Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse"

Transkript

1 Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Kurser & uddannelser for lærere, ledere og pædagoger i grundskolen

2 Klar til ny folkeskole ? I UCC s kursus- og uddannelseskatalog finder du et bredt udvalg af aktuelle og relevante undervisningsfag (linjefag), diplomuddannelser, kurser, konferencer og eksempler på uddannelsesforløb til skoler, skoleledelser, lærere og pædagoger i og omkring skolen. Dette års tilbud er udviklet på baggrund af de mange nye krav til skolerne, som folkeskolereformen stiller. Lærere, ledere og pædagoger i skolen må i fremtiden tilrettelægge arbejdet på nye måder og fx i stadig højere grad benytte sig af nye og digitale læremidler. Både skoleledere, lærere og pædagoger står over for en stor udfordring. Skoledagen bliver længere og anderledes, og der skal blandt andet større fokus på, at læring ikke kun finder sted i klasserummet. Det kræver både øvelse og viden og det kan UCC hjælpe jer med. I UCC står konsulenter og undervisere klar til at inspirere, udfordre og klæde jer på til forandringerne. Vi tilbyder konsulentbistand til fx udviklingsprojekter og særlige uddannelsesforløb. I samarbejde med jer tilpasser vi kompetenceudviklingen til jeres behov, hvad enten det drejer sig om kurser, diplomuddannelser, temadage eller komprimerede fagforløb, der fører til formel kompetence på linjefagsniveau i skolens fag. Kataloget er inddelt i tre forskellige sektioner: Kompetenceløft i skolens fag Generelle lærer- og pædagogkompetencer Skolen som organisation Under hver enkelt sektion finder du undervisningsfag, diplommoduler, kurser og konferencer. Markørerne nedenfor er brugt gennem hele kataloget, så du let kan finde det fag eller emne, du er interesseret i inden for det tilbud, der passer dig. EMNE UNDERVISNINGSFAG EMNE KURSER EMNE diplom EMNE KONFERENCEr Du kan holde dig orienteret på ucc.dk, hvor der altid er nyheder og inspiration til din undervisning. Vi glæder os til at byde dig velkommen på et af UCC s mange forløb. Laust Joen Jakobsen Rektor 2 XXXXXXXXXX UCC kurser & uddannelser FORORD UCC Kurser & uddannelser

3 INDHOLD Kompetenceløft i skolens fag Dansk 8 Matematik 38 Sprog 52 SKOLEN SOM ORGANISATION Samarbejdsformer 168 Skoleledelse 176 Trivsel 184 Naturfag 70 Kulturfag 84 Håndværk og design 97 Billedkunst 102 Musik 108 Madkundskab 112 Idræt 114 PRAKTISKE OPLYSNINGEr Om undervisningsfag 186 Om diplomuddannelser 188 Om kurser og konferencer 190 Vurdering og valg af læremidler 191 Skræddersyede forløb 191 GENERELLE LÆRERog pædagogkompetencer Inklusion 120 Flersprogede elever 138 It 148 Innovation 154 Klasseledelse 162 Understøttende aktiviteter og lektiecafé 164 INDEKS Undervisningsfag 192 Diplom 193 Kurser 194 Konferencer 197

4 * Dansk It i fagene Sprog Naturfag Matematik Kompetenceløft i skolens fag 6 XXXXXXXXXX UCC kurser & uddannelser XXXXXXXXXX UCC kurser & uddannelser

5 Dansk UNDERVISNINGSFAG Dansk UNDERVISNINGSFAG Dansk klassetrin: Skriftsprogstilegnelse og mundtlighed Dansk klassetrin: Sprog og genrer i undervisningen Mangler du linjefagskompetence? Se side 186 * MODUL 1 modulnr Start tirsdage Kl lektioner Pris Se ucc.dk Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS Mørkhøj Parkallé Søborg Læreruddannelsens sekretariat Hvordan lærer børn bedst at læse, skrive og udtrykke sig mundtligt? Hvordan støtter du dine elevers skriftsprogsudvikling? I begynderundervisningen er den største udfordring at tilrettelægge en sammenhængende læse-, skrive- og mundtlighedsdidaktik. På modulet får du via den seneste fagdidaktiske forskning kvalificerede svar på, hvordan du som dansklærer bedst planlægger en spændende undervisning, der tilgodeser elever i klasse med forskellige sproglige forudsætninger. Uddannede lærere med undervisningserfaring i dansk. Med udgangspunkt i dine praksiserfaringer, tilegner du dig fagdidaktisk viden om og færdigheder i at planlægge, gennemføre og evaluere differentieret læse- og skriveundervisning samt undervisning i og med mundtlighed. Vi har fokus på den nyeste viden om læsning, skrivning og mundtlighed på begynder- og mellemtrin. Vi tager udgangspunkt i sammenhængen mellem talesproget og læse- og skriveprocessen, forholdet mellem talt og skrevet sprog samt læsning og skrivning som dialogiske processer. Desuden arbejdes med elevernes læseforståelse og læse- og skrivestrategier i indskolingen og på mellemtrinnet. Undervisningen bygger på underviser- og deltageroplæg, workshops og øvelser. Du udvikler din undervisning ved at eksperimentere med, observere og reflektere over egne undervisningserfaringer. Dine erfaringer kan dokumenteres gennem portfolioarbejde. modul 1 modulnr Start tirsdage Kl lektioner Pris Se ucc.dk Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS Mørkhøj Parkallé Søborg Læreruddannelsens sekretariat Sproget er danskfagets kerne og skal derfor være det naturlige udgangspunkt for al danskundervisning. Tidssvarende undervisning i sprog og læsning er meget mere end kryds-og-bolle-grammatik, staveundervisning og faglig læsning. Hvordan praktiseres en moderne, funktionel sprogundervisning, der tager højde for elevernes forudsætninger og bygger på den nyeste forskning inden for læse- og skriveliteracy? Uddannede lærere med undervisningserfaring i dansk. Du får kompetencer til at planlægge, gennemføre og evaluere din undervisning med fokus på udvikling af literacy inden for relevante mundtlige og skriftlige genrer fra mellemtrin til udskoling. Sprog og genrer i undervisningen mundtlighed og læse- og skriveliteracy for mellemtrin og udskoling. I dette modul fokuseres der på dansklærerens arbejde med at udvikle elevernes mundtlige og skriftlige sprog. Emner: Sprogbeskrivelse og sprogdidaktik Mundtlighed Læse- og skrivestrategier Genrepædagogik Folkeskolens afgangsprøver er: Undervisning Udarbejdelse af studieprodukter Deltagelse i vejledning og respons Afprøvning i egen praksis Bidrag til gruppeprodukter Dansk klassetrin: Sprog, litteratur og medier Dansk klassetrin: Fiktive tekster i undervisningen MODUL 2 modulnr Start tirsdage Kl lektioner Pris Se ucc.dk Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS Mørkhøj Parkallé Søborg Læreruddannelsens sekretariat Hvordan lærer børn bedst at stave? Hvordan får du alle elever til at interessere sig for litteratur? Hvordan kan du bruge tablets og mobiltelefoner i danskundervisningen? I danskfaget møder du alverdens tekster og udtryksformer, og i dette modul forbindes dine undervisningserfaringer med fordybelse i fagdidaktisk forskning i sprog, litteratur og medier, der sætter dig i stand til at planlægge en differentieret og spændende danskundervisning. Uddannede lærere med undervisningserfaring i dansk. Du supplerer din praksisviden om danskfaget med fagdidaktisk viden om og færdigheder i at planlægge, gennemføre og evaluere differentieret undervisning i sprog, litteratur og medier for klassetrin. Vi sætter fokus på, hvordan du underviser elever i klasse i sprog, litteratur og medier. selementerne i modulet er sprog- og mediedidaktik, litteratur- og genrepædagogik, viden om det danske sprogsystem, elevtekster, tekstanalyse, dansk børnelitteratur samt dansklærerens samlede kommunikative opgaver. Undervisningen bygger på underviser- og deltageroplæg, workshops og øvelser. Du udvikler din undervisning ved at eksperimentere med, observere og reflektere over konkrete undervisningserfaringer. Dine erfaringer kan dokumenteres gennem portfolioarbejde. modul 2 modulnr Start tirsdage Kl lektioner Pris Se ucc.dk Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS Mørkhøj Parkallé Søborg Læreruddannelsens sekretariat Der var engang ét danskfag. Det er der ikke længere; det moderne danskfag er komplekst og multimodalt. Nye genrer vokser frem i det fiktive univers og udfordrer både elever og dansklærere. Den nyeste viden om fiktionsforskning er en forudsætning for at kunne forstå og undervise i skønlitteratur og multimodale tekster i dag. Modulet klæder læreren på til udfordringen! Uddannede lærere med undervisningserfaring i dansk. Du får kompetencer til at planlægge, gennemføre og evaluere din undervisning i fiktive tekster såvel skønlitterære som multimodale inden for relevante genrer fra mellemtrin til udskoling. Fiktive tekster i undervisningen skønlitteratur og multimodale tekster for børn og unge. Vi fokuserer på dansklærerens arbejde med at udvikle elevernes litterære kompetencer og fiktionskompetencer. Emner: Litteraturpædagogik og -didaktik Analyse af litteratur i forskellige genrer Litteraturhistorie og -kanon Nyere børne- og ungdomslitteratur Multimodale fiktive tekster, herunder film, computerspil og billedromaner er: Undervisning Udarbejdelse af studieprodukter Deltagelse i vejledning og responsgrupper Afprøvning i egen praksis Bidrag til gruppeprodukter 8 9

6 Dansk diplom Dansk diplom Faglig vejledning i skolen dansk Litteratur og litteraturdidaktik Modulnr PD Danskvejleder Modulnr PD Danskvejleder Forår ECTS-point Modulet omfatter teori om praksislæring og institutionskultur, procesledelse, positioner, tilgange og design af processer, herunder teori og metode om kommunikative tilgange. Modulet omfatter endvidere vejlednings- og evalueringsteori. Forår ECTS-point Vi sætter fokus på litteraturundervisningen og går i dybden med udvalgte områder af litteraturhistorien, den ældre litteratur, den obligatoriske kanon og den nye og nyere litteratur. Pris kr. Fagansvarlig Dorte Østergren-Olsen, lektor, cand.pæd. i didaktik (dansk) Modulet sigter på, at den studerende skal kunne forestå koordinering, procesledelse og samarbejde i en kollegial kontekst med henblik på læring, udvikling og evaluering samt lede og facilitere samtaler og læreprocesser i forskellige kollegiale fora med henblik på udvikling af en læringsorienteret og refleksiv faglig kultur. Vejlederfunktionen er her ledelse af samarbejdende og samskabende processer. I modulet indgår feltarbejde, hvor den studerende observerer læreprocesser, med efterfølgende refleksion og vejledning, og designer et fagligt procesudviklingsforløb. Lærere, som varetager funktioner som ressourcepersoner, koordinatorer og faglige vejledere i skolen. Pris kr. Fagansvarlig Dorte Østergren-Olsen, lektor, cand.pæd. i didaktik (dansk) Du tilegner dig færdigheder i litteraturfortolkning ud fra forskellige analysetilgange, herunder den narratologiske og den kognitive litteraturteori. Vi har fokus på centrale elementer som genre, komposition, fortæller, virkemidler og stil. Litteraturdidaktikken bliver belyst med afsæt i forskellige genrer, perioder og forfattere. Vi vil drøfte centrale fagdidaktiske problemstillinger i relation til det særlige, som litteraturen har at tilbyde nutidens børn og unge med henblik på, at de studerende udfordrer og udvikler egne og kollegers litteraturundervisning. Dansklærere, ressourcepersoner og fagteamansvarlige inden for danskfaget. Dansk sprog og sprogdidaktik Børne- og ungdomslitteratur Modulnr PD Danskvejleder Modulnr PD Danskvejleder Forår ECTS-point Pris kr. Fagansvarlig Dorte Østergren-Olsen, lektor, cand.pæd. i didaktik (dansk) Det centrale i dette modul er sprog fra hele tekster til sprogets mindste dele, altså pragmatik, tekstlingvistik, semantik, syntaks, ordklasselære, morfologi og fonologi. Vi lægger op til drøftelser af såvel sprogets funktion som sprogets betydning og vores anvendelse af det i forskellige kontekster. Desuden vil forskellige sprogdidaktiske problemstillinger, metoder og læremidler blive præsenteret og drøftet, herunder særlige forhold, som knytter sig til dansk som andetsprog. Endelig har vi også fokus på analyse og vurdering af elevproducerede tekster, både mundtlige og skriftlige, samt dansklærerens opgave som sproglig vejleder. Dansklærere, ressourcepersoner og fagteamansvarlige inden for danskfaget. Efterår ECTS-point Pris kr. Fagansvarlig Dorte Østergren-Olsen, lektor, cand.pæd. i didaktik (dansk) Vi sætter fokus på forskellige børnelitterære tendenser, repræsentative forfatterskaber og genrer, herunder billedbogen som medie. Med afsæt i et eksemplarisk udvalg af børne- og ungdomsbøger vil vi have fokus på analyse og perspektivering både litterært, æstetisk, kulturelt og pædagogisk. Vi lægger også op til drøftelser af kriterier for valg af den gode børne- og ungdomslitteratur. Hvad kendetegner den, og hvorfor er dele af den så udfordrende? Hvilken børnelitteratur fremmer gode læsevaner, og hvordan får vi børne- og ungdomslitteraturen i spil både i forhold til dannelse og fx hovedværkslæsning i udskolingen? Dansklærere, skolebibliotekarer, ressourcepersoner og fagteamansvarlige inden for danskfaget

7 Dansk diplom Dansk KURSER Skriftsprogsvanskeligheder klasse Kom godt fra start i den læsende skole Modulnr Efterår ECTS-point Pris kr. Fagansvarlig Susanne Arne-Hansen, lektor, cand.pæd. i didaktik (dansk) PD i Læsevejledning i grundskolen Undervisningen tager afsæt i vidensbaserede undervisningsmetoder og interventionstiltag målrettet elever med skriftsprogsvanskeligheder samt elever med risiko for at udvikle skriftsprogsvanskeligheder. Gennem modulet får du mulighed for at udvikle kompetencer til at identificere og forebygge skriftsprogsvanskeligheder samt målsætte, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning for elever med skriftsprogsvanskeligheder. Lærere i grundskolen, som ønsker at kvalificere sig til læsevejlederfunktionen, samt dansklærere. Kursusnr torsdage Kl torsdage Kl timer Pris kr. Kirsten Wangebo, Reading Recovery Trainer Kursusteamet Der skal være en rød tråd i læse- og skriveundervisningen i klasse. Hvis alle undervisere på begyndertrinnene havde den seneste forskningsbaserede viden om den første skrivning og læsning og vidste, hvordan praksis kan udvikles og blomstre, så ville klassen blive mulighedernes mødested også for de elever, der har det sværest. e i klasse samt specialundervisningslærere. Du får indsigt i og forståelse af læring i forbindelse med udvikling af de yngste børns afkodnings-, forståelses- og fiktionskompetencer i læsning. Du får redskaber til klasserumsledelse og organisering af undervisning med henblik på en vellykket inklusionspraksis. Fokus er blandt andet på: hvordan børn lærer bedst det sociale liv i klassen den selvhjulpne elev hvad det vil sige at læse og skrive opbygning af gode læse- og skrivevaner, læselyst og læseglæde evaluering: observation, dokumentation og målfastsættelse kvantitet og kvalitet i læsetekster selvkonstruerede læse- og skrive tekster undervisning i ord, bogstaver og lyd dialogisk litteraturlæsning og billedbogen it, lyd og billeder i udvikling af børns fortællekompetencer, både ved at lytte, se og selv producere en veltilrettelagt og differentieret undervisning for at undgå fejlindlæring og forbygge læse-skrivevanskeligheder skole-hjem-samarbejde Deltagerne arbejder med bundne opgaver, der skal afprøves mellem de enkelte kursusgange: faglige undervisningsforløb og evaluering. Danskfagets didaktik Flydende læsning i praksis Modulnr Efterår ECTS-point Pris kr. Fagansvarlig Dorte Østergren-Olsen, lektor, cand.pæd. i didaktik (dansk) PD i Innovation i undervisning På dette modul har vi fokus på danskdidaktiske problemstillinger og arbejdsformer. Hvad er det særlige ved danskfaget? Hvilke kompetencer fremmer vi gennem de forskellige områder af faget? Vi beskæftiger os med såvel de impressive og fortolkende sider af faget som de ekspressive og formidlende sider af faget. Hvordan forholder vi os til progression og differentiering inden for de forskellige områder af danskfaget? Og hvad betyder det for didaktikken? På modulet lægger vi op til, at de studerende både kan anvende analytiske og kritiske tilgange til danskdidaktisk forskning og professionsviden og sætte det i forhold til problemstillinger inden for egen praksis med henblik på at udvikle egen danskundervisning. Dansklærere. Kursusnr Kl timer Pris 760 kr. Thomas Ais Christensen, Gertrud M. R. Brandt, lærer, forfatter Når læsekoden er knækket, skal læsningen automatiseres. I dag læsetræner eleverne for det meste individuelt og uden støtte i frilæsningsbøger. Men forskning viser, at læsemetoder, der inkluderer støtte og respons fra lærere, kammerater eller forældre har signifikant og positiv indflydelse på både automatiseringen og læseforståelsen, som udvikler en flydende læsning. Lærere, der underviser i dansk i klasse samt læsevejledere. Deltagerne får: indblik i, hvordan man kan træne den flydende læsning på mange forskellige måder i den daglige undervisning instruktion i, hvordan man støtter, evaluerer og giver konkret respons til den enkelte elev Hvad er flydende læsning? Hvordan automatiseres det enkelte ord, og hvilke metoder virker? Metoder, der træner læsning af sammenhængende tekst med fokus på udtryksfuld oplæsning, som samtidig inkluderer støtte og respons fra lærere, kammerater eller forældre Metode, som træner læsehastighed og korrekt læsning 12 13

8 Dansk KURSER Dansk KURSER Læs ind og ud læseforståelse på mellemtrinnet Læsning af digitale tekster udfordringer og potentialer Kursusnr Hvordan får vi eleverne på mellemtrinnet til at blive aktive læsere, som anvender læseforståelsesstrategier hensigtsmæssigt? På kurset arbejder vi med læseprocessen og de forskellige delkomponenter, der skal til for at udvikle en god læseforståelse, især sprog- og genrekendskab, og med funktionel brug af læseforståelsesstrategier. Kursusnr Digitalisering præger mediebilledet generelt og i stigende grad læremidlerne til grundskolen. At læse digitale tekster som fx websider stiller særlige krav til læseren, og det må danskfaget forholde sig til. Omvendt giver de digitale læremidler nogle nye muligheder i forhold til netop læsetilegnelse. Inger-Lise Lund, Elsebeth Otzen, lektor, cand.pæd. i dansk Lærere, der underviser i dansk på mellemtrinnet samt skolebibliotekarer, læse- og danskvejledere. At deltagerne: opnår indsigt i læseprocessen og i forståelsesstrategier får kendskab til de forskellige delkomponenter, der skal til for at udvikle en god funktionel læseforståelse bliver i stand til at planlægge og gennemføre en direkte undervisning i læseforståelse Der sættes fokus på læseprocessen og elevers læseforståelse. Kurset giver en grundig indføring i sprog- og genrelæren, der kan bidrage til en god læseforståelse. Fokus vil være på arbejdet med læseforståelsesstrategier, hvor eleverne skal have kendskab til strategien, kunne anvende den og kunne forstå, hvor den er hensigtsmæssig. Thomas Ais Christensen, Stig Toke Gissel, lektor i dansk, ph.d.-studerende Lærere, der underviser i dansk i indskolingen og på mellemtrinnet. At deltagerne: får indsigt i de særlige krav, som digitale tekster stiller til læseren, og får redskaber til at undervise eleverne i forhold til at kunne opfylde disse krav ser anvendelsesmuligheder og eventuelle begrænsninger i digitale læremidler til læseundervisning i danskfaget Eksempler på digitale tekster, analyser af samme samt didaktiske muligheder og udfordringer Digitale læremidler til læseundervisning i indskolingen og på mellemtrinnet Vi ser på læseprocessen, delkomponenter for at opnå en god læseforståelse, funktionel sproglære, genrekendskab, læseforståelsesstrategier og konkrete undervisningsforløb. Kurset vil være en blanding af oplæg, mindre øvelser og gruppearbejde. Læsning der lykkes Dansk KONFERENCE Kursusnr Thomas Ais Christensen, Sofia Esmann, lektor Alle elever skal kunne inkluderes i læse- og skriveundervisningen. Det udfordrer læreren i forhold til, hvordan undervisningen kan tilrettelægges differentieret, så elever med opmærksomhedsforstyrrelser bliver udfordret bedst muligt. Lærere, der underviser i dansk samt læsevejledere. At deltagerne får indsigt i, hvordan man med udgangspunkt i viden om eksekutive vanskeligheder kan tilrettelægge en differentieret læse- og skriveundervisning. Udgangspunktet er, at alle elever skal kunne inkluderes fagligt i læse- og skriveundervisningen. Læreren skal vide, hvordan læringen foregår bedst muligt, så alle elever bliver stillet over for faglige udfordringer i undervisningen, som de kan honorere. Samtidig skal alle elever i klassen i princippet lære det samme bare på forskellige niveauer. Denne form for faglig inklusion af elever med opmærksomhedsforstyrrelser kræver først og fremmest en særlig observation af, hvori de eksekutive vanskeligheder består, samt at læreren på baggrund af observationerne kan tilrettelægge en differentieret undervisning, så eleverne inkluderes i skolens læringsfællesskab. Oplæg, drøftelse af konkrete opgaver og eksempler på elevtekster. nr Når koden er knækket læsning, skrivning og inklusion UCC afholder hvert år læsekonferencen Når koden er knækket. På konferencen i 2015 præsenteres aktuelle emner inden for læsning/skrivning og dansk. Tid Annonceres på ucc.dk Pris Annonceres på ucc.dk Ansvarlig Karin Wendt, konferencekoordinator Annonceres på ucc.dk kontakt Karin Wendt Tilmeldingsfrist Annonceres på ucc.dk 14 15

9 Dansk KURSER Idéer til litteraturundervisningen i indskolingen KURSUSNR Inger-Lise Lund, Anette Øster, ph.d. Hvordan introducerer og arbejder vi med litterære begreber i indskolingen, og hvordan sikrer vi os, at alle eleverne er med? Hvad findes der af nyere børnelitteratur til målgruppen? Og hvad med apps og appbøger, kan de inddrages? Lærere, der underviser i dansk i indskolingen, læse- og danskvejledere samt skolebibliotekarer. At deltagerne får inspiration og konkrete idéer til litteraturundervisning i de små klasser. På kurset får du konkrete undervisningsforslag samt en oversigt over den nyeste litteratur også den digitale. Oplæg, dialog og konkrete eksempler på arbejdsmetode og forløb. Tilmeld dig på ucc.dk * børnehaveklasse Idéer til litteraturundervisningen på mellemtrinnet Skolereformen giver spændende og nye muligheder for samarbejdet mellem pædagoger, lærere og andre i børnehaveklassen. Kom og få et bud på, hvordan vi får det bedste ud af samarbejdet og skaber noget nyt. nr Børnehaveklassens dag 2015 Reservér dagen allerede nu! ansvarlig Ingrid Skovgaard Andersen, pædagogisk konsulent KONFERENCE Kursusnr Inger-Lise Lund, Anette Øster, ph.d. Kurset giver bud på, hvordan litteraturlæsningen både kan være tematisk og litterær, og der gives redskaber til at undervise eleverne i litterære virkemidler. Der vil være fokus på kriterier til udvælgelse af, hvilke bøger der skal inddrages i undervisningen og bud på, hvordan nyere litteratur kan læses sammen med den obligatoriske kanon. Lærere, der underviser på mellemtrinnet i dansk, læse- og danskvejledere og skolebibliotekarer. At deltagerne får idéer og inspiration til at arbejde med nyere børnelitteratur på mellemtrinnet. Vi vil både redegøre for litterære genrer og for, hvordan man rent praktisk kan undervise i litteraturlæsning på mellemtrinnet. Derudover byder kurset på konkrete undervisningsforslag samt overblik over den nyeste litteratur til målgruppen. Oplæg, dialog og konkrete eksempler på arbejdsmetode og forløb. Pris kr. sted Annonceres på ucc.dk Tilmeldingsfrist

10 Dansk KURSER Dansk KURSER Billedbøger og graphic novels for de ældste elever Poetry slam poesiens kampsport Kursusnr Inger-Lise Lund, e Inger-Lise Lund,, cand.pæd. i dansk Trine Ferdinand,, cand.pæd. i dansk, PD i it Hvordan kan de nye typer af udfordrende billedbøger inddrages i litteraturundervisningen i udskolingen? De ofte komplekse fortællinger kræver kompetente læsere. Deltagerne får inspiration til og forudsætninger for at bringe denne type litteratur i spil i undervisningen bl.a. ved brug af digitale værktøjer. Lærere, der underviser i dansk i udskolingen, læse- og danskvejledere samt skolebibliotekarer. At deltagerne får: kendskab til de nyeste titler på CFU med fokus på billeder inspiration til didaktik og planlægning af forløb med aktuelle billedbogsgenrer konkrete idéer til forløb ud fra titler, som kan lånes på CFU Litteraturpædagogiske strømninger Fælles analyse og fortolkning af bøger, der på forskellige måder kombinerer tekst og billeder Litteraturdidaktisk tilrettelæggelse af konkrete forløb Afprøvning af (digitale) meddigtende opgaver Kurset indeholder teoretiske oplæg, analyseopgaver og meddigtende opgaver. Medbring gerne egen computer. Kursusnr Thomas Ais Christensen, Frank Langmack, lærer, poetry slammer Poetry slam er en af de yngste genrer inden for lyrik og er kort fortalt en digtbattle med fokus på fremførelsen af digtet. Poetry slam er med sin umiddelbarhed og nutidige sprogbrug en god indgangsvinkel til lyrik og formår at sætte gamle tekster i nutidigt perspektiv uden rappens ensporede fokus på rim. I stedet udfoldes sprog, billeder og diktion som primære kilder til menneskers muligheder for at udtrykke sig, så det bliver interessant for andre at lytte til dem en vigtig evne i vor tids sociale netværksliv. Lærere, der underviser i dansk i udskolingen. At deltagerne introduceres til genren og inspireres til, hvordan man kan arbejde med poetry slam, dels som genre og dels som ramme for lyrikundervisning i udskolingen. Under mottoet en mangfoldighed af stemmer sætter kurset fokus på hver elevs eget udtryk gennem elementerne idé, tekst, stemme og performance. Deltagerne vil opleve både show og egenproduktion samt diskutere slam som en skabende metode til at analysere ældre lyrik. De skal selv igennem nogle sproglige lege og performances i deres arbejde med forskellige typer poetry slams, og de skal også selv skrive og team-performe et poetry slam ud fra nogle performancelyriske regler. Der gives tips til både differentiering og årgangsrelevant progression. Dette kursus sætter fut i skolearbejdet med lyrikkens for(ord)underlige verden. Ned i novellen praktisk litteraturpædagogik i udskolingen Kursusnr Ned i novellen er et materiale, der byder på en udvælgelse af de bedste af de nyeste ungdomsnoveller til grundskolens ældste klassetrin. Med udgangspunkt i materialet gives helt konkrete bud på genreorienteret litteraturarbejde, der både inviterer værket og læseren, mundtligheden og skriftligheden ind i fortolkningsfællesskabet. Lærere, der underviser i dansk i udskolingen, læse- og danskvejledere samt skolebibliotekarer. Program kommer i juni 2014 * Dansk KONFERENCE Læsedage om it, læsning og skrivning Inger-Lise Lund, Mette Bechmann Westergaard, lærer, master i børnelitteratur Deltagerne får: overblik over det prisbelønnede materiale Ned i novellen indblik i den litteraturpædagogik, der ligger til grund for materialet et idékatalog med praktiske øvelser til brug i udskolingen personlige erfaringer med en række af øvelserne Kurset byder på en rundrejse i materialet Ned i novellen, som gør stop ved en række centrale litteraturpædagogiske spørgsmål såsom forforståelse, læsemåder, genrekoder samt skrivning som redskab i litteraturarbejdet. En blanding af oplæg og praktiske øvelser i par og grupper. Inspiration til at anvende it i dansk, læsning og skrivning, overalt hvor det kan være relevant, inspirerende og understøttende for elevernes læring. For alle, der arbejder med udvikling af børns skriftsprog. nr Fire eftermiddage to i efteråret 2014 og to i foråret 2015 pris Annonceres på ucc.dk ansvarlig Dorte Østergren-Olsen, koordinator Annonceres på ucc.dk kontakt Sanne Møller, sekretær Tilmeldingsfrist

11 Dansk KURSER Dansk KURSER Anerkendende skrive- og læsepædagogik i 1. klasse Kreativ fiktionsskrivning på mellemtrinnet Kursusnr Kursusnr timer Pris kr. Inger-Lise Lund, Lena Bülow-Olsen, pædagogisk konsulent, UC Sjælland Med afsæt i nyeste forskning og nye Fælles vil vi koble teori og praksis, så deltagerne får redskaber og idéer til at omsætte viden og erfaringer til en anerkendende og engagerende danskundervisning i 1. klasse. De danskfaglige elementer spiller sammen og er hinandens nødvendige forudsætninger, når eleverne oplever faglig fordybelse. Eleverne skal udfordres på niveau, og de skal have mulighed for at mestre. Lærere, der underviser i dansk i 1. klasse. At deltagerne får viden og idéer til at gennemføre en differentieret danskundervisning, der bygger på anerkendelse og engagement. Læring, organisering og samarbejde det fælles og det individuelle Læsning, læseforståelse og læsestrategier Skrivepædagogik, sprog- og genrearbejde Litteraturpædagogik og de engagerende historier Der vil være fokus på elevernes spirende refleksion over det læste og på, hvordan de kan udtrykke sig mundtligt, på skrift og på fx ipad en. Eleverne skal præsenteres for de gode og levende historier nye såvel som ældre. Billedbogen vil få en central plads. Kursusformen vil veksle mellem oplæg, debat og øvelser. Kursusnr Inger-Lise Lund, Nicole Boyle Rødtnes, forfatter, skriveunderviser, cand.mag. i dansk Lær at lave kreative og lærerige skriveøvelser af Nicole Boyle Rødtnes, der selv er børnebogsforfatter og har flere års erfaring med skrivekurser for børn og unge. Nicole vil gennemgå øvelser, der træner sproglige og litterære greb på en sjov måde, så det ikke føles som endnu en skoletime. Lærere, der underviser i dansk på mellemtrinnet, læsevejledere og danskvejledere samt skolebibliotekarer. Deltagerne får skriveøvelser og teknikker til at gennemføre et anderledes skoleforløb, som kombinerer leg og læring og kickstarter fantasien hos eleverne. Øvelserne er tilrettelagt, så der er noget til både svage og stærke elever. Her handler det ikke om stavning og grammatik, men om at sætte gang i kreativiteten hos eleverne og gennem sjove øvelser at træne genrekendskab, historieopbygning og sproglige billeder, men mest af alt at vise elever, at det er sjovt at skrive! På kurset får du: en række kreative skriveøvelser teknikker til, hvordan du selv kan udarbejde nye og flere skriveøvelser teknikker til, hvordan man sammensætter et godt skriveøvelsesprogram teknikker til at få både de urolige og de stille elever til at deltage Vi skriver, læser højt og arbejder i grupper, så du kommer til at afprøve skriveøvelserne på egen krop. Medbring gerne egen computer, hvis du foretrækker den som skriveredskab. Brug drama i din undervisning Skriftlige genrer i dansk fra undervisning til prøve Kursusnr Ingrid Skovgaard Andersen, Lisa Pind, lærer, skuespiller Hvordan kombinerer vi elevernes fantasi med et dramatisk forløb? Lærere, der underviser i drama eller dansk samt andre interesserede lærere på mellemtrinnet og i udskolingen. At deltagerne gennem dramatiske virkemidler får mulighed for at øve det dramatiske udtryk og stemninger. På kurset skaber vi sammen et dramatisk didaktisk forløb over forskellige små cases. Der bliver lagt megen vægt på øvelser og simple virkemidler, der kan anvendes i undervisningen. Endvidere gives idéer til dramalege, der kan bidrage med at sætte elevernes (og lærernes) kreativitet i gang. Fra Fælles : Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til selv at formulere historiske fortællinger og selv at etablere historiske scenarier på baggrund af erhvervet viden. Kurset lægger hovedvægten på oplæg, konkrete øvelser og præsentation af gennemførte forløb fra undervisningen. Kursusnr Thomas Ais Christensen, Charlotte Rytter, lærer, forfatter, fagkonsulent, UVM Den skriftlige afgangsprøve præsenterer eleverne for forskellige genrer inden for journalistik, opinion, refleksion og fiktion. Derfor bør undervisningen i skriftlig dansk koncentrere sig om at lære eleverne at beherske disse genrer, både hvad angår indhold, sprog og layout. Lærere, der underviser i dansk i klasse. At deltagerne får: overblik over og indblik i de genrer, som eleverne møder til afgangsprøven konkrete undervisningsidéer til, hvordan de kan arbejde med elevernes genrebevidsthed, sprog og layout Karakteristik af de genrer, eleverne møder til den skriftlige afgangsprøve Tips og idéer til, hvordan man bl.a. kan arbejde med den sproglige respons og elevernes sproglige bevidsthed, og hvordan eleverne kan få vurderingskriterierne ind under huden Konkrete eksempler på, hvordan man kan udnytte it i det skriftsproglige arbejde Kurset vil veksle mellem oplæg, diskussion og konkrete skriveopgaver. Det anbefales, at deltagerne medbringer egen computer

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Kurser & uddannelser 2014-2015 for lærere, ledere og pædagoger i grundskolen Klar til ny folkeskole 2014-2015? I UCC s kursus- og uddannelseskatalog finder

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Målstyret undervisning Dansk udskoling

Målstyret undervisning Dansk udskoling ffm.emu.dk Målstyret undervisning Dansk udskoling 22. april 2015 Inger-Lise Lund illu@ucc.dk Forenklede Fælles Mål udskoling A Gennemgang af målhierarki ffm.emu.dk C Danskhed og national identitet Danas

Læs mere

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Læse og skrivestrategi En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Indledning Denne reviderede udgave af Læse- og skrivestrategien afløser Læse- og skrivestrategien

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Håndværk og design KiU modul 2

Håndværk og design KiU modul 2 Håndværk og design KiU modul 2 Modultype, sæt kryds: Basis, nationalt udarb.: Modulomfang: 10 ECTS Basis, lokalt udarb.: Særligt tilrettelagt modul X Modulbetegnelse (navn): Modul 2. Kompetencer i håndværk

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Efterårskurser på PPR 2013

Efterårskurser på PPR 2013 For at få folderen i elektronisk udgave: Se Nyt fra AKT/læsekonsulent på Fællesnettet via Skoleintra eller Kontakt din læsevejleder eller skolens akt-medarbejder Efterårskurser på PPR 2013 Hvordan løser

Læs mere

Kompetencemål for Engelsk, klassetrin

Kompetencemål for Engelsk, klassetrin Kompetencemål for Engelsk, 4.-10. klassetrin Engelsk omhandler sproglige og interkulturelle kompetencer, læreprocesser samt fagdidaktisk og personlig udvikling i et dansk, flerkulturelt og internationalt

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Praksissamarbejde. Planlægningsmøde forår 2016 årgang 2014 Tirsdag den 19. januar. Institut for Skole og Læring

Praksissamarbejde. Planlægningsmøde forår 2016 årgang 2014 Tirsdag den 19. januar. Institut for Skole og Læring Praksissamarbejde Planlægningsmøde forår 2016 årgang 2014 Tirsdag den 19. januar Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Dagen i dag Velkommen Praksissamarbejde Planlægning af konkrete praksissamarbejder

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Forord Læsepolitikken danner rammen for indsatsen på læseområdet på Vadgård skole. Læsepolitikken er Vadgård skoles bud på hvordan, der sikres kvalitet i læseindsatsen

Læs mere

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster 1/7 Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster Af Lena Bülow-Olsen Niveau 4. - 6.klasse (måske 5. 6. klasse) Varighed 10 14 lektioner Faglige mål Eleverne skal i dette kapitel arbejde med

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Dansk årsplan 16/17 KK

Dansk årsplan 16/17 KK Dansk årsplan 16/17 KK Årsplanen er udarbejdet ud fra Fælles Mål for faget dansk 10, som overordnet indeholder følgende kompetenceområder og kompetencemål: Kompetenceområde Kompetencemål Læsning Eleven

Læs mere

Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år

Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år Svendborg Kommune Børn & Unge Skole og Dagtilbud Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 6223 4610 www.svendborg.dk Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år 4. september 2009 Dir. Tlf. xxxxxxxx

Læs mere

Dansk på Viby Friskole

Dansk på Viby Friskole Dansk på Viby Friskole Formålet for faget dansk Danskundervisningen på Viby Friskole lever op til samtlige af de trinmål, der er beskrevet i Undervisningsministeriets krav til centrale kundskaber og færdigheder

Læs mere

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål Bilag 7 avu-bekendtgørelsen, august 2009 Dansk, niveau D 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. Dansk er på én gang et sprogfag og et fag, der beskæftiger

Læs mere

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

KURSER & UDDANNELSER 2016-2017

KURSER & UDDANNELSER 2016-2017 ucc.dk KURSER & UDDANNELSER 2016-2017 ucc.dk KURSER & UDDANNELSER 2016-2017 for lærere, pædagoger og ledere i grundskolen Skolens fag Pædagogik Didaktik Vejledning Samarbejde FORORD Lærere, pædagoger,

Læs mere

Bilag 6: Specialiseringsmoduler udbudt pa Bornholm i fora rssemesteret 2014

Bilag 6: Specialiseringsmoduler udbudt pa Bornholm i fora rssemesteret 2014 Bilag 6: Specialiseringsmoduler udbudt pa Bornholm i fora rssemesteret 2014 Specialiseringsmodul: Specialpædagogik... 1 Specialiseringsmodul: Det mangfoldige klasserum... 4 Specaliseringsmodul: IT og læring...

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Undervissningen knytter sig til fælles mål for dansk, trinmål efter 6. Klassetrin samt læseplanen for 5 og 6. Klasse. De elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder udvikles

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Sept. 2011 Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning,

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål Årsplan 2015-2016 Dansk 2.klasse Mål Formålet med undervisningen i dansk er, at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig

Læs mere

Fordybelsesmoduler 2015. Læreruddannelsen University College Lillebælt

Fordybelsesmoduler 2015. Læreruddannelsen University College Lillebælt Fordybelsesmoduler 2015 Læreruddannelsen University College Lillebælt 1 2 Indholdsfortegnelse Social inklusion at arbejde med udvikling af elevers sociale trivsel og kompetencer i folkeskolen... 4 Musical

Læs mere

Center for Undervisningsmidler. Kurser for lærere og pædagoger

Center for Undervisningsmidler. Kurser for lærere og pædagoger Center for Undervisningsmidler Kurser for lærere og pædagoger 2013-2014 www.ucc.dk/cfu/kurser Velkommen til kursusåret 2013-14! Fra viden til praksis! CFU s kurser fokuserer på kombinationen af teori,

Læs mere

Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14

Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14 Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14 Formål Overordnet er formålet med undervisningen at styrke elevernes bevidsthed om og indsigt i det danske sprog og gøre dem i stand til at bruge det alsidigt. Jeg

Læs mere

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE 19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse og evaluering

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Handleplan for læsning på Knudsøskolen.

Handleplan for læsning på Knudsøskolen. Status: En målrettet indsats i læsning på alle klassetrin, der giver positive resultater i diverse læseevalueringer. (LUS, sprogscreening, DVO, OS, SL samt Nationale test). Af tiltag kan nævnes: 1. Målrettet

Læs mere

Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April

Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April ET SAMARBEJDE IMELLEM PÆDAGOGISKE LÆRINGSCENTRE OG FOLKEBIBLIOTEKER Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April PÆDAGOGISK LÆRINGSCENTER/ FOLKEBIBLIOTEK FRA LÆRINGSVEJLEDER TIL BIBLIOTEKAR Oplæg

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Børnehaveklasse BØRNEHAVEKLASSE WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Dansk (aldersspecialiseret)

Dansk (aldersspecialiseret) Studieordningsbestemmelser for Læreruddannelsen i Århus Dansk (aldersspecialiseret) Fagets identitet Kernen i danskfaget i læreruddannelsen er arbejdet med dansk sprog og tekster. Den studerende skal i

Læs mere

Årsplan for dansk i 2. 2015-2016

Årsplan for dansk i 2. 2015-2016 Årsplan for dansk i 2. 2015-2016 Formål: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling og kulturel identitet, der bygger på æstetisk og historisk

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Årsplan 9 & 10 Klasse Dansk Skoleåret 2015/16

Årsplan 9 & 10 Klasse Dansk Skoleåret 2015/16 Hovedformål med faget De forskellige danskfaglige dimensioner skal i stigende grad integreres i arbejdet med sprog og alle typer tekster i afgangsklasserene, inden for de fire kompetenceområder: Læsning,

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole.

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Undervisningen på Halsnæs Lilleskole tager afsæt i de fælles trinmål, der er udstukket af undervisningsministeriet for folkeskolen, kaldet Fælles Mål.

Læs mere

Bent Haller Af Louise Molbæk

Bent Haller Af Louise Molbæk 1/7 Bent Haller Af Louise Molbæk Niveau 5. - 6.klasse Varighed 16-20 lektioner Faglige mål Målet med forløbet om Bent haller er, at eleverne får kendskab til forfatterskabet generelt, dvs. hans forskellige

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

Fag, fællesskab og frisk luft

Fag, fællesskab og frisk luft Fag, fællesskab og frisk luft En skole for alle med plads til forskellighed En fælles bestræbelse Indhold i skolen Mellemtrinnet på Ørkildskolen er 4.- 6. årgang. På hver årgang er der fire eller fem klasser

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH

Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Forløb/stofområder Evt. produkt Evaluering Periode: 33 36 Eleven kan styre og regulere sin

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Pædagogisk diplomuddannelse 19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Mål for læringsudbytte skal opnå professionsrettet viden, færdigheder og kompetencer, som sigter på at varetage pædagogiske opgaver med medier

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Formålet med undervisningen i faget dansk er, at eleverne skal fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

Studieordning Pædagogisk diplomuddannelse

Studieordning Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

5. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

5. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 5. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Tekniske og forståelsesmæssige Læselyst, læsevaner og læsehastighed Der arbejdes med brug af notater, grafiske modeller, ord- og begrebskort, oversigtslæsning,

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

KREATIV BRUG AF IPADS I DAGTILBUD

KREATIV BRUG AF IPADS I DAGTILBUD KREATIV BRUG AF IPADS I DAGTILBUD Ved Jette Aabo Frydendahl Cand. it og lektor Via University College MIN OPGAVE I DAG Med de nye teknologier har vi fået unikke muligheder for at skabe læringsmiljøer,

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

Dansk årsplan 5. klasse

Dansk årsplan 5. klasse Dansk årsplan 5. klasse 2016-2017 I dette skoleår fortsætter vi med genrekendskab og litterære begreber såsom personkarakteristik, miljø, komposition, virkemidler, fortællere samt synsvinkel, teksters

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Studieordning 1. august 2014 Oprettede hold Uddannelsesretning Modul C Syd VIA N OBLIGATORISKE MODULER Obligatorisk modul Pædagogisk

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje. Bodil Nielsen Lektor, ph.d.

Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje. Bodil Nielsen Lektor, ph.d. Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje Bodil Nielsen Lektor, ph.d. Fælles Mål som udgangspunkt for elevernes medbestemmelse for kollegialt samarbejde for vurdering af undervisningsmidler

Læs mere

Generelt om Fokus Forløb og forløbsintro: Fagtekster: Videnstjek: Opgaver: Aktiviteter:

Generelt om Fokus Forløb og forløbsintro: Fagtekster: Videnstjek: Opgaver: Aktiviteter: Generelt om Fokus Fokus er et fuldt dækkende undervisningsmateriale til naturfagene i udskolingen. Fokus er et 100 % digitalt grundsystem til naturfagene i udskolingen. Fokus består af en hjemmeside til

Læs mere

Læseplan for valgfaget medier

Læseplan for valgfaget medier Læseplan for valgfaget medier Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Medieproduktion 4 Medieanalyse 6 Indledning Faget medier som valgfag er etårigt og kan vælges i 7./8./9. klasse.

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt.

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt. Haubro Friskole Fagplan for faget dansk. Formål: Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse af sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Læse- & skrivehandleplan

Læse- & skrivehandleplan Læse- & skrivehandleplan 2014-2017 4 udgave 2014 Indholdsfortegnelse Rødovre Kommunes læse- og skrivehandleplan... Formål med Læse- og skrivehandleplanen 2014-2017... 4 Mål for Læse- og skrivehandleplanen

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere