V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A"

Transkript

1 V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A (2014 udgave) 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Angvilla". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr Vanløse, beliggende Ålekistevej B, Vanløse. 3. Medlemmer Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, der ved foreningens stiftelse er eller senere samtidig med optagelsen kan blive indehaver af en bolig i foreningens ejendom, og som erlægger det til enhver tid fastsatte indskud. En andelshaver må ikke benytte mere end 1 bolig i foreningen og er forpligtet til at flytte ind og benytte boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand. Stk. 2. Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en juridisk person, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje boligen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på andelsboligforeningens generalforsamling, og skal inden 12 måneder fra auktionsdagen sælge andelen til en person, som kan godkendes af foreningen og opfylder kravene til bopælspligt, jfr. vedtægternes 3, stk. 1. Såfremt andelen ikke er solgt inden 12 måneder fra auktionsdagen, overtager andelsboligforeningen salget, og bestemmer, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i 10, idet foreningen er berettiget til at fradrage sine tilgodehavender, herunder for boligafgift og sædvanlig salgsomkostninger incl. eventuelt ejendomsmæglersalær, forud for kreditor.

2 2 Stk. 3. Når 90% af lejerne er medlemmer, bestemmer bestyrelsen, om flere kan optages, og da i hvert enkelt tilfælde på hvilke vilkår. 4. Andelen Stk. 1. Indskud udgør for de beboere, der ved stiftelsen indtræder som medlemmer, et beløb svarende til 9 måneders leje. 5. Stk. 1. Ved overtagelse af andel skal overtageren, udover de i 10 anførte beløb, indbetale et depositum svarende til 2 måneders boligafgift. Gælder ikke andelshavere, der har været medlemmer fra foreningens stiftelse. 6. Stk. 1. Medlemmerne hæfter solidarisk for den i ejendommen indestående pantegæld, for så vidt panthaverne har taget forbehold i så henseende, men derudover hæfter de alene med deres indskud for forpligtelser foreningen vedrørende. Stk. 2. De er lodtagne i foreningens formue i forhold til deres andel. Stk. 3. Andelen er det oprindelige indskud med tillægsbeløb, således at indskud og tillægsbeløb tilsammen svarer til den andelsværdi, som er godkendt, jf. 10. Stk. 4. Medlemmerne kan ikke bringe fordringer på foreningen i modregning med forpligtelser over for denne. 6 a. Stk. 1. Et udtrædende medlem eller hans bo hæfter for samtlige forpligtelser over for foreningen, indtil pågældende lejlighed er overtaget af et nyt godkendt medlem på vilkår godkendt af bestyrelsen. Dette medfører, at et medlem ikke kan opsige medlemskab af foreningen og brugsretten til lejligheden, men alene kan udtræde efter reglerne om overdragelse af andel. 7. Stk. 1. For indskuddet udstedes et andelsbevis. Andelsbeviser kan kun tilhøre personer, der har bolig i foreningens ejendom. Stk. 2. Andelen i foreningens formue kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligloven. Der kan efter 31.januar ikke ydes garanti/kaution for en andelshavers lån, og der kan ikke noteres transport i et tilgodehavende efter et salg, som endnu ikke er aftalt. En andelshaver kan i en salgssituation skriftligt give tilladelse til at afregning efter salget udbetales til en anden (betalingsfuldmagt). Bortset fra overdragelse i forbindelse med tvangssalg og tvangsauktion kan andelen kun overdrages med bestyrelsens samtykke i henhold til vedtægternes og lovgivningens regler herom, og kun til en person, som samtidig får bolig i foreningens ejendom.

3 3 Stk. 3. Andelsbeviset skal stedse være noteret på navn i foreningen. Bortkommer det, udstedes et nyt på andelshaverens bekostning. Det nye andelsbevis skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis. 8. Overdragelse af andelen Stk. 1. Ægtefælle skal ved dødsfald være berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af lejligheden. Stk. 2. Hvis der ikke efterlades ægtefælle, eller denne ikke ønsker at benytte sin ret, skal der gives fortrinsret til andre nærtstående, som beboede lejligheden ved dødsfaldet og til livsarvinger, selv om de bor andetsteds, samt til personer, som af lejlighedens seneste indehaver over for bestyrelsen er anmeldt som berettiget til andel og bolig ved indehaverens død, hvis den pågældende overtager andelen i boet og opfylder de almindelige gældende betingelser for boligret til lejligheden. Stk. 3. Den efterladte ægtefælle skal være berettiget til at indstille, hvem der skal overtage andel og lejlighed, jf. reglerne i 9, idet vilkårene for overtagelse skal godkendes af bestyrelsen. Stk. 4. Ved ophævelse af samliv bestemmer parterne eller myndighederne, hvem der bevarer retten til boligen. Stk. 5. Lejligheden skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den første i den måned, der indtræder næstefter 3-månedersdagen fra dødsfaldet. Stk. 6. Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og lejlighed, jf. 9, og de vilkår, som overtagelsen skal ske på, hvorefter det indkomne beløb afregnes jf. reglerne i Overdragelse ved flytning. Stk. 1. Ønsker en andelshaver at flytte, gives der fortrinsret til at overtage andel og bolig i nedenstående prioriterede rækkefølge: a) Andelshaverens børn, forældre eller søskende eller til personer i forbindelse med intern eller eksternt bytte. b) Andre andelshavere, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen, således at den, der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. c) Personer, der er indtegnet på foreningens venteliste hos bestyrelsen over andelshaveres børn, der ønsker bolig i foreningens ejendom. Den, der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. d) Personer, der er indtegnet på foreningens venteliste hos bestyrelsen, over andelshaveres børnebørn, forældre og søskende, der ønsker bolig i foreningens ejendom. Den, der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. e) Andre, der indstilles af den fraflyttende andelshaver, såfremt andelshaveren har været medlem af foreningen i 5 år. Indstillingen skal ske inden udløbet af den ansøgningsfrist, som bestyrelsen har fastsat for indlevering af ansøgninger.

4 4 f) I tilfælde, hvor der ikke er nogen interesseret køber efter ovenstående punkter, bestemmer bestyrelsen hvem andel og bolig skal tilbydes. Stk. 2. Når en lejlighed bliver ledig, og denne ikke overdrages i henhold til stk. 1, litra a, sætter bestyrelsen opslag op om den ledige bolig og fastsætter en frist inden for hvilken, alle kan ansøge om den pågældende lejlighed. Også personer på ovennævnte ventelister skal ansøge for at komme i betragtning. Ansøgning om en lejlighed skal indgives på den særlige ansøgningsblanket, der udleveres ved besigtigelse af lejligheden. Stk. 3. En andelshaver, som overtager anden bolig i henhold til stk. 1, litra a-f, har ikke indstillingsret til den lejlighed, der fraflyttes. Stk. 4. For at kunne gøre brug af en placering på venteliste C eller D, skal ansøgeren være påført ventelisten i mindst 3 mdr. forud for bestyrelsens opslag af den ledige lejlighed. Stk. 5. Når en andelshaver har fået tilbudt og overtager en anden bolig i foreningen, slettes han af ventelisten i stk. 1, litra b, men kan lade sig opskrive nederst på listen. Stk. 6. En person, der indgår aftale om overtagelse af en lejlighed i foreningen, og som herefter fortryder købet og uberettiget ophæver købsaftalen, mister herved sin eventuelle placering på foreningens ventelister. Personen kan dog umiddelbart herefter lade sig opskrive nederst på ventelisten efter reglerne i 9, stk. 1. Stk. 7. Når en andelshavers medlemskab af foreningen ophører, slettes dennes børn, børnebørn, forældre og søskende automatisk af ventelisterne. Stk. 8. Den nye andelshaver, såvel som de for overtagelsen aftalte vilkår, skal god kendes af bestyrelsen, og pågældende skal opfylde de almindelige betingelser for overtagelsen af boligret til lejligheden. 10. Stk. 1. Som vederlag for overdragelse af en andel kan højst godkendes den lejligheden tilkommende del i foreningens formue samt rimelige beløb for udførte forbedringer. Formuen fordeles ud fra boligafgiften, og i formuen, som fremgår af årsregnskabet, indgår ejendommen med en værdi opgjort i overensstemmelse med andelsboliglovens bestemmelser. Andelsværdien fastsættes af generalforsamlingen og er bindende, selv om der lovligt kunne være fastsat en højere værdi. På den ordinære generalforsamling sker fastsættelsen i forbindelse med forelæggelse af årsregnskabet. Stk. 2. Værdien af forbedringer og særligt tilpasset inventar i lejligheden ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag for eventuel værdiforringelse på grund af alder og slitage. Bestyrelsen vælger sagkyndig vurderingsmand, der er bekendt med andelsboligforhold, og som skal bruge ABF's regler vejledende, dog med lineær afskrivning. Vurderingsmanden besigtiger lejligheden og udarbejder opgørelse over prisen for forbedringer og tilpasset inventar. Bestyrelsen godkender prisfastsættelsen med udgangspunkt i den af vurderingsmanden udarbejdede rapport. Udgiften til vurderingsmanden betales af køber og sælger med halvdelen fra hver.

5 5 Stk. 3. Overdragelsessummen skal indbetales til foreningen, som efter fradrag for tilgodehavender, herunder for mangelafhjælpning i lejligheden og for refusion af udgifter til forespørgsel i andelsboligbogen og til bestyrelsens og/eller administrators arbejde ved afregning til pant- og udlægshavere og ved tvangssalg eller tvangsauktion, udbetaler resten først til eventuel indfrielse af lån, som foreningen i henhold til loven har kautioneret for og dernæst til eventuelle pant- og udlægshavere og endeligt til den fraflyttende andelshaver. Stk. 4. Foreningen er ved afregningen over for den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde et rimeligt beløb til sikkerhed for dennes forpligtelser, herunder for efterbetaling af varmeudgifter og lignende samt for eventuelle krav i anledning af mangler i lejligheden ved overtagelsen. 11. Boligaftale Stk. 1. Foreningen opretter med hvert medlem en boligaftale, som skal indeholde bestemmelser om boligens brug, om husorden, vedligeholdelse, opsigelse, husdyrhold m.v. Indtil generalforsamlingen bestemmer andet, tjener sædvanlig lejekontrakt som boligaftale med de af disse vedtægter følgende ændringer. Fremleje kan efter ansøgning til bestyrelsen tillades i henhold til lejelovens regler. Stk. 2. Boligafgiftens størrelse fastsættes til enhver tid, bindende for alle medlemmer, af generalforsamlingen, dog med hensyn til nedsættelse under hensyntagen til panthavernes ret, jf. 21, stk. 3. Stk. 3. Bestyrelsen træffer i samråd med administrator bestemmelser om aftalens nærmere indhold, idet de regler, generalforsamlingen fastsætter i så henseende, skal medtages i aftalen. 11 a. Fremleje Stk. 1. En andelshaver må hverken helt eller delvist overlade brugen af boligen til andre end medlemmer af sin husstand, medmindre han/hun har fået bestyrelsens godkendelse. Stk. 2. En andelshaver kan fremleje eller udlåne sin bolig med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når andelshaveren har boet i foreningen i minimum 2 år og er midlertidigt fraværende på grund af institutionsanbringelse, studieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende for en begrænset periode på højst 2 år. Fremleje kan ikke tillades efter fraflytning eller dødsfald, uanset om der måtte være særlige grunde såsom svigtende salg m.m. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet. Stk. 3. En andelshaver kan fremleje eller udlåne enkeltværelser, dog højst halvdelen af lejlighedens beboelsesrum. Det samlede antal personer, der bor i lejligheden, må ikke overstige antallet af beboelsesrum. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet.

6 6 12. Vedligeholdelse Stk. 1. Forsvarlig udvendig vedligeholdelse foretages af foreningen. Stk. 2. Den indvendige vedligeholdelse af lejligheden påhviler andelshaveren. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til boligen, såsom f.eks. udskiftning af gulve, fliser og køkkenborde m.v. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde. Andelshaverens vedligeholdelsesansvar gælder dog ikke bærende bygningsdele, medmindre bygningsdelens beskadigelse skyldes forsømmelse fra andelshaverens side. Se dog stk Stk. 3. Vedligeholdelse af centralvarmeanlægget (radiatorer, rør til radiatorer og varmemålere) påhviler som udgangspunkt foreningen. Maling af radiatorer og rør til radiatorer påhviler andelshaveren. Vedligeholdelse og udskiftning af termostater påhviler andelshaveren. Stk. 4. Vedligeholdelse af fælles vandforsyningsledninger (koldt og varmt vand) påhviler som udgangspunkt foreningen frem til og med stophane. Maling af rørene påhviler andelshaveren. Det påhviler også andelshaveren, at dreje på stophanerne en gang i mellem, så de ikke sætter sig fast. Stk. 5. Vedligeholdelse af faldstammer og gulvafløb påhviler som udgangspunkt foreningen. Maling af faldstammer påhviler andelshaveren. Vedligeholdelse af toilet påhviler andelshaveren. Vedligehold af afløb fra køkkenvask påhviler andelshaveren ned til forgrening til faldstamme. Vedligeholdelse af afløb fra håndvask påhviler andelshaveren ned til gulvafløb. Stk. 6. Udskiftning af hoved- og bagdør, vinduer og altandør påhviler som udgangspunkt foreningen. Eventuel indvendig maling af døre og vinduer påhviler som udgangspunkt andelshaveren. Vedligeholdelse og udskiftning af lås i hovedog bagdør påhviler andelshaveren. Det påhviler også andelshaveren at smøre hængslerne i døre og vinduer. Stk. 7. Vedligeholdelse af strømforsyningsledningerne påhviler som udgangspunkt foreningen frem til målertavle i lejlighed. Vedligeholdelse/udskiftning af målertavlen/gruppetavlen og installationer i lejligheden påhviler andelshaveren. Stk. 8. Vedligeholdelse af gasledning/gasrør påhviler som udgangspunkt foreningen frem til første stophane (lukkemulighed) i lejligheden. (Vedligeholdelse/udskiftning af gasmåler påhviler forsyningsselskabet og/eller andelshaveren). Maling af gasrør påhviler andelshaveren. Stk. 9. Såfremt en andelshaver ønsker at ændre noget i lejligheden (eksempelvis renovere badeværelset/lave nyt badeværelse), og disse ændringer medfører, at der skal ændres på de eksisterende installationer (rørinstallation, gulvafløb m.v.), er det andelshaveren, som skal afholde udgiften til at foretage de nødvendige ændringer på eksisterende installationer/udskifte de eksisterende installationer. Der er dog mulighed for at søge foreningen om tilskud, jf. generalforsamlingsbeslutning af

7 7 13. Stk. 1. Hvis en lejligheds vedligeholdelsestilstand groft forsømmes, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse foretaget, og foretages det nødvendige ikke inden en derfor fastsat frist, kan pågældende medlem udelukkes og lejemålet hæves med 3 måneders varsel. Stk. 2. Bestyrelsen kan derefter disponere over andel og boligret efter samme regler som i 8, stk a. Forandringer Stk. 1. En andelshaver er ikke berettiget til at foretage bygningsforandringer (nedrivning eller opsætning af vægge, alle ændringer af loft- og gulvbelægninger, alle arbejder på varme- og afløbsrør, ændring af gas- og elforsyning, ventilationsarbejde og lignende) inde i boligen, medmindre forandringen er skriftligt anmeldt til bestyrelsen og herefter skriftligt godkendt af denne. Stk. 2. En andelshaver er ikke berettiget til at foretage forandringer af boligens ydre herunder eventuel altan, medmindre bestyrelsen skriftligt inden arbejdets iværksættelse har godkendt forandringen. Bestyrelsen kan nægte at godkende en forandring, såfremt bestyrelsen skønner at forandringen vil være uhensigtsmæssig, herunder virke ødelæggende på boligens arkitektoniske udtryk, eller skønnes at ville stride mod andre andelshaveres interesse. Stk. 3. Alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskrifter. Stk. 4. Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandringers forsvarlighed og lovlighed. I tilfælde, hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen eller efter andre offentlige forskrifter, skal tilladelsen forevises for bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes. 14. Stk. 1. Ved fraflytning eller ved lejligheds overgang til nyt medlem skal lejligheden sættes i normal forsvarlig stand. Sælger skal indhente el- og vvs-attest fra en af foreningen godkendt håndværker. Udgifterne hertil afholdes af sælger. Stk. 2. Bestyrelsen lader lejligheden besigtige og fastsætter, hvad der skal foretages. Forhold i en lejlighed, der er blevet godkendt af én bestyrelse, kan ikke senere kræves ændret, hverken af denne eller anden bestyrelse eller en efterfølgende andelshaver. Stk. 3. Når arbejdet er udført, skal udgiften dækkes ved modregning i det beløb, der tilkommer det fratrædende medlem, jf. 10.

8 8 15. Misligholdelse Stk. 1. Såfremt et medlem ikke betaler eventuelt resterende indskud, eller kommer i restance med boligafgift eller andre ydelser, som skal erlægges med denne, eller med ydelsen på et lån, som foreningen i henhold til loven har kautioneret for, eller groft tilsidesætter sin vedligeholdelsespligt, såvel som hvis et medlem optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed, eller andre medlemmer, eller gør sig skyldig i forhold svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at ophæve lejemålet, kan boligret tillige med medlemskabet bringes til ophør af bestyrelsen. 16. Anke Stk. 1. Bestyrelsens beslutninger i henhold til 3, stk. 2, 8, stk. 3, 9, stk. 3 og 4, 14 og 15 kan, hvis det pågældende medlem er utilfreds med afgørelsen, indankes for førstkommende generalforsamling eller ekstraordinære generalforsamling. For så vidt angår anke over beslutninger i henhold til 15, dog inden 14 dage efter modtaget underretning om eksklusion for en af medlemmet selv foranlediget indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Dog er bestyrelsens beslutning endelig og kan ikke indankes, når det drejer sig om restancer. 17. Administration Stk. 1. Foreningen antager administrator til at forestå ejendommens almindelige økonomiske og juridiske forvaltning. Valget sker for 2 år ad gangen, og kan fra begge sider opsiges med 3 måneders varsel, jf. dog 21, stk. 3. Stk. 2. Administrator er befuldmægtiget til at handle på foreningens vegne i alle forhold vedrørende den daglige drift. Stk. 3. Bestyrelsen træffer sammen med administrator bestemmelse om tid og sted for betaling af boligafgift og andre ydelser i forbindelse med denne. 18. Revision og regnskab Stk. 1. Bestyrelsen antager en statsaut. revisor til at revidere foreningens og administrators regnskab. Regnskabsåret er fra den 1.juli til den 30.juni, og det reviderede årsregnskab skal være fremlagt for medlemmerne hos administrator 14 dage inden den årlige generalforsamling med revisorernes påtegning. Stk. 2. Efter at fornødne henlæggelser er foretaget, kan eventuelt overskud anvendes til ethvert efter generalforsamlingens skøn passende formål. 19. Generalforsamling Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

9 9 Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 1.oktober med 14 dages varsel efter skriftlig indkaldelse til andelshaverne. Stk. 3. Generalforsamlingen vælger dirigenten. Stk. 4. Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden: 1. Formandens beretning. 2. Regnskab med revisors påtegning. 3. Overskuddets fordeling. 4. Forslag. 5. Valg til bestyrelsen. 6. Eventuelt valg af administrator. 7. Eventuelt. 20. Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/4 af medlemmerne af foreningen eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden. 21. Stk. 1. Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om vedtægtsændringer eller forslag om foreningens opløsning. Dog skal altid mindst 1/5 af foreningens medlemmer være til stede. Stk. 2. Forslag om foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af medlemmerne er til stede og med mindst 3/4 flertal. Forslag om forandring af vedtægterne kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/5 af foreningens medlemmer er til stede, og med mindst 3/4 flertal. Dog kan bestemmelserne i 6, stk. 1, i 7, stk. 2, i 8 og i 10 ikke ændres uden skriftligt samtykke fra panthaverne i ejendommen. Stk. 3. Uden sådant samtykke kan ej heller boligafgiften nedsættes eller administrator skiftes. Stk. 4. Er der på en generalforsamling ikke det ifølge foranstående fornødne antal medlemmer til stede, kan der indkaldes til ny generalforsamling med 14 dages varsel, og på denne kan de forslag, der har været behandlet på den første generalforsamling afgøres med det for beslutningen fornødne flertal, uanset hvor mange, der er mødt. Stk. 5. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes senest 8 dage inden dennes afholdelse. Stk. 6. Hver andel giver én stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle eller et myndigt husstandsmedlem eller til en anden andelshaver. En andelshaver kan dog højst medbringe 2 fuldmagter. 22. Bestyrelsen Stk. 1. Foreningens daglige virksomhed ledes af bestyrelsen, hvis 7 medlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Både ved nyvalg og genvalg kan

10 10 en person, som ikke er til stede på generalforsamlingen, opstilles til valg til en bestyrelsespost eller som suppleant, hvis en andelshaver på generalforsamlingen indstiller den pågældende person og medbringer en skriftlig bekræftelse fra vedkommende på, at ville modtage valg. Stk. 2. Bestyrelsen består af formand, næstformand, sekretær samt 4 bestyrelsesmedlemmer. Yderligere vælges 1 suppleant. Stk. 3. Formanden, 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleanten er på valg i lige år. Næstformanden, sekretæren og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Stk. 4. Ved formandens forfald eller fratræden fungerer næstformanden. Stk. 5. I øvrigt tiltræder ved forfald eller fratræden den af generalforsamlingen valgte suppleant. Stk. 6. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan vælges andelshavere, disses ægtefæller samt myndige husstandsmedlemmer, som har været samlevende med en andelshaver i min. 2 år forud for generalforsamlingen. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges en person, som har bolig i foreningen, og der kan kun vælges en person fra hver husstand. Ved fraflytning skal bestyrelsesposten fratrædes, og det samme gælder ved et husstandsmedlems ophør af samliv med en andelshaver. Stk. 7. Bestyrelsens sekretær fører protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Stk. 8. Bestyrelsen ansætter vicevært og i samråd med ham anden medhjælp til fyring, rengøring osv., og aftaler løn og arbejdsvilkår med disse. Medlemmerne har medbestemmelsesret ved afskedigelse af vicevært. Stk. 9. I alle anliggender tegnes foreningen af formand, næstformand og sekretær, dog, at der ved pantsætning af fast ejendom yderligere kræves underskrift af administrator, og at salg af fast ejendom kun kan ske efter vedtagelse på foreningens generalforsamling og med bestyrelsens såvel som administrators underskrift. Stk. 10. Bestyrelsen fører ventelister, jf. vedtægternes 9. I tilfælde hvor der ikke i vedtægterne er fastsat regler for tildeling af ledige boliger, overlades afgørelsen til bestyrelsen. Stk. 11. Boligaftalen med medlemmerne underskrives af administrator og af det pågældende medlem. 23. Stk. 1. Alle regninger vedrørende Angvilla skal underskrives af formanden og yderligere paraferes af 1 bestyrelsesmedlem før udbetaling må finde sted fra administrators side. 24. Stk. 1. Bestyrelsen holder i almindelighed møde én gang hver måned og i øvrigt, når formanden eller to medlemmer indkalder til møde. Stk. 2. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresse i sagens afgørelse. Stk. 3. Formandens stemme er afgørende ved stemmelighed.

11 11 Stk , stk. 3 gælder dog ikke sager vedrørende eksklusion. 25. Stk. 1. Beboerne må ikke holde hund eller kat. Har beboerne andre former for husdyr, må disse ikke være til gene for andre. Stk. 2. Pasning af hund eller kat må ikke vare længere end 1 uge, og skal meddeles bestyrelsen skriftligt inden pasningsperioden. Pasningen må ikke være til gene for andre. Bestyrelsen kan forbyde pasningen. 26. Stk. 1. Hvis foreningen opløses, deles dens formue mellem de til den tid værende medlemmer i forhold til deres andeles størrelse. Stk. 2. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 19. marts 1963 og korrigeret i henseende til rettelser og tilføjelser vedtaget på senere generalforsamlinger, senest ved ordinær generalforsamling den 22. september Nedennævnte om tilladelse til sammenlægning af lejligheder ud fra følgende retningslinier blev vedtaget på ordinær generalforsamling den 23. september 2003 med tilretning af punkt 5 den 12. september 2006 og med tilretning af punkt 1 og 8 og tilføjelse af punkt 9 vedtaget på ordinær generalforsamling den 26. september Der kan foretages sammenlægning mellem 2 tilstødende lejligheder, hvis det samlede boligareal ikke kommer til at overstige 150 m En sammenlagt lejlighed udgør 1 andel. 3. En sammenlægning skal udføres i håndværksmæssig god kvalitet. Forslag til den fysiske sammenlægning skal godkendes af bestyrelsen, før sammenlægningen påbegyndes. 4. Det påhviler andelshaveren at indhente de nødvendige tilladelser fra myndighederne. Disse tilladelser skal forevises bestyrelsen før sammenlægningen foretages.

12 12 5. Såfremt en andelshaver har en lejlighed med to hoveddøre må andelshaveren gerne sløjfe den ene. Efter døren er fjernet og huller m.v. er muret til, skal en professionel malermester spartle og male hele væggen på repos en, hvor døren har siddet, så væggen ligner resten af opgangen. Det er andelshaverens ansvar at skaffe diverse byggetilladelser fra kommune m.v. Alle omkostninger ved fjernelse af døren, maling af væg m.v. betales af andelshaveren. 6. Alle udgifter forbundet med sammenlægningen påhviler andelshaveren og er andelsboligforeningen uvedkommende. 7. En sammenlægning skal rent fysisk og byggesagsmæssigt være gennemført senest 1 år efter overtagelse af en lejlighed til sammenlægning. Overholdes denne frist ikke, bortfalder bestyrelsens godkendelse af salget, og en af de to lejligheder skal sælges. Bestyrelsen kan under særlige omstændigheder give dispensation fra denne regel. 8. Foreningen må maksimalt indeholde 10 sammenlagte lejligheder. 9. Når 2 lejligheder sammenlægges til en lejlighed får andelshaveren efter sammenlægning 1 kælderrum og 1 vaskelås (ikke 2 kælderrum og 2 vaskelåse).

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev Vedtægter A/B Carl Nielsens Plads Herlev Navn og hjemsted 1.1 Andelsboligforeningens navn er A/B Carl Nielsens Plads Herlev (herefter kaldet "Foreningen"). 1.2 Foreningens hjemsted er Herlev kommune. Formål

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 April 2004 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN 26.07.2013 V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER VED TOFTEN ANDELSBOLIGFORENINGEN MUNKEBO. for

VEDTÆGTER VED TOFTEN ANDELSBOLIGFORENINGEN MUNKEBO. for VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN VED TOFTEN MUNKEBO INDHOLDSFORTEGNELSE: S 1 Navn og hjemsted S 2 Formål S 3 Medlemmer S 4 Indskud S 5 Hæftelse S 6 Andel S 7 Boligaftale S 8 Boligafgift S 9 Vedligeholdelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

$r. ss. s4. VEDT/f,GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN TUREGÅRDEN $2. $3.

$r. ss. s4. VEDT/f,GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN TUREGÅRDEN $2. $3. Foreningens navn og hjemsted: VEDT/f,GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN TUREGÅRDEN $r. Forenin gens navn er Andelsboli gforeningen Turegården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens formål:

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken VEDTÆGT FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGEBAKKEN KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er grundejerforeningen Egebakken

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere