Hvad er inkluderende faglighed?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er inkluderende faglighed?"

Transkript

1 - på baggrund af Roskildeprojektets erfaringer og resultater v/carsten Pedersen Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion 1

2 Disposition Om Roskildeprojektet og dets formål Hvordan har vi forsøgt at leve op til formålet? Roskildeprojektets inklusionsstrategi og principper for arbejdet med social inklusion Resultater af spørgeskemaundersøgelse Projektdeltagernes erfaringer set gennem vendepunktsfortællinger og udsagn fra fokusgruppeinterview Hvad karakteriserer en socialt inkluderende faglighed ifølge projektdeltagerne Fra udsatte børn med behov for særlig støtte til børn i udsatte positioner (i fællesskaber med behov for særlig støtte) En socialt inkluderende faglighed er en faglighed af 2. orden Kernekompetencer i en socialt inkluderende faglighed Projektdeltagernes gode råd til andre der skal i gang med et inklusionsprojekt 2

3 Om Roskildeprojektet s 3-årige inklusionsprojekt ( ) er støttet af Velfærdsministeriet under Puljen for forbedret kvalitet i dagtilbud, der motiveres på følgende måde: Forskning fastslår, at der i Danmark gennem de seneste årtier ikke er sket en nævneværdig forandring i forhold til hvilke børn, der senere i livet klarer sig godt og skidt. Den viser dog også, at en tidlig indsats i dagtilbuddene kan gøre en forskel i forhold til udsatte børns liv. For at bryde den negative sociale arv er det derfor af stor betydning, at indsatsen i dagtilbuddene forbedres og kvalificeres (Ministeriet for Familie- og Forbrugsanliggender 2006, s. 3 et af formålene i dagtilbudsloven (2007, 1 er i øvrigt i tråd hermed, at forebygge negativ social arv og eksklusion ) har ifølge Projektansøgning til familiestyrelsen (maj 2006) med projektet ønsket at udvikle inkluderende strategier i dagtilbud for derigennem at understøtte udsatte børns deltagelse i leg og læring på kort og længere sigt. Udviklingen af inkluderende strategier fordrer, ifølge kommunen, at personalet opnår viden og kompetence til at tilrettelægge læringsmiljøer, som tilgodeser enkeltindividets deltagelsesmuligheder i fællesskabet. Succeskriterierne er at der etableres tilbud i form af udrykningshold; tidlig indsats i dagplejen; samt at der sker kompetenceløft for pædagogisk personale i dagtilbuddene således, at læringsmiljøer for børn bygger på social inklusion. 5 daginstitutioner (beliggende i områder af kommunen karakteriseret ved koncentration af forskellige former for samfundsmæssig udsathed) deltager frivilligt. En af daginstitutionerne har særligt fokus på forældresamarbejdets betydning for børnenes deltagelsesmuligheder i daginstitutionens fællesskaber. 3

4 Formålet med Roskildeprojektet Formålet med projektet er: At målrette og systematisere indsatsen i børnefællesskaber, så det er til gavn for det enkelte udsatte barn At udvikle perspektivskift fra indsatser rettet mod det enkelte individ til indsatser i barnets sociale miljø i dagtilbuddet At udvikle metoder og modeller, der understøtter inkludering i praksis med henblik på videreformidling til øvrige dagtilbud At flest mulige børn modtager den nødvendige støtte til udvikling og læring indenfor normalområdets rammer At skabe ny udvikling med udspring i erfaringerne fra implementering af Roskildemodellen (Kommissorium for projekt Inklusion af udsatte børn i dagtilbud, august 2006) Projektet bygger på s erfaringer fra implementering af Roskildemodellen, evalueret af DPU i 2005 (jf. Kompetence- og metodeudvikling i daginstitutioner ), hvor det anbefales at der i udviklingsprojekter tages hensyn til: Deltagernes oplevelse af ejerskab Refleksion og fælles dialog Follow-up, samarbejde og ledelsesmæssig opbakning i implementering af nye ideer. Projektet har søgt at leve op til dette gennem involvering af alle ansatte i projektinstitutionerne i kursus- og mødeaktiviteter. 4

5 Hvordan har vi søgt at leve op til formålet? Vi har bestræbt os på at sikre såvel ejerskab som udvikling af inkluderende strategier ved: At alle i personalegrupperne har haft mulighed for deltagelse både i den faglig opkvalificering (kurserne), i kollegiale refleksioner på fyraftensmøder og i institutionens egen udvikling af inkluderende indsatser (Social inklusion er at fremme muligheder for deltagelse gennem deltagelse!). At alle deltagere på kurser og fyraftensmøder har medvirket til at kortlægge forskellige interesser i social inklusion, hvilket har reduceret risikoen for perspektivforvikling dvs. at forskelle udlignes og spørgsmålet om social inklusion reduceres til én(s egen) interesse (i stedet er det blevet muligt for deltagerne hele tiden at kunne skifte perspektiv i arbejdet med at praksisrette og oprationalisere begrebet, uden at de af den grund har måttet opgive egne legitime interesser!). At få selve arbejdsprocessen til at afspejle visionen om social inklusion (Konversation frem for diskussion som dialogform på alle niveauer i projektet!) At holde processen åben så længe som muligt ved løbende (re)definere hvad social inklusion er (både i specifikke situationer og som sådan) og hvordan der kan arbejdes med at udvikle inkluderende indsatser (både i specifikke situationer og som sådan). At udvikle en fælles inklusionsstrategi bottom-up på tværs af de deltagende arbejdspladser med afsæt i de erfaringer deltagerne selv har gjort sig i projektperioden resultatet blev en Vejledning til afdækning af ekskluderende mekanismer og udvikling af socialt inkluderende handlingsalternativer, feb. 08 (det handler om at vide, hvad der ekskluderer for at udvikle en pædagogik, der inkluderer (jf. Bent Madsen)!) 5

6 Roskildeprojektets inklusionsstrategi 1. fase: Personalegruppen afgrænser et fælles udviklingstema Gennem konversation finder personalegruppen i fællesskab frem til forskellige forslag til et udviklingstema dvs. typiske situationer, aktiviteter, lokaliteter, grupper af børn m.v., der vækker bekymring. Bekymringer kommer sig af, at betydningsfulde værdier i pædagogisk arbejde trues f.eks. når børn oplever hindringer for deltagelse, befinder sig udsatte positioner og rammes af ekskluderende mekanismer. 2. Fase: Videooptagelse(r) Der gennemføres én eller flere videooptagelser af typiske hverdagssituationer under det valgte udviklingstema. 3. fase: Analyse af videooptagelse(r) Analyse af videosekvens(er) foregår ved at personalegruppen i grupper konverserer omkring følgende spørgsmål: - Hvordan skabes udsatte positioner? - Hvad giver adgang til deltagelse? - Hvilke dilemmaer befinder personalet sig i? - Hvilke forskellige inkluderende handlingsalternativer, af såvel pædagogisk som organisatorisk art, findes der? 6

7 4. fase: Indsats Dilemmaerne håndteres på nye måder ved at personalet prøver forskellige handlingsalternativer af. Indsatsen reflekteres løbende i forhold til projektets fire principper for social inklusion (se nedenfor). 5. fase: Nye videooptagelser Efter nogle få uger gennemføres nye videooptagelser til dokumentation af indsatsen. Der gennemføres eventuelt analyser af disse optagelser (jf. fase 3). 6. fase: Vendepunktsfortællinger fremstilles På baggrund af videooptagelser i fase 2 og 5 skrives vendepunktfortællinger om før og efter den inkluderende indsats fortællingen bygges op, så der opstår en spænding, og spændingen forløses med afsløringen af det positivt overraskende, som er et resultat af den inkluderende indsats. 7. fase: Personalegruppen overvejer i fællesskab det faglige udbytte Gennem konversation overvejes det faglige udbytte af arbejdet med udviklingstemaet. Dette sker på baggrund af projektets fire principper for social inklusion (se nedenfor). 8. fase: Bidrag til kompetencekatalog Personalegruppen overvejer, hvad det er de kan, når de arbejder socialt inkluderende og som andre i det pædagogiske felt kunne lade sig inspirere af. Disse inkluderende kompetencer nedfældes i et kompetencekatalog. 7

8 Roskildeprojektets fire principper for arbejdet med social inklusion Social inklusion indebærer, at professionelle på individ-, gruppe- og institutionsniveau vedvarende: a) overvejer og afvejer dilemmaet individ/fællesskab på baggrund af et princip om, at alle børn i dagtilbud har ret til deltagelse i hverdagslivets signifikante fællesskaber, b) er opmærksomme på de børn, der kontinuerligt indgår i udsatte positioner i institutionens fællesskaber og imødegår hindringer for deltagelse ved at eliminere uretfærdige og fagligt illegitime ekskluderende mekanismer i institutionens hverdag, c) tager ansvaret for at udvikle og udvide mulighederne for, at alle børn, ud fra forskellige sociale positioner, får adgang til at deltage og opleve deres deltagelse som meningsfulde bidrag i fleksible fællesskaber, d) konkret respekterer, at det enkelte barn selv skal tage initiativ til, ønske eller som minimum billige tiltag, der har til hensigt at forandre dets marginale eller udstødte position til en mere sikker og varig position præget af højere grad af deltagelse. I Carsten Pedersen (red.): Inklusionens pædagogik fællesskab og mangfoldighed i daginstitutionen, Hans Reitzels Forlag (der udkommer februar 2009), findes der i kapitel 4 og 5 en teoretisk uddybning af Roskildeprojektets strategi og principper for arbejdet med social inklusion. 8

9 Generelle resultater af spørgeskemaundersøgelse 97% mener, at det er lykkedes at udvikle inklusionsstrategier/-metoder. 95% mener, at institutionen arbejder støttende og forebyggende i forhold til børns deltagelse i børnefællesskaber. 79% mener, at kurserne har givet den nødvendige faglige opkvalificering. 71 % har oplevet ejerskab og meningsfuld inddragelse. 71% har oplevet ledelsesmæssig opbakning. 69% har oplevet mulighed for dialog og fælles refleksion. 61% mener, at konsulentbesøgene har været en støtte. 45% har oplevet at den skriftlige Vejledning til planlægning af indsatsen har været anvendelig. 39% mener, at institutionens læreplan bærer præg af inklusionstanken. 37% mener, at samarbejdet med PPR er præget af inklusionstanken. 36% har oplevet forvaltningsmæssig opbakning/opmærksomhed. 36% mener, at det er muligt at videreformidle erfaringerne fra inklusionsprojektet til andre dagtilbud i. 9

10 Udspecificerede resultater af spørgeskemaundersøgelse (N = 62, svarprocent = 82) I hvilken grad opleves det, at det er lykkedes at udvikle inklusionsstrategier/-metoder? Slet ikke: 0%. I ringe grad: 3,2%. I nogen grad: 43,5%. I høj grad: 43,5%. I meget høj grad: 9,7%. Ved ikke: 0%. I hvilken grad opleves det, at institutionen arbejder støttende og forebyggende i forhold til børns deltagelse i børnefællesskaber? Slet ikke: 0%. I ringe grad: 4,8%. I nogen grad: 24,2%. I høj grad: 38,7%. I meget høj grad: 32,3%. Ved ikke: 0%. I hvilken grad opleves kurserne at have givet den nødvendige faglige opkvalificering? Slet ikke: 0%. I ringe grad: 1,6%. I nogen grad: 30,6%. I høj grad: 32,3%. I meget høj grad: 16,1%. Ved ikke: 19,4%. I hvilken grad opleves ejerskab og meningsfuld inddragelse i inklusionsprojektet? Slet ikke: 8%. I ringe grad: 14,5%. I nogen grad: 22,6%. I høj grad: 25,8%. I meget høj grad: 22,6%. Ved ikke: 6,5%. I hvilken grad opleves ledelsesmæssig opbakning til arbejdet med inklusionsprojektet? Slet ikke: 8,1%. I ringe grad: 19,4%. I nogen grad: 25,8%. I høj grad: 24,2%. I meget høj grad: 21%. Ved ikke: 1,6%. I hvilken grad opleves der mulighed for dialog og fælles refleksion i inklusionsprojektet? Slet ikke: 6,5%. I ringe grad: 21%. I nogen grad: 17,7%. I høj grad: 25,8%. I meget høj grad: 25,8%. Ved ikke: 3,2%. I hvilken grad opleves konsulentbesøgene som en støtte i arbejdet med inklusionsprojektet? Slet ikke: 0%. I ringe grad: 9,7%. I nogen grad: 16,1%. I høj grad: 19,4%. I meget høj grad: 25,8%. Ved ikke: 29%. I hvilken grad opleves Vejledning til afdækning af ekskluderende mekanismer og udvikling af inkluderende handlingsalternativer at være anvendelig i arbejdet med at udvikle den inkluderende indsats? Slet ikke 0%. I ringe grad: 3,2%. I nogen grad: 22,6%. I høj grad: 19,4%. I meget høj grad: 3,2%. Ved ikke: 51,6%. I hvilken grad opleves det, at institutionens læreplan bærer præg af inklusionstanken? Slet ikke: 3,2%. I ringe grad: 3,2%.I nogen grad: 25,8%. I høj grad: 11,3%. I meget høj grad: 1,6%. Ved ikke: 54,8%. I hvilken grad opleves det, at samarbejdet med PPR er præget af inklusionstanken? Slet ikke: 3,2%. I ringe grad: 8%. I nogen grad: 6,5%. I høj grad: 19,4%. I meget høj grad: 11,3%. Ved ikke: 51,6%. I hvilken grad opleves forvaltningsmæssig opbakning/opmærksomhed omkring inklusionsprojektet? Slet ikke: 9,7%. I ringe grad 3,2%. I nogen grad: 22,6%. I høj grad: 12,9%. I meget høj grad: 0%. Ved ikke: 51,6%. I hvilken grad opleves det, at det er muligt at videreformidle erfaringerne fra inklusionsprojektet til andre dagtilbud i? Slet ikke 0%. I ringe grad: 17,7%. I nogen grad: 14,5%. I høj grad: 14,5%. I meget høj grad: 6,5%. Ved ikke: 46,8%. 10

11 Tanker efter et år i inklusionsprojektet Tanker efter et år i inklusionsprojektet: Den inkluderende tankegang har sneget sig ind under huden. Blikket er ikke kun vendt mod børnene, men også mod vores rolle som pædagoger/kollegaer. Taler om anerkendelse i forbindelse med inklusion. Bruger Udrykningsteamet. Bruger videooptagelser aktivt ( ) Spørgsmål vi stiller os selv: Hvilke fællesskaber har børn ret til at deltage i? Hvad giver adgang til meningsfuld deltagelse i forskellige typer fællesskaber? Hvilke udsatte positioner er der i institutionens fællesskaber? I hvilke sammenhænge er dilemmaet sværest at håndtere? Hvad er uretfærdige og fagligt illegitime ekskluderende mekanismer i hverdagen? Hvad vil man acceptere at barnet vælger fra? (Fra Børnehuset Solgårdens Vendepunktsfortællinger) 11

12 Inkluderende konfliktnedtrapning - udpluk fra fokusgruppeinterview i Børnehuset Æblehaven Vi har haft en drengegruppe ( ) som havde nogle voldsomme handlemåder overfor hinanden hvor de f.eks. brugte pinde og gik over bagved hinanden og skar halsen over bagfra. De havde også et voldsomt sprog overfor hinanden hvor de slog og sparkede. De kunne ikke rigtigt lege sammen. Det hele var et spørgsmål om hvem kommer først og hvis man ikke kom først så måtte man hellere slå ( ) Og så kunne de ikke forhandle. Det var kontant afregning. Det var ikke noget med at stå og snakke sig tilrette med hinanden. Det var kontant afregning. Hellere slå engang for meget end engang for lidt ( ) Der var også det, at de havde et hævnmotiv: Selvom jeg ikke kan hævne mig nu, så kan jeg sagtens vente, jeg kan vente i både en og tre dage og så skal jeg nok hævne mig. Og de børn som kunne udløse hævnen har gået med denne her angst for hvornår er det mig der får en snebold i nakken eller et spark i ryggen. Før projektet det var et udtryk vi fandt ud af gik vi rundt og slukkede ildebrande hele tiden. Vi var hele tiden 4 skridt bagefter. Vi var ikke på forkant ( ) Vores måde at reagere på var at skælde ud. Trøste den ene og skælde den anden ud ( ) Og holde den ene i hånden og sige så må I gå her sammen med mig. En i hver sin hånd. Og så kunne man ikke noget, så kunne man bare gå der med en i hver hånd. Eller plante dem ( ) Plante dem, det er næsten det samme som at sætte dem i skammekrogen: Du sætter dig der og du sætter dig der og der bliver I! ( ) Det var magtesløshed. 12

13 Jeg tror vi meget oftere nu, hvis vi kan mærke, at den der leg der kan udløse en konflikt, så går vi ind og leger med eller vi går ind og siger, hvad med om vi gik ned og spillede fodbold eller hvad med at vi sætter det der bræt op som vi havde i går, så kan vi lege balance her. Altså enten gå r vi ind og leger med på deres præmisser eller vi sætter noget andet i gang for dem. Hvor så enten alle vælger at være med eller nogen vælger at være med. Hvis drengene begynder at grave efter guld i sandkassen, så kan man høre på deres stemmer ( ) om det her det er aggressivt eller de faktisk har noget sammen. Hvis det er ved at begynde at blive aggressivt, f.eks. du finder aldrig en guldsten, at det er den slags snak de har, så kan det være en fordel at gå ind og sige: hold da op, det er da et stort bjerg du allerede har fået lavet, skal vi ikke prøve at bygge et kæmpe højt sandbjerg eller lige i øjeblikket der leger de flyvemaskiner skal vi ikke lave en flyvemaskine. På den måde så bliver alle, ikke nødvendigvis alle, men alle dem der gider at være med til at lave en flyvemaskine, eller dem der gider at være med til at lave et rigtig højt sandbjerg, de bliver trukket med ind i den leg. Og så er det ikke noget med hvem der skal punke hinanden, men mere nu har vi et fælles projekt: Vi skal lave en flyvemaskine eller vi skal lave en høj bunke. 13

14 Vi har også fokuseret generelt på svage børn, der ikke kan lege. Her tænker jeg f.eks. på Lasse som er et dansk barn der ikke kan lege og som befinder sig i en meget udsat position, hvor både min kollega og jeg har fundet ud af at sætte noget musik på, det kan han godt li og så kommer der nogle andre drenge over og vil danse og vores drenge danser jo break dance. Så kan de lave noget snurren rundt på numsen eller på albuen eller hvad nu de kan og så kan Lasse og så lave nogle ting. På den måde kan man så sige, hov Lasse det så da flot ud det der, kan du ikke lige vise de andre det igen. Lige pludselig får Lasse en position hvor nogen skal se på noget som han gør som er godt. Det er en spæd start for ham, men han har dog måske en to-tre gange i løbet af en uge oplevet, at der var nogen der så mig og at han ikke bare er en ballademager. selvfølgelig sker det stadig, at jeg er brandslukker, men jeg er ofte mere deltager ( ) du [kan] godt f.eks. spille vendespil og være forholdsvis nærværende i det spil samtidig med at du har ørerne et andet sted. Jeg har lagt mærke, at en Lasse eller en Ali nogle gange bare skal sige mit navn og så høre min stemme, at jeg stadigvæk er her, og så kan de godt lege lidt mere. Hvor jeg før det her projekt nogle gange havde et sug i maven når jeg skulle være alene, for det går aldrig, så har jeg nu tænkt nogle strategier i forhold til f.eks. Lasse. Hvis Lasse flejner, så sætter jeg musik på, og hvis Ali gør sådan, så gør jeg sådan. Jeg har sådan nogle strategier som jeg kan hive frem fra baghovedet og jeg synes at det er blevet nemmere. For mig var det videooptagelserne der gjorde udslaget, de synliggjorde det. 14

15 Overblik og nærvær et dilemma i Æblehavens arbejde med social inklusion Værdi Bekymring Det er godt, at have overblik på legepladsen ( og dermed at indtage en oprejst position + For meget af det gode De ansatte bliver gårdvagter og agerer brandslukkere ved konflikter på legepladsen, hvilket øger risikoen for udsatte positioner og eksklusion Det positiv modsatte Det positiv modsatte Mangel på overblik på legepladsen gør det svært at forebygge udsatte positioner og eksklusion Bekymring For meget af det gode + Det er godt med nærværende ansatte i børnehøjde, der igangsætter eller tager del i aktiviteter og guider børn ved konflikter Skyggeværdi 15

16 Inkluderende forældresamarbejde - udpluk fra Vognmandsparkens vendepunktsfortællinger I foråret 2007 holdt vi forældremøde. Forældrene blev sendt på gåtur i skoven. De skulle tale om hvad de gjorde for at hjælpe deres eget barn til at blive en del af fællesskabet. Før: En far sidder ofte på personalestuen og læser en bog for sit eget barn. Det er et fællesskab kun for de to ( ) Vi holder forældremødet om hvad forældrene kan gøre for at deres barn bliver inkluderet i fællesskaber. Efter: Faren og drengen, der før sad på personalestuen og læste rykker ud på stuen og bygger lego. Flere børn komme hurtigt til. En formiddag står faren i køkkenet og laver te til flere børn. I efteråret 2008 fik forældrene et oplæg om venskaber og fællesskaber og hvad de kunne gøre for fællesskabet. På det første forældremøde i 2007 skulle de tænke på deres eget barn og hvordan de kunne hjælpe barnet ind i fællesskaber. På det næste forældremøde gik vi skridtet videre. Nu skulle de tænke over, at alle børnene skal ind i gode fællesskaber. Forældrene vender tilbage og siger at det har de tænkt meget over: Hvor vigtigt det er at barnet har flere venner og at de også kan gå ind og observere børnene, for at kigge på positioner. Derudover fik de et oplæg om, hvad de kan bidrage med som forældre til fællesskabet i børnehaven. Vi oplever det som en stor styrke at vi kan formidle pædagogik på vores forældremøder og i dagligdagen. 16

17 Vi taler med forældrene om de oplever sig inkluderet eller ekskluderet. Vi taler med dem om hvilke positioner man kan indtage. Vi sætter ord på deres positioner. Fx ift. skilsmisse-forældre. Det er udsprunget af vores arbejde med inklusion, at vi nu snakker med forældrene om, hvilken betydning det har for deres fælles barn at de begge deltager og hvilken betydning det har for barnet, hvilke roller og positioner forældrene indtager. Efter vi er begyndt at tale med forældrene om det, deltager de nu fælles. Både til det de skal men også til frivillige arrangementer. Vi har lært, er at det er meget forskelligt hvordan vores forældre bruger huset. Først ville vi gerne have at alle havde lyst til at sidde i vores køkken og snakke med andre forældre. Nu har vi lært at vi kan give dem muligheden, men at det er forældrene der selv vælger hvordan og hvor meget de vil medinddrages i. Vi skal ikke vælge for dem. I de sidste 3 år har vi lært meget om inklusion og eksklusion. Vi tænker på positioner i det daglige og at vi konstant er i dilemmaer. Vi har opnået vores mål, da vi kan se at børnene får flere venner end før og at forældrene er blevet bedre til at se på hele børnegruppen og ikke kun deres eget barn. Her ved projektets afslutning er vi blevet bekræftet i, at det for os var vigtigt at starte med forældredelen. Vi oplever at forældre og personale i fællesskab kan hjælpe børnene med at skabe flere og bedre venskaber/fællesskaber. 17

18 Venskab og fællesskab et dilemma i Vogmandsparkens arbejde med social inklusion Værdi Bekymring Det er godt, at forældrene ser vigtigheden ( af, at deres barn har en bedsteven i institutionen + For meget af det gode Tosomhed kan medføre sårbarhed og udgøre en potentiel risiko for udsatte positioner og eksklusion Det positiv modsatte Det positiv modsatte Der er en risiko for, at bedstevenskaber ikke får tilstrækkelig rum og tid til at udvikle sig Bekymring For meget af det gode + Det er godt, at forældrene ser vigtigheden af at børn udvider vennekredsen gennem deltagelse i fællesskaber Skyggeværdi 18

19 Organisering og arbejdsdeling er også pædagogik - Vendepunktsfortællinger fra Børnehuset Dommervænget Da vi startede på inklusionsprojektet, var der to fra personalegruppen der gerne ville have fokus på buffeten, og resten af personalegruppen mente at det var en god ide og bakkede op omkring dette. Dette var på baggrund af det teoretiske oplæg omkring inklusion, der gjorde det muligt at se hvor børnene blev ekskluderet. Så vi filmede buffeten og kunne se: at børn bliver ekskluderet, at børn kommer op til buffeten og bliver sendt tilbage, at der er meget larm og at voksne virker forvirrede, og at der er voksne der snakker( råber) til børnene fra den ene ende af alrummet til den anden ende hvor barnet står. Dette emne, buffeten, bliver taget op til et afdelingsmøde. Til dette møde bliver der nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til at forbedre buffeten. Overskriften på temaet i fht. buffeten er at skabe ro, nærvær samt aftaler mellem voksne. Der skal være 7 til 8 børn samt en voksen fra hver stue af gangen i buffeten (to voksne bliver på stuen). Børnene skal komme tilbage til stuen når de har spist. Der er kommet mere struktur og mindre kaos. Der sker ikke så markante eksklusioner mere, og de voksne er mere nærværende. De voksne har en fornemmelse af hvilke børn der er ved at være sultne og spørger ind til de børn, og derefter sender børnene ud at spise. Vi filmede for at se om dette var i overensstemmelse med vores opfattelse af buffet-situationen. Det vi så denne gang var: at der var mere struktur, at der var mere ro, at der var lange køer ved skranken, at der er børn der spørger må jeg få det? (børn der skal ha halalslagtet kød), at nogle børn ikke ved hvad de skal, når de har spist, at der er børn der henter vand med vandkanden, og at nærværet glipper, når man selv er sulten. Det næste skridt er, at vi skal have kigget på handlingsalternativerne og finde ud af hvad der er brug for, for at kunne være mere inkluderende i forhold til den sidste video optagelse (Vendepunktsfortælling fra Børnehuset Dommervænget). 19

20 Hvorfor valgte vi morgensituationen: På baggrund af nogle forældreklager om at morgen ikke var så hyggelig, og vores egne observationer af at morgen virkede kaotisk gjorde, at vi valgte at filme morgensituationen. Vores morgensituation før: Om morgen åbner vi i alrummet, hvor børnehaven og vuggestuen er sammen. Morgen virkede kaotisk, der var mange børn og voksne. Der var meget uro og larm. Det var meget servicering og affodring over situationen om morgen. Vi oplevede at de voksne havde mere fokus på det praktiske omkring morgenmaden i stedet for at skabe nærvær ved morgenbordet. Der var børn der ikke blev mødt med det samme de kom om morgen. Der var børn der sad ved morgenbordet, selvom de ikke var sultne. De voksne rejste sig mange gange fra bordet, for at hente ting, tage imod børn, tage telefonen m.m. Der var børn der ikke blev set da de sad og spise morgenmad. Der blev smurt rugbrød ved morgenbordet som skulle bruges kl til formmiddagsfrugten i vuggestuen. Der var børn der ikke vidste hvad de skulle tage sig til når de var kommet ned fra morgenbordet. Der var mange børn der blev afleveret i alrummet og fik serveret en bolle, selv om de havde spist hjemmefra. Der var personaler der gik igennem alrummet inden de var mødt på arbejdet. Der var børn der gik rundt i alrummet uden af have noget at tage sig til. Vores tiltag: Efter vi så videofilmen af morgensituationen, gav det os med det samme en bevidsthed om at vores fokus, som voksne, var på at få sørget for at få givet børnene noget mad, i stedet for at sørge for morgen er tryg og hyggelig, og giver en god start på dagen. Vi talte også om hvilke udviklingsmuligheder der er i morgensituationen. Vi talte om, om det var tydeligt hvem af de voksne der gjorde hvad. 20

21 Handlingsforslag ved morgensituationen: Kun en voksen i køkkenet, når der kommet børn (sikrer tryghed og nærvær for de børn der er kommet). Morgenmaden står klar på bordet inden børn og voksne sætter sig ved bordet én voksen møder 6.15 (sikrer nærvær under spisningen og fokus på børnene i stedet for på det praktiske). Børnene skal først sættes ved bordet, når der er en voksen der har mulighed for at være med ved bordet (sikrer nærvær, ingen eksklusioner). De ting vi skal bruge ved morgenbordet, skal være ved morgenbordet f.eks. Hægesmækker og havregrød (sikre nærværet og forhindrer at voksne rejser sig). Det er åbnerne der bliver siddende ved bordet. Hvis der ting der mangler, så er det de andre voksne der henter det (sikrer tryghed og nærvær, én voksen har overblikket over hvad det enkelte barn har behov for). De voksne der sidder ved bordet skal sidde for enden af bordene (den voksne har overblik og skaber ikke udsatte positioner, men skaber tryghed). De voksne skal placere sig, så de kan se når forældre og børn kommer ind i alrummet (forældrene og børnene skal imødekommes, når de kommer ind i alrummet, derved skabes der tryghed for børn og voksne). Børnene skal gøre mange flere ting selv f.eks. tage glas, tage hagesmækken af, tørre sig om munden, gå over med glasset, rydde af (selvstændighed, mere nærvær og mindre service). Smøre rugbrødet på stuerne. Tage små knive med, så de store kan smøre selv (nærvær, selvværd, børnene er med i processen). Den voksne der møder kl åbner en stue i vuggestue, så de børn der har spist hjemmefra, har noget at tage sig til noget (give mulighed for at møde barnets behov). Den anden voksne der møder kl er praktisk hjælp. Henter de ting der mangler, tager imod børn, tager telefon m.m. (er med til at sikre tryghed og nærvær, da de voksne der sidder ved bordet kan blive siddende) eren (i vuggestuen) går på stuen (sikrer tryghed og nærvær på stuen). De børn der er færdige med at spise skal ned og ind på en stue og lege (barnet bliver set og aktiveret og der er mindre larm i alrummet). Børn der har spist hjemmefra bliver så vidt muligt afleveret på stuen (mindre uro i alrummet, se barnets behov). Ingen gennemgang i alrummet (sikrer nærvær, mindre uro mere tryghed og nærvær). Én voksen rydder op, når der er mulighed for det (sikrer tryghed og nærvær på stuerne). 21

22 Vi snakkede om hvad er det egentlig for nogle værdier vi gerne vil have i den der morgensituation. Vi ville gerne have der var ro, vi ville gerne have at der var hyggeligt og det var nærværende og det var der absolut ikke. Så hvad kunne vi gøre med denne her gruppe børn som var færdige med at spise og som sad på en stol i en time. De skulle jo videre. Så hvad var det der skulle give adgang til det næste skridt. Det var at de var mætte og havde fået noget at spise. Men vi manglede ligesom den der struktur på hvad gjorde vi så, hvem var det der skulle gøre hvad ( ) Jeg kan huske at der var forældre på videooptagelserne hvor der er forældre som simpelthen står og kigger på os og ikke siger noget og står og kigger på os med deres barn, sådan oplever jeg det absolut ikke i dag. Forældrene kommer hen og vi er opmærksomme på forældrene og siger godmorgen. Og de kommer hen og giver os barnet eller sætter barnet på en stol ( )Der er da også mange af forældrene der giver dem morgenmad inden de går (Medarbejder i Børnehuset Dommervænget). Jeg synes også at det har ændret at der i hvert fald er en voksen der forbliver ved bordet så man bedre kan se hvad det enkelte barn har behov for. For der var nogen der havde siddet næsten en time ved det her bord da vi så filmen og vi lægger ikke mærke til det som voksen fordi vi har gang i alt muligt andet. Så når det er at der sidder en voksen der lægger mærke til hvem der har siddet, hvem der har drukket mælk og hvem der har spist en bolle, så kan man bedre: nå nu skal du vist ned for nu har du siddet her længe og gerne ville ind. Især de små som ikke siger noget. Så man kan bedre varetage det enkelte barns behov når der en der har ansvaret for at sikre nærværet (Medarbejder i Børnehuset Dommervænget). 22

KOM GODT I GANG MED INKLUSIONSARBEJDET VIDEN OG INSPIRATION FRA ROSKILDEPROJEKTET UNIVERSITY COLLEGE VEST PROFESSIONSHØJSKOLE

KOM GODT I GANG MED INKLUSIONSARBEJDET VIDEN OG INSPIRATION FRA ROSKILDEPROJEKTET UNIVERSITY COLLEGE VEST PROFESSIONSHØJSKOLE KOM GODT I GANG MED INKLUSIONSARBEJDET VIDEN OG INSPIRATION FRA ROSKILDEPROJEKTET UNIVERSITY COLLEGE VEST PROFESSIONSHØJSKOLE 1 INDLEDNING Du har nu taget fat på at læse en guide, med bud på, hvordan man

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

herunder: Samarbejdet mellem forældre & Må jeg være med?

herunder: Samarbejdet mellem forældre & Må jeg være med? Familiepladser i Gullandsgården, herunder: Samarbejdet mellem forældre & personale i Familiepladsregi. Må jeg være med? Hvad er en Familieplads En familieplads er en særlig plads i en almindelig daginstitution,

Læs mere

9. Bilagsoversigt. Bilag 1: Interviewguide Familiepædagoger. Bilag 2: Interviewguide Almen pædagoger. Bilag 3: Interviewguide Leder

9. Bilagsoversigt. Bilag 1: Interviewguide Familiepædagoger. Bilag 2: Interviewguide Almen pædagoger. Bilag 3: Interviewguide Leder 9. Bilagsoversigt Bilag 1: Interviewguide Familiepædagoger Bilag 2: Interviewguide Almen pædagoger Bilag 3: Interviewguide Leder Bilag 4: Værdier og pædagogisk fundament 1 Bilag 1: Interviewguide Interview

Læs mere

LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Distrikt Syd 01-08-2018 Indhold Det fælles pædagogiske grundlag.. 3 Det fælles tværgående mål. 3 Vi arbejder med et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø. 5 Vi samarbejder

Læs mere

Øje for børnefællesskaber

Øje for børnefællesskaber Øje for børnefællesskaber At lytte åbent og at indleve sig i et barns oplevelse af en bestemt situation, at acceptere samt at bekræfte er vigtige elementer når vi forsøger at bevare en anerkendende holdning

Læs mere

Inklusionshandleplan for Bjedstrup Skole og Børnehus 2014

Inklusionshandleplan for Bjedstrup Skole og Børnehus 2014 Inklusionshandleplan for Bjedstrup Skole og Børnehus 2014 Handleplanen for inklusionsarbejdet i Bjedstrup Skole og Børnehus tager sit udgangspunkt i Skanderborg Kommunes strategi for inklusion, Børn og

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

VI LAVEDE EN MÅNEDSPLAN FOR ARBEJDET MED DANNELSE

VI LAVEDE EN MÅNEDSPLAN FOR ARBEJDET MED DANNELSE VI LAVEDE EN MÅNEDSPLAN FOR ARBEJDET MED DANNELSE April: To børn øver sig i at tale og - lytte til hinanden Esbjerg Kommune 80 TEMA: OMSORG FOR DET ENKELTE BARN OG ARBEJDET MED DANNELSE Hver måned har

Læs mere

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 88% - Ledere 0 - Medarbejdere 7 100% - Observatører 0 Forældre 65 58% Rapporten består af fem afsnit,

Læs mere

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv..

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv.. Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Udarbejdet Februar 2016 1 Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne

Læs mere

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 17 100% - Ledere 1 100% - Medarbejdere 16 100% - Observatører 0 Forældre 37 38% Ældste børn 13 38% Rapporten

Læs mere

10 spørgsmål til pædagogen

10 spørgsmål til pædagogen 10 spørgsmål til pædagogen 1. Hvorfor er I så få på stuen om morgenen? Som det er nu hos os, er vi 2 voksne om morgenen kl. 8.30 i vuggestuen og 2 kl. 9 i børnehaverne, og det fungerer godt. For det meste

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 58 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 5 50 % - Observatører 1 % Forældre 19 34 % Ældste børn 2 29 % Rapporten

Læs mere

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden Institution: Institutionen består af følgende børnehuse: Skovlinden MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Side 1 af 10 MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Institutionen Antal besvarelser: 69 Denne tabel viser, hvordan

Læs mere

Evaluering af læreplan Børneuniverset

Evaluering af læreplan Børneuniverset Evaluering af læreplan 2017 Børneuniverset 1 Faktaoplysninger Institutionens navn Børneuniverset Adresse Drosselvej 28 Telefonnummer 76164792 Hjemmeside www.boerneuniverset.esbjergkommune.dk Leder Souchef

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 11 69 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 9 64 % - Observatører 1 % Forældre 38 43 % Ældste børn 10 50 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 13 35 % Ældste børn 4 44 % Rapporten består

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 15 65 % - Ledere 1 100 % - Medarbejdere 10 56 % - Observatører 4 100 % Forældre 43 45 % Ældste børn 8 35

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 10 91 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 88 % - Observatører 2 % Forældre 23 43 % Ældste børn 11 58 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 19 41 % Ældste børn 4 36 % Rapporten består

Læs mere

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 89 89 % - Ledere 8 89 % - Medarbejdere 66 90 % - Observatører 15 83 % Forældre 205 41 % Ældste børn

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 for Hulahophuset

Tilsynsrapport 2019 for Hulahophuset Tilsynsrapport 2019 for Hulahophuset Tilstede: Forældrerepræsentant: Pædagog: Pædagogisk leder: Klyngeleder: Pædagogisk konsulent: Sociale relationer Positiv voksenkontakt hver dag Alle børn har ret til

Læs mere

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 84 97 % - Ledere 8 100 % - Medarbejdere 61 97 % - Observatører 15 94 % Forældre 211 46 % Ældste børn

Læs mere

Rapport for Herlev kommune

Rapport for Herlev kommune Rapport for Herlev kommune FORÆLDRENES BESVARELSER Herlev kommune Svar Antal besvarelser: 241 Denne tabel viser, hvordan forældrene har vurderet den pædagogiske praksis. Forældrene har anvendt følgende

Læs mere

TROLDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

TROLDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN TROLDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Distrikt Nord 23-08-2018 Indhold Det fælles pædagogiske grundlag.. 3 Det fælles tværgående mål. 3 Vi arbejder med et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø. 5 Vi samarbejder

Læs mere

Børnehuset Måløv By Inklusionsprincipper og handlinger

Børnehuset Måløv By Inklusionsprincipper og handlinger Børnehuset Måløv By Inklusionsprincipper og handlinger 1. Inklusion er et fælles ansvar fra politik til lokal handleplan Inklusionsarbejdet tager afsæt i den fælles strategi der er politisk vedtaget som

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Oure/Vejstrup'

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Oure/Vejstrup' Rapport for Svendborg kommune Legestuen 'Dagplejen Oure/Vejstrup' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING 6 = Har Besvarelserne 'Har ' bruges ikke i beregning af gennemsnit. procenten

Læs mere

BØRNEPERSPEKTIVER, INKLUSION OG FORÆLDRESAMARBEJDE

BØRNEPERSPEKTIVER, INKLUSION OG FORÆLDRESAMARBEJDE BØRNEPERSPEKTIVER, INKLUSION OG FORÆLDRESAMARBEJDE AARHUS UNIVERSITET DORTE KOUSHOLT LEKTOR, CAND PSYCH. PH.D Pointer Styrke fokus på de andre børn på sociale dynamikker i børnefællesskaberne når vi vil

Læs mere

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Østre'

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Østre' Rapport for Svendborg kommune Legestuen 'Dagplejen Østre' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Legestuen Dagplejen Østre 1 = I meget lille grad 2 = I lille grad 3 = I nogen grad =

Læs mere

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn.

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. Vi møder børn med vanskeligheder, det kan være sproglige motoriske psykosociale eller andet.

Læs mere

INKLUSION. i dagtilbud. -forskellighed og fællesskab. FORÆLDREMØDE Børnehuset Svanen Lyngby-Taarbæk Kommune 9. oktober 2013

INKLUSION. i dagtilbud. -forskellighed og fællesskab. FORÆLDREMØDE Børnehuset Svanen Lyngby-Taarbæk Kommune 9. oktober 2013 INKLUSION -forskellighed og fællesskab i dagtilbud FORÆLDREMØDE Børnehuset Svanen Lyngby-Taarbæk Kommune 9. oktober 2013 F O K U S P U N K T E R i en inkluderende pædagogik Et menneskesyn om de gensidige

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Møllegården

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Møllegården TILSYN 2019 Tilsynsnotat Børnehaven Møllegården 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Børnehaven Møllegården Dato for tilsynet: 14. februar 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra institutionen:

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehuset Galaksen

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehuset Galaksen TILSYN 2019 Tilsynsnotat Børnehuset Galaksen 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Galaksen Dato for tilsynet: 09.01.-2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra institutionen: Leder samt 2 pædagoger

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Børnesyn og nyttig viden om pædagogik

Børnesyn og nyttig viden om pædagogik Børnesyn og nyttig viden om pædagogik I Daginstitution Langmark (Uddybelse af folderen kan læses i den pædagogiske læreplan) Udarbejdet 2017 Børnesyn i Langmark Alle børn i daginstitution Langmark skal

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 Kursus om: Professionelt forældresamarbejde med underviser Kurt Rasmussen Den 27. september 2008 på Vandrehjemmet i Slagelse fra kl. 8:30-16:00 Referat af dagen: Dette

Læs mere

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Kommunerapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 433 82% - Ledere 47 56% - Medarbejdere 386 86% - Observatører 0 Forældre 1.041 44% Ældste

Læs mere

Pædagogisk tilsyn 2019

Pædagogisk tilsyn 2019 Pædagogisk tilsyn 2019 Faglig dialog Sociale relationer - barn/voksenkontakten Inklusion og fællesskab Det sås, at personalet primært orienterede sig mod -og havde fokus på barnet. Det observeres, at det

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI. Børnefællesskaber i dagtilbud

INKLUSIONSSTRATEGI. Børnefællesskaber i dagtilbud INKLUSIONSSTRATEGI Børnefællesskaber i dagtilbud INDLEDNING Dagtilbuds inklusionsstrategi stiller gennem 6 temaer skarpt på, hvordan dagtilbud og alle dagtilbuds medarbejdere kan skabe de bedst mulige

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Kommunerapport Holstebro Kommune Dagplejen LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunerapport Holstebro Kommune Dagplejen LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Kommunerapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 166 83% - Dagplejere 166 83% - Dagplejepædagoger 0 Forældre 1.041 44% Rapporten består af

Læs mere

Inklusion. hvad er det????

Inklusion. hvad er det???? 1 Inklusion. hvad er det???? Inklusion starter derhjemme ved spisebordet med sproget, et inkluderende sprog, når vi taler om de andre børn i institutionen. I som forældre har en betydelig rolle i inklusionsarbejdet.

Læs mere

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med.

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med. Nr. Søby Børnehave Børnehavens værdier Vi har et fælles værdigrundlag i Nr. Søby Børnehave som danner udgangspunkt for hverdagen. I det følgende afsnit er disse værdier nærmere beskrevet. Værdi: venskaber.

Læs mere

Juvelernes evaluering af fokuspunktet : Inklusion med fokus på venskaber

Juvelernes evaluering af fokuspunktet : Inklusion med fokus på venskaber Juvelernes evaluering af fokuspunktet 2014-2015: Inklusion med fokus på venskaber Bent Madsen, som er chefkonsulent for Centret for inklusion, nævner, at inklusion er en menneskeret. Spørgsmålet for os

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Inklusion og Eksklusion

Inklusion og Eksklusion Inklusion og Eksklusion Inklusion og Eksklusion via billeder! Vælg et billede der får dig til at tænke inklusion og et der får dig til at tænke eksklusion. Fortæl dit hold hvorfor! Giver god debat. Billederne

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Børnemiljøvurdering Filuren 2010

Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Ifølge Dagtilbudsloven skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering mindst hvert tredje år. Formålet med at der stilles krav til børnemiljøet i dagtilbud,

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne på andre voksne, væk fra deres eget hjem og forældrene. Børnehaven er

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 9 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 % - Observatører 1 % Forældre 11 31 % Ældste børn 0 0 % Rapporten består

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I Inklusion i Allerød Kommune Allerød Byråd har i årene 2011 og 2012 afsat en Inklusionspulje til igangsættelse af et målrettet kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagog Ann Just Thodberg og pædagogisk leder Marietta Rosenvinge, Børnehaven Stjernen, Aalborg Kommune BAGGRUND

Beskrevet med input fra pædagog Ann Just Thodberg og pædagogisk leder Marietta Rosenvinge, Børnehaven Stjernen, Aalborg Kommune BAGGRUND 18 Børnecoaching Beskrevet med input fra pædagog Ann Just Thodberg og pædagogisk leder Marietta Rosenvinge, Børnehaven Stjernen, Aalborg Kommune Forståelse af sig selv og andre BAGGRUND Kort om metoden

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 for Kernehuset

Tilsynsrapport 2019 for Kernehuset Tilsynsrapport 2019 for Kernehuset Tilstede: Forældrerepræsentant: Pædagog: Pædagogisk leder: Klyngeleder: Pædagogisk konsulent: Sociale relationer Positiv voksenkontakt hver dag Alle børn har ret til

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

RESULTATRAPPORT RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING. Nørrelandskirkens Børnehus Kommunale institutioner Holstebro Kommune

RESULTATRAPPORT RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING. Nørrelandskirkens Børnehus Kommunale institutioner Holstebro Kommune RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Lege- og Læringsmiljøvurvering 218 RESULTATRAPPORT Nørrelandskirkens Børnehus Kommunale institutioner Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 4 2 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Kvalitet i den generelle sprogstimulerende indsats. Daginstitutionen som sprogligt læringsmiljø

Kvalitet i den generelle sprogstimulerende indsats. Daginstitutionen som sprogligt læringsmiljø Kvalitet i den generelle sprogstimulerende indsats Daginstitutionen som sprogligt læringsmiljø Kvalitet i daginstitutioner Uddannet personale Stærk fælles faglig kultur God normering Ambitiøs og kompetent

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

D.I.I. Grøften - Skovbørnehaven Grøftekanten - D.I.I. Anemonen - D.I.I. Skovkanten Dagplejen i Viby - LANDINSTITUTITONEN 2-KLØVEREN INDSATSOMRÅDER

D.I.I. Grøften - Skovbørnehaven Grøftekanten - D.I.I. Anemonen - D.I.I. Skovkanten Dagplejen i Viby - LANDINSTITUTITONEN 2-KLØVEREN INDSATSOMRÅDER 1 2 Sprog 2-kløveren Status og Sammenhæng I forbindelse med kvalitetsrapporten og samtalen var en af de aftalte udviklingspunkter for dagtilbuddet Vestergård: Sprog: Øget fokus på sproget 0-3 års området.

Læs mere

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner.

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner. 1 I børnehuset ved Noret udspringer vores menneskesyn af den hermeneutiske tilgang, hvilket betyder at det enkelte individ, barn som voksen tillægges betydning og værdi. I tillæg til dette, er vores pædagogiske

Læs mere

Anerkendelse og tidsfaktoren i pædagogisk arbejde Søren Smidt UCC Sm@ucc.dk

Anerkendelse og tidsfaktoren i pædagogisk arbejde Søren Smidt UCC Sm@ucc.dk Anerkendelse og tidsfaktoren i pædagogisk arbejde Søren Smidt UCC Sm@ucc.dk Kontekstualisering Børn & Barndomsliv Moderne barndomsvilkår Dobbeltsocialisering Sommerfuglemodellen Forældresamarbejde Børne(sam)arbejde

Læs mere

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne.

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne. Institutionens værdigrundlag: Vi tager udgangspunkt i Kolding Kommunes værdier: En anderkendende og omsorgsfuld tilgang Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet,

Læs mere

Program for læringsledelse

Program for læringsledelse Program for læringsledelse Dagtilbud og skoler i Kolding Kommune er med i Europas største udviklingsprogram Program for læringsledelse Alle børn fra 0-18 år er målgruppen for et 4-årigt udviklingsprogram

Læs mere

Arbejdet i SFOèrne i Hvidovre baserer sig på en inkluderende tankegang. Inklusion er tanken om at lukke ind at medregne.

Arbejdet i SFOèrne i Hvidovre baserer sig på en inkluderende tankegang. Inklusion er tanken om at lukke ind at medregne. Inklusion Arbejdet i SFOèrne i Hvidovre baserer sig på en inkluderende tankegang. Inklusion kan meget kort defineres som: Inklusion er tanken om at lukke ind at medregne. For SFOèrne i Hvidovre betyder

Læs mere

Hvordan bliver en læringshistorie til?

Hvordan bliver en læringshistorie til? Læringshistorier 1 Hvad er en læringshistorie? Læringshistorier er fortællinger om et barns eller flere børns læring i konkrete situationer. Læringshistorier er en metode til at dokumentere læring, som

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Kære forældre til børn i dagtilbud

Kære forældre til børn i dagtilbud Kære forældre til børn i dagtilbud I Jammerbugt Kommune har vi siden 2007 arbejdet med at udvikle kvaliteten i vores dagtilbud. Det har været et mål, at alle, der arbejder med børn i Jammerbugt Kommune,

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Heldagslegestue Heldagslegestue er et af tre indsatsområder i Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation, der garanterer

Læs mere

2016/2017 MÅL, HANDLINGER OG PÆDAGOGISK BEGRUNDELSE FOR IMPLEMENTERING AF KERNEOMRÅDERNE

2016/2017 MÅL, HANDLINGER OG PÆDAGOGISK BEGRUNDELSE FOR IMPLEMENTERING AF KERNEOMRÅDERNE 2016/2017 MÅL, HANDLINGER OG PÆDAGOGISK BEGRUNDELSE FOR IMPLEMENTERING AF KERNEOMRÅDERNE Indholdsfortegnelse Indledning Pædagogikken i vuggestue og børnehave Mål Pædagogisk begrundelse Handlinger Dokumentation/evaluering

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Børnepanel Styrket Indsats november 2016

Børnepanel Styrket Indsats november 2016 Børnepanel Styrket Indsats november 2016 Indhold Introduktion og læsevejledning... 1 Samarbejde mellem skole og døgntilbud... 2 Inklusion i fællesskaber udenfor systemet... 2 Relationsarbejdet mellem barn

Læs mere

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj 2013 Lupinvejens Børnehave Vi skaber en sammenhængende pædagogik og organisation, der målrettet kan medvirke til at give barnet det gode barneliv samt rumme alle

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Ansøgning om midler til inklusionsudvikling på Skolen på Duevej 2014-2015

Ansøgning om midler til inklusionsudvikling på Skolen på Duevej 2014-2015 Ansøgning om midler til inklusionsudvikling på Skolen på Duevej 2014-2015 Projekttitel Socialt inkluderende praksisanalyse som metode til kollegial samtaleform om inklusion i klassen. Skole Skolen på Duevej

Læs mere

Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016.

Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016. Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016. I Børnehuset Krystallen arbejder vi ud fra Delpolitik for Dagtilbud for Vejle kommune: Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år. Børne- og

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Sct. Georgsgården

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Sct. Georgsgården TILSYN 2018 Tilsynsnotat Børnehaven Sct. Georgsgården 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Børnehaven Sct.Georgs Gården Dato for tilsynet: 9 januar 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere