Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen"

Transkript

1 Københavns Fondsbørs Fax København K, 27. august 1999 Fondsbørsmeddelelse nr. 35 Side 1 af i alt 22 Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen 1. halvår 1999 Regnskabet for første halvår 1999 viser en kraftig fremgang. Driftsresultatet før kursreguleringer udviser en vækst på 65% i forhold til første halvår 1998 (1. halvår 1999: 13,2 mio. kr.) Resultat før skat blev mere end fordoblet i forhold til 1. halvår 1998 og blev på 17,9 mio. kr.. Nettoresultatet blev 12,1 mio. kr. (1. halvår 1998: 4,7 mio. kr.). Selskabet har i første halvår 1999 investeret ca. 225 mio. kr. i ejendomme, hvorefter de samlede investeringsejendomme udgør ca. 1,0 mia. kr. Sammenlægningen Selskabet har indgået aftale om sammenlægning af jeudan-koncernen og Ejendomsselskabet EEC A/S pr Herved dannes en ejendomsvirksomhed med: Investeringsejendomme ca. 1,6 mia. kr. Egenkapital ca. 0,5 mia. kr. Ejendomme: Erhvervsejendomme med et samlet areal ca m2 Boligejendomme med et samlet areal ca m2 Forvaltning andre ejendomme med ca m2 I ALT ca m2 I tilknytning til sammenlægningen har Selskabets bestyrelsen besluttet at udvide aktiekapitalen med nominelt 229 mio. kr. ved anvendelse af bemyndigelsen i Selskabets vedtægter. Emissionen forventes gennemført i 4. kvartal 1999 til markedskurs. Bestyrelsen forventer at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med forslag om ændring af Selskabets navn til jeudan as og nyvalg af revisor på baggrund af sammenlægningen.

2 Fondsbørsmeddelelse nr. 35 Side 2 af i alt 22 Fremtidsudsigter Efter sammenlægningen forventes for regnskabsåret 1999 en fordobling af resultat før værdireguleringer og skat i forhold til Resultat før værdireguleringer og skat forventes at blive ca mio. kr. svarende til en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på ca. 10%. For år 2000 forventes en yderligere betydelig vækst i resultat før kurs- og værdireguleringer til ca mio. kr. Regnskabet, beslutningerne og planerne er beskrevet i vedlagte halvårsregnskab. Med venlig hilsen Ejendomsselskabet EEC A/S Niels Heering Bestyrelsesformand Per W. Hallgren Direktør Yderligere oplysninger: Bestyrelsesformand Niels Heering, tlf /

3 EJENDOMSSELSKABET EEC A/S HALVÅRSREGNSKAB 1999 Side 3 af i alt 22 sider

4 OPLYSNINGER OM SELSKABET Hjemsted Amaliegade 37, 1256 København K. Reg. nr. A/S SE nr Aktiekapital Kr Fondskode Bestyrelse Advokat Niels Heering (formand). Direktør Jens Erik Udsen. Direktør Tommy Pedersen. Direktion Revisorer Advokat Per W. Hallgren. Grothen & Perregaard, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Arthur Andersen, statsautoriserede revisorer. Gorrissen Federspiel Kierkegaard. Ejendomsselskabet EEC A/S -Halvårsmeddelse 27. august 1999 Side 4 af i alt 22 sider

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Hoved- og nøgletal 6 Kommentarer til udviklingen og bestyrelsesbeslutninger 7 Anvendte regnskabsprincipper 13 Resultatopgørelse 14 Balance 15 Noter til halvårsregnskab 17 Ejendomsselskabet EEC A/S -Halvårsmeddelse 27. august 1999 Side 5 af i alt 22 sider

6 KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL (Beløb i t.kr) 30/6 30/6 30/6 30/6 30/6 HOVEDTAL Lejeindtægter m.v Driftsudgifter Bruttoresultat Administrationsudgifter Resultat før finansielle poster Finansielle poster netto Resultat før kursregulering Kursregulering netto Gevinst ved salg af ejendom Resultat før skat og ekstraordinære poster Skat af resultat Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster netto Nettoresultat Investeringsejendomme m.v Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital i alt Hensættelser i alt Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld i alt Passiver i alt NØGLETAL Resultat før skat / gns. egenkapital p.a. 17,8% 10,4% 8,0% 14,1% 3,3% Forrentning af egenkapital p.a. 12,0% 6,1% 6,2% 9,6% 3,3% Egenkapitalens andel af balancen 21% 23% 22% 20% 23% Resultat 1. halvår pr. 100 kr. aktie 8,0 3,5 3,4 5,1 1,7 Indre værdi Børskurs pr. 30. juni Børskurs / indre værdi 0,92 1,13 0,97 0,93 0,96 Beløbsstørrelser anvendt ved beregning af nøgletal, der ikke fremgår af hovedtal : Gns. aktiekapital Gns. egenkapital Definitioner : Resultat pr. 100 kr. aktie : Resultat før ekstraordinære poster / gns. aktiekapital x 100. Indre værdi : Egenkapital ultimo / aktiekapital ultimo. Forrentning af egenkapital : Resultat før ekstraordinære poster x 2 / gns. egenkapital. Egenkapitalens andel af balancen : Egenkapital ultimo / balancesum ultimo Side 6 af i alt 22 sider

7 KOMMENTARER TIL UDVIKLINGEN OG BESTYRELSESBESLUTNINGER Sammenlægning af Ejendomsselskabet EEC A/S og jeudan-koncernen. Selskabet har den 27. august 1999 indgået aftale med jeudan-koncernen om sammenlægning af de 2 virksomheder. Sammenlægningen foretages med virkning fra den 1. juli 1999, og sker i praksis ved: Ejendomsselskabet EEC A/S erhverver samtlige anparter i jeudan Invest ApS, hvis eneste aktivitet er 100% ejerskab af jeudan Ejendomme A/S. Ejendomsselskabet EEC A/S erhverver samtlige aktier i jeudan Ejendomsadministration A/S. Ejendomsselskabet EEC A/S erhverver aktiviteterne i jeudan Bygningsservice A/S. Aktiviteterne overføres efterfølgende til et selvstændigt selskab - jeudan Byg A/S. jeudan-koncernen ejes 100 % af Jens Erik Udsen, som er 3. generation. Jens Erik Udsen har ledet koncernen de seneste 15 år. Sammenlægningen sker som led i et generationsskifte. jeudan-koncernen, der havde 100 års jubilæum i oktober 1998, er ejer af 39 boligudlejningsejendomme i København med et samlet areal på ca m². Ejendommene indeholder boliglejemål og 200 erhvervslejemål. jeudan Bygningsservice A/S udfører vedligehold og renovering på såvel egne som øvrige udlejningsejendomme og omsætter årligt for ca mio. kr. jeudan-koncernen beskæftiger ialt ca. 90 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i jeu- DAN Bygningsservice A/S. senere år haft et ønske om en mere afbalanceret fordeling af bolig- og erhvervsejendomme. Yderligere har selskabet haft planer om etablering af en servicevirksomhed, dels med henblik på at opfylde de stigende krav fra erhvervslejere om supplerende serviceydelser og dels med henblik på selv at kunne udføre vedligeholdelses- og renoveringsopgaver på egne ejendomme og ejendomme selskabet har i administration. Direkør Jens Erik Udsen fratræder som direktør i selskaberne i løbet af efteråret, men fortsætter som bestyrelsesmedlem i Ejendomsselskabet EEC A/S, hvor han har været medlem siden maj Ejendomsselskabet EEC A/S vil, som led i sammenlægningen, skifte navn til jeudan as på den kommende ekstraordinære generalforsamling. Ejendomsselskabet EEC A/S' nuværende bestyrelse: Bestyrelsesformand, advokat Niels Heering, direktør Jens Erik Udsen og adm. direktør Tommy Pedersen fortsætter som bestyrelse for det nye jeudan as og samtlige datterselskaber. Ejendomsselskabet EEC A/S' nuværende direktion, direktør Per W. Hallgren fortsætter som direktion for det nye jeudan as og samtlige datterselskaber. Ejendomsselskabet EEC A/S, hvis ejendomsportefølje for ca. 75% vedkommende består af kontorejendomme i København, har gennem de Side 7 af i alt 22 sider

8 KOMMENTARER TIL UDVIKLINGEN OG BESTYRELSESBESLUTNINGER Værdiansættelse. I forbindelse med undersøgelse af mulighederne for sammenlægning af de 2 virksomheder, er samtlige jeudan-koncernens ejendomme og samtlige danske ejendomme tilhørende Ejendomsselskabet EEC A/S i juni måned vurderet af henholdsvis ejendomsmægler og valuar Chr. Hjort A/S i Rødovre og ejendomsmægler og valuar Sadolin & Albæk A/S i København. To mindre tyske ejendomme tilhørende Ejendomselskabet EEC A/S er ikke vurderet eksternt. Ejendomsselskabet EEC A/S' ejendomme er samlet vurderet af valuarerne til en markedsværdi, der overstiger den samlede bogførte værdi pr. 30. juni 1999 med et mindre beløb. Selskabet har ikke foretaget regulering af værdiansættelsen pr. 30. juni 1999 under hensyntagen til beløbets størrelse, samt at en væsentlig del af beløbet vedrører kontortårnene i PARKEN, som selskabet har erhvervet betinget af matrikulær udstykning. Udstykningen forventes afsluttet inden årets udgang. jeudan-koncernens 39 ejendomme er samlet vurderet af valuarerne til en markedsværdi på ca. 490 mio. kr., svarende til ca kr. pr. m². Efter regulering af den bogførte værdi til markedsværdi udgør den samlede anskaffelsessum for anparterne ca. 305 mio. kr. svarende til egenkapitalen i jeudan Invest ApS Anskaffelsessummen for aktierne i jeudan Ejendomsadministration A/S udgør ca. 1 mio. kr. svarende til den samlede egenkapital pr. 30. juni Finansiering Ejendommene finansieres ved udvidelse af selskabets aktiekapital samt ved optagelse af realkreditlån og banklån. Ved anvendelse af bemyndigelsen i selskabets vedtægter, har selskabets bestyrelse besluttet at udvide selskabets aktiekapital med foreløbigt nom. 229 mio. kr., hvorefter den samlede aktiekapital udgør nom. 380 mio. kr. Selskabet forventer et samlet provenue på ca. 300 mio. kr., hvorefter den samlede egenkapital udgør ca. 500 mio. kr. jeudan Holding A/S, der ejes 100% af Jens Erik Udsen, tegner nom. 95 mio. kr. af den samlede kapitaludvidelse, hvorefter jeudan Holding A/S vil besidde aktier i Ejendomsselskabet EEC A/S svarende til ca. 25% af den samlede aktiekapital. Den resterende kapitaludvidelse nom. 134 mio. kr. forventes afsat primært til eksisterende aktionærer. Selskabet har modtaget positive tilkendegivelser herom. Emissionen forventes gennemført i 4. kvartal 1999 til markedskurs. Aftalen er betinget af emissionens gennemførelse inden udgangen af Det nye jeudan as. Det børsnoterede moderselskab Ejendomsselskabet EEC A/S forventes at foretage navneskifte på den kommende ekstraordinære generalforsamling til jeudan as. Anskaffelsessummen for aktiviteterne i jeudan Bygningsservice A/S udgør ca. 1,6 mio. kr., hvoraf good-will udgør 1,0 mio. kr. Side 8 af i alt 22 sider

9 KOMMENTARER TIL UDVIKLINGEN OG BESTYRELSESBESLUTNINGER jeudan as' samlede balance vil udgøre ca. 1,6 mia. kr. med en egenkapital på 0,5 mia. kr. svarende til en egenkapitalandel på ca. 30%. Ejendomsporteføljen vil indeholde 34 erhvervsejendomme med et samlet areal på ca m²og 47 boligejendomme med et samlet areal på ca m². Yderligere har koncernen forvaltning af ejendomme på ialt ca m²- i alt ca m². Selskabet vil herefter være blandt de største børsnoterede ejendomsselskab i Danmark. Selskabet vil fortsat beskæftige sig med køb, salg og drift af ejendomme og fortsat følge en styret væksttrategi indenfor forretningsområderne: Investering Forvaltning Vedligehold Renovering Service & Renhold Salg og Udlejning Projektering Selskabets soliditetskrav vil fortsat være en egenkapital på ca. 25% af de samlede investeringer. Selskabet har således p.t. en investeringskapacitet på ca. 0,5 mia. kr. ved en soliditet på 25%. Ekstraordinær generalforsamling. Under forudsætning af at den betingede aftale bliver endelig forventer Selskabets bestyrelse at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med forslag om ændring af navn til jeudan as. Yderligere vil bestyrelsen foreslå, at jeudan koncernens revisor Deloitte & Touche, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab bliver indvalgt som ny revisor for selskabet og Grothen & Perregaard, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab genvalgt som revisor for selskabet. Herefter vil selskabets revisorer bestå af Grothen & Perregaard, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og Deloitte & Touche, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Ejendomsinvesteringerne vil fortsat være koncentreret mod danske kontor- og boligejendomme. Koncernen vil beskæftige ialt ca. 100 medarbejdere. De årlige bruttoindtægter forventes at udgøre ca. 200 mio. kr. og resultat før kurs- og værdireguleringer forventes for et fuldt regnskabsår at udgøre ca mio. kr., svarende til ca. 8-10% af koncernens egenkapital. Selskabets målsætning er fortsat et resultat før kurs- og værdireguleringer på ca. 10% af egenkapitalen. Side 9 af i alt 22 sider

10 KOMMENTARER TIL UDVIKLINGEN OG BESTYRELSESBESLUTNINGER Regnskabsberetning Selskabet har i 1. halvår 1999 realiseret et resultat før skat på t.kr mod t.kr for 1. halvår 1998 og et resultat efter skat på t.kr mod t.kr for 1. halvår Resultat før skat svarer til en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på 17,8% p.a. og resultat efter skat svarer til en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på 12,0% p.a. Selskabets bestyrelse anser resultatet for tilfredsstillende, og det realiserede resultat for 1. halvår 1999 er i overensstemmelse med de resultatforventninger for regnskabsåret 1999 som blev offentliggjort ved årsregnskabsmeddelelsen for 1998 den 23. februar Fremgangen kan i al væsentlighed henføres til: Ejendomsinvesteringer i 1. halvår 1999 på t.kr , samt ejendomsinvesteringer i Udlejningsprocent på 99,8. Fortjeneste ved salg af ejendommen Halmstadsgade 2, Århus. De samlede lejeindtægter m.v. er steget med 49% til t.kr og ejendommenes driftsudgifter er steget med t.kr Lejeindtægter m.v og driftsudgifter er specificeret i note 1 og 2, hvortil der henvises. Selskabet fastholder fortsat en tilfredsstillende udlejningsprocent på 99,8%. På trods af, at selskabet i 1. halvår 1999 har modtaget en del opsigelser af lejemål er det lykkedes at fastholde udlejningsprocenten. Opsagte lejemål udlejes ofte inden udløb af uopsigelighedsperioden og der er i 1. halvår foretaget udlejning af ca m². Generelt fastholdes lejeniveauet, men i udvalgte områder konstateres et stigende lejeniveau. Selskabets boliglejemål er fuldt udlejet. Bruttoresultatet er steget med 48% til t.kr Selskabets administrationsomkostninger incl. afskrivninger er steget til t.kr Stigningen kan dels henføres til en mindre styrkelse af organisationen og dels at selskabet med virkning fra 1. april 1999 har købt en ejendomsadministration bestående af 70 ejendomme. Købet af ejendomsadministrationen er udgiftsført i 1. halvår Administrationsprocenten, beregnet som forholdet mellem administrationsomkostningerne og de samlede indtægter, er steget fra 5,3% i 1998 til 6,6% i Administrationsprocenten forventes at kunne fastholdes på godt 5% for hele året. De samlede finansieringsomkostninger udgør t.kr mod t.kr i 1. halvår Resultat før kursregulering er steget med t.kr og udgør t.kr mod t.kr i 1. halvår Stigningen i resultat før kursregulering, der er et udtryk for selskabets ordinære resultat, kan alene henføres til foretagne ejendomsinvesteringer, og kan således betragtes som et varigt løft af selskabets indtjeningsniveau. Selskabet har i 1. halvår 1999 realiseret en samlet kursgevinst på t.kr Selskabet har omlagt realkreditlån og herved realiseret en kursgevinst på t.kr , samt tilbageført nedskrivning på sælgerpantebreve på t.kr 178, indfriet af debitor til kurs 100. Side 10 af i alt 22 sider

11 KOMMENTARER TIL UDVIKLINGEN OG BESTYRELSESBESLUTNINGER Konverteringen medfører ikke øgede renteudgifter for selskabet. Siden låneomlægningen blev gennemført er kursen på de underliggende obligationer faldet væsentligt. Datterselskabet EEC III A/S har med virkning pr. 1. maj 1999 solgt ejendommen Halmstadsgade 2, Århus. Ved salget har datterselskabet realiseret en samlet fortjeneste på t.kr Selskabet har i 1. halvår 1999 reguleret den udskudte skat med t.kr , hvorefter den samlede hensættelse til udskudt skat udgør t.kr Selskabets likviditetsberedskab udgør ca. 50 mio. kr., svarende til 53% af de årlige lejeindtægter m.v. Ejendomsinvesteringer Som oplyst ved fondsbørsmeddelelse nr. 30 af 23. februar 1999 indgik Selskabet i januar måned 1999 betinget aftale med Finansieringsselskabet Gefion A/S om køb af de 3 kontortårne beliggende i PARKEN i København. Den samlede købesum incl. handelsomkostninger udgjorde 223 mio. kr., og ejendommene er overdraget med virkning fra den 1. januar Ejendommenes samlede nettoresultat udgør årligt t.kr , svarende til et afkast på ca. 8,2%. Aftalen om køb er betinget af, at der opnås tilladelse til udstykning. Der foreligger i dag de nødvendige tilladelser til udmatrikuleringen og handlen forventes endeligt gennemført i 2. halvår Købet er i første omgang finansieret ved overtagelse af eksisterende realkreditlån på ca. 147 mio. kr. og optagelse af en mellemfinansiering på ca. 76 mio. kr. Mellemfinansieringen vil i 2. halvår 1999 blive indfriet ved optagelse af et langfristet banklån på ca. 33 mio. kr. samt egenfinansiering på ca. 43 mio. kr. Optionsordning Der er indgået optionsordning med ledende medarbejdere på køb af stk. aktier i Selskabet til kurs % p.a. Optionsordningen er 3-årig med 1/3 pr. år. År 2000 Selskabets finans- og administrationssystemer er i 1. halvår 1999 blevet opgraderet, således at de kan håndtere skiftet til år På øvrige områder er det ledelsens opfattelse, at årtusindeskiftet ikke væsentligt vil påvirke selskabets drift. Selskabet har udarbejdet planer for et nødberedskab bestående af ejendomsfunktionærer, der vil være istand til at afhjælpe eventuelle driftsforstyrelser på selskabets ejendomme i forbindelse med årsskiftet. Yderligere forhandlinger. Selskabet fører p.t. forhandlinger om yderligere køb af ejendomme. Forhandlingerne omfatter en samlet investering på ca. 100 mio. kr. og forventes afsluttet i 4. kvartal 1999 med et positivt resultat. Udover disse investeringer forventer selskabet ikke væsentlige investeringsaktiviteter i Fremtidsudsigter Idet sammenlægningen af de 2 koncerner gennemføres med virkning fra den 1. juli 1999, forventes for 1999 et resultat før kurs- og værdireguleringer på ca. 33 til 35 mio. kr. sammenlignet med 16,5 mio. kr. i Side 11 af i alt 22 sider

12 KOMMENTARER TIL UDVIKLINGEN OG BESTYRELSESBESLUTNINGER Hertil kommer eventuelle værdireguleringer af ejendommene pr. 31. december 1999, der udfra de i dag kendte forhold, de foreliggende valuarvurderinger, samt at købsaftalen vedrørende kontortårnene i PARKEN er gjort endelig, skønnes at kunne udgøre ca mio. kr. For år 2000 forventes en yderligere betydelig vækst i resultat før kurs- og værdireguleringer til ca mio. kr. Side 12 af i alt 22 sider

13 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Halvårsregnskabet for 1999 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og god regnskabsskik, herunder gældende danske vejledninger og de af Københavns Fondsbørs fastlagte retningslinier for børsnoterede selskaber. Der er ikke sket ændringer i regnskabsprincipperne i forhold til sidste år. Lejeindtægter m.v. Selskabets indtægter repræsenterer primært halvårets driftsindtægter fra udlejningsejendomme samt administrationshonorar for eksterne ejendomme. Materielle anlægsaktiver Selskabets grunde og bygninger er opført til markedsværdi. Betydende ændringer i markedsværdien føres over resultatopgørelsen. Opskrivninger bindes i posten opskrivningshenlæggelser under egenkapitalen. Investeringer i grunde og bygninger beliggende i udlandet, som er helt eller delvis finansieret i lokal udenlandsk valuta, værdiansættes i lighed med tilsvarende indenlandske aktiver til markedsværdi. Værdiregulering på udenlandske grunde og bygninger, som modsvarer valutakursreguleringer af lån optaget i lokal valuta, driftsføres. Særindretninger og installationer opføres til anskaffelsespris og afskrives over den forventede driftsøkonomiske brugstid. Låneomkostningerne opføres til anskaffelsespris og afskrives lineært over et åremål svarende til restløbetiden af finansieringsgælden. markedsværdien, hvis denne er lavere. Egne aktier er optaget til anskaffelsespris eller til markedsværdien, hvis denne er lavere. Under egenkapitalen er der optaget en reserve på et tilsvarende beløb. Kapitalandele i datterselskaber Kapitalandele i datterselskaber er værdiansat efter indre værdis metode (equity-metoden). Resultat og egenkapital i årsregnskabet for Ejendomsselskabet EEC A/S stemmer herefter overens med koncernregnskabet. Tilgodehavender Værdiansættelsen er foretaget på grundlag af en vurdering af de enkelte tilgodehavender. Behandling af poster i fremmed valuta Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta omregnes til statusdagens kurs. Ydelser, der er betalbare i fremmed valuta, bogføres til kursen på transaktionstidspunktet. Kursreguleringer er indeholdt i resultatopgørelsen. Skat Selskabet bogfører den indkomstskat, der hviler på resultatet før indkomstskat, som enten skyldig eller udskudt skat i balancen med 32%. Ved ændringer af skattesatsen reguleres den udskudte skat, således at den til enhver tid svarer til den skatteforpligtelse, der vil blive udløst, såfremt selskabets nettoaktiver bliver afhændet til de bogførte værdier. Maskiner og inventar opføres til anskaffelsespris og afskrives over den forventede driftsøkonomiske brugstid. Småanskaffelser under kr er udgiftsført i resultatopgørelsen. Finansielle anlægsaktiver Værdipapirer opføres til anskaffelsespris eller til Side 13 af i alt 22 sider

14 RESULTATOPGØRELSE (Beløb i t.kr) KONCERN MODERSELSKAB 30/6 30/6 30/6 30/6 RESULTATOPGØRELSE NOTE Lejeindtægter m.v Driftsudgifter Bruttoresultat Administrationsudgifter Resultat før kapitalandele Resultat i datterselskaber Resultat før finansielle poster Renteindtægter og lignende indtægter Renteudgifter og lignende udgifter Resultat før kursregulering Kursregulering netto Gevinst ved salg af ejendom Resultat før skat Skat af resultat NETTORESULTAT Side 14 af i alt 22 sider

15 BALANCE (Beløb i t.kr) KONCERN MODERSELSKAB AKTIVER NOTE 30/ / / / Materielle anlægsaktiver Investeringsejendomme Maskiner og inventar Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i datterselskaber Aktier Pantebreve Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavende i forbindelse med ejendoms salg Tilgodehavende hos lejere Tilgodehavende hos datterselskab Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT Side 15 af i alt 22 sider

16 KONCERN MODERSELSKAB PASSIVER NOTE 30/ / / / Egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelse Valutakursregulering Datterselskabsreserve Reserve for egne aktier Overført resultat Egenkapital i alt Hensættelser Udskudt skat Hensat til istandsættelse / vedligeholdelse Hensættelser i alt Langfristet gæld Danske realkreditlån Tyske realkreditlån Banklån Deposita Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Kortfristet del af langfristet gæld Bankgæld Gæld til datterselskaber Modtagne forudbetaling fra lejere Anden gæld Kortfristet gæld i alt PASSIVER I ALT Side 16 af i alt 22 sider

17 NOTER TIL HALVÅRSREGNSKABET (Beløb i t.kr) 1. Lejeindtægter m.v MODERSELSKAB KONCERN Lejeindtægter fra investeringsejendomme Omsætning udlejningsafdeling Omsætning teknisk afdeling Øvrige indtægter Driftsudgifter MODERSELSKAB KONCERN Driftsudgifter investeringsejendomme Direkte omkostninger udlejningsafdeling Vareforbrug teknisk afdeling Kursregulering netto MODERSELSKAB KONCERN Kursgevinst ved indfrielse af lån Omkostninger ved indfrielse af lån Tilbageførsel af nedskrivning pantebreve, indfriet af debitor til kurs Selskabsskat MODERSELSKAB KONCERN Skat af ordinært resultat Skat af ekstraordinære poster Aktuel skat Udskudt skat Side 17 af i alt 22 sider

18 NOTER TIL HALVÅRSREGNSKABET (Beløb i t.kr) Udskudt skat Udskudt skat 1/ Udskudt skat i halvåret Udskudt skat 30/ Den udskudte skat vedrører anlægsaktiver. 5. Gevinst ved salg af ejendom Datterselskabet Ejendomsselskabet EEC III A/S har solgt ejendommen Halmstadsgade 2, Århus med skæringsdato 1. maj Ved salget har datterselskabet realiseret en samlet gevinst på t.kr Materielle anlægsaktiver Installatio- Låne- Investe- Udlejnings- ner og sær- omkost- ringsejen- Maskiner KONCERN ejendomme indretninger ninger domme i alt og inventar Anskaffelsespriser 1/ Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Anskaffelsespriser 30/ Valutakursregulering 1/ Regulering i årets løb Valutakursregulering 30/ Opskrivning 1/ Regulering i årets løb Opskrivning 31/ Nedskrivning 1/ Regulering i årets løb Nedskrivning 31/ Akkumulerede afskrivninger 1/ Årets afskrivninger Afgang i årets løb Akkumulerede afskrivninger 30/ Bogført værdi 30/ Bogført værdi 31/ Side 18 af i alt 22 sider

19 NOTER TIL HALVÅRSREGNSKABET (Beløb i t.kr) Den offentlige vurdering af koncernens danske ejendomme udgør t.kr Den bogførte værdi af koncernens danske ejendomme andrager t.kr Til sikkerhed for obligationslån og tyske prioritetslån er der i koncernens ejendomme tinglyst pantsikkerhed for t.kr og for t.d-mark Til sikkerhed for øvrige gældsforpligtelser er der i koncernens ejendomme tinglyst ejerpantebreve på t.kr , skadesløsbreve på t.kr og Grundschuldbriefe på t.d-mark Materielle anlægsaktiver (fortsat) Installatio- Låne- Investe- Udlejnings- ner og sær- omkost- ringsejen- Maskiner MODERSELSKAB ejendomme indretninger ninger domme i alt og inventar Anskaffelsespriser 1/ Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Anskaffelsespriser 30/ Valutakursregulering 1/ Regulering i årets løb Valutakursregulering 30/ Opskrivning 1/ Regulering i årets løb Opskrivning 31/ Nedskrivning 1/ Regulering i årets løb Nedskrivning 31/ Akkumulerede afskrivninger 1/ Årets afskrivninger Afgang i årets løb Akkumulerede afskrivninger 30/ Bogført værdi 30/ Bogført værdi 31/ Den offentlige vurdering af selskabets danske ejendomme udgør t.kr Den bogførte værdi af selskabets danske ejendomme andrager t.kr Til sikkerhed for obligationslån og tyske prioritetslån er der i selskabets ejendomme tinglyst pantsikkerhed for t.kr og for t.d-mark Til sikkerhed for øvrige gældsforpligtelser er der i selskabets ejendomme tinglyst ejerpantebreve på t.kr , skadesløsbreve på t.kr og Grundschuldbriefe på t.d-mark Side 19 af i alt 22 sider

20 NOTER TIL HALVÅRSREGNSKABET (Beløb i t.kr) 7. Finansielle anlægsaktiver Egne Øvrige Aktier Pante- KONCERN aktier aktier i alt breve Anskaffelsespriser 1/ Tilgang Afgang Anskaffelsespriser 30/ Nedskrivning 1/ Årets nedskrivninger Tilbageførsel af nedskrivning Nedskrivning 30/ Bogført værdi 30/ Bogført værdi 31/ Side 20 af i alt 22 sider

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 15. maj 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Kvartalsmeddelelse for perioden 1. januar 31. marts 2000 Resultat før skat

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ROSAHUS ApS. Lergravsvej Ringsted. Årsrapport 1. juli juni 2015

ROSAHUS ApS. Lergravsvej Ringsted. Årsrapport 1. juli juni 2015 ROSAHUS ApS Lergravsvej 23 4100 Ringsted Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/01/2016 Hans Jørgen Lambertsen Dirigent

Læs mere

DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS

DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/02/2015 Erik Hübertz Sørensen Dirigent Side 2

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER

EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER VÆRDIPAPIRER Flere tilfælde afhængig af formålet: 1) Kortsigtet anbringelse. 2) Langsigtet anbringelse. a) Uden indflydelse (ren opsparing). a) Med nogen

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a.

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2007 Halvårsrapport Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf.

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER Egegårdsvej 39, 1 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005 Nordicom A/S Nordicom opnåede i 2005 et resultat før skat på 27,4 mio. kr. ( 2004 15,3 mio. kr.), som er en fremgang på 12,1 mio. kr. i forhold til 2004. Omsætningen i årets i første kvartal udgør 150,6

Læs mere

Bestyrelsen i Schaumann Properties A/S har i dag behandlet delårsrapporten for perioden til , som følger hermed.

Bestyrelsen i Schaumann Properties A/S har i dag behandlet delårsrapporten for perioden til , som følger hermed. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 København K. Hellerup den 31. august 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 / 2006. Delårsrapport for perioden 01.07.2005 til 30.06.2006 Bestyrelsen i Schaumann Properties

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

L.O.B.O. INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

L.O.B.O. INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den L.O.B.O. INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2013 Ulf Winther Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

MJ HOLDING THYBORØN ApS

MJ HOLDING THYBORØN ApS MJ HOLDING THYBORØN ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2014 Jørgen Riise Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S Strandlodsvej 11 2300 København S Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/11/2016 Lisbeth

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015 KÆRBÆK SMEDEN ApS Kærbækvej 21 6823 Ansager Årsrapport 10. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2016 Martin Bjerg Dirigent

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03/2013 Per Frost Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Bertelco Ejendomme A/S CVR - nr c/o Christian Dam-Bertelsen Margrethevej Hellerup

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Bertelco Ejendomme A/S CVR - nr c/o Christian Dam-Bertelsen Margrethevej Hellerup P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Bertelco Ejendomme A/S CVR - nr. 25 35 40 01 c/o Christian Dam-Bertelsen Margrethevej 6 2900 Hellerup Årsrapport 2014 Til Statusbog Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

EJENDOMSSELSKABET D25 ApS

EJENDOMSSELSKABET D25 ApS EJENDOMSSELSKABET D25 ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2013 Brian Icedor Petersen Dirigent (Urevideret)

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015 ICOMON ApS Hobrovej 372 9200 Aalborg SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016 Bjarne Bilenberg Dirigent

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EGHOLM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013

EGHOLM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 EGHOLM ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Jørgen Sejling Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Side 1 af 11 sider OMX Den Nordiske Børs A/S Meddelelse nr. 19/2008 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. februar 2016 Christian Petri

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

1. Ændrede hoved- og nøgletal

1. Ændrede hoved- og nøgletal 1. Ændrede hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2004 2003 2002 2001 2000 Resultat af udlejning... 683 857 1.083 2.038 843 Avance ved salg af lejligheder... 6.792 7.676 7.352 5.943 3.206 Administrationsomkostninger...

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

BYENS KØKKEN CENTER ApS

BYENS KØKKEN CENTER ApS BYENS KØKKEN CENTER ApS Ølsevej 12 4171 Glumsø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/12/2016 Peer Johannsen Dirigent

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 10 1007

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

PROFIL REVISION A-S Korskildeeng Greve Strand

PROFIL REVISION A-S Korskildeeng Greve Strand ES ÅRSRAPPORT 2011/2012 PROFIL REVISION A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Strand CVR nr. 59051318 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Nordicom A/S. Q2 rapport 2005

Nordicom A/S. Q2 rapport 2005 17. august Q2 rapport Nordicom A/S Q2 rapport Nordicoms halvårsresultat udgør 113,6 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 78 mio. kr. fra 2004 ( 2004 35,6 mio. kr.), svarende til en forbedring på

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere