Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen"

Transkript

1 Københavns Fondsbørs Fax København K, 27. august 1999 Fondsbørsmeddelelse nr. 35 Side 1 af i alt 22 Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen 1. halvår 1999 Regnskabet for første halvår 1999 viser en kraftig fremgang. Driftsresultatet før kursreguleringer udviser en vækst på 65% i forhold til første halvår 1998 (1. halvår 1999: 13,2 mio. kr.) Resultat før skat blev mere end fordoblet i forhold til 1. halvår 1998 og blev på 17,9 mio. kr.. Nettoresultatet blev 12,1 mio. kr. (1. halvår 1998: 4,7 mio. kr.). Selskabet har i første halvår 1999 investeret ca. 225 mio. kr. i ejendomme, hvorefter de samlede investeringsejendomme udgør ca. 1,0 mia. kr. Sammenlægningen Selskabet har indgået aftale om sammenlægning af jeudan-koncernen og Ejendomsselskabet EEC A/S pr Herved dannes en ejendomsvirksomhed med: Investeringsejendomme ca. 1,6 mia. kr. Egenkapital ca. 0,5 mia. kr. Ejendomme: Erhvervsejendomme med et samlet areal ca m2 Boligejendomme med et samlet areal ca m2 Forvaltning andre ejendomme med ca m2 I ALT ca m2 I tilknytning til sammenlægningen har Selskabets bestyrelsen besluttet at udvide aktiekapitalen med nominelt 229 mio. kr. ved anvendelse af bemyndigelsen i Selskabets vedtægter. Emissionen forventes gennemført i 4. kvartal 1999 til markedskurs. Bestyrelsen forventer at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med forslag om ændring af Selskabets navn til jeudan as og nyvalg af revisor på baggrund af sammenlægningen.

2 Fondsbørsmeddelelse nr. 35 Side 2 af i alt 22 Fremtidsudsigter Efter sammenlægningen forventes for regnskabsåret 1999 en fordobling af resultat før værdireguleringer og skat i forhold til Resultat før værdireguleringer og skat forventes at blive ca mio. kr. svarende til en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på ca. 10%. For år 2000 forventes en yderligere betydelig vækst i resultat før kurs- og værdireguleringer til ca mio. kr. Regnskabet, beslutningerne og planerne er beskrevet i vedlagte halvårsregnskab. Med venlig hilsen Ejendomsselskabet EEC A/S Niels Heering Bestyrelsesformand Per W. Hallgren Direktør Yderligere oplysninger: Bestyrelsesformand Niels Heering, tlf /

3 EJENDOMSSELSKABET EEC A/S HALVÅRSREGNSKAB 1999 Side 3 af i alt 22 sider

4 OPLYSNINGER OM SELSKABET Hjemsted Amaliegade 37, 1256 København K. Reg. nr. A/S SE nr Aktiekapital Kr Fondskode Bestyrelse Advokat Niels Heering (formand). Direktør Jens Erik Udsen. Direktør Tommy Pedersen. Direktion Revisorer Advokat Per W. Hallgren. Grothen & Perregaard, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Arthur Andersen, statsautoriserede revisorer. Gorrissen Federspiel Kierkegaard. Ejendomsselskabet EEC A/S -Halvårsmeddelse 27. august 1999 Side 4 af i alt 22 sider

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Hoved- og nøgletal 6 Kommentarer til udviklingen og bestyrelsesbeslutninger 7 Anvendte regnskabsprincipper 13 Resultatopgørelse 14 Balance 15 Noter til halvårsregnskab 17 Ejendomsselskabet EEC A/S -Halvårsmeddelse 27. august 1999 Side 5 af i alt 22 sider

6 KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL (Beløb i t.kr) 30/6 30/6 30/6 30/6 30/6 HOVEDTAL Lejeindtægter m.v Driftsudgifter Bruttoresultat Administrationsudgifter Resultat før finansielle poster Finansielle poster netto Resultat før kursregulering Kursregulering netto Gevinst ved salg af ejendom Resultat før skat og ekstraordinære poster Skat af resultat Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster netto Nettoresultat Investeringsejendomme m.v Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital i alt Hensættelser i alt Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld i alt Passiver i alt NØGLETAL Resultat før skat / gns. egenkapital p.a. 17,8% 10,4% 8,0% 14,1% 3,3% Forrentning af egenkapital p.a. 12,0% 6,1% 6,2% 9,6% 3,3% Egenkapitalens andel af balancen 21% 23% 22% 20% 23% Resultat 1. halvår pr. 100 kr. aktie 8,0 3,5 3,4 5,1 1,7 Indre værdi Børskurs pr. 30. juni Børskurs / indre værdi 0,92 1,13 0,97 0,93 0,96 Beløbsstørrelser anvendt ved beregning af nøgletal, der ikke fremgår af hovedtal : Gns. aktiekapital Gns. egenkapital Definitioner : Resultat pr. 100 kr. aktie : Resultat før ekstraordinære poster / gns. aktiekapital x 100. Indre værdi : Egenkapital ultimo / aktiekapital ultimo. Forrentning af egenkapital : Resultat før ekstraordinære poster x 2 / gns. egenkapital. Egenkapitalens andel af balancen : Egenkapital ultimo / balancesum ultimo Side 6 af i alt 22 sider

7 KOMMENTARER TIL UDVIKLINGEN OG BESTYRELSESBESLUTNINGER Sammenlægning af Ejendomsselskabet EEC A/S og jeudan-koncernen. Selskabet har den 27. august 1999 indgået aftale med jeudan-koncernen om sammenlægning af de 2 virksomheder. Sammenlægningen foretages med virkning fra den 1. juli 1999, og sker i praksis ved: Ejendomsselskabet EEC A/S erhverver samtlige anparter i jeudan Invest ApS, hvis eneste aktivitet er 100% ejerskab af jeudan Ejendomme A/S. Ejendomsselskabet EEC A/S erhverver samtlige aktier i jeudan Ejendomsadministration A/S. Ejendomsselskabet EEC A/S erhverver aktiviteterne i jeudan Bygningsservice A/S. Aktiviteterne overføres efterfølgende til et selvstændigt selskab - jeudan Byg A/S. jeudan-koncernen ejes 100 % af Jens Erik Udsen, som er 3. generation. Jens Erik Udsen har ledet koncernen de seneste 15 år. Sammenlægningen sker som led i et generationsskifte. jeudan-koncernen, der havde 100 års jubilæum i oktober 1998, er ejer af 39 boligudlejningsejendomme i København med et samlet areal på ca m². Ejendommene indeholder boliglejemål og 200 erhvervslejemål. jeudan Bygningsservice A/S udfører vedligehold og renovering på såvel egne som øvrige udlejningsejendomme og omsætter årligt for ca mio. kr. jeudan-koncernen beskæftiger ialt ca. 90 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i jeu- DAN Bygningsservice A/S. senere år haft et ønske om en mere afbalanceret fordeling af bolig- og erhvervsejendomme. Yderligere har selskabet haft planer om etablering af en servicevirksomhed, dels med henblik på at opfylde de stigende krav fra erhvervslejere om supplerende serviceydelser og dels med henblik på selv at kunne udføre vedligeholdelses- og renoveringsopgaver på egne ejendomme og ejendomme selskabet har i administration. Direkør Jens Erik Udsen fratræder som direktør i selskaberne i løbet af efteråret, men fortsætter som bestyrelsesmedlem i Ejendomsselskabet EEC A/S, hvor han har været medlem siden maj Ejendomsselskabet EEC A/S vil, som led i sammenlægningen, skifte navn til jeudan as på den kommende ekstraordinære generalforsamling. Ejendomsselskabet EEC A/S' nuværende bestyrelse: Bestyrelsesformand, advokat Niels Heering, direktør Jens Erik Udsen og adm. direktør Tommy Pedersen fortsætter som bestyrelse for det nye jeudan as og samtlige datterselskaber. Ejendomsselskabet EEC A/S' nuværende direktion, direktør Per W. Hallgren fortsætter som direktion for det nye jeudan as og samtlige datterselskaber. Ejendomsselskabet EEC A/S, hvis ejendomsportefølje for ca. 75% vedkommende består af kontorejendomme i København, har gennem de Side 7 af i alt 22 sider

8 KOMMENTARER TIL UDVIKLINGEN OG BESTYRELSESBESLUTNINGER Værdiansættelse. I forbindelse med undersøgelse af mulighederne for sammenlægning af de 2 virksomheder, er samtlige jeudan-koncernens ejendomme og samtlige danske ejendomme tilhørende Ejendomsselskabet EEC A/S i juni måned vurderet af henholdsvis ejendomsmægler og valuar Chr. Hjort A/S i Rødovre og ejendomsmægler og valuar Sadolin & Albæk A/S i København. To mindre tyske ejendomme tilhørende Ejendomselskabet EEC A/S er ikke vurderet eksternt. Ejendomsselskabet EEC A/S' ejendomme er samlet vurderet af valuarerne til en markedsværdi, der overstiger den samlede bogførte værdi pr. 30. juni 1999 med et mindre beløb. Selskabet har ikke foretaget regulering af værdiansættelsen pr. 30. juni 1999 under hensyntagen til beløbets størrelse, samt at en væsentlig del af beløbet vedrører kontortårnene i PARKEN, som selskabet har erhvervet betinget af matrikulær udstykning. Udstykningen forventes afsluttet inden årets udgang. jeudan-koncernens 39 ejendomme er samlet vurderet af valuarerne til en markedsværdi på ca. 490 mio. kr., svarende til ca kr. pr. m². Efter regulering af den bogførte værdi til markedsværdi udgør den samlede anskaffelsessum for anparterne ca. 305 mio. kr. svarende til egenkapitalen i jeudan Invest ApS Anskaffelsessummen for aktierne i jeudan Ejendomsadministration A/S udgør ca. 1 mio. kr. svarende til den samlede egenkapital pr. 30. juni Finansiering Ejendommene finansieres ved udvidelse af selskabets aktiekapital samt ved optagelse af realkreditlån og banklån. Ved anvendelse af bemyndigelsen i selskabets vedtægter, har selskabets bestyrelse besluttet at udvide selskabets aktiekapital med foreløbigt nom. 229 mio. kr., hvorefter den samlede aktiekapital udgør nom. 380 mio. kr. Selskabet forventer et samlet provenue på ca. 300 mio. kr., hvorefter den samlede egenkapital udgør ca. 500 mio. kr. jeudan Holding A/S, der ejes 100% af Jens Erik Udsen, tegner nom. 95 mio. kr. af den samlede kapitaludvidelse, hvorefter jeudan Holding A/S vil besidde aktier i Ejendomsselskabet EEC A/S svarende til ca. 25% af den samlede aktiekapital. Den resterende kapitaludvidelse nom. 134 mio. kr. forventes afsat primært til eksisterende aktionærer. Selskabet har modtaget positive tilkendegivelser herom. Emissionen forventes gennemført i 4. kvartal 1999 til markedskurs. Aftalen er betinget af emissionens gennemførelse inden udgangen af Det nye jeudan as. Det børsnoterede moderselskab Ejendomsselskabet EEC A/S forventes at foretage navneskifte på den kommende ekstraordinære generalforsamling til jeudan as. Anskaffelsessummen for aktiviteterne i jeudan Bygningsservice A/S udgør ca. 1,6 mio. kr., hvoraf good-will udgør 1,0 mio. kr. Side 8 af i alt 22 sider

9 KOMMENTARER TIL UDVIKLINGEN OG BESTYRELSESBESLUTNINGER jeudan as' samlede balance vil udgøre ca. 1,6 mia. kr. med en egenkapital på 0,5 mia. kr. svarende til en egenkapitalandel på ca. 30%. Ejendomsporteføljen vil indeholde 34 erhvervsejendomme med et samlet areal på ca m²og 47 boligejendomme med et samlet areal på ca m². Yderligere har koncernen forvaltning af ejendomme på ialt ca m²- i alt ca m². Selskabet vil herefter være blandt de største børsnoterede ejendomsselskab i Danmark. Selskabet vil fortsat beskæftige sig med køb, salg og drift af ejendomme og fortsat følge en styret væksttrategi indenfor forretningsområderne: Investering Forvaltning Vedligehold Renovering Service & Renhold Salg og Udlejning Projektering Selskabets soliditetskrav vil fortsat være en egenkapital på ca. 25% af de samlede investeringer. Selskabet har således p.t. en investeringskapacitet på ca. 0,5 mia. kr. ved en soliditet på 25%. Ekstraordinær generalforsamling. Under forudsætning af at den betingede aftale bliver endelig forventer Selskabets bestyrelse at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med forslag om ændring af navn til jeudan as. Yderligere vil bestyrelsen foreslå, at jeudan koncernens revisor Deloitte & Touche, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab bliver indvalgt som ny revisor for selskabet og Grothen & Perregaard, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab genvalgt som revisor for selskabet. Herefter vil selskabets revisorer bestå af Grothen & Perregaard, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og Deloitte & Touche, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Ejendomsinvesteringerne vil fortsat være koncentreret mod danske kontor- og boligejendomme. Koncernen vil beskæftige ialt ca. 100 medarbejdere. De årlige bruttoindtægter forventes at udgøre ca. 200 mio. kr. og resultat før kurs- og værdireguleringer forventes for et fuldt regnskabsår at udgøre ca mio. kr., svarende til ca. 8-10% af koncernens egenkapital. Selskabets målsætning er fortsat et resultat før kurs- og værdireguleringer på ca. 10% af egenkapitalen. Side 9 af i alt 22 sider

10 KOMMENTARER TIL UDVIKLINGEN OG BESTYRELSESBESLUTNINGER Regnskabsberetning Selskabet har i 1. halvår 1999 realiseret et resultat før skat på t.kr mod t.kr for 1. halvår 1998 og et resultat efter skat på t.kr mod t.kr for 1. halvår Resultat før skat svarer til en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på 17,8% p.a. og resultat efter skat svarer til en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på 12,0% p.a. Selskabets bestyrelse anser resultatet for tilfredsstillende, og det realiserede resultat for 1. halvår 1999 er i overensstemmelse med de resultatforventninger for regnskabsåret 1999 som blev offentliggjort ved årsregnskabsmeddelelsen for 1998 den 23. februar Fremgangen kan i al væsentlighed henføres til: Ejendomsinvesteringer i 1. halvår 1999 på t.kr , samt ejendomsinvesteringer i Udlejningsprocent på 99,8. Fortjeneste ved salg af ejendommen Halmstadsgade 2, Århus. De samlede lejeindtægter m.v. er steget med 49% til t.kr og ejendommenes driftsudgifter er steget med t.kr Lejeindtægter m.v og driftsudgifter er specificeret i note 1 og 2, hvortil der henvises. Selskabet fastholder fortsat en tilfredsstillende udlejningsprocent på 99,8%. På trods af, at selskabet i 1. halvår 1999 har modtaget en del opsigelser af lejemål er det lykkedes at fastholde udlejningsprocenten. Opsagte lejemål udlejes ofte inden udløb af uopsigelighedsperioden og der er i 1. halvår foretaget udlejning af ca m². Generelt fastholdes lejeniveauet, men i udvalgte områder konstateres et stigende lejeniveau. Selskabets boliglejemål er fuldt udlejet. Bruttoresultatet er steget med 48% til t.kr Selskabets administrationsomkostninger incl. afskrivninger er steget til t.kr Stigningen kan dels henføres til en mindre styrkelse af organisationen og dels at selskabet med virkning fra 1. april 1999 har købt en ejendomsadministration bestående af 70 ejendomme. Købet af ejendomsadministrationen er udgiftsført i 1. halvår Administrationsprocenten, beregnet som forholdet mellem administrationsomkostningerne og de samlede indtægter, er steget fra 5,3% i 1998 til 6,6% i Administrationsprocenten forventes at kunne fastholdes på godt 5% for hele året. De samlede finansieringsomkostninger udgør t.kr mod t.kr i 1. halvår Resultat før kursregulering er steget med t.kr og udgør t.kr mod t.kr i 1. halvår Stigningen i resultat før kursregulering, der er et udtryk for selskabets ordinære resultat, kan alene henføres til foretagne ejendomsinvesteringer, og kan således betragtes som et varigt løft af selskabets indtjeningsniveau. Selskabet har i 1. halvår 1999 realiseret en samlet kursgevinst på t.kr Selskabet har omlagt realkreditlån og herved realiseret en kursgevinst på t.kr , samt tilbageført nedskrivning på sælgerpantebreve på t.kr 178, indfriet af debitor til kurs 100. Side 10 af i alt 22 sider

11 KOMMENTARER TIL UDVIKLINGEN OG BESTYRELSESBESLUTNINGER Konverteringen medfører ikke øgede renteudgifter for selskabet. Siden låneomlægningen blev gennemført er kursen på de underliggende obligationer faldet væsentligt. Datterselskabet EEC III A/S har med virkning pr. 1. maj 1999 solgt ejendommen Halmstadsgade 2, Århus. Ved salget har datterselskabet realiseret en samlet fortjeneste på t.kr Selskabet har i 1. halvår 1999 reguleret den udskudte skat med t.kr , hvorefter den samlede hensættelse til udskudt skat udgør t.kr Selskabets likviditetsberedskab udgør ca. 50 mio. kr., svarende til 53% af de årlige lejeindtægter m.v. Ejendomsinvesteringer Som oplyst ved fondsbørsmeddelelse nr. 30 af 23. februar 1999 indgik Selskabet i januar måned 1999 betinget aftale med Finansieringsselskabet Gefion A/S om køb af de 3 kontortårne beliggende i PARKEN i København. Den samlede købesum incl. handelsomkostninger udgjorde 223 mio. kr., og ejendommene er overdraget med virkning fra den 1. januar Ejendommenes samlede nettoresultat udgør årligt t.kr , svarende til et afkast på ca. 8,2%. Aftalen om køb er betinget af, at der opnås tilladelse til udstykning. Der foreligger i dag de nødvendige tilladelser til udmatrikuleringen og handlen forventes endeligt gennemført i 2. halvår Købet er i første omgang finansieret ved overtagelse af eksisterende realkreditlån på ca. 147 mio. kr. og optagelse af en mellemfinansiering på ca. 76 mio. kr. Mellemfinansieringen vil i 2. halvår 1999 blive indfriet ved optagelse af et langfristet banklån på ca. 33 mio. kr. samt egenfinansiering på ca. 43 mio. kr. Optionsordning Der er indgået optionsordning med ledende medarbejdere på køb af stk. aktier i Selskabet til kurs % p.a. Optionsordningen er 3-årig med 1/3 pr. år. År 2000 Selskabets finans- og administrationssystemer er i 1. halvår 1999 blevet opgraderet, således at de kan håndtere skiftet til år På øvrige områder er det ledelsens opfattelse, at årtusindeskiftet ikke væsentligt vil påvirke selskabets drift. Selskabet har udarbejdet planer for et nødberedskab bestående af ejendomsfunktionærer, der vil være istand til at afhjælpe eventuelle driftsforstyrelser på selskabets ejendomme i forbindelse med årsskiftet. Yderligere forhandlinger. Selskabet fører p.t. forhandlinger om yderligere køb af ejendomme. Forhandlingerne omfatter en samlet investering på ca. 100 mio. kr. og forventes afsluttet i 4. kvartal 1999 med et positivt resultat. Udover disse investeringer forventer selskabet ikke væsentlige investeringsaktiviteter i Fremtidsudsigter Idet sammenlægningen af de 2 koncerner gennemføres med virkning fra den 1. juli 1999, forventes for 1999 et resultat før kurs- og værdireguleringer på ca. 33 til 35 mio. kr. sammenlignet med 16,5 mio. kr. i Side 11 af i alt 22 sider

12 KOMMENTARER TIL UDVIKLINGEN OG BESTYRELSESBESLUTNINGER Hertil kommer eventuelle værdireguleringer af ejendommene pr. 31. december 1999, der udfra de i dag kendte forhold, de foreliggende valuarvurderinger, samt at købsaftalen vedrørende kontortårnene i PARKEN er gjort endelig, skønnes at kunne udgøre ca mio. kr. For år 2000 forventes en yderligere betydelig vækst i resultat før kurs- og værdireguleringer til ca mio. kr. Side 12 af i alt 22 sider

13 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Halvårsregnskabet for 1999 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og god regnskabsskik, herunder gældende danske vejledninger og de af Københavns Fondsbørs fastlagte retningslinier for børsnoterede selskaber. Der er ikke sket ændringer i regnskabsprincipperne i forhold til sidste år. Lejeindtægter m.v. Selskabets indtægter repræsenterer primært halvårets driftsindtægter fra udlejningsejendomme samt administrationshonorar for eksterne ejendomme. Materielle anlægsaktiver Selskabets grunde og bygninger er opført til markedsværdi. Betydende ændringer i markedsværdien føres over resultatopgørelsen. Opskrivninger bindes i posten opskrivningshenlæggelser under egenkapitalen. Investeringer i grunde og bygninger beliggende i udlandet, som er helt eller delvis finansieret i lokal udenlandsk valuta, værdiansættes i lighed med tilsvarende indenlandske aktiver til markedsværdi. Værdiregulering på udenlandske grunde og bygninger, som modsvarer valutakursreguleringer af lån optaget i lokal valuta, driftsføres. Særindretninger og installationer opføres til anskaffelsespris og afskrives over den forventede driftsøkonomiske brugstid. Låneomkostningerne opføres til anskaffelsespris og afskrives lineært over et åremål svarende til restløbetiden af finansieringsgælden. markedsværdien, hvis denne er lavere. Egne aktier er optaget til anskaffelsespris eller til markedsværdien, hvis denne er lavere. Under egenkapitalen er der optaget en reserve på et tilsvarende beløb. Kapitalandele i datterselskaber Kapitalandele i datterselskaber er værdiansat efter indre værdis metode (equity-metoden). Resultat og egenkapital i årsregnskabet for Ejendomsselskabet EEC A/S stemmer herefter overens med koncernregnskabet. Tilgodehavender Værdiansættelsen er foretaget på grundlag af en vurdering af de enkelte tilgodehavender. Behandling af poster i fremmed valuta Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta omregnes til statusdagens kurs. Ydelser, der er betalbare i fremmed valuta, bogføres til kursen på transaktionstidspunktet. Kursreguleringer er indeholdt i resultatopgørelsen. Skat Selskabet bogfører den indkomstskat, der hviler på resultatet før indkomstskat, som enten skyldig eller udskudt skat i balancen med 32%. Ved ændringer af skattesatsen reguleres den udskudte skat, således at den til enhver tid svarer til den skatteforpligtelse, der vil blive udløst, såfremt selskabets nettoaktiver bliver afhændet til de bogførte værdier. Maskiner og inventar opføres til anskaffelsespris og afskrives over den forventede driftsøkonomiske brugstid. Småanskaffelser under kr er udgiftsført i resultatopgørelsen. Finansielle anlægsaktiver Værdipapirer opføres til anskaffelsespris eller til Side 13 af i alt 22 sider

14 RESULTATOPGØRELSE (Beløb i t.kr) KONCERN MODERSELSKAB 30/6 30/6 30/6 30/6 RESULTATOPGØRELSE NOTE Lejeindtægter m.v Driftsudgifter Bruttoresultat Administrationsudgifter Resultat før kapitalandele Resultat i datterselskaber Resultat før finansielle poster Renteindtægter og lignende indtægter Renteudgifter og lignende udgifter Resultat før kursregulering Kursregulering netto Gevinst ved salg af ejendom Resultat før skat Skat af resultat NETTORESULTAT Side 14 af i alt 22 sider

15 BALANCE (Beløb i t.kr) KONCERN MODERSELSKAB AKTIVER NOTE 30/ / / / Materielle anlægsaktiver Investeringsejendomme Maskiner og inventar Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i datterselskaber Aktier Pantebreve Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavende i forbindelse med ejendoms salg Tilgodehavende hos lejere Tilgodehavende hos datterselskab Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT Side 15 af i alt 22 sider

16 KONCERN MODERSELSKAB PASSIVER NOTE 30/ / / / Egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelse Valutakursregulering Datterselskabsreserve Reserve for egne aktier Overført resultat Egenkapital i alt Hensættelser Udskudt skat Hensat til istandsættelse / vedligeholdelse Hensættelser i alt Langfristet gæld Danske realkreditlån Tyske realkreditlån Banklån Deposita Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Kortfristet del af langfristet gæld Bankgæld Gæld til datterselskaber Modtagne forudbetaling fra lejere Anden gæld Kortfristet gæld i alt PASSIVER I ALT Side 16 af i alt 22 sider

17 NOTER TIL HALVÅRSREGNSKABET (Beløb i t.kr) 1. Lejeindtægter m.v MODERSELSKAB KONCERN Lejeindtægter fra investeringsejendomme Omsætning udlejningsafdeling Omsætning teknisk afdeling Øvrige indtægter Driftsudgifter MODERSELSKAB KONCERN Driftsudgifter investeringsejendomme Direkte omkostninger udlejningsafdeling Vareforbrug teknisk afdeling Kursregulering netto MODERSELSKAB KONCERN Kursgevinst ved indfrielse af lån Omkostninger ved indfrielse af lån Tilbageførsel af nedskrivning pantebreve, indfriet af debitor til kurs Selskabsskat MODERSELSKAB KONCERN Skat af ordinært resultat Skat af ekstraordinære poster Aktuel skat Udskudt skat Side 17 af i alt 22 sider

18 NOTER TIL HALVÅRSREGNSKABET (Beløb i t.kr) Udskudt skat Udskudt skat 1/ Udskudt skat i halvåret Udskudt skat 30/ Den udskudte skat vedrører anlægsaktiver. 5. Gevinst ved salg af ejendom Datterselskabet Ejendomsselskabet EEC III A/S har solgt ejendommen Halmstadsgade 2, Århus med skæringsdato 1. maj Ved salget har datterselskabet realiseret en samlet gevinst på t.kr Materielle anlægsaktiver Installatio- Låne- Investe- Udlejnings- ner og sær- omkost- ringsejen- Maskiner KONCERN ejendomme indretninger ninger domme i alt og inventar Anskaffelsespriser 1/ Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Anskaffelsespriser 30/ Valutakursregulering 1/ Regulering i årets løb Valutakursregulering 30/ Opskrivning 1/ Regulering i årets løb Opskrivning 31/ Nedskrivning 1/ Regulering i årets løb Nedskrivning 31/ Akkumulerede afskrivninger 1/ Årets afskrivninger Afgang i årets løb Akkumulerede afskrivninger 30/ Bogført værdi 30/ Bogført værdi 31/ Side 18 af i alt 22 sider

19 NOTER TIL HALVÅRSREGNSKABET (Beløb i t.kr) Den offentlige vurdering af koncernens danske ejendomme udgør t.kr Den bogførte værdi af koncernens danske ejendomme andrager t.kr Til sikkerhed for obligationslån og tyske prioritetslån er der i koncernens ejendomme tinglyst pantsikkerhed for t.kr og for t.d-mark Til sikkerhed for øvrige gældsforpligtelser er der i koncernens ejendomme tinglyst ejerpantebreve på t.kr , skadesløsbreve på t.kr og Grundschuldbriefe på t.d-mark Materielle anlægsaktiver (fortsat) Installatio- Låne- Investe- Udlejnings- ner og sær- omkost- ringsejen- Maskiner MODERSELSKAB ejendomme indretninger ninger domme i alt og inventar Anskaffelsespriser 1/ Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Anskaffelsespriser 30/ Valutakursregulering 1/ Regulering i årets løb Valutakursregulering 30/ Opskrivning 1/ Regulering i årets løb Opskrivning 31/ Nedskrivning 1/ Regulering i årets løb Nedskrivning 31/ Akkumulerede afskrivninger 1/ Årets afskrivninger Afgang i årets løb Akkumulerede afskrivninger 30/ Bogført værdi 30/ Bogført værdi 31/ Den offentlige vurdering af selskabets danske ejendomme udgør t.kr Den bogførte værdi af selskabets danske ejendomme andrager t.kr Til sikkerhed for obligationslån og tyske prioritetslån er der i selskabets ejendomme tinglyst pantsikkerhed for t.kr og for t.d-mark Til sikkerhed for øvrige gældsforpligtelser er der i selskabets ejendomme tinglyst ejerpantebreve på t.kr , skadesløsbreve på t.kr og Grundschuldbriefe på t.d-mark Side 19 af i alt 22 sider

20 NOTER TIL HALVÅRSREGNSKABET (Beløb i t.kr) 7. Finansielle anlægsaktiver Egne Øvrige Aktier Pante- KONCERN aktier aktier i alt breve Anskaffelsespriser 1/ Tilgang Afgang Anskaffelsespriser 30/ Nedskrivning 1/ Årets nedskrivninger Tilbageførsel af nedskrivning Nedskrivning 30/ Bogført værdi 30/ Bogført værdi 31/ Side 20 af i alt 22 sider

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Bilag A til punkt 1 Forretningsudvalgets møde Den 10. april 2012. DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2011

Bilag A til punkt 1 Forretningsudvalgets møde Den 10. april 2012. DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2011 Bilag A til punkt 1 Forretningsudvalgets møde Den 10. april 2012 DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2011 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/12-2011 Indholdsfortegnelse Driftsresultat Hovedkassen

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2013/14

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Andelsboligforeningen Solgården,

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år.

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år. Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2008 Driftsresultatet steg 42% til DKK 180 mio. i første halvår Pr. aktie steg driftsresultatet med 16% Forventninger om fremgang i omsætning og resultat i 2008 fastholdes

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Egenkapital Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Skema i RL I. Virksomhedskapital II. Overkurs ved emission III. Reserve for opskrivninger

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2011 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2012/13

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Andelsboligforeningen

Læs mere

Årsrapport for året 2012

Årsrapport for året 2012 ø e r n e s / evision.. registreretrev 1.sionsaktieselskab DDS - Storstrømmen Landsdelsforening 14 6. regnskabsår Årsrapport for året 2012 Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt

Læs mere

AAA Højeste kreditværdighed

AAA Højeste kreditværdighed Page 1 of 5 FirmaFakta 2009-05-14 Pernille Zdrinka IN-ITALIA A/S BLEGDAMSVEJ 104B, 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 26089158 D&B D-U-N-S NR. 30-729-5175 TLF. NR. 33-15-13-13 REGNSKAB 200712 AAA Højeste kreditværdighed

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010 Moderselskabet: Berlin High End A/S. vs Koncernen: Berlin High End A/S og samtlige tyske datterselskaber konsolideret efter dansk praksis. 2009/2010 vs 2008/2009: 2008/2009 Fuld omsætning med oprindelige

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2007 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere