STUDIEORDNING. En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING. En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m."

Transkript

1 STUDIEORDNING En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m. November 2012 Psykoterapeutisk Institut Århus Kbh Forfatter Niels Møller Uddannelsesleder Version 2.3 Sidst opdateret den Indeholder i alt tegn inklusiv mellemrum, svarende til 40,28 normalsider (96.685/2400).

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Formål baggrund og status... 6 Studieordning og uddannelseskontrakt... 6 kap. 1 - Formål Indledning... 7 Formål stk. 1 den 2-årige grunduddannelse... 7 Formål stk og 4. års overbygning... 8 kap. 2 - Optagelseskriterier Indledning... 9 Kvote Kvote Kvote 3. - optagelse på dispensation... 9 For alle ansøgere gælder tillige kap. 3 - Struktur & Indhold Opbygning og praktisk info Omfang og undervisningstider Semesterplaner og kursusbeskrivelser Selvrefleksion, egenterapi og supervision Vejledende samtaler Orlov Fravær Ophør/udmeldelse Merit Videnskabeligt udgangspunkt Personlighedens udvikling, struktur, indhold og funktion Psykoterapeutisk retning, metode og værdigrundlag Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Teorier og fag Metoder og praksis Terapitræning Træningsgrupper og terapitrænings-arbejde Side 2 af 66

3 Indholdsfortegnelse Model for arbejde i træningsgruppe Gæsteklienter og terapitrænings-arbejde Eksterne klienter og terapitrænings-arbejde kap. 4 Underviserne Baggrund Generelt Faglig udvikling Undervisningen Konkurrerende virksomhed kap. 5 Undervisningsformer Undervisnings- og arbejdsformer Fagpersonlig målsætning Prøveformer Kap 6. Eksamen Indledning års eksamen 2. semester Indledning Formål Første del - fagpersonlig evaluering på 1. år Anden og skriftlige del på 1. år - problemformulering og formalia års eksamen 4. semester Indledning Formål Første del - fagpersonlig evaluering på 2. år Andel og skriftlige del på 2. år - problemformulering og formalia års eksamen 6. semester Indledning Formål Første del - Fagpersonlig evaluering på 3.år Anden og skriftlige del på 3. år - problemformulering og formalia års afsluttende eksamen 8. semester Indledning Formål Skriftlige eksamen hovedopgave (4. år) års mundtlige eksamen Side 3 af 66

4 Indholdsfortegnelse Kap 7. Eksterne censorer Censorkorps Uddannelsesniveau Intern kvalitetssikring Kap 8. Fysiske faciliteter Søndergade 64, 2. th., 8000 Århus C Eksterne lokaler, København Internat Forelæsninger Ordensregler Kap 9. Intern kvalitetssikring Undervisningsreferater Træningsgruppereferater Fagpersonlig målsætning Holdrepræsentant Forum Løbende evaluering Tidsrammer og semesterplaner Registrering Ankemuligheder Fakultet og fagmiljøer Faglitteratur Kap 10. Registrering Registrering Definitioner Kap 11. Organisation & ledelse Organisation og ledelse Uddannelsesleder Faglig leder - uddannelsesansvarlig Studievejleder Fakultet og kursusråd Fakultet Kursusråd Side 4 af 66

5 Indholdsfortegnelse Kap. 12. Økonomi Indledning Årligt budget Månedsopgørelser Årlige regnskaber Uddannelseskontrakt og prisudvikling Rykkere og rente ved forfalden betaling Aflysning og erstatningsundervisning Side 5 af 66

6 Indledning INDLEDNING FORMÅL BAGGRUND OG STATUS Formålet med dette dokument er, at skabe én samlet oversigt, der beskriver den 4-årige psykoterapeutiske uddannelse ved Psykoterapeutisk Institut. De 12 kapitler i denne studieordning tager direkte afsæt i fortolkningen af de 12 vejledende kvalitetskriterier, udarbejdet af Socialministeriet m.fl. tilbage i Studieordningens tekst har, internt på Psykoterapeutisk Institut, samme status, som man i offentligt uddannelsesregi ville forbinde med en bekendtgørelse. Samtidig fungerer studieordningen som studiehåndbog. Større ændringer af studieordningen drøftes i fakultetet, der udgøres af underviserne, den faglige leder og uddannelseslederen. Det forudsættes, at studieordningen, samt det aktuelle semesters semesterplan, er læst før semesterstart og eksamen. Således at den studerende har dannet sig et billede af studiets struktur og eksamens opbygning. Tillige forudsættes en ugentlig kontrol af og Forum for ny information fra studiet, samt informationer vedr. evt. aflysninger, skemaændringer osv. Det forventes, at den studerende selv søges efter svar på spørgsmål i studieordning og semesterplan, inden instituttet kontaktes. Studieordning og uddannelseskontrakt Den gældende studieordning vil til enhver tid være grundlaget for den enkelte kursists uddannelsesforløb. Antallet af undervisningsdage og styres suverænt af den underskrevne uddannelseskontrakt, der vil være i overensstemmelse med studieordningen og semesterplanen på tidspunktet for underskrivelse af uddannelseskontrakten. Uddannelseslederen har kompetence til, at dispensere fra studieordningens tekst, inden for rammen af de vejledende kvalitetskriterier og den underskrevne uddannelseskontrakt. Side 6 af 66

7 Kapitel 1. - Formål KAP. 1 - FORMÅL INDLEDNING Formålet med den 4-årige uddannelse ved Psykoterapeutisk Institut er, at uddanne psykoterapeuter, der kan anvende faget i teori og praksis. Sigtet er, at den studerende opbygger en praksisorienteret faglig psykologisk baggrund for at arbejde professionelt som terapeut i såvel privat som offentligt regi. Videnskabeligt udgangspunkt for teori, retning og metode: Den personligheds- og udviklingspsykologiske tilgang er psykodynamisk og objektrelationsteoretisk orienteret, værdigrundlaget humanistisk eksistentielt og den psykoterapeutiske tilgang er oplevelsesorienteret. Gennem læsning, litteraturgennemgang, og som en integreret del af undervisningen opbygges teoretisk viden. Det er bl.a. forskningsbaseret viden inden for det personligheds- og udviklingspsykologiske område, klinisk psykologi, psykoterapiens historie, teori om kommunikation og teori om de videnskabshistoriske traditioner m.fl. Praksis: Gennem uddannelsen opnås personlig indsigt gennem procesorienteret undervisning, diskussioner, gruppearbejde og egenterapi. Ligeledes vil der undervisningen være terapeutiske træningssamtaler under direkte supervision, samt arbejde med gruppeprocesser. Teori og praksis: Teori og praksis integreres igennem undervisning, træning og efter-bearbejdning af terapeutisk arbejde, samt gennem skriftlige opgaver. Formål stk. 1 den 2- årige grunduddannelse Formålet med den 2-årige grunduddannelse er, at der opbygges teoretisk viden og personlige færdigheder, som gør den studerende i stand til, på kritisk konstruktiv vis, at forholde sig til psykologiske problemstillinger ved at kunne formulere, analysere og fortolke personligheds- og udviklingspsykologiske problemstillinger i relation til en terapeutisk situation eller problemstilling. Uddannelsen er anlagt med henblik på, at der tilegnes: Ø viden om personligheds- og udviklingspsykologiske teorier og videnskabshistoriske traditioner Ø grundliggende praktiske terapeutiske færdigheder Ø på baggrund af ovenstående opøves i nogen grad evnen til, på egen hånd, at kunne indkredse, undersøge, sammenfatte og formidle personligheds- og udviklingspsykologiske problemstillinger i relation til en terapeutisk praksis. Side 7 af 66

8 Kapitel 1. - Formål Den studerende skal efter gennemførelsen af den 2-årige grunduddannelse kunne føre en professionel samtale. Gennem fagpersonlig udvikling opbygges/udvikles/skærpes basale terapeutiske færdigheder såsom empati, kontakt, selvrefleksion og selvafgrænsning. Ydermere skal den studerende kunne forholde sig til psykologiske og terapeutiske problemstillinger i eget såvel som klienternes liv, samt have kendskab til terapiens muligheder og begrænsninger. Tilfredsstillende gennemførelse af grunduddannelsen er en forudsætning for at kunne optages på 3. og 4. års overbygning. Formål stk og 4. års overbygning Formålet med 3. og 4. års overbygning er, at den studerende videreudvikler sine teoretiske og praktiske færdigheder som terapeut i forhold til enkelt individer, par og familier. Evnen til i praksis at kunne arbejde terapeutisk med personligheds- og udviklingspsykologiske problemstillinger opbygges/udvikles/skærpes. 3. og 4. års overbygning er anlagt med henblik på, at den studerende fortsat tilegner sig og videreudvikler: Ø viden om personligheds- og udviklingspsykologiske teorier og videnskabshistoriske traditioner Ø praktiske terapeutiske færdigheder gennem praksis-erfaring Ø på ovenstående baggrund opøves den studerende i, på egen hånd, at kunne indkredse, beskrive, undersøge, sammenfatte, formidle og arbejde terapeutisk med personligheds- og udviklingspsykologiske problemstillinger i praksis. Den studerende vil udvikle sine relationelle færdigheder og terapeutiske praksis gennem terapeutiske træningssamtaler under direkte supervisionen, bearbejdning af gruppeprocesser på holdet og indirekte superviserede klientsamtaler. Samtidig skal den studerende være/sættes i stand til at forholde sig til problemstillinger i eget liv, være bevidst om terapiens muligheder og begrænsninger, samt egne personlige og faglige begrænsninger og udviklingsområder. Side 8 af 66

9 Kapitel 2. - Optagelseskriterier KAP. 2 - OPTAGELSESKRITERIER INDLEDNING Med udgangspunkt i Socialministeriets kvalitetskriterier for psykoterapeutiske uddannelser, forløber optagelse på Psykoterapeutisk Institut med udgangspunkt i nedenstående optagelseskriterier. Der kan søges optagelse i henholdsvis kvote 1. og 2. Herudover er der mulighed for at søge optagelse på dispensation i kvote 3. Ved gennemførelse af ækvivalerende uddannelser, eller dele heraf, er det muligt at søge merit for gennemført og dokumenterbar studieaktivitet. Kvote 3 tildeles 25% af studiepladserne. Kvote 1. Ansøgere med en relevant lang (5 år) eller mellemlang (3 år) videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter som fx psykolog, læge, præst, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- og fysioterapeut eller pædagog. Optagelsen baseres tillige på en personlig samtale (ansøgermøde), hvoraf alder, modenhed, motivation og erhvervserfaringer klarlægges med det formål at vurdere tilstrækkeligheden heraf. Kvote 2. Ansøgere med en videregående uddannelse (minimum professionsbachelorniveau,180 ECTS-point) der ikke er relevant og ikke af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter. Optagelsen baseres på en personlig samtale (ansøgermøde), hvoraf alder, modenhed, motivation og erhvervserfaringer klarlægges med det formål at vurdere tilstrækkeligheden heraf. Kvote 3. - optagelse på dispensation Ansøgere tilhørende andre faggrupper, end dem der er uddannet ved de højere læreranstalter, kan evt. optages på dispensation ud fra en helhedsvurdering af den enkeltes kvalifikationer. Ansøgers uddannelse skal være suppleret med kurser (120 timer ved et sammenhængende forløb, 150 timer såfremt der er tale om opsplittede forløb) fra en højere læreranstalt eller videregående uddannelser (fx det åbne universitet, de sociale højskoler, sygeplejehøjskole og lignende) inden for: Ø psykologi Ø ledelse Side 9 af 66

10 Kapitel 2. - Optagelseskriterier Ø personlig udvikling Ø terapi, supervision Optagelsen baseres tillige på en personlig samtale (ansøgermøde), hvoraf alder, modenhed, motivation og erhvervserfaringer klarlægges, med det formål at vurdere tilstrækkeligheden heraf. Helhedsvurderingen sker med udgangspunkt i en gennemgang af ansøgerens forudsætninger på følgende områder: alder, modenhed, erhvervserfaring, uddannelse og anden erfaring. 1) Alder Ansøgeren er mindst 30 år når uddannelsen påbegyndes. 2) Modenhed Ansøgeren har gennem livserfaring udviklet en modenhed, der kvalificerer til optagelse på studiet. Med udgangspunkt i dialog afgør uddannelsesstedet om ansøgeren har en veludviklet refleksion omkring egen livserfaring. 3) Erhvervserfaring På en professionel måde at have arbejdet med andre mennesker i mindst 3 år indenfor f. eks ledelse, herunder også Human Ressource, konsulentvirksomhed, registreret alternativ behandling eller lignende. 4) Uddannelse Ansøgeren som minimum har en 3-årig gymnasial uddannelse og kan dokumentere et vist kendskab til relevante psykologiske og terapeutiske teorier Dokumentation for kendskab til relevante psykologiske og terapeutiske teorier opnås f.eks. gennem: Ø Tidligere terapeutiske uddannelser Ø Kurser ved universitet eller højere læreranstalt af pædagogisk og/eller psykologisk indhold Ø Voksen pædagogisk grundkursus Ø Kursus på folkeuniversitetet eller i forbindelse med højskoleophold af pædagogisk eller psykologisk indhold. Ø HF i psykologi Side 10 af 66

11 Kapitel 2. - Optagelseskriterier 5) Tilsagn om optagelse i Psykoterapeutforeningen Indhentning af tilsagn om optagelse i psykoterapeutforeningen. 6) Anden erfaring F. eks. U-landsophold eller ophold i udlandet af længere varighed, arbejde som plejefamilie, frivilligt socialt arbejde, ordinært højskoleophold, egen terapi og/eller supervision i arbejdsmæssige sammenhænge af rimeligt omfang. For alle ansøgere gælder tillige Alder og erhvervserfaring Ansøger skal være fyldt 25 år og som minimum have 3 års erfaring med praktisk anvendelse af dennes uddannelse. Der kan gives merit for anden relevant erhvervserfaring, hvilket omfatter minimum 3 års erfaringer med arbejde af medmenneskelig karakter fx: Ø socialt arbejde i DK og Ulande Ø undervisning eller andet pædagogisk arbejde Ø personaleudvikling Ø anden relevant erhvervserfaring Erhvervserfaring kan opnås ved frivilligt, ulønnet arbejde, der svarer til mindst 3 års fuldtidsbeskæftigelse. Viden om psykologiske og terapeutiske teorier og principper Alle ansøgere skal inden uddannelsens start have en vis viden om psykologiske og terapeutiske teorier og principper. Dokumentation kan fx ske ved beskrivelse af ansøgernes erhvervsarbejde o.l., ved kursusbeviser for gennemførelse af relevante kurser mv. Kan en vis viden om psykologiske og terapeutiske teorier og principper ikke dokumenteres via eksamenseller kursus-beviser, og spores der ved orienterings- og ansøgermødet usikkerhed om tilstrækkeligheden heraf, da kan ansøger blive inviteret til uddybende interview med, med henblik på at vurdere grad af viden om psykologisk terapeutisk teorier og principper. Side 11 af 66

12 Kapitel 2. - Optagelseskriterier Dokumentation og tidsfrister Der kræves skriftligt dokumentation for ansøgernes opfyldelse af optagelseskriterier, herunder: CV, levnedsbeskrivelse, eksamensbeviser; evt. kursusbeviser, samt dokumentation af erhvervserfaring (fx. ansættelseskontrakter, anbefalinger, mv.) og viden om psykologiske og terapeutiske teorier og principper. Ved ansøgning angives hvilken kvote der søges i. Mundtligt afgivne tilsagn om optagelse og evt. tilsendt uddannelseskontrakt er kun gyldig, dersom der foreligger en komplet ansøgning der følger og opfylder ovenstående optagelseskriterier, samt overholdelse af betalingsbetingelser og tidsfrister angivet i kontrakt og følgebreve Ansøgermøder Der afholdes løbende ansøgermøder. Deltagelse i et ansøgermøde er en forudsætning for optagelse på uddannelsen. Datoen for næstkommende ansøgermøde annonceres på Invitation og tilmelding nødvendig. Ansøgermøderne har en varighed af cirka 3 timer og består af 2 halvdele på cirka 1,5 time, adskilt af en pause på minutter. Første halvdel af mødet er en gensidig præsentation. To af instituttets repræsentanter (uddannelseslederen og én underviser) præsenterer sig selv og fortæller om deres respektive funktioner. Ansøgerne inviteres til af præsentere sig selv og fortælle lidt om deres generelle livssituation (jobsituation, civilstand osv.), motivationen for at søge en terapeutisk uddannelse, om de har været i terapi, og hvilken baggrundsviden de har om psykologi og psykoterapi. Anden halvdel af mødet er en præsentation af uddannelsen, med afsæt i retning/modalitet, undervisningstemaer og -form. Ansøgerne præsenteres for, at psykoterapeutuddannelsen indebærer, at studerende løbende over hele uddannelsen arbejder med sig selv og egen personlig udvikling; at uddannelsen kræver motivation og foregår individuelt og i gruppesammenhæng og i samspil mellem uddannede, professionelle terapeuter samt med andre medstuderende; at psykoterapeutuddannelsen er en efteruddannelse, der funderes på i forvejen solide erfaringer fra anden uddannelse og konkret arbejdserfaring fra en mellemmenneskelig sammenhæng; at psykoterapeutuddannelserne overordnet repræsenterer forskellige psykologiske retninger/ modaliteter. Der gives mulighed for at spørge ind til uddannelsen og fremsendt præsentationsmateriale. Ægtefæller, samlevere og kærester er velkomne til at deltage. Umiddelbart efter ansøgermødets afholdelse er det muligt for ansøger, at få en forhåndstilkendegivelse af, hvorvidt optagelse vurderes muligt eller ej. Hvis der spores usikkerhed med hensyn til ansøgerens egnethed eller kvalifikationer, vil den pågældende ansøger, mod betaling, kunne deltage i en afdækkende samtale med to medlemmer af fakultetet, med henblik på en mere tilbundsgående afprøvning af ansøgerens muligheder. Side 12 af 66

13 Kapitel 2. - Optagelseskriterier Vurderes en ansøger egnet går optagelsesproceduren i gang og en gensidigt bindende kontrakt underskrives. Sammen med kontrakten underskrives en erklæring om overholdelse af etiske retningslinjer i forhold til klienter, kolleger og institutioner, og om tavshedspligt, idet alle personlige temaer på holdet og instituttet er omfattet af tavshedspligt. Denne tavshedspligt gælder også partnere, der deltager i undervisningen på parweekend eller som gæster. Merit Der kan kun opnås merit for uddannelsesforløb fra ækvivalerende uddannelser, som dokumenterbart opfylder gældende vejledende kvalitetskrav til psykoterapeutiske uddannelser. Merit baseres på en individuel stillingtagen i hvert enkelt meritansøgning. Merit i metodefag kan ske på tværs af uddannelser indenfor samme terapeutiske retning. Merit for teoretiske fag kan ske i den udstrækning, at undervisningen i det fag der søges merit for, ikke gennemføres som en integreret del af metode undervisningen. Optagelse i Psykoterapeutforeningen Kvote 1. ansøgere kan optages direkte i Psykoterapeutforeningen. Kvote 2. og 3. ansøgere optages i Psykoterapeutforeningen efter en individuel vurdering, efter foreningens til en hver tid gældende regler. Ønskes optagelse i psykoterapeutforeningen, og dermed retten til at kalde sig Psykoterapeut MPF, da anbefaler vi, at foreningen kontaktes, for en forhåndsvurdering af optagelsesmulighederne. Side 13 af 66

14 Kapitel 3. Indhold og struktur KAP. 3 - STRUKTUR & INDHOLD OPBYGNING OG PRAKTISK INFO Den 4-årige psykoterapeutiske uddannelse er sammensat af en 2-årig grunduddannelse der giver adgang til 3. successivt 4. års overbygning. Hvert af de i alt 4 år indeholder 28 undervisningsdage pr. år. Der er indlagt ét internater hvert andet semester. Logi er indeholdt i uddannelsens pris. Forplejning afholdes af den studerende selv. Hovedparten af uddannelsen foregår i en gruppe på mellem 16 og 18 kursister, besat med typisk én, nogle gange to, undervisere pr. kursus-dag/-weekend. Ved afslutningen af hvert undervisningsår evalueres kursisternes fagpersonlige udvikling og terapeutiske kompetencer, gennem en dialogbaseret selvevaluering og en evaluering fra én eller to undervisere. Den 2-årige grunduddannelse er en introduktion til at arbejde psykoterapeutisk. Der fokuseres på at formidle grundlæggende psykologisk viden og at integrere denne viden i den studerende. Uddannelsen tager afsæt i deltagernes baggrund, fagpersonlige behov og faglige mål. Med udgangspunkt i direkte supervision af rådgivnings- og terapiforløb vil der være en kontinuerlig vekselvirkning mellem teori, metode og fagpersonlig udvikling, f.eks. teoretisk og praktisk arbejde med intersubjektive processer (relationsarbejde). Terapeutisk arbejde med gæsteklienter (individuelle, par og familier) foregår under direkte supervision. På 3. og 4. år sker en professionsrettet udbygning af teoretiske, faglige som personlige kvalifikationer, eksterne og superviserede klientforløb er obligatoriske. Ved overgang fra grunduddannelsen til 3. års overbygning kan der forekommer 6 mdr. ventetid. Det samme gør sig gældende ved overgangen fra 3. til 4. års overbygning. Hold på henholdsvis grunduddannelse og overbygning oprettes kun under forudsætning af et tilstrækkeligt antal tilmeldinger. Omfang og undervisningstider Cirka 2/3 af undervisningen er typisk tilrettelagt som i weekend-moduler. Den øvrige 1/3 af undervisningen afholdes hverdage, typisk fredage. Der undervises hverdage og lørdage fra kl til 17.00, søndage fra klokken til Side 14 af 66

15 Kapitel 3. Indhold og struktur Hvert hold inddeles i tre træningsgrupper af 5-6 kursister. Træningsgrupperne mødes og arbejder mellem de lærebesatte weekend-moduler. Læs mere om træningsgrupperne under afsnittet træningsgrupper og terapi-træningsarbejde side 18. Fordeling af lektioner Uddannelsens samlede omfang udgør i alt lektioner á 45 minutter. Undervisningen fordeler sig på teori & metode, egenterapi & refleksion, samt supervision, efter en fordelingsnøgle der tilnærmelsesvist hedder 46/33/21%. Ø 520 lektioner - teori og metode Ø 373 lektioner - egenterapi / selvrefleksion Ø 238 lektioner - supervision Semesterplaner og kursusbeskrivelser For en detaljeret temaoversigt/undervisningsplan, henvises der til semesterplanerne, som kan downloades fra I semesterplanen ledsages hver undervisnings-modul/tema af en tekst der beskriver formål, indhold/metode pensum (obligatorisk litteratur) og omfang. Ret til ændring af semesterplanens temaer, datoer og litteratur m.m. forbeholdes. Selvrefleksion, egenterapi og supervision På den 2-årige grunduddannelse er der ikke et obligatorisk krav om individuel egenterapi eller supervision udover den i undervisningen indlejrede. Dersom kursisten ikke tidligere har været i terapi, i et omfang der svarer til i alt 20 timer, er der på henholdsvis 3. og 4. år et krav om minimum 10 timers individuel egenterapi pr. år (ved selvvalgte eksterne terapeuter, uden økonomisk forbindelse til instituttet). Disse timer skal dokumenteres ved fremsendelse af kvitteringer. Det bemærkes, at terapeuten skal være psykoterapeut MPF, autoriseret psykolog eller psykiater. Udgiften til individuel egenterapi er ikke indeholdt i uddannelsesafgiften. Der er i uddannelsen krav om minimum 150 timers egenterapi og selvrefleksion. Egenterapi der finder sted uden for uddannelsesstedet tælles med i de minimum 150 timer. Ved selvrefleksion forstås tanker, oplevelser og opmærksomhedspunkter som vedrører personlig udvikling /indsigt /arbejdspunkter, processer, teori og metode. Selvrefleksion er formuleret og defineret som både en mundtlig og skriftlig disciplin. Den studerendes selvrefleksion udsættes jævnligt for feedback fra medstuderende og af undervisere. Selvrefleksionen er integreret i og optræder under hele uddannelsen, som en del af den personlige udviklingsproces psykoterapeutuddannelsen Side 15 af 66

16 Kapitel 3. Indhold og struktur indebærer. Selvrefleksion og egenterapi er centralt dele i uddannelsen til psykoterapeut, supplerer indbyrdes hinanden og er hinandens forudsætning. Selvrefleksion foregår som en del af undervisningen og sideløbende med egen terapien, som de studerendes indbyrdes og selvstændige arbejde. Ved egenterapi forstås den personlige og individuelle psykoterapi man som klient modtager og får af en kvalificeret uddannet psykoterapeut. Egenterapi foregår mellem den enkelte studerende og en uddannet psykoterapeut, der opfylder kriterierne for optagelse i Psykoterapeut Foreningen. Settingen for egenterapi kan være mellem en studerende og en kvalificeret psykoterapeut i en gruppe, hvor terapien udøves under overværelse af en gruppe, hvor det er tydeligt om der er tale om individuel-, par -, familie- eller gruppeterapi og roller. De indbyrdes relationer skal fremgå klart og utvetydigt. Foregår der egenterapi under overværelse af en gruppe, skal gruppens rolle, inddragelse og ansvar være tydelig og aftalt mellem alle parter. Læse mere i indeværende kapitel. 3 Psykoterapeutens tilknytning til uddannelsesstedet skal være åben og tydeligt for alle. Det skal fremgå tydeligt, når der er aftalt og foregår/gennemføres terapi. Terapien foregår altid som en direkte kontakt /konfrontation mellem klient(er) og terapeut. Faktuelle rammer for sessionen er aftalt tid, rum, feedback mv. Der skal foreligge regler omkring terapeutens habilitet, som sikrer beskyttelse af den studerendes personlige og indlæringsmæssige proces. De studerende skal bekendtgøres med uddannelsens habilitetsregler. Læs mere under kapitel 4. vedr. underviserne. Der skal i uddannelsesforløbet være indlagt minimum 200 timer til supervision i gruppe, individuelt eller en kombination heraf. Ydermere er sagssupervision i forbindelse med eksternt klientarbejde på henholdsvis 3. og 4. år ligeledes obligatorisk, minimum 25 timer pr. år. Den obligatorisk sagssupervision skal være intern ved uddannelsens undervisere, for at sikre størst mulig sammenhæng i uddannelsesforløbet. Alle medlemmer i samme træningsgruppe må ikke vælge samme supervisonsgruppe. På 4. år, kan supervisionen ikke foregå hos den underviser, der skal fungere som vejleder og eksaminator på 4. års opgave. Udgiften til sagssupervision er ikke indeholdt i uddannelsesafgiften, men dækkes helt eller delvist af klientbetalingen, der som udgangspunkt anbefales sat til kr ,- pr. session. Supervision kan være direkte eller indirekte på et stykke terapeutisk arbejde. Aftalerne for supervision skal være tydelige m.h.t. settings, og rollerne for henholdsvis terapeut, klient og supervisor disses indbyrdes relation og tilknytning til uddannelsesstedet som underviserer. Supervisor skal opfylde kravene til optagelse i psykoterapeut foreningen og være kvalificeret til at udføre supervision. Side 16 af 66

17 Kapitel 3. Indhold og struktur Vejledende samtaler Har en studerende brug for akut hjælp, da kan der tilbydes en vejledende samtale (max. 3 samtaler pr. år) ved en af underviserne, hvorefter der henvises til en ekstern terapeut. Disse samtaler betaler den studerende selv for. Underviserne må ikke have aktive studerende i individuelle terapiforløb. Orlov Uddannelsen skal gennemføres inden for en tidsramme på 6 år. Dispensation fra tidsramme på de 6 år, gives efter en konkret vurdering under hensyn til det individuelle studieforløb. Kun i særlige tilfælde bevilges orlov eller dispensation, som f.eks. barsel eller lign. Orlov fra uddannelsen bevilges kun på baggrund af en skriftlig ansøgning og kan tidligst bevilliges efter gennemførelsen af 1. års eksamen. Uddannelsen genoptages på første givne hold med ledige pladser. Orlov fritager ikke for betalingspligten i henhold til den indgåede kontrakt. Ved evt. særlig aftale om fritagelse for betaling af kursusafgift i orlovsperioden, udskydes betalingen til genoptagelse af kursusforløbet, til de til enhver tid gældende priser. Fakultet kan vælge at invitere til en samtale, inden en genoptagelse af studiet kan ske. Instituttets ledelse kan beslutte at pålægge en kursist orlov, såfremt særlige omstændigheder taler herfor. Ved tidspunktet for pålæggelse af orlov, fastlægges vilkår for orloven af fakultetet, disse godkendes af uddannelseslederen. Ved genoptagelse af studiet, er en samtale med to repræsentanter fra fakultetet obligatorisk. Udgiften til samtalen påhviler den studerende og afregnes med underviserne, med samme takst som for vejledende samtaler. Fravær Fravær må maximalt andrage 10 % pr. år. Ved et samlet fravær på mere end 10 % udstedes uddannelsesbevis ikke. Ophør/udmeldelse Uddannelseskontrakten er bindende og kan ikke opsiges af den studerende. I særlige tilfælde kan Instituttets ledelse beslutte, at løse kursisten fra uddannelseskontrakten, såfremt det efter en samlet vurdering er opfattelsen, at den studerende ikke er i stand til at leve op til uddannelsens krav og forpligtigelser. Ved ophævelse af kontrakten initieret af instituttets fakultet bortfalder betalingen ved udgangen af indeværende semester. Der ydes ikke kompensation for evt. fravær. Side 17 af 66

18 Kapitel 3. Indhold og struktur Merit Se kapitel 2. VIDENSKABELIGT UDGANGSPUNKT Psykoterapeutisk Institut er i sin almenpsykologiske og terapeutiske tilgang relationsorienteret. Vores personligheds- og udviklingspsykologiske optik er psykodynamisk og socialpsykologisk orienteret, vores værdigrundlag humanistisk eksistentielt og vores terapeutiske tilgang oplevelsesorienteret og gestaltterapeutisk - med vægt på psykologi og psykoterapi i en familieterapeutisk ramme. I den følgende tekst vil det videnskabelige grundlag for uddannelsens hovedområder, samt uddannelsens psykoterapeutisk retning, metode- og værdigrundlag, blive beskrevet og dokumenteret ved referencer til videnskabeligt underbygget arbejde/litteratur. Endvidere vil anvendte fænomenologiske metoder blive beskrevet, og uddannelsens etiske retningslinjer for udøvelse af psykoterapi præsenteres. Der henvises til aktuelle semesterplaner (www.piaa.dk) for beskrivelse af uddannelsens undervisningstemaer, deres formål, indhold og omfang (antal lektioner), samt den dertil hørende kursuslitteratur. Pensum udgøres af den obligatoriske kursuslitteratur. Personlighedens udvikling, struktur, indhold og funktion Personlighed kan defineres som summen af de psykiske udvekslinger der er tilgængelige (og utilgængelige) for det enkelte individ, og dermed den (person-) lighed hvormed det enkelte individ percipere, føler, tænker og oplever sig selv, sine relationer verden. Selv og identitet er det socialpsykologiske begreb for samme fænomen. Begrebet Identitet udspringer af det latinske identita, der betyder samme som, der i betydning ligger tæt op af begrebet person-lighed. Klientens personlighed (og dermed også klientens relationer) er psykoterapiens genstandsfelt, terapeutens personlighed er terapeutens værktøj - og dermed interventionernes, metodens og værdigrundlagets hjul. Personligheder mødes i en terapeutisk setting. Omdrejningspunktet i enhver psykoterapeutisk efteruddannelse er (eller bør være) fænomenet personlighed eller selv/identitet (der her anvendes med samme betydning), da det er klientens personlighed der gennem terapeutiske interventioner påvirkes, med det formål at skabe vækst og forandring til klientens bedste. Samtidig er terapeutens personlighed afgørende for, hvilket møde og hvilken forandring og vækst der kan skabes, da et potentielt udviklingspotentiale udfoldes i et Side 18 af 66

19 Kapitel 3. Indhold og struktur (uundgåeligt) samspil mellem klientens og terapeutens personlighed og terapeutens forcer og begrænsninger. Inden for almenpsykologien (personligheds- og udviklingspsykologi, socialpsykologi og kognitiv psykologi) er det alment accepteret, at vi internaliserer det sociale system vi vokser op og udvikler os i (Matlin, 2005)). Denne internalisering danner grundlag for den måde og det psykiske modenhedsniveau vi fungerer på, samt hvilke psykiske udvekslinger (give vs. tage og nærhed vs. afstand) der er tilgængelige for os inter- som intra-psykisk (Fonagy, Schore og Stern, 2006). Vi bliver ikke os selv af os selv. Vores tidlige udvikling er tæt forbundet med at blive set og være tilknyttet/til stede i andres (mentaliserende) bevidsthed. At vi får den respons, kærlighed, intimitet, forståelse (og regulering af misforståelser) som vi har brug for, for at kunne udvikle os til modne autonome individer (Bateman & Fonagy, 2007, pp. 13, 24, 38). Selvet dannes ifølge Fonagy og Target i samspil med de mentale tilstande der deles med omsorgspersonen, via en (genetisk og biologisk) betinget spejlingsproces. Tryg tilknytning fremmer mentaliseringsevne (samt psykisk sundhed) og utryg tilknytning hæmmer mentaliseringsevnen (ibid.). Et socialpsykologisk perspektiv er, at selvet skabes og formes via social interaktion, hvor vi gennem sprog og handlinger udveksler symboler rig på (fælles) mening (Mead, 2005 [1934]). Social interaktion og social eksistens afhænger af, at vi ved hvem vi er, og hvem andre er. Identitet og selvopfattelse er en del af denne viden, som er grundlaget for at kunne vurdere og forudsige både egne og andres evner, holdninger og handlinger (Hogg & Vaughan, 2005). Selv og identitet er kognitive konstruktioner, der påvirkes af og påvirker social interaktion og perception gennem forudsigelighed for både os selv og andre (ibid.). Selvet er ifølge Markus (1977) en fast kognitiv struktur, bestående af selvskemaer baseret på tidligere erfaringer. Et andet synspunkt er, ifølge Turner og Oakes (1997), ideen om, at selvrepræsentationen er mere flydende og fleksibel med afsæt i den aktuelle situations sociale kontekst. Dog ikke mere flydende, end at Turner og Oakes også taler om en social medieret struktur med et individuelt element indlejret (ibid.). Ifølge Turner og Oakes (1997) internaliseres samfundet som en del af en kognitiv fungeren, således det er selvet, der er styrende for den kognitive aktivitet, hvorved kognitionen gennem selvet bliver socialt konstitueret. Et spørgsmål, der melder sig er, i hvor høj grad selvet er en sproglig konstruktion vs. en konstruktion bestående af mere faste men omskiftelige sociale identiteter/kognitive strukturer. Et synspunkt kunne være, at hvis selv og identitet skal kunne påvirke social interaktion, må disse have en form for stabil essens og tyngde. Side 19 af 66

20 Kapitel 3. Indhold og struktur Spørgsmålet om selvet og del-identiteternes essens og tyngde, kan delvist belyses og besvares ved at inddrage et personlighed- og udviklingspsykologisk perspektiv. Ifølge Otto F. Kernberg optræder der en reciprok påvirkning og afsmitning af epigenetisk karakter, mellem den biologisk givne (medfødte) personligheds-konstitution (instinkter og temperament) og den gradvise dannelse og modning af personlighedens struktur, via samspillet med det tidlige sociale omsorgsmiljø (Kernberg, 1976). Selv og identitet har altså, ifølge dette perspektiv, en grad af fysisk essens i kraft af en neurobiologisk komponent. Et perspektiv der støttes af øvrige psykodynamikere/objektrelationsteoretikere og nyere interpersonel neurobiologisk forskning af Fonagy, Schore og Stern (2006). Idéen om, at selv, identitet og selvopfattelse skabes og formes via social interaktion, som en internalisering af samfund, omgivelser og sociale samspil, der slutteligt munder ud i en mere eller mindre fast kognitiv struktur, er altså ikke alene et socialpsykologisk perspektiv, men også et personligheds- og udviklingspsykologisk perspektiv. Kernberg (objektrelationsteoretiker) står ikke alene, men støttes af udviklingspsykologisk orienterede teoretikere som eksempelvis Stern (interpersonel), Kohut (selvpsykolog), og Bowlby (tilknytningspsykolog) med øget fokus på selve udviklingsprocessen. Uanset de forskellige betegnelser for deres orientering, er alle fire teoretikere enige om, at (arten og kvaliteten af) relationen til det (tidlige) primære sociale system er vigtig. Netop denne relation er generator for dannelsen af kognitive strukturer, der betegnes som indre billeder, eller skemaer for udvekslinger mellem subjekt og objekt, nu og i fremtid, inden for rammen af hvilke de kognitive processer forløber. Socialpsykologien deler i høj grad perspektiv med udviklingspsykologien, hvad angår kognitive strukturer, samt idéen om, at selv, identitet og selvopfattelse skabes og formes via social interaktion. Bowlby taler om arbejdsmodeller, der bygger på mentale repræsentationer af selvet og andre, skabt af tidlige gentagne tilknytningsmønstre med omsorgspersoner (Bowlby, 1969). Kernberg taler, på samme måde som Bowlby, om, at barnet internaliserer samværet i kraft af dagligdagens selv- og objekt-repræsentation. Denne indoptagen medfører en kognitiv psykisk struktur, der er en afspejling af det tidlige sociale samspil. Den indre verden kommer altså, ifølge dette perspektiv, i overvejende grad til at afspejle den faktiske ydre verden, og den kontekst mor, far og barn indgår i (Kernberg, 1976). Kohut ligger i direkte tråd med denne opfattelse. Kohut taler om hvordan selvobjekter indoptages, og hvordan individet herigennem skaber indre billeder, der kommer til at udgøre et mere eller mindre sammenhængende selv, afhængigt af hvilke selvobjekter, der er til rådighed (Kohut, 1990). Sidst men ikke mindst beskriver Stern, der er inspireret af objektrelationsteorien og selvpsykologien, den samme proces, blot med andre begreber og betoninger. Stern kalder Repræsentationer af Generaliserede Samspil for RIG er, som er en akkumulering af oplevelser. Den type oplevelser der er flest af, kommer til at farve og forme identiteten og selvopfattelsen (Stern, 2000). Side 20 af 66

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut

STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut Uddannelsen til familie- og psykoterapeut tager 4 år, bestående af et basisår og et 2. 3. og 4. studieår. Basisåret er en selvstændig enhed, som kan tages uden aktuelt

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Indhold

Læs mere

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 Elbjerg Kursuscenter Undervisere Helle Jensen Cand.psych. med autorisation

Læs mere

WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis BASISÅRET

WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis BASISÅRET WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis 31. januar 2009 Denne nye tværfaglige efteruddannelse er bygget op efter Psykoterapeut Foreningens og SPUD s kvalitetskriterier

Læs mere

Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut. Integrativ Energi & Power Psykoterapeut

Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut. Integrativ Energi & Power Psykoterapeut NAVN ANSØGNINGSSKEMA Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut Integrativ Energi & Power Psykoterapeut Ansøgningsskema Ansøgning om optagelse til Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut samt Integrativ

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 3. og 4. september 2015 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej

Læs mere

Værd at huske ved. valg af privatpraktiserende psykoterapeut

Værd at huske ved. valg af privatpraktiserende psykoterapeut Værd at huske ved valg af privatpraktiserende psykoterapeut Socialministeriet Marts 2005 Udgiver: Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 Kbh. K. Udgivelsesår: 2005 Udgave, oplag: 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

Oplæg om. kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut. Socialministeriet Undervisningsministeriet Sundhedsstyrelsen.

Oplæg om. kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut. Socialministeriet Undervisningsministeriet Sundhedsstyrelsen. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 106 Offentlig Oplæg om kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut Socialministeriet Undervisningsministeriet Sundhedsstyrelsen Juli 2004 Side 1 af

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D SEMESTER: 1. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 12 Modulet Læreterapi:

Læs mere

Derfor kan professionel hjælp fra fx en psykoterapeut være en mulighed. Og så rejser der sig mange spørgsmål, fx:

Derfor kan professionel hjælp fra fx en psykoterapeut være en mulighed. Og så rejser der sig mange spørgsmål, fx: Værd at huske ved valg af privatpraktiserende psykoterapeut Socialministeriet Marts 2005 Indhold Indledning Afsnit 1 Hvordan finder jeg en god behandler? Afsnit 2 Kontakt til psykoterapeuten Afsnit 3 Under

Læs mere

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. ANNE LENE LUNDGAARD SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Klientcentreret

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse DIPU s etikregler Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik. Vi ser det som en vigtig opgave at formidle dette

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Gestalt terapi er den psykoterapeutiske tilgang, der mest omfattende integrerer aspekter fra andre terapiformer. I gestalt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Psykoterapeutisk efteruddannelse indenfor den eksistentielle/humanistiske referenceramme. Uddannelsen henvender sig primært

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Terapeut-åbenhed TERAPEUT-KLIENT RELATIONEN

Terapeut-åbenhed TERAPEUT-KLIENT RELATIONEN Af Gerda Rasmussen Familie- og psykoterapeut MPF Underviser og konsulent Dansk Familieterapeutisk Institut Denne artikel har været bragt i Psykoterapeuten nr. 3, 2010 Terapeut-åbenhed Vi bliver et selv

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave Januar 2008 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser kort fortalt!... 3 Hvad vil det sige at blive evalueret, og

Læs mere

Årskursus 2009 i personlig udvikling

Årskursus 2009 i personlig udvikling Årskursus 2009 i personlig udvikling 1. modul. 5 dage uge 33 fra onsdag den 12. august til søndag den 16. august 2009 2. modul. 5 dage uge 42 fra onsdag den 14. oktober til søndag den 18. oktober 2009

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. maj 2010.

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. maj 2010. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. maj 2010. Baggrund Der blev i januar 2004 nedsat en arbejdsgruppe med det formål, at udarbejde en række

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Indhold. www.essens- uddannelse.dk info@essens- kurser.dk. side 1

Indhold. www.essens- uddannelse.dk info@essens- kurser.dk. side 1 side 1 Indhold Studiebeskrivelse... 2 1. Formål... 2 2. Optagelseskriterier... 4 Dispensation... 5 Orlov og dispensation for et længere studieforløb end 6 år... 5 Merit... 5 3. Uddannelsens struktur og

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Basisuddannelse på Fyn

Basisuddannelse på Fyn STOF nr. 2, 2003 TEMA model; Fyns Amt Basisuddannelse på Fyn Det har været en udfordring at udvikle den nye faglige efteruddannelse i Fyns Amts Behandlingscenter. Her præsenteres de overvejelser der ligger

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Stu t die i ordnin i g 20 2 1 0 4-16

Stu t die i ordnin i g 20 2 1 0 4-16 Studieordning 2014-16 Formål, fagligt indhold og kompetencer 1 Formål Uddannelsen til Danish Addiction Counselor (DAC) har til formål at gøre den studerende i stand til at varetage rådgivning og behandling

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE PSYKOLOGI PÅ DELTID TILVALGSFAG OG ENKELTMODULER AALBORG UNIVERSITET

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE PSYKOLOGI PÅ DELTID TILVALGSFAG OG ENKELTMODULER AALBORG UNIVERSITET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE PSYKOLOGI PÅ DELTID TILVALGSFAG OG ENKELTMODULER 1 DENNE BROCHURE OMFATTER KUN AALBORG UNIVERSITETS TILBUD INDENFOR PSYKOLOGI EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE. UDBYDER OGSÅ EN BACHELOR-

Læs mere

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi samt forfattter Kursus i Par- og familieorienteret alkoholbehandling 28. maj til 25 september 2013 Nordsjællands Misbrugscenter

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Modul 5B Intervention i et pædagogisk psykologisk perspektiv Januar 2008 11.983 anslag Gitte Holst Larsen (gl)1372685 Indholdsfortegnelse Modul

Læs mere

Fremtidens Mentor. -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan

Fremtidens Mentor. -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan Fremtidens Mentor -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan Kursusplan - Fremtidens Mentor Kursistmålgruppe Fokus for kurset: Mål: Arbejdsløse lærere, pædagoger, socialrådgivere og jobkonsulenter,

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse COACHING, PSYKOTERAPI OG ETIK FÆLLES ELEMENTER OG FORSKELLE Af JESPER SLOTH Fotos LIANNE ERVOLDER, MPF Ligesom enhver ustraffet kan kalde sig psykoterapeut (vel at mærke uden MPF!), således også med titlen

Læs mere

Institut for Dynamisk Lederskab

Institut for Dynamisk Lederskab Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende

Læs mere

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. august 2012.

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. august 2012. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. august 2012. Psykoterapeutisk, København Jorcks Passage opgang B, 3. sal, 1159 København K. www.psykoterapeutiskinstitut.dk

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C.

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C. SIDE 1 AF 5 8000 AARHUS C. RESILIO TRAINER - 100 timers instruktør-uddannelse for professionelle, der arbejder med sundhed, trivsel og psykisk arbejdsmiljø MÅLGRUPPE HR-konsulenter, HR-partnere, arbejdsmiljøkonsulenter,

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING

PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING Modul 2 Om grupper Milgrams forsøg Lidt om terpiformer 1 SOCIALPSYKOLOGI Handler om psykologiske processer i forhold til andre mennesker f. eks. Grupper Undervisningen skal bruges:

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe 2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe Ann Nilsson, psykolog Kirsten Rosenkrantz Grage, psykolog Psykiatrisk Center København, Psykoterapeutisk

Læs mere

Person Centered and Experiential Psychotherapy

Person Centered and Experiential Psychotherapy Person Centered and Experiential Psychotherapy Videreuddannelse for psykologer til specialist i psykoterapi 2011-2012 Institut for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi (IPCOPT) tilbyder

Læs mere

Referat fra studierådsmøde på Stenstruplund den 26. november 2013 klokken 19.00

Referat fra studierådsmøde på Stenstruplund den 26. november 2013 klokken 19.00 Referat fra studierådsmøde på Stenstruplund den 26. november 2013 klokken 19.00 Til stede: Karna og Inger, Hans og Hanne C samt Stine og William. Hanne S og Lisa havde meldt afbud 1. Præsentatiosnrunde

Læs mere

Tidlig indsats. Familiehuset i Horsens. Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier. Når moderskabet ikke bare er lykken 1

Tidlig indsats. Familiehuset i Horsens. Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier. Når moderskabet ikke bare er lykken 1 Tidlig indsats Familiehuset i Horsens Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier Når moderskabet ikke bare er lykken 1 Psykoterapeutisk dagbehandling i Horsens virker i forhold til tidlig

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

PÆDAGOGISK REFERENCERAMME. Handicapafdelingen

PÆDAGOGISK REFERENCERAMME. Handicapafdelingen PÆDAGOGISK REFERENCERAMME Handicapafdelingen Februar 2009 Pædagogisk referenceramme for Handicapafdelingen i Frederikshavn Kommune Serviceloven som rammesættende udgangspunkt Handicapafdelingens pædagogiske

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Pædagogisk kvalitet i det relationelle miljø i daginstitutionen. Lektor, Cand. Psych. Grethe Kragh-Müller

Pædagogisk kvalitet i det relationelle miljø i daginstitutionen. Lektor, Cand. Psych. Grethe Kragh-Müller Pædagogisk kvalitet i det relationelle miljø i daginstitutionen Lektor, Cand. Psych. Grethe Kragh-Müller KIDS kvalitet i daginstitutioner Socio kulturel udviklingspsykologi Mennesket fødes ind i en konkret,

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere