Nyhedsbrev April 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev April 2013"

Transkript

1 Fra Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Sommerhusområderne i Dragsholm. Nyhedsbrev April 2013 Til: Grundejerforeningerne, der er medlem af Sammenslutningen. Samarbejdet i Odsherred Indledningsvist skal lige repeteres, at Sammenslutningen indgår i et samarbejde med de to Sammenslutninger nordpå - SAGT i det tidligere Trundholm og FSNR i den tidligere Nykøbing- Rørvig kommune. De 3 sammenslutninger har dannet et Koordinationsudvalg (KSO), der holder faste møder med kommunen i Sommerhusrådet (SOL). Herudover har KSO og Odsherred Forsyning A/S dannet et kontaktudvalg og KSO er også repræsenteret i Grønt Råd Odsherred (GRO) samt i flere følgegrupper. Sager som KSO har arbejdet med i det sidste år Tangrensning på strandene Kommunen renser kun på de strande, som har blåt flag og kun i en relativ kort periode. KSO har peget på, at rensning af tang på strandene bør være et meget højt prioriteret område. Det vil svække Odsherreds position som et attraktivt fritidsområde, hvis besøgende på strandene til stadighed kan konstatere bjerge af tang. Kommunen peger på at det er dyrt at rense yderligere, men har ikke hidtil kunne oplyse, hvad det koster. Skorstensfejning Skorstensfejeren skal normalt også ind i husene for at rense. De lægger derfor en seddel, når de uvarslet har været ved huset og renset udefra. I denne seddel anmodes om, at ejeren ringer til skorstensfejeren for at få en aftale om at kunne komme ind. Det fungere imidlertid ikke så godt. Der er eksempler på, at ejeren ikke bliver opfordret til at ringe og skorstensfejerne oplyser, at de kører forgæves ud på vejene i tilfælde i håb om at finde nogen hjemme for at kunne komme ind i huset. Grundlaget for de 2 skorstensfejermestres arbejde er en aftale med kommunen fra 1994, som ikke er revideret siden. Prisen er fastlagt i en aftale mellem KL og skorstensfejerlauget og derfor ikke til debat uden videre. Denne prisaftale forekommer umiddelbart ganske gunstig for skorstensfejerne, når de åbenbart har midler til at køre forgæves i det store antal tilfælde. KSO's budskab til kommunen er i denne fase primært at sikre, at der kan kommunikeres med skorstensfejerne via mail (hvilket den ene skorstensfejer ikke finder nødvendigt) og at der foretages initiativer, således at de sidste 25 pct. også får fejet indefra. Mange sommerhusejere er ikke klar over reglerne, hvilket vil blive søgt udbedret via kommunens hjemmeside og omtale i Landliggeren. Skorstensfejerne er forpligtet til at vedligeholde et register over husene, der fejes, og det kan måske komplicere en brandskade, såfremt skorstenen ikke et fejet forskriftsmæssigt.

2 Skiltekampagne Kommunen er på vej til at gennemføre en kampagne for at få fjernet ulovlige private skilte. Det kan næppe ganske afvises at der på enkelte sommerhusveje er opstillet sådanne ulovlige skilte, idet alle skilte med relation til trafikregulering skal være godkendt af politiet. Kommunen vil tage initiativ til en tydelig information på hjemmesiden, annoncering og opfølgning på borgerhenvendelser. I første omgang har kommunen konstateret, at kommunen egne skilte ved landevejene, hvor man byder velkommen til Odsherred kommune, er ulovlige... Kloakeringsprojektet Der er nu kloakeret ca sommerhuse- og venter på at blive det. Odsherred Forsyning A/S har meddelt, at der bliver en vis forsinkelse i de hidtil viste tidsplaner. Årsagen er, at man stærkt overvejer at anvende nye teknikker og gravemetoder. Det betyder, at sommerhuse på Hønsinge Lyng og Vig Lyng først bliver kloakeret i Tilslutningsafgiften er på ca kr. (fast pris besluttet af Folketinget), men den reelle pris er ca kr., således at selskabet må optage betydelige lån for at kunne udføre arbejdet. Det nye store rensningsanlæg ved Tengslemark Lyng forventes i drift tidligst i 2016 med 2017 som mere realistisk. Senest er det i skrivende stund (primo april 2013) oplyst, at en række kommuner herunder Odsherred sammen vil anlægge sag mod den statslige myndighed, som har bestemt, at kommunerne skal betale ganske store (og hidtil uforudsete) beløb i afgift til staten p.g.a. grusvejenes afledning af regnvand til søer og åer. Odsherred Kommune er på vej til at sætte det store kloakeringsprojekt på stand by, indtil der kommer en afklaring af tvisten med staten. Grundejere, der står foran kloakering, bør derfor holde sig orienteret om det videre forløb på kommunens eller Odsherreds Forsynings hjemmesider. Mobildækning KSO har opfordret kommunen til at presse på for at opnå bedre dækning. Kommunen kan let blive betragtet som et udkantsområde, hvis det fortsat er således, at man i ganske mange delområder har elendig dækning. Også muligheden for at kunne tilkalde hjælp spiller en væsentlig rolle. Borgmester Thomas Adelskov har lagt stor energi i bestræbelserne for at forbedre situationen, men indtil videre uden større held jf. også indlægget på sidste Vig-møde fra en TDC-repræsentant, hvor det blev oplyst, at der ville gå yderligere et par år, før der kunne forventes en rimelig dækning. Det er jo således, at investeringerne i dækning er delvis markedsstyret. Vandløb og grøfter

3 Kommunen har udsendt en pjece, der opfordrer grundejerne til at indberette oplysninger om beliggenhed af grøfter og dræn. Kommunens egne registreringer er ufuldstændige. KSO har spurgt kommunen om reglerne for påbud om vedligehold af vandløb er de samme som ved vedligehold af private fællesveje. Det er ikke tilfældet. Hvis der mangler vedligehold af vandløb, er det en sag alene mellem den enkelte ansvarlige grundejer og kommunen. Ny lovgivning om private fællesveje??? Der foreligger et lovudkast dateret 28. august Det drejer sig om bilag 416, TRU, Alm.del 2011/2012. Af ukendte årsager er det endnu ikke fremsat i Folketinget. Men udkastet indeholder en bestemmelse om, hvis 2/3 af grundejerne (dog målt som fordelingsbyrde ) ønsker deres veje vedligeholdt, så kan disse 2/3 med bindende virkning for den sidste trediedel beslutte en sådan vedligeholdelse. Hvis bestemmelsen gennemføres, kan en række grundejerforeninger formentlig få et lettere liv med hensyn til vejvedligehold. Det afgørende er jo, om det offentlige system fremover vil bidrage til, at regningerne bliver betalt af de enkelte grundejere. Ingen grusgrav i Jyderup Skov Efter voldsomme protester fra de berørte beboere og tillige fra kommunen, besluttede Region Sjælland at fjerne Jyderup Skov i deres udpegning af mulige graveområder. Ingen (yderligere) skat på sommerhuse Byrådets flertals plan om at opkræve 600 kr. over 3 år fra alle sommerhusejere til turistformål, blev afvist af Indenrigsministeren (givetvis med accept fra hele regeringen). Forslaget, som indgik som en del af kommunens ansøgning om frikommuneforsøg, synes nu helt droppet af kommunen. Genbrugsstationernes åbningstid Fra nytår har der været lidt mere kundevenlige åbningstider på genbrugsstationerne, idet man åbner senere, men til gengæld holder længere åbent. Det forventes, at sommerhusejerne vil vurdere dette som en god ting. Genbrugsstationen ved Hønsinge Lyng vil blive moderniseret bl.a. således at der bliver ramper på samme måde som i Fårevejle. Indbrud i sommerhusene Som nævnt sidste år, har politiet og kommunen i fællesskab udsendt en pjece med opfordring til, at man holder øje med sit område og melder til et bestemt telefonnummer, hvis noget mistænkeligt viser sig. Det er uklart, om det er dette initiativ, der har medført, at man i dagbladet Nordvestnyt den 5. marts 2013 kan læse, at indbrudstallet er faldet i alle 3 kommuner. I Odsherred fra 178 til 120 i de to første måneder af

4 2013. Politiet oplyser, at de rigtige sidder i fængsel i øjeblikket. Om det er betryggende nok på sigt, vil tiden vise... Brugerrepræsentation i forsyningsselskabernes bestyrelser Regelsættet er nu udsendt fra ministeriet. Og det betyder følgende for Odsherred Forsyning A/S (OF): Der skal vælges to og i alt kun to - brugerrepræsentanter i to af OF's 5 selskaber. Det drejer sig om de to vandselskaber : Odsherred Vand A/S, som levere vand til et område i Nykøbing- Egebjerg. Det drejer sig om sommerhuse og fastboende. Det andet selskab er Odsherred Kloakering A/S, som omfatter alle kloakerede huse herunder sommerhuse. KSO finder det meget relevant at arbejde for, at der kan komme sommerhusejere ind i bestyrelserne. Valget finder sted i løbet af det sene efterår Valgreglerne er ikke besluttet endnu, men det må forventes, at de stemmeberettigede selv må tage et initiativ for at kunne stemme, idet der ikke vil blive udsendt breve til de enkelte aftagere af ydelserne. Af lidt uforklarlige årsager, er Odsherred Tømning A/S ikke omfattet af ordningen. Det er jo ellers det selskab, som betjener langt den største part af de sommerhuse. Som det fremgår er der formentlig kun et fåtal af sommerhusejerne i Dragsholm, der har stemmeret, men alligevel opfordrer vi grundejerforeningerne til at nævne denne sag for deres medlemmer. KSO vil formentlig søge at få opstillet to kandidater, som har solide forudsætningen for at kunne gøre en indsats i bestyrelserne. Det kan bestemt ikke udelukkes at andre sommerhusejere stiller op, idet der formentlig alene kræves 10 stillere og enhver borger i Danmark er valgbar. Evt. sammenlægning af de 3 sammenslutninger i Odsherred Der har på det seneste vist sig øget interesse for at undersøge mulighederne for, at de 3 sammenslutninger med fordel kan lægges sammen i en organisation. Det er tanken at fremlægge forslaget om/muligheden for sammenlægning på de 3 kommende repræsentantskabsmøder. KSO har søgt juridisk bistand og konklusionen er, at det vil være muligt at beslutte en videreførelse af sammenslutningernes arbejde i een fælles organisation, hvis der viser sig at være tilslutning på repræsentantskaberne på samme måde som ved beslutning om vedtægtsændringer. Det har været fremført som argument mod en samling, at det kan være vanskeligt at sikre et lokalt kendskab, hvis der bliver frit valg til bestyrelsen. En række problemstillinger skal i givet fald afklares: hvor mange bestyrelsesmedlemmer, kontingentpolitik (i dag fra 10 kr. til 20 kr. pr. medlem), regler for kørsel i egen bil til møder mm. Det er bestyrelsens umiddelbare vurdering, at en samling vil være mere logisk end den nuværende opdeling. Men at der dog ikke er åbenlyse ulemper ved den nuværende ordning. På vort repræsentantskabsmøde vil vi derfor kunne oplyse, hvad de andre to sammenslutninger har drøftet og evt. besluttet omkring dette emne.

5 Sammenslutningens repræsentantskabsmøde finder sted søndag den 1. september Tid og sted meddeles senere. Bestyrelsen: Hans Glendrup, Marianne Enetoft, Poul Andersen, Carl Erik Nielsen

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15 Efterforløbet Bind 15 Efterforløbet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 1 2012 Marts 16. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Er foråret på vej? Side 4: Brevkasseanlæg eller ej? Side 5: Bygnings- og Boligregistret BBR Side 7: BBR-meddelelse fortsat! Side 8: Skal sommerhuse

Læs mere

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende.

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende. På forsiden har bestyrelsen valgt at offentliggøre en ret ubehagelig kommunikation, som den har med den gamle bestyrelse. Den gamle bestyrelse beskyldes for mangt og meget. Brevet beskylder ikke nogen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud Den 13. januar 2013 en spørgeskemaundersøgelse om indbrud På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 4 2010 November 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: 2010 er snart slut Side 4: Landsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 25. september 2010 Side 9: Referat fra den ordinære generalforsamling

Læs mere

575 millioner kroner tilbage til varmekunderne - men hvordan?

575 millioner kroner tilbage til varmekunderne - men hvordan? NR.2 MAJ 2008 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere Stråmænd og chikane op på ministerens bord Hver en krone tilbage for skimmel-bolig Platugler i bolig-junglen 100.000 boliger uden bad og toilet En fiks

Læs mere

Private sygehuse: en dråbe i havet - et hav i debatten

Private sygehuse: en dråbe i havet - et hav i debatten Januar 2012 Offentlige sygehuse - Søjlen skal fortsætte en hel side mere for at give størrelsesforholdet Private sygehuse: en dråbe i havet - et hav i debatten 1 Rigsrevisionen tog fejl. Den sammenstillede

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Socialdemokraterne. S-nyt 2015.1. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015. 5 Manglende mobildækning kan koste

Socialdemokraterne. S-nyt 2015.1. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015. 5 Manglende mobildækning kan koste Socialdemokraterne S-nyt 2015.1 Region Sjælland s Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015 2015 2 Året der gik og det nye der kommer Der er er sket meget i regionsrådet i 2014, og der

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere