W. E. von EYBEN FORM UERETTIGHEDER. Indhold. Beskyttelse Overdragelse. U dgivet af KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "W. E. von EYBEN FORM UERETTIGHEDER. Indhold. Beskyttelse Overdragelse. U dgivet af KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER"

Transkript

1 W. E. von EYBEN FORM UERETTIGHEDER Indhold. Beskyttelse Overdragelse U dgivet af KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER I kom m ission hos G. E. C. GADS FORLAG KØBENHAVN MCMLVIII

2 INDHOLDSFORTEGNELSE A fsnit /. Formuerettigheder Privatret. Formueret. Ejendomsret... I. Sondringen mellem offentlig ret og privat ret. (7-9). II. Sondringen mellem Form ueret og Person-, Familie- og Arveret. (9-11). III. Form uerettigheders overførlighed. (11-12). IV. Form uerettigheders økonomiske værdi. (12-14). 2. Formuerettigheders in d h o ld... I. Den fuldstændige ejendomsret. (14 19). A. Ejendomsretten som et absolut begreb. (14-15). B. Ejendom sretten som et relativt begreb. (15-17). C. Ejendom sretten som en um iddelbar ret. (17-18). D. Ejendom sretten som en ret, hvis genstand kan ødelægges. (18). E. Ejendom sretten som en ret, der um iddelbar dækker behov. (18-19). II. Brugsrettigheder og servitutter. (19-21). III. Fordringsretten. (21-29). A. Fordringsretten og aktuelle rådighedsrettigheder. (22-24). B. Fordringsretten som en præstationspligt, der kan misligholdes. (24-27). C. Fordringsretten som en ret, der ikke angår ting. (27). D. Fordringsretten som en ret, der ikke er tinglig beskyttet. (27-28). E. Fordringsretten som er artsbestemt ret. (28). F. Fordringsretten som en ret mod hele skyldnerens formue. (28-29). IV. Panteretten. (29 35). A. Den traditionelle definition af panteretten. (29-32). 1 Om panteretten forudsætter en fordringsret? (29-31). 2 Om panteretten er en accessorisk eller subsidiær ret? (31). 3 Om panteretten er identisk med dækningsmåden? (31-32). B. De karakteristiske træk ved panteretten. (32 35). 1 Særlig dækningsmåde. (33). 2 Beskyttelse mod trediemand. (33). 3 Begrænsning i panteskyldnerens rådighed. (33 34). Sammenfatning. (34-35). V. G rundbyrder. (35-36). VI. Ophavsrettigheder. (36-40). A. O phavsrettigheder som form uerettigheder. (36 37). B. Ophavsrettigheder med offentliggørelsesretten som den prim ære ret. (37-38). C. O phavsrettigheder som ejendomsrettigheder. (38-40). Sammenfatning. (40-41). 3. Formuerettighedernes g e n s ta n d... I. G enstand for rettigheder i det hele. (41). II. G enstand for den fuldstændige ejendomsret. (41-42).

3 376 III. G enstand for begrænsede rettigheder. (42-44). IV. Genstand for fordringsrettigheder. (44-45). A. Krav på individuelt bestemte ydelser. (45). B. K rav på artsbestemte ydelser. (45). C. K rav på arbejdspræstationer. (45). V. Genstand for ophavsrettigheder. (45-47). A. Å ndsværket som genstand? (46). B. Ingen særlig genstand? (46). C. Første ydre udtryk som genstand? (47). 4. Formueretlighedernes g en sta n d I. Begrænsninger, der gælder alle rettigheder. (47-49). II. Begrænsninger, der kun gælder rettigheder over faste ejendomme. (49). III. Begrænsninger, der kun gælder form uerettigheder. (49). A fsnit II. Formuerettigheders retsbeskyttelse Indledning Besiddelse og den materielle ret I. Det abstrakte besiddelsesbegreb. (52). II. D et formålsbestemte og det almene besiddelsesbegreb. (53). III. Tilhørslæren. (53). IV. Tilhørslærens forhold til den materielle ret. (53-57). A. Tilhørslæren et udtryk for et personspørgsmål, den materielle ret for et sagsspørgsmål. (54). B. Tilhøret udtryk for, hvor genstanden bør være. (54-55). C. Tilhøret udtryk for en processuel begrænsning. (55-57). V. Besiddelsen viger på visse om råder for den m aterielle ret (57). VI. Besiddelse, tilhørsm omenter, retsstiftende kendsgerninger som p a rallelrække til retsvirkninger af besiddelse, tilhøret, materiel ret. (57 58). VII. Det relative eller varierende besiddelsesbegreb. (58-59). 7. M agtforholdets betydning i forskellige re la tio n er I. Tyveri og ulovlig omgang med hittegods. (59-67). A. V aretægtsbegrebet som en kriminalretlig variation af besiddelsesbegrebet. (59-61). B. Begrundelsen for sondringen mellem tyveri og ulovlig omgang med hittegods. (61-63). C. Sondringen efter retspraksis. (63 66). D. Sammenfatning. (66-67). II. Hævd. (67-70). A. Faktisk råden. (67). B. Særlig om ejendom s hævd. (67-70).

4 377 III. Håndpantsætning. (70-71). Effektiv rådighedsberøvelse. IV. Tilbageholdsret. (71-73). Faktisk m agt til at modsætte sig udlevering. V. G odtroserhvervelser. (73-74). Faktisk rådighedsberøvelse. VI. Frugterhvervelse. (74-75). Faktisk adm inistration. V II. Bemægtigelse. (75-76). Indsatsen afgørende. V III. Besiddelsens processuelle betydning. (76-86). D. L A nerkendelsessøgsmål. (77). D en principielle opfattelse af forholdet mellem ældre og yngre besiddere. (77-79). Forholdet til bevisbyrdelæren. (79). A. Æ ldre besidder m ister genstanden ved strafbart forhold e. 1. (79-80). 1 0 Direkte overgang til nuværende besidder. (79-80). 2 Overgang gennem mellemled. (80). B. Æ ldre besidder overdrager frivilligt. (80-82). 1 D irekte overgang til nuværende besidder. (81-82). 2 Overgang mellem mellemled. (82). C. Ingen oplysning om overgang fra ældre til yngre besidder. (82-83). D. Tilfælde, hvor der ikke er oplysning om besiddelsesovergang fra en person til en anden. (83-86). IX. Besiddelsens betydning for, hvem udleveringskrav rettes imod. (86-87). X. Selvtægt. (87-99). Selvtægtsbestemmelsens forhold til andre regler om rådighedskrænkelser. (87-89). A. Den materielle rets betydning. (89-93). 1 Beføjet tro på den materielle ret. (90-91). 2 Væsentlig ulem pe ved at afvente offentlig bistand, a. O pfordring til at hæve uretten. (92). b. Ukendskab til, hvem der udøver rådigheden. (92-93). c. Den berettigedes mulighed for at tilgodese sine interesser på anden måde. (93). d. Protest. (93). B. H andlinger i strid med form elt foreskrevne fremgangsmåder. (93-95). C. Tilsidesættelse af formel afgørelse. (95-96). D. Vold m od person eller ting eller trusel herom. (96 97). E. A nden illoyal adfærd end vold. (97-98). F. Lejeforhold. (98 99). Konklusion. (99). XI. Nødværge. (99-104). A. Betydning af fuldbyrdelsesmomentet ved de forskellige forbrydelsesarter. (100-02). 1 Tyveri. (100). 2 Ulovlig omgang med hittegods og underslæb. (100). 3 Tyveri over for tyv, hæleri ved erhvervelse fra tyv og ved efterfølgende bistand i forhold til tyven. (101). 4 Efterfølgende nødværge over for tyv. (100-02). B. Den materielle ret som udgangspunkt for nødværge. Særbestemmelser om beskyttelse for besidderen. (102). C. Repræ sentanter og medhjælpere i besiddelse. (103). D. Nødværge ved servitutudøvelse. (103-04). A fsn it III. Interessentskab og sameje S... Sondring mellem interessentskab og sameje. (105-07). 105

5 378 I. Dispositionsret. (107-11). A. Det indbyrdes forhold. (107-10). B. Forholdet udadtil. (110-11). 1 De særlige regler i firmaloven. (110-11). 2 Almindelige fuldmagtsregler. (111). II. Forholdet til kreditorer. (112 17). A. Solidarisk hæftelse eller anpartshæftelse. (112-13). B. Forholdet mellem særkreditorer og selskabskreditorer. (113-17). C. Fælleskreditorernes dividenderet efter delvis dækning af fællesformuen. (117). III. Opgørelse mellem deltagerne indbyrdes. (117 22). A. Refusionskrav m. v. (117-20). 1 Hvilke krav kan gøres gældende? (117 18). 2 Fortrinsret til fællesform uen forud for særkreditorer? (118-19). 3 Krav m od de øvrige deltagere? (119-20). B. Fordeling af vinding og tab. (120-22). 1 U nder den norm ale drift. (120-21). 2 Ved opløsning og deltageres udtræden eller udelukkelse. (121-22). IV. Dispositioner over anparter. (122-23). V. Nye deltageres indtræden. (123). VI. Opløsning. (123-27). 1 U nder hvilke betingelser kan der fordres opløsning? (123-26). 2 H vornår kan forholdet kræves opløst? (126). 3 H vordan kan forholdet kræves opløst? (126 27). Sammenfatning. (127-28). A fsnit IV. Overdragelse af lø s ø r e Ejendomsrettens overgang ved lø s ø r e Primitive, derivative og eksstinktive erhvervelser Erhvervelser ved aftale, hævd, frembringelse, kreditorforfølgning, arv, ekspropriation. (129). I. Ørsteds opfattelse. Ejendom srettens overgang som et problem i forhold til trediem and. (130). II. Torps opfattelse. U dspaltning i forskellige relationer. (130-35). III. Carl Ussings opfattelse. A lternativteorien. (136-37). IV. Vinding Kruses opfattelse. Udspaltning i forskellige retsvirkninger. (137-40). 10. Beskyttelse over for overdragerens k r e d ito re r Individuelt bestemte ydelser - købesummen ikke betalt. (140-42). 2. Individuelt bestemte ydelser - forudbetaling. (142-54). Reale betragtninger. (142-46). Fremmed ret. (146-50). Dansk retspraksis. (150-53). Særligt om tilbageoverdragelse. (153-54). 3. Særligt om ikke-færdiggjorte ydelser. (154-57). 4. Særligt om transport på købesummen. (157-58). 5. Særligt om genusydelser. (158 67). N orm alindividualiseringsteorien. (161). Retspraksis. (161-66). T eorien iøvrigt. (166-67). 6. Særligt om penge. (167-68). 7. Særligt om overdragelse med sikringsformål. (168-79). a. Møbcllån. (168 73). b. Støtteaktioner. (173 77). c. Overdrager som salgsagent for erhverver. (177-79).

6 11. Tilbagesøgning fra erhververen og dennes kreditorer 179 I. Tilbagesøgning efter misligholdelse med vederlaget. Overgivelseøjeblikket. (180-81). II. Gennemførelse af hævebeføjelsen før overgivelse. (182-83). A. Mellem parterne indbyrdes. (182). B. I forhold til trediemand. (182-83). III. Gennemførelse af hævebeføjelsen efter overgivelse. (183-94). A. Imellem parterne indbyrdes. (183-85). 1 Omdannelse aftalt eller forudsat. (183-84). 2 Vedligeholdelsespligt aftalt. (184). 3 Andre tilfælde. (184-85). B. Forhold til trediemand. (185-94). 1 Kontantsalg. (185-86). 2 Ejendom sforbehold. (186-93). a. Almindelige grundbetingelser. (186-87). b. Særligt om konsignation. (188 93). c. Særligt om penge. (193). 3 Overgivelse til konkursbo. (194). IV. Tilbagesøgning, når der hæves som følge af andre svigtende forudsætninger end vederlagsforudsætningen, eller når en betingelse ikke opfyldes. (194-95). V. Tilbagesøgning, når ydelsen ifølge en ugyldig kontrakt er overgivet, og erhververens kreditorer søger sig fyldestgjort heri. (195). VI. Tilbagesøgning af ydelser, som er overgivet midlertidigt, og m odtagerens kreditorer søger sig fyldestgjort heri. (195). Oversigt over insolvensreglerne. (195-96). 12. Beskyttelse over for aftaleerhverv er e I. Oversigt. (196-97). II. Udviklingen. ( ). III. Reale grunde. (200-07). a. Omsætningshensyn. (200). b. Præventionshensyn. (200-03). c. Kriminalistiske hensyn. (203). d. Stabilitetshensyn. (204). e. Slutninger fra aftalelovens ugyldighedsregler. (204-05). f. Kvalificerede eksstinktionstilfælde. (205-06). g. Indforståelseshensyn. (206-07). IV. De enkelte tilfældcgrupper. (207-26). I. Ugyldighedsgrunde. (207-10). a. Svage indsigelser. (207-08). b. Kvalificerede indsigelser. (208-09). c. Afkræftelse. (209-10). d. Strid med lov og ærbarhed. (210). 2. Svigtende forudsætninger og betingelser. (210-11). 3. Kommission. (212). 4. K onsignation og andre tilfælde med ejendomsforbehold. ( ). a) U betingede konsignationssalg. (213 14). b) Betingede konsignationssalg. (214-15). c) Hvor overdrageren var klar over eller burde være klar over, at videresalg ville finde sted. (215-18). d) A ndre tilfælde. (218-20). 5. Lån, leje, håndpant, forvaring. (220-22). 6. Dobbeltdispositioner. (222-26). V. Almindelige synspunkter, der m edfører eksstinktion. (226 28). A. Sælgers uforsigtighed. (226-27). B. Sælgers passivitet. (227-28). VI. Besiddelsens betydning for godtroserhvervelser. (228 33). A. Mel-

7 380 lemledets besiddelse. (228 30;. B. Besiddelsesovergang til den godtroende erhverver. (230-33). A fsnit V. Tinglysning T inglysningssystem et D en ældre tinglæsningsordning og reform erne ved den nye tinglysningslov. (234-38). 1. Negativ troværdighed. (235). 2. Positiv troværdighed. (236). 3. Begrænset prøvelse. (236). 4. Kundgørelsesformerne. (236). 5. Praktiske ændringer. (236-37). 6. A ndre spørgsmål. (237-38). 14. Hvilke rettigheder kan og skal tin g ly se s Grundreglen i TL 1. (238). A. En ret over fast ejendom. (238-63). 1. Rådighedsindskrænkninger. (238-47). a. Over skyldnerens form ue som helhed. (238 41). b. Over faste ejendomme i henhold til lovgivningen. (241-45). c. E fter ægteskabslovgivningen. (245-47). 2. Uvisse eller betingede rettigheder. (247 62). a. Forholdet til læren om løfter (247-48). b. Betingede skøder. (248-58). 1 Den tinglysningsmæssige behandling. (248-51). 2 Forholdet mellem køber og sælger. (251-53). 3 Forholdet til aftaleerhververe. (253 56). 4 Forholdet til kreditorer. (256-58). c. Legatarers ret. (258 59). d. Skadesløsbreve. (260). e. Ikke-endelige afgørelser. (260-62). 3. Bemyndigelser til at udøve en ret. (262-63). B. En ret over en fast ejendom. (263-71). 1. Gældskrav. (263). 2. Rettigheder over løsøre. (264). 3.»En bestem t fast ejendom«. (264-71). C. Rettigheder over fast ejendom, der kan, men ikke skal, lyses. (271-76). 1. T ransporter på pantebreve. (271-72). 2. Rettigheder, der før T L var fritaget for læsning. (272-73). 3. Private rettigheder. (273-74). 4. Gældsovertagelse ved ejerskifte. (274). 5. Tydeliggørelse af allerede lyste rettigheder. (274-75). 6. Ejendomsnavne. (275-76). D. Rettigheder over fast ejendom, der ikke kan tinglyses. (276-79). 1. Sædvanlige brugsrettigheder. (276-78). 2. Skatter og afgifter på faste ejendomme. (279). 15. Personspørgsmål. Habilitet og k o m p e te n c e A. Habilitet. (279-80). B. Kompetence. (280-93). Grundreglerne i TL 10, stk. 1 og 12, stk De praktisk forekommende kompetenceproblemer. (280-88). a. Flere berettigede. Sameje og interessentskab. (280-83). 1 Dispositioner over og retsforfølgning m od anparter. (280-83). 2 D ispositioner over helheden. (283). b. Skiftebehandlinger. (283-87). 1 Offentlige dødsboer. (283-85). 2 Privat skifte og hensidden i uskiftet bo (285-86). 3 K onkursbehandling. (286-87). c. Offentlige myndigheders afgørelser. (287). d. Dispositioner i henhold til fuldmagt. (287-88).

8 381 II. Berigtigelse af kompetencemangler. (288-93). i) Berigtigelse ved dokumentbevis. (289). 2) Retssag. (289). 3) Foreløbig lysning. (289). 4) TL 20. (289-91). 5) TL 52 a. (289-91). 6) Udstykningslovens (291-92). 7) M ortifikationsloven. (292-93). 8) Ejendom s dom. (293). 9) M ortifikation efter lov nr. 67 af 14/ (293). 16. Retsvirkninger af tinglysning... G rundreglerne i TL 1 og 27. ( ). Særlige problemer: 1) F orudbetaling af leje. (300). 2) Aflysning. (300). 3) Legatarcr. (300-01). 4) Forudsæ tninger og indsigelser. (301). I. A ftaleeksstinktion. (301-13). A. Betingelser for eksstinktion. ( ). 1 Aftalcerhverver. (301-02). 2 G od tro. (302-06). Undersøgelse af a) adkom stdokum ent (302), b) ejendommen (302 03), c) kort (303-04), d) omtvistede rettigheder (304), e) tingbogen (304-05), f) andre offentlige registre (305). Generelle spørgsmål. (305-06). 3 Retten tinglyst. (306-09). 4 Særregel om hævd. (309 10). B. Virkningen af eksstinktion. (310-13). Hovedreglen. (310). Undtagelser: 1 Enten selve retten eller erstatningskrav mod staten. (310-11). 2 K un erstatningskrav mod staten. (311-12). a) Kvalificerede indsigelser. (311-12). b) Tinglysningsfejl. (312). 3 Intet krav. (312-13). a) Strid med præceptive love. (312). b) Afkræftelse. (313). II. K reditoreksstinktion.(313-15). A. Betingelser for eksstinktion. ( ). B. Virkningen af eksstinktionen. (314-15). III. Legitimationsvirkning efter T L 29. (315-16). IV. Afvigelser fra ugyldighedsreglerne i aftaleloven. (316-17) D en form elle fremgangsmåde ved tinglysning... A. G rundlaget for lysningen. (317-28). I. Fællesbetingelser. (317 21). a. Tinglysningsbegæring. (317-18). b. Datering. (318). c. Dokument. (318). d. Identifikation af ejendom. (319). e. Identifikation af rettens indhold og parterne. (319). f. Anmelder. (319-20). g. G enpart. (320-21). II. Særbetingelser. (321-28). a. Pantebreve. (321 27). 1 Kreditors bopæl. (321-22). 2 Bekræftelse. (322-23). 3 Foranstående hæftelser. (323-25). 4 G ade og hus nr. (325). 5 Maksimum ved skadesløsbreve. (325). 6 Transporter m. v. (325). 7 Formularsystemet. (325-26). 8 Legitim ationspapirer. (326-27). b. Skøder. (327). 1 Bekræftelse. 2 G ade og hus nr. 3 Købers bopæl. 4 Ejendomsskyldværdi. 5 TL 9, stk. 5. c. Servitutter. (327-28). d. G rundbyrder. (328). e. O ffentlige retshandlinger. (328). f. Hævd. (328). g. Betingede rettigheder. (328). B. Tinglysningsbehandlingen. (328-34). I. Dagbogen. (328-30). II. Tingbogen. (330-34). III. Akterne. (334). IV. Ejerkartotek. (334). V. Legitim ationskartotek. (334). C. Tinglysningsdommerens reaktionsmuligheder. (334-37). 317

9 Retsmidler m od tinglysningsafgørelser Omgørelser efter TL 20 og 34 og almindelige grundsætninger. (338-41). II. Kære. (341-42). III. Administrativ rekurs. (342). IV. Sagsanlæg i 1. instans. (342-44). A. Mellem parterne. (342). B. Mod tinglysningsdommeren til rettelse. (342). C. Mod tinglysningsdommeren til pålæggelse af erstatningsansvar. (342-43). D. Mod staten. (343-44). S 19. Aflysning A. M aterielle spørgsmål. (345-48). 1. Genindførelse efter 34. (345). 2. Den aflyste ret ophørt efter materielle regler. (345). 3. Analog anvendelse af TL 27 og 31, men ikke 34. (345-48). B. Formelle spørgsmål. (348 50). Almindelige krav. Særregler ved a) pantebreve, b) aftægtskontrakter, c) udlæg og arrest m. v., d) servitutter. 20. Udstykning og sa m m en læ g n in g I. Panterettigheder. (350-53). A. Udstykning uden sammenlægning. (350-51). B. Samnotering og sammenlægning af selvstændige ejendom me. (351-52). 1. Tinglysningsmæssig samnotering. 2. Landbrugsmæssig samnotering. 3. Egentlig sammenlægning. C. U dstykning i forbindelse med sammenlægning. (352-53). II. Servitutter. (353-55). A. U dstykning uden sammenlægning. (353 54). B. Sammenlægning af selvstændige ejendomme. (354). C. U dstykning i forbindelse m ed påfølgende sammenlægning. (354-55). III. G rundbyrder. (355). A. Udstykning uden sammenlægning. (355). B. Sammenlægning af selvstændige ejendomme. (355). C. Udstykning i forbindelse med sammenlægning. (355). S 21. Skibsregistrering I. Den offentligretlige registrering. (356-59). A. Nationalitetskrav. (356). B. Skibets størrelse og færdigbygning. (356-59). 1 Foreløbig registrering af skibe under bygning (357). 2 Fakultativ registrering af mellemstore skibe. Udslettelse. (357-59). II. Den privatretlige registrering. (359-61). A. Hvilke rettigheder registreres? (359). B. Frem gangsm åden ved registrering. (359-60). C. V irkningen af registrering. (360). D. Regler om tilbehør, oprykning, præklusion. (361). E. K ære til landsret. (361). Forkortelser Stikordsregister 365

W. E. von EYBEN PANTERETTIGHEDER KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER. / kommission hos

W. E. von EYBEN PANTERETTIGHEDER KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER. / kommission hos W. E. von EYBEN PANTERETTIGHEDER KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER af / kommission hos G. E. C. GADS FORLAG KØBENHAVN MCMLIX Indholdsfortegnelse Afsnit I. Almindelig del 1.

Læs mere

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

Kapitel I Faget ejendomsret og ejendomsrettens genstand Kapitel II Rettighedsbegreb, ejendomsrettens overgang og rettighedssubjekter

Kapitel I Faget ejendomsret og ejendomsrettens genstand Kapitel II Rettighedsbegreb, ejendomsrettens overgang og rettighedssubjekter Indholdsfortegnelse DEL 1: TINGSRET GRUNDLÆGGENDE PROBLEMER Kapitel I Faget ejendomsret og ejendomsrettens genstand 1. Eksempler på tingsretlige problemer... 17 1.1. Eksempel 1 Rembrandtmaleriet... 17

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE 1. Indledning Omsætningsbeskyttelse - løsøre Købeloven regulerer kun rettigheder og forpligtelser mellem sælger og køber. Når købsaftalen er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet Kapitel I Panteretsbegrebet 1. Eksempler på panterettens funktion... 15 1.1. Eksempel 1 den usikrede fordring... 15 1.2. Eksempel 2 den pantsikrede fordring... 15 1.3. Generalisering af eksemplerne...

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER ANDEN UDGAVE

KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER ANDEN UDGAVE W. E. von EYBEN PANTERETTIGHEDER KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER af ANDEN UDGAVE / hat DANMARKS JURISTFORBUND Indholdsfortegnelse Afsnit I. Almindelig del 7 1. Panteretsbegrebet

Læs mere

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb Tinglysning I Indledning 3 1. Om ejendomsret, tinglysning og fast ejendom 3 2. Tinglysning i fortid og nutid 3 II Ejendomsbegrebet 3 1. Indledning 3 2. Begrebet fast ejendom 3 3. Lovgivningens ejendomsbegreb

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemærkninger 21 2. Formkrav 28 3. Panterettens genstand og

Læs mere

1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion

1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion Ejendomsret 1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 1.1 Faget ejendomsret 2 1.2 Den fuldstændige ejendomsret og de begrænsede rettigheder 2 1.3 Ejendomsrettens overgang 2 1.4 Historik 2 2. Forholdet

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Tinglysningens retsvirkninger

Tinglysningens retsvirkninger Lone Mai Truelsen Tinglysningens retsvirkninger Lone Mai Troelsen Tinglysningens retsvirkninger 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2017 ISBN 978-87-619-3964-7 Omslag: Birger Gregers,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål.

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål. HA(jur.) + HA(jur.) i skat 1. DEL Vintereksamen 2006/07 Skriftlig prøve i: 24028 Introduktion til erhvervsret Varighed: 2 timer Hjælpemidler: En ukommenteret lovsamling Afkryds de rigtige svarmuligheder.

Læs mere

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål.

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål. HA(jur.) + HA(jur.) i skat 1. DEL Sommereksamen 2007 Re-eksamen Skriftlig prøve i: 24028 Introduktion til erhvervsret Varighed: 2 timer Hjælpemidler: En ukommenteret lovsamling Afkryds de rigtige svarmuligheder.

Læs mere

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen Københavns Universitet Fordringspant Mortensen, Peter Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Mortensen, P. (2010).

Læs mere

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE I. OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE 1. Indledning Gældsbrevslovens kapitel II indeholder særregler for omsætningsgældsbreve. For- målet med disse regler er at gøre disse gældsbreve

Læs mere

Af justitsministeren, tiltrådt af. Til 2. x) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:

Af justitsministeren, tiltrådt af. Til 2. x) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer: Retsudvalget 2012-13 L 107 Bilag 6 Offentligt Civilafdelingen Dato: 15. april 2013 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Louise Christophersen Sagsnr.: 2012-7010-0058 Dok.: 725801 Ændringsforslag til forslag

Læs mere

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Kompendium Formueret III InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Morten Frank MANU KURSER A/S KOMPENDIUM I FORMUERET III Kreditorforfølgning SL forlagene Morten Frank Kompendium

Læs mere

forud for sagsøgte, samt at udlevere ejerpantebrevet til sagsøger.

forud for sagsøgte, samt at udlevere ejerpantebrevet til sagsøger. Retten i Århus DOM afsagt den 24. januar 2003 af Retten i Århus, 3. afdeling, i sagen BS 3-2720/2002 : (advokat Fi mod (advokat K Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 366 a, stk. 2. Sagens

Læs mere

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Af PETER ELGAARD BALLE I studenterafhandlingen undersøges, hvorvidt en tinglyst underpanteret i løsøre kan ekstingveres. Spørgsmålet er, om de almindelige ekstinktionsregler

Læs mere

VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG

VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG HENRY USSING KØB VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG INDHOLDSFORTEGNELSE Sidetallene er anført i parentes S 1. Indledning. Begrebet køb (1-3) I Historisk udvikling. Terminologi

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. FORLAGET THOMSON * GadJura

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. FORLAGET THOMSON * GadJura Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret FORLAGET THOMSON * GadJura Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemasrkninger 21 2. Formkrav 27 3. Panterettens genstand og omfang

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven (Pant og udlæg i andelsboliger m.v.) LOV nr 216 af 31/03/2004 (Gældende) LBK Nr. 961 af 21/09/2004 Senere ændringer til forskriften Forskriftens

Læs mere

Ejendomsforbehold og erhvervsudlejning. Konflikter ved udlejning og overdragelse

Ejendomsforbehold og erhvervsudlejning. Konflikter ved udlejning og overdragelse Ejendomsforbehold og erhvervsudlejning Konflikter ved udlejning og overdragelse PROGRAM 1. Indledning 2. Introduktion til ejendomsretten 3. Sikkerhed i fast ejendom 4. Hvad omfattes af pantet i en fast

Læs mere

Lejers tingsretlige beskyttelse

Lejers tingsretlige beskyttelse Eksamensspørgsmålet Lejers tingsretlige beskyttelse Introduktion Lejers tingsretlige beskyttelse Gyldig mod enhver uden tinglysning Depositum Lejerettens prioritetsmæssige stilling Erhvervslejeret Lejeforholdet

Læs mere

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Skrevet af Søren Gang Seldrup Indledning.... 2 Vindikation og ekstinktion... 2 Ejendomsforbeholdet... 4 Forhandlergrundsætningen... 7 Hans Willumsen

Læs mere

Bo von Eyben. Forældelse II. Forældelse efter DL 5-14-4 * Specielle forældelsesregler * Retsvirkningerne af forældelse. FORLAGET XHOIVISOISI * GadJura

Bo von Eyben. Forældelse II. Forældelse efter DL 5-14-4 * Specielle forældelsesregler * Retsvirkningerne af forældelse. FORLAGET XHOIVISOISI * GadJura Bo von Eyben Forældelse II Forældelse efter DL 5-14-4 * Specielle forældelsesregler * Retsvirkningerne af forældelse FORLAGET XHOIVISOISI * GadJura 2. DEL: DL 5-14-4 Kapitel 7 Området for DL 5-14-4 75

Læs mere

Lån. afdrag og renter

Lån. afdrag og renter Kravets parter Skyldner Kunde Lån afdrag og renter Kreditor Bank Fig. 18.1 Kreditor (banken) har en fordring på skyldner (kunden), som skyldner skal betale tilbage med afdrag og renter. ig. 18.2 Transaktionen,

Læs mere

Opretter en ny hæftelse i e-akten. Opretter derefter eventuelt en underpantsætning (se ekspeditionstype 19)

Opretter en ny hæftelse i e-akten. Opretter derefter eventuelt en underpantsætning (se ekspeditionstype 19) Release 4.2+ 1 EndeligtSkøde Et dokument hvorved ejeren af en ejendom overdrager denne, eller en del af denne, til en anden. 3 SkoedeOpret + A O 2 EndeligtSkødeMageskifte Et dokument hvorved ejeren af

Læs mere

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Indhold Indledning.... 2 Vindikation og ekstinktion... 2 Ejendomsforbeholdet... 4 Forhandlergrundsætningen... 7 Hans Willumsen kritik af bilbogsbetænkningen

Læs mere

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS Familieog Arveret Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen 7. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 I. Indledning 13 Kapitel 1. Introduktion 15 II. Formueforholdet mellem ægtefæller 17 Kapitel 2. Generelt

Læs mere

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser Indhold 1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser og nødvendige foranstaltninger 2 Konsignation og virksomhedspant i fabriksnye biler - kolliderende rettigheder og

Læs mere

Håndbog i. EJEndoMSHANDEL

Håndbog i. EJEndoMSHANDEL Håndbog i Jytte Holm-Larsen EJEndoMSHANDEL OG LEJERET Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jytte Holm-Larsen Håndbog i ejendomshandel og lejeret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Håndbog i ejendomshandel

Læs mere

Fast ejendoms begreb

Fast ejendoms begreb Fast ejendoms begreb Køb af fast ejendom Indledning Ejendomsdannelsen Behovet for individualisering af ejendomme matrikelsystemet Individualisering af ejendomme Der er behov for nem individualisering af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom 2 7. O K T O B E R 2 0 0 4 Indhold 1. Anvendelsesområde 3 2. Definitioner 3 2.1 Debitor 3 2.2 Nyudstedt pantebrev ved ejerskifte 3 2.3 Nyudstedt

Læs mere

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Kapitel 1. Afgrænsning og begreber 17 1. Fremstillingens udstrækning og afgrænsning

Læs mere

Ekspeditionstype Overskrift Tekst

Ekspeditionstype Overskrift Tekst Oversigt over ekspeditionstypetekst Ikke udtømmende Version 3.8 10.10.2008 Ekspeditionstype Overskrift Tekst 1. EndeligtSkøde ENDELIGT SKØDE Sælger/ne skøder og endeligt overdrager ejendsretten på de angivne

Læs mere

Kapitel I: Indledning, teser og formål

Kapitel I: Indledning, teser og formål Kapitel I: Indledning, teser og formål...15 1. Præsentation af emnet...15 2. Afhandlingens teser og formål...16 3. Teserne underbygges...21 3.1. Indledning...21 3.2. Ad tese nr. 2 Forholdet til anden præceptiv

Læs mere

ERNST ANDERSEN ARV OG LEGAT LÆREBOG I ARVERET JURISTFORBUNDETS FORLAG. København 196C

ERNST ANDERSEN ARV OG LEGAT LÆREBOG I ARVERET JURISTFORBUNDETS FORLAG. København 196C ERNST ANDERSEN ARV OG LEGAT LÆREBOG I ARVERET JURISTFORBUNDETS FORLAG København 196C INDHOLD Første afsnit: A rv efter loven. 1. Indledning... 5-6 2. Slægtninges arveret. 1. A rvegangsordenen... 6-14 2.

Læs mere

KNUD ILLUM DANSK TINGSRET I-II NYT NORDISK FORLAG ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN

KNUD ILLUM DANSK TINGSRET I-II NYT NORDISK FORLAG ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN KNUD ILLUM DANSK TINGSRET I-II NYT NORDISK FORLAG ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN 1952 Indholdsfortegnelse. Indledning Tingsretten som Led i den juridiske Systematik. Tinglige og obligatoriske Rettigheder I. DEL

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

Laerebog i Obligationsret II

Laerebog i Obligationsret II Bo von Eyben, Peter Mortensen Ivan Sorensen Laerebog i Obligationsret II Personskifte i skyldforhold Fordringers ophor Haeftelsesformer Thomson CADJURA Indholdsfortegnelse Del 3: Personskifte i skyldforhold.

Læs mere

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse]

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] Garanti Udstedt af [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] den [dato] Klima-, energi- og bygningsministeren har i henhold til Undergrundsloven meddelt Rettighedshaver Tilladelse til efterforskning og indvinding

Læs mere

Mogens Johannsen. Tvangsauktion. over fast ejendom og andelslejligheder. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Mogens Johannsen. Tvangsauktion. over fast ejendom og andelslejligheder. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Mogens Johannsen Tvangsauktion over fast ejendom og andelslejligheder 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tvangsauktion over fast ejendom og andelslejligheder Mogens Johannsen Tvangsauktion over

Læs mere

Privat skifte og bobestyrerbehandling

Privat skifte og bobestyrerbehandling - 1 Privat skifte og bobestyrerbehandling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) De færreste mennesker kommer gennem livet uden at stifte bekendtskab med håndteringen af et dødsbo. To centrale

Læs mere

Handel med fast ejendom

Handel med fast ejendom Hans Henrik Edlund Handel med fast ejendom GADJURA 1. Ejendomsbegrebet 13 1.1 Indledning 13 1.2 Udstykningsloven 13 1.3 Tinglysningsloven 15 1.4 Ejerlejlighedsloven 77 1.5 Andre love 77 1.5.1 Vurderingsloven

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Lars Henrik Gam Madsen. Panteret. 5. udgave

Læs mere om udgivelsen på  Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Lars Henrik Gam Madsen. Panteret. 5. udgave Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Lars Henrik Gam Madsen Panteret 5. udgave Bent Iversen, Lars Hedegaard Kristensen & Lars Henrik Gam Madsen Panteret 5. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København

Læs mere

# # # % )*+, - ,5 7-3-"*"!

# # # % )*+, - ,5 7-3-*! !"!"""!$! %"% % )*+, -.!*-0! 123"!45*+6,,55 23"!4,*+5-*",5 7-3-"*"! 32"!0!"%3"!$!*+ 3-"%343+*"3-+ *2-+!*+!%3"*+*%* %3%38 1. EndeligtSkøde 2. EndeligtSkødeMageskifte 3. BetingetSkødeKøbesum 4. BetingetSkødeAndet

Læs mere

JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958

JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958 JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958 INDHOLD Første afsnit: Rettens grundelementer Kap. 1. Retsordenen og dens funktion 21 I. Begrebet ret 21 A. Forskellige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 162/2014 (2. afdeling) Dantil Pantebrevsinvest ApS (advokat Claus Hastrup Knudsen) mod Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs (advokat

Læs mere

Konefinten hvad er det?

Konefinten hvad er det? - 1 Konefinten hvad er det? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I dagspressen har der i forbindelse med Roskilde Bank været omtalt en transaktion benævnt konefinten, hvorefter ledelsen, der

Læs mere

AFTALE OM SALG AF INTERESSENTSKABSANDEL I BOLIGINTERESSENTSKABET

AFTALE OM SALG AF INTERESSENTSKABSANDEL I BOLIGINTERESSENTSKABET AFTALE OM SALG AF INTERESSENTSKABSANDEL I BOLIGINTERESSENTSKABET Udarbejdet i samarbejde med advokaterne Torben Winnerskjold & Jakob Nielsen Advokatfi rmaet Abel & Skovgård Larsen SAMMENSLUTNINGEN AF BOLIGINTERESSENTSKABER

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Kort- og Matrikelstyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Kort- og Matrikelstyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Kort- og Matrikelstyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o ---

UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o --- JURA OM HESTE Hillerød d. 10. november 2014 Artikel til Tølt, december 2014 OVERSKRIFT; Salg på kredit/afdrag er det en god idé? UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og

Læs mere

Derfor bør det altid være muligt at anvende kursen på tidspunktet for udmåling af lånet.

Derfor bør det altid være muligt at anvende kursen på tidspunktet for udmåling af lånet. 7. januar 2011 S1039 - D20789 Kommentarer til de enkelte punkter 1 1 Udvid undtagelsen til at anvende dagskurs på låneudmålingstidspunktet Vi foreslår, at undtagelsen, der giver adgang til at anvende dagskursen

Læs mere

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget Lovafdelingen Dato: 3. september 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-793-0052 Dok.: LVM40539 KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget 1. Den familieretlige lovgivning bygger på Familieretskommissionens

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Geodatastyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr. 494 af

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retsvæsen - A.7 118 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tinglysning

Bekendtgørelse af lov om tinglysning LBK nr 1075 af 30/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7010-0054 Senere ændringer til forskriften LOV nr 580 af 04/05/2015

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-2497/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet LBK nr 1747 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. NaturErhvervstyrelsen, j.nr.15-0122-000014 Senere ændringer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter university of copenhagen Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). /Tina R Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). /Tina R Olsen J.nr. j.nr. 08-063204 Dato : 23. maj 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pia

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 11

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 11 Kapitel 1. Introduktion... 13 1. Konkurslovgivningen... 13 2. Fristdagen... 16 2.1. Baggrund og retsvirkninger... 16 2.2. Fristdagsfundamenter... 16

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

G A R A N T I. Udstedt af

G A R A N T I. Udstedt af Stempelfri ifølge Stempellovens 62, stk. 1, nr. 9. G A R A N T I Udstedt af......, den...200x... 2 Da: - Transport- og energiministeren i henhold til lov nr. 293 af 10. juni 1981 om anvendelse af Danmarks

Læs mere

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A Indledning Udgangspunkt kontrakters relativitet Springende regres Køb af fast ejendom Kontrakter skaber alene rettigheder og pligter for dennes parter. Spørgsmålet omhandler A B C Ejendommen sælger fra

Læs mere

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7?

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7? Konkurs Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Konkurs Introduktion Generelt om lejers eller udlejers konkurs Konkurslovens kapitel 7 Omhandler gensidigt bebyrdende aftaler Formål: At sikre at skyldners konkursbo

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

Overdragelse af softwarelicenser

Overdragelse af softwarelicenser Overdragelse af softwarelicenser Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 Problemstillingen Videresalg af brugte genstande er en integreret del af samfundsøkonomien og normalt uproblematisk

Læs mere

Kreditaftaler og Ejendomsforbehold

Kreditaftaler og Ejendomsforbehold Hans Helge Beck Thomsen Claus Rohde Kreditaftaler og Ejendomsforbehold Hans Helge Beck Thomsen & Claus Rohde Kreditaftaler og Ejendomsforbehold 2. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2017

Læs mere

Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb

Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb... 13 1. Introduktion... 13 2. Kreditaftalelovens anvendelsesområde... 13 2.1. Forbrugerkreditaftaler... 14 2.2. Erhvervskreditaftaler... 14 2.3.

Læs mere

Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold

Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold 1 Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold UfR 2007.50 VLK Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en kendelse af 6/9 2006, ref. i UfR

Læs mere

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22.

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22. Opgave 1.1 Ved besvarelsen af opgaven skal den studerende kunne identificere de muligheder, der findes for stiftelse af sikkerheder og hvilke sikringsakter dette kræver. Det er muligt, at etablere sikkerhed

Læs mere

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring:

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring: Civilafdelingen Udkast Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2013-4006-0006 Dok.: 1227481 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven for Færøerne og lov nr. 560 af 24. juni

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C EN HJÆLPENDE HÅND til køb af din drømmebolig! KROMANN advokatfirma Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C Skal jeg gøre brug af en advokat? Svaret på ovenstående

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * BADISCHER WINZERKELLER DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * I sag C-264/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Amtsgericht Breisach (Tyskland)

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

PROBLEMSTILLINGER (1)

PROBLEMSTILLINGER (1) PROBLEMSTILLINGER (1) FULDMAGTER 1. Registrering og rettelser af fejl 2. Fuldmagter i forbindelse med privat skiftede boer ADKOMSTER 3. Skøder lyst med frist 4. Endelighedspåtegning (skøder lyst før 08.09.2009)

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Erstatningsrettens udvikling 1 I. Indledning 1 II. Dogme- og kulturhistoriske tilbageblik 2 III. Idéhistoriske

Læs mere