Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse"

Transkript

1 Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Kurser & uddannelser for lærere, ledere og pædagoger i grundskolen

2 Klar til ny folkeskole ? I UCC s kursus- og uddannelseskatalog finder du et bredt udvalg af aktuelle og relevante undervisningsfag (linjefag), diplomuddannelser, kurser, konferencer og eksempler på uddannelsesforløb til skoler, skoleledelser, lærere og pædagoger i og omkring skolen. Dette års tilbud er udviklet på baggrund af de mange nye krav til skolerne, som folkeskolereformen stiller. Lærere, ledere og pædagoger i skolen må i fremtiden tilrettelægge arbejdet på nye måder og fx i stadig højere grad benytte sig af nye og digitale læremidler. Både skoleledere, lærere og pædagoger står over for en stor udfordring. Skoledagen bliver længere og anderledes, og der skal blandt andet større fokus på, at læring ikke kun finder sted i klasserummet. Det kræver både øvelse og viden og det kan UCC hjælpe jer med. I UCC står konsulenter og undervisere klar til at inspirere, udfordre og klæde jer på til forandringerne. Vi tilbyder konsulentbistand til fx udviklingsprojekter og særlige uddannelsesforløb. I samarbejde med jer tilpasser vi kompetenceudviklingen til jeres behov, hvad enten det drejer sig om kurser, diplomuddannelser, temadage eller komprimerede fagforløb, der fører til formel kompetence på linjefagsniveau i skolens fag. Kataloget er inddelt i tre forskellige sektioner: Kompetenceløft i skolens fag Generelle lærer- og pædagogkompetencer Skolen som organisation Under hver enkelt sektion finder du undervisningsfag, diplommoduler, kurser og konferencer. Markørerne nedenfor er brugt gennem hele kataloget, så du let kan finde det fag eller emne, du er interesseret i inden for det tilbud, der passer dig. EMNE UNDERVISNINGSFAG EMNE KURSER EMNE diplom EMNE KONFERENCEr Du kan holde dig orienteret på ucc.dk, hvor der altid er nyheder og inspiration til din undervisning. Vi glæder os til at byde dig velkommen på et af UCC s mange forløb. Laust Joen Jakobsen Rektor 2 XXXXXXXXXX UCC kurser & uddannelser FORORD UCC Kurser & uddannelser

3 INDHOLD Kompetenceløft i skolens fag Dansk 8 Matematik 38 Sprog 52 SKOLEN SOM ORGANISATION Samarbejdsformer 168 Skoleledelse 176 Trivsel 184 Naturfag 70 Kulturfag 84 Håndværk og design 97 Billedkunst 102 Musik 108 Madkundskab 112 Idræt 114 PRAKTISKE OPLYSNINGEr Om undervisningsfag 186 Om diplomuddannelser 188 Om kurser og konferencer 190 Vurdering og valg af læremidler 191 Skræddersyede forløb 191 GENERELLE LÆRERog pædagogkompetencer Inklusion 120 Flersprogede elever 138 It 148 Innovation 154 Klasseledelse 162 Understøttende aktiviteter og lektiecafé 164 INDEKS Undervisningsfag 192 Diplom 193 Kurser 194 Konferencer 197

4 * Dansk It i fagene Sprog Naturfag Matematik Kompetenceløft i skolens fag 6 XXXXXXXXXX UCC kurser & uddannelser XXXXXXXXXX UCC kurser & uddannelser

5 Dansk UNDERVISNINGSFAG Dansk UNDERVISNINGSFAG Dansk klassetrin: Skriftsprogstilegnelse og mundtlighed Dansk klassetrin: Sprog og genrer i undervisningen Mangler du linjefagskompetence? Se side 186 * MODUL 1 modulnr Start tirsdage Kl lektioner Pris Se ucc.dk Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS Mørkhøj Parkallé Søborg Læreruddannelsens sekretariat Hvordan lærer børn bedst at læse, skrive og udtrykke sig mundtligt? Hvordan støtter du dine elevers skriftsprogsudvikling? I begynderundervisningen er den største udfordring at tilrettelægge en sammenhængende læse-, skrive- og mundtlighedsdidaktik. På modulet får du via den seneste fagdidaktiske forskning kvalificerede svar på, hvordan du som dansklærer bedst planlægger en spændende undervisning, der tilgodeser elever i klasse med forskellige sproglige forudsætninger. Uddannede lærere med undervisningserfaring i dansk. Med udgangspunkt i dine praksiserfaringer, tilegner du dig fagdidaktisk viden om og færdigheder i at planlægge, gennemføre og evaluere differentieret læse- og skriveundervisning samt undervisning i og med mundtlighed. Vi har fokus på den nyeste viden om læsning, skrivning og mundtlighed på begynder- og mellemtrin. Vi tager udgangspunkt i sammenhængen mellem talesproget og læse- og skriveprocessen, forholdet mellem talt og skrevet sprog samt læsning og skrivning som dialogiske processer. Desuden arbejdes med elevernes læseforståelse og læse- og skrivestrategier i indskolingen og på mellemtrinnet. Undervisningen bygger på underviser- og deltageroplæg, workshops og øvelser. Du udvikler din undervisning ved at eksperimentere med, observere og reflektere over egne undervisningserfaringer. Dine erfaringer kan dokumenteres gennem portfolioarbejde. modul 1 modulnr Start tirsdage Kl lektioner Pris Se ucc.dk Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS Mørkhøj Parkallé Søborg Læreruddannelsens sekretariat Sproget er danskfagets kerne og skal derfor være det naturlige udgangspunkt for al danskundervisning. Tidssvarende undervisning i sprog og læsning er meget mere end kryds-og-bolle-grammatik, staveundervisning og faglig læsning. Hvordan praktiseres en moderne, funktionel sprogundervisning, der tager højde for elevernes forudsætninger og bygger på den nyeste forskning inden for læse- og skriveliteracy? Uddannede lærere med undervisningserfaring i dansk. Du får kompetencer til at planlægge, gennemføre og evaluere din undervisning med fokus på udvikling af literacy inden for relevante mundtlige og skriftlige genrer fra mellemtrin til udskoling. Sprog og genrer i undervisningen mundtlighed og læse- og skriveliteracy for mellemtrin og udskoling. I dette modul fokuseres der på dansklærerens arbejde med at udvikle elevernes mundtlige og skriftlige sprog. Emner: Sprogbeskrivelse og sprogdidaktik Mundtlighed Læse- og skrivestrategier Genrepædagogik Folkeskolens afgangsprøver er: Undervisning Udarbejdelse af studieprodukter Deltagelse i vejledning og respons Afprøvning i egen praksis Bidrag til gruppeprodukter Dansk klassetrin: Sprog, litteratur og medier Dansk klassetrin: Fiktive tekster i undervisningen MODUL 2 modulnr Start tirsdage Kl lektioner Pris Se ucc.dk Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS Mørkhøj Parkallé Søborg Læreruddannelsens sekretariat Hvordan lærer børn bedst at stave? Hvordan får du alle elever til at interessere sig for litteratur? Hvordan kan du bruge tablets og mobiltelefoner i danskundervisningen? I danskfaget møder du alverdens tekster og udtryksformer, og i dette modul forbindes dine undervisningserfaringer med fordybelse i fagdidaktisk forskning i sprog, litteratur og medier, der sætter dig i stand til at planlægge en differentieret og spændende danskundervisning. Uddannede lærere med undervisningserfaring i dansk. Du supplerer din praksisviden om danskfaget med fagdidaktisk viden om og færdigheder i at planlægge, gennemføre og evaluere differentieret undervisning i sprog, litteratur og medier for klassetrin. Vi sætter fokus på, hvordan du underviser elever i klasse i sprog, litteratur og medier. selementerne i modulet er sprog- og mediedidaktik, litteratur- og genrepædagogik, viden om det danske sprogsystem, elevtekster, tekstanalyse, dansk børnelitteratur samt dansklærerens samlede kommunikative opgaver. Undervisningen bygger på underviser- og deltageroplæg, workshops og øvelser. Du udvikler din undervisning ved at eksperimentere med, observere og reflektere over konkrete undervisningserfaringer. Dine erfaringer kan dokumenteres gennem portfolioarbejde. modul 2 modulnr Start tirsdage Kl lektioner Pris Se ucc.dk Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS Mørkhøj Parkallé Søborg Læreruddannelsens sekretariat Der var engang ét danskfag. Det er der ikke længere; det moderne danskfag er komplekst og multimodalt. Nye genrer vokser frem i det fiktive univers og udfordrer både elever og dansklærere. Den nyeste viden om fiktionsforskning er en forudsætning for at kunne forstå og undervise i skønlitteratur og multimodale tekster i dag. Modulet klæder læreren på til udfordringen! Uddannede lærere med undervisningserfaring i dansk. Du får kompetencer til at planlægge, gennemføre og evaluere din undervisning i fiktive tekster såvel skønlitterære som multimodale inden for relevante genrer fra mellemtrin til udskoling. Fiktive tekster i undervisningen skønlitteratur og multimodale tekster for børn og unge. Vi fokuserer på dansklærerens arbejde med at udvikle elevernes litterære kompetencer og fiktionskompetencer. Emner: Litteraturpædagogik og -didaktik Analyse af litteratur i forskellige genrer Litteraturhistorie og -kanon Nyere børne- og ungdomslitteratur Multimodale fiktive tekster, herunder film, computerspil og billedromaner er: Undervisning Udarbejdelse af studieprodukter Deltagelse i vejledning og responsgrupper Afprøvning i egen praksis Bidrag til gruppeprodukter 8 9

6 Dansk diplom Dansk diplom Faglig vejledning i skolen dansk Litteratur og litteraturdidaktik Modulnr PD Danskvejleder Modulnr PD Danskvejleder Forår ECTS-point Modulet omfatter teori om praksislæring og institutionskultur, procesledelse, positioner, tilgange og design af processer, herunder teori og metode om kommunikative tilgange. Modulet omfatter endvidere vejlednings- og evalueringsteori. Forår ECTS-point Vi sætter fokus på litteraturundervisningen og går i dybden med udvalgte områder af litteraturhistorien, den ældre litteratur, den obligatoriske kanon og den nye og nyere litteratur. Pris kr. Fagansvarlig Dorte Østergren-Olsen, lektor, cand.pæd. i didaktik (dansk) Modulet sigter på, at den studerende skal kunne forestå koordinering, procesledelse og samarbejde i en kollegial kontekst med henblik på læring, udvikling og evaluering samt lede og facilitere samtaler og læreprocesser i forskellige kollegiale fora med henblik på udvikling af en læringsorienteret og refleksiv faglig kultur. Vejlederfunktionen er her ledelse af samarbejdende og samskabende processer. I modulet indgår feltarbejde, hvor den studerende observerer læreprocesser, med efterfølgende refleksion og vejledning, og designer et fagligt procesudviklingsforløb. Lærere, som varetager funktioner som ressourcepersoner, koordinatorer og faglige vejledere i skolen. Pris kr. Fagansvarlig Dorte Østergren-Olsen, lektor, cand.pæd. i didaktik (dansk) Du tilegner dig færdigheder i litteraturfortolkning ud fra forskellige analysetilgange, herunder den narratologiske og den kognitive litteraturteori. Vi har fokus på centrale elementer som genre, komposition, fortæller, virkemidler og stil. Litteraturdidaktikken bliver belyst med afsæt i forskellige genrer, perioder og forfattere. Vi vil drøfte centrale fagdidaktiske problemstillinger i relation til det særlige, som litteraturen har at tilbyde nutidens børn og unge med henblik på, at de studerende udfordrer og udvikler egne og kollegers litteraturundervisning. Dansklærere, ressourcepersoner og fagteamansvarlige inden for danskfaget. Dansk sprog og sprogdidaktik Børne- og ungdomslitteratur Modulnr PD Danskvejleder Modulnr PD Danskvejleder Forår ECTS-point Pris kr. Fagansvarlig Dorte Østergren-Olsen, lektor, cand.pæd. i didaktik (dansk) Det centrale i dette modul er sprog fra hele tekster til sprogets mindste dele, altså pragmatik, tekstlingvistik, semantik, syntaks, ordklasselære, morfologi og fonologi. Vi lægger op til drøftelser af såvel sprogets funktion som sprogets betydning og vores anvendelse af det i forskellige kontekster. Desuden vil forskellige sprogdidaktiske problemstillinger, metoder og læremidler blive præsenteret og drøftet, herunder særlige forhold, som knytter sig til dansk som andetsprog. Endelig har vi også fokus på analyse og vurdering af elevproducerede tekster, både mundtlige og skriftlige, samt dansklærerens opgave som sproglig vejleder. Dansklærere, ressourcepersoner og fagteamansvarlige inden for danskfaget. Efterår ECTS-point Pris kr. Fagansvarlig Dorte Østergren-Olsen, lektor, cand.pæd. i didaktik (dansk) Vi sætter fokus på forskellige børnelitterære tendenser, repræsentative forfatterskaber og genrer, herunder billedbogen som medie. Med afsæt i et eksemplarisk udvalg af børne- og ungdomsbøger vil vi have fokus på analyse og perspektivering både litterært, æstetisk, kulturelt og pædagogisk. Vi lægger også op til drøftelser af kriterier for valg af den gode børne- og ungdomslitteratur. Hvad kendetegner den, og hvorfor er dele af den så udfordrende? Hvilken børnelitteratur fremmer gode læsevaner, og hvordan får vi børne- og ungdomslitteraturen i spil både i forhold til dannelse og fx hovedværkslæsning i udskolingen? Dansklærere, skolebibliotekarer, ressourcepersoner og fagteamansvarlige inden for danskfaget

7 Dansk diplom Dansk KURSER Skriftsprogsvanskeligheder klasse Kom godt fra start i den læsende skole Modulnr Efterår ECTS-point Pris kr. Fagansvarlig Susanne Arne-Hansen, lektor, cand.pæd. i didaktik (dansk) PD i Læsevejledning i grundskolen Undervisningen tager afsæt i vidensbaserede undervisningsmetoder og interventionstiltag målrettet elever med skriftsprogsvanskeligheder samt elever med risiko for at udvikle skriftsprogsvanskeligheder. Gennem modulet får du mulighed for at udvikle kompetencer til at identificere og forebygge skriftsprogsvanskeligheder samt målsætte, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning for elever med skriftsprogsvanskeligheder. Lærere i grundskolen, som ønsker at kvalificere sig til læsevejlederfunktionen, samt dansklærere. Kursusnr torsdage Kl torsdage Kl timer Pris kr. Kirsten Wangebo, Reading Recovery Trainer Kursusteamet Der skal være en rød tråd i læse- og skriveundervisningen i klasse. Hvis alle undervisere på begyndertrinnene havde den seneste forskningsbaserede viden om den første skrivning og læsning og vidste, hvordan praksis kan udvikles og blomstre, så ville klassen blive mulighedernes mødested også for de elever, der har det sværest. e i klasse samt specialundervisningslærere. Du får indsigt i og forståelse af læring i forbindelse med udvikling af de yngste børns afkodnings-, forståelses- og fiktionskompetencer i læsning. Du får redskaber til klasserumsledelse og organisering af undervisning med henblik på en vellykket inklusionspraksis. Fokus er blandt andet på: hvordan børn lærer bedst det sociale liv i klassen den selvhjulpne elev hvad det vil sige at læse og skrive opbygning af gode læse- og skrivevaner, læselyst og læseglæde evaluering: observation, dokumentation og målfastsættelse kvantitet og kvalitet i læsetekster selvkonstruerede læse- og skrive tekster undervisning i ord, bogstaver og lyd dialogisk litteraturlæsning og billedbogen it, lyd og billeder i udvikling af børns fortællekompetencer, både ved at lytte, se og selv producere en veltilrettelagt og differentieret undervisning for at undgå fejlindlæring og forbygge læse-skrivevanskeligheder skole-hjem-samarbejde Deltagerne arbejder med bundne opgaver, der skal afprøves mellem de enkelte kursusgange: faglige undervisningsforløb og evaluering. Danskfagets didaktik Flydende læsning i praksis Modulnr Efterår ECTS-point Pris kr. Fagansvarlig Dorte Østergren-Olsen, lektor, cand.pæd. i didaktik (dansk) PD i Innovation i undervisning På dette modul har vi fokus på danskdidaktiske problemstillinger og arbejdsformer. Hvad er det særlige ved danskfaget? Hvilke kompetencer fremmer vi gennem de forskellige områder af faget? Vi beskæftiger os med såvel de impressive og fortolkende sider af faget som de ekspressive og formidlende sider af faget. Hvordan forholder vi os til progression og differentiering inden for de forskellige områder af danskfaget? Og hvad betyder det for didaktikken? På modulet lægger vi op til, at de studerende både kan anvende analytiske og kritiske tilgange til danskdidaktisk forskning og professionsviden og sætte det i forhold til problemstillinger inden for egen praksis med henblik på at udvikle egen danskundervisning. Dansklærere. Kursusnr Kl timer Pris 760 kr. Thomas Ais Christensen, Gertrud M. R. Brandt, lærer, forfatter Når læsekoden er knækket, skal læsningen automatiseres. I dag læsetræner eleverne for det meste individuelt og uden støtte i frilæsningsbøger. Men forskning viser, at læsemetoder, der inkluderer støtte og respons fra lærere, kammerater eller forældre har signifikant og positiv indflydelse på både automatiseringen og læseforståelsen, som udvikler en flydende læsning. Lærere, der underviser i dansk i klasse samt læsevejledere. Deltagerne får: indblik i, hvordan man kan træne den flydende læsning på mange forskellige måder i den daglige undervisning instruktion i, hvordan man støtter, evaluerer og giver konkret respons til den enkelte elev Hvad er flydende læsning? Hvordan automatiseres det enkelte ord, og hvilke metoder virker? Metoder, der træner læsning af sammenhængende tekst med fokus på udtryksfuld oplæsning, som samtidig inkluderer støtte og respons fra lærere, kammerater eller forældre Metode, som træner læsehastighed og korrekt læsning 12 13

8 Dansk KURSER Dansk KURSER Læs ind og ud læseforståelse på mellemtrinnet Læsning af digitale tekster udfordringer og potentialer Kursusnr Hvordan får vi eleverne på mellemtrinnet til at blive aktive læsere, som anvender læseforståelsesstrategier hensigtsmæssigt? På kurset arbejder vi med læseprocessen og de forskellige delkomponenter, der skal til for at udvikle en god læseforståelse, især sprog- og genrekendskab, og med funktionel brug af læseforståelsesstrategier. Kursusnr Digitalisering præger mediebilledet generelt og i stigende grad læremidlerne til grundskolen. At læse digitale tekster som fx websider stiller særlige krav til læseren, og det må danskfaget forholde sig til. Omvendt giver de digitale læremidler nogle nye muligheder i forhold til netop læsetilegnelse. Inger-Lise Lund, Elsebeth Otzen, lektor, cand.pæd. i dansk Lærere, der underviser i dansk på mellemtrinnet samt skolebibliotekarer, læse- og danskvejledere. At deltagerne: opnår indsigt i læseprocessen og i forståelsesstrategier får kendskab til de forskellige delkomponenter, der skal til for at udvikle en god funktionel læseforståelse bliver i stand til at planlægge og gennemføre en direkte undervisning i læseforståelse Der sættes fokus på læseprocessen og elevers læseforståelse. Kurset giver en grundig indføring i sprog- og genrelæren, der kan bidrage til en god læseforståelse. Fokus vil være på arbejdet med læseforståelsesstrategier, hvor eleverne skal have kendskab til strategien, kunne anvende den og kunne forstå, hvor den er hensigtsmæssig. Thomas Ais Christensen, Stig Toke Gissel, lektor i dansk, ph.d.-studerende Lærere, der underviser i dansk i indskolingen og på mellemtrinnet. At deltagerne: får indsigt i de særlige krav, som digitale tekster stiller til læseren, og får redskaber til at undervise eleverne i forhold til at kunne opfylde disse krav ser anvendelsesmuligheder og eventuelle begrænsninger i digitale læremidler til læseundervisning i danskfaget Eksempler på digitale tekster, analyser af samme samt didaktiske muligheder og udfordringer Digitale læremidler til læseundervisning i indskolingen og på mellemtrinnet Vi ser på læseprocessen, delkomponenter for at opnå en god læseforståelse, funktionel sproglære, genrekendskab, læseforståelsesstrategier og konkrete undervisningsforløb. Kurset vil være en blanding af oplæg, mindre øvelser og gruppearbejde. Læsning der lykkes Dansk KONFERENCE Kursusnr Thomas Ais Christensen, Sofia Esmann, lektor Alle elever skal kunne inkluderes i læse- og skriveundervisningen. Det udfordrer læreren i forhold til, hvordan undervisningen kan tilrettelægges differentieret, så elever med opmærksomhedsforstyrrelser bliver udfordret bedst muligt. Lærere, der underviser i dansk samt læsevejledere. At deltagerne får indsigt i, hvordan man med udgangspunkt i viden om eksekutive vanskeligheder kan tilrettelægge en differentieret læse- og skriveundervisning. Udgangspunktet er, at alle elever skal kunne inkluderes fagligt i læse- og skriveundervisningen. Læreren skal vide, hvordan læringen foregår bedst muligt, så alle elever bliver stillet over for faglige udfordringer i undervisningen, som de kan honorere. Samtidig skal alle elever i klassen i princippet lære det samme bare på forskellige niveauer. Denne form for faglig inklusion af elever med opmærksomhedsforstyrrelser kræver først og fremmest en særlig observation af, hvori de eksekutive vanskeligheder består, samt at læreren på baggrund af observationerne kan tilrettelægge en differentieret undervisning, så eleverne inkluderes i skolens læringsfællesskab. Oplæg, drøftelse af konkrete opgaver og eksempler på elevtekster. nr Når koden er knækket læsning, skrivning og inklusion UCC afholder hvert år læsekonferencen Når koden er knækket. På konferencen i 2015 præsenteres aktuelle emner inden for læsning/skrivning og dansk. Tid Annonceres på ucc.dk Pris Annonceres på ucc.dk Ansvarlig Karin Wendt, konferencekoordinator Annonceres på ucc.dk kontakt Karin Wendt Tilmeldingsfrist Annonceres på ucc.dk 14 15

9 Dansk KURSER Idéer til litteraturundervisningen i indskolingen KURSUSNR Inger-Lise Lund, Anette Øster, ph.d. Hvordan introducerer og arbejder vi med litterære begreber i indskolingen, og hvordan sikrer vi os, at alle eleverne er med? Hvad findes der af nyere børnelitteratur til målgruppen? Og hvad med apps og appbøger, kan de inddrages? Lærere, der underviser i dansk i indskolingen, læse- og danskvejledere samt skolebibliotekarer. At deltagerne får inspiration og konkrete idéer til litteraturundervisning i de små klasser. På kurset får du konkrete undervisningsforslag samt en oversigt over den nyeste litteratur også den digitale. Oplæg, dialog og konkrete eksempler på arbejdsmetode og forløb. Tilmeld dig på ucc.dk * børnehaveklasse Idéer til litteraturundervisningen på mellemtrinnet Skolereformen giver spændende og nye muligheder for samarbejdet mellem pædagoger, lærere og andre i børnehaveklassen. Kom og få et bud på, hvordan vi får det bedste ud af samarbejdet og skaber noget nyt. nr Børnehaveklassens dag 2015 Reservér dagen allerede nu! ansvarlig Ingrid Skovgaard Andersen, pædagogisk konsulent KONFERENCE Kursusnr Inger-Lise Lund, Anette Øster, ph.d. Kurset giver bud på, hvordan litteraturlæsningen både kan være tematisk og litterær, og der gives redskaber til at undervise eleverne i litterære virkemidler. Der vil være fokus på kriterier til udvælgelse af, hvilke bøger der skal inddrages i undervisningen og bud på, hvordan nyere litteratur kan læses sammen med den obligatoriske kanon. Lærere, der underviser på mellemtrinnet i dansk, læse- og danskvejledere og skolebibliotekarer. At deltagerne får idéer og inspiration til at arbejde med nyere børnelitteratur på mellemtrinnet. Vi vil både redegøre for litterære genrer og for, hvordan man rent praktisk kan undervise i litteraturlæsning på mellemtrinnet. Derudover byder kurset på konkrete undervisningsforslag samt overblik over den nyeste litteratur til målgruppen. Oplæg, dialog og konkrete eksempler på arbejdsmetode og forløb. Pris kr. sted Annonceres på ucc.dk Tilmeldingsfrist

10 Dansk KURSER Dansk KURSER Billedbøger og graphic novels for de ældste elever Poetry slam poesiens kampsport Kursusnr Inger-Lise Lund, e Inger-Lise Lund,, cand.pæd. i dansk Trine Ferdinand,, cand.pæd. i dansk, PD i it Hvordan kan de nye typer af udfordrende billedbøger inddrages i litteraturundervisningen i udskolingen? De ofte komplekse fortællinger kræver kompetente læsere. Deltagerne får inspiration til og forudsætninger for at bringe denne type litteratur i spil i undervisningen bl.a. ved brug af digitale værktøjer. Lærere, der underviser i dansk i udskolingen, læse- og danskvejledere samt skolebibliotekarer. At deltagerne får: kendskab til de nyeste titler på CFU med fokus på billeder inspiration til didaktik og planlægning af forløb med aktuelle billedbogsgenrer konkrete idéer til forløb ud fra titler, som kan lånes på CFU Litteraturpædagogiske strømninger Fælles analyse og fortolkning af bøger, der på forskellige måder kombinerer tekst og billeder Litteraturdidaktisk tilrettelæggelse af konkrete forløb Afprøvning af (digitale) meddigtende opgaver Kurset indeholder teoretiske oplæg, analyseopgaver og meddigtende opgaver. Medbring gerne egen computer. Kursusnr Thomas Ais Christensen, Frank Langmack, lærer, poetry slammer Poetry slam er en af de yngste genrer inden for lyrik og er kort fortalt en digtbattle med fokus på fremførelsen af digtet. Poetry slam er med sin umiddelbarhed og nutidige sprogbrug en god indgangsvinkel til lyrik og formår at sætte gamle tekster i nutidigt perspektiv uden rappens ensporede fokus på rim. I stedet udfoldes sprog, billeder og diktion som primære kilder til menneskers muligheder for at udtrykke sig, så det bliver interessant for andre at lytte til dem en vigtig evne i vor tids sociale netværksliv. Lærere, der underviser i dansk i udskolingen. At deltagerne introduceres til genren og inspireres til, hvordan man kan arbejde med poetry slam, dels som genre og dels som ramme for lyrikundervisning i udskolingen. Under mottoet en mangfoldighed af stemmer sætter kurset fokus på hver elevs eget udtryk gennem elementerne idé, tekst, stemme og performance. Deltagerne vil opleve både show og egenproduktion samt diskutere slam som en skabende metode til at analysere ældre lyrik. De skal selv igennem nogle sproglige lege og performances i deres arbejde med forskellige typer poetry slams, og de skal også selv skrive og team-performe et poetry slam ud fra nogle performancelyriske regler. Der gives tips til både differentiering og årgangsrelevant progression. Dette kursus sætter fut i skolearbejdet med lyrikkens for(ord)underlige verden. Ned i novellen praktisk litteraturpædagogik i udskolingen Kursusnr Ned i novellen er et materiale, der byder på en udvælgelse af de bedste af de nyeste ungdomsnoveller til grundskolens ældste klassetrin. Med udgangspunkt i materialet gives helt konkrete bud på genreorienteret litteraturarbejde, der både inviterer værket og læseren, mundtligheden og skriftligheden ind i fortolkningsfællesskabet. Lærere, der underviser i dansk i udskolingen, læse- og danskvejledere samt skolebibliotekarer. Program kommer i juni 2014 * Dansk KONFERENCE Læsedage om it, læsning og skrivning Inger-Lise Lund, Mette Bechmann Westergaard, lærer, master i børnelitteratur Deltagerne får: overblik over det prisbelønnede materiale Ned i novellen indblik i den litteraturpædagogik, der ligger til grund for materialet et idékatalog med praktiske øvelser til brug i udskolingen personlige erfaringer med en række af øvelserne Kurset byder på en rundrejse i materialet Ned i novellen, som gør stop ved en række centrale litteraturpædagogiske spørgsmål såsom forforståelse, læsemåder, genrekoder samt skrivning som redskab i litteraturarbejdet. En blanding af oplæg og praktiske øvelser i par og grupper. Inspiration til at anvende it i dansk, læsning og skrivning, overalt hvor det kan være relevant, inspirerende og understøttende for elevernes læring. For alle, der arbejder med udvikling af børns skriftsprog. nr Fire eftermiddage to i efteråret 2014 og to i foråret 2015 pris Annonceres på ucc.dk ansvarlig Dorte Østergren-Olsen, koordinator Annonceres på ucc.dk kontakt Sanne Møller, sekretær Tilmeldingsfrist

11 Dansk KURSER Dansk KURSER Anerkendende skrive- og læsepædagogik i 1. klasse Kreativ fiktionsskrivning på mellemtrinnet Kursusnr Kursusnr timer Pris kr. Inger-Lise Lund, Lena Bülow-Olsen, pædagogisk konsulent, UC Sjælland Med afsæt i nyeste forskning og nye Fælles vil vi koble teori og praksis, så deltagerne får redskaber og idéer til at omsætte viden og erfaringer til en anerkendende og engagerende danskundervisning i 1. klasse. De danskfaglige elementer spiller sammen og er hinandens nødvendige forudsætninger, når eleverne oplever faglig fordybelse. Eleverne skal udfordres på niveau, og de skal have mulighed for at mestre. Lærere, der underviser i dansk i 1. klasse. At deltagerne får viden og idéer til at gennemføre en differentieret danskundervisning, der bygger på anerkendelse og engagement. Læring, organisering og samarbejde det fælles og det individuelle Læsning, læseforståelse og læsestrategier Skrivepædagogik, sprog- og genrearbejde Litteraturpædagogik og de engagerende historier Der vil være fokus på elevernes spirende refleksion over det læste og på, hvordan de kan udtrykke sig mundtligt, på skrift og på fx ipad en. Eleverne skal præsenteres for de gode og levende historier nye såvel som ældre. Billedbogen vil få en central plads. Kursusformen vil veksle mellem oplæg, debat og øvelser. Kursusnr Inger-Lise Lund, Nicole Boyle Rødtnes, forfatter, skriveunderviser, cand.mag. i dansk Lær at lave kreative og lærerige skriveøvelser af Nicole Boyle Rødtnes, der selv er børnebogsforfatter og har flere års erfaring med skrivekurser for børn og unge. Nicole vil gennemgå øvelser, der træner sproglige og litterære greb på en sjov måde, så det ikke føles som endnu en skoletime. Lærere, der underviser i dansk på mellemtrinnet, læsevejledere og danskvejledere samt skolebibliotekarer. Deltagerne får skriveøvelser og teknikker til at gennemføre et anderledes skoleforløb, som kombinerer leg og læring og kickstarter fantasien hos eleverne. Øvelserne er tilrettelagt, så der er noget til både svage og stærke elever. Her handler det ikke om stavning og grammatik, men om at sætte gang i kreativiteten hos eleverne og gennem sjove øvelser at træne genrekendskab, historieopbygning og sproglige billeder, men mest af alt at vise elever, at det er sjovt at skrive! På kurset får du: en række kreative skriveøvelser teknikker til, hvordan du selv kan udarbejde nye og flere skriveøvelser teknikker til, hvordan man sammensætter et godt skriveøvelsesprogram teknikker til at få både de urolige og de stille elever til at deltage Vi skriver, læser højt og arbejder i grupper, så du kommer til at afprøve skriveøvelserne på egen krop. Medbring gerne egen computer, hvis du foretrækker den som skriveredskab. Brug drama i din undervisning Skriftlige genrer i dansk fra undervisning til prøve Kursusnr Ingrid Skovgaard Andersen, Lisa Pind, lærer, skuespiller Hvordan kombinerer vi elevernes fantasi med et dramatisk forløb? Lærere, der underviser i drama eller dansk samt andre interesserede lærere på mellemtrinnet og i udskolingen. At deltagerne gennem dramatiske virkemidler får mulighed for at øve det dramatiske udtryk og stemninger. På kurset skaber vi sammen et dramatisk didaktisk forløb over forskellige små cases. Der bliver lagt megen vægt på øvelser og simple virkemidler, der kan anvendes i undervisningen. Endvidere gives idéer til dramalege, der kan bidrage med at sætte elevernes (og lærernes) kreativitet i gang. Fra Fælles : Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til selv at formulere historiske fortællinger og selv at etablere historiske scenarier på baggrund af erhvervet viden. Kurset lægger hovedvægten på oplæg, konkrete øvelser og præsentation af gennemførte forløb fra undervisningen. Kursusnr Thomas Ais Christensen, Charlotte Rytter, lærer, forfatter, fagkonsulent, UVM Den skriftlige afgangsprøve præsenterer eleverne for forskellige genrer inden for journalistik, opinion, refleksion og fiktion. Derfor bør undervisningen i skriftlig dansk koncentrere sig om at lære eleverne at beherske disse genrer, både hvad angår indhold, sprog og layout. Lærere, der underviser i dansk i klasse. At deltagerne får: overblik over og indblik i de genrer, som eleverne møder til afgangsprøven konkrete undervisningsidéer til, hvordan de kan arbejde med elevernes genrebevidsthed, sprog og layout Karakteristik af de genrer, eleverne møder til den skriftlige afgangsprøve Tips og idéer til, hvordan man bl.a. kan arbejde med den sproglige respons og elevernes sproglige bevidsthed, og hvordan eleverne kan få vurderingskriterierne ind under huden Konkrete eksempler på, hvordan man kan udnytte it i det skriftsproglige arbejde Kurset vil veksle mellem oplæg, diskussion og konkrete skriveopgaver. Det anbefales, at deltagerne medbringer egen computer

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Kurser & uddannelser 2014-2015 for lærere, ledere og pædagoger i grundskolen Klar til ny folkeskole 2014-2015? I UCC s kursus- og uddannelseskatalog finder

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Læsepolitik. Børn elsker bøger og sange, ungdommen er vild med sociale medier i skolen lærer alle at læse

Læsepolitik. Børn elsker bøger og sange, ungdommen er vild med sociale medier i skolen lærer alle at læse Institutions- og Skolecentret Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup www.htk.dk Så fokus på sprog og skriftstimulering handler grundlæggende om at give børn de samme muligheder for at opnå et liv

Læs mere

Efterårskurser på PPR 2013

Efterårskurser på PPR 2013 For at få folderen i elektronisk udgave: Se Nyt fra AKT/læsekonsulent på Fællesnettet via Skoleintra eller Kontakt din læsevejleder eller skolens akt-medarbejder Efterårskurser på PPR 2013 Hvordan løser

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Studieordning 1. august 2014 Oprettede hold Uddannelsesretning Modul C Syd VIA N OBLIGATORISKE MODULER Obligatorisk modul Pædagogisk

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu. Professionslæring og læremidler DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.dk Hvor får vi viden fra? Hvilke pædagogiske eksperimenter

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Lyshøjskolen, 2014 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! 1 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Status Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

lærere og pædagoger 2010-11 Glostrup København Hillerød Centre for Undervisningsmidler Kurser til lærere og pædagoger 2010-11 3

lærere og pædagoger 2010-11 Glostrup København Hillerød Centre for Undervisningsmidler Kurser til lærere og pædagoger 2010-11 3 CFUKurser til lærere og pædagoger 2010-11 Glostrup København Hillerød Centre for Undervisningsmidler Kurser til lærere og pædagoger 2010-11 3 Udgivet af Professionshøjskolen UCC Centre for Undervisningsmidler

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder.

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Der arbejdes med at stimulere læse- og skrivelyst og oparbejde gode

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

READING RECOVERY i Danmark

READING RECOVERY i Danmark Alle børn har ret til at lære at læse. Reading Recovery kan dokumentere vellykkede resultater for de op til 20% børn i 1. klasse, der ikke kommer godt fra læsestart. Skolers og kommuners læseprofiler ændres

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Børnehaveklasse BØRNEHAVEKLASSE WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

Vemmedrupskolens handleplan for læsning

Vemmedrupskolens handleplan for læsning Vemmedrupskolens handleplan for læsning Indskoling Læseindlæringen bygger på elevens sproglige forudsætninger. Der arbejdes med elevernes ordforråd, viden om verden og sprog- og læseforståelse. Målet for

Læs mere

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Formålet med undervisningen i faget dansk er, at eleverne skal fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Kære læsevejledere Så er alle børnebillederne væk, og I får som lovet de kedelige slides. I fik undervisningsforløbet udleveret, så her er næsten kun

Læs mere

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer:

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer: Dansk Årsplan Dansk (7) 7. klasse 2013-2014 Oversigt Dansk i 6/7 klasse er planlagt differentieret efter niveau og timeantallet er: 3 * 90 min. Det første modul vil 7 kl. Modtage klasseundervisning, mens

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Dansk er vores modersmål, og dansk er et sprog vi værner om. Vi ser det som vores mål, at vi gør eleverne så dygtige, som deres evner forudsætter. Vort endelige

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Introduktionskursus Dansk psykologisk forlag UCC, Center for Undervisningsmidler, Titangade d. 20/5-2015

Introduktionskursus Dansk psykologisk forlag UCC, Center for Undervisningsmidler, Titangade d. 20/5-2015 Introduktionskursus Dansk psykologisk forlag UCC, Center for Undervisningsmidler, Titangade d. 20/5-2015 Dagens mål at kunne bruge AKTIV læsning og skrivning på mellemtrinnet i egen undervisning at kunne

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

Roskilde den 25. april 2012

Roskilde den 25. april 2012 Roskilde den 25. april 2012 Nyt til dansk I indskolingen Kære kursister Jeg lovede jer nogle af de slides, vi har brugt i dag. Nu er alle børnebillederne fjernet, så det er en lidt kedelig tekstmasse.

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Evaluering af dansk efter 2. klasse.

Evaluering af dansk efter 2. klasse. EVALUERING AF DE HUMANISTISKE FAG Efteråret 2012 DANSK, ENGELSK, TYSK, HISTORIE, KRISTENDOM, SAMFUNDSFAG og FORTÆLLING Evaluering af ovenstående fag er foretaget i efteråret 2012, dels som fælles evaluering

Læs mere

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Indhold Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling..... 3 Gode læseforudsætninger..... 5 Læselyst..................................................................

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance Uger 32-33 Fag: Dansk Hold:25 Lærer:RB Undervisnings-mål 9/10 klasse Gøre rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres

Læs mere

Medialisering, fælles mål og kollegavejledning. Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg

Medialisering, fælles mål og kollegavejledning. Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg Medialisering, fælles mål og kollegavejledning Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg PROGRAM 1. Udgangspunkt 2. Digitalisering og medialisering 3. Mediepædagogik og didaktik 4. Kollegavejledning

Læs mere

Uddannelsesplan for 1. og 2. års praktikanter ved læreruddannelsen på Østervangsskolen 2014-15

Uddannelsesplan for 1. og 2. års praktikanter ved læreruddannelsen på Østervangsskolen 2014-15 Uddannelsesplan for 1. og 2. års praktikanter ved læreruddannelsen på Østervangsskolen 2014-15 Kultur og særkende for Østervangsskolen Historie og organisation Østervangsskolen er bygget i 1956 og ombygget

Læs mere

Studieplan for modul 4: Multimodale Tekster Dato: 1.september 2013 Fag: Dansk Periode: September 2013 - januar 2014

Studieplan for modul 4: Multimodale Tekster Dato: 1.september 2013 Fag: Dansk Periode: September 2013 - januar 2014 Dansk modul multimodale tekster v. RABO Studieplan for modul 4: Multimodale Tekster Dato: 1.september 2013 Fag: Dansk Periode: September 2013 - januar 2014 Modulets indhold: Fra modulbeskrivelsen: Læringskontekst

Læs mere

FOKUS PÅ ESSAYET. Genreskrivning med essayet som del af genrenetværk

FOKUS PÅ ESSAYET. Genreskrivning med essayet som del af genrenetværk FOKUS PÅ ESSAYET Genreskrivning med essayet som del af genrenetværk PROGRAM 1. Opsamling fra sidst litteratursamtalen og billedromaner 2. Skriveøvelse erindringer omkring ungdommens glæder (og sorger)

Læs mere

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Underviser: Susan Højgaard Jensen Årsplanen er planlagt med udgangspunkt i Fælles Mål for danskfaget herunder trinmål http://www.faellesmaal.uvm.dk/ og fagets

Læs mere

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læse- skriveindlæring i indskolingen 1 0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Højtlæsning Bogstav- og lydtræning understøttet af it En masse spændende oplæsning Dialogisk oplæsnng Alle

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl)

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl) HANDLEPLAN FOR SPROG OG LÆSNING MÅLSÆTNING for sprog og læsning på Beder Skole Målet er, at eleverne på Beder Skole i hele skoleforløbet udvikler deres sproglige forståelse og kommunikative færdigheder,

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

Introduktion til IBSE-didaktikken

Introduktion til IBSE-didaktikken Introduktion til IBSE-didaktikken Martin Krabbe Sillasen, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC IBSE-didaktikken tager afsæt i den opfattelse, at eleverne skal forstå, hvad det er de lærer, og ikke bare

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

Kan man udtrykke sig multimodalt om litteratur? Litteraturarbejde på mellemtrinnet. Dansklærernes dag, CFU-UCC, tirsdag d.14.04.

Kan man udtrykke sig multimodalt om litteratur? Litteraturarbejde på mellemtrinnet. Dansklærernes dag, CFU-UCC, tirsdag d.14.04. Kan man udtrykke sig multimodalt om litteratur? Litteraturarbejde på mellemtrinnet Fortolkning Kommunikation Fremstilling Læsning Dansklærernes dag, CFU-UCC, tirsdag d.14.04.2015, Lone Nielsen Kan man

Læs mere

Sprog- og læsestrategi

Sprog- og læsestrategi Sprog- og læsestrategi Indhold Vision... 4 Indledning... 5 Den professionelle tilgang.... 6 Pædagogisk praksis... 8 Sociale arenaer... 10 Kompetenceudvikling... 12 Metode... 14 Organiseringen og samarbejde

Læs mere

Forløbsvejledning, tema: Syndefaldet som litterært motiv

Forløbsvejledning, tema: Syndefaldet som litterært motiv Forløbsvejledning, tema: Syndefaldet s litterært motiv Forløbsvejledning, tema: Syndefaldet s litterært motiv Af Simon Skov Fougt Niveau 7.-10.klasse Varighed 14-18 lektioner Faglige mål I dette forløb

Læs mere

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Lærervejledning Hæleri - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Hæleri - er det prisen værd? Indhold Sådan kan du arbejde med materialet.......................... 3 Forløb på

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter

Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter 2015-2016 vil gerne medvirke til at forandre, forankre og diskutere på kryds og tværs. Derfor inviterer vi i løbet af 2015 og 2016 til følgende: Forrygende

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Tekniske og forståelsesmæssige Læselyst, læsevaner og læsehastighed Der arbejdes med brug af notater, grafiske modeller, ord- og begrebskort, oversigtslæsning,

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere