Sektorredegørelse Center for Teknik & Miljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sektorredegørelse Center for Teknik & Miljø"

Transkript

1 Sektorredegørelse Center for Teknik & Miljø 1 - Beskrivelse af området Center for Teknik & Miljø varetager opgaver, der sikrer de fysiske rammer for borgernes, erhvervslivets, naturens og miljøets liv, vilkår og udviklingsmuligheder. Centret varetager desuden alle opgaver omkring kommunale ejendomme og tilhørende arealer samt intern service. Opgaverne er blandt andet: Planlægning (kommuneplan og lokalplaner m.v.) Miljø, natur, skov og det åbne land Klima- og energi Overfladevand og grundvand (vandløb og søer) Veje, stier, trafik, kollektiv trafik og grønne områder både myndighed og bestillerfunktion Byggesagsbehandling Kort, geodata o. lign. Anlæg og vedligeholdelse af kommunens idræts- og fritidsanlæg Kommunale ejendomme (Bygningsvedligeholdelse, anlæg, bygningsdrift/teknisk service, leje, forsikring og risikostyring) Intern service (rengøring af bygninger, kantine, rådhusservice, kopi/trykkeri, biler) Center for Teknik & Miljø har to tilknyttede institutioner, Greve Brandvæsen og Park&Vej. Greve Brandvæsen Greve Brandvæsens opgaver er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, eller overhængende fare herfor. Greve Brandvæsen er organisatorisk placeret i Teknik og Miljø hovedsageligt pga. opgaverne i relation til forebyggelse og afhjælpning af skader på ejendom og miljø. Park&Vej Park&Vej vedligeholder offentlige veje og grønne områder og udfører anlægsopgaver. Park&Vej er kontraktstyret og driver indtægtsdækket virksomhed ved at udføre opgaver for Greve Kommune og andre. Park&Vej er organisatorisk placeret i Center for Teknik & Miljø, fordi den største bestiller i kommunen netop er Center for Teknik & Miljø, og fordi det er Center for Teknik & Miljø, der er ansvarlig for vej- og landskabsområdet. Der er arrangeret et fælles temamøde mellem Greve og Solrød kommuner den 18. maj Formålet med temamødet er at angive retninger ift. en beslutningssag i juni/august 2011 om dannelse at et fælleskommunalt driftsselskab ( 60) mellem Greve og Solrød kommuner fra Centrets økonomiske ramme og ressourcer Center for Teknik & Miljøs nettodriftsbevilling for 2012 er 223 mio. kr. hvor Greve Brandvæsens årlige omsætning er 13 mio kr. og Park&Vejs årlige omsætning er 53 mio. Park&Vej har et overskudskrav på 2,5 millioner kr., som indgår i budgettet. Nettoanlægsbudgettet for Center for Teknik & Miljø for 2012 er pr. maj 2011 på ca. 25 mio. kr. I centret er der ca. 110 medarbejdere fordelt således: 1 centerchef 6 sektionsledere 8 i Staben 41 i Kommunale Ejendomme 22 i Intern Service 5 i Natur & Miljø CENTER FOR TEKNIK & MILJØ

2 15 i Plan & Byg 6 i Vej & Landskab Derudover har Park&Vej 62 ansatte, mens Greve Brandvæsen har 4 faste medarbejdere og 50 frivillige. Lovgrundlag Center for Teknik & Miljø er underlagt en lang række love i forbindelse med udøvelse af centrets myndighedsopgaver m.v. Alle lovregulerede opgaver i centret løses indenfor det afsatte budget i henhold til de gældende bestemmelser. 2 - Udfordringer og tilhørende indsatsområder Økonomi- og Planudvalget Center for Teknik- og Miljøområdet har følgende serviceområder, der ligger under Økonomi- og Planudvalget: Kantinedrift, administration af rengøringen af alle Greve Kommunes ejendomme, kopi og print, forsikring og risikostyring, ejendomsdrift på Rådhuset samt Olsbækken og kommunens bilpark. Økonomi- og Planudvalgets varetager desuden byggesagsområdet. Drift af biler Center for Teknik & Miljø administrerer driften af størstedelen af kommunens biler, hvilket som udgangspunkt er et styrbart udgiftsområde. Drift af rengøring For rengøringsområdet er der som udgangspunkt tale om et styrbart udgiftsområde, idet der dog er visse kontraktlige bindinger i forhold til at reducere udgifterne. Udgifterne er indenfor servicerammen. Kommunen er bundet af kontrakt med forskellige rengøringsfirmaer indtil 31. juli Risikostyring For forsikringsområdet er handlemuligheden at fortsætte arbejdet med at forebygge skader m.m. der sikre at kommunens udgifter til skadesdækning gøres mindst muligt, særligt på de områder hvor kommunen er selvforsikret. Der er i budgetterne afsat nødvendige midler til investering i skadebekæmpende tiltag m.v. Byggesager Der behandles årligt ca. 800 ansøgninger og anmeldelser samt henvendelser om byggeri pr. år. I en stor del af ansøgningerne søges der om dispensation fra regler i byggeloven eller planloven. I forbindelse med byggesagsbehandlingen samarbejdes med andre fagområder om f.eks. vej-, miljø- og naturforhold. Kommunen er i henhold til lovgivningen forpligtiget til at kontrollere, om oplysningerne i Bygge- og Boligregisteret er korrekt. Dette gøres i forbindelse med, at der er byggesager på ejendommen samt i forbindelse med, at ejere selv oplyser ændringer. Det er vigtigt, at registeret er korrekt, da det blandt andet er grundlaget for ejendomsbeskatningen, dækningsafgift på erhvervsejendomme og udligningstilskud til lejerboliger. Byggesagsområdet er delvist brugerfinansieret, idet der kan opkræves gebyrer for byggetilladelser og anmeldelser af udhuse m.v. Der kan ikke opkræves gebyrer for behandling af klager over naboer m.v. samt generelle forespørgsler og landzonesager. Indtægten fra byggesagsbehandlingen er i størrelsesordenen 2,5 til 3,5 mio. kr. pr. år afhængig af størrelsen af de byggerier, der gives CENTER FOR TEKNIK & MILJØ

3 tilladelse til. Der må ikke opkræves gebyrer, som overstiger den reelle udgift til byggesagsbehandlingen. Kommune- og lokalplanlægning Kommunen skal udarbejde en planstrategi indenfor første halvdel af valgperioden, dvs. senest udgangen af Den skal efterfølges af en revideret kommuneplan inden udgangen af selve planperioden i Planstrategien sætter de strategiske pejlemærker for den fremtidige by- og befolkningsudvikling, mens kommuneplanen lægger hovedstrukturen for kommunen med konkrete retningslinjer og rammer for enkeltområder. Helhedsplaner er et mellemled imellem kommuneplanen og lokalplan. Helhedsplaner beskriver intentioner og struktur for et større byudviklingsområde. Lokalplanerne bestemmer de mere detaljerede bestemmelser for bebyggelse, bymiljø og trafikforhold m.v. Udfordringer At sikre at den service, der ligger i opgaverne, lever op til forventningerne og kan måle sig med andre tilsvarende services på kvalitet og pris, uanset om det er privat eller offentlig virksomhed der sammenlignes med. Udfordringen bliver bl.a. at tydeliggøre, hvilken service der ydes og den kvalitet, der kan forventes. At kunne yde den service, som Byrådet fastlægger over for borgere og brugere, indenfor de givne budgetrammer. Sikre en praksis i institutionernes skadesanmeldelse der er mindre resursekrævende for kommunens forsikringsmedarbejder. Dette kunne ske via mere gør det selv med hjælp af kommunikation, undervisning, vejledninger og elektronisk anmeldelsesmulighed At gøre sagsbehandlingstider kortere så vidt det er administrativt og økonomisk muligt. At gøre byggesagsbehandlingen yderligere baseret på det digitale medie. At udarbejde et tidssvarende kommuneplanforslag ud fra de bolig- og erhvervsmæssige udfordringer kommunen står overfor. Desuden at indarbejde planstrategiens 3 fokuspunkter på klima, sundhed og byudvikling i den fysiske plan for kommunens udvikling. Udfordringen ved helhedsplaner er at få tilrettelagt en god proces for inddragelse af interessenter og opnå de for byrådet bedste intentioner for en fremsynet byudvikling og byomdannelse af større områder som fx Greve Kyst, Greve Midtby og Kildebrønde Industri. Udfordringen i lokalplanlægningen er, at fastholde en god kvalitet på det bebyggede miljø og bymiljøet i øvrigt samt at indarbejde mulige energi- og klimatiltag. Indsatsområder Byggesagsområdet Der arbejdes kontinuerligt med en LEAN-mæssig optimering af byggesagsbehandlingen i forhold udfordringerne om større effektivitet og kvalitet i byggesagsbehandlingen. Der fokuseres på en byggesags hele afslutning, så indberetning til BBR og evt. sidste manglende oplysninger bliver indhentet hurtigere med det formål hurtigere at få registreret byggesagen som færdig. Dermed vil byggesagsbehandlingstiderne på Erhvervs- og byggestyrelsens hjemmeside kunne forbedres. I 2010/2011 var iværksat en færdiggørelse af omkring 600 uafsluttede byggesager som dog har fået byggetilladelser. De figurere i den gennemsnitlige byggesagsbehandlingstid i 2011 og vil tildels også kunne påvirke den gennemsnitlige bygesagsbehandlingstid i Udover det digitale byggesagsarkiv arbejdes der med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig og informerende. Hensigten er, at ansøgerne sender så korrekte ansøgninger som muligt uden mangler, at de får bedre kendskab til byggesagsbehandlingens faser og at der opnås større tilfredshed med byggesagsbehandlingen. CENTER FOR TEKNIK & MILJØ

4 Udvikling af Greves kyst og Greve Midtby Projekterne for udvikling af Greves Kyst og Greve Midtby er udsprunget af visionen i forrige planstrategi om at gøre Greve Kommune til et af hovedstadsområdets mest attraktive steder at bo og især tiltrække yngre familier. Projekterne er defineret som fyrtårnsprojekter der, dels skal gøre Greve midtby til et dynamisk bycentrum, dels kysten til den blå Scene. Greve Kyst Projektet for Greve Kyst har til formål at styrke oplevelser og aktiviteter i Kystområdet og vurdere fortætningsgraden i parcelhusområderne. Der skal på den ene side skabes større visuel kontakt til vandet ved at gøre nuværende grønne arealer mere åbne i beplantningen. På den anden side skal der skabes mulighed for aktiviteter og oplevelser i kystområdet. Dels ved fysiske anlæg, dels aktiviteter - organiserede som uorganiserede - der kan trække borgerne fra Greve Kommune til Kysten samt skabe opmærksomhed fra resten af Hovedstadsområdet. Der udarbejdes en helhedsplan for hele strækningen, hvor de 3 byområder Hundige, Greve Midt og Karlslunde behandles ud fra hver deres identiteter og potentialer. Planlægning og proces forventes at strække sig over 1½ år og være klar til realisering i 2012/2013. Hundige er det første byområde der er taget fat på. Greve Midtby Projektet fra Greve Midtby har til formål at skabe et mere intenst bymiljø omkring stationen ved at bygge tættere, mere varieret og bæredygtigt i bred forstand - samt skabe en bedre konkurrenceevne for detailhandelscentret. Byfortætningen skal udover at indeholde flere bygninger til detailhandel, kontorer og boliger have elementer af kultur, kunst, organiseret og uorganiseret fritidsliv, bevægelse og leg for at gøre bymidten attraktiv for byens borgere og især børnefamilier. Greve Midtbyprojektet skal fysisk have forbindelse til kystområdet. En rammelokalplan forventes at foreligge i 2012 som grundlag for udbud af de enkelte ejendomme samt etc. ændringer af offentlige arealer. Udarbejdelse af helhedsplaner for Erhvervsområder Planstrategien har erhvervs- og arbejdsliv som fyrtårnsprojekt for til stadighed at have fokus på kommunens udbud af erhvervsvirksomheder og dermed udbud af arbejdspladser. Formålet er, at bevare gode vækstmuligheder for de mindre virksomheder og iværksættere i kommunen. Samtidig skal en sådan udvikling sættes i et større perspektiv med udviklingen i Region Sjælland og København Syd f.eks. med det kommende nye sygehus i Køge. Kommuneplanen fastsætter en rækkefølge for udarbejdelse af helhedsplaner, hvor Kildebrønde Industri er højst prioriteret. For Kildebrønde Industri skal der sættes fokus på de fremtidige anvendelser i området, men i dette tilfælde er grundene større og nærheden til motorvejen optimal. Det er virksomhedstyper indenfor industri, produktion, lager, transport- og logistik, entreprenør og oplag der er mulige. En proces og helhedsplan for Kildebrønde Industri forventes færdiggjort i Teknik- og Miljøudvalget Bygningsvedligehold Drift og vedligeholdelse af bygninger samt tilhørende udendørsarealer til kommunale formål, budgetlægges fortrinsvis under Teknik og Miljøudvalgets budgetområde, i enkelte tilfælde under de øvrige fagudvalgsområde. CENTER FOR TEKNIK & MILJØ

5 På Teknik- og Miljøudvalgets område omfatter opgaven primært vedligeholdelsen af samtlige kommunale ejendomme. Vedligeholdelsesomkostninger afholdes fra én fælles driftskonto og vedligeholdelsen udføres via prioriteringer, der har baggrund i årligt gennemførte bygningssyn på alle kommunens ejendomme. Mulighederne for at styre udgifterne til ejendomsdrift er primært knyttet til stordriftsfordele via eksempelvis rammeaftaler, fællesindkøb m.v. Udfordringer At fastholde den kapital, der er investeret i kommunale bygninger inklusiv de tilhørende grønne områder. At sikre en lovlig drift. Det vil sige, at overholde krav til sikkerhed, sundhed, tilgængelighed, miljø, brandsikkerheds- og arbejdsmiljø. At yde den service på de fysiske rammer, som Byrådet fastlægger over for borgere og brugere indenfor de givne budgetrammer. At fremadrettet kunne vedligeholde kommunens ejendomme forsvarligt med baggrund i de afsatte drifts- og vedligeholdelsesmidler. Drifts- og vedligeholdelsesmidlerne er ikke reguleret i forhold til de faktiske behov i mange år. Det årlige bygningssyn har afdækket et behov på omkring 30 mio. kr. (2011), mens der i 2011 kun er budgetlagt ca. 11,7 mio. kr. til området. Der er således et stort gab mellem behov og økonomiske ressourcer. Af de afsatte midler går omkring 2-3 mio. kr. til serviceaftaler på installationer og de mange krævede servicesyn (myndighedskrav) samt funktionen af vitale installationers virke. Såfremt der ikke tages initiativer til en forøgelse af midler til bygningsvedligeholdelsen, vil der være stor risiko for omkostningstunge følgeskader, for eksempel storm-, vand-, fugt-, råd- og svampeskader. På vedligeholdelsesområdet er der også en udfordring i at bevare bygningernes funktionalitet ved systematisk vedligeholdelse. De fleste ejendomme har enten et vedligeholdelsesmæssigt større eller mindre funktionelt efterslæb, og en større og større andel af midlerne anvendes til alene til afhjælpning af akutte vedligeholdelsesopgaver. Det er ligeledes en fortsat stor udfordring at begrænse energiudgifterne i de kommunale bygninger, der indgår som et element i kommunens Klimaplan såfremt planens mål skal kunne indfries. Der vil fortsat blive afprøvet aftalemodeller med private operatører om at begrænse energiforbruget i større skala (EPC-samarbejde), som det er igangsat på kommunens skoler. Der er taget skridt til nyt udbud af kommunens daginstitutioner og udvalgte ejendomme inden for Børn- og Ungeområdet og Kultur- og Fritidsområdet med henblik på en ny aftale med privat operatør. Indsatsområder Fastholdelse af den investerede kapital i kommunale bygninger (Business Case) Fastholdelse af den investerede kapital i kommunale bygninger med tilhørende grønne områder udføres via årlige bygningssyn, der identificerer behovene for opretning, udskiftninger og generel vedligeholdelse. Til anskueliggørelse af efterslæb og fremadrettet behov til genopretning og løbende vedligeholdelse af kommunens bygninger, er der igangsat et arbejde med forslag til en business case, der skal illustrer udfordringer og muligheder for den fremadrettede bygningsvedligeholdelse. Reduktion i antallet af bygninger og m 2 samt mere fleksibel udnyttelse af kommunens ejendomme Der skal løbende arbejdes på at optimere udnyttelsen af kommunens ejendomme, så der ikke disponeres over flere arealer, end der er brug for. Driftstunge ejendomme skal så vidt muligt udgå af ejendomsporteføljen. Der er igangsat en vurdering af kommunens bygninger med henblik på at få lokaliseret bygninger, der på sigt bør udgå af ejendomsporteføljen. Ligeledes bliver vurderet hvilke CENTER FOR TEKNIK & MILJØ

6 bygninger, der kan indrettes mere fleksibelt og udnyttes bedre. En ændret indretning vil kræve investeringer, men kan sikre bedre drift på færre m 2. Nye lokaliteter Der er indgået kontrakt om nye lokaliteter til en fælles tandpleje, der forventes indflytningsklar i løbet af Mulighederne for den fremadrettede anvendelse af den gamle Bugtskole vurderes pt. Idet Bugtskolen flytter til nyindrettede lokaler på Hundigskolen medio juni En mere sikker drift af ubemandede institutioner Det vil blive overvejet hvorledes, der kan sikres en bedre drift af de institution, der er uden tekniskservicemedarbejder. Baggrunden herfor er, at flere institutioner får driftsmæssige udfald, der ikke bliver registreret og afhjulpet umiddelbart efter. Det kan betyde, at der kan opstå følgeskader med store økonomiske konsekvenser. Der er taget initiativ til at få vurderet, hvorledes en bedre drift kan udføres evt. via skolernes driftspersonale eller via private firmaer. Ramme og serviceaftaler Det vil blive vurderet i hvilket omfang kommunens rammeaftaler skal udbydes, idet disse udløber i begyndelsen af Der bliver i 2011 udbudt forskellige serviceaftaler, hvor indhold, intervaller og kvalitetskrav vurderes og fastlægges ud fra kendte erfaringer med gældende aftaler. Begrænse energiudgifterne i de kommunale bygninger Udover udbygning af det eksisterende EPC-samarbejde, vil der blive vurderet nye måder at optimere bygningernes energiforbrug. Dette er nødvendigt, såfremt kommunens ejendomme fremadrettet skal kunne bidrage med væsentlige energi- og CO 2 -reduktioner i henhold til kommunens Klimaplan. Det vil blive forsøgt gennemført ved brug af flere vedvarende energikilder. Mulighederne for jordvarme, brændselceller, solceller, energilager m.v., vil blive undersøgt og vurderet. Partnerskaber I en tid med pres på den kommunale økonomi og med et forventningspres på energireduktioner, vil nogle af de tiltag der løbende iværksættes, omhandle nye måder at optimerer og ajourfører store dele af bygningernes installationer. Dette vil evt. blive gennemført via partnerskab, som det EPCsamarbejde der er indgået på skolerne. Fundraising Der er taget initiativ til lokalisering af mulighederne for eksterne støttemidler til delvis finansiering af fremtidige klima- og energiløsning. Der vil eksempelvis blive samarbejdet med Region Sjællands øvrige kommuner om en fælles ansøgning til energiinvesteringer med støtte af EU-midler (ELE- NA). Ligeledes vil der blive arbejdet og samarbejdet med flere andre aktører om muligheder for fælles energiprojekter, der kan opnå ekstern økonomisk støttefinansiering. Facillity Mangement (FM) Der vil blive arbejdet videre med de potentialer og muligheder, der er for en mere fleksibel udnyttelse af fælles personale ressourcer i Kommunale Ejendomme og Intern Service. Natur og Miljø Jord og grundvand En af de store opgaver er myndighedsbehandling i forbindelse med drikkevand. Der føres tilsyn med vandværker, drikkevandskvalitet og der arbejdes med sløjfning af boringer og indvindingstilladelser m.v. Størrelsen på opgaven hænger dog sammen med, om der er problemer med drikkevandet. CENTER FOR TEKNIK & MILJØ

7 Overordnet planlægning af vandressourcerne er en vigtig udfordring i dette og de kommende år. Der er udarbejdet en ny vandforsyningsplan og indsatsplan for grundvandsbeskyttelse forventes at blive revideret i løbet af 2011 og Planerne skal være i overensstemmelse med de kommende vandhandleplaner, som kommunen skal udarbejde på baggrund af statens vandplaner. Jordforureningssager skal behandles af kommunen ved nye forureninger eller ved bygge- og anlægsarbejde på ejendomme, der er kortlagt som forurenet eller muligt forurenet efter jordforureningsloven. Der er løbende sager, hvor private grundejere støder på olieforurening som følge af et utæt oliefyr eller utæt olietank. Sagerne kan have store konsekvenser for de involverede grundejere ikke mindst, hvis der ikke er forsikringsdækning. Vandløb og spildevand Forebyggelse af oversvømmelser er forsat et af de store fokusområder, der betyder særligt tidskrævende sagsbehandling i forhold til spildevandsområdet, men også i forhold til vandløbsadministrationen. Der arbejdes med at få alle anlæg til at leve op til dagens standard. Der er således mange tiltag i gang f.eks. etablering af nye bassiner og renovering af ledningsanlæg. Center for Teknik & Miljø står for myndighedsbehandlingen i henhold til den gældende lovgivning for alle ændringer i anlæg og udledninger, hvilket betyder udarbejdelse af spildevandsplantillæg, udledningstilladelser og i visse tilfælde reguleringsprojekter for vandløbene. Administrationen har ansvar for at vandløbene beskyttes og vedligeholdes ifølge gældende regulativer. Vandløbscontrollerfunktionen er udliciteret til Greve Forsyning. Park&Vej tager sig af grødeskæring og vedligeholdelse af vandløbene. Forsyningsopgaverne for renovation og spildevand er blevet udskilt i et holdingselskab, Greve Forsyning. Der er udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Greve Forsyning og administrationen i Greve Kommune, som beskriver snitflader for opgaver, organisering og konfliktløsning. Virksomheder og affald Et meget vigtigt arbejde består i, at føre effektivt tilsyn med, at virksomhederne og landbrugene i kommunen overholder Miljølovgivningen. Greve Kommune gennemfører de lovpligtige påkrævede antal virksomhedstilsyn, hvilket i gennemsnit svarer til ca. 90 tilsyn årligt. Derudover sker der opfølgning på de håndhævelser virksomhederne har fået. Der skal udarbejdes en affaldsplan hvert 4. år. Affaldsplan er blevet vedtaget af Greve Byråd 24. juni Formålet med planen er at give en status for affaldsområdet i kommunen og beskrive mål og planer for den kommende periode. Handlemulighederne er en afvejning af det ønskede serviceniveau for indsamling af erhvervsaffald overfor fastsættelsen af taksten på området. Rottebekæmpelse Administration af rottebekæmpelsen i Greve Kommune overgik fra Greve Forsyning til administrationen i forbindelse med selskabsdannelsen af Greve Forsyning. Den fysiske håndtering af bekæmpelsen håndteres af ekstrem leverandør, mens håndhævelserne og opfølgningerne er administrationens opgave. Opgaven finansieres af borgerne og opkræves via ejendomsskatterne. Der budgetteres ud fra hvile-i-sig-selv princippet. Kvalitetsstyring i Natur- og miljøadministrationen Natur- og miljøsektionen har indført et kvalitetsstyringssystem i henhold til lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet. I loven stilles krav om at systemet skal certificeres, hvilket betyder, at eksternt firma en gang årligt gennemgår systemet og efterser om lovens krav er fuldt. Ud over den eksterne gennemgang stiller loven også krav om CENTER FOR TEKNIK & MILJØ

8 intern måling af systemets effektivitet og egnethed samt brugerundersøgelser og løbende dokumentstyring og opfølgning. Der gennemføres derfor 2 interne systemgennemgange på relevante dele af systemet, således at løbende forbedringer kan sikres. Udfordringer Generelt er der store udfordringer på natur- og miljøområdet, fordi det er et lovgivningsmæssigt stort område, som i disse år har stor bevågenhed. Det vil sige, at der løbende kommer mange nye love og især bekendtgørelser, som medfører ændrede procedurer samt en øget administration i kommunerne. Der ligger en løbende udfordring i at nå alle tilsyn med virksomheder indenfor de afsatte ressourcer. På vandløbs- og spildevandsområdet er der i de kommende år udfordringer i forhold til de nationale vandplaner og de deraf følgende lokale vandhandleplaner, der skal sikre en økologisk god tilstand i vandløb, vådområder og havmiljøet. Vandplanerne har betydning for hvilke kriterier og krav, der stilles i forbindelse med kommunens løbende klimatilpasning. Administrationen har løbende drøftelser med Greve Forsyning om klimatilpasning og hvilken betydning vandplanerne har for vandløb og spildevand. Kommunen har haft gang i flere vandløbsreguleringsprojekter og der forventes at komme nye projekter i 2012 for at mindske oversvømmelsesrisiko og for at forbedre natur og miljø, således at fastsatte miljømål kan opnås. Fredningsnævnet har i april 2011 givet dispensation til at gennemføre vand- og naturprojekt i Karlslunde- og Karlstrup mose. Høringsfristen for naturklagenævnets afgørelse er den 5. maj Der skal herudover gennemføres øvrig myndighedsbehandling i henhold til vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven, planloven og skovloven. Det forventes at anlægsopstart sker i april Restaureringsprojekter og naturgenopretning hjælper til at Greve fremstår som en attraktiv bosætningskommune med god natur og grønne arealer. Den løbende vedligeholdelse af kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet er svær at få prioriteret, idet den ofte umiddelbart kan udskydes som følge af mere direkte servicering af borgerne. Den løbende drift og ajourføring af systemet vurderes at trække flere ressourcer end det sparer via den effektivisering som systemet skaber. Dette kan mærkes på varetagelsen af de øvrige opgaver. Indsatsområder Vand- og Naturplaner for Danmark er blevet sendt i høring den 4. oktober Kommunen vil primært arbejde med vandplanen for Køge Bugt oplandet. Kommunen har ingen Natura2000 områder. Kommunen har indsendt høringssvar inden fristen den 6. april Efter vedtagelse af vandplanen skal kommunen udarbejde handleplaner for vandplanen. Afhængig af den videre proces med vandplanerne kan det blive aktuelt at udarbejde handleplaner i Vand- og Naturplanerne står højt på statens fokusliste, og de vil således også blive meget væsentlige i kommunernes natur- og miljøadministration. Sideløbende med vedtagelsen af vand- og naturplanerne arbejdes der med en revision af den gældende spildevandsplan samt indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. De kommende planer vil implementere nye tiltag således, at Greve Kommune kan opfylde kravene i vand- og naturplanerne. Drikkevand øget kontrol Som følge af Tune Vand-sagen i sommeren 2009 er der et øget fokus på drikkevandsområdet, øget kontrol med vandværkerne, og der vil være en løbende forbedring af procedurerne på området. Desuden skal næsten alle vandindvindingstilladelser fornyes efter vedtagelse af de kommunale vandhandleplaner. Desuden skal næsten alle vandindvindingstilladelser fornyes efter vedtagelse af de kommunale vandhandleplaner, der skal udarbejdes efter vedtagelse af statens vandplaner. CENTER FOR TEKNIK & MILJØ

9 Nye spildevandsanlæg og klimatilpasning I forbindelse med byggeaktivitet i Greve skal projekterne løbende vurderes i forhold til klimatilpasning, og der skal etableres nye spildevandsanlæg i en række områder i overensstemmelse med lokalplaner. Udarbejdelse af ny spildevandsplan Der skal udarbejdes en ny spildevandsplan, som kan leve op til kravene i statens vand- og naturplaner. Der forventes især fokus på kloakering i det åbne land. Arbejdet er iværksat, men planen trækker ud som følge af mangel på ressourcer. Opgaven forventes afsluttet i Driftskontrakt med Park&Vej Kontrakten er delt op i 2 dele: Grøn, der dækker over vedligeholdelse og renholdelse af kommunens grønne områder, rabatarealer, skraldespande, buslæskure og legepladser. Opgaven vedrørende vintertjeneste ligger ligeledes her. Sort, der dækker over vejafmærkning og skiltning, udbedring af skader, renovering af fortove, afvandingsarbejder samt udlægning af slidlag på veje og cykelstier. Udfordringer Kontrakten med Park&Vej er ikke længere tidssvarende pga. større ændringer i mængder. Derudover er priserne fra udbuddet blot fremskrevet siden udbuddet i 2002, og en række af disse priser passer ikke længere med de nutidige priser på ydelserne, hvorfor der er overvejelser om at udbyde både det grønne og det sorte område igen. Byrådet har på den baggrund i længere tid drøftet mulighederne for driftsform og eventuelt samarbejde med andre, samt udbud af dele af opgaverne eller dem alle. Der er endnu ikke taget beslutning i sagen. Strandvejen er et særligt område, som ikke med nuværende budget kan beholde sit udseende, hvad angår beplantninger m.m. Der skal tænkes i nye baner, bl.a. ved bedre kig mod vandet fra Strandvejen og nye typer af beplantning langs vejen. Veje og broers tilstand er i en årrække blevet forsømt, men hovedparten af midlerne til denne opgave ligger som anlægsmidler. Dog indeholder kontrakten almindelig reparation af huller i vejen samt udskiftning af kantsten og brønde m.m. Endvidere er der midler til afvanding. Der er flere midler på anlægsområdet til broer og asfalt, hvorfor efterslæbet til en vis grad kan indhentes. Dette gælder dog ikke for kantsten og skilte, hvor der er væsentlige udgifter. Ligeledes er der et efterslæb. Indsatsområder Bekæmpelse af bjørneklo Bekæmpelsen af bjørneklo er en opgave, som hele tiden udvikles i takt med bedre viden om metoder til fjernelse. Drift af veje og stier Det vil være nødvendigt, at prioritere flere midler til afvandingsområdet indenfor det eksisterende budget. Dette gælder både udskiftning af brønde samt nødvendige reparationer af vejafvandingsledninger Derudover blev der i 2011 gjort en særlig indsats mht. afmærkning af veje. Kommunale veje Ud over det, der er omfattet af kontrakten med Park&Vej, dækker området især udgifter til drift af belysning på både offentlige veje og private fællesveje samt signalanlæg. Det er hovedsageligt DONG Energy, som varetager driften af belysningen, men derudover er der en række mindre an- CENTER FOR TEKNIK & MILJØ

10 læg, f.eks. tunnellerne, som Greve Kommune stadig selv sørger for. DONG har gennem en årrække udskiftet en del af Greve Kommunes belysning i forbindelse med kabellægning af luftledningerne, og Greve Kommune betaler en del af dette. Denne udgift indgår ligeledes under kommunale veje. Derudover er der jævnligt mindre projekter, f.eks. opstilling af ekstra armaturer og drift af disse samt drift af nye signalanlæg. Udfordringer Både signalanlæg og belysning gennemgår ret store forandringer i disse år. En lang række gamle armaturer bliver udskiftet til lavenergi pærer og LED lys, og der indføres mere overvågning af udstyret via internettet. Dette øger chancen for at finde og rette fejl meget markant, men der ligger også nogle investeringer i opgaven. Derudover er særligt tunnellerne en væsentlig udfordring, idet mange af disse har gammel belysning. Driften af disse søges overtaget af DONG, så der er samme leverandør på hovedparten af belysningen. I fremtiden vil der være en væsentlig udfordring i vedligeholdelse af vejafvandingssystemet, idet midlerne også skal dække de store vejafvandingsledninger, som ligger i de tidligere amtsveje. Denne drift er ikke medtaget i budgettet, hvorfor der med tiden vil opstå problemer med vedligeholdelsen af vejafvandingen. Disse ledninger bliver ikke vedligeholdt af Greve Forsyning. Veje og broers tilstand er i en årrække blevet forsømt, og der er oparbejdet et efterslæb. Vedligeholdelsen af broer foregår næsten udelukkende ved anlægsmidler. På trods af flere midler til området vil der stadig være behov for en ekstra indsats fremover. Indsatsområder Fastholdelse og forbedring af veje og broers tilstand Der har i 2010 og 2011 været afsat flere midler på anlægsområdet til broer og asfalt. Dette har givet området et løft, dog uden at efterslæbet derved er indhentet. Der bør i 2012 fortsat fokuseres på broer og asfalt, så tilstanden ikke bliver kritisk. Renovering af vejafvandingsledninger Der skal fokuseres på renovering af vejafvandingsledninger, idet disse ledninger i dag ikke har noget budget. I 2012 bør der indsamles oplysninger om den samlede tilstand på vejafvandingen. Trafikhandlingsplan I løbet af 2012 er der blevet udarbejdet en ny trafiksikkerhedsplan. Denne skal danne grundlag for fremtidige trafiksikkerhedsmæssige tiltag i Greve Kommune. Kollektiv trafik Dækker den udgift, som kommunen betaler til Movia, som varetager busdriften. Regionerne dækker udgifter til fællesomkostninger, køreplaner mv., mens kommunen skal betale nettodriftsudgifterne for de busser, som kører i kommunen. I de tilfælde, hvor bussen også kører i andre kommuner, bliver nettodriftsudgiften fordelt mellem disse kommuner efter, hvor langt de kører i de pågældende kommuner og det indbyrdes pendlingsforhold. Derudover skal budgettet dække udgifter til handicapkørsel, herunder flextrafik samt busterminaler mv. Kollektiv trafik er budgetlagt med det beløb, som ifølge Movia skønnes at blive Greve Kommunes udgift til opgaven. Fra 2012 bliver busstrukturen markant ændret i Greve Kommune, så der bliver flere afgange på de mest benyttede buslinier. Nogle af disse bliver helt omlagt, mens linie 854 bliver nedlagt. Udfordringer CENTER FOR TEKNIK & MILJØ

11 I samarbejde med Movia tænkes der hele tiden i nye baner mht. ændring af eksisterende ruter for at opnå flere passagerer eller reducere budgetterne. Kultur- og Fritidsudvalget Ejendomme til kommunale formål, budgetlægges enten fælles under Teknik og Miljøudvalgets budgetområde eller direkte under det relevante fagudvalgs område. På Kultur- og Fritidsudvalgets område er opgaverne primært på anlægsområdet, samt områderne: Drift af Mosede Fort, Grøn Pleje, bestående af Kontrakt med Park&Vej, Puljen til Stadions og Boldfælleder. Hovedområdet for Greve Kommune Ejendomme er udviklingen af ejendomsporteføljen samlet på tværs af fagområder, således at bygningerne anvendes optimalt, både i areal og funktion/ komfort/beliggenhed. Mulighederne for at styre udgifterne forbundet med ejendomsdrift kan både være den rationelle stordriftslinje, og/eller det kan være opbygning af incitamentsbaserede optimeringer (f.eks. via huslejebetalinger og taxameterbevillinger). Udfordringer og Indsatsområder Se under Teknik- og Miljøudvalget. Social- og Sundhedsudvalget På Social- og Sundhedsudvalgets område er der meget lidt ejendomsdrift; det drejer sig om dels driften af servicearealet i Freyas Kvarter (Aktivitetshuset), og dels om omkostningen til Birkelyparken, hvor der p.t. anvendes lokaler. Mulighederne for at styre udgifterne forbundet med ejendomsdrift kan både være den rationelle stordriftslinje, og/eller det kan være opbygning af incitamentsbaserede optimeringer (f.eks. via huslejebetalinger og taxameterbevillinger). Udover driften er der opgaverne på anlægsområdet, hvor der er stor aktivitet ved opførelse af nyt plejecenter samt mindre om- og tilbygninger. Hovedområdet for Kommunale Ejendomme er udvikling af ejendomsporteføljen, således at bygningerne anvendes optimalt, både i areal og funktion/ komfort/ beliggenhed. Udfordringer og Indsatsområder Se under Teknik- og Miljøudvalget. CENTER FOR TEKNIK & MILJØ

12 3 Leverancer Aktivitetsrapport 1 Aktivitetstal 1 Antal byggesager - ØPU Beskrivelse Aktivitetstal Korrigeret netto-budget 2012 (mio. kr.) Indhold Antal byggesager -3,5 mio. kr. Antal byggesager, der er gennemført i de enkelte kvartaler Bemærkning Antal byggesager Antal byggesager kv kv kv kv Budgetkonsekvenser Antallet af byggesager er stort set uændret, men det er ikke antallet af byggesager, der påvirker økonomien. Derimod er det byggeriets størrelse der har en betydning for den samlede økonomi. Såfremt det fremtidige byggeniveau ikke ændres væsentligt i 2011 forventes en indtægt på 3,0 mio. kr. svarende til budget TMU Aktivitetsrapport 1 CENTER FOR TEKNIK & MILJØ

13 Aktivitetstal 1 - Driftsaftale med Park & Vej affald Beskrivelse Aktivitetstal Driftsaftale med Park & Vej Opsamling af affald og tømning af affaldspande Korrigeret netto-budget 2012 (mio. kr.) Indhold 3 mio. kr. Antal tons affald der er indsamlet på kommunens grønne områder, veje og stier samt tømning af affaldsspande. Bemærkning Park & Vej afregnes til fast pris, og kontraktbeløbet er således ikke afhængig af mængden af affald, der opsamles. Kommentar Figur: Antal ton affald Antal ton affald kv kv kv kv Budgetkonsekvenser Såfremt affaldsmønstres ændres på udearealerne, bør kontrakten med Park & Vej genforhandles. CENTER FOR TEKNIK & MILJØ

14 Aktivitetstal 2 - Antal virksomhedstilsyn Beskrivelse Aktivitetstal Korrigeret netto-budget 2012 (mio. kr.) Indhold Bemærkning Antal virksomhedstilsyn -0,16 mio. Kommentar Ved virksomhedstilsyn forstås tilsyn med virksomheder, landbrug, vandværker og svømmebade. De fleste tilsyn er gennemført som samlede tilsyn. Et samlet tilsyn indebærer en gennemgang af virksomhedens samlede miljøforhold. Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet har i 1996, 2005 og 2007 aftalt minimumsfrekvenser for kommunens miljøtilsyn. Greve Kommune lever op til Miljøministeriets krav om minimumsfrekvenser. Figur: Antallet af virksomhedstilsyn Antal tilsyn kv kv kv kv Budgetkonsekvenser Der er ingen budgetkonsekvenser. CENTER FOR TEKNIK & MILJØ

15 Aktivitetstal 3 - Antal besøgende på Miljøcenter Greve Beskrivelse Aktivitetstal Korrigeret netto-budget 2012 (mio. kr.) Indhold Bemærkning Antal besøgende på MiljøCenter Greve Antallet af besøgende er ikke nødvendigvis et udtryk for affaldsmængder og økonomisk udvikling, men giver dog et billede af, hvor meget MiljøCenteret bliver brugt. Kommentar Antallet af besøgende er ikke nødvendigvis et udtryk for affaldsmængder og økonomisk udvikling, men giver dog et billede af, hvor meget MiljøCenteret bliver brugt. I august 2010 blev fordelingen mellem erhverv og private borgere undersøgt nærmere. Det viste sig, at erhvervsvirksomhederne står for 20 % af behandlingsudgifterne, hvilket afspejles i husholdnings- og erhvervsaffaldsgebyrerne, som er behandlet politisk i oktober Det lave besøges tal i 4. kvartal 2010 skyldes det dårlige vejr i november og december Figur: Antal besøgende på Miljøcenter Greve Antal besøgende på MiljøCenter Greve kv kv kv kv Budgetkonsekvenser Ingen konsekvenser da budgettet ligger hos Greve Forsyning. 4 Kvalitetskontrakt CENTER FOR TEKNIK & MILJØ

16 I forbindelse med Greve Kommunes Kvalitetskontrakt 2011 har Center for Teknik & Miljø følgende målepunkter Fokusområde: Højere brugertilfredshed blandt borgerhenvendelserne Kvalitetskontrakt Mål At få belyst den generelle brugertilfredshed med byggesagsbehandlingen i Greve Kommune. Resultat af undersøgelsen viste bl.a. at 82 % som helhed er tilfredse med byggesagsbehandlingen. Veje til målet Spørgeskemaundersøgelse til borgere og virksomheder som har indgivet ansøgning i 2009 og 1. halvdel af Resultat af undersøgelsen gav følgende anbefalinger: 1. At hjemmesiden forbedres yderligere i sin kommunikation 2. At byggesagsbehandlingstiden nedsættes og at der oplyses om byggesagsbehandlingstiden 3. At der sættes fornyet fokus på telefonhåndteringen 4. At svarbreve også indeholder oplysninger om hvor supplerende oplysninger kan hentes. Opfølgningsredegørelse Status for målopfyldelsen Opfølgning på målopfyldelsen Ad. 1: Princip for fornyelse af hjemmesiden er besluttet, men udførelse og tilpasning til den nye hjemmeside afventer til medio maj 2011 Ad. 2: Byggesagsbehandlingstiden er stort set uændret. Dog figurere en længere sagsbehandlingstid på Erhvervs- og byggestyrelsens hjemmeside, fordi der er gennemført en større, afsluttende indberetning til BBR på omkring 600 sager i 2010/2011. Den forventede byggesagsbehandlingstid oplyses til ansøger og afhænger af sagstype. Ad. 3: Telefonhåndteringen er justeret lidt og søges hele tiden opretholdt optimalt. Fx går direkte telefoner ikke gennem vagttelefon. Det er stort set ikke muligt at forbedre telefonhåndteringen yderligere med det nuværende tekniske telefonsystem. Ad. 4: Svarbreve indeholder oplysninger om hvor supplerende oplysninger kan hentes. Ad. 1: Der er et arbejde i gang med gennemførelse af en fornyelse af hjemmesiden. Ad. 2: Der er et arbejde i gang med at finde måltal for en byggesags forløb, for at kunne give det mest præcise billede af den aktuelle sagsbehandlingstid. Fokusområde: Bedre kvalitet af rengøringen. Kvalitetskontrakt Mål Kommunens rengøringsrapporter skal ligge på niveau eller højere i Veje til målet Ved konstant kvalitetsopfølgning og uanmeldte kvalitetskontroller på kommunens institutioner. Opfølgningsredegørelse CENTER FOR TEKNIK & MILJØ

17 Status for målopfyldelsen Opfølgning på målopfyldelsen En gang om måneden indsamles de servicerapporter, som en repræsentant fra institutionen og rengøringsselskabet udfylder, til vurdering. Alle servicerapporter skal som minimum være acceptable. 4 x årlig status på servicerapporter. Minimum samme kvalitet som 2010 og Fokusområde: Bedre kvalitet af skolernes bygninger. Kvalitetskontrakt Mål Antallet af vandskader reduceres med 25 %. Veje til målet Sikre at afløbsbrønde, afløbspumper og ledninger er intakte Opfølgningsredegørelse Status for målopfyldelsen Opfølgning på målopfyldelsen TMU behandler ansøgning om frigivelse af anlægsmidler til tv inspektion af afløbsledninger inkl. reparationer maj 2011 Fokusområde: Badestrande Kvalitetskontrakt Mål Kommunens strande fortsat har en høj kvalitet som rekreative områder. Veje til målet Der vil i sommerhalvåret blive renset for tang og fedtmøg. Derudover vil der være sandpåfyldning på udsatte steder. Opfølgningsredegørelse Status for målopfyldelsetidigt hermed er der indgået kontrakt om fjernelse af tang et helt år frem. Der er i 2011 prioriteret flere midler til strandrensning og sandpåfyldning. Sam- Opfølgning på Der vil blive ført tilsyn med strandrensningen i hele perioden. målopfyldelsen Fokusområde: Renhold Kvalitetskontrakt Mål At kommunen fremstår æstetisk pæn, og sikkerheden opretholdes for trafikanter og brugere af kommunens arealer Resultatkrav 1: Byområder skal til stadighed fremstå renholdte, og hyppigheden af renholdelse skal tilpasses behovet. Resultatkrav 2: Veje i landområder skal renholdes 2 gange pr. uge og stier 1 gang pr. måned. Veje til målet Der er fortsat en gældende kontrakt med Park&Vej om renhold i kommunen. Opfølgningsredegørelse Status for målopfyldelsen fjerne affald. Dette skyldes meget store mængder af affald. Der er visse områder, især ved stationsområderne, hvor Park&vej ikke når at Opfølgning på Fjernelse af affald vil blive gennemgået med Park&Vej, for at de kan leve op til målopfyldelsen tilstandskravene. CENTER FOR TEKNIK & MILJØ

18 Fokusområde: Vintervedligeholdelse Kvalitetskontrakt Mål Kommunens veje og stier holdes farbare og trafiksikre under normale vintersituationer. Resultatkrav 1: At primære gennemfarts- og trafikveje er glatførebekæmpet inden for 0 timer og ryddet for sne inden for 4 timer. Resultatkrav 2: At kommunale indfalds- og omfartsveje er glatførebekæmpet og ryddet for sne inden for 4 timer. Resultatkrav 3: Fordelingsveje i industri- og boligområder skal i tidsrummet være glatførebekæmpet og sneryddet inden for 4 timer. Veje til målet Der foreligger en kontrakt med Park&Vej vedr. disse krav. Opfølgningsredegørelse Status for målopfyldelsen nå målene. Budgettet har de to sidste vintre været væsentligt mindre end det Vinteren har været meget snerig, og det har ikke været muligt, at nødvendige og samtidigt har det været svært at få salt nok. Det har derfor væ- Opfølgning på målopfyldelsen ret nødvendigt at slække på kravene til udførelsen. Såfremt der fremover falder samme mængder sne, vil det være svært at leve op til kravene. Park&Vej bygger dog en større salthal, så det vil være sværere at løbe tør for salt i løbet af vinteren. CENTER FOR TEKNIK & MILJØ

19 Tal bilag til Sektorredegørelse - Center for Teknik og Miljø Beløb i kr priser Budgetområde Emne/opgaveområde/sted ØPU 1.01 Olsbækken U Adm. Bygninger - vedligeholdelse af Rådhuset og serviceaftaler U Receptioner/gaver U Kantine U I Servicesektion U Biler U I En pose penge U Kopi og print - kontrakt U Lokalplaner U Byggesagsgebyr I Database - lokaleoptimering N Hegnsyn U Forsikring - risikostyring U Rengøring U Energimærkning U TOTAL TMU 2.01 Husleje indtægter Greve Forsyning I Den store vedligeholdelses pulje U Toiletbygninger U Pensionistboliger U I Forpagtninger/Mosede Landevej - Materiale plads U I Fritidsområder - naturpladser, grønneområder og kolonihaver U I Naturbeskyttelse, vandløbsvæsen, miljøbeskyttelse U I Skadedyrsbekæmpelse U I Erhvervsaffald U CENTER FOR TEKNIK & MILJØ

20 I Bestillerfunktion Park og Vej - Greve Midtby, Greve Main og Langagergård U I Kommunale veje - Vejbelysning og signal U Kollektiv trafik U Ældreboliger U I Rådhus energi U Kort og lokalplaner mv U Klimaplan + gate 21 U BBR register U Lejrskoler U Skoler U Energi pulje - skoler U Energibesparelse U SFO og svømmehal U Daginistitutioner U Familiecenter Diget U Park og vej U I Total TMU BBU 3.04 Specialklubber U KFU 4.01 Mosede Fort U I Kontrakt med Park og Vej U Pulje til renovering af stations og boldfælled 4.02 U Klubber TOTAL SSU 5.02 Freyas kvarter U Birkelyparken I CENTER FOR TEKNIK & MILJØ

21 5.03 Ældreboliger U Ældreboliger I TOTAL Beredskabet U I TOTAL Samlet budget for Center for Teknik og Miljø CENTER FOR TEKNIK & MILJØ

Indsatsområder for Teknik- og Miljøudvalget

Indsatsområder for Teknik- og Miljøudvalget Indsatsområder for Teknik- og Miljøudvalget Kommunale ejendomme Fastholdelse af den investerede kapital i kommunale bygninger Fastholdelse af den investerede kapital i kommunale bygninger med tilhørende

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Teknik & Miljø

Sektorredegørelse Center for Teknik & Miljø Sektorredegørelse Center for Teknik & Miljø 1 - Beskrivelse af området Center for Teknik & Miljø varetager opgaver, der sikrer de fysiske rammer for borgernes, erhvervslivets, naturens og miljøets liv,

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Teknik og Miljø

Sektorredegørelse Center for Teknik og Miljø Sektorredegørelse Center for Teknik og Miljø 1 - Beskrivelse af området Center for Teknik og Miljø varetager opgaver, der sikrer de fysiske rammer for borgernes, erhvervslivets, naturens og miljøets liv,

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. Budgetområde 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. område 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde 2.03

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Teknik- og Miljøudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Teknik- og Miljøudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011 Teknik- og Miljøudvalget Indhold Forord... 3 Økonomirapport... 3 Bemærkning... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 Aktivitetstal 1 -

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående oversigt og figur. Tillægsbevillinger. Korrigeret budget 2011

Teknik- og Miljøudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående oversigt og figur. Tillægsbevillinger. Korrigeret budget 2011 Mio. kr. SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Udvalgets hovedopgaver Teknik- og Miljøudvalgets område dækker anlæg og drift af kommunale ejendomme, vedligeholdelse af veje,

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Teknik & Miljø

Sektorredegørelse Center for Teknik & Miljø Sektorredegørelse Center for Teknik & Miljø 1 - Beskrivelse af området Center for Teknik & Miljø varetager opgaver, der sikrer de fysiske rammer for borgernes, erhvervslivets, naturens og miljøets liv,

Læs mere

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Fokusområder På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2013: Naturpolitik Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Politikområde 4: KLIMA OG ENERGI Forsyning (myndighed/planlægning) Renovation herunder bortskaffelse af olie og kemikalieaffald

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Teknik & Miljø

Sektorredegørelse Center for Teknik & Miljø Sektorredegørelse Center for Teknik & Miljø 1 - Beskrivelse af området Center for Teknik & Miljø varetager opgaver, der sikrer de fysiske rammer for borgernes, erhvervslivets, naturens og miljøets liv,

Læs mere

Indhold 22-05-2014. Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning

Indhold 22-05-2014. Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne Baggrund: Klimatilpasningsplanerne ind i kommuneplanen Klimatilpas/afhjælp:

Læs mere

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima 13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima overslag Regn skab 2012 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 7.934 14.652 14.197 14.195 14.152 14.152 Planlægning 91 101 101 101 101 101 Natur og miljø 12.50 3 14.155

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1. s primære opgaver Primære aktiviteter Skov og vandløb: Vedligeholdelse af vandløb, klimatilpasning og vedligehold ved Buresø : Forurening af jord og grundvand, miljøportal, kvalitetssikringssystem og

Læs mere

Natura 2000 handleplan - gennemførelse

Natura 2000 handleplan - gennemførelse Natura 2000 handleplan - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013 2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer sig

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 - Beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder består af 2.01 Teknik og Miljø og 2.03 Park & Vej, sidstnævnte budgetområde forventes

Læs mere

Mål for Budget Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål. Veje til målet. Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål.

Mål for Budget Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål. Veje til målet. Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål. for Budget 2014 03 Kommunale Ejendomme Energioptimering Forbrugsafgifter medfører store udgifter, og energiovervågning vil kunne optimere driften. En minimering af forbrug, med speciel fokus på vandspild.

Læs mere

NOTAT Teknisk Udvalg

NOTAT Teknisk Udvalg NOTA 18. maj 2011 Teknisk Udvalg Teknisk Udvalg har ansvaret for ca. 170 km kommunale veje, 160 km private fællesveje, 120 km cykelstier og 150 km fortove og gangstier. Derudover varetager Teknisk Udvalg

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget NOTAT 18. maj 2011 Plan- og Miljøudvalget Plan- og Miljøudvalget har ansvaret for al myndighedsbehandling indenfor plan- og byggeområdet. Dette omfatter bl.a. udarbejdelse af kommuneplan, lokalplaner og

Læs mere

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Notat 6. april 2016 Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Indledning Skanderborg Kommune ønsker med projektet Mere velfærd færre mursten at optimere ejendomsanvendelsen

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades Mål Tekniske anlæg skal medvirke til at udvikle vores moderne samfund med en hurtig, sikker og stabil forsyning af grundlæggende velfærdsgoder som f.eks. drikkevand, energi, transport og kommunikation.

Læs mere

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø -18 Præsentation varetager en alsidig vifte af opgaver indenfor miljø, natur, vand, energi, affald, veje og grønne områder. Arbejdet omfatter udarbejdelse af en række planer til myndighedsbehandling efter

Læs mere

Bilag August Service og kvalitetsstandarder, samt økonomi for Glostrup Ejendomme.

Bilag August Service og kvalitetsstandarder, samt økonomi for Glostrup Ejendomme. Bilag August 2016 og kvalitetsstandarder, samt økonomi for Glostrup Ejendomme. For områderne: Forsyning Rengøring Udearealer Lokalerne arbejdes der med service og kvalitetsstandarder, beskrevet under principper.

Læs mere

Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen

Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen Lokalrådskonference 7. november 2015 v. Anne-Mette Lade Teknik- og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 PLANLOVEN Den

Læs mere

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.

Læs mere

Afgrænsning af bevillingsområdet

Afgrænsning af bevillingsområdet Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 00.52 og konto 00.55 og vedrører:

Læs mere

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 12. marts 2013 Sagsbeh.: Stig Olausson Sagsnr.: 14/3651

Læs mere

BILAG 4 - OPLÆG TIL EJERSTRATEGI

BILAG 4 - OPLÆG TIL EJERSTRATEGI 1 BILAG 4 - OPLÆG TIL EJERSTRATEGI Glostrup Ejendomme administrerer ejerskabet af kommunens ejendomme for Glostrup Kommune. Ejerstrategien skal på et overordnet niveau beskrive Glostrup Kommunes strategi

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1 Centerets formål Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og miljøområdet. Centeret varetager en alsidig vifte af opgaver

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-201 x Forslag Reduktion i budget for GudenåSamarbejdet Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb Der foreslås en besparelse på driftsbudgettet på 90.000 kr. på området for Gudenåkomiteen, der har

Læs mere

Byggesagsafdelingen. Orientering 2015 Teknik- og Miljøudvalget 16. juni 2015

Byggesagsafdelingen. Orientering 2015 Teknik- og Miljøudvalget 16. juni 2015 Byggesagsafdelingen Orientering 2015 Teknik- og Miljøudvalget 16. juni 2015 Byggesagsafdelingens opgaver Myndighedsbehandling: Behandling af byggeansøgninger (Byggeloven og Planloven (i.f.t. lokalplaner))

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne nedbør og stormflod Køge Bugt Planlægningen

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) FORSLAG Tillæg 3 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Fremlagt i offentlig høring fra 20. december 2013-28. februar

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 15 Natur, vand og miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 7.749

Læs mere

GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport 4 December 2009

GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport 4 December 2009 GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN Anlægsrapport 4 December 1 Resume af anlægsrapport 4 December Anlægsrapport 4 December opgjort pr. 15.10. udarbejdes som led i den af Byrådet vedtagne styring for, hvor bl.a.

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner.

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner. Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-54-14 Dato:06.05.2015 Teknik- og Miljøudvalget anlægsbudget 2016-2021 I dette notat beskrives følgende: Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

Udviklingsaftale i Center for Teknik og Miljø. Udviklingsaftale for området Center for Teknik og Miljø Afdeling Miljø og natur

Udviklingsaftale i Center for Teknik og Miljø. Udviklingsaftale for området Center for Teknik og Miljø Afdeling Miljø og natur Udviklingsaftale for området Center for Teknik og Miljø Afdeling Miljø og natur Indledning Aftalen indgås mellem Teknik og Miljøudvalget og Flemming Kortsen, Centerchef for Teknik og Miljø. Målet med aftalen

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

Veje, Grønne områder og Miljø Budget Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø

Veje, Grønne områder og Miljø Budget Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø Side 1 af 6 1. Det overordnede budget Politikområdet Veje, Grønne områder og Miljø hører under Udvalget for Miljø og Teknik, og har et samlet

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Servicemål 2013 - vejledende (Brutto uger)

Servicemål 2013 - vejledende (Brutto uger) Bilag 1 til indstilling om revideret liste over er: A) Sagstyper der fremadrettet afrapporteres Teknik- og Miljøudvalget B) Sagstyper, der ikke længere måles på C) Sagstyper der alene indgår i TMFs styringsmodel

Læs mere

Overførsler fra sidste finansår. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler

Overførsler fra sidste finansår. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Sbsys dagsorden preview. 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015

Sbsys dagsorden preview. 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015 Side 1 af 5 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015 Sagsnr: 81.38.04-P35-9-14 Sagsansvarlig: Lilli Christoffersen Sagsfremstilling Direktionen har med indspark fra chefforum

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Strategisk miljøvurdering

Strategisk miljøvurdering SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Strategisk miljøvurdering Forslag til Kommuneplan 07-09 Plan/Programtitel: Forslag til Solrød Kommuneplan 07-09 Sagsbehandler: Susanne Prior Malling Dato: 0.06.07 Journalnummer:

Læs mere

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Udvalgets sammenfatning og vurdering REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.28. Øvrige miljøforanstaltninger mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering Opgaverne i årets løb, herunder de behandlede miljøsager, er

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Udvalget for Plan og Teknik

Udvalget for Plan og Teknik Udvalget for Plan og Teknik Tilpasning af Teknik og Miljø Teknik og Miljø blev i foråret 2015 organiseret efter kommunens tre fokusområder på det tekniske område: Visionen Vi i Naturen, et stærkt erhvervsliv

Læs mere

GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport 1 Pr

GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport 1 Pr GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN Anlægsrapport 1 Pr. 31.01. Resume af anlægsrapport 1 pr. 31.01. Anlægsrapport 1 pr. 31.01. udarbejdes som led i den af Byrådet vedtagne styring for, hvor bl.a. anlægsrapporten

Læs mere

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget - Drift

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget - Drift MTE 1 - Servicetilpasning grønne områder Omkostningsreduktioner Udgifter -1.000-1.000-1.000-1.000 Netto -1.000-1.000-1.000-1.000 Ved at sænke frekvensen i plejen og renholdelsen af rabatarealer, de kommunale

Læs mere

Bevilling 52 Teknik og Miljø

Bevilling 52 Teknik og Miljø Bevilling 52 Teknik og Miljø Bevillingen Teknik og Miljø hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen administreres af Center for Teknik og Miljø og omfatter fysisk planlægning, bygningsmyndighed,

Læs mere

KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012

KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012 KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012 1 Indledning Kvalitetskontrakter Svendborg Kommune Kvalitetskontrakten skal sikre, at kommunens borgere kan få et

Læs mere

Naturbeskyttelse Vintervedligeholdelse Trafiksikkerhed Bygningsvedligeholdelse Klima og energirigtige løsninger Planlægning

Naturbeskyttelse Vintervedligeholdelse Trafiksikkerhed Bygningsvedligeholdelse Klima og energirigtige løsninger Planlægning MILJØ OG TEKNIKUDVALGET OVERSIGT OVER SERVICEMÅL 2013 Miljøpolitik Veje, grønne områder og kollektiv trafik Vedligeholdelse kommunale bygninger Adgang til natur Naturbeskyttelse Vintervedligeholdelse Trafiksikkerhed

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 6 Indholdsfortegnelse Udvalget for natur, teknik og miljø...2 Vej- og trafikområdet...2 14.228 Vej og parkvæsen...2 14.228 Vej og parkvæsen anlæg...3 14.232 Kollektiv trafik og havne...3 14.022 Jordforsyning

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø varetager opgaver inden for tre politikområder: Miljø og planer Ejendomme Kommunale veje og trafik Miljø og planer Miljø og planer varetager opgaver

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. 1. Miljø- og Planudvalget Politikområde 4: Klima og energi 1.1. Vedvarende energi: Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og opvarmning

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.957

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Pr. 31. maj Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl. over-

Læs mere

Revideret Forslag til ejendomsstrategi

Revideret Forslag til ejendomsstrategi Revideret Forslag til ejendomsstrategi Bruger Økonomi Bygning 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Baggrund og udfordringer... 4 Vision... 6 Mission... 6 Mål... 6 Hvor skal vi hen?...

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Klimatilpasning i Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, geolog Natur og Miljø Det hører I mere om: Hvad satte os i gang med klimatilpasning? høje vandstande i Aarhus Å og Aarhus Bugt i 2006 og 2007: Vi

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og forsyningen om at forebygge oversvømmelser Fra planlægning til projekter

Samarbejde mellem kommunerne og forsyningen om at forebygge oversvømmelser Fra planlægning til projekter Samarbejde mellem kommunerne og forsyningen om at forebygge oversvømmelser Fra planlægning til projekter Indhold Udfordringen Baggrund: Klimatilpasningsplanerne ind i kommuneplanen Klimatilpas/afhjælp:

Læs mere

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner:

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Kommunen er forsyningsmyndighed vedr. vand, varme, kloak og affald. Det er imidlertid private vandværker, SEAS-NVE, Solrød Fjernvarmeselskab og Hovedstadens Naturgasselskab der leverer vand, elektricitet,

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne Velkommen til IshØjFORsyning Vi sikrer dig rent vand i hanerne og leder spildevandet bort www.ishøjforsyning.dk Det eneste, vi har i hovedet, er vand! Ishøj Forsyning A/S blev etableret i 2010 som følge

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.21 TIL PLAN PLAN2012 V E J L E K O M M U N E PLAN PLAN2012 Endelig godkendt d. 10.10.2007 Offentliggjort d. 20.10.2007 BAGGRUND PLAN 2012-TILLÆG NR.21 I LOKALPLAN

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Endelig version Natur- og Miljøafdelingen Maj 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold til øvrig planlægning...

Læs mere

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune NATUR OG MILJØPOLITIK - Temamøde Miljø- og Planudvalget Den 28. januar 2015 på Foerlev Mølle NATUR OG MILJØPOLITIK - Opgaven er at skabe en samlet politik på natur- og miljøområdet Processen skal indeholde

Læs mere