Afstemte identiteter gennem fælles opgaver 1. udgave, 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afstemte identiteter gennem fælles opgaver 1. udgave, 2007"

Transkript

1 Systime Profession Afstemte identiteter gennem fælles opgaver 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Bogen handler om pædagogisk ledelse af læreruddannelsens hovedopgave - herunder det professionsrettede samarbejde om de studerendes praktik DKK Inkl. moms Bogen Afstemte identiteter gennem fælles opgaver fokuserer på seminarielærerens rolle i samarbejdet med kolleger og studerende. I den projektorganiserede praktik arbejder den studerende med effektevaluering, og bogen belyser de individuelle og kollegiale erkendelsesprocesser, som evalueringsformen afdækker. Afstemte identiteter gennem fælles opgaver henvender sig til videregående uddannelser inden for professionsområdet. Aktionslæringens DNA 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Kirsten Aagaard, Marianne Thrane, Jørgen Svanholt, Kjeld Sten Iversen, Søren Witzel Clausen, Finn Salbøg Birkelund, Benedicte Madsen En praktisk anvendelig bog, som henvender sig til alle, der ønsker viden om aktionslæringens teori og metode DKK Inkl. moms Aktionslæringens DNA giver en række konkrete redskaber til læring i fællesskab, uanset om der arbejdes med individuelle eller kollektive projekter. Bogen danner på den måde metodisk modvægt til tidens mere individualistiske læringsteorier. DNA-metaforen bruges bogen igennem til at anskueliggøre aktionslæring som proces og metode. Aktion og læring udgør de to hovedstrenge i DNA, forbundet af fire principper: Forpligtende fællesskab Nysgerrigt spørgende forholdemåder Refleksionsprocesser Stram og rummelig rammesætning Aktionslæringens DNA er skrevet både til praktikere af aktionslæringsmetoden og til undervisere og konsulenter, som er beskæftiget med kompetenceudvikling, udvikler ledelsesteam, organisationer eller professionel praksis. Dele af bogen vil desuden have interesse for potentielle rekvirenter af ALforløb.

2 Aktiv - ikke kun for sjov 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Sidsel Paulin Beske, Thomas Risager, Rasmus Krüger, Mathilde Rothaus Schmidt Sætter fokus på ''aktiv læring''. Aktiv - ikke kun for sjov - 3 måneder Aktiv - ikke kun for sjov - 6 måneder Aktiv - ikke kun for sjov - 1 år Aktiv - ikke kun for sjov - 2 år Aktiv - ikke kun for sjov - 3 år DKK DKK DKK DKK DKK Med den nye skolereform sættes der fokus på en aktiv skoledag. Det bliver et krav, at der skal bevægelse i undervisningen og begrebet aktiv læring bliver et must i forberedelsen af den nye skolehverdag. Det er nu op til lærerne, skolepædagogerne og andre fagpersoner, at finde ud af hvordan det kan forberedes og udføres i praksis i de forskellige fag. Fortvivl ikke - her har du svaret. Med denne ibog er det nemt og enkelt at forberede undervisning, hvor eleverne er aktive i læringsprocessen. Udgivelsen indeholder 350 konkrete læringsaktiviteter til en faglig undervisning i Dansk, Matematik, Engelsk og Historie, samt aktiviteter til de understøttende timer. Aktivitetsanalyse i ergoterapi 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Merete Klindt Dekkers Dette er en teori- og praksisorienteret bog om noget af det mest grundlæggende inden for ergoterapien, nemlig aktivitetsanalyse DKK Inkl. moms Aktivitetsanalyse i ergoterapi er en teori- og praksisorienteret bog om noget af det mest grundlæggende inden for ergoterapi, nemlig analyse af en aktivitet i alle dens facetter. I denne bog gives der plads til og fokuseres på aktivitetsanalyse som et selvstændigt område i ergoterapi. Bogen præsenterer i koncentreret form tre typer aktivitetsanalyse med anvisninger til, hvad og hvordan der skal analyseres, ligesom den gør rede for forskellen på undersøgelse og aktivitetsanalyse. Aktivitetsanalyse i ergoterapi er først og fremmest skrevet til brug for ergoterapeutstuderende, men også til uddannede ergoterapeuter inden for alle grene af faget.

3 Aktivitetsgrupper med ældre 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Janna Sylvestersen, Pernille Quist Engstrøm Set i sammenhæng med den demografiske udvikling, med et stigende antal ældre, mange med funktionsnedsættelse og aktivitetsbegrænsninger er der behov for mere konkret viden om, hvordan aktivitetsgrupper med ældre bedst kan organiseres DKK Inkl. moms Aktivitetsgrupper med ældre sætter fokus på, hvordan sundhedsprofessionelle på et styrket vidensgrundlag kan planlægge, udvikle og lede aktivitetsgrupper. Bogen bygger på opfattelsen af, at et godt liv omfatter aktivitet og deltagelse, hvilket netop kan imødekommes via aktivitetsgruppernes sociale og aktivitetsorienterede elementer. I bogen argumenteres for hvorfor aktivitetsgrupper er et værdifuldt tilbud, som har betydning for ældres livskvalitet. Aktivitetsgrupperne kan blandt andet give mulighed for at opretholde identitet, interesser og færdigheder. Bogen er primært rettet mod ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter, men kan også anvendes af andre faggrupper og kan inspirere i forhold til andre målgrupper end ældre. Hent skemaer til bogen i Pdf og Word her. Anbragte børn mellem kammerater og pædagoger 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Afhandlingen bidrager særligt til forståelsen af, hvordan børns aktive deltagelse og det sociale samspil mellem børn og pædagoger i institutionelle rammer er med til at forme de resultater, man kan opnå med pædagogisk intervention DKK Inkl. moms Når børn anbringes på behandlende døgninstitutioner, sker der meget andet end pædagogisk behandling for børnene. Børnene bliver del af en hel ny social sammenhæng, hvor de skal finde deres plads blandt andre børn med sociale og emotionelle vanskeligheder samt blandt pædagoger, der ønsker at påvirke deres udvikling i en ny retning. Afhandlingen demonstrerer den fundamentale betydning, som det sociale liv i børnegruppen har - ikke blot for børnenes fællesskab - men i særdeleshed også for, hvordan børnene er motiverede for at tage imod de initiativer, som pædagogerne igangsætter. Analyserne i Anbragte børn mellem kammerater og pædagoger tegner et billede af børn, der på individuelt og kollektivt niveau forholder sig aktivt til de sociale rammer og dilemmaer, som hverdagen i en døgninstitution byder. Data til dette antropologiske studie stammer fra 8½ måneds feltarbejde på to behandlende døgninstitutioner, hvor deltagerobservation i hverdagslivet samt interviews med børn og professionelle er de primære kilder.

4 Anbragte børn og "døgninstitutions-kultur" 1. udgave, 2003 ISBN Forfatter(e) Et antropologisk forskningsprojekt, der sætter fokus på børns oplevelser og opfattelser af hverdagen på en døgninstitution DKK Inkl. moms Bogen diskuterer tre teoretiske felter, der sætter rammen om projektet med anbragte børn. Disse felter dækker et dynamisk processuelt kulturbegreb, forståelsen af børn som aktive sociale aktører og endeligt den socialpædagogiske kontekst med begreber som afvigelse og normalitet. Antallet af anbringelser af børn og unge uden for eget hjem er stort og stigende. Gennem flere årtier har man udviklet alternative løsninger til anbringelse uden for eget hjem, men der er stadig et stort behov for yderligere forskning på området. Anbragte børn og "døgninstitutionskultur" henvender sig til videregående uddannelser inden for professionsområdet. Anbringelse uden for eget hjem 1. udgave, 2003 ISBN Forfatter(e) Ph.d.-afhandlingen undersøger, om man kan afgøre, hvilken anbringelse af børn og unge, der er bedst. Afhandlingen analyserer og debatterer effekten af sociale indsatser DKK Inkl. moms Antallet af anbringelser af børn og unge uden for eget hjem er stort og stigende. Gennem flere årtier har pædagogiske eksperter udviklet alternative løsninger til anbringelse uden for eget hjem, men der er stadig et stort behov for yderligere forskning på området. Bogens forskningsprogram sætter børn og unges ophold på døgninstitution under lup, og inddrager dermed både forældrenes, børnenes, de unges og de professionelles vinkler på anbringelse. Anbringelse uden for eget hjem henvender sig til videregående uddannelser inden for professionsområdet.

5 Anerkendelse af realkompetencer - en antologi 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) En antologi der henvender sig til professionelle, som beskæftiger sig med anerkendelse af realkompetencer i deres daglige arbejde og som ønsker en dybere forståelse af feltet DKK Inkl. moms Antologien bidrager til inspiration gennem udfoldelse af en række grundlæggende analyser og diskussioner af centrale temaer, problemstillinger og dilemmaer i den kompleksitet og kontekst, som anerkendelse af realkompetencer kan ses i forhold til. Bogen bidrager således til diskussion og præcisering af opmærksomhedsfelter, som kan indgå i analyser og kvalificering af arbejdet med realkompetencer i både teori og praksis. Anerkendelse af realkompetencer - en grundbog 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Kirsten Aagaard En anvendelsesorienteret bog, der henvender sig til professionelle, der beskæftiger sig med anerkendelse af realkompetencer i deres daglige arbejde DKK Inkl. moms I bogen beskrives baggrund og principper for arbejdet med realkompetencer i Danmark, processer og faser i det konkrete arbejde med realkompetencer, metodiske spørgsmål vedrørende vurdering og dokumentation, kvalitet og professionalisering af arbejdsfeltet. Desuden beskrives arbejdet med realkompetencer i arbejdslivet og i tredje sektor. Temaer, som alle bør medtænkes i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer. Bogen har især fokus på uddannelsesinstitutionernes opgaver. Den rejser samtidigt en række generelle temaer og giver således en grundlæggende viden om anerkendelse af realkompetencer, som kan anvendes af alle aktører i feltet. Af: Kirsten Aagaard (red.), Anne Marie Dahler (red.), Ellen Enggaard, Håkon Grunnet, Ulla Nistrup, Agnethe Nordentoft, Anette Nymann.

6 Anerkendelse og krænkelse 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Undersøgelsen bygger på en tese om to diskurser vedrørende sygeplejefaget i Danmark: en lægefaglig og en sygeplejefaglig diskurs DKK Inkl. moms Indledningsvis konstruerer bogen et øjebliksbillede ud fra en analyse af sygeplejerskers og lægers ytringer om sygepleje, sygeplejersker og sygeplejefag. De to diskurser fremstår som uargumenterede selvfølgeligheder, og det viser sig, at sygeplejerskernes ytringer og opfattelser ikke har den ønskede virkning i et samfundsmæssigt perspektiv, og at deres fagopfattelser frem mod årtusindskiftet er behæftet med stærke forhindringer for anerkendelse. Anerkendelse og krænkelse konkluderer, at sygeplejersker i forhold til en daglig husstyrelsespraksis og filantropisk praksis i vid udstrækning er selvbestemmende. Disse praksisser anses dog af læger for at være underordnet i forhold til lægevidenskaben på trods af sygeplejerskernes gentagne forsøg på at omdanne dem teoretisk. Udgivelsen er velegnet til professionsområdets videregående uddannelser. At bygge bro i vejledning 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Morten Haase, Anni West, Rita Buhl, Randi Boelskifte Skovhus Med begrebet brobygning som gennemgående metafor, bidrager denne bogs kapitler med såvel teoretiske som praktiske perspektiver på relation, metode og samarbejdes betydning i vejledningssammenhænge DKK Inkl. moms God vejledning har relationer som sin forudsætning. Først når en betydningsfuld relation er opbygget, er der grundlag for at skabe den mentale og fysiske bevægelse, som må være vejlednings egentlige mål. Med begrebet brobygning som gennemgående metafor, bidrager bogens kapitler med såvel teoretiske som praktiske perspektiver på relation, metode og samarbejdes betydning i vejledningssammenhænge. At bygge bro i vejledning henvender sig bredt til vejledningsområdets interessenter: Vejledere, vejledningsstuderende og deres undervisere, undervisere og vejledere ved ungdomsuddannelserne og videregående uddannelser, praktikvejledere i virksomheder og institutioner, private vejledningsudbydere m.fl. Bogens kapitler kan læses i sammenhæng eller separat med udgangspunkt i specifik faglig interesse indenfor udvalgte dele af vejledningsfeltet.

7 At starte en udvikling 1. udgave, 2003 ISBN Forfatter(e) I bogen analyserer forfatteren implementeringen af programmet "Ny Start" DKK Inkl. moms Antallet af anbringelser af børn og unge uden for eget hjem er stort og stigende. Gennem flere årtier har man udviklet alternative løsninger til anbringelse uden for eget hjem, men der er stadig et stort behov for yderligere forskning på området. Anbringelse af børn og unge på institution er stadig almindeligt og udbredt, men alligevel har man kun en sparsom viden om, hvordan det går børn og unge på behandlingsinstitutionerne. På baggrund af interviews med deltagerne i programmet rejser forfatteren to væsentlige spørgsmål om, hvordan et importeret program bliver en del af en dansk kommune, og hvordan dette program skaber væsentlige forandringer hos deltagerne, som i dette tilfælde er unge med en begyndende kriminel løbebane. At starte en udvikling er anvendelig på professionsområdets videregående uddannelser. Billeder af Ny velfærd - fra visioner til praksis 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Billeder af ny velfærd - fra visioner til praksis afspejler nye tendenser i offentlige institutioners arbejde med produktion og levering af velfærdsydelser DKK Inkl. moms Et fænomen er på spil i den danske velfærdsdebat. Et fænomen med mange navne: samskabelse, medborgerskab, selvværd, partnerskaber, netværk, social innovation, kærlig kommune, kommunen 3.0. Navne, som alle dækker over en række tendenser, der i denne udgivelse samles i begrebet Ny velfærd. Ny velfærd afspejler nye forståelser og forventninger til, hvordan velfærd produceres og leveres. Bidragyderne fortæller her om eksperimenter med nye organisationsformer og roller i løsningen af traditionelle velfærdsopgaver, der udfordrer forståelsen af, hvad demokrati, styring og offentlige institutioner er, og hvordan ledere, medarbejdere og ikke mindst borgere agerer. Billedet af fænomenet er komplekst, og bogens ambition er ikke at give et samlet overblik. Der leveres en række snapshot fra den praksis, hvor 'Ny velfærd' skabes, og dilemmaerne udspiller sig. Fortællingerne understøttes af teoretiske vinklinger. Hensigten er at gøre læseren klogere på det nye fænomen og på egne handlemuligheder.

8 Billeder af ny velfærd - fra visioner til praksis 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Billeder af ny velfærd - fra visioner til praksis afspejler nye tendenser i offentlige institutioners arbejde med produktion og levering af velfærdsydelser. Billeder af ny velfærd afspejler nye tendenser i offentlige institutioners arbejde med produktion og levering af velfærdsydelser. Et fænomen er på spil i den danske velfærdsdebat. Et fænomen med mange navne: samskabelse, medborgerskab, selvværd, partnerskaber, netværk, social innovation, kærlig kommune, kommunen 3.0. Navne, som alle dækker over en række tendenser, der i denne udgivelse samles i begrebet Ny velfærd. Ny velfærd afspejler nye forståelser og forventninger til, hvordan velfærd produceres og leveres. Bidragyderne fortæller her om eksperimenter med nye organisationsformer og roller i løsningen af traditionelle velfærdsopgaver, der udfordrer forståelsen af, hvad demokrati, styring og offentlige institutioner er, og hvordan ledere, medarbejdere og ikke mindst borgere agerer. Billedet af fænomenet er komplekst, og bogens ambition er ikke at give et samlet overblik. Der leveres en række snapshot fra den praksis, hvor 'Ny velfærd' skabes, og dilemmaerne udspiller sig. Fortællingerne understøttes af teoretiske vinklinger. Hensigten er at gøre læseren klogere på det nye fænomen og på egne handlemuligheder.

9 Brand Elegance 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Dorrit Bøilerehauge Brand Elegance introduces an operational take on multi-platform strategy and sensory involvement, i.e. two vital areas in strategic branding. 17 videos 35 illustrations 110 pages (app.) Brand Elegance - 3 måneder Brand Elegance - 6 måneder Brand Elegance - 1 år Brand Elegance - 2 år Brand Elegance - 3 år Brand Elegance - 4 år DKK DKK DKK DKK DKK DKK Brand Elegance fills a gap. Although the community of online enthusiasts is growing by the second, brands at large are still hesitating at the gates of online platforms. Online insecurity seems to die hard, and only a fraction of the possibilities are used. Brand Elegance takes it's point of departure in the conditions of consumers as people. Using fashion as an example, it explains what creative brands and products mean to people, and how a sensory relationship can be established. It faithfully sticks to the sensory perspective and method throughout the comprehensive and illustrative case material of brands in the creative industries. With its operational approach to building a sensory brand on all platforms, Brand Elegance unfolds the numerous possibilities in online and offline branding with precise guidance and new perspectives. The book unites a multitude of often seemingly disconnected areas into a set of strategic tools for an involving brand experience. It unfolds both the why and the how. The panoramic categorization of fashion film and the inclusion of offline retail offer the reader a structured, yet, inspirational insight into areas calling for further integration and development vis-à-vis the traditional brand platform. Brand Elegance introduces an operational take on multi-platform strategy and sensory involvement, i.e. two vital areas in strategic branding. The concept Brand Elegance becomes a guideline to pursue and a goal to reach for experts, students and professionals alike. "Elegance' has always been a favorite word of mine, but I have never seen it applied to brands as Dorrit Bøilerehauge does here. Any company seeking to create a brand experience that fills the senses, immerses the customers, and renders the brand as authentic should read Brand Elegance and embrace its teachings." -- B. Joseph Pine II, co-author, The Experience Economy & Infinite Possibility "The idea behind the Brand Elegance is really new and powerful. Elegance, which is of course a concept applied to people and the things, applied to the brand, proposes an idea of deep lightness, of easy effectiveness, something that can only be described with one word: excellence. Brand elegance, based on relevance, contemporaneity and authenticity is the new dimension for brands." -- Antonio Catalani, SDA Professor, Strategic and Entrepreneurial Management Department, Università Bocconi, Milan, Italy "Brand Elegance gives a precise insight in the process of developing and maintaining a strong brand with emotional appeal to the consumer. With a lot of examples and tools to manage the process, you will be able to move your own position from "just another product' into "the preferred brand". This book is a very fine mixture of professional insight on a strategic level and models, and tools, which can help managers to develop their brand in the right direction." -- Kim Klastrup, Group Director of Corporate Branding, Grundfos Holding A/S

10 Brand Elegance 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Dorrit Bøilerehauge Beskrivelse på vej DKK Inkl. moms Brand Elegance fills a gap. Although the community of online enthusiasts is growing by the second, brands at large are still hesitating at the gates of online platforms. Online insecurity seems to die hard, and only a fraction of the possibilities are used. Brand Elegance takes its point of departure in the conditions of consumers as people. Using fashion as an example, it explains what creative brands and products mean to people, and how a sensory relationship can be established. It faithfully sticks to the sensory perspective and method throughout the comprehensive and illustrative case material of brands in the creative industries. With its operational approach to building a sensory brand on all platforms, Brand Elegance unfolds the numerous possibilities in online and offline branding with precise guidance and new perspectives. The book unites a multitude of often seemingly disconnected areas into a set of strategic tools for an involving brand experience. It unfolds both the why and the how. The panoramic categorization of fashion film and the inclusion of offline retail offer the reader a structured, yet, inspirational insight into areas calling for further integration and development vis-à-vis the traditional brand platform. Brand Elegance introduces an operational take on multi-platform strategy and sensory involvement, i.e. two vital areas in strategic branding. The concept Brand Elegance becomes a guideline to pursue and a goal to reach for experts, students and professionals alike.

11 Børns fysiske aktivitet i børnehaver 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Hanne Værum Sørensen En analyse af 5-6-årige børns muligheder og betingelser for fysisk aktivitet i forskellige børnehaver og den fysiske aktivitets betydning for børns udvikling DKK Inkl. moms Børn er fysisk aktive, fordi det er sjovt og rart at lege, og fordi børn godt kan lide at være aktive sammen med andre. I legen udfordrer de sig selv og hinanden. Den fysiske aktivitet kan give børn tilfredsstillelse i nuet og kan motivere dem til fortsat at være aktive, når de vokser op. I denne ph.d.-afhandling peger Hanne Værum Sørensen på, at pædagoger, der selv kan lide at være fysisk aktive, fremmer børns lyst til at bevæge sig. Omvendt påvirker det børn i en negativ retning, hvis pædagogerne udstråler, at bevægelse er forbundet med pligt og noget, der skal overstås. Igennem sin forskning viser Hanne Værum Sørensen, at pædagogerne, ud over at have interesse for fysiske aktiviteter, også skal besidde en vis portion viden og praktiske færdigheder. De fysiske aktiviteter skal være forskellige og variere i sværhedsgrad, for at fastholde børnenes interesse og bevægelsesglæde. Og når pædagogerne ikke bekymrer sig for meget om børnene bliver snavsede eller kommer til skade, fremmer det børnenes lyst til at være aktive. Hanne Værum Sørensen har kombineret kvantitative og kvalitative metoder. Hun har evalueret de fysiske og sociale rammer i 43 børnehaver. Hun har gennemført videoobservationer af børns deltagelse i krop og bevægelsesaktiviteter, som pædagogerne organiserer og af børns egne fysisk aktivitetslege. Desuden har hun undersøgt pædagogernes holdning og værdier i forhold til sundhed, krop og bevægelse. Capability Approach - en ny tilgang til pædagogik, uddannelse og omsorg 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Niels Rosendal Jensen, Christian Christrup Kjeldsen Tilbyder et nyt syn på pædagogikken. Et opgør med pædagogisk formynderi og ligegyldighed DKK Inkl. moms Capability Approach giver en helt ny tilgang til pædagogikken i Danmark. Internationalt er tilgangen ofte anvendt, også i forhold til de pædagogiske, uddannelses- og sundhedsprofessioner. Nobelpristageren Amartya Sen er teoretikeren, der har skabt teorien med base i moral- og nyttefilosofiens spørgsmål om velfærd. Tilgangen rejser spørgsmålet: Lighed i forhold til hvad? I Danmark er denne bog blandt de første samlede introduktioner. Tilgangen har velfærd og det gode liv som overordnet mål. Uddannelse, penge og omsorg er alle midler i bestræbelsen herpå. Hvordan skaber og sikrer vi os muligheden for det gode liv for den enkelte? Det liv som er værdifuldt? Dette søger forfatterne at give et bud på. Et bud forankret i Capabilitytilgangen og den nutidige samfunds- og uddannelsessituation i Danmark.

12 CASEstudier i profession og uddannelse 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Kirsten Højbjerg, Åge Rokkjær Denne undervisningsbog retter sig mod professionsuddannelserne som en metode til kobling mellem teori/praksis-forholdet i pædagogisk sammenhæng DKK Inkl. moms Professionsuddannelserne befinder sig i feltet mellem akademisk og forskningsmæssig teoridannelse og de daglige udfordringer, som den professionsudøvende skal kunne håndtere. CASEstudier er skrevet med henblik på at skabe dynamik i teori/praksisforholdet og samtidig fastholde den professionsrettede læring. Bogen omhandler følgende cases: praksis-cases opgave-cases iagttagelses-cases Herudover giver bogen metodeindsigt til videreuddannelse. Bogen henvender sig hovedsageligt til det pædagogiske område. Deltagelse & forskellighed - En grundbog om inklusion og specialpædagogik i lærerpraksis. 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Mette Molbæk, Lotte Hedegaard-Sørensen, Christian Quvang Udgivelsen præsenterer central viden og forskning inden for fagområderne inklusion og specialpædagogik. 26 videoer 25 opgaver 15 modeller og figurer ca. 160 sider Deltagelse & forskellighed - En grundbog om inklusion og specialpædagogik i lærerpraksis. - 3 måneder Deltagelse & forskellighed - En grundbog om inklusion og specialpædagogik i lærerpraksis. - 6 måneder Deltagelse & forskellighed - En grundbog om inklusion og specialpædagogik i lærerpraksis. - 1 år Deltagelse & forskellighed - En grundbog om inklusion og specialpædagogik i lærerpraksis. - 2 år Deltagelse & forskellighed - En grundbog om inklusion og specialpædagogik i lærerpraksis. - 3 år Deltagelse & forskellighed - En grundbog om inklusion og specialpædagogik i lærerpraksis. - 4 år DKK DKK DKK DKK DKK DKK Deltagelse og forskellighed tilbyder en indføring i det inklusions- og specialpædagogiske fagområde og kan læses som både en generel introduktion til inklusion for færdiguddannede lærere og som en grundbog for lærerstuderende til basismodulet Specialpædagogik. Udgivelsen præsenterer central viden og forskning inden for fagområderne inklusion og specialpædagogik og giver konkret inspiration til arbejdet med inkluderende specialpædagogik gennem temaer som elev- og handleplaner, observation og evaluering, kommunikation og samarbejde, forståelser af læringssituationer samt de grundlæggende love og rammer for inklusion og specialpædagogik i skolen.

13 Den dominante faktor 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Great River Books, Inc, Inge Lise Golsche Kahr Denne bog behandler sammenhængen mellem de dele af kroppen, vi foretrækker at se, høre, røre og bevæge os med, og den måde vi lærer, arbejder, leger og indgår i relationer med andre på. Teknikker til udformning og fortolkning af individuelle dominansprofiler lægger op til en differentieret forståelse af de udfordringer børn, unge og voksne møder i deres dagligdag og læringsmiljø DKK Inkl. moms Carla Hannaford udforsker i Den dominante faktor forbindelsen mellem den side af kroppen, vi foretrækker at se, høre, røre og bevæge os med og den måde vi lærer, arbejder, leger og indgår i relationer med andre på. Bogen tager udgangspunkt i udformningen af individuelle dominansprofiler og lægger op til en differentieret forståelse af børn og unges udfordringer og adfærd i deres læringsmiljø. Den giver dig konkrete teknikker til, hvordan du finder frem til i alt 32 forskellige profiler, samt hvordan du fortolker den enkelte profils styrker og udfordringer. Profilerne er også et velegnet redskab til øget selvforståelse, fordi de beskriver dine lærings- og handlemønstre i både afslappet og stresset tilstand. Når kender du din profil, kan du udvikle dig på den mest hensigtsmæssige måde, og du kan yde dit bedste. Bogen rummer således en række anvisninger til, hvordan du kan udvikle dit eget potentiale på basis af din dominansprofil, for eksempel: Hvordan arbejder, lærer og kommunikerer jeg bedst? Bruger jeg helst min logikhemisfære eller min gestalthemisfære? Hvilket øje er mit bedste og det jeg bruger mest? Hvad med mit øre og min hånd? Hvordan reagerer jeg, når jeg er i en stresset situation?

14 Den gode dialog - Om mødet mellem den etniske minoritetsborger og dig som sundheds- og omsorgsmedarbejder 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Lisa Duus En praktikerbog, der er bygget op om cases, eksempler, erfaringer og refleksioner fra mødet mellem etniske minoritetsborgere og sundhedsprofessionelle DKK Inkl. moms Den gode dialog om mødet mellem den etniske minoritetsborger og dig som sundheds- og omsorgsmedarbejder er en praktikerbog, der er bygget op om cases, eksempler, erfaringer og refleksioner fra mødet mellem etniske minoritetsborgere og sundhedsprofessionelle. Ønsket er, at bogen kan hjælpe den sundhedsprofesionelle til at reflektere over egne tilgange til borgeren, så mødet i praksis bliver et respektfuldt møde mellem den etniske minoritetsborger og den sundhedsprofessionelle, hvad enten det foregår i hjemmeplejen, på plejehjemmet, på hospitalet eller et andet sted. Bogen giver en række konkrete handlingsanvisende forslag til hvordan den gode dialog hjælpes på vej i mødet. Den kan læses sammenhængene men kapitlernes opbygning gør den også velegnet som opslagsværk indenfor de forskellige fokusområder.

15 Den lille bog om metode. Sådan under- søger du børnekultur og børns perspektiv 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Eva Gulløv, Rikke Kamstrup Knudsen, Charlotte Palludan, Anne- Julie Boesen Pedersen, Martin Blok Johansen, Marie Christine Ludvigsen, Trine Krab Nyby, Bjørg Kjær, Anne Petersen, Stine Lindberg En kompakt guide til metode til dig, der skal på feltarbejde i skolen eller i det pædagogiske felt DKK Inkl. moms Den lille bog om metode er en håndbog til studerende. Bogen er både en letlæst guide til metoder og en bog, du kan bruge seriøst, når du skal på et pædagogisk feltarbejde i skolen eller i det brede pædagogiske felt, hvor du skal benytte de undersøgelsesmetoder, man bruger som forsker. Bogen viser, hvordan du kan arbejde med børn som informanter, meddelere, eksperter, deltagere eller fortællere. Du kan også hente metodebevidsthed, når det gælder dit undersøgelsesdesign i opgaver på lærer- og pædagoguddannelsen, hvor det er et krav at arbejde med videnskabelig metode. Den lille bog om metode er skrevet af: Eva Gulløv Martin Blok Johansen Rikke Kamstrup Knudsen Bjørg Kjær Stine Lindberg Marie Ludvigsen Trine Krab Nyby Charlotte Palludan Anne- Julie Boesen Pedersen Anne Petersen Alle bidragydere har deltaget i forskningsprojekter i pædagogisk arbejde og med et børneperspektiv.

16 Den svære kundesamtale 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Per Rasmussen, Jesper Mark Mathiassen Der er mange forståelser af, hvad en svær kundesamtale kan være. Det kan være alt fra simple indvendinger, en personlig konflikt under udvikling, til et direkte psykisk overgreb på medarbejderen Fælles for disse situationer er, at de ofte er svære for den enkelte at håndtere i det daglige arbejde. Det er disse situationer, der tages under behandling i denne bog DKK Inkl. moms Kapitlerne udfoldes som samspil mellem teori, cases, opgaver og redskaber, og tager udgangspunkt i kundens oplevede situation. Hvordan kommunikerer du med kunden og hvordan får du struktureret samtalen, så kunden og du selv får en positiv oplevelse, den svære samtale til trods? Den svære kundesamtale henvender sig til ledere og medarbejdere, der dagligt sidder med direkte kontakt til kunder, brugere, klienter inden for ekspedition, rådgivning, hotline, salg o. lign., herunder både fysiske møder og telefonsamtaler. Den trojanske kæphest 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Frode Boye Andersen Afhandlingen tager empirisk afsæt i seks billeder fra et udviklingsprojekt (Skolen) og iagttager analytisk ledelse i bevægelse som en ledelse af anden orden DKK Inkl. moms På baggrund af undersøgelsen (Skolen) foreslår afhandlingen, hvordan ledelse af anden orden (ledelse af ledelse) må indløses organisationsdidaktisk og gennem en form for en anden ordens intervention. Afhandlingen bidrager til begrebsudvikling af en sådan ledende kommunikation; metaforisk som ledelseskommunikationens trojanske kæphest; empirisk og analytisk ud fra distinktion og iagttagelse med forslaget om "processerende kriterier".

17 Det eksperimenterende fællesskab - medieleg i en pædagogisk kontekst 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Klaus Thestrup Fremskriver en pædagogisk strategi for, hvordan digitale medier kan bruges sammen med børn i dagtilbud DKK Inkl. moms Denne afhandling fremskriver en pædagogisk strategi for, hvordan pædagoger kan bruge digitale medier sammen med børn i dagtilbud. Den indeholder eksempler på lege og situationer, der er hentet ud af de 3 praktiske delprojekter, der er afhandlingens omdrejningspunkt. Fælles for alle delprojekter er pædagoger og børns fælles leg og eksperimenter med kameraer, redigeringssoftware, teknologisk skrot og blue-screen teknologi. Den er et svar på, at den pædagogiske profession befinder sig i et samfund, hvor de digitale medier betyder mere og mere, men hvor en del pædagoger endnu ikke er sikre på, hvordan denne udfordring skal tages op. Samtidig er det netop den pædagogiske profession, som har meget at byde på i det globaliserede medie- og vidensamfund. I afhandlingen diskuteres og formuleres det eksperimenterende fællesskab som en væsentlig måde at gribe udfordringerne på og medieleg som en måde at lege og eksperimentere med både teknologier og fortællinger på. Begge dele fungerer enkelt ind i et dagtilbuds rytme og hverdagsliv. Den pædagogiske metode kan også bruges i forhold til tablets og til at dagtilbud kommunikerer med verden udenom igennem sociale medier, som giver mening for både børn og pædagoger. Forfatteren har igennem årene i adskillige praktiske projekter arbejdet med at kombinere digitale medier, dramapædagogik, legekultur, eksperimenterende pædagogik og praktiske forskningsprocesser. Siden 2005 har han arbejdet tæt sammen med daginstitutionen Mejsen omkring medieleg og i perioden arbejdet sammen med Katrinebjergskolen om leg med teknik. Forsker i EU-projektet MediaPLAYINGcommunities i og har desuden arbejdet i uformelle sammenhænge med børn og liverollespil. Fungerer pt. som projekt- og forskningsleder på Forskningsprojektet Verdensborgere, hvor børnehaver kommunikerer med hinanden igennem digitale medier.

18 Digital pædagogik 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Anne Petersen, Erika Zimmer Brandt, Klaus Thestrup, Hanne Kusk, Stine Liv Johansen, Helle Skovbjerg Karoff, Jette Aabo Frydendahl Sigter mod at formidle den viden, pædagoger og pædagogstuderende har brug for, når de træder ind i den mediepædagogiske arena med de nye intuitive og mobile digitale enheder DKK Inkl. moms Digital pædagogik sigter mod at formidle den viden, pædagoger og pædagogstuderende har brug for, når de træder ind i den mediepædagogiske arena med de nye intuitive og mobile digitale enheder. Bogen indeholder relevant forskning om leg, mediekultur og hverdagsliv, og den skitserer pædagogiske handlemuligheder baseret på fire væsentlige pædagogiske fundamenter: en eksperimenterende pædagogik med fokus på kommunikation gennem sociale medier en æstetisk pædagogik med sigte på at give børns stemmer udtryksformer en dannelsesbaseret didaktik med sigte på digitale muligheder for at arbejde med børns multimodale udtryk og endelig en pædagogisk ramme for livet på legepladsen med udgangspunkt i begrebet psykologisk ilt Bogen indeholder arbejdsspørgsmål og øvelser til hvert enkelt af bogens kapitler. Bogens kapitler: Leg, legepraksis og nye medier af Stine Liv Johansen og Helle Karoff: ipads og god legestemning af Stine Liv Johansen og Helle Karoff: Digital hverdagskultur i familier med små børn af Anne Petersen Digital World Citizens - Hvordan kan børnehaver kommunikere med verden? af Klaus Thestrup Tablets, bøger og æstetik i børnehaven af Hanne Kusk Digital dannelse og multimodale læreprocesser af Jette Aabo Frydendahl Elektroniske hverdagsfortællinger og vitaliserende læringsmiljøer - om at bruge digitale medier til at udvikle pædagogikken af Erika Zimmer Brandt

19 Digital pædagogik 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Anne Petersen, Erika Zimmer Brandt, Klaus Thestrup, Hanne Kusk, Stine Liv Johansen, Helle Skovbjerg Karoff, Jette Aabo Frydendahl En udgivelse der formår at at formidle alt hvad pædagoger og pædagogstuderende skal vide. 7 kapitler 23 øvelser 4 videoer 130 sider. Digital pædagogik - 3 måneder Digital pædagogik - 6 måneder Digital pædagogik - 1 år Digital pædagogik - 2 år Digital pædagogik - 3 år Digital pædagogik - 4 år DKK DKK DKK DKK DKK DKK Digital pædagogik sigter mod at formidle den viden, pædagoger og pædagogstuderende har brug for, når de træder ind i den mediepædagogiske arena med de nye intuitive og mobile digitale enheder. Bogen indeholder relevant forskning om leg, mediekultur og hverdagsliv, og den skitserer pædagogiske handlemuligheder baseret på fire væsentlige pædagogiske fundamenter: en eksperimenterende pædagogik med fokus på kommunikation gennem sociale medier en æstetisk pædagogik med sigte på at give børns stemmer udtryksformer en dannelsesbaseret didaktik med sigte på digitale muligheder for at arbejde med børns multimodale udtryk og endelig en pædagogisk ramme for livet på legepladsen med udgangspunkt i begrebet psykologisk ilt Bogen indeholder arbejdsspørgsmål og øvelser til hvert enkelt af bogens kapitler. Bogens kapitler: Leg, legepraksis og nye medier af Stine Liv Johansen og Helle Karoff: ipads og god legestemning af Stine Liv Johansen og Helle Karoff: Digital hverdagskultur i familier med små børn af Anne Petersen Digital World Citizens - Hvordan kan børnehaver kommunikere med verden? af Klaus Thestrup Tablets, bøger og æstetik i børnehaven af Hanne Kusk Digital dannelse og multimodale læreprocesser af Jette Aabo Frydendahl Elektroniske hverdagsfortællinger og vitaliserende læringsmiljøer - om at bruge digitale medier til at udvikle pædagogikken af Erika Zimmer Brandt

20 Døgnistitutioner - de organisatoriske samspil 1. udgave, 2004 ISBN Forfatter(e) Steen Juul Hansen Bogen tager udgangspunkt i en organisatorisk vinkel: samspillet mellem organisatoriske rammer og pædagogisk praksis, der udspiller sig på døgninstitutioner DKK Inkl. moms Antallet af anbringelser af børn og unge uden for eget hjem er stort og stigende. Gennem flere årtier har man udviklet alternative løsninger til anbringelse uden for eget hjem, men der er stadig et stort behov for yderligere forskning på området. Døgninstitutioner - de organisatoriske samspil tager afsæt i den offentlige debat, der ofte fokuserer på børn og unges problemer: Fungerer forældrene, skolen, børnene selv og de offentlige institutionstilbud godt nok? Bogen henvender sig til videregående uddannelser inden for professionsfeltet.

21 Early Childhood Education 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Brug konto (Jens-Ole Jensen), Erik Hygum, Peter Møller Pedersen, Lars Wahlun Pedersen, Jan Jaap Rothuizen, Niels Ejbye- Ernst, Anette Boye Koch, Anne Mette Buus, Klaus Thestrup, Dorte Stokholm, Peter Friese, Peter Østergaard Andersen The aim of this book is to highlight the basic pedagogical knowledge and values in Danish educational daycare institutions (kindergartens). 6 illustrations I 160 pages Early Childhood Education - 3 måneder Early Childhood Education - 6 måneder Early Childhood Education - 1 år Early Childhood Education - 2 år Early Childhood Education - 3 år Early Childhood Education - 4 år DKK DKK DKK DKK DKK DKK The aim of this book is to highlight the basic pedagogical knowledge and values in Danish educational daycare institutions (kindergartens). In the book we present a selection of current research and development projects covering central issues of the pedagogical work in Danish early childhood education. We present the knowledge, experience and values from the early childhood education tradition in Denmark to an international audience. The articles are written by researchers and educators from the Professional Bachelor Program of pedagogues at university colleges in Denmark and by researchers from Danish universities. Read about Child-centered pedagogy Professional bachelor degree of pedagogues Child-care in a welfare state Creativity in childcare Forms of knowledge in pedagogical work Inclusion as an objective Outdoor play and learning Health and pedagogical practice Social pedagogy Mediaplay Language development Danish pedagogy in international perspective

22 Early Childhood Education 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Brug konto (Jens-Ole Jensen), Erik Hygum, Peter Møller Pedersen, Lars Wahlun Pedersen, Jan Jaap Rothuizen, Niels Ejbye- Ernst, Anette Boye Koch, Anne Mette Buus, Klaus Thestrup, Dorte Stokholm, Peter Friese, Peter Østergaard Andersen Beskrivelse på vej DKK Inkl. moms The aim of this book is to highlight the basic pedagogical knowledge and values in Danish educational daycare institutions (kindergartens). In the book we present a selection of current research and development projects covering central issues of the pedagogical work in Danish early childhood education. We present the knowledge, experience and values from the early childhood education tradition in Denmark to an international audience. The articles are written by researchers and educators from the Professional Bachelor Program of pedagogues at university colleges in Denmark and by researchers from Danish universities. Read about Child-centered pedagogy Professional bachelor degree of pedagogues Child-care in a welfare state Creativity in childcare Forms of knowledge in pedagogical work Inclusion as an objective Outdoor play and learning Health and pedagogical practice Social pedagogy Mediaplay Language development Danish pedagogy in international perspective Et professions- og generationsperspektiv på ny skolestart 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Erik Hygum Denne ph.d.-afhandling undersøger baggrunden for "Ny skolestart", og analyserer pædagogers, læreres og børns oplevelse heraf DKK Inkl. moms Afhandlingen Et professions- og generationsperspektiv på ny skolestart bygger på analyser af kvalitative interviews med pædagoger, lærere og børn i to 2. klasser. På baggrund af Pierre Bourdieus teori om felt og position samt Basil Bernsteins teori om synlig og usynlig pædagogik konstruerer bogen et professions- og generationsperspektiv på "Ny skolestart". Professionsperspektivet afdækker, hvordan pædagoger og lærere i "Ny skolestart" befinder sig i et krydsfelt af nye uddannelsespolitiske diskurser, økonomiske rationaler samt etablerede professionsdiskurser og - praktikker. Generationsperspektivet belyser, hvordan børn dels er fælles om at opleve de voksne som magtfulde og dominerende, og dels indtager forskellige positioner til hinanden og de voksne i skolen.

23 Etik i praksis for socialrådgivere 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Christina Busk Bogen giver en gennemgang af forskellige etiske teorier og principper, som munder ud i en etisk metode, der er anvendelig i social- og sundhedssektoren DKK Inkl. moms Etik i praksis for socialrådgivere giver en gennemgang af forskellige etiske teorier og principper, som munder ud i en etisk metode, der er anvendelig i social- og sundhedssektoren. Den etiske metode bruges bogen igennem som et redskab til at fastholde og udvikle den etiske refleksion over de dilemmaer, socialrådgivere møder i dagligdagen. Bogens formål er, at sætte de etiske overvejelser i spil i forhold til faglige og eksistentielle udfordringer, som er indsamlet fra praktiserende socialrådgivere. Bogen ville med fordel kunne anvendes på socialrådgiveruddannelsen, i forvaltningen og i efteruddannelsesregi. Hent Socialrådgiverforeningens vedtagne professionsetik 2010 som pdf her.

24 Fankultur og fanfiktion 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Anne Petersen Fankultur og fanfiktion sætter fænomenet ind i en pædagogisk sammenhæng og diskuterer de pædagogiske muligheder og dilemmaer DKK Inkl. moms Før var fankultur det at lege med og digte videre på populærkulturelle fænomener, som fx. Twilight for nørder og fans af boy bands. Nu er det en mainstream kultur med mange udtryk. Fanfiktion er den hurtigst voksende litterære genre i dag. Fankulturen er et udtryk for engagement i kultur, den er mainstream og den er en kultur som bliver brugt i markedsføring. Omkring fankultur ser man en mangfoldighed af udtryksformer som fan art og fanfiktion. det sker ikke mindst på internettet. Bogen beskriver den sociale netværksbestseller, med hovedvægt på Twilight og The Hunger Games, og den behandler fanfiktionsgenrens betydning for unges identitetsdannelse og hverdagskultur, samt fanforskningens historie og begreber. Fankultur og fanfiktion er opdelt i fem dele, der behandler emnet fra forskellige vinkler: Fankultur og historie Identitet og hverdagsæstetik Vampyrer og kærlighed Den sociale netværks-bestseller Fanfiktion og pædagogik Bogen giver ideer til opgaver om blandt andet ungdomskultur, hverdagskultur og fankultur med metoder fra autoetnografien, dagligstueetnografien og meddeleretnografien og genrebegrebet. Fankultur og fanfiktion henvender sig til lærere, pædagoger og studerende, men også til alle som interesserer sig for unge, moderne kultur, litterære diskussioner og hverdagskultur. Den er skrevet i et mundret sprog, så den også kan anvendes på gymnasieniveau. Forandring og træghed i den sygeplejefaglige diskurs 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Beskrivelse er på vej. Forandring og træghed i den sygeplejefaglige diskurs - 4 år DKK Beskrivelse er på vej.

25 Fordelinger og fordoblinger 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Peter Møller Pedersen Ph.d.-afhandlingen undersøger ud fra kvalitative interviews på pædagoguddannelsen, hvad køn betyder for den sociale læring DKK Inkl. moms Analyserne i afhandlingen viser, hvordan køn bliver en strukturerende mekanisme for den sociale læring under uddannelsen. Køn er på en kompleks måde med til at strukturere, hvordan studerende inkluderes eller ekskluderes i uddannelsesmiljøet og i den pædagogiske faggruppe. Fordelinger og fordoblinger kan være et supplement til, hvordan man med inspiration fra Pierre Bourdieu kan sætte kønnede processer på begreb - og hvordan man med denne teoretiske bestemmelse kan udvikle en ny pædagogisk sociologisk forskning om sammenhængen mellem køn, profession og uddannelse. Bogen henvender sig til videregående uddannelser på professionsområdet. Forældreguiden - sådan lærer dit barn at træffe gode valg 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Rita Buhl, Randi Boelskifte Skovhus Forældreguiden er skrevet dig, der som forælder gerne vil sikre et godt grundlag for dit barn i forhold til at træffe valg af uddannelse og erhverv DKK Inkl. moms Forældreguidens mål er ikke at anvise barnet eller den unge én livsbane frem for andre, men snarere at skabe forståelse af, hvad det i det hele taget vil sige for et barn og en ung at træffe kvalificerede valg. Bogens første del præsenterer viden om, hvad der kan spille ind på menneskers valg, og hvilke proces- ser som fører frem til, at barnet og den unge lærer sig at træffe reflekterede valg. Forfatterne er bl.a. optaget af, hvordan fællesskabet er vigtigt for børn og unges udvikling af kompetence til at træffe valg og være i valgsituationer. Anden del giver en række konkrete forslag til samtaler og aktiviteter i familien, som beskrives logisk og trin for trin. Her lægges vægt på en naturlig og tvang- fri tilgang, der gennem situationer og samtaler støtter den unge i at reflektere over sine egne forventninger og ønsker til fremtiden. Bogen kan benyttes som guide i familien. Desuden kan bogen understøtte grundskolens og Ungdommens Uddannelsesvej- lednings samarbejde med familien om vejledningsopgaven på folkeskolens mellem- og sluttrin. I den forbindelse præsente- res en række forslag til fælles forløb mellem skole, vejledere, forældre, børn og unge omkring valg af ungdomsuddannelse.

26 Forældreperspektivet på det anbragte barn 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Kirsten Højbjerg Denne undersøgelse omhandler syv forældres oplevelser af at få deres 3-10-årige børn fjernet fra hjemmet, samt deres opfattelse af at være forældre til et anbragt barn. Forældrene er interviewet i to runder med mindst et års mellemrum DKK Inkl. moms De sociale myndigheder har vurderet, at disse forældre har ydet en utilstrækkelig omsorg for deres børn, som derfor er blevet anbragt på døgninstitution. Omsorg er af samme grund forskningstemaets psykologiske omdrejningspunkt og danner teoribaggrund for de kvalitative interviews af forældrene. Det empiriske materiale viser i overensstemmelse med international forskning, at der er grund til at være opmærksom på, at forældre har betydning for det anbragte barn. Iværksættes støtte og vejledning forøges mulighederne for, at forældre kan ændre holdning fra modstand og frustration over barnets anbringelse til positiv deltagelse i omsorgen til gavn for barnets trivsel og udvikling. Fra fyret til hyret 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Hans Jakob Walhovd Bogen hjælper dig med at binde enderne sammen og få skabt såvel et overblik som nogle ideer til at komme videre DKK Inkl. moms At blive opsagt er en ubehagelig oplevelse, uanset hvem man er, og hvor godt man er i stand til at tackle sin nye situation. Fyringer og de menneskelige konsekvenser af dem er stadig tabubelagt for mange mennesker, og vi er ofte uforberedte på de reaktioner, der opstår som følge af en afskedigelse. Det er derfor vigtigt, at du hurtigt får skabt dig et overblik over situationen og arbejder med at udvikle ideer til at komme videre. Denne bog arbejder metodisk med at få hold på alle de løse ender, der skal samles efter en afskedigelse. Bogen hjælper dig til en konstruktiv refleksion over din nye situation og hjælper med at sætte dine personlige styrker i spil fremadrettet for hurtigt at komme tilbage i et godt job. Fra fyret til hyret retter sig primært mod dig, der har mistet dit job og gerne vil videre. Men bogen kan også læses af din familie og dine omgivelser, fordi det er vigtigt, at de også forstår din situation og kan forholde sig til de ændringer, som det giver i dagligdagen. Læs mere på bogens hjemmeside.

27 Fugt i bygninger 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Steffen Vissing Andersen Bogen er skrevet som en teoribog til et fugtkursus på bygningskonstruktøruddannelserne, men kan finde anvendelse for alle, der ønsker en introduktion til fugt og fugtberegning ved diffusion DKK Inkl. moms Første del af bogen er en generel fugtlære, der omhandler luftens fugtindhold, fugttransportmekanismer og en sammenligning af rumklasser og fugtighedsklasser defineret i DS/EN ISO 13788, med henblik på at opnå beregningsmæssige værdier for den indre relative fugtighed i de forskellige klasser. Andel del af bogen tager udgangspunkt i en konstruktion bestående af en dobbeltmur af tegl. Via denne konstruktion beskrives, dels grafisk og dels ved beregninger, temperaturforløb, damptryk, eventuelle dugpunkter, nødvendig dampdiffusionsmodstand, fugtophobninger og udtørringer. I denne del medtages diffusion som eneste transportmekanisme. Til bogen hører et beregningsprogram/regneark udviklet af forfatteren i overenstemmelse med DS/EN ISO Beregningsprogrammet kan benyttes til beregning og illustrationer af damptryksforløb, eventuelle dugpunkter, overfladekondens og fugtophobning. Programmet kan frit downloades. Bogen indeholder en række bilag, bl.a. et yderligere gennemregnet og illustreret eksempel samt bilag med øvelser i fugtteori i relation til bygninger og opgaver i fugtberegning ved diffusion. Hent rettelsesblad til 1. udgave her.

28 Fuld forvandling Fiktionslæsning i overbygningen 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Dorte Vang Eggersen En ny antologi til skolens ældste elever. Bogen er bygget op omkring ældre og nyere fiktionstekster i samspil med andre udtryksformer og nye medier og rummer arbejdsspørgsmål og reflektioner til eleverne DKK Inkl. moms Fuld forvandling. Fiktionslæsning i overbygningen er en ny antologi til skolens ældste elever. Antologien består af ældre og nyere fiktionstekster, der spænder over alt fra folke- eventyr og HC Andersen, til nyere udtryksformer, som for eksempel wikipediaopslag og læserbreve. Teksterne er ledsaget af korte oplæg, blandt andet om intertekstualitet, billedsprog og fantastik. Bogen har 5 dele: Nyttige begreber Gennem byen og henover heden Tid og sprog Fantasi og fantastik Liv og værk Til bogen hører en lærervejledning med grundige analyser af antologiens tekster og forslag til, hvordan du kan arbejde med dem i din klasse ved hjælp af for eksempel skriveøvelser, meddigtning eller litteraturchat. Lærervejledningen har desuden læsemodeller for udvalgte analysetilgange. På bogens facebookside finder du en masse ekstramateriale til at printe ud samt en masse links til video og andre steder på nettet, der spiller sammen med bogens tekster.

29 Fuld forvandling. Lærervejledning 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Dorte Vang Eggersen Lærervejledning til bogen Fuld forvandling. Fiktionslæsning i overbygningen. Lærervejledningen indeholder grundige analyser af antologiens tekster og varierede forslag til, hvordan man kan arbejde med dem i sin klasse DKK Inkl. moms Fuld forvandling. Fiktionslæsning i overbygningen handler om analytisk læsning af fiktion i skolens ældste klasser. Materialet består af lærervejledning en antologi med ældre og nyere læsetekster, facebookside, hvor lærere og elever kan finde supplerende materiale i form af links, skemaer, øvelser og litteraturlister med forslag til yderligere læsning. Lærervejledningen indeholder grundige analyser af antologiens tekster og varierede forslag til, hvordan man kan arbejde med dem i sin klasse. Hvis man vil fokusere på bestemte læsemåder og analysetilgange, kan man arbejde med bogens kapitler et ad gangen, eller man kan læse på tværs af kapitlerne, hvis man vil rette fokus mod analytiske grundbegreber. Det gennemgående pædagogiske sigte er en fortolkningens diversitet: At få eleverne til at opdage, at gode fiktionstekster kan læses på mange måder. Og at et bevidst valg af tilgang kan være nøgle til forståelse og fortolkning. På bogens tilhørende Facebook-side findes supplerende materiale til bogen. Grundbog i socialpædagogik 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Niels Rosendal Jensen En bred anlagt indføring i socialpædagogik og i grundlæggende socialpædagogiske problemstillinger DKK Inkl. moms Bogen er skrevet med baggrund i danske forhold og med ungdom og arbejdsmarked som omdrejningspunkt, men bogen trækker især i den teoretiske diskussion af begrebet socialpædagogik på den tyske diskussion. Bogens første del behandler socialpædagogikkens historiske udvikling i samfundet. Desuden drøfter første del socialpædagogikkens opgaver i velfærdssamfundet og runder af med en diskussion om godhed og ondskab i det pædagogiske arbejde. Bogens anden del diskuterer, hvad socialpædagogisk teori er. Her diskuteres forholdet mellem videnskab og faglighed, forholdet mellem forskning og praksis samt uddannelsen af socialpædagoger. Grundbog i socialpædagogik er skrevet som lærebog i forhold til pædagoguddannelsen, men den henvender sig også til lærere og pædagoger, der ønsker almen indsigt i, hvordan socialpædagogik kan forstås.

30 Helt ude i skoven 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Jens Peter Larsen, Trine Holck Grundahl En praktisk og metodisk bog, der giver et indblik i mulige dagtilbud for socialt udsatte børn, med særlig fokus på naturen som et integreret element DKK Inkl. moms Denne bog tager udgangspunkt i det treårige KIDprojekt Helt ude i Skoven i Lemvig kommune. Her blev udviklingen af en tidlig indsats for udsatte børn i almindelige dagtilbud integreret med en målrettet brug af naturen i det pædagogiske arbejde. Samtidig blev en omfattende uddannelsesindsats af personalet kombineret med lokal udvikling i de enkelte dagtilbud. Helt ude i skoven er en brugsbog for praktikere. Bogens indhold formidles i form af idéer og eksempler, den gode metode og den gode historie. Bogen kan derfor bredt anvendes blandt bl.a. personale i dagtilbud for børn i førskolealderen, foruden ledere, administratorer, konsulenter, evaluatorer og udviklingsmedarbejdere. Helt ude i Skoven kan tillige anvendes på grunduddannelsen, hvor den tilbyder et praktisk perspektiv på begreber som inklusion og pædagogisk udviklingsarbejde.

31 Hjerne og psykiatri i professionel praksis 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Svend Aage Andersen, Michael Adam Cho Guul, Gina Lydersen, Lone Bretlau, Lotte Sønderby, Maja Lundemark Andersen, Claus Tindbæk, Bettina Myggen Jensen, Willy Aastrup, Kim Berg Johannessen, Camilla Victoria Marcinkowski, Britta Danø, Lars Bjerggaard Pedersen, Bettina En grundbog til forståelsen af sammenhængen mellem den foranderlige hjerne og psykiske lidelser i forståelsen af det sociale, sundhedsfaglige og pædagogiske område DKK Inkl. moms Denne grundbog søger at sammenkoble moderne hjerneforskning og psykiatri, for derigennem at formidle sammenhænge mellem neuropsykologi/neurobiologi og en række udvalgte og velkendte perspektiver og metoder, i behandlingen af psykiske lidelser og tilgrænsende ikke patologiske tilstande. Bogens første del Den neuroskabte virkelighed retter primært fokus mod sammenhængen mellem moderne hjerneforskning og betydningen af og sammenhængen mellem denne og socialfaglige-, pædagogiske-, sundhedsfaglige- og psykologiske teorier og metoder. I bogens anden del Diagnoser og psykiatri er fokus rettet mod egentlige klinisk psykologisk/psykiatrisk tilstande, uden at der er tale om en klassisk psykiatribog. Denne del fremstår derfor som en atypisk tværfaglig grundbog i antologiform. Bogens to dele giver tilsammen en tværfaglig vinkel på problemstillinger som; diagnose, placebo, social intelligens, personlighed, spejlneuroner, helhedssyn, hjernens plasticitet, ADHD, personlighedsforstyrrelser m.fl. Hjerne og psykiatri i professionel praksis henvender sig til studerende og praktikere inden for en række fagprofessioner; socialrådgivere, pædagoger, sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, lærere, socialpædagoger, samt andre faggrupper der arbejder inden for det psykiatriske felt. Bogens forfattere repræsenterer samtidig selv en række forskellige professioner herunder; psykologer, sociologer, antropologer, filosoffer, socialrådgivere, sygeplejersker og pædagoger. Hvad bliver der af ledelsen? Ledelse og selvledelse under en ny arbejdstidsaftal 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Denne bog belyser temaer, der erfaringsmæssigt har vist sig særligt vedkommende for relationen mellem ledelse og medarbejdere i de organisationer, hvor selvledelse er blevet den nye fordring DKK Inkl. moms Lærerne i landets folkeskoler har fået nye arbejdstidsaftaler. På mange skoler betyder det et skifte fra detaljeret tidstælling og arbejdsplanlægning til åbne, selvforvaltende rammer. I dette skifte får ledelse og medarbejdere vendt en række vante positioner på hovedet og må nu håndtere udfordringer som for mange moderne organisationer er almene vilkår. Bogen henvender sig til ledere og medarbejdere i skoler og tilsvarende organisationer, med ambitioner om at forstå de nye relationer i et teoretisk og generelt perspektiv for at kunne handle skarpere under disse nye vilkår.

32 Inklusion - ideal og virkelighed 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Kaj Struve Bogen er bygget op omkring emnet inklusion et moderne svar på udfordringen omkring udgrænsning af børn og unge i institutioner og skoler DKK Inkl. moms Inklusion ideal og virkelighed introducerer bredt til arbejdet med inklusion i skoler, daginstitutioner, fritidsområdet og arbejdslivet. Bogen giver nyttig viden for både lærere og pædagoger om pædagogikkens vilkår og muligheder. Med udgangspunkt i konkrete eksempler, behandler bogen en række kritiske spørgsmål: Hvad er det lovmæssige grundlag for tanken om inklusion? Hvilke omstruktureringer er konsekvensen af inklusion? Hvad betyder inklusion for forståelsen af almen-, social- og specialpædagogikken? Hvilke nye krav stiller inklusion til pædagogen og læreren? Hvilke ændringer betyder inklusion for det tværfaglige samarbejde, herunder psykologer og socialrådgivere? Hvad er forholdet mellem ideal og virkelighed, når inklusion skal realiseres på alle niveauer i samfundet? Bogen henvender sig til studerende ved pædagog- og lærerseminarier, diplom- og masteruddannelser samt til praktikere. Inklusion og eksklusion af kræftpatienters pårørende i en onkologisk klinik 1. udgave, 2003 ISBN Forfatter(e) Denne ph.d.-afhandling undersøger vilkårene for kræftpatienters pårørende i den onkologiske klinik. Ofte udelukkes de pårørende fra at deltage til trods for forsøg på at inkludere dem DKK Inkl. moms Det centrale i afhandlingen Inklusion og eksklusion af kræftpatienters pårørende i en ontologisk klinik er at belyse vilkårene i en onkologisk klinik. Bogen arbejder bl.a. med Pierre Bourdieus tese om, at et menneskes måde at opdele virkeligheden og orientere sig i den på også virker orienterende for menneskets opførelse i andre sammenhænge. Inklusion og eksklusion af kræftpatienters pårørende i en onkologisk klinik henvender sig til videregående uddannelser inden for professionsområdet.

33 Introduktion til pædagogisk teori og praksis 2. udgave, 1999 ISBN Forfatter(e) Erik Hygum, Søren Gytz Olesen Bogen tegner et billede af børn og unge og fokuserer på kompetencer, relationer samt forståelse af det pædagogiske felt DKK Inkl. moms Introduktion til pædagogisk teori og praksis diskuterer bl.a. spørgsmålene: - Hvordan fortolkes den pædagogiske praksis i et foranderligt samfund? - og hvorledes er det muligt at udvikle pædagogiske kompetencer? Bogen henvender sig til studerende på pædagoguddannelsens første år samt til studerende på andre uddannelser inden for det pædagogiske arbejdsområde.

34 Kommunaløkonomi - rammer, valgmuligheder og styring 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Anne Heeager, Søren Jermiin Olesen Bogen fokuserer indledningsvist på karakteren af de kommunale opgaver og de nationale krav, der stilles til kommunerne og den kommunale økonomi. Herefter rettes opmærksomheden imod de valgmuligheder og frihedsgrader, der overlades til kommunerne. Kommunerne gives blandt andet mulighed for at operere med forskellige serviceniveauer, ligesom de kan vælge at tildele de lokale skoler, plejehjem og børnehaver forskelligt ledelsesrum DKK Inkl. moms I Danmark løfter vores 98 kommuner en betydelig del af den offentlige sektors opgaver og afholder udgifter for 450 mia. kr. årligt. Dette svarer til knap halvdelen af udgifterne i den samlede offentlige sektor. Denne bog fokuserer indledningsvist på karakteren af de kommunale opgaver og de nationale krav, der stilles til kommunerne og den kommunale økonomi. Herefter rettes opmærksomheden imod de valgmuligheder og frihedsgrader, der overlades til kommunerne. Kommunerne gives blandt andet mulighed for at operere med forskellige serviceniveauer, ligesom de kan vælge at tildele de lokale skoler, plejehjem og børnehaver forskelligt ledelsesrum. Valgene på kommunalt niveau har enorm betydning for lederrollen på de mange kommunale institutioner, hvor langt de fleste kommunalt ansatte har deres daglige arbejde, ligesom de har stor betydning for de kommunaløkonomiske prioriteringer og opgaveløsninger, borgerne møder. Målet med Kommunaløkonomi er at sætte læseren i stand at forstå den kommunale økonomi i sin helhed. Dette indebærer et fokus fra top til bund, hvor vi bevæger os fra de nationale krav og beslutninger vedrørende den kommunale økonomi til den enkelte decentrale institutions økonomiske beføjelser og muligheder. Kommunaløkonomi diskuterer blandt andet spørgsmålene: Hvilke krav og betingelser stilles der fra national side til den kommunale økonomi? Hvilke rammer er der for kommunernes udgifter og finansiering? Hvordan foregår den kommunale budgetlægningsproces og efterfølgende regnskabsaflæggelse? Hvilke frihedsgrader har kommunerne, når de skal prioritere og styre deres økonomi? Hvilke fordele og ulemper er der ved at decentralisere økonomi til institutionsniveauet? Hvad er vigtigt i den centrale og decentrale økonomistyring i en kommune? Kommunaløkonomi retter sig mod studerende på videregående uddannelser og studerende i efter- og videreuddannelsesforløb. Herudover er bogen velegnet til kommunalt ansatte og kommunalpolitikere, der ønsker en grundig indføring i den kommunale sektors økonomi.

35 Kommunaløkonomi - rammer, valgmuligheder og styring 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Anne Heeager, Søren Jermiin Olesen Denne ibog fokuserer indledningsvist på karakteren af de kommunale opgaver og de nationale krav, der stilles til kommunerne og den kommunale økonomi. 10 figurer 19 tekstbokse 9 cases 100 arbejdsspørgsmål 225 sider Kommunaløkonomi - rammer, valgmuligheder og styring - 3 måneder DKK Kommunaløkonomi - rammer, valgmuligheder og styring - 6 måneder DKK Kommunaløkonomi - rammer, valgmuligheder og styring - 1 år DKK Kommunaløkonomi - rammer, valgmuligheder og styring - 2 år DKK Kommunaløkonomi - rammer, valgmuligheder og styring - 3 år DKK Kommunaløkonomi - rammer, valgmuligheder og styring - 4 år DKK I Danmark løfter vores 98 kommuner en betydelig del af den offentlige sektors opgaver og afholder udgifter for 450 mia. kr. årligt. Dette svarer til knap halvdelen af udgifterne i den samlede offentlige sektor. Denne ibog fokuserer indledningsvist på karakteren af de kommunale opgaver og de nationale krav, der stilles til kommunerne og den kommunale økonomi. Herefter rettes opmærksomheden imod de valgmuligheder og frihedsgrader, der overlades til kommunerne. Kommunerne gives blandt andet mulighed for at operere med forskellige serviceniveauer, ligesom de kan vælge at tildele de lokale skoler, plejehjem og børnehaver forskelligt ledelsesrum. Valgene på kommunalt niveau har enorm betydning for lederrollen på de mange kommunale institutioner, hvor langt de fleste kommunalt ansatte har deres daglige arbejde, ligesom de har stor betydning for de kommunaløkonomiske prioriteringer og opgaveløsninger, borgerne møder. Målet med Kommunaløkonomi er at sætte læseren i stand at forstå den kommunale økonomi i sin helhed. Dette indebærer et fokus fra top til bund, hvor vi bevæger os fra de nationale krav og beslutninger vedrørende den kommunale økonomi til den enkelte decentrale institutions økonomiske beføjelser og muligheder. Kommunaløkonomi diskuterer blandt andet spørgsmålene: Hvilke krav og betingelser stilles der fra national side til den kommunale økonomi? Hvilke rammer er der for kommunernes udgifter og finansiering? Hvordan foregår den kommunale budgetlægningsproces og efterfølgende regnskabsaflæggelse? Hvilke frihedsgrader har kommunerne, når de skal prioritere og styre deres økonomi? Hvilke fordele og ulemper er der ved at decentralisere økonomi til institutionsniveauet? Hvad er vigtigt i den centrale og decentrale økonomistyring i en kommune? Kommunaløkonomi retter sig mod studerende på videregående uddannelser og studerende i efter- og videreuddannelsesforløb. Herudover er bogen velegnet til kommunalt ansatte og kommunalpolitikere, der ønsker en grundig indføring i den kommunale sektors økonomi.

36 Kontekst og personlighed 1. udgave, 2004 ISBN Forfatter(e) Ph.d.-afhandlingen belyser, hvordan det daglige samvær mellem børn og voksne påvirker barnet på en døgninstitution DKK Inkl. moms Forfatteren til Kontekst og personlighed forsøger ud fra tre samtaler at finde frem til, hvordan barnet opfatter samværet med de voksne. Bogen afdækker med antropologisk metode mønstre i samspillet og betydningen for barnets reaktioner. Undersøgelsen giver læseren et bidrag til at forstå, hvordan man skaber udviklingspotentialer sammen med børn, når den sociale og følelsesmæssige udvikling er truet. Kontekst og personlighed henvender sig til videregående uddannelser inden for professionsområdet. Kontrol og Tillid 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Klaus Ernst Hansen Denne bog beskriver, hvordan elementer af tillid og kontrol har betydning for pædagogisk arbejde i folkeskolen DKK Inkl. moms Bogen bygger på et forskningsprojekt, der retter blikket direkte mod praksis i folkeskolen via kvalitative interviews med skoleledere, pædagogiske ledere, viceinspektører og lærere. Ligeledes sætter Kontrol og tillid spot på relationen mellem skoleleder og lærer, og på den måde argumenterer bogen for, at pædagogisk ledelse og udvikling er noget, der skabes, ved at flere personer bidrager og udfører noget sammen. Det er ikke noget, enkeltpersoner skaber alene. Bogen er målrettet studerende på masteruddannelser, Diplom i Ledelse eller pædagogiske diplomuddannelser, samt lærer- og pædagogstuderende, der arbejder med ledelse, udvikling, kvalitetssikring og evaluering generelt.

37 Kultur og etnicitet på arbejde -Professionelt arbejde i det flerkulturelle samfund 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Jette Steensen, Barbara Day En teoretisk og praktisk introduktion til de professionelle kulturelle udfordringer, som globaliseringen giver anledning til DKK Inkl. moms Globalisering og internationalisering giver nye kulturelle udfordringer. Den danske befolkning består i stigende grad af mennesker med forskellige etniske baggrunde, og mange mennesker søger arbejde på tværs af landegrænser. Gennem temaerne etnicitet, etnisk udvikling, kultur, multikulturalitet og racisme behandler bogen emnet interkulturel kompetence fra såvel et teoretisk som et praktisk perspektiv. Teorierne giver dermed et indblik i en lang række praktiske felter såsom socialt arbejde, skole-hjemsamarbejde, demokratisk udvikling, integration og uddannelse. Initiativet til bogen kommer fra en række forskere ved Center for Globalisering og Regionalisering, VIA University College. Derudover er bogens bidragsydere tilknyttet universiteter i såvel Danmark som Norge, Sverige, Pakistan og USA. Den kulturelle problematik bliver dermed set gennem både nationale og internationale briller. Bogen er anvendelig i forbindelse med professionelt arbejde, men kan desuden læses af alle, der vil vide mere om kultur og identitet og de udfordringer, vi står overfor i det flerkulturelle samfund. Redigeret af Jette Steensen og Barbara Noel Day. Kulturel sensitivitet på døgn- institutioner - med særligt henblik på etniske minoriteter 1. udgave, 2004 ISBN Forfatter(e) Gordon Vincenti Bogens forskningsprogram sætter børn og unges ophold på døgninstitution under lup DKK Inkl. moms Undersøgelser viser, at antallet af unge fra etniske minoriteter, der anbringes på døgninstitution, er stigende. Forfatteren af Kulturel sensitivitet på døgninstitutioner søger i lyset af undersøgelser på to døgninstitutioner at finde frem til, om det sociale arbejde på døgninstitutioner er kulturelt sensitivt over for disse unge. Desuden inddrager bogen såvel forældrenes, børnenes, de unges og de professionelles vinkler i forskningsprojektet. Kulturel sensitivitet på døgninstitutioner henvender sig til videregående uddannelser på professionsområdet.

38 Kunsten at danne mennesker - introduktion til Jean- Jacques Rousseaus pædagogik 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Lise Søelund Den schweizisk-franske oplysningsfilosof Jean- Jacques Rousseaus ( ) tanker om børn og opdragelse bliver starten på den moderne pædagogik, vi kender i dag DKK Inkl. moms Med Rousseau behandles barndommen for første gang indgående systematisk og som selvstændigt fænomen. Barnet opstår, så at sige, som individ. Samtidig rykker Rousseau pædagogen ind som central aktør i opdragelsen af barnet. Selv om Jean- Jacques Rousseaus pædagogik udspringer af den franske oplysningstid, leverer hans antagelser om barnets natur stadig stærke referencer frem til vore dages pædagogiske teori og diskussion. Som sådan forbliver Rousseaus forståelse af barndom og barnets natur vedkommende og aktuel. I Kunsten at danne mennesker følger vi trin for trin filosoffens idéer om børneopdragelse, dannelse og uddannelse. Bogen kan læses som almindelig introduktion eller af studerende ved de pædagogiske uddannelser, som ønsker at beskæftige sige mere indgående med Rousseaus pædagogiske tankesæt. Ledelse af ledelse - anden ordens ledelse i organisationer 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Gorm Harste, Jørgen Gleerup, Per Schaarup, Annette Jellesen, Betina W. Rennison, Søren Willert, Signe Groth-Brodersen, Peter Aagaard, Holger Højlund, Morten Knudsen, Henry Larsen, Sverre Moe, VIA University College Anden ordens ledelse giver paradoksalt pa e n og samme tid ba de mindre tyngde og mere tyngde til ledelse. Udfoldelse af dette paradoks vil være givtig for alle der studerer, formidler eller praktiserer ledelse i moderne organisationer DKK Inkl. moms Denne bog forfølger spørgsma let om anden ordens ledelse i organisatorisk sammenhæng. Med sa forskellige perspektiver som organisationer, netværk, koalitioner, krige og lokale relationer og med fokus pa eksempelvis koblinger, kompleksitet, refleksive lederskaber, samordningsproblemer og det pædagogiske paradoks i ledelse bidrager forfatterne til belysningen af anden ordens ledelse som produktivt begreb for ledelse i moderne organiseringer: Hvorfor bliver det aktuelt med en ledelse af anden orden, og hvordan træder den frem i forskellige kontekster? Hvilke grænser for ledelse sætter anden ordens ledelse som optik? Hvordan forpligter ledelse af anden orden sig over for dem der skal ledes? Hvordan leder ledelse sig selv?

39 Ledelse i refleksive processer 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Frode Boye Andersen, Jørgen Gleerup, Birgit Ryberg, Per Schaarup Bogen introducerer begreber og metoder, der støtter den professionelle i at undersøge og udvikle egen praksis DKK Inkl. moms Ledelse i refleksive processer tager afsæt i tre skolers erfaringer med at udvikle kommunikations- og ledelsesformer. Udviklingen skaber brud i vanetænkning og åbner dermed op for nye perspektiver og handlemuligheder i den daglige praksis. Udgivelsen har særligt fokus på udviklings- og forandringsprocesser og på at skabe en kommunikation, der understøtter refleksion og læring. Bogen henvender sig til videregående uddannelser inden for professionsområdet. Ledelse og psykisk arbejdsmiljø 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Einar B. Baldursson, Klaus Stagis, Tage Søndergård Kristensen, Hans Henrik Knoop, Bendt Torpegård Pedersen, Peter Carlsen Artiklerne i Ledelse og psykisk arbejdsmiljø forholder sig til helt centrale problemstillinger i professionernes psykiske arbejdsmiljø DKK Inkl. moms Artiklerne i Ledelse og psykisk arbejdsmiljø forholder sig til helt centrale problemstillinger i professionernes psykiske arbejdsmiljø. Arbejdet der stiller umættelige krav til medarbejderens selvrealisering i arbejdet. Dette medfører sårbarhed og risiko for stress og depression. Psykologiseringen er et gennemgående tema i bogens artikler, der repræsenterer forskellige teoretiske tilgange til det professionelle arbejde. Samlet kan bogens artikler udvide forståelsen af velfærdsprofessionernes arbejde og deres aktuelle vilkår for professionens arbejde. Ledelse og psykisk arbejdsmiljø vil kunne inspirere til udvikling af det professionelle arbejde samt ledelse og organiseringen af det. Indhold: Indledning Ny tid ny organisationspsykologi Identitet og livet i en moderne organisation Et psykodynamsik blik på det psykiske arbejdsmiljø Arbejdspladsens sociale kapital. En vej til både trivsel, kvalitet og større borgertilfredshed Om menneskevenlige lærings- og arbejdsmiljøer Depression og arbejde ud fra en evolutionær forståelse

40 Ledelse og psykisk arbejdsmiljø 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Einar B. Baldursson, Klaus Stagis, Tage Søndergård Kristensen, Hans Henrik Knoop, Bendt Torpegård Pedersen, Peter Carlsen Artiklerne i Ledelse og psykisk arbejdsmiljø forholder sig til helt centrale problemstillinger i professionernes psykiske arbejdsmiljø 144 sider Ledelse og psykisk arbejdsmiljø - 3 måneder Ledelse og psykisk arbejdsmiljø - 6 måneder Ledelse og psykisk arbejdsmiljø - 1 år Ledelse og psykisk arbejdsmiljø - 2 år Ledelse og psykisk arbejdsmiljø - 3 år Ledelse og psykisk arbejdsmiljø - 4 år DKK DKK DKK DKK DKK DKK Artiklerne i Ledelse og psykisk arbejdsmiljø forholder sig til helt centrale problemstillinger i professionernes psykiske arbejdsmiljø. Arbejdet der stiller umættelige krav til medarbejderens selvrealisering i arbejdet. Dette medfører sårbarhed og risiko for stress og depression. Psykologiseringen er et gennemgående tema i bogens artikler, der repræsenterer forskellige teoretiske tilgange til det professionelle arbejde. Samlet kan bogens artikler udvide forståelsen af velfærdsprofessionernes arbejde og deres aktuelle vilkår for professionens arbejde. Ledelse og psykisk arbejdsmiljø vil kunne inspirere til udvikling af det professionelle arbejde samt ledelse og organiseringen af det. Indhold: Indledning Ny tid ny organisationspsykologi Identitet og livet i en moderne organisation Et psykodynamsik blik på det psykiske arbejdsmiljø Arbejdspladsens sociale kapital. En vej til både trivsel, kvalitet og større borgertilfredshed Om menneskevenlige lærings- og arbejdsmiljøer Depression og arbejde ud fra en evolutionær forståelse

41 Ledelsesevaluering / Ledelsesudvikling 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Frode Boye Andersen, Birgit Ryberg Ledelsesevaluering bliver aktuelt sat på dagsordenen i mange organisationer: Er det ledelsesbelejring eller en anledning til at reflektere ledelse i organisationen? DKK Inkl. moms Bogen giver en grundig introduktion til en dobbelt model for ledelsesevaluering og ledelsesudvikling. Gennem eksempler, illustrative cases og forslag til procedurer bliver det umiddelbart muligt for ledelse og konsulenter at anvende den dobbelte model i organisationerns komplekse praksis. Ledelsesevaluering/Ledelsesudvikling henvender sig til ledelser, organisationer og konsulenter, der ønsker at arbejde med ledelsesevaluering i et udviklingsperspektiv. Leg og lær, lær og leg 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Karen Sørensen Bogen tilbyder omfattende metoder og modeller til undersøgelse og planlægning af daginstitutioners potentialer for børns optimale leg og læring DKK Inkl. moms Der har til stadighed foregået et professionelt og intensivt udviklingsarbejde for at forbedre de pædagogiske planer i daginstitutioner og indskolinger. Forfatterne fremhæver på denne baggrund leg som barnets dominerende virksomhed og præsenterer og diskuterer legens og læringens fællesskab fra såvel et teoretisk som et praktisk udgangspunkt. Det praktiske udgangspunkt for bogens omfattende materiale er grundige undersøgelser og forsøg i flere af Lemvig Kommunens daginstitutioner og indskolinger. Leg og lær, lær og leg henvender sig til videregående uddannelser på professionsområdet.

42 Leg og læreprocesser 1. udgave, 2001 ISBN Forfatter(e) Erik Hygum Bogen beskriver, hvordan lærere og pædagoger på 2. klassetrin laver sammenhæng mellem børns leg og andre læreprocesser i løbet af skoledagen DKK Inkl. moms Leg og læreprocesser er en beretning om et pædagogisk udviklingsprojekt i Skive. Bogen indeholder indlæg fra forskellige klasseteams, feltstudier, læringsrum og nye undervisningsformer. Leg og læreprocesser henvender sig til alle lærer- og pædagoguddannelser inden for professionsområdet. Desuden kan bogen være til inspiration for skolepraktikere. Legehåndbog 1. udgave, 2001 ISBN Forfatter(e) Den festlige og farverige bog indeholder beskrivelser og illustrationer af 168 lege, som er praktisk opdelt efter kategorier - eksempelvis boldlege, gættelege og fangelege DKK Inkl. moms Bogen har en systematik, der angiver legenes aldersgruppe, antal deltagere, nødvendige rekvisitter m.v., og er således et godt redskab for alle, der gerne vil lege med børn eller inspirere til leg. Det gælder både professionelt i arbejdet som pædagog, dagplejer eller lærer i indskolingen og privat til børnefødselsdagen eller til jul. Ved opslag i bogen kan man hurtigt orientere sig om regler og organisation af de enkelte lege. Legehåndbog henvender sig til videregående uddannelser inden for professionsområdet.

43 Ligner vi hinanden - En komparativ dansk-norsk undersøgelse af samfundsfag og samfunnskunnskap i skolen 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Katrine Sørensen, Leif Brondbjerg, Carsten Linding Jakobsen Denne bog sætter fokus på grundskolefagene samfundsfag i Danmark og samfunnskunnskap i Norge i et forsøg på at finde ligheder, forskelle og områder, hvor vi kan lære af hinanden ligner vi hinanden? De to landes fag sammenlignes ud fra bestemte tematikker, som vi finder væsentlige i en lærerfaglig, fagdidaktisk og pædagogisk optik DKK Inkl. moms Internationale undersøgelser som PISA o.l. har i de senere år primært fokuseret på læsning, matematik og de naturvidenskabelige fag, hvorfor den tilgængelige viden om samfundsfag/samfunnskunnskap er mere sparsom. Til trods for at samfundsfag/samfunnskunnskap er små fag i både Danmark og Norge, mener vi, at fagene har en vigtig dannelsesmæssig rolle i skolen og samfundet, og har derfor ønsket en nøjere undersøgelse af fagene til gensidig inspiration. Bogen er opbygget med en del 1, som har fokus på faghistorie og fagsyn, læreplaner, centrale lærebøger, samt fagenes placering i skolens fagrække og omfang. Der vil blive foretaget en sammenlignende analyse af disse forhold. Del 2 ser på bl.a. arbejdsformer, lærernes arbejde, elevernes holdninger, elevernes viden og færdigheder, samt opfattelsen af demokrati med afsæt i en spørgeskemaundersøgelsen, hvor både lærere og elever indgår. Er der forskelle mellem landene og i givet fald hvorfor? Kan eventuelle forskelle forklares ud fra landenes faghistorie, grad af lærebogsstyringer eller lignende? Bogen henvender sig til alle med interesse for samfundsfag/samfunnskunnskap og unges demokratiske dannelse, og i særlig grad til lærere i skolen, lærerstuderende og undervisere i læreruddannelsen, ligesom den kan indgå i mere almene pædagogiske diskussioner i lærerfaglige fora.

44 Linjefaget historie - mellem laghistorie og profession 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Andreas Rasch-Christensen En ph.d.-afhandling, der følger forandringer i lærerstuderendes læreprocesser over tid og gennem et didaktisk eksperiment DKK Inkl. moms Læreruddannelsesforskningen har gennem de seneste 50 år peget på samme overordnede problemstilling: Uddannelsen sætter ikke tydelige spor i lærerstuderende og færdiguddannede læreres praksis. Derfor melder der sig en række andre spørgsmål: Hvis uddannelsen kun har begrænset betydning, hvad har så? Spiller opvækst, skolegang og andre af livets forhold en mere afgørende rolle for studerendes læring? Og kan uddannelsen udnytte de betydningsfulde forhold, så den kvalificerer studerendes læring? Denne ph.d.-afhandling er en undersøgelse af linjefaget historie ved læreruddannelsen. Den kaster nyt lys på læreruddannelsesforskningen ved at følge forandringer i lærerstuderendes læreprocesser over tid og gennem et didaktisk eksperiment baseret på centrale forskningsresultater. Afhandlingen peger på en række afgørende udviklingsperspektiver for læreruddannelsen og uddannelsen af historielærere. Livshistorieforskning og kvalitative interviews 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Vibeke Lorentzen, Karin Anna Petersen Bogen indskriver sig i et af tidens aktuelle temaer, nemlig betydningen af livshistoriske fortællinger i vores tilværelse DKK Inkl. moms Antologien Livshistorieforskning og kvalitative interview samler en række tekster skrevet af mennesker med tilknytning til Viborg-KUA-Uppsala ph.d.- netværket. Bogen omhandler bl.a. vores forståelse af identitet, relationer, uddannelse, arbejde og professioner. Der er tale om en samling af tekster, der perspektiverer og diskuterer såvel videnskab som viden-skabelse i kritiske og teoretiske sammenhænge. Livshistorieforskning og kvalitative interview henvender sig til videregående uddannelser på professionsområdet.

45 Livsideer. udgave, ISBN Forfatter(e) Dorete Kallesøe, Henrik Bækgaard, Birgitte Holck Bækgaard Livsideer er et omfattende materiale udarbejdet til hovedområdet. 9 videoklip 116 illustrationer 73 bonmot'er 388 ordforklaringer ca.130 opgaver ca. 180 interaktive opgaver 520 sider. Livsideer - 4 år DKK Livsideer er et omfattende materiale udarbejdet til hovedområdet Almen dannelse: Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab (KLM) under Lærernes grundfaglighed i den ny læreruddannelse, KLM er et alment lærerkvalificerende fag, der skal give studerende indsigter og kompetencer til at kunne varetage skolens dannelsesopgave. Indholdet er lagt an på, at der tænkes i sammenhænge mellem K, L og M, således at de tre perspektiver i faget belyser og beriger hinanden. Desuden medtænkes skolen og dens virke i den moderne verden løbende i bogen. På den måde holdes lærerprofessionen hele tiden i sigtekornet og der skabes et samspil mellem den studerendes uddannelse og kommende arbejdsplads i skolen. Materialet giver et samlet overblik over KLM-perspektiverne som omfatter religion, kultur, idéhistorie, etik, demokrati og medborgerskab. Herved sikrer Livsideer en mangefacetteret og sagligt orienteret fremstilling af religionsfaglige, idéhistoriske og medborgerskabsmæssige synsvinkler. Livsideer (Bog + ibog) 2. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Dorete Kallesøe, Henrik Bækgaard, Birgitte Holck Bækgaard (Bog + ibog) Ved køb af denne bog leveres der også adgang til den tilhørende ibog DKK Inkl. moms Livsideer er et omfattende materiale udarbejdet til hovedområdet Almen dannelse: Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab (KLM) under Lærernes grundfaglighed i den ny læreruddannelse, KLM er et alment lærerkvalificerende fag, der skal give studerende indsigter og kompetencer til at kunne varetage skolens dannelsesopgave. Indholdet er lagt an på, at der tænkes i sammenhænge mellem K, L og M, således at de tre perspektiver i faget belyser og beriger hinanden. Desuden medtænkes skolen og dens virke i den moderne verden løbende i bogen. På den måde holdes lærerprofessionen hele tiden i sigtekornet og der skabes et samspil mellem den studerendes uddannelse og kommende arbejdsplads i skolen. Materialet giver et samlet overblik over KLM-perspektiverne som omfatter religion, kultur, idéhistorie, etik, demokrati og medborgerskab. Herved sikrer Livsideer en mangefacetteret og sagligt orienteret fremstilling af religionsfaglige, idéhistoriske og medborgerskabsmæssige synsvinkler.

46 Livskraft og dannelse 1. udgave, 2004 ISBN Forfatter(e) Bogen tager sit udgangspunkt i den æstetiske virkelighed og behandler emner som udvikling og dannelse DKK Inkl. moms Teksterne i bogen er skrevet således, at forskellige læsere vil kunne udvælge de dele, som interesserer dem specifikt. Undtagelsen fra denne regel er dog, at man formentlig vil være nødt til at læse kapitlerne om den pædagogiske dannelsespraksis for at forstå refleksionen over pædagoguddannelsens uddannelsespraksis. Livskraft og dannelse er ikke blot henvendt til praktiserende pædagoger. Den henvender sig også til pædagogstuderende, der interesserer sig for at opbygge et perspektiv på det fremtidige virke, og som kan se pointen i at opprioritere den æstetiske dimension. Magt, viden og sygepleje 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) En magtanalyse af de sygeplejestuderendes subjektiveringsprocesser i to kliniske afdelinger - et studieafsnit og en sengeafdeling, der begge er at finde i ortopædkirurgiske afdelinger DKK Inkl. moms Med afsæt i Foucaults dispositivbegreb beskæftiger denne Ph.d.-afhandling sig med, hvordan de sygeplejestuderende i studieafsnittet udvikler faglig autoritet gennem vejledningssamtalen. Afhandlingen konstruerer den moderne kliniske læringsarena, hvor de sygeplejestuderende danner en professionel identitet inden for rammerne af den evidensbaserede ortopædkirurgi. Afhandlingen beskæftiger sig også med vejledningssamtalens betydning for eksaminationen af de sygeplejestuderende og vurderingen af deres teoretiske viden. Derudover viser afhandlingen, hvordan den elektroniske patientjournal fungerer som disciplinær logik, der normaliserer og disciplinerer de sygeplejestuderende. Det empiriske grundlag i afhandlingen er feltobservationer af og interview med de sygeplejestuderende.

47 Marginalisering, Metode, Videnproduktion - Billeder på velfærdsprofessionernes arbejde med børn i udsatte positioner 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Denne antologi er en overskuelig og tilgængelig introduktion til forskellige metodiske tilgange med fokus på marginalisering DKK Inkl. moms Antologien har til formål at kvalificere studerendes undersøgelser og studier af marginaliseringsprocesser hos børn og unge, indenfor det pædagogiske, lærerfagligeog socialfaglige felt. I forbindelse med bogens artikler redegøres der for, hvordan den pågældende viden er produceret. Der gives råd til og anbefalinger om, hvordan man som studerende selv kan producere viden med brug af samme metoder, og hvilke faldgruber der kan være. Desuden gives relevant, praksisnær og professionsrelevant viden om marginaliseringsprocesser på børne- og ungeområdet, som er målrettet professionsuddannelserne og praksis.

48 Medier og digital kultur. Medialisering i pædagogisk praksis 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Rasmus Leth Vergmann Jørnø, Rene Boyer Christiansen, Astrid Margrethe Hestbech En teoretisk og praksisnær behandling af medier og digital kultur i et pædagogisk perspektiv. 7 videoklip 60 illustrationer 20 øvelser ca. 190 sider Medier og digital kultur. Medialisering i pædagogisk praksis - 3 måneder Medier og digital kultur. Medialisering i pædagogisk praksis - 6 måneder Medier og digital kultur. Medialisering i pædagogisk praksis - 1 år Medier og digital kultur. Medialisering i pædagogisk praksis - 2 år Medier og digital kultur. Medialisering i pædagogisk praksis - 3 år Medier og digital kultur. Medialisering i pædagogisk praksis - 4 år DKK DKK DKK DKK DKK DKK Udgivelsen henvender sig til pædagogstuderende og pædagoger med interesse for mediepædagogik og digitalisering, dog med særligt fokus på kompetenceområdet 'Medier og digital kultur' i pædagoguddannelsen. Forfatterne introducerer til centrale tematikker i forhold til pædagogisk arbejde, hvor medier og digital kultur er en del af hverdagen, og der gives inspirerende eksempler fra pædagogisk praksis. Udgivelsen bidrager endvidere med en række konkrete bud på, hvordan der kan arbejdes med medier og digital kultur i den hverdagslige praksis i forhold til forskellige brugergrupper, her med udgangspunkt i forskellige digitale værktøjer og platforme. Der fokuseres på følgende områder: Medialiseringens historiske udvikling At være barn og ung i en mediekultur Mediers betydning for identitetsdannelse og socialisering Digital dannelse og kommunikation Digitale værktøjer: Aktiviteter i pædagogisk praksis. Med Medier og digital kultur Medialisering i pædagogisk praksis får du en bred teoretisk gennemgang af mediernes udvikling og betydning samt inspiration til mediepædagogisk arbejde. Medier og digital kultur. Medialisering i pædagogisk praksis 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Rasmus Leth Vergmann Jørnø, Rene Boyer Christiansen, Astrid Margrethe Hestbech Beskrivelse er på vej DKK Inkl. moms Beskrivelse er på vej.

49 Mellem omsorg og metode - tværfaglige studier i institutionsliv 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Antologien knytter an til centrale problemstillinger på omsorgsfeltet - herunder institutionernes pædagogiske metoder DKK Inkl. moms Hver dag træffer offentlige myndigheder beslutninger om udsatte børn og unge. Beslutningerne indebærer utallige overvejelser over de involverede børn og familier. Anbringelse uden for eget hjem er en beslutning, der uden tvivl repræsenterer et af de største offentlige indgreb i en families liv. Gennem flere årtier har man arbejdet på at finde nye løsningsmodeller, og behovet for forskningsbaseret viden er fortsat stort. Mellem omsorg og metode - tværfaglige studier i institutionsliv er resultatet af et tværfagligt forskningsprogram, som de sidste fem år har studeret forskellige sider af døgninstitutioner for børn og unge og det liv, der udspiller sig her. Bogen skitserer for første gang et billede af døgninstitutioner, der viser en overraskende variation i måden at gribe opgaven med anbragte børn an på. Udgivelsen henvender sig til professionsområdets videregående uddannelser.

50 Mellem teori og praksis - Om transfer i professionsuddannelser 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Et konkrete bidrag til nytænkning og udvikling med hensyn til refleksioner over planlægning og gennemførelse af undervisning DKK Inkl. moms Mellem teori og praksis om transfer i professionsuddannelser dokumenterer, hvordan syv udviklingsprojekter fra seks forskellige grunduddannelser ved UC Syddanmark, Campus Esbjerg, har søgt at udvikle og afprøve forskellige måder at styrke samspillet mellem den teoretiske undervisning og læringskontekster knyttet til praktikken / klinikken. Formålet har været at kvalificere de studerendes syntesebestræbelser mellem teori og praksis. Resultaterne af dette arbejde præsenteres i bogens første del i form af en række kapitler, der samlet tegner et billede af, hvad udviklingsarbejderne førte til. Analyserne har i særlig grad været inspireret af den nyeste forskning i relation til begrebet om transfer. Der har været særligt fokus på at analysere: Samspillet mellem den teoretiske undervisning og praktikken/klinikken baseret på undersøgelse af projektaktiviteterne med tilhørende transfermedierende elementer. Udviklingen af didaktisk viden med relevans for både uddannelse og profession vurderet på baggrund af analyse af fremmende og hæmmende faktorer for transfer mellem teori og praksis i udviklingsarbejderne. Styrkelsen af de studerendes læringsudbytte baseret såvel på undersøgelse af de studerendes opfattelse af udviklingsprojekternes potentialer til at skabe betingelser for transfer som på de eksterne parters vurdering. Anden del rummer syv artikler, der er skrevet af de ansvarlige for udviklingsarbejderne. Her gør de nærmere rede for formålet, gennemførelsen og resultaterne af deres konkrete udviklingsprojekter. Bogen yder konkrete bidrag til nytænkning og udvikling med hensyn til refleksioner over planlægning og gennemførelse af undervisning, hvor netop kobling mellem teori og praksis er et afgørende element. MellemRUM 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Lisbeth Lund, Martin S. Klausen, Louise Kirkegaard Lomborg, Karen Hedegaard, Inger Maibom Hvilke diskurser hersker i professionsuddannelserne i rummet mellem uddannelse og profession? Og er der rum for fordybelse og refleksion? DKK Inkl. moms Denne antologi tager sit udgangspunkt i de mange rum mellem uddannelse og profession. Netop samspillet mellem disse rum er professionsuddannelsernes hovedudfordring. Antologiens enkelte artikler indkredser begreber som viden, erfaring, refleksion, læring og rum og søger at belyse, hvilken betydning disse begreber får, når de sættes i spil med discipliner som dataindsamling, databearbejdning, feltarbejde og teaching lab.

51 Mennesket - En introduktion til filosofisk antropologi 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Thomas Schwarz Wentzer, Kasper Lysemose, Sune Liisberg, Per Jepsen, Line Ryberg Ingerslev, Kirsten Hyldgaard, Karin Christiansen, Steen Brock, Maria Brincker Denne antologi introducerer til den filosofiske antropologis grundlæggende spørgsmål og tænkere, samt en række tematiske felter DKK Inkl. moms Mennesket - En introduktion til filosofisk antropologi inviterer læseren til at reflektere over, hvad det er at være menneske. Det specielle ved mennesket er, at vi kan spørge til vores egen eksistens. Men når vi skal besvare det umiddelbart simple spørgsmål om, hvad der gør et menneske til netop menneske, finder vi ingen simple svar. Bogen giver udførlige introduktioner til væsentlige filosoffers bestræbelser på at give svar på spørgsmålet om mennesket, blandt andre Cassirer, Heidegger, Sartre og Wittgenstein. Temaer: Bogen forfølger fire tematiske felter, der præger menneskelivet. Psyken Kroppen Sundhed og sygdom Økonomien Bogen kan anvendes i filosofiundervisning som introduktion til filosofisk antropologi, samt som indgang til emnet for professionsuddannelserne, der beskæftiger sig med mennesker for eksempel pædagogik, sygepleje eller læreruddannelserne. For antropologien vil Mennesket - En introduktion til filosofisk antropologi være en anledning til refleksion over fagets filosofiske forudsætninger. Den vil også med fordel kunne anvendes på højskoler og andre almene studier i relation til menneskelivet. Bidragydere: Esther Oluffa Pedersen Line Ryberg Ingerslev Thomas Schwartz Wentzer Anne-Marie Søndergaard Christensen Kasper Lysemose Sune Liisberg Per Jepsen Kirsten Hyldgaard Maria Brincker Karin Christiansen Steen Brock

52 Motorik og bevægelse i børns liv 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Gudrun Gjesing, Lone Wiegaard Steenberg, Thomas Moser, Jens- Ole Jensen, Bo Vestergård Madsen, Helle Østergaard, Edith Grunnet, Hanne Eriksen, Lene Christiansen, Katrine Andersen, Balder Brøndsted, Anne-Mette Kjær Et bidrag til en helhedsorienteret forståelse af motorik og bevægelse der bygger bro mellem videnskabelige traditioner, professioner og frivillige, der arbejder med børn samt mellem teori og praksis DKK Inkl. moms Denne antologi diskuterer, hvordan forskellige traditioner og definitioner kan bidrage til en helhedsorienteret forståelse af motorik og bevægelse med henblik på at fremme børns livskvalitet. Den bygger på pædagogiske, sociologiske, terapeutiske, psykologiske og kulturteoretiske teorier samt praktiske erfaringer fra daginstitutioner, skoler, idrætsforeninger og behandlingstilbud. Bogen henvender sig til alle, der arbejder fagligt med børns motorik og bevægelse og interesserer sig for, hvordan bevægelse kan bidrage til et rigere hverdagsliv for børn. Målet er at bygge bro mellem forskellige videnskabelige traditioner, forskellige professioner og frivillige der arbejder med børn, samt mellem teori og praksis. Når børn trives i børnehaven 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Anette Boye Koch Hvordan ved pædagoger, at børn er i trivsel. Og hvad siger børnene selv om, hvad der gør dem glade? DKK Inkl. moms I sin forskning har Anette Boye Koch sat fokus på trivselsbegrebet for børn i danske daginstitutioner. Hun studerer normale børn, der allerede ER i trivsel og stiller skarpt på positive elementer i det gode børneinstitutionsliv. Projektet kombinerer etnografiske observationer, interviews med pædagoger, foto-børneinterviews og en spørgeskemaundersøgelse, som diskuteres og sammenholdes med kvalitative data. Børns trivsel beskrives både fra et pædagog- og et barneperspektiv. Pædagog-perspektiver Trivsel er noget pædagoger ser ved anvendelse af forskellige se-teknikker og med fokus på det glade barn. De forholder sig forskelligt alt afhængigt af om barnet befinder sig udenfor eller indenfor i børnehaven. Det ideelle barn i trivsel er et afstemt barn, som er i stand til at tilpasse sig pædagogernes forventninger, og de fysiske omgivelser er med til at bestemme, hvad pædagogerne ser. Børne-perspektiver Trivsel og glæde er noget, der sker mellem børn. Børn i positiv trivsel balancerer mellem at være en del af børnefællesskabet, udfordre de voksnes regler og samtidig bibeholde en god relation til både børn og voksne. De voksne er statister i børnenes egne trivselsprojekter, hvis man spørger børnene selv.

53 Når deltagerne får ordet - om realkompetence- vurdering. 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) NVR, Nationalt Videncenter for Beskrivelse er på vej. Når deltagerne får ordet - om realkompetencevurdering. - 4 år DKK Beskrivelse er på vej. Når ledelse bliver til ledelse af ledelse 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Frode Boye Andersen, Lars Qvortrup Når ledelse bliver til Ledelse af Ledelse åbner for et anderledes perspektiv på ledelse i moderne organisationer: der forekommer langt mere ledelse end den ledelse, der udøves af ledere DKK Inkl. moms Når den enkelte professionelle træffer sine valg i det daglige arbejde, er det valg, der leder i praksis. I opgaveløsningen, i det kollegiale samarbejde, ja, i alt det som medarbejderne gør i organisationen, fungerer de som ledende på organisationens vegne. Og enhver organisation er i stigende grad afhængig af, at denne ledelse fungerer dygtigt på alle niveauer. Men perspektivet peger dermed også på nye udfordringer for ledelse: hvordan kan man lede denne vigtige ledelse, der foregår overalt i organisationen? Bogen viser, hvordan ledelse af ledelse bliver til som en genfortolkning af den ledelse og de relationer, der allerede er i organisationen. Bogen har sit afsæt i en række ledelsesteams arbejde med at udvikle deres ledelsespraksis som ledelse af ledelse. Udviklingen skaber efterspørgsel på en ledelse, der på én og samme tid kan træde tydeligere ind i ledelsesrummet og give mere råderum til medarbejderne. Dette dobbelte krav får stor betydning for kommunikationen i organisationen og i relationen mellem ledelse og medarbejdere, og bogen beskriver, hvordan man som ledelse kan håndtere denne udfordring. Når ledelse bliver til ledelse af ledelse er aktuel læsning for ledere i skoler, institutioner, afdelinger mv., der ønsker inspiration til at løfte ledelsesopgaven med ledelse af ledelse.

54 Når pædagogikken bringer mennesker sammen 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Bent Olsen Et praksisnært studie af børns, pædagogers og medhjælperes liv i danske børnehaver DKK Inkl. moms Bogen undersøger, hvordan børn forskelsbehandles i danske daginstitutioner: En del tyder på, at daginstitutionerne ikke er løsningen på den negative sociale arv, men tværtimod en del af problemet. Kan det da bero på deres placering i forskellige bydele? Eller på personalets egen sociale baggrund? Svarene på de to spørgsmål fortsætter videre i udkastet til en rationel pædagogik for daginstitutionen. Bogen henvender sig til læseren, der gennem arbejdsliv, uddannelse og forskning kommer i berøring med spørgsmål, som har med familier, børn og institutioner at gøre. Forskningsarbejdet er også rettet til studerende på universiteternes bachelor-, master- og kandidatuddannelser samt diplomog professionsuddannelserne. Når pædagogikken bringer mennesker sammen er en selvstændig videreførelse af Bent Olsens ph.d. afhandling Pædagogik, pædagogmedhjælpere og pædagoger - arbejdsdelinger og opdragelsespraksis i daginstitutionen, Viborg PUC Natur og udeliv 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Niels Ejbye-Ernst, Dorte Stokholm En teoretisk og praksisnær behandling af natur og udeliv i et pædagogisk perspektiv DKK Inkl. moms Udgivelsen henvender sig primært til pædagogstuderende, pædagoger og andre formidlere med interesse for natur- og udelivspædagogik, dog med særligt fokus på kompetenceområdet 'Natur og udeliv' i pædagoguddannelsen. Forfatterne forholder sig teoretisk og praksisnært til pædagogisk arbejde i uderummet, og det er udgivelsens fokus, at inddragelse af naturen i den pædagogiske praksis fremmer muligheden for rige naturoplevelser og frugtbare læringsmiljøer. Udvikling af pædagogiske forløb med et naturvidenskabeligt udgangspunkt fordrer viden, færdigheder og kompetencer, og udgivelsen bidrager med eksempler på naturfaglige vidensområder, der er relevante i forskellige pædagogiske institutioner og kontekster. Derudover introduceres og diskuteres naturbegrebet og naturfaglig dannelse samt didaktiske overvejelser og relevante læringsteorier. Endelig præsenterer udgivelsen udvalgte forskningsprojekter omhandlende naturens betydning for det gode liv med eksempler fra blandt andet udeskole, naturbørnehaver og inklusion af socialt udsatte børn. Med Natur og udeliv Uderummet i pædagogisk praksis får du en teoretisk og praksisnær introduktion til pædagogisk arbejde i natur og uderum.

55 Natur og udeliv 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Niels Ejbye-Ernst, Dorte Stokholm En teoretisk og praksisnær behandling af natur og udeliv i et pædagogisk perspektiv. 8 videoklip 20 praksisbeskrivelser 20 aktiviteter 12 refleksionsøvelser 120 illustrationer ca. 260 sider Natur og udeliv - 3 måneder Natur og udeliv - 6 måneder Natur og udeliv - 1 år Natur og udeliv - 2 år Natur og udeliv - 3 år Natur og udeliv - 4 år DKK DKK DKK DKK DKK DKK Udgivelsen henvender sig primært til pædagogstuderende, pædagoger og andre formidlere med interesse for natur- og udelivspædagogik, dog med særligt fokus på kompetenceområdet 'Natur og udeliv' i pædagoguddannelsen. Forfatterne forholder sig teoretisk og praksisnært til pædagogisk arbejde i uderummet, og det er udgivelsens fokus, at inddragelse af naturen i den pædagogiske praksis fremmer muligheden for rige naturoplevelser og frugtbare læringsmiljøer. Udvikling af pædagogiske forløb med et naturvidenskabeligt udgangspunkt fordrer viden, færdigheder og kompetencer, og udgivelsen bidrager med eksempler på naturfaglige vidensområder, der er relevante i forskellige pædagogiske institutioner og kontekster. Derudover introduceres og diskuteres naturbegrebet og naturfaglig dannelse samt didaktiske overvejelser og relevante læringsteorier. Endelig præsenterer udgivelsen udvalgte forskningsprojekter omhandlende naturens betydning for det gode liv med eksempler fra blandt andet udeskole, naturbørnehaver og inklusion af socialt udsatte børn. Med Natur og udeliv Uderummet i pædagogisk praksis får du en teoretisk og praksisnær introduktion til pædagogisk arbejde i natur og uderum. Naturfagenes vilkår i Midt- og Vestjylland 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Bogen er resultatet af et udviklingsprojekt, der fulgte i kølvandet på PISAundersøgelsen fra år DKK Inkl. moms Naturfagenes vilkår i Midt- og Vestjylland omhandler PISA-projektet, hvor et af projektets erklærede mål var at dokumentere naturfagenes vilkår i folkeskolen. Folkeskolens naturfag er inddraget med henblik på optimerende tiltag i læreruddannelsens naturfagsundervisning og i lærernes efter- og videreuddannelse inden for det naturfaglige område. Bogen henvender sig til videregående uddannelser inden for professionsområdet.

56 Naturfagetsdidaktik i anvendelse - fra forskning til praksis i 13 CAND-projekte 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) CAND, Att: Karsten Enggaard Beretningen om 21 større og mindre udviklingsprojekter i Center for Anvendt Naturfagsdidaktik, CAND DKK Inkl. moms Projekterne udførtes af omkring 100 naturfagsundervisere ved professionshøjskolerne samt deres studerende, samarbejdspartnere i skoler, institutioner, ungdomsuddannelser og forskere ved universiteternes naturfagsdidaktiske miljøer. Projekterne formidler dialog mellem den naturfagsdidaktiske forskning og undervisere. Flere af projektrapporterne beskriver desuden, hvorledes deres projekt har givet anledning til nye forskningsspørgsmål og udviklingsbehov. Nu er vi så her 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Beskrivelse er på vej. Nu er vi så her - 4 år DKK Beskrivelse er på vej. Nye tendenser i pædagogisk udviklingsarbejde 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Brita Foged, Peter Møller Pedersen, Marianne Hamann Johnsen, Rene Deleuran, Annli Falk, Brian Kjær Andreasen, Grethe Sandholm, Hanne Værum Sørensen, Jan Jaap Rothuizen, Johanne Hempel, Jørn Bjerre, Keld Ørskov, Line Togsverd, Morten Anker Hansen, Niels Ejbye-Ernst, Op Efterfølgeren til bogen 'Tendenser i pædagogisk udviklingsarbejde' (2003) sætter i en række helt nye artikler fokus på den seneste viden inden for feltet pædagogisk udviklingsarbejde DKK Inkl. moms Denne bog favner bredt inden for pædagogisk udviklingsarbejde. De enkelte artikler tager udgangspunkt i erfaringer fra en række konkrete udviklingsarbejder inden for det pædagogiske felt. Bogen kan bruges af alle der arbejder med pædagogisk udviklingsarbejde både studerende, professionelle, undervisere og konsulenter. Artiklerne spænder fra refleksioner over konkrete pædagogiske udviklingsprojekter til at indkredse fænomenet generelt og politisk. De fleste forfattere er undervisere ved pædagoguddannelsen. De formidler deres individuelle erfaringer, dilemmaer, succes er og faldgruber fra forskellige pædagogiske udviklingsprojekter. Tilsammen formidles der pædagogiske udviklingsprojekter fra de fleste fagområder i pædagoguddannelsen.

57 Nye vinkler på erhvervspædagogik 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Barbara Day, Henriette Duch, Ulla Nistrup Jørgensen, Jette Larsen Nye vinkler på erhvervspædagogik giver basis for bredere diskussioner af erhvervspædagogik og udvikling af denne. Nye vinkler på erhvervspædagogik - 3 måneder Nye vinkler på erhvervspædagogik - 6 måneder Nye vinkler på erhvervspædagogik - 1 år Nye vinkler på erhvervspædagogik - 2 år Nye vinkler på erhvervspædagogik - 3 år Nye vinkler på erhvervspædagogik - 4 år DKK DKK DKK DKK DKK DKK Nye vinkler på erhvervspædagogik giver basis for bredere diskussioner af erhvervspædagogik og udvikling af denne. Udgivelsen kobler teoretiske tilgange med konkrete elementer fra udviklingsprojekter. Tre artikler omhandler betydningen af Læringsmiljø og relationer, både i overgangen til og på selve erhvervsuddannelsen og giver eksempler på, hvordan der kan arbejdes med at forbedre det. Under temaet Fornyelse af erhvervspædagogikken diskuteres forskellige pædagogiskdidaktiske udviklingstiltag, der har været med til at ændre de involverede skolers praksis, og som peger frem mod bredere ændringer i pædagogikken. Bogens sidste artikler sætter direkte spot på erhvervsskolelæreren og det felt, han eller hun skal navigere i. Formålet er at bidrage til og kvalificere diskussionerne om, hvad det kræver at blive og være en professionel erhvervsskolelærer. Nye vinkler på erhvervspædagogik forsøger at give fremstillinger, der kan bruges i Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik fx som introduktion til et emne eller som oplæg til diskussion om deltagernes egen praksis. Nye vinkler på erhvervspædagogik - udvikling i teori og praksis 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Barbara Day, Henriette Duch, Ulla Nistrup Jørgensen, Jette Larsen Nye vinkler på erhvervspædagogik giver basis for bredere diskussioner af erhvervspædagogik og udvikling af denne DKK Inkl. moms Nye vinkler på erhvervspædagogik giver basis for bredere diskussioner af erhvervspædagogik og udvikling af denne. Udgivelsen kobler teoretiske tilgange med konkrete elementer fra udviklingsprojekter. Tre artikler omhandler betydningen af Læringsmiljø og relationer, både i overgangen til og på selve erhvervsuddannelsen og giver eksempler på, hvordan der kan arbejdes med at forbedre det. Under temaet Fornyelse af erhvervspædagogikken diskuteres forskellige pædagogiskdidaktiske udviklingstiltag, der har været med til at ændre de involverede skolers praksis, og som peger frem mod bredere ændringer i pædagogikken. Bogens sidste artikler sætter direkte spot på erhvervsskolelæreren og det felt, han eller hun skal navigere i. Formålet er at bidrage til og kvalificere diskussionerne om, hvad det kræver at blive og være en professionel erhvervsskolelærer. Nye vinkler på erhvervspædagogik forsøger at give fremstillinger, der kan bruges i Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik fx som introduktion til et emne eller som oplæg til diskussion om deltagernes egen praksis.

58 Offentlig administration - kobling mellem teori, profession og praksis 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Steen Juul Hansen, Elof Nellemann Nielsen Denne udgivelse henvender sig til grundforløbet for studerende ved Administrationsbacheloruddannelsen. Offentlig administration - kobling mellem teori, profession og praksis - 4 år DKK Offentlig administration kobling mellem teori, profession og praksis er en bog, der først og fremmest henvender sig til administrationsbachelorstuderende. Bogen kan også med fordel anvendes af en række faggrupper og uddannelser, både på grunduddannelses- og på efter- og videreuddannelsesniveau, med relation til offentlig administration. Offentlig administration - kobling mellem terori, profession og praksis 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Elof Nellemann Nielsen (Bog + ibog). Ved køb af denne bog leveres der også adgang til den tilhørende ibog. Udgivelsen henvender sig til grundforløbet for studerende ved Administrationsbacheloruddannelsen DKK Inkl. moms Offentlig administration kobling mellem teori, profession og praksis er en bog, der først og fremmest henvender sig til administrationsbachelorstuderende. Bogen kan også med fordel anvendes af en række faggrupper og uddannelser, både på grunduddannelses- og på efter- og videreuddannelsesniveau, med relation til offentlig administration.

59 Om at forske i anbragte børn og unges hverdag - hvordan kommer vi videre? 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Bogen beskriver og diskuterer ud fra et antropologisk og psykologisk synspunkt, hvordan faglige tilgange præger forskningsfeltet for anbragte børn DKK Inkl. moms Der har i de seneste år været fokus på anbringelsesområdet, et tiltrængt fokus vil mange mene. Effekter af anbringelse, institutioner, tilknytning, børn og barndom er emner, der optager alle, som er engageret i området. Desuden stiller bogen spørgsmålene: Virker anbringelse? Gør institutionerne mere skade end gavn? Hvordan oplever børn det at blive anbragt uden for eget hjem? Om at forske i anbragte børn og unges hverdag - hvordan kommer vi videre? henvender sig til videregående uddannelser inden for professionsområdet. Om observation i institution og skole 1. udgave, 2001 ISBN Forfatter(e) Søren Gytz Olesen Bogen diskuterer 6 forskellige observationsstudier og kommenterer disse teoretisk og metodisk DKK Inkl. moms Om oberservation i institution og skole er en introduktion til en række konkrete eksempler - herunder en diskussion af spørgsmål som "deltagende observation". Desuden gennemgår bogen fortolkning af observationsstudier, kategorisering, objektivering og skabelse af distance, objektivitet og forklaringskraft, de sociale betingelsers indflydelse på institutionsinterne relationer samt, hvordan man kan håndtere disse i analysen. Eksemplerne er overvejende hentet fra både daginstitutioner, skoler og klasserumsobservationer samt et enkelt studie om en sygeplejestuderendes læring i praktik. Bogen henvender sig til lærere og pædagoger med særlig interesse for observation og iagttagelse samt studerende og undervisere på lærer- og pædagogseminarier, pædagogiske diplomuddannelser samt sygeplejeskoler mv.

60 Om pædagogik og pædagogisk arbejde 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Erik Hygum, Søren Gytz Olesen Bogen er en omarbejdet udgave af tidligere Introduktion til pædagogisk teori og praksis med sigte mod den pædagogiske assistentuddannelse DKK Inkl. moms Ambitionen er fortsat at præsentere pædagogisk teori ud fra et individ-, institutions- og samfundsperspektiv, og at synliggøre og drøfte forskellige perspektiver på pædagogisk arbejde. Bogen introducerer væsentlige, pædagogiske tilgange samt psykologiske, sociologiske og antropologiske teorier om menneskers udvikling samt dannelse og læring. Endvidere berører bogen forholdet mellem menneske og samfund, samtidig med at den præsenterer metoder til at udforske og udvikle den pædagogisk praksis. Udgivelsen har til formål at vise, at (sam)arbejde med børn, unge og voksne i en professionel pædagogisk sammenhæng baserer sig på et solidt fundament af viden, færdigheder og kompetencer. Om pædagogik og pædagogisk arbejde henvender sig både til elever på den pædagogiske assistentuddannelse og til studerende på 1. år på pædagoguddannelsen eller interesserede, der har brug for et overblik over faget pædagogik eller sammenhængen mellem pædagogisk teori og pædagogisk praksis. Om pædagogisk teori og praksis 1. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Søren Gytz Olesen, Lars Wahlun Pedersen En introduktion til faget pædagogik, der giver grundig indføring i centrale problemstillinger inden for det pædagogiske felt DKK Inkl. moms Med afsæt i en gennemgang af børnehavens historie, tegner bogen et billede af pædagogikken både som fag og profession. Bogens formål er således at skabe en ramme omkring en forståelse af pædagogik som fag i en uddannelse, som et teoretisk fag, der kan studeres videnskabeligt, og endelig pædagogik som en praksis, nemlig det vi kalder opdragelse. Om pædagogisk teori og praksis henvender sig til studerende og lærere på især pædagoguddannelsen, men vil også være relevant for f.eks. læreruddannelsen, Den Pædagogiske Grunduddannelse samt professionelle i det pædagogiske erhverv.

61 OPHI-II. Et moho-undersøgelses- redskab 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Birgit Randløv Et undersøgelsesredskab, der bygger på Model of Human Occupation DKK Inkl. moms Dette tredelte undersøgelsesredskab indeholder: Et semi-struktureret interview som udforsker en klients aktivitetslivshistorie Vurderingsskemaer som giver et mål for klientens aktivitetsidentitet, aktivitetskompetence og aktivitetsrammernes indflydelse på klientens aktivitetsudøvelse. En narrativ livshistorie, der er konstrueret til at indfange fremtrædende kvalitative træk i en aktivitetslivshistorie. For at kunne bruge OPHI 2.1 effektivt skal ergoterapeuter have en tilbundsgående forståelse af dets formål, udvikling, teoretiske baggrund, indhold og mulige anvendelse. Denne manual diskuterer, hvordan OPHI 2.1 blev udviklet, beskriver instrumentets teoretiske fundament og giver detaljerede instruktioner for dets anvendelse. På sporet af den rummelige skole 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Bogen omhandler dannelsestænkningen i det moderne samfund, der betyder, at skolen i dag ændrer sig til den rummelige skole DKK Inkl. moms På sporet af den rummelige skole perspektiverer nogle af de pædagogiske og etiske udfordringer, som skolen står over for i den moderne forandringsproces, hvis den fortsat skal rumme alle elever uanset faglige og sociale forskelle. Det centrale i bogen er, at specialpædagogikken bliver set i samspil med skolens almenpædagogiske virksomhed. Det inviterer til at fokusere på pædagogikken og undervisningen, hvor dannelsestænkningen altid er til stede. Bogen henvender sig til lærerstuderende og lærere, der arbejder med samspillet mellem almen- og specialpædagogikken i skolen.

62 På vej til professionerne 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Søren Gytz Olesen, Gitte Sommer Harrits Hvilke unge rekrutteres til professionsuddannelserne? Hvor kommer de fra, hvilke ressourcer har de, og hvordan forholder de sig til den profession, de er i gang med at uddanne sig til? DKK Inkl. moms På vej til professionerne undersøger rekrutteringsmønstre og professionsidentitet i et kvantitativt, komparativtdesign, der omfatter både velfærdsprofessioner og andre (nye og gamle professioner. Bogen beskriver, hvordan de studerende på professionshøjskoler og universiteter adskiller sig fra hinanden på spørgsmål som social baggrund og kulturelle ressourcer. Plejefamilie - gaver og opgaver 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Niels Peter Rygård, Marianne Folden, Mette Larsen Udgivelsen kan bruges af plejeforældre og fagpersoner som et opslagsværk, hvor man kan hente viden om de forskellige former for plejeforhold, og blive klogere på hverdagens arbejde. Plejefamilie - gaver og opgaver - 3 måneder Plejefamilie - gaver og opgaver - 6 måneder Plejefamilie - gaver og opgaver - 1 år Plejefamilie - gaver og opgaver - 2 år Plejefamilie - gaver og opgaver - 3 år Plejefamilie - gaver og opgaver - 4 år DKK DKK DKK DKK DKK DKK Plejefamilier i Danmark udfører et fantastisk arbejde for en stor del af de udsatte børn og unge, der er anbragt udenfor hjemmet. De engagerer sig, og giver barnet den tryghed og støtte der skal til, for at det kan udvikle tryghed, selvværd, få en god skolegang og på sigt klare sig godt i livet. Samtidig kan det være en stor udfordring at blive plejefamilie: man fortsætter med at være en helt almindelig familie, og bliver pludselig også en offentlig familie, hvor lovgivning og samarbejde med forvaltning og forældre sætter rammerne. Udgivelsen kan bruges af plejeforældre som et opslagsværk, hvor man kan hente viden om de forskellige former for plejeforhold, og blive klogere på hverdagens arbejde. Med de mange bidrag fra erfarne forskere, praktikere og plejefamilier kan bogen læses af professionelle, forskere og lovgivere, samt anbragte børn og unge og deres forældre. Sproget er klart og enkelt. Vi håber, at vi med denne ibog har givet flere familier lyst til at blive plejefamilie, og at nuværende plejefamilier vil få glæde af de forskellige perspektiver på livet som plejefamilie. Både de mange gaver, man får som plejefamilie, når man tager et nyt barn ind i familien, og de mange opgaver, som følger med.

63 Plejefamilie - gaver og opgaver 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Niels Peter Rygård, Marianne Folden, Mette Larsen Bogen kan bruges af plejeforældre og fagpersoner som en opslagsbog, hvor man kan hente viden om de forskellige former for plejeforhold, og blive klogere på hverdagens arbejde DKK Inkl. moms Plejefamilier i Danmark udfører et fantastisk arbejde for en stor del af de udsatte børn og unge, der er anbragt udenfor hjemmet. De engagerer sig, og giver barnet dentryghed og støtte der skal til, for at det kan udvikle tryghed, selvværd, få en god skolegang og på sigt klare sig godt i livet. Samtidig kan det være en stor udfordring at blive plejefamilie: man fortsætter med at være en helt almindelig familie, og bliver pludselig også en offentlig familie, hvor lovgivning og samarbejde med forvaltning og forældre sætter rammerne. Bogen kan bruges af plejeforældre som en opslagsbog, hvor man kan hente viden om de forskellige former for plejeforhold, og blive klogere på hverdagens arbejde. Med de mange bidrag fra erfarne forskere, praktikere og plejefamilier kan bogen læses af professionelle, forskere og lovgivere, samt anbragte børn og unge og deres forældre. Sproget er klart og enkelt. Vi håber, at vi med denne bog har givet fl ere familier lyst til at blive plejefamilie, og at nuværende plejefamilier vil få glæde af de forskellige perspektiver på livet som plejefamilie. Både de mange gaver, man får som plejefamilie, når man tager et nyt barn ind i familien, og de mange opgaver, som følger med. Problemløsende inklusion 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Jenny Bohr Problemløsende inklusion anlægger et teoretisk perspektiv på, hvordan børn og unge med særlige udfordringer bedst hjælpes, og giver samtidig en lang række praktiske råd til at bringe disse teorier ind i en pædagogisk/lærerfaglig hverdag DKK Inkl. moms Et af bogens centrale omdrejningspunkter er nødvendigheden af at anskue hele gruppen/klassen, og ikke blot den enkelte som målet for den pædagogiske indsats. Problemløsende inklusion er konkret og anvendelsesorienteret, og bogen er udstyret med en pædagogisk værktøjskasse i den afsluttende del. Som supplement til værktøjskassen findes en række illustrationer, der viser konkrete eksempler på, hvordan mange af bogens ideer kan omsættes visuelt i det daglige arbejde med børn og unge. Eksempler, værktøjer og illustrationer er designet til at omhandle hele skole- og institutionsområdet. Bogen er skrevet på baggrund af mange års foredrag og rådgivningsforløb for professionelle. Den henvender sig til lærere, pædagoger og institutioner, som vil målrette deres indsats i forhold til inklusion af børn og unge med ADHD og andre kognitive forstyrrelser. Problemløsende inklusion kan læses selvstændigt eller i naturlig forlængelse af forfatterens tidligere bog Samarbejdsbaseret problemløsning (ViaSystime 2011).

64 Professioner under pres - status, viden og styring 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Søren Gytz Olesen, Martin Blok Johansen, Lars Thorup Larsen, Gitte Sommer Harrits, Jens Erik Kristensen Undersøger spørgsmålet om professionernes status og mulige statustab DKK Inkl. moms Professioner under pres indeholder både refleksioner over og analyser af status som selvstændigt fænomen, men også analyser af samspillet mellem en intensiveret politisk og administrativ styring samt de professionelle statuspositioner. Det centrale spørgsmål i bogen er, hvad der grundlæggende konstituerer den status, en profession i praksis kan gøre krav på, samt hvorvidt og hvorledes denne status udfordres gennem nye former for styring af den professionelle praksis. For at besvare dette spørgsmål kræves der både teorier om professioner og samtidig empiriske analyser på tværs af forskellige Professioner og institutionelle kontekster. Derfor rummer bogen en variation af bidrag lige fra rene teoretiske artikler om professioner til detaljerede empiriske studier af konkrete problemstillinger i den professionelle praksis. Bogens bidrag falder overordnet i to dele. Første del stiller skarpt på professionernes status, såvel generelt og teoretisk som for specifikke professioner. Et afgørende spørgsmål er her, hvilken rolle professionelle vidensformer spiller i den proces, hvorved en profession adskiller sig fra andre tilgrænsende faggrupper. Den anden del tager mere direkte fat i spørgsmålet om styring af professioner, herunder hvorledes professionel praksis udvikler sig i lyset af og i visse tilfælde i kontrast til nye statslige styringsformer.

65 Professionernes sociologi og vidensgrundlag 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Søren Gytz Olesen, Kirsten Beedholm, Karin Anna Petersen, Jette Steensen, Martin Blok Johansen, Katrin Hjort, Hans Jørgen Staugård, Anders Buch, Anne Marie Pahuus, John Benedicto Krejsler, Jens-Christian Smeby, Lars Thorup Larsen, Katja Brøgger Jensen, Gitte Sommer I takt med at den danske velfærdsmodel er under forandring, sættes også velfærdsstatens professionelle under et større pres. Denne antologi tematiserer den udvikling, professionerne gennemgår i forhold til velfærdsstatens udvikling DKK Inkl. moms I takt med ændringer i den danske velfærdsmodel, kommer også velfærdsstatens professionelle under større pres. Prestigen omkring professionerne er ikke længere given og vidensgrundlaget, som professionelle bygger deres autoritet og arbejde på, defineres ikke længere alene af de professionelle selv. Antologien tematiserer forandringer i professionernes rekruttering, status og identitet, herunder spørgsmål om professionernes muligheder for fortsat at spille en afgørende rolle i forhold til velfærdsstatens udvikling. Bogen henvender sig til forskere, undervisere og studerende ved universiteter og professionshøjskoler, politiske beslutningstagere og aktører i det professionelle felt. 355 sider hardcover Med bidrag af Martin Blok Johansen, Alexander von Oettingen, Anne Marie Pahuus & Cecilie Eriksen, Jens Christian Smeby & Lars Inge Terum, Tom Skauge, Harald Grimen & Anne Elizabeth Stie, Katrin Hjort, Lars Thorup Larsen, Hans Jørgen Staugård, Gitte Sommer Harrits, Søren Gytz Olesen, Jette Steensen, John Benedicto Krejsler, Kirsten Beedholm, Lene Storgaard Brok, Marie Østergaard Møller, Kaspar Villadsen, Anders Buch, John Gulløv og Andreas Rasch Christensen

66 Professionsdidaktik - et særligt anliggende for professionshøjskolerne? 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) VIA UC v/kirsten Beedholm Professionsdidaktik et særligt anliggende for professionshøjskolerne? tilbyder en række forskelligartede bud på, hvad professionsdidaktiske problemstillinger og spørgsmål kan være, og hvordan man kan arbejde med at undersøge eller udvikle disse DKK Inkl. moms Bogens artikler tage alle afsæt i konkrete cases inden for en bred vifte af professionshøjskolernes grunduddannelser i VIA University College. Artiklerne baserer sig dels på projekter, der målrettet undersøger effekter af forskellige typer af interventioner i relation til uddannelsesplanlægning eller undervisning; dels på undersøgelser af en professionel eller uddannelsesmæssig praksis med efterfølgende refleksioner over resultaternes betydning for uddannelse og undervisning. Med bidrag af: Kirsten Beedholm, Anne-Marie Skovsgaard Frederiksen, Birte Glinsvad, Charlotte Greve, Karen Marie Hedegaard, Jonna Jensen, Anne-Sofie Landbo, Karin Larsen, Margrethe Skovgaard Larsen, Lene Lerbech, Karin Lodberg, Karen Møller, Birgitte Lund Nielsen, Carsten Nielsen, Hanne Grethe Nielsen, Bente Rindsig, Maria Viftrup Schneider, Britta Stenholt, Erik Stærfeldt, Ruth Thygesen og Karsten Tuft. Professionsdidaktik - et særligt anliggende for professionshøjskolerne? 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) VIA UC v/kirsten Beedholm Beskrivelse er på vej. Professionsdidaktik - et særligt anliggende for professionshøjskolerne? - 4 år DKK Beskrivelse er på vej.

67 Projektorganiseret praktik i læreruddannelsen 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Andreas Rasch-Christensen En metodebog om projektorganiseret praktik, der viser, hvordan man integrerer linjefag med pædagogiske fag DKK Inkl. moms Bogen beskriver og diskuterer såvel rammer som indhold i arbejdet med treklangen i forhold til praktikperioderne, bacheloropgaven og læreruddannelsen i almindelighed. Projektorganiseret praktik i læreruddannelsen giver en række konkrete, didaktiske og praktiske anvisninger til arbejdet med praktik i læreruddannelsen. Bogen retter sig mod lærerstuderende og undervisere på læreruddannelsen samt praktikskoler, der gerne vil kvalificere praktikken som samarbejdsprojekt. Pædagogen som professionsbachelor 1. udgave, 2003 ISBN Forfatter(e) Ideen med antologien er at belyse den kommende fremtid for pædagogen og pædagogprofessionen ud fra forskellige synsvinkler DKK Inkl. moms Bogen præsenterer de tanker, som pædagoger gør sig i forbindelse med studiet til professionsbachelorgraden. Nogle glæder sig over studiet og andre kan være bekymret for fremtiden. For nogle er denne udvikling en logisk følge af, at der stilles større og større krav til professionen, hvorfor de faglige krav også må skærpes. Bogen henvender sig til alle, der interesserer sig for pædagoguddannelsen, og antologien vil med sin forfatterkreds komme til at stå som et markant tidsbillede af synspunkter på denne uddannelse.

68 Pædagogik - introduktion til pædagogens grundfaglighed 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e), Johannes Andersen, Erik Hygum, Søren Gytz Olesen, Niels Ejbye-Ernst, Benedicte Madsen, Anne Marie Villumsen, Jenny Bohr, Gert Vorre, David Thore Gravesen, Peter Østergaard Andersen, Charlotte Brønsted, Birthe Juhl Clausen, Jan Thorhauge Frederiksen, Ellen Ravn Habe En grundig og mangfoldig introduktion til centrale pædagogiske tematikker DKK Inkl. moms Udgivelsen henvender sig særligt til studerende på første studieår af pædagoguddannelsen grundfagligheden, men den kan bruges under hele uddannelsen. Bogen kan desuden fungere som opslagsværk og er generelt interessant for alle med bred interesse for pædagogik. Bogens 29 kapitler giver en grundig og mangfoldig introduktion til centrale pædagogiske tematikker og giver pædagogstuderende mulighed for at gå på opdagelse i de mange vigtige forhold og spændende spørgsmål, som udgør det pædagogiske arbejdsområde. Pædagoguddannelsen er konstrueret omkringen række kompetencemål, der igen er fordelt imellem en stribe vidensmål og dertil relaterede færdighedsmål. Denne udgivelse er komponeret omkring samtlige de kompetencemål, der gælder for grundfagligheden, og i de fleste tilfælde opererer udgivelsen med, at ét vidensmål med det relaterede færdighedsmål udgør ét kapitel. I nogle tilfælde har redaktører og forfattere dog fundet det naturligt at splitte videns/færdighedsmålene op i flere kapitler. Du kan se den eksakte fordeling af kapitler sammenholdt med vidensmål og færdighedsmål i kapiteloversigten og på den måde danne dig et klart overblik over, hvilke kapitler der retter sig imod hvilke vidensmål og færdighedsmål. Med denne udgivelse ved hånden kan du trygt gå i gang med dine studier, velvidende at samtlige kompetencemål og tilhørende vidensmål og færdighedsmål på hele 1. studieår er behandlet af en eller flere forfattere. Det store hold af forfattere, der bidrager til denne udgivelse, har alle fingeren på den pædagogiske puls. Nogle har deres daglige gang på landets pædagoguddannelser, hvor de underviser, udvikler og forsker, nogle er forskere på landets universiteter, og en håndfuld er konsulenter i forskellige pædagogiske sammenhænge. Du kan se en udførlig præsentation af alle 31 bidragende forfattere. Med udgivelsen får du et inspirerende, kvalificerende og diskuterende afsæt for dine studier på pædagoguddannelsen.

69 Pædagogik - introduktion til pædagogens grundfaglighed 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Johannes Andersen, Erik Hygum, Søren Gytz Olesen, Niels Ejbye- Ernst, Benedicte Madsen, Anne Marie Villumsen, Jenny Bohr, Gert Vorre, David Thore Gravesen, Peter Østergaard Andersen, Charlotte Brønsted, Birthe Juhl Clausen, Jan Thorhauge Frederiksen, Ellen Ravn Habek En grundig og mangfoldig introduktion til centrale pædagogiske tematikker. 29 kapitler Ca. 500 normalsider 55 opgaver 23 cases 12 primærtekster 26 eksempler 10 videofilm 100 illustrationer Pædagogik - introduktion til pædagogens grundfaglighed - 3 måneder Pædagogik - introduktion til pædagogens grundfaglighed - 6 måneder Pædagogik - introduktion til pædagogens grundfaglighed - 1 år Pædagogik - introduktion til pædagogens grundfaglighed - 2 år Pædagogik - introduktion til pædagogens grundfaglighed - 3 år Pædagogik - introduktion til pædagogens grundfaglighed - 4 år DKK DKK DKK DKK DKK DKK Udgivelsen henvender sig særligt til studerende på første studieår af pædagoguddannelsen grundfagligheden, men den kan bruges under hele uddannelsen. Bogen kan desuden fungere som opslagsværk og er generelt interessant for alle med bred interesse for pædagogik. Bogens 29 kapitler giver en grundig og mangfoldig introduktion til centrale pædagogiske tematikker og giver pædagogstuderende mulighed for at gå på opdagelse i de mange vigtige forhold og spændende spørgsmål, som udgør det pædagogiske arbejdsområde. Pædagoguddannelsen er konstrueret omkringen række kompetencemål, der igen er fordelt imellem en stribe vidensmål og dertil relaterede færdighedsmål. Denne udgivelse er komponeret omkring samtlige de kompetencemål, der gælder for grundfagligheden, og i de fleste tilfælde opererer udgivelsen med, at ét vidensmål med det relaterede færdighedsmål udgør ét kapitel. I nogle tilfælde har redaktører og forfattere dog fundet det naturligt at splitte videns/færdighedsmålene op i flere kapitler. Du kan se den eksakte fordeling af kapitler sammenholdt med vidensmål og færdighedsmål i kapiteloversigten og på den måde danne dig et klart overblik over, hvilke kapitler der retter sig imod hvilke vidensmål og færdighedsmål. Med denne udgivelse ved hånden kan du trygt gå i gang med dine studier, velvidende at samtlige kompetencemål og tilhørende vidensmål og færdighedsmål på hele 1. studieår er behandlet af en eller flere forfattere. Det store hold af forfattere, der bidrager til denne udgivelse, har alle fingeren på den pædagogiske puls. Nogle har deres daglige gang på landets pædagoguddannelser, hvor de underviser, udvikler og forsker, nogle er forskere på landets universiteter, og en håndfuld er konsulenter i forskellige pædagogiske sammenhænge. Du kan se en udførlig præsentation af alle 31 bidragende forfattere. Med udgivelsen får du et inspirerende, kvalificerende og diskuterende afsæt for dine studier på pædagoguddannelsen.

70 Pædagogik i dagtilbud 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Ulla Pedersen, Lars Wahlun Pedersen, Morten Anker Hansen, Niels Ejbye-Ernst, Bodil Klausen, Vibe Larsen, Martin Blok Johansen, Kirsten Elisa Petersen, Ayoe Quist Henkel, Anette Boye Koch, David Thore Gravesen, Dorte Stokholm, Hanne Hauer, Kirsten Krøigaard, Frants Ma Beskrivelse er på vej DKK Inkl. moms Beskrivelse er på vej. Pædagogik i dagtilbud. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Ulla Pedersen, Lars Wahlun Pedersen, Morten Anker Hansen, Niels Ejbye-Ernst, Bodil Klausen, Vibe Larsen, Martin Blok Johansen, Kirsten Elisa Petersen, Ayoe Quist Henkel, Anette Boye Koch, David Thore Gravesen, Dorte Stokholm, Hanne Hauer, Kirsten Krøigaard, Frants Ma Beskrivelse er på vej. Pædagogik i dagtilbud - 3 måneder Pædagogik i dagtilbud - 6 måneder Pædagogik i dagtilbud - 1 år Pædagogik i dagtilbud - 2 år Pædagogik i dagtilbud - 3 år Pædagogik i dagtilbud - 4 år DKK DKK DKK DKK DKK DKK Beskrivelse er på vej. Pædagogik i skole og fritid. udgave, 2016 ISBN Forfatter(e) Beskrivelse er på vej. Pædagogik i skole og fritid - 3 måneder Pædagogik i skole og fritid - 6 måneder Pædagogik i skole og fritid - 1 år Pædagogik i skole og fritid - 2 år Pædagogik i skole og fritid - 3 år Pædagogik i skole og fritid - 4 år DKK DKK DKK DKK DKK DKK Beskrivelse er på vej. Pædagogik i skole og fritid 1. udgave, 2016 ISBN Forfatter(e) Beskrivelse er på vej DKK Inkl. moms Beskrivelse er på vej.

71 Pædagogik i sociologisk perspektiv 2. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Søren Gytz Olesen, Peter Møller Pedersen, Stefan Hermann, Torben Næsby, Britta Nørgaard, Leif Hermann Antologien tager udgangspunkt i de klassiske pædagogiske teorier og inddrager den nyere pædagogiks sociale kontekst DKK Inkl. moms Denne antologi består af otte introducerende artikler om nogle af de sociologiske tænkere, det spiller en væsentlig rolle i den pædagogiske debat: Karl Marx og Friedrich Engles Émile Durkheim Michel Foucault Niklas Luhmann Pierre Bourdieu Jürgen Habermas Thomas Ziehe Anthony Giddens. Alle artikler er suppleret med litteraturlister med forslag til videre læsning. Pædagogik i sociologisk perspektiv henvender sig specielt til studerende på lærer- og pædagogseminarier.

72 Pædagogik, pædagogmedhjælpere og pædagoger 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Bent Olsen Bogen afdækker voksnes og især pædagogmedhjælpernes opdragelsespraksis af børn i daginstitutioner DKK Inkl. moms Hovedstrømningen i dansk daginstitutionsforskning har haft sin opmærksomhed på barndomskulturer og på børns sociale liv med hinanden og med voksne. Det er imidlertid et fåtal af studier, der som dette undersøger pædagogernes og pædagogmedhjælpernes praktiske virksomhed. Studiets sociologiske arbejdsmåde og de centrale teoridannelser stammer fra et udvalg af den franske sociolog Pierre Bourdieus forskningsarbejde og teoridannelse. Projektets empiriske arbejde ligger i forlængelse heraf og er et observationsstudie med fokus på fire pædagogmedhjælpere. Hertil kommer analyser af registerdata, data om pædagoger og pædagogmedhjælperes sociale baggrund, samt informantinterviews og diskursanalyser af institutionernes egen tekstproduktion. Pædagogik, pædagogmedhjælpere og pædagoger henvender sig til videregående uddannelser på professionsområdet. Pædagogiske praktikker 1. udgave, 2000 ISBN Forfatter(e) Søren Gytz Olesen Bogen forholder sig til pædagogik, læring, opdragelse og socialisation i forhold til sociale praktikker DKK Inkl. moms Pædagogiske praktikker afstår fra at tilbyde løsninger eller måder at gøre ting bedre på. Bogen bygger på teser ud fra den opfattelse, at det bedste træk mod normative praksisteorier og tomme paroler er en insisteren på at beskrive, hvad der sker i det pædagogiske felt og forsøge at forstå hvorfor. Pædagogiske praktikker henvender sig til pædagogiske uddannelser inden for professionsområdet.

73 Redskabsgymnastik (Bog + ibog) 2. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Henrik Taarsted Jørgensen En udgivelse til idrætslærere, studerende og andre, der arbejder med spring- og redskabsgymnastik og fx parkour. (Bog + ibog) Ved køb af denne bog leveres der også adgang til den tilhørende ibog DKK Inkl. moms Den teoretiske del i Redskabsgymnastik tager i stort omfang udgangspunkt i nyere forskning vedrørende undervisning og begreber som klasseledelse og motivation. Den giver indsigt i relevante teorier og bidrager med ideer til organisering, differentiering og progression, ligesom den relaterer til relevante trin- og slutmål. En lang række redskabsgymnastiske færdigheder (fx baglæns rulle, håndstand og forlæns salto) bliver beskrevet og vist i forhold til den tekniske udførelse. Det demonstreres, hvordan der kan udøves modtagning, og hvordan færdighederne kan udvikles og indgå i sammensætninger og koreografier. I 2.-udgaven er der foretaget justeringer og tilføjelser i en del afsnit. Særligt kapitlerne om Læring, Undervisning og Parkour er omstruktureret og ændret med tilføjelser af helt nye afsnit. Redskabsgymnastik ibog. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Henrik Taarsted Jørgensen Et digitalt læremiddel til idrætslærere, studerende og andre, der arbejder med spring- og redskabsgymnastik og med parkour, bygget op omkring 175 videoklip med spring, øvelser, lege og meget mere. 29 videoklip med forslag til basisøvelser og lege 93 videoklip af forskellige færdigheder 40 videoklip med parkour 223 sider Redskabsgymnastik ibog - 4 år DKK Den teoretiske del i Redskabsgymnastik ibog tager i stort omfang udgangspunkt i nyere forskning vedrørende undervisning og begreber som klasseledelse og motivation. Den giver indsigt i relevante teorier og bidrager med ideer til organisering, differentiering og progression, ligesom den relaterer til relevante trin- og slutmål. En lang række redskabsgymnastiske færdigheder (fx baglæns rulle, håndstand og forlæns salto) bliver beskrevet og vist i forhold til den tekniske udførelse. Det demonstreres, hvordan der kan udøves modtagning, og hvordan færdighederne kan udvikles og indgå i sammensætninger og koreografier. Denne ibog inddrager som noget nyt parkour, en forholdsvis ny bevægelseskultur, og giver forslag til, hvordan man kan arbejde med flow, intensitet og kreativitet i parkour-undervisningen.

74 Reduktion - Respekt - Resultat 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Hans Jakob Walhovd Bogen arbejder struktureret med at forberede og gennemføre en reduktion af medarbejderstaben og med at få resten af virksomheden bragt sikkert videre på den anden side DKK Inkl. moms De klassiske discipliner inden for HR handler om at tiltrække, rekruttere, fastholde, udvikle og afvikle medarbejdere i virksomheden. En af disse discipliner skiller sig ud. For hvor det er positivt at finde, ansætte, fastholde og udvikle medarbejdere, er det negativt at skulle afskedige medarbejdere. Ikke bare er det ubehageligt. Det er også den måske vigtigste disciplin, du som leder skal kunne beherske. Dels er det vigtigt, at afskedigelserne foretages med udgangspunkt i virksomhedens strategi og ikke bare fordi et regneark dikterer det. Dels er der faldgruber i fyringsprocessen, som helst skal undgås. Endelig handler det om at forstå de menneskelige aspekter på alle niveauer i relation til de medarbejdere, som mister deres job, dem, der bliver tilbage og i forhold til dig selv. Denne bog er skrevet til dig, der har et større eller mindre ledelsesansvar. Bogen arbejder struktureret med at forberede og gennemføre en reduktion af medarbejderstaben og med at få resten af virksomheden bragt sikkert videre på den anden side af den krise, som har gjort det nødvendigt at skære ned. Reduktion Respekt Resultat tager udgangspunkt i, at man selv i en situation, hvor man er nødt til at påtvinge andre mennesker noget ubehageligt godt kan bevare respekten mellem mennesker. Det leder i sidste ende til de bedste resultater for alle involverede parter. Rekuttering og reproduktion 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Søren Gytz Olesen Ph.d.-afhandlingen belyser de vilkår og muligheder, som opstår i tilknytning til valg af uddannelse DKK Inkl. moms Ph.d.-afhandlingen vedrører rekruttering til uddannelse analyseret både ud fra aktørens og det reproduktive felts perspektiv: Dvs. den enkeltes oplevelse af et personligt valg såvel som den sociale slægts- og livshistorie, der former den enkelte aktør. Rekruttering og reproduktion beskriver pædagoguddannelsens reproduktive og dominerede funktion: Uddannelsen kan alene henvise til en feminin omsorgshabitus, og i uddannelsessammenhæng er den placeret mellem en håndværksmæssig og teoretisk disciplin. Pædagoguddannelsen er således adskilt fra sin profession, fra sit håndværk, fra et teoretisk vidensindhold og fra en grundlæggende refleksiv diskussion af sig selv.

75 Relationer og anerkendelse. Specialpædagogisk værktøjskasse for lærere og pædagoger 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Flemming Platz En grundlæggende indføring i de pædagogiske udfordringer, som arbejdet med specialundervisning af børn med særlige behov er forbundet med DKK Inkl. moms Denne bog tager afsæt i de daglige udfordringer og problemer i en dansk specialklasse. Udgangspunktet for bogen er derfor børn, der er ukoncentrerede, motorisk urolige og verbalt og fysisk udadreagerende. Mange af børnene er også fagligt og socialt belastede og har haft mange nederlag. Relationer og anerkendelse etablerer en grundlæggende forståelse for disse børn, og gennem indsigt i børnenes situation præsenterer bogen pædagogiske redskaber til såvel faglig som personlig udvikling i arbejdet med børn med særlige behov, både i specialklasser og almindelige klasser. Bogen er baseret på en række kvalitative interviews med erfarne lærere og pædagoger. Den henvender sig til folkeskolelærere, pædagoger og til studerende på diplom- og masteruddannelser inden for det pædagogiske fagområde. Salg i serviceorganisationer 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Per Rasmussen, Jesper Mark Mathiassen, Peter Erkmann Salg og service betragtes i mange virksomheder som to separate discipliner. Denne bog forsøger at kombinere service med en salgsindsats. Bogen giver en række praktiske anvisninger, øvelser og værktøjer til hvordan servicesamtalen kan føre til et mersalg DKK Inkl. moms Det kræver store investeringer i markedsføring, at få en kunde til at henvende sig og herefter kræver det en god salgsindsats, at få solgt sit produkt. Men mange kunder kontakter selv virksomheden i forbindelse med deres efterspørgsel af service helt uden at virksomhederne markedsfører sig. Servicemedarbejderen har dermed en central rolle i kontakten til kunden - og virksomheden en oplagt mulighed for salg uden omkostningstung markedsføring. Som servicemedarbejder betragter man sig sjældent som sælger. Man ekspederer, servicerer og giver råd. Men allerede i servicesamtalen, har man sat en række mekanismer i gang, der potentielt kan føre til et salg. Det er disse mekanismer, og hvordan de kan anvendes effektivt, der er denne bogs fokus. Salg i serviceorganisationer henvender sig til medarbejdere, ledere, instruktører og andre interessenter, der til dagligt befinder sig i den mentale zone mellem service og salg. Bogen er praksisorienteret opbygget i et samspil mellem teori, praksis, eksempler og opgaver, og indeholder desuden en hel række konkrete redskaber til at tackle udfordringerne ved salg i serviceorganisationer. Til bogen hører tre appendiks, som henvender sig specielt til leder og salgstræner. Download de tre appendiks.

76 Samarbejdsbaseret problemløsning 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Jenny Bohr En metodisk tilgang i omgangen med mennesker, der har svært ved at håndtere deres frustrationer på en hensigtsmæssig måde DKK Inkl. moms Samarbejdsbaseret Problemløsning henvender sig til dig, der beskæftiger dig med unge og voksne, med eller uden diagnoser, der har svært ved at håndtere deres frustrationer på en hensigtsmæssig måde. Baseret på grundtanken, at mennesker gør det godt hvis de kan, giver bogen dig en sammenhængende forståelse for disse mennesker, og med denne forståelse, konkrete handlemuligheder i samarbejdet med dem. Bogen giver også gode råd i forhold til mange af de problemer, du kan støde på, både i undervisnings, fritids og arbejdssammenhæng. Samarbejdsorienteret problemløsning tager sit udspring i en dansk kontekst og forfatterens egne erfaringer i arbejdet med en bred vifte af børn, unge og voksne med adfærdsmæssige udfordringer. På grund af sin praksisnære tilgang vil også pårørende til disse mennesker have udbytte af at læse denne meget konkrete brugsbog På forfatterens hjemmeside kan du læse mere om tilgangen: Problemløsende Samarbejde - Mennesker gør det godt hvis de kan Samfundsfag i skolen. En undersøgelse af samfundsfag med fokus på demokratisk dannelse 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Katrine Sørensen, Thomas Rørholm Poulsen, Leif Brondbjerg, Carsten Linding Jakobsen, Jan Kromand Johansen Forfatterne forsøger med denne bog at tegne et aktuelt billede af, hvad der sker i samfundsfag i skolen og hvad der har betydning for elevernes demokratiske dannelse DKK Inkl. moms Bogen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse med 1566 elever og 127 lærere fra 94 skoler. Bogen ser bl.a. på elevernes kundskaber og færdigheder, holdninger, undervisning i og med demokrati, anvendte arbejdsformer og indhold. Endvidere belyses samfundsfagslærernes arbejde med, og forståelse af faget. Her viser det sig blandt andet, at elevernes kulturelle kapital, engagement, og et anerkendende demokratisk klassemiljø har stor betydning for deres faglige resultater og den demokratiske dannelse. Bogen søger tillige at afdække, hvilke udfordringer faget står overfor nu og i fremtiden. Download spørgeskemaundersøgelse her.

77 Seniorpsykologi - Introduktion til seniorpsykologiens teori og anvendelse 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Poul Røpke Leverer et teoretisk og praktisk fundament for en bedre forståelse af den hurtigst voksende befolkningsgruppe, nemlig mænd og kvinder +60 år. Seniorpsykologi - Introduktion til seniorpsykologiens teori og anvendelse - 3 måneder Seniorpsykologi - Introduktion til seniorpsykologiens teori og anvendelse - 6 måneder Seniorpsykologi - Introduktion til seniorpsykologiens teori og anvendelse - 1 år Seniorpsykologi - Introduktion til seniorpsykologiens teori og anvendelse - 2 år Seniorpsykologi - Introduktion til seniorpsykologiens teori og anvendelse - 3 år Seniorpsykologi - Introduktion til seniorpsykologiens teori og anvendelse - 4 år DKK DKK DKK DKK DKK DKK Seniorpsykologi henvender sig især til professionshøjskolernes faggrupper på grunduddannelsen og de videregående uddannelser. Dvs. især til pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker, SOSU-assistenter, ergoterapeuter og fysioterapeuter samt andre med professionel kontakt til ældre borgere. Det er formålet med bogen at levere et teoretisk og praktisk fundament for en bedre forståelse af den hurtigst voksende befolkningsgruppe, nemlig mænd og kvinder +60 år. Bogen indledes med en præcisering af denne demografiske gruppe og de benævnelser, som anvendes om disse borgere. Dernæst følger en grundlæggende almen indføring i hjernens anatomi og funktioner samt en perspektivering af "seniorhjernen" i forhold hertil. Bogen fortsætter med at anvise en række løsningsmuligheder, som fagpersoner kan anvende i forbindelse med arbejdet med seniorer: Hvordan er det bedst at kommunikere med seniorerne? Og der følges op med konkrete forslag til træning af kognitive funktioner samt en specifik coaching model til at hjælpe seniorerne med at få sammenhæng i opfattelsen af deres tilværelse ved hjælp af emotionel coaching. Coaching-modellen er illustreret med en komplet kommenteret udskrift af en individuel rekonstruktion af en seniormands livsbegivenheder.

78 Seniorpsykologi - Introduktion til seniorpsykologiens teori og anvendelse 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Levere et teoretisk og praktisk fundament for en bedre forståelse af den hurtigst voksende befolkningsgruppe, nemlig mænd og kvinder +60 år DKK Inkl. moms Seniorpsykologi henvender sig især til professionshøjskolernes faggrupper på grunduddannelsen og de videregående uddannelser. Dvs. især til pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker, SOSU-assistenter, ergoterapeuter og fysioterapeuter samt andre med professionel kontakt til ældre borgere. Det er formålet med bogen at levere et teoretisk og praktisk fundament for en bedre forståelse af den hurtigst voksende befolkningsgruppe, nemlig mænd og kvinder +60 år. Bogen indledes med en præcisering af denne demografiske gruppe og de benævnelser, som anvendes om disse borgere. Dernæst følger en grundlæggende almen indføring i hjernens anatomi og funktioner samt en perspektivering af "seniorhjernen" i forhold hertil. Bogen fortsætter med at anvise en række løsningsmuligheder, som fagpersoner kan anvende i forbindelse med arbejdet med seniorer: Hvordan er det bedst at kommunikere med seniorerne? Og der følges op med konkrete forslag til træning af kognitive funktioner samt en specifik coaching model til at hjælpe seniorerne med at få sammenhæng i opfattelsen af deres tilværelse ved hjælp af emotionel coaching. Coaching-modellen er illustreret med en komplet kommenteret udskrift af en individuel rekonstruktion af en seniormands livsbegivenheder.

79 Skole-hjem samarbejde i den flerkulturelle skole 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Laid Bouakaz Det er af afgørende betydning at lærerne i den flerkulturelle skole erhverver sig større indsigt i forældrenes engagement, liv og kamp uden for skolen. Skole-hjem samarbejdet i den flerkulturelle skole giver et enestående indblik i de problemstillinger, synspunkter og spørgsmål, som forældre med minoritetsbaggrund kan have i relation til skolen DKK Inkl. moms Skole-hjem samarbejdet er helt centralt i skolen. Efterhånden som elevernes baggrund er blevet mere heterogen, bliver samarbejdet ofte vanskeliggjort, fordi parterne har for lidt kendskab til hinanden. Laid Bouakaz er selv indvandret fra Algeriet og med denne bog kvalificerer han diskussionen, idet han kombinerer et forskningsperspektiv med egne erfaringer fra flere kulturer. I bogen diskuterer Bouakaz blandt andet følgende spørgsmål: Har skolen en plan og strategi for skole-hjem samarbejdet? Er skolen reelt indstillet på at samarbejde og lytte til forældrene? Hvad ved forældrene egentlig om skolen og uddannelsessystemet? Hvad ved lærerne egentlig om forældrenes liv, engagement og arbejde uden for skolen? Arbejder skolen bevidst med lærernes fordomme i relation til børn og forældre? Hvordan kan forældre og lærere samarbejde om at få eleverne til at føle et fællesskab, som får alle til at samarbejde ud fra en fælles vision? Skole-hjem samarbejdet i den flerkulturelle skole giver et enestående indblik i de problemstillinger, synspunkter og spørgsmål, som forældre med minoritetsbaggrund kan have i relation til skolen. Hvis samarbejdet mellem skole og hjem skal lykkes, er det af afgørende betydning at lærerne erhverver sig større indsigt i forældrenes engagement, liv og kamp uden for skolen. Denne bog er et vigtigt bidrag til dette. Bogen bygger på resultater fra et aktionsforskningsprojekt med fokus på udvikling af skole-hjem samarbejde på en flerkulturel skole i Malmö. Bogen henvender sig til alle med interesse for integration og skolespørgsmål og kan varmt anbefales til brug i såvel lærer- som pædagoguddannelsen. Slåskultur 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Michael Blume Beskrivelse er på vej. Slåskultur - 4 år DKK Beskrivelse er på vej.

80 Social Innovation - et strategisk værktøj der skaber forandring i praksis 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Peter Lustrup, Dorthe Junge Denne bog er et værktøj til frontmedarbejderne i velfærdssektoren. Pædagoger, sygeplejersker, lærere, socialrådgivere, fysioterapeuter og de mange andre professionsgrupper, som tydeligst oplever behovet for at skabe forandring og forbedring DKK Inkl. moms Frontmedarbejderne velfærdssektoren udsættes for stadigt stigende krav. Sygeplejersker, pædagoger og lærere presses konstant i den professionelle opgaveløsning - både på tid og kvalitet. Det synes samtidig nyttesløst fortsat at prøve at løse problemerne med den samme tankegang og de værktøjer, der har skabt dem. Bogen her er et bud på en ny tankegang og nye værktøjer til håndtering af velfærdsopgaverne gennem social innovation både på et strategisk niveau og i en praktisk hverdag. Sociale netværkssider - som tekst og kontekst 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Anne Petersen, Raffaele Brahe Orlandi, Erika Zimmer Brandt, Malene Charlotte Larsen, Jette Kofoed, Henny Stouby, Kirsten Lund Antologien samler relevant forskning om børn og unges brug af sociale netværkssider og giver bud på en række analytiske tilgange for studerende, der selv ønsker at studere feltet DKK Inkl. moms Danske børn og unge er tidlige og flittige brugere af online sociale netværk som Facebook. De sampler og remixer tekster og billeder, deler indsigt i hinandens on- og offline liv, de konstruerer identitet, praktiserer venskab og deler viden. Disse nye rammer for identitetsdannelse, socialitet og vidensudveksling udfordrer skole og daginstitutioner. Antologien samler relevant forskning om børn og unges brug af sociale netværkssider, angiver mulige analytiske tilgange for studerende, der selv ønsker at undersøge fænomenet og skitserer pædagogiske handlemuligheder i forhold til feltet. Bogen egner sig til undervisningsmæssig brug fx på lærer-og pædagoguddannelserne, men vil være relevant for alle, som ønsker at optimere deres viden om børn og unges brug af sociale netværkssider.

81 Solen er så rød, mor - CD 1. udgave, 2001 ISBN Forfatter(e) CD'en er beregnet til forskellige hvile- og afslapningsstunder til barnet DKK Inkl. moms Nogle gange går det stærkt - også for børn. Ind imellem har vi alle brug for at få tankerne til at falde til ro, få pulsen ned og vende blikket indad til stille eftertænksomhed. Solen er så rød, mor er en bearbejdelse af gamle danske børnesange. I et svævende og beroligende lydunivers møder lytteren en række kendte og elskede sange i nye, instrumentale fortolkninger. Sangene appellerer til at finde tiden og roen frem - at skabe et åndehul i en hektisk hverdag. Brug CD'en som en kærkommen anledning til et dejligt samvær med børnene. Sprog på spil. At sætte viden om sprog i spil i profession og uddannelse 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Line Ryberg Ingerslev I denne antologi sættes der fokus på pædagogiske sammenhænge, hvor der er sprog på spil: I spisesituationen i børnehaven, når der læses skønlitteratur i 7. klasse, i lektiecaféen, når der står læsebånd på skoleskemaet eller i læreruddannelsens danskfag DKK Inkl. moms Bogen formidler erfaringer og overvejelser fra en række forsknings -og udviklingsprojekter, der har sprog som omdrejningspunkt. Bogen henvender sig til alle med en professionel interesse i sprog, læsning og læring, herunder undervisere i sprog i professionsuddannelserne, lærerog pædagogstuderende, praktiserende lærere og pædagoger i forskellige funktioner og konsulenter og vejledere, der beskæftiger sig med sprog og læsning.

82 Sprogtilegnelse. udgave, ISBN Forfatter(e) Rene Deleuran Denne ibog præsenterer fire grundlæggende perspektiver på børns sprogtilegnelse. Perspektiverne præsenteres praksisnært, blandt andet med videoeksempler fra danske daginstitutioner. Sprogtilegnelse - 3 måneder Sprogtilegnelse - 6 måneder Sprogtilegnelse - 1 år Sprogtilegnelse - 2 år Sprogtilegnelse - 3 år Sprogtilegnelse - 4 år DKK DKK DKK DKK DKK DKK Sprogtilegnelse er en webbaseret interaktivt læringsmateriale med masser af videoeksempler som understøtter teksten. Udgivelsen præsenterer fire teoretiske perspektiver på, hvordan børn tilegner sig sprog. De fire teoretiske perspektiver kombineres med en række konkrete og praktiske forhold omkring sprogtilegnelsen i daginstitutioner. Udgivelsen inddrager: sprogvurdering målrettet sprogstimulering det sproglige miljø, der omgiver børnene. Derudover inddrager udgivelsen den nyeste danske forskning i sprogtilegnelse, suppleret med international forskning med relevans for danske forhold. Alle disse områder illustreres med og diskuteres på baggrund af videooptagelser af børns og pædagogers sprog i daginstitutioner. Materialets form gør det muligt for læseren selv at styre sin læsning. Du får uddybninger i kontekst, når du ønsker det, du kan hoppe direkte til det, der er relevant for dig og du kan finde ny inspiration og viden undervejs.

83 Statistikhåndbogen Med vejledninger til TI-89 og Excel udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Xenia Brun Hansen Denne værktøjsbog hjælper dig til bevare overblikket over statistikfagets grundbegreber, udtryk og modeller. Bogen giver hele vejen igennem trinfor-trin eksempler og vejledning til, hvordan du løser de opgaver, du bliver stillet DKK Inkl. moms Denne bog er skrevet til alle, der i frustration har revet sig i håret over faget Statistik. De bagvedliggende teoretiske og matematiske forklaringer er minimeret, og bogen er derfor en værktøjsbog, som hjælper dig til bevare overblikket over fagets begreber, udtryk og modeller. Hvert kapitel afsluttes med opgaver med tilhørende løsninger. Bogen giver hele vejen igennem trin-for-trin eksempler og vejledning til, hvordan du kan løse opgaverne ved hjælp af statistiske opslagsværker, TI- 89 lommeregneren og Excel Bogen dækker: Beskrivende statistik Sandsynlighedsteori Sandsynlighedsfordelinger Hypotesetestning Variansanalyse Regressionsanalyse Stikprøveudvælgelse Statistikhåndbogen henvender sig dig der er studerende på en videregående uddannelse, hvor statistik indgår i fagsammensætningen. Især studerende på markedsføringsøkonom, finansøkonom, HA, HD, statskundskab og økonomi vil have glæde af bogen.

84 Statistikhåndbogen. Med vejledninger til TI-89 og Excel udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Denne værktøjsbog hjælper dig til bevare overblikket over statistikfagets grundbegreber, udtryk og modeller. Bogen giver hele vejen igennem trinfor-trin eksempler og vejledning til, hvordan du løser de opgaver, du bliver stillet. Statistikhåndbogen. Med vejledninger til TI-89 og Excel år DKK Denne bog er skrevet til alle, der i frustration har revet sig i håret over faget Statistik. De bagvedliggende teoretiske og matematiske forklaringer er minimeret, og bogen er derfor en værktøjsbog, som hjælper dig til bevare overblikket over fagets begreber, udtryk og modeller. Hvert kapitel afsluttes med opgaver med tilhørende løsninger. Bogen giver hele vejen igennem trin-for-trin eksempler og vejledning til, hvordan du kan løse opgaverne ved hjælp af statistiske opslagsværker, TI- 89 lommeregneren og Excel Bogen dækker: Beskrivende statistik Sandsynlighedsteori Sandsynlighedsfordelinger Hypotesetestning Variansanalyse Regressionsanalyse Stikprøveudvælgelse Statistikhåndbogen henvender sig dig der er studerende på en videregående uddannelse, hvor statistik indgår i fagsammensætningen. Især studerende på markedsføringsøkonom, finansøkonom, HA, HD, statskundskab og økonomi vil have glæde af bogen. Stiltiende fortællinger 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Afhandlingen baserer sig på et etnografisk studie af livet med kronisk sygdom i Danmark. Den fokuserer på, hvem mennesker med en kronisk sygdom har mulighed for at være DKK Inkl. moms Afhandlingen argumenterer dels for, at kronisk sygdom ikke kun er udtryk for afvigelse, uorden og biografisk brud men også kan forstås som grundvilkår og rutine, der hører med til livet. Stiltiende fortællinger viser, at anerkendelse af kronisk sygdom ofte medfører mangel på anerkendelse af at være et almindeligt, værdigt menneske. Afhandlingen henvender sig hovedsageligt til det sundhedsfaglige område inden for professionsuddannelserne.

85 Studieaktivitetsmodellen - erfaringer og refleksioner 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Beskrivelse er på vej DKK Inkl. moms I denne bog formidles erfaringer og refleksioner med anvendelsen af studieaktivitetsmodellen i praksis. Forskellige udfordringer og muligheder belyses, og der gives gode råd til arbejdet med studieaktiviteter i studieaktivitetsmodellens fire kvadranter set i et helhedsperspektiv. Bogen baserer sig på et følgeforskningsprojekt med syv udviklingsprojekter i hhv. lærer-, pædagog-, socialrådgiver- og administrationsbacheloruddannelsen i VIA Pædagogik og Samfund. Projekterne er gennemført i , og der er løbende indsamlet data gennem observationsstudier samt interviews med studerende og undervisere. Erfaringerne fra projekterne er analyseret og perspektiveret med reference til relevant uddannelsesforskning og didaktisk teori. Bogen kan anvendes som led i refleksion, dialog og videreudvikling af undervisnings- og studieaktiviteter i professionsuddannelserne - med det væsentlige mål for øje at kvalificere studerendes udvikling af studie- og professionskompetencer. Den kan læses i sin helhed eller de enkelte kapitler kan læses separat. Inhold: Forord Studieaktivitetsmodellen baggrund og begrundelser Den empiriske uddannelsesvidenskab og kvalitet i studieaktivitet Den fælles analytiske ramme Viden, roller og selvopfattelser i forandring Rammesætning af studieaktiviteter på rejse mellem rammesætning og det dynamisk konstruerede arbejdsfællesskab Feedback evalueringskultur og motivation I-læringsplatform didaktiske muligheder og udfordringer Studiegruppens betydning læring i fællesskab Studenterinitering og samskabelse engagement og ejerskab der smitter Det pædagogiske paradoks didaktiske udfordringer og dilemmaer i implementeringen af studieaktivitetsmodellen

86 Studieaktivitetsmodellen - erfaringer og refleksioner 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Beskrivelse er på vej. Studieaktivitetsmodellen - erfaringer og refleksioner - 3 måneder Studieaktivitetsmodellen - erfaringer og refleksioner - 6 måneder Studieaktivitetsmodellen - erfaringer og refleksioner - 1 år Studieaktivitetsmodellen - erfaringer og refleksioner - 2 år Studieaktivitetsmodellen - erfaringer og refleksioner - 3 år Studieaktivitetsmodellen - erfaringer og refleksioner - 4 år DKK DKK DKK DKK DKK DKK I denne bog formidles erfaringer og refleksioner med anvendelsen af studieaktivitetsmodellen i praksis. Forskellige udfordringer og muligheder belyses, og der gives gode råd til arbejdet med studieaktiviteter i studieaktivitetsmodellens fire kvadranter set i et helhedsperspektiv. Bogen baserer sig på et følgeforskningsprojekt med syv udviklingsprojekter i hhv. lærer-, pædagog-, socialrådgiver- og administrationsbacheloruddannelsen i VIA Pædagogik og Samfund. Projekterne er gennemført i , og der er løbende indsamlet data gennem observationsstudier samt interviews med studerende og undervisere. Erfaringerne fra projekterne er analyseret og perspektiveret med reference til relevant uddannelsesforskning og didaktisk teori. Bogen kan anvendes som led i refleksion, dialog og videreudvikling af undervisnings- og studieaktiviteter i professionsuddannelserne - med det væsentlige mål for øje at kvalificere studerendes udvikling af studie- og professionskompetencer. Den kan læses i sin helhed eller de enkelte kapitler kan læses separat. Inhold: Forord Studieaktivitetsmodellen baggrund og begrundelser Den empiriske uddannelsesvidenskab og kvalitet i studieaktivitet Den fælles analytiske ramme Viden, roller og selvopfattelser i forandring Rammesætning af studieaktiviteter på rejse mellem rammesætning og det dynamisk konstruerede arbejdsfællesskab Feedback evalueringskultur og motivation I-læringsplatform didaktiske muligheder og udfordringer Studiegruppens betydning læring i fællesskab Studenterinitering og samskabelse engagement og ejerskab der smitter Det pædagogiske paradoks didaktiske udfordringer og dilemmaer i implementeringen af studieaktivitetsmodellen

Aktiv - ikke kun for sjov. 1. udgave, 2014

Aktiv - ikke kun for sjov. 1. udgave, 2014 Lærerfagligt Aktiv - ikke kun for sjov. ISBN 13 9788792711953 Forfatter(e) Sidsel Paulin Beske, Thomas Risager, Rasmus Krüger, Mathilde Rothaus Schmidt Sætter fokus på ''aktiv læring''. 350 konkrete læringsaktiviteter.

Læs mere

Afstemte identiteter gennem fælles opgaver 1. udgave, 2007

Afstemte identiteter gennem fælles opgaver 1. udgave, 2007 Pædagogik Afstemte identiteter gennem fælles opgaver 1. udgave, 2007 ISBN 13 9788791562143 Forfatter(e) Bogen handler om pædagogisk ledelse af læreruddannelsens hovedopgave - herunder det professionsrettede

Læs mere

Afstemte identiteter gennem fælles opgaver 1. udgave, 2007

Afstemte identiteter gennem fælles opgaver 1. udgave, 2007 Lærerfagligt Afstemte identiteter gennem fælles opgaver 1. udgave, 2007 ISBN 13 9788791562143 Forfatter(e) Bogen handler om pædagogisk ledelse af læreruddannelsens hovedopgave - herunder det professionsrettede

Læs mere

Afstemte identiteter gennem fælles opgaver 1. udgave, 2007

Afstemte identiteter gennem fælles opgaver 1. udgave, 2007 Professionsområdet Afstemte identiteter gennem fælles opgaver 1. udgave, 2007 ISBN 13 9788791562143 Forfatter(e) Bogen handler om pædagogisk ledelse af læreruddannelsens hovedopgave - herunder det professionsrettede

Læs mere

1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen

1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen Indhold Forord 7 1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen Baggrund og begreber 11 Afklaring af begreber 13 Eksklusionsmekanismer

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

Hurt igt overblik Følger læreplanen og indeholder en gennemgang af afsætningsfagets kernestofområder.

Hurt igt overblik Følger læreplanen og indeholder en gennemgang af afsætningsfagets kernestofområder. Afsætning Afsætning 1 1. udgave, 2010 ISBN 13 9788761627940 Forfatter(e) Morten Haase, René Mortensen, Michael Bregendahl, Jan Halberg Madsen Følger læreplanen og indeholder en gennemgang af afsætningsfagets

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende 2015 Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende Daginstitution Dagnæs Vision I Daginstitution Dagnæs udvikler det enkelte individ selvværd, livsglæde og handlekraft. Med anerkendende kommunikation

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Pædagogisk diplomuddannelse 19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Mål for læringsudbytte skal opnå professionsrettet viden, færdigheder og kompetencer, som sigter på at varetage pædagogiske opgaver med medier

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Leder: Jørgen Madsen Institutionsbeskrivelse: Vi er en spændende, aldersintegreret

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Udvikling af digital kultur

Udvikling af digital kultur Udvikling af digital kultur Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein Gripsrud 2005) Det er vigtigt

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer.

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer. Kulturforståelse Det kulturelle møde 1. udgave, 2005 ISBN 13 9788761611178 Forfatter(e) Georg Bank-Mikkelsen, Anne Skaarup Rasmussen En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Aktionslæring VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3. www.læringsspor.dk

Aktionslæring VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3. www.læringsspor.dk VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3 Aktionslæring Hvad er aktionslæring? Som fagprofessionelle besidder I en stor viden og kompetence til at løse de opgaver, I står over for. Ofte er en væsentlig del af den

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Uddannelsesplan For 1. praktikperiode i Kulturbørnehuset Nordstjernen

Uddannelsesplan For 1. praktikperiode i Kulturbørnehuset Nordstjernen Uddannelsesplan For 1. praktikperiode i Kulturbørnehuset Nordstjernen Pædagogisk praksis 1. praktikperiode Uddannelsesplanen tager udgangspunkt i kompetencemålene for praktikperioden. Der er angivelse

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG Læring og it LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser Forfatterne

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. Organisationen for voksne

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

LP-Konference. LP-modellen og det kommunale dagtilbud. Holbæk Kommune 25.08.2011

LP-Konference. LP-modellen og det kommunale dagtilbud. Holbæk Kommune 25.08.2011 LP-Konference LP-modellen og det kommunale dagtilbud Holbæk Kommune 25.08.2011 Deltagelse i pilotprojektet 2010-2011 14 danske kommuner 120 dagtilbud 12.000 børn 1500 personaleenheder Hvad er LP-modellen?

Læs mere

læg spor til dit næste job et kursusudbud til ledige

læg spor til dit næste job et kursusudbud til ledige læg spor til dit næste job et kursusudbud til ledige WWW.VIAUC.DK/VIDEREUDDANNELSE kursusudbud til ledige 02 VIA udbyder nu et unikt koncept, Læg spor til dit næste job, for dig, der er ledig og har ret

Læs mere

Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder

Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder Af Mette Molbæk, lektor Denne artikel er skrevet på baggrund af et igangværende projekt; Pædagogen i skolen fritidslærer eller skolepædagog?, som griber

Læs mere

OLE ELIASEN, VIAUC LEDER AF INNOVATIONS LABORATORIET FOR PÆDAGOGIK OG BEVÆGELSE Partnerskabskonsulent Lektor

OLE ELIASEN, VIAUC LEDER AF INNOVATIONS LABORATORIET FOR PÆDAGOGIK OG BEVÆGELSE Partnerskabskonsulent Lektor OLE ELIASEN, VIAUC LEDER AF INNOVATIONS LABORATORIET FOR PÆDAGOGIK OG BEVÆGELSE Partnerskabskonsulent Lektor Kort om mig Læreruddannet 10 år i folkeskolen 22 år på Pædagoguddannelse Peter Sabroe, som underviser,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel Pædagoguddannelsen Studieåret 2015/2016 Studieordning Fællesdel Studieordningens nationale del Indholdsfortegnelse 1. Prøver i grundfagligheden... 2 1.1. Prøve: Grundfaglighedens kompetencemål 1 (GK1)...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Praktik i pædagoguddannelsen

Praktik i pædagoguddannelsen Pædagoguddannelsen i fokus Tina Düsterdich Birgitte Højberg Susanne Poulsen Charlotte Skafte-Holm Sara Vafai-Blom Praktik i pædagoguddannelsen Redaktion: Peter Mikkelsen og Signe Holm-Larsen Tina Düsterdich,

Læs mere

! Her er dagens tavleforedrag aflyst

! Her er dagens tavleforedrag aflyst ! Her er dagens tavleforedrag aflyst På Elev Skole ved Aarhus læser de lektier i skolen og bliver undervist hjemme. Flipped leaning kaldes konceptet. Elever og forældre er begejstrede det samme er forskere.

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta

Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta UDDANNELSESCENTER Marjatta-moduler Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta Strandvejen 11, DK 47 3 University College Sjælland (UCSJ) og Uddannelsescenter Marjatta (UCM) har

Læs mere

4F modellen. Redskaber og inspiration til teamsamarbejde DAGTILBUD, VERSION

4F modellen. Redskaber og inspiration til teamsamarbejde DAGTILBUD, VERSION 4F modellen Redskaber og inspiration til teamsamarbejde DAGTILBUD, VERSION 01.2016 Hensigten med folderen Indhold Denne folder indeholder Hjørring Kommunes tilgang til professionelle læringsfællesskaber

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem?

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt

Læs mere

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Oplæg Kvalitet i dagtilbud hvad siger forskningen? Mastergruppen og den styrkede pædagogiske læreplan Fokus på

Læs mere

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet FAGBESKRIVELSE Praktik Bilag 1 Praktik Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet Fagets identitet Faget praktik har en grundlæggende betydning

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Kompetenceudvikling i Holbæk dagtilbud

Kompetenceudvikling i Holbæk dagtilbud Kompetenceudvikling i Holbæk dagtilbud Samarbejde 2014 og 2015 mellem Holbæk Intro møde D. 07.01.15 Kommune og University College Sjælland V/ Ulla Krag Rids over resten af aftenen 17.50 18.30: Ulla overblik

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

UCL på engelsk, opdateret 3. feb. 2017

UCL på engelsk, opdateret 3. feb. 2017 Notat Afdeling/enhed: Vestre Engvej 51 C Oprettelsesdato: 17-09-2014 Udarbejdet af: dahl Journalnummer: 0300-1825-2013 Dokument: 2014 engelske godkendte e og titler Dokumentnummer: 481390 på engelsk, opdateret

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

UCL på engelsk, opdateret december 2016

UCL på engelsk, opdateret december 2016 Notat Afdeling/enhed: Vestre Engvej 51 C Oprettelsesdato: 17-09-2014 Udarbejdet af: dahl Journalnummer: 0300-1825-2013 Dokument: 2014 engelske godkendte e og titler Dokumentnummer: 481390 på engelsk, opdateret

Læs mere

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune Faglig ledelse Kristine Schroll Dagtilbuds Aarhus Kommune Fagligt grundlag Dagtilbuds loven Børn og Unge politikken Kerneopgaven: At fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse Den pædagogi ske

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Den pædagogiske læreplan og ledelse Kolding

Den pædagogiske læreplan og ledelse Kolding Gør tanke til handling VIA University College Den pædagogiske læreplan og ledelse Kolding 19.04..2017 18. april 2017 1 Tidlige indsatser er vigtige 18-04-2017 2 Hvad skal underbygge kvaliteten i dagtilbud?

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Inklusions strategi Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole Indhold Indledning... 2 Status:... 3 Formål... 3 Solrød Kommune... 3 Hvorfor inklusion... 3 Inklusion... 3 Mål... 4

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Didaktik i børnehaven

Didaktik i børnehaven Didaktik i børnehaven Planer, principper og praksis Stig Broström og Hans Vejleskov Indhold Forord...................................................................... 5 Kapitel 1 Børnehaven i historisk

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet

A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt.

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. 25. august 2008 Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. Dette dokument beskriver hvad der forstås ved

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER I DAGTILBUD

LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER I DAGTILBUD LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER I DAGTILBUD DISPOSITION Præsentation af den nye uddannelse Baggrund Vinkel på uddannelsen Kompetencemål Uddannelsen i praksis et eksempel Inspirationsmateriale udkast

Læs mere