Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen"

Transkript

1 (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Hou Kraftvarmeværk a.m.b.a. over Energitilsynet af 17. januar 2006 udtrædelsesgodtgørelse fra [...] Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen Energitilsynets afgørelse af 17. januar 2006 ophæves. Ved brev af 13. februar 2006 har Hou Kraftvarmeværk a.m.b.a. v/advokat Henrik Seligmann (herefter benævnt klager) klaget over Energitilsynets afgørelse af 17. januar Ved afgørelsen fandt Energitilsynet, at det er urimeligt i henhold til varmeforsyningslovens 21, stk. 4, såfremt Hou Kraftvarmeværk a.m.b.a. opkræver udtrædelsesgodtgørelse fra [...] på baggrund af dennes udtræden fra varmeværket. Hou Kraftvarmeværk a.m.b.a. klager over Energitilsynets afgørelse om, at [...] kan udtræde fra varmeværket uden at betale sin forholdsmæssige andel af værkets anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger (udtrædelsesgodtgørelse). [...] har ved sagens behandling ved Energiklagenævnet været repræsenteret af advokat Poul Gudberg. Sagens problemstilling Sagen drejer sig om, hvorvidt [...] kan udtræde fra HOU Kraftvarmværk a.m.b.a. uden at betale sin forholdsmæssige andel af værkets anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger.

2 Sagen har tidligere været behandlet ved Energiklagenævnet. I Energiklagenævnets afgørelse af 28. juni 2004 (j.nr ) blev Energitilsynets afgørelse af 14. oktober 2003 ophævet og hjemvist til fornyet behandling. Energiklagenævnet fandt, at udover antallet af udmeldte og tilmeldte forbruger, så skulle også disses ejendommes afregningspligtige areal for værkets faste afgift, som udtryk for den kapacitet, værket skal stille til rådighed, belyses nøjere. Herudover fandt Energiklagenævnet, at tilsynet også burde vurdere hvorvidt værket på udtrædelsestidspunktet kunne anses for økonomisk veldrevet. Afgørelsen er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside Den påklagede afgørelse Fra Energitilsynets afgørelse af 17. januar 2006 citeres: [...] Indledning Energiklagenævnet har i kendelse af ophævet Energitilsynets afgørelse af angående Hou Kraftvarværks (indklagede) opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse af [...] (klager), og hjemviste sagen til fornyet behandling i tilsynet. Side 2 af 22 Nævnet fandt, at udover antallet af udmeldte og tilmeldte forbrugere, skal også disses ejendommes afregningspligtige areal for værkets faste afgift, som udtryk for den kapacitet, værket skal stille til rådighed, belyses nøjere. Hertil kommer, at tilsynet også burde vurdere hvorvidt værket på udtrædelsestidspunktet kan anses for økonomisk veldrevent. Energitilsynet har efterfølgende indhentet en række supplerende oplysninger hos sagens parter, jf. herunder, og træffer på den baggrund gennem denne genbehandling af sagen en fornyet afgørelse vedr. klagers påstand om, at det er urimeligt, at der opkræves udtrædelsesgodtgørelse ved udtræden af Hou Kraftvarmeværk. Klagers anbringender ved den fornyede behandling Den oprindelige klage vedrørte værkets opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med at forbruger [...] ønskede at udtræde af værket. Værket opkrævede i brev af udtrædelsesgodtgørelse til dækning af hhv. - evt. skyldige afgifter m.v.

3 - udgifter ved afbrydelse af stikledningen, nedtagning af måler m.v. - udgifter ved fjernelse af de til selskabet tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom - samt den udtrædendes andel af værkets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet, med fradrag af indregnede afskrivninger. I alt opkrævede værket ca kr. Klagers advokat Poul Gudberg er ikke ved den fornyede behandling af sagen fremkommet med bemærkninger til det af indklagede fremsendte materiale. Kraftvarmeværkets anbringender ved den fornyede behandling Værkets advokat Henrik Seligmann fremsender i brev af en række oplysninger om bl.a. klagers forbrug over en række år, nytilsluttedes forbrug, oplysninger om tilslutningspligt, grundlaget for fastsættelse af den faste afgift m.m. Disse data gennemgås senere nedenfor. Side 3 af 22 Efter Hou Kraftvarmeværks opfattelse er det for sagen væsentligt hvad værket er i stand til at levere i forbrug, ikke fx klagers faktiske forbrug. Den øgede tilslutning som også i en vis udstrækning er sket for værket, har været en forudsætning for dette værks og andre barmarksværkers oprettelse. Endvidere henvises til, at nødhjælpspuljerne er et udtryk for barmarksværkernes generelt dårlige økonomi. Klager har betalt 500 kr. i tilslutningsbidrag i opstartsfasen. Den reelle investering udgjorde ca kr. iflg. værket. Værket bemærker, at flere forbrugere ikke har givet et væsentligt større varmesalg. En tilslutningspligt foreligger iflg. lokalplanen for nye bebyggelser. Den årlige faste afgift er fastsat til 6562,50 kr. af bestyrelsen. Endvidere har værket den fremsendt en række økonomiske data om gælds- og udgiftsforhold, værkets afsatte varmeforbrug totalt set og til klager, oplysninger om barmarksstøtte og tilslutningspligt samt nogle afsluttende bemærkninger til sagen til tilsynet. En række af disse data gennemgås nedenfor.

4 Der er modtaget barmarksstøtte på knap 6 mio. kr. i perioden Værket har endvidere ikke løbende opgjort det tilsluttede/frakoblede areal pr. forbruger og kan derfor ikke fremsende disse oplysninger til tilsynet. Det oplyses, at der ikke er sket frakobling af forbrugere siden Værket anfører, at gaspriserne har ændret sig markant og at elindtægten ikke mere kan dække stigende naturgasudgifter. På den baggrund frygter værket, at flere forbrugere vil udmelde sig af værket, hvis klager får medhold. I af henvises til, at den faste afgift er fastsat til dækning af afskrivning og renter på lån. Fordelingen mellem forbrugerne sker pr. "hoved", dvs. uden forskel på de enkelte forbrugere i henhold til areal eller lign. Den faste afgift er budgetteret til 5000 kr. for hver af værkets nu 260 forbrugere. Side 4 af 22 Endvidere har værket den telefonisk bekræftet, at der ikke anvendes areal, hedeflade eller lignende til fastsættelse af den faste afgift. Af sagens tidligere akter fremgår bl.a., - at klagers opsigelsestidspunkt er den , hvorved udtrædelse ifølge værket kan effektueres pr ; - at den opkrævede udtrædelsesgodtgørelse senere er reduceret fra kr. til kr., begrundet med modtagne midler fra barmarkspuljerne; - at kontrakt og standardleveringsaftale er underskrevet af værket , men at klager ikke har returneret denne med underskrift. Klager har derimod underskrevet flere erklæringer (stikafsætningsskema, husinstallationserklæring og tilfredshedserklæring), senest af , og har derudover ikke iflg. værkets advokat gjort indsigelse overfor leveringen. Værket fremsendte den en opgørelse over den beregnede udtrædelsesgodtgørelse til klager. Under pkt. e i opgørelsen fremgår følgende: Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt på generalforsamlingen tidl. end 2-årsdagen for udtrædelsestidspunktet, og hvorpå selska-

5 bet foretager afskrivninger, at beløbet beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsaktiver på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne ( kr.: 225 forbrugere) = kr. Energitilsynets bemærkninger Energitilsynet administrerer varmeforsyningslovens prisbestemmelser. Efter varmeforsyningslovens 21, stk. 1, skal tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser for de af 20 og 20 b omfattede ydelser med angivelse af grundlaget herfor anmeldes til Energitilsynet efter regler fastsat af tilsynet. I henhold til varmeforsyningslovens 21, stk. 4, kan Energitilsynet gribe ind såfremt tilsynet finder, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i 20, 20 a eller 20 b eller regler udstedt i henhold til loven. Også vedtægtsbestemmelser er omfattet heraf, jf. nærmere lovens 21, stk. 6. Side 5 af 22 Klagers udtrædelsesanmodning Klager har i brev af fremsendt anmodningen om udtræden af værket. Værket har i brev af bekræftet modtagelse af anmodningen og henviser heri til vedtægternes 5. Den fremsender værket en (foreløbig) opgørelse af udtrædelsesgodtgørelsen andragende på kr. Det bemærkes samtidig, at da regnskabsåret for værket løber fra , vil udtrædelsen kunne effektueres pr Værkets vedtægter m. v. Værkets vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den Værket ses at have anmeldt dets vedtægter til tilsynets register bl.a. den og senest den Muligheden for udtræden samt værkets krav om betaling af udtrædelsesgodtgørelse fremgår af vedtægterne, jf. herunder: 5.1: Udtrædelse af selskabet kan finde sted m. 18 mdrs. skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb. Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og off. myndigheders beslutning. 5.2: På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale: a. Afgifter i h. t. årsopgørelsen.

6 b. Evt. skyldige afgifter c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledninger ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet. d. Selskabets omkostninger ved evt. fjernelse af de selskabets tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmforsyning. Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye forbrugere, kan endvidere opkræves: e. Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt på generalforsamlingen tidl. end 2-årsdagen for udtrædelsestidspunktet og hvorpå selskabets foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af selskabets saml. anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne. Den udtrædendes andel af selskabets ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger, beregnes på grundlag af den udtrædendes andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtige areal, rumfang, hedeflade etc.) i regnskabsåret inden opsigelsen. Side 6 af 22 Af den standardleveringsaftale, som værket henviser til i brev af , fremgår følgende: Nærværende kontrakt kan af enhver af parterne opsiges m. 18 mdrs. varsel til et regnskabsårs udløb, dog jf. 5 i vedtægterne. Kontraktperiodens længde er dog undergivet den til enhver tid gældende lovgivnings bestemmelser. Betingelserne for at opkræve udtrædelsesgodtgørelse Tilsynet bemærker, at udgangspunktet for bedømmelse af rimeligheden i at opkræve udtrædelsesgodtgørelse er vedtægterne og/eller leveringsbetingelserne for det pågældende værk. De til tilsynet anmeldte vedtægter indeholder som anført bestemmelser om udtrædelsesgodtgørelse. I den forbindelse gælder følgende generelle princip om udtrædelsesgodtgørelse: Efter en konkret bedømmelse må et værk under visse betingelser være berettiget til hos den forbruger, der - af den ene eller anden grund - ikke længere ønsker at aftage varme fra værket, at opkræve en egentlig udtrædelsesgodtgørelse. Et grundlæggende synspunkt er, at en forbruger, der ønsker at ophøre med at aftage

7 varme fra værket, "rydder op efter sig" og betaler sin forholdsmæssige andel af varmeværkets gæld på udtrædelsestidspunktet. Hovedbetingelserne for at opkræve udtrædelsesgodtgørelse er, at værket ikke er økonomisk veldrevet, og at der ikke løbende er sket tilslutning af nye forbrugere som kan overtage den udtrædendes kapacitet. Betalingen må som udgangspunkt dække den udtrædendes forholdsmæssige andel af værkets gæld på opsigelses- eller evt. udtrædelsestidspunktet, således at der ikke påføres de forbrugere, der fortsat aftager varme fra værket, en økonomisk byrde. På den anden side vil det - i medfør af varmeforsyningsloven - være urimeligt, om der i tilfælde af, at en forbruger udtræder, opkræves en egentlig udtrædelsesgodtgørelse, hvis der løbende gennem tilslutning af nye forbrugere - der således overtager den udtrædendes forpligtelser til at medvirke til afvikling af værkets gæld - finder en udbygning af værket sted, og værket tillige må antages at være økonomisk veldrevet. Side 7 af 22 Det som skal vurderes når en forbruger udtræder, er om forbrugerens ophør med betalingen af fast afgift som bidrag til afvikling af værkets anlægsgæld belaster de tilbageværende forbrugere i økonomisk henseende. Hvis der finder en "rolig" udbygning af værket sted, og antallet af forbrugere over tiden lidt efter lidt øges, er der ingen økonomisk risiko for de tilbageværende forbrugere, selv om der i mindre omfang finder udmeldelser sted, men såfremt tilgangen af nye forbrugere mindskes eller standser, og antallet af udmeldelser overstiger tilgangen, eller der er en begrundet formodning for, at antallet af udmeldelser vil overstige tilgangen, vil det i lovens forstand ikke være urimeligt at opkræve en udtrædelsesgodtgørelse. Arealet for ind- og udtrædende forbrugere Værket har ikke fremsendt en oversigt over fra- og indtrædende forbrugeres areal frem til i dag, da denne indikator ikke opgøres af værket. Antal forbrugere udgjorde ved værkets start 209 (1995/96), mens antal forbrugere omkring opsigelsestidspunktet udgjorde 225 forbrugere (2000/2001). 16 forbrugere er således netto tilsluttet værket i perioden. Varmesalget

8 Værkets fremsendte data viser, at klagers forbrug udgør ca. 3,4 MWh/år på opsigelsestidspunktet (klagers forbrug udgør ca. ½ - ca. 5 MWh/år mellem ). De i samme periode nytilsluttede forbrugeres varmeforbrug udgør ca. 190 MWh/år på opsigelsestidspunktet. Herved antydes, at i hvert fald er klagers forbrug opvejet af de nytilsluttede forbrugeres forbrug. Det graddagekorrigerede varmesalg har generelt betragtet været jævnt voksende fra ca MWh ved værkets opstart i 1995 frem til årtusindeskiftet, hvorefter det omkring opsigelsestidspunktet ligger på ca MWh, jf. tabellen herunder. Varmesalget 1995/96 til i dag Regnskabsår Varmesalg MWh Varmesalg, graddagekorr. 1995/ / / / / / / / / / Side 8 af 22 Økonomiske forhold Værket har modtaget barmarksstøtte på i alt ca. 6 mio. kr. Sidste tildeling skete i Dette peger i retning af, at værket i det mindste tidligere havde en forøget følsomhed og dermed en forøget økonomisk risiko for værkets tilbageværende forbrugere ved nettofrakobling af forbrugere hhv. areal. Værkets samlede udgifter (fratrukket elsalg) udgjorde iflg. værkets regnskabsoplysninger siden 1995/96 målt pr. solgt MWh oprindeligt ca. 660 kr./mwh, men forholdet er steget til ca. 960 kr./mwh (2000/2001), jf. tabellen herunder. Værkets gæld pr. kunde udgør ifølge det oplyste ca kr./kunde i 1995/96, og er siden faldet til ca kr./kunde i 2000/2001. Sidstnævnte indikator er således faldet ganske betydeligt frem til opsigelsestidspunktet.

9 Den beregnede årsudgift ved et forbrug på 18,1 MWh indikerer iflg. Dansk Fjernvarmes prisundersøgelse for 2001 for barmarksværker (kraftvarmeværker), på landsniveau en gennemsnitlige varmepris inkl. moms på knap kr. Dette kan sammenholdes med den angivne individuelle varmepris på hhv. ca kr. samt ca kr. for individuel naturgasopvarmning samt individuel olieopvarmning i samme forbrugskategori. Målt for hele fjernvarmebranchen angiver undersøgelsen, at varmeprisen udgør ca (simpelt gns.). Økonomiske data for værket samt antal tilsluttede kunder Regnskabsåtal Fremmedkapi- Antal Fr.kap. Antal Saml. Udg., Sml. kun- pr. kun- solgte neto (fra- udg./mwh der de MWh trukket elsalg) 1995/ / / / / / / / / / Side 9 af 22 Værket har anmeldt, at varmeudgiften for et enfamiliehus på 130 m2 ved et årsforbrug på 18,1 MWh i 2001 udgør ca kr. excl. moms, dvs. ca kr. inkl. moms. De anmeldte varmepriser ligger således målt ud fra Dansk Fjernvarmes forbrugskategorier over gennemsnittet, sammenholdt med landsniveauet for barmarksværkerne. Måles ift. hele fjernvarmebranchen, ligger værkets priser klart i den øvre ende. Ud fra det som er præsenteret i sagen er det tilsynets vurdering, at økonomien for værket er i bedring rent gældsmæssigt. Omvendt trækker oplysningerne om omkostninger pr. MWh i den modsatte retning. Tilsynet kan derfor ikke afvise, at værket endnu ikke på opsigelsestidspunktet kunne anses for økonomisk veldrevet, og at værket derfor kunne være følsomt overfor udtræden. Energitilsynets afgørelse

10 Tilsynet noterer, at værket har modtaget ca. 6 mio. kr. i barmarksstøtte frem til 2003, hvilket indikerer, at værket i hvert fald omkring opsigelsestidspunktet synes at være nødlidende. De økonomiske data indikerer, at mens gælden pr. forbruger i ret betydeligt omfang er mindsket siden værkets start i 1995 frem til omkring opsigelsestidspunktet, viser udgifterne pr. MWh et modsatrettet forløb i samme periode, hvorfor værket ikke omkring opsigelsestidspunktet kunne anses for økonomisk veldrevet. Omvendt har værket ikke haft udtrædende forbrugere siden sin start i Klager er øjensynligt den første forbruger som ønsker dette. Frem til klagers opsigelse i 2000, er der netto indtrådt 16 forbrugere i værket. Værket har ikke kunne fremsende oplysninger om det nytilsluttede/frakoblede areal, som fordret af Energiklagenævnet. Tilsynet må derfor træffe afgørelse på grundlag af de oplysninger, som i øvrigt kunne tilvejebringes. Efter tilsynets opfattelse er det afgørende, at nye forbrugere overtager den udtrædendes forpligtelser til at medvirke til afvikling af værkets gæld, og at der således ikke påføres de forbrugere der forsat aftager varme fra værket en øget økonomisk byrde. Tilsynet finder det derfor berettiget, at lægge til grund, at den kapacitet som klager som almindelig husstand fordrer af værket som hidtil eneste udtrædende forbruger, alt andet lige må antages at være rigeligt dækket ind af de 16 nye forbrugere, som er indtrådt i værket. Side 10 af 22 Afgørende for Energitilsynets endelige vurdering af rimeligheden i at opkræve udtrædelsesgodtgørelse er dog nødvendigvis vedtægternes 5.2 e, hvoraf det fremgår, at såfremt det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye forbrugere, kan værket opkræve den udtrædendes andel af selskabets anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger, beregnes på grundlag af den udtrædendes andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtige areal, rumfang, hedeflade etc.) i regnskabsåret inden opsigelsen. Hou Kraftvarmeværk anvender antal forbrugere ved beregning af klagers udtrædelsesgodtgørelse. Værket har ikke kunne fremlægge det nødvendige areal, rumfang, hedeflade eller lignende som beregningsgrundlag for udtrædelsesgodtgørelsen, hvorved værket ikke i den til klager fremsendte samlede opgjorte udtrædelsesgodtgørelse overholder sine egne vedtægtsbestemmelser. Energitilsynet finder på den baggrund, at det er urimeligt i henhold til varmeforsyningslovens 21, stk. 4, såfremt Hou Kraft-

11 varmeværk i den konkrete sag opkræver udtrædelsesgodtgørelse af klager, når bortses fra de faktiske omkostninger ved selve afbrydelsen samt evt. skyldige afgifter m.v. For så vidt angår det forhold, at Hou Kraftvarmeværk endvidere ikke anvender areal, rumfang, hedeflade eller lignende til fastlæggelse af forbrugernes faste betalinger til værket, kan Energitilsynet meddele, at dette forhold tages op med værket som en særskilt sag. [...] Klagen til Energiklagenævnet Fra klagen af 13. februar 2006 citeres: [...] Jeg skal på Kraftvarmeværkets vegne påberåbe de samme beviser og argumenter, som allerede er fremført overfor Tilsynet. Side 11 af 22 Jeg skal i anledning af Tilsynets afgørelse særligt påpege følgende: Der er tale om et barmarksværk, som er etableret på et spinkelt forbrugergrundlag, hvor det således er afgørende, at dette grundlag fastholdes og udbygges bedst muligt. Det er derfor ikke relevant blot at se på en eventuel nettotilgang af forbrugere. Værket er opført og dimensioneret således, at det er vigtigt at fastholde det størst mulige grundlag. Der er 260 forbrugere. Der er ganske få heraf med et lidt større forbrug end det gennemsnitlige parcelhus. Den største forbruger er skolen, men det var afgørende for Hals Kommunes tilslutning til værket ved etableringen, at alle forbrugere blev tilsluttet på samme grundlag. Når det anføres, at værket er i økonomisk bedring rent gældsmæssigt, skyldes det den afvikling, som de enkelte forbrugere bidrager med. Hvis en forbruger udtræder, vil hver af de øvriges gæld blive forøget med ca. kr. 150,-. Denne forøgelse vil selvsagt være stigende, hver gang et medlem udtræder. Energitilsynets afgørelse giver ingen mulighed for at vurdere, hvornår varmeværket så er berettiget til at opkræve, at en udtrædende rydder op efter sig økonomisk. Er det ved den tredje, den syvende eller den tolvte udmeldelse? Det er i hvert fald helt givet, at gælden ikke af sig selv forsvinder, hvilket også kan forstås ved at anskue, hvad der er sket med de

12 værker, der eksempelvis omkring Aalborg er overtaget af Aalborg Kommunale Varmeforsyning. I forbindelse med disse værkers indlemmelse i den betydeligt større varmeforsyning bliver der opkrævet et kraft-varmetillæg i tolv år, samtidig med at der bliver pålagt forblivepligt. Når Hals Kommune næste år bliver en del af Aalborg kommune, og man eventuelt forestiller sig en lignende løsning for Hou Kraftvarmeværk, står det altså klart, at de, der nu når at melde sig ud, slipper for betaling af deres del af gælden og tillige forøger de tilbageværendes byrde. Det er varmeværkets opfattelse, at flere forbrugere, der har ønske om at udtræde, blot afventer afgørelsen i denne sag, og at det derfor er urimeligt at se på en nettotilgang, som først vil kunne gøres op på et senere tidspunkt og måske vise sig at være en nettoafgang. Side 12 af 22 Endelig bemærkes det, at denne sag er anlagt af forbrugeren med påstand om, varmeværket skal anerkende, at forbrugeren kan udtræde uden at betale nogen andel af gælden. Værket har ikke kunnet håndtere denne forespørgsel uden at svare med henvisning til vedtægternes 5. Dette vil værket også være nødsaget til at gøre ved den næste henvendelse fra en anden forbruger. [...] Øvrige oplysninger i sagen Ved brev af 22. maj 2006 har Energitilsynet fremsendt bemærkninger til klagen af 13. februar Fra brevet citeres: [...] Baggrunden for Energitilsynets afgørelse var, at Energiklagenævnet ved afgørelse af havde ophævet Energitilsynets oprindelige afgørelse af angående Hou Kraftvarmeværks opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse af [...], og hjemviste sagen til fornyet behandling ved tilsynet. Energiklagenævnet anførte i sin begrundelse, at udover antallet af udmeldte og tilmeldte forbrugere, skulle tilsynet også undersøge de udtrædende og nytilsluttedes ejendommes afregningspligtige areal for værkets faste afgift som udtryk for den kapacitet, værket skal stille til rådighed. Endvidere fandt nævnet, at tilsynet også burde vurdere, om værket på udtrædelsestidspunktet var økonomisk veldrevet.

13 Nævnets afgørelse forudsætter således blandt andet, at et forsyningsselskab, der ønsker at opkræve udtrædelsesgodtgørelse, overfor Energitilsynet må kunne dokumentere udviklingen i de udtrædende og nytilsluttede ejendommes afregningspligtige areal. [...] Anbringender: Til støtte for stadfæstelsespåstanden gør Energitilsynet gældende: At tilsynet korrekt har fundet, at Hou Kraftvarmeværks opkrævede udtrædelsesgodtgørelse af [...] må betragtes som urimelig, jf. varmeforsyningslovens 21, stk. 4, at beregningsgrundlaget for den opkrævede udtrædelsesgodtgørelse ikke overholder værkets vedtægter, Side 13 af 22 at værket ikke i forbindelse med den fornyede sagsbehandling har fremlagt dokumentation for de udtrædende og nytilsluttedes ejendommes afregningspligtige areal eller lignende som beregningsgrundlag for udtrædelsesgodtgørelsen, at den kapacitet som [...] som almindelig husstand fordrer af værket som hidtil eneste udtrædende forbruger, alt andet lige må antages at være rigeligt dækket ind af de 16 nye forbrugere, som indtrådte i værket siden værkets start, og i konsekvens heraf at Energitilsynet derfor korrekt finder, at værkets opkrævede udtrædelsesgodtgørelse af [...] er urimelig, jf. varmeforsyningslovens 21, stk. 4. I det følgende redegøres for det juridiske grundlag for tilsynets afgørelse. Herefter kommenteres klagers indsigelser mod afgørelsen. Det juridiske grundlag for Energitilsynets afgørelse Kollektive varmeforsyningsanlæg kan i priserne for levering til det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas indregne nødvendige udgifter, som nærmere angivet i varmeforsyningslovens 20. Efter varmeforsyningslovens 21, stk. 1, skal tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser for de af 20 og 20 b omfat-

14 tede ydelser med angivelse af grundlaget herfor anmeldes til Energitilsynet efter regler fastsat af tilsynet. Efter lovens 21, stk. 4, kan Energitilsynet gribe ind såfremt tilsynet finder, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i 20, 20 a eller 20 b eller regler udstedt i h.t. loven. Også vedtægtsbestemmelser er omfattet heraf, jf. nærmere lovens 21, stk. 6. For at opkræve en udtrædelsesgodtgørelse af værkets forbrugere, skal muligheden herfor fremgå af forsyningens vedtægter/leveringsbestemmelser. En nærmere gennemgang heraf viser, at Hou Kraftvarmeværks vedtægter er anmeldt til tilsynet. Af Hou Kraftvarmeværks vedtægter fremgår følgende: 5.1: Udtrædelse af selskabet kan finde sted m. 18 mdrs. skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb. Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og off. myndigheders beslutning. Side 14 af : På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale: a. Afgifter i h. t. årsopgørelsen. b. Evt. skyldige afgifter c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledninger ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet. d. Selskabets omkostninger ved evt. fjernelse af de selskabets tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmforsyning. Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye forbrugere, kan endvidere opkræves (Energitilsynets understregning): e. Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt på generalforsamlingen tidl. end 2-årsdagen for udtrædelsestidspunktet og hvorpå selskabets foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af selskabets saml. anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne. Den udtrædendes andel af selskabets ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger, beregnes på grundlag af den udtrædendes andel af selska-

15 bets samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtige areal, rumfang, hedeflade etc.) i regnskabsåret inden opsigelsen. Der er således hjemmel i værkets vedtægter, der er anmeldt til tilsynet, til at opkræve udtrædelsesgodtgørelse, idet kravene er, at den udtrædende betaler sin andel af selskabets anlægsudgifter, dog forudsat, at det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye forbrugere. Bemærkninger til klagerens indsigelser mod tilsynets afgørelse Hou Kraftvarmeværks advokat henviser til, at værket er et barmarksværk med kun 260 forbrugere. Dette spinkle forbrugsgrundlag finder han bør fastholdes og udbygges, og det er derfor ikke relevant kun at se på en evt. nettotilgang af kunder ved vurdering af udtrædelsesgodtgørelse. Samtidig påpeges, at kun få af de nuværende kunder har et forbrug, som er større end forbruget for et gennemsnitligt parcelhus. Side 15 af 22 Energitilsynet må afvise i sin afgørelse alene at have lagt vægt på en evt. nettotilgang af kunder. Som det fremgår af tilsynets afgørelse, har tilsynet søgt at fremskaffe oplysninger fra værket vedr. udtrædende og nytilsluttedes ejendommes afregningspligtige areal. I den aktuelle sag har værket imidlertid i strid med egne vedtægter ikke kunne oplyse om de udtrædende og nytilsluttedes ejendommes afregningspligtige areal. Af samme grund har tilsynets afgørelse måtte træffes på baggrund af de oplysninger, som kunne tilvejebringes under sagsbehandlingen, herunder det juridiske grundlag som fjernvarmeleveringen foretages på, samt værkets økonomiske situation. Værkets advokat anfører endvidere, at den økonomiske bedring i værket skyldes bidrag fra værkets kunder, og at gælden stiger, når der er kunder, som udtræder. Tilsynet skal hertil anføre, at det af sagen fremgår, at værket har modtaget ca. 6 mio. kr. som støtte fra barmarkspuljerne frem til Denne støtte må alt andet lige antages, at have indvirket positivt på udviklingen i værkets gældsforhold. Som gennemgået i tilsynets afgørelse af , falder gældsforholdet da også betragteligt siden især 2000/01. Men også allerede nettotilgangen på 16 forbrugere frem til [...] opsigelse i 2000, havde forbedret

16 værkets økonomiske situation, hvilket gældsudviklingen frem til opsigelsen også indikerer. Tilsynet bemærker endvidere, at selvom gælden per forbruger var mindsket siden værkets start i 1995 frem til omkring opsigelsestidspunktet, viste udgifterne pr. MWh dog et modsatrettet forløb i samme periode, hvorfor værket ikke omkring opsigelsestidspunktet endnu kunne anses for økonomisk veldrevet. Da der netto var indtrådt 16 forbrugere, fandt tilsynet det i sin afgørelse af det berettiget at lægge til grund, at den kapacitet som [...] som almindelig husstand fordrede af værket som hidtil eneste udtrædende forbruger, alt andet lige måtte antages at være rigeligt dækket ind af de 16 nye forbrugere, som er indtrådt i værket. I samme retning pegede i øvrigt det forhold, at [...] varmeforbrug på ca. ½-5 MWh/år, blev mere end opvejet af de nytilsluttede forbrugeres varmeforbrug på ca. 190 MWh/år. Side 16 af 22 Afgørende for Energitilsynets endelige vurdering af rimeligheden i at opkræve udtrædelsesgodtgørelse var dog vedtægternes 5.2 e. Da værket ikke kunne fremlægge det nødvendige areal, rumfang, hedeflade eller lignende som beregningsgrundlag for udtrædelsesgodtgørelsen, overholdt værket ikke egne vedtægtsbestemmelser i den til [...] fremsendte opgjorte udtrædelsesgodtgørelse. Værkets advokat anfører afslutningsvis, at værket også må henvise til vedtægternes 5 ved efterfølgende kunders eventuelle ønske om udtræden. Tilsynet skal indledningsvis hertil anføre, at det af Energiklagenævnets afgørelse følger, at forudsætningen for at kunne opkræve udtrædelsesgodtgørelse er, at værket kan dokumentere udviklingen i de ind- og udtrædende ejendommes afregningspligtige areal. Endvidere udgør vedtægterne som nævnt grundlaget for en vurdering af, om et værk kan opkræve udtrædelsesgodtgørelse af sine kunder. Såfremt værket fortsat ønsker at opkræve udtrædelsesgodtgørelse uden at ændre vedtægterne, forudsætter dette derfor, at værket kan fremkomme med oplysninger om de ind- og udtrædende ejendommes afregningspligtige areal. Afslutningsvis bemærker Energitilsynet, at Hou Kraftvarmeværk ved brev af har meddelt tilsynet, at værket ændrer tariferingen af værkets faste betaling, til at blive bestemt ud fra kun-

17 dernes afgiftspligtige areal. Efter det oplyste finder ændringen sted fra den [...] Klager har ved brev af 20. juni 2006 fremsendt bemærkninger til Energitilsynets bemærkninger af 22. maj 2006, hvorfra der citeres: [...] Energitilsynet har i et såkaldt svarskrift af 22. maj 2006 dels opsummeret en række af sagens allerede flere gange gentagne punkter, dels indflettet enkelte nye bemærkninger. Hertil skal jeg på varmeværkets vegne bemærke følgende. Påstand: Energitilsynets afgørelse af 17. januar 2006 ændres, således at den af værket opkrævede udtrædelsesgodtgørelse kendes rimelig, jfr. varmeforsyningslovens 21 stk. 4. Side 17 af 22 Yderligere bemærkninger til Energitilsynets sagsfremstilling: Det fremgår af sagen, at der er tale om et barmarksværk, men navnlig også at der er tale om et lille værk, som har en ganske beskeden administration og som begrænser de administrative omkostninger mest muligt - eller i hvert fald forsøger herpå. I juli måned 2000 spurgte klageren, hvad det ville koste at udtræde. Værket svarede i henhold til vedtægterne. Værket mener at være forpligtet hertil - ikke mindst overfor de øvrige forbrugere. Samtidigt bemærkes, at værket var bekendt med, at der var flere forbrugere, der i hvert fald i det tilfælde, hvor der ingen udtrædelsesgodtgørelse ville blive opkrævet, da ville overveje udtræden. Siden er godtgørelsesbeløbet, som gøres op overfor [...], nedsat betydeligt. Dette skyldes to forhold. For det første at værket har villet lade den modtagne nødhjælp komme [...] til gode i sagen (selvom det i høj grad kunne diskuteres, om nødhjælpen var tænkt anvendt til udtrædende forbrugere). For det andet har det forhold, at [...] ikke har villet drage konsekvensen af sin forespørgsel og dermed ikke har villet erklære sig udtrådt, men tværtimod fortsat til dato betalt sine faste afgifter, betydet, at den konkrete gæld for [...] ved udtræden stedse bliver mindre. Dette forhold har imidlertid ikke betydning for den generelle frygt, som værket kan have ved en afvisning af opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse, som ville være bindende, såfremt der også

18 fremkom yderligere et antal udmeldelser som følge af afgørelsen i nærværende sag. I øvrigt bemærkes, at Energitilsynet et par gange i det fremsendte svarskrift henviser til barmarksstøtten, selvom det som allerede anført er godskrevet [...]. Det forekommer unødigt formalistisk og uden hensyntagen til det nævnte forhold omkring værkets minimale administration, at Energitilsynet nu baserer hele sin afgørelse på, at værket i sin administration ikke har ofret omkostninger på en opgørelse af de enkelte forbrugeres tilsluttede areal. Navnlig fordi der ikke kan forventes noget nævneværdigt udbytte af en sådan administrativ indsats - hverken for værket eller den enkelte forbruger. Afslutningsvis skal det beklages, at den meget langvarige sagsbehandling både ved retten og myndighederne i øvrigt, i sig selv er betydeligt omkostningskrævende for værket. Dette skal sammenholdes med, at værket ikke ses at kunne have reageret anderledes på henvendelsen, idet en opgivelse af ethvert udtrædelsesgodtgørelseskrav efter bestyrelsens daværende kendskab til forbrugernes overvejelser, antoges at ville have ført til et ikke ubetydeligt antal udmeldelser. [...] Side 18 af 22 Advokat Poul Gudberg har på vegne af [...] ved brev af 16. januar 2007 oplyst, at han ikke har yderligere bemærkninger til sagen, end da klagen sidst blev behandlet for nævnet. Retsgrundlaget 21 i varmeforsyningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 med senere ændringer, er sålydende: 21. Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser for de af 20 og 20 b omfattede ydelser skal med angivelse af grundlaget herfor anmeldes til et af transport- og energiministeren nedsat tilsyn (Energitilsynet) efter regler fastsat af tilsynet. Stk. 2. Transport- og energiministeren kan bestemme, at visse sager ikke skal anmeldes. Stk. 3. Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser, der ikke er anmeldt som foreskrevet efter stk. 1, er ugyldige. Stk. 4. Finder Energitilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i 20, 20 a eller 20 b eller regler udstedt i henhold til loven, giver tilsynet, såfremt forholdet ikke gennem forhandling kan brin-

19 ges til ophør, pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser. Stk. 5. Såfremt tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser må antages at ville medføre en i samfundsmæssig henseende uøkonomisk anvendelse af energi, kan tilsynet efter forhandling som nævnt i stk. 4 give pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser. Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 finder tilsvarende anvendelse for vedtægtsbestemmelser i virksomheder, der ejer kollektive varmeforsyningsanlæg. Varmeforsyningslovens 21, stk. 4, er en retlig standard og skal således udfyldes og gives indhold gennem retsanvendelsen. Betingelserne for opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse er endvidere blevet behandlet i litteraturen og fra Varmeforsyningsloven med kommentarer" af Klavs V. Gravesen, Christine Ravnholt Hartmann og Kamma Eilschou Holm Jonassen, l. udg. 2004, side 162ff citeres: Side 19 af 22 [...] Betingelser ved udtræden Med hensyn til udtrædelsesgodtgørelse det vil sige betaling for afbrydelse af forsyningsforholdet har Energitilsynet praksis været den, at udgangspunktet er, at et varmeværk er berettiget til at opkræve udtrædelsesgodtgørelse hos en forbruger, der ønsker at udtræde, uanset om det er hjemlet i en tidligere indgået kontrakt eller leveringsbestemmelser. Baggrunden herfor er, at varmeværket må kunne kræve, at forbrugeren rydder op efter sig økonomisk, for at de øvrige forbrugere ikke skal betale forrentning og afskrivning af den del af anlægsinvesteringerne, der vedrører den udtrådte forbruger. Hvis den ledige kapacitet derimod kan udnyttes af en anden forbruger, og værket i øvrigt er økonomisk velfunderet, kan kun de faktiske afbrydelsesomkostninger opkræves. Sammenfattende har det på denne baggrund være Energitilsynets praksis at anse det for urimeligt at opkræve udtrædelsesgodtgørelse, såfremt der finder en løbende udbygning af værket/tilslutning af nye forbrugere sted (der således er med til at overtage den udtrædendes forpligtelser), og værket må anses for at være økonomisk veldrevet. [...] Energiklagenævnets praksis

20 Energiklagenævnet har truffet afgørelse i flere sager om udtrædelsesgodtgørelse og har derved medvirket til at udfylde den retlige standard for, hvornår opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse er urimelig i medfør af varmeforsyningslovens 21, stk. 4. I afgørelse af 2. februar 2001 (Energiklagenævnets j.nr ) fastslog nævnet, at der er en betingelse for at kunne opkræve udtrædelsesgodtgørelse, at bestemmelserne herom i selskabets vedtægter er anmeldt til Energitilsynet i medfør af 21, stk. 1 og 8, i dagældende varmeforsyningslov, inden kravet om godtgørelse fremsættes overfor den forbruger, der ønsker at udtræde fra varmeværket. Det er Energiklagenævnets og Energitilsynets praksis, at vurderingen af, om opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse er urimelig i medfør af varmeforsyningslovens 21, stk. 4, - og dermed om der sker en belastning af de tilbageværende forbrugere forudsætter, at der tages stilling til, om den ledigblevne kapacitet er overdraget til nye forbrugere, samt til værkets økonomi. Ved vurderingen af om den ledigblevne kapacitet er overdraget til nye forbrugere må de udmeldte forbrugeres ejendommes afregningspligtige areal for værkets faste afgift - som er udtryk for den kapacitet værket skal stille til rådighed sammenlignes med det afregningspligtige areal for de nye forbrugere. Side 20 af 22 I afgørelse af 5. april 2002 (j.nr ), fandt Energiklagenævnet - uanset at Hirtshals Fjernvarmeforsyning efter de foreliggende økonomiske oplysninger måtte anses for veldrevet - ikke anledning til at kritisere Energitilsynets vurdering af, at det ikke var urimeligt, at klagerne skulle udrede en udtrædelsesgodtgørelse. Nævnet lagde herved vægt på, at værket forventede en stigning i antallet af udmeldelser samt en nedgang i antallet af tilmeldinger til fjernvarmeværket. Senest har nævnet i 3 sager af 20. august 2007 (j.nr , , og ) behandlet spørgsmålet om udtrædelsesgodtgørelse. Afgørelserne er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside Energiklagenævnets bemærkninger Energiklagenævnet lægger til grund, at klagers vedtægter er anmeldt til Energitilsynet. Sagen drejer sig om, hvorvidt [...] kan udtræde fra Hou Kraftvarmeværk a.m.b.a. uden at betale sin forholdsmæssige andel af de nedskrevne investeringer (udtrædelsesgodtgørelse). Energitilsynet har ved afgørelsen af 17. januar 2006 fastslået, at det er urimeligt, hvis [...] ikke kan udtræde fra Hou Kraftvarmeværk a.m.b.a. uden at betale en godtgørelse herfor.

21 Energitilsynets grundlæggende synspunkt om udtrædelsesgodtgørelse er ved flere afgørelser tiltrådt af nævnet, såfremt en sådan mulighed bl.a. fremgår af værkets vedtægter, og disse er anmeldt til Energitilsynet inden kravet om godtgørelse fremsættes. En forbruger, der ønsker at ophøre med at aftage varme fra værket, skal betale sin forholdsmæssige andel af varmeværkets gæld på udtrædelsestidspunktet, således at der ikke påføres de forbrugere, der fortsat aftager varme fra værket, en økonomisk byrde. Det vil dog være urimeligt, at der opkræves en egentlig udtrædelsesgodtgørelse, hvis der løbende gennem tilslutning af nye forbrugere, der overtager den udtrædendes forpligtelser til afvikling af gæld, sker en udbygning af værket, og at værket samtidig anses som økonomisk veldrevet. Vurderingen af, om en forbruger ved udtræden fra varmeværket kan opkræves en udtrædelsesgodtgørelse, skal, jf. 5 i klagers vedtægter, foretages på udtrædelsestidspunktet. For hver enkelt forbruger, der ønsker at udtræde, skal der foretages en konkret vurdering af, hvorvidt værket kan opkræve en udtrædelsesgodtgørelse. Udfaldet af vurderingen har således sammenhæng med tidspunktet for forbrugerens udtræden. Side 21 af 22 Spørgsmålet om, hvorvidt der vil ske en forskelsbehandling af forbrugere, der senere ønsker at udmelde sig, har efter Energiklagenævnets praksis ikke betydning for vurderingen af den enkelte sag. Der er, som anført, tale om en konkret vurdering fra sag til sag, hvilket indebærer, at der tages hensyn til den hidtidige udvikling, hvorfor det heller ikke er muligt generelt at fastslå hvor mange forbrugere, der skal udtræde, før et værk kan opkræve udtrædelsesgodtgørelse. I afgørelse af 28. juni 2004 fastslog Energiklagenævnet, at Energitilsynet ved vurderingen af, hvorvidt [...] kan udtræde fra Hou Kraftvarmeværk a.m.b.a. uden at betale udtrædelsesgodtgørelse, udover antallet af udmeldte og tilmeldte forbruger, tillige skulle lægge vægt på disses ejendommes afregningspligtige areal for værkets faste afgift, som udtryk for den kapacitet, værket skal stille til rådighed. Herudover fandt Energiklagenævnet, at tilsynet også burde vurdere, hvorvidt værket på udtrædelsestidspunktet kunne anses for økonomisk veldrevet. Efter de økonomiske oplysninger om Hou Kraftvarmeværk a.m.b.a., navnlig at værket har modtaget ca. 6 mio. kr. i barmarksstøtte frem til 2003, finder Energiklagenævnet, at Hou Kraftvarmeværk a.m.b.a. på udtrædelsestidspunktet ikke kunne anses for økonomisk veldrevet. Derfor er det ikke urimeligt, at klager har opkrævet udtrædelsesgodtgørelse. Manglerne ved udregningen af udtrædelsesgodtgørelsen og det forhold, at [...] ledige kapacitet kan an-

22 ses for overdraget til nye forbrugere, er i sig selv ikke tilstrækkeligt til, at det kan føre til en anden afgørelse. På denne baggrund ophæves Energitilsynets afgørelse af 17. januar Energiklagenævnets afgørelse Energitilsynets afgørelse af 17. januar 2006 ophæves. Sagen har været behandlet på Energiklagenævnets møde den 20. august 2007 og har efterfølgende været i skriftlig votering. Afgørelsen er truffet i henhold til 26, stk. 1, i lov om varmeforsyning (lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 med senere ændringer). Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Side 22 af 22 Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter lov om varmeforsyning eller regler, der er udstedt efter denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. 26, stk. 4, i lov om varmeforsyning. Afgørelsen offentliggøres på Energiklagenævnets hjemmeside P. N. V. Poul. K. Egan Nævnsformand / Signe Sara Hildebrandt Fuldmægtig

Energitilsynets afgørelse stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse stadfæstes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] af 26. april 2005 over Energitilsynet af 14. april 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med udtræden af Hirtshals

Læs mere

Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse

Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Hirtshals Fjernvarme over Energitilsynet af 7. juni 2004 Udtrædelsesgodtgørelse fra Hirtshals Fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Energitilsynets afgørelse stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse stadfæstes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiserer form [...] af 3. maj 2005 over Energitilsynet af 11. april 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse af [...] i forbindelse med udtræden af Fur

Læs mere

Klagen har været forelagt Energtilsynet og [...], v/ advokat Poul Gudberg, Advokatgruppen

Klagen har været forelagt Energtilsynet og [...], v/ advokat Poul Gudberg, Advokatgruppen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Hou Kraftvarmeværk a.m.b.a. over Energitilsynet af 14. oktober 2003 opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0048 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0048 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 9800 Hjørring Lønstrup Varmeforsyning A.m.b.A. Strandvejen 89, 2 Lønstrup 9800 Hjørring CVR-nr. 1990 8070 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

AFGØRELSE (varmeforsyning)

AFGØRELSE (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Den 4. maj 2001 J.nr. 97-2311-0020 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra Læsø Kommune, Fjernvarmeforsyningen

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0003 JDA. AFGØRELSE (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0003 JDA. AFGØRELSE (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0003 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber (Varmeforsyning) Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv.

Læs mere

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. (Varmeforsyning) Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. Nævnsformand, cand. jur. Jørgen Nørgaard Professor,

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: Energiselskab: Præstbro Kraftvarmeværk A.m.b.a. CVR 1807 3498 Fjembhedevej 25 Præstbro 9330 Dronninglund v/ Frederikshavn Forsyning CVR 2559

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 28. januar 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse for ejendomme [...]

[...] over Energitilsynet af 28. januar 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse for ejendomme [...] (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 28. januar 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse for ejendomme [...] Næstformand, professor, dr.polit., Chr.

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frede Gundberg, Roskilde over Energitilsynet af 15. marts 2005 Regler for dispensation i forbindelse med opkrævning af afkølingstarif i Roskilde Kommunes varmeforsyning. (Genoptagelse

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 16. september 2003 flyttegebyr Formand, professor cand. jur. Christen Boye Jacobsen Fhv. Overingeniør, cand.

Læs mere

Regitze Buchwaldt Martin Salamon. Carl Helmers. Klager: C VR 5776 2918. Durupvej 22 Glyngøre 7870 Rosle v. Klageemne:

Regitze Buchwaldt Martin Salamon. Carl Helmers. Klager: C VR 5776 2918. Durupvej 22 Glyngøre 7870 Rosle v. Klageemne: T 5BANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: PH 7870 Roslev Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Glyngøre Fjernvarme A.m.b.a. C VR 5776 2918 Durupvej 22 Glyngøre 7870 Rosle

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 9. maj 2007 forhandlingsløsning efter varmeforsyningslovens 21, stk. 4 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

E.ON Varme A/S over Energitilsynet af 18. januar 2006 opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse for [...] udtræden af Slagslunde Kraftvarmeværk

E.ON Varme A/S over Energitilsynet af 18. januar 2006 opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse for [...] udtræden af Slagslunde Kraftvarmeværk (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form E.ON Varme A/S over Energitilsynet af 18. januar 2006 opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse for [...] udtræden af Slagslunde Kraftvarmeværk

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hvalsø Kommunes afgørelse af 17. august 2006 om afslag på ansøgning om fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning for ejendommen [...].

Læs mere

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 22. oktober 2002 klaget til Energiklagenævnet over Sakskøbing

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet.

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage på grund af manglende

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Fremsendes pr. e-mail: [XXX] og pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Elforsyning) Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. over Energitilsynet af 16. maj 2007 betingelserne for Aalborg Kommunes Fjernvarmeforsynings overtagelse af Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Fjernvarme Horsens A.m.b.a. 2017

Ordinær generalforsamling i Fjernvarme Horsens A.m.b.a. 2017 Ordinær generalforsamling i Fjernvarme Horsens A.m.b.a. 2017 Forklaring til foreslåede vedtægtsændringer Bestyrelsen i Fjernvarme Horsens A.m.b.a. har stillet forslag om ændring af vedtægterne. Ændringerne

Læs mere

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a.

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. (Varmeforsyning) 128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H.

Læs mere

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A....[Klager] fremsendte

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015. Til: Sammensluttede Danske Energiforbrugere v/ [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har den 15. juli 2008

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.a. over Billund Kommune af 27. januar 2010 Godkendelse af ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.a. over Billund Kommune af 27. januar 2010 Godkendelse af ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt (Varmeforsyning) Offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Hejnsvig

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten. Til: XXX Tønder Kommune Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt

Læs mere

Afgørelse Klage over Guldborgsund Kommunes pålæg af forblivelsespligt til Sakskøbing Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Afgørelse Klage over Guldborgsund Kommunes pålæg af forblivelsespligt til Sakskøbing Fjernvarmeselskab a.m.b.a. [XX] Afgørelsen offentliggøre i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet ophæver Randers Kommunes afgørelse af 11. maj 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet ophæver Randers Kommunes afgørelse af 11. maj 2015. Til: [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. XXX) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

AFGØRELSE. (varmeforsyning)

AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk ANONYMISERET AFGØRELSE 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0018 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

26. november 2014. Ankenævnet på Energiområdet. Nyt fra nævnet

26. november 2014. Ankenævnet på Energiområdet. Nyt fra nævnet 26. november 2014 Ankenævnet på Energiområdet Nyt fra nævnet 1 Emner 1. Lidt om nævnet/sekretariatet 2. Nye afgørelser fra nævnet a. Udtrædelsesgodtgørelse Betingelser for opkrævning b. Anmeldelse af priser

Læs mere

Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014.

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Silkeborg Kommunes afgørelse

Læs mere

Nævnsformand Dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand Dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk over Furesø Kommune af 26. september 2008

Læs mere

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt.

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt. [XXX] Fremsendes pr. alm. post og pr. e-mail til [XXX] samt [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S.

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S. Til: Brødrene Hartmann A/S Tønder Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Energitilsynet Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K

Læs mere

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Høje-Taastrup

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning til Billund Varmeværk. Nævnsformand, cand.

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr. 12/04802 / TFL Klager: Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Klageemne: Thorshøj Kraftvarme A.m.b.a. CVR 1947 0695 Kobbervænget 4 Thorshøj

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens A F G Ø R E L S E (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens

Læs mere

[...] Tilslutningspligt for [...] til Grenaa Varmeværk A.m.b.A.

[...] Tilslutningspligt for [...] til Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Ret og Råd Djursland Att.: Advokat Mette Haase Lindhardt Østergade 7 8500 Grenaa Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Norddjurs Kommunes afgørelse af 15. marts 2007 om afslag på ansøgning

Læs mere

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Varmetransmissionsselskabet I/S c/o Struer Forsyning Jyllandsgade 1 Postboks 96 7600 Struer Holstebro-Struer Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Energiklagenævnet har

Læs mere

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a.

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 15. februar 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 15. februar 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0038 JDA A F G Ø R

Læs mere

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt Til: [XXX] Odsherred Varme A/S Odsherred Kommune (tidligere Dragsholm Kommune) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk. Vedtægter Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.dk Dagsorden 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål

Læs mere

Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Klage fra Nørresundby Boligselskab, afd. 35 over afgørelse af 26. april 2001 fra

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Klage fra Nørresundby Boligselskab, afd. 35 over afgørelse af 26. april 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0087 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra Nørresundby Boligselskab,

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...]

[...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...] (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...] Formand, cand.jur.

Læs mere

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt Til: [XXX) Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Næstved Kommune [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.a OVER Energiklagenævnets

Læs mere

Vedtægter for. Kibæk Varmeværk A.m.b.a. Kibæk Varmeværk

Vedtægter for. Kibæk Varmeværk A.m.b.a. Kibæk Varmeværk for Kibæk Varmeværk A.m.b.a Kibæk Varmeværk Indholdsfortegnelse 1 Navn og Hjemsted... 2 2 Formål og forsyningsområde... 2 3 Andelshavere / varmeaftagere... 3 4 Andelskapital, andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Afgørelse Klage over Energitilsynets afgørelse af 27. september 2012 om godkendelse af Odsherred Varme A/S prisstigninger

Afgørelse Klage over Energitilsynets afgørelse af 27. september 2012 om godkendelse af Odsherred Varme A/S prisstigninger Odsherred Varme A/S fremsendte herefter ved e-mail af 27. september 2012 et forslag til Energitilsynet, hvorefter der i afregningen for 2012 ville blive afregnet med 817 kr./kwh. Dette var beregnet som

Læs mere

Afgørelse klage over krav fra Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. om betaling af udtrædelsesgodtgørelse

Afgørelse klage over krav fra Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. om betaling af udtrædelsesgodtgørelse [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. Stiftet 23. januar 1962 Indholdsfortegnelse: 1..Selskabets hjemsted. 2..Selskabets formål. 3...Forsyningsområde. 4..Anlægs og Driftskapital. 5..Betaling. 6..Regnskabsår.

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

7. og 8. oktober Ankenævnet på Energiområdet. Nyt fra nævnet

7. og 8. oktober Ankenævnet på Energiområdet. Nyt fra nævnet 7. og 8. oktober 2015 Ankenævnet på Energiområdet Nyt fra nævnet 1 Emner 1. Lidt om nævnet/sekretariatet 2. Nye afgørelser fra nævnet a. Udtrædelsesgodtgørelse Betingelser for opkrævning b. Anmeldelse

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen. Fhv. overingeniør, cand. polyt. Jørgen Klitgaard Direktør, cand. polyt. H.C.

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen. Fhv. overingeniør, cand. polyt. Jørgen Klitgaard Direktør, cand. polyt. H.C. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Nykøbing Falster Kommune over Energitilsynet af 24. juli 2003 Betaling for varmeforbrug Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt De har ved brev af 9. april 2004 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 29. november 2006 afvisning af klage over varmeregning Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hanstholm Varmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

(...) over Billund Kommune af 25. september 2008 afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hejnsvig Varmeværk a.m.b.a.

(...) over Billund Kommune af 25. september 2008 afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hejnsvig Varmeværk a.m.b.a. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere