STUDIEORDNING. En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING. En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m."

Transkript

1 STUDIEORDNING En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m. November 2012 Psykoterapeutisk Institut Århus Kbh Forfatter Niels Møller Uddannelsesleder Version 2.3 Sidst opdateret den Indeholder i alt tegn inklusiv mellemrum, svarende til 40,28 normalsider (96.685/2400).

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Formål baggrund og status... 6 Studieordning og uddannelseskontrakt... 6 kap. 1 - Formål Indledning... 7 Formål stk. 1 den 2-årige grunduddannelse... 7 Formål stk og 4. års overbygning... 8 kap. 2 - Optagelseskriterier Indledning... 9 Kvote Kvote Kvote 3. - optagelse på dispensation... 9 For alle ansøgere gælder tillige kap. 3 - Struktur & Indhold Opbygning og praktisk info Omfang og undervisningstider Semesterplaner og kursusbeskrivelser Selvrefleksion, egenterapi og supervision Vejledende samtaler Orlov Fravær Ophør/udmeldelse Merit Videnskabeligt udgangspunkt Personlighedens udvikling, struktur, indhold og funktion Psykoterapeutisk retning, metode og værdigrundlag Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Teorier og fag Metoder og praksis Terapitræning Træningsgrupper og terapitrænings-arbejde Side 2 af 66

3 Indholdsfortegnelse Model for arbejde i træningsgruppe Gæsteklienter og terapitrænings-arbejde Eksterne klienter og terapitrænings-arbejde kap. 4 Underviserne Baggrund Generelt Faglig udvikling Undervisningen Konkurrerende virksomhed kap. 5 Undervisningsformer Undervisnings- og arbejdsformer Fagpersonlig målsætning Prøveformer Kap 6. Eksamen Indledning års eksamen 2. semester Indledning Formål Første del - fagpersonlig evaluering på 1. år Anden og skriftlige del på 1. år - problemformulering og formalia års eksamen 4. semester Indledning Formål Første del - fagpersonlig evaluering på 2. år Andel og skriftlige del på 2. år - problemformulering og formalia års eksamen 6. semester Indledning Formål Første del - Fagpersonlig evaluering på 3.år Anden og skriftlige del på 3. år - problemformulering og formalia års afsluttende eksamen 8. semester Indledning Formål Skriftlige eksamen hovedopgave (4. år) års mundtlige eksamen Side 3 af 66

4 Indholdsfortegnelse Kap 7. Eksterne censorer Censorkorps Uddannelsesniveau Intern kvalitetssikring Kap 8. Fysiske faciliteter Søndergade 64, 2. th., 8000 Århus C Eksterne lokaler, København Internat Forelæsninger Ordensregler Kap 9. Intern kvalitetssikring Undervisningsreferater Træningsgruppereferater Fagpersonlig målsætning Holdrepræsentant Forum Løbende evaluering Tidsrammer og semesterplaner Registrering Ankemuligheder Fakultet og fagmiljøer Faglitteratur Kap 10. Registrering Registrering Definitioner Kap 11. Organisation & ledelse Organisation og ledelse Uddannelsesleder Faglig leder - uddannelsesansvarlig Studievejleder Fakultet og kursusråd Fakultet Kursusråd Side 4 af 66

5 Indholdsfortegnelse Kap. 12. Økonomi Indledning Årligt budget Månedsopgørelser Årlige regnskaber Uddannelseskontrakt og prisudvikling Rykkere og rente ved forfalden betaling Aflysning og erstatningsundervisning Side 5 af 66

6 Indledning INDLEDNING FORMÅL BAGGRUND OG STATUS Formålet med dette dokument er, at skabe én samlet oversigt, der beskriver den 4-årige psykoterapeutiske uddannelse ved Psykoterapeutisk Institut. De 12 kapitler i denne studieordning tager direkte afsæt i fortolkningen af de 12 vejledende kvalitetskriterier, udarbejdet af Socialministeriet m.fl. tilbage i Studieordningens tekst har, internt på Psykoterapeutisk Institut, samme status, som man i offentligt uddannelsesregi ville forbinde med en bekendtgørelse. Samtidig fungerer studieordningen som studiehåndbog. Større ændringer af studieordningen drøftes i fakultetet, der udgøres af underviserne, den faglige leder og uddannelseslederen. Det forudsættes, at studieordningen, samt det aktuelle semesters semesterplan, er læst før semesterstart og eksamen. Således at den studerende har dannet sig et billede af studiets struktur og eksamens opbygning. Tillige forudsættes en ugentlig kontrol af og Forum for ny information fra studiet, samt informationer vedr. evt. aflysninger, skemaændringer osv. Det forventes, at den studerende selv søges efter svar på spørgsmål i studieordning og semesterplan, inden instituttet kontaktes. Studieordning og uddannelseskontrakt Den gældende studieordning vil til enhver tid være grundlaget for den enkelte kursists uddannelsesforløb. Antallet af undervisningsdage og styres suverænt af den underskrevne uddannelseskontrakt, der vil være i overensstemmelse med studieordningen og semesterplanen på tidspunktet for underskrivelse af uddannelseskontrakten. Uddannelseslederen har kompetence til, at dispensere fra studieordningens tekst, inden for rammen af de vejledende kvalitetskriterier og den underskrevne uddannelseskontrakt. Side 6 af 66

7 Kapitel 1. - Formål KAP. 1 - FORMÅL INDLEDNING Formålet med den 4-årige uddannelse ved Psykoterapeutisk Institut er, at uddanne psykoterapeuter, der kan anvende faget i teori og praksis. Sigtet er, at den studerende opbygger en praksisorienteret faglig psykologisk baggrund for at arbejde professionelt som terapeut i såvel privat som offentligt regi. Videnskabeligt udgangspunkt for teori, retning og metode: Den personligheds- og udviklingspsykologiske tilgang er psykodynamisk og objektrelationsteoretisk orienteret, værdigrundlaget humanistisk eksistentielt og den psykoterapeutiske tilgang er oplevelsesorienteret. Gennem læsning, litteraturgennemgang, og som en integreret del af undervisningen opbygges teoretisk viden. Det er bl.a. forskningsbaseret viden inden for det personligheds- og udviklingspsykologiske område, klinisk psykologi, psykoterapiens historie, teori om kommunikation og teori om de videnskabshistoriske traditioner m.fl. Praksis: Gennem uddannelsen opnås personlig indsigt gennem procesorienteret undervisning, diskussioner, gruppearbejde og egenterapi. Ligeledes vil der undervisningen være terapeutiske træningssamtaler under direkte supervision, samt arbejde med gruppeprocesser. Teori og praksis: Teori og praksis integreres igennem undervisning, træning og efter-bearbejdning af terapeutisk arbejde, samt gennem skriftlige opgaver. Formål stk. 1 den 2- årige grunduddannelse Formålet med den 2-årige grunduddannelse er, at der opbygges teoretisk viden og personlige færdigheder, som gør den studerende i stand til, på kritisk konstruktiv vis, at forholde sig til psykologiske problemstillinger ved at kunne formulere, analysere og fortolke personligheds- og udviklingspsykologiske problemstillinger i relation til en terapeutisk situation eller problemstilling. Uddannelsen er anlagt med henblik på, at der tilegnes: Ø viden om personligheds- og udviklingspsykologiske teorier og videnskabshistoriske traditioner Ø grundliggende praktiske terapeutiske færdigheder Ø på baggrund af ovenstående opøves i nogen grad evnen til, på egen hånd, at kunne indkredse, undersøge, sammenfatte og formidle personligheds- og udviklingspsykologiske problemstillinger i relation til en terapeutisk praksis. Side 7 af 66

8 Kapitel 1. - Formål Den studerende skal efter gennemførelsen af den 2-årige grunduddannelse kunne føre en professionel samtale. Gennem fagpersonlig udvikling opbygges/udvikles/skærpes basale terapeutiske færdigheder såsom empati, kontakt, selvrefleksion og selvafgrænsning. Ydermere skal den studerende kunne forholde sig til psykologiske og terapeutiske problemstillinger i eget såvel som klienternes liv, samt have kendskab til terapiens muligheder og begrænsninger. Tilfredsstillende gennemførelse af grunduddannelsen er en forudsætning for at kunne optages på 3. og 4. års overbygning. Formål stk og 4. års overbygning Formålet med 3. og 4. års overbygning er, at den studerende videreudvikler sine teoretiske og praktiske færdigheder som terapeut i forhold til enkelt individer, par og familier. Evnen til i praksis at kunne arbejde terapeutisk med personligheds- og udviklingspsykologiske problemstillinger opbygges/udvikles/skærpes. 3. og 4. års overbygning er anlagt med henblik på, at den studerende fortsat tilegner sig og videreudvikler: Ø viden om personligheds- og udviklingspsykologiske teorier og videnskabshistoriske traditioner Ø praktiske terapeutiske færdigheder gennem praksis-erfaring Ø på ovenstående baggrund opøves den studerende i, på egen hånd, at kunne indkredse, beskrive, undersøge, sammenfatte, formidle og arbejde terapeutisk med personligheds- og udviklingspsykologiske problemstillinger i praksis. Den studerende vil udvikle sine relationelle færdigheder og terapeutiske praksis gennem terapeutiske træningssamtaler under direkte supervisionen, bearbejdning af gruppeprocesser på holdet og indirekte superviserede klientsamtaler. Samtidig skal den studerende være/sættes i stand til at forholde sig til problemstillinger i eget liv, være bevidst om terapiens muligheder og begrænsninger, samt egne personlige og faglige begrænsninger og udviklingsområder. Side 8 af 66

9 Kapitel 2. - Optagelseskriterier KAP. 2 - OPTAGELSESKRITERIER INDLEDNING Med udgangspunkt i Socialministeriets kvalitetskriterier for psykoterapeutiske uddannelser, forløber optagelse på Psykoterapeutisk Institut med udgangspunkt i nedenstående optagelseskriterier. Der kan søges optagelse i henholdsvis kvote 1. og 2. Herudover er der mulighed for at søge optagelse på dispensation i kvote 3. Ved gennemførelse af ækvivalerende uddannelser, eller dele heraf, er det muligt at søge merit for gennemført og dokumenterbar studieaktivitet. Kvote 3 tildeles 25% af studiepladserne. Kvote 1. Ansøgere med en relevant lang (5 år) eller mellemlang (3 år) videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter som fx psykolog, læge, præst, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- og fysioterapeut eller pædagog. Optagelsen baseres tillige på en personlig samtale (ansøgermøde), hvoraf alder, modenhed, motivation og erhvervserfaringer klarlægges med det formål at vurdere tilstrækkeligheden heraf. Kvote 2. Ansøgere med en videregående uddannelse (minimum professionsbachelorniveau,180 ECTS-point) der ikke er relevant og ikke af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter. Optagelsen baseres på en personlig samtale (ansøgermøde), hvoraf alder, modenhed, motivation og erhvervserfaringer klarlægges med det formål at vurdere tilstrækkeligheden heraf. Kvote 3. - optagelse på dispensation Ansøgere tilhørende andre faggrupper, end dem der er uddannet ved de højere læreranstalter, kan evt. optages på dispensation ud fra en helhedsvurdering af den enkeltes kvalifikationer. Ansøgers uddannelse skal være suppleret med kurser (120 timer ved et sammenhængende forløb, 150 timer såfremt der er tale om opsplittede forløb) fra en højere læreranstalt eller videregående uddannelser (fx det åbne universitet, de sociale højskoler, sygeplejehøjskole og lignende) inden for: Ø psykologi Ø ledelse Side 9 af 66

10 Kapitel 2. - Optagelseskriterier Ø personlig udvikling Ø terapi, supervision Optagelsen baseres tillige på en personlig samtale (ansøgermøde), hvoraf alder, modenhed, motivation og erhvervserfaringer klarlægges, med det formål at vurdere tilstrækkeligheden heraf. Helhedsvurderingen sker med udgangspunkt i en gennemgang af ansøgerens forudsætninger på følgende områder: alder, modenhed, erhvervserfaring, uddannelse og anden erfaring. 1) Alder Ansøgeren er mindst 30 år når uddannelsen påbegyndes. 2) Modenhed Ansøgeren har gennem livserfaring udviklet en modenhed, der kvalificerer til optagelse på studiet. Med udgangspunkt i dialog afgør uddannelsesstedet om ansøgeren har en veludviklet refleksion omkring egen livserfaring. 3) Erhvervserfaring På en professionel måde at have arbejdet med andre mennesker i mindst 3 år indenfor f. eks ledelse, herunder også Human Ressource, konsulentvirksomhed, registreret alternativ behandling eller lignende. 4) Uddannelse Ansøgeren som minimum har en 3-årig gymnasial uddannelse og kan dokumentere et vist kendskab til relevante psykologiske og terapeutiske teorier Dokumentation for kendskab til relevante psykologiske og terapeutiske teorier opnås f.eks. gennem: Ø Tidligere terapeutiske uddannelser Ø Kurser ved universitet eller højere læreranstalt af pædagogisk og/eller psykologisk indhold Ø Voksen pædagogisk grundkursus Ø Kursus på folkeuniversitetet eller i forbindelse med højskoleophold af pædagogisk eller psykologisk indhold. Ø HF i psykologi Side 10 af 66

11 Kapitel 2. - Optagelseskriterier 5) Tilsagn om optagelse i Psykoterapeutforeningen Indhentning af tilsagn om optagelse i psykoterapeutforeningen. 6) Anden erfaring F. eks. U-landsophold eller ophold i udlandet af længere varighed, arbejde som plejefamilie, frivilligt socialt arbejde, ordinært højskoleophold, egen terapi og/eller supervision i arbejdsmæssige sammenhænge af rimeligt omfang. For alle ansøgere gælder tillige Alder og erhvervserfaring Ansøger skal være fyldt 25 år og som minimum have 3 års erfaring med praktisk anvendelse af dennes uddannelse. Der kan gives merit for anden relevant erhvervserfaring, hvilket omfatter minimum 3 års erfaringer med arbejde af medmenneskelig karakter fx: Ø socialt arbejde i DK og Ulande Ø undervisning eller andet pædagogisk arbejde Ø personaleudvikling Ø anden relevant erhvervserfaring Erhvervserfaring kan opnås ved frivilligt, ulønnet arbejde, der svarer til mindst 3 års fuldtidsbeskæftigelse. Viden om psykologiske og terapeutiske teorier og principper Alle ansøgere skal inden uddannelsens start have en vis viden om psykologiske og terapeutiske teorier og principper. Dokumentation kan fx ske ved beskrivelse af ansøgernes erhvervsarbejde o.l., ved kursusbeviser for gennemførelse af relevante kurser mv. Kan en vis viden om psykologiske og terapeutiske teorier og principper ikke dokumenteres via eksamenseller kursus-beviser, og spores der ved orienterings- og ansøgermødet usikkerhed om tilstrækkeligheden heraf, da kan ansøger blive inviteret til uddybende interview med, med henblik på at vurdere grad af viden om psykologisk terapeutisk teorier og principper. Side 11 af 66

12 Kapitel 2. - Optagelseskriterier Dokumentation og tidsfrister Der kræves skriftligt dokumentation for ansøgernes opfyldelse af optagelseskriterier, herunder: CV, levnedsbeskrivelse, eksamensbeviser; evt. kursusbeviser, samt dokumentation af erhvervserfaring (fx. ansættelseskontrakter, anbefalinger, mv.) og viden om psykologiske og terapeutiske teorier og principper. Ved ansøgning angives hvilken kvote der søges i. Mundtligt afgivne tilsagn om optagelse og evt. tilsendt uddannelseskontrakt er kun gyldig, dersom der foreligger en komplet ansøgning der følger og opfylder ovenstående optagelseskriterier, samt overholdelse af betalingsbetingelser og tidsfrister angivet i kontrakt og følgebreve Ansøgermøder Der afholdes løbende ansøgermøder. Deltagelse i et ansøgermøde er en forudsætning for optagelse på uddannelsen. Datoen for næstkommende ansøgermøde annonceres på Invitation og tilmelding nødvendig. Ansøgermøderne har en varighed af cirka 3 timer og består af 2 halvdele på cirka 1,5 time, adskilt af en pause på minutter. Første halvdel af mødet er en gensidig præsentation. To af instituttets repræsentanter (uddannelseslederen og én underviser) præsenterer sig selv og fortæller om deres respektive funktioner. Ansøgerne inviteres til af præsentere sig selv og fortælle lidt om deres generelle livssituation (jobsituation, civilstand osv.), motivationen for at søge en terapeutisk uddannelse, om de har været i terapi, og hvilken baggrundsviden de har om psykologi og psykoterapi. Anden halvdel af mødet er en præsentation af uddannelsen, med afsæt i retning/modalitet, undervisningstemaer og -form. Ansøgerne præsenteres for, at psykoterapeutuddannelsen indebærer, at studerende løbende over hele uddannelsen arbejder med sig selv og egen personlig udvikling; at uddannelsen kræver motivation og foregår individuelt og i gruppesammenhæng og i samspil mellem uddannede, professionelle terapeuter samt med andre medstuderende; at psykoterapeutuddannelsen er en efteruddannelse, der funderes på i forvejen solide erfaringer fra anden uddannelse og konkret arbejdserfaring fra en mellemmenneskelig sammenhæng; at psykoterapeutuddannelserne overordnet repræsenterer forskellige psykologiske retninger/ modaliteter. Der gives mulighed for at spørge ind til uddannelsen og fremsendt præsentationsmateriale. Ægtefæller, samlevere og kærester er velkomne til at deltage. Umiddelbart efter ansøgermødets afholdelse er det muligt for ansøger, at få en forhåndstilkendegivelse af, hvorvidt optagelse vurderes muligt eller ej. Hvis der spores usikkerhed med hensyn til ansøgerens egnethed eller kvalifikationer, vil den pågældende ansøger, mod betaling, kunne deltage i en afdækkende samtale med to medlemmer af fakultetet, med henblik på en mere tilbundsgående afprøvning af ansøgerens muligheder. Side 12 af 66

13 Kapitel 2. - Optagelseskriterier Vurderes en ansøger egnet går optagelsesproceduren i gang og en gensidigt bindende kontrakt underskrives. Sammen med kontrakten underskrives en erklæring om overholdelse af etiske retningslinjer i forhold til klienter, kolleger og institutioner, og om tavshedspligt, idet alle personlige temaer på holdet og instituttet er omfattet af tavshedspligt. Denne tavshedspligt gælder også partnere, der deltager i undervisningen på parweekend eller som gæster. Merit Der kan kun opnås merit for uddannelsesforløb fra ækvivalerende uddannelser, som dokumenterbart opfylder gældende vejledende kvalitetskrav til psykoterapeutiske uddannelser. Merit baseres på en individuel stillingtagen i hvert enkelt meritansøgning. Merit i metodefag kan ske på tværs af uddannelser indenfor samme terapeutiske retning. Merit for teoretiske fag kan ske i den udstrækning, at undervisningen i det fag der søges merit for, ikke gennemføres som en integreret del af metode undervisningen. Optagelse i Psykoterapeutforeningen Kvote 1. ansøgere kan optages direkte i Psykoterapeutforeningen. Kvote 2. og 3. ansøgere optages i Psykoterapeutforeningen efter en individuel vurdering, efter foreningens til en hver tid gældende regler. Ønskes optagelse i psykoterapeutforeningen, og dermed retten til at kalde sig Psykoterapeut MPF, da anbefaler vi, at foreningen kontaktes, for en forhåndsvurdering af optagelsesmulighederne. Side 13 af 66

14 Kapitel 3. Indhold og struktur KAP. 3 - STRUKTUR & INDHOLD OPBYGNING OG PRAKTISK INFO Den 4-årige psykoterapeutiske uddannelse er sammensat af en 2-årig grunduddannelse der giver adgang til 3. successivt 4. års overbygning. Hvert af de i alt 4 år indeholder 28 undervisningsdage pr. år. Der er indlagt ét internater hvert andet semester. Logi er indeholdt i uddannelsens pris. Forplejning afholdes af den studerende selv. Hovedparten af uddannelsen foregår i en gruppe på mellem 16 og 18 kursister, besat med typisk én, nogle gange to, undervisere pr. kursus-dag/-weekend. Ved afslutningen af hvert undervisningsår evalueres kursisternes fagpersonlige udvikling og terapeutiske kompetencer, gennem en dialogbaseret selvevaluering og en evaluering fra én eller to undervisere. Den 2-årige grunduddannelse er en introduktion til at arbejde psykoterapeutisk. Der fokuseres på at formidle grundlæggende psykologisk viden og at integrere denne viden i den studerende. Uddannelsen tager afsæt i deltagernes baggrund, fagpersonlige behov og faglige mål. Med udgangspunkt i direkte supervision af rådgivnings- og terapiforløb vil der være en kontinuerlig vekselvirkning mellem teori, metode og fagpersonlig udvikling, f.eks. teoretisk og praktisk arbejde med intersubjektive processer (relationsarbejde). Terapeutisk arbejde med gæsteklienter (individuelle, par og familier) foregår under direkte supervision. På 3. og 4. år sker en professionsrettet udbygning af teoretiske, faglige som personlige kvalifikationer, eksterne og superviserede klientforløb er obligatoriske. Ved overgang fra grunduddannelsen til 3. års overbygning kan der forekommer 6 mdr. ventetid. Det samme gør sig gældende ved overgangen fra 3. til 4. års overbygning. Hold på henholdsvis grunduddannelse og overbygning oprettes kun under forudsætning af et tilstrækkeligt antal tilmeldinger. Omfang og undervisningstider Cirka 2/3 af undervisningen er typisk tilrettelagt som i weekend-moduler. Den øvrige 1/3 af undervisningen afholdes hverdage, typisk fredage. Der undervises hverdage og lørdage fra kl til 17.00, søndage fra klokken til Side 14 af 66

15 Kapitel 3. Indhold og struktur Hvert hold inddeles i tre træningsgrupper af 5-6 kursister. Træningsgrupperne mødes og arbejder mellem de lærebesatte weekend-moduler. Læs mere om træningsgrupperne under afsnittet træningsgrupper og terapi-træningsarbejde side 18. Fordeling af lektioner Uddannelsens samlede omfang udgør i alt lektioner á 45 minutter. Undervisningen fordeler sig på teori & metode, egenterapi & refleksion, samt supervision, efter en fordelingsnøgle der tilnærmelsesvist hedder 46/33/21%. Ø 520 lektioner - teori og metode Ø 373 lektioner - egenterapi / selvrefleksion Ø 238 lektioner - supervision Semesterplaner og kursusbeskrivelser For en detaljeret temaoversigt/undervisningsplan, henvises der til semesterplanerne, som kan downloades fra I semesterplanen ledsages hver undervisnings-modul/tema af en tekst der beskriver formål, indhold/metode pensum (obligatorisk litteratur) og omfang. Ret til ændring af semesterplanens temaer, datoer og litteratur m.m. forbeholdes. Selvrefleksion, egenterapi og supervision På den 2-årige grunduddannelse er der ikke et obligatorisk krav om individuel egenterapi eller supervision udover den i undervisningen indlejrede. Dersom kursisten ikke tidligere har været i terapi, i et omfang der svarer til i alt 20 timer, er der på henholdsvis 3. og 4. år et krav om minimum 10 timers individuel egenterapi pr. år (ved selvvalgte eksterne terapeuter, uden økonomisk forbindelse til instituttet). Disse timer skal dokumenteres ved fremsendelse af kvitteringer. Det bemærkes, at terapeuten skal være psykoterapeut MPF, autoriseret psykolog eller psykiater. Udgiften til individuel egenterapi er ikke indeholdt i uddannelsesafgiften. Der er i uddannelsen krav om minimum 150 timers egenterapi og selvrefleksion. Egenterapi der finder sted uden for uddannelsesstedet tælles med i de minimum 150 timer. Ved selvrefleksion forstås tanker, oplevelser og opmærksomhedspunkter som vedrører personlig udvikling /indsigt /arbejdspunkter, processer, teori og metode. Selvrefleksion er formuleret og defineret som både en mundtlig og skriftlig disciplin. Den studerendes selvrefleksion udsættes jævnligt for feedback fra medstuderende og af undervisere. Selvrefleksionen er integreret i og optræder under hele uddannelsen, som en del af den personlige udviklingsproces psykoterapeutuddannelsen Side 15 af 66

16 Kapitel 3. Indhold og struktur indebærer. Selvrefleksion og egenterapi er centralt dele i uddannelsen til psykoterapeut, supplerer indbyrdes hinanden og er hinandens forudsætning. Selvrefleksion foregår som en del af undervisningen og sideløbende med egen terapien, som de studerendes indbyrdes og selvstændige arbejde. Ved egenterapi forstås den personlige og individuelle psykoterapi man som klient modtager og får af en kvalificeret uddannet psykoterapeut. Egenterapi foregår mellem den enkelte studerende og en uddannet psykoterapeut, der opfylder kriterierne for optagelse i Psykoterapeut Foreningen. Settingen for egenterapi kan være mellem en studerende og en kvalificeret psykoterapeut i en gruppe, hvor terapien udøves under overværelse af en gruppe, hvor det er tydeligt om der er tale om individuel-, par -, familie- eller gruppeterapi og roller. De indbyrdes relationer skal fremgå klart og utvetydigt. Foregår der egenterapi under overværelse af en gruppe, skal gruppens rolle, inddragelse og ansvar være tydelig og aftalt mellem alle parter. Læse mere i indeværende kapitel. 3 Psykoterapeutens tilknytning til uddannelsesstedet skal være åben og tydeligt for alle. Det skal fremgå tydeligt, når der er aftalt og foregår/gennemføres terapi. Terapien foregår altid som en direkte kontakt /konfrontation mellem klient(er) og terapeut. Faktuelle rammer for sessionen er aftalt tid, rum, feedback mv. Der skal foreligge regler omkring terapeutens habilitet, som sikrer beskyttelse af den studerendes personlige og indlæringsmæssige proces. De studerende skal bekendtgøres med uddannelsens habilitetsregler. Læs mere under kapitel 4. vedr. underviserne. Der skal i uddannelsesforløbet være indlagt minimum 200 timer til supervision i gruppe, individuelt eller en kombination heraf. Ydermere er sagssupervision i forbindelse med eksternt klientarbejde på henholdsvis 3. og 4. år ligeledes obligatorisk, minimum 25 timer pr. år. Den obligatorisk sagssupervision skal være intern ved uddannelsens undervisere, for at sikre størst mulig sammenhæng i uddannelsesforløbet. Alle medlemmer i samme træningsgruppe må ikke vælge samme supervisonsgruppe. På 4. år, kan supervisionen ikke foregå hos den underviser, der skal fungere som vejleder og eksaminator på 4. års opgave. Udgiften til sagssupervision er ikke indeholdt i uddannelsesafgiften, men dækkes helt eller delvist af klientbetalingen, der som udgangspunkt anbefales sat til kr ,- pr. session. Supervision kan være direkte eller indirekte på et stykke terapeutisk arbejde. Aftalerne for supervision skal være tydelige m.h.t. settings, og rollerne for henholdsvis terapeut, klient og supervisor disses indbyrdes relation og tilknytning til uddannelsesstedet som underviserer. Supervisor skal opfylde kravene til optagelse i psykoterapeut foreningen og være kvalificeret til at udføre supervision. Side 16 af 66

17 Kapitel 3. Indhold og struktur Vejledende samtaler Har en studerende brug for akut hjælp, da kan der tilbydes en vejledende samtale (max. 3 samtaler pr. år) ved en af underviserne, hvorefter der henvises til en ekstern terapeut. Disse samtaler betaler den studerende selv for. Underviserne må ikke have aktive studerende i individuelle terapiforløb. Orlov Uddannelsen skal gennemføres inden for en tidsramme på 6 år. Dispensation fra tidsramme på de 6 år, gives efter en konkret vurdering under hensyn til det individuelle studieforløb. Kun i særlige tilfælde bevilges orlov eller dispensation, som f.eks. barsel eller lign. Orlov fra uddannelsen bevilges kun på baggrund af en skriftlig ansøgning og kan tidligst bevilliges efter gennemførelsen af 1. års eksamen. Uddannelsen genoptages på første givne hold med ledige pladser. Orlov fritager ikke for betalingspligten i henhold til den indgåede kontrakt. Ved evt. særlig aftale om fritagelse for betaling af kursusafgift i orlovsperioden, udskydes betalingen til genoptagelse af kursusforløbet, til de til enhver tid gældende priser. Fakultet kan vælge at invitere til en samtale, inden en genoptagelse af studiet kan ske. Instituttets ledelse kan beslutte at pålægge en kursist orlov, såfremt særlige omstændigheder taler herfor. Ved tidspunktet for pålæggelse af orlov, fastlægges vilkår for orloven af fakultetet, disse godkendes af uddannelseslederen. Ved genoptagelse af studiet, er en samtale med to repræsentanter fra fakultetet obligatorisk. Udgiften til samtalen påhviler den studerende og afregnes med underviserne, med samme takst som for vejledende samtaler. Fravær Fravær må maximalt andrage 10 % pr. år. Ved et samlet fravær på mere end 10 % udstedes uddannelsesbevis ikke. Ophør/udmeldelse Uddannelseskontrakten er bindende og kan ikke opsiges af den studerende. I særlige tilfælde kan Instituttets ledelse beslutte, at løse kursisten fra uddannelseskontrakten, såfremt det efter en samlet vurdering er opfattelsen, at den studerende ikke er i stand til at leve op til uddannelsens krav og forpligtigelser. Ved ophævelse af kontrakten initieret af instituttets fakultet bortfalder betalingen ved udgangen af indeværende semester. Der ydes ikke kompensation for evt. fravær. Side 17 af 66

18 Kapitel 3. Indhold og struktur Merit Se kapitel 2. VIDENSKABELIGT UDGANGSPUNKT Psykoterapeutisk Institut er i sin almenpsykologiske og terapeutiske tilgang relationsorienteret. Vores personligheds- og udviklingspsykologiske optik er psykodynamisk og socialpsykologisk orienteret, vores værdigrundlag humanistisk eksistentielt og vores terapeutiske tilgang oplevelsesorienteret og gestaltterapeutisk - med vægt på psykologi og psykoterapi i en familieterapeutisk ramme. I den følgende tekst vil det videnskabelige grundlag for uddannelsens hovedområder, samt uddannelsens psykoterapeutisk retning, metode- og værdigrundlag, blive beskrevet og dokumenteret ved referencer til videnskabeligt underbygget arbejde/litteratur. Endvidere vil anvendte fænomenologiske metoder blive beskrevet, og uddannelsens etiske retningslinjer for udøvelse af psykoterapi præsenteres. Der henvises til aktuelle semesterplaner (www.piaa.dk) for beskrivelse af uddannelsens undervisningstemaer, deres formål, indhold og omfang (antal lektioner), samt den dertil hørende kursuslitteratur. Pensum udgøres af den obligatoriske kursuslitteratur. Personlighedens udvikling, struktur, indhold og funktion Personlighed kan defineres som summen af de psykiske udvekslinger der er tilgængelige (og utilgængelige) for det enkelte individ, og dermed den (person-) lighed hvormed det enkelte individ percipere, føler, tænker og oplever sig selv, sine relationer verden. Selv og identitet er det socialpsykologiske begreb for samme fænomen. Begrebet Identitet udspringer af det latinske identita, der betyder samme som, der i betydning ligger tæt op af begrebet person-lighed. Klientens personlighed (og dermed også klientens relationer) er psykoterapiens genstandsfelt, terapeutens personlighed er terapeutens værktøj - og dermed interventionernes, metodens og værdigrundlagets hjul. Personligheder mødes i en terapeutisk setting. Omdrejningspunktet i enhver psykoterapeutisk efteruddannelse er (eller bør være) fænomenet personlighed eller selv/identitet (der her anvendes med samme betydning), da det er klientens personlighed der gennem terapeutiske interventioner påvirkes, med det formål at skabe vækst og forandring til klientens bedste. Samtidig er terapeutens personlighed afgørende for, hvilket møde og hvilken forandring og vækst der kan skabes, da et potentielt udviklingspotentiale udfoldes i et Side 18 af 66

19 Kapitel 3. Indhold og struktur (uundgåeligt) samspil mellem klientens og terapeutens personlighed og terapeutens forcer og begrænsninger. Inden for almenpsykologien (personligheds- og udviklingspsykologi, socialpsykologi og kognitiv psykologi) er det alment accepteret, at vi internaliserer det sociale system vi vokser op og udvikler os i (Matlin, 2005)). Denne internalisering danner grundlag for den måde og det psykiske modenhedsniveau vi fungerer på, samt hvilke psykiske udvekslinger (give vs. tage og nærhed vs. afstand) der er tilgængelige for os inter- som intra-psykisk (Fonagy, Schore og Stern, 2006). Vi bliver ikke os selv af os selv. Vores tidlige udvikling er tæt forbundet med at blive set og være tilknyttet/til stede i andres (mentaliserende) bevidsthed. At vi får den respons, kærlighed, intimitet, forståelse (og regulering af misforståelser) som vi har brug for, for at kunne udvikle os til modne autonome individer (Bateman & Fonagy, 2007, pp. 13, 24, 38). Selvet dannes ifølge Fonagy og Target i samspil med de mentale tilstande der deles med omsorgspersonen, via en (genetisk og biologisk) betinget spejlingsproces. Tryg tilknytning fremmer mentaliseringsevne (samt psykisk sundhed) og utryg tilknytning hæmmer mentaliseringsevnen (ibid.). Et socialpsykologisk perspektiv er, at selvet skabes og formes via social interaktion, hvor vi gennem sprog og handlinger udveksler symboler rig på (fælles) mening (Mead, 2005 [1934]). Social interaktion og social eksistens afhænger af, at vi ved hvem vi er, og hvem andre er. Identitet og selvopfattelse er en del af denne viden, som er grundlaget for at kunne vurdere og forudsige både egne og andres evner, holdninger og handlinger (Hogg & Vaughan, 2005). Selv og identitet er kognitive konstruktioner, der påvirkes af og påvirker social interaktion og perception gennem forudsigelighed for både os selv og andre (ibid.). Selvet er ifølge Markus (1977) en fast kognitiv struktur, bestående af selvskemaer baseret på tidligere erfaringer. Et andet synspunkt er, ifølge Turner og Oakes (1997), ideen om, at selvrepræsentationen er mere flydende og fleksibel med afsæt i den aktuelle situations sociale kontekst. Dog ikke mere flydende, end at Turner og Oakes også taler om en social medieret struktur med et individuelt element indlejret (ibid.). Ifølge Turner og Oakes (1997) internaliseres samfundet som en del af en kognitiv fungeren, således det er selvet, der er styrende for den kognitive aktivitet, hvorved kognitionen gennem selvet bliver socialt konstitueret. Et spørgsmål, der melder sig er, i hvor høj grad selvet er en sproglig konstruktion vs. en konstruktion bestående af mere faste men omskiftelige sociale identiteter/kognitive strukturer. Et synspunkt kunne være, at hvis selv og identitet skal kunne påvirke social interaktion, må disse have en form for stabil essens og tyngde. Side 19 af 66

20 Kapitel 3. Indhold og struktur Spørgsmålet om selvet og del-identiteternes essens og tyngde, kan delvist belyses og besvares ved at inddrage et personlighed- og udviklingspsykologisk perspektiv. Ifølge Otto F. Kernberg optræder der en reciprok påvirkning og afsmitning af epigenetisk karakter, mellem den biologisk givne (medfødte) personligheds-konstitution (instinkter og temperament) og den gradvise dannelse og modning af personlighedens struktur, via samspillet med det tidlige sociale omsorgsmiljø (Kernberg, 1976). Selv og identitet har altså, ifølge dette perspektiv, en grad af fysisk essens i kraft af en neurobiologisk komponent. Et perspektiv der støttes af øvrige psykodynamikere/objektrelationsteoretikere og nyere interpersonel neurobiologisk forskning af Fonagy, Schore og Stern (2006). Idéen om, at selv, identitet og selvopfattelse skabes og formes via social interaktion, som en internalisering af samfund, omgivelser og sociale samspil, der slutteligt munder ud i en mere eller mindre fast kognitiv struktur, er altså ikke alene et socialpsykologisk perspektiv, men også et personligheds- og udviklingspsykologisk perspektiv. Kernberg (objektrelationsteoretiker) står ikke alene, men støttes af udviklingspsykologisk orienterede teoretikere som eksempelvis Stern (interpersonel), Kohut (selvpsykolog), og Bowlby (tilknytningspsykolog) med øget fokus på selve udviklingsprocessen. Uanset de forskellige betegnelser for deres orientering, er alle fire teoretikere enige om, at (arten og kvaliteten af) relationen til det (tidlige) primære sociale system er vigtig. Netop denne relation er generator for dannelsen af kognitive strukturer, der betegnes som indre billeder, eller skemaer for udvekslinger mellem subjekt og objekt, nu og i fremtid, inden for rammen af hvilke de kognitive processer forløber. Socialpsykologien deler i høj grad perspektiv med udviklingspsykologien, hvad angår kognitive strukturer, samt idéen om, at selv, identitet og selvopfattelse skabes og formes via social interaktion. Bowlby taler om arbejdsmodeller, der bygger på mentale repræsentationer af selvet og andre, skabt af tidlige gentagne tilknytningsmønstre med omsorgspersoner (Bowlby, 1969). Kernberg taler, på samme måde som Bowlby, om, at barnet internaliserer samværet i kraft af dagligdagens selv- og objekt-repræsentation. Denne indoptagen medfører en kognitiv psykisk struktur, der er en afspejling af det tidlige sociale samspil. Den indre verden kommer altså, ifølge dette perspektiv, i overvejende grad til at afspejle den faktiske ydre verden, og den kontekst mor, far og barn indgår i (Kernberg, 1976). Kohut ligger i direkte tråd med denne opfattelse. Kohut taler om hvordan selvobjekter indoptages, og hvordan individet herigennem skaber indre billeder, der kommer til at udgøre et mere eller mindre sammenhængende selv, afhængigt af hvilke selvobjekter, der er til rådighed (Kohut, 1990). Sidst men ikke mindst beskriver Stern, der er inspireret af objektrelationsteorien og selvpsykologien, den samme proces, blot med andre begreber og betoninger. Stern kalder Repræsentationer af Generaliserede Samspil for RIG er, som er en akkumulering af oplevelser. Den type oplevelser der er flest af, kommer til at farve og forme identiteten og selvopfattelsen (Stern, 2000). Side 20 af 66

STUDIEORDNING. En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m.

STUDIEORDNING. En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m. STUDIEORDNING En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m. Januar 2016 Psykoterapeutisk Institut Århus Kbh Forfatter Niels Møller Uddannelsesleder Version 2.4 Sidst opdateret den

Læs mere

Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne, merit og kvoter nederst i skemaet.

Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne, merit og kvoter nederst i skemaet. Sendes til: Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Middelfartvej 115 5200 Odense V Eller indscannet via mail: sips@sips.dk Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne,

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut

STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut Uddannelsen til familie- og psykoterapeut tager 4 år, bestående af et basisår og et 2. 3. og 4. studieår. Basisåret er en selvstændig enhed, som kan tages uden aktuelt

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Indhold

Læs mere

AFFEKTFOKUSERET PAR- OG SEXTERAPI - ved Inger Bugge og Lennart Lindgren. Studiebeskrivelse

AFFEKTFOKUSERET PAR- OG SEXTERAPI - ved Inger Bugge og Lennart Lindgren. Studiebeskrivelse AFFEKTFOKUSERET PAR- OG SEXTERAPI - ved Inger Bugge og Lennart Lindgren Indledning Studiebeskrivelse Parterapi og sexologi er to forskellige videnskaber, som sjældent bliver forenet. I praksis er der ofte

Læs mere

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Formål At bibringe kursusdeltagere en viden både teoretisk og praktisk om mentaliseringsbaseret (MBT) gruppeterapi; samt en forståelse for de dele af den gruppeanalytiske

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor.

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut

STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut Uddannelsen til familie- og psykoterapeut tager 4 år, bestående af et basisår og et 2. 3. og 4. studieår. Basisåret er en selvstændig enhed, som kan tages uden aktuelt

Læs mere

WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis BASISÅRET

WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis BASISÅRET WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis 31. januar 2009 Denne nye tværfaglige efteruddannelse er bygget op efter Psykoterapeut Foreningens og SPUD s kvalitetskriterier

Læs mere

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 Elbjerg Kursuscenter Undervisere Helle Jensen Cand.psych. med autorisation

Læs mere

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning Uddannelsesordning Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 6 2014-2015 Denne uddannelsesordning er udarbejdet af sygeplejerske,

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut. Integrativ Energi & Power Psykoterapeut

Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut. Integrativ Energi & Power Psykoterapeut NAVN ANSØGNINGSSKEMA Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut Integrativ Energi & Power Psykoterapeut Ansøgningsskema Ansøgning om optagelse til Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut samt Integrativ

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 3. og 4. september 2015 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse udbydes nu i Jylland

Spædbarnsterapeut uddannelse udbydes nu i Jylland Spædbarnsterapeut uddannelse udbydes nu i Jylland Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 26.-27. september 2011. Kolding Vandrerhjem,

Læs mere

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Klientcentreret psykoterapeutisk

Læs mere

Uddannelsen til specialist i psykoterapi

Uddannelsen til specialist i psykoterapi Uddannelsen til specialist i psykoterapi Målsætning Målsætningen er, at speciallægen opnår psykoterapeutisk kompetence og færdighed til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi. Specialisten opnår

Læs mere

Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision

Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision Fra Februar 2014 til februar 2015 Uddannelsens målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer med en grunduddannelse indenfor det

Læs mere

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse DIPU s etikregler Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik. Vi ser det som en vigtig opgave at formidle dette

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse

Spædbarnsterapeut uddannelse Spædbarnsterapeut uddannelse Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Arrangør: Odense Kommune Alternativ til anbringelse ved /Karin Verdoner

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Etikregler Dansk Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Admiralgade 22, st. tv. 1066 København K Tlf. 70 27 70 07 kontakt@dpfo.dk dpfo.dk Etik Dansk Foreningens

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

ETISK RETNINGSLINJER FOR TOBIAS-SKOLEN

ETISK RETNINGSLINJER FOR TOBIAS-SKOLEN ETISK RETNINGSLINJER FOR TOBIAS-SKOLEN Tobias-Skolens etiske retningslinjer har som formål at værne om skolens og branchens værdier samt at skærpe bevidstheden om god, etisk praksis under uddannelsen samt

Læs mere

Uddannelse i Refleksiv & Anerkendende Pædagogik inspireret af systemisk og narrativ teori og metode 2009/2010

Uddannelse i Refleksiv & Anerkendende Pædagogik inspireret af systemisk og narrativ teori og metode 2009/2010 Uddannelse i Refleksiv & Anerkendende Pædagogik inspireret af systemisk og narrativ teori og metode 2009/2010 Deltagere: 8 X 2 dage pr. år I alt 32 dage Uddannelsesansvarlig: Jørgen Riber Undervisere:

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Psykodynamisk efteruddannelse

Psykodynamisk efteruddannelse Helhedsforståelse, dybde og nærvær i den professionelle relation Institut for Relationspsykologi tilbyder i samarbejde med Vedfelt Instituttet en 2-årig Psykodynamisk / Psykoanalytisk efteruddannelse.

Læs mere

Værd at huske ved. valg af privatpraktiserende psykoterapeut

Værd at huske ved. valg af privatpraktiserende psykoterapeut Værd at huske ved valg af privatpraktiserende psykoterapeut Socialministeriet Marts 2005 Udgiver: Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 Kbh. K. Udgivelsesår: 2005 Udgave, oplag: 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2015

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2015 INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2015 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (-KBH), er en

Læs mere

PSYKOTERAPEUT-UDDANNELSEN Efter Psykoterapeut Foreningens og SPUD s kvalitetskriterier for:

PSYKOTERAPEUT-UDDANNELSEN Efter Psykoterapeut Foreningens og SPUD s kvalitetskriterier for: 1. februar 2009 PSYKOTERAPEUT-UDDANNELSEN Efter Psykoterapeut Foreningens og SPUD s kvalitetskriterier for: INDIVIDEL-, PAR- og FAMILIETERAPI SYSTEMISK OG NARRATIV TEORI, METODE OG PRAKSIS. OVERBYGNINGSFORLØB

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor BILAG 1 DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D SEMESTER: 1. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 12 Modulet Læreterapi:

Læs mere

Oplæg om. kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut. Socialministeriet Undervisningsministeriet Sundhedsstyrelsen.

Oplæg om. kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut. Socialministeriet Undervisningsministeriet Sundhedsstyrelsen. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 106 Offentlig Oplæg om kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut Socialministeriet Undervisningsministeriet Sundhedsstyrelsen Juli 2004 Side 1 af

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. ANNE LENE LUNDGAARD SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Klientcentreret

Læs mere

Derfor kan professionel hjælp fra fx en psykoterapeut være en mulighed. Og så rejser der sig mange spørgsmål, fx:

Derfor kan professionel hjælp fra fx en psykoterapeut være en mulighed. Og så rejser der sig mange spørgsmål, fx: Værd at huske ved valg af privatpraktiserende psykoterapeut Socialministeriet Marts 2005 Indhold Indledning Afsnit 1 Hvordan finder jeg en god behandler? Afsnit 2 Kontakt til psykoterapeuten Afsnit 3 Under

Læs mere

WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis

WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis 3. December 2017 WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis Denne nye tværfaglige efteruddannelse er bygget op efter Psykoterapeut Foreningens og SPUD s kvalitetskriterier

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Marts 2011 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

Undervisningen afholdes fredage og lørdage fra kl. 10.00-17.00, søndage fra kl. 10.00-16.00. Frokost afholdes kl. ca. 13.00-14.00.

Undervisningen afholdes fredage og lørdage fra kl. 10.00-17.00, søndage fra kl. 10.00-16.00. Frokost afholdes kl. ca. 13.00-14.00. 2. SEMESTER - HOLD 16-6 - FORÅR 2017 2. SEMESTER - HOLD 09-6 FORÅR 201009 Sidst opdateret den 05.01.16 3. version (Montanagade 15 B den 9.+10.+11. juni) Sidst opdateret den 04.01.16 2. version (Internat

Læs mere

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 2, (Training Therapy: Group Therapy 2) 5 ECTS, HIA220003D

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 2, (Training Therapy: Group Therapy 2) 5 ECTS, HIA220003D LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 2, (Training Therapy: Group Therapy 2) 5 ECTS, HIA220003D SEMESTER: 2. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 15 Modulet Læreterapi:

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. maj 2010.

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. maj 2010. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. maj 2010. Baggrund Der blev i januar 2004 nedsat en arbejdsgruppe med det formål, at udarbejde en række

Læs mere

Basisuddannelse på Fyn

Basisuddannelse på Fyn STOF nr. 2, 2003 TEMA model; Fyns Amt Basisuddannelse på Fyn Det har været en udfordring at udvikle den nye faglige efteruddannelse i Fyns Amts Behandlingscenter. Her præsenteres de overvejelser der ligger

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

1-årigt uddannelsesforløb overbygning

1-årigt uddannelsesforløb overbygning 1-årigt uddannelsesforløb overbygning i systemisk teori og metode for konsulenter & familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet cand. Psych. Efter-følgende uddannet på Milano-skolens

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE. Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage.

Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE. Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage. Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage. Pædagogkurset er det andet ud af fem moduler, som udbydes

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13 KAPITEL 2 HANDLINGER OG MENINGSSKABELSE I HVERDAGSLIVET... 28 Fortolkning og meningsskabelse i hverdagslivet... 29 Det sociale

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

Moduloversigt. For den 4-årige uddannelse til eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapeut ved Psykoterapeutisk Institut. 1.

Moduloversigt. For den 4-årige uddannelse til eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapeut ved Psykoterapeutisk Institut. 1. Moduloversigt For den 4-årige uddannelse til eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapeut ved Psykoterapeutisk Institut 1. år (modul 1-10) 1 Introduktion til oplevelsesorienteret psykoterapi PI og

Læs mere

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden.

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden. Psykologi C 1. Fagets rolle Psykologi handler om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt under givne livsomstændigheder. Den videnskabelige psykologi bruger

Læs mere

Virksomhedsprojekt. Betingelser

Virksomhedsprojekt. Betingelser Virksomhedsprojekt Betingelser Den studerendes tilknytning til en virksomhed formaliseres med denne kontrakt. Kontrakten indgås mellem den studerende, instituttet for den uddannelse, hvor den studerende

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Gestalt terapi er den psykoterapeutiske tilgang, der mest omfattende integrerer aspekter fra andre terapiformer. I gestalt

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Den lige vej til uddannelse

Den lige vej til uddannelse SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse 1/8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Egholt miljøterapeutisk behandling

Egholt miljøterapeutisk behandling Egholt miljøterapeutisk behandling På Egholt praktiseres en miljøterapeutisk behandling. Miljøterapi er en gennemtænkt opbygning af et givent miljø fysisk, psykologisk og kulturelt så det fremmer synliggørelsen

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi () 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi med

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Grundlov FOR. Vanløse Skole

Grundlov FOR. Vanløse Skole Grundlov FOR Vanløse Skole 2 Hvorfor en Grundlov? - Grundloven er Vanløse Skoles DNA. Det er den man kan se, høre og mærke når man er en del af Vanløse Skole - hvad enten det er som elev, forældre eller

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Udformning Alle skriftlige opgaver på VUU skal være udformet således: 1. at, de kan læses og forstås uden yderligere kommentarer.

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Undervisningen afholdes fredage og lørdage fra kl. 10.00-17.00, søndage fra kl. 10.00-16.00. Frokost afholdes kl. ca. 13.00-14.00.

Undervisningen afholdes fredage og lørdage fra kl. 10.00-17.00, søndage fra kl. 10.00-16.00. Frokost afholdes kl. ca. 13.00-14.00. 7. SEMESTER - HOLD OB 4.11 - FORÅR 2014 (OB 3.17) 7. Sidst opdateret den 11.04.13 3. version (Neuro-affektiv udviklings og psykoterapi temabeskrivelse tilføjet) Sidst opdateret den 09.03.12 2. version

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere