Best praksis ledelse i De danske domstole - arbejde med transfer i førlederforløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Best praksis ledelse i De danske domstole - arbejde med transfer i førlederforløb"

Transkript

1 Best praksis ledelse i De danske domstole - arbejde med transfer i førlederforløb The ultimate goal of training should be positive transfers to the workplace. Unfortunately, estimates suggests that only 10 % of learning actually tranfers to job performance. (Lim & Morris, 2006.) Den følgende rapport er udarbejdet af chefkonsulenterne Pernille Henriksen og Christian Horn (Erhvervsakademi Aarhus), chefkonsulenterne Olav Damholt og Jan Rohwedder har været sparringspartnere i forbindelse med Wahlgrens transfer-tænkning. 1. Projektets udgangspunkt Det følgende udviklingsprojekt er resultatet af et samarbejde mellem De Danske domstole og Erhvervsakademi Århus, Ledelsesakademiet. Projektet har fokus på at skabe bedre transfer i forbindelse med lederuddannelse, og der arbejdes med akademilederuddannelsen som den faglige ramme og som akademisk niveau. Transfer mellem uddannelse og arbejde drejer sig om, i hvilket omfang og på hvilke måder uddannelsens faglige indhold (viden, metoder og værktøjer) efterfølgende på forskellig vis tages i brug til gavn for den studerende og den studerendes organisation. Når der i dette projekt er arbejdet med nye måder at skabe transfer på, har målsætningen derfor kort og overordnet været at afprøve nye måder at facilitere læring på, så de praktiske effekter af uddannelsesforløb på Ledelsesakademiet kan forbedres. De danske domstole oplevede et behov for nye uddannelsestilbud, der henvendte sig til: i) Før-ledere eller nye ledere i midlertidige konstituerede ledelsesstillinger ii) Ledere der oplevede et behov for mere uddannelsesmæssig ballast, inden de følte sig klar til at gå i gang med en diplom-uddannelse i ledelse I projektet blev der derfor tilbudt to forskellige uddannelsesløsninger, der henvendte sig til hver af de to målgrupper. Før-leder uddannelsen blev bygget op omkring akademilederfaget Ledelse i praksis, mens det diplomklargørende forløb blev bygget op omkring akademilederfagene Ledelse i praksis og Organisation og arbejdspsykologi. Begge forløb skulle tilpasses særlige forhold i De danske domstole, og der skulle endvidere arbejdes målrettet og nyskabende med transfer af viden og kompetence i forhold til den enkelte deltagers situation, ønsker og behov. De danske domstole fik rekrutteret 10 deltagere til før-lederuddannelsen, men det lykkedes ikke at få deltagere nok til det diplomklargørende forløb. Det følgende omhandler derfor den nye måde at arbejde med transfer på, der af Ledelsesakademiet blev på afprøvet i et før-lederforløb med 10 deltagere.

2 2. Transfer i Ledelsesakademiets eksisterende pædagogik Centralt for Ledelsesakademiets eksisterende pædagogik er, at der arbejdes med en vekselvirkning mellem teori og praksis, hvor der arbejdes inde fra og ud, hvilket vil sige, at udgangspunktet for arbejdet med uddannelsernes teorier, metoder og værktøjer er den enkelte deltageres konkrete situation (deltagerens behov, udfordringer, konkrete opgaver mm.). Begreber som mening, praksis, erfaring og refleksion er derfor centrale for Ledelsesakademiets pædagogik, hvilket afspejles direkte i Ledelsesakademiets mission som lyder: Vi udvikler ledere og ledelseskompetencer, som gør det enkelte menneske i stand til at skabe mening i den daglige praksis. Vi opbygger rum for praksisrelateret og erfaringsbaseret læring i en vekselvirkning mellem teori og praksis. Vi udfordrer erfaringer og forståelser, stimulerer refleksion over egen udvikling og styrker ledere og medarbejdere i at virkeliggøre de handlinger, de sætter sig for. Indsigt giver udsyn - Handling giver forvandling I praksis står ledelsesakademiets pædagogik på følgende tre ben: i) Erfaringsbaseret læring: Det vil bl.a. sige, at den studerende bruger egen ledelse og egen organisation som case, at der opfordres til at afprøve teorier og modeller i egen ledelse og organisation, og at praktiske opgaver og erfaringer fremlægges og diskuteres i faste netværksgrupper. ii) Teoretikerne Kolb og Maturana: Det vil bl.a. sige, at vi bygger på Kolbs forståelse af læring som en proces, hvorved erkendelse udvikles gennem omdannelse af oplevelse. Den studerendes lærings ses derfor som en en fortløbende proces bestående af erfaringer, refleksioner, beslutninger og handlinger ( Kolbs læringscirkel ). Gennem Maturanas læringstænkning suppleres dette med et arbejde med passende forstyrrelser og omsorg som centrale elementer i den studerendes læring (vi taler om omsorg, mens Maturana taler om kærlighed. I praksis betyder dette hos Ledelsesakademiet, at nærværd, fortrolighed og tryghed på uddannelsen bl.a. forankres i en pædagogik baseret på faste læringsgrupper) iii) Følgende model for praktisk læring: Side 2 af 11

3 I daglig tale kalder vi modellen for bøvl-modellen, da den sætter ændringer i adfærd og handling som målsætningen, og da den tydeliggør, at det kræver en stor indsats (tid og energi) at bevæge sig fra teoribog til meningsfulde og værdiskabende nye handlinger. 3. Nyt arbejde med transfer i Bedst praksis ledelses-projektet I projektet har vi udviklet og testet en ny måde at styrke koblingen mellem teori og deltagernes praksis på ( transfer ). Metoden tager sit afsæt i ovenstående grundlæggende tænkning i Ledelsesakademeiets eksisterende pædagogik, og fremgangsmådens delelementer vil derfor på forskellig vis være elementer i Ledelsesakademiets eksisterende undervisning. Metoden adskiller sig imidlertid bl.a. ved: i) At være mere systematisk i sin form ii) At være mere forpligtende (hver undervisningsgang starter med og inddrager løbende deltagers personlige undersøgelser) iii) Fortløbende at aktivere den studerendes nysgerrighed og eksperiment med udgangspunkt i personlige undersøgelsesspørgsmål iv) At arbejde udviklingsorienteret med forskellige måder at generere kvalitative data på i lederens egen hverdag. Før-lederforløbet blev bygget op omkring akademilederfaget Ledelse i praksis suppleret med et særligt fokus på spørgsmålene: i) Hvem er jeg (som kommende leder)? og Hvad kendetegner ledelse i De danske domstole?. Som supplement til pensum (Ledelse i praksis, Trojka, tredje udgave 2013) arbejdede vi derfor bl.a. med Garudas FokusProfil og Biografimetoden som indgange til deltagernes egenforståelse og selvrefleksion Side 3 af 11

4 Før uddannelsesforløbet blev fagets faste faglige indhold i kort form præsenteret for deltagerne og deltagernes ledere, og deltagere og ledere blev bedt om at vurdere vigtigheden af det faglige indhold for deltageren og for De Danske domstole. Test af metode til nyt arbejde med transfer tog sit udgangspunkt følgende tre områder, der blev her fremhævet som særligt vigtige: Fokusområde 1: Det personlige lederskab Fokusområde 2: Motivation Fokusområde 3: Kommunikation Uddannelsesforløbet bestod af 7 undervisningsdage, mellemliggende aktionslæringsperioder (ca. 2 ugers varighed) og afsluttende erhvervsrapport og mundtlig eksamen (akademilederuddannelse, modulet Ledelse i praksis ) Den nye arbejdsform bestod af følgende elementer: - Undersøgelsesspørgsmål (Personligt) - Metode (Spørge, Observere, Handle/ gøre noget ) (undersøgelse hjemme) - Hvad fandt jeg ud af? ( data ) (læringen) - Viden-deling og dialog (fælles opsamling og refleksion den følgende undervisningsgang) I praksis blev der arbejdet på følgende måde: Første undervisningsgang (med fokus på Det personlige lederskab ) blev afsluttet med deltagernes refleksion over Hvad gjorde særligt indtryk i dag?. I forlængelse heraf skulle deltagerne tænke over: Hvad er jeg nu blevet nysgerrig på (omkring mig selv og min egen organisation)?. Derefter skulle deltagerne formulere denne nysgerrighed som et personligt undersøgelsesspørgsmål. Eksempler på undersøgelsesspørgsmål i forbindelse med det indledende arbejde med Det personlige lederskab kunne fx være: - Er jeg intolerant overfor folk, som jeg ikke går i takt med, og hvordan og hvornår kommer det til udtryk? (Garudaprofil som baggrund) - Hvilken type leder ønsker I, at jeg primært skal være, mens jeg er konstitueret som leder de næste 4 måneder? (Garudaprofil som baggrund) Eksempler på undersøgelsesspørgsmål i forlængelse af andre af modulets faglige fokus kunne fx være: - Hvordan bliver dialogen, hvis jeg er assertiv? - Hvad motiverer mine kolleger til at gå på arbejde? Side 4 af 11

5 Deltagerne blev i kort form præsenteret for følgende tre forskellige måder til (kvalitativt) at belyse en problemstilling på: Spørge ( Interviews ) Observere ( antroplogi ) Handle ( aktions-forskning ) Deltagerne skulle på denne baggrund vælge, hvordan de ville belyse deres undersøgelsesspørgsmål til næste undervisningsgang. Eksempler på valgt metode kunne fx være: - Jeg har indtil videre drøftet spørgsmålet med min hustru, min leder og to kolleger. (Spørge) - Jeg har gjort mig mine egne observationer. (Observere) - Jeg viste interesseret og spurgte til min kollega, som jeg ellers ikke kommer så godt ud af det med. (Handle) Inden den efterfølgende undervisningsgang skulle deltagerne i via stikord eller korte sætninger notere deres erfaringer ( data ) i forbindelse med deres undersøgelser ned. Undersøgelsesspørgsmål, Metode (Spørge, Observere eller Handle/ gøre noget ) og Hvad fandt jeg ud af? ( data ) skulle skrives ind i et skema, som deltagerne modtog og arbejdede med elektronisk (se efterfølgende bilag 1). Eksempler på data eller læring fra deltagernes egne undersøgelse i egen organisation kunne her fx være: - Jeg har fundet ud af, at jeg i har en udtalt utålmodighed over for mennesker, som jeg ikke går i takt med, men jeg virker ikke intolerant. I arbejdsmæssige sammenhæng kan min utålmodighed komme til udtryk ved interne møder. - At det er fantastisk at give feed back (..) Jeg troede, jeg var god til at modtage feedback, men jeg har fundet ud af, at jeg stadig skal arbejde på at blive bedre til at modtage feedback. - Alle tre svarede noget forskelligt: B (kvinde): Grunder, M (kvinde): Integrator, P (mand): Resultatskaber. Deres svar afspejler deres egen ledelsesstil. Deres forskellighed gør, at de udgør et godt lederteam. Den efterfølgende undervisningsgang præsenterede deltagerne resultaterne af deres undersøgelser og erfaringer i deres netværksgrupper. Den studerende fik her bl.a. sparring på: Hvad er vi nysgerrige på? (Hvad kunne være værd at undersøge videre?) Og hvad kan man gøre? (Hvilke handlinger kan deltageren foretage, givet hendes nye viden?). Den studerende skulle til sidst (inspireret af samtalen i netværksgruppen) stille et nyt videre personligt undersøgelsesspørgsmål. Det var her valgfrit, om den studerende valgte at forfølge dette undersøgelsesspor videre (det afhang af hvor interessant og vigtigt det var for hende og hendes arbejdssituation. I stikordsfor så metoden derfor sådan ud: Fagligt fokus => Stille personligt undersøgelsesspørgsmål og vælge undersøgelsesmetode => Undersøgelse ( generere data ) => Præsentation af undersøgelsesresultater næste undervisningsgang => Gruppedialog => Nyt undersøgelsesspørgsmål Side 5 af 11

6 Metoden blev gentaget i forbindelse med alle tre ovenstående fokusområder og blev derfor den råde tråd, der løb gennem uddannelsesforløbet. De studerende blev undervejs opfordret til at prøve de forskellige metoder af til undersøgelser i deres egne organisationer (Spørge, Observere, Handle/ gøre noget ), og det blev diskuteret, hvordan hver af metoderne havde sine stærke sider og blinde vinkler. 4. Det nye arbejde med transfer og Wahlgrens transforstsåelse Den primære inspirationskilde til projektets arbejde med transfer har været Bjarne Wahlgrens forståelse af begrebet. Wahlgren opererer med følgende tre faktorer, der kan fremme transfer mellem undervisning og arbejdsplads: De personlige faktorer Faktorer i undervisningen Anvendelseskonteksten Manglende transfer tilskrives generelt følgende forskellige procentvise fordeling: De personlige faktorer - 35 % Faktorer i undervisningen - 20 % Anvendelseskonteksten 45 % Transfer-metoden der blev testet i projektet arbejder sammenhængende med alle tre indgange. De personlige faktorer består ifølge Wahlgren af: Behov for læring Målsætning og målforpligtigelse Tiltro til egne evner (self efficacy) Metoden arbejder med de personlige faktorer på forskellige måder. Dette sker bl.a. ved at sætte fokus på det, deltagerne rent faktisk ikke ved, men som det kunne være vigtigt for deltagerne at undersøge. Der blev der arbejdet med metoder til undersøgelse. Endvidere understøttede deltagerne hinanden i netværksgrupperne til at have mod til at undersøge og efterfølgende at handle på ny-vundne indsigter. Der arbejdes i forbindelse hermed på, at den studerende bliver selvstændig aktør, der personligt forholder sig til både teori og praksis gennem personlige undersøgelsesspørgsmål og valg af metode. Den studerende forpligtes både af sig selv og af sin faste netværksgruppe. Endvidere oplever den studerende også både at kunne mestre egne undersøgelser, samt i forlængelse heraf at få en dybere forståelse af valgte teorier eller modeller Side 6 af 11

7 Faktorer i undervisningen består ifølge Wahlgren af: At man skal mestre stoffet før det kan anvendes At undervisningen indholdsmæssigt forholder sig til anvendelsessituationen Træning i transfer Målsætningstræning Selvmanagementtræning Underviseren tillid til underviser og mulighed for at drøfte anvendelse Undervisningens form og indhold Metoden arbejder med faktorer i undervisningen på forskellige måder. Dette sker bl.a. ved, at metoden tager udgangspunkt i deltagerens egen stol (det er med udgangspunkt i deltagerens egen hverdag og nysgerrighed, at det personlige undersøgelsesspørgsmål stilles). I forbindelse hermed trænes det at stille spørgsmål til egen praksis (den studerende får her sparring fra både underviser og deltagere i gruppen). Endvidere gives der løbende mulighed for at drøfte både nye indsigter og nye handlemuligheder med underviser og i den faste netværksgruppe. Faktorer i anvendelseskontekst består ifølge Wahlgren af: Organisering af arbejdssituationen Understøttende miljø Ledelsen Kollegaerne Systematisk opfølgning Arbejdet med metoden har også medtænkt problemstillinger omkring anvendelseskonteksten. Dette er bl.a. sket ved, at den studerendes leder på forhånd er blevet inddraget og informeret. De studerende er endvidere blevet opfordret til at inddrage deres kollegaer. Erfaringen har her været, at både ledere og kollegaer har kunne se meningen med arbejdsformen (både for den studerende og for organisationen), og de studerende har derfor generelt set mødt god opbakning. Endvidere er der systemetisk blevet fulgt op på undervisningsdagene Side 7 af 11

8 5. Evaluering af transfer-metoden Erfaringerne med undervisningsmetoden har været gode. De studerende blev bedt om kort at skrive om, hvordan det havde været at arbejde med undervisningsmetoden. Alle har her givet udtryk for, at arbejdsformen var ny, men også meningsfuld og brug bar. Eksempler på udtalelser er bl.a. følgende: Det har været spændende at prøve teorier af og se hvordan det fungerer i praksis. Mine kollegaer har været med på det og vist stor interesse. Det er noget, som nemt kan integreres i arbejdsdagen og tager ikke lang tid. Det har helt klart skabt en større forståelse af de ting, som vi har arbejdet med. Teorien giver mere mening, når jeg kan se at det virker i praksis og se hvordan det virker. Jeg vil helt klart anbefale at det er noget, som I benytter jer fremad. Og jeg vil også tage det med mig, og benytte det ved anden læring. Det kan sikkert hjælpe mig, når det er ting, som jeg har svært ved at forstå. Det har været det bedste ved kurset, idet det har gjort det hele mere håndgribeligt. Det har gjort det nemmere at huske, hvad jeg har lært på kurset, ligesom situationer på arbejdet har fået mig til at tænke på ellers abstrakte teorier. Jeg har skullet vende mig til den måde at lære på, da det har været en anderledes måde end jeg har været vant til. Det har til tider været svært, at få tid til at gennemføre undersøgelserne på jobbet når der ikke har været så langt mellem undervisningsdagene men også pga. arbejdspres i perioder. Aktionslæringen har dog gjort, at jeg i nogle situationer har tænkt mere over hvad der er sket og har prøvet at sammenholde det med undervisningsmaterialet. Det har været fint at man bliver tvunget til at reflektere over ens egen hverdag. I forhold til min læring har det betydet, at jeg har fået en dybere forståelse for meningen med nogle af de teorier, som er blevet gennemgået i undervisningen. I forhold til mit arbejde har det betydet, at jeg har lært mig selv bedre at kende. Det er som udgangspunkt en rigtig god ide, at der skabe mulighed at arbejde med undersøgelser i egen hverdag mellem undervisningsgangene. Det har givet mig mulighed for at arbejde med nogle områder i forhold til min ledelse som jeg ellers ikke ville have taget fat på. De studerende besvarede også Ledelsesakademiets standart-evalueringsskema fra Ennova. Da den nye undervisningsmetode var centralt for det samlede undervisningsforløb, kan følgende svar fra de studerende også være indikatorer på de studerendes vurdering af undervisningsmetoden: Anonym deltagerevaluering via Ennova, Overordnet vurdering (skala 1-10): - Hvor tilfreds er du alt i alt med det fag du har fulgt?: 9,1 - Hvor tilfreds er du med dit faglige udbytte af faget?: 8,9 - Hvor tilfreds er du med fagmodulets anvendelighed?: 8, Side 8 af 11

9 6. Inspirationslitteratur har bl.a. været følgende: - Lim, D. H., & Morris, M. L. (2006). Influence of trainee characteristics, instructional satisfaction, and organizational climate on percieved learning and training transfer. Human Resource Development Quarterly, 17(1), Skriver, Hans Jørgen m.fl.: Ledelse i praksis, Trojka, tredje udgave Wahlgren, Bjarne, Transfer mellem uddannelse og arbejde, NCK Wahlgren, Bjarne(2010). Voksnes læreprocesser-kompetenceudvikling i uddannelse og arbejde. Akademisk forlag. Kap 6 - Wahlgren, Bjarne og Aarkrog, Vibe (2012) Transfer kompetence i en professionel sammenhæng. Aarhus universitetsforlag - Aarkrog, Vibe(2010) Fra teori til praksis undervisning med fokus transfer. Munksgaard. Danmark Side 9 af 11

10 Bilag 1: Det praksisnære lederafklaringsmodul aktionslæring Fokusområde 1: Det personlige lederskab (bl.a. Garudas FokusProfil og Biografimetoden): Undersøgelsesspørgsmål Undersøgelsesmetode (Spørge, Observere, gøre noget ) Hvad fandt jeg ud af? ( data ) Fokusområde 2: Motivation (bl.a. Maslow, Herzberg og Hackman & Oldham): Undersøgelsesspørgsmål Undersøgelsesmetode (Spørge, Observere, gøre noget ) Hvad fandt jeg ud af? ( data ) Fokusområde 3: Kommunikation (bl.a. kommunikationsmodellen, receptionsmodellen m.m.) Undersøgelsesspørgsmål Undersøgelsesmetode (Spørge, Observere, gøre noget ) Hvad fandt jeg ud af? ( data ) Side 10 af 11

11 Side 11 af 11

Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder:

Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder: Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder: Bjarne Wahlgren og Vibe Aarkrog (2012): Transfer Kompetence i en professionel sammenhæng. Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig

Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig I forbindelse med et dialogmøde afholdt den 8. april af Aarhus Kommune sammen med Bedst praksis Ledelse, blev der rejst en række spørgsmål fra kommunerne til

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Mit indlæg omkring transfer

Mit indlæg omkring transfer Mit indlæg omkring transfer Hvad er det for faktorer, der påvirker en transfer? Hvordan kan vi reducere udfordringerne omkring en transfer? Hvad skal man overhovedet forstå ved transfer? Anvendelsesorienteret

Læs mere

BESKRIVELSE AF LEDERUDVIKLINGSFORLØB FOR FORSKNINGSLEDERE

BESKRIVELSE AF LEDERUDVIKLINGSFORLØB FOR FORSKNINGSLEDERE AU HR Kompetenceudvikling Juni 2015 AARHUS UNIVERSITET 2 Baggrund Som led i AU s strategiske fokus på ledelse tilbyder AU HR lederudviklingsforløb målrettet forskere med personale og/eller økonomiansvar.

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Synlig læring i 4 kommuner

Synlig læring i 4 kommuner Synlig læring i 4 kommuner Alle elever skal lære (at lære) mere i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal af skolecheferne Hans Andresen, Michael Mariendal, Erik Pedersen & Martin Tinning FIRE

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN Portfoliomodellen: - Læring mellem praksis og teori i diplomuddannelserne Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN - Jeg forventer at få noget teori koblet på det,

Læs mere

Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07

Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07 Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07 Formål og indhold Formålet er, at I finder inspiration til at diskutere og især videreudvikle

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Undervisningseksperimentarium. Ida Diemar, Anja Dupont og Mikkel Randløv fra Nørre Gymnasium

Undervisningseksperimentarium. Ida Diemar, Anja Dupont og Mikkel Randløv fra Nørre Gymnasium + Undervisningseksperimentarium Ida Diemar, Anja Dupont og Mikkel Randløv fra Nørre Gymnasium + Vores organisation + Vores organisation Grundlæggende principper: a) Beslutninger skal træffes så tæt som

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning Fratrædelsessamtale Procedure og vejledning Indholdsfortegnelse Fratrædelsessamtaler... 3 Fratrædelsessamtalen - et vigtigt strategisk værktøj... 3 Fratrædelsessamtaler - et ledelsesværktøj... 5 Processen

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

SYSTEMISK PROCESLEDELSE

SYSTEMISK PROCESLEDELSE SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER PRÆCISION LEDELSE UDVIKLING INNOVATION human REALIZING YOUR POTENTIAL SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER Det er en kendt sag, at vi mennesker kun

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre Eleverne oplever lærere, som arbejder tæt sammen og involverer eleverne 2 På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Facilitering i krydsfeltet mellem evaluering og læring - når visuelle stilladser støtter organisatorisk læring

Facilitering i krydsfeltet mellem evaluering og læring - når visuelle stilladser støtter organisatorisk læring Facilitering i krydsfeltet mellem evaluering og læring - når visuelle stilladser støtter organisatorisk læring Evaluering Læring Visuelle stilladser DES Læringsseminar den 12. september 2014 Læringsseminaret

Læs mere

Facilitering af grupper

Facilitering af grupper Facilitering af grupper Schoug Psykologi & Pædagogik D. 11. marts 2015 UDVIKLING OG FORANDRING Gå efter guldet (30 min) 1. Beskriv en dag eller en situation, hvor du virkelig følte du gjorde en god indsats;

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S Ledelse i TDC Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S November 2005 Indledning Nedenstående case er en beskrivelse af samarbejdet mellem TDC Koncern HR og

Læs mere

LEDERUDDANNELSE 2014/15

LEDERUDDANNELSE 2014/15 UDDANNELSE LEDERUDDANNELSE 2014/15 Obligatoriske moduler i diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen har som målgruppe alle kommunale ledere med personaleansvar og som gennemfører PULS. Er i Albertslund Kommune

Læs mere

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 STUDIEBESKRIVELSE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

It som et vilkår for læring nyt fra forskningen. Matematik og it. Hvorfor? Bent B. Andresen. Indhold: Tilløb til nytænkning i Fælles mål:

It som et vilkår for læring nyt fra forskningen. Matematik og it. Hvorfor? Bent B. Andresen. Indhold: Tilløb til nytænkning i Fælles mål: It som et vilkår for læring nyt fra forskningen Bent B. Andresen Institut for uddannelse og pædagogik (DPU) Indhold: Baggrund Hvorfor? Vejledningsbehov? Hvordan? Matematik og it Hvorfor? Tilløb til nytænkning

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle MUSKELSVINDFONDEN Lederuddannelse - med plads til forskelle Lederuddannelse - med plads til forskelle Udviklingen af det eksemplariske lederskab er helt afgørende for at skabe trivsel, vækst og resultater

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

INKLUSIONSLEDER I KØGE KOMMUNE. Uddannelse i inklusionsprocesser for ledere i Dagtilbud

INKLUSIONSLEDER I KØGE KOMMUNE. Uddannelse i inklusionsprocesser for ledere i Dagtilbud INKLUSIONSLEDER I KØGE KOMMUNE Uddannelse i inklusionsprocesser for ledere i Dagtilbud Velkommen! Uddannelse til inklusionsleder er et uddannelsesforløb for alle ledere i Køge Kommunes dagtilbud. Formålet

Læs mere

Et salgsudviklingsforløb der giver resultater

Et salgsudviklingsforløb der giver resultater Et salgsudviklingsforløb der giver resultater af Bo Lynggaard og Poul Mouritsen 1. Indledning Udvikling af salgskompetencer kræver en meget målrettet og mangesidig indsats. Vores erfaring er, at det ofte

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort 1 Dag 1: Modul 1 40658 Produktionsoptimering for operatører vha. LEAN 1,0 dag Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere LEAN produktionsoptimering.

Læs mere

Uddannelseskatalog. Undervisning i værktøjer til effektdokumentation på Det specialiserede sociale område/børn og Ungeområdet

Uddannelseskatalog. Undervisning i værktøjer til effektdokumentation på Det specialiserede sociale område/børn og Ungeområdet Uddannelseskatalog Undervisning i værktøjer til effektdokumentation på Det specialiserede sociale område/børn og Ungeområdet Indhold Indledning... 3 Priseksempler... Error! Bookmark not defined. Grundkursus

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Velkommen til Ny Nordisk Skole. Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013

Velkommen til Ny Nordisk Skole. Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Velkommen til Ny Nordisk Skole Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Ny Nordisk Skole - i en nøddeskal Ved Katja Munch Thorsen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Målene for Ny

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN Dagens program Mål og formål Afsluttende eksamen 18-19/11 2013 Vejen dertil indhold og arbejdet Opholdet sammen hvordan kommer vi frem til en succes? Personlige udbytter hvorfor

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12

Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12 Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Sammenhæng mellem specielt første modul (første dag) og de to øvrige

Læs mere

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring?

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faaborgegnens Efterskole www.faae.dk 2011 Pædagogikkens to stadier: I skolen terper man de små tabeller

Læs mere

Ungdomsskolens heltidsundervisning Den 8. november 2012

Ungdomsskolens heltidsundervisning Den 8. november 2012 Ungdomsskolens heltidsundervisning Den 8. november 2012 Skolerådets arbejde Et uafhængigt formandskab (5 medlemmer) 21 medlemmer (interesseorganisationer) Rådgivning til ministeren men også til kommuner

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere K ARRIERE UDVIKLING VIDEN Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sine egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære, frem for at undervise dem (John Whitmore en

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis af Eva Damsgaard og Andreas Granhof Juhl, 2007 (c) Indledning

Læs mere

R E F E R E N C E R. Jacob Jo Jørgensen, Sticks 'n' Sushi

R E F E R E N C E R. Jacob Jo Jørgensen, Sticks 'n' Sushi R E F E R E N C E R Vi ønsker at bidrage til at branchen og branchens professionelle virksomheder og at ledere får den anerkendelse de fortjener. Vi har hjulpet flere hundrede forskellige virksomheder

Læs mere

Strategisk aktionslæring er skoleudvikling, hvor medarbejdere og ledelse lærer sammen

Strategisk aktionslæring er skoleudvikling, hvor medarbejdere og ledelse lærer sammen Tema: Skoleledelse i en reformtid Strategisk aktionslæring er skoleudvikling, hvor medarbejdere og ledelse lærer sammen Implementering af folkeskolereformen kræver en synlig skoleledelse, der sætter retning

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Workshoppens indhold: Bæredygtig kompetenceudvikling Antropologisk ledelse Antropologisk frafaldsanalyse At lede på viden Tove Christensen

Læs mere

Mit liv Min læring. Understøttende undervisning. Birkerød Skole

Mit liv Min læring. Understøttende undervisning. Birkerød Skole Mit liv Min læring Understøttende undervisning Birkerød Skole 2 Mit liv min læring Mit Liv - Min Læring er en helt ny måde at tænke undervisning på. ML-ML er understøttende undervisning for vores elever

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere