Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:"

Transkript

1 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 12. december 2012 kl Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, 9800 Hjørring Version: 1 Lisbeth Waaentz forlod mødet kl under pkt. 21 Søndre Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: 1 Vigtig nyhed om kirkegårdstakster betaling for etablering og vedligeholdelse af hække omkring gravsteder Sag: GIAS - reg. af gravstedsaftaler. (597) Vigtig nyhed om kirkegårdstakster betaling for etablering og vedligeholdelse af hække omkring gravsteder : Fremsendt af provst Ole Rysgaard Madsen til provstiet til inspiration og mulig hjælp. Afgørelse af klagesag i MILIKI fastslår, at ALLE skal betale fuld pris for vedligehold af hække omkring gravsted. Altså ingen forskel på folkekirkemedlemmer og ikkefolkekirkemedlemmer. PU fastholder, at hækklipning skal betales under erhvervelse. Det bør af fakturaen fremgå at erhvervelsen er inkl. hækklipning, hvor stor momsen af hækklipning er. Der udsendes pædagogisk vejledning til kassererne PU fastholder, at ensartede takster i ligningsområdet betyder ens takster. Allan Vest, Hj. Kirkegård til provstierne : Allan Vest fremsender Hj. Kirkegårds synspunkter vedr. den obligatoriske betaling for vedligeholdelse af hæk omkring gravsted. Der er mange aspekter/konsekvenser ved at hæk-vedligehold skal opkræves via GIAS - med deraf udbet. i rater mange år frem. Til eks. er der i 2012 opkrævet tkr. 300 direkte hos gravstedsindehavere til vedligehold af hæk og plænegravsteder. Dette beløb vil naturligt mangle i kirkegårdens kasse fremadrettet, når de fremadrettet kommer ind i rater. Hj. Kirkegård vil få prisstigninger på op til 39% for udv. pleje og vedligehold med de prisstigninger provstiet har lagt op til. Allan Vest frygter derfor for fald i fornyelser. 2 Forespørgsel på holdning til evt. sammenlægning Sag: Sammenlægning af Sct. Catharinæ & Hj. Kirkegård (752) - Sankt Catharinæ Sogn PU kan tilslutte sig, at Sct. Catharinæ kirkes og Hjørring kirkegårds regnskaber føres som et regnskab. Forespørgsel på holdning til evt. sammenlægning : Ny formand og kasserer i Sct. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

2 Catharinæ MR og Hjørring Kirkegård har drøftet muligheden for en sammenlægning af de to regnskaber, hvilket jo også er et krav fremover. Alle er indforstået med sammenlægningen af regnskaberne, og ønsker PU's tilkendegivelse af hvorvidt de bakker op om sammenlægningen. 3 Høring vedr. krematoriedrift og takster Sag: Høring vedr. krematoriedrift og takster (750) PU har ingen bemærkninger Høring vedr. krematoriedrift og takster Udgivet af MILIKI. Høringsbrev samt opdaterede cirkulærer vedr. betaling for erhvervelse, vedligeholdelse og fornyelse af gravsteder, beregning af kirkegårds- og krematorietakster, samt vejledning til nævnte cirkulærer. Opdateringen indebærer i forhold til GIAS følgende: GIAS adm. samles i Viborg og Århus. Alle takster vedr. flerårig vedligehold SKAL indberettes til GIAS, øvrige takster KAN indberettes. Alle flerårige aftaler SKAL indberettes i GIAS. Aftaler der ikke betales bortfalder, hvilket betyder at momsen først forfalder til betaling når tilbuddet/aftalen er betalt. Takster prisreguleres een gang årligt i okt. md. 4 Høring vedr. lokale kassers regnskab og budget Sag: Høring vedr. lokale kassers regnskab og budget (751) PU kan anbefale forslaget Høring vedr. lokale kassers regnskab og budget : Udgivet af MILIKI. Høringsbrev, tilrettet cirkulære og regnskabsinstruks for hhv. PUK og menighedsråd. Ændringerne vedr. bl.a. afskaffelse af budgetoverslagsår, forhøjelse af kontantkasse uden PU's godkendelse, afskaffelse af prohibering af opsparingskonti samt evt. sammenlægning af alle opsparinger på een konto, ændring af frist for aflevering af budgetbidrag m.v. Alle ændringer er efter ønske fra Landsforeningen af MR. Høringsfristen er den Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

3 Udskydelse af fristen for høringssvar : Klaus Kerrn-Jespersen, MILIKI: Høringsfristen forlænges på opfordring til torsdag, den 13/ Man vil så vidt det er muligt medtage senere modtagne høringssvar, men forventer at have de opdaterede cirkulærer på plads inden årsskiftet - afhængig af høringssvarene. 5 Gennemgang af budgetter 2013 Sag: Budget 2013 (576) Gennemgang af budgetter : De elektronisk overførte budgetter for 2013 er gennemgået og sammenholdt med de udmeldte ligninger. Der har stort set været sammenfald mellem budget og ligning, dog med to undtagelser: Tversted og Løkken- Furreby. Tages til efterretning, idet der for 2013 s vedkommende undtagelsesvist accepteres et driftsunderskud i Løkken-Furreby på grund af usikkerhed omkring driften af den nye sognegård. Tversted har budgetteret med et driftsunderskud på ca. tkr. 100, hvilket, ifølge de supplerende forklaringer til budgettet, tænkes dækket af de frie midler. Løkken-Furreby har et driftsunderskud på tkr. 63 og et anlægsoverskud på tkr. 78. Vedr. driften er renter til Stiftet tkr. 40 større end først budgetteret. Anlægsoverskuddet kan skyldes, at første afdrag på orgellånet i Stiftet først forfalder i Samarbejdsaftale med Plus Regnskab Sag: Samarbejdsaftale med Plus Regnskab (749) PU godkender aftalen Samarbejdsaftale med Plus Regnskab Ifølge samråd med PU-formanden er der indgået aftale om regnskabsføring for Sct. Olai sogn fra den 22/ /3-13, indgået mellem PlusRegnskab og Regnskabskontoret i Hjørring Søndre Provsti. Aftalen kan genforhandles inden udløb, og kan ligeledes erstattes med en tilsvarende aftale direkte mellem PlusRegnskab og Sct. Olai menighedsråd. 7 Kirkedagsansøgning til provstierne Sag: Kirkedagsansøgning til provstierne (724) Der bevilges kr ,- fra hvert Hjørring-provsti Kirkedagsansøgning til provstierne Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

4 , fremsendt fra biskoppen, Aalborg Stift, med anbefaling. Ansøgning om økonomisk støtte til Danske Kirkedage 2012, der afholdes i Aalborg i Kristi Himmelfartsdagene maj 2013, under temaet: 'Menneske - hvor er du?'. Ansøgningen skyldes mgl. støtte fra såvel MR som div. eksterne fonde. 8 Disp. overskydende organisttimer Sag: Organist - disp. overskydende timer (739) - Børglum Sogn Disp. overskydende organisttimer : Provstiet sender til MR notat, udarbejdet den 5/ vedr. overskydende organisttimer iht. normering. Kalender opr. i Kirkesys, således at ovsk. timer bestyres derfra. Børglum har fortrinsret til at disponere i kalenderen. Rådighedstillæg bør, såfremt både MR og organist godkender aftalen, tilrettes. Tages til efterretning Organist's accept af indgået aftale : Organist Vibeke Skagbo erklærer sig indforstået med de trufne dispostioner ifm. overskydende timer i Børglum sogns kirker. Kørsel organister - storpastoratet? : Spørgsmål fra regnskabsfører Bodil Træholt, om hvorvidt Vibeke Skagbo skal have kørselsgodtg. ved afløsning i de andre kirker, eller om det ligger i hendes stilling? Svar på spørgsmål vedr. kørselsgodtgørelse : LES svarer Bodil Træholt, Den umiddelbare vurdering er, at man selv betaler kørsel til første arbejdssted, og får refusion for kørsel mellem arbejdssteder. Dog er der muligvis særlige regler vedr. skiftende/variable arbejdspladser, hvilket undersøges nærmere. Kopi sendt til personalekonsulenten. Bemærkninger fra personalekonsulenten : Til provstiet: Transport mellem hjem og arbejdsplads falder ind under "mulighed for at opnå befordringsfradrag". På mødet blev klart meldt ud, at så længe der ikke var tale om en overskridelse af timetallet var befordringsgodtg. ikke i spil, derefter må det bero på en forhandling. Der kan udbetales befordringsgodtg. mellem Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

5 tjenestesteder, såfremt tjenesterne sker i direkte forlængelse af hinanden. 9 Ansøgning om konvertering af anlægsbevilling 2013 Sag: Ansøgning om omkonvertering af anlægsbevilling 2013 (735) - Tårs Sogn Godkendt Ansøgning om konvertering af anlægsbevilling : Tårs MR ansøger PU om lov til at konvertere anlægsbevilling 2013 stor tkr. 150, givet til anskaff. af minilæsser. MR ønsker i stedet, for at effektivisere maskinparken, at anskaffe en Egholm Park Ranger multimaskine. Pris for multimaskine tkr MR ønsker købet foretaget i 2012 og er selv i stand til såvel at dække merudgiften tkr. 90 samt lægge tkr. 150 ud indtil de kommer ind med ligningen i Hjørring Søndre Provsti, orienteringspunkter: 10 Procedure vedr. aflevering af arkivalier fra provstiet Sag: Aflevering af provstiets arkivalier (740) Procedure vedr. aflevering af arkivalier fra provstiet : Fremsendt af Torben Stærgaard, Folkekirkens IT til provstiet. Vejledning ifm. den kommende aflevering af arkivalier til Statens Arkiver. Blanket, der bemyndiger ITkontoret til at forestå afleveringen, vedhæftet. Udfyldt ESDH-erklæring Hjørring Søndre provsti : Udfyldt bemyndigelseserklæring sendt til IT-kontoret. 11 5% middel ansøgning - gardiner jvf. APV Sag: 5% middel ansøgning - gardiner jvf. APV (730) - Løkken-Furreby Sogn 5% middel ansøgning - gardiner jvf. APV : MR ansøger PU om 5% midler til betaling af nye gardiner jvf. APV-syn. Udgift ialt kr ,01. Provsterne imellem Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

6 : LES' vurdering af,at det svarer til beslutningen på APV-synet bekræftes af ODY. 12 Anmodning om frigivelse af prohiberet konto Sag: Hjørring kapel - Hjørring kirkegård (322) - Sankt Catharinæ Sogn Anmodning om frigivelse af prohiberet konto : Regnskabsfører Annie Træholt beder, på vegne af MR, om PU's frigivelse af prohiberet konto, kr ,33, oprettet til fordel for renoveringen af kapellet. PU bedes sende frigivelsen på mail direkte til SparNord. Mail fra PU til SparNord : PU bekræfter overfor SparNord, at prohiberingen kan ophæves, og beløbet ovf. til MR's driftskonto i Nordjyske Bank. SparNord's bekræftelse på kontooverførsel : SparNord bekræfter, at de d.d. gør kontoen op og overfører beløbet til den oplyste konto i Nordjyske Bank. 13 Opsplitning af budget 2013 Sag: Delvis opløsning af fælles menighedsråd (637) - Jelstrup Sogn Opsplitning af budget : Regnskabsføreren spørger provstiet, hvorledes de frie midler samt likviditet stillet til rådighed af provstiet pr , skal fordeles. Svar: De frie midler fordeles efter samme nøgle som salget af præstebolig mv., dvs. efter antal sognebørn. Likv. stillet til rådighed fordeles i forhold til de månedlige lønudgifter. 14 Uklarhed vedr. budget 2013 Vrejlev- Hæstrup Sogne Sag: Uklarhed vedr. budget 2013 (726) - Vrejlev Sogn Uklarhed vedr. budget 2013 Vrejlev- Hæstrup Sogne : MR fremsender, v/kasserer Birgith Pedersen, forespørgsel på hvad den budgetterede driftsligning på tkr. 60 omfatter. Der er uenighed i MR herom, men kassereren mener at det dækker hele formål 50 (præsteboliger mv.). Dvs. at forpagtningsindtægt mv er indregnet heri. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

7 : Provstiet svarer MR, at ligningen alene vedrører præstegården, altså til dækning af faste udg., rengøring, havearbejde mv. Reaktion fra MR : MR takker for svaret og er enige i vurderingen. 15 Sdr. Harritslev Kirke - tyverisikring af graverhus Sag: Tyverisikring af graverhus (728) - Harritslev Sogn Sdr. Harritslev Kirke - tyverisikring af Graverhus Provstens svar vedr. tyverisikringen : ODY vurderer stålskydedøren som en fin og solid løsning. 16 MR beslutning om gratis fornyelse af gravsteder i 2013 Sag: Gratis fornyelse af gravsteder i 2013 (736) - Børglum Sogn MR beslutning om gratis fornyelse af gravsteder i : Graver orienterer PU-formand om, at Børglum MR på menighedsrådsmøde den 20/11-12 besluttede, at man ikke ønsker at opkræve gravstedsejere for fornyelse i : Svar fra PU til graveren: Ved samtale med MR-formanden konstateredes at beslutningen var truffet på forkert grundlag, idet kirkeværgerne har udsendt forældede og ugyldige skrivelser vedr. kirkegårdstakster - hvoraf fremgik at fornyelse er gratis. PU accepterer at MR hænger på den ekstra udgift der må komme i skønsmæssigt opgjort til kr ,-. Fremadrettet følges de af provstiet fastsatte takster - jvf. 4 i Cirkulære om beregning af kirkegårdstakster. Graveren takker for hurtig tilbagemelding Kontrol efter skimmelsvampafrensning på specifikke vægge. Sag: Vurderingsrapport fra bygningskonsulent (617) - Vrensted Sogn Kontrol efter skimmelsvampafrensning på specifikke vægge Rapport fra Goritas til Per Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

8 Lønborg, Løkken MR og sognepræsten. Kopi til orientering til PU. Den gennemførte kontrol samt besigtigelse gør, at Goritas vurderer de udførte udbedrings- og afrensningsarbejder som tilfredsstillende og i overensstemmelse med de givne anvisninger.det bemærkes dog, at skimmel er en del af naturen og derfor naturligt optræder i såvel udendørs som i vort indeklima. 18 Fuldmagt fra brugsberettigede. Sag: Klage over gravstedsvedligehold (609) - Rakkeby Sogn Fuldmagt fra brugsberettigede : Rakkeby MR beder Birgit Hedegaard attestere, at hun har fuldmagt fra de øvrige brugsberettigede til at ophæve legataftale på gravsted HA : Fuldmagt fremsendt til MR. 19 Anv.1. rate af lån til nyt varmeanlæg. Sag: Nyt varmeanlæg (566) - Løkken- Furreby Sogn Anv.1. rate af lån til nyt varmeanlæg : STØ til MR. Anvisning af 1. rate, stor kr ,-, vedr. lån til nyt varmeanlæg. Rest til udbetaling kr ,-. Anv. 2. og sidste rate af lån til varmeanlæg : STØ til MR. Anvisning af 2. og sidste rate vedr. lån til nyt varmeanlæg. 20 Møde den 12/ vedr. planlægning af istandsættelsesarbejdet Sag: Udv. istandsættelse - Vennebjerg kirke (562) - Vennebjerg Sogn Møde den 12/ vedr. planlægning af istandsættelsesarbejdet : Per Lønborg spørger PU, om man på aftalt møde den med arkitekt Brøgger og MR, kan gå videre med planlægning af den udv. istandsættelse af kirken. Ud fra indhentede tilbud må påregnes en udgift på rep. og kalkning af kirken incl. arkitekthonorar og uforudsete omk. på kr ,- excl. moms. Kalkning af kirken er planlagt til at ske i Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

9 PU's godkendelse til at gå videre med planlægningen : PU meddeler Per Lønborg tilladelse til at gå videre med planlægningen. 21 Møde den 12/ vedr. planlægning af istandsættelsesarbejdet Sag: Udv. istandsættelse af Skallerup kirke (561) - Skallerup Sogn Møde den 12/ vedr. planlægning af istandsættelsesarbejdet : Per Lønborg spørger PU, om man på aftalt møde den med arkitekt Brøgger og MR, kan gå videre med planlægning af den udv. istandsættelse af kirken. Ud fra indhentede tilbud må påregnes en udgift på rep. og kalkning af kirken incl. arkitekthonorar og uforudsete omk. på kr ,- excl. moms. Kalkning af kirken er planlagt til at ske i PU's godkendelse til at gå videre med planlægningen : PU meddeler Per Lønborg tilladelse til at gå videre med planlægningen. 22 Notat vedr. Varme-og fugtstyring i kirken Sag: Harritslev Kirke - Varme- og fugtstyring (745) - Harritslev Sogn Notat vedr. Varme-og fugtstyring i kirken : Per L. Pedersen fremsender notat fra møde afholdt den 22/ På mødet blev såvel udskrift fra datalogger, oversigt over elforbrug samt tilbud vedr. udskiftn. af ventilator og delvis defekt el-varmeflade udleveret. Tilbuddet lød på kr ,- excl. moms. MR lader en aut. el-inst. vurdere den eksist. varmeflade, inden yderligere tiltag foretages. Varmeudgifter kan evt. reduceres ved med planlægning at optimere brugen af kirken. Montering af opvarmningsanlægget med et automatikanlæg bør overvejes. Indeklimaet i kirken vurderes som tilfredsstillende. Notat, udarb , vedr. styring af relativ fugtighed i kirken vedhæftet. 23 Notat vedr. Varme- og fugtstyring m.v. Sag: Em Kirke - Varme- og fugtstyring m.v. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

10 (746) - Em Sogn Notat vedr. Varme- og fugtstyring m.v : Per L. Pedersen fremsender notat fra møde afholdt den 22/ Før mødet var udskrift fra datalogger fremsendt. Kirken er generelt ikke opvarmet i vinterperioden og indeklimaet i kirken føltes fugtigt. Kirken varmes resten af året op til grader og udskrift fra datalogger for hele 2012 fremsendes efterfølgende til Per Lønborg. Notat, udarb , vedr. styring af relativ fugtighed i kirken vedhæftet. 24 Notat vedr. Varme- og fugtstyring m.v. Sag: Vejby Kirke - Varme- og fugtstyring m.v. (747) - Vejby Sogn Notat vedr. Varme- og fugtstyring m.v : Per L. Pedersen fremsender notat fra møde afholdt den 22/ Før mødet var udskrift fra datalogger fremsendt. Kirken er generelt ikke opvarmet i vinterperioden og indeklimaet i kirken føltes fugtigt.ligeledes er der konstateret borebiller i orglets trækonstruktion. Kirken varmes resten af året op til grader og udskrift fra datalogger for hele 2012 fremsendes efterfølgende til Per Lønborg. Notat, udarb , vedr. styring af relativ fugtighed i kirken vedhæftet. 25 Opbevaring af alterbillede - Nikodemus Sag: Opbevaring af alterbillede. (725) - Sankt Olai Sogn Opbevaring af alterbillede - Nikodemus : Orientering fra MR til PU. MR har rettet henvendelse til Vejen Kunstmuseum om midl. opbevaring af det gamle alterbillede. Museet har accepteret. ODY bedes lave notat herom i Kirke-DV. 26 Præcisering af kompetencer vedr. vikarsatser. Sag: Aalborg Stift vedr. vikarsatser (731) Præcisering af kompetencer vedr. vikarsatser. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

11 : Fra STØ til PU. STØ præciserer, at det alene er MR der har kompetence til at aftale aflønning af vikarer. PU kan dog udarbejde vejledende satser, som MR ikke er bundet af men kan bruge til inspiration. 27 Valgprotokol fra Vennebjerg sogn Sag: Valgprotokol 2012 (734) - Vennebjerg Sogn Valgprotokol fra Vennebjerg sogn : Provsten sender på vegne af Skallerup-Vennebjerg MR valgprotokol vedr. MR valg 2012 til STØ, med anmodning om, at STØ foretager den elektroniske indberetning. Bekræftelse fra STØ på registrering STØ bekræfter overfor MR (kopi tilprovstiet), at valgprotokollen er indtastet i systemet. 28 Ny anmodn. til KM om stillingtagen til indenpastorats flytning. Sag: Anmodning om ret til at kunne opstille i Harritslev sogn. (657) - Harritslev Sogn Ny anmodn. til KM om stillingtagen til indenpastorats flytning : MR til kirkeministeren og KM. Anmodning om ny stillingtagen i sagen om indenpastorats flytning. STØ har, som forventet, konstateret mgl. valgbarhed af kandidat. MR håber stadig - Jvf. høringssvaret i rapporten om sognebåndsløsning, hvor der lægges op til ændringer netop på dette område. 29 Akutjob i folkekirken Sag: Akutjob i folkekirken (742) Akutjob i folkekirken : Skriv. fra MILIKI. vedr. akutjobopslag, videresendt af Aal. Stift til provstiet. Ordningen med akutjobs er en samfundssag hvorfor Provstiet opfordres til at gøre MR opmærksomme på muligheden for at ansætte personer fra akutjob-målgruppen. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

12 30 Folkekirkens logo er lige på trapperne Sag: Nyt logo til Folkekirken (741) Folkekirkens logo er lige på trapperne : Mail fra MILIKI vedr. det kommende nye logo for folkekirken. Logo'et offentliggøres søndag den 2/ , og er 1. del af folkekirkens fælles visuelle identitet. Til foråret lanceres en digital værktøjskasse med grafik, skabeloner mv. til fælles afbenyttelse. Ved udfyldelse af vedlagte spørgeskema kan opnås indflydelse på indholdet i værktøjskassen. Hent skema: https://www.surveymonkey.com/s/7r9tc7d Se det nye logo : Fremsendt af MILIKI. Oplysning om hvor logo til web/tryk samt diverse plakater, julekort mv. kan findes. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: 1 Hørmested: ansøgning om 5%-midler Sag: 5% midler 2012 (626) PU tildeler kirken en ekstrabevilling til formålet, dog højst kr ,- Hørmested: ansøgning om 5%-midler : Hørmested MR ansøger om 5%- midler til dækning af udgifter ifm. anskaffelse af minilæsser til kirkegården. Der ansøges om ca kr. + moms. 2 Notat: Hørmested Kirke - Varmeanlæg Sag: Varmeanlæg i Hørmested Kirke og Menighedshus (635) - Hørmested Sogn Sagen fremsendes til Aalborg stift med henblik på konsulentvurdering Notat: Hørmested Kirke - Varmeanlæg : KP Projekt fremsender til PU notat vedr. varmeanlæg i Hørmested Kirke. Det foreslås, at eksist. oliefyrskedel, inkl. varmekilder demonteres og fjernes. Olietank bortskaffes iht. gældende regler herom. Anslået anlægspris ekskl. moms: kr Kragskovhede budget 2013 Sag: Provstiudvalgsmøde (651) Kragskovhede budget : Modtaget ansøgning om: PU godkender, at rådighedsbeløbet forhø jes til 2X kr ,-, fordelt på henholdsvis Sindal og Hirtshals kirkekasser. 1. en ekstrabevilling til julegaver i 2012, i alt kr (Bevilget administrativ) 2. en forhøjelse af de fremtidige årsbudgetter til i alt kr Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

13 Hjørring Nordre Provsti, orienteringspunkter: 4 VS: Ansøgning om frigivelse Sag: Horne Kirke - tårn (657) - Horne Sogn VS: Ansøgning om frigivelse : Horne-Asdal MR fremsender til PU ansøgning om tilladelse til at hæve saldo fra opsparingskonto i Nordjyske Bank. Beløbet skal anvendes til delvis dækning af malerbehandling af Horne kirkes tårn. Vedr. Horne-Asdal, frigivelse af bundne midler : PU giver tilladelse til at beløbet på opsparingskonto i Nordjyske Bank hæves og anvendes til malerbehandling af Horne kirkes tårn. 5 VS: Renovering af præstegård Sag: Horne præstegård, renovering 2012 (642) - Horne Sogn VS: Renovering af præstegård : Hirtshals Kirkekontor fremsender til PU faktura vedr. renovering af Horne Præstegård med anmodning om refusion : Beløbet udbetales til kirkekassen. 6 LUKKET MØDE - PERSONALESAG 7 Aflevering af provstiets arkivalier Sag: Provstiernes ESDH og Statens arkiver (132) Aflevering af provstiets arkivalier : KM fremsender til PU orientering vedr. provstiernes aflevering til SA. Anmodning om erklæring senest vedr. bemyndigelse til folkekirkens IT Erklæring om aflevering af arkivalier fra Provstiet : Hjørring Nordre Provsti fremsender bemyndigelseserklæring til ITkontoret. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

14 Referatet godkendt den Lars-Erich Stephansen Ole Dybro Poul Bach Jens Peter Madsen Gert Nørgaard Frederiksen Lisbeth Waaentz Per Harfeld Thomas Wagner Borrisholt Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2012 kl. 13.00 Mødested: Konfirmandstuen v/hirtshals Kirke, herefter Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde onsdag den 25. juni 2014 kl. 16.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Version: 1 Fælles: 1 Godkendelse og underskrift af referat fra

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. marts 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491.

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491. Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Folkekirkens Folkekirkens Folkekirkens lokale Folkekirkens økonomi lokale økonomi lokale økonomi lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

Værd at vide om præsteansættelse

Værd at vide om præsteansættelse Værd at vide om præsteansættelse Udarbejdet i samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd og Den danske Præsteforening Indholdsfortegnelse Forord.... 3 1. Indledende overvejelser....................................

Læs mere

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Side 2 Indhold 1 Beskrivelse af rolle- og opgavefordelingen mellem provstiudvalg,

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Erik Monnerup, Bent Nielsen, Børge

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget Økonomi og Regnskab Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Lokale-, Hytte og Arealudvalget

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol Blad nr. 55 REFERAT fra bestyrelsesmøde i onsdag den Til stede: Søren Fibiger Olesen (formand), Carsten Jørgensen (næstformand), Sonja Pilgaard Andersen (kasserer), Per Henriksen (f. Bente Gertz), Lisbeth

Læs mere