Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. august 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. august 2013"

Transkript

1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. august 2013 Afbud fra René Gordon, Johnny Jensen er suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 17. september 2013 DAGSORDEN PUNKT 1. Godkendelse af dagsorden Side 2 2. Bemærkninger og opfølgning til referatet fra HB-møde den 14.juni. Side 2 3. Orientering fra formand, næstformand og sekretariat Side 2 4. Orientering fra regionerne, RSD og ansvarsområderne Side 4 5. Økonomi Regnskabsoversigt 2. kvartal Halvårsregnskab Side 7 6. Radiografiens dag Side 7 7. Folkemøde på Bornholm Side 9 8. Mødeplan for HB Side Regionernes pjece til MED-systemer vedr. dialog om kvalitet og afbureaukratisering Side 10 "Tal med om det" 10. Kongresrotation Side REM Side Indsamling af retningslinjer for indgivelse af IV kontrast. Side Nyhedsbrev Side Punkter til næste møde Side Evt. Side 12 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. august 2013 Side 1 af 12

2 1. Godkendelse af dagsorden Der var ønske fra Region Hovedstaden om at tilføje et nyt punkt vedr. at Radiograf Rådet foranlediger og varetager en indsamling af retningslinjer for indgivelse af IV-kontrast med særligt henblik på radiografers arbejdsopgaver og ansvar. Retningslinjerne systematiseres og videresendes til Sundhedsstyrelsen for at få afklaret, om de er i overensstemmelse med Medhjælpvejledningen. Motivation for indsendelse af punktet er, at erfaringsudveksling på TR-seminaret viste, at der er sket et skred i uddelegeringen af arbejdsopgaver til radiografer. Samtidig har mødet om sundhedspersonalets ansvar med Anne Murphy fra Sundhedsstyrelsen, rejst nogle spørgsmål for os om medlemmernes retsstilling og patienternes sikkerhed. Spørgsmål som Region Hovedstaden finder det essentielt at få afklaret. Punktet blev et nyt punkt 12. Dagsorden blev godkendt. 2. Bemærkninger og opfølgning til referatet fra HB-møde den 13. juni 2013 Alice Munk havde en sløjfe på orientering fra Arbejdsmiljø. De to fra Midtjylland, der har skrevet et brev, er ikke AMiR. Vedr. uddannelsesrådet i Nordjylland, så arbejdes der stadig på fra RSD s side at mobilisere de studerende i forhold til at give deres utilfredshed til kende. 3. Orientering fra formand, næstformand og sekretariat Orientering fra formand: Forskningsstrategigruppen: Forskningsstrategigruppen har fået formuleret de overordnede mål, der arbejdes videre herfra i forhold til at operationalisere strategien: Formål At udvikle og forankre evidensbaseret radiografi At legitimere professionens eksistens i fremtidens sundhedssektor Mission At facilere udviklings- og forskningsinitiativer i professionen At facilere forskningsmiljøer i professionen Vision Radiografprofessionen skal være innovativ og anerkendes videnskabeligt Strategiske mål Der skal etableres et radiografisk forskningsinitiativ/forskningsenhed funderet ved en forskningsinstitution inden 2017 Radiograf Rådet: Skal arbejde for, at krav om suppleringsuddannelse ved optag på kandidatuddannelse og master bortfalder til ph.d. uddannelse Skal facilere politiske processer, som understøtter professionsforskning Skal tage initiativ til et fælles videnskabeligt tidskrift for professionerne ved Sundhedskartellet inden 2015 Skal tage initiativ til at Tidsskriftet Radiografen klassificeres som et videnskabeligt Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. august 2013 Side 2 af 12

3 tidsskrift inden 2015 Radiografer: der forsker, skal være uddannet på kandidat, master og/eller ph.d. niveau der udfører udviklingsopgaver, har kompetencer, der sikrer anerkendelse af resultaterne der bidrager til forskning og udvikling, videreuddanner sig understøtter videnskabsfaglige relationer til andre sundhedsprofessioner for at fremme tværfaglig forskning bidrager med videnskabelige artikler til et fælles videnskabeligt tidskrift for professionerne ved Sundhedskartellet deltager i forskningsmiljøer, der involverer radiologi, nuklearmedicin og stråleterapi underviser og undervises evidensbaseret Der var en diskussion om definitionen af forskning og udvikling, og forskellen og lighederne mellem de to begreber. Lars Jensen spurgte til om HB skal godkende det endelige papir, som jo vil være Radiograf Rådets forskningspolitik, hvilket Charlotte Graungaard Falkvard bekræftede. Rekrutteringsproblemet: Rekrutteringsgruppen, der er nedsat for at få fokus og løsninger på radiografmanglen på Bornholm, har afholdt flere møder. Det er for nærværende planen at der afholdes et politikermøde den 23. oktober, hvor gruppen, dvs. os (Radiograf Rådet), DSR og sygehus giver et bud på at folde problemstillingen ud i politikerhøjde og der suppleres med gruppens ideer til løsninger. Det helt overordnede budskab er, at der er løsninger, man skal bare ville dem, for det koster penge uanset hvordan vi vender og drejer det. Vores CT-kursus er overtegnet. Radiograf Rådet har givet et bidrag på kr. til Landskonferencen for stråleterapeuter. Flere end 35 radiografer deltog i konferencen, der er blevet evalueret meget positivt. Fysikbogen holder tidsplanen og vi forventer at den er på gaden efter planen den 1. februar Og vi sælger stadig godt af CT-bogen. FTR-problematikkerne i Midt og Nordjylland ser ud til at være ved at finde en løsning. Gladys Geertsen nævnte også at der er en FTR-problematik i Hovedstaden. Den vil blive rejst og der vil blive rettet fokus på de lokale samarbejdsaftaler. Eva Holst mente at det er problematisk at der ikke er klare aftaler om, hvor vi må sidde og hvordan vi får både indflydelse og information. Charlotte Graungaard Falkvard orienterede om at det ikke er på centralt hold, at der er uenighed om omfanget af samarbejdet. Charlotte Graungaard Falkvard tager initiativ til at få færdigudarbejdet den centrale samarbejdsaftale med DSR Vedr. sammenhold i fagbevægelsen, så arbejder Sundhedskartellet på et initiativ om en samlet stillingtagen til OK15. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. august 2013 Side 3 af 12

4 Formanden opfordrede i øvrigt HB til at like vores Facebook profil. Vi har lige nu en kampagne i gang for at få flere likes. Kalender: 22. august: DSA HB 23. august: Sundhedskartellet-FU 28. august: DSR-HB 30. august: møde med Visit Aalborg opsamling i forbindelse med Verdenskongressen september: Rekrutteringsmøde 5. september: TRU og møde for FTF-formænd for små organisationer 10 og 11. september: Sundhedskartellet-seminar 18. september: Formandsmøde for alle mindre organisationer i FTF 19. september: Repræsentantskabsmøde NTS (Nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed) 24. september: Sundhedskartellet-FU 1. oktober: DSR-HB 2. oktober: REM-møde (Skype) 3. oktober: TRU Orientering fra sekretariatet: Statens arbejdstidsaftaler: Erik Roland orienterede om arbejdstidsaftalerne på statens område, hvor arbejdsgiverne lokalt har stillet så urimelige krav, at der ikke har kunnet opnås enighed. Dette betyder at de arbejder efter administrative regler, og ikke har en egentlig arbejdstidsaftale. Vi er derfor ret udfordret på dette område. Der arbejdes på problematikken i Sundhedskartellet. Troels Jeppesen den nye webprofil, og sagde i den sammenhæng at regionerne vil kunne få sidemandsoplæring i at bruge hjemmesiden. 4. Orientering fra regionerne, RSD og ansvarsområderne Hovedstaden: Når listen over AMiR i Region Hovedstaden er helt opdateret, vil alle regionens AMiR blive indkaldt til AMiR-netværk onsdag den 2. oktober kl Regionsbestyrelsen håber på at dette netværk vil blive lige så berigende for arbejdsmiljørepræsentanterne som TR-netværket er for tillidsrepræsentanterne. Bestyrelsen glæder sig til at afholde medlemsarrangement i Den Blå Planet. Der er 100 personer tilmeldt. Der er udarbejdet invitation til rundvisning i Folketinget, men på grund af et planlagt REM møde (der finder sted samme dag), vil bestyrelsen forsøge at flytte denne rundvisning. Regionsbestyrelsen har drøftet om de skal tilbyde nyuddannede radiografer en mentorordning. Ved en sådan mentorordning kunne en nyuddannet radiograf blive tilknyttet en erfaren radiograf. Da DSA allerede har en lignende ordning besluttede bestyrelsen i stedet at gøre radiograferne bekendt med denne ordning. Karrierecoaching til dig der er i job. DSA s kar- Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. august 2013 Side 4 af 12

5 rierecoaching tilbyder professionel sparring til dem, der allerede er i arbejde, men savner retning i arbejdslivet. Styregruppen for nye uddannelser i Regionen, har den 1. oktober indkaldt Radiograf Rådet, sammen med andre faglige organisationer, til at deltage i et møde vedr. udvikling og implementering af nye uddannelser. Regionens MED Udvalg RMU: På mødet i kontaktudvalget under RMU var det mest budget 2014 der var på dagsordenen. Man kan gå ind på regionens hjemmeside og blive klog på flere af de spørgsmål, der stilles til budgettet. Der er aftalt opfølgningsmøde for regionens kontaktudvalg og kontaktudvalgsformændene på regionens hospitaler omkring regionen som et ansættelsesområde. Mødet er planlagt til den 24. september. DSR: Der har i 2013 ikke været afholdt politikermøde med DSR Kreds Hovedstaden. Radiograf Rådet har heller ikke rykket for mødedato. Regionsbestyrelsen vil drøfte det videre forløb. Midtjylland Den 13. august 2013 blev der afholdt politikermøde angående revurdering af den lokale samarbejdsaftale. Tilstede var fra DSR, kredsformand Else Kayser og 1. næstformand Anja Laursen. Fra Radiograf Rådet, formand Charlotte Graungaard Falkvard og regionsformand Alice Munk. Foruden det eksisterende, blev flg. aftalt: Radiograf Rådets tillidsrepræsentanter (TR) og arbejdsmiljørepræsentanter (AMiR) har adgang til DSR, organisatoriske kurser og arrangementer. Udgiften hertil afholdes af Radiograf Rådet. Radiograf Rådets Regionsformand, Region Midtjylland, modtager samme materiale, som DSR, Kreds Midtjylland, udsender til DSR AMiR. DSR har forhandlingsretten for Radiograf Rådet og kan delegere denne, svarende til gældende forhold for øvrige FTR/TR for sygeplejersker i DSR. Jvf. den overordnede samarbejdsaftale mellem parterne, indgår Radiograf Rådets TR i sygeplejerskernes TR-kollegium ved institutionen. (Vi afventer et kommende møde for Charlotte Graungaard Falkvard, Pia Toft, Else Kayser, Anja Laursen, Alice Munk og FTR på Aarhus Sygehus. Der er enighed om det principielle i at Radiografer kan være FTR, både for egen gruppe og den fælles hvor DSR er med. Der betyder at radiograf TR kan stille op og stemme til FTR-valg i TR-kollegiet.) Radiograf Rådet involveres og kan deltage i forhandlinger af atypiske stillinger, og i de tilfælde hvor det giver faglig mening. Den 10. oktober afholdes der medlemsarrangement på kunstmuseum Aros i Aarhus. Der bliver rundvisning i udstillingen GULD-skatte fra den danske guldalder Ang. ovennævnte arrangement, så finder bestyrelsen det uheldigt at REM arrangementet er fastlagt til den 9. oktober i Aarhus. Der bør være en form for koordinering af datoerne for Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. august 2013 Side 5 af 12

6 kommende medlemsarrangementer. Cgf anerkendte kritikken og sagde at der vil blive rettet op på dette i næste ombæring af REM. Syddanmark Aftalen med Folkeuniversitetet er netop forlænget for det kommende semester således at Radiograf Rådets medlemmer kan deltage på udvalgte kurser til halv pris. Radiograf Rådet, region Syddanmark betaler den anden halvdel. Fordelen for Radiograf Rådet er, at vi kan tilbyde relevante kurser på højt niveau til vores medlemmer i nærheden af hvor de bor i en geografisk stor region. FTF-Syddanmark har indbudt til møde om Hovedudvalget (HU) i regionen. Formålet er at der skal dannes et aktivt bagland til FTF udpegede repræsentanter i HU, således at de kan få sparring fra organisationerne samt drøfte FTF s holdning til diverse emner, der drøftes i HU. Det kan også tolkes som om, at organisationerne har behov for at bestemme, hvad repræsentanterne skal mene om de emner der behandles i HU. Der er planlagt medlemsarrangement til Sygeplejehistorisk Museum i Kolding lørdag den 21. september. Nordjylland Den nye MED struktur er på plads i Regionen efter den nye ledelsesorganisering. Hoved MED, Hospitals MED samt Klinik MED var hurtigt på plads. Det har så været niveauet under Klinik MED der har været lidt problemer med at få på plads. Nu hvor alle afdelingsledelserne er afskaffet mistede vi vores lokale MED udvalg i de enkelte afdelinger. Specialerne (som vi nu hedder) har fået fremlagt 3 muligheder for strukturen under klinik MED, Personalemøder med MED status, Mini MED samt Tvær MED. Der har været lidt forvirring omkring de 3 modeller, men nu skulle det efterhånden være på plads i alle klinikker. Vi har fået valgt 2 nye TR i løbet af sommeren, nemlig i Hobro og Frederikshavn. Der er planlagt lokal introduktion den 10/10, hvor regionsformanden mødes med dem begge to. Vi har et medlemsarrangement den 11/9 hvor vi skal en tur ud i lille Vildmose med efterfølgende spisning og rundvisning på Vildmosecentret. Sjælland Der er 18 tilmeldte til Go Cart arrangement og også mange tilmeldte til et arrangement i Roskilde. Ninna Friis rejste at det er et lille problem, at sygeplejerskerne koster os penge, når de deltager i de sociale arrangementer. Susanne Thomsen sagde at sygeplejersker kun inviteres til faglige arrangementer i Nordjylland. Alice Munk sagde at de inviterer de få de har, da de er kolleger til dagligt. Alice Munk sagde at det også giver goodwill hos DSR lokalt. Der er valgt ny TR på Køge Sygehus. Arbejdsmiljø Indbydelsen til AMiR seminar er udsendt og Gladys Geertsen håber at rigtig mange vil tilmelde sig. På dette seminar skal de også gerne finde emner til en temadag for arbejdsmiljøgrupperne, AMiR og arbejdsledere, som plejer at blive afholdt i marts måned. Den er dog blevet aflyst de sidste 2 år på grund af for få tilmeldinger, så Radiograf Rådet har reelt set ikke nogle tilbud til arbejdslederrepræsentanter og det skal vi også have gjort noget ved. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. august 2013 Side 6 af 12

7 Når budgettet gennemgås, synes Gladys Geertsen desuden, at det er alarmerende at der ikke er nogle AMiR der søger kurser. Måske denne problematik kunne være et tema for et gruppearbejde i HB? HB besluttede at arbejdsmiljørepræsentanter i Radiograf Rådet forkortes AMiR TRU Den oktober afvikles der seminar for TR. Emnerne de 2 første dage er: 1. TR beskyttelse hvordan er du beskyttet. 2. Hvordan kører samarbejdet med din leder? Om krisehjælp ved problemer med ledelsen 3. Aktuel information Det rør sig i Radiograf Rådet lige nu 4. Mobning På fællesdagen med ledere og AMIR er emnerne: 1. Giv det tavse flertal en stemme. 2. Værdibaseret arbejdsplads 3. Mobning på arbejdspladsen 5. Økonomi Regnskabsoversigt 2. kvartal Halvårsregnskab Gladys Geertsen spurgte om ikke vi kunne fjerne Færøerne. Merchandise det er vanskeligt at forstå hvordan pengene ligger i regnskabet. Det er ligeledes vanskeligt at finde ud af hvilken type merchandise der må købes. Troels Jeppesen forklarede at regionerne fik et engangsbeløb til at købe merchandise for centralt. Jeanette Fischer udfærdiger en oversigt over hvordan merchandisetanken var og forbrug til næste HB-møde Regnskabet blev med disse bemærkninger taget til efterretning. 6. Radiografiens dag Op til punkterne Radiografiens dag og Folkemødet 2014 gav Charlotte Graungaard Falkvard et oplæg på ide til langsigtet politisk strategi. Ideen er at give elementerne en sammenhæng og her spiller Verdenskongressen også en rolle. Charlotte Graungaard Falkvard læste op fra det fremtidige arbejde, vedtaget på kongressen: Med en generel mere politisk tilgang, vil vi for at holde Fokus på faget, udvide vores arbejde for at sikre indflydelse på beslutningsprocesser, qua vores specifikke viden om radiografi, således at patienter opnår den bedste og mest sikre undersøgelses- og behandlingsmetode. I den foregående kongresperiode vedtog hovedbestyrelsen at Radiografi er for radiografer - Radiografer er virtuose på teknologien. Derfor er der overskud og overblik til at være mennesker i relation til mennesker. Med dette mantra anerkender vi, at det patientrelaterede er en stor del af radiografens arbejde. Vi skal holde fast i og udvikle de menneskelige relationer til patienten ud fra en radiograffaglig synsvinkel. Vi skal ikke være halve sygeplejersker, men hele radiografer i vores relationer til patienterne. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. august 2013 Side 7 af 12

8 På hovedbestyrelsesniveau vil vi sætte tiltag ind omkring at øge det politiske og fagpolitiske indhold på HB-møderne. Det være sig hospitalsplaner, nedlæggelse af regioner, fordeling af specialer og mere lokalpolitiske debatter. På det regionalpolitiske plan skal mer-politisk-stof-indsatsen i HB gerne påvirke, så arbejdet også her ændrer sig i en mere politisk retning, med fokus på at en plads i regionsbestyrelsen er en politisk post. Det er fra dette niveau, at HB skal fodres med politiske emner, der rodfæster sig på det lokale plan. På tillidsrepræsentantniveau er der allerede sat gang i processen, der skal bevidstgøre tillidsrepræsentanterne (TR) om rollen, som den arbejdspladsnære politiker. Det er naturligt at medlemmerne henvender sig til tillidsrepræsentanterne om rådgivning vedrørende forhold på arbejdspladserne. Dermed er tillidsrepræsentanterne medlemmernes bindeled til organisationen. Endelig har det enkelte medlem også et ansvar for de forhold, der byder sig, og i særdeleshed for at påvirke disse. Det er hos det enkelte medlem det hele starter og slutter. Det kan være svært for det enkelte medlem at agere whistleblower i en presset virkelighed, og derfor skal vi som organisation kæmpe for medlemmernes tryghed til at råbe op, når tingene skrider. Basen for vores fag er til stadighed patienterne patienterne er årsagen til at vi i det hele taget besværer os. Det skal vi huske på i alt hvad vi gør. Men denne indgangsvinkel arbejdede HB ud fra nogle plancher, som formandskab og sekretariat havde udarbejdet, som skal virke som inspiration til at samle en langstrakt politisk strategi. I forhold til Radiografiens Dag har vi i dag en standardpakke. Men vi vil gerne være mere politiske og skabe politiske kontakter. Idéen har arbejdstitlen medlems gate keeper. Hvem har eller hvem kender vi som har en politisk kontakt på en eller anden måde i sin omgangskreds? Det handler i bund og grund om at opbygge kontakter. Vi vil gerne i år starte med, at have HB og regionsbestyrelserne som gate keepere. Sekretariatet har allerede taget initiativ til at invitere patientforeninger på kaffe. Indsatsen på Radiografiens Dag skal bindes sammen med Folkemødet. Der er udfordringen at Charlotte Graungaard Falkvard ikke deltager på Folkemødet i 2014 pga. verdenskongressen i Helsingfors. Derfor foreslås det at det tages på den meget lange bane, således at satsningen bygges op til at kulminere på Radiografiens Dag i Radiografiens Dag flytter sig desværre, men kunne vi vedtage at vi opererer med Radiografiens Uge (uge 45). Eva Holst ville gerne kunne binde en mere politisk hovedbestyrelse sammen med regionsvalgene i 2013 og et eventuelt folketingsvalg i Charlotte Graungaard Falkvard rejste spørgsmålet om, hvorvidt formen HB arbejder i er fordrende for politisk arbejde i det hele taget, og bør vi kigge lidt indad? Eva Holst mente at man forpligter sig til at arbejde politisk, når man lader sig vælge til en tillidspost. Ninna Friis nævnte at hun sidder Sundhedspolitisk Dialogforum, hvor der er mulighed for at søge indflydelse. Lars Jensen var enig i Eva Holsts ambition, men mente ikke at den afspejler virkeligheden. Han tror at det bliver svært at mobilisere baglandet. Charlotte Graungaard Falkvard mente ikke at vi pga. af de barrierer vi møder på forhånd skal miste ambitionen. Måske skal vi også tænke anderledes ikke gøre som vi plejer. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. august 2013 Side 8 af 12

9 Troels Jeppesen mente at når vi når ud til medlemmet som gate keeper, så skal det være sjovt, nemt og have noget kant for at få tingene gjort. Vi må fiske og se hvad det kan give. Politikerne skal have og vi skal give dem flere gange for at få lidt igen. Gladys Geertsen anbefalede at man også inviterede politikere til møder og generalforsamlinger. Alice Munk mente ikke at det giver noget at have bolsjer. Lars Jensen var enig heri, og mente derfor at det er fint, at der kommer noget nyt. Troels Jeppesen nævnte at han gerne vil have tilbagemelding på flyers. Susanne Thomsen nævnte også at bolsjer ingen effekt har, men at de gerne vil mobilisere de studerende. Kit Stausholm vil gerne prøve at mobilisere RSD til at gå på gaden på dagen. Ninna Friis spurgte til de fotostater/posters vi har haft. Bestyrelsen på Sjælland vil gerne som de plejer og gerne have en ny omgang fotostater/posters. Charlotte Graungaard Falkvard var meget glad for at RSD ville på banen igen, og vi er taknemlige for hvad de end kommer op med. Hun spurgte også om morgenbrød var en idé? Anette Rosenklint ville gerne høre hvad de gør i andre lande? De enkelte regioner melder ind centralt, hvad de ønsker udover standardpakken. Der bliver givet et tilskud på 10 kr. pr. medlem i afdelingen til morgenbrød. I september laves en leder, der handler om Radiografiens Dag. Derudover er det medlems gate keeper II. Christian Gøttsch Hansen er tovholder for underviserne på alle tre UC er. 7. Folkemøde på Bornholm HB drøftede indsatsen for Gladys Geertsen sagde at Hovedstaden havde tænkt, at der kunne sendes én fra hver region. Lars Jensen mente godt at vi kan være med i debat og have ambitioner og planlægge et arrangement, selvom formanden er i Finland. Der skal være et højere ambitionsniveau end i år. Christian Gøttsch Hansen syntes at vi skal overveje om vi deltager i en debat Sundhedskartellet sætter op eller selv sætter en debat op. Ninna Friis var enig med Lars Jensen. Ninna Friis synes også at én fra hver region var fin. Gladys Geertsen spurgte til, hvad Charlotte Graungaard Falkvard fik ud af Folkemødet. Charlotte Graungaard Falkvard responderede at det nu er væsentligt vanskeligere at få kontakt til politikerne. Christian Gøttsch Hansen pointerer også vigtigheden i at få lavet aftalerne på forhånd, og hvis ikke der er lagt en plan hjemmefra bliver vi løbet over ende. Det handler om at være forberedt for at vores deltagelse ikke bare er interessant. Der bygges op til 2015 som en to-trins raket. Eva Holst syntes at vi skal passe på med, hvor firkantede rammer vi sætter for deltagelse. Charlotte Graungaard Falkvard vil gerne have at vi inviterer Geelmuyden.Kiese til at komme og fortælle om hvad der skal til for at få politikerne i tale. Ninna Friis synes at det var en god idé. Susanne Thomsen mente at fællesskabet i Sundhedskartellet kunne hjælpe til at tiltrække politikerne. Lars Jensen mente også at vi skal bruge fællesskabet i Sundhedskartellet. Ninna Friis sagde at regionsbestyrelsen havde foreslået to frikøbsdage og kun en fra hver region. Susanne Thomsen sagde at vi også kunne kigge på overnatningspriserne. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. august 2013 Side 9 af 12

10 Lars Jensen synes at prisen fra sidst var yderst rimelig. Kit Stausholm mente at mere tid ville have givet et langt større udbytte. Susanne Thomsen sagde at det ikke var nødvendigt at være rigide på at det skal være én fra hver region, men at der bare er et begrænset antal. Alice Munk pointerede at HB s kursusmidler kan indgå i finansieringen. Dette var Eva Holst meget uenig i, da hun mener at det er vigtigt at HB uddanner sig. Susanne Thomsen mente godt at det kan indgå som en del af HB s uddannelse, da der ligger meget personlig udvikling i deltagelsen. Johnny Jensen mente også at det var en fordel at sende få aktive af sted fremfor mange i kortere tid. Der er enighed om at skrue ned til én fra hver region (5 HB-medlemmer) i Der dækkes i hvert fald frikøb for to dage. Formændene bruger en af deres ugentlige frikøbsdage udover dette. Dette er trin 1 i en to trins raket. Vi inviterer Geelmuyden.Kiese til at komme og fortælle om mulighederne for at få politisk indflydelse. Vi etablerer kontakt til udlejere omkring Mødeplan for HB Mødeplan for HB i 2014 Onsdag 5. februar Tirsdag 18. marts Mandag 28. april Fredag den 6. juni juni Folkemøde Torsdag 28. august Fredag 3. oktober Lørdag 4. oktober Kongres Tirsdag 11. november Torsdag 18. december Mødeplanen ovenfor blev vedtaget. 9. Regionernes pjece til MED-systemer vedr. dialog om kvalitet og afbureaukratisering "Tal med om det" Lars Jensen synes, at der står meget rigtigt, men at der skal handling til, før der sker noget. Han har ikke stor tiltro til at det rykker noget. Eva Holst sagde at vi som B-side kan hente argumenter i den. Afsnittet om social kapital kan der udvikles på, bl.a. overfor TR. Vi kan også hente et argument for indførelse af strålepas. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. august 2013 Side 10 af 12

11 Vi kunne godt spørge ind til lønudgiften hvad er kolde og varme fingre, som Gladys Geertsen uddybede. Vi kan også italesætte de tiltag, der netop tager resurser fra kerneopgaven. Charlotte Graungaard Falkvard sender en mail, hvor der spørges ind til hvor stor en del af lønmidlerne i opgørelsen der går til egentligt sundhedspersonale. TRU overvejer social kapital som et emneområde. 10. Kongresrotation Charlotte Graungaard Falkvard præsenterede punktet og budgettet for de to kongressteder. Susanne Thomsen kommenterede at der går Lyntog fra Aalborg lørdag kl , som er i København H Gladys Geertsen sagde at de delegerede ikke ønskede at rejse til Aalborg. Alice Munk sagde at Midt stadig var af den holdning at det enten var et fast sted eller også det gamle rotationsprincip. Lars Jensen sagde at Syddanmark stadig havde den holdning, at de foretrak et sted, men ellers den almindelige rotation. Johnny Jensen mente at man ved at finde den billigste løsning på rejseomkostningerne og kongresudgifterne måske kunne finansiere noget frikøb. Det var Eva Holst enig i, og hun syntes også at vi kunne se på kongresudgifter og eventuelt forplejning på en billigere måde. Vi kunne se på hvordan man gør det andre steder. Der er umiddelbart opbakning til at afholde kongressen ét sted. Der blev nedsat en gruppe bestående af Lars Jensen og Eva Holst, der sammen med Troels Jeppesen skulle afdække de muligheder, der ligger. 11. REM Der skal afholdes møder i efteråret. Susanne Thomsen havde et spørgsmål om, hvorvidt der kan sponsoreres busser fra Nordjylland. Charlotte Graungaard Falkvard svarede at der nok skulle ses på regionens kasse. Ninna Friis roste arbejdet. Program og tilmelding kan ses i Radiografen og på radiograf.dk. 12. Indsamling af retningslinjer for indgivelse af IV kontrast. Eva Holst præsenterede punktet. Årsagen til at skulle indsamle retningslinjerne var, at se om radiograferne kunne komme i klemme ved at følge de procedurer der ligger. Ninna Friis sagde, at i Region Sjælland er det de enkelte sygehuse der har retningslinjer. Lars Jensen sagde at det skal samles ind på hvert sygehus. Michael Dreyer spurgte til om det er lovligt at indsamle disse retningslinjer. Formålet er, at sammenstille, analysere og anonymisere retningslinjer. Hvorefter materialet sendes til Sundhedsstyrelsen. Charlotte Graungaard Falkvard spurgte til, hvordan vi helt praktisk får indsamlet retningslinjerne, analyseret dem og til slut retter en henvendelse til Sundhedsstyrelsen. Charlotte Graun- Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. august 2013 Side 11 af 12

12 gaard Falkvard foreslog at TRU tager sig af indsamlingen, Regionerne af analysen og Charlotte Graungaard Falkvard af en eventuel henvendelse. Gladys Geertsen pointerede at det er vigtigt, at det er den rigtige vejledning, der sendes ind. Det blev besluttet at TRU tager sig af indsamlingen, Regionerne af analysen og Charlotte Graungaard Falkvard af en eventuel henvendelse til Sundhedsstyrelsen 13. Nyhedsbrev IV kontrast Langsigtet politisk strategi Face Book 14. Punkter til næste møde Regioner i forhold til Radiografen (Politisk og reklame) Besøg fra Geelmuyden.Kiese o hvordan arbejder vi i HB Verdenskongres Kongres 2014 HB-mappen Nordic Society for Research and Evidence Based Radiography Merchandise 15. Evt. Eva Holst nævnte, at FTF tilbyder undervisning i forskellige emner indenfor IT (Det der tidligere hed PC-kørekort inkl. et modul om sociale medier)radiograf Rådet skal betale årligt for alle vores medlemmer (op til medlemmer). Troels Jeppesen undersøger det hos FTF og holder prisen udbyder vi ovenstående til vores medlemmer. Eva Holst foreslog at Radiograf Rådet prøvede en måneds gratis abonnement på Altinget/sundhed.dk. Altinget er en portal hvor alle artikler og politiske kommentarer vedr. sundhedsvæsenet samles. Troels Jeppesen ville i stedet anbefale infomedia. Der var ikke interesse i HB for at modtage mere læsning. Eva afprøver et gratis månedsabonnement og derefter aftales det videre forløb med formanden. Susanne Thomsen ønskede at dagsorden til næste møde ligeledes skal sendes til Johann Kensler. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. august 2013 Side 12 af 12

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012 Afbud fra René Gordon Larsen, Mette Groes deltager Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. februar 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. februar 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. februar 2013 Afbud fra Lars Jensen, Mette Groes suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 20.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. juni 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. juni 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. juni 2013 Afbud fra Anette Rosenklint, Kristine Hansen er suppleant. Eva Holst, ingen suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik Roland Referent

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. marts 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. marts 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. marts 2013 Afbud fra Christian Gøttsch Hansen, ingen suppleant Gladys Geertsen var ikke til stede mellem kl. 13 og 14.30 Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard

Læs mere

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation.

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation. VELKOMMEN Kære Regionsbestyrelsesmedlem Tillykke med valget som medlem af Radiograf Rådets regionsbestyrelse i Region Hovedstaden, og velkommen til arbejdet i Radiograf Rådet. Du er valgt for en treårig

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. juni 2010

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. juni 2010 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. juni 2010 Afbud fra Alice Munk og Lars Jensen Indkaldt suppleant Ingen suppleant fra Midtjylland, René Gordon Larsen fra Syddanmark Mødeleder Charlotte Graungaard

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. oktober 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. oktober 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. oktober 2013 Afbud fra Afbud fra Anette Rosenklint. Ingen suppleant Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. december 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. december 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. december 2012 Afbud fra Alice Munk meldte afbud. Karsten Eriksen deltog. Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. november 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. november 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. november 2013 Afbud fra Anette Rosenklint. Sune Minddal er suppleant. Afbud fra Lars Jensen og René Gordon. Ingen suppleanter fra Region Syddanmark. Mødeleder Charlotte

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. december 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. december 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. december 2013 Afbud fra Afbud fra Anette Rosenklint, Kristine Hansen er suppleant. Afbud fra René Gordon, Mette Groes er suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 13. december 2011 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

Referat fra den 6. december 2006

Referat fra den 6. december 2006 Referat fra den 6. december 2006 Mødested: Grindsted sygehus røntgenafdelingen. Engparken 1, 7200 Grindsted den 6. Dec. 2006 kl. 09.00-14.00 Fremmødte: Christian, Lars, Dorthe, Anne-Grethe, Pica, Maria

Læs mere

Referat fra møde den 14. juni 2007

Referat fra møde den 14. juni 2007 Referat fra møde den 14. juni 2007 Mødested: Røntgenafdelingen Sønderborgsygehus Sydvang 1 6400 Sønderborg Fremmødte: Anne-Grethe Hansen, Dorthe Møller, Lars Jensen, Jørgen Nørris Christensen og Boye Eckmann

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. april 2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. april 2008 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. april 2008 Afbud fra Lars Jensen Indkaldt suppleant René Gordon Larsen deltog Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. april 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. april 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. april 2012 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 14. maj 2012 DAGSORDEN PUNKT 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008 Afbud fra Lars Jensen og Anette Rosenklint. Indkaldt suppleant Ingen deltog. Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmødet den 2. november Kl Hos Peter H C Lumbyesvej 135, Næstved

Referat fra regionsbestyrelsesmødet den 2. november Kl Hos Peter H C Lumbyesvej 135, Næstved Referat fra regionsbestyrelsesmødet den 2. november Kl. 17.45 Hos Peter H C Lumbyesvej 135, Næstved Tilstede: Kit, Jeppe, Peter, Jane og Stine Afbud: Helle og Kathrine 1. Valg af ordstyrer: Jeppe 2. Valg

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. august 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. august 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. august 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 14. september 2011 DAGSORDEN PUNKT 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. oktober 2009

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. oktober 2009 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. oktober 2009 Afbud fra Christian Gøttsch Hansen Indkaldt suppleant Ingen indkaldt Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer

Læs mere

Referat af TRU møde den 5. oktober 2009

Referat af TRU møde den 5. oktober 2009 Referat af TRU møde den 5. oktober 2009 Dagsorden 1. Godkendelse af dagorden 2. Godkendelse af referat 3. Økonomi a. TRU b. AKUT c. Årskursus 2009 4. TR intro 5. Modernisering af TRU 6. TR seminar 7. Kursusanmodning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2008

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2008 Tilstede: Anette, Eva, Bo, Sidse og Gladys Mødeleder og referent: Gladys Dagsorden: Referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2008 1. Godkendelse og prioritering af dagsorden. Godkendt 2. Evt. kommentarer

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Afbud fra Christian Gøttsch Hansen, ingen suppleant. René Gordon Larsen, Mette Groes er suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik

Læs mere

Afbud fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund I stedet deltager: Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet den 26. september

Afbud fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund I stedet deltager: Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet den 26. september REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 23. oktober 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund I stedet deltager: Eva Holst MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech MØDEREFERENT:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. februar 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. februar 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. februar 2011 Afbud fra Lars Jensen Indkaldt suppleant René Gordon Larsen Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

5. Regionsbestyrelsens beretning, herunder regnskab Gladys fremlagde den mundtlige beretning efterfulgt af en gennemgang af regionens regnskab.

5. Regionsbestyrelsens beretning, herunder regnskab Gladys fremlagde den mundtlige beretning efterfulgt af en gennemgang af regionens regnskab. Referat af generalforsamling i Region Hovedstaden 2015 Regionsformand Gladys Geertsen bød velkommen og sagde at hun var rigtig glad for at se alle dem der var mødt op. Hun kunne se at der var gamle kendinger,

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009.

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Dagsorden for den fælles del: 1) Status på 3-partsforhandlingerne i region og kommunerne 2) Status på genoptræningsområdet 3) Danske fysioterapeuters

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010 Afbud fra Anette Rosenklint Indkaldt suppleant Kristine Hansen, Region Hovedstaden Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Referat fra den 23. april 2007

Referat fra den 23. april 2007 Referat fra den 23. april 2007 Mødested: Vejle Sygehus Kabbeltoft 25 7100 Vejle Fremmødte: Anne Grethe Andersen, Anne-Grethe Hansen, Dorthe Møller, Christian Gøttsch Hansen, Jørgen Nørris Christensen og

Læs mere

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager:

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 26. september 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: Jørgen Nørris Christensen MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. november 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. november 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. november 2012 Afbud fra Christian Gøttsch Hansen meldte afbud. Ingen suppleant. Mødet startede kl. 9.20. Eva Holst kom kl. 9.26, René Gordon Larsen kom kl. 9.40 og

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen.

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet den 1/09/2009 (møde 3/2009) J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 29.september 09 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Sussi

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Lasse Breddam, Kurt Pedersen og Anne Wieth-Knudsen (referent) Afbud: Per Fruerled, Finn Pedersen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. december 2009

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. december 2009 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. december 2009 Afbud fra Anette Rosenklint Indkaldt suppleant Sidse Kragh Hjorth Gæst Søren Steen Rasmussen Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Radiograf Rådet Region Midtjylland d. 3. februar.

Referat fra bestyrelsesmøde i Radiograf Rådet Region Midtjylland d. 3. februar. Referat fra bestyrelsesmøde i Radiograf Rådet Region Midtjylland d. 3. februar. Deltagere: Charlotte Boye, Christina Thisted Høeg, Alice Munk, Karsten Eriksen, Kirsten Petersen, Anne Borgen Paulsen, Pia

Læs mere

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013. For referat: Dorthe G.

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013. For referat: Dorthe G. Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. marts 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. marts 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. marts 2012 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 22. marts 2012 DAGSORDEN PUNKT 1. Godkendelse

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.01.2017 Sekretariatet Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 torsdag 24. januar 2017 kl. 12.00 15.00 REFERAT I mødet deltog: Formand Lars Bonde Eriksen,

Læs mere

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Side 2 Punkt 2. Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet den 13. december

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Side 2 Punkt 2. Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet den 13. december REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 27. marts 2008 AFBUD FRA: Fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund og Gladys Geertsen I stedet deltog Eva Holst Fra Region Sjælland: Ninna Friis Der deltog

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 5. januar 2012 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. september 2009

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. september 2009 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. september 2009 Afbud fra Malene Stigaard Indkaldt suppleant Ingen indkaldt Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines)

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines) Dagorden til SDS møde d. 2.3 09 1. Formalia: Tilstede : Kasper, Marie, Anne, Lotte, Mette og Bodil Lisbeth (næstformand er på besøg) Afbud: Louise 1.1 Valg af ordstyrer Marie er ordstyrer 1.2 Valg af referent

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 19. august 2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 19. august 2008 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 19. august 2008 Afbud fra Boye Eckmann, Anette Rosenklint og Eva Holst. Indkaldt suppleant Ingen suppleant (Jørgen Nørris Christensen blev syg) for Boye Eckmann, Sidse

Læs mere

Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013. For referat: Dorthe G. Thomsen

Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013. For referat: Dorthe G. Thomsen Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 Dagsorden punkter: 1. Evaluering af generalforsamlingen 2. Mål og fokus områder for 2008 Herunder følgende indsatsområder nævnt på generalforsamlingen

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

Referat fra møde d. 19. september 2007

Referat fra møde d. 19. september 2007 Referat fra møde d. 19. september 2007 Mødested: Røntgen afdelingen Aabenraa Sygehus Egelund 10 6200 Aabenraa Fremmødte: Anne Grethe Andersen, Anne-Grethe Hansen, Dorthe Møller, Christian Gøttsch Hansen,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. oktober 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. oktober 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. oktober 2012 Afbud fra Ingen. Lars Jensen kom kl. 10.15 Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 30. oktober 2012

Læs mere

3. Oplæg om MED indflydelse ved Line og Charlotte Gruppearbejde og erfaringsudveksling om MED indflydelse

3. Oplæg om MED indflydelse ved Line og Charlotte Gruppearbejde og erfaringsudveksling om MED indflydelse Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR- Møde, region Hovedstaden 08.03 2012 Dagsorden Velkomst og godkendelse af dagsorden 1. Nyt fra Tillidsrepræsentant råd og regionsbestyrelse 2. Møde formanden

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 26. august 2009

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 26. august 2009 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 26. august 2009 Afbud fra Ingen afbud Indkaldt suppleant - Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt til godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl. 10-14 - Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Kurt Pedersen, Finn Stengel Pedersen, Lasse Breddam, Helle

Læs mere

REFERAT. RSD møde (20/11, 2015) (UCN., Aalborg) (9:30 15:00)

REFERAT. RSD møde (20/11, 2015) (UCN., Aalborg) (9:30 15:00) REFERAT RSD møde (20/11, 2015) (UCN., Aalborg) (9:30 15:00) 1. Tilstedeværende Mia, Charlotte, Katrine, Stina, Jimi, Jørgen 2. Valg af referent Jørgen 3. Godkendelse af dagsorden Godkendt 4. Godkendelse

Læs mere

Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november

Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november Referat Emne: Uddybning af punkt Referat 1. Formalia a. Velkomst og præsentation af den nye bestyrelse. b. Tilstede og afbud. c. Ordstyrer:

Læs mere

i. Intern fordeling af ansvarsområder ii. Høringssvar hvordan får vi bygget en effektiv organisering op? iv. Spørgeskema til hospitalerne v.

i. Intern fordeling af ansvarsområder ii. Høringssvar hvordan får vi bygget en effektiv organisering op? iv. Spørgeskema til hospitalerne v. 10. juli 2012 Referat: 13. ordinære møde i Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråd Mandag d. 16. april, 2012 kl. 10.00 16.00 Sted Mødeleder Tove Lindhardt Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ Plads 30 1250 København

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Mette Johansen, Peter Johansen, Marcus Munch. Fraværende: Line Reffelt Jørgensen (barsel),

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling

Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling 2017-2019 (for tillidsvalgte - TR og FTR - i Kreds Nordjylland) Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland Sofiendalsvej 3 9200 Aalborg SV Tlf. 4695 4850

Læs mere

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014.

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Tilstede; Dorrit Thorsen, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv, Trine Hjetting, Mette Juhl Foghmar og Annette Svensson. Dagsorden godkendt. Økonomi.

Læs mere

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Dags dato: 08. 06. 2016. Skrevet af: Lars Til: Afd. bestyrelsen Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Onsdag den 8. juni 2016 fra 9.00 15.30. Morgenmad fra 8.30 og frokost fra 12.00. Tilstede:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 11. december 2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 11. december 2008 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 11. december 2008 Afbud fra Ingen afbud Indkaldt suppleant Ingen indkaldt Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat godkendt

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Referat HB februar Scandic Odense Hvidkærvej Odense

Referat HB februar Scandic Odense Hvidkærvej Odense Referat HB 03 2. februar 2013 Scandic Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense Deltagere Peter Jensen, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Arne Jensen, Københavns Badminton Kreds Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 7. oktober 2015, kl. 12.30-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Severin Kursuscenter, Middelfart Deltagere: Martin B. Josefsen, Bjarne Rittig-Rasmussen,

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 8.4.2013, kl. 9-12 For referat: Dato for udarbejdelse: Es/Bej 12.04.13 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann, Esther Skovhus,

Læs mere

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job.

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet (møde 3/2008) den 22/08/2008 J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 5. sept. 2008 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Karima

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011 Referat fra regionsbestyrelsesmøde D. 4. november 2011 1. Fastholdelse og rekruttering 2. Status og indsatser vedr. nationale retningslinjer på ryg og knæ området her i regionen 3. Neurorehabilitering

Læs mere

Regionsmøde for kredsbestyrelsen i Region Midt,

Regionsmøde for kredsbestyrelsen i Region Midt, Regionsmøde for kredsbestyrelsen i Region Midt, Onsdag d.10.4,2013 Mødested: Patienthotellet, Kl.9-15 Mødelokalet på 7. Lille Mikkelsgade 2 8800 Viborg. Referent: Ann-.Birgitte Ordstyrer: Liselotte Tilstede:

Læs mere

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Janne Uth, Region Sjælland (medlem) Steen

Læs mere

Øhavets Lærerkreds. Referat fra styrelsesmødet mandag d. 07.09.2015 og mandag d. 14/9 2015. Fraværende d. 7/9: Ingen. 14/9: Thomas Referat:

Øhavets Lærerkreds. Referat fra styrelsesmødet mandag d. 07.09.2015 og mandag d. 14/9 2015. Fraværende d. 7/9: Ingen. 14/9: Thomas Referat: Referat fra styrelsesmødet mandag d. 07.09.2015 og mandag d. 14/9 2015 Fraværende d. 7/9: Ingen. 14/9: Thomas Referat: 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 2. Godkendelse af referat fra 24. Godkendt.

Læs mere

Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup.

Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup. Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup. Oplæg fra Sannie Jørgensen: Løntilskudsordning, hvad er det

Læs mere

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE.

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE. VIADSR, VIA University College 1 Referat, Konvent 13 d. 18/12013 Punkter AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE AD. 2 VIA-DSR S ÅRSBERETNING VED FORMAND OG NÆSTFORMAND AD. 3 BEHANDLING AF

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 16. JANUAR 2017

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 16. JANUAR 2017 Dato: Ref.: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 16. JANUAR 2017 Tid: 12.00-16.00 Sted: Birk Centerpark Indkaldte: Susanne Østergaard Tina Boel (Afbud) Bo Christensen Linda Nørgaard Peter Sandkvist

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger Referat af 23. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 17. juni 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 28. maj 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 28. maj 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Aarhus, den 8. juni 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 28. maj 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Referent: DRF Fraværende: MH og JWS. RGA kom kl. 10.30 Mødeleder: Forkortelser: FP Jesper

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet

Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der i sammenhæng

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere