Husorden og Beboervejledning for Ejerforeningen Vestervang 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden og Beboervejledning for Ejerforeningen Vestervang 1"

Transkript

1 Husorden og Beboervejledning for Ejerforeningen Vestervang 1 Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 29. april 2015 Ikrafttrædelsesdato: 1. juni 2015 Side 1 af 20

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Almindelige ordensregler i kort form Ejerforeningens hjemmeside Opslagstavler Administration Vicevært Den enkelte lejlighed Navneskilte Husdyr Støj, musik og fester Brug af grill Fuglefodring o.l Tørring af vasketøj o.l Depotrum Garager Fællesarealer Cykel-, knallert- og motorcykelparkering Bilparkering Leg og boldspil Fælles faciliteter Varmeanlæg Vandforsyning Elforsyning Ventilationsanlæg Kabel-TV-anlæg Elevatorer Dørtelefon, nøgler, nøgleservice og aflåsning af yderdøre m.m Vaskeri Side 2 af 20

3 10.9 Selskabslokale Gæsteværelser Bilvaskeplads Hobbyrum Bordtennisrum Barnevognsrum Vedligeholdelse og fornyelse af den enkelte lejlighed Lejligheder og fællesarealer Indgreb i fællesinstallationer Bestilling af håndværkere Opsætning af markise Afløbssystem Retningslinjer i tilfælde af vandindtrængen Vedligeholdelse og fornyelse af fællesejendom Vedligeholdelse og fornyelse af fællesarealer Almindelig rengøring af fællesarealer Skader på fællesarealer Affaldshåndtering Husholdningsaffald Andet affald Forsikringer Appendix Praktisk information Side 3 af 20

4 1 Indledning Ejerforeningen Vestervang 1 omfatter to ejendomme: Terrassehuset (T-huset) i 3 forskudte etager omfattende opgang 35, 36, 37 og 38 Altangangshuset (A-huset) i 7 etager omfattende opgang 39, 40 og 41 Syd for T-huset er der en stor græsplæne, der mod syd er afgrænset af en hæk ind mod Botanisk have, mod øst er der et ikke-markeret skel til naboejendommene, og mod vest er afgrænsningen Borgmester Jacob Jensens Gade. Mellem de to bygninger er der et flisebelagt område kaldet Gården. Nord for A-huset er der P-pladser til ejendommenes beboere og gæster. P-pladserne er mod nord afgrænset af vejen Vestervang. En Ejerforening er et administrationsfællesskab for ejerne. Ejerforeningens forhold reguleres overordnet af ejerlejlighedslovgivningen, gældende lokalplaner, tinglyste servitutter og deklarationer m.m. Af speciel interesse er Ejerforeningens vedtægter, der regulerer Ejerforeningens virke. I henhold til vedtægterne vælges der på en generalforsamling en bestyrelse, der har ledelsen af Ejerforeningens anliggender imellem generalforsamlingerne. Bestyrelsens bemyndigelse og virkeområde er fastlagt i vedtægterne. I det følgende vil ordene fælles ejendom og individuel ejendom blive benyttet flere gange. Individuel ejendom er den del af byggeriet og af installationer, hvorover den enkelte ejer har fuld råderet og en dertil hørende vedligeholdelsespligt. Tilsvarende er fælles ejendom den del af byggeriet og af installationer, som Ejerforeningen bestemmer over og vedligeholder. Ejerforeningens vedtægter fastlægger, hvad der er fælles ejendom, og hvad der er individuel ejendom, samt hvor grænsen mellem de to går. Overordnet set er det vigtigt, at alle beboere er bevidste om, at selv om vi bor i en ejendom, der består af en række selvstændige faste ejendomme, nemlig ejerlejlighederne, kan en ejerlejlighed ikke i alle henseender sammenlignes med et parcelhus eller en villa. Man bor meget tættere på sine naboer, og derfor må individualismen i begrænset omfang vige for fællesskabet. For blot at nævne nogle få eksempler, så må man ikke feste larmende og spille højt på musikanlægget kl. 2 om natten, man må ikke parkere sin bil til gene for andre, og man må ikke ændre på bygningernes facader på vilkårlig vis. Hvis alle vil lægge sig dette på sinde, vil meget af det efterfølgende forekomme naturligt. Vestervang er et lille samfund, hvis beboere er mere eller mindre afhængige af hinanden. Vi er fælles om mange ting. Denne husorden og beboervejledning skal tjene til at skabe et godt miljø og at holde bebyggelse og fællesarealer i god stand, så vedligeholdelsesudgifterne kan holdes nede. Side 4 af 20

5 2 Almindelige ordensregler i kort form Dette afsnit gengiver i kort form almindelige ordensregler, der er væsentlige for den almindelige trivsel i Ejerforeningen: Vedligeholdelse og renovering af lejligheder skal følge reglerne i 7.3, 11.1 og 11.2 Renholdelse af fællesarealer følger reglerne i Specielt gøres der opmærksom på, at de beboere, der har dør ud til en altangang, har ansvaret for den almindelige renholdelse af gangen. Musik og fester skal være afdæmpet før kl. 8 og efter kl. 23. Se 7.3. Husdyrhold er tilladt i det omfang, det ikke er til gene for andre. Se 7.2. Brug af gas- og elgrill er tilladt på altaner og terrasser. Trækulsgrill er forbudt. Se 7.4. Fuglefodring er forbudt. Se 7.5. Tørring af vasketøj må ikke foretages ud over brystninger på altan og altangang. Se 7.6. Garager må kun benyttes til parkering og, i begrænset omfang, opbevaring. Se 8. Cykelparkering må kun ske i de udendørs cykelstativer eller i cykelparkeringerne i kælderen. Se 9.1 og Motorkøretøjer må kun parkeres på P-pladserne nord for altangangshuset. Af- og pålæsning er tilladt i gården mellem de to bygninger, men parkering er forbudt. Se 9.2. Leg henvises til gårdarealet og græsplænen syd for terrassehuset. Boldspil må kun foregå på græsplænen. Se 9.3. De ydre facader må ikke ændres. Se 12. Udvendige antenner skal forud godkendes af Ejerforeningen. Se 12. Navneskilte bestilles hos og opsættes på foranledning af viceværten. Se 7.1. Erhvervsmæssig skiltning skal forud godkendes af Ejerforeningen. Se 12 Affaldshåndtering skal ske ifølge reglerne i 14. Side 5 af 20

6 3 Ejerforeningens hjemmeside Ejerforeningen har etableret en hjemmeside hvor man kan finde information om foreningen. Hjemmesiden er opdelt i en frit tilgængelig del og en del, der er beskyttet med brugernavn og adgangskode. Brugernavn og adgangskode kan oplyses ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem eller til viceværten. Koden oplyses kun til ejere, beboere samt enkelte andre efter bestyrelsens skøn. Den frit tilgængelige del af hjemmesiden indeholder en præsentation af Ejerforeningen samt kontaktinformation til bestyrelsens medlemmer, viceværter og administrator. Den beskyttede del af hjemmesiden indeholder officielle dokumenter vedr. Ejerforeningen så som vedtægter, husorden, forsikringer m.m. Endvidere er der indkaldelser til generalforsamlinger og referater heraf. Også bestyrelsesmødereferater findes her. Der er information om udlejning af selskabslokale og af gæsteværelser. Endelig er der orienteringer fra Ejerforeningen om forskellige forhold. 4 Opslagstavler Der forefindes opslagstavler i parterreetagen i hver opgang. Disse benyttes af Ejerforeningen, herunder af viceværten til diverse information til beboerne. Herudover må beboerne benytte opslagstavlerne til opslag af interesse for andre beboere. Opslag skal forsynes med dato, og de vil blive nedtaget af viceværten efter 14 dage. Opslag af polemisk eller kontroversielt indhold er ikke tilladt og vil i påkommende tilfælde blive fjernet hurtigst muligt. Andre end bestyrelse, vicevært eller beboere må ikke gøre brug af opslagstavlerne uden efter forudgående tilladelse fra bestyrelsen. Annoncering er som hovedregel forbudt. Undtaget herfra er beboers annoncering ifm. salg af lejligheder og garager. 5 Administration Ejerforeningen har antaget en ekstern administrator til at varetage hovedparten af de administrative opgaver i Ejerforeningen. Administrators opgaver omfatter bl.a.: Vedligeholdelse af ejerregister og registrering af til- og fraflytninger. Opkrævning af ejerbidrag til fællesudgifter, indbetalinger til grundfond og a conto indbetalinger til varme. Betaling af Ejerforeningens udgifter i henhold til bestyrelsens bemyndigelse. Administration af Ejerforeningens ansatte, herunder lønudbetaling. Løbende bogføring af Ejerforeningens indtægter og udgifter. Udarbejdelse af økonomiske oversigter til bestyrelsen. Levering af regnskabsmateriale til revisor til brug for udarbejdelse af årsrapport. Overvågning af placeringen af Ejerforeningens likvide midler. Udfyldelse og indsendelse af Ejerforeningens selvangivelse Udarbejdelse af Ejerforeningens budget i samarbejde med bestyrelsen. Udarbejdelse af varmeregnskab og udbetaling/opkrævning af slutbetaling. Overvågning af forsikringsforhold. Juridisk assistance til Ejerforeningen Side 6 af 20

7 Besvarelse af spørgsmål fra bestyrelsen og fra Ejerforeningens medlemmer med relation til opgaverne ovenfor. Kontaktoplysninger på administrator kan findes på Ejerforeningens hjemmeside. 6 Vicevært Viceværten træffes sædvanligvis på ejendommens område inden for normal arbejdstid, men i øvrigt på sit kontor i parterreetagen, nr på tider ifølge skilt uden for kontordøren. Viceværten træffes desuden på telefon (se nummer på skilt ved kontordøren eller på Ejerforeningens hjemmeside), men det henstilles, at al henvendelse så vidt muligt sker i kontortiden. Uden for kontortiden kan der lægges besked på viceværtens mobiltelefon. Viceværten har til opgave at varetage opgaver, som vedrører ejendommens fællesanliggender og ikke den enkelte lejlighed. Specialboremaskine, som kan anvendes til betonmurene, og højtryksspuler kan lånes hos viceværten. Afhentning og aflevering skal ske i kontortiden. 7 Den enkelte lejlighed Den enkelte ejerlejligheds omfang og benyttelse fremgår af Ejerforeningens vedtægter. 7.1 Navneskilte Hver enkelt lejlighed er udstyret med flere navneskilte: 1. Et skilt på entredøren 2. Et skilt på navnetavlen på 1. etage i opgangen 3. Et skilt ved indgangsdøren til opgangen med angivelse af dørtelefonnr. 4. Et skilt på lejlighedens postkasse i postkasseanlægget i opgangens 1. etage Disse skilte fremstilles, opsættes, udskiftes og vedligeholdes af Ejerforeningen. Der må ikke opsættes afvigende skilte så som Dymo-prægede skilte, papirstykker med tape e.l. På hver type skilt er antallet af karakterer begrænset, idet der tilstræbes et ensartet grafisk udtryk med ens skriftstørrelse. Reglen om afvigende skilte kan dog fraviges for så vidt angår entredør og postkasse, hvis det drejer sig om et kortvarigt ophold, og såfremt Ejerforeningen gennem viceværten forud får meddelelse herom samt om opholdets varighed. Bestyrelsen træffer i hvert enkelt tilfælde beslutning om, hvad der kan betragtes som et kortvarigt ophold. Alle lejligheder herunder også de, der er beliggende på 1. etage, skal anføres med navn også på navnetavlen og ved opgangens indgangsdør. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at begrænse antallet af karakterer på skiltningen ved siden af indgangsdøren til opgangen og på navnetavlen i selve opgangen af hensyn til navnetavlens grafiske udseende. Alle henvendelser vedrørende opsætning og ændring af navneskilte skal ske til viceværten. Betaling for opsætning af nye skilte sker efter følgende regler: Side 7 af 20

8 Ved ejerskifte eller ved udlejning på tidsubegrænset kontrakt betaler Ejerforeningen for det nye navn på tavlen under forudsætning af, at Ejerforeningen gennem viceværten modtager besked om, hvad der skal stå på det nye navneskilt senest 14 dage efter, at ejerskiftet/overtagelse af lejemålet har fundet sted. Ved en ejers / beboers ønske om ændring af navn eller tilføjelse af nyt navn på tavlen eller ved udlejning af lejlighed på tidsbegrænset kontrakt betaler beboeren / ejeren af lejligheden de dermed forbundne udgifter. 7.2 Husdyr Husdyrhold er tilladt, såfremt det kan ske uden gene for de øvrige beboere eller ejendommen. Hundeluftning må ikke finde sted på gårdarealet, parkeringsarealerne eller i beplantninger. På ejendommens område skal hunde føres i snor, og eventuelle efterladenskaber skal omgående fjernes af hundeejeren. Det skal sikres, at katte ikke kan vandre fra lejlighed til lejlighed. 7.3 Støj, musik og fester Beboerne har pligt til at undgå støjende adfærd i lejlighederne og på fællesarealerne. Boremaskiner og andre former for støjende værktøj må kun benyttes i lejlighederne og på fællesarealerne mellem kl , lørdage, søn- og helligdage dog kun kl Al færdsel skal ske med hensyntagen til andre beboeres fred og ro. Musikanlæg, musikinstrumenter og fjernsyn skal benyttes med fornødent hensyn til naboerne. Før kl. 8 og efter kl skal der dæmpes så meget ned, at det ikke er til gene for andre beboere, og således, at natteroen tilgodeses. Festafholdelse, hvad enten det sker i egen lejlighed eller i Ejerforeningens selskabslokale er underlagt de samme regler som musikanlæg m.m. Det vil være hensynsfuldt, hvis en fest eller lignende varsles i god tid ved opslag på opslagstavlen, men varslingen medfører ikke, at husordenens bestemmelser ikke gælder for det varslede arrangement. 7.4 Brug af grill Det er tilladt at bruge el- og gasgrill på terrasser og altaner, hvorimod det ikke er tilladt at bruge trækulsgrill. 7.5 Fuglefodring o.l. Af hensyn til rottefare er det ikke tilladt at opsætte foderbrætter eller henstille åbent tilgængelige levnedsmidler, dyrefoder o.lign. på altanerne og terrasserne. 7.6 Tørring af vasketøj o.l. Tørring af tøj og luftning af dyner, tæpper m.v. må ikke foretages ud over brystninger på altaner og altangang. Side 8 af 20

9 7.7 Depotrum Til de fleste lejligheder findes der et tilhørende, tinglyst depotrum. For terrassehusets vedkommende findes depotrummene ud til de kældergange, der forbinder trappeopgangene. For altangangshusets vedkommende ligger depotrummene i parterreetagen. Der findes indgange til depotrumsgangene fra både P-pladssiden og fra gårdsiden. Enkelte lejligheder i altangangshusets parterreetage har ikke noget depotrum, idet disse lejligheder oprindeligt var udlagt til erhverv og siden er blevet omdannet til boligformål. Depotrum bruges til opbevaring. Det er ikke tilladt at opsætte elforbrugende apparater så som frysere o.l. i depotrummene. 8 Garager I kælderen er der et større antal garager. Garagerne er at betragte på linje med de øvrige ejerlejligheder og handles som sådan. Ejerforeningen har således intet at gøre med tildeling af garager. Det er ikke tilladt at opsætte elforbrugende apparater så som frysere o.l. i garagerne. Der er stikkontakter i gennemkørslen i garagekælderen. Det er tilladt midlertidigt at tilslutte lys og håndværktøj til disse kontakter. Tilslutningen skal fjernes snarest efter brug. Som følge af et brandsyn i 2003 er benyttelsen af garagerne underkastet følgende regler: For de indvendige garageporte skal det sikres, at der i hele garageportens bredde er minimum 10 cm luft foroven og forneden i de garageporte, der er beklædt med træ e.l. Hvis en garage primært benyttes til parkering af et motorkøretøj og kun sekundært og i begrænset omfang benyttes til opbevaring af vanskeligt antændelige og vanskeligt brændbare materialer som fx. øl, sodavand, håndværktøj m.m., så kan de eksisterende porte inkl. træbeklædning bevares, idet de ovennævnte ventilationsåbninger skal etableres, hvis de ikke allerede findes. Hvis en garage ønskes anvendt til opbevaring uden de ovenfor nævnte begrænsninger, så skal garagen afskærmes fra det resterende garageanlæg med en port og med skillevægsmaterialer, der lever op til BS-60 krav, d.v.s. materialerne og konstruktionen skal være godkendt til at kunne modstå en brand i minimum 60 minutter. Der skal i hvert enkelt tilfælde ansøges om byggetilladelse hos Byggeinspektorat Midt, inden en sådan ændring gennemføres, og der opfordres til, at Ejerforeningens bestyrelse samtidigt orienteres herom. 9 Fællesarealer Fællesarealer omfatter trappeopgange, elevatorer, altangange, garageanlægget (bortset fra de enkelte garager) samt udearealerne, hvad enten der er tale om græsplænen syd for bygningerne eller de flise- eller asfaltbelagte arealer omkring og nord for bygningerne. Altangange, trappegange og kældergange skal holdes fri for barnevogne, legeredskaber, cykler m.v. Der gøres opmærksom på, at altangangene er at betragte som redningsveje. Derfor må borde og stole ikke opstilles. Af samme årsag må alene i begrænset omfang opstilles planter m.v. Side 9 af 20

10 9.1 Cykel-, knallert- og motorcykelparkering Cykler skal stilles i cykelstativerne eller i cykelparkeringerne i garageanlægget, hvor tillige tohjulede motorkøretøjer må stilles. 9.2 Bilparkering Motorkøretøjer må kun parkeres på parkeringspladserne foran altangangshuset eller i garagerne. Parkering på gårdarealet er forbudt, men af- og pålæsning er tilladt. Ligeledes er parkering på garageanlæggets kørebane, på vaskepladsen og på op- og nedkørselsramperne forbudt. Parkeringspladserne foran altangangshuset er alene til brug for ejendommens beboere og gæster og må kun anvendes til personbiler. Langtidsparkering af trailere, campingvogne m.m. er ikke tilladt. 9.3 Leg og boldspil Leg henvises til gårdarealet og græsplænen foran terrassehuset. Boldspil må ikke finde sted på gårdarealet, parkeringspladser og veje, men henvises til græsplænen. Leg og anden færdsel i beplantningerne må ikke finde sted. 10 Fælles faciliteter 10.1 Varmeanlæg Ejendommens varmeanlæg forsynes med fjernvarme fra AffaldVarme Aarhus. Varmeforbrug til opvarmning afregnes individuelt. Afregningen tager bl.a udgangspunkt i de installerede målere på radiatorerne. Varmeforbrug til varmt brugsvand afregnes efter fordelingstal. Opsætning samt årlig aflæsning af radiatormålere foretages af en ekstern leverandør, der også udarbejder et varmeregnskab for hver lejlighed samt for ejendommen som helhed. Administrator udsender varmeregnskab til hver enkelt ejer og opkræver/udbetaler for lidt/meget indbetalt acontobidrag Vandforsyning Ejendommen forsynes med vand fra Aarhus Vand. Der er ikke etableret individuelle målere i lejlighederne. Vandforbrug afregnes efter fordelingstal Elforsyning Ejendommen forsynes med el fra NRGi. Der er individuelle målere i lejlighederne, og der afregnes individuelt med NRGi Ventilationsanlæg Ejendommen har ventilationsanlæg, hvorved luft suges ud af lejlighederne og gennem lodrette kanaler til teknikhuse på taget, hvor luften blæses ud. Ejendommens fælles udsugningsanlæg må ikke ændres, ej heller ved fjernelse eller tildækning af luftventilerne. Emhætter, tørretumblere eller andre apparater med indbygget ventilator må ikke tilsluttes udsugningsanlægget. Side 10 af 20

11 10.5 Kabel-TV-anlæg Ejerforeningen ejer et distributionsanlæg for kabel-tv og internet, hvorved disse signaler kan distribueres fra kælderen til tilslutningsstik i de enkelte lejligheder. Ejerforeningen har aftale med en kabel-tv- og internetleverandør, der leverer signaler til distributionsanlægget, og som står for service helt ud til den enkelte lejlighed. Der er et kundeforhold mellem den enkelte ejer og leverandøren. Kabel-TV-anlægget er indrettet til at modtage tv- og radioprogrammer samt til internettrafik, herunder IP-telefoni. Oversigt over hvilke programpakker, der findes, og hvad de koster, kan fås hos leverandøren. Fejl på anlægget eller ved programmodtagelsen skal meldes direkte til leverandøren. Hvis det viser sig, at fejl skyldes distributionsanlægget, skal det meddeles til Ejerforeningen. Fejl eller mangler ved det i lejligheden tilsluttede udstyr er Ejerforeningen uvedkommende. Stikdåserne må kun ændres af kabeltv-leverandøren, og der må kun anvendes godkendte stik og antennekabler. Disse kan f. eks. købes hos leverandøren Elevatorer Der er elevatorer i de tre opgange i altangangshuset. Leg i elevatorerne er ikke tilladt. Ved funktionssvigt underrettes viceværten eller hjælp tilkaldes i henhold til opslag i elevatoren Dørtelefon, nøgler, nøgleservice og aflåsning af yderdøre m.m. Indgangsdøre til både terrassehus og altangangshus er forsynede med dørtelefon, som fungerer via det offentlige telefonnet. I tilfælde af fra-/tilflytning og/eller nyt telefonnummer gives der besked til viceværten, så ændring i anlægget kan foretages samtidig med ændring af navnetavlerne. Viceværten giver nærmere oplysninger om anlæggets funktion. Indgangsdøre, kælderrumsdøre i terrassehuset, døre til depotrum i altangangshuset samt døre og porte til garageanlægget skal altid holdes aflåste. Beboerne er ansvarlige for udleverede nøgler til disse fællesfaciliteter i ejendommen. Ved fraflytning skal de udleverede nøgler tilbageleveres eller overleveres til den nye ejer. Bortkomne nøgler til fællesfaciliteter skal meldes til viceværten. Ekstra nøgler til fællesfaciliteter kan kun købes gennem viceværten. Låse og nøgler til hoveddøre og til terrasse-/altandøre i de enkelte lejligheder er et anliggende for de enkelte ejere. Det er muligt at få opbevaret en kopi af sin hoveddørsnøgle hos viceværten. Formålet hermed er flere: Efter forudgående aftale med en lejligheds ejere/beboere kan viceværten få adgang til eller give Ejerforeningens håndværkere adgang til lejligheden mhp. gennemførelse af vedligeholdelsesarbejder og reparationer, der falder ind under Ejerforeningens ansvarsområde som f. eks. faldstammerensning eller reparation af installationer i installationsskakte. Ved akut opståede skader som f. eks. en rørsprængning kan Ejerforeningen benytte den indleverede nøgle, alternativt en tilkaldt låsesmed til at skaffe sig adgang til den/de berørte lejlighed(er). I sådanne akutte tilfælde skal der være mindst to repræsentanter for Ejerforeningen til stede. Den ene repræsentant skal i videst muligt omfang være et bestyrelsesmedlem. Inden for viceværtens normale arbejdstid kan viceværten kontaktes, hvis man selv har brug for at blive låst ind i sin lejlighed. Det forudsættes, at man enten er kendt af Side 11 af 20

12 viceværten eller kan legitimere sig med billedlegitimation. Uden for viceværtens arbejdstid kan det ikke forventes, at bestyrelsens medlemmer kan træde i viceværtens sted. De indleverede nøgler opbevares med en anonym mærkning i et solidt udført og monteret nøgleskab. I forbindelse med indlevering af en nøgle til viceværten vil man få udleveret en kvittering for nøglen Vaskeri Vaskeriets åbningstid er kl , lørdag dog til kl , søn- og helligdage lukket. Såvel betjeningsinstruktioner som regler for reservation af vaskemaskiner er opslået i vaskeriet og bør følges nøje. Kun vaskemidler fra automaten må anvendes, og efter brug skal maskiner og gulv aftørres af brugeren. Vasketøj skal fjernes fra vaskeriet samme dag, som det er vasket Selskabslokale Ejerforeningens selskabslokale kan lejes af Ejerforeningens beboere ved henvendelse til viceværten. For lokalet betales en leje, der fastlægges af Ejerforeningen, samt et depositum til dækning af eventuel rengøring. Ved brug af lokalet iagttages de regler, der er ophængt i selskabslokalets køkken Gæsteværelser Ejerforeningen råder over to gæsteværelser, der kan lejes af Ejerforeningens beboere til brug for private gæster. Reservation af gæsteværelser sker ved henvendelse til viceværten. For værelserne betales forud en ikke-refunderbar leje, der fastlægges af Ejerforeningen. Samtidigt udleveres regler for gæsteværelsernes benyttelse herunder rengøring efter brug Bilvaskeplads Vaskeplads findes i garageanlæggets vestlige ende. Pladsen skal ryddes op og rengøres efter brug. Der er et opslag ved vaskepladsen med regler for vaskepladsens brug. Pladsen kan ikke reserveres, men kan bruges efter et Først til mølle princip. Der må ikke parkeres på bilvaskepladsen. Hvis en bil efterlades kortvarigt på vaskepladsen, skal der anbringes en seddel med kontaktoplysninger på ejer/bruger i forruden Hobbyrum Hobbyrummet er til fri afbenyttelse for beboerne og bør efter brug udluftes og efterlades i ryddelig og aflåst stand Bordtennisrum Bordtennisrummet er til fri afbenyttelse for beboerne og skal efter brug udluftes og efterlades i ryddelig og aflåst stand. Husk at lukke vinduerne Barnevognsrum Barnevogne, små cykler og legegenstande kan opbevares i dertil indrettede rum i altangangshusets parterreetage. Side 12 af 20

13 11 Vedligeholdelse og fornyelse af den enkelte lejlighed Med henvisning til Ejerforeningens vedtægter påhviler vedligeholdelse af den enkelte ejerlejlighed alene ejeren af denne. Afgrænsningen af den enkelte ejers vedligeholdelsespligt i forhold til Ejerforeningens vedligeholdelsespligt fremgår ligeledes af vedtægterne. Nedenfor er der givet et sæt retningslinjer, som den enkelte ejer skal overholde ifm. vedligeholdelsesarbejder på sin lejlighed Lejligheder og fællesarealer Gulve i fællesarealer og elevator afdækkes i nødvendigt omfang. Rengøring foretages dagligt ved arbejdstids ophør. Opstilling af maskiner, værktøj, container m.v. aftales med viceværten. Ejer skal selv sørge for håndtering og fjernelse af byggeaffald hurtigst muligt. Elevatoren må ikke overbelastes. Evt. udgifter ved elevatorstop på grund af overbelastning afholdes af lejlighedsejeren. Støjende arbejde begrænses til kl på hverdage og kl på lørdage, søn og helligdage. Nærmeste beboere underrettes i god tid ved opslag eller ved personlig henvendelse. Ifølge Ejerforeningens vedtægter og lokalplanen må der ikke ændres på facaderne, herunder farverne på beton, træværk og eternit på altaner og terrasser. Opsætning af markiser må kun foretages efter aftale med Ejerforeningen. Tilladelse gives skriftlig med angivelse af retningslinjer for opsætning. Retningslinjer herfor er gengivet nedenfor. Bortset fra huller på max. 10 mm., må der ikke bores, skæres eller fræses i de bærende betonvægge eller etageadskillelseselementer. Arbejder på el, vand, varme og VVS skal udføres af autoriserede installatører, og at dette er sket, skal kunne dokumenteres Indgreb i fællesinstallationer Rør (de lodrette rør) og ventiler inde i installationsskakterne er fællesinstallationer og vedligeholdes af Ejerforeningen. Eventuelle udgifter til reetablering af ikke-originale vægge, fliser m.v. i forbindelse med Ejerforeningens nødvendige adgang til installationsskakter afholdes af ejeren. Ændring eller udskiftning af bestående fællesinstallationer må kun foretages af Ejerforeningen. De lette facader vedligeholdes af Ejerforeningen med undtagelse af ruder. Udskiftning af termoruder sker på den enkelte ejers foranledning og for ejers regning. Der må ikke foretages ændringer af varmeinstallationen. Der må ikke installeres specielle varmesystemer (gulvvarme el. lignende), fjernes eller opsættes nye radiatorer uden Ejerforeningens tilladelse. Nødvendig lukning af vand, varme eller el aftales med viceværten. Emhætte med motor og tørretumbler må ikke tilsluttes det fælles ventilationsanlæg. Hvis der i forbindelse med renovering af en lejlighed åbnes til installationsskakterne, ønsker Ejerforeningen samtidigt at inspicere rørene for eventuelt at foretage forebyggende renovering/udskiftning af slidte og tærede dele. Meddelelse om åbning til installationsskakterne gives til viceværten Bestilling af håndværkere Håndværkere, der skal arbejde på fælles ejendom, d.v.s. på de bærende konstruktioner, de lette facader (eksl. ruder), fælles installationer o.l., skal bestilles af Ejerforeningen gennem viceværten. Side 13 af 20

14 Arbejder på fælles ejendom, der er blevet bestilt uden om Ejerforeningen, vil som hovedregel ikke blive honoreret af Ejerforeningen. Dog vil akut tilkaldelse ifm. f. eks. elevatorstop, rørsprængning og tilsvarende blive betalt Opsætning af markise Ejere, der ønsker at opsætte en markise på den sydvendte altan/terrasse, skal forinden indhente skriftlig tilladelse hertil hos Ejerforeningens bestyrelse. Ejerforeningen har som hovedregel ikke indvendinger imod, at der opsættes en markise på den sydvendte altan/terrasse, såfremt nedennævnte betingelser opfyldes. Betingelser: Markiser skal placeres på undersiden af etageadskillelsen på selve bygningen eller første ribbe nærmest bygningen, da markisen ikke permanent må rage ud over bygningens lodrette afslutning. Farvevalget skal holdes inden for det farvesortiment, der er anvendt i forbindelse med tremmerne på altanerne eller til husets farve. Opsætningen skal være sikkerhedsmæssig forsvarlig. Ved eventuelle betonrenoveringer, som kræver markisen fjernet, skal ejeren nedtage markisen for egen regning. Opsatte markiser hører ikke under Ejerforeningens vedligeholdelsesansvar på facaderne. Vedligeholdelse af markiser er altid lejlighedsejerens ansvar. Udbedring af eventuelle skader på bygningen, der kan føres tilbage til markiserne eller disses montering på bygningen, gennemføres af Ejerforeningen for den pågældende lejlighedsejers regning Afløbssystem Spildevandet fra vaske, vaske- og opvaskemaskiner, gulvafløb og toiletter løber via de interne rør i lejligheden til de lodrette faldstammer og videre ud i kloaksystemet. For at forhindre kloaklugt i at trænge ind i huset er afløbene på vaske, toiletter osv. forsynet med en vandlås. Vandlåsen er udformet, så der altid står lidt vand i den. Det er det vand, der fungerer som prop for lugten, men det er også ofte vandlåsen, der stopper til og skaber problemer. For at forhindre tilstopning af afløb bør følgende iagttages: Undgå i videst muligt omfang, at der kommer stoppende materialer i afløbene. Undgå således fedt, madrester, sæbe, hår m.m. Bind, vat, kattegrus o.l. må ikke kommes i afløbene. Hold afløbene rene. Propper i køkkenvasken kan ofte forebygges ved at hælde 1-2 kedler med kogende vand i afløbet. Undgå brug af kaustisk soda og afløbsrens til renholdelse, da disse midler kan være stærkt ætsende på installationerne og evt. kan udvikle varme, der kan gøre plastrør bløde. Hvis et afløb stopper til, kan det ofte klares med en svupper. Nogle vandlåse kan skilles ad og renses. Hvis ovennævnte ikke hjælper, sidder tilstopningen længere ude i afløbet. Enten i lejlighedens interne rør, som lejlighedsejeren selv har ansvaret for at vedligeholde, eller i den lodrette faldstamme, som Ejerforeningen vedligeholder. Viceværten bør kontaktes. Han kan måske hjælpe med de redskaber, han råder over, eller kan henvise til et kloakservicefirma. Side 14 af 20

15 11.6 Retningslinjer i tilfælde af vandindtrængen Forløb afhænger af, om det drejer sig om pludselig vandindtrængen, rørsprængning o.l., eller om det er en skjult skade. Desuden afhænger det af, hvad der er blevet skadet. Hvis skaden sker uden for viceværtens arbejdstid, så begrænses skaden således: Tilkald hurtigst muligt døgnvagt hos Ejerforeningens VVS-leverandør (se kontaktoplysninger i Appendix bagest i denne vejledning). Ejendommens vandskadeforsikring dækker reparationer af huset ved pludseligt opstået skade. Dette er også uafhængigt af, om det er vand fra en rørsprængning, anden pludseligt udsivende vand (vaskemaskine, vandhane osv) eller indtrængende regnvand. Hvis der er en beboer, som har optrådt groft uansvarligt ved at tilsidesætte vedligeholdelsespligten, vil man kunne forestille sig regres fra forsikringsselskabet over for den pågældende. Skader, der samtidig måtte opstå på den enkeltes indbo, dækkes af den enkeltes indboforsikring. På tilsvarende vis kunne man også her forestille sig regres i enkelte tilfælde. Vandskader som følge af udsivende vand betragtes ikke som en forsikringsbegivenhed, men anses som en følge af manglende vedligeholdelse af systemet. Reparation og udbedring af skader påhviler Ejerforeningen, hvis der er tale om udsivning fra rør, som er omfattet af foreningens vedligeholdelsespligt. I henhold til vedtægterne drejer det sig om rørene til og med de lodrette stigeledninger og disses afgreninger til de enkelte lejligheder. Hvis skaden sker i den del, som er omfattet af den enkelte ejers vedligeholdelsespligt (fra stigerørene/afspærringshaner og ud til haner/radiatorer), er det ejerens ansvar og omkostning. Denne forpligtelse kan man ikke forsikre sig ud af. 12 Vedligeholdelse og fornyelse af fællesejendom Fællesejendom vedligeholdes og fornyes af Ejerforeningen for de midler, som foreningen opkræver til fællesudgifter og som bidrag til Ejerforeningens grundfond. Ejendommens facader skal fremtræde ensartede. Facaderne må ikke ændres hverken ved bygningsændringer eller ved ændring af udvendige farver. Der må dog under iagttagelse af ovennævnte foretages udvendig maling af træ- og murværk samt trægulve på altaner og terrasser. Maling til træværk og til beton på altaner og terrasser, men ikke til trægulve kan afhentes hos viceværten. Ovennævnte bestemmelse er tinglyst på ejendommen i henhold til tinglyst vedtægt. Udvendige antenner og erhvervsmæssig skiltning må kun opsættes med Ejerforeningens skriftlige tilladelse. Det er tilladt at opsætte markiser og solsejl, og altankasser må opsættes inden for brystningen. Alle beplantninger bør i øvrigt holdes beskåret, således at f.eks. underboere ikke generes af nedfaldne grene, løv og nåle. Side 15 af 20

16 13 Vedligeholdelse og fornyelse af fællesarealer 13.1 Almindelig rengøring af fællesarealer Ejerforeningen har en ekstern leverandør til at forestå ugentlig rengøring af trappeopgange og elevatorer. Endvidere pudses der vinduer i opgangene med et af bestyrelsen fastlagt interval. Bortset fra normal rengøring af trappeopgange m.v. påhviler det beboerne selv at holde fællesarealer, trapper, altangange, altaner og terrasser i rimelig stand. Beboerne er selv ansvarlige for normal rengøring af altangangsarealer og altaner. Af hensyn til underboere bør vask så vidt muligt ske i regnvejrsperioder. Det forventes, at enkelttilfælde af tilsmudsning o.lign. klares af de pågældende beboere Skader på fællesarealer Såfremt en beboer i forbindelse med flytning eller af anden årsag forvolder skade på opgangsarealer, elevatorer eller andre fællesarealer, er den pågældende pligtig til at udbedre skaderne. Der skal gives meddelelse til viceværten straks, man har forvoldt en skade. 14 Affaldshåndtering 14.1 Husholdningsaffald Husholdningsaffald opsamles i plastposer, der lukkes omhyggeligt inden nedkastning i affaldsskakt. Affaldsskakter er kun beregnet til husholdningsaffald. Hvis der spildes ifm. indkast af affaldsposer m.m,. skal der straks rengøres. Flasker, glas, aviser og papir skal lægges i de dertil indrettede containere. Særligt affald så som dåser, batterier, pærer, lysstofrør, maling m.m afleveres i de dertil anviste beholdere midt i garageanlægget Andet affald Storskrald, som f. eks. kan være: strygebrætter, møbler, fjernsyn, støvsugere, dyner, tæpper, vaskemaskiner, køleskabe etc. etc. anbringes ved siden af containeren på den vestligste parkeringsplads, hvorfra det afhentes regelmæssigt. Containeren er beregnet til affald, der ikke kan anbringes andre steder. Dog ikke til byggeaffald, som skal bortskaffes af den enkelte beboer/lejlighedsejer. Hvis du er i tvivl om, hvordan affald skal behandles, er viceværten klar til at hjælpe med råd og vejledning. Side 16 af 20

17 15 Forsikringer Ejendommen har følgende kollektive forsikringer: A. Bygningsbrandforsikring. B. Hus- og grundejerforsikring, der omfatter ansvarsforsikring, bygningsbeskadigelse, motoransvar (til ejendommens drift), skjult rørskade, stikledninger, løsøre til ejendommens drift, bygningsglasforsikring og forsikring af håndvaske og wc-kummer i lejlighederne. C. Bestyrelsesansvarsforsikring Viceværten kan give oplysninger om de kollektive forsikringer. Side 17 af 20

18 16 Appendix Praktisk information Dette appendix er ikke en del af den generalforsamlingsvedtagede husorden og beboervejledning, men det benyttes til at give konkret information om leverandører m.m., der kan ændre sig over tid. Bestyrelsen kan efter behov rette og opdatere informationen givet i dette appendix. Nedenstående håndværkere kan i en akut situation tilkaldes uden bestyrelsens medvirken. I så fald skal såvel et bestyrelsesmedlem som viceværten informeres herom snarest muligt. Udgifterne ved akut tilkaldelse af håndværkere afholdes af Ejerforeningen eller den enkelte ejer alt efter hvem, der har vedligeholdelsespligten for den bygningsdel, der er årsag til den akutte situation. VVS-installatør: Frede Andersen Sindalsvej Risskov Telefonnummer: (hovednr.) Telefonnummer: (døgntelefon) El-installatør: EL:CON Ryhavevej Århus V Telefonnummer: Kloak og afløb: Risskov Kloakservice Vejlbjergvej Risskov Telefonnummer: Forsikringer: Ejerforeningen har sine forsikringer hos Alm. Brand. Enhver henvendelse om forsikringen til Alm. Brand skal ske gennem Ejerforeningen d.v.s. normalt gennem viceværten. Side 18 af 20

19 Side 19 af 20

20 Side 20 af 20

Af hensyn til rottefare er det ikke tilladt at opsætte foderbrætter eller henstille levnedsmidler, dyrefoder o.lign. på altanerne og terrasserne.

Af hensyn til rottefare er det ikke tilladt at opsætte foderbrætter eller henstille levnedsmidler, dyrefoder o.lign. på altanerne og terrasserne. Husorden og beboervejledning for Vestervang 35-41 Vestervang 35-41 er et lille samfund, hvis beboere er mere eller mindre afhængige af hinanden. Vi er fælles om mange ting. Denne husorden og beboervejledning

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Bestyrelsen har med denne udgave af husordenen ønsket at udvide og tilføje enkelte punkter til den tidligere

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31 ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31 HUSORDEN OG ORDENSREGLER AFFALD: Der er opstillet affaldscontainere langs Strandparken og Hendrik Pontoppidansgade til henholdsvis køkkenaffald, aviser/papir og

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN Beboere er pligtige at efterkomme de af selskabet, afdelingsbestyrelsen

Læs mere

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 Vi vil gerne med denne lille folder ønske dig/jer velkommen til afd. 6. og håber du/i vil falde godt til. I denne folder vil du finde de fleste oplysninger, der er brug

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene.

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene. AB Lyngbyhus Husorden 1.0 Affald Du kan anvende affaldsskaktene til almindeligt husholdningsaffald. Du får med jævne mellemrum udleveret poser. Disse lukkes omhyggeligt(slå knude på posen) efter brug.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald.

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald. E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN AFFALD Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Intet affald må henkastes i gården, eller anbringes noget andet sted i bygningerne

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 CYKLER, INDKØBSVOGNE M. M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V....

Læs mere

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf.

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf. Husorden Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande ned i skakten.

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BRANDØRE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden Indholdsfortegnelse Forord...3 Affald...4 Altaner...4 Antenneanlæg / Parabol...4 Badning mv...4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v...5 Forurening...5 Fugle og andre dyr...5 Fyrværkeri...5

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

DVB København afd. 4, Valby og Amager

DVB København afd. 4, Valby og Amager Husorden for afd. 4, Valby og Amager. I en almen boligafdeling vedtager beboerne på afdelingsmødet bestemmelserne i en husorden. Et regelsæt i en husorden skal medvirke til, at der i boligafdelingen hersker

Læs mere

Velkommen Til Vallensbækhus

Velkommen Til Vallensbækhus Velkommen Til Vallensbækhus Indeholder vores husorden plus nogle praktiske oplysninger. Læs den! Brug den! Så vi alle kan færdes og bo i et godt boligmiljø. Indhold AFFALD...2 ALTANER...2 BADEVÆRELSER...3

Læs mere

HUSORDEN LEJERBO AFD HUSORDEN JULI 2015

HUSORDEN LEJERBO AFD HUSORDEN JULI 2015 JULI 2015 HUSORDEN I en almen boligafdeling bor mange mennesker sammen. En afdeling er som sådan et lille samfund, hvor alle er forskellige og har forskellige forventninger, krav og ønsker til at bo. Netop

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 021 - Gormsvej Godkendt på afdelingsmøde den 21.08.2012 ETAGEBOLIGER Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Beplantninger... 2 Musik og

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 405 LANGBJERG PARK BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT SEPTEMBER 2000 REV. 9. SEPTEMBER 2013 Skik og orden Enhver beboer forpligter sig til at iagttage

Læs mere

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup Andelsboligforeningen Birkebakken II Birkehegnet 7, 2630 Taastrup HUSORDEN for Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup 20140901_Husordenen.doc www.birkebakken-2.dk

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. FEBRUAR 2014 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere nuværende

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

HUSORDEN REGLER OG RETNINGSLINIER FOR AFDELING 007 MERN GAMLE SKOLE

HUSORDEN REGLER OG RETNINGSLINIER FOR AFDELING 007 MERN GAMLE SKOLE HUSORDEN REGLER OG RETNINGSLINIER FOR AFDELING 007 MERN GAMLE SKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 GENERELT HUSDYRHOLD... 3 FORSIKRINGER... 3 ANTENNER... 4 SKILTNING... 4 I LEJLIGHEDEN KØLESKABE,

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

HUSORDEN PILEPARKEN 2

HUSORDEN PILEPARKEN 2 HUSORDEN PILEPARKEN 2 Ifølge Lov om leje af almene boliger påhviler det boligselskabet efter bedste evne at sørge for, at der i det hele hersker god orden i ejendommen. Beboeren er pligtig at efterkomme

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 106 - Sønderager Godkendt på afdelingsmøde den 07.09.2017 ETAGEBOLIGER Side 2 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 3 Affaldssortering... 3 Støjgener... 3 Parabol...

Læs mere

Husorden for Kajplads 24

Husorden for Kajplads 24 Husorden for Kajplads 24 Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande

Læs mere

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B A/B Nansensgade 68-78B Nansensgade 70 1.tv. 1366 København K Tlf.:33 15 24 90 Husorden for A/B Nansensgade 68-78B AFFALD STORSKRALD vil fremover så vidt muligt blive hentet torsdag i lige uger. Det stiller

Læs mere

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN Varmemesterkontor : Valhøjs Alle 121 i gavlen, telefon 3670 0317 Kontortid : Mandag og torsdag personlig henvendelse mellem kl.

Læs mere

Husorden 1-3039 Remisevænget Øst

Husorden 1-3039 Remisevænget Øst Husorden 1-3039 Remisevænget Øst Vedtaget den 19. september 2012 Ændring af husorden omkring husdyrhold vedtaget på budgetafdelingsmødet den 15. september 2014 Et godt klima er meget værd Remisevænget

Læs mere

Husorden for T13 - Silergården

Husorden for T13 - Silergården Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan man tager hensyn til de omkringboende, og hvordan de skal tage hensyn til

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med.

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med. Husorden Det er vigtigt, at du læser denne husorden omhyggeligt igennem, da gentagne overtrædelser vil kunne medføre en opsigelse eller ophævelse af dit lejemål. Er du/i forældre, vil det være af stor

Læs mere

H U S O R D E N F O R T R A N E H A V E N

H U S O R D E N F O R T R A N E H A V E N H U S O R D E N F O R T R A N E H A V E N 1 Formål med husordenen Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på afdelingsmødet, så alle ved, hvordan man tager

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 20. Bloksbjergparken 1-69 & 2-38:

Ordensregler for Afdeling 20. Bloksbjergparken 1-69 & 2-38: «Lejekontrakt_Navn» «Lejekontrakt_Medunderskriv» Dato Ordensregler for Afdeling 20 Bloksbjergparken 1-69 & 2-38: Generelt: Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt

Læs mere

Husorden afdeling 78 - Isagervej

Husorden afdeling 78 - Isagervej Indhold Lejlighed... 1 Ventilation... 2 Ændringer... 2 Husdyr... 2 Støj... 2 Fællesområder... 3 Rygeloven... 3 Fællesvaskeriet... 3 Antenneforhold... 3 Affaldshåndtering... 4 Terrasser... 4 Knallerter...

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13 Husorden for andelsboligforeningen Irmingersgade 9-11-13 Husorden er gældende for alle andelshavere, lejere og brugere af ejendommen og de til ejendommen hørende arealer og udstyr. Som hovedregel opfordres

Læs mere

HUSORDEN FOR AB-ISTEDGADE 106-108

HUSORDEN FOR AB-ISTEDGADE 106-108 LEJLIGHEDER:... 2 RO OG ORDEN... 2 MUSIK O. LIGN.... 2 FEST... 2 EL-APPARATER... 2 STØJ... 2 TÆPPEBANKNING... 2 ANTENNER... 2 WC... 2 HUSDYR... 3 FORANDRINGER... 3 SKADER... 3 FORSIKRING... 3 FRAFLYTNING...

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 BRANDDØRE... 3 FODRING AF

Læs mere

Husorden 1-1013 Herlev Torv

Husorden 1-1013 Herlev Torv Husorden 1-1013 Herlev Torv Vedtaget den 3.marts.2003. Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling er et lille samfund, hvor beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden. For at skabe et godt

Læs mere

Husorden - afd. 12 Borgergade/Nørretorv.

Husorden - afd. 12 Borgergade/Nørretorv. Husorden - afd. 12 Borgergade/Nørretorv. Almindelige regler I et så stort byggeri må der, af hensyn til alle, være visse retningslinier. For at alt kan gå så gnidningsløst som muligt, og alle kan føle

Læs mere

Bestyrelsens forslag til ny husorden

Bestyrelsens forslag til ny husorden Bestyrelsens forslag til ny husorden Generelt er forslaget til ny husorden en justering af den nuværende suppleret med tilføjelse af regler vedr. dørtelefon og adgangskontrol samt tørring af tøj, som blev

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Beboerhåndbogen Husorden

Beboerhåndbogen Husorden 1 Indledning Hverken bestyrelsen eller ejendomskontoret kan dispensere fra bestemmelserne i husordenen. Dem er vi alle pligtige til at efterleve. Husordenen har i tidens løb undergået en del ændringer,

Læs mere

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum.

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. VELKOMMEN Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. Husordenen for ejerforeningen er vedhæftet. Reglerne i husordenen

Læs mere

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej Frederiksberg, den 1. juli 2009 Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej 1 Beboerne må under deres udfoldelser i afdelingen respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø

Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø AAB Silkeborgs øverste myndighed, repræsentantskabet, har vedtaget denne normalhusorden i erkendelse

Læs mere

Maltahus IV. Praktiske Informationer. Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden. D. 18/09-2012 Rev.

Maltahus IV. Praktiske Informationer. Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden. D. 18/09-2012 Rev. 2012 Maltahus IV Praktiske Informationer Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden D. 18/09-2012 Rev. 1 Indholdsfortegnelse 1. Ordensreglement for Andelsboligforeningen

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, ROLLA- TORER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER / VINDUER

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, ROLLA- TORER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER / VINDUER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, ROLATORER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 BRANDØRE... 4 DØRSKILTE... 4 FODRING

Læs mere

til husorden ved mlingen 2014

til husorden ved mlingen 2014 til husorden ved mlingen 2014 Bestyrelsen ønsker at skabe et bedre overblik i vores husorden, således at bestemmelser om de forskellige områder ikke både fremgår af husorden og vedtægter eller husorden

Læs mere

Afdeling 9 Tavlekærsvej 98 A - E

Afdeling 9 Tavlekærsvej 98 A - E BOLIGFORENINGEN Afdeling 9 Tavlekærsvej 98 A - E Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen,

Læs mere

Velkommen i Boligselskabet Domea Vejle, afd. 86-51 Vindinggårdparken og Egely alle.

Velkommen i Boligselskabet Domea Vejle, afd. 86-51 Vindinggårdparken og Egely alle. Velkommen i Boligselskabet Domea Vejle, afd. 86-51 Vindinggårdparken og Egely alle. Når I / du flytter ind i en bolig, ønsker I / du naturligvis, at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt.

Læs mere

Ordensreglement. ALTANER: Tøjtørring samt luftning af sengetøj og lignende må ikke ske over brystningshøjde.

Ordensreglement. ALTANER: Tøjtørring samt luftning af sengetøj og lignende må ikke ske over brystningshøjde. Fyns almennyttige Boligselskab Afdeling: Nedergården Ordensreglement. Følgende regler er givet for at skabe de for alle beboere bedst mulige forhold i det miniaturesamfund, som en boligafdeling i realiteten

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens 1 December 2012 gælder radio og tv. Husorden for Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum. Der henvises endvidere til foreningens vedtægter. Orden Enhver beboer må iagttage, hvad der hører til god husorden

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 12 HOULKÆRVÆNGET

HUSORDEN FOR AFD. 12 HOULKÆRVÆNGET HUSORDEN FOR AFD. 12 HOULKÆRVÆNGET I en almen boligafdeling lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve visse retningslinier og regler for ikke at genere hinanden.

Læs mere

Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007

Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007 Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007 Affald Affald må ikke henkastes eller anbringes noget andet sted end i affaldsskakten, forsvarligt emballeret i

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN Husordenen gælder alle lejere og andelshavere. Den enkelte lejer/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder husordenen. Samme ansvar

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 46 HERREDSVEJ 60A-60C

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 46 HERREDSVEJ 60A-60C HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 46 HERREDSVEJ 60A-60C Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej

Læs mere

Husorden og praktiske informationer for ejendommen Teglvænget nr. 1-19 og Vangs Allé nr. 6-10, 9000 Aalborg

Husorden og praktiske informationer for ejendommen Teglvænget nr. 1-19 og Vangs Allé nr. 6-10, 9000 Aalborg Indledning Ejerforeningen Teglvænget/Vangs Allé er med sine 139 husstande en stor forening med mange traditioner, regler og informationer vedtaget og beskrevet gennem årene. Ejerforeningen blev stiftet

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Godkendt på ordinært afdelingsmøde den 22. september 2004.

BOLIGFORENINGEN. Godkendt på ordinært afdelingsmøde den 22. september 2004. BOLIGFORENINGEN Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Afd. 4 Oxholmsvej 2-40 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Husorden regler for Afd. 4 - OXHOLMSVEJ. 1. Miljø. Enhver beboer anmodes om at medvirke til et godt miljø, d.v.s. i egen interesse at overholde nedennævnte

Læs mere

Husorden afdeling 76 - Skansehøj

Husorden afdeling 76 - Skansehøj Vedtaget på beboermøde d. marts 2004 Vedtægterne for Østjysk Bolig foreskriver, at der for hver afdeling skal udarbejdes et husordensreglement, i erkendelse af, at det skaber tryghed og tilfredshed, når

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 830 ENGELHOLM ALLE VEDTAGET PÅ ORDINÆRE BOERMØDER: 5/3/02, 3/9/02 & 10/3/05 1. Færdsel på trapper, brug af elevator samt færdsel på de til

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 009 Ørstedsgården m.fl. Godkendt på afdelingsmøde den 30.08.2012 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2

Læs mere