RET & SKEL Information for hegnsyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RET & SKEL Information for hegnsyn"

Transkript

1 102 MAJ 2005 RET & SKEL Information for hegnsyn Nyborg Strand Årsmødet 2005 F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N

2 RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil 15/ Foreningen af Hegnsynsformænd ) og udkommer 4 gange årligt i et oplag på 1300 stk. Henvendelser om tegning af abonnement (kr. 100 årligt), udbringning af bladet, person- og adresseændringer m.v. rettes til foreningens kasserer. Hegnsyn, kommunale forvaltninger og andre opfordres til at gemme bladene og evt. senere gøre brug af dem som opslagsværk. Register over bladenes indhold forefindes i blad nr. 81 herefter én gang årligt. Bladet trykkes hos Kviktryk, Bornholmsvej 3, 4200 Slagelse. Redaktør og ansvarlig i henhold til presseloven: Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning, tlf Indholdsfortegnelse Fra formanden.... side 3 Adresser, oplysning om honorarer og spørgetjeneste m.v.... side 4 Det tegner til færre medlemmer... side 5 Gerne lokalplaner med færre restriktioner... side 10 Hvornår er et hegn så fælles... side 12 Råd om mark- og vejfred... side 15 Evaluering af Årsmødet side 17 2

3 Fra formanden Tak for sidst på Årsmødet i Nyborg den 11. og 12. marts 2005, som var det sidste årsmøde i den indeværende kommunale valgperiode. Det blev et årsmøde, hvor Strukturkommissionens arbejde med kommunesammenlægninger kom til at præge mødet, og går det efter de planer, der er lagt, kan vi med udgangen af 2005 sige farvel til de kolleger, der er udpeget i kommuner, som ikke ændrer sammensætning. Hvornår de nye Hegnsyn i de sammenlagte kommuner falder på plads er p.t. uvis. Det er de færreste kommuner, som ikke ændres, og som det ser ud i skrivende stund, bliver der kommuner i Danmark alt afhængig af, hvorledes det går med afstemningen på Lolland. Dermed får vi et landkort med mange store kommuner, og med meget store afstande for eksempelvis Hegnsynene, hvis der kun skal være ét Hegnsyn i hver kommune. Fra flere sider lyder der dog røster, som påpeger, at nærhedsprincippet skal bevares i de store kommuner. Det vil derfor være rimeligt, hvis kommuner udpeger to eller flere Hegnsyn, da vi mener, at det er væsentligt, at hegnsynsmedlemmerne har lokalkendskab. Omkostningerne ved Hegnsyn er jo som bekendt heller ikke proportionelt med antallet af Hegnsyn. Det blev også et årsmøde, hvor der blev talt om størrelsen på vederlag og godtgørelser eller hvad man alt i alt får udbetalt som hegnsynsmedlem. Vores opfordring om at påføre evalueringsskemaet bemærkninger om, hvad man får betalt i de forskellige kommuner landet over, blev fulgt af en del deltagere på årsmødet, og det takker vi for. Det er dog noget af et broget billede, der tegner sig. Der nævnes i flæng forhold som telefontilskud, kørselsgodtgørelse, lommepenge, diæter, betaling efter regning og slet ingenting. Der er tilsyneladende ofte tale goder, som man individuelt har tilkæmpet sig, hvor det har kunnet lade sig gøre. Og det er også helt rimelig, når henses til, at Hegnsynene er omfattet af bestemmelserne om vederlag, diæter og godtgørelser på linie med varetagelse af øvrige kommunale hverv. De pågældende vederlag, diæter og godtgørelser er i øvrigt beskrevet af hegnsynssekretær Poul Kleiminger i en artikel i Ret & Skel nr. 91 fra 2002, og med udgangspunkt i denne bør man kunne stille relevante krav til sin kommune om diæter og godtgørelser. Foreningen har tidligere henvendt sig til Direktoratet for Fødevare- Erhverv med henblik på at få det obligatoriske vederlag reguleret, og de har taget det til efterretning. Det forlyder da også, at en regulering er nært forestående. Næste begivenhed i foreningen bliver regionsmødet i Svendborg lørdag den 1. oktober sæt allerede nu kryds i kalenderen. Helge Sølgaard 3

4 FORENINGEN AF HEGNSYN Henriksholms Allé 20, 2950 Vedbæk, tlf Hjemmeside: Formand: Næstform. og sekretær: Kasserer: Best.medlem: 4 Helge Sølgaard, Søllerød kommune Henriksholms Allé 20, 2950 Vedbæk. Tlf Frede Weber Andresen, Broager kommune Skrænten 13 A, 6310 Broager. Tlf Jørgen Fjordvald, Greve kommune Birkedalen 8, 2670 Greve. Tlf Preben Andersen, Nørre Djurs kommune Tranehusevej 2, 8585 Glesborg. Tlf Best.medlem: Jørgen Nielsen, Svendborg kommune Traverskiftet 31, 5881 Skårup. Tlf Redaktør: Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning. Tlf Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger: Et hegnsyn koster kr. 1125, som fordeles med kr. 475 til formanden og kr. 325 til de øvrige 2 medlemmer. Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der vurderingsmændene et vederlag på kr. 800, som fordeles med kr. 475 til formanden og kr. 325 til den anden vurderingsmand. Når undtagelsesvis 3 personer deltager som vurderingsmænd udgør hele vederlaget kr og fordeles som ved et hegnsyn. SPØRG BARE Hegnsynsformænd kan i nogen udstrækning få rådgivning ved henvendelse til: Tidl. formand, Svend Gunnar Kofoed-Dam, tlf og Direktoratet for FødevareErhverv, v. Anne Holst, tlf Vedr. Mark og Vejfreds-spørgsmål kan henv. ske til: Holger Engvang, Maltvej 57, Askov, 6600 Vejen. Tlf (helst mellem kl. 9 og 12). Lov om Mark- og Vejfred er i 1999 optrykt i RET & SKEL, blad nr. 77. Endvidere står foreningens bestyrelse altid til rådighed for en drøftelse af hegnsynsspørgsmål. Foreningens hjemmeside med diverse links findes på adressen

5 Det tegner til færre medlemmer Når det nye kommunale landkort kun omfatter små 100 kommuner, vil der måske ske en reducering i antallet af Hegnsyn, men hvor mange skulle bestyrelsen regne med ved budgetlægningen for 2006? Det var et af spørgsmålene, som formanden berørte i bestyrelsens beretning til årsmødedeltagerne i Nyborg. gang i en forening, hvor vi støtter og servicerer medlemmerne på bedste vis. Om det, vil jeg vende tilbage senere i min beretning. Først nogle faktiske data. Generalforsamling 2005 Dette er den tredje beretning for indeværende valgperiode for Hegnsynene. Det er i øvrigt årsmøde nr. 31. Det betyder også, at vi kun har ét år tilbage af den normale funktionsperiode, men som vi alle ved, kan Strukturkommissionens arbejde med omlægning af kommunerne komme til at gribe ind i funktionsperiodens længde. Det vender vi tilbage til. Som det har været sædvane, vil jeg starte med at nævne foreningens formål, som ifølge vedtægterne er, Varetagelse af fælles interesser herunder udøvelse af kursusvirksomhed og udgivelse af bladet, Ret og Skel. Varetagelse af fælles interesser er jo næsten alt, hvad vi laver, og ser vi bort fra kurser og selve bladet, som er det konkrete, så opfatter jeg vort fællesskab, som værende det at holde Helge Sølgaard Medlemstallet Medlemstallet er faldet med ét medlem i årets løb. Det betyder dog fortsat, at så godt som alle kommuner i Danmark er medlem af foreningen. Det kan vi glæde os over, fordi meget tyder på, at vi efter næste kommunevalg må begynde at indstille os på kun at være omkring 100 kommuner tilbage i Danmark. Som det fremgår af lederen i Ret og Skel nr. 101, må vi indtil videre regne med, at vi kommer til at fungere med det nuværende antal kom- 5

6 muner frem til udgangen af 2006, og dermed vel også med det antal Hegnsyn vi kender i dag. Som bekendt er folketingsvalget vel overstået, og regeringen har meldt ud, at der til de første opgaver i det nye folketing hører, at få lovreformen om kommunerne på plads inden sommerferien. Vi har dermed ikke endnu nogen endelig afklaring på situationen her til årsmødet, men må satse på at klare det bedst muligt. Bestyrelsen har brugt meget tid på at vurdere de muligheder, der kan opstå. Og konkluderer som følger, Foreningens vedtægter finder vi så bredt funderet, at de også vil kunne gælde for en forening, der kun har et potentiale på 100 kommuner. Herefter melder spørgsmålet sig, hvor mange Hegnsyn der vil være fremover? Her har foreningen igen set på, at vi skal kunne fungere med højst ét hegnssyn i hver kommune dvs. omkring de Men som bekendt er der intet i vejen for at en kommune kan have flere hegnsyn. Økonomien Økonomien er på plads, og det er vigtigt, her hvor vi er på vej over i en anden struktur. Vi har lagt et budget, der tager højde for, at vi kan komme videre. Det vil jeg dog ikke komme nærmere ind på her, idet økonomien naturligt hører hjemme under punkterne 4 og 5 på dagsordenen. Men jeg finder, at det er vigtigt at vi i debatten holder os klart, hvad vi kan og vil fremover. Årsmødet 2004 Det var som nævnt det tredje årsmøde i valgperioden. Første foredrag på årsmødet var med psykolog Arno Norske, der bla. har været medlem af et hegnsyn en periode. Det primitive ligger i os alle, og selv det blideste menneske har en grænse, hvor det hele kan eksplodere, understregede Arno Norske i sin beskrivelse af, hvad der kan gå galt, når ens nabo pludselig bliver ens fjende. Går det helt galt - måske fordi hjernen på et menneske beskadiges af den ene eller den anden årsag, kan der opstå psykopati. Sådanne tilfælde må Hegnsynene også være forberedte på at møde på sin vej. Den slags mennesker er ikke i stand til at tolke andres signaler, sagde Arno Norske, og det skal man have sig for øje - og vide, at selv den største venlighed, forståelse og fornuftige forklaringer, måske slet ikke vil have nogen virkning. Næste foredrag var med Anne Holst fra Direktoratet for Fødevare- Erhverv, der denne gang redegjorde 6

7 for det ministerielle udvalgs udredningsarbejde omkring loven om mark- og vejfred, - med henblik på at analysere muligheden for at forenkle loven og vurdere, om der var grundlag for at ophæve den. Udvalget fandt som bekendt, at loven ikke kunne undværes, og den samlede indstilling til ministeren blev således, at udvalget ikke kunne anbefale, at mark- og vejfredsloven ophævedes, og indstillede til fødevareministeren, at der ikke på nuværende tidspunkt skete ændring af mark- og vejfredsloven. Derfor gælder loven fortsat, og derfor kan vi risikere at komme ud på en mark- og vejfredsforretning. Men vi har jo fortsat vores store kender af området, Holger Engvang, som vores rådgiver. Som afrunding på eftermiddagens indlæg mødte vi etnografistuderende ved Århus Universitet Anne-Marie Christensen, som er i gang med at skrive et speciale om nabostridigheder. Hun fortalte, hvorledes hun i ca. 2 år havde fulgt hegnsynet i Århus Kommune, og hvordan hun efterfølgende havde kontaktet de to parter i sagen - hver for sig. Foreningen havde tilbudt hende hjælp i form af et skema, til uddeling blandt de deltagende på mødet, som var interesseret i at hjælpe hende med oplysninger omkring hegnsyn. Vi har siden hørt, at hun har modtaget materiale fra mange af deltagerne, men at hun desværre ikke er færdig med sin opgave endnu. Vi må derfor have lidt tålmodighed, inden vi hører om Anne-Marie Christensens resultater. Derefter var der generalforsamling. Aftenfesten blev endnu engang en hyggelig oplevelse med god mad og vin, og med sang og optræden fra deltagere - og fra vor specielle gæsteunderholder Lars le Deux. Lørdagen startede med en morgensang. Herefter indledte Advokat Jørgen Jørgensen dagens spørgerunde med et indlæg om de særlige forhold, der er gældende for hegn omkring industri, kirkegårde, skov med videre. Jørgen Jørgensen gav en god indføring i, hvad man som hegnsynsmand skal være opmærksom på i disse særlige tilfælde. Sidste programpunkt var spørgerunden, hvor Advokat Jørgen Jørgensen, Svend Gunnar Kofoed- Dam og Holger Engvang svarede på spørgsmål fra salen. Evalueringen af årsmødet blev bragt i Ret og Skel nr. 98. Bestyrelsen Bestyrelsen har holdt 4 møder i årets løb, og har her taget udgangspunkt i de mange forslag og ideer, der var til rådighed. 7

8 Uddannelse, rådgivning og støtte har igen været de gennemgående temaer på vore møder. Det vil jeg vende tilbage til senere. Bestyrelsen har i årets løb nøje fulgt arbejdet fra strukturkommissionen, og har haft kontakt til såvel FødevareErhverv, indenrigsministeriet som til Kommunernes Landsforening. Der har været mange udtalelser om diverse løsninger, men meget lidt konkret. Først med fremlæggelse af forslag til Lov om revision af den kommunale inddeling i slutningen af 2004, blev der mulighed for at forholde sig lidt mere konkret til den fremtidige udvikling. Hjemmesiden arbejder vi videre med, og vi har i årets løb foretaget mindre ændringer, ligesom vore kurser bliver annonceret på siden. Vi opfordrer til, at man flittigt benytter hjemmesiden. Kurser og Regionsmøder Der har nu været afholdt 1 kursus i det vi kalder Hegnsyn II i februar 2004 med god belægning, og det er planen at fortsætte med dette kursus i det omfang, der er behov. Der har endvidere været afholdt et kursus for sekretærer den 1. oktober på Snoghøj Højskole. Også dette kan gentages efter behov. Regionsmødet på Hejse Kro ved Fredericia den 30. oktober 2004 blev endnu en god oplevelse, og det næste af sin art er planlagt til afholdelse den 1. oktober 2005 i Svendborg. Regionsmøder er efter bestyrelsens opfattelse den bedste måde for hegnsynsmænd at holde sig ajour på. Årsmødet i Nyborg holdes samme sted den marts i Ret og Skel Vort medlemsblad er planmæssigt udkommet 4 gange. Bestyrelsen har løbende drøftet bladets indhold, idet vi ser det som et nødvendigt fagligt og organisatorisk medlemsblad. Som det blev debatteret på seneste generalforsamling, løber vi måske ind i problemer med hensyn til økonomien fremover, idet vi kan blive ramt af portoforhøjelser. Kassereren vil fremlægge sine tanker i sagen. Med hensyn til bladets indhold er det bestyrelsens opfattelse, at vi må fastholde ideen med en leder, som formanden står for, ud fra hvad der er aktuelt på det pågældende tidspunkt. Desuden vil vi tilstræbe gode faglige indlæg - samt kommentering af domme m.v. Vi opfordrer til læserindlæg, og har man behov for det, kan man altid henvende sig til redaktør Bent Jensen, som vil vejlede om bladets virke og udgivelsestider m.v. 8

9 Faglige indlæg, som vi anmoder om - eller godkender, og som beskriver og uddyber et særligt område, bliver honoreret efter foreningens takster. Bladet er en vigtig del af vort virke, og jeg vil sige tak til Bent Jensen for et godt og læseværdigt blad. Individuel rådgivning Det er vigtigt, og måske det aller vigtigste for en forening som vores, at have en spørgetjeneste. Derfor er jeg glad for, at Holger Engvang og Sv. G. Kofoed-Dam fortsat er til rådighed i den primære spørgetjeneste. Jeg ved, at I begge har haft nok at gøre, og det siger vi tak for. Bestyrelsen bliver også kontaktet flittigt. Vi har stadig Anne Holst fra Strukturdirektoratet at trække på, og vi har mulighed for at kontakte Lektor Lars Ramhøj fra Ålborg Universitetscenter, som er specialist i matrikel- og skelforhold. Advokat Jørgen Jørgensen, som vi de seneste par år har brugt i forskellige sammenhænge, og som vi møder i morgen formiddag, er også et godt bekendtskab for foreningen. Men Jørgen Jørgensen er privat praktiserende advokat, så vi kan ikke tilbyde, at man blot ringer til ham. Men vi har jo også hinanden at trække på. Glem ikke, at mødet her i Nyborg i høj grad har til formål at skabe kontakter med andre hegnsynsfolk. Og så skal vi heller ikke glemme den røde bog (HEGNSLOVEN), som er et uundværligt redskab for enhver hegnsynsmand, og jeg skal ikke undlade at omtale den nye udgave, som jeg finder, at alle hegnsynsfolk bør være i besiddelse af. Tak Som formand kan jeg ikke nok understrege, hvor vigtigt det er at have nogen at trække på i en forening, der i det væsentlige må basere sig på frivillig arbejdskraft. Jeg vil slutte med at rette en tak til alle, som er med til at trække læsset. Først og fremmest til mine kolleger i bestyrelsen. Det trods alt os, der i fællesskab har ansvaret for, at det hele fungerer. Men lige så vigtigt er det, at vi har vore specialister og rådgivere. Her vil jeg sige tak til Anne Holst, til Lars Ramhøj og til Jørgen Jørgensen, som indtil videre er specialisterne i vort arbejde. Og endnu engang tak til Sv. G. Kofoed-Dam, Holger Engvang og Bent Jensen. Vi betragter jer nærmest som vore medarbejdere, som vi har et specielt forhold til. Og til slut tak til vore medlemmer tak fordi I bakker os op. Tak for året der gik. 9

10 Gerne lokalplaner med færre restriktioner Det er vigtigt som planlægger at være opmærksom på, hvilke ønsker og behov mennesker har. Lokalplaner er en slags lokal lov og et meget stærkt reguleringsinstrument, som kan gribe kraftigt ind i den enkeltes liv, holdninger og hverdag. I betragtning af, at lokalplanerne tilsidesætter hegnslovgivningen, finder jeg, at mange lokalplaner er for restriktive, selv om planlæggerne mener det bedste, sagde arkitekt og byplanchef Marius Reese, Herning, da han på Årsmødet i Nyborg talte om hegnsloven contra byggeloven og planloven. Byplanchef Marius Reese - Da jeg var barn tegnede min far en streg i gruset på gårdspladsen ude ved vejen og sagde: Hertil og ikke længere søn. I mange år respekterede jeg denne streg, men på et tidspunkt var det alligevel ikke nok, og min far satte et hegn op. Så for mig kom det til at stå helt klart, hvilken rolle et hegn egentlig har. Hegn er mange ting, og vi sætter dem op for at holde dyr, børn eller andre uvedkommende enten ude eller inde for at beskytte os mod støj eller noget der er grimt og se på. Men man skal heller ikke glemme, at hegn også kan være en barriere for, at mennesker kan mødes og opbygge gode naboskaber - og så kan hegn som bekendt skabe konflikter. Som et eksempel på, at planloven tager over, og sætter hegnsloven skakmat, viste Marius Reese et foto af et 6 meter højt hegn, som var sat rundt om et svineslagteri i byområde, for at holde støj og lugt inde. Her havde kommunen besluttet sig for at lave en lokalplan for hegnet. Omvendt drejer det sig ved byfornyelser ofte om at få fjernet hegn og få skabt lys og luft i et ofte meget tæt bebygget område, og det kan give anledning til meget heftige diskussioner, da det jo rører ved privatlivets fred. Sådanne sager kan så ende med ekspropriation, som byfornyelsesloven jo giver mulighed for. - Hvis man går ind på en trend, der siger højere, kraftigere og mere uigennemsigtige hegn, kan det efter min mening betyde flere konflikter, fordi det forhindrer menneskers naturlige nysgerrighed til at følge lidt med i, hvad der foregår på den anden side. 10

11 Opgaven må altså være at opfordre til, at hegn, foruden at tjene sit formål med at afgrænse folks territorium, også gerne må se godt ud og pynte på omgivelserne. Men hvem skal så bestemme, hvad der er smukt at se på? Er det kommunen, der gennem planlægningen skal sørge for smukke hegn, eller er det den enkelte? Indtil videre fandt Marius Reese dog, at byggemarkederne har haft rigelig stor indflydelse på, hvad der er smukt, desværre med negative resultater til følge. - Det er vigtigt som planlægger at være opmærksom på, hvilke ønsker og behov mennesker har. Lokalplaner er en slags lokal lov og et meget stærkt reguleringsinstrument, som kan gribe kraftigt ind i den enkeltes liv, holdninger og hverdag. I betragtning af, at lokalplanerne tilsidesætter hegnslovgivningen, finder jeg, at mange lokalplaner er for restriktive, og selv om planlæggerne mener det bedste, så giver det ofte en masse sager om påbud m.v., som kommunalforvaltningerne efterfølgende skal tage sig af. Omvendt er der behov for restriktioner, for ellers ville vi jo have anarki. Det er i et civiliseret samfund nødvendigt med nogle spilleregler, men de behøver nødvendigvis ikke at komme til udtryk gennem lokalplaner. Hvis man eksempelvis har en meget stram udstykningsplan med meget brede og markante beplantningsbælter, så kan man godt give frit spil for bygninger og hegn, blot de overholder byggelovens og hegnslovens regler. Det kan give nogle meget varierede og smukke bebyggelser. Desværre har jeg nok ikke så mange kolleger, der deler mine holdninger om at fastsætte så får regler som muligt i lokalplanlægningen. Arkitekter og planlæggere er jo uddannede til at have nogle klare holdninger til æstetik, og vil ofte have så meget som muligt med i planlægningen, hvorfor de da også ofte bliver skældt ud for at være smagsdommere. Men det er omvendt selvfølgelig også vigtigt, at nogen forsøger at fastlægge, hvad der er smukt eller grimt, især i det offentlige rum. Det må bare ikke tage overhånd. Når byplanlæggere eller de folkevalgte af den ene eller den anden årsag ikke har lyst, mod eller mandshjerte til at fastlægge regler, så er det jo jer som Hegnsyn, der tager over. Og her er det en vigtig opgave, at I også har æstetikken og det smukke udtryk med i rådgivningen og vurderingen, når I står ude i marken. Ingen kan på planlægningsstadiet nøjagtigt forudse, hvordan et område eller en bestemt type hegn udvikler sig med tiden. Derfor er jeres arbejde vigtig. Selv om planloven giver rige muligheder for at regulere hegn og beplantninger, så kan den ikke fortrænge den sunde fornuft i virkelighedens verden, netop som I møder den, sluttede Marius Reese sit indlæg. -benje 11

12 Hvornår er et hegn så fælles Et hegn er eget hegn, hvis det ensidigt opsættes af den ene grundejer, medens det er fælleshegn, hvis det opsættes af grundejerne i fællesskab eller efter fælles aftale, fastslog fuldmægtig Anne Holst på Årsmødet i Nyborg. Anne Holst Anne Holst indledte sit indlæg på Årsmødet i Nyborg med et spørgsmål, som virkede bekendt for de fleste af tilhørerne. - Hvornår er et hegn egentlig fælles? Netop det spørgsmål har været overskriften på to indlæg i Ret & Skel inden for det sidste års tid. I det første indlæg skrevet af redaktøren, refereredes en byretsdom i en sag om et flethegn, der alene stod på den ene parts grund. Redaktøren konkluderede på grundlag af dommen, at retten havde vurderet på samme måde som Hegnsynet, nemlig at selv om hegnet stod på den ene parts grund, så måtte det betragtes som et fælleshegn. Redaktørens omtale af dommen medførte, at spørgsmålet blev gentaget i et indlæg fra et hegnsynsmedlem. I den omhandlede sag havde en grundejer B på eget initiativ og for egen regning uden aftale med naboen A opsat 12 sektioner flethegn inde på sin egen grund cm fra skellet. A begærede en hegnsynsforretning, hvor han nedlagde påstand om, at der skulle etableres et levende fælleshegn i skellet, og at B s eget hegn skulle fjernes eller rykkes længere ind på egen grund. Hegnsynet fandt, at flethegnet var placeret så tæt på skellet, at det udgjorde et fælleshegn og opfyldte betingelserne for et sådant, hvorfor A s påstand ikke kunne tages til følge. A indbragte sagen for byretten med samme påstand, medens B påstod frifindelse. Byrettens dom lød også på frifindelse af B. Retten lagde ved afgørelsen til grund, at B i 1998 og senere opsatte flere fag flethegn, der stod på egen grund cm fra skel, og at A ikke havde protesteret mod dette før i 2002, hvor B satte de sidste fag op. Henset til hegnets højde og placering tæt på skel og til, at det i en længere periode En ret og to vrang 12

13 faktisk havde fungeret som skel mellem ejendommene, kunne retten ikke give A medhold i de nedlagte påstande. - Det er ikke rigtigt, når redaktøren i artiklen i Ret & Skel konkluderer, at byretten vurderede på samme måde som Hegnsynet, understregede Anne Holst. Retten vurderede, at det forhold, at A først protesterede mod hegnet inde på B s ejendom, da det havde stået i længere tid, medførte, at retten ikke kunne give A medhold i, at han havde krav på, at der skulle opsættes et fælleshegn. Det man kan udlede af dommen er, at byretten mener, at det retskrav på at få et fælleshegn, som en grundejer har ifølge hegnslovens 7, stk. 1, kan bortfalde på grund af grundejerens passivitet eller stiltiende accept en opfattelse, som Bendt Berg ikke mener, har støtte i praksis. Landsrettens afgørelse A ankede sagen til landsretten, hvor der er afsagt dom den 2. april Følgende fremgår af domsudskriften: Landsretten lagde til grund, at B over en årrække har opsat elementer af flethegn på sin egen grund ud over de elementer, der allerede var opsat på et tidligere tidspunkt. Der er mellem parterne enighed om, at dette hegn er et eget hegn efter hegnslovens regler. Efter bevisførelsen fandt landsretten ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at dette eget hegn påfører A sådanne ulemper, at det kan kræves fjernet. Landsretten fandt endvidere, at hegnet har en sådan karakter, at det må anses for overflødigt at opsætte et fælleshegn, jfr. hegnslovens 11, stk. 2. Landsretten stadfæstede derfor byrettens dom, hvilket vil sige, at B for tredje gang frifandtes. Da Anne Holst gennemgik sagen på Årsmødet i 2003 påpegede hun, at det fremgår af Hegnsynets kendelse, at flethegnet udgør et fælleshegn, uanset at parterne er enige om, at B har rejst hegnet på eget initiativ, for egen regning, og at det står helt på hans egen grund. Flethegnet er imidlertid soleklart B s eget hegn. Det som Hegnsynet skulle have taget stilling til var, om A som følge af den almindelige hegnspligt har krav på at få rejst et fælleshegn, eller om B s eget hegn fungerer som et forsvarligt hegn mellem ejendommene, så det efter bestemmelsen i 11, stk. 2 er overflødigt, at der rejstes et fælleshegn, anførte Anne Holst. Og det er præcis det, som landsretten nu har taget stilling til. Årsagen til, at nogen har misforstået byrettens dom, kan være, at byretsdommeren skriver i dommen, at hegnet faktisk har fungeret som skel mellem ejendommene. Ordet skel anvendes normalt om ejendomsgrænser, og sådan anvendes det også et andet sted i dommen, hvor der står, at hegnet står cm fra skel. Skellets beliggenhed er ikke ændret, fordi B inden for de sidste 4 år har opsat et hegn cm inde på sin egen grund. Skellets beliggenhed kan kun ændres, hvis ejeren (eller flere på hinanden følgende ejere) af A s ejendom har vundet hævd på arealet mellem skellet og hegnet, hvilket som bekendt forudsætter, at der igen- 13

14 nem 20 år er udøvet en ejers råden ind til hegnet. Da dette ikke er tilfældet i denne sag, er byretsdommerens anvendelse af ordet skel i denne sammenhæng misvisende. Dommeren har formentlig ment, at flethegnet faktisk har fungeret som adskillelse mellem de to ejendomme. Den misvisende anvendelse af ordet skel kan have forledt nogen til at resonere, at da fælleshegn skal rejses i skel, må det kunne konkluderes, at dommen fastslår, at flethegnet er et fælleshegn. Hvornår er et hegn så et fælleshegn Det fremgår af forarbejderne til hegnsloven fra 1950, at det i loven er lagt til grund, at rejsning af et fælleshegn er et fælles anliggende mellem naboerne, og dette grundlæggende synspunkt genfindes i lovens 7, stk. 1. Den nødvendige og tilstrækkelige betingelse for, at et hegn er et fælleshegn, er derfor, at hegnet er et fælles anliggende, dvs. at hegnet er opsat af grundejerne i fællesskab eller efter fælles aftale. Det fremgår desuden af forarbejderne, at det for at undgå usikkerhed med hensyn til skellets beliggenhed er ønskeligt, at fælleshegn rejses i skel. Dette synspunkt er udmøntet i definitionen i 1 og bestemmelsen i 9 om, at fælleshegn skal rejses, så skellinien falder midt i hegnet. I praksis står fælleshegn imidlertid ikke altid i skellet, men dette forhold ændrer ikke på hegnets status som fælleshegn. Hvis grundejere i fællesskab eller efter fælles aftale opsætter et hegn, som ikke står i skel f.eks. fordi det ikke er fysisk muligt at placere hegnet i skellet, eller fordi det ved en fejl ikke er placeret i skellet så er det alligevel et fælleshegn, fordi det har været et fælles anliggende. Hvornår er et hegn så et eget hegn? I hegnsloven er det lagt til grund, at et eget hegn er et hegn, som en grundejer ensidigt opsætter. Den nødvendige og tilstrækkelige betingelse for, at et hegn er et eget hegn, er derfor, at hegnet er opsat af grundejeren på eget initiativ og for egen regning uden aftale med naboen. Det fremgår af definitionen af egne hegn i hegnslovens 1 og bestemmelsen i 7, stk. 2, at egne hegn skal placeres på egen grund. I praksis sker det, at et eget hegn bliver placeret i skel, eller måske endda helt inde på naboens grund, men dette forhold ændrer ikke på hegnets status som eget hegn. Naboen kan selvfølgelig kræve, at hegnet flyttes ind på egen grund. Et eget hegn ændrer heller ikke status til fælleshegn, fordi det funge- 14

15 rer som en forsvarlig adskillelse mellem ejendommene. Et hegns status som fælleshegn eller eget hegn er lovbestemt. Hegnets status afhænger derfor ikke af noget skøn fra Hegnsynets side, og Hegnsynet har ikke hjemmel til at bestemme, at et eget hegn er et fælleshegn eller at et fælleshegn er et eget hegn. Dét, der er bestemmende for et hegn status som fælleshegn eller eget hegn, er, om grundejerne er enige om, at hegnet er et fælles anliggende, eller om de er enige om, at hegnet ensidigt er opsat af den ene grundejer, fastslog Anne Holst i sit indlæg på Årsmødet. -benje Råd om Mark- og Vejfred Af Holger Engvang Her skal nævnes nogle vigtige numre af Ret & Skel, hvor mark- og vejfred er omtalt: Holger Engvang Selv om mindre justeringer af loven kunne ønskes, så er det godt for brugerne, at loven efter grundige overvejelser ikke blev kasseret og fortsætter uændret. Vurderingsmændenes gode måde at løse opgaven på, og med lave omkostninger, kan bl.a. have været med til at bibeholde loven. På årsmødet på Hotel Nyborg Strand blev der efterlyst yderligere orientering om loven. I den forbindelse er det praktisk at have numrene af Ret & Skel samlet, så man hurtigt kan blive vejledt i diverse spørgsmål. Det er som i spejdersproget Vær beredt, da det jo f.eks. i høsttiden kan være nødvendigt at rykke hurtigt ud og vurdere. Og hvis man sjældent eller aldrig har haft en sag, kan det blive dyrt at lave fejl. Nr. 63/1995: Anmodning om Mark- og Vejfred og hvad så? Nr. 75/1998: Model for vurdering (protokol) Nr. 77/1999: Optryk af Lov om Mark- og Vejfred Nr. 81/2000: Emneregisteret på side 12. Der er flere artikler om emnet i bl.a. nr. 90/2000 og nr. 99/2004. I Ret & Skel nr. 98/2004 er fuldmægtig Anne Holst refereret for et foredrag på årsmødet om den nuværende situation vedr. loven. 15

16 De for vurderingsmænd væsentligste paragraffer Af loven, som er optrykt i Ret & Skel nr. 77/1999 fremgår bl.a.: Kap. I 1. Enhver er pligtig til på alle årets tider at holde sine husdyr på sit eget Ansvar objektivt (uden skyld/ forseelse) Kap. II 3. Kommer et husdyr uden hjemmel ind på anden mands grund...(vigtigt ved nærlæsning). Bemærk også stk Erstatningsansvar for skade forvoldt af hunde (hører ikke med i loven, der henvises til hundeloven). Stk. 2. Orientering om andre ansvarsskader. Kap. VII 18. Begæring med orientering (bemærk 3 dages reglen). Begæring fremlægges ved åstedsmødet. Ved en telefonsamtale med skadelidte før en vurdering er det vigtigt at sikre sig, at det overhovedet er en vurderingssag (Ret & Skel nr. 63). Nogen misforstår loven og tror, at f.eks. vejproblemer kan ordnes, men der må henvises til kommunens tekniske forvaltning. Et andet spørgsmål kan være, hvad der er at gøre, hvis naboens heste eller kvæg ofte kommer ind på ens grund uden tilladelse. Der må henvises til politiet ( 13). Måske er der andre muligheder? Kontakt evt. mig. 19. Vurdering og derefter ansvarsspørgsmålet ved en kendelse... Det er vigtigt, at skadelidte kan bevise sin påstand, evt. med video (m. dato) eller et fotografi, så er der større muligheder for at få erstatning og omkostninger dækket. Det er ofte vanskeligt at optage fremmede husdyr. Man kan henvise til Kap. IV, 5 og efterfølgende. Da vurderingsmænd ikke er nævn eller udvalg, kan vurderingsmænd alene tage sig af vurderingen. Andre givne oplysninger er god service og ikke op til vurderingsmændene at løse. Eksempelvis er det godt, som grundlag ved vurdering i en hvedemark, at få oplyst af ejeren hvor stor marken er, det forventede udbytte og prisen pr. hkg. (Ret & Skel nr. 75). 1 ha = m2 kan give 100 hkg hvede (meget stort udbytte), svarer til at 1000 m2 kan give 10 hkg og 100 m2 kan give 1 hkg. Normalt dog hkg pr. ha. Bemærk også stk Ankemuligheder. Krav og tilbud fra parterne hører ikke med, selvom det vil være held, hvis de er de samme som vurderingen lyder på. Kun parterne har mulighed for at anke. 21, 22, 23, 24 og 25. Beskikkelse, inhabilitet m.v. 26. Vurderingsforretningen. Vurderingsformanden kan tilkalde 16

17 sagkyndig bistand ved større, vanskelige vurderinger. Betaling hører med i omkostninger (Ret & Skel nr. 75). 2 vurderingsmænd ordner opgaven. Ifølge loven kan formanden i specielle situationer tilkalde begge vurderingsmænd (bemærk flere omkostninger). 26, stk. 4. Ansvar ifølge culpa (skyld/ forseelse). Nærlæsning vigtig. Her er der mulighed for forlig (vedr. skade på f.eks. bygninger og foderoplag). Husk parternes underskrifter. 26, stk. 5. Udsættelse af vurderingsforretninger Protokol (Ret & Skel nr. 75). Selv om vurderingsmændene oftest er hegnsynsmedlemmer, er det vigtigt at gøre sig klart, at det er to helt forskellige forretningssager, og derfor heller ikke den samme protokol. 28. Omkostninger. Skadelidte skal stå inde for beløbet. Vederlaget til vurderingsmændene fremgår af Ret & Skel side 2. Kørsel til vurderingsmændene betaler kommunen ifølge gældende regler. Jeg håber, at dette er til hjælp for vurderingsmænd og deres sekretærer. Spørgsmål kan som sædvanligt besvares ved opringning til mig på tlf God arbejdslyst! Evaluering af Årsmødet 2005 Der var i alt 123 til Årsmødet på Hotel Nyborg Strand i dagene 11. og 12. marts 2005, og de fik mulighed for at give deres mening om arrangementet til kende. Det benyttede 72 sig af. Jørgen Nielsen har gennemgået evalueringsskemaerne Det samlede indtryk af arrangementet: Tilfredshedsgraden Antal Procentvis Meget godt 9 12,6 % Godt 44 61,2 % Mindre godt 14 19,4 % Dårligt 0 0 Ikke besvaret 2 2,8 % 17

18 Årsmødets gennemførelse: Tilfredshedsgraden Antal Procentvis Meget godt 14 19,4 % Godt 48 66,7 % Mindre godt 6 8,3 % Dårligt 0 0 Ikke besvaret 4 5,6 % Udbytte med hjem: Tilfredshedsgraden Antal Procentvis Meget godt 12 16,7 % Godt 40 55,6 % Mindre godt 13 18,1 % Dårligt 1 1,4 % Ikke besvaret 6 8,2 % Mødestedet/Nyborg Strand: Tilfredshedsgraden Antal Procentvis Meget godt 46 63,9 % Godt 24 33,3 % Mindre godt 1 1,4 % Ikke besvaret 1 1,4 % Foreningens Hjemmeside Kig jævnligt på foreningens hjemmeside på Internettet du finder den på adressen: Her kan du bl.a. hente en masse om hegnsloven, mark- og vejfred, skelforretninger m.v. Du kan også hente bladet Ret og Skel og blanketter Som du kan printe ud og bruge. Samtidig kan du finde nyttige navne og adresser Sammen med links til en masse oplysninger. 18

19 Foreningen af Hegnsyn Stiftet den 5. december 1973 Foreningens formål er at varetage fælles interesser, Herunder udøvelse af kursusvirksomhed og udgivelse af bladet RET & SKEL. Som medlemmer optages hegnsynsmedlemmer og vurderingsmænd I henhold til lov om mark- og vejfred. Hegnsynssekretærer kan deltage i generalforsamlingen med taleret. Endvidere med ret til at benytte sig af foreningens servicetilbud. Årskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og betales pr. Hegnsyn. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år Inden udgangen af marts. 19

20 03601 Jørgen Fjordvald Birkedalen Greve MAGASINPOST Årsmødedeltagerne blev denne gang udsat for sønderjysk humor under middagen

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 103 SEPTEMBER 2005 RET & SKEL Information for hegnsyn Velkommen til Regionsmøde på Christiansminde Kursuscenter i Svendborg F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd.

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 101 FEBRUAR 2005 RET & SKEL Information for hegnsyn Der står snart forår og årsmøde i kalenderen F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives af Foreningen

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 98 JUNI 2004 RET & SKEL Information for hegnsyn Det var ikke teksten fra formandens beretning, der mødte Årsmødedeltagerne i Nyborg, men hvad står der egentlig...? F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 97 FEBRUAR 2004 RET & SKEL Information for hegnsyn Generalforsamling og Årsmøde i marts. F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 107 SEPTEMBER 2006 RET & SKEL Information for hegnsyn Vejen fører til Regionsmøde i Svendborg den 28. oktober. F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 105 FEBRUAR 2006 RET & SKEL Information for hegnsyn Årsmødet 2006 i festens tegn F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 111 SEPTEMBER 2007 RET & SKEL Information for hegnsyn Et frugtbart efterår. Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil 15/3 2002 Foreningen

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 109 FEBRUAR 2007 RET & SKEL Information for hegnsyn Årsmøde 2007 i smukke omgivelser ved Svendborgsund. Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 113 FEBRUAR 2008 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark (indtil 15/3 2002 Foreningen af Hegnsynsformænd

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 99 SEPTEMBER 2004 RET & SKEL Information for hegnsyn Hejse Kro (markeret som 1) bliver et hegnsynsmæssigt centrum i oktober, først med et sekretærkursus og senere et regionsmøde. F O R E N I N G E N A

Læs mere

Vejledning til lov om mark- og vejfred

Vejledning til lov om mark- og vejfred Vejledning til lov om mark- og vejfred Mark og Vejfredsloven (Husdyransvar og grundejerfred) (Se mark og vejfredsloven indsat under Love) Ifølge Mark og Vejfredsloven er det således, at en ejer skal erstatte

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 96 DECEMBER 2003 RET & SKEL Information for hegnsyn Hegnsyn på Rold Kro i oktober F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil 15/3

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 106 MAJ 2006 RET & SKEL Information for hegnsyn Forretningsfører og kasserer takkede af i Nyborg. F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives af Foreningen

Læs mere

DEC 2010 RET & SKEL. Kursusdagen d. 30. okt. i Vissenbjerg blev en succes med 70 deltagere. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

DEC 2010 RET & SKEL. Kursusdagen d. 30. okt. i Vissenbjerg blev en succes med 70 deltagere. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 124 DEC 2010 RET & Kursusdagen d. 30. okt. i Vissenbjerg blev en succes med 70 deltagere SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen

Læs mere

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 121 februar 2010 Velkommen til årsmøde 2010 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 112 DECEMBER 2007 RET & SKEL Information for hegnsyn Den 27. oktober var der kaldt til regionsmøde i Roskilde Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen

Læs mere

JUNI 2009 RET & SKEL. Årsmødet 2009 i Svendborg. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

JUNI 2009 RET & SKEL. Årsmødet 2009 i Svendborg. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 118 JUNI 2009 Årsmødet 2009 i Svendborg RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 117 FEBRUAR 2009 RET & SKEL Information for hegnsyn Velkommen til Årsmødet 2009 Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

DECEMBER 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

DECEMBER 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 136 DECEMBER 2013 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt i et oplag

Læs mere

DECEMBER 2009 RET & SKEL. Regionsmøde 2009. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

DECEMBER 2009 RET & SKEL. Regionsmøde 2009. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 120 DECEMBER 2009 Regionsmøde 2009 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

feb 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

feb 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 125 feb 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange årligt i et oplag på

Læs mere

Sept 2010 RET & SKEL. Sommeren er nu kun minder, til gengæld er det igen tid til kursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Sept 2010 RET & SKEL. Sommeren er nu kun minder, til gengæld er det igen tid til kursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 123 Sept 2010 RET & Sommeren er nu kun minder, til gengæld er det igen tid til kursus SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 100 DECEMBER 2004 RET & SKEL Information for hegnsyn Regionsmødet i oktober blev holdt på Hejse Kro F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives af Foreningen

Læs mere

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Foreningen fylder 40 i år 133 FEBRUAR 2013 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Hegn og Hegnsyn Praktisk information

Hegn og Hegnsyn Praktisk information Hegn og Hegnsyn Praktisk information 1/6 Hvad er et Hegnsyn? Hegnsynet er et uafhængigt tvistnævn, der tager stilling til hegnstvister mellem private grundejere. Hegnsynet består af 3 medlemmer som er

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 110 JUNI 2007 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningens formand gennem 9 år, Helge Sølgaard (th) takkede sammen med Søren Christensen (midten) af i bestyrelsen. Preben Andersen takkede på bestyrelsens

Læs mere

129 FEB 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

129 FEB 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 129 FEB 2012 Udsigt til Årsmøde RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt

Læs mere

RET & SKEL. Vidste du, at den hvide saft fra julestjernen blev brugt mod feber af de mexicanske indianere, aztekerne?

RET & SKEL. Vidste du, at den hvide saft fra julestjernen blev brugt mod feber af de mexicanske indianere, aztekerne? Vidste du, at den hvide saft fra julestjernen blev brugt mod feber af de mexicanske indianere, aztekerne? 144 DECEMBER 2015 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL,

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

Vellykket Årsmøde 2014 JUNI 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Vellykket Årsmøde 2014 JUNI 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Vellykket Årsmøde 2014 138 JUNI 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

dec 2011 RET & SKEL Husk også fuglene! Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

dec 2011 RET & SKEL Husk også fuglene! Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 128 dec 2011 Husk også fuglene! RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 108 DECEMBER 2006 RET & SKEL Information for hegnsyn Temanummer om mark- og vejfred F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil 15/3

Læs mere

JUNI 2013 RET & SKEL. Solen skinnede på 40 års jubilæet i Svendborg. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

JUNI 2013 RET & SKEL. Solen skinnede på 40 års jubilæet i Svendborg. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 134 JUNI 2013 Solen skinnede på 40 års jubilæet i Svendborg RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Læs mere

JULI 2012 RET & SKEL. Christiansminde en marts-morgen. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

JULI 2012 RET & SKEL. Christiansminde en marts-morgen. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 130 JULI 2012 Christiansminde en marts-morgen RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Vejledning om hegn og hegnssyn.

Vejledning om hegn og hegnssyn. Hegnsynet for Egedal Kommune Hegnsynssekretariatet Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 72 66 e-post: hegnssyn@egekom.dk Revideret den. 15. marts 2013 Vejledning om hegn og hegnssyn. Her kan du læse

Læs mere

Velkommen til Årsmøde 2014 FEBRUAR 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Velkommen til Årsmøde 2014 FEBRUAR 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Velkommen til Årsmøde 2014 137 FEBRUAR 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Et godt årsmøde i Svendborg JUNI 2015 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Et godt årsmøde i Svendborg JUNI 2015 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Et godt årsmøde i Svendborg 142 JUNI 2015 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4

Læs mere

Hegn og Hegnsyn Praktisk information

Hegn og Hegnsyn Praktisk information Hegn og Hegnsyn Praktisk information 1/6 Hvad er et Hegnsyn? Hegnsynet er et uafhængigt tvistnævn, der tager stilling til hegnstvister mellem private grundejere. Hegnsynet består af 3 medlemmer som er

Læs mere

Efterårskursus. står for døren SEPTEMBER 2014 RET & SKEL. Efteråret er på vej. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Efterårskursus. står for døren SEPTEMBER 2014 RET & SKEL. Efteråret er på vej. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Efterårskursus står for døren 139 SEPTEMBER 2014 Efteråret er på vej RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde DECEMBER 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde DECEMBER 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde 140 DECEMBER 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 115 SEPTEMBER 2008 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark (indtil 15/3 2002 Foreningen af Hegnsynsformænd

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 104 DECEMBER 2005 RET & SKEL Information for hegnsyn Det nye Danmarkskort med 32 gamle og 65 nye kommuner fra 1. januar 2007 F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsmænd.

Læs mere

Hegnsynsforretning den 5. februar 2009 mellem ejendommene, Stærevej 4 og Stærevej 6, Handrup, Ebeltoft

Hegnsynsforretning den 5. februar 2009 mellem ejendommene, Stærevej 4 og Stærevej 6, Handrup, Ebeltoft 1 of 7 Syddjurs Hegnsyn Hegnsynsmand Svend Erik Pedersen Skovgårdevej 32 Vrinners 8420 Knebel 09-03-2009 Hegnsynsforretning den 5. februar 2009 mellem ejendommene, Stærevej 4 og Stærevej 6, Handrup, Ebeltoft

Læs mere

DECEMBER 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

DECEMBER 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 132 DECEMBER 2012 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt i et oplag

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Vejledning i forbindelse med terrænspring

Vejledning i forbindelse med terrænspring Vejledning i forbindelse med terrænspring Terrænforskelle og hegn Af Bent Jensen Mange af de stillede spørgsmål til foreningens rådgivning handler på den ene eller den anden måde om terrænforskelle mellem

Læs mere

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn Hegn og et godt naboskab Naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som hovedregel selv bestemme,

Læs mere

Hegnsloven & Hegnssyn.

Hegnsloven & Hegnssyn. Bolius fakta nr. 1120. Den 29 aug. 2007 Der gælder ret klare regler for opsætning og udformning af hegn, men som udgangspunkt skal du blive enig med din nabo. Kan det ikke lade sig gøre, kan kommunens

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 248 2013 AA mod Ejendomsmægler BB og CC afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 28. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler BB og trainee CC for Disciplinærnævnet

Læs mere

SEPT 2011 RET & SKEL. Efterårskursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

SEPT 2011 RET & SKEL. Efterårskursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 127 SEPT 2011 Efterårskursus RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange årligt

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Klar til Årsmødet 2015

Klar til Årsmødet 2015 Klar til Årsmødet 2015 141 FEBRUAR 2015 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

SEPTEMBER 2009 RET & SKEL. Uenighed om højde. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

SEPTEMBER 2009 RET & SKEL. Uenighed om højde. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 119 SEPTEMBER 2009 Uenighed om højde RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige

Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige BERETNING FOR 2015 Indledning I 2015 har de børnesagkyndige psykologers arbejde for en gangs skyld ikke givet anledning til større debat i medierne.

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 116 DECEMBER 2008 Regionsmøde i Herning med blå himmel. RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Læs mere

Juli 2011 RET & SKEL. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Juli 2011 RET & SKEL. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 126 Juli 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange årligt i et oplag

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 1 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 19. april 2014 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Victor Jørgensen, som derefter blev valgt som

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag /2015 afsagde Landinspektørnævnet den 4. juli 2015 følgende: KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag /2015 afsagde Landinspektørnævnet den 4. juli 2015 følgende: KENDELSE: Om en landinspektørs adfærd i forbindelse med en skelafmærkning Landinspektør L afmærkede et skel uden forinden at have ladet klagerne udtale sig om skellets beliggenhed, selv om klagerne i 2011 havde

Læs mere

Om en landinspektørs handlemåde i forbindelse med en skelforretning

Om en landinspektørs handlemåde i forbindelse med en skelforretning Om en landinspektørs handlemåde i forbindelse med en skelforretning Landinspektør L havde afholdt en skelforretning, som blev afsluttet med erklæring/forlig. Klager, som var en af parterne i skelforretningen,

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE: Landinspektør L var indklaget for Landinspektørnævnet for at have initieret afholdelsen af en skelforretning og misbrugt skelforretningsinstituttet for at dække over, at Landinspektørfirmaet, som L er

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2008.

Referat af Generalforsamlingen 2008. Referat af Generalforsamlingen 2008. Søndag den 24/2-2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Redningshunden-Danmark på brandstationen i Frederikssund. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

I den gældende kommuneplan for området (S.6.3) er der under overskriften Faldsled Rammer for lokalplanlægningen bl.a. anført :

I den gældende kommuneplan for området (S.6.3) er der under overskriften Faldsled Rammer for lokalplanlægningen bl.a. anført : Faaborg-Midtfyn Kommune Jens Peter Ohlsen Nørregade 4 5750 Ringe Mads Kobberø Advokat J.nr. 038704-0005 mko/lf T +45 72 27 35 12 mko@bechbruun.com 13. august 2008 Vedr. Planforhold - sommerhus 1. Indledning

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 114 JUNI 2008 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark (indtil 15/3 2002 Foreningen af Hegnsynsformænd

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2006 i Langhårsklubben Fredag den 16. juni 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup, HB Svend

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01)

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01) Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01) Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København,13. februar 2014 Sagsnr.: 23643 Dok.nr.:

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

Praktisk information

Praktisk information Hegn og Hegnsyn i Aabenraa Kommune Praktisk information Hegnsynet i Aabenraa Kommune - hvis jeg vil rejse en sag for hegnsynet? Hvad er et hegnsyn Et hegnsyn er et uafhængigt tvistnævn, der tager stilling

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Indkomne forslag til generalforsamlingen i Sommerbyen Ejbylund, lørdag d. 5. april 2014.

Indkomne forslag til generalforsamlingen i Sommerbyen Ejbylund, lørdag d. 5. april 2014. Indkomne forslag til generalforsamlingen i Sommerbyen Ejbylund, lørdag d. 5. april 2014. Bestyrelsen har indstillet følgende forslag til generalforsamlingen: Forslag nr. 1 Ændring af ordensregel nr. 7.

Læs mere

Efterårskurset står for døren se mere inde i bladet SEPTEMBER 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Efterårskurset står for døren se mere inde i bladet SEPTEMBER 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Efterårskurset står for døren se mere inde i bladet 131 SEPTEMBER 2012 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

Hegnsynet i Aabenraa Kommune

Hegnsynet i Aabenraa Kommune Hegnsynet i Aabenraa Kommune - hvis jeg vil rejse en sag for hegnsynet? Hvad er et hegnsyn? Et hegnsyn er et uafhængigt tvistnævn, der tager stilling til hegnstvister mellem private grundejere. Hegnsynet

Læs mere

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte.

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Referat Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl. 17.00, ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Dagsordenen var som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

juni 2010 RET & SKEL Efter årsmødet 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

juni 2010 RET & SKEL Efter årsmødet 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 122 juni 2010 Efter årsmødet 2010 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr : A klager over landinspektør L, afsagde nævnet den 15. oktober 2008 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr : A klager over landinspektør L, afsagde nævnet den 15. oktober 2008 følgende KENDELSE: Om manglende inddragelse af naboejere forud for afmærkning af skel og om fjernelse af skelmærker, der var afsat uden at forskifterne herfor var fulgt Landinspektør L var af klageren bestilt til at afsætte

Læs mere

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har.

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har. Til Retten i Næstved BS 99-342/2011 Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11 4220 Korsør Mod Haveforeningen Strandparken v/ formand Tonny Korndrup (advokat Jens Otto Johansen) Korsør den, 15/06/2011 Jeg har

Læs mere

Landinspektør L blev frifundet.

Landinspektør L blev frifundet. Om underretning af grundejere i forbindelse med skelafsætning og om hvordan underretning skal ske Klager A havde overtaget sin mors ejendom og blev i forbindelse med rydning af et skræntareal opmærksom

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening - 1 Bestyrelsesansvar i en grundejerforening Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Bestyrelsens pligter og ansvar i ikke-erhvervsdrivende foreninger har været omtalt flere gange på nærværende

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012 Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012 Dagsorden: Ad. 1 1. Valg af dirigent. 2. Aftale om hegn/hæk i skel mod Fasanvej 6. 3. Skure i fælles hæk og fælles værktøj. 4.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 210/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Henriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. september

Læs mere

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening.

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening. Regionalforeningen SydØstjyllands Vejledende vedtægter for regionalforeningen stiftet d. 22/4-2015 ved genforening af Vejle Amts Dyrlægeforening samt Horsens og Omegns Foreningernes fælles historie er

Læs mere

Et udbytterigt årsmøde

Et udbytterigt årsmøde Et udbytterigt årsmøde 146 MAJ 2016 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

Thoravej 4, st.1 2400 København NV. Sólveig Björk Thoravej 4A 2400 København NV. Brian Nielsen Thoravej 6, st.1 2400 København NV

Thoravej 4, st.1 2400 København NV. Sólveig Björk Thoravej 4A 2400 København NV. Brian Nielsen Thoravej 6, st.1 2400 København NV Side 1 Stævning Som advokat for Zsolt Krausz Thoravej 4, st.1 Sólveig Björk Thoravej 4A Brian Nielsen Thoravej 6, st.1 Simon Bullinger Thoravej 4, 1. indstævner jeg hermed E/F Rentemestergården c/o formand

Læs mere

Ministerens mundtlige besvarelse af tre samrådsspørgsmål i Undervisningsudvalget den 2. december 2008 om arbejdsmiljøforholdene i folkeskolerne

Ministerens mundtlige besvarelse af tre samrådsspørgsmål i Undervisningsudvalget den 2. december 2008 om arbejdsmiljøforholdene i folkeskolerne Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Samrådsspørgsmål 72 Offentligt T A L E Ministerens mundtlige besvarelse af tre samrådsspørgsmål i Undervisningsudvalget den 2. december 2008 om arbejdsmiljøforholdene

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere