Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a"

Transkript

1 Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Indhold: Foreslået vedtægt med ændringer fremhævet side 2 Vedtægt efter generalforsamlingens og Finanstilsynets godkendelse side 23

2 Foreslået vedtægt med ændringer fremhævet Vedtægter for Investeringsforeningen Formuepleje Invest

3 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Formuepleje Invest. Foreningens binavn er Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen Formuepleje. Kommentar [lug1]: Oplysninger om foreningens binavne er flyttet til 1, stk. 2. Stk Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom fra offentligheden, medmindre andet er bestemt i nærværende vedtægt, at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med afsnit IXkapitel 13 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., og på forlangende af en deltageret medlem at indløse deltagerensmedlemmets andel af formuen med midler, der hidrører fra denne, jf. 12. Kommentar [lug2]: Afsnit IX i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. indeholder kapitel 13 og kapitel 14. Denne ændring har således ingen materiel betydning. Medlemmer 3. Medlem af foreningen er enhver, der ejer en eller flere foreningsandele, jf. 9.andele af foreningens formue (herefter andele ). Hæftelse 4. Foreningens medlemmer hæfter alene med det for deres andele indbetalte beløb og har derudover ingen hæftelse for foreningens forpligtelser. Stk. 2. Foreningens afdelinger, jf. 6 hæfter kun for egne forpligtelser. Dog hæfter hverhver afdeling principalt pro rata, subsidiærthæfter dog også for sin andel af de fælles omkostninger. Er der forgæves foretaget retsforfølgning, eller er det på anden måde godtgjort, at en afdeling ikke kan opfylde sine forpligtelser efter 2. pkt., hæfter de øvrige afdelinger solidarisk for afdelingens andel af de fælles omkostninger. Stk. 3. Foreningens bestyrelsesmedlemmer, ansatte og eventuelle investeringsforvaltningsselskab hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Kommentar [lug3]: Der sker en omformulering af den gældende bestemmelse, men der sker ingen ændring i den hæftelse som allerede er gældende. Midlernes anbringelse 5. Bestyrelsen fastsætter og er ansvarlig for den overordnede investeringsstrategi. Stk. 2. Investeringerne foretages i overensstemmelse med afsnit IXkapitel 14 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v... Stk. 3. Foreningen og afdelinger må ikke udføre eller deltage i spekulationsforretninger. 2 Kommentar [lug4]: Afsnit IX i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. indeholder kapitel 13 og kapitel 14. Denne ændring har således ingen materiel betydning. Kommentar [lug5]: Det er et lovgivningsmæssigt krav, at der ikke må udføres og deltages i spekulationsforretninger. Dette er der ikke ændret på, men fremadrettet følger dette ikke af vedtægterne, da det er lovbestemt.

4 Afdelinger og andelsklasser 6. Foreningen er opdelt i nedenståendefølgende afdelinger: Kommentar [lug6]: Der åbnes op for etablering af andelsklasser. Nr. 1. Danske aktier Investerer i danske aktier. Aktierne skal være optaget til notering eller handel på markeder, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af foreningen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinjer, jf. bilag 1. Afdelingen kan dog inden for sit investeringsområde samlet set investere op til 10 pct. af sin formue på andre børser/markeder end de i bilag 1 nævnte. Afdelingen er udbyttebetalende, jf Afdelingen har jf. aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2 valgt, at gevinst og tab beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens kapitel 1-4 og 6-9. Afdelingen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 3 anførte krav til aktivmassen. Afdelingen er bevisudstedende. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis i overensstemmelse med gældende love og bekendtgørelser. Andele i afdelingen udstedes gennem Værdipapircentralen. Kommentar [lug7]: Dette har altid været gældende for denne afdeling, men dette er nu specificeret i afdelingsformuleringen. Kommentar [lug8]: Denne mulighed fremgik tidligere af 6, stk. 3, men er nu blevet flyttet op i de konkrete afdelingsformuleringer, hvor det er muligt at anvende bestemmelsen. Der sker således ingen ændring af afdelingens investeringsunivers. Kommentar [lug9]: Der henvises indholdsmæssigt til samme bestemmelse som tidligere, men som følge af indførelsen af Finanstilsynets standardvedtægter, er der sket en ændring i paragraf-henvisningen. Kommentar [lug10]: Svarer til den tidligere formulering om, at andele udstedes gennem Værdipapircentralen. Ændringen indebærer, at det er muligt at udstede andele gennem andre end Værdipapircentralen, men der er ingen umiddelbare planer om at anvende andre end Værdipapircentralen. Nr. 2. Globus Investerer globalt i aktier eller aktiebaserede værdipapirer. Værdipapirerne skal være optaget til notering eller handel på markeder, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af foreningen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinjer, jf. bilag 1. Afdelingen kan dog inden for sit investeringsområde samlet set investere op til 10 pct. af sin formue på andre børser/markeder end de i bilag 1 nævnte. Afdelingen er udbyttebetalende, jf Afdelingen har jf. aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2 valgt, at gevinst og tab beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens kapitel 1-4 og 6-9. Afdelingen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 3 anførte krav til aktivmassen. Afdelingen er bevisudstedende. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis i overensstemmelse med gældende love og bekendtgørelser. 3 Kommentar [lug11]: Dette har altid været gældende for denne afdeling, men dette er nu specificeret i afdelingsformuleringen. Kommentar [lug12]: Denne mulighed fremgik tidligere af 6, stk. 3, men er nu blevet flyttet op i de konkrete afdelingsformuleringer, hvor det er muligt at anvende bestemmelsen. Der sker således ingen ændring af afdelingens investeringsunivers. Kommentar [lug13]: Der henvises indholdsmæssigt til samme bestemmelse som tidligere, men som følge af indførelsen af Finanstilsynets standardvedtægter, er der sket en ændring i paragraf-henvisningen. Kommentar [lug14]: Svarer til den tidligere formulering om, at andele udstedes gennem Værdipapircentralen. Ændringen indebærer, at det er muligt at udstede andele gennem andre end Værdipapircentralen, men der er ingen umiddelbare planer om at anvende andre end Værdipapircentralen.

5 Andele i afdelingen udstedes gennem Værdipapircentralen. Stk. 2. Medmindre andet fremgår af 6, stk. 1, kan afdelinger, hvor det falder indenfor afdelingens investeringsområde, investere efter 94 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Liste med angivelse af de stater samt offentlige institutioner af offentlig karakter, som afdelingen kan investere mere end 35 pct. af formuen i, vedlægges som tillæg A til vedtægterne. Stk. 3. Medmindre andet fremgår af 6, stk. 1, kan afdelinger indenfor sit investeringsområde investere indtil 10 pct. af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter. Stk. 4. Afdelingernes investeringer i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter kan, med undtagelse af stk. 3, kun foretages i værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter der er noteret eller handles på børser eller markeder, der er beliggende i et EU- eller EØS land, børser eller markeder, som er godkendt af Finanstilsynet, børser eller markeder, som er vurderet til at leve op til en nærmere defineret standard, jf. Finanstilsynets retningslinier herom. De af bestyrelsen vurderede og godkendte børser eller markeder vedlægges som tillæg B til vedtægterne. Stk. 5. Et instrument anses for at være inden for en afdelings investeringsområde, såfremt den pågældende emittent enten er hjemmehørende eller børsnoteret i lande inden for det definerede investeringsområde eller har en væsentlig del af sine aktiviteter og/eller aktiver inden for det definerede investeringsområde, men er hjemmehørende og/eller børsnoteret uden for det definerede investeringsområde. Kommentar [lug15]: Disse bestemmelser er flyttet op i de relevante afdelingsbeskrivelser. Stk. 6. Hver afdeling udgør i forhold til de øvrige en selvstændig økonomisk enhed. Den enkelte afdelings formue, indtægter og udgifter administreres særskilt, ligesom der aflægges særskilt regnskab. De med foreningens administration forbundne omkostninger, som ikke umiddelbart kan henføres til en bestemt afdeling, fordeles mellem afdelingerne som anført i En afdeling kan opdeles i andelsklasser, hvortil der kan være knyttet klassespecifikke aktiver. Kommentar [lug16]: Dette følger af lovgivningen og er derfor ikke medtaget i standardvedtægterne. Ændringen har således ingen materiel betydning. Stk. 2. En andelsklasse har ikke fortrinsret til nogen andel af afdelingens formue, og heller ikke til eventuelle klassespecifikke aktiver. Andelsklassen har alene ret til en del af afkastet af formuen, herunder en del af afkastet af den fælles portefølje og afkastet af de klassespecifikke aktiver. Stk. 3. En afdeling kan have forskellige typer andelsklasser efter bestyrelsens beslutning, jf. 20, stk. 5. Andelsklasserne kan indbyrdes variere på følgende karakteristika: 1) Denominering i valuta. 2) De typer af investorer andelsklasserne markedsføres overfor. 3) Løbende omkostninger, der overholder reglerne i 5 i andelsklassebekendtgørelsen. 4) Emissionstillæg og indløsningsfradrag, der overholder reglerne i 5 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele. 4

6 5) Prisberegningsmetode, jf. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele. 6) Klassespecifikke aktiver, der alene kan være afledte finansielle instrumenter samt en kontantbeholdning til brug for klassens løbende likviditetsbehov. 7) Udlodningsprofil (akkumulerende eller udloddende). 8) Minimumsinvestering. Stk. 4. Foreningen skal på sin hjemmeside oplyse om andelsklassernes karakteristika, jf. 7 i andelsklassebekendtgørelsen. Stk. 5. Stk. 1 4 finder ikke anvendelse på andelsklasser uden ret til udbytte (ex-kupon). Lån 7. Foreningen8. Hverken foreningen eller afdelingeren enkelt afdeling må ikke optage lån. Stk. 2. Med Finanstilsynets tilladelse kan foreningen eller afdelinger dog: 1. Optage kortfristede optage lån på højst 10 pct. af formuen for at indløse medlemsandele, for at udnytte tegningsrettigheder ellersine afdelinger i henhold til midlertidig finansiering af indgåede handler, oglovens bestemmelser derom. 2. Optage lån på højst 10 pct. af formuen til erhvervelse af fast ejendom, der er absolut påkrævet for udøvelse af dens virksomhed. Kommentar [lug17]: Der indsættes en ny 7, som åbner mulighed for, at der kan etableres andelsklasser. Bestyrelsen bemyndiges til at oprette andelsklasser i nyetablerede afdelinger, mens oprettelse af andelsklasser i eksisterende afdelinger sker på baggrund af en generalforsamlingsbeslutning herom. Kommentar [lug18]: Bestemmelserne om lån er ændret således, at vedtægterne ikke længere specificerer størrelse og anvendelse af lån, men at det nu kun fremgår, at der kan optages lån i henhold til lovens bestemmelser. Da det tidligere var lovens bestemmelser der var angivet, har ændringen ingen materiel betydning. Stk. 3. De samlede lån må højst udgøre 15 pct. af foreningens eller afdelingens formue. Udlån og garantiforpligtelser 8. Foreningen eller afdelinger må ikke yde lån eller stille garanti. Kommentar [lug19]: Det følger af lovgivningen, at foreninger ikke må yde lån eller stille garanti, og det får således ingen materiel betydning, at bestemmelsen udgår. Stk. 2. Foreningen eller afdelinger kan dog påtage sig den hæftelse, der er forbundet med erhvervelse af aktier, der ikke er fuldt indbetalt. Sådanne hæftelser må ikke overstige 5 pct. af foreningens formue. Foreningsandele 9. Andele i foreningen Andele i bevisudstedende afdelinger 9. Andelene er registreret i en værdipapircentral og udstedes gennem denne i stykstørrelse på 100 kr. eller multipla heraf. Stk. 2. Foreningen eller afdelingen Hver afdeling afholder samtlige omkostninger ved registrering i en værdipapircentral. 5

7 Stk. 3. Værdipapircentralens kontoudskrift tjener som dokumentation for indehaverensmedlemmets andel af den nominelle værdi af de tegnede foreningsandeleforeningens formue. Stk. 4. Foreningsandelene Andelene udstedes til ihændehaveren, men kan på begæring over for det kontoførende institut noteres på navn i foreningens bøger. Stk. 5. Foreningsandelene Andelene er frit omsættelige og negotiable. Stk. 6. Ingen foreningsandele andele har særlige rettigheder. Stk. 7. Intet medlem af foreningen har pligt til at lade sine foreningsandele andele indløse. Andele i kontoførende afdelinger 9a. I kontoførende afdelinger er andelenes pålydende 100 kr. Stk. 2. De til et indskud svarende antal andele fremkommer ved en omregning af indskuddet i forhold til den værdi, som en andel af den pågældende afdelings formue har på indskudstidspunktet. Kommentar [lug20]: I standardvedtægterne er der indsat bestemmelser om kontoførende afdelinger. I denne forening er der ingen kontoførende afdelinger, og der vil således ikke være tale om materielle ændringer. Stk. 3. Et medlems indskud og beregnede andele registreres på en konto i foreningen lydende på medlemmets navn. Stk. 4. Foreningen udsteder en udskrift fra foreningens bøger, der tjener som dokumentation for medlemmets indskud og andele. Stk. 5. Indskud/andele i en kontoførende afdeling kan ikke overdrages eller på anden måde omsættes. Stk.6. Ingen indskud/andele har særlige rettigheder. Stk. 7. Intet medlem af foreningen har pligt til at lade sine andele indløse. Værdiansættelse og fastsættelse af den indre værdi 10. Aktiver Værdien af foreningens formue (aktiver og forpligtelser) værdiansættes til dagsværdi(indregnes og måles) i henhold til bekendtgørelsekapitel 10 i lov om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.vsamt andre kollektive investeringsordninger m.v. samt Finanstilsynets til enhver tid gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for foreninger. Emissionspris for foreningsandele Stk. 2. Den indre værdi for en afdelings andele beregnes ved at dividere formuens værdi på opgørelsestidspunktet, jf. stk. 1 med antal tegnede andele. 6

8 Stk. 3. Den indre værdi for en andelsklasses andele beregnes ved at dividere den på opgørelsestidspunktet opgjorte del af afdelingens formue, der svarer til den del af fællesporteføljen, som andelsklassen oppebærer afkast af, korrigeret for eventuelle klassespecifikke aktiver og omkostninger, der påhviler andelsklassen, med antal tegnede andele i andelsklassen. Stk. 4. Har bestyrelsen besluttet at udstede andele uden ret til udbytte (ex kupon), jf. 11. Andele i foreningen eller afdelinger fra primo/medio januar indtil den ordinære generalforsamling fastsættes emissionsprisen og prisen ved eventuel indløsning af sådanne andele på grundlag af den indre værdi, jf. stk. 2 og 3, jf. stk. 1, efter korrektion af det beregnede og reviderede udbytte for det foregående regnskabsår. Emission og indløsning 11. Bestyrelsen træffer beslutning om emission af andele og om emission af andele uden ret til udbytte (ex kupon). Generalforsamlingen træffer dog beslutning om emission af fondsandele. Andele i foreningen kan kun tegnes mod samtidig indbetaling af emissionsprisen, bortset fra emission af fondsandele. Emission mod betaling af emissionspris sker efter bestyrelsens beslutning. Bestyrelsen er endvidere berettiget til at standse eventuelle løbende emissioner. Beslutning om emission af tegning af fondsandele kan dog kun træffes af generalforsamlingen.. Stk. 2. Emissionsprisen fastsættes i medfør af 2, stk. 1, i bekendtgørelse om 12. På et medlems forlangende skal foreningen indløse medlemmets andel af en afdelings formue. Stk. 2. Foreningen kan udsætte indløsningen, - når foreningen ikke kan fastsætte den indre værdi på grund af forholdene på markedet, eller - når foreningen af hensyn til en lige behandling af investorerne først fastsætter indløsningsprisen, når foreningen har realiseret de til indløsningen af andelene nødvendige aktiver. Stk. 3. Finanstilsynet kan kræve, at foreningen udsætter indløsning af andele. Kommentar [lug21]: Disse tilføjelser til vedtægterne uddyber de lovgivningsmæssige krav der er til værdiansættelse. Da det allerede er disse metoder der anvendes, får ændringen ingen materiel betydning. Kommentar [lug22]: Dette fremgik tidligere af 19, stk. 7. Kommentar [lug23]: Dette følger af lovgivningen og tilføjelsen indebærer således ingen materiel ændring. Kommentar [lug24]: Dette fulgte tidligere af 12, stk. 4. Kommentar [lug25]: Dette fulgte tidligere af 12, stk. 6. Metode til beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger ved at dividere afdelingens formue med det samlede antal foreningsandele i afdelingen. Formuens værdi opgøres i henhold til 10. Der tillægges Kommentar [lug26]: Nedenstående bestemmelser om fastsættelse af emissionsog indløsningspris indebærer ingen materielle ændringer. Bestemmelserne uddyber indholdet af bekendtgørelse om beregning af emissions- indløsningspriser. Dobbeltprismetoden 13. Emissionsprisen fastsættes efter dobbeltprismetoden til den indre værdi, jf. 10, stk. 2-4, jf. stk. 1, opgjort på emissionstidspunktet, med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder til administration, trykning, annoncering samt provision til formidlere og garanter af emissionen. 7

9 Stk. 3. I udbyttebetalende afdelinger, der investerer i danske eller Euro-denominerede obligationer, hvor bestyrelsen har besluttet at udstede foreningsandele uden ret til udbytte, fastsættes emissionsprisen fra udstedelsesdagen indtil den ordinære generalforsamling dog til den indre værdi efter fradrag af det beregnede og reviderede udbytte for det foregående regnskabsår. Der tillægges et beløb til dækning af udgifter til køb af instrumenter og nødvendige omkostninger ved emissionen. Stk. 4. I øvrige udbyttebetalende afdelinger, hvor bestyrelsen har besluttet at udstede foreningsandele uden ret til udbytte, fastsættes emissionsprisen fra udstedelsesdagen indtil den ordinære generalforsamling dog til den indre værdi efter fradrag af det beregnede og reviderede udbytte for det foregående regnskabsår samt afkast heraf i perioden, hvor der udstedes foreningsandele uden ret til udbytte. Der tillægges et beløb til dækning af udgifter til køb af instrumenter og nødvendige omkostninger ved emissionen. Indløsning af foreningsandele Indløsningsprisen fastsættes i medfør af 2efter dobbeltprismetoden til den indre værdi, jf. 10, stk. 2, i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger ved at dividere afdelingens formue med det samlede antal andele i afdelingen. Formuens værdi opgøres i henhold til 10. Der fratrækkes -4, jf. stk.1, opgjort på indløsningstidspunktet, med fradrag af et beløb til dækning af udgifter ved salg af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved indløsning. Stk. 2. Såfremt foreningsandele i udbyttebetalende afdelinger, der investerer i danske eller Eurodenominerede obligationer, tegnet i perioden fra udstedelsesdagen og indtil den ordinære generalforsamling uden ret til udbytte for det foregående regnskabsår, indløses samme år inden den ordinære generalforsamling, fradrages det beregnede og reviderede udbytte ved beregningen af foreningsandelenes indre værdi og indløsningsprisen. Stk. 3. Såfremt foreningsandele i øvrige udbyttebetalende afdelinger, hvor der udstedes foreningsandele uden ret til udbytte, tegnet i perioden fra udstedelsesdagen og indtil den ordinære generalforsamling uden ret til udbytte for det foregående regnskabsår, indløses samme år inden den ordinære generalforsamling, fradrages det beregnede og reviderede udbytte samt afkast heraf i perioden, hvor der udstedes foreningsandele uden ret til udbytte ved beregningen af foreningsandelenes indre værdi og indløsningsprisen. Stk. 4. Foreningen kan i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes, efter at foreningen eller afdelingen har realiseret de til indløsningen af foreningsandelene nødvendige aktiver. Stk. 5. Ved udsættelse efter stk. 4 skal foreningen straks efter udsættelsen underrette Finanstilsynet og de kompetente myndigheder i andre medlemslande af Den Europæiske Union 8

10 og lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, hvor foreningen markedsfører sine foreningsandele, om udsættelsen. Stk. 6. Finanstilsynet kan kræve, at foreningen udsætter indløsning af andele. Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Stk. 2. Generalforsamling afholdes i Århus eller København efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned, dog senest 14 dage inden fristen for indgivelse af foreningens selvangivelse for det pågældende regnskabsår. Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når medlemmer, der tilsammen ejer mindst 10 pct. af det samlede pålydende af andele i foreningen/i en afdeling/ i en andelsklasse, eller når mindst to medlemmer af bestyrelsen eller en revisor har anmodet derom. Stk. 5. Generalforsamling indkaldes, og dagsorden bekendtgøres med mindst 2 ugers8 dages og højstmaksimalt 4 ugers skriftligt varsel til alle navnenoterede medlemmer, som har fremsat begæring herom og ved indrykning på foreningens hjemmeside og/eller i mindst to landsdækkende dagbladedagspressen efter bestyrelsens skøn. Stk. 6. I indkaldelsen skal foreningen angive, hvilke anliggender generalforsamlingen skal behandle. Såfremt generalforsamlingen skal behandle forslag til vedtægtsændringer, skal forslagets væsentligste indhold fremgå af indkaldelsen. Stk. 7. Dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med tilhørende revisionspåtegning skal senest 8 dage før denne fremlægges til eftersyn på foreningens kontor. Stk. 7. Forslag fra medlemmerne skal for at kunne blive behandlet8. Medlemmer der vil fremsætte forslag til behandling på den ordinære generalforsamling være indleveretskal fremsætte forslaget skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar samme år. Kommentar [lug27]: Denne bestemmelse indebærer, at der åbnes mulighed for, at der kan indkaldes til generalforsamling med kortere varsel, således at der kan indkaldes med mindst 8 dages varsel i stedet for 2 uger. Herudover åbnes der mulighed for, at der ikke nødvendigvis annonceres via dagspressen, men udelukkende ved at sende indkaldelse og dagsorden til navnenoterede medlemmer, samt via foreningens hjemmeside. Kommentar [lug28]: Dette følger af allerede af lovgivningen, og ændringen har således ingen materiel betydning. 14. Generalforsamlingen ledes af15. Bestyrelsen udpeger en af bestyrelsen valgt dirigent, som leder generalforsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens lovlighed, forhandlingerne og stemmeafgivelsen. Stk. 2. Der føres en protokol over forhandlingerne. Protokollen underskrives af dirigenten. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse vil generalforsamlingsprotokollengeneralforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denneskal være tilgængelig for medlemmerne på foreningens kontor senest to uger efter generalforsamlingens afholdelse Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 9

11 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapportenårsrapport til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. 19, stk Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af revisorerrevisor. 6. Eventuelt. Kommentar [lug29]: Dette er også hidtil blevet behandlet på generalforsamlingen, og tilføjelsen af dette punkt på dagsordenen har således ingen materiel betydning Ethvert medlem af foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommendemedlemmet senest 4 dage forinden har afhentet eller fået tilsendt adgangskort mod forevisning af fornøden dokumentation for sine andele. Stk. 2. Stemmeret Medlemmer kan kun udøvesudøve stemmeret for de andele, som mindst 14 dage forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger. Stk. 3. De beføjelser, der udøves afsom foreningens generalforsamling udøver, tilkommer en afdelings medlemmer for så vidt angår godkendelse af afdelingens årsregnskabårsrapport, ændring af vedtægternes regler for anbringelse af afdelingens formue, afdelingens opløsning, fusion og spaltning ogoverflytning, afvikling, sammenlægning eller deling samt andre spørgsmål, som udelukkende vedrører afdelingen. Stk. 4. De beføjelser, som foreningens generalforsamling udøver, tilkommer en andelsklasses medlemmer for så vidt angår ændring af andelsklassens specifikke karakteristika, andelsklassens afvikling og andre spørgsmål, der udelukkende vedrører andelsklassen. Hvis andelsklassen ikke opfylder formuekravet, er det dog proceduren i 86 a, stk. 2, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., der skal anvendes. Stk. 5. Hvert medlem har én stemme for hver kr. 100 pålydende andele. Stk Ethvert medlem har ret til at møde ved fuldmægtig. Fuldmagten, der skal fremlægges, skal være skriftlig og, dateret og kan ikke gives for længere tid end 1 år. Fuldmagt til bestyrelsen skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Stk. 6. Der gælder ingen stemmeretsbegrænsning. Kommentar [lug30]: Tilføjelsen af denne bestemmelse sker som konsekvens af, at der åbnes op for etablering af andelsklasser. Kommentar [lug31]: Da der allerede i dag give fuldmagt til en konkret generalforsamling, vil denne ændring ikke få nogen materiel betydning. Stk. 7. Beslutninger træffes Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, med undtagelse af de i 1718 nævnte tilfælde. Stk. 8. Pressen har retadgang til at deltage i generalforsamlingen ved senest 4 dage forinden at have afhentet eller fået tilsendt adgangskort mod forevisning af fornøden dokumentation. PressenIngen må foretage lyd- og billedoptagelser på generalforsamlingen ikke foretage bånd- og filmoptagelseruden bestyrelsens udtrykkelige samtykke. 10 Kommentar [lug32]: Dette indebærer, at ingen, heller ikke medlemmer, har adgang til at foretage lyd- og billedoptagelser. Kommentar [lug33]: Med denne tilføjelse er det muligt, at opnå bestyrelsens samtykke til at foretage lyd- og billedoptagelser, hvor der tidligere var tale om et totalforbud, som var rettet mod pressen.

12 Ændring af vedtægter, fusion, spaltning og opløsning mvm.v Medmindre andet er bestemt i nærværende vedtægt, kræves til vedtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer og beslutning om foreningens omdannelse, opløsning, afvikling, fusion, eller spaltning samt, en afdelings overflytning, omdannelse, sammenlægning, deling, afvikling, eller opløsning samt en andelsklasses afvikling, at mindst halvdelen af formuen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Er halvdelen af formuen ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men stemmer to tredjedele af de afgivne stemmer for forslaget, kan forslaget vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes inden 3 måneder og med mindst 3 ugers varsel. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor stor en del af formuen der er repræsenteret. Stk. 2. Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, hvismedmindre de ikke udtrykkeligt tilbagekaldes, anses for gyldige også med hensyn til den efterfølgende generalforsamling. Stk. 3. Ændring af vedtægterne for foreningen kan, med undtagelse af 19, stk. 6, ikke træde i kraft, før ændringen er godkendt af Finanstilsynet. Bestyrelsen Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af mindst 3 og højst 56 medlemmer. Kommentar [lug34]: Der åbnes mulighed for, at bestyrelsen kan bestå af op til 6 medlemmer i stedet for 5. Stk. 2. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Stk. 3. Hvert år afgår detde 3 af bestyrelsens medlemmer, der har fungeret længst, regnet fra de pågældendes sidste valg. Mellem flere medlemmer, der har fungeret lige længe, bestemmes afgangen ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Stk. 4. Ethvert medlem af bestyrelsen afgår senest på generalforsamlingen efter udløbet af det årregnskabsår, hvori vedkommende fylder 70 år. Stk. 5. Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden for udøvelse af sit hverv. Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Kommentar [lug35]: Ændringen indebærer, at det er de 3 bestyrelsesmedlemmer, som har fungeret længst, der afgår, og ikke kun et bestyrelsesmedlem. Der ændres ikke på muligheden for at genvalg kan finde sted. Kommentar [lug36]: Denne ændring betyder at det er muligt for et bestyrelsesmedlem at sidde i bestyrelsen indtil vedkommende er blevet 71 år, da det først er efter udløbet af det regnskabsår, hvor vedkommende fylder 70 år, at medlemmet skal afgå. Kommentar [lug37]: Dette følger af lovgivningen, og det har således ingen materiel betydning at bestemmelsen udgår. Stk Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af foreningens anliggender, herunder investeringerne, til enhver tid. 11

13 Stk. 2. Bestyrelsen sørger for en forsvarlig organisation af foreningensskal sørge for, at investeringsforeningens virksomhed, der skal udøves forsvarligt i overensstemmelse med loven og foreningens vedtægter. Bestyrelsen vedtægterne og skal tage stilling til, om foreningens formueforhold til enhver tid er forsvarlige i forhold til foreningens drift. Bestyrelsen skalherunder påse, at bogføring og formueforvaltningbogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter foreningens forhold tilfredsstillende måde. Stk Bestyrelsen skal udarbejde skriftlige retningslinierretningslinjer for foreningens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktionen fastlægges. Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt der skal indgives ansøgning til en fondsbørs eller et andet reguleret marked om optagelse til notering af foreningens andele i en eller flere af foreningens afdelinger. Beslutningen skal angives i afdelingens prospekt. Stk. 4. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter, som ændringer i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. eller anden lovgivninglovgivningen nødvendiggør, eller som pålægges af Finanstilsynet påbyder. Stk. 5. Bestyrelsen er bemyndiget til at navngive afdelinger samtkan oprette nye afdelinger, herunder kontoførende afdelinger, og er bemyndiget til at gennemføre de vedtægtsændringer, som i denne anledning er nødvendige, eller foreskrives af som Finanstilsynet foreskriver som betingelse for godkendelse. Endvidere kan bestyrelsen oprette nye andelsklasser, jf. 7., stk. 3, nr Bestyrelsen kan oprette andelsklasser i eksisterende afdelinger, når det fremgår af afdelingens navn ved angivelse af KL, som signalerer, at den pågældende afdeling har eller kan have andelsklasser. Stk. 6. Stk. 6. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt foreningen skal indgive ansøgning om optagelse til handel af andele i en eller flere afdelinger eller andelsklasser på et reguleret marked. Kommentar [lug38]: Er flyttet til stk. 6. Kommentar [lug39]: Denne tilføjelse til bestemmelsen sker som følge af, at der åbnes mulighed for etablering af andelsklasser. Stk. 7. Bestyrelsen er bemyndiget til at ajourføre tillæg A til vedtægterne med ændringer i zone A-lande, ændringer i de lande, som Fællesskabet har indgået en aftale med på det finansielle område samt ændringer i de af Finanstilsynet godkendte værdipapirer udstedt eller garanteret af en international institution af offentlig karakter, som et eller flere medlemslande deltager i. Endvidere er bestyrelsen bemyndiget til at ajourføre og ændre tillæg Bbilag 1 til vedtægterne under forudsætning af, at børsen eller markedet lever op til Finanstilsynets retningslinierretningslinjer herom samt børsen eller markedet falder indenforinden for afdelingens investeringsområde. Finanstilsynet skal uanset 17, stk. 3, Endvidere er bestyrelsen bemyndiget til at ajourføre bilag 2 til vedtægterne med ændringer i klassifikationen af staterne eller angivelsen af de internationale institutioner af offentlig karakter, som et eller flere medlemslande deltager i. Finanstilsynet skal ikke godkende ændringer i tillæg Abilag 1 og B2. Stk. 7. Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om udstedelse af andele i udbyttebetalende afdelinger uden ret til udbytte i perioden primo januar for obligationsafdelinger og senest medio januar for øvrige afdelinger og indtil den ordinære generalforsamling. 12 Kommentar [lug40]: Fremgår nu af 11, stk. 1.

14 Stk. 8. Bestyrelsen skal straks meddele Finanstilsynet oplysninger om forhold, der er af afgørende betydning for foreningens eller en afdelings forsatte drift, herunder om foreningens eller en afdelings formue vil komme under 10 mio. kr. Administration Kommentar [lug41]: Dette følger allerede af lovgivningen, og sletningen af bestemmelsen i vedtægterne får således ingen materiel betydning. 21. Bestyrelsen ansætter en direktion til at varetage den daglige ledelse. Direktionen skal udføre sit hverv i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer og anvisninger. Stk. 2. Bestyrelsen kan i stedet overlade den daglige ledelse til et investeringsforvaltningsselskab, således at de opgaver, der påhviler en forenings direktør, udføres af investeringsforvaltningsselskabets direktør. Finanstilsynet skal godkende foreningens valg af investeringsforvaltningsselskab. Administration 21. Til varetagelse af den daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktion. Direktionen skal udføre sit hverv i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinier og anvisninger. Bestyrelsen er dog beføjet til i stedet at overlade den daglige ledelse til et af Finanstilsynet godkendt investeringsforvaltningsselskab. Stk. 2. Investeringsforvaltningsselskabet skal være et aktieselskab med hjemsted her i landet. Tegningsregler Foreningen tegnes af: 1. den samlede bestyrelse, eller medlemmer af bestyrelsen, eller 2.3. formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, eller 3.4. formanden eller næstformanden i forening med en direktør i investeringsforvaltningsselskabet. Kommentar [lug42]: Tegningsreglerne ændres således, at foreningen kan tegnes af den samlede bestyrelse, men også af næstformanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem eller direktøren i investeringsforvaltningsselskabet. Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura. Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvem der udøver stemmeretten på foreningens værdipapirerinstrumenter. Administrationsomkostninger Hver af foreningens afdelinger afholder sine egne omkostninger. 13

15 Stk. 2. Fællesomkostningerne ved foreningens virksomhed i et regnskabsår deles mellem afdelingerne/andelsklasserne under hensyntagen til såvelbåde deres investerings- og administrationsmæssige ressourceforbrug som deres gennemsnitlige formue i året. Stk. 3. Såfremt en afdeling eller andelsklasse ikke har eksisteret i hele regnskabsåret, bærer den en forholdsmæssig andel af fællesomkostningerne. Stk. 4. Ved fællesomkostninger forstås de omkostninger, som ikke kan henføres til de enkelte afdelinger henholdsvis andelsklasse, herunder blandt andet honorarbetalinger til bestyrelse og direktion eller investeringsforvaltningsselskab. Stk. 5. De Medmindre andet fremgår af 6, må de samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, edbit, revision, tilsyn, markedsføring, formidling og depotselskabet må for hver afdeling eller andelsklasse ikke overstige 7,00 pct. af den højeste formueværdi i afdelingen eller andelsklassen inden for regnskabsåret. Depotselskab Foreningens værdipapirer og likvide midlerinstrumenter skal forvaltes og opbevares af et af generalforsamlingen valgt depotselskab. Bestyrelsen vælger depotselskabet, der skal godkendes af Finanstilsynet. Stk. 2. Generalforsamlingen træffer beslutning om ændring af valg af depotselskab. Kommentar [lug43]: Ved et eventuelt skift af depotselskab, vil bestyrelsen rejse et sådan forslag på generalforsamlingen, og det er herefter generalforsamlingen, der træffer beslutningen om ændring af depotselskab. Årsrapport og, revision og overskud Foreningens regnskabsår er kalenderåret, idet første regnskabsår løber fra stiftelsen til udgangen af For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelsen og direktionen eller direktionen ifor investeringsforvaltningsselskabet i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regler herom en årsrapport bestående af, der i det mindste består af en ledelsesberetning, en ledelsespåtegning, og et årsregnskab bestående af en balance, en resultatopgørelse, noter, herunder redegørelse affor anvendt regnskabspraksis samt en ledelsesberetning.. Er en forening opdelt i afdelinger, skal årsrapporten indeholde særskilt balance, resultatopgørelse, noter, herunder femårsoversigt for hver enkelt afdeling. Redegørelse for anvendt regnskabspraksis kan dog udarbejdes som en fælles redegørelse for afdelingerne. Stk. 2. Årsrapporten indeholder særskilt balance, Foreningen udarbejder halvårsrapport for hver afdeling indeholdende resultatopgørelse og noter for hver enkelt afdeling. Kommentar [lug44]: Dette følger af lovgivningen og er således anvendt praksis. Tilføjelsen får ingen materiel betydning. Stk. 3. Hvert årfor perioden 1. januar til 30. juni samt en balance pr. 30. juni udarbejder foreningen en halvårsrapport i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Stk Årsrapporten revideres af mindst én statsautoriseret revisor, der er valgt af generalforsamlingen. 14

16 Stk Foreningen udleverer på begæring den reviderede årsrapport og den seneste halvårsrapport ved henvendelse til foreningens kontor. Udbyttebetaling 25. I udloddendestk. 5. Kontoførende afdelinger foretagesudsender i løbet af januar måned opgørelse til medlemmerne indeholdende oplysning om afkast og formueværdi til brug for medlemmernes opgørelse af den skattepligtige indkomst. I udbyttebetalende afdelinger sker udbetaling af det enkelte medlems udbytte for det forløbne år ved overførsel til medlemmets konto i et pengeinstitut. Kommentar [lug45]: Bestemmelsen vedrører kontoførende afdelinger, og eftersom der ikke er nogen kontoførende afdelinger i denne forening, får ændringen ingen materiel betydning. 26. Udloddende afdelinger foretager en udlodning, der opfylder de i ligningslovens 16c16 C anførte krav til minimumsudlodning. Udlodningen foretages på baggrund af de i regnskabsåret indtjente renter og udbytter, realiserede og urealiserede kursgevinster med fradrag af afdelingens administrationsomkostninger, medmindre andet fremgår af 6. Stk. 2. Udlodningen skal ske inden udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelse for det pågældende indkomstår. Stk. 3. Provenu ved formuerealisation i øvrigt tillægges den pågældende afdelings formue, medmindre generalforsamlingen efter bestyrelsens forslag træffer anden beslutning. Stk I udloddende afdelinger, kan/andelsklasser, der efter bestyrelsens beslutning herom, jf. 19, stk. 7, udstedes andele uden ret til6, udlodder udbytte for á conto, sker det foregående regnskabsår, jf. 11, stk. 3 og stk. 4. Stk. 5. I afdelingerefter denne bestemmelse. Efter den ordinære generalforsamling, hvor derforeningens årsrapport og størrelsen af den samlede udlodning for regnskabsåret godkendes, udbetales acontoudbytte, må en restudlodning beregnet som forskellen mellem regnskabsårets ordinære udlodning og den udbetalte à conto udlodning. Á conto-udlodningen udelukkende beregnes på grundlag af alleredeafdelingens indtjente renter, men ikke kurs med fradrag af afdelingens administrationsomkostninger. Kurs- og valutagevinster ogsamt andre indtægter, der ikke kan beregnes på forhånd, selv om de er realiserede, indgår ikke i ovennævnte udlodningsgrundlag. Såfremt acontoudbyttetá conto-udlodningen beregnes til at udgøre mindre end kr. 1 pr. foreningsandelandel, kan bestyrelsen beslutte, at acontoudbyttetá conto-udlodningen ikke udbetales, men inkluderes i den ordinære udlodning. Stk. 6. Acontoudlodningen4. Á conto - udlodningen skal efterfølgende godkendes på en generalforsamling. Kommentar [lug46]: Dette følger den fremgangsmåde, som anvendes i dag, og ændringerne får således ingen materiel betydning. Stk Udbytte af andele i en udloddende afdeling registreret i Værdipapircentralenen værdipapircentral betales via medlemmets konto i det kontoførende institut. Stk Retten til udbytte i en udloddendeaf eventuelle fysiske investeringsbeviser i en afdeling eller andelsklasse forældes, når udbyttet ikke er hævetudbetalt senest 53 år efter, at det forfaldt til udbetaling. Udbyttet tilfalder herefter afdelingen. 15 Kommentar [lug47]: Forældelsesfriste n bliver sænket fra 5 til 3 år. 3 års fristen er den frist som gælder jf. forældelsesfristloven. Ændringen vurderes således at kunne få materiel betydning.

17 Stk I akkumulerende afdelinger henlægges nettooverskuddet til forøgelse af afdelingens formue. Vedtaget på stiftende generalforsamling den 1. oktober 2009 og stadfæstet af Finanstilsynet den 15. januar Århus den 1. marts 2010 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Formuepleje Invest Michael Vinther Formand Carsten W. Thygesen Næstformand Jørn Nielsen 16

18 Bilag 1 Angivelse af markeder Bilag 2 Fortegnelse over stater og internationale institutioner 17

19 Tillæg A Kommentar [lug48]: Fremgår nu af bilag 2. Fortegnelse over stater og internationale institutioner, der som udstedere eller garanter af værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter er godkendt af Finanstilsynet, således at over 35 pct. af en afdelings formue kan investeres i disse værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter: Stater: Zone A-lande: Australien, Belgien, Canada, Danmark, Det Forenede Kongerige (Storbritannien og Nordirland), Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Japan, Luxembourg, Mexico, Nederlandene (Holland), New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Saudi-Arabien, Schweiz, Slovakiet, Spanien, Sverige, Sydkorea, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, USA og Østrig. EØS-lande, som ikke er omfattet af et zone A-land: Liechtenstein. Internationale institutioner: Nordiska Investeringsbanken, European Investment Bank (EIB), European Coal and Steel Community, Council of European Resettlement Fund for National Refugees and Overpopulation in Europe, Eurofima (European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock Switzerland), Euratom (European Atomic Energy Community), World Bank (International Bank for Reconstruction and Development), Inter- American Development Bank (IADB), International Finance Corporation, African Development Bank, Asian Development Bank og European Central Bank (ECB). 18

20 Tillæg B Kommentar [lug49]: Fremgår nu af bilag 1. Fortegnelse over de af bestyrelsen vurderede og godkendte børser eller markeder, der lever op til Finanstilsynets retningslinier herom. Afdelingerne kan udover nedennævnte børser eller markeder investere på børser eller markeder, der er nævnt i 6, stk. 4. Danske aktier (Der er pt. ingen børs eller marked vurderet eller godkendt af bestyrelsen til denne afdeling.) Globus (Der er pt. ingen børs eller marked vurderet eller godkendt af bestyrelsen til denne afdeling.) 19

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest (under navneændring til Kapitalforeningen Jyske Invest) Fælles ordinær generalforsamling

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasse(r): Latinamerika Acc. 4. december 2012 Ansvar for det prospekt for 3 Uafhængig

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 23. januar 2008 Nr. 42. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44, 50, 75, 169, stk. 2, 177 og 184 i lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere