Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af færdselsloven for Grønland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af færdselsloven for Grønland"

Transkript

1 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 267 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: Dok.: TRD40349 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af færdselsloven for Grønland 1. Hørte myndigheder og organisationer mv. Et udkast til forslag til lov om ændring af færdselsloven for Grønland har været sendt til høring hos: DTU Transport (tidligere Danmarks TransportForskning), Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM), Finanstilsynet, Forenede Danske Motorejere (FDM), Politimesteren i Grønland, Rigsadvokaten, Rigspolitiet og Rådet for Større Færdselssikkerhed. Efter visse tilretninger på baggrund af høringssvarene fra ovenstående høringsparter blev udkastet til lovforslaget herefter sendt til høring hos Grønlands Hjemmestyre, der til brug for dets behandling af sagen har indhentet høringssvar fra: Arbejdsgiverne i Grønland, De Grønlandske Kommuners Landsforening, Direktoratet for Miljø og Natur, Embedslægeinstitutionen i Grønland, Erhvervsdirektoratet, Fåreholderforeningen SPS, Grønlands Arbejdsgiverforening, Landsdommeren i Grønland, Nuuk Taxi, Sisimiut Snescooter Forening (i samarbejde med Arctic ApS), Skattedirektoratet, Snescooterforeningen Qamutit (Nuuk) og fagforeningen Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat (SIK). Justitsministeriets bemærkninger til høringssvarene er anført med kursiv. Direktoratet for Miljø og Natur, Erhvervsdirektoratet og Skattedirektoratet har ingen bemærkninger til lovforslaget. Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 2. Generelle bemærkninger Grønlands Hjemmestyre har i et brev modtaget i Justitsministeriet den 7. december 2007 udtalt, at Landstinget har haft forslaget til ændring af færdselsloven for Grønland til 2. behandling på efterårssamlingen 2007 og henvist til Landstingets Lovudvalgs betænkning. Af Landstingets Lovudvalgs betænkning fremgår, at et enigt lovudvalg hilser en revision af færdselsloven for Grønland velkommen. Lovudvalget bemærker, at der er gået 15 år siden den seneste revision af færdselsloven. Da de trafikale forhold i Grønland i den mellemliggende periode har undergået en markant udvikling og må forventes fortsat at udvikles betydeligt de kommende år, henstiller Lovudvalget, at der tilstræbes en hyppigere ajourføring af færdselsloven. Lovudvalget finder det positivt, at de foreslåede ændringer af færdselsloven i vid udstrækning har til formål at øge trafiksikkerheden. Et enigt lovudvalg kan dog tilslutte sig Landstyrets indstilling om, at det over for Justitsministeriet understreges, at de foreslåede lovændringer næppe i sig selv kan antages at medføre en forbedring af færdselssikkerheden, hvis ikke færdselslovens bestemmelser i fornødent omfang håndhæves. Lovudvalget anfører, at det i bestræbelserne på at forbedre færdselssikkerheden derfor er nødvendigt også at forholde sig til, hvorvidt politiets ressourcer er tilstrækkelige til at sikre håndhævelsen af de på området gældende regler. Lovudvalget anfører endvidere, at den grønlandske version af lovforslaget bør tilrettes med henblik på at bringe den i overensstemmelse med den almindeligt anvendte terminologi. Hvis lovforslaget vedtages, vil Justitsministeriet videregive lovudvalgets bemærkninger om terminologien til Rigsombudsmanden i Grønland, som vil forestå den efterfølgende oversættelse. Lovudvalget har anmodet Justitsministeriet om at indarbejde (de grønlandske) høringssvar i lovforslaget i det omfang, Justitsministeriet vurderer, at forholdene i Grønland taler derfor. For så vidt angår høringssvar om forhold, der ikke er reguleret i selve færdselsloven, men i underliggende bekendtgørelser, henstiller lovudvalget, at Landsstyret indgår i en dialog med de danske myndigheder om, i hvilket omfang disse bør indarbejdes i en revision af færdselslovgivningen på bekendtgørelsesniveau. 2

3 Endelig opfordrer Landstingets Lovudvalg til, at der i forbindelse med fremtidige opdateringer af færdselslovgivningen for eksempel gennem dispensationsbestemmelser tages højde for de forskelle, der er på de trafikale forhold og vilkår i henholdsvis byer og bygder i Grønland. En række forskellige mindretal i Landstingets Lovudvalg har herudover haft bemærkninger til konkrete dele af lovforslaget, der vedrører aldersgrænsen for førere af snescootere, konfiskation, klippekortordning, definition af en snescooter og registreringspligt for snescootere og knallerter. Da der er tale om mindretal, er lovforslaget ikke ændret i overensstemmelse med disse bemærkninger. 3. Snescootere 3.1. Kørekort til snescooter Maniitsoq Kommune finder, at der bør være krav om kørekort til kørsel med snescootere i byområder. Arbejdsgiverne i Grønland og snescooterforeningen Qamutit foreslår, at der indføres (et generelt) krav om kørekort til snescootere. Grønlands Arbejdsgiverforening og Sisimiut Snescooter Forening ser positivt på, at der ikke indføres krav om kørekort til snescootere. Som det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget vil indførelsen af en særskilt kørekortordning vedrørende snescootere være forbundet med en række administrative omkostninger og praktiske vanskeligheder, idet der blandt andet vil skulle etableres en særskilt køreuddannelse og gennemføres særlige køreprøver. En sådan ordning vil endvidere være uhensigtsmæssig for de personer, som kun undtagelsesvist anvender snescooter til kørsel på færdselslovens område. Hertil kommer, at de alvorligste ulykker efter det af Politimesteren i Grønland oplyste oftest sker uden for færdselslovens område. Justitsministeriet finder derfor ikke på nuværende tidspunkt fuldt tilstrækkeligt grundlag for at indføre krav om kørekort til snescooter Alderskravet til førere af snescooter Politimesteren i Grønland og Rigsadvokaten har foreslået, at alderskravet til førere af snescootere, som efter 18 i den gældende færdselslov for Grønland kun gælder i byområder, skal gælde generelt. 3

4 Lovforslaget blev ændret i overensstemmelse hermed inden det blev sendt i høring hos Grønlands Hjemmestyre og de nedenfor nævnte grønlandske høringsparter. Fåreholderforeningen SPS, Sisimiut Snescooterforening, Snescooterforeningen Qamutit, Qeqertarsuup Kommune og Grønlands Arbejdsgiverforening finder ikke, at der for snescootere bør være en aldersgrænse på 18 år for førere af snescootere. Fåreholderforeningen SPS har anført, at snescootere er et uundværligt redskab i det grønlandske landbrug, og at en aldersgrænse på 18 år vil være et alvorligt indgreb i gårdenes driftsforhold, idet det vil ramme unge landbrugsmedhjælpere mellem 16 og 18 år. SPS foreslår derfor, at aldersgrænsen ikke skal gælde for de sydgrønlandske fåreholdersteder og rensdyrstationer og dertil hørende græsningsarealer. Efter Sisimiut Snescooter Forening og Snescooterforeningen Qamutits opfattelse vil en aldersgrænse på 18 år ikke medvirke til at begrænse problemerne med snescooterrace, idet det efter foreningernes kendskab hovedsageligt er personer over 18 år, der er skyld i disse problemer. Qeqertarsuup Kommune har anført, at en aldersgrænse på 18 år vil give anledning til unødigt meget besvær, idet der ikke er andre befordringsmuligheder i Qeqertarsuup Kommune. Grønlands Arbejdsgiverforening finder, at aldersgrænsen på 18 år er fastsat på et meget begrænset dokumenteret grundlag, og at der ikke er belæg for, at en aldersgrænse på 18 år vil medføre et mindre antal færdselsuheld. Grønlands Arbejdsgiverforening anbefaler derfor, at aldersgrænsen på 16 år fastholdes. Politimesteren i Grønland har i sine bemærkninger til de indhentede høringssvar vedrørende alderskravet anført, at lovforslagets krav om en aldersgrænse på 18 år efter politimesterens opfattelse er udtryk for en velovervejet afvejning af de forskellige interesser, de fremsendte høringssvar giver udtryk for. Politimesteren finder, at det ved fastsættelsen af en aldersgrænse på 18 år sikres, at føreren har en vis modenhed og mulig erfaring i at føre snescooter på færdselslovens område, hvor der skal udvises hensyn til øvrige trafikanter. Endvidere vil personer under 18 år stadig have mulighed for at føre snescooter uden for færdselslovens om- 4

5 råde. For så vidt angår de unge landbrugsmedhjælpere har Politimesteren i Grønland anført, at der er behov for at kunne dispensere fra 18- årsgrænsen, og at politimesteren er villig til at varetage denne opgave. Justitsministeriet er enig i Politimesteren i Grønlands vurdering og finder derfor ikke, at den foreslåede aldersgrænse skal ændres. Lovforslaget er dog ændret således, at der, for at imødekomme behovet for at unge landbrugsmedhjælpere mellem 16 og 18 år som led i deres arbejde kan føre snescooter, bliver mulighed for, at politiet kan give konkrete dispensationer til landbrugsmedhjælpere mellem 16 og 18 år, jf. lovforslagets 1, nr. 8 og bemærkningerne hertil Registrering af snescootere Fagforeningen SIK ønsker, at der indføres krav om registrering af snescootere. Sisimiut Snescooter Forening har ikke kunnet skaffe sig nærmere oplysninger om det i lovforslaget anførte om, at Skatteministeriet vil udstede en ny bekendtgørelse om registrering af køretøjer i Grønland, hvorved der vil indføres en registreringspligt for snescootere. Foreningen ønsker dette nærmere belyst. Reglerne om registrering af køretøjer i Grønland hører under Skatteministeriet. Skatteministeriet har oplyst, at antallet af snescootere i Grønland er betydeligt, og at snescootere i et ikke uvæsentligt omfang bruges i områder med bebyggelse, hvor der også er andre trafikanter. Skatteministeriet finder det derfor hensigtsmæssigt, at den enkelte snescooter får et registreringsnummer, således at det bliver lettere at identificere køretøjet i forbindelse med sager om overholdelse af færdselsloven, indblanding i ulykker samt sager, hvor snescootere er anvendt til udførelse af kriminalitet. Skatteministeriet har endvidere anført, at indførelse af registreringspligt skal ses i lyset af, at der ikke betales gebyr for at få et køretøj registreret og udstyret med nummerplader i Grønland. Skatteministeren forventer derfor i samarbejde med myndighederne i Grønland at fastsætte regler om registrering af snescootere Pligt til at medbringe kvittering for betalt ansvarsforsikring Sisimiut Snescooterforening mener, at der fortsat skal være pligt til at medbringe kvittering for betalt ansvarsforsikring eventuelt i form af en mærkat, som påklæbes snescooteren. Rigsadvokaten og Politimesteren i Grønland finder det vigtigt, at den nye registreringsbekendtgørelse træ- 5

6 der i kraft samtidig med, at den gældende 18, stk. 2, om pligt til at medbringe kvittering for betalt ansvarsforsikring ophæves. Baggrunden for ophævelsen af 18, stk. 2, er, at Skatteministeriet forventer at udstede en ny bekendtgørelse om registrering af motorkøretøjer i Grønland, hvorved der indføres registreringspligt for snescootere. Det fremgår af lovforslagets 2, at loven foreslås at træde i kraft den 1. oktober Det fremgår endvidere, at justitsministeren fastsætter tidspunktet for ophævelsen af 18, stk. 2, idet det er hensigten, at 18, stk. 2, skal ophæves samtidig med, at den nye registreringsbekendtgørelse træder i kraft Alkoholforbud for førere af snescootere Fagforeningen SIK mener, at alkoholforbuddet også bør gælde for førere af snescootere. Førere af snescootere er omfattet af forbuddet mod spirituskørsel i motordrevne køretøjer, jf. 9 i færdselsloven for Grønland, idet en snescooter i 2, stk. 1, nr. 2, i færdselsloven for Grønland er defineret som et motordrevet køretøj Støj fra snescootere Sisimiut Snescooter Forening finder, at der bør indføres en støjgrænse på 78 db for snescootere produceret efter Krav til køretøjers indretning hører under Transportministeriet (Færdselsstyrelsen), som efter 4 i færdselsloven for Grønland kan fastsætte bestemmelser om køretøjers indretning, udstyr, tilbehør mv. En eventuel støjgrænse kan derfor i givet fald fastsættes administrativt af Transportministeriet Begrænsninger for anvendelsen af snescootere Nuuk Kommune ønsker, at der indføres begrænsninger for anvendelsen af snescootere i bebyggede områder, således at snescootere i disse områder skal anvende særligt afmærkede spor og herudover kun må anvendes til direkte transport fra bolig til det afmærkede spor. 6

7 Det er Politimesteren i Grønlands opfattelse, at en sådan bestemmelse vil bevirke, at snescooterkørsel inden for færdselslovens område vil blive stærkt begrænset. Politimesteren finder en sådan bestemmelse uhensigtsmæssig, idet Grønlands særlige geografi og infrastruktur medfører, at behovene for snescooterkørsel i de grønlandske byer og bygder er vidt forskellige. Hertil kommer, at snescooterkørsel må anses for et vigtigt arbejdsredskab for visse befolkningsgrupper, og at en begrænsning i anvendelsesområdet vil være stærkt belastende for disse grupper. Politimesteren finder derfor, at den nuværende ordning, hvor kommunerne ved såkaldte snescootervedtægter fastsætter begrænsninger for snescooteres anvendelsesområde mv. er langt mere velegnet til de grønlandske forhold. Justitsministeriet er enig med Politimesteren i Grønland heri. 4. Sikkerhedsudstyr 4.1. Generelt om sikkerhedsudstyr Qeqertarsuup Kommune finder, at kravene om brug af styrthjelm og sikkerhedssele vil svære at opretholde og vil vanskeliggøre den almindelige befordring. Om baggrunden for at indføre krav om brug af sikkerhedssele henvises til lovforslagets almindelige bemærkninger pkt og bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 19. For så vidt angår kravet om brug af styrthjelm ved kørsel på snescooter er der i den gældende 40, stk. 1, i færdselsloven for Grønland krav om, at førere af motorcykler og knallerter samt enhver passager over 15 år på en motorcykel skal anvende styrthjelm. Justitsministeriet finder, at der for kørsel på snescooter gør sig de samme færdselssikkerhedsmæssige hensyn gældende som ved kørsel på motorcykler og knallerter, hvorfor reglerne herom bør være ensartede Sikkerhedsseler Arbejdsgiverne i Grønland og Fagforeningen SIK finder ikke, at der bør indføres krav om brug af sikkerhedssele, da der mange steder maksimalt kan køres med en hastighed på km/t. Arbejdsgiverne i Grønland mener, at det bør overvejes alene at indføre pligten på steder, hvor der må køres op til 60 km/t. 7

8 Om baggrunden for at indføre krav om selebrug henvises til lovforslagets almindelige bemærkninger pkt og bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 19. Justitsministeriet finder det ikke hensigtsmæssigt, at pligten til at anvende sele afhænger af, hvilken hastighedsgrænse der er gældende på de enkelte vejstrækninger. Hertil kommer, at der ifølge Rådet for Større Færdselssikkerhed er særdeles vægtige grunde til at anvende sikkerhedsseler også ved kørsel med lave hastigheder. Bilisters ulykkesrisiko er således størst i byer, ligesom sikkerhedsselen har størst effekt netop ved relativt lave hastigheder. Snescooterforeningen Qamutit foreslår, at der ikke skal være pligt til at anvende sikkerhedsseler på snescootere, da det ifølge foreningen vil være farligt for førere eller passagerer at anvende disse. Det er Transportministeriet (Færdselsstyrelsen), der fastsætter bestemmelser om køretøjers indretning, herunder bestemmelser om hvorvidt køretøjer skal være udstyret med sikkerhedsseler. Færdselsstyrelsen har oplyst, at styrelsen er enig med Snescooterforeningen Qamutit i, at det vil være farligt at anvende sikkerhedssele på snescooter. Lovforslaget er derfor ændret, således at der ikke er pligt til at anvende sikkerhedssele på snescooter. Rådet for Større Færdselssikkerhed opfordrer til, at loven skærpes yderligere ved at indføre de samme regler om sikkerhedsudstyr, som trådte i kraft i Danmark den 1. maj , således at der indføres en fast højdegrænse på 135 cm for, hvornår børn skal sidde fastspændt i særligt tilpasset sikkerhedsudstyr. Rådet anfører i den forbindelse, at børn under 135 cm skal sidde i enten barnestol eller på en selepude for at være sikret optimalt i tilfælde af kollision. Den foreslåede 39 a indebærer, at de regler om sikkerhedsseler og barnestole mv., der var gældende i Danmark før implementeringen af EU s seledirektiv (direktiv 91/671/EØF), indføres i Grønland. Justitsministeriet finder ikke på nuværende tidspunkt grundlag for at indføre de skærpede regler, som følger af EU-direktivet i Grønland. Der henvises til afsnit 4.2. i de almindelige bemærkninger til lovforslaget. Nuuk Taxi har anmodet om, at taxier i Grønland på samme måde som i Danmark undtages fra reglerne om særligt sikkerhedsudstyr for børn og 1 Jf. 2, stk. 2, i lov nr. 303 af 19. april 2006 om ændring af færdselsloven. 8

9 kan ikke se nogen præcisering om taxichaufførens pligt til at påse, at pligten til brug af sikkerhedssele overholdes. Med lovforslaget indføres pligt til brug af sikkerhedssele, hvor siddepladsen er forsynet med en sådan, og for så vidt angår børn under 3 år pligt til at anvende andet godkendt sikkerhedsudstyr (barnestol eller lign). Af den foreslåede 39 a, stk. 4, fremgår, at føreren skal påse, at passagerer under 15 år anvender det påkrævede sikkerhedsudstyr. Justitsministeren kan efter forslagets 39 a, stk. 5, fastsætte bestemmelser om blandt andet fritagelse for pligten til at anvende sikkerhedsudstyr ved særlige former for kørsel. Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at det er hensigten at udnytte denne bemyndigelse til at fastsætte regler, der helt eller delvist gennemfører regler, der svarer til de danske regler i bekendtgørelse nr. 324 af 7. april 2006 om brug af sikkerhedsseler m.v. I henhold til bekendtgørelsen er taxier på nærmere bestemte vilkår undtaget fra kravet om brug af sikkerhedsudstyr til børn under 3 år. Det vil dog stadig påhvile chaufføren at påse, at børn mellem 3 og 15 år anvender sikkerhedssele Styrthjelm DTU Transport (tidligere Danmarks TransportForskning) foreslår, at bestemmelsen i 40, stk. 2, om, at der ikke skal anvendes styrthjelm, hvis der er pligt til at anvende sikkerhedssele, udelades. Danmarks TransportForskning henviser til, at der er tale om kørsel på motorcykler, snescootere og knallerter under vejrforhold, der i en stor del af året betyder glat føre. Reglerne om pligt til at anvende styrthjelm skal ses i sammenhæng med reglerne om sikkerhedsseler. Der findes i dag ingen krav om brug af sikkerhedssele i den grønlandske færdselslov. Lovforslaget indebærer, at der indføres obligatorisk brug af sikkerhedssele, når en siddeplads i bil, på motorcykel eller knallert er forsynet med sikkerhedssele. Transportministeriet (Færdselsstyrelsen) forventer at udfærdige regler om køretøjers indretning og udstyr, der svarer til de danske regler herom. Det bemærkes i denne forbindelse, at motorcykler og knallerter kun helt undtagelsesvist skal være udstyret med sikkerhedssele, idet dette alene gælder for helt særlige typer af motorcykler, som f.eks. trehjulede motorcykler og ellerter. Snescooterforeningen Qamutit, Grønlands Arbejdsgiverforening og Sisimiut Snescooter Forening finder det positivt, at der indføres krav 9

10 om brug af styrthjelm for førere af snescootere. Det anføres dog, at der ikke bør anvendes motorcykelhjelme, men hjelme som er DOTgodkendte og på grund af bedre kuldeegenskaber er mere egnede til snescooterkørsel. Med lovforslaget indføres alene pligt til ved kørsel på snescooter at anvende styrthjelm. Reglerne om godkendt sikkerhedsudstyr hører under transportministeren og fastsættes administrativt. Transportministeriet (Færdselsstyrelsen) har oplyst, at DOT blot betyder Department of Transport i USA, og at Færdselsstyrelsen vil undersøge, hvorvidt der er bedre krav til kuldeegenskaber i USA end i EU. I givet fald vil nye krav herefter kunne indarbejdes administrativt. 5. Kørelys (tågelys) Snescooterforeningen Qamutit og Nuuk Taxi finder ikke, at der bør indføres mulighed for at anvende tågeforlygter i stedet for nærlys. Det er efter den danske færdselslov ( 33 a, stk. 1, sidste pkt.) muligt at anvende tågeforlygter i stedet for nærlys. Justitsministeriet er ikke bekendt med, at dette har medført gener. Transportministeriet (Færdselsstyrelsen) har oplyst, at tågelygter ikke blænder mere end nærlys, og at anvendelse af tågelygter som kørelys forlænger levetiden af nærlyspærerne. 6. Handlepligt ved beskadigelse af færdselstavler mv. Nuuk Kommune har foreslået, at der indføres en handlepligt ved beskadigelse af færdselstavler mv. Den af Nuuk Kommune ønskede bestemmelse er allerede gældende, jf. 24, stk. 4, i færdselsloven for Grønland. 7. Vigepligt Nuuk Kommune har foreslået, at der indsættes bestemmelser om vigepligt, der svarer til 26, stk. 6 og 7, i den danske færdselslov. Politimesteren i Grønland finder de af Nuuk Kommune foreslåede bestemmelser hensigtsmæssige, idet de indebærer en skærpelse af agtpågi- 10

11 venhedskravet over for øvrige trafikanter. Lovforslaget er ændret i overensstemmelse hermed. Der henvises til lovforslagets 1, nr Politiets fjernelse af køretøjer Nuuk Kommune har foreslået, at der indføres en bestemmelse om politiets ret til at fjerne køretøjer, der er henstillet i strid med standsnings- og parkeringsreglerne uden nummerplade eller på en sådan måde, at det tydeligt fremgår, at køretøjet ikke er parkeret. Politiet i Grønland kan efter den gældende færdselslovs 33, stk. 2, fjerne køretøjer, der er standset eller parkeret på en sådan måde eller et sådant sted, at der opstår fare eller unødigt voldes ulempe for færdslen eller den offentlige snerydning. Politimesteren i Grønland finder ikke en ændret regulering af området hensigtsmæssig. Politimesteren har blandt andet anført, at en ændring af den nuværende ordning vil være forbundet med store praktiske udfordringer, idet politiet både mangler materiel til bortfjernelse af køretøjer samt opbevaringsplads. I de tilfælde, hvor motorkøretøjets nummerplade mangler, vil det endvidere være forbundet med store vanskeligheder at finde frem til ejeren, idet der ved registrering af motorkøretøjer i Grønland ikke sker en angivelse af køretøjets stelnummer. Dette afstedkommer nogle formelle problemer i forbindelse med afhændelse af køretøjet, ligesom det vanskeliggør muligheden for at få dækket udgifterne i forbindelse med fjernelse af køretøjet. Det kan i øvrigt oplyses, at kommunalbestyrelsen efter 35 c i landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet, som senest ændret ved landstingsforordning nr. 8 af 15. november 2007, forestår bortskaffelsen af affald, og at kommunalbestyrelsen efter denne bestemmelse kan bortskaffe de pågældende biler, efter at de har været fremlyst i minimum 3 måneder. 9. Standsnings- og parkeringsregler Nuuk Kommune ønsker regler om standsning og parkering, der svarer til bestemmelserne i den danske færdselslovs 28, stk. 3 og 29 og 30. Herudover foreslår Nuuk Kommune, at der indføres regler om brug af parkeringsskiver, standsnings- og parkeringsafgifter og parkeringskontrollører svarende til 93, 121, 122 og 122 a i den danske færdselslov. Nuuk Kommune har efterfølgende oplyst, at ønskerne skyldes problemer med parkering i Nuuk. 11

12 Politimesteren i Grønland har ingen indvendinger imod, at der indføres regler, der svarer til den danske færdselslovs 28, stk. 3 og 29 og 30. For så vidt angår den af Nuuk Kommune foreslåede bestemmelse om forbud mod standsning og parkering på cykelsti, gangsti eller fortov, finder politimesteren, at det heri bør anføres, at forbuddet ikke gælder for standsning af cykler og tohjulede knallerter. Lovforslaget er ændret i overensstemmelse med det af Nuuk Kommune og Politimesteren i Grønland anførte, jf. de foreslåede bestemmelser i 33 a og 33 b. Politimesteren i Grønland finder det hensigtsmæssigt, at politiet får mulighed for at udstede bøder ved overtrædelse af færdselslovens regler om parkering. Politimesteren i Grønland har ingen indvendinger imod, at kommunen får mulighed for at opkræve parkeringsafgifter, hvis kommunen selv varetager inddrivelsen heraf. På den baggrund er der i lovforslaget indført mulighed for kommunal parkeringskontrol, jf. den foreslåede 55 a, ligesom der i den foreslåede 56, stk. 1, er indført mulighed for, at politiet kan pålægge en bøde for overtrædelse af de foreslåede standsnings- og parkeringsregler i 33 a og 33 b. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 28 og bemærkningerne hertil. I øvrigt er der i overensstemmelse med Nuuk Kommunes ønske herom indsat en bestemmelse om anvendelse af parkeringsskiver, jf. lovforslagets 1, nr. 16 og bemærkningerne hertil. 10. Forpligtelser over for gående Nuuk Kommune foreslår, at der indføres en bestemmelse svarende til 27 i den danske færdselslov om forpligtelser over for gående. Politimesteren i Grønland finder forslaget hensigtsmæssigt. Justitsministeriet finder det af hensyn til færdselssikkerheden og henset til at gående udgør en blød og udsat trafikantgruppe vigtigt, at der er regler om andre trafikanters forpligtelser over for gående. Lovforslaget er derfor ændret i overensstemmelse hermed. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 13 og bemærkningerne hertil. 11. Færdselsindskrænkninger Nuuk Kommune ønsker, at der indføres en bestemmelse, der svarer til 92 i den danske færdselslov, hvorefter kommunen med politiets samtyk- 12

13 ke kan træffe færdselsmæssige bestemmelser, som indvirker på vejens udnyttelse eller indretning (parkering og standsning, etablering af fodgængerfelter, forbud mod visse færdselsarter og afspærring af offentlig vej). Det er Politimesteren i Grønlands opfattelse, at 23, stk. 2, i færdselsloven for Grønland indeholder hjemmel til at fastsætte bestemmelser om benyttelse af de enkelte veje. Efter 23 er det dog politiet, der fastsætter de pågældende bestemmelser efter forhandling med kommunalbestyrelsen. Politimesteren i Grønland finder, at det fortsat bør være politiet, der fastsætter bestemmelserne om vejes benyttelse, idet det efter politimesterens opfattelse, er politiet, der generelt set har den største ekspertise og erfaring på området. Nuuk Kommune har efterfølgende oplyst, at den ønskede bestemmelse ikke er nødvendig, hvis der allerede efter de gældende regler kan fastsættes bestemmelser om bl.a. parkering og standsning, etablering af fodgængerfelter, forbud mod visse færdselsarter og afspærring af offentlig vej. Justitsministeriet er enig med Politimesteren i Grønland i, at der er hjemmel til at fastsætte sådanne bestemmelser i den gældende 23, stk Vejafmærkning Nuuk Kommune ønsker en bestemmelse, der svarer til 98 i den danske færdselslov om, at vejarbejde skal afmærkes forsvarligt. Lovforslaget er ændret i overensstemmelse hermed. Der henvises til den foreslåede 33 d, jf. lovforslagets 1, nr Fortrinsret for slæder med hundespand Qeqertarsuup Kommune ønsker, at der indføres en forkørselsret for slæder med hundespand. Af 22, stk. 3, i færdselsloven for Grønland fremgår, at kørende over for hundekøretøjer skal vise særligt hensyn og om fornødent standse. 14. Sanktioner Politimesteren i Grønland har foreslået, at der i stedet for udtrykket straf i overskriften til lovforslagets kapitel 7 b og i 67 b anvendes foranstaltning. 13

14 Lovforslaget er ændret i overensstemmelse hermed. Rådet for Større Færdselssikkerhed foreslår, at de skærpede sanktioner for spirituskørsel, som blev indført i den danske færdselslov 1. september 2005, tillige gennemføres i Grønland. Rådet har anført, at et højere niveau af politikontrol i den sammenhæng vil være med til at forstærke effekten af loven, da opdagelsesrisikoen er et af de vigtigste elementer i forhold til at forebygge spritkørsel. Rådet har endvidere anført, at antallet af sager ikke er udtryk for, hvor mange spritbilister, der kører på vejene, men er udtryk for, hvor mange spritbilister der bliver kontrolleret. Et øget kontrolniveau vil ifølge Rådet utvivlsomt afsløre flere spritbilister. Lovforslaget indebærer, at der i Grønland gennemføres en række skærpelser af sanktionerne for spirituskørsel. Blandt andet foreslås det, at der indføres krav om, at der skal aflægges kontrollerende køreprøve i tilfælde, hvor førerretten er frakendt betinget. Endvidere foreslås det, at promillegrænsen for betinget frakendelse af førerretten fastsættes til 0,50 promille, og endelig foreslås der indsat en bestemmelse om konfiskation af motordrevne køretøjer i forbindelse med spirituskørsel. Justitsministeriet finder, at skærpelse af reglerne i færdselsloven for Grønland bør ske gradvist. Justitsministeriet har på denne baggrund ikke fundet anledning til at indføre yderligere skærpelser af sanktionsniveauet i Grønland. Hertil kommer, at sanktionsfastsættelsen i Grønland hidtil er blevet beregnet under fornøden hensyntagen til gerningsmandens personlighed og til, hvad der ud fra en konkret vurdering må skønnes nødvendigt for at afholde gerningsmanden fra at begå yderligere lovovertrædelser. Snescooterforeningen Qamutit finder, at bøder efter færdselsloven skal være ens for alle, og at der ikke skal være særlige lave bøder for personer med særlig lav indtægt. Efter forslagets 56 a, stk. 1, skal bøder for overtrædelse af færdselsloven udmåles til beløb, der er delelige med 500 kr. Til personer med særlig lav indtægt kan der dog efter 56 a, stk. 2, udmåles bøder, der ikke er delelige med 500 kr. Sådanne bøder kan dog ikke fastsættes til beløb under 300 kr. Der er tale om et bødeprincip som også findes i den danske færdselslov ( 118 a, stk. 2), og Justitsministeriet finder, at dette princip også bør gælde for personer med særlig lav indtægt i Grønland. 14

15 Grønlands Arbejdsgiverforening finder, at den foreslåede bestemmelse om, at der skal ske betinget frakendelse, hvis føreren har overskredet hastighedsgrænser med mere end 60 pct. er for vidtgående, idet der mange steder er fastsat en hastighedsgrænse på 40 km/t, og der derfor vil skulle ske betinget frakendelse, hvis der køres mere end 60 km/t. Foreningen foreslår derfor, at den procentvise hastighedsoverskridelse hæves til pct. Politimesteren i Grønland finder ikke, at en ændring af den procentvise hastighedsoverskridelse på 60 pct. vil være hensigtsmæssig, idet en hastighedsoverskridelse på 60 pct. som altovervejende hovedregel vil være forbundet med betydelig fare. Skulle der være strækninger, hvor en hastighedsoverskridelse på 60 pct. ikke er forbundet med betydelig fare, finder politimesteren ikke, at der skal kompenseres herfor ved at ændre den procentvise hastighedsoverskridelse, men ved at ændre hastighedsbegrænsningen på den pågældende vejstrækning. Justitsministeriet er enig heri. 15. Anvendelsesområdet Sisimiut Snescooterforening ønsker en tydeliggørelse af, hvor færdselsloven finder anvendelse. Af 1 i færdselsloven for Grønland fremgår, at loven gælder, hvor andet ikke er bestemt, for færdsel på veje, pladser og andre områder, som benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter. Det fremgår videre, at loven ikke gælder for kørsel med hundeslæde på slædevejene. Bestemmelsen svarer bortset fra det anførte om kørsel med hundeslæde til den tilsvarende bestemmelse ( 1) i den danske færdselslov. Politimesteren i Grønland har oplyst, at politimesteren ikke finder anledning til en yderligere præcisering af færdselslovens anvendelsesområde. 16. Kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer Nuuk Taxi ønsker kørsel med euforiserende stoffer sidestillet med spirituskørsel både for så vidt angår bedømmelse og sanktioner. Af 10 i færdselsloven for Grønland fremgår, at et motordrevet køretøj ikke må føres af nogen, der på grund af blandt andet påvirkning af opstemmende eller bedøvende midler eller af lignende årsager befinder sig 15

16 i en sådan tilstand, at den pågældende er ude af stand til at føre et køretøj på fuldt betryggende måde. Bestemmelsen svarer i store træk til 54, stk. 2 og 3, i den danske færdselslov. Overtrædelse af 10 i færdselsloven for Grønland kan medføre foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland, jf. 56, stk. 1, i færdselsloven for Grønland. Det er således sanktionspålagt at føre et motordrevet køretøj, hvis føreren på grund af påvirkning af euforiserende stoffer er ude af stand til at føre køretøjet på betryggende vis. 17. Tomgangskørsel Nuuk Kommune ønsker indført pligt til at holde motoren slukket ved parkering i og ved bebyggelse, således at der ikke udvikles unødige røg og gasarter. Regler om forbud mod tomgangskørsel hører under miljølovgivningen, idet der herved primært er tale om regler, der fastsættes af hensyn til miljøet (støj- og luftforurening). Mange kommuner i Danmark har således med hjemmel i den danske miljølovgivning (bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, der er udstedt med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven) udstedt regulativer om tomgangskørsel. Forslaget falder derfor uden for færdselsloven, men inden for miljølovgivningen, som ved lov nr. 850 af 21. december 1988 for Grønland om miljøforhold er overtaget af Grønlands Hjemmestyre. 18. Akseltryk Arbejdsgiverne i Grønland finder, at færdselslovens regler om akseltryk bør tilpasses, idet den maksimale vægt for 3-akslede vogne i Grønland er 22 tons mod 24 tons i Danmark og for 4-akslede vogne 24 tons mod 32 tons i Danmark. Reglerne om akseltryk hører under Transportministeriet, der har oplyst, at eventuelle ændringer heraf vil kunne ske administrativt i bekendtgørelsen om køretøjers dimensioner, akseltryk og totalvægt i Grønland. Transportministeriet har oplyst, at Færdselsstyrelsen vil foretage en høring af kommunerne i Grønland med henblik på at få deres vurdering af, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at forøge de tilladte vægte og dimensioner. 19. Røde blinklys 16

17 Poul Egede (bilimportør) ønsker, at det skal være muligt at importere biler med røde blinklygter. Reglerne om blinklys hører under Transportministeriet og fastsættes administrativt. Transportministeriet har oplyst, at man vil forelægge forslaget for Politimesteren i Grønland. 20. Pigdæk Nuuk Taxi finder, at reglerne om pigdæk bør give mulighed for lokal dispensation. Reglerne om anvendelse af pigdæk er fastsat i bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr i Grønland og hører under Transportministeriet, der har oplyst, at forslaget vil blive forelagt for Politimesteren i Grønland. 21. ATV-køretøjer (All Terrain Vehile) Grønlands Arbejdsgiverforening ønsker, at ATV-køretøjer fritages for kørekort og sidestilles med knallerter under betingelse af, at køretøjet højst kan opnå en hastighed på 20 km/t, højst må have en egenvægt på 500 kg, og at det gøres lovpligtigt at tegne ansvarsforsikring for køretøjet. Foreningen finder, at dette vil skabe bedre rammer for erhvervsvirksomhederne i bygderne, hvor køretøjerne anvendes til begrænset varetransport. En sidestilling forudsætter dog, at der gives tilladelse til, at ATV-køretøjerne må trække en lille anhænger. Ittoqqortoormiit Kommune ønsker en selvstændig klassifikation af ATV-køretøjerne (3-, 4- og 6-hjulede) i færdselsloven og udstyrsbekendtgørelsen. Kommunen ønsker dispensationsmulighed for blinklys, sidespejle og påmontering af bælter i stedet for hjul. Kommunen ønsker endvidere fritagelse for indregistrering og vægtafgift og begrænsning af motorkraft (30 km/t). Sisimiut Snescooterforening ønsker en selvstændig klassifikation af ATV-køretøjerne. Kategorisering af og indretningskrav til køretøjer hører under Transportministeriet, der har oplyst, at der på bekendtgørelsesniveau vil kunne 17

18 fastsættes særlige regler for kategorisering af og indretningskrav til ATV-køretøjerne. Transportministeriet vil rette henvendelse til Politimesteren i Grønland med henblik på at få en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at indføre sådanne regler. Registreringspligten følger kategoriseringen af køretøjerne, hvorfor registreringspligten vil afhænge af, hvilke regler der fastsættes administrativt. 22. Elektronisk kørebog Nuuk Taxi ønsker indførelse af en elektronisk kørebog som i Danmark. Af Landstingets Lovudvalgs betænkning fremgår, at reglerne om hyrevognes anvendelse af trafikbog i stedet for elektronisk kørebog er fastsat i Grønlands Hjemmestyres bekendtgørelse om krav til kontrolapparater og ikke i færdselsloven. 23. Periodisk syn Nuuk Kommune ønsker indført regler om periodisk syn for nærmere bestemte køretøjer. Reglerne om syn af køretøjer hører under Transportministeriet, der har henvist til, at den igangværende dialog med Politimesteren i Grønland ikke har vist behov for yderligere hjemmel i færdselsloven til at kunne indføre periodisk syn. 18

4. november 2007 EM 2007/10 FM 2007/24 EM 2006/47

4. november 2007 EM 2007/10 FM 2007/24 EM 2006/47 4. november 2007 FM 2007/24 EM 2006/47 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Lovudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til lov om ændring af færdselsloven

Læs mere

Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt

Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 30. april 2007 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2006-801-0009 Dok.: KSE40944 Ændringsforslag til Forslag til lov om

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven for Grønland

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven for Grønland 2007/2 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., 2005-801-0002 Fremsat den 12. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag til

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

3. august 2006 EM 2006/47. Forslag. til. (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.)

3. august 2006 EM 2006/47. Forslag. til. (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.) 3. august 2006 EM 2006/47 Dok.: MKO40577 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven for Grønland (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.) 1 I færdselslov for Grønland

Læs mere

5. november 2011 EM2011/89 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

5. november 2011 EM2011/89 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for afskaffelse af det gældende forbud mod indførsel af motorcykler. Afgivet til

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven for Grønland

Lov om ændring af færdselsloven for Grønland LOV nr 497 af 17/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2005-801-0002 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-84-0505 Dok.: DBJ40191 Grundnotat om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende

Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2006-801-0009 Dok.: LFA40601 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Forslag

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 95, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 5. december 2007.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 95, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 5. december 2007. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 95 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 3. januar 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 L 54 endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 4. december 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marie Louise Skibsted

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2012-13 L 183 Bilag 1, L 183 A Bilag 1, L 183 B Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 11. marts 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Stinne Andersen Sagsnr.:

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 10. august 2015 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 5 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2010-801-0030 Dok.: KSA40164 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 11 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af justitsminister Morten Bødskov Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forsøgsordning vedrørende kommuners håndhævelse af bestemmelser

Læs mere

Lov om ændring af færdselslov for Grønland

Lov om ændring af færdselslov for Grønland 1 Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselslov for Grønland (Periodisk syn af registrerede køretøjer) 1 I færdselslov for Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 26. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 L 101, endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 1. marts 2011 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Tillægsbetænkning afgivet af Retsudvalget den 0. maj udkast. Tillægsbetænkning. over

Tillægsbetænkning afgivet af Retsudvalget den 0. maj udkast. Tillægsbetænkning. over Til lovforslag nr. L 71 B Folketinget 2006-07 Tillægsbetænkning afgivet af Retsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af færdselsloven (Befordring af børn

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.) Civilafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Katarina Hvid Lundh Sagsnr.: 2016-490-0026 Dok.: 2162052 UDKAST Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse

Læs mere

Færdsel - Hastighed (fl a) ( )

Færdsel - Hastighed (fl a) ( ) Færdsel - Hastighed (fl 41-43 a) (13.05.2016) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.5.2016 Status: Historisk Udskrevet: 1.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3)

Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3) Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: klippekort, færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.4.2015 Status: Gældende Udskrevet: 8.2.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2009/1 LSV 179 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2009-801-0029 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag

Læs mere

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2008 2895 - transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Samlenotat vedrørende den sag inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 84 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-150-0158 Dok.: KSE40438 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer

Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer Dato 29. juni 2017 Sagsbehandler Søren Madsen Mail snm@vd.dk Telefon Dokument 17/09032 Side 1/7 Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer Krav til oplysninger der skal indgå i en

Læs mere

Færdsel - Kørende (fl 14-40)

Færdsel - Kørende (fl 14-40) Færdsel - Kørende (fl 14-40) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 27.12.2016 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste

Læs mere

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 426 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. april 2011 Kontor: Civilkontoret Sagsbeh: Morten Daniel Dahm- Hansen Sagsnr.: 2011-440-0002 Dok.: 178118 REDEGØRELSE

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2011-12 L 117 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 26. marts 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsnr.: 2012-801-0004 Dok.: 364396 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast

Læs mere

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K.

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 16. maj 2007 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2007-156-0106 Dok.: JAU40546

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Dato: 31. januar 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Christian Hesthaven Sagsnr.: 2012-801-0009 Dok.: 625150 Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tempo 100-busser på motorvej

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Letbaner og konstruktiv bestemt hastighed for motorredskaber) Dato: 9. juli 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Jacob Guldborg Rasmussen

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse Dato 1. november 2016 Side 1/5 Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om parkeringsskiver Høringen Et udkast til bekendtgørelse om parkeringsskiver har i perioden fra den 26. juli til 23. august

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget L 7 - Offentlig Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0038 Dok.: CHA40098 Besvarelse af spørgsmål nr. 1 af 24. februar 2005 fra Folketingets Retsudvalg

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Forslagets baggrund For motorkøretøjer, der er registreringspligtige i henhold til færdselsloven for Grønland skal der som udgangspunkt svares

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselsloven

Bekendtgørelse af færdselsloven 8. oktober 2014 Henrik Bjerring Poulsen Vej og ejendodm Uddrag af LBK nr 1386 af 11/12/2013 Vej og ejendom har indsat de ændringer der følger af lov nr. 169 af 26/02/2014, hvor de tidligere bestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og ungdomsskoleloven 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og ungdomsskoleloven 1) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 273 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. januar 2009 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-801-0027 Dok.: EHL40599 Udkast til Forslag til Lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. juli 2010 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-801-0027 Dok.: HAA40808 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Notat om ændringer i færdselsloven. Dokumentnr

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Notat om ændringer i færdselsloven. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Notat om ændringer i færdselsloven Den 20. februar 2014 vedtog Folketinget en lov, som ændrer flere

Læs mere

Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord

Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord Dato 18. maj 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/00741-5 Side 1/6 Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86)

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 9.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

Et revideret udkast til lovforslag blev den 27. juli 2010 sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et revideret udkast til lovforslag blev den 27. juli 2010 sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 137 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kommenteret høringsoversigt vedrørende revideret udkast til forslag til lov om ændring af færdselsloven og ungdomsskoleloven (Knallertkørekort

Læs mere

Lov nr. 154 af 18. februar 2015 om ændring af færdselsloven (Ændret aldersgrænse for forkortet gyldigbedsperiode for kørekort m.

Lov nr. 154 af 18. februar 2015 om ændring af færdselsloven (Ændret aldersgrænse for forkortet gyldigbedsperiode for kørekort m. JUST l TS M l N l STE RI ET C i vilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok. : ll.maj2015 Færdselskontoret SilinDuran 20 14-80 1-0021 1511 840 Lov nr. 154 af 18. februar 2015 om ændring af færdselsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav om obligatorisk tv-overvågning i taxier) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009, foretages følgende ændringer:

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 428 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 428 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 428 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 24. oktober 2007 Kontor: Politikontoret Sagsnr.:

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer OMTRYK

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer OMTRYK Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2015-16 OMTRYK Rettelse af parallelteksten til 2, nr. 3 Fremsat den 10. december 2015 af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 11 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Jørgen Jørgensen Sagsnr.: 2011-801-0001 Dok.: 539389 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2013/1 LSV 113 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-801-0015 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april 2014 Forslag til

Læs mere

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. december 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS20000-00062 Dato 7. maj 2015 LIHI Bekendtgørelse om betingelser for

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 56 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 56 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 56 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forhøjelse af hastighedsgrænsen for campingvogne og andre påhængskøretøjer, traktorer

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 27 Offentligt Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets formål 2. Lovforslagets indhold 3. Forbud mod visse

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) LOV nr 479 af 23/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0027 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1047 af 24/10/2011

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland 2007/2 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0497 Fremsat den 12. december 2007 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) L 29 - Bilag 1 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsbeh.: Kirstine Feder Christiansen Sagsnr.: 2005-801-0004 Dok.:

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselslov for Grønland

Bekendtgørelse af færdselslov for Grønland LBK nr 995 af 26/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-802-0063 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og pasloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og pasloven Retsudvalget REU alm. del - Bilag 776 Offentligt Dok.: KSE40684 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og pasloven (Befordring af børn på motorcykel og trehjulet knallert, måling og vejning

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

om ændring af praksis vedrørende sanktionerne på køre- og hviletidsområdet. Justitsministeriet udsendte den 31. oktober 2006 en cirkulæreskrivelse

om ændring af praksis vedrørende sanktionerne på køre- og hviletidsområdet. Justitsministeriet udsendte den 31. oktober 2006 en cirkulæreskrivelse Retsudvalget, Trafikudvalget REU alm. del - Bilag 453,TRU alm. del - Bilag 359 Offentligt Cirkulæreskrivelse til politi og anklagemyndigheden Civil- og Politiafdelingen Dato: 30. marts 2007 Kontor: Færdsels-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 39 Folketinget 2011-12 Fremsat den 23. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forbud mod visse konstruktive ændringer,

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 326 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 15. juni 2005 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-84-0029 Dok.: FRM40383 SAMLETNOTAT

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Afvisning af klage Vedr. klage over Guldborgsund Kommune

Afvisning af klage Vedr. klage over Guldborgsund Kommune Dato 27. september 2017 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 17/11816-6 Side 1/5 Afvisning af klage Vedr. klage over Guldborgsund Kommune Du har i mail af 21. august

Læs mere

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade.

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade. Gågaden i Hørsholm Kommune - regler for indretning, anvendelse og vedligeholdelse Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handelsog byliv, sikker og tryg færdsel for alle og

Læs mere

Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum TEKNIK OG MILJØ Kommentering af FDEL s forslag

Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum TEKNIK OG MILJØ Kommentering af FDEL s forslag Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag 9. marts 2015 05-03-2015 Side 1 af 5 Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum Sagen blev behandlet på Teknisk Udvalgs møde den 26. januar 2015. Udvalget

Læs mere

Hermed sendes udkast til bekendtgørelsen om gebyrer for vejtransportområdet i høring med frist for bemærkninger senest den 25.

Hermed sendes udkast til bekendtgørelsen om gebyrer for vejtransportområdet i høring med frist for bemærkninger senest den 25. Til høringsparterne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer for vejtransportområdet

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE

VINTERVEDLIGEHOLDELSE REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE OG STIER I FREDERIKSSUND KOMMUNES Dette regulativ træder i kraft den 31. oktober 2007. 1. Udgave Vedtaget af Frederikssund Byråd 30. september

Læs mere

om besvarelse af Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2011/0416 > 2011/0422 vedrørende manglende gennemførelse af i alt syv direktiver

om besvarelse af Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2011/0416 > 2011/0422 vedrørende manglende gennemførelse af i alt syv direktiver Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 426 Offentligt Lovafdelingen NOTAT Dato: 10. maj 2011 Kontor: EU-kontoret Sagsnr.: 2011-6170-0254 Dok.: KRA41007 til Folketingets Europaudvalg om besvarelse af

Læs mere

Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land i Qaasuitsup Kommunia.

Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land i Qaasuitsup Kommunia. Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land i Qaasuitsup Kommunia. I medfør af Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 10. oktober 2013 fastsættes følgende bestemmelser: Anvendelsesområder

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 284 Offentligt Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund og indhold Lovforslaget indebærer, at der i taxiloven indsættes en bestemmelse om, at transportministeren

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for samråd Ø i Folketingets Trafikudvalg den 15. juni 2010 kl. 15

UDKAST TIL TALE til brug for samråd Ø i Folketingets Trafikudvalg den 15. juni 2010 kl. 15 Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Svar på Spørgsmål 1309 Offentligt Dok.: HAA40773 UDKAST TIL TALE til brug for samråd Ø i Folketingets Trafikudvalg den 15. juni 2010 kl. 15 Samrådsspørgsmål Ø: Vil ministeren

Læs mere

Tilblivelsen af færdselslovens 54

Tilblivelsen af færdselslovens 54 Tilblivelsen af færdselslovens 54 Retslægerådet 6. oktober 2015 Niels Waage Færdselsloven 1976 54, stk. 1 Et motordrevet køretøj må ikke føres eller forsøges ført af nogen, som på grund af sygdom, svækkelse,

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Tidspresset under Inatsisartutsamlingerne har i de senere år været stigende, ikke mindst under efterårssamlingerne. Dette vanskeliggør

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven LOV nr 154 af 18/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-801-0021 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. maj 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-730-0618 Dok.: JEE41060 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 16

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 310 Offentligt P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1152 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1152 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1152 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 24. september 2009 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort og sanktioner

Læs mere