Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen"

Transkript

1 Københavns Fondsbørs Fax København K, 27. august 1999 Fondsbørsmeddelelse nr. 35 Side 1 af i alt 22 Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen 1. halvår 1999 Regnskabet for første halvår 1999 viser en kraftig fremgang. Driftsresultatet før kursreguleringer udviser en vækst på 65% i forhold til første halvår 1998 (1. halvår 1999: 13,2 mio. kr.) Resultat før skat blev mere end fordoblet i forhold til 1. halvår 1998 og blev på 17,9 mio. kr.. Nettoresultatet blev 12,1 mio. kr. (1. halvår 1998: 4,7 mio. kr.). Selskabet har i første halvår 1999 investeret ca. 225 mio. kr. i ejendomme, hvorefter de samlede investeringsejendomme udgør ca. 1,0 mia. kr. Sammenlægningen Selskabet har indgået aftale om sammenlægning af jeudan-koncernen og Ejendomsselskabet EEC A/S pr Herved dannes en ejendomsvirksomhed med: Investeringsejendomme ca. 1,6 mia. kr. Egenkapital ca. 0,5 mia. kr. Ejendomme: Erhvervsejendomme med et samlet areal ca m2 Boligejendomme med et samlet areal ca m2 Forvaltning andre ejendomme med ca m2 I ALT ca m2 I tilknytning til sammenlægningen har Selskabets bestyrelsen besluttet at udvide aktiekapitalen med nominelt 229 mio. kr. ved anvendelse af bemyndigelsen i Selskabets vedtægter. Emissionen forventes gennemført i 4. kvartal 1999 til markedskurs. Bestyrelsen forventer at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med forslag om ændring af Selskabets navn til jeudan as og nyvalg af revisor på baggrund af sammenlægningen.

2 Fondsbørsmeddelelse nr. 35 Side 2 af i alt 22 Fremtidsudsigter Efter sammenlægningen forventes for regnskabsåret 1999 en fordobling af resultat før værdireguleringer og skat i forhold til Resultat før værdireguleringer og skat forventes at blive ca mio. kr. svarende til en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på ca. 10%. For år 2000 forventes en yderligere betydelig vækst i resultat før kurs- og værdireguleringer til ca mio. kr. Regnskabet, beslutningerne og planerne er beskrevet i vedlagte halvårsregnskab. Med venlig hilsen Ejendomsselskabet EEC A/S Niels Heering Bestyrelsesformand Per W. Hallgren Direktør Yderligere oplysninger: Bestyrelsesformand Niels Heering, tlf /

3 EJENDOMSSELSKABET EEC A/S HALVÅRSREGNSKAB 1999 Side 3 af i alt 22 sider

4 OPLYSNINGER OM SELSKABET Hjemsted Amaliegade 37, 1256 København K. Reg. nr. A/S SE nr Aktiekapital Kr Fondskode Bestyrelse Advokat Niels Heering (formand). Direktør Jens Erik Udsen. Direktør Tommy Pedersen. Direktion Revisorer Advokat Per W. Hallgren. Grothen & Perregaard, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Arthur Andersen, statsautoriserede revisorer. Gorrissen Federspiel Kierkegaard. Ejendomsselskabet EEC A/S -Halvårsmeddelse 27. august 1999 Side 4 af i alt 22 sider

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Hoved- og nøgletal 6 Kommentarer til udviklingen og bestyrelsesbeslutninger 7 Anvendte regnskabsprincipper 13 Resultatopgørelse 14 Balance 15 Noter til halvårsregnskab 17 Ejendomsselskabet EEC A/S -Halvårsmeddelse 27. august 1999 Side 5 af i alt 22 sider

6 KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL (Beløb i t.kr) 30/6 30/6 30/6 30/6 30/6 HOVEDTAL Lejeindtægter m.v Driftsudgifter Bruttoresultat Administrationsudgifter Resultat før finansielle poster Finansielle poster netto Resultat før kursregulering Kursregulering netto Gevinst ved salg af ejendom Resultat før skat og ekstraordinære poster Skat af resultat Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster netto Nettoresultat Investeringsejendomme m.v Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital i alt Hensættelser i alt Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld i alt Passiver i alt NØGLETAL Resultat før skat / gns. egenkapital p.a. 17,8% 10,4% 8,0% 14,1% 3,3% Forrentning af egenkapital p.a. 12,0% 6,1% 6,2% 9,6% 3,3% Egenkapitalens andel af balancen 21% 23% 22% 20% 23% Resultat 1. halvår pr. 100 kr. aktie 8,0 3,5 3,4 5,1 1,7 Indre værdi Børskurs pr. 30. juni Børskurs / indre værdi 0,92 1,13 0,97 0,93 0,96 Beløbsstørrelser anvendt ved beregning af nøgletal, der ikke fremgår af hovedtal : Gns. aktiekapital Gns. egenkapital Definitioner : Resultat pr. 100 kr. aktie : Resultat før ekstraordinære poster / gns. aktiekapital x 100. Indre værdi : Egenkapital ultimo / aktiekapital ultimo. Forrentning af egenkapital : Resultat før ekstraordinære poster x 2 / gns. egenkapital. Egenkapitalens andel af balancen : Egenkapital ultimo / balancesum ultimo Side 6 af i alt 22 sider

7 KOMMENTARER TIL UDVIKLINGEN OG BESTYRELSESBESLUTNINGER Sammenlægning af Ejendomsselskabet EEC A/S og jeudan-koncernen. Selskabet har den 27. august 1999 indgået aftale med jeudan-koncernen om sammenlægning af de 2 virksomheder. Sammenlægningen foretages med virkning fra den 1. juli 1999, og sker i praksis ved: Ejendomsselskabet EEC A/S erhverver samtlige anparter i jeudan Invest ApS, hvis eneste aktivitet er 100% ejerskab af jeudan Ejendomme A/S. Ejendomsselskabet EEC A/S erhverver samtlige aktier i jeudan Ejendomsadministration A/S. Ejendomsselskabet EEC A/S erhverver aktiviteterne i jeudan Bygningsservice A/S. Aktiviteterne overføres efterfølgende til et selvstændigt selskab - jeudan Byg A/S. jeudan-koncernen ejes 100 % af Jens Erik Udsen, som er 3. generation. Jens Erik Udsen har ledet koncernen de seneste 15 år. Sammenlægningen sker som led i et generationsskifte. jeudan-koncernen, der havde 100 års jubilæum i oktober 1998, er ejer af 39 boligudlejningsejendomme i København med et samlet areal på ca m². Ejendommene indeholder boliglejemål og 200 erhvervslejemål. jeudan Bygningsservice A/S udfører vedligehold og renovering på såvel egne som øvrige udlejningsejendomme og omsætter årligt for ca mio. kr. jeudan-koncernen beskæftiger ialt ca. 90 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i jeu- DAN Bygningsservice A/S. senere år haft et ønske om en mere afbalanceret fordeling af bolig- og erhvervsejendomme. Yderligere har selskabet haft planer om etablering af en servicevirksomhed, dels med henblik på at opfylde de stigende krav fra erhvervslejere om supplerende serviceydelser og dels med henblik på selv at kunne udføre vedligeholdelses- og renoveringsopgaver på egne ejendomme og ejendomme selskabet har i administration. Direkør Jens Erik Udsen fratræder som direktør i selskaberne i løbet af efteråret, men fortsætter som bestyrelsesmedlem i Ejendomsselskabet EEC A/S, hvor han har været medlem siden maj Ejendomsselskabet EEC A/S vil, som led i sammenlægningen, skifte navn til jeudan as på den kommende ekstraordinære generalforsamling. Ejendomsselskabet EEC A/S' nuværende bestyrelse: Bestyrelsesformand, advokat Niels Heering, direktør Jens Erik Udsen og adm. direktør Tommy Pedersen fortsætter som bestyrelse for det nye jeudan as og samtlige datterselskaber. Ejendomsselskabet EEC A/S' nuværende direktion, direktør Per W. Hallgren fortsætter som direktion for det nye jeudan as og samtlige datterselskaber. Ejendomsselskabet EEC A/S, hvis ejendomsportefølje for ca. 75% vedkommende består af kontorejendomme i København, har gennem de Side 7 af i alt 22 sider

8 KOMMENTARER TIL UDVIKLINGEN OG BESTYRELSESBESLUTNINGER Værdiansættelse. I forbindelse med undersøgelse af mulighederne for sammenlægning af de 2 virksomheder, er samtlige jeudan-koncernens ejendomme og samtlige danske ejendomme tilhørende Ejendomsselskabet EEC A/S i juni måned vurderet af henholdsvis ejendomsmægler og valuar Chr. Hjort A/S i Rødovre og ejendomsmægler og valuar Sadolin & Albæk A/S i København. To mindre tyske ejendomme tilhørende Ejendomselskabet EEC A/S er ikke vurderet eksternt. Ejendomsselskabet EEC A/S' ejendomme er samlet vurderet af valuarerne til en markedsværdi, der overstiger den samlede bogførte værdi pr. 30. juni 1999 med et mindre beløb. Selskabet har ikke foretaget regulering af værdiansættelsen pr. 30. juni 1999 under hensyntagen til beløbets størrelse, samt at en væsentlig del af beløbet vedrører kontortårnene i PARKEN, som selskabet har erhvervet betinget af matrikulær udstykning. Udstykningen forventes afsluttet inden årets udgang. jeudan-koncernens 39 ejendomme er samlet vurderet af valuarerne til en markedsværdi på ca. 490 mio. kr., svarende til ca kr. pr. m². Efter regulering af den bogførte værdi til markedsværdi udgør den samlede anskaffelsessum for anparterne ca. 305 mio. kr. svarende til egenkapitalen i jeudan Invest ApS Anskaffelsessummen for aktierne i jeudan Ejendomsadministration A/S udgør ca. 1 mio. kr. svarende til den samlede egenkapital pr. 30. juni Finansiering Ejendommene finansieres ved udvidelse af selskabets aktiekapital samt ved optagelse af realkreditlån og banklån. Ved anvendelse af bemyndigelsen i selskabets vedtægter, har selskabets bestyrelse besluttet at udvide selskabets aktiekapital med foreløbigt nom. 229 mio. kr., hvorefter den samlede aktiekapital udgør nom. 380 mio. kr. Selskabet forventer et samlet provenue på ca. 300 mio. kr., hvorefter den samlede egenkapital udgør ca. 500 mio. kr. jeudan Holding A/S, der ejes 100% af Jens Erik Udsen, tegner nom. 95 mio. kr. af den samlede kapitaludvidelse, hvorefter jeudan Holding A/S vil besidde aktier i Ejendomsselskabet EEC A/S svarende til ca. 25% af den samlede aktiekapital. Den resterende kapitaludvidelse nom. 134 mio. kr. forventes afsat primært til eksisterende aktionærer. Selskabet har modtaget positive tilkendegivelser herom. Emissionen forventes gennemført i 4. kvartal 1999 til markedskurs. Aftalen er betinget af emissionens gennemførelse inden udgangen af Det nye jeudan as. Det børsnoterede moderselskab Ejendomsselskabet EEC A/S forventes at foretage navneskifte på den kommende ekstraordinære generalforsamling til jeudan as. Anskaffelsessummen for aktiviteterne i jeudan Bygningsservice A/S udgør ca. 1,6 mio. kr., hvoraf good-will udgør 1,0 mio. kr. Side 8 af i alt 22 sider

9 KOMMENTARER TIL UDVIKLINGEN OG BESTYRELSESBESLUTNINGER jeudan as' samlede balance vil udgøre ca. 1,6 mia. kr. med en egenkapital på 0,5 mia. kr. svarende til en egenkapitalandel på ca. 30%. Ejendomsporteføljen vil indeholde 34 erhvervsejendomme med et samlet areal på ca m²og 47 boligejendomme med et samlet areal på ca m². Yderligere har koncernen forvaltning af ejendomme på ialt ca m²- i alt ca m². Selskabet vil herefter være blandt de største børsnoterede ejendomsselskab i Danmark. Selskabet vil fortsat beskæftige sig med køb, salg og drift af ejendomme og fortsat følge en styret væksttrategi indenfor forretningsområderne: Investering Forvaltning Vedligehold Renovering Service & Renhold Salg og Udlejning Projektering Selskabets soliditetskrav vil fortsat være en egenkapital på ca. 25% af de samlede investeringer. Selskabet har således p.t. en investeringskapacitet på ca. 0,5 mia. kr. ved en soliditet på 25%. Ekstraordinær generalforsamling. Under forudsætning af at den betingede aftale bliver endelig forventer Selskabets bestyrelse at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med forslag om ændring af navn til jeudan as. Yderligere vil bestyrelsen foreslå, at jeudan koncernens revisor Deloitte & Touche, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab bliver indvalgt som ny revisor for selskabet og Grothen & Perregaard, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab genvalgt som revisor for selskabet. Herefter vil selskabets revisorer bestå af Grothen & Perregaard, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og Deloitte & Touche, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Ejendomsinvesteringerne vil fortsat være koncentreret mod danske kontor- og boligejendomme. Koncernen vil beskæftige ialt ca. 100 medarbejdere. De årlige bruttoindtægter forventes at udgøre ca. 200 mio. kr. og resultat før kurs- og værdireguleringer forventes for et fuldt regnskabsår at udgøre ca mio. kr., svarende til ca. 8-10% af koncernens egenkapital. Selskabets målsætning er fortsat et resultat før kurs- og værdireguleringer på ca. 10% af egenkapitalen. Side 9 af i alt 22 sider

10 KOMMENTARER TIL UDVIKLINGEN OG BESTYRELSESBESLUTNINGER Regnskabsberetning Selskabet har i 1. halvår 1999 realiseret et resultat før skat på t.kr mod t.kr for 1. halvår 1998 og et resultat efter skat på t.kr mod t.kr for 1. halvår Resultat før skat svarer til en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på 17,8% p.a. og resultat efter skat svarer til en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på 12,0% p.a. Selskabets bestyrelse anser resultatet for tilfredsstillende, og det realiserede resultat for 1. halvår 1999 er i overensstemmelse med de resultatforventninger for regnskabsåret 1999 som blev offentliggjort ved årsregnskabsmeddelelsen for 1998 den 23. februar Fremgangen kan i al væsentlighed henføres til: Ejendomsinvesteringer i 1. halvår 1999 på t.kr , samt ejendomsinvesteringer i Udlejningsprocent på 99,8. Fortjeneste ved salg af ejendommen Halmstadsgade 2, Århus. De samlede lejeindtægter m.v. er steget med 49% til t.kr og ejendommenes driftsudgifter er steget med t.kr Lejeindtægter m.v og driftsudgifter er specificeret i note 1 og 2, hvortil der henvises. Selskabet fastholder fortsat en tilfredsstillende udlejningsprocent på 99,8%. På trods af, at selskabet i 1. halvår 1999 har modtaget en del opsigelser af lejemål er det lykkedes at fastholde udlejningsprocenten. Opsagte lejemål udlejes ofte inden udløb af uopsigelighedsperioden og der er i 1. halvår foretaget udlejning af ca m². Generelt fastholdes lejeniveauet, men i udvalgte områder konstateres et stigende lejeniveau. Selskabets boliglejemål er fuldt udlejet. Bruttoresultatet er steget med 48% til t.kr Selskabets administrationsomkostninger incl. afskrivninger er steget til t.kr Stigningen kan dels henføres til en mindre styrkelse af organisationen og dels at selskabet med virkning fra 1. april 1999 har købt en ejendomsadministration bestående af 70 ejendomme. Købet af ejendomsadministrationen er udgiftsført i 1. halvår Administrationsprocenten, beregnet som forholdet mellem administrationsomkostningerne og de samlede indtægter, er steget fra 5,3% i 1998 til 6,6% i Administrationsprocenten forventes at kunne fastholdes på godt 5% for hele året. De samlede finansieringsomkostninger udgør t.kr mod t.kr i 1. halvår Resultat før kursregulering er steget med t.kr og udgør t.kr mod t.kr i 1. halvår Stigningen i resultat før kursregulering, der er et udtryk for selskabets ordinære resultat, kan alene henføres til foretagne ejendomsinvesteringer, og kan således betragtes som et varigt løft af selskabets indtjeningsniveau. Selskabet har i 1. halvår 1999 realiseret en samlet kursgevinst på t.kr Selskabet har omlagt realkreditlån og herved realiseret en kursgevinst på t.kr , samt tilbageført nedskrivning på sælgerpantebreve på t.kr 178, indfriet af debitor til kurs 100. Side 10 af i alt 22 sider

11 KOMMENTARER TIL UDVIKLINGEN OG BESTYRELSESBESLUTNINGER Konverteringen medfører ikke øgede renteudgifter for selskabet. Siden låneomlægningen blev gennemført er kursen på de underliggende obligationer faldet væsentligt. Datterselskabet EEC III A/S har med virkning pr. 1. maj 1999 solgt ejendommen Halmstadsgade 2, Århus. Ved salget har datterselskabet realiseret en samlet fortjeneste på t.kr Selskabet har i 1. halvår 1999 reguleret den udskudte skat med t.kr , hvorefter den samlede hensættelse til udskudt skat udgør t.kr Selskabets likviditetsberedskab udgør ca. 50 mio. kr., svarende til 53% af de årlige lejeindtægter m.v. Ejendomsinvesteringer Som oplyst ved fondsbørsmeddelelse nr. 30 af 23. februar 1999 indgik Selskabet i januar måned 1999 betinget aftale med Finansieringsselskabet Gefion A/S om køb af de 3 kontortårne beliggende i PARKEN i København. Den samlede købesum incl. handelsomkostninger udgjorde 223 mio. kr., og ejendommene er overdraget med virkning fra den 1. januar Ejendommenes samlede nettoresultat udgør årligt t.kr , svarende til et afkast på ca. 8,2%. Aftalen om køb er betinget af, at der opnås tilladelse til udstykning. Der foreligger i dag de nødvendige tilladelser til udmatrikuleringen og handlen forventes endeligt gennemført i 2. halvår Købet er i første omgang finansieret ved overtagelse af eksisterende realkreditlån på ca. 147 mio. kr. og optagelse af en mellemfinansiering på ca. 76 mio. kr. Mellemfinansieringen vil i 2. halvår 1999 blive indfriet ved optagelse af et langfristet banklån på ca. 33 mio. kr. samt egenfinansiering på ca. 43 mio. kr. Optionsordning Der er indgået optionsordning med ledende medarbejdere på køb af stk. aktier i Selskabet til kurs % p.a. Optionsordningen er 3-årig med 1/3 pr. år. År 2000 Selskabets finans- og administrationssystemer er i 1. halvår 1999 blevet opgraderet, således at de kan håndtere skiftet til år På øvrige områder er det ledelsens opfattelse, at årtusindeskiftet ikke væsentligt vil påvirke selskabets drift. Selskabet har udarbejdet planer for et nødberedskab bestående af ejendomsfunktionærer, der vil være istand til at afhjælpe eventuelle driftsforstyrelser på selskabets ejendomme i forbindelse med årsskiftet. Yderligere forhandlinger. Selskabet fører p.t. forhandlinger om yderligere køb af ejendomme. Forhandlingerne omfatter en samlet investering på ca. 100 mio. kr. og forventes afsluttet i 4. kvartal 1999 med et positivt resultat. Udover disse investeringer forventer selskabet ikke væsentlige investeringsaktiviteter i Fremtidsudsigter Idet sammenlægningen af de 2 koncerner gennemføres med virkning fra den 1. juli 1999, forventes for 1999 et resultat før kurs- og værdireguleringer på ca. 33 til 35 mio. kr. sammenlignet med 16,5 mio. kr. i Side 11 af i alt 22 sider

12 KOMMENTARER TIL UDVIKLINGEN OG BESTYRELSESBESLUTNINGER Hertil kommer eventuelle værdireguleringer af ejendommene pr. 31. december 1999, der udfra de i dag kendte forhold, de foreliggende valuarvurderinger, samt at købsaftalen vedrørende kontortårnene i PARKEN er gjort endelig, skønnes at kunne udgøre ca mio. kr. For år 2000 forventes en yderligere betydelig vækst i resultat før kurs- og værdireguleringer til ca mio. kr. Side 12 af i alt 22 sider

13 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Halvårsregnskabet for 1999 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og god regnskabsskik, herunder gældende danske vejledninger og de af Københavns Fondsbørs fastlagte retningslinier for børsnoterede selskaber. Der er ikke sket ændringer i regnskabsprincipperne i forhold til sidste år. Lejeindtægter m.v. Selskabets indtægter repræsenterer primært halvårets driftsindtægter fra udlejningsejendomme samt administrationshonorar for eksterne ejendomme. Materielle anlægsaktiver Selskabets grunde og bygninger er opført til markedsværdi. Betydende ændringer i markedsværdien føres over resultatopgørelsen. Opskrivninger bindes i posten opskrivningshenlæggelser under egenkapitalen. Investeringer i grunde og bygninger beliggende i udlandet, som er helt eller delvis finansieret i lokal udenlandsk valuta, værdiansættes i lighed med tilsvarende indenlandske aktiver til markedsværdi. Værdiregulering på udenlandske grunde og bygninger, som modsvarer valutakursreguleringer af lån optaget i lokal valuta, driftsføres. Særindretninger og installationer opføres til anskaffelsespris og afskrives over den forventede driftsøkonomiske brugstid. Låneomkostningerne opføres til anskaffelsespris og afskrives lineært over et åremål svarende til restløbetiden af finansieringsgælden. markedsværdien, hvis denne er lavere. Egne aktier er optaget til anskaffelsespris eller til markedsværdien, hvis denne er lavere. Under egenkapitalen er der optaget en reserve på et tilsvarende beløb. Kapitalandele i datterselskaber Kapitalandele i datterselskaber er værdiansat efter indre værdis metode (equity-metoden). Resultat og egenkapital i årsregnskabet for Ejendomsselskabet EEC A/S stemmer herefter overens med koncernregnskabet. Tilgodehavender Værdiansættelsen er foretaget på grundlag af en vurdering af de enkelte tilgodehavender. Behandling af poster i fremmed valuta Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta omregnes til statusdagens kurs. Ydelser, der er betalbare i fremmed valuta, bogføres til kursen på transaktionstidspunktet. Kursreguleringer er indeholdt i resultatopgørelsen. Skat Selskabet bogfører den indkomstskat, der hviler på resultatet før indkomstskat, som enten skyldig eller udskudt skat i balancen med 32%. Ved ændringer af skattesatsen reguleres den udskudte skat, således at den til enhver tid svarer til den skatteforpligtelse, der vil blive udløst, såfremt selskabets nettoaktiver bliver afhændet til de bogførte værdier. Maskiner og inventar opføres til anskaffelsespris og afskrives over den forventede driftsøkonomiske brugstid. Småanskaffelser under kr er udgiftsført i resultatopgørelsen. Finansielle anlægsaktiver Værdipapirer opføres til anskaffelsespris eller til Side 13 af i alt 22 sider

14 RESULTATOPGØRELSE (Beløb i t.kr) KONCERN MODERSELSKAB 30/6 30/6 30/6 30/6 RESULTATOPGØRELSE NOTE Lejeindtægter m.v Driftsudgifter Bruttoresultat Administrationsudgifter Resultat før kapitalandele Resultat i datterselskaber Resultat før finansielle poster Renteindtægter og lignende indtægter Renteudgifter og lignende udgifter Resultat før kursregulering Kursregulering netto Gevinst ved salg af ejendom Resultat før skat Skat af resultat NETTORESULTAT Side 14 af i alt 22 sider

15 BALANCE (Beløb i t.kr) KONCERN MODERSELSKAB AKTIVER NOTE 30/ / / / Materielle anlægsaktiver Investeringsejendomme Maskiner og inventar Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i datterselskaber Aktier Pantebreve Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavende i forbindelse med ejendoms salg Tilgodehavende hos lejere Tilgodehavende hos datterselskab Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT Side 15 af i alt 22 sider

16 KONCERN MODERSELSKAB PASSIVER NOTE 30/ / / / Egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelse Valutakursregulering Datterselskabsreserve Reserve for egne aktier Overført resultat Egenkapital i alt Hensættelser Udskudt skat Hensat til istandsættelse / vedligeholdelse Hensættelser i alt Langfristet gæld Danske realkreditlån Tyske realkreditlån Banklån Deposita Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Kortfristet del af langfristet gæld Bankgæld Gæld til datterselskaber Modtagne forudbetaling fra lejere Anden gæld Kortfristet gæld i alt PASSIVER I ALT Side 16 af i alt 22 sider

17 NOTER TIL HALVÅRSREGNSKABET (Beløb i t.kr) 1. Lejeindtægter m.v MODERSELSKAB KONCERN Lejeindtægter fra investeringsejendomme Omsætning udlejningsafdeling Omsætning teknisk afdeling Øvrige indtægter Driftsudgifter MODERSELSKAB KONCERN Driftsudgifter investeringsejendomme Direkte omkostninger udlejningsafdeling Vareforbrug teknisk afdeling Kursregulering netto MODERSELSKAB KONCERN Kursgevinst ved indfrielse af lån Omkostninger ved indfrielse af lån Tilbageførsel af nedskrivning pantebreve, indfriet af debitor til kurs Selskabsskat MODERSELSKAB KONCERN Skat af ordinært resultat Skat af ekstraordinære poster Aktuel skat Udskudt skat Side 17 af i alt 22 sider

18 NOTER TIL HALVÅRSREGNSKABET (Beløb i t.kr) Udskudt skat Udskudt skat 1/ Udskudt skat i halvåret Udskudt skat 30/ Den udskudte skat vedrører anlægsaktiver. 5. Gevinst ved salg af ejendom Datterselskabet Ejendomsselskabet EEC III A/S har solgt ejendommen Halmstadsgade 2, Århus med skæringsdato 1. maj Ved salget har datterselskabet realiseret en samlet gevinst på t.kr Materielle anlægsaktiver Installatio- Låne- Investe- Udlejnings- ner og sær- omkost- ringsejen- Maskiner KONCERN ejendomme indretninger ninger domme i alt og inventar Anskaffelsespriser 1/ Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Anskaffelsespriser 30/ Valutakursregulering 1/ Regulering i årets løb Valutakursregulering 30/ Opskrivning 1/ Regulering i årets løb Opskrivning 31/ Nedskrivning 1/ Regulering i årets løb Nedskrivning 31/ Akkumulerede afskrivninger 1/ Årets afskrivninger Afgang i årets løb Akkumulerede afskrivninger 30/ Bogført værdi 30/ Bogført værdi 31/ Side 18 af i alt 22 sider

19 NOTER TIL HALVÅRSREGNSKABET (Beløb i t.kr) Den offentlige vurdering af koncernens danske ejendomme udgør t.kr Den bogførte værdi af koncernens danske ejendomme andrager t.kr Til sikkerhed for obligationslån og tyske prioritetslån er der i koncernens ejendomme tinglyst pantsikkerhed for t.kr og for t.d-mark Til sikkerhed for øvrige gældsforpligtelser er der i koncernens ejendomme tinglyst ejerpantebreve på t.kr , skadesløsbreve på t.kr og Grundschuldbriefe på t.d-mark Materielle anlægsaktiver (fortsat) Installatio- Låne- Investe- Udlejnings- ner og sær- omkost- ringsejen- Maskiner MODERSELSKAB ejendomme indretninger ninger domme i alt og inventar Anskaffelsespriser 1/ Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Anskaffelsespriser 30/ Valutakursregulering 1/ Regulering i årets løb Valutakursregulering 30/ Opskrivning 1/ Regulering i årets løb Opskrivning 31/ Nedskrivning 1/ Regulering i årets løb Nedskrivning 31/ Akkumulerede afskrivninger 1/ Årets afskrivninger Afgang i årets løb Akkumulerede afskrivninger 30/ Bogført værdi 30/ Bogført værdi 31/ Den offentlige vurdering af selskabets danske ejendomme udgør t.kr Den bogførte værdi af selskabets danske ejendomme andrager t.kr Til sikkerhed for obligationslån og tyske prioritetslån er der i selskabets ejendomme tinglyst pantsikkerhed for t.kr og for t.d-mark Til sikkerhed for øvrige gældsforpligtelser er der i selskabets ejendomme tinglyst ejerpantebreve på t.kr , skadesløsbreve på t.kr og Grundschuldbriefe på t.d-mark Side 19 af i alt 22 sider

20 NOTER TIL HALVÅRSREGNSKABET (Beløb i t.kr) 7. Finansielle anlægsaktiver Egne Øvrige Aktier Pante- KONCERN aktier aktier i alt breve Anskaffelsespriser 1/ Tilgang Afgang Anskaffelsespriser 30/ Nedskrivning 1/ Årets nedskrivninger Tilbageførsel af nedskrivning Nedskrivning 30/ Bogført værdi 30/ Bogført værdi 31/ Side 20 af i alt 22 sider

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling.

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 17 26 16 49 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Årsrapport // 2012 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

U DBUD AF 2.682.706 STK.

U DBUD AF 2.682.706 STK. Dette prospekt findes i engelsk oversættelse. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser er den danske ordlyd gældende. U DBUD AF 2.682.706 STK. NYE AKTIER Á NOMINELT KR. 10 0 TIL KURS 235 Dette prospekt

Læs mere

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2004 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2000

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2000 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2000 København 28. februar 2001 Olicom A/S, hvis aktier er noteret på Københavns Fondsbørs og NASD's OTC Bulletin Board (OLCMF) i USA, offentliggør i dag regnskabsmeddelelse for

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER

BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER Årsrapport 2003 Frederiksgade 6 Box 119, 7800 Skive Telefon 97 52 33 66 Telefax 97 51 06 96 SWIFT: SALL DK 22 CVR nr. 37760412 www.sallingbank.dk - sb@sallingbank.dk REPRÆSENTANTSKABET Isenkræmmer Hans

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00.

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr.52 / 2010 Hellerup, 28. september 2010 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Bestyrelsen

Læs mere

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 1 Selskab Gyldendal A/S Klareboderne 3 1001 København K CVR-nr. 58 20 01 15 Hjemstedskommune: København Land: Danmark Telefon: 33 75 55 55 Telefax: 33 75 55 56 Internet: www.gyldendal.dk

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 128 Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 134 NOTe 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og

Læs mere