FLEETOPTIONS VILKÅR OG BETINGELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLEETOPTIONS VILKÅR OG BETINGELSER"

Transkript

1 1. LEJE OG LEVERING 1.1 Udlejer indvilliger i at udleje til lejer som defineret i lejeaftalen ( Lejer ), og Lejer indvilliger i at leje det i lejeaftalen beskrevne udstyr sammen med hjælpeudstyr og reserveudstyr ( Udstyret ) leveret af T.I.P. Trailer Rental A/S ( Udlejer ). Udstyret udlejes af Udlejer til Lejer i den lejeperiode, der er angivet i lejeaftalen ( Lejeperioden ), medmindre denne bringes til ophør iht. pkt. 11. Lejeaftalen omfatter disse vilkår og betingelser ( FleetOptions Vilkår og Betingelser ). Lejeaftalen og FleetOptions Vilkår og Betingelser udgør tilsammen Aftalen. 1.2 Ved Lejeperiodens udløb fortsætter udlejningen af Udstyret, indtil og medmindre Udstyret returneres iht. pkt. 10, eller en af parterne giver den anden 10 (ti) arbejdsdages skriftlig varsel om returnering af Udstyret. 1.3 Aftalen træder i kraft, når Udlejer underskriver lejeaftalen. 1.4 Lejeperioden og Lejers forpligtelse til at betale den lejesum, der fremgår af lejeaftalen ("Lejesummen"), og andre skyldige beløb iht. Aftalen løber fra den dato, hvor Udstyret leveres til Lejer eller afhentes af Lejer. 1.5 Udstyret betragtes som betingelsesløst godkendt af Lejer, medmindre Lejer skriftligt (herunder pr. fax eller ) underretter Udlejer om skader ved den førstkommende af følgende datoer: den dato hvor Lejers autoriserede repræsentant underskriver acceptcertifikatet ( Inspektionsrapporten ), eller den dato der falder 3 (tre) arbejdsdage efter den dato, hvor Lejer afhentede, eller Udlejer leverede Udstyret ( Acceptdato ). Lejers accept tjener som fuldt bevis på, at Lejer har undersøgt og testet Udstyret og fundet det fuldstændigt og tilfredsstillende på enhver måde. Risikoen for Udstyret overgår til Lejer ved afhentning eller levering. 1.6 Hvis Lejer ikke afhenter Udstyret inden den sidste afhentningsdag, som defineret i lejeaftalen, skal Lejer (ved påkrav) for hver dag fra denne dato og frem til Acceptdatoen som kompensation betale et beløb svarende til den daglige Leje for Udstyret. 1.7 Lejer erklærer, at Lejer indgår Aftalen helt eller hovedsageligt til erhvervsmæssige formål. 2. BETALING 2.1 Lejer betaler Lejesummen og andre beløb til Udlejer på de respektive forfaldsdage i henhold til lejeaftalen uden nogen form for modregning, krav, erstatningskrav, fradrag eller indeholdelse i disponible midler. Hvis Lejer iht. lov er forpligtet til at foretage indeholdelse eller fradrag, skal Lejer betale Udlejer et sådant ekstra beløb, der er nødvendigt for, at Udlejer modtager et nettobeløb svarende til det fulde beløb, der ellers ville være skyldigt. 2.2 Lejesummen og andre pengeydelser iht. pkt. 2 er absolutte og væsentlige forpligtelser, der skal overholdes af Lejer. Lejer skal skadesløsholde Udlejer for ethvert tab og enhver skade, der skyldes Lejers manglende overholdelse af disse forpligtelser, uanset om Lejers overordnede kontraktmæssige hæftelse måtte være begrænset af lovpligtige bestemmelser eller juridiske principper i henhold til gældende lovgivning. 2.3 Lejer er forpligtet til at sørge for, at der udstedes bemyndigelse til Udlejer i forhold til Lejers bank, således at Udlejer kan inddrive skyldige beløb iht. Aftalen ved direkte bankoverførsel fra Lejers bankkonto. Alle betalinger, der ikke foretages ved direkte bankoverførsel, skal indbetales på Udlejers bankkonto. Betaling kan ikke ske med kontanter. 2.4 Beløb, der skal betales af Lejer iht. Aftalen, angives uden moms, som dog skal betales af Lejer med den til enhver tid gældende sats. 2.5 Hvis Lejesummen eller andre beløb, som skal betales af Lejer til Udlejer iht. Aftalen, ikke betales rettidigt, er der tale om misligholdelse fra Lejers side (uden at der gives underretning herom til Lejer), og Lejer skal, uden præjudice for Udlejers andre rettigheder og beføjelser, efter påkrav betale en månedlig morarente på 1,5% (halvanden procent) (både før og efter dom) af det til enhver tid skyldige beløb, indtil betaling erlægges. 2.6 Lejer skal efter påkrav betale administrative omkostninger afholdt af Udlejer i forbindelse med Lejers manglende overholdelse af Aftalens vilkår, herunder men ikke begrænset til gebyrer for breve afsendt som følge af Lejers manglende betaling, gebyr for annullering af direkte overførsler, besøg på Lejers sidst kendte adresse for at fastslå, hvor Lejer eller Udstyret befinder sig, udarbejdelse af påkravsskrivelse og af meddelelser om opsigelse/ophævelse og insolvens samt anlæggelse af retssag og omkostninger ved fogedforretninger eller i forbindelse med inddrivelse af Udstyret. 2.7 Udlejer har kun pligt til at tilbagebetale et eventuelt depositum, hvis Lejer har overholdt alle bestemmelser i Aftalen. Udlejer er berettiget til at foretage modregning i hele eller dele af dette depositum for eventuelle fordringer, som Udlejer måtte have i henhold til denne Aftale eller på anden vis. 2.8 Lejer skal betale en merafgift for hver kilometer, som Udstyret har kørt ud over det aftalte fri kilometertal med den sats, der er angivet i lejeaftalen. Ved beregning af merafgift bestemmes det tilbagelagte kilometertal ved hjælp af det i Udstyret monterede målerudstyr. 2.9 Hvis Udstyret har en motor, pålægges en mertimeafgift for hver time, motoren kører inden for Lejeperioden ud over de aftalte fri motortimer (eller for den relevante andel deraf i en periode på under et år) med den sats, der er angivet i lejeaftalen. Ved beregning af mertimeafgiften bestemmes driftstimerne ved hjælp af det ur, der er monteret på Udstyrets motor Udlejer er berettiget til at justere Lejesummen, så den afspejler prisstigninger på den arbejdskraft eller de materialer, der er en forudsætning for levering af serviceydelser i henhold til lejeaftalen (f.eks. dæk, osv.) Når Udstyret lejes for en periode på over 12 måneder, skal Lejesummerne i henhold til Aftalen indeksreguleres som beskrevet i dette punkt. Hvis forbrugerprisindekset offentliggjort af Danmarks Statistik ("Indekset") efter lejeaftalens indgåelse (eller, hvis justering Lejesummerne allerede er foretaget iht. nærværende pkt. 2.11, gælder den dato, hvor justeringen trådte i kraft) ("Basisdatoen") stiger i forhold til det indeks, der var gældende på Basisdatoen, er Udlejer berettiget til med virkning fra den første og på hver efterfølgende årsdag for lejeaftalens dato ved meddelelse til Lejer forøge alle fremtidige betalinger med en procentdel svarende til stigningen i Indekset. Prisstigninger beregnes på grundlag af det sidst offentliggjorte Indeks, inden stigningens ikrafttræden. Såfremt dette indeks ikke længere offentliggøres eller ikke længere kan benyttes til Fleetoptions Vilkår og Betingelser, er Udlejer berettiget til efter eget skøn at vælge et andet sammenligneligt indeks. 3. LEJERS GENERELLE FORPLIGTELSER OG PLIGT TIL AT UDFØRE DAGLIG SIKKERHEDSKONTROL Lejer skal til enhver tid overholde de nedenfor anførte forpligtelser. 3.1 Generelt Lejer er forpligtet til: a. at sikre, at Udstyret anvendes af behørigt uddannet personale med fornøden forsigtighed og faglighed i overensstemmelse med anvisningerne fra Udlejer, leverandører og/eller producenter af Udstyret og udelukkende til det påtænkte formål, b. at overholde alle gældende lovkrav for besiddelse eller anvendelse af Udstyret (herunder for så vidt angår maksimal lasteevne og fordeling af last samt ikke at transportere last, der kan skade eller på anden vis negativt påvirke Udlejers mulighed for at anvende Udstyret efter Aftalens udløb, og altid at benytte passende dæk (f.eks. vinterdæk) iht. gældende lovgivning), c. ikke uden Udlejers forudgående samtykke at benytte Udstyret til transport af farlig, antændelig eller eksplosiv last, d. ikke uden Udlejers forudgående samtykke at foretage ændringer eller forandringer af Udstyret, e. ikke at fjerne, ændre eller sløre skriftlige oplysninger, logoer, mærker, nummerering eller andet fra eller på Udstyret eller fjerne, installere eller tilslutte udstyrsdele (f.eks. ekstra lys eller andet elektronisk udstyr), f. at sørge for, at Udstyret til enhver tid er forsikret iht. lovgivningen (medmindre andet er aftalt skriftligt med Udlejer), at Lejer er i besiddelse af alle nødvendige tilladelser til at benytte Udstyret, at ansøge om sådanne tilladelser og licenser for Lejers egen regning og at sørge for, at disse forlænges rettidigt. Det er Lejers ansvar at ansøge om og opretholde transportautorisationer (f.eks. CEMT), at tilse at kravene for deltagelse i shippingprocedurer underlagt toldlovgivning (f.eks. Carnet TIR, Carnet ATA, osv.) er opfyldt, eller at andre autorisationer, godkendelser eller certifikater, der er nødvendige for at Udstyret kan anvendes til bestemte former for transport (f.eks. ATP) er indhentet. Så vidt det med rimelighed kan forventes, vil Udlejer foranledige, at Lejer modtager de nødvendige dokumenter og papirer, som kun kan tilvejebringes af Udlejer i dennes egenskab af ejer eller registreret bruger af Udstyret (f.eks. dokumentation fra producenten som viser, at en trailer overholder de tekniske sikkerhedskrav iht. CEMT), g. at tilse, at der i Udstyret forefindes den information, som iht. gældende lovgivning er påkrævet, vedrørende lovlig anvendelse eller drift af Udstyret, h. at tage de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at Udstyret er sikkert og kan anvendes uden fare for sundhed eller miljø, i. at sikre at Udstyret ikke beslaglægges, konfiskeres eller underlægges eksekution, udlæg eller andre retshandlinger og hvis dette, til trods for denne forpligtelse, skulle indtræde, skal Udlejer straks underrettes herom, j. ikke uden Udlejers forudgående samtykke at anvende eller tillade at Udstyret anvendes udenfor de nuværende medlemslande af den Europæiske Union, sammen med Norge og Schweiz, eller i et andet land, som Udlejer udtrykkeligt har forbudt, eller hvor der er aktuelle eller truende uroligheder, eller at anvende eller tillade at Udstyret anvendes i et land (indenfor eller udenfor den Europæiske Union), uden at Lejer tegner sådanne ekstra forsikringer, som Udlejer måtte finde nødvendige, k. ikke at sælge, overdrage eller på anden vis afhænde eller afgive besiddelsen af Udstyret (medmindre dette sker for at overholde forpligtelserne iht. denne Aftale) eller overdrage eller pantsætte denne Aftale eller lade Udstyret blive genstand for pant eller andre byrder (bortset fra tilbageholdsret i henhold til loven, og som Lejer straks skal indfri), l. ikke uden Udlejers forudgående samtykke at fremleje, udlåne eller på anden vis permanent udleje Udstyret til en tredjepart, herunder Lejers associerede selskaber. Udlejer må ikke nægte at give samtykke uden rimelig grund, men Udlejers samtykke kan dog gives med forbehold af, at der erlægges et ekstra gebyr eller stilles yderligere sikkerhed. Lejer er berettiget til at stille Udstyret til rådighed for Lejers underleverandører eller andre agenter, der bruger Udstyret til at udføre Lejers ordrer, men Lejer er til enhver tid ansvarlig for handlinger udført af en sådan underleverandør eller agent, m. at hæfte fuldt ud for tab eller beskadigelse af Udstyret, n. at give Udlejer adgang til at fastgøre en plade eller anden form for identifikation vedr. Udlejers ejerskab af Udstyret og ikke fjerne eller tilsløre dette eller uden Udlejers forudgående samtykke, at sætte Lejers egen tekst eller kendetegnende mærker på Udstyret, o. at give Udlejer eller Udlejers repræsentanter adgang til at inspicere Udstyret eller tilbagetage det (sammen med relevant service-, vedligeholdelses- og reparationsdokumentation) på ethvert rimeligt tidspunkt og til dette formål sørge for, at Udlejer får adgang til de lokaler, hvor Udstyret befinder sig. Hvis Udstyret befinder sig i en tredjeparts lokaler, skal Lejer sørge for, at denne tredjepart giver Udlejer adgang til sådanne lokaler med henblik på at inspicere og/eller tilbagetage dette udstyr, p. at betale alle skatter, toldafgifter, bøder og lignende i forbindelse med anvendelsen eller udlejningen af Udstyret, FO/DK (DK) /5

2 q. at undlade at anvende Udstyret og underrette Udlejer skriftligt (herunder pr. fax eller ), så snart Lejer bliver opmærksom på en permanent eller væsentlig mangel ved Udstyret, r. at returnere Udstyret hurtigst muligt til Udlejer efter modtagelse af meddelelse om produkttilbagekaldelse, s. inden for 10 (ti) arbejdsdage efter Udlejers anmodning at give Udlejer de økonomiske oplysninger om Udlejers virksomhed, som Udlejer med rimelighed måtte anmode om Daglig sikkerheds- og driftskontrol Ved begyndelsen af hver arbejdsdag, hvor Lejer vil bruge Udstyret, skal Lejer kontrollere Udstyrets driftssikkerhed, herunder men ikke begrænset til følgende: a. Kontrol af lufttryk på alle dæk (inkl. reservedæk) og, om nødvendigt, udbedre eller rapportere mangler. b. Inspektion af alle dæk (herunder reservedæk) for beskadigelse og slidbane og, om nødvendigt, udbedre eller rapportere mangler. c. Visuel inspektion af alle hjulmøtrikker af sikkerhedsmæssige grunde og, om nødvendigt, udbedre eller rapportere mangler. d. Kontrol af alle lys og bremser og, om nødvendigt, udbedre eller rapportere mangler. e. Inspektion af - på grundlag af erfaring og faglige færdigheder - køresikkerheden og den overordnede tilstand og, om nødvendigt, udbedre eller rapportere mangler. f. Kontrol af følgende på udstyr med køleenhed og, om nødvendigt, udbedre eller rapportere mangler: i at termostattemperaturen er indstillet på den korrekte belastningstemperatur, ii motoren for synlige olie- og vandlækager, iii at alle synlige målere fungerer, iv at brændstoftankdækslet sidder korrekt og forsvarligt, v at der er tilstrækkeligt brændstof i forsyningstanken til dagens forudsete behov, vi motorpanelerne for beskadigelse, vii dørlister for beskadigelse. 4. VEDLIGEHOLDELSE VED UDLEJER Vedligeholdelse ved udlejer ( Udlejers Vedligeholdelse ) omfatter nedenstående tilvalgsmuligheder (Fuld Service omfatter Service, Udskiftning af Dæk, Akseldele, Køleenhedsdele, Andre Reservedele og Vejhjælp og er obligatorisk ved udlejning i under 365 dage). 4.1 Service Når Lejer i lejeaftalen tilvælger Service, udfører Udlejer alt servicearbejde, der er krævet ved lov eller anbefalet af Udstyrets producent (f.eks. for at opnå gyldig synsrapport og lignende) Udlejer underretter Lejer mindst en måned før den dato, hvor servicearbejdet skal udføres, og bestemmer tidspunkt, dato og sted for arbejdets udførelse. I den udstrækning det er muligt, sørger Udlejer for, at arbejdet udføres på et værksted, der ligger tæt på Lejers virksomhed. Værkstedet vælges dog af Udlejer alene. I forbindelse med servicearbejder afleverer Lejer Udstyret på det af Udlejer anviste værksted og afhenter Udstyret igen efter arbejdets afslutning for Lejers regning Hvis Udlejer under servicearbejdet finder det nødvendigt at udskifte nedslidte dele på Udstyret, vil Udlejer underrette Lejer herom og om de anslåede omkostninger til udskiftningen. Lejers samtykke til Udlejers udskiftning af en nedslidt del for Lejers regning betragtes som indhentet, medmindre Lejer gør indsigelser i løbet af 1 (en) arbejdsdag efter modtagelse af Udlejers meddelelse. Hvis der gøres indsigelse af Lejer, er Lejer forpligtet til straks at udskifte den slidte del på Lejers bekostning. Hvis Lejer har tilvalgt Dækservice, Akseldele, Køleenhedsdele eller Andre Reservedele, bærer Lejer ikke omkostningerne til udskiftning af den relevante del. Hvis Udlejer under servicearbejdet bemærker skader eller manglende dele eller tilbehør på Udstyret, vil Udlejer underrette Lejer herom og om de anslåede omkostninger til reparation af Udstyret. Lejers samtykke til Udlejers reparation af Udstyret for Lejers regning betragtes som indhentet, medmindre Lejer gør indsigelser inden 1 (en) arbejdsdag efter modtagelse af Udlejers meddelelse. Hvis der gøres indsigelse af Lejer, er Lejer forpligtet til straks at reparere Udstyret på Lejers bekostning. 4.2 Dækservice Når Lejer i lejeaftalen tilvælger Dækservice, udskifter Udlejer slidte eller beskadigede dæk på Udstyret i det omfang, dette er nødvendigt for at sikre, at Udstyret kan bruges sikkert og lovligt. Et dæk kan kun betegnes som slidt, hvis det ikke har været udsat for omfattende eller ødelæggende slitage, eller hvor de af dækproducenten angivne dæktryk er blevet overholdt. I alle andre tilfælde betegnes dækket som beskadiget Udlejer udskifter et slidt dæk, når slidbanen er slidt ned til under 2 mm eller den mindste slidbane krævet ved lov ( Slidbanens Nyttegrænse ), hvis denne er mindre. Lejer skal hurtigst muligt informere Udlejer om, at udskiftning er nødvendig, dog mindst 3 (tre) dage inden en udskiftning bliver nødvendig, samt om den krævede dæktype. Hvis Slidbanens Nyttegrænse overskrides, og dette medfører beskadigelse af andre dele af Udstyret, hæfter Lejer for omkostningerne til udbedring af sådanne skader. Udlejer bestemmer dæktype (ny eller vulkaniseret, størrelse, producent og det værksted, hvor dækket skal udskiftes. I den udstrækning det er muligt, sørger Udlejer for, at arbejdet udføres på et værksted, der ligger tæt på Lejers virksomhed. Værksted vælges dog af Udlejer alene. Lejer skal aflevere Udstyret på det værksted, der er meddelt Lejer, og afhente Udstyret igen efter udskiftning for Lejers regning Såfremt et slidt dæk forårsager nedbrud (f.eks. pga. utilstrækkelig slidbane), skal Lejer godtgøre Udlejer de yderligere omkostninger ved udskiftning uden for værksted og betale et vejservicegebyr i overensstemmelse med Udlejers aktuelle prisliste for vejservice på Såfremt et dæk udskiftes på grund af beskadigelse, skal Lejer betale Udlejer restværdien af det beskadigede dæk, der beregnes på følgende måde: omkostninger til udskiftningsdækket delt med nytteværdien af et nyt dæk i mm og ganget med restværdien på det beskadigede dæk i mm. Dette gælder ikke, hvis Lejer har tilvalgt TyreCare i lejeaftalen. Hvis sådan skaderelateret udskiftning finder sted i forbindelse med et nedbrud, skal Lejer betale et vejservicegebyr i overensstemmelse med Udlejers aktuelle prisliste for vejservice på tidspunktet for nedbruddet, medmindre Lejer har tilvalgt TyreCare eller Service som ekstra service i lejeaftalen Under normale omstændigheder skal Udlejer ikke erstatte Lejers omkostninger, hvis Lejer selv udskifter dæk eller får udskiftning foretaget af en tredjepart. Udlejer kan dog undtagelsesvis erstatte de afholdte omkostninger, men kun hvis dette er udtrykkeligt aftalt mellem parterne, inden udskiftning foretages. 4.3 Akseldele Når Lejer i lejeaftalen tilvælger Akseldele som ekstra service, udskifter Udlejer slidte eller beskadigede akseldele (bremsebelægninger, bremseskiver, bremsetromler, hjullejer, luftfjederbælge) i det omfang, det er nødvendigt for at sikre, at Udstyret kan bruges sikkert og lovligt. En akseldel betegnes ikke som slidt, hvis den har været udsat for omfattende eller ødelæggende slitage Udlejer skal udskifte en slidt bremsebelægning, hvis bremsebelægningen er blevet slidt ned til <= 2 mm (bremsebelægningens nyttegrænse). Lejer skal hurtigst muligt informere Udlejer om, at udskiftning er nødvendig, dog mindst 3 (tre) dage inden udskiftning bliver nødvendig. Hvis bremsebelægningens nyttegrænse overskrides, og dette medfører beskadigelse på andre dele af Udstyret, hæfter Lejer for omkostningerne i forbindelse med udbedring af sådanne skader. Udlejer udpeger det værksted, hvor udskiftning skal finde sted. I den udstrækning det er muligt, sørger Udlejer for, at arbejdet udføres på et værksted, der ligger tæt på Lejers virksomhed. Værkstedet vælges dog af Udlejer alene. Lejer skal aflevere Udstyret til det værksted, der er anvist af Udlejer og afhente Udstyret igen efter montering af den nye del for Lejers regning I tilfælde af at en slidt akseldel forårsager nedbrud (f.eks. pga. overskridelse af bremsebelægningens nyttegrænse), skal Lejer godtgøre Udlejer eventuelle yderligere omkostninger forbundet med udskiftning af delen udenfor et værksted, herunder betaling af et vejservicegebyr i overensstemmelse med Udlejers aktuelle prisliste for vejservice på Denne omkostning gælder ikke for udskiftning af luftfjederbælg eller en anden pneumatisk akseldel i forbindelse med et nedbrud, eller hvis Lejer har tilvalgt Service som en ekstra service Hvis bremsebelægningen udskiftes på grund af beskadigelse, skal Lejer betale Udlejer restværdien af bremsebelægningen på tidspunktet for beskadigelse, der beregnes på følgende måde: omkostninger til udskiftningsbremsebelægningen delt med ny bremsebelægning i mm og ganget med restbremsebelægningen i mm. Omkostningerne til udskiftning af andre akseldele på grund af beskadigelse er inkluderet i Akseldele, hvis Lejer har tilvalgt denne service i lejeaftalen. Hvis den beskadigede del udskiftes i forbindelse med et nedbrud, skal Lejer betale et vejservicegebyr i overensstemmelse med Udlejers aktuelle prisliste for vejservice på Under normale omstændigheder skal Udlejer ikke erstatte Lejers omkostninger, hvis Lejer selv udskifter akseldelen eller får udskiftning foretaget af en tredjepart. Udlejer kan dog undtagelsesvis erstatte Lejers omkostninger, men kun hvis dette er udtrykkeligt aftalt mellem parterne, inden udskiftning foretages. 4.4 Køleenhedsdele Når Lejer i lejeaftalen tilvælger Køleenhedsdele, udskifter Udlejer slidte eller beskadigede dele af køleenheden i det omfang, det er nødvendigt for at sikre, at køleenheden kan bruges sikkert og lovligt. En køleenhedsdel betegnes ikke som slidt, hvis den har været udsat for omfattende eller ødelæggende slitage Lejer skal hurtigst muligt informere Udlejer om, at udskiftning er nødvendig, dog mindst 3 (tre) dage inden udskiftning bliver nødvendig. Udlejer udpeger det værksted, hvor udskiftning skal finde sted. I den udstrækning det er muligt, sørger Udlejer for, at arbejdet udføres på et værksted, der ligger tæt på Lejers virksomhed. Værkstedet vælges dog af Udlejer alene. Lejer skal aflevere Udstyret til det værksted, der er anvist af Udlejer, og afhente Udstyret igen efter udskiftning for Lejers regning I tilfælde af at en slidt del på køleenheden forårsager et nedbrud (f.eks. pga. overskridelse af sliddelens servicetid), skal Lejer godtgøre Udlejer de yderligere omkostninger ved udskiftning af delen udenfor et værksted og betale et vejservicegebyr i overensstemmelse med Udlejers aktuelle prisliste for vejservice på Hvis delen udskiftes, fordi den er beskadiget, skal Lejer erstatte Udlejer alle omkostninger i forbindelse med udskiftning af den beskadigede del. Hvis denne skaderelaterede udskiftning finder sted i forbindelse med et nedbrud, skal Lejer også betale et vejservicegebyr i overensstemmelse med Udlejers aktuelle prisliste Under normale omstændigheder skal Udlejer ikke erstatte Lejers omkostninger, hvis Lejer selv udskifter køleenhedsdelen eller får foretaget udskiftning af en tredjepart. Udlejer kan dog undtagelsesvis erstatte Lejers omkostninger, men kun hvis dette er udtrykkeligt aftalt mellem partnerne, inden udskiftning foretages. 4.5 Andre Reservedele Når Lejer i lejeaftalen tilvælger Andre Reservedele, udskifter Udlejer alle slidte eller beskadigede dele, herunder tilbehør, f.eks. køleenheder og løftebagsmække, osv. (med undtagelse af dæk, akseldele og køleenhedsdele, mv., som udgør en separat ekstra service) i det omfang, dette er nødvendigt for at sikre, at Udstyret kan bruges sikkert og lovligt. En reservedel betegnes ikke som slidt, hvis delen ikke har været udsat for omfattende eller ødelæggende slitage Lejer skal underrette Udlejer om, at en ny del er påkrævet, samt om type og antal af slidte dele der skal udskiftes uden ugrundet ophold dog mindst 3 (tre) dage FO/DK (DK) /5

3 inden udskiftning bliver nødvendig. Udlejer udpeger det værksted, hvor udskiftning skal finde sted. I den udstrækning det er muligt, sørger Udlejer for, at arbejdet udføres på et værksted, der ligger tæt på Lejers virksomhed. Værkstedet vælges dog af Udlejer alene. Lejer afleverer Udstyret til det værksted, der er anvist af Udlejer, og afhenter Udstyret igen efter udskiftning for Lejers regning I tilfælde af at en slidt del forårsager nedbrud (f.eks. pga. overskridelse af sliddelens servicetid), skal Lejer godtgøre Udlejer de yderligere omkostninger ved udskiftning af delen udenfor værksted og betale et vejservicegebyr i overensstemmelse med Udlejers aktuelle prisliste for vejservice på Hvis delen udskiftes, fordi den er beskadiget, skal Lejer erstatte Udlejer alle omkostninger til udskiftning af den beskadigede del. Hvis denne skaderelaterede udskiftning finder sted i forbindelse med et nedbrud, skal Lejer betale et vejservicegebyr i overensstemmelse med Udlejers aktuelle prisliste Under normale omstændigheder skal Udlejer ikke erstatte Lejers omkostninger, hvis Lejer selv udskifter delen eller får udskiftning foretaget af en tredjepart. Udlejer kan dog undtagelsesvis erstatte Lejers omkostninger, men kun hvis dette er udtrykkeligt aftalt mellem parterne, inden udskiftning foretages. 4.6 Nedbrudsservice Såfremt Lejer har tilvalgt Service samt enten Dækservice, Akseldele, Køleenhedsdele eller Andre Reservedele som ekstra service i lejeaftalen, og Udstyret bryder ned, skal Udlejer sørge for vejhjælp til at udføre nødvendig reparation på stedet eller sørge for, at Udstyret flyttes til det nærmeste tilgængelige værksted i Udlejers netværk. Nedbrudsservice er begrænset til nedbrud af Udstyret i de nuværende medlemslande af den Europæiske Union samt Norge og Schweiz Udlejer informerer Lejer om telefonnummer, hvor nedbrudsservice kan tilkaldes 365 dage om året og 24 timer i døgnet Udlejer dækker ikke omkostninger afholdt af Lejer ved tilkald af anden nedbrudsservice end Udlejers nedbrudsservice. 5. LEJERS VEDLIGEHOLDELSE I det omfang Lejer ikke tilvælger ovennævnte valgmuligheder, er Lejer ansvarlig for vedligeholdelse og service af Udstyret. Foruden de forpligtelser, der fremgår af pkt. 3, skal Lejer holde Udstyret i god stand på Lejers for egen regning og især: a. Sørge for regelmæssig kontrol af Udstyrets generelle tilstand med hensyn til sikkerhed og funktionsdygtighed. b. Vedligeholde Udstyret korrekt i overensstemmelse med producentens anbefalinger. c. Holde Udstyret i samme stand, som ved Lejers overtagelse heraf, dog undtaget almindelig slid og ælde, som defineret i Udlejers Fair Wear & Tear Conditions, som Lejer kan finde på Udlejers website. Udlejers Fair Wear & Tear Conditions skelner mellem normal slitage på den ene side og beskadigelse forårsaget af omfattende, ødelæggende slitage eller enhver anden anvendelse, som er i strid med de aftalte anvendelsesbetingelser i denne lejeaftale på den anden side. d. Sørge for, at alt service- og vedligeholdelsesarbejde, der kræves ved lov eller anbefales af Udstyrets producent, udføres ikke senere end på de respektive forfaldsdage. e. Sørge for, at hvert dæk på Udstyret skiftes ud tilstrækkelig tidligt med en dæktype, der er godkendt af producenten eller udtrykkelig autoriseret af Udlejer, inden minimumsdækslidbanedybden tilladt ved lov er nået. f. Sørge for, hvis Udstyret er et køretøj, at alle akselsliddele (bremser, hjullejer, luftfjederbælge osv.) på Udstyret udskiftes tilstrækkelig tidligt og inden udløb af levetid med akseldele, der er godkendt af producenten eller udtrykkelig autoriseret af Udlejer. g. Sørge for, at alle andre sliddele på Udstyret inden udløb af levetid udskiftes med egnede nye dele, der er godkendt af producenten eller udtrykkelig autoriseret af Udlejer. h. Sørge for løbende opdatering af dokumentation for service-, reparations- og vedligeholdelsesarbejder på Udstyret og levere kopier til Udlejer efter anmodning. i. Sørge for, at der altid foreligger gyldig synsrapport og lignende på Udstyret. j. Sørge for, at service og certificering (f.eks. LOLER, ATP osv.) af Udstyrets tilbehør (f.eks. køleenheder og bagsmæklifte) er ajour og i overensstemmelse med lovkrav og producentens krav. 6. RISIKO OG HÅNDTERING AF SKADER 6.1 Lejer bærer risikoen for beskadigelse, ødelæggelse, tab, tyveri eller konfiskering af Udstyret, herunder dets dele og tilbehør, medmindre en sådan hændelse er forårsaget af Udlejer. Sådanne hændelser fritager ikke Lejer for Lejers forpligtelser iht. lejeaftalen, herunder men ikke begrænset til Lejers forpligtelse til at betale Lejesummen. 6.2 Lejer skal inden for 48 timer orientere Udlejer om ødelæggelse, materiel skade, tab, tyveri eller konfiskering af Udstyret, herunder dets dele og tilbehør, og fremsende til Udlejer inden for yderligere 7 (syv) dage en detaljeret rapport om hændelsen med beskrivelse af hændelsens karakter, omfang og årsag, således at Udlejer kan rejse erstatningskrav mod andre aktører involveret i hændelsen. Hvis Lejer har krav relateret til Udstyret over for tredjeparter i forbindelse med hændelsen, skal Lejer overdrage disse krav til Udlejer. 6.3 Til reparation af Udstyret må Lejer kun bruge værksteder og reservedele, der er godkendt af Udstyrets producent eller Udlejer. 6.4 I tilfælde hvor Udstyret er totalskadet, ødelagt, tabt, stjålet eller konfiskeret, skal Lejer betale Udlejer Udstyrets genanskaffelsesværdi, som defineret nedenfor, sammen med kompensation iht. pkt c. Udlejer har desuden ret men ikke pligt til at ombytte Udstyret med sammenligneligt udstyr og derefter fortsætte Aftalen. I tilfælde hvor Udlejer ikke benytter sig af denne ret, ophører Aftalen i relation til det berørte udstyr ved udgangen af den måned, hvor Udlejer modtager Lejers meddelelse om skaden eller hændelsen. Udstyret vil blive betragtet som totalskadet, hvis de omkostninger, der efter Udlejers rimelige opfattelse er nødvendige for at reparere Udstyret, overstiger Udstyrets genanskaffelsesværdi. Udlejer accepterer ikke en hændelse som tyveri, medmindre betingelserne i pkt (d) er opfyldt. 6.5 Genanskaffelsesværdien er enten den værdi, der er aftalt i lejeaftalen, eller Udstyrets værdi i Udlejers regnskab, som Lejer til enhver tid er orienteret om. 7. FORSIKRING 7.1 Medmindre Lejer har tilvalgt Skadesbeskyttelse i lejeaftalen iht. pkt. 8, skal Lejer forsikre Udstyret, indtil det returneres til Udlejer, og tegne såvel ansvars- som kaskoforsikring mod tab og beskadigelse af Udstyret, der dækker dets genanskaffelsesværdi, og mod andre risici som normalt forsikres af en omhyggelig person for lignende udstyr, uden begrænsning eller selvrisiko (undtagen som aftalt med Udlejer) hos et velanset forsikringsselskab. Lejer skal efter Udlejers anmodning fremlægge en kopi af forsikringspolicen samt kopi af forsikringspræmiekvitteringer. Udlejer skal være anført som forsikret i en sådan forsikringspolice. 7.2 Hvis Lejer har tilvalgt Skadesbeskyttelse som en ekstra service, eller hvis Udlejer ikke har modtaget bekræftelse på forsikring tegnet af Lejer iht. pkt. 7.1 ovenfor (i hvilket tilfælde Skadesbeskyttelse automatisk tegnes på Lejers vegne, indtil Udlejer modtager bekræftelse på Lejers forsikring), skal Lejer tegne alle obligatoriske ansvarsforsikringer i forhold til Udstyret, der er krævet ved lov. 8. VALGFRI SKADESERVICE Mod et ekstra gebyr kan ekstra service aftales som følger: 8.1. Skadesbeskyttelse Hvis Lejer har tilvalgt Skadesbeskyttelse i lejeaftalen, vil Lejers kontraktmæssige hæftelse for beskadigelse af Udstyret iht. pkt blive begrænset til det aftalte beløb, forudsat at Lejer har opfyldt alle forpligtelser m.h.t. anvendelse af Udstyret iht. Aftalen, og forudsat at beskadigelsen ikke er forårsaget ved grov uagtsomhed eller forsæt udvist af Lejer og/eller en person, til hvem Lejer har overgivet Udstyret Skadesbeskyttelse dækker beskadigelse, ødelæggelse og tab af Udstyret, herunder dets dele og tilbehør, forårsaget af: a. En ulykke. En ulykke er en pludselig hændelse, der direkte påvirker Udstyret gennem en udefrakommende mekanisk kraft. b. Lasten under transport og under læsning og aflæsning af lasten forudsat at alle gældende love, regler og rimelige sikkerhedsforanstaltninger for sikker transport af lasten er overholdt, og at Lejer har opfyldt sine forpligtelser m.h.t. anvendelse af Udstyret iht. Aftalen. Beskadigelse af Udstyret forårsaget af en last med overvægt eller i overstørrelse eller en last, der ikke er egnet til at blive transporteret med Udstyret, er specifikt undtaget. Undtaget er endvidere beskadigelse forårsaget af en last i en trailertankvogn enten under transport eller under læsning og aflæsning. c. Brand eller eksplosion. Beskadigelse, ødelæggelse eller tab pga. misligholdelse af Aftalen, især uautoriseret anvendelse af Udstyret til transport af farligt, antændeligt, eksplosivt eller andet miljøfarligt gods, er ikke dækket. d. Tyveri eller uautoriseret anvendelse af tredjepart. Udlejer accepterer ikke tyveri, medmindre Lejer inden for 7 (syv) dage fra tyveriet overfor Udlejer forelægger en udførlig, nøjagtig og sandfærdig rapport om de relevante omstændigheder, der viser, at tyveri er den eneste rimelige årsag til Udstyrets forsvinden. Denne rapport skal indeholde oplysninger om, hvem der har efterladt Udstyret, hvornår og hvor, samt oplysninger om, hvornår og af hvem det blev opdaget, at Udstyret manglede på det sted, hvor det var efterladt, og en kopi af politirapporten der kun vil blive betragtet som acceptabel, hvis den indeholder de ovennævnte oplysninger. Tab, manglende sporbarhed eller andre former for forsvinden af Udstyret pga. logistiske problemer i Lejers flådeadministration eller i forbindelse med, at Udstyret blev overdraget til en tredjepart, er specifikt undtaget. Undtaget er endvidere uretmæssig tilegnelse, underslæb, beslaglæggelse eller konfiskering af Udstyret foretaget af myndigheder eller tredjeparter. e. Storm, hagl, lynnedslag eller oversvømmelse eller genstande, der kastes mod Udstyret af sådanne naturkræfter. Storm defineres som vindstyrke 8 på Beaufort-skalaen Udlejer skal udføre reparation af alle skader, der dækkes af Skadesbeskyttelse for Udlejers regning. Udlejer beslutter alene, hvilket værksted der skal udføre reparationerne. Lejer har ikke ret til at kontakte et værksted eller godkende arbejde på et værksted på Udlejers vegne. Hvis Lejer beslutter selv at kontakte et værksted for egen regning, skal Udlejer ikke godtgøre Lejer sådanne omkostninger, medmindre reparationen og værkstedet blev godkendt skriftligt af Udlejer, inden reparationen blev udført Hvis et reparationsarbejde forventes at tage mere end 24 timer, skal Udlejer stille erstatningsudstyr til rådighed for Lejer, hvis dette er muligt Skadesbeskyttelse inkluderer bjærgning eller redning af Udstyret på det sted, hvor den beskadigende eller ødelæggende hændelse fandt sted, og transport af Udstyret til det nærmeste værksted. Redning, bjærgning eller transport af andet udstyr, personer eller last er ikke inkluderet. Udlejer beslutter alene, hvilken tjenesteudbyder der skal udføre bjærgning, redning eller transport af Udstyret og beslutter arbejdets omfang. Lejer skal ikke kontakte en tjenesteudbyder for at få udført bjærgningen eller redningen på Udlejers vegne. Hvis Lejer beslutter selv at kontakte en tjenesteudbyder for egen regning, skal Udlejer ikke godtgøre Lejer sådanne omkostninger, medmindre tjenesteudbyderen og arbejdets omfang blev godkendt af Udlejer, inden reparationen udføres Beskadigelse eller ødelæggelse af dæk er ikke omfattet, medmindre beskadigelsen eller ødelæggelsen af dækkene blev forårsaget af en hændelse, der FO/DK (DK) /5

4 samtidigt beskadigede andre dele af Udstyret. Tyveri af fælge eller dæk er aldrig omfattet Skadesbeskyttelse dækker ikke: a. Tilkaldelses-, nedbruds- og servicegebyrer for slidte dele eller dæk. b. Følgeskader af nogen art. c. Beskadigelse af det transporterede gods. d. Person- eller tingsskade lidt af Lejer eller brugeren af Udstyret. e. Person- eller tingsskade lidt af tredjeparter. f. Beskadigelse, ødelæggelse, tab eller tyveri af dele af Udstyret, der er blevet fjernet fra Udstyret af Lejer eller brugeren af Udstyret. g. Beskadigelse, ødelæggelse eller tab af Udstyret forårsaget af: i Misligholdelse af Lejers forpligtelser iht. Aftalen, herunder men ikke begrænset til: - anvendelse af Udstyret udenfor de tilladte lande, - misbrug af Udstyret (inkl. undladelse af at gøre noget, f.eks. tilslutning af UBSkabler), der efterfølgende kan forårsage beskadigelse af Udstyret, og hvor brugeren med rimelighed kunne have forudset, at misbrug af denne art ville forårsage en beskadigelse. ii Nukleareksplosion, naturkatastrofe eller krig eller krigslignende aktiviteter Lejer vil kun være dækket af Skadesbeskyttelse, hvis Lejer har underrettet Udlejer om skaden eller tyveriet inden for 48 (otteogfyrre) timer, og hvis Lejer har forsynet Udlejer med en detaljeret skadesrapport inden for 7 (syv) dage efter hændelsen. En sådan detaljeret skadesrapport skal beskrive hændelsens art, omfang og årsag samt alle fakta, navne og oplysninger, der sætter Udlejer i stand til at kræve erstatning, hvis relevant, over for andre parter, der er involveret i hændelsen Udlejer kan enten opsige aftalen om Skadesbeskyttelse ved at give Lejer 1 (en) måneds varsel til udgangen af en måned, eller, som alternativ, foreslå en forhøjelse af gebyret for Skadesbeskyttelse, hvis Udlejers omkostninger i en hvilken som helst periode på 6 måneder til beskadigelse, ødelæggelse eller tab af udstyr overstiger 80% af gebyret for Skadesbeskyttelse for samme periode. Udlejer skal tilsende Lejer den foreslåede gebyrforhøjelse skriftligt mindst 1 (en) måned før forhøjelsens foreslåede ikrafttrædelsesdato. Lejers samtykke til en sådan forhøjelse skal betragtes som afgivet, hvis Lejer ikke fremsætter skriftlig indsigelse inden for 1 (en) måned efter modtagelsen af forslaget. I tilfælde af at Lejer gør indsigelse mod Udlejers forslag, har Udlejer ret til at opsige aftalen om Skadesbeskyttelse ved at give Lejer 2 (to) ugers skriftlig varsel til udgangen af en måned. Ingen part kan opsige aftalen om Skadesbeskyttelse under Lejeperioden af nogen som helst anden årsag Opsigelse af aftalen om Skadesbeskyttelse påvirker ikke lejeaftalens andre bestemmelser. 8.2 Beskyttelse mod mindre skader Mod et yderligere gebyr kan Lejer tilvælge Beskyttelse mod mindre skader i lejeaftalen. Hvis Lejer tilvælger Beskyttelse mod mindre skader, hæfter Lejer i slutningen af Lejeperioden ikke for beskadigelse af Udstyret eller for tab af dele eller tilbehør, forudsat at omkostningerne ved reparation af Udstyret ikke overstiger det maksimumsbeløb, der er aftalt i lejeaftalen, at Lejer har opfyldt alle Lejers forpligtelser m.h.t. anvendelse af Udstyret iht. Aftalen, og at beskadigelsen eller manglen af dele eller tilbehør ikke er forårsaget af grov uagtsomhed eller forsæt fra Lejers side og/eller grov uagtsomhed eller forsæt begået af en person, til hvem Lejer har overgivet Udstyret. Hvis det maksimumsbeløb overskrides (eller Lejer på anden vis misligholder dette punkt ), hæfter Lejer for alle beskadigelser og tab af dele eller tilbehør. Beskyttelse mod mindre skader gælder kun for skader ved Aftalens udløb og ikke for skader, der repareres under Lejeperioden Pkt a, b og e, og (Skadesbeskyttelse) gælder også for Beskyttelse mod mindre skader. 8.3 TyreCare Mod et yderligere gebyr kan Lejer tilvælge TyreCare i lejeaftalen. Hvis Lejer tilvælger TyreCare, hæfter Lejer ikke for beskadigelse af Udstyrets dæk, f.eks. punkteringer, revnede dæk eller flænger i sidevægge, forudsat at Lejer har opfyldt alle Lejers forpligtelser m.h.t. anvendelse af Udstyret iht. Aftalen og har påvist, at beskadigelsen ikke er forårsaget af grov uagtsomhed eller forsæt udvist af Lejer og/eller en person, til hvem Lejer har overgivet Udstyret. TyreCare dækker også monteringsomkostninger og vejsidehjælp inden for de nuværende medlemslande af den Europæiske Union samt Norge og Schweiz TyreCare dækker ikke: a. Punkteringer, revner og andre beskadigelser af slidte dæk. Et dæk betragtes som slidt, hvis den anvendelige slidbane er mindre end 3 mm. b. Punkteringer, revner og andre beskadigelser af dæk, der skyldes: i mangel på korrekt vedligeholdelse, ii under- eller overoppumpning, iii iv anvendelse af Udstyret med en vægt, der ligger udenfor dets lovlige kapacitet, misbrug af Udstyret, herunder undladelse af at gøre noget, der efterfølgende kan forårsage beskadigelse af Udstyret, hvis brugeren med rimelighed kunne have forudset, at misbrug af denne art ville forårsage en beskadigelse, v misligholdelse af Lejers forpligtelser iht. denne Aftale, c. Tyveri eller tab af fælge, dæk eller hjul. d. Beskadigelser af fælge og tilhørende omkostninger. e. Dækreparationer udført af Lejer uden Udlejers skriftlige godkendelse Udlejer kan enten opsige aftalen om TyreCare ved at give Lejer 1 (en) måneds varsel til udgangen af en måned, eller, som alternativ, foreslå en forhøjelse af gebyret for TyreCare, hvis Udlejers omkostninger i en hvilken som helst periode på 6 måneder til beskadigelse, ødelæggelse eller tab af udstyr overstiger 80% af gebyret for TyreCare for i samme periode. Udlejer skal tilsende Lejer den foreslåede gebyrforhøjelse skriftligt mindst 1 (en) måned før forhøjelsens foreslåede ikrafttrædelsesdato. Lejers samtykke til en sådan forhøjelse skal betragtes som afgivet, hvis Lejer ikke fremsætter skriftlig indsigelse inden for 1 (en) måned efter modtagelse af forslaget. I tilfælde af at Lejer gør indsigelse mod Udlejers forslag, har Udlejer ret til at opsige aftalen om TyreCare ved at give Lejer 2 (to) ugers skriftlig varsel til udgangen af en måned Opsigelse af aftalen om TyreCare påvirker ikke lejeaftalens andre bestemmelser. 9. HÆFTELSE OG SKADESLØSHOLDELSE 9.1 Lejer forpligter sig til enhver tid til at skadesløsholde Udlejer og alle andre medlemmer af Udlejers koncern og deres medarbejdere, ansatte og repræsentanter (under og efter Aftalens løbetid) for ethvert krav, tab, erstatningskrav, omkostninger, gebyrer, udgifter (herunder men ikke begrænset til fuld skadesløsholdelse for advokathonorarer og -omkostninger), sagsanlæg, søgsmål, bod, bøder, fordringer og krav, der er fremsættes eller pålægges Udlejer, medlemmer af Udlejers koncern og deres medarbejdere, ansatte og repræsentanter, og som er en direkte eller indirekte konsekvens af eller indtræder i forbindelse med leveringen af Udstyret til Lejer iht. Aftalen, herunder men ikke begrænset til dets besiddelse og anvendelse (undtagen i det omfang dette skyldes grov uagtsomhed, forsæt eller misligholdelse fra Udlejers side). 9.2 Med forbehold af pkt. 9.4 nedenfor er Udlejers forpligtelser i forhold til Udstyret begrænset til de forpligtelser, der udtrykkeligt er defineret i Aftalen, og det ansvar som af Udlejer ikke søges begrænset. Alle andre forpligtelser og ethvert andet ansvar, der påhviler Udlejer i forhold til Udstyret, som ellers måtte gælde (herunder men ikke begrænset til kontraktmæssige, udtrykkelige eller underforståede, eller udenfor kontrakt, herunder forsømmelse) undtages og ekstingveres hermed i den udstrækning, dette er tilladt ved lov. 9.3 Uden begrænsning af virkningen af ovenstående og med forbehold af pkt. 9.4 nedenfor er Lejer enig i og bekræfter for det første, at Lejer i forhold til denne Aftale ikke handler som "forbruger ; for det andet, at ingen tredjepart, af eller gennem hvilken Lejer blev introduceret til Udlejer, eller af eller gennem hvem Udstyret blev fremstillet eller leveret til Udlejer, på nogen måde er eller var Lejers repræsentant; for det tredje at Udlejer ikke er forpligtet til at give Lejer nedslag i Lejesum eller reparere eller erstatte Udstyret eller nogen del eller yde erstatning i perioder, hvor Udstyret ikke er i Lejers besiddelse eller ikke er funktionsdygtigt, er i uorden eller ubrugeligt på anden vis (undtagen i det omfang dette skyldes misligholdelse af Udlejers forpligtelser iht. Udlejers Vedligeholdelse); for det fjerde at Udlejer ikke hæfter i forhold til Lejer for driftstab, mistet aftale, mulighed, goodwill eller forventede besparelser eller ethvert indirekte tab, følge- eller værditab forårsaget direkte eller indirekte af Udstyret eller Udstyrets utilstrækkelighed eller mangler ved Udstyret eller Udstyrets manglende ydeevne eller forårsaget direkte eller indirekte af enhver undladelse fra Udlejers side af at udføre Udlejers forpligtelser iht. til denne Aftale, uanset om en sådan forpligtelse opstår i kontrakt, udenfor kontrakt (herunder men ikke begrænset til forsømmelse), ved urigtige oplysninger eller skadesløsholdelse i henhold til denne Aftale eller på anden vis; for det femte at Lejer har fået henstilling om at sørge for tilstrækkelig forsikring af varer, Lejer agter at transportere i Udstyret og, i den udstrækning almindelig sund fornuft og driftsforholdene tilsiger dette, regelmæssigt at kontrollere, at varerne er sikre og ikke udsat for fare for tab eller beskadigelse; og for det sjette Udlejers samlede forpligtelser m.h.t. krav, der opstår iht. eller i forbindelse med denne Aftale, uanset om en sådan forpligtelse opstår i kontrakt udenfor kontrakt (herunder men ikke begrænset til forsømmelse), ved urigtige oplysninger eller skadesløsholdelse i henhold til denne Aftale eller på anden vis er begrænset til summen af alle betalinger foretaget af Lejer til Udlejer. 9.4 Intet i denne Aftale skal udelukke, indskrænke eller begrænse Udlejers forpligtelser i forbindelse med: a. dødsfald eller personskade forårsaget ved grov uagtsomhed eller forsæt udvist af Udlejer i den udstrækning denne forpligtelse udspringer af præceptive lovregler, eller b. bedrageri og ethvert andet forhold, hvis og i det omfang at forpligtelser i relation hertil i henhold til gældende dansk lov ikke kan fraskrives eller begrænses i Aftalen. 10. BETINGELSER FOR RETURNERING 10.1 Ved Lejeperiodens udløb skal Lejer returnere alt Udstyret (herunder alle dele og tilbehør) i god stand og i samme tilstand, som da Lejer modtog det, undtaget normal slitage som defineret i Udlejers Fair Wear & Tear Conditions, som Lejer har adgang til på Udlejers website, og til det sted hvor Lejer modtog Udstyret, medmindre andet aftales skriftligt med Udlejer Ved returnering i overensstemmelse med pkt ovenfor vil Udstyret blive inspiceret i fællesskab af Udlejers respektive ansatte eller repræsentanter i overensstemmelse med Udlejers Fair Wear & Tear Conditions, og alle skader eller mangler vil blive noteret i Inspektionsrapporten. Den person, der inspicerer Udstyret på Lejers vegne, betragtes som havende den nødvendige autoritet til at underskrive Inspektionsrapporten på Lejers vegne. Hvis Lejers repræsentant ikke møder op til inspektionen, foretages inspektionen i Lejers fravær, og udfaldet heraf er bindende for Lejer Lejer skal sørge for, at Udstyret returneres i følgende tilstand: a. Medmindre Lejer har tilvalgt Service som defineret i pkt. 4.1, (i) med de påkrævede og originale synsrapporter og lignende med samme gyldighedsperiode som ved indgåelse af Aftalen, og (ii)) med de originale og relevante ADR-, ATP-, TIR-attester. b. Med fuld servicehistorie (papirudgave) for Lejeperioden. c. Medmindre Lejer har tilvalgt Dækservice, med dæk af samme kvalitet og type og med samme slidbanedybde som da Lejer modtog Udstyret. For at undgå tvivl skal Udlejers omkostninger iht. dette underpunkt c. udregnes ved, at man dividerer omkostningerne til et nyt dæk af den krævede kvalitet (samme producent og samme type) med antallet at anvendelige millimeter og derefter FO/DK (DK) /5

5 ganger denne værdi med antallet af millimeter, der er nødvendige for den krævede tilstand. d. Medmindre Lejer har tilvalgt Akseldele eller Andre Reservedele med alle udskiftningsdele som originaludstyrsdele (OEM). e. Medmindre Lejer har tilvalgt Akseldele med de samme bremsebelægninger som ved afhentning eller levering. f. I rengjort stand. Hvis Lejer ikke overholder ovenstående, vil Udlejer afkræve Lejer Udlejers omkostninger for en sådan forsømmelse. Udover dette skal Lejer også til Udlejer betale kompensation med samme beløb som Lejesummen for den periode, i hvilken Udstyret ikke er til rådighed for udlejning Hvis Udstyret returneres med en last eller personlige ejendele, og lasten eller de personlige ejendele ikke fjernes eller afhentes af Lejer inden for 24 timer efter, at Udlejer har underrettet Lejer herom, har Udlejer ret til at fjerne, oplagre, benytte eller bortskaffe lasten eller de personlige ejendele efter eget skøn og på Lejers bekostning I tilfælde af uenighed om Udstyrets tilstand ved returnering skal Udstyret undersøges af en tekniker udpeget efter anmodning fra en af parterne af Freight Transport Association eller tilsvarende, hvis rapport om Udstyrets tilstand (herunder men ikke begrænset til mængden af skader lidt af Udlejer) skal være afgørende og bindende for begge parter. Omkostningerne for denne tekniker bæres af den part, der henviser sagen til teknikeren I tilfælde af at Lejer ikke returnerer Udstyret på lejeaftalens udløbsdag eller datoen angivet af Udlejer i tilfælde af førtidig opsigelse af lejeaftalen iht. pkt. 11, kan Udlejer i den periode Udstyret tilbageholdes kræve en konventionalbod på 130% af Lejesummen på et forholdsmæssigt dagligt grundlag for hver dag, Udstyret tilbageholdes. Udlejer kan gøre krav vedr. yderligere erstatning gældende. 11. MISLIGHOLDELSE 11.1 Udlejer kan på et hvilket som helst tidspunkt under Lejeperioden bringe udlejningen af Udstyret iht. Aftalen til ophør i følgende tilfælde: a. Hvis Lejer undlader at betale en Lejesum inden for 5 (fem) arbejdsdage fra forfaldsdagen. b. Hvis Lejer misligholder en anden forpligtelse (herunder anden betalingsforpligtelse iht. denne Aftale eller andre aftaler) og undlader at afhjælpe denne misligholdelse inden for 5 (fem) arbejdsdage efter modtagelse af skriftlig besked fra Udlejer til Lejer med anmodning om afhjælpning af misligholdelsen. c. Hvis Lejer væsentlig misligholder en anden aftale med Udlejer eller et andet selskab inden for GE Equipment Services-koncernen. d. Hvis Lejer er et partnerskab, og partnerskabet opløses, eller Lejer er en virksomhed eller en enkeltperson, og der træffes insolvensmæssige foranstaltninger, herunder men ikke begrænset til likvidation, konkurs, betalingsstandsning, akkord og lignende, overfor Lejer eller Lejers moderselskab (eller et selskab i Lejers koncern, herunder datterselskaber eller associerede selskaber), eller en kautionist ikke kan betale Lejers gæld ved forfald, eller der gøres udlæg mod Lejer eller tages andre retsskridt mod Lejer eller Lejers ejendom, aktiver eller indtægter (herunder men ikke begrænset til Udstyret), eller Lejer holder op med eller truer med at holde op med at drive forretning på nogen måde. e. Hvis Lejer overdrager eller afhænder en væsentlig del af Lejers aktiver, eller der er en væsentlig ændring i Lejers ejerskab eller kontrol. f. Hvis der sker en væsentlig ugunstig ændring i (i) Lejers økonomiske situation og/eller den økonomiske situation for den koncern af selskaber, som Lejer tilhører ved lejeaftalens indgåelse ( Lejers koncern ), eller (ii) Lejers forretningsaktiviteter eller Lejers koncerns forretningsaktiviteter, som med rimelighed kan forventes at have en negativ effekt på Lejers mulighed for at betale Lejesummerne, kan Udlejer skriftligt bringe Aftalen og alle lejeaftaler, der inkorporer disse vilkår og betingelser, foruden alle andre rettigheder, som Udlejer måtte have iht. gældende lov eller denne Aftale til ophør. g. Hvis Lejer ikke tilsender Udlejer de økonomiske oplysninger, Udlejer har anmodet om iht. pkt. 3.1.s Ovenstående hændelser betragtes som kontraktophævelse. Der er tale om kontraktophævelse, hvis Lejer tilkendegiver, at Lejer ikke længere agter at overholde Aftalen, og Udlejer kan underrette Lejer om, at Lejers ret til besiddelse af Udstyret er ophørt, og der kan træffes foranstaltninger til returnering af Udstyret. Til dette formål skal Lejer give Udlejer adgang til alle lokaler, der tilhører Lejer eller er under Lejers kontrol Hvis Udlejer giver Lejer besked om ophævelse iht. pkt. 11.1, skal Lejer: a. Straks betale alle skyldige beløb, herunder Lejesum, renter og andre beløb, der er skyldige på tidspunktet for ophævelsen. b. Hvis Udstyr hjemtages af Udlejer, betaler Lejer til Udlejer alle nødvendige reparationsomkostninger for at sætte Udstyret i god stand og i øvrigt overholde pkt. 10. I tilfælde af uenighed om Udstyrets tilstand ved returnering skal Udstyret undersøges af en taksator udpeget til formålet af Udlejer. Taksators rapport om Udstyrets tilstand (herunder men ikke begrænset til omfanget af skader påført Udlejer) skal være endelig og bindende. Omkostninger til taksator bæres af Udlejer. c. Lejer betaler til Udlejer, som aftalt erstatning for førtidig opsigelse af kontrakten, et beløb svarende til de samlede månedlige Lejesummer, der ville være forfaldet til betaling indtil udløbet af Lejeperioden med fradrag af 4% (fire procent) pr. år for hver månedlig Lejesum beregnet for perioden mellem opsigelsesdatoen og forfaldsdatoen. Lejer kan optages i et register over krav og deles med andre økonomiske servicevirksomheder for at forhindre svigagtige krav. Bestemmelserne i dette pkt gælder i et omfang, de ikke er underlagt begrænsninger udspringer af gældende præceptive lovregler Udlejer kan bruge Lejers oplysninger til markedsføringsmæssige formål og videregive disse til producenter, leverandører, forhandlere, mæglere, fuldmagtshavere, investorer, repræsentanter, underleverandører, garanter og andre medlemmer af Udlejers koncern Udlejer kan videregive oplysninger til alle lande. Hvis der ikke findes tilfredsstillende databeskyttelse i et land, hvortil Udlejer overfører Lejers personlige data, vil Udlejer fastsætte kontraktmæssige beskyttelsesforanstaltninger svarende til databeskyttelseslovens bestemmelser For yderligere oplysning om, hvordan Lejer oplysninger bruges, hvordan Udlejer beskytter Lejers oplysninger, og Lejers rettigheder til at få adgang til de oplysninger, Udlejer har om Lejer, bedes man kontakte Udlejer (kontaktdetaljer fremgår af lejeaftalen). 13. GENERELT 13.1 Udlejers rettigheder iht. denne Aftale påvirkes ikke, såfremt Udlejer undlader eller forsinker håndhævelse af disse vilkår Hvis Udlejer skylder Lejer pengebeløb iht. denne Aftale, kan Udlejer tilbageholde eller modregne et beløb svarende til et beløb, som Lejer skylder Udlejer Inden denne Aftales ikrafttræden eller i tilfælde af misligholdelse som beskrevet i pkt. 11 kan Udlejer fremsætte krav om, at Lejer deponerer et beløb hos Udlejer eller stiller anden sikkerhed overfor Udlejer. Betaling af et depositum sker i tillæg til og uden præjudice for Lejers forpligtelse til fortsat at betale Lejesummer og andre beløb iht. pkt Ingen enkeltvis eller delvis udøvelse eller manglende udøvelse af rettigheder, beføjelser eller retsmiddel i henhold til denne Aftale eller ved lov skal udelukke andre eller yderligere udøvelse af sådanne eller andre rettigheder, beføjelser eller retsmidler Udlejers rettigheder, beføjelser eller retsmidler i henhold til denne Aftale er kumulative og udelukker ikke andre rettigheder, beføjelser eller retsmidler i henhold til lov Denne Aftale og alle andre aftaler og dokumenter, der oprettes i medfør af denne Aftale, skal være bindende for og træde i kraft til fordel for parternes eventuelle efterfølgere Intet i denne Aftale og ingen handling udført af parterne iht. denne Aftale skal etablere et partnerskab eller etablere et agenturforhold eller et andet tillidsforhold mellem parterne Udlejer kan overdrage denne Aftale til en anden part og kan overdrage ejendomsretten til Udstyret til en anden part Denne Aftale indeholder alle vilkår, der er aftalt mellem Lejer og Udlejer i forbindelse med udlejningen af Udstyret. Ændring af Aftalen skal foreligge skriftligt og underskrives af Lejer og Udlejer efter eller på ikrafttrædelsesdatoen. Udlejer er ikke bundet af erklæringer givet inden indtræden i denne Aftale Meddelelser fra Lejer til Udlejer skal sendes til Udlejers adresse. Meddelelser fra Udlejer til Lejer sendes den adresse, der er angivet for Lejer i lejeaftalen, eller til den adresse som Lejer skriftligt har meddelt Udlejer Lejer er indforstået med, at meddelelser eller andet, der skal leveres af Udlejer til Lejer iht. til eller i forbindelse med Aftalen, kan sendes i elektronisk format den seneste operationelle kontakt adresse at Lejer har meddelt Udlejer. Hvis Udlejer gør dette, vil sådanne beskeder eller dokumenter blive betragtet som leveret på arbejdsdagen straks efter forsendelsesdatoen, og Udlejer vil opbevare en kopi i et format, der ikke kan ændres, så den kan reproduceres til senere brug uden ændring Denne Aftale er underlagt og skal fortolkes i henhold til dansk ret. Enhver tvist, klage eller sag, der opstår på grundlag af eller i forbindelse med denne Aftale skal afgøres ved en dansk domstol. 12. LEJERS OPLYSNINGER 12.1 Udlejer kan bruge Lejers oplysninger til at træffe beslutninger om kredit, forebyggelse af kriminalitet, sporing af dårlige betalere og ejendom, administration af konti, overholdelse, statistisk analyse, markedsundersøgelse og intern rapportering. Udlejer kan bruge et automatiseret system til kreditvurdering og på grundlag heraf træffe sine afgørelser. Udlejer kan videregive Lejers oplysninger til og modtage oplysninger om Lejer fra kreditoplysningsbureauer og bedrageriforebyggelsesagenturer. Oplysninger givet af FO/DK (DK) /5

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK Mitdepotrum.dk Handelsbetingelser Lejekontrakt 1 DET LEJEDE Lejer får ret til at opbevare gods i et angivet opbevaringsrum. Leje og opbevaring sker på følgende vilkår:

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

DKK DKK DKK. Måneder. Markere krydseboxen, hvis kunde / betaleren skal opkraeves for Renault Care via Santander / Renault Finance: Kundens underskrift

DKK DKK DKK. Måneder. Markere krydseboxen, hvis kunde / betaleren skal opkraeves for Renault Care via Santander / Renault Finance: Kundens underskrift via Santander / Renault Finance:, Box 1028, SE-164 21 Kista, Sollentuna, SWEDEN Kundekopi via Santander / Renault Finance: Sendes til: Service Contracts Box 1028 SE-164 74 KISTA, Box 1028, SE-164 21 Kista,

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Nyropsgade 45 DK-1602 København K Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 560107 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. skal eventuelle fravigelser ske ved skriftlig aftale mellem parterne.

Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. skal eventuelle fravigelser ske ved skriftlig aftale mellem parterne. ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER (NL92) LEVERINGSBETINGELSER for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Betingelser for anvendelse af onlineservice

Betingelser for anvendelse af onlineservice Betingelser for anvendelse af onlineservice www.camptravel.net 1. Indledning 1. Camptravel tilvejebringer en online-service, hvor ejere af campingvogne og autocampere ved oprettelse af en Annonce forbindes

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg

LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg mellem Assens Kommune (udlejer) Rådhus Allé 5 5610 Assens og Glamsdalens Idrætsefterskole (lejer) Langbygårdsvej 86 5620 Glamsbjerg

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

DKK DKK DKK. Måneder. Markere krydseboxen, hvis kunde / betaleren skal opkraeves for Dacia Care via Renault Finance: Kundens underskrift

DKK DKK DKK. Måneder. Markere krydseboxen, hvis kunde / betaleren skal opkraeves for Dacia Care via Renault Finance: Kundens underskrift CPR/CVR/EAN nummer :... Virksomhedsnavn :... Navn :... Adresse :... Nummer :... Postnr :... By :... Tlf. :... Modelbetegnelse :... Første registreringsdato (dd mm åååå) :... via Renault Finance:, Box 1028,

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

John Larsson. Gældende lejebetingelser pr. 1. maj 2016.

John Larsson. Gældende lejebetingelser pr. 1. maj 2016. 1. Generelle Betingelser. John Larsson Gældende lejebetingelser pr. 1. maj 2016. Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt finder nedenstående regler og den til enhver tid gældende prisliste anvendelse for

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere