REFERAT BESTYRELSESMØDE I SUMH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT BESTYRELSESMØDE I SUMH"

Transkript

1 14. marts 2015 REFERAT BESTYRELSESMØDE I SUMH Tilstede fra bestyrelsen: Anders, Mads, Fie, Sigrid, Katrine (fra punkt 5) Tilstede fra sekretariat: Sidsel, Karen, Ranjit (punkt 8-10) 1. Velkommen og TJEK-IN Alle tjekkede ind. 2. Gennemgang og godkendelse af dagsorden Mads er ordstyrer. Dagsorden godkendt. 3. Nyt fra grupper og udvalg (5 min) Bestyrelsen gennemgik de forskellige teams, udvalg og andre grupper med henblik på at være opdaterede. Der var kommentarer til følgende: MO-teamet: Sigrid orienterede om at der er afholdt møde med ordblindeforeningen, som er meget interesserede i at deltage i repræsentantskabsmødet. Der er også planer om møder med andre potentielle MOer (nævnt i bilag) herunder også Unge for Ligeværd. Sidsel orienterede om at hun er blevet koblet på MO-teamet fra sekretariatet i stedet for/ som supplement til Karen. Sigrid orienterede om at Louise står med ansvaret for potentielle MOer, mens Sigrid og Anders står for kontakten med de eksisterende MOer. Ingen kommentarer til øvrige udvalg og teams. 4. Folkemøde 2015 (5 min): Fie orienterede på vegne af Folkemødegruppen: SUMH er inviteret af Dansk Byggeri til at deltage i et mærkesagsspil for ungdomspolitikere og NGOer, som byder ind med mærkesagerne. Folkemødegruppen har valgt at fokusere på fleksibel ledsagerordning i forhold til frivillige, som gerne vil engagere sig i politisk arbejde, men ikke kan indenfor rammen på 15 timer.

2 Der er problemer med at finde overnatning som er tilgængelig og ledig. Der er ikke tilgængeligt hvor DUF har inviteret os, og det har ikke været muligt for DUF at nå at gøre noget inden pladsen blev fyldt op. Konklusion på punktet: Gruppen kører videre med planlægningen. De modtager gerne forslag til overnatningsproblematikken. 5. Projektoversigt (5 min) Sidsel orienterede om projekter undervejs: Sidsel har en ny strategi for projektansøgning, som fokuserer på en lobbyisttilgang. Hun har afholdt møder med Real Dania og Bevika-fonden. Begge møder gik godt og fondene viste stor interesse for SUMH. Real Dania arbejder med byggeprojekter, og blev introduceret til Volue og tilgængelighed på festivaler, hvilket de er meget positive overfor at støtte. Bevika handler mest om bevægelseshandicap, og hørte om lidt af det hele i forhold til SUMH. Der var flere af deres arbejdsområder, som vi kunne tale ind i. Oticon-fonden bliver ansøgt om tilbygninger til Volue-projektet. Derudover har Sidsel søgt et projekt hos Nordeafonden, som hedder Outsiderne, som handler om at komme ud i det ukendte, adventure, friluftsliv m.m. Der er fokus på personlig udvikling og at komme ud over sine grænser, og fokus på at unge med handicap er ressourcestærke. Der er både tænkt brugere og frivillige instruktører ind i projektet. Derudover bliver der inden mandag søgt om et arrangement til frivilligteamet hos uddannelsespuljen. Det er tænkt som et weekendkursus til de frivillige, som laver socialt arbejde for andre frivillige fx festudvalg, debatgruppen, Rækværk m.m.. Der er kommet afslag på projektansøgningen til Kulturmennesker. Projektet bliver søgt igen et nyt sted. Kommentarer: Mads kommenterede på Outsiderne, som et meget positivt tiltag, med stort potentiale for en ny type frivillige. Anders var enig. Fie fortalte om at der både er brug for udvalgsfrivillige over lang tid og frivillige, som engagerer sig over kortere tid. Sigrid spurgte om man stadig kan blive Volueambassadør. Sidsel forklarede at ambassadørerne er uddannet nu, men at man stadig kan blive mistory shopper. Men bestyrelsen kan bruge Volue ambassadørene som det gode eksempel på hvordan vi kan arbejde med frivillige på nye måder. Der blev diskuteret lidt generelt vedrørende formen i orienteringen, og hvordan den nye bestyrelse ville kunne sættes ind i det. Der er generelt tilfredshed med formen. Anders kommenterede at det kan være svært at overskue skemaoversigten, og man har brug for den mundtlige gennemgang.

3 Ingen kommentarer til øvrige projekter undervejs. 6. Status fra Projekter (5 min) Bestyrelsen gennemgik de forskellige projekter et for et. Der var kommentarer til følgende: Velfærdsfabrikken Fie: Hvad skal vi egentlig med et manifest? Sidsel svarede, at det er bestyrelsens politiske manuskript til at stå på mål for vores holdninger og arbejde med velfærdsfabrikken. Rækværk Fie fortalte at der er stiftende generalforsamling i SDU Katrine fortalte at de også arbejder på det i AAU. Sidsel fortalte at dette er sidste status om Rækværk som projekt. Fremover bliver rækværk blive sat ind under status på grupper og udvalg under MO-teamet. Katrine fortalte, at AAU ikke kan finde midler til at melde sig ind i SUMH hverken hos fonde eller studentersamfundet. Sidsel fortalte, at man altid kan ringe ind til sekretariatet og få råd. Hun anbefalede at AAU tager tages politisk fat i universitetet, eller alternativt søger sponsorater fra fx boghandler eller lignende. Mads supplerede med at man bare skal tage fat i os alle. Fritidsguiderne Sidsel kommenterede bemærk det nye navn. SUMH tænker ikke på Fritidsguiderne som et projekt, men som en permanent del af SUMH. Det er et tænkt som en slags konsulenttjeneste. Ingen kommentarer til øvrige projekter. 7. Velfærdsfabrikken Manifest (20 min) Sidsel fortalte, at det foreslåede udkast skal godkendes af bestyrelsen. Hun fortalte, at manifestet er bestyrelsens målmandsdragt, som skal bruges, når de står på mål for velfærdsfabrikkens ideologi, holdning og handlinger. Sidsel læste manifestet op, mens bestyrelsen noterede eventuelle uenigheder. Punkt 1: Mads: De har viden, som er uvurderlig for virksomheder (tilføj: for samfundet og andre organisationer, der arbejder med at finde løsninger indenfor området ) Bestyrelsen godkendte afsnittet. Punkt 2:

4 Karen: Det er ikke bare en erstatning for varme hænder og kold automatisering skal omformuleres så meningen fremgår helt klart. Mads: Dette afsnit eliminerer ikke argumenter om varme hænder. Men det fungerer alligevel, da argumentet er bredere og mere komplekst. Men det kræver at vi kan argumentere videre ud fra manifestet blandt andet at velfærdsstrategi fremmer selvstændighed, hvilket igen frigør tid og gør livet mere fleksibelt for den enkelte. Bestyrelsen godkendte afsnittet. Punkt 3: Bestyrelsen godkendte afsnittet. Konklusion: Manifestet blev godkendt med de foreslåede rettelser. Sidsel sender dokumentet til alle, så de kan bruge det, når de skal stå på mål. 8. Økonomiske retningslinjer og Det nye befordringsgodtgørelsesskema (10 minutter) Karen fortalte, at der er blevet sendt et nyt befordringsskema ud til alle frivillige og bestyrelsen. Her er der understreget, at skema og bilag skal sendes ind senest 14 dage efter arrangementet. Det er det nye skema, som skal anvendes. Sidsel orienterede om registreringsblanketten, som indeholder stamdata for de frivillige og medarbejdere, som er i SUMH. Bestyrelsen skal også her hjælpe med at sprede budskabet til alle frivillige og udvalg. Sidsel orienterede om de økonomiske retningslinjer. Det er de præcise retningslinjer for rammerne ved mad, transport m.m. for alle i SUMH. De sætter nogle klare regler for hvordan, der må bruges penge. Det er vigtigt, at bestyrelsen er opmærksomme på disse regler, så de kan hjælpe folk med at få styr på reglerne. Kommentarer: Fie: Kan man sende kvittering på togbilletter? Ranjit forklarede, at det kan man godt. Ranjit: Vi har snakket om at lave en frivilligpakke til nye frivillige, hvor disse dokumenter ligger i pakken. Mads: Det er vigtigt vi kender disse retningslinjer, fordi det er os, der har bestemt dem i forhold til, hvad vi synes er rimmeligt. Konklusion: Bestyrelsen sørger for at kende retningslinjerne og sprede budskabet. Frivilligteamet arbejder videre med at lave en frivilligpakke, der tager det med i den overordnede snak om, hvordan man kommer godt ind i SUMH som potentiel ny frivillig.

5 9. Regnskab 2014 (15 min) Ranjit gennemgik alle regnskabsposter for 2014 med henblik på at bestyrelsen skulle godkende og underskrive regnskabet. Spørgsmål og kommentarer: Mads spurgte ind til note 4: Posten Mødeudgifter til frivillige. Sidsel forklarede at det primært dækker frivilligdagen, idet frivillige udvalgs møder ligger under andre poster. Sidsel kommenterede også på udgifter til revision har været højere end forventet, grundet skift af tipsmidler, ulandsregnskaber m.m. Bestyrelsen godkendte regnskabet. Ranjit indhenter underskrifter. 10. Budget 2015 (herunder kontingentfastsættelse) Budget 2015 Økonomiteamet gennemgik budget 2015 med henblik på at bestyrelsen skulle godkende budgettet. Siden det godkendte budget i januar, har økonomiteamet mødtes og lavet spare-tiltag, som kan sikre et overskud næste år. Bestyrelsen skulle godkende budgetforslag i den sidste kolonne. Spørgsmål og kommentarer: Sigrid: Er det budgetterede overskud det, som I forventer i 2015? Sidsel: Ja. Budgettet blev godkendt ved enstemmig vedtagelse. Kontingentfastsættelse: Økonomiteamet indstiller forslag om at vi fastholder kontingentet på 1700 kr. Dette blev godkendt ved enstemmig vedtagelse 11. Diverse vedtægtsændringer 20 min) Bestyrelsen gennemgik forslag til vedtægtsændringer. Forslag om Rækværk: Bestyrelsen diskuterede, hvorvidt dette falder under andre forslag eller forslag til vedtægtsændringer. Bestyrelsen besluttede, at det ikke kræver vedtægtsændringer at stille dette forslag, da det ikke er et permanent forslag, men et midlertidigt initiativ. Dermed stilles forslaget som andre forslag. Konklusion: Bestyrelsen stemte om forslaget. Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

6 Forslag om prøveperiode for medlemskab Sidsel: Der mangler en konkretisering af forslaget til vedtægtsændringen: Derfor foreslår vi følgende formulering til 3 stk. 1.C: Foreninger, der ikke har en ungdomsafdeling.. Derudover slettes diagnose i 4. linje. Bestyrelsen stemte om forslaget med Sidsels supplering af denne sætning. Forslaget blev vedtaget enstemmigt. Konklusion på begge forslag: Sidsel retter forslaget til med den foreslåede formulering og sletning, og lægger forslaget op til endelig godkendelse på facebook. 12. Årsberetning (5min) + Udviklingsplan (5 min) + generalprøver (30 min): Årsberetning: Mads lagde op til en afstemning af årsberetningen, som den ser ud nu. Bestyrelsen stemte og godkendte enstemmigt årsberetningen. Udviklingsplan Bestyrelsen godkendte den foreslåede udviklingsplan under forudsætning af, at Mads gennemskriver politikafsnittet med henblik på at fjerne de sidste note-kommentarer inden den 18. marts. Linjen vedrørende ulandskapacitet slettes evt. ifht. Punkt 17. Overordnet: Der skal udarbejdes en visuel præsentation af sammenhængen mellem udviklingsplan, årsberetning m.m. for at tydeliggøre sammenhængen for repræsentantskabet. Præsentationer af de enkelte afsnit Sidsel: Vi skal blive enige om, hvordan vi vil lave præsentationen i praksis. Sigrid: Vi skal passe på det ikke bliver en kedelig og kikset præsentation. Sidsel: Isak vil som dirigent give ordet til Sigrid, som fortæller at vi vil gennemgå årsberetningen kronologisk som den er skrevet. Sigrid: Det lyder ok, så længe Isak præsenterer os samlet og lader os styre det. Karen: Skal der være slides? Sidsel: Ja, men kun som dagsordenspunkt. Konklusion: De fire, der præsenterer, skal gå samlet op og introduceres samlet af dirigenterne. Det skal holdes kort og præcist. Generalprøve på fremlæggelse blev fjernet fra dagsordenen.

7 13. Gennemgang af deltagere og programpunkter i forhold til rollefordeling på repræsentantskabsmøde (30 min) Mads introducerede til punktet, der handler om, hvilke roller bestyrelsen har i forhold til deltagere. Bestyrelsen debatterede hvordan de kunne være gode værter, der kunne spille alle deltager-typer glade og aktive. Den gode vært: God velkomst tager godt i mod folk. Inkluderer og får folk med hvis de er i tvivl om noget (også det praktiske) Skaber en god stemning, snakker med folk i pauserne smalltalk Starter med at italesætte at I SUMH er det helt ok at tage sig de behov, man har brug for (pauser, stå op eller lignende) Italesætte SUMHs kultur: Jeg går ud fra at du selv siger til, hvis du har brug for hjælp Man skal være lyttende overfor sine gæster og medværter Omstillingsparat Opfordrende overfor deltagerne (aktiv deltagelse i programpunkter og det sociale) Tydelig omkring rollefordeling på dagen) Man tænker ikke på egne sociale behov man snakker med alle (se typerne og vær opmærksom på deres behov) Repræsenterer SUMH og er diplomatisk overfor forslag, MOer osv man er tydeligt SUMHer. Man er praktisk velforberedt, så man kan være nærværende Program og roller i forhold til de enkelte punkter Karen og Mads gennemgik program og væsentlige punkter i drejebogen, som også gennemgås ved fælles briefing den 17. april. Der blev kommenteret på følgende: Kl er der lagt et briefing ind i programmet for alle bestyrelsesmedlemmer : Deltagere begynder at ankomme. Anders og Louise står i døren og byder velkommen. Resten af bestyrelsen sørger for at være tilstede og mingle med folk : Bestyrelsen mingler under middagen 19-: Formel dagsorden vær klar til at lytte og have gode argumenter på SUMHs vegne. Fremlæggelse af årsberetning fordelt på Sigrid, Fie, Sidsel, og Louise 20.45: Præsentation af deltagere: Bestyrelsen deltager på lige fod med de andre og har den opfordrende ja-hat på.

8 21.15: Loungehygge: Frivilligteamet er primære værter hele bestyrelsen er obligatorisk deltagende, inkluderende og opfordrende til det sociale. Lørdag: workshop for strategi 2020: Bestyrelsen deltager ude i grupperne og sørger for at få alle godt med i gruppearbejdet, balancerer deltagelsen og får alle sat i spil. De skal også være gode til at stille kvalificerede spørgsmål. Frokost pause: Bestyrelsen mingler og hygger med deltagerne. Markedsplads: De forskellige projekter og udvalg har en bod og der skal ske noget sjovt. Sidsel sørger for at kontakte dem, der står for et punkt. Kage og kaffe: Bestyrelsen mingler Formelt program: Præsentation af udviklingsplan: Foregår på samme måde som fremlæggelse af årsberetningen. Ændringsforslag: Dirigenter skal vide, hvem, der motiverer forslagene: Anders motiverer Rækværk og Sigrid motiverer prøvemedlemsskab Middag og fest: Man sørger for at alle får en god fest og er stadig værter 14. Godkendelse af forretningsorden (5 min) Karen fortalte at forretningsordenen er justeret minimalt fra sidste år. Forretningsordenen blev godkendt. 15. Tilmelding (5 min) Karen orienterede om status på inviterede og tilmeldinger til repræsentantskabsmødet. Der er brug for, at alle prikker deres egne MOer for at deltage og få sig meldt til. Konklusion: Sidsel og Karen laver larm mandag-tirsdag i næste uge op til tilmeldingsfristen. 16. Epilepsiforeningen (5 min) Sigrid orienterede om, at epilepsiforeningen i øjeblikket stadig er medlem, idet de ikke meldte sig ud rettidigt. De har pt. Ikke noget ungdomsarbejde, men vi holder stadig fast i dem, så de kan få gavn af SUMH. MO-teamet lægger en indsats for at hjælpe dem med at få ungdomsarbejde op at stå. 17. Ulandsvision (60 minutter) Bestyrelsen drøftede sine visioner omkring u-landsarbejdet i SUMH. Sidsel styrede en proces, hvor der blev plads til diskussion og at give konkrete indspark til en sådan vision. Baggrund: Ulandsområdet er opstået i SUMH og har udviklet sig autonomt over en tidsramme. Der er faktisk aldrig blevet taget en grundig snak om dette område, hvor ulandsområdet har fået

9 skabt et fælles fundament og er blevet forankret i SUMH både i bestyrelse, sekretariat og frivillige. Det har i høj grad ligget hos enkeltpersoner, som har haft stor viden og ejerskab på området, men uden ejerskab i resten af SUMH. Nu skal ulandsområdet gøres bevidst for SUMH som helhed. Ulandsområdet kræver opmærksomhed på et strategisk niveau, hvor det gøres helt tydeligt hvad vi skal gå efter og hvad vi ikke skal gå efter. Diskussionen kræver også, at vi fokuserer på, hvad vi kan i SUMH og hvad vi skal med dette omkostningstunge område. Økonomisk set kan det ikke betale sig for SUMH at have ulandsområdet kørende, for det er dyrt, hårdt og svært. Men hvad skal vi så med det? Det handler også om at finde balancen mellem frivillige projekter og professionelle projekter, samt den rette understøttelse af frivillige. Bestyrelsen skal spole helt tilbage og give ulandsarbejdet en ny status i SUMH. Under processen blev følgende spørgsmål belyst og diskuteret: Hvor vigtigt er ulandsområdet for SUMHs egne frivillige? Katrine: Jeg mangler viden om, hvor vigtigt det egentlig er for SUMH. Jeg ved, at det er vigtigt for dem i Uganda, men jeg mangler at vide noget om det. Jeg er splittet. Mads: For dem, der er med i det, er det ekstremt vigtigt. For dem der ikke er med, er der to grupper: De ligeglade og dem, der måske kunne blive tiltrukket af det, men ikke oplever at det er en mulighed for dem. Katrine: Det er fedt at profilere SUMH som et sted med en mulighed for at være ulandsfrivillig, men det virker ikke tilgængeligt. Mads: Det virker spændende, hvis man kan komme ud at rejse, men hvis ikke gider man det ikke. Anders: Der er nogle, der brænder for det, og andre der bliver skræmt af administrationen i det, som jeg også selv har set folk falde fra på. Sidsel det er som en diamant for de få er det vigtigt, men svært at få fat på. Karen: Det er vigtigt, men det er svært at prioritere hele ulandspakken. Omvendt er vores ulandsfrivillige enormt loyale og langtidsholdbare. Sigrid: det er vigtigt for få. Fie: Der er meget viden at få hos DH og DUF, så frivillige kan måske få den viden, de har brug for. Det er vigtigt, fordi det holder på frivillige i mange år. Det er for kompliceret i frohold til, hvad det kan. Frivilligt kan man udvikle sig vanvittig meget, så det er et meget vigtigt frivilligt potentiale-område. Konklusion: Det er meget vigtigt for de få på grund af flere ting: Det er kun få frivillige, som kan magte det og kan komme ind i det. Det er en meget lille del af vores frivillige, som vil kunne være i stand til at gå ind i området. Det er en særlig gruppe, som kun engagerer sig i dette område.

10 Handlepunkter/ spørgsmål til os selv, som må besvares for at komme videre med at give ulandsarbejdet en ny status i SUMH: - Hvordan får vi gjort ulandsområdet attraktivt/ vigtigt for flere? - Hvordan kan man gøre ulandsområdet let at komme ind i/ attraktivt for flere? - Hvordan gør vi med det administrativt, tunge område? - Hvad gør vi med alt det svære, som vi ikke kan ændre på? Skal ulandsområdet prioriteres mere mindre forblive? (i forhold til ressourcer sekretariat, bestyrelse, økonomi m.m.) Mads: jeg står mellem mindre og forblive: Min frygt er at hvis man prioriterer mindre i virkeligheden afskaffer området. Men vi har en stram økonomi. Hvis vi skal prioritere det mere, så er det noget med at skabe en frivillig elite, som kan sidde med det. Der er ikke plads til alle og det ved jeg ikke, om er en god vej. Sidsel: Vi skal huske, at vi sidder med hele området ikke kun ugandaudvalget. Skal SUMH have et ulandsområde? Mads: Ja det synes jeg. Det tiltrækker frivillige, som vi ellers kunne miste. Det skaber mangfoldighed i hele organisationen. Fie: Jeg sidder selv med det og har en stor aktie i området. Jeg ser hvor meget det giver personligt til de frivillige, som man ikke kan få andre steder. I andre organisationer laver man måske kun 3 % af det vi laver. Hvis vi lukkede det, så mistede vi nogle af SUMHs mest ressourcestærke frivillige. Hvis vi fortsætter med det nuværende prioriteringsniveau, så skal det omstruktureres. Det kan ikke fortsætte som det gør nu. Der skal ske noget inden vi der sidder med det brænder ud. Mads: Er det større prioritering eller omstrukturering? Fie: Jeg kan godt se en fordel i at vi laver mere, flere og større projekter. Selve ansøgningsarbejdet er en kæmpe og usikker investering. Sidsel: Vi skal kigge på balancen, hvor vi gør det for SUMHs skyld før individets skyld. Der er to slags ulandsprojekter: De frivillige, som ikke kan betale sig økonomisk, og de professionelle projekter, der måske kan betale sig via administration. Det kan ikke betale sig kun at have frivillige projekter, hvis der skal sekretariatsstøtte til området. Sigrid: Som tingene kører lige nu, så giver det ikke mening. Jer der kan, I brænder ud. Der er ingen, der synes det er sjovt. Og vi skal ikke tage penge/ ressourcer fra andre steder fx bestyrelsen. For hele SUMHs skyld skal det prioriteres mindre eller helt ud, hvis det skal køre videre som det gør nu. Jeg synes ikke det opvejer de andre fordele, der er nævnt. Katrine: Jeg er enig med Sigrid. Det virker ikke til at det kan køre rundt på økonomi. Hvis det skal fortsætte skal der ske noget helt drastisk. Det skal gøres mere attraktivt for alle dem, der sidder i det.

11 Anders: Jeg er splittet det kræver afsindig store ressourcer for frivillige og medarbejdere. Det er ressourcekrævende for både sekretariat og frivillige. Kan man skaffe tilstrækkeligt med ressourcer? Hvor skal pengene tages fra, indtil man får det store projekt i hus. Mads: Ud over det økonomiske, så skal vi se på de effekter, der er når frivillige flyder over i andre udvalg. Har vi den effekt i de ulandsfrivillige? Sidsel: Det er ikke ligestillet med det andet frivillige arbejde. Det kræver elitefrivillige for at kunne gøre det pga. ulandsarbejdets dna. Og så er det blevet en satellit, som man ikke kan flyde til og fra. Mads: Rent økonomisk skal der ske noget, og vi skal sikre at man kan flyde frem og tilbage til andre frivillige udvalg. Konklusion: Der skal ske noget drastisk. SUMH skal prioritere det mere for i fremtiden at kunne forsimple det. Der skal omstruktureres. Bestyrelsen kunne ikke tage en endelig beslutning om konkret hvordan man skal videre. På mødet blev der taget hul på at tage en snak om dette område. Den nye bestyrelse skal gå videre med de konkrete planer. 18. Teamorganisering i bestyrelsen (30 min.) - Debatmødegruppen Det blev besluttet, at dette punkt skal tages op med den nye bestyrelse, så de selv kan fastlægge deres egen arbejdsform og teamorganisering. Debatmødegruppen blev diskuteret: Mads: Vi har tidligere diskuteret, hvad debatmødegruppen skal kunne. Det minder meget om festudvalgets opgaver, hvor det er sociale arrangementer, der er i fokus. I ledelsesteamet er der blevet diskuteret, om debatmødegruppen og festudvalget kunne slås sammen. Det kræver selvfølgelig at festudvalget er med på den. Er det en god ide, og skal vi arbejde videre med dette? Fie: Jeg kan godt se pointen det er positivt, hvis det kan fungerer. Men jeg kunne godt frygte, at debat-delen glemmes i fest-fokuset. Sigrid: Jeg kan sagtens se den risiko. Men der er det, at festudvalget gerne vil søge penge til fester udenom vores budget. Det kan skabe flere muligheder for deres fundraising. Karen: Pas på at I ikke dræner festudvalget. Det skal serveres på en god, inkluderende måde. Sidsel: Det skal italesættes som et nyt udvalg (aktivitetsudvalg/ socialudvalg) og serveres som en fed sammenlægning, hvor alle får mere ud af det. Fie: Vi kan sætte dem sammen omkring det med puljesøgning, så de får en samlet fælles platform for det. Mads: Man kunne tilbyde at bestyrelsen kigger forbi et møde og invitere dem med. Man kunne sætte en facilitator fra korpset til at skabe fælles fodslag og samarbejde.

12 Sigrid: De mødes ikke ret tit der er ikke planlagt nogen møder i hverken debatgruppe eller festudvalg. Behøver man lave navnet om? Mads: Jeg tror det vigtige i et nyt navn er at man ikke glemmer debatdelen. Sidsel: Vi skal lave en god proces, hvor de selv bestemmer. Vi inviterer dem alle sammen til et møde med en god facilitator, som kan hjælpe dem med at finde måder at bruge hinanden, samarbejde som udvalg eller slå sig sammen. Sigrid: Jeg er i tvivl om, hvor stærkt debatgruppen egentlig er i praksis. Vi har kun holdt et møde. Karen: Kan man bruge repræsentantskabsmødet til at hente nye kræfter ind? Sidsel: Ja det er netop planen. Konklusion: Frivilligteamet og Karen er tovholdere på at få fulgt op på dette og få snakket med de relevante frivillige på en god måde. 19. Mærkesager FFA versus Mini-BPA (15-20 min) Mads orienterede om den mærkesag, som blev lavet på sidste års repræsentantskabsmøde. Det blev til en mini-bpa, som gik ud på at give færre timer end en almindelig BPA. Der blev skrevet et politikpapir herpå. Samtidig havde SUMH FFAprojektet, som sluttede med en ekspertcamp, hvor der også blev fremstillet et politikpapir. De to politikpapirer indeholder på mange måder de samme budskaber. Blandt andet dispensation på ledsagelse. De to politikpapirer har meget ensartede budskaber, og kommer ud på samme tidspunkt, rettet mod de samme politikere/ ordførere. Derfor har arbejdsgruppen konkluderet, at det bliver for mudret at sælge begge politikpapirer på samme tid. Gruppen foreslår at starte med at gå ud med FFA-politikpapiret, mens mini- BPAen venter. Konklusion: Bestyrelsen diskuterede den strategiske rækkefølge af de to politikpapirer, og besluttede at gå videre med FFA-politik papiret først, og mini-bpaen, når der er politisk plads og det strategisk giver mening. 20. Brainstorm på næste nyhedsbrev og fordeling af skrive-opgaver (20-25 min) Bestyrelsen genererede ideer til næste nyhedsbrev og fordelte skriveopgaverne mellem sig. Beslutning om temaer/ artikler: Overordnet tema: Repræsentantskabsmødet Ramme: 4 artikler og 1 leder. - Tina: Præsentation af den nye bestyrelse i SUMH:

13 - Tina: SUMHs medlemsorganisationer de nye og de gamle (kort præsentation og statement fra alle MOerne (voxpop): - Mads & Sigrid: Leder: Ny 2020-strategi. - Rasmus: Nyhed om velfærdsfabrikkens udvalgte udfordringer - Karen: Artikel om at vi uddanner vores frivillige (uddannelsespuljen) - Fie: Rollemodelsprojektets afslutning Sidsel snakker med Tina og Rasmus. Artiklerne sendes til Tina her kan man også få sparring. Nyhedsbrevet skal sendes ud fredag den 24. april. 21. Reminder om de næste bestyrelsesmøde-datoer For dem, der bliver genvalgt/ fortsætter er der bestyrelsesmøder: Den 19. april kl Den maj (de præcise tidspunkter besluttes af ledelsesteamet) Tredje møde bliver i August inden semesterstart. 22. Eventuelt Katrine annoncerede, at hun vælger at træder ud af bestyrelsen ved repræsentantskabsmødet og dedikere sig til Rækværk AAU. 23. Tjek ud Alle tjekkede ud!

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. marts 2014

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. marts 2014 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. marts 2014 Tilstede: Mads, Signe, Sigrid, Louise, Rie, Miriam (referent), Esben (under punkt 11-16), Peter (under punkt 14-16) og Ida (via skype under punkt 14). Afbud:

Læs mere

BESTYRELSESWEEKEND I SUMH REFERAT APRIL 2016

BESTYRELSESWEEKEND I SUMH REFERAT APRIL 2016 BESTYRELSESWEEKEND I SUMH REFERAT 23.-24. APRIL 2016 Tilstede bestyrelse: Sigrid, Fie, Mette, Frederik, Niels, Mads, Anders (skype & sidst på mødet) Tilstede sekretariat: Nina, Karen 1. VELKOMMEN Sigrid

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 16.00 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 16.15 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer IKH 16.20 3.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH

Bestyrelsesmøde i SUMH Til stede: Isak Kornerup Houe, Anne Kristina Ladingkær, Cathrine Jeppesen (Afbud pga. manglende tolkning) Rie Lynge Rasmussen Fra SUMHs sekretariat: Miriam (ordstyrer) og Sif (referent) Bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde 3-4. oktober 2014 Tilstede: Louise, Mads, Anders, Sigrid, Fie, Katrine, Thor (fra punkt 8), Sidsel og Miriam (referent). Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014 Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014 Tilstede: Katrine, Mads, Anders, Louise, Sigrid, Fie, Thor (fra punkt 5), Sidsel og Miriam (referent) Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE 12/8-2017

REFERAT BESTYRELSESMØDE 12/8-2017 REFERAT BESTYRELSESMØDE 12/8-2017 Deltagere: Sofie, Anders, Ann-Cathrine (AC), Alice, Mads, Nicolaj, Kim (ref.) 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Sofie byder velkommen. Der er ingen kommentarer til

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde 11.01.2015

Referat Bestyrelsesmøde 11.01.2015 Referat Bestyrelsesmøde 11.01.2015 Tilstede: Katrine, Thor, Anders, Fie, Mads, Sidsel, Karen (og Tina ved punkt 5.) 1. Velkommen og TJEK-IN Alle tjekkede ind 2. Gennemgang og godkendelse af dagsorden Dagsorden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 29. november 2014

Referat af bestyrelsesmøde 29. november 2014 Referat af bestyrelsesmøde 29. november 2014 Tilstede: Thor, Sigrid, Fie, Sidsel, Anders, Mads, Louise (fra punkt 6) og Miriam (referent). Katrine var desværre syg. Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tilstede: Isabella Leandri-Hansen, Mads Brix Baulund, Camilla Heide Sørensen, Rie Lynge Rasmussen og Miriam Madsen (referent) Afbud: Rasmus Storgaard, Tim Hansen og Frederik

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. marts 2013

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. marts 2013 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. marts 2013 Tilstede: Mads Brix Baulund, Tim Hansen, Osman Sari, Rie Lynge Rasmussen, Isabella Leandri-Hansen og Miriam Madsen (referent) Under punkt 4-5 desuden: Kim Steimle

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SUMH

Referat af bestyrelsesmøde i SUMH Referat af bestyrelsesmøde i SUMH Tilstede: Isak Kornerup Houe, Rie Lynge Rasmussen, Kristina Ladingkær, Peter Mikkelsen, Ulrik Dahl-Madsen, Miriam Madsen, Danny Nymand Lajer og Tina Langerskov Buchhave

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH

Bestyrelsesmøde i SUMH Til stede: Isak Kornerup Houe, Anne Kristina Ladingkær, Cathrine Jeppesen Rie Lynge Rasmussen Fra SUMHs sekretariat: Steffen (ordstyrer),, Benedikte og Sif (referent) Bestyrelsesmøde i SUMH Fredag d. 28.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 4. maj

Referat af bestyrelsesmøde 4. maj Referat af bestyrelsesmøde 4. maj Tilstede: Rasmus Storgaard, Isabella Leandri-Hansen, Osman Sari, Rie Lynge Rasmussen, Mads Brix Baulund, Camilla Heide Sørensen, Tim Hansen og Miriam Madsen (referent)

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde 2013 Fredag d. 5. april 17.30-18.00 18.00-19.00 19.00-19.30 19.30-20.00 20.00-20.20 20.20-20.35

Referat fra repræsentantskabsmøde 2013 Fredag d. 5. april 17.30-18.00 18.00-19.00 19.00-19.30 19.30-20.00 20.00-20.20 20.20-20.35 Referat fra repræsentantskabsmøde 2013 Fredag d. 5. april 17.30-18.00 Introduktion af nye repræsentanter 18.00-19.00 Aftensmad 19.00-19.30 Velkomst Valg af dirigent, valg af referent og stemmetællere Isak

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent.

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent. Referat af ungdomsudvalgsmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 17 20:00 Høreforeningen, Handicaporganisationernes hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup (Lige ved Høje Tåstrup station, http://handicaporganisationerneshus.dk/)

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Tilstede: Rie Lynge Rasmussen, Thomas Arpe, Peter Mikkelsen, Tim Pettersson, Ulrik Klintrup Dahl Madsen,

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard.

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard. 15-01-2009, Workshop Opsamling på workshop. Integrationsrådets organisering 2009. Indledning Integrationsrådet afholdt ekstraordinær workshop torsdag d. 15. januar 2009, for at tage stilling til rådets

Læs mere

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja RUC ers by Choice Referat af koordinationsmøde 19. december 2011 Tilstede: Ronja, Sidsel, Ida, Dea, Kirsten, Michelle, Theis, Dion, Mathias, Ena, Hack, Mikkel, Lene og Sally. Ikke tilstede: Ea, Ea, Christel,

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE 15.-16. MAJ 2015

REFERAT BESTYRELSESMØDE 15.-16. MAJ 2015 REFERAT BESTYRELSESMØDE 15.-16. MAJ 2015 TILSTEDE: Bestyrelsesmedlemmer: Mads, Sigrid, Fie, Anders, Louise, Jonas, Niels, Mette Sekretariat: Sidsel, Karen DAGSORDEN (sociale programpunkter blev ikke ført

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

DAGSORDEN for den 17. december 2011. 11.00 1. Velkommen og TJEK-IN ILH

DAGSORDEN for den 17. december 2011. 11.00 1. Velkommen og TJEK-IN ILH DAGSORDEN for den 17. december 2011 11.00 1. Velkommen og TJEK-IN ILH 11.10 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer ILH 11.15 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d.

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SUMH

Referat af bestyrelsesmøde i SUMH Referat af bestyrelsesmøde i SUMH Tirsdag d. 1. september 2009, kl. 16-20, Kløverprisvej, mødelok. 2 Tilstede: Rie Lynge Rasmussen, Peter Mikkelsen, Ulrik Dahl Madsen, Cathrine Jeppesen, Isak Kornerup

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling Referat Til stede: Rune esbjerg repræsentant, Cecilie næstformand, jeanett odense repræsentant, Sandra næstformand, Martin København repræsentant, Goar Aarhus repræsentant, Edwin formand, Christa dimittend

Læs mere

2. Kommentarer til og opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet den 12. december 2007.

2. Kommentarer til og opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet den 12. december 2007. Godkendt referat Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Onsdag d. 16. januar kl. 15 18.00 Til stede: Isak næstformand Cathrine Kristina Lars Fra sekretariatet: Steffen (ordstyrer), Miriam og Ditte (referent) Afbud:

Læs mere

telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015

telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015 telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015 Indkaldelse til Rådsmøde i Mellemfolkeligt Samvirke den 30. 31. maj 2015 Hermed indkaldes til det ordinære Rådsmøde i weekenden

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2 Bestyrelsesmøde 7. september 2010 kl 16-20 på RUC Dagsorden og bilag, 4. september 2010 Indhold Dagsorden 2 Referat af bestyrelsesmøde d. 10. august 2010 3 Bilag 1: Budget for efterårets kampagne 6 Dagsorden

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH

Bestyrelsesmøde i SUMH Til stede: Isak Kornerup Houe, Kristina Ladingkær, Rie Lynge Rasmussen Fra SUMHs sekretariat: Steffen (ordstyrer), Miriam og Ditte (referent) Bestyrelsesmøde i SUMH Tirsdag d. 17. oktober kl. 12.00 17.00

Læs mere

Dagsorden til 4Hs Landsmøde

Dagsorden til 4Hs Landsmøde Til: Postmodtager I 4H klubber, 4H områdeformænd, IFYE, 4H konsulenter og 4Hs landsledelse Cc: Sven-Aage Steenholdt Århus, den 7. april 2016 Dagsorden til 4Hs Landsmøde 4H afholder Landsmøde lørdag den

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

FU-appendiks til konstituerende bestyrelsesmøde

FU-appendiks til konstituerende bestyrelsesmøde FU-appendiks til konstituerende bestyrelsesmøde Indhold FU-bilag fra d. 21. juni 2013... 1 FU-referat fra d. 21. juni 2013... 8 FU-bilag fra d. 26. juni 2013... 9 FU-referat fra d. 26. juni 2013... 18

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL 4. NOVEMBER 2016 Forslag 6.A til repræsentantskabsmødet 4. november 2016: Medlemsdemokrati og repræsentantskab i FSL Indledning Gennem det sidste halvandet

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

SOFAS GENERALFORSAMLING 2014

SOFAS GENERALFORSAMLING 2014 SOFAS GENERALFORSAMLING 2014 d. 12/4-2014 Tid Program: 15.00 - Velkomst snacks og velkomstdrinks 15.15 15.45 Oplæg ved Jakob (læge i uddannelse som akutmediciner i Herning) - livet som akutlæge 15.45-16.00

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm.

Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm. INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE I ALTERNATIVET Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm. Først og fremmest: tak, tak, tak! Vi kan ikke understrege nok, hvor glade vi er for, at

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

O= Orientering, D=DIALOG, B= Beslutning Punkt Dagsorden Ansvar Referat af beslutning

O= Orientering, D=DIALOG, B= Beslutning Punkt Dagsorden Ansvar Referat af beslutning Åben - Referat d. 13. januar 2015, kl. 19.00-22.00 Indbudte: Sven Wortmann, Bonnie Zimmer Klosterskov, Lene Halkier, Dagmar Knudsen, Thomas Grølsted, Johanne Heinsen, Anni Wulff, Jette Pedersen, Tina Beck,

Læs mere

Studentersamfundet. Møde i studentersamfundets bestyrelse. - For alle studerende. Den 10. maj kl. 17, Ridderlokalet Fibigerstræde 15.

Studentersamfundet. Møde i studentersamfundets bestyrelse. - For alle studerende. Den 10. maj kl. 17, Ridderlokalet Fibigerstræde 15. Møde i studentersamfundets bestyrelse Den 10. maj kl. 17, Ridderlokalet. Ordinære medlemmer: Lasse Rørbæk, formand (LR) Rasmus Lundgaard Christensen, næstformand (RL) Paw Leon Andersen, kasserer (PA) Andreas

Læs mere

Tilstede: Mads, Sigrid, Anders, Mette, Fie, Jonas, Louise (sekretariat: Sidsel, Karen og Nina) Afbud: Niels

Tilstede: Mads, Sigrid, Anders, Mette, Fie, Jonas, Louise (sekretariat: Sidsel, Karen og Nina) Afbud: Niels REFERAT 23.08.2015 Tilstede: Mads, Sigrid, Anders, Mette, Fie, Jonas, Louise (sekretariat: Sidsel, Karen og Nina) Afbud: Niels 1. VELKOMMEN & CHECK IN Alle tjekkede ind. 2. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Der

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. marts 2012

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. marts 2012 af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. marts 2012 Deltager fra bestyrelsen: Formand Anja Valhøj (ANV), Næstformand Shaddie Mackeprang (SM), Kasserer Andreas Boye (AB), Best.medlem Sussi S. Hansen (SSH), Best.medlem

Læs mere

Mission. Når vi har nået dette, når vi har fået et kompenserende, inkluderende og fordomsfrit samfund, kan og vil vi nedlægge os selv.

Mission. Når vi har nået dette, når vi har fået et kompenserende, inkluderende og fordomsfrit samfund, kan og vil vi nedlægge os selv. Handleplan 2010 Mission Sammenslutningen af Unge Med Handicap arbejder helt grundlæggende for et samfund, hvor man er ung frem for handicappet. Vi arbejder for et samfund, hvor man som ung med en funktionsnedsættelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup 01 Velkomst. Formanden bød velkommen, formålsparagraffen blev læst og der blev holdt et øjebliks

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Erfaringer og udfordringer Kreds Nordjylland: Svært at TR og AMiR ikke kommer på GF. I 2009 havde vi engageret en korleder. Tidligere var det KB medlemmer,

Læs mere

Handleplan 2011. Opbygning Handleplanen er delt i tre afsnit, der søger at styrke organisationen på tre forskellige områder.

Handleplan 2011. Opbygning Handleplanen er delt i tre afsnit, der søger at styrke organisationen på tre forskellige områder. Handleplan 2011 Indledning SUMHs handleplan 2011 er konkrete mål for, hvad SUMH skal gennemføre af tiltag i 2011, samt hvilke tiltag fra forrige år, der skal fortsættes. Kontorets faste opgaver såsom administration

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 7. Januar 2015 Klokken 13.00-16.00 Høgevej 25 B Hos Claus 1. Nyt fra Formanden: Kristine er inviteret til møde omkring indkøbsaftaler sammen med Stefan fra Skolelederforeningen.

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013:

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets arbejde i det forløbne år har bl.a. drejet sig om: - Etablering og drift af vores nye Frivillighus - Drøftelse af frivilligt arbejde

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Dato og tid: Sted: Referat: 2. september 2010, kl. 17:00 Remissen, Østerbro LE Deltagere: Afbud: Hans J. Larsen (HJL) Morten Krydsfelt (MK) Hasanin Rudha

Læs mere

Referat fra. Generalforsamling for Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening. Lørdag den 26. april 2008 kl. 13.00

Referat fra. Generalforsamling for Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening. Lørdag den 26. april 2008 kl. 13.00 Referat fra Generalforsamling for Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening Lørdag den 26. april 2008 kl. 13.00 Formanden bød velkommen og opdaterede deltagerlisten. Der var 22 deltagere tilstede.

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Dagsorden Landsrådsmøde 12 13. marts 2016

Dagsorden Landsrådsmøde 12 13. marts 2016 Dagsorden Landsrådsmøde 12 13. marts 2016 Location: Katrine, Margrethehåbsvej 75, 4000 Roskilde Lørdag d. 12. marts: 11:00 12:00 Ankomst Tilstede: Marie, Philip, Anemone og katrine. Lørdag: 12:00 12:15:

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Vi sparer på pengene indtil FRIG midlerne bliver frigivet.

Vi sparer på pengene indtil FRIG midlerne bliver frigivet. Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 29. marts 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referat: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten Torp, Fouzia Awala,

Læs mere

Studentersamfundet. Møde i studentersamfundets bestyrelse. - For alle studerende. Den 30. maj klokken 17.00, Kantinens lokale, Fibigerstræde 15.

Studentersamfundet. Møde i studentersamfundets bestyrelse. - For alle studerende. Den 30. maj klokken 17.00, Kantinens lokale, Fibigerstræde 15. Møde i studentersamfundets bestyrelse Den 30. maj klokken 17.00, Kantinens lokale,. Ordinære medlemmer: Milan Vestetergaard, Erik Lander, næstformand Kasper Gram, kasserer Anne Kathrine Krushave, bestyrelsesmedlem

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines)

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines) Dagorden til SDS møde d. 2.3 09 1. Formalia: Tilstede : Kasper, Marie, Anne, Lotte, Mette og Bodil Lisbeth (næstformand er på besøg) Afbud: Louise 1.1 Valg af ordstyrer Marie er ordstyrer 1.2 Valg af referent

Læs mere

3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 15.01.12

3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 15.01.12 Referat af bestyrelsesmøde d. 10. februar 2012 Tilstede: Tim Hansen, Rasmus Storgaard, Rie Rasmussen, Thomas Arpe, Ulrik Klintrup Dahl Madsen, Mads Brix Baulund, Isabella Leandri-Hansen og Miriam Madsen

Læs mere

Studentersamfundet - For alle studerende

Studentersamfundet - For alle studerende Uddannelsespolitisk Forum Aalborg, d. 16. december 2010 Møde i Uddannelsespolitisk Forum Den 13. december 2010 kl. 17.00 Lokale 407, Studenterhuset Revideret dagsorden 1.Formelt (B) [10 min] 2. SU (O)

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

DAGSORDEN for bestyrelsesmødet den 28. august 2011. 14.00 1. Velkommen og TJEK-IN ILH

DAGSORDEN for bestyrelsesmødet den 28. august 2011. 14.00 1. Velkommen og TJEK-IN ILH DAGSORDEN for bestyrelsesmødet den 28. august 2011 14.00 1. Velkommen og TJEK-IN ILH 14.10 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer ILH 14.15 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

RUC Alumne referat Ordinær generalforsamling d

RUC Alumne referat Ordinær generalforsamling d Velkomst v. bestyrelsesformand, Kirstine Fabricius. Pkt. 1: Valg af dirigent Camilla Bylling Lang blev valgt som dirigent Camilla gennemgik dagsordenen m. præsentation af punkter. Indkaldelsen er sket

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 22. november 2010 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 1. december 2010 Deltagere: Hanne Munch, Anne Marie Svenningsen, Brian Errebo-Jensen

Læs mere

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 1. Velkomst og valg af dirigent Bestyrelsesformanden Peter Fly Hansen bød velkommen. Antal fremmødte: 17 ved start og 19 ved

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Bestyrelsesmøde lørdag d. 22. februar kl. 13.00

Bestyrelsesmøde lørdag d. 22. februar kl. 13.00 Bestyrelsesmøde lørdag d. 22. februar kl. 13.00 Det Grønlandske Hus (Avalaks kontor/frokoststuen) Tilstedeværende: Kenneth Primdal-Bengtson(formand), Taitsiannguaq Tróndheim, Jonas Elgaard (næstformand),

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere