Best praksis ledelse i De danske domstole - arbejde med transfer i førlederforløb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Best praksis ledelse i De danske domstole - arbejde med transfer i førlederforløb"

Transkript

1 Best praksis ledelse i De danske domstole - arbejde med transfer i førlederforløb The ultimate goal of training should be positive transfers to the workplace. Unfortunately, estimates suggests that only 10 % of learning actually tranfers to job performance. (Lim & Morris, 2006.) Den følgende rapport er udarbejdet af chefkonsulenterne Pernille Henriksen og Christian Horn (Erhvervsakademi Aarhus), chefkonsulenterne Olav Damholt og Jan Rohwedder har været sparringspartnere i forbindelse med Wahlgrens transfer-tænkning. 1. Projektets udgangspunkt Det følgende udviklingsprojekt er resultatet af et samarbejde mellem De Danske domstole og Erhvervsakademi Århus, Ledelsesakademiet. Projektet har fokus på at skabe bedre transfer i forbindelse med lederuddannelse, og der arbejdes med akademilederuddannelsen som den faglige ramme og som akademisk niveau. Transfer mellem uddannelse og arbejde drejer sig om, i hvilket omfang og på hvilke måder uddannelsens faglige indhold (viden, metoder og værktøjer) efterfølgende på forskellig vis tages i brug til gavn for den studerende og den studerendes organisation. Når der i dette projekt er arbejdet med nye måder at skabe transfer på, har målsætningen derfor kort og overordnet været at afprøve nye måder at facilitere læring på, så de praktiske effekter af uddannelsesforløb på Ledelsesakademiet kan forbedres. De danske domstole oplevede et behov for nye uddannelsestilbud, der henvendte sig til: i) Før-ledere eller nye ledere i midlertidige konstituerede ledelsesstillinger ii) Ledere der oplevede et behov for mere uddannelsesmæssig ballast, inden de følte sig klar til at gå i gang med en diplom-uddannelse i ledelse I projektet blev der derfor tilbudt to forskellige uddannelsesløsninger, der henvendte sig til hver af de to målgrupper. Før-leder uddannelsen blev bygget op omkring akademilederfaget Ledelse i praksis, mens det diplomklargørende forløb blev bygget op omkring akademilederfagene Ledelse i praksis og Organisation og arbejdspsykologi. Begge forløb skulle tilpasses særlige forhold i De danske domstole, og der skulle endvidere arbejdes målrettet og nyskabende med transfer af viden og kompetence i forhold til den enkelte deltagers situation, ønsker og behov. De danske domstole fik rekrutteret 10 deltagere til før-lederuddannelsen, men det lykkedes ikke at få deltagere nok til det diplomklargørende forløb. Det følgende omhandler derfor den nye måde at arbejde med transfer på, der af Ledelsesakademiet blev på afprøvet i et før-lederforløb med 10 deltagere.

2 2. Transfer i Ledelsesakademiets eksisterende pædagogik Centralt for Ledelsesakademiets eksisterende pædagogik er, at der arbejdes med en vekselvirkning mellem teori og praksis, hvor der arbejdes inde fra og ud, hvilket vil sige, at udgangspunktet for arbejdet med uddannelsernes teorier, metoder og værktøjer er den enkelte deltageres konkrete situation (deltagerens behov, udfordringer, konkrete opgaver mm.). Begreber som mening, praksis, erfaring og refleksion er derfor centrale for Ledelsesakademiets pædagogik, hvilket afspejles direkte i Ledelsesakademiets mission som lyder: Vi udvikler ledere og ledelseskompetencer, som gør det enkelte menneske i stand til at skabe mening i den daglige praksis. Vi opbygger rum for praksisrelateret og erfaringsbaseret læring i en vekselvirkning mellem teori og praksis. Vi udfordrer erfaringer og forståelser, stimulerer refleksion over egen udvikling og styrker ledere og medarbejdere i at virkeliggøre de handlinger, de sætter sig for. Indsigt giver udsyn - Handling giver forvandling I praksis står ledelsesakademiets pædagogik på følgende tre ben: i) Erfaringsbaseret læring: Det vil bl.a. sige, at den studerende bruger egen ledelse og egen organisation som case, at der opfordres til at afprøve teorier og modeller i egen ledelse og organisation, og at praktiske opgaver og erfaringer fremlægges og diskuteres i faste netværksgrupper. ii) Teoretikerne Kolb og Maturana: Det vil bl.a. sige, at vi bygger på Kolbs forståelse af læring som en proces, hvorved erkendelse udvikles gennem omdannelse af oplevelse. Den studerendes lærings ses derfor som en en fortløbende proces bestående af erfaringer, refleksioner, beslutninger og handlinger ( Kolbs læringscirkel ). Gennem Maturanas læringstænkning suppleres dette med et arbejde med passende forstyrrelser og omsorg som centrale elementer i den studerendes læring (vi taler om omsorg, mens Maturana taler om kærlighed. I praksis betyder dette hos Ledelsesakademiet, at nærværd, fortrolighed og tryghed på uddannelsen bl.a. forankres i en pædagogik baseret på faste læringsgrupper) iii) Følgende model for praktisk læring: Side 2 af 11

3 I daglig tale kalder vi modellen for bøvl-modellen, da den sætter ændringer i adfærd og handling som målsætningen, og da den tydeliggør, at det kræver en stor indsats (tid og energi) at bevæge sig fra teoribog til meningsfulde og værdiskabende nye handlinger. 3. Nyt arbejde med transfer i Bedst praksis ledelses-projektet I projektet har vi udviklet og testet en ny måde at styrke koblingen mellem teori og deltagernes praksis på ( transfer ). Metoden tager sit afsæt i ovenstående grundlæggende tænkning i Ledelsesakademeiets eksisterende pædagogik, og fremgangsmådens delelementer vil derfor på forskellig vis være elementer i Ledelsesakademiets eksisterende undervisning. Metoden adskiller sig imidlertid bl.a. ved: i) At være mere systematisk i sin form ii) At være mere forpligtende (hver undervisningsgang starter med og inddrager løbende deltagers personlige undersøgelser) iii) Fortløbende at aktivere den studerendes nysgerrighed og eksperiment med udgangspunkt i personlige undersøgelsesspørgsmål iv) At arbejde udviklingsorienteret med forskellige måder at generere kvalitative data på i lederens egen hverdag. Før-lederforløbet blev bygget op omkring akademilederfaget Ledelse i praksis suppleret med et særligt fokus på spørgsmålene: i) Hvem er jeg (som kommende leder)? og Hvad kendetegner ledelse i De danske domstole?. Som supplement til pensum (Ledelse i praksis, Trojka, tredje udgave 2013) arbejdede vi derfor bl.a. med Garudas FokusProfil og Biografimetoden som indgange til deltagernes egenforståelse og selvrefleksion Side 3 af 11

4 Før uddannelsesforløbet blev fagets faste faglige indhold i kort form præsenteret for deltagerne og deltagernes ledere, og deltagere og ledere blev bedt om at vurdere vigtigheden af det faglige indhold for deltageren og for De Danske domstole. Test af metode til nyt arbejde med transfer tog sit udgangspunkt følgende tre områder, der blev her fremhævet som særligt vigtige: Fokusområde 1: Det personlige lederskab Fokusområde 2: Motivation Fokusområde 3: Kommunikation Uddannelsesforløbet bestod af 7 undervisningsdage, mellemliggende aktionslæringsperioder (ca. 2 ugers varighed) og afsluttende erhvervsrapport og mundtlig eksamen (akademilederuddannelse, modulet Ledelse i praksis ) Den nye arbejdsform bestod af følgende elementer: - Undersøgelsesspørgsmål (Personligt) - Metode (Spørge, Observere, Handle/ gøre noget ) (undersøgelse hjemme) - Hvad fandt jeg ud af? ( data ) (læringen) - Viden-deling og dialog (fælles opsamling og refleksion den følgende undervisningsgang) I praksis blev der arbejdet på følgende måde: Første undervisningsgang (med fokus på Det personlige lederskab ) blev afsluttet med deltagernes refleksion over Hvad gjorde særligt indtryk i dag?. I forlængelse heraf skulle deltagerne tænke over: Hvad er jeg nu blevet nysgerrig på (omkring mig selv og min egen organisation)?. Derefter skulle deltagerne formulere denne nysgerrighed som et personligt undersøgelsesspørgsmål. Eksempler på undersøgelsesspørgsmål i forbindelse med det indledende arbejde med Det personlige lederskab kunne fx være: - Er jeg intolerant overfor folk, som jeg ikke går i takt med, og hvordan og hvornår kommer det til udtryk? (Garudaprofil som baggrund) - Hvilken type leder ønsker I, at jeg primært skal være, mens jeg er konstitueret som leder de næste 4 måneder? (Garudaprofil som baggrund) Eksempler på undersøgelsesspørgsmål i forlængelse af andre af modulets faglige fokus kunne fx være: - Hvordan bliver dialogen, hvis jeg er assertiv? - Hvad motiverer mine kolleger til at gå på arbejde? Side 4 af 11

5 Deltagerne blev i kort form præsenteret for følgende tre forskellige måder til (kvalitativt) at belyse en problemstilling på: Spørge ( Interviews ) Observere ( antroplogi ) Handle ( aktions-forskning ) Deltagerne skulle på denne baggrund vælge, hvordan de ville belyse deres undersøgelsesspørgsmål til næste undervisningsgang. Eksempler på valgt metode kunne fx være: - Jeg har indtil videre drøftet spørgsmålet med min hustru, min leder og to kolleger. (Spørge) - Jeg har gjort mig mine egne observationer. (Observere) - Jeg viste interesseret og spurgte til min kollega, som jeg ellers ikke kommer så godt ud af det med. (Handle) Inden den efterfølgende undervisningsgang skulle deltagerne i via stikord eller korte sætninger notere deres erfaringer ( data ) i forbindelse med deres undersøgelser ned. Undersøgelsesspørgsmål, Metode (Spørge, Observere eller Handle/ gøre noget ) og Hvad fandt jeg ud af? ( data ) skulle skrives ind i et skema, som deltagerne modtog og arbejdede med elektronisk (se efterfølgende bilag 1). Eksempler på data eller læring fra deltagernes egne undersøgelse i egen organisation kunne her fx være: - Jeg har fundet ud af, at jeg i har en udtalt utålmodighed over for mennesker, som jeg ikke går i takt med, men jeg virker ikke intolerant. I arbejdsmæssige sammenhæng kan min utålmodighed komme til udtryk ved interne møder. - At det er fantastisk at give feed back (..) Jeg troede, jeg var god til at modtage feedback, men jeg har fundet ud af, at jeg stadig skal arbejde på at blive bedre til at modtage feedback. - Alle tre svarede noget forskelligt: B (kvinde): Grunder, M (kvinde): Integrator, P (mand): Resultatskaber. Deres svar afspejler deres egen ledelsesstil. Deres forskellighed gør, at de udgør et godt lederteam. Den efterfølgende undervisningsgang præsenterede deltagerne resultaterne af deres undersøgelser og erfaringer i deres netværksgrupper. Den studerende fik her bl.a. sparring på: Hvad er vi nysgerrige på? (Hvad kunne være værd at undersøge videre?) Og hvad kan man gøre? (Hvilke handlinger kan deltageren foretage, givet hendes nye viden?). Den studerende skulle til sidst (inspireret af samtalen i netværksgruppen) stille et nyt videre personligt undersøgelsesspørgsmål. Det var her valgfrit, om den studerende valgte at forfølge dette undersøgelsesspor videre (det afhang af hvor interessant og vigtigt det var for hende og hendes arbejdssituation. I stikordsfor så metoden derfor sådan ud: Fagligt fokus => Stille personligt undersøgelsesspørgsmål og vælge undersøgelsesmetode => Undersøgelse ( generere data ) => Præsentation af undersøgelsesresultater næste undervisningsgang => Gruppedialog => Nyt undersøgelsesspørgsmål Side 5 af 11

6 Metoden blev gentaget i forbindelse med alle tre ovenstående fokusområder og blev derfor den råde tråd, der løb gennem uddannelsesforløbet. De studerende blev undervejs opfordret til at prøve de forskellige metoder af til undersøgelser i deres egne organisationer (Spørge, Observere, Handle/ gøre noget ), og det blev diskuteret, hvordan hver af metoderne havde sine stærke sider og blinde vinkler. 4. Det nye arbejde med transfer og Wahlgrens transforstsåelse Den primære inspirationskilde til projektets arbejde med transfer har været Bjarne Wahlgrens forståelse af begrebet. Wahlgren opererer med følgende tre faktorer, der kan fremme transfer mellem undervisning og arbejdsplads: De personlige faktorer Faktorer i undervisningen Anvendelseskonteksten Manglende transfer tilskrives generelt følgende forskellige procentvise fordeling: De personlige faktorer - 35 % Faktorer i undervisningen - 20 % Anvendelseskonteksten 45 % Transfer-metoden der blev testet i projektet arbejder sammenhængende med alle tre indgange. De personlige faktorer består ifølge Wahlgren af: Behov for læring Målsætning og målforpligtigelse Tiltro til egne evner (self efficacy) Metoden arbejder med de personlige faktorer på forskellige måder. Dette sker bl.a. ved at sætte fokus på det, deltagerne rent faktisk ikke ved, men som det kunne være vigtigt for deltagerne at undersøge. Der blev der arbejdet med metoder til undersøgelse. Endvidere understøttede deltagerne hinanden i netværksgrupperne til at have mod til at undersøge og efterfølgende at handle på ny-vundne indsigter. Der arbejdes i forbindelse hermed på, at den studerende bliver selvstændig aktør, der personligt forholder sig til både teori og praksis gennem personlige undersøgelsesspørgsmål og valg af metode. Den studerende forpligtes både af sig selv og af sin faste netværksgruppe. Endvidere oplever den studerende også både at kunne mestre egne undersøgelser, samt i forlængelse heraf at få en dybere forståelse af valgte teorier eller modeller Side 6 af 11

7 Faktorer i undervisningen består ifølge Wahlgren af: At man skal mestre stoffet før det kan anvendes At undervisningen indholdsmæssigt forholder sig til anvendelsessituationen Træning i transfer Målsætningstræning Selvmanagementtræning Underviseren tillid til underviser og mulighed for at drøfte anvendelse Undervisningens form og indhold Metoden arbejder med faktorer i undervisningen på forskellige måder. Dette sker bl.a. ved, at metoden tager udgangspunkt i deltagerens egen stol (det er med udgangspunkt i deltagerens egen hverdag og nysgerrighed, at det personlige undersøgelsesspørgsmål stilles). I forbindelse hermed trænes det at stille spørgsmål til egen praksis (den studerende får her sparring fra både underviser og deltagere i gruppen). Endvidere gives der løbende mulighed for at drøfte både nye indsigter og nye handlemuligheder med underviser og i den faste netværksgruppe. Faktorer i anvendelseskontekst består ifølge Wahlgren af: Organisering af arbejdssituationen Understøttende miljø Ledelsen Kollegaerne Systematisk opfølgning Arbejdet med metoden har også medtænkt problemstillinger omkring anvendelseskonteksten. Dette er bl.a. sket ved, at den studerendes leder på forhånd er blevet inddraget og informeret. De studerende er endvidere blevet opfordret til at inddrage deres kollegaer. Erfaringen har her været, at både ledere og kollegaer har kunne se meningen med arbejdsformen (både for den studerende og for organisationen), og de studerende har derfor generelt set mødt god opbakning. Endvidere er der systemetisk blevet fulgt op på undervisningsdagene Side 7 af 11

8 5. Evaluering af transfer-metoden Erfaringerne med undervisningsmetoden har været gode. De studerende blev bedt om kort at skrive om, hvordan det havde været at arbejde med undervisningsmetoden. Alle har her givet udtryk for, at arbejdsformen var ny, men også meningsfuld og brug bar. Eksempler på udtalelser er bl.a. følgende: Det har været spændende at prøve teorier af og se hvordan det fungerer i praksis. Mine kollegaer har været med på det og vist stor interesse. Det er noget, som nemt kan integreres i arbejdsdagen og tager ikke lang tid. Det har helt klart skabt en større forståelse af de ting, som vi har arbejdet med. Teorien giver mere mening, når jeg kan se at det virker i praksis og se hvordan det virker. Jeg vil helt klart anbefale at det er noget, som I benytter jer fremad. Og jeg vil også tage det med mig, og benytte det ved anden læring. Det kan sikkert hjælpe mig, når det er ting, som jeg har svært ved at forstå. Det har været det bedste ved kurset, idet det har gjort det hele mere håndgribeligt. Det har gjort det nemmere at huske, hvad jeg har lært på kurset, ligesom situationer på arbejdet har fået mig til at tænke på ellers abstrakte teorier. Jeg har skullet vende mig til den måde at lære på, da det har været en anderledes måde end jeg har været vant til. Det har til tider været svært, at få tid til at gennemføre undersøgelserne på jobbet når der ikke har været så langt mellem undervisningsdagene men også pga. arbejdspres i perioder. Aktionslæringen har dog gjort, at jeg i nogle situationer har tænkt mere over hvad der er sket og har prøvet at sammenholde det med undervisningsmaterialet. Det har været fint at man bliver tvunget til at reflektere over ens egen hverdag. I forhold til min læring har det betydet, at jeg har fået en dybere forståelse for meningen med nogle af de teorier, som er blevet gennemgået i undervisningen. I forhold til mit arbejde har det betydet, at jeg har lært mig selv bedre at kende. Det er som udgangspunkt en rigtig god ide, at der skabe mulighed at arbejde med undersøgelser i egen hverdag mellem undervisningsgangene. Det har givet mig mulighed for at arbejde med nogle områder i forhold til min ledelse som jeg ellers ikke ville have taget fat på. De studerende besvarede også Ledelsesakademiets standart-evalueringsskema fra Ennova. Da den nye undervisningsmetode var centralt for det samlede undervisningsforløb, kan følgende svar fra de studerende også være indikatorer på de studerendes vurdering af undervisningsmetoden: Anonym deltagerevaluering via Ennova, Overordnet vurdering (skala 1-10): - Hvor tilfreds er du alt i alt med det fag du har fulgt?: 9,1 - Hvor tilfreds er du med dit faglige udbytte af faget?: 8,9 - Hvor tilfreds er du med fagmodulets anvendelighed?: 8, Side 8 af 11

9 6. Inspirationslitteratur har bl.a. været følgende: - Lim, D. H., & Morris, M. L. (2006). Influence of trainee characteristics, instructional satisfaction, and organizational climate on percieved learning and training transfer. Human Resource Development Quarterly, 17(1), Skriver, Hans Jørgen m.fl.: Ledelse i praksis, Trojka, tredje udgave Wahlgren, Bjarne, Transfer mellem uddannelse og arbejde, NCK Wahlgren, Bjarne(2010). Voksnes læreprocesser-kompetenceudvikling i uddannelse og arbejde. Akademisk forlag. Kap 6 - Wahlgren, Bjarne og Aarkrog, Vibe (2012) Transfer kompetence i en professionel sammenhæng. Aarhus universitetsforlag - Aarkrog, Vibe(2010) Fra teori til praksis undervisning med fokus transfer. Munksgaard. Danmark Side 9 af 11

10 Bilag 1: Det praksisnære lederafklaringsmodul aktionslæring Fokusområde 1: Det personlige lederskab (bl.a. Garudas FokusProfil og Biografimetoden): Undersøgelsesspørgsmål Undersøgelsesmetode (Spørge, Observere, gøre noget ) Hvad fandt jeg ud af? ( data ) Fokusområde 2: Motivation (bl.a. Maslow, Herzberg og Hackman & Oldham): Undersøgelsesspørgsmål Undersøgelsesmetode (Spørge, Observere, gøre noget ) Hvad fandt jeg ud af? ( data ) Fokusområde 3: Kommunikation (bl.a. kommunikationsmodellen, receptionsmodellen m.m.) Undersøgelsesspørgsmål Undersøgelsesmetode (Spørge, Observere, gøre noget ) Hvad fandt jeg ud af? ( data ) Side 10 af 11

11 Side 11 af 11

Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder:

Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder: Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder: Bjarne Wahlgren og Vibe Aarkrog (2012): Transfer Kompetence i en professionel sammenhæng. Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

Velkommen til! Dagtilbud & Skole. Outro/Intro-møde Pædagogen i skolen d. 14.1.2015

Velkommen til! Dagtilbud & Skole. Outro/Intro-møde Pædagogen i skolen d. 14.1.2015 Velkommen til! Kl. 9.00-10.00: Deltagere på hold 1 samt relevante ledere (deltagere på hold 2 er velkomne - men det er ikke et must!) Fælles indblik i hold 1's læringsudbytte, samt forventningsafstemning

Læs mere

LÆRING I VIRKELIGHEDEN TRANSFER

LÆRING I VIRKELIGHEDEN TRANSFER LÆRING I VIRKELIGHEDEN TRANSFER 2014/15 2016 2016/17 LIV I 147 SSA/SSH Tidlig opsporing af sygdomstegn hos personer med demens AMU LIV II 148 SSA/SSH Tidlig opsporing af sygdomstegn AMU M & M 145 sygeplejersker

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund, Viceforstander, ASV Vestfyn)

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Fremtidens Lønkonsulent i Region Syd et formelt kompetencegivende modul på akademiniveau Efteråret 2017

Fremtidens Lønkonsulent i Region Syd et formelt kompetencegivende modul på akademiniveau Efteråret 2017 Fremtidens Lønkonsulent i Region Syd et formelt kompetencegivende modul på akademiniveau Efteråret 2017 - et kompetencegivende forløb om personlige kompetencer, roller, positioner og relationer i hverdagen

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 46, Aarhus, marts 2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

I lære som leder hele livet

I lære som leder hele livet I lære som leder hele livet Hvis vi skal rustes til organisationens og omverdenens krav om at lede i forandringer Er ledelsesopgaven i dag i høj grad at skabe læring, og det er vigtigt at finde nye veje

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - Akademiuddannelser

Kursuskatalog Speditørskolen - Akademiuddannelser Kursuskatalog Speditørskolen - Akademiuddannelser Akademilederuddannelse Gennem et intensivt forløb over 4 moduler styrker du dine personlige og ledelsesfaglige kompetencer, og skaber dermed bedre resultater.

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 48, Aarhus, marts 2018 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

MITrack Dokumentation og transfer af den unges læring

MITrack Dokumentation og transfer af den unges læring MITrack Dokumentation og transfer af den unges læring Et væsentligt parameter i MITrack er at kunne dokumentere den unges læring i særdeleshed overfor den unge selv for at bidrage til transfer, men ligeledes

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Velkommen til Fyraftensmøde om børn og voksnes læring i Vejen Kommune Dagtilbud

Velkommen til Fyraftensmøde om børn og voksnes læring i Vejen Kommune Dagtilbud Velkommen til Fyraftensmøde om børn og voksnes læring i Vejen Kommune Dagtilbud Aftenens program Kl. 17.30-17.45 Kl. 17.45-18.45 Kl. 18.45-19.15 Kl. 19.15-20.15 Kl. 20.15-20.30 Velkomst og rammesætning

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk ledelse' Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Projektbeskrivelse Dette er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projektbeskrivelse for evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Boost!Camp! Evaluering!af!en!coachingworkshop!for!udskolingselever 1!

Boost!Camp! Evaluering!af!en!coachingworkshop!for!udskolingselever 1! BoostCamp Evalueringafencoachingworkshopforudskolingselever 1 Denne evaluering har til formål at give et billede af deltagernes oplevelse og udbytte af en Boost Camp 2 forto9.klasser, der fandt sted d.

Læs mere

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt?

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt? FINANS TRAINEE FINANS TRAINEE MED ECTS Finans Trainee-uddannelsen starter i september måned og strækker sig over 10 måneder. Uddannelsen består af tre grene: Et praktisk forløb i virksomheden Faget Finansielle

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

Inspirationshæfte til workshop om strategisk kompetenceudvikling

Inspirationshæfte til workshop om strategisk kompetenceudvikling Inspirationshæfte til workshop om strategisk kompetenceudvikling Uddannelsesforbundets temakursus, Svendborg d. 23.04.15 Jens Henning Ravnsmed, jhr@kompetenceudvikling.dk Katja Munkholm Nielsen, kamni@kompetenceudvikling.dk

Læs mere

STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING

STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING MODUL 5 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 Vi starter op med 15 min. summen om sidste gang og litteratur til denne gang Individuelt oplæg hver gang. Litteratur til i dag Vigtigt?

Læs mere

Aktionslæring som metode til at udvikle praksis. Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis

Aktionslæring som metode til at udvikle praksis. Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis Aktionslæring som metode til at udvikle praksis Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis individuals learn only when they wish to do so Reg Revans, 1982 Hvad er AL? At udvikle sin kompetence

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Transfer mellem teori og praksis. Vibe Aarkrog 22. august, 2013

Transfer mellem teori og praksis. Vibe Aarkrog 22. august, 2013 Transfer mellem teori og praksis Vibe Aarkrog 22. august, 2013 Transfer defintion Fra latin at bære eller føre over ( translate ) Anvendelse af det, man lærer, i en ny situation anvendelse af det lærte

Læs mere

Pædagogisk ledelse, it og differentiering. Marianne Riis, NCE

Pædagogisk ledelse, it og differentiering. Marianne Riis, NCE + Pædagogisk ledelse, it og differentiering Marianne Riis, NCE + Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser? Øget fokus på både it og undervisningsdifferentiering n It som grundlæggende færdighed digital

Læs mere

Aktionslæring. Sommeruni 2015

Aktionslæring. Sommeruni 2015 Aktionslæring Sommeruni 2015 Indhold De fem faser i et aktionslæringsforløb - (KLEO) Interview (i flere afdelinger) Kontrakt - SMTTE Positioner, domæner Observation og observationsnotater Teamets rolle

Læs mere

Godmorgen og velkommen til dag 2 Årsmøde2017 Det lægelig Videreuddannelsesråd

Godmorgen og velkommen til dag 2 Årsmøde2017 Det lægelig Videreuddannelsesråd Godmorgen og velkommen til dag 2 Årsmøde2017 Det lægelig Videreuddannelsesråd Formiddagens program Hvordan kan UKYLérne hjælpe med til, at ny viden fra kurser kommer ind i afdelingen og omsættes til praksis?

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

Workshop: Aktionslæring. 10. November Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman

Workshop: Aktionslæring. 10. November Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman Workshop: Aktionslæring 10. November 2014. Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman mmg@ucc.dk AKTIONSLÆRING Aktionslæring drejer sig om at udvikle sin praksis ved løbende at eksperimentere

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere

Kompetenceudviklings aktiviter og evaluering

Kompetenceudviklings aktiviter og evaluering Kompetenceudviklings aktiviter og evaluering Hvad er det vi taler om fokus på kurser: Transfer: Det begreb der beskriver den dynamiske proces, når læring på et kursus/uddannelses omdannes, forankres så

Læs mere

Synlig læring i 4 kommuner

Synlig læring i 4 kommuner Synlig læring i 4 kommuner Alle elever skal lære (at lære) mere i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal af skolecheferne Hans Andresen, Michael Mariendal, Erik Pedersen & Martin Tinning FIRE

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 40, Aarhus, Januar 2015 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten

Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten Introduktion basisemner og tilvalg Medarbejderudviklingssamtalen kan tage udgangspunkt i 4 basisemner: tilbageblik på det seneste år se fremad det kommende

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Fra PUSH til PULL. Efterspørgselsdrevet uddannelsesplanlægning

Fra PUSH til PULL. Efterspørgselsdrevet uddannelsesplanlægning Fra PUSH til PULL Artiklen handler om, hvordan mellemledere og deres organisationer kan få et større udbytte af deres lederuddannelser. En vej til dette er, at uddannelserne i højere grad tager afsæt i

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Tablet-teknologi i Fysioterapi - Et pædagogisk redskab i klinisk undervisning. - Et igangværende projekt.

Tablet-teknologi i Fysioterapi - Et pædagogisk redskab i klinisk undervisning. - Et igangværende projekt. Tablet-teknologi i Fysioterapi - Et pædagogisk redskab i klinisk undervisning. - Et igangværende projekt. 1 Præsentation af deltagerne. Projektansvarlige: Fysioterapeut Lene Duus, Lektor ved fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvor var det nu vi kom fra?

Hvor var det nu vi kom fra? Hvor var det nu vi kom fra? Korte møder: Sidste gang arbejdede vi med den professionelle samtale samtalens faser og spørgeteknik. Hvilke refleksioner har det givet dig efterfølgende? Har du anvendt nogen

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt Kolb s Læringsstil Denne selvtest kan bruges til at belyse, hvordan du lærer bedst. Nedenfor finder du 12 rækker med 4 forskellige udsagn i hver række. Du skal rangordne udsagnene i hver række, sådan som

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Workshoppens indhold: Bæredygtig kompetenceudvikling Antropologisk ledelse Antropologisk frafaldsanalyse At lede på viden Tove Christensen

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

Personligt lederskab og coaching, F14

Personligt lederskab og coaching, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE PÅ AU FORSKNINGSLEDERE OG LEDERE AF ADMINISTRATIVE ENHEDER

UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE PÅ AU FORSKNINGSLEDERE OG LEDERE AF ADMINISTRATIVE ENHEDER UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE PÅ AU FORSKNINGSLEDERE OG LEDERE AF AU HR Udvikling og Arbejdsmiljø November 2016 AARHUS UNIVERSITET 2 Baggrund Som led i AU s strategiske fokus på ledelse tilbyder AU HR udviklingsforløb,

Læs mere

Transfer. Vibe Aarkrog IUP, Aarhus Universitet 11. august, 2014

Transfer. Vibe Aarkrog IUP, Aarhus Universitet 11. august, 2014 Transfer Vibe Aarkrog IUP, Aarhus Universitet 11. august, 2014 Udgangspunkt for transfer 1. Man vil gerne gøre noget anderledes i sin praksis 2. Hvad skal der til, for at jeg kan komme til at gøre dette?

Læs mere

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk UDVIKLINGSDIALOGER HOLD B FØRSTE MØDE Formål med det samlede forløb Udbytte - Du får indsigt og viden om dig som leder - Du får værktøjer til at forbedre din kommunikation og dine dialoger - Du træner

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Første del 1.1 Sådan begyndte mit praksisforløb

Første del 1.1 Sådan begyndte mit praksisforløb Første del 1.1 Sådan begyndte mit praksisforløb I maj måned 2008 tog jeg kontakt til uddannelsesinstitutionen Professionshøjskolen University College Nordjylland med et ønske om at gennemføre et to måneders

Læs mere

Facilitering af grupper

Facilitering af grupper Facilitering af grupper Schoug Psykologi & Pædagogik D. 11. marts 2015 UDVIKLING OG FORANDRING Gå efter guldet (30 min) 1. Beskriv en dag eller en situation, hvor du virkelig følte du gjorde en god indsats;

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning Fratrædelsessamtale Procedure og vejledning Indholdsfortegnelse Fratrædelsessamtaler... 3 Fratrædelsessamtalen - et vigtigt strategisk værktøj... 3 Fratrædelsessamtaler - et ledelsesværktøj... 5 Processen

Læs mere

Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07

Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07 Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07 Formål og indhold Formålet er, at I finder inspiration til at diskutere og især videreudvikle

Læs mere

DEN ERFARNE RÅDGIVER 2.0

DEN ERFARNE RÅDGIVER 2.0 DEN ERFARNE RÅDGIVER 2.0 VIL DU SKABE FLERE FORRETNINGER? Mange tilmelder sig Den erfarne rådgiver for at få en faglig opdatering. Generelt har deltagerne lettere ved bolig end ved pension og investering.

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

Greve Kommune. Aktionslæring. - Udvikling i team og evaluering. En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen

Greve Kommune. Aktionslæring. - Udvikling i team og evaluering. En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen Greve Kommune Aktionslæring - Udvikling i team og evaluering En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen Indhold Indhold...2 Hvorfor aktionslæring?...4 Inklusion med aktionslæring...5 Forandring af og

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Birgitte Agersnap E-mail:

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0 Læremiddelkultur 2,0 Dialogseminar d. 23.02.2009 Odense Fase 2: sprojekt Formål: At udvikle en didaktik 2,0 der kan matche udfordringerne i en læremiddelkultur 2,0 Resultat: En ny didaktik forstået bredt

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Transfer i praksisnær kompetenceudvikling, hvordan?

Transfer i praksisnær kompetenceudvikling, hvordan? Den 17.1-2013 Notat om: Transfer i praksisnær kompetenceudvikling, hvordan? Af lektor Albert Astrup Christensen Dette notat indeholder idéer til styrkelse af transfer i forbindelse med planlægning og gennemførelse

Læs mere

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Lederuddannelse Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Leadership Acceleration Programme Bliv klædt på til at videreudvikle din lederrolle På vores lederuddannelse Leadership Acceleration

Læs mere