W. E. von EYBEN FORM UERETTIGHEDER. Indhold. Beskyttelse Overdragelse. U dgivet af KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "W. E. von EYBEN FORM UERETTIGHEDER. Indhold. Beskyttelse Overdragelse. U dgivet af KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER"

Transkript

1 W. E. von EYBEN FORM UERETTIGHEDER Indhold. Beskyttelse Overdragelse U dgivet af KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER I kom m ission hos G. E. C. GADS FORLAG KØBENHAVN MCMLVIII

2 INDHOLDSFORTEGNELSE A fsnit /. Formuerettigheder Privatret. Formueret. Ejendomsret... I. Sondringen mellem offentlig ret og privat ret. (7-9). II. Sondringen mellem Form ueret og Person-, Familie- og Arveret. (9-11). III. Form uerettigheders overførlighed. (11-12). IV. Form uerettigheders økonomiske værdi. (12-14). 2. Formuerettigheders in d h o ld... I. Den fuldstændige ejendomsret. (14 19). A. Ejendomsretten som et absolut begreb. (14-15). B. Ejendom sretten som et relativt begreb. (15-17). C. Ejendom sretten som en um iddelbar ret. (17-18). D. Ejendom sretten som en ret, hvis genstand kan ødelægges. (18). E. Ejendom sretten som en ret, der um iddelbar dækker behov. (18-19). II. Brugsrettigheder og servitutter. (19-21). III. Fordringsretten. (21-29). A. Fordringsretten og aktuelle rådighedsrettigheder. (22-24). B. Fordringsretten som en præstationspligt, der kan misligholdes. (24-27). C. Fordringsretten som en ret, der ikke angår ting. (27). D. Fordringsretten som en ret, der ikke er tinglig beskyttet. (27-28). E. Fordringsretten som er artsbestemt ret. (28). F. Fordringsretten som en ret mod hele skyldnerens formue. (28-29). IV. Panteretten. (29 35). A. Den traditionelle definition af panteretten. (29-32). 1 Om panteretten forudsætter en fordringsret? (29-31). 2 Om panteretten er en accessorisk eller subsidiær ret? (31). 3 Om panteretten er identisk med dækningsmåden? (31-32). B. De karakteristiske træk ved panteretten. (32 35). 1 Særlig dækningsmåde. (33). 2 Beskyttelse mod trediemand. (33). 3 Begrænsning i panteskyldnerens rådighed. (33 34). Sammenfatning. (34-35). V. G rundbyrder. (35-36). VI. Ophavsrettigheder. (36-40). A. O phavsrettigheder som form uerettigheder. (36 37). B. Ophavsrettigheder med offentliggørelsesretten som den prim ære ret. (37-38). C. O phavsrettigheder som ejendomsrettigheder. (38-40). Sammenfatning. (40-41). 3. Formuerettighedernes g e n s ta n d... I. G enstand for rettigheder i det hele. (41). II. G enstand for den fuldstændige ejendomsret. (41-42).

3 376 III. G enstand for begrænsede rettigheder. (42-44). IV. Genstand for fordringsrettigheder. (44-45). A. Krav på individuelt bestemte ydelser. (45). B. K rav på artsbestemte ydelser. (45). C. K rav på arbejdspræstationer. (45). V. Genstand for ophavsrettigheder. (45-47). A. Å ndsværket som genstand? (46). B. Ingen særlig genstand? (46). C. Første ydre udtryk som genstand? (47). 4. Formueretlighedernes g en sta n d I. Begrænsninger, der gælder alle rettigheder. (47-49). II. Begrænsninger, der kun gælder rettigheder over faste ejendomme. (49). III. Begrænsninger, der kun gælder form uerettigheder. (49). A fsnit II. Formuerettigheders retsbeskyttelse Indledning Besiddelse og den materielle ret I. Det abstrakte besiddelsesbegreb. (52). II. D et formålsbestemte og det almene besiddelsesbegreb. (53). III. Tilhørslæren. (53). IV. Tilhørslærens forhold til den materielle ret. (53-57). A. Tilhørslæren et udtryk for et personspørgsmål, den materielle ret for et sagsspørgsmål. (54). B. Tilhøret udtryk for, hvor genstanden bør være. (54-55). C. Tilhøret udtryk for en processuel begrænsning. (55-57). V. Besiddelsen viger på visse om råder for den m aterielle ret (57). VI. Besiddelse, tilhørsm omenter, retsstiftende kendsgerninger som p a rallelrække til retsvirkninger af besiddelse, tilhøret, materiel ret. (57 58). VII. Det relative eller varierende besiddelsesbegreb. (58-59). 7. M agtforholdets betydning i forskellige re la tio n er I. Tyveri og ulovlig omgang med hittegods. (59-67). A. V aretægtsbegrebet som en kriminalretlig variation af besiddelsesbegrebet. (59-61). B. Begrundelsen for sondringen mellem tyveri og ulovlig omgang med hittegods. (61-63). C. Sondringen efter retspraksis. (63 66). D. Sammenfatning. (66-67). II. Hævd. (67-70). A. Faktisk råden. (67). B. Særlig om ejendom s hævd. (67-70).

4 377 III. Håndpantsætning. (70-71). Effektiv rådighedsberøvelse. IV. Tilbageholdsret. (71-73). Faktisk m agt til at modsætte sig udlevering. V. G odtroserhvervelser. (73-74). Faktisk rådighedsberøvelse. VI. Frugterhvervelse. (74-75). Faktisk adm inistration. V II. Bemægtigelse. (75-76). Indsatsen afgørende. V III. Besiddelsens processuelle betydning. (76-86). D. L A nerkendelsessøgsmål. (77). D en principielle opfattelse af forholdet mellem ældre og yngre besiddere. (77-79). Forholdet til bevisbyrdelæren. (79). A. Æ ldre besidder m ister genstanden ved strafbart forhold e. 1. (79-80). 1 0 Direkte overgang til nuværende besidder. (79-80). 2 Overgang gennem mellemled. (80). B. Æ ldre besidder overdrager frivilligt. (80-82). 1 D irekte overgang til nuværende besidder. (81-82). 2 Overgang mellem mellemled. (82). C. Ingen oplysning om overgang fra ældre til yngre besidder. (82-83). D. Tilfælde, hvor der ikke er oplysning om besiddelsesovergang fra en person til en anden. (83-86). IX. Besiddelsens betydning for, hvem udleveringskrav rettes imod. (86-87). X. Selvtægt. (87-99). Selvtægtsbestemmelsens forhold til andre regler om rådighedskrænkelser. (87-89). A. Den materielle rets betydning. (89-93). 1 Beføjet tro på den materielle ret. (90-91). 2 Væsentlig ulem pe ved at afvente offentlig bistand, a. O pfordring til at hæve uretten. (92). b. Ukendskab til, hvem der udøver rådigheden. (92-93). c. Den berettigedes mulighed for at tilgodese sine interesser på anden måde. (93). d. Protest. (93). B. H andlinger i strid med form elt foreskrevne fremgangsmåder. (93-95). C. Tilsidesættelse af formel afgørelse. (95-96). D. Vold m od person eller ting eller trusel herom. (96 97). E. A nden illoyal adfærd end vold. (97-98). F. Lejeforhold. (98 99). Konklusion. (99). XI. Nødværge. (99-104). A. Betydning af fuldbyrdelsesmomentet ved de forskellige forbrydelsesarter. (100-02). 1 Tyveri. (100). 2 Ulovlig omgang med hittegods og underslæb. (100). 3 Tyveri over for tyv, hæleri ved erhvervelse fra tyv og ved efterfølgende bistand i forhold til tyven. (101). 4 Efterfølgende nødværge over for tyv. (100-02). B. Den materielle ret som udgangspunkt for nødværge. Særbestemmelser om beskyttelse for besidderen. (102). C. Repræ sentanter og medhjælpere i besiddelse. (103). D. Nødværge ved servitutudøvelse. (103-04). A fsn it III. Interessentskab og sameje S... Sondring mellem interessentskab og sameje. (105-07). 105

5 378 I. Dispositionsret. (107-11). A. Det indbyrdes forhold. (107-10). B. Forholdet udadtil. (110-11). 1 De særlige regler i firmaloven. (110-11). 2 Almindelige fuldmagtsregler. (111). II. Forholdet til kreditorer. (112 17). A. Solidarisk hæftelse eller anpartshæftelse. (112-13). B. Forholdet mellem særkreditorer og selskabskreditorer. (113-17). C. Fælleskreditorernes dividenderet efter delvis dækning af fællesformuen. (117). III. Opgørelse mellem deltagerne indbyrdes. (117 22). A. Refusionskrav m. v. (117-20). 1 Hvilke krav kan gøres gældende? (117 18). 2 Fortrinsret til fællesform uen forud for særkreditorer? (118-19). 3 Krav m od de øvrige deltagere? (119-20). B. Fordeling af vinding og tab. (120-22). 1 U nder den norm ale drift. (120-21). 2 Ved opløsning og deltageres udtræden eller udelukkelse. (121-22). IV. Dispositioner over anparter. (122-23). V. Nye deltageres indtræden. (123). VI. Opløsning. (123-27). 1 U nder hvilke betingelser kan der fordres opløsning? (123-26). 2 H vornår kan forholdet kræves opløst? (126). 3 H vordan kan forholdet kræves opløst? (126 27). Sammenfatning. (127-28). A fsnit IV. Overdragelse af lø s ø r e Ejendomsrettens overgang ved lø s ø r e Primitive, derivative og eksstinktive erhvervelser Erhvervelser ved aftale, hævd, frembringelse, kreditorforfølgning, arv, ekspropriation. (129). I. Ørsteds opfattelse. Ejendom srettens overgang som et problem i forhold til trediem and. (130). II. Torps opfattelse. U dspaltning i forskellige relationer. (130-35). III. Carl Ussings opfattelse. A lternativteorien. (136-37). IV. Vinding Kruses opfattelse. Udspaltning i forskellige retsvirkninger. (137-40). 10. Beskyttelse over for overdragerens k r e d ito re r Individuelt bestemte ydelser - købesummen ikke betalt. (140-42). 2. Individuelt bestemte ydelser - forudbetaling. (142-54). Reale betragtninger. (142-46). Fremmed ret. (146-50). Dansk retspraksis. (150-53). Særligt om tilbageoverdragelse. (153-54). 3. Særligt om ikke-færdiggjorte ydelser. (154-57). 4. Særligt om transport på købesummen. (157-58). 5. Særligt om genusydelser. (158 67). N orm alindividualiseringsteorien. (161). Retspraksis. (161-66). T eorien iøvrigt. (166-67). 6. Særligt om penge. (167-68). 7. Særligt om overdragelse med sikringsformål. (168-79). a. Møbcllån. (168 73). b. Støtteaktioner. (173 77). c. Overdrager som salgsagent for erhverver. (177-79).

6 11. Tilbagesøgning fra erhververen og dennes kreditorer 179 I. Tilbagesøgning efter misligholdelse med vederlaget. Overgivelseøjeblikket. (180-81). II. Gennemførelse af hævebeføjelsen før overgivelse. (182-83). A. Mellem parterne indbyrdes. (182). B. I forhold til trediemand. (182-83). III. Gennemførelse af hævebeføjelsen efter overgivelse. (183-94). A. Imellem parterne indbyrdes. (183-85). 1 Omdannelse aftalt eller forudsat. (183-84). 2 Vedligeholdelsespligt aftalt. (184). 3 Andre tilfælde. (184-85). B. Forhold til trediemand. (185-94). 1 Kontantsalg. (185-86). 2 Ejendom sforbehold. (186-93). a. Almindelige grundbetingelser. (186-87). b. Særligt om konsignation. (188 93). c. Særligt om penge. (193). 3 Overgivelse til konkursbo. (194). IV. Tilbagesøgning, når der hæves som følge af andre svigtende forudsætninger end vederlagsforudsætningen, eller når en betingelse ikke opfyldes. (194-95). V. Tilbagesøgning, når ydelsen ifølge en ugyldig kontrakt er overgivet, og erhververens kreditorer søger sig fyldestgjort heri. (195). VI. Tilbagesøgning af ydelser, som er overgivet midlertidigt, og m odtagerens kreditorer søger sig fyldestgjort heri. (195). Oversigt over insolvensreglerne. (195-96). 12. Beskyttelse over for aftaleerhverv er e I. Oversigt. (196-97). II. Udviklingen. ( ). III. Reale grunde. (200-07). a. Omsætningshensyn. (200). b. Præventionshensyn. (200-03). c. Kriminalistiske hensyn. (203). d. Stabilitetshensyn. (204). e. Slutninger fra aftalelovens ugyldighedsregler. (204-05). f. Kvalificerede eksstinktionstilfælde. (205-06). g. Indforståelseshensyn. (206-07). IV. De enkelte tilfældcgrupper. (207-26). I. Ugyldighedsgrunde. (207-10). a. Svage indsigelser. (207-08). b. Kvalificerede indsigelser. (208-09). c. Afkræftelse. (209-10). d. Strid med lov og ærbarhed. (210). 2. Svigtende forudsætninger og betingelser. (210-11). 3. Kommission. (212). 4. K onsignation og andre tilfælde med ejendomsforbehold. ( ). a) U betingede konsignationssalg. (213 14). b) Betingede konsignationssalg. (214-15). c) Hvor overdrageren var klar over eller burde være klar over, at videresalg ville finde sted. (215-18). d) A ndre tilfælde. (218-20). 5. Lån, leje, håndpant, forvaring. (220-22). 6. Dobbeltdispositioner. (222-26). V. Almindelige synspunkter, der m edfører eksstinktion. (226 28). A. Sælgers uforsigtighed. (226-27). B. Sælgers passivitet. (227-28). VI. Besiddelsens betydning for godtroserhvervelser. (228 33). A. Mel-

7 380 lemledets besiddelse. (228 30;. B. Besiddelsesovergang til den godtroende erhverver. (230-33). A fsnit V. Tinglysning T inglysningssystem et D en ældre tinglæsningsordning og reform erne ved den nye tinglysningslov. (234-38). 1. Negativ troværdighed. (235). 2. Positiv troværdighed. (236). 3. Begrænset prøvelse. (236). 4. Kundgørelsesformerne. (236). 5. Praktiske ændringer. (236-37). 6. A ndre spørgsmål. (237-38). 14. Hvilke rettigheder kan og skal tin g ly se s Grundreglen i TL 1. (238). A. En ret over fast ejendom. (238-63). 1. Rådighedsindskrænkninger. (238-47). a. Over skyldnerens form ue som helhed. (238 41). b. Over faste ejendomme i henhold til lovgivningen. (241-45). c. E fter ægteskabslovgivningen. (245-47). 2. Uvisse eller betingede rettigheder. (247 62). a. Forholdet til læren om løfter (247-48). b. Betingede skøder. (248-58). 1 Den tinglysningsmæssige behandling. (248-51). 2 Forholdet mellem køber og sælger. (251-53). 3 Forholdet til aftaleerhververe. (253 56). 4 Forholdet til kreditorer. (256-58). c. Legatarers ret. (258 59). d. Skadesløsbreve. (260). e. Ikke-endelige afgørelser. (260-62). 3. Bemyndigelser til at udøve en ret. (262-63). B. En ret over en fast ejendom. (263-71). 1. Gældskrav. (263). 2. Rettigheder over løsøre. (264). 3.»En bestem t fast ejendom«. (264-71). C. Rettigheder over fast ejendom, der kan, men ikke skal, lyses. (271-76). 1. T ransporter på pantebreve. (271-72). 2. Rettigheder, der før T L var fritaget for læsning. (272-73). 3. Private rettigheder. (273-74). 4. Gældsovertagelse ved ejerskifte. (274). 5. Tydeliggørelse af allerede lyste rettigheder. (274-75). 6. Ejendomsnavne. (275-76). D. Rettigheder over fast ejendom, der ikke kan tinglyses. (276-79). 1. Sædvanlige brugsrettigheder. (276-78). 2. Skatter og afgifter på faste ejendomme. (279). 15. Personspørgsmål. Habilitet og k o m p e te n c e A. Habilitet. (279-80). B. Kompetence. (280-93). Grundreglerne i TL 10, stk. 1 og 12, stk De praktisk forekommende kompetenceproblemer. (280-88). a. Flere berettigede. Sameje og interessentskab. (280-83). 1 Dispositioner over og retsforfølgning m od anparter. (280-83). 2 D ispositioner over helheden. (283). b. Skiftebehandlinger. (283-87). 1 Offentlige dødsboer. (283-85). 2 Privat skifte og hensidden i uskiftet bo (285-86). 3 K onkursbehandling. (286-87). c. Offentlige myndigheders afgørelser. (287). d. Dispositioner i henhold til fuldmagt. (287-88).

8 381 II. Berigtigelse af kompetencemangler. (288-93). i) Berigtigelse ved dokumentbevis. (289). 2) Retssag. (289). 3) Foreløbig lysning. (289). 4) TL 20. (289-91). 5) TL 52 a. (289-91). 6) Udstykningslovens (291-92). 7) M ortifikationsloven. (292-93). 8) Ejendom s dom. (293). 9) M ortifikation efter lov nr. 67 af 14/ (293). 16. Retsvirkninger af tinglysning... G rundreglerne i TL 1 og 27. ( ). Særlige problemer: 1) F orudbetaling af leje. (300). 2) Aflysning. (300). 3) Legatarcr. (300-01). 4) Forudsæ tninger og indsigelser. (301). I. A ftaleeksstinktion. (301-13). A. Betingelser for eksstinktion. ( ). 1 Aftalcerhverver. (301-02). 2 G od tro. (302-06). Undersøgelse af a) adkom stdokum ent (302), b) ejendommen (302 03), c) kort (303-04), d) omtvistede rettigheder (304), e) tingbogen (304-05), f) andre offentlige registre (305). Generelle spørgsmål. (305-06). 3 Retten tinglyst. (306-09). 4 Særregel om hævd. (309 10). B. Virkningen af eksstinktion. (310-13). Hovedreglen. (310). Undtagelser: 1 Enten selve retten eller erstatningskrav mod staten. (310-11). 2 K un erstatningskrav mod staten. (311-12). a) Kvalificerede indsigelser. (311-12). b) Tinglysningsfejl. (312). 3 Intet krav. (312-13). a) Strid med præceptive love. (312). b) Afkræftelse. (313). II. K reditoreksstinktion.(313-15). A. Betingelser for eksstinktion. ( ). B. Virkningen af eksstinktionen. (314-15). III. Legitimationsvirkning efter T L 29. (315-16). IV. Afvigelser fra ugyldighedsreglerne i aftaleloven. (316-17) D en form elle fremgangsmåde ved tinglysning... A. G rundlaget for lysningen. (317-28). I. Fællesbetingelser. (317 21). a. Tinglysningsbegæring. (317-18). b. Datering. (318). c. Dokument. (318). d. Identifikation af ejendom. (319). e. Identifikation af rettens indhold og parterne. (319). f. Anmelder. (319-20). g. G enpart. (320-21). II. Særbetingelser. (321-28). a. Pantebreve. (321 27). 1 Kreditors bopæl. (321-22). 2 Bekræftelse. (322-23). 3 Foranstående hæftelser. (323-25). 4 G ade og hus nr. (325). 5 Maksimum ved skadesløsbreve. (325). 6 Transporter m. v. (325). 7 Formularsystemet. (325-26). 8 Legitim ationspapirer. (326-27). b. Skøder. (327). 1 Bekræftelse. 2 G ade og hus nr. 3 Købers bopæl. 4 Ejendomsskyldværdi. 5 TL 9, stk. 5. c. Servitutter. (327-28). d. G rundbyrder. (328). e. O ffentlige retshandlinger. (328). f. Hævd. (328). g. Betingede rettigheder. (328). B. Tinglysningsbehandlingen. (328-34). I. Dagbogen. (328-30). II. Tingbogen. (330-34). III. Akterne. (334). IV. Ejerkartotek. (334). V. Legitim ationskartotek. (334). C. Tinglysningsdommerens reaktionsmuligheder. (334-37). 317

9 Retsmidler m od tinglysningsafgørelser Omgørelser efter TL 20 og 34 og almindelige grundsætninger. (338-41). II. Kære. (341-42). III. Administrativ rekurs. (342). IV. Sagsanlæg i 1. instans. (342-44). A. Mellem parterne. (342). B. Mod tinglysningsdommeren til rettelse. (342). C. Mod tinglysningsdommeren til pålæggelse af erstatningsansvar. (342-43). D. Mod staten. (343-44). S 19. Aflysning A. M aterielle spørgsmål. (345-48). 1. Genindførelse efter 34. (345). 2. Den aflyste ret ophørt efter materielle regler. (345). 3. Analog anvendelse af TL 27 og 31, men ikke 34. (345-48). B. Formelle spørgsmål. (348 50). Almindelige krav. Særregler ved a) pantebreve, b) aftægtskontrakter, c) udlæg og arrest m. v., d) servitutter. 20. Udstykning og sa m m en læ g n in g I. Panterettigheder. (350-53). A. Udstykning uden sammenlægning. (350-51). B. Samnotering og sammenlægning af selvstændige ejendom me. (351-52). 1. Tinglysningsmæssig samnotering. 2. Landbrugsmæssig samnotering. 3. Egentlig sammenlægning. C. U dstykning i forbindelse med sammenlægning. (352-53). II. Servitutter. (353-55). A. U dstykning uden sammenlægning. (353 54). B. Sammenlægning af selvstændige ejendomme. (354). C. U dstykning i forbindelse m ed påfølgende sammenlægning. (354-55). III. G rundbyrder. (355). A. Udstykning uden sammenlægning. (355). B. Sammenlægning af selvstændige ejendomme. (355). C. Udstykning i forbindelse med sammenlægning. (355). S 21. Skibsregistrering I. Den offentligretlige registrering. (356-59). A. Nationalitetskrav. (356). B. Skibets størrelse og færdigbygning. (356-59). 1 Foreløbig registrering af skibe under bygning (357). 2 Fakultativ registrering af mellemstore skibe. Udslettelse. (357-59). II. Den privatretlige registrering. (359-61). A. Hvilke rettigheder registreres? (359). B. Frem gangsm åden ved registrering. (359-60). C. V irkningen af registrering. (360). D. Regler om tilbehør, oprykning, præklusion. (361). E. K ære til landsret. (361). Forkortelser Stikordsregister 365

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb Tinglysning I Indledning 3 1. Om ejendomsret, tinglysning og fast ejendom 3 2. Tinglysning i fortid og nutid 3 II Ejendomsbegrebet 3 1. Indledning 3 2. Begrebet fast ejendom 3 3. Lovgivningens ejendomsbegreb

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Obligationsret. Indholdsfortegnelse. Formueret. Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3. Kap. 9 Ophævelse...30

Obligationsret. Indholdsfortegnelse. Formueret. Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3. Kap. 9 Ophævelse...30 Obligationsret Pensum: Gomards Obligationsret 1., 2., 3. del. Formueret Indholdsfortegnelse Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3 1 Obligationsretlige skyldforhold...3 2 Fordringsret s. 7...3 3 Opsigelse,

Læs mere

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB III Indgåelse af ægteskab FAMILIERETTEN III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB 1.1 Forlovelse Inden vielsen skal det attesteres at ægteskabsbetingelserne er opfyldt, ellers så kan vielsesmyndigheden afvise udførelsen

Læs mere

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under

Læs mere

Forkøbs- og køberettigheders tinglige beskyttelse

Forkøbs- og køberettigheders tinglige beskyttelse Ejendomsret 2.1, 2.4 og 2.9 Tinglysning 11.2, 11.3, 11.9 og 15.9 Forkøbs- og køberettigheders tinglige beskyttelse Artiklen redegør for den tingsretlige kategorisering af begreberne forkøbs- og køberet

Læs mere

Betænkning om virksomhedspant

Betænkning om virksomhedspant Betænkning om virksomhedspant Betænkning nr.../2005 Betænkning om virksomhedspant afgivet af et udvalg under Justitsministeriet den 23. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Indledning 1 1. Udvalgets

Læs mere

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven Kapitel 6. Kreditaftaleret 6.1 Indledning til kreditaftaleret Kreditaftaleloven (KAL) er først og fremmest en forbrugerbeskyttelseslov, der har til formål at beskytte forbrugere i forbindelse med aftaler

Læs mere

Betænkning om Åger. Afgivet af det af justitsministeriet den 11. juni 1968 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 604

Betænkning om Åger. Afgivet af det af justitsministeriet den 11. juni 1968 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 604 Betænkning om Åger Afgivet af det af justitsministeriet den 11. juni 1968 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 604 1971 SCHULTZJBOGTRYKKERI. KØBENHAVN Indhold Side Kapitel 1: Indledning 5 Kapitel 2: Ugyldighedsreglen

Læs mere

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen:

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Udtalelse om Andelsboligforeningen Grøndalsvænge 18-02-2015 Sagsnr. 2014-0270223

Læs mere

Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren

Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren Betænkning nr. 1110 København 1987 ISBN 87-503-6799-4 Ju00-192-bet.

Læs mere

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Indledning Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Definition - Virksomhedsoverdragelse: Virksomhedsoverdragelse En transaktion hvorved en funktionel enhed overføres fra én (sælger) til

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget.

mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 8 1.1 Specialets opbygning... 9 2. Afgrænsning af emne... 10 3. Metode... 11 4. Gældende ret... 12 4.1 Fast ejendom regelsæt og begrebsafklaring... 12 4.1.1 Aftalen,

Læs mere

Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele

Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele Advokat Gorrissen Federspiel I artiklen redegøres for sikringsakterne ved pantsætning af kapitalandele, der ikke er udstedt gennem en værdipapircentral. I

Læs mere

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Skrevet af: Elvan Alici og Pia Holm Jensen HA (jur.) Afleveringsdato: 3. maj 2010 Vejledere: René Franz Henschel Erhvervsjuridisk Institut og Peder Harbjerg

Læs mere

Kapitel 1-Forbrydelser mod liv og legeme

Kapitel 1-Forbrydelser mod liv og legeme Indhold KAPITEL 1. FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME 3 1.1 Indledning...3 1.1.1 lig beskyttelse... 3 1.1.2 Inddeling... 3 1.2 Drabsforbrydelser...3 1.2.1 Indledning... 3 1.2.2 Forsætligt drab, strfl. 237...

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Juridisk institut Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Opgaveløser: Michael Thatt Pedersen Vejleder: Tommy V. Christiansen Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Handelshøjskolen

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING

EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING - Betydning for købers retstilling ved mangler Kandidatafhandling udarbejdet af: Lene Braad, studie nr. 2008-3549 Afleveringsdato: 2. december 2013 Vejleder: Karina Hedegaard Hansen

Læs mere

Hå ndbog for økonomirå dgivere

Hå ndbog for økonomirå dgivere Hå ndbog for økonomirå dgivere 1. udgave Udarbejdet af; Økonomirådgivningen, Imagine Horsens 1-3-2015 FORORD Økonomirådgivningen i Imagine Horsens det boligsociale sekretariat har gennem 2 år opbygget

Læs mere

Leje af fast ejendom

Leje af fast ejendom Pensum: Formueretlige emner, 5. udg. kap. 9. + Mat.saml. Brugsret og servitutret Leje af fast ejendom - (begreber skal sidde fast, men ikke nødvendigvis omtales til eksamen) Brugsret: Ret til at råde over

Læs mere

Professionel medvirken

Professionel medvirken Indledning Professionel medvirken Køb af fast ejendom Professionsansvaret spiller en stor rolle i ved køb og salg af fast ejendom. Aktører De fleste ejendomshandler indgås ved hjælp og rådgivning fra professionelle

Læs mere

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev Vedtægter A/B Carl Nielsens Plads Herlev Navn og hjemsted 1.1 Andelsboligforeningens navn er A/B Carl Nielsens Plads Herlev (herefter kaldet "Foreningen"). 1.2 Foreningens hjemsted er Herlev kommune. Formål

Læs mere

Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig

Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig Køberinformation Det skal du vide, når du køber bolig Indhold Nogle ord om denne folder 5 Mangler 18 Ejendomsværdibeskatning 29 Forløbet af et typisk boligkøb 6 Sælgers ansvarsfraskrivelse 19 Ejendomsavanceskatning

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere