkommunikationmedmodifikationer,fordi debatten til dels opfylder den interpersonelle kommunikations kriterium for tid og rum 2 i og fordimedietafhjælperdenfysiskeafstandmellemkommunikatørerne.mankansigeatudsendelsenerenblandingafmedieretmassekommunikationoginterpersonelkommunikation,idet den både indeholder kendetegnende elementer fra massekommunikationens grundsten men ogsåfradeninterpersonellekommunikation. Etafdebattensinteressanteaspekterer,atdebathverkennødvendigvisellerideeltskalføretil konsensus.denoffentligedebatsfunktionerikkeatopnåfællesenighed,menattjenefællesskabets og samfundets interesser, sådan man giver borgerne et bedre grundlag for at træffe vigtigebeslutninger. 3 SamtidigmenerKockdogogsåatoffentligedebatter errentstrategisk verbal ageren mellem debattørerne for atudstrække egne interesser maksimalt 4, og derfor kanoffentligedebatterkommetilatvirkesompolitiskekappestride. 1 Kock,2008,s.64 2 AlrøogKristiansen,1988,s.4 3 Kock,2008,s.59 4 Kock,2008,s.58 1

2 Offentligedebatterbærergenereltprægaf,atderforelæggerstorinteresseforskel,dadetikke er interessant at se en debat mellem to enige debattører. Denne interesseforskel fører ofte i politiktilkonflikt,ikkemindstfordidereretvæsentligtelementpåspil:vælgerstemmer.konflikthængertætsammenmedbegrebetmagtanvendelse,fordipolitikerneudoveratforsvare egnestandpunkterioffentligedebatter,ogsåskaloverbevisevælgerneomattilsluttesigsamme, og derfor forelægger der ofte et magtspil. Den ene er forsvarer og den anden angriber statsministerposten,somfrastartgiverdemforskelligeudgangspunkteratkommunikererfrai valgkampen. 5 Davisomnævnterklarover,atfokusfordebattøreripolitiskedebatterliggerpåatfåderes politiskebudskaberklartigennem,blevviivoresobservationaftopmødeopmærksommepå, hvemdersynesatfåsagtmest,ergohvemderfiktaletid.efterdeførsteobservationer,fikvi detindtryk,athellethorning SchmidthavdehaftmeretaletidendLarsLøkkeRasmussen.Efter enpræcisoptællingaftaletidenopstodenundren,davitilvoresoverraskelseopdagede,atdet var Lars Løkke Rasmussen, som fik mesttaletid i debatten. To et halvt minut mereend Helle Thorning Schmidt.Detfik ostilatspekulere på, hvorforvi ivoresførsteobservationer havde fåetdetindtryk,athellethorning Schmidthavdehaftmesttaletid. 1.1 Problemformulering Medudgangspunktivoresempiriskeundersøgelseraffordelingenaftaletidogtaleture,vilvibesvarefølgendeproblemformulering: HvorforfårvidetindtrykatHelleThorning SchmidtfårmeretaletidendLarsLøkkeRasmusseniTopmøded.6.oktober2010,nårsituationenvedopgørelseaftaletidiminutterviserdetmodsatte? 5 Zafrir,2008,s.35 2

3 1.2 Hypoteser Foratstrukturerevoresarbejdsproces,præsenterervihertrehypoteser,somvivilindsnævrevoresarbejde udfra. Voresindtrykskyldesat: LarsLøkkeRasmussen,HelleThorning Schmidtogordstyrerensadfærdharindflydelsepålængdeog antalaftaleture. Ordstyreren erfraværendei sinrollesomordstyrer,og dermedpåvirkerhanuforvarende taleturenesfordeling. Afbrydelserharligesåstoreffektsomalmindeligetaleture. 3

4 2. Metodiskeovervejelser 2.1 Analysestrategi(KarenogHelene) Meningskondenserendestrategi: Vibrugerenmeningskondenserendestrategitilatfindeudaf,hvadderskalanalyseresivores undersøgelse, fordi vi har med en lang og kompleks interpersonel samtale at gøre. Debatten omfatter61minutterog12sek.visåførstdetheleigennem,foratfåenfornemmelseafhelheden. Derefter har vi udvalgt naturlige meningsenheder 6, dvs. klip som viser et udsnit af helheden, og som skal ligge til grund for analysen. Ud fra de naturlige meningsenheder vil vi Meningsfortolkendestrategi: udlededereshovedtemaer.temaerneformeningsenhedernegørvitilgenstandformereomfattendefortolkningerogteoretiskeanalyser. Vibrugerenmeningsfortolkendestrategi,foratkunneopnåendybereforståelsefordetmanifestemeningsindhold. 7 Dennestrategiomfatterenmerekritiskfortolkningafteksten,idetvi gårudoverdet,derdirektesiges,ogfinderfremtilandremeningerogbetydninger,derikke direkte fremtræder af det sagte. Fortolkning af empiriens mening omfatter mange forskellige tilgange,ogvivilanvendeenhermeneutisktilgangtilfortolkningenafmeningivoresprojekt. 2.2 Videnskabsteori(Helene) Vores videnskabelige ståsted findes i den humanvidenskabelige tradition, idet vores projekt beskæftiger sig med mennesket som tænkende, handlende og kommunikerende subjekter, samt produkterne af menneskets tanker, handlinger og kommunikationer. 8 Målet med vores projekt er ikke at finde frem til almene lovmæssigheder, der kan forklare hvorfor mennesker handlerogagerer,somdegør.istedetervoresmålatopnåenstørreforståelsefordenmeningsdannelsevi,somobservatører,opnåede,daviførstegangfortolkedetopmøde.tildenne forståelsevilvibevægeosindidethermeneutiskeparadigmeogdennesdiscipliner. 6 KvaleogBrinkmann,2009,s KvaleogBrinkmann,2009,s CollinogKøppe,2010,s.24 4

5 Hermeneutikkenplacerersigindenforhumanvidenskaberne.Dethermeneutiskeparadigmeer etfortolkningsparadigme,hvorfokusliggerpåmening.enmeningsfortolkningsomvivilbasere påsmåudsnitafsamspil,somviredegjordeforiafsnittetanalysestrategi. 9 Etafhermeneutikkensmestberømtefortolkningsprincippererdenhermeneutiskecirkel. 10 Ved hjælpafdenhermeneutiskecirkelåbnesmulighedenforendybereforståelseafdebattensmeningsindhold,idetmanbevægersigfremogtilbagemellemforståelseogfortolkningafdeenkeltedeleafindholdet,ogen forståelseogfortolkningafindholdet isinhelhed. Delenekan kunforståsudfrahelheden,ligesomhelhedenjoforståsudfradelene 11.Bogstaveterendelaf etord,ordetdelafensætning,sætningenendelafenlinje,somerendelafetkapitel,afet værk,engenre,etforfatterskab,entid,osv.heromkandetsiges,atsåvelsomf.eks.sætningen skalforståsudfraetord,skalordetforståsudfrakonteksten.ordetkanhavemangebetydningerogbliverofteførstpræciseretikonteksten.dennevekselvirkningmellemenkeltdeloghelhederenvariantafdenhermeneutiskecirkel. 12 Enandenvigtigvariantafdenhermeneutiskecirkel,somGadamerpåpeger,erforholdetmellemtekstenshelhedsforståelseogensegenforståelseshorisont. 13 Foratforståetandetmenneske,måmanforstådetandetmennesketshandlinger.Detladersigkungøre,ifølgeGadamer, vedatsepådenmådehvorpå,manforstårsigselv. 14 Skalmanforståentekst,måmangøredet udfraegenverdensanskuelseogforståelseshorisont,ogkunvedoverlapafegenforståelseog tekstensomhelhederdetmuligtatforståtekstenshelhedsmening. 15 Fortolkningenskerogsåi entredjevariationafdenhermeneutiskecirkelvedatmangårfremogtilbagemellemspørgsmål,sommanstillertilteksten,ogdesvarsomtekstengiver. 16 Efterentidskerdenønskede procesafdesidstetovarianter,somgadamerkalderfor sammensmeltningafhorisonter. Det betyderatensfortolkningblivermereogmereadækvat Analysestrategi,s.4 10 Kvale,2009,s Schleiermacher,1829,s CollinogKøppe,2010,s CollinogKøppe,2010,s CollinogKøppe,2010,s Ibid. 16 CollinogKøppe,2010,s Ibid. 5

6 Helhedsforståelsenerdogaldrigendegyldig.Dervilmedtidenaltidværenogetsomforbedres ogudvikles,idetmankommertættereogtætterepå indholdet.hermeneutikken liggeroptil enestegyldige.mankanaldrigværesikkerpåatenfortolkningellerenmeninger denvirkelige mening 18.Hvemharresultaternefor,hvaddenvirkeligemeninger?Iinterpersoneltsamspil kontinuerligfortolkning.manskalsøgeatnåfremtilenfortolkning,dergiverensammenhængendeogmeningsfuldforståelseafdeundersøgtedele,mendennemeningerhermedikkeden kanderværetaleommultiplefortolkninger,dameningsindholdetkanfortolkesmedfleremuligebetydninger 19,ogdaerdetvigtigtsomanalytikeratpåpegedemuligemeninger,manser. Vivilbrugedenhermeneutiskemeningsfortolkningivoresanalysetilatundersøgedetindtryk, Topmødehargivetos. 2.3 Metode(Helene) Vi har erhvervet vores empiriske materiale ud fra en observationsmetode med udelukkende anvendelseafvideooptagelse.ensådanmetodekaldesogsåvideoetnografioghjælpermedat opnåforståelseformennesket. 20 VideomaterialetharvitilegnetosfraTV2sredaktion,somhar redigeretogfremstilletdetvideomateriale,somviharvalgtatbyggevoresundersøgelsepå.vi har derfor ikke haft indflydelse på, hvad videoen skulle indeholde, ej heller hvilke handlinger kameraetskulleindfangeellerzoomeindpå.visomobservatørerharikkeværettilstedeiop tagelsessituationen,ligesomviikkeharnogetatgøremedhverkenetiskeellerjuridiskeaspek ter,derskulleforekommeiforbindelsemedoptagelserne. 21 Viveddogatmødetforegår live kunafbrudtafsmåpauseriformatjinglerogseerspørgsmål.dvs.deterikkealt,somtv2har indflydelsepå,ogdeharhellerikkehaftmulighedforatredigereienpassage,daudsendelsen var live. Dedeltagendeivideoobservationenerklarover,atdebliverfilmet,ogvierklarover,attilstedeværelsenafetvideokamerakanværemedtilatpåvirkederesadfærd.Mendennevinkelvil ikke umiddelbart have nogen indflydelse for debattens autenticitet, idet offentlig debat som udgangspunktaltidforegår,hvormangeandrehørerpå,ogpolitikernekanmedviljevælgeat brugeensærligadfærd. 18 Kvale,2009,s.240ogCollinogKøppe,2010,s Kvale,2009,s BrinkmannogTanggaard,2010,s BrinkmannogTanggaard,2010,s.87 6

7 Fordenneopgaveskaldetsomsagtunderstreges,atvoresvideomaterialeermedieretvideoog ikkeneutraleobservationer.redaktørerneafvideomaterialetermedderesredigeringogklip skulleindfange.deteretaspekt,viskalværeopmærksommepåivoresarbejdemedempirien. Udafdebattens61.minog12sek.harvivalgtatkiggepåtresekvenser,dervarermellem1 minog54sek.og3min.og6sek.optagelserneudgørhenholdsvisetforløbiindledningenaf debatten,etbrudstykkeafmidtenafdebattensamtensekvens,derstammerfraafslutningen afdebatten.hverafsekvensernebyggerpåetgivetspørgsmål(hovedtema),somdebattørerne erblevetstillet.grundentilatviharvalgtatkiggepådissetre,erforatkunnegengiveetmere ningmedtilatdannemeningforoptagelserne.deharvalgthvordandebattenskalfilmes,hvil ketogsåvilsige,atviikkeharhaftmulighedforatbestemmehvilkehandlinger,somkameraet fuldendtbilledeaf,hvordandebattenforløberfrastarttilslut.vihartransskriberetdetresekvenserogennærmereuddybningafmetodendertilfølgeriafsnittettransskription. 22 Tilatanalyserevoresudvalgtetresekvenservil viud fraentematiseringafempirienudlede, hvilketeoriervivilbrugetilanalysen. 23 Projektet har vi delt op i 7kapitler. Kapitel 1, som blev introduceret ovenfor, beskriver vores overvejelseriforholdtilprojektetstilblivelse.somunderkapitel følgervoresproblemformule Kapitel3erenbeskrivelseafvoresempiriogudgøresafunderafsnittene:Topmødetsbaggrund, Debattørernes baggrund, Opgørelse af taletid, Transskription af udvalgte afsnit, Vurdering af ringsamttrearbejdshypoteser.viindlederkapitel2medatredegøreforvorestankerangåen dedeanalysestrategier,somvivilbrugeogpræsentererherdevidenskabsteoretiskerammer, somliggertilgrundforvoresundersøgelse.somafslutningtilkapitel2introduceresdettemetodeafsnit,somudgørenlæsevejledningtilprojektet. empiri,tematiseringafempiriogafgrænsningafempiri.ikapitel4fastlæggervivoresteoretiskefundament.detbestårfireafsnit:ordstyrerensrolle,turtagning,interpersoneladfærdog Nonverbalkommunikation.Istartenafhvertafsnitfindeserenteorivurdering.5.kapitelindeholderanalyseogdiskussion.Analysenogdiskussionenafdebattentagerudgangspunktivores tematiseringafempirien.denindeholderenanalyseafudvalgteklipfradebatten,ogtagerafsætideteoretiskeanalyseværktøjerbeskrevetikapitel4.analysenmunderudienkonklusion, Transskriptions Tematiseringafempiri,s.11 7

8 somfindesikapitel6.litteraturfortegnelsenfindesikapitel7.allebilagfremgåraflitteraturfortegnelsen,medundtagelseafdetobilagviselvharfremstillet,bilag5og6.bilagenefindesi kronologiskordenefterfulgtprojektet. 8

9 3. Empiri 3.1 Topmødetsbaggrund(Lotte) DagenefterFolketingetsåbning2010,d.6.oktober,sendteTV2programmetTopmøde,hvilket også var den første direkte tv duel mellem de to partiformænd hhv. fra Socialdemokraterne, kandiderendestatsministerogoppositionslederhellethorning Schmidt,ogfraVenstre,landets nuværende statsminister Lars Løkke Rasmussen. 24 Programmet blev sendt direkte fra et telt opstilletpåridebanenforanchristiansborg,medselvsammebygningsomkulisse, 25 itidsrummet medjournalistJohannesLangkildesomordstyrerogvært. 3.2 Debattørernesbaggrund(Lotte) Topmødets tre hovedaktører er ordstyreren Johannes Langkilde, Danmarks statsminister og Venstres formand Lars Løkke Rasmussen og Socialdemokraternes formand Helle Thorning Schmidt.DerudoverdeltagerogsåandreafTV2 sjournalister,somrapportererfrahelelandet medspørgsmålframenigedanskere. JohannesLangkildeeruddannetjournalistfraDanmarksJournalisthøjskolei2004,ogharsiden 2006væretansatsomnyhedsværthosTV2Danmark.DesudenharhanenbacheloriFilm og MedievidenskabfraKøbenhavnsuniversitet. 26 FornemhedsskyldbenævnesJohannesLangkilde iopgavensomordstyrerenellerjl. LarsLøkkeRasmussenfraregeringspartietVenstreblevi1992cand.jur.fraKøbenhavnsUniversitet.Fra1986ogfremtil2001nåedehanbådeatværemedlemafGræsted GillelejeKommunalbestyrelse( ),amtsborgmesteriFrederiksborgamtskommune( )ogdesudenblivefolketingsmedlem(1994)ognæstformandforVenstre( ).Sidendennuværenderegering,sombestårafVenstre,V,ogKonservative,K,trådtetili2001,harhanbestredet posternesombådeindenrigs ogsundheds,finans ognustatsminister.sidstnævnteharhan væretsidenapril2009,hvorhanovertogpostenudenvalgefterandersfoghrasmussen.ifor 24 TV2holderpolitisktopmøde,Bilagnr.1 25 FremgårafdvdTopmøde1.46 1,51 26 Søndagsavisen,2009,Bilagnr.2 9

10 længelseherafblevhanvedetekstraordinærtlandsmødekortefterogsåvalgttilpartietsformand. 27 FornemhedsskyldbenævnesLarsLøkkeRasmusseniopgavenLLR. HelleThorning SchmidtharstudereteuropæiskestudiervedEuropakollegietiBrügge,ogblevi 1994cand.scient.polfraKøbenhavnsUniversitet.DereftervarhunansatbådevedSocialdemokraternessekretariatiEuropaparlamentetogvedLO,førhunfra varvalgtforSocialdemokraternetilEuropaparlamentet.Hunblevi2005valgtindiFolketinget,ogblevsammeår formandforsocialdemokraterne,s,efterat havevundetoverfrankjensenvedenurafstemning. 28 FornemhedsskyldbenævnesHelleThorning SchmidtiopgavenHTS. 3.3 Opgørelseaftaletid(Karen,LotteogHelene) Voresdokumentationforopgørelsenaftaletidfindesibilag5.Resultaterneafvoresopgørelse fordelersigsåledes: HTStaler1278sekunder=21,3minutter LLRtaler1415sekunder=23,6minutter Forskelpå137sekunder=2,3minutter 3.4 Transskriptionafudvalgteafsnit(Karen,LotteogHelene) Viudskriverdenverbalekommunikationefter danskretskrivning.tegnsætningbestemmesaf os og vores opfattelse af sætninger og pauser. Krops og parasproglige udtryk angives beskrivendeiparentes().overlapningertællervimedsomture,menforatmarkeredem,erdeomringetafklammer[].overlapningervilherblivebetragtetsomtale,derpåbegyndesindenden forrigetalerharafsluttet.transskriptionenforeliggeribilag Vurderingafempiri(Lotte) Dererbådefordeleogulemperforbundetmedatanvendevideoobservationsomempiriskmateriale. Fordelene ved videoobservation er, at mediet kan indfange den interpersonelle kommunikationbådeauditivtogvisuelt,oggivermulighedenforatseoptagelserneigennemflere gange. 29 Ulempenvedvideoobservationer,atdeterenreduktionafvirkeligheden.Detmedfø 27 DenStoreDanske,2010,Bilagnr.3 28 DenStoreDanske,2010,Bilagnr.4 29 AlrøogKristiansen,1997,S.75 10

11 rer visse begrænsninger så som lyd, lugtesans, rumoplevelsen dvs. stemningen i rummet og deleafinteraktionensomkameraetikke fårmed.situationenkanogsåforekomme kunstig ligesomforskernealrøogkristiansenskriver,fordivideoikkeernogetsomeksistererlive. 30 I voresempirihardenstørsteulempeværetredaktionensklipningafdebatten.detteharmed 3.6 Tematiseringafempiri(Lotte) Før vi kan påbegynde en analyse af empirien, må vi nødvendigvis skabe os en sammenhæng førtatkameraetoftekunfokusererpåenpersonogdermedikkeopfangerdeandredebattø rersnonverbalekommunikation. mellemteoriogempiri.dennetematiseringpåbegyndtevialleredevedformuleringenafhypoteserne. Her fastlagde vi projektets arbejdsområder, men ikke hvilke teorier projektet skulle omfatte. Til den teoretiske tematisering lader vi os inspirere af en metode til tematisering af interviewundersøgelser,somerudarbejdetafprofessorerneipsykologiogkvalitativemetoder, KvaleogBrinkmann.Medudgangspunktidennevilvitematisereteoritilvoresempiri.Ifølge dembestårentematiseringaf formuleringafforskningsspørgsmålogenteoretiskafklaringaf detundersøgtetema 31.Enformuleringafforskningsspørgsmålharsomnævntfundetstedalleredeihypoteserne,ogvivilnuladeenteoretiskafklaringafempirienfindested. KvaleogBrinkmannspørgermedhvorfor,hvadoghvordaniforbindelsemedplanlægningenaf eninterviewundersøgelse.voresudgangspunktforprojekteteratundersøge,hvorforvifårdet indtryk,athtsfårmeretaletidendllr,nårdetforholdersigmodsat,ogdetteersåledesvores hvorfor.ideforegåendeafsnitharvifastlagttopmødetshvad,vedatbeskrivebaggrundsviden omprogrammetogdeltagerneisamme.voreshvordanskabesnuudfradeiempirienmuligt liggendeteorier: Konflikt Argumentation Feedback Spørgeteknikker Svarteknikker Afbrydelser 30 AlrøogKristiansen,1997,s KvaleogBrinkmann,2009,s

12 Nonverbalkommunikation Talesignaler Høresignaler Ordstyrerensrolle Turtagning Adfærd Afgrænsning(Karen) Daundersøgelsensomfangvilleblivealtforomfattendevedatbrugealleovennævnteteorier, vælgervihernogleenkelteud,somviianalysenvilgåidybdenmed.derforharvivalgtatafgrænsedettilfølgendetemaeroghermedteorier,somvivilarbejdemedianalysen: Afbrydelser Nonverbalkommunikation Talesignaler Høresignaler Ordstyrerensrolle Turtagning Adfærd 12

13 4. Teoretiskfundament 4.1 Ordstyrerensrolle(Lotte) Ordstyrerenharencentralogvigtigrolleidebatten,meneringenegentligdeltagerheri.Derfor erdetvigtigtatværeklaroverdenegentligeforskelpåhamogdebattensdeltagere.dettefaktumervigtigtforobservatørerne,sådanatdekanskelnemellemparterne,ogdermedskabe kontekstidebatteniforlængelseafordstyrerensrollefunktioner. Iendebatbørordstyrerensrolleværeatformidledebatdeltagernesudsagnstruktureret,ikke mindstforatgøreforståelsenogkonklusionsdragningenlettereforeventuelletilhørere.dette gøresvha.emneopdelingogspørgsmål,somdeltagerneefterturfårlovatsvarepå.foratuddybe et emne kan deltagerne også stille spørgsmål til hinanden, hvor ordstyreren enten kan holdesigneutralellerkommemedopfølgendespørgsmål. 32 Ordstyrerenkansomudgangspunktpåvirkedebattenogsamtalensudviklingvedatbestemme hvilken deltager, der skal tale først og sidst, og hvor længe turene varer. Han kan yderligere påvirkesamtalenvedatbestemmerækkefølgenogindholdetafemnernesamtvedatformulerespørgsmålenepåbestemtemåder. 33 Dettekanf.eks.ladesiggørevedatafbrydeelleroverdramatisereogbenytteordogvendingersomf.eks. så eller jo.disseudtrykkerenholdning ellerbedømmerindirektedenforrigetalersudsagn. 34 F.eks. erdetsåslemt? deterjobare. Tildelingenafdenførstetaleturharbetydning,idetdenførstetalerfårmulighedforatfremlæggedesynspunkter,somdennefindervæsentligeiforholdtiletgiventemne.Dettekanpåvirke næstetalers udsagn, da han skal forholde sig til førstetalers udsagn. Til gengæld mister førstetalerogsåmulighedenforatkommenterenæstetalersytring,medmindreførstetalerfår ordettilbage Zafrir,2008,s Ibid. 34 Zafrir,2008,s Zafrir,2008,s.31 13

14 Ordstyrerenkanformuleresinespørgsmålogdeleemnerneop,sådanathandanneralliancer medénellerfleredeltagereimodénellerflereandredeltagere,ogdetskævvridermagtfordelingen. 36 Mankanargumenterefor,atspørgsmålogemneopdelinganvendestilattjekkedeltagerensbevæggrunde,ogikketilatdannealliancer.Isåfalderdetnødvendigtatdissebenyttes overforalledeltagerne. 37 IfølgeZafrirfindesderfiremetoder,hvormedordstyrerensignalererturskiftitv debatter: 38 Visueltsignaltiltaler. Forsøgpåtalestartitalerspauser. Taleioverlapmedtaler(talesamtidigmed). Producerslukkerfortalersmikrofon. Dissemetoderkaneventueltkombineresafordstyrerenforatfåtalerentilatsluttesintur Turtagning(Karen) Turtagningeretsystem,derbeskæftigersigmedovergangenmellemtofortløbendetaleture. Systemeterinteraktioneltstyret,hvilketvilsige,atparterneindbyrdessamarbejderomatnå fremtilenbestemtsituation.enenetalekanikkebarebestemmesogudføresafénafsamtaleparterne, de øvrige samtaleparter lader vedkommende udføre enetale ved ikke selv at tage ordet. Taleture er bygget op efter et modtagerdesign, de er altså bygget op med henblik på, hvemderskalmodtagedem.dettemodtagerdesigngiverhørernemotivationtilintenslytning, fornetopatfindefremtiltalerenshensigtmedindholdetogfindefremtilnæsteturovergang. Systemetbetegnessomkontekst sensitiv,daenhverturerkonteksttildenefterfølgendetur, somigenerkontekstfordennæstetur. 40 Entraditionelsamtaleforegårpådenmåde,atkommunikatorerneskiftestilatsigenoget.Detteforløbernormaltheltudenproblemer,dadeterindforstået,indlærtfrabarnsbenogliggeri selvesituationenogtalensindhold,hvornårordet skifterhænder.deterderforspændende 36 Zafrir,2008,s Zafrir,2008,s Ibid. 39 Zafrir,2008,s FemøNielsen,1999,s

15 at se på, hvad der sker, når kommunikationen ikke forløber uproblematisk, som f.eks. når kommunikatorernetalerimundenpåhinanden. 41 Iinterpersonelkommunikationkanderfore kommeflereforskelligesituationer.densituationvivilsepå,erhvoraerinteresseretiatbeva reordet,ogberinteresseretiatovertagedet.dettevalgskyldes,atvoresempirierenoffent ligdebat,hvorbeggedeltagereønskeratfremførederesargumenter,ogdetkrævertaletid. Foratkunnesepåpolitikkernesadfærdidebatten,ervinødttilatsepå,hvordandeheltkonkret opfører sig i forhold til administrationen af ordet. Er der en der afbryder mere end den anden,forekommerderregelbrudoghvordanopførerdebattørernesigunderderestaleture? SociologerneSacks,SchegloffogJeffersonharmentatkunneformulereetregelsæt,somsamtaleparterbenytteriforholdtilhvem,derskalhaveordet.Regelsættettagerudgangspunkti,at enhversamtaleharetellerflereovergangsrelevantesteder,altsåetstedhvorennytaler,kan overtageordetudenatbrydereglerne Detovergangsrelevantested Etovergangsrelevantstederikkeetpunkt,dadetkanstrækkesigoverflerepunkter.Detkan betragtessomengenkendeligafslutningafentaletur.derbehøverikkeatskeenovergangtil ennytaler,menenovergangerrelevantpådettested. 43 Sacksmfl.definereretovergangsrele vantstedsomafslutningenpåensyntaktisksprogligenhed,hvilketoftestvilværeenfuldsæt ning,mensomogsåvilkunneværeenbisætning,deleherafellerblotenkelteord. 44 Et overgangsrelevant sted vil som udgangspunkt være placeret efter et syntaktisk indholds mæssigtafsluttettalebidrag.hvaddetovergangsrelevantestederidengivnesituation,vurde rerparterneselv,dadeterdemderipraksisdefinerer,hvornåretovergangsrelevantsteder nået.manglenpåentydighedvilofteafspejlesigisamtalerne,daparterneoftevilværeuenige om,hvordetovergangsrelevantestedrentfaktisker. 45 Sacksdefinererdetovergangsrelevantested,somdetstedhvortalerenhartænktsigatafslutte sintale.dennedefinitionstøttesafdetfaktum,atenpersonderbryderind,førdentalendehar 41 Alrø&Kristiansen,1988,s.2 42 BergSørensen,1988,s FemøNielsen,1999,s BergSørensen,1988,s BergSørensen,1988,s.19 15

16 afsluttetsintaletur,oftestvilstoppesintaleigen,hvisdenhidtidigetalergøropmærksompå, athanønskeratfortsættesintale.detskaltilføjes,atønskerdentalendeatfortsættesintur efteretovergangsrelevantsted,dahardentalendeforrangtilordet. 46 Somhovedregeler detovergangsrelevantesteddetsted,hvorman iskriftsprogetvillesætte punktum,dogmeddetforbehold,atdet,derindtildaersagt,kanståalene. 47 Definererman detovergangsrelevantestedpådennemåde,bliverdetmegethyppigere,endmanopleverdet ienalmindeligsamtale.mankandoggodtbrugedenneregel,nårblotmanharimente,atden talende har forrang til ordet, og dermed vil de potentielle næstetalere ikke tolke et muligt overgangsrelevant sted, som et reelt overgangsrelevant sted. Man kan dermed skelne mellem: Potentielleovergangsrelevantesteder samtligesteder,somopfylderovernævntebetingelser. 2. Markeredeovergangsrelevantesteder steder,hvorderfinderenforhandlingomordet sted. I form af at taleren anmoder om at fortsætte, en anden markerer ønske om og eventueltogsåbegynderattaleoveni,ellerdentalendemarkererønskeomatoverdrageordet.iforbindelsemeddetrenævntestederforhandlesderomoverdragelsen Tur allokering En taler, der stopper sin taletur, har stadig ordet og dermed også opmærksomhedens fokus, hvisenandentalerikkebryderind,ogsåselvomhanspauseskyldes,athanønskeratgiveordet videre. Han kan ikke undvige opmærksomheden, medmindre han allokerer den. 49 Ved turallokeringfindesdertohovedregler,hvorafdenførstekandelesopitreunderregler: a. Den igangværende taler udvælger den næste taler, dermed er det kun den udvalgte,derharretogpligttilattagedennæstetaletur. 46 BergSørensen,1988,s BergSørensen,1988,s Ibid. 49 BergSørensen,1988,s FemøNielsen,1999,s

17 4.2.3 Talerensverbaleognonverbalesignaler Veddetovergangsrelevantestedskerdersomnævntforhandlinger,disseforhandlingerforegår b.hvisikkedenigangværendetalervælgerennæstetaler,dakannæstetalerforetageselvvalg,menbehøverikkegøredet.reglenherer,atdenderførststartersintur vindertaleretten. c.hvisikkedenigangværendetalerforetagernæstevalg,dakanigangværendetaler fortsættesintale(menbehøverdetikke),medmindrenæstetalerforetagerselvvalg. 2. Hvisdenigangværendetalerfortsættersintalehenoveretovergangsrelevantsted, datræderregelsættet1.a cikraftvednæsteovergangsrelevantested. Dettekanillustreresmednedenståendeskema: 51 vha.småsignalerikommunikationensopmærksomhedsafledtebaggrund.hvismanundtagel sesvisrettersinopmærksomhedpådette,vilmanopdageetmikrouniversafsignaleroghand linger,somakkompagnererogregulerer,detderskerogsiges. 52 Mankanopstilleet signal Mønstretsesalleredeførtaleturenspåbegyndelse.Denperson,derharfåetoverdragetordet, mønster bådefortaleren,menogsåforde(n)hører(e),altefteromdeønskerhhv.atfortsæt teentaletur,ønskeratovertageordetellermodsatikkeønskeratovertageordet. vilherrejsesigtilenmereoprejststilling,vendehovedetmoddenforrigetalerogkortfastholdedennesblik.detteskulleværeenbetingelseforatkunnepåbegyndeentaletur. Dernæstviltalerenudsendesignaler,dermarkererathannugårfrahører tiltalertilstand.disse signaler er enten, at taleren vender sit hoved væk fra den tidligere taler, tager en hørbar 51 FemøNielsen,1999,s BergSørensen,1988,s.23 17

18 indånding,talerbegynderattalemedhøjvolumenoggestikulererellerenkombinationafdem alle. 53 Taleren påbegynder sin tale med en såkaldt præstarter. Sacks mfl. definerer disse som tomgangsvendinger,dekanf.eks.væresmåordsom jaeh, men, mankanogsåsige osv.præstarterengivertalerentidtilatorganiseresintale.enpausekanogsåbrugessompræstarter, dapausermellemtaletureoftesthardenopgave,atgivetalerenmulighedforatorganiseresin følgendetale.hvistalerenerunderpresforatbevareordet,vilhansomoftestfyldepausenud medet øh ellerenspatiering,hvilketbetyderatmantrækkerordetsstavelserud.talerenvil ofteforetageengestusmeddenhånd,derermestdominerendemht.gestus,vedtaleturens påbegyndelse. 54 Under selve taleturen vil taleren oftest forsøge at undgå længere blikfikseringer af bestemte personer, hvis der er flere personer tilstede. Derudover vil taleren ofte anvende den type håndbevægelser,derkaldesillustratorer.talerenvisermedenellerbeggehænderf.eks.form ellerstørrelseafdethantalerom. 55 Veddetovergangsrelevantestedviltalerenforsøgeatmarkere,omhanvilfortsættesintaletur ellerej,ogherersætningsintonationenafgørende.undersøgelserharvist,atafslutningenpå entaleturmarkeresmedfaldendeintonation,mensønsketomatfortsættetaleturenmarkeres medsvagtfaldendeintonation.spatieringafdesidstestavelserviser,attalerenvilafsluttesin tale,dettevisertalerenogsåvedatstoppemedatgestikulere,dernæstviltalerentypiskvende blikketkorttilsiden,foratsepådendeltager,derforventesattageordet. 56 Iforhandlingerveddetovergangsrelevantested,afhængertalerenssignaleraf,omhanønsker atfortsættesintaleturellerej.talerenviltypiskblikfiksereenellerflereafhørerne,forderved atmarkere,athaneropmærksompå forhandlingerne om,hvemdernuskalhaveordet.hvis talerenønskeratfortsættesintur,erhanopmærksompå,omtilhørerneacceptererdetteeller ej.følertaleren,atdererkonkurrenceomordet,kanhanunderstregesitønskeomatfortsæt 53 BergSørensen,1988,s BergSørensen,1988,s BergSørensen,1988,s BergSørensen,1988,s Seogså4.4.2Kinesik. 18

19 te sin tur, ved at fastfryse en gestus og undgå blikfiksering, da han derigennem også undgår forhandlinger Hørerensverbaleognonverbalesignaler Somnævntovenforharhørerneogsåenrolleundertaleturene.Hørerneersåledesforpligtede tilatbidragetilkommunikationengennemfeedbackellertilbagekanaliseringtiltaleren.dette gør høreren gennem vokaliseringer, kropslige signaler og hvordan disse placeres i forhold til talen.hørerenviserogsåsinholdningtildettalerensiger,ogmådenhansigerdetpågennem feedback. 58 Ved begyndelsen af en taletur vil høreren typisk vende sig mod taleren og blikfiksere, inden hansførstebetonedestavelse.undertaleturenvilhørerenikkegørebrugafnogenillustratorer menroligtblikfikseretaleren.derforekommerdogofteafvigelserfradettemønster,dissehari sigselvenkommunikativbetydning.manglendeblikfikseringfrahørerenssidekanværeettegn påmanglendeinteresse. 59 Nårtalerennærmersigdetovergangsrelevantested,vilhansignalere,omhanønskeratovertagetaleturenellerej.Hvisikkehanønskeratovertageordet,vilhangennemsmånik,evt.smil ogkortebifaldsytringersignalere,athanerenig.ønskerhanderimodatovertageordet,kan hanentenhåbepåatbliveudpegetaftalerensomnæstetalerellerforetageselvvalg.vilhan udpeges af taleren, da må han forsøge attiltrække talerens opmærksomhed. Vedselvvalg vil hørerenudsendetalertilstands signalervedatvendeansigtetvækfradentalende,foretageen dybindånding,talehøjtoggestikulere. 60 Ønskerhørerenikkeordet,vilhantypiskblotundlade attale.hvistalerenønskeratfortsætte,vilhørerenoftevisesinacceptpådetovergangsrelevantestedgennemsmåsætningerellernik.erhørerenbangeforuønsketatfåoverdragetordet,vilhanundlade,atfikseretalerensblik.hvisfleretidligerehørerebegynderderestalesamtidig,erdetden,derbegyndersintaleførst,derharrettentilnæstetur BergSørensen,1988,s BergSørensen,1988,s BergSørensen,1988,s BergSørensen,1988,s BergSørensen,1988,s

20 4.2.5 Overlappendetale Man skelner som hovedregel mellem to typer af overlappende tale, den ene kaldes overlappende taleture og den anden vokaltilbagekanalisering. Vokaltilbagekanalisering er småudtryk som mm og ja ogfungereregentligsomnormalehørersignaler,nårblotdeudføresipassendeforholdtilomstændighederneogikkeforstyrrertaleren. Denegentligeoverlappendetaleskeridetilfælde,hvorenigangværendetaleroverlappesafen andentalerspåbegyndtetaletur,oghvortotalerebegynderderestaletursamtidigtellernæstensamtidigt.manskelnerhermellemtreformerforoverlapninger: Overlapning pga. fejl: Overlapningen kan ske pga. fejl, da hele systemet bag turadministrationenbyggerpåathøreren,udfratalensopbygning,skalforudsigedet overgangsrelevantested.derforkanderskefejl,når/hvishørerenfejlagtigtforudsiger placeringen af det overgangsrelevante sted. Oftest vil for hurtige selvvalg ikke have nogen egentlige konsekvenser for samtalen, da selvvælgeren enten opdager sinfejlogstoppermedattale,elleratoverlapningenersåkortvarig,atdetikkefår indflydelsepådetvidereforløb. 2. Overlapning pga. interessekonflikter: Interessekonflikter kan også medføre overlapninger.dendertalerførstharrettentilordet.vildenhidtidigehørerogsåhave ordet,dahartalerenstadigtalerettenindtilnæstemuligeovergangssted.menhvis den hidtidige hører afbryder på andre steder end det mulige overgangsrelevante sted,daerdetparternesrespektivemagtmidler,dererafgørendefortaleretten.et effektivtmagtmiddelerdenvokalelydstyrke.anvendertalerendettemagtmiddeli enoverlapningssituation,davildenafbrydendetypiskstoppesintalemeddetsamme.dettemagtmiddelhardogkuneffekt,nåroverlapningenikkeerlængereendtre sekunder.hvisoverlapningenerlængereend3sekunder,daerdetparternesrelativestemmestyrke,dererafgørende.deteraltsåden,dertalerhøjest,dervinderordet. Dette er ikke noget regelbrud på turtagningssystemet, men overlapning der bunderiuenighed. 62 BergSørensen,1988,s.28 20

Ekstra - Til egen læsning

Ekstra - Til egen læsning Om Didaktik Kompetence Præsentationsteknik Kropssprog Litteratur Ekstra - Til egen læsning U N V E R S T Y C O L L E G E L L L E B Æ L T Didaktik * og 9 HV-spørgsmål i forhold til læring *) Læren om undervisningens

Læs mere

Dyret i dig - Menneskers og dyrs kropssprog

Dyret i dig - Menneskers og dyrs kropssprog Dyret i dig - Menneskers og dyrs kropssprog Lærerark - baggrundsviden Hvad bruger mennesker kropssprog til? Vores kropssprog siger noget om vores indre stemning. Trækker man f.eks. vejret hurtigt, er man

Læs mere

Ledelsens Dag 2006. KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager

Ledelsens Dag 2006. KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager Ledelsens Dag 2006 KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager Intrapersonel Interpersonel Struktur Konflikthåndtering samarbejde eller kaos Enig Uenig Tillid Harmoni Statisk Dynamisk Mistillid

Læs mere

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Midler/program: Kommunikation Hvordan bidrager jeg til kommunikationen Assertiv kommunikation Konflikthåndtering Konfliktløs et spil om konflikter Kommunikation Tal

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea.

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea. Konflikter - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. Formål Viden om konflikter og mobning Redskaber, hvordan kan vi sætte dette

Læs mere

Konflikter og konflikttrapper

Konflikter og konflikttrapper Konflikter og konflikttrapper Konflikter er både udgangspunkt for forandring og for problemer i hverdagen. Derfor er det godt at kende lidt til de mekanismer, der kan hjælpe os til at få grundstenene i

Læs mere

Konflikthåndtering. For tillidsrepræsentanter i Aalborg kommune. Lykke Mose www.perspektivgruppen.dk

Konflikthåndtering. For tillidsrepræsentanter i Aalborg kommune. Lykke Mose www.perspektivgruppen.dk Konflikthåndtering For tillidsrepræsentanter i Aalborg kommune Lykke Mose www.perspektivgruppen.dk Formål med kurset 1) At styrke deltagernes evne til at navigere i konflikter og aflæse hvad der foregår

Læs mere

Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer

Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer Efterår 2008 Dag 1 Kropsproget i rådgivningssamtalen kl.10:00 Velkomst og siden sidst Erfaringer fra AL dagene Hvad er kommunikation?

Læs mere

PRÆSENTATIONSTEKNIK. Kristian Kochs. Få styr på nervøsitet, krop og stemme - og bliv en troværdig taler

PRÆSENTATIONSTEKNIK. Kristian Kochs. Få styr på nervøsitet, krop og stemme - og bliv en troværdig taler Kristian Kochs PRÆSENTATIONSTEKNIK Få styr på nervøsitet, krop og stemme - og bliv en troværdig taler Kristian Kochs vigtigste råd Print dem ud, så du har de vigtigste råd ved hånden, når du har behov

Læs mere

Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet!

Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet! Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet! Du vil gerne være bedre til at kommunikere med dine arbejdskollegaer. Du vil gerne tages seriøst, når du siger noget, og du vil

Læs mere

Temadag Fredag d. 12. oktober http://odont.au.dk/uddannelse/undervisningi-psykologi-paa-odontologi/ V. Britt Riber Opsamling fra sidst Ønsker for undervisning Repetition af stress og stresshåndtering Kommunikation

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Service & Support Forum 1

Service & Support Forum 1 Service & Support Forum 1 Effektiv Service & Kommunikation - Temaet for dette indlæg Effektiv Forandring & Forankring - Organisation, team, muligheder og samarbejde, refleksion og handling Effektiv IT

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 3 Giv feedback Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Lær at give fedback... 4 Konstruktiv feedback... 5 Konstruktiv feedback i praksis... 6 Selv iagttagelserne er komplicerede...

Læs mere

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Kommunikation er den udvekslingsproces, som foregår mellem to eller flere personer. Når flere mennesker er sammen vil der altid være tale om en kommunikationsproces,

Læs mere

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt ØRE NÆSE HALS SYGEPLEJEN I FOKUS - ØNH SYGEPLEJE PÅ SENGEAFSNITTET Stine Askholm Rosenberg Sygeplejerske, Cand.cur. Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Vane 1: Kend dig selv

Vane 1: Kend dig selv 1 Vane 1: Kend dig selv 2 Selvindsigt er nøglen til kommunikativ kompetence 4 Begrænsende overbevisninger Jeg lærer det aldrig Jeg er en dårlig kommunikator og sådan er det bare Folk lytter ikke, når jeg

Læs mere

NÅR SITUATIONEN OPSTÅR

NÅR SITUATIONEN OPSTÅR NÅR SITUATIONEN OPSTÅR SIKKERHEDS- VAGTENS LILLE GUIDE TIL HÅNDTERING AF AGGRESSIV ADFÆRD Aggression kan generelt beskrives som et forsøg på at nedgøre, skræmme, true eller skade modparten. Når vi skal

Læs mere

Bachelorprojekt: Konflikthåndtering i vuggestuen 10-01-2014. Indholdsfortegnelse. Indledning... 3. Problemformulering... 3. Metode... 4. Empiri...

Bachelorprojekt: Konflikthåndtering i vuggestuen 10-01-2014. Indholdsfortegnelse. Indledning... 3. Problemformulering... 3. Metode... 4. Empiri... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Metode... 4 Empiri... 6 Teori... 7 Anerkendelse... 7 Forståelse og indlevelse... 8 Bekræftelse... 9 Åbenhed... 10 Selvreflektion og afgrænsethed...

Læs mere

The Riverside Situational Q sort (3.15); Danish

The Riverside Situational Q sort (3.15); Danish The Riverside Situational Q sort (3.15); Danish 1. Situationen er potentielt behagelig. 2. Situationen er kompleks. 3. En opgave som skal udføres. 4. Nogen prøver at imponere P. 5. Nogen prøver at overbevise

Læs mere

Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 13.00-16.00. Temadag konflikthåndtering. Perspektiver på At-være-proaktiv-i-egen-praksis

Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 13.00-16.00. Temadag konflikthåndtering. Perspektiver på At-være-proaktiv-i-egen-praksis Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 13.00-16.00 Temadag konflikthåndtering Perspektiver på At-være-proaktiv-i-egen-praksis Perspektiver på At-være-proaktiv-i-egen-praksis Temadag Konflikthåndtering Tirsdag den

Læs mere

Noter til selvbeskyttende adfærd.

Noter til selvbeskyttende adfærd. 1 Noter til selvbeskyttende adfærd. (af Irene Oestrich) SELVTILLID. Selvtillid handler om at kommunikere klart og uden misforståelser. Hvis du nogensinde er kommet ud af en situation med en følelse af

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14

Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14 Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14 Elevator pitch 20 sekunders præsentation Elevator pitch Eksempler https://www.youtube.com/watch?v=dqiee-g_-uc https://www.youtube.com/ watch?v=phyu2bthk4q

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord

Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord Emotionernes betydning VREDE Konfliktskala Umiddelbare konfrontation Bygget op over kortere tid Bygget op over længere tid Du

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution VoksenUddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

360 feedback kompetenceanalyse

360 feedback kompetenceanalyse 360 feedback kompetenceanalyse Ekspert kompetencerapport og interviewguide Janus Mikkelsen Slotmarken 18, 1.th. DK-2970 Hørsholm T + 45 70 20 33 20 I www.summitconsulting.dk E Info@summitconsulting.dk

Læs mere

Kommunikation og adfærd

Kommunikation og adfærd Kommunikation og adfærd Indledning I dit arbejde som servicegartner kommer du i kontakt med to grupper: Planter og mennesker. Delkurserne har indtil nu handlet om at hjælpe dig med at blive bedre til at

Læs mere

Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab

Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab 17.- 18. juni 2015 København Hovedleverandør til Hvad siger deltagerne? Deteretkursus,dervirkeligharrykketmig.Jegerblevetbevidst

Læs mere

1. december 2011 v. Britt Riber

1. december 2011 v. Britt Riber 1. december 2011 v. Britt Riber Dagens program Opfølgning på psykologikonferencerne Hensigtsmæssig interaktion med ængstelige patienter Psykologikonferencerne Øvelse: Tal sammen to og to. Vælg en fra en

Læs mere

Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje!

Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje! Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje! 9. 10. juli 2015 TBA Strategisk Forhandling 2.0 2+2 = 3 Hvordan påvirker din kommunikation dine resultater? Rigtig mange forhandlinger falder sammen på

Læs mere

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5.

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5. Velkommen Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje Dag 5. Program Dag 5. Velkommen Hvad er anerkendelse Lineær og cirkulær kommunikation Aktiv lytning Frokost kropssprog Konflikter Ikke voldelig

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Grundlæggende Forhandlings teknik

Grundlæggende Forhandlings teknik Grundlæggende Forhandlings teknik Mere at vide? Vil du vide mere om forhandlingsteknik, kan du blandt andet læse disse bøger: Solveig Schmidt: Lønforhandling for kvinder. Githe Nielsen og Trine N. Nielsen:

Læs mere

Hvad er NLP. Står for nerve og refererer til nervesystemet og hjernen. Henviser til vores sprog både det talte og kropssproget.

Hvad er NLP. Står for nerve og refererer til nervesystemet og hjernen. Henviser til vores sprog både det talte og kropssproget. Hvad er NLP Neuro Står for nerve og refererer til nervesystemet og hjernen. Gennem dem indtager vi info gennem de fem sanser: - Visuelt (vi ser) - Auditivt (vi hører) - Kinestetisk (vi føler) - Olifaktorisk

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com Præsentationsteknik for dem som søger kapital www.connectdenmark.com Søger man kapital må man være i stand til at præsentere sin idé for alle! I den periode hvor virksomheden søger kapital, vil det være

Læs mere

Intensive Interaction

Intensive Interaction MiniGuide til Intensive Interaction Udvikling gennem glæde og nærvær En e-bog til forældre, fagfolk og andre, der gerne vil i gang med Intensive Interaction SAMARBEJDSPARTNER MED INTENSIVE INTERACTION

Læs mere

Modul 3: Kommunikation og kropssprog, Kommunikation og konflikt

Modul 3: Kommunikation og kropssprog, Kommunikation og konflikt Modul 3: Kommunikation og kropssprog, Kommunikation og konflikt Kilder: Kommunikationsmodel: http://akira.ruc.dk/~gud/euc06/docs/komm_plan2.htm Adam og Eva Undertekster til Måns Herngren og Hannes Holms

Læs mere

AT 3.1 2015. august 2015 / MG

AT 3.1 2015. august 2015 / MG AT 3.1 2015 august 2015 / MG TIDSPLAN Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 34 Introduktion til forløbet Vejledning om valg af emne og fag 35 Frist for valg af sag og fag kl. 9.45 Vejlederfordeling

Læs mere

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj Køb bøgerne i dag Håndter konfliker V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Den Sproglige Udvikling

Den Sproglige Udvikling Den Sproglige Udvikling Tilegnelsen af tale og sprog er komplekse færdigheder og alligevel forstår babyer ord og hele sætninger, længe før de kan tale. Hvad det ekstraordinære er, er at babyer op til en

Læs mere

Fag: Dansk Niveau: 6. 10. klasse Emne: Filmens temaer og filmfaglige vinkler

Fag: Dansk Niveau: 6. 10. klasse Emne: Filmens temaer og filmfaglige vinkler Foto: Scanbox Fag: Dansk Niveau: 6. 10. klasse Emne: Filmens temaer og filmfaglige vinkler Formål: Udvikle et nuanceret ord- og begrebsforråd Fremlægge og formidle stof Analysere og forstå brugen og betydningen

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

Kommunikationskursus

Kommunikationskursus Kommunikationskursus Kursets formål: At øge kursisternes bevidsthed om psykologiske, sociale og kulturelle faktorers betydning for kommunikation mellem læge og patient/pårørende At forbedre kursisternes

Læs mere

Eksempel 7B: Kasper 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER

Eksempel 7B: Kasper 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER ksempel 7B: Kasper ksemplet består af tre LA-beskrivelser, som bygger på hændelsesforløb, der finder sted inden for relativ afgrænset periode. Disse tre beskrivelser samt andre kilder danner grundlag for

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab. Udredning

Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab. Udredning Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab Udredning 0 Kommunikation og sprog Sproget og dermed også hørelsen er et af de vigtigste kommunikationsredskaber mellem mennesker. Sproget

Læs mere

Din guide til CD erne

Din guide til CD erne Din guide til CD erne Sådan kommer du godt i gang med CD erne Mindful Self- Compassion v. Helle Laursen 1 Her er en oversigt og introduktion til de øvelser og guidede meditationer som du finder på CD erne

Læs mere

Guiden Det gode møde

Guiden Det gode møde Guiden Det gode møde Projekt Mainstreaming af handicapområdet www.handicapmainstreaming.dk v. Center for Ligebehandling af Handicappede Oversigt over indholdet 1. Forord... 2 2. Introduktion til guiden...

Læs mere

Vejen til fælles forståelse af nonverbal kommunikation en enkel arbejdsmetode for nærpersoner

Vejen til fælles forståelse af nonverbal kommunikation en enkel arbejdsmetode for nærpersoner Vejen til fælles forståelse af nonverbal kommunikation en enkel arbejdsmetode for nærpersoner Kristiina Björklund Alle mennesker, ja, alle levende væsener indgår i en stadig fortsat, aldrig ophørende kommunikation.

Læs mere

Har du et kropssprog som en vinder?

Har du et kropssprog som en vinder? Har du et kropssprog som en vinder?, mja@erhvervsbladet.dk Tirsdag den 26. februar 2008, 0:01 Ønsker du at blive taget alvorligt, så ret din ryg og se folk i øjnene. Se billederne og få succes på jobbet.

Læs mere

Marte Meo metodens principper. At positiv bekræfte initiativ. At sætte ord på egne og andres initiativer. at skabe en følelsesmæssig god atmosfære

Marte Meo metodens principper. At positiv bekræfte initiativ. At sætte ord på egne og andres initiativer. at skabe en følelsesmæssig god atmosfære Marte Meo metodens principper At følge initiativ At positiv bekræfte initiativ At sætte ord på egne og andres initiativer Turtagning Positiv ledelse at skabe en følelsesmæssig god atmosfære at følge, bekræfte

Læs mere

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling DUNK 2012 Program Læringsforståelse Baggrund for øvelsen Øvelsen i praksis Studerendes feedback Diskussion Samspilsproces Læringens fundamentale

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Assertiv kommunikation hos os

Assertiv kommunikation hos os Assertiv kommunikation hos os Formål: Varighed: Deltagere: Formålet med øvelsen er at introducere en virksom tilgang til kommunikation, der kan styrke den enkeltes evne til og mod på at udtrykke følelser,

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2014 1 Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701 AM-GRUPPEN Supplerende

Læs mere

Hvad er en konflikt? Hvad er en konflikt?

Hvad er en konflikt? Hvad er en konflikt? Konflikthåndtering Hvad er en konflikt? Hvad er en konflikt? 2 Men hvad er en konflikt? En konflikt kan defineres som en uoverensstemmelse, der indebærer spændinger i og mellem mennesker. Det kan være

Læs mere

KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER

KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger

Læs mere

23. Kognitiv model til socialisering

23. Kognitiv model til socialisering 23. Kognitiv model til socialisering Krop Tanker Følelser Adfærd Når patienten præsenterer sine problemer, sættes de forskellige oplysninger ind under krop, tanker, følelser eller adfærd, således at der

Læs mere

SELV TEST. 7 Intelligenser. Learn2Learn

SELV TEST. 7 Intelligenser. Learn2Learn SELV TEST 7 Intelligenser Learn2Learn Denne test tilhører: 1 De 7 intelligenser 7 intelligenser Intra-personel Sproglig Inter-personel Musisk Visuel-rumlig Logiskmatematisk Kropsligkinæstetisk De fremtrædende

Læs mere

MINDSCAPES. Værktøjer til din coaching. V. Helle Saaby. Den. 6. December 2011 - Foreningen Nydansker

MINDSCAPES. Værktøjer til din coaching. V. Helle Saaby. Den. 6. December 2011 - Foreningen Nydansker Værktøjer til din coaching V. Helle Saaby Den. 6. December 2011 - Foreningen Nydansker At skabe kontakt Rapport Pace og Leade Når du ønsker at gøre din indflydelse gældende ( Leade ), er det vigtigt at

Læs mere

Nordjysk Praksisdag. Trivsel i praksis gavebod eller alles ansvar? Moderator: Jørgen Peter Ærthøj Underviser: Ulrik Lange

Nordjysk Praksisdag. Trivsel i praksis gavebod eller alles ansvar? Moderator: Jørgen Peter Ærthøj Underviser: Ulrik Lange Nordjysk Praksisdag Trivsel i praksis gavebod eller alles ansvar? Moderator: Jørgen Peter Ærthøj Underviser: Ulrik Lange Fra passiv modtager til aktiv medskaber Trivsel er ikke noget du passivt modtager

Læs mere

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring Guro Øiestad FEEDBACK - redskab for personlig og organisatorisk udvikling "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad Notatets formål hvorfor give feedback etik hvordan give og modtage Hvorfor feedback

Læs mere

Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet. V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com

Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet. V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Dialogen, sprog og kropssprog Jeg var med en kvinde til læge, hvor lægen siger

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING MODUL 6: BRAND YOU! 4 5 OKTOBER 2011 PROGRAM 1 BRAND YOU!: REG X træning, 4. 5. oktober 2011, Marselis Hotel, Aarhus Baggrund: På Brand YOU! modulet fokuserer vi på DIN

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere Confex 2-DAGS kursus Kommunikation med gennemslagskraft og power Får du sagt, hvad du vil når du vil? Lær kunsten at føre en ligeværdig dialog og få dit budskab klart igennem En af Confex absolut bedste

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Bedømmelsesvejledning - Snak så de'batter

Bedømmelsesvejledning - Snak så de'batter . Bedømmelsesvejledning - Snak så de'batter Introduktion I debatkonkurrencen mødes 2 hold med 3 deltagere og debatterer et emne foran et publikum og hinanden. Debattørernes rolle er at forfægte forskellige

Læs mere

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Introduktion til konflikthåndtering Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Beskrivelse af individet Personlighed Kultur Alment menneskelige Basale universelle menneskelige

Læs mere

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Følgende emner er grundlæggende på hvert modul, hvorfor de ikke altid nævnes under de enkelte modulbeskrivelser. Emnerne behandles både teoretisk og praktisk:

Læs mere

Modul 4 LEAN support i produktionen

Modul 4 LEAN support i produktionen Modul 4 LEAN support i produktionen Program Dag 1: Opsamling problemløsningsøvelse Den helstøbte ambassadør Kommunikation Situationskort Dag 2: Virksomhedsbesøg Opfølgning og plan for virksomhed Præsentationsteknik

Læs mere

LÆR AT GENNEMSKUE EN LØGN

LÆR AT GENNEMSKUE EN LØGN LÆR AT GENNEMSKUE EN LØGN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ræk højre hånd i vejret når du har fundet feljen Hvorfor lyver man? Lyver til egen fordel Lyver til andres fordel Lyver for at beskytte privatliv

Læs mere

Eksamensangst 2014. 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant

Eksamensangst 2014. 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant Eksamensangst 2014 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant Ressourceøvelse Hvad var du god til som barn? I børnehaven? I skolen? I frikvarteret? På sportspladsen?... Noter ned & hold fast.

Læs mere

1V1 positionsspil. Deltagere: Alle 6 pr. bane. Banen: 20 X 20. Materialer: 4 kegler og en bold pr. 6 spillere.

1V1 positionsspil. Deltagere: Alle 6 pr. bane. Banen: 20 X 20. Materialer: 4 kegler og en bold pr. 6 spillere. 1V1 positionsspil Deltagere: Alle 6 pr. bane Banen: 20 X 20 Øvelsen starter med at en spiller i midten skal løbe i position og vise hvor han vil have bolden. Rød spiller er presspiller, så blå skal være

Læs mere

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen Trinmål elevens alsidige udvikling Ansvarlighed. Ansvar drejer sig om at vise respekt for egen og andres ejendom og arbejde, samt at kunne udføre opgaver. Man udvikler ansvarlighed ved at få medbestemmelse

Læs mere

Af Morten Novrup Henriksen. Et begreb

Af Morten Novrup Henriksen. Et begreb Mobning under lup Et mobbeoffer, en skurk, en næsepillende tilskuer og en uduelig leder. En stærk, en svag. Måske er diskursen og de mulige positioner i psykologernes tilgang til mobning ikke så konstruktive.

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Præsentationsteknik. Lille guide. Bearbejdet uddrag af materiale om præsentationsteknik fra www.lederne.dk

Præsentationsteknik. Lille guide. Bearbejdet uddrag af materiale om præsentationsteknik fra www.lederne.dk Præsentationsteknik Lille guide Bearbejdet uddrag af materiale om præsentationsteknik fra www.lederne.dk Raymond Kolbæk raymond.kolbaek@sygeplejeskolen.com Temadag om præsentationsteknik november 2006

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Assertiv kommunikation

Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Mere energi og større gennemslagskraft Få dine budskaber ud - med respekt for dig selv og andre Går dit budskab nogle gange ikke igennem? Og bliver din gode

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Adfærdsformer og kommunikationen

Adfærdsformer og kommunikationen 15-02-12 Adfærdsformer og kommunikationen Angst: For at blive begrænset For ikke at kunne udvikle sig Behov: For frihed Foranderlighed 1 15-02-12 Angst: For kaos For manglende kontrol på livet Behov: For

Læs mere