Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a"

Transkript

1 Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Indhold: Foreslået vedtægt med ændringer fremhævet side 2 Vedtægt efter generalforsamlingens og Finanstilsynets godkendelse side 23

2 Foreslået vedtægt med ændringer fremhævet Vedtægter for Investeringsforeningen Formuepleje Invest

3 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Formuepleje Invest. Foreningens binavn er Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen Formuepleje. Kommentar [lug1]: Oplysninger om foreningens binavne er flyttet til 1, stk. 2. Stk Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom fra offentligheden, medmindre andet er bestemt i nærværende vedtægt, at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med afsnit IXkapitel 13 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., og på forlangende af en deltageret medlem at indløse deltagerensmedlemmets andel af formuen med midler, der hidrører fra denne, jf. 12. Kommentar [lug2]: Afsnit IX i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. indeholder kapitel 13 og kapitel 14. Denne ændring har således ingen materiel betydning. Medlemmer 3. Medlem af foreningen er enhver, der ejer en eller flere foreningsandele, jf. 9.andele af foreningens formue (herefter andele ). Hæftelse 4. Foreningens medlemmer hæfter alene med det for deres andele indbetalte beløb og har derudover ingen hæftelse for foreningens forpligtelser. Stk. 2. Foreningens afdelinger, jf. 6 hæfter kun for egne forpligtelser. Dog hæfter hverhver afdeling principalt pro rata, subsidiærthæfter dog også for sin andel af de fælles omkostninger. Er der forgæves foretaget retsforfølgning, eller er det på anden måde godtgjort, at en afdeling ikke kan opfylde sine forpligtelser efter 2. pkt., hæfter de øvrige afdelinger solidarisk for afdelingens andel af de fælles omkostninger. Stk. 3. Foreningens bestyrelsesmedlemmer, ansatte og eventuelle investeringsforvaltningsselskab hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Kommentar [lug3]: Der sker en omformulering af den gældende bestemmelse, men der sker ingen ændring i den hæftelse som allerede er gældende. Midlernes anbringelse 5. Bestyrelsen fastsætter og er ansvarlig for den overordnede investeringsstrategi. Stk. 2. Investeringerne foretages i overensstemmelse med afsnit IXkapitel 14 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v... Stk. 3. Foreningen og afdelinger må ikke udføre eller deltage i spekulationsforretninger. 2 Kommentar [lug4]: Afsnit IX i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. indeholder kapitel 13 og kapitel 14. Denne ændring har således ingen materiel betydning. Kommentar [lug5]: Det er et lovgivningsmæssigt krav, at der ikke må udføres og deltages i spekulationsforretninger. Dette er der ikke ændret på, men fremadrettet følger dette ikke af vedtægterne, da det er lovbestemt.

4 Afdelinger og andelsklasser 6. Foreningen er opdelt i nedenståendefølgende afdelinger: Kommentar [lug6]: Der åbnes op for etablering af andelsklasser. Nr. 1. Danske aktier Investerer i danske aktier. Aktierne skal være optaget til notering eller handel på markeder, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af foreningen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinjer, jf. bilag 1. Afdelingen kan dog inden for sit investeringsområde samlet set investere op til 10 pct. af sin formue på andre børser/markeder end de i bilag 1 nævnte. Afdelingen er udbyttebetalende, jf Afdelingen har jf. aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2 valgt, at gevinst og tab beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens kapitel 1-4 og 6-9. Afdelingen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 3 anførte krav til aktivmassen. Afdelingen er bevisudstedende. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis i overensstemmelse med gældende love og bekendtgørelser. Andele i afdelingen udstedes gennem Værdipapircentralen. Kommentar [lug7]: Dette har altid været gældende for denne afdeling, men dette er nu specificeret i afdelingsformuleringen. Kommentar [lug8]: Denne mulighed fremgik tidligere af 6, stk. 3, men er nu blevet flyttet op i de konkrete afdelingsformuleringer, hvor det er muligt at anvende bestemmelsen. Der sker således ingen ændring af afdelingens investeringsunivers. Kommentar [lug9]: Der henvises indholdsmæssigt til samme bestemmelse som tidligere, men som følge af indførelsen af Finanstilsynets standardvedtægter, er der sket en ændring i paragraf-henvisningen. Kommentar [lug10]: Svarer til den tidligere formulering om, at andele udstedes gennem Værdipapircentralen. Ændringen indebærer, at det er muligt at udstede andele gennem andre end Værdipapircentralen, men der er ingen umiddelbare planer om at anvende andre end Værdipapircentralen. Nr. 2. Globus Investerer globalt i aktier eller aktiebaserede værdipapirer. Værdipapirerne skal være optaget til notering eller handel på markeder, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af foreningen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinjer, jf. bilag 1. Afdelingen kan dog inden for sit investeringsområde samlet set investere op til 10 pct. af sin formue på andre børser/markeder end de i bilag 1 nævnte. Afdelingen er udbyttebetalende, jf Afdelingen har jf. aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2 valgt, at gevinst og tab beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens kapitel 1-4 og 6-9. Afdelingen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 3 anførte krav til aktivmassen. Afdelingen er bevisudstedende. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis i overensstemmelse med gældende love og bekendtgørelser. 3 Kommentar [lug11]: Dette har altid været gældende for denne afdeling, men dette er nu specificeret i afdelingsformuleringen. Kommentar [lug12]: Denne mulighed fremgik tidligere af 6, stk. 3, men er nu blevet flyttet op i de konkrete afdelingsformuleringer, hvor det er muligt at anvende bestemmelsen. Der sker således ingen ændring af afdelingens investeringsunivers. Kommentar [lug13]: Der henvises indholdsmæssigt til samme bestemmelse som tidligere, men som følge af indførelsen af Finanstilsynets standardvedtægter, er der sket en ændring i paragraf-henvisningen. Kommentar [lug14]: Svarer til den tidligere formulering om, at andele udstedes gennem Værdipapircentralen. Ændringen indebærer, at det er muligt at udstede andele gennem andre end Værdipapircentralen, men der er ingen umiddelbare planer om at anvende andre end Værdipapircentralen.

5 Andele i afdelingen udstedes gennem Værdipapircentralen. Stk. 2. Medmindre andet fremgår af 6, stk. 1, kan afdelinger, hvor det falder indenfor afdelingens investeringsområde, investere efter 94 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Liste med angivelse af de stater samt offentlige institutioner af offentlig karakter, som afdelingen kan investere mere end 35 pct. af formuen i, vedlægges som tillæg A til vedtægterne. Stk. 3. Medmindre andet fremgår af 6, stk. 1, kan afdelinger indenfor sit investeringsområde investere indtil 10 pct. af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter. Stk. 4. Afdelingernes investeringer i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter kan, med undtagelse af stk. 3, kun foretages i værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter der er noteret eller handles på børser eller markeder, der er beliggende i et EU- eller EØS land, børser eller markeder, som er godkendt af Finanstilsynet, børser eller markeder, som er vurderet til at leve op til en nærmere defineret standard, jf. Finanstilsynets retningslinier herom. De af bestyrelsen vurderede og godkendte børser eller markeder vedlægges som tillæg B til vedtægterne. Stk. 5. Et instrument anses for at være inden for en afdelings investeringsområde, såfremt den pågældende emittent enten er hjemmehørende eller børsnoteret i lande inden for det definerede investeringsområde eller har en væsentlig del af sine aktiviteter og/eller aktiver inden for det definerede investeringsområde, men er hjemmehørende og/eller børsnoteret uden for det definerede investeringsområde. Kommentar [lug15]: Disse bestemmelser er flyttet op i de relevante afdelingsbeskrivelser. Stk. 6. Hver afdeling udgør i forhold til de øvrige en selvstændig økonomisk enhed. Den enkelte afdelings formue, indtægter og udgifter administreres særskilt, ligesom der aflægges særskilt regnskab. De med foreningens administration forbundne omkostninger, som ikke umiddelbart kan henføres til en bestemt afdeling, fordeles mellem afdelingerne som anført i En afdeling kan opdeles i andelsklasser, hvortil der kan være knyttet klassespecifikke aktiver. Kommentar [lug16]: Dette følger af lovgivningen og er derfor ikke medtaget i standardvedtægterne. Ændringen har således ingen materiel betydning. Stk. 2. En andelsklasse har ikke fortrinsret til nogen andel af afdelingens formue, og heller ikke til eventuelle klassespecifikke aktiver. Andelsklassen har alene ret til en del af afkastet af formuen, herunder en del af afkastet af den fælles portefølje og afkastet af de klassespecifikke aktiver. Stk. 3. En afdeling kan have forskellige typer andelsklasser efter bestyrelsens beslutning, jf. 20, stk. 5. Andelsklasserne kan indbyrdes variere på følgende karakteristika: 1) Denominering i valuta. 2) De typer af investorer andelsklasserne markedsføres overfor. 3) Løbende omkostninger, der overholder reglerne i 5 i andelsklassebekendtgørelsen. 4) Emissionstillæg og indløsningsfradrag, der overholder reglerne i 5 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele. 4

6 5) Prisberegningsmetode, jf. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele. 6) Klassespecifikke aktiver, der alene kan være afledte finansielle instrumenter samt en kontantbeholdning til brug for klassens løbende likviditetsbehov. 7) Udlodningsprofil (akkumulerende eller udloddende). 8) Minimumsinvestering. Stk. 4. Foreningen skal på sin hjemmeside oplyse om andelsklassernes karakteristika, jf. 7 i andelsklassebekendtgørelsen. Stk. 5. Stk. 1 4 finder ikke anvendelse på andelsklasser uden ret til udbytte (ex-kupon). Lån 7. Foreningen8. Hverken foreningen eller afdelingeren enkelt afdeling må ikke optage lån. Stk. 2. Med Finanstilsynets tilladelse kan foreningen eller afdelinger dog: 1. Optage kortfristede optage lån på højst 10 pct. af formuen for at indløse medlemsandele, for at udnytte tegningsrettigheder ellersine afdelinger i henhold til midlertidig finansiering af indgåede handler, oglovens bestemmelser derom. 2. Optage lån på højst 10 pct. af formuen til erhvervelse af fast ejendom, der er absolut påkrævet for udøvelse af dens virksomhed. Kommentar [lug17]: Der indsættes en ny 7, som åbner mulighed for, at der kan etableres andelsklasser. Bestyrelsen bemyndiges til at oprette andelsklasser i nyetablerede afdelinger, mens oprettelse af andelsklasser i eksisterende afdelinger sker på baggrund af en generalforsamlingsbeslutning herom. Kommentar [lug18]: Bestemmelserne om lån er ændret således, at vedtægterne ikke længere specificerer størrelse og anvendelse af lån, men at det nu kun fremgår, at der kan optages lån i henhold til lovens bestemmelser. Da det tidligere var lovens bestemmelser der var angivet, har ændringen ingen materiel betydning. Stk. 3. De samlede lån må højst udgøre 15 pct. af foreningens eller afdelingens formue. Udlån og garantiforpligtelser 8. Foreningen eller afdelinger må ikke yde lån eller stille garanti. Kommentar [lug19]: Det følger af lovgivningen, at foreninger ikke må yde lån eller stille garanti, og det får således ingen materiel betydning, at bestemmelsen udgår. Stk. 2. Foreningen eller afdelinger kan dog påtage sig den hæftelse, der er forbundet med erhvervelse af aktier, der ikke er fuldt indbetalt. Sådanne hæftelser må ikke overstige 5 pct. af foreningens formue. Foreningsandele 9. Andele i foreningen Andele i bevisudstedende afdelinger 9. Andelene er registreret i en værdipapircentral og udstedes gennem denne i stykstørrelse på 100 kr. eller multipla heraf. Stk. 2. Foreningen eller afdelingen Hver afdeling afholder samtlige omkostninger ved registrering i en værdipapircentral. 5

7 Stk. 3. Værdipapircentralens kontoudskrift tjener som dokumentation for indehaverensmedlemmets andel af den nominelle værdi af de tegnede foreningsandeleforeningens formue. Stk. 4. Foreningsandelene Andelene udstedes til ihændehaveren, men kan på begæring over for det kontoførende institut noteres på navn i foreningens bøger. Stk. 5. Foreningsandelene Andelene er frit omsættelige og negotiable. Stk. 6. Ingen foreningsandele andele har særlige rettigheder. Stk. 7. Intet medlem af foreningen har pligt til at lade sine foreningsandele andele indløse. Andele i kontoførende afdelinger 9a. I kontoførende afdelinger er andelenes pålydende 100 kr. Stk. 2. De til et indskud svarende antal andele fremkommer ved en omregning af indskuddet i forhold til den værdi, som en andel af den pågældende afdelings formue har på indskudstidspunktet. Kommentar [lug20]: I standardvedtægterne er der indsat bestemmelser om kontoførende afdelinger. I denne forening er der ingen kontoførende afdelinger, og der vil således ikke være tale om materielle ændringer. Stk. 3. Et medlems indskud og beregnede andele registreres på en konto i foreningen lydende på medlemmets navn. Stk. 4. Foreningen udsteder en udskrift fra foreningens bøger, der tjener som dokumentation for medlemmets indskud og andele. Stk. 5. Indskud/andele i en kontoførende afdeling kan ikke overdrages eller på anden måde omsættes. Stk.6. Ingen indskud/andele har særlige rettigheder. Stk. 7. Intet medlem af foreningen har pligt til at lade sine andele indløse. Værdiansættelse og fastsættelse af den indre værdi 10. Aktiver Værdien af foreningens formue (aktiver og forpligtelser) værdiansættes til dagsværdi(indregnes og måles) i henhold til bekendtgørelsekapitel 10 i lov om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.vsamt andre kollektive investeringsordninger m.v. samt Finanstilsynets til enhver tid gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for foreninger. Emissionspris for foreningsandele Stk. 2. Den indre værdi for en afdelings andele beregnes ved at dividere formuens værdi på opgørelsestidspunktet, jf. stk. 1 med antal tegnede andele. 6

8 Stk. 3. Den indre værdi for en andelsklasses andele beregnes ved at dividere den på opgørelsestidspunktet opgjorte del af afdelingens formue, der svarer til den del af fællesporteføljen, som andelsklassen oppebærer afkast af, korrigeret for eventuelle klassespecifikke aktiver og omkostninger, der påhviler andelsklassen, med antal tegnede andele i andelsklassen. Stk. 4. Har bestyrelsen besluttet at udstede andele uden ret til udbytte (ex kupon), jf. 11. Andele i foreningen eller afdelinger fra primo/medio januar indtil den ordinære generalforsamling fastsættes emissionsprisen og prisen ved eventuel indløsning af sådanne andele på grundlag af den indre værdi, jf. stk. 2 og 3, jf. stk. 1, efter korrektion af det beregnede og reviderede udbytte for det foregående regnskabsår. Emission og indløsning 11. Bestyrelsen træffer beslutning om emission af andele og om emission af andele uden ret til udbytte (ex kupon). Generalforsamlingen træffer dog beslutning om emission af fondsandele. Andele i foreningen kan kun tegnes mod samtidig indbetaling af emissionsprisen, bortset fra emission af fondsandele. Emission mod betaling af emissionspris sker efter bestyrelsens beslutning. Bestyrelsen er endvidere berettiget til at standse eventuelle løbende emissioner. Beslutning om emission af tegning af fondsandele kan dog kun træffes af generalforsamlingen.. Stk. 2. Emissionsprisen fastsættes i medfør af 2, stk. 1, i bekendtgørelse om 12. På et medlems forlangende skal foreningen indløse medlemmets andel af en afdelings formue. Stk. 2. Foreningen kan udsætte indløsningen, - når foreningen ikke kan fastsætte den indre værdi på grund af forholdene på markedet, eller - når foreningen af hensyn til en lige behandling af investorerne først fastsætter indløsningsprisen, når foreningen har realiseret de til indløsningen af andelene nødvendige aktiver. Stk. 3. Finanstilsynet kan kræve, at foreningen udsætter indløsning af andele. Kommentar [lug21]: Disse tilføjelser til vedtægterne uddyber de lovgivningsmæssige krav der er til værdiansættelse. Da det allerede er disse metoder der anvendes, får ændringen ingen materiel betydning. Kommentar [lug22]: Dette fremgik tidligere af 19, stk. 7. Kommentar [lug23]: Dette følger af lovgivningen og tilføjelsen indebærer således ingen materiel ændring. Kommentar [lug24]: Dette fulgte tidligere af 12, stk. 4. Kommentar [lug25]: Dette fulgte tidligere af 12, stk. 6. Metode til beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger ved at dividere afdelingens formue med det samlede antal foreningsandele i afdelingen. Formuens værdi opgøres i henhold til 10. Der tillægges Kommentar [lug26]: Nedenstående bestemmelser om fastsættelse af emissionsog indløsningspris indebærer ingen materielle ændringer. Bestemmelserne uddyber indholdet af bekendtgørelse om beregning af emissions- indløsningspriser. Dobbeltprismetoden 13. Emissionsprisen fastsættes efter dobbeltprismetoden til den indre værdi, jf. 10, stk. 2-4, jf. stk. 1, opgjort på emissionstidspunktet, med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder til administration, trykning, annoncering samt provision til formidlere og garanter af emissionen. 7

9 Stk. 3. I udbyttebetalende afdelinger, der investerer i danske eller Euro-denominerede obligationer, hvor bestyrelsen har besluttet at udstede foreningsandele uden ret til udbytte, fastsættes emissionsprisen fra udstedelsesdagen indtil den ordinære generalforsamling dog til den indre værdi efter fradrag af det beregnede og reviderede udbytte for det foregående regnskabsår. Der tillægges et beløb til dækning af udgifter til køb af instrumenter og nødvendige omkostninger ved emissionen. Stk. 4. I øvrige udbyttebetalende afdelinger, hvor bestyrelsen har besluttet at udstede foreningsandele uden ret til udbytte, fastsættes emissionsprisen fra udstedelsesdagen indtil den ordinære generalforsamling dog til den indre værdi efter fradrag af det beregnede og reviderede udbytte for det foregående regnskabsår samt afkast heraf i perioden, hvor der udstedes foreningsandele uden ret til udbytte. Der tillægges et beløb til dækning af udgifter til køb af instrumenter og nødvendige omkostninger ved emissionen. Indløsning af foreningsandele Indløsningsprisen fastsættes i medfør af 2efter dobbeltprismetoden til den indre værdi, jf. 10, stk. 2, i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger ved at dividere afdelingens formue med det samlede antal andele i afdelingen. Formuens værdi opgøres i henhold til 10. Der fratrækkes -4, jf. stk.1, opgjort på indløsningstidspunktet, med fradrag af et beløb til dækning af udgifter ved salg af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved indløsning. Stk. 2. Såfremt foreningsandele i udbyttebetalende afdelinger, der investerer i danske eller Eurodenominerede obligationer, tegnet i perioden fra udstedelsesdagen og indtil den ordinære generalforsamling uden ret til udbytte for det foregående regnskabsår, indløses samme år inden den ordinære generalforsamling, fradrages det beregnede og reviderede udbytte ved beregningen af foreningsandelenes indre værdi og indløsningsprisen. Stk. 3. Såfremt foreningsandele i øvrige udbyttebetalende afdelinger, hvor der udstedes foreningsandele uden ret til udbytte, tegnet i perioden fra udstedelsesdagen og indtil den ordinære generalforsamling uden ret til udbytte for det foregående regnskabsår, indløses samme år inden den ordinære generalforsamling, fradrages det beregnede og reviderede udbytte samt afkast heraf i perioden, hvor der udstedes foreningsandele uden ret til udbytte ved beregningen af foreningsandelenes indre værdi og indløsningsprisen. Stk. 4. Foreningen kan i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes, efter at foreningen eller afdelingen har realiseret de til indløsningen af foreningsandelene nødvendige aktiver. Stk. 5. Ved udsættelse efter stk. 4 skal foreningen straks efter udsættelsen underrette Finanstilsynet og de kompetente myndigheder i andre medlemslande af Den Europæiske Union 8

10 og lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, hvor foreningen markedsfører sine foreningsandele, om udsættelsen. Stk. 6. Finanstilsynet kan kræve, at foreningen udsætter indløsning af andele. Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Stk. 2. Generalforsamling afholdes i Århus eller København efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned, dog senest 14 dage inden fristen for indgivelse af foreningens selvangivelse for det pågældende regnskabsår. Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når medlemmer, der tilsammen ejer mindst 10 pct. af det samlede pålydende af andele i foreningen/i en afdeling/ i en andelsklasse, eller når mindst to medlemmer af bestyrelsen eller en revisor har anmodet derom. Stk. 5. Generalforsamling indkaldes, og dagsorden bekendtgøres med mindst 2 ugers8 dages og højstmaksimalt 4 ugers skriftligt varsel til alle navnenoterede medlemmer, som har fremsat begæring herom og ved indrykning på foreningens hjemmeside og/eller i mindst to landsdækkende dagbladedagspressen efter bestyrelsens skøn. Stk. 6. I indkaldelsen skal foreningen angive, hvilke anliggender generalforsamlingen skal behandle. Såfremt generalforsamlingen skal behandle forslag til vedtægtsændringer, skal forslagets væsentligste indhold fremgå af indkaldelsen. Stk. 7. Dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med tilhørende revisionspåtegning skal senest 8 dage før denne fremlægges til eftersyn på foreningens kontor. Stk. 7. Forslag fra medlemmerne skal for at kunne blive behandlet8. Medlemmer der vil fremsætte forslag til behandling på den ordinære generalforsamling være indleveretskal fremsætte forslaget skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar samme år. Kommentar [lug27]: Denne bestemmelse indebærer, at der åbnes mulighed for, at der kan indkaldes til generalforsamling med kortere varsel, således at der kan indkaldes med mindst 8 dages varsel i stedet for 2 uger. Herudover åbnes der mulighed for, at der ikke nødvendigvis annonceres via dagspressen, men udelukkende ved at sende indkaldelse og dagsorden til navnenoterede medlemmer, samt via foreningens hjemmeside. Kommentar [lug28]: Dette følger af allerede af lovgivningen, og ændringen har således ingen materiel betydning. 14. Generalforsamlingen ledes af15. Bestyrelsen udpeger en af bestyrelsen valgt dirigent, som leder generalforsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens lovlighed, forhandlingerne og stemmeafgivelsen. Stk. 2. Der føres en protokol over forhandlingerne. Protokollen underskrives af dirigenten. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse vil generalforsamlingsprotokollengeneralforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denneskal være tilgængelig for medlemmerne på foreningens kontor senest to uger efter generalforsamlingens afholdelse Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 9

11 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapportenårsrapport til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. 19, stk Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af revisorerrevisor. 6. Eventuelt. Kommentar [lug29]: Dette er også hidtil blevet behandlet på generalforsamlingen, og tilføjelsen af dette punkt på dagsordenen har således ingen materiel betydning Ethvert medlem af foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommendemedlemmet senest 4 dage forinden har afhentet eller fået tilsendt adgangskort mod forevisning af fornøden dokumentation for sine andele. Stk. 2. Stemmeret Medlemmer kan kun udøvesudøve stemmeret for de andele, som mindst 14 dage forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger. Stk. 3. De beføjelser, der udøves afsom foreningens generalforsamling udøver, tilkommer en afdelings medlemmer for så vidt angår godkendelse af afdelingens årsregnskabårsrapport, ændring af vedtægternes regler for anbringelse af afdelingens formue, afdelingens opløsning, fusion og spaltning ogoverflytning, afvikling, sammenlægning eller deling samt andre spørgsmål, som udelukkende vedrører afdelingen. Stk. 4. De beføjelser, som foreningens generalforsamling udøver, tilkommer en andelsklasses medlemmer for så vidt angår ændring af andelsklassens specifikke karakteristika, andelsklassens afvikling og andre spørgsmål, der udelukkende vedrører andelsklassen. Hvis andelsklassen ikke opfylder formuekravet, er det dog proceduren i 86 a, stk. 2, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., der skal anvendes. Stk. 5. Hvert medlem har én stemme for hver kr. 100 pålydende andele. Stk Ethvert medlem har ret til at møde ved fuldmægtig. Fuldmagten, der skal fremlægges, skal være skriftlig og, dateret og kan ikke gives for længere tid end 1 år. Fuldmagt til bestyrelsen skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Stk. 6. Der gælder ingen stemmeretsbegrænsning. Kommentar [lug30]: Tilføjelsen af denne bestemmelse sker som konsekvens af, at der åbnes op for etablering af andelsklasser. Kommentar [lug31]: Da der allerede i dag give fuldmagt til en konkret generalforsamling, vil denne ændring ikke få nogen materiel betydning. Stk. 7. Beslutninger træffes Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, med undtagelse af de i 1718 nævnte tilfælde. Stk. 8. Pressen har retadgang til at deltage i generalforsamlingen ved senest 4 dage forinden at have afhentet eller fået tilsendt adgangskort mod forevisning af fornøden dokumentation. PressenIngen må foretage lyd- og billedoptagelser på generalforsamlingen ikke foretage bånd- og filmoptagelseruden bestyrelsens udtrykkelige samtykke. 10 Kommentar [lug32]: Dette indebærer, at ingen, heller ikke medlemmer, har adgang til at foretage lyd- og billedoptagelser. Kommentar [lug33]: Med denne tilføjelse er det muligt, at opnå bestyrelsens samtykke til at foretage lyd- og billedoptagelser, hvor der tidligere var tale om et totalforbud, som var rettet mod pressen.

12 Ændring af vedtægter, fusion, spaltning og opløsning mvm.v Medmindre andet er bestemt i nærværende vedtægt, kræves til vedtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer og beslutning om foreningens omdannelse, opløsning, afvikling, fusion, eller spaltning samt, en afdelings overflytning, omdannelse, sammenlægning, deling, afvikling, eller opløsning samt en andelsklasses afvikling, at mindst halvdelen af formuen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Er halvdelen af formuen ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men stemmer to tredjedele af de afgivne stemmer for forslaget, kan forslaget vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes inden 3 måneder og med mindst 3 ugers varsel. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor stor en del af formuen der er repræsenteret. Stk. 2. Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, hvismedmindre de ikke udtrykkeligt tilbagekaldes, anses for gyldige også med hensyn til den efterfølgende generalforsamling. Stk. 3. Ændring af vedtægterne for foreningen kan, med undtagelse af 19, stk. 6, ikke træde i kraft, før ændringen er godkendt af Finanstilsynet. Bestyrelsen Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af mindst 3 og højst 56 medlemmer. Kommentar [lug34]: Der åbnes mulighed for, at bestyrelsen kan bestå af op til 6 medlemmer i stedet for 5. Stk. 2. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Stk. 3. Hvert år afgår detde 3 af bestyrelsens medlemmer, der har fungeret længst, regnet fra de pågældendes sidste valg. Mellem flere medlemmer, der har fungeret lige længe, bestemmes afgangen ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Stk. 4. Ethvert medlem af bestyrelsen afgår senest på generalforsamlingen efter udløbet af det årregnskabsår, hvori vedkommende fylder 70 år. Stk. 5. Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden for udøvelse af sit hverv. Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Kommentar [lug35]: Ændringen indebærer, at det er de 3 bestyrelsesmedlemmer, som har fungeret længst, der afgår, og ikke kun et bestyrelsesmedlem. Der ændres ikke på muligheden for at genvalg kan finde sted. Kommentar [lug36]: Denne ændring betyder at det er muligt for et bestyrelsesmedlem at sidde i bestyrelsen indtil vedkommende er blevet 71 år, da det først er efter udløbet af det regnskabsår, hvor vedkommende fylder 70 år, at medlemmet skal afgå. Kommentar [lug37]: Dette følger af lovgivningen, og det har således ingen materiel betydning at bestemmelsen udgår. Stk Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af foreningens anliggender, herunder investeringerne, til enhver tid. 11

13 Stk. 2. Bestyrelsen sørger for en forsvarlig organisation af foreningensskal sørge for, at investeringsforeningens virksomhed, der skal udøves forsvarligt i overensstemmelse med loven og foreningens vedtægter. Bestyrelsen vedtægterne og skal tage stilling til, om foreningens formueforhold til enhver tid er forsvarlige i forhold til foreningens drift. Bestyrelsen skalherunder påse, at bogføring og formueforvaltningbogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter foreningens forhold tilfredsstillende måde. Stk Bestyrelsen skal udarbejde skriftlige retningslinierretningslinjer for foreningens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktionen fastlægges. Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt der skal indgives ansøgning til en fondsbørs eller et andet reguleret marked om optagelse til notering af foreningens andele i en eller flere af foreningens afdelinger. Beslutningen skal angives i afdelingens prospekt. Stk. 4. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter, som ændringer i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. eller anden lovgivninglovgivningen nødvendiggør, eller som pålægges af Finanstilsynet påbyder. Stk. 5. Bestyrelsen er bemyndiget til at navngive afdelinger samtkan oprette nye afdelinger, herunder kontoførende afdelinger, og er bemyndiget til at gennemføre de vedtægtsændringer, som i denne anledning er nødvendige, eller foreskrives af som Finanstilsynet foreskriver som betingelse for godkendelse. Endvidere kan bestyrelsen oprette nye andelsklasser, jf. 7., stk. 3, nr Bestyrelsen kan oprette andelsklasser i eksisterende afdelinger, når det fremgår af afdelingens navn ved angivelse af KL, som signalerer, at den pågældende afdeling har eller kan have andelsklasser. Stk. 6. Stk. 6. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt foreningen skal indgive ansøgning om optagelse til handel af andele i en eller flere afdelinger eller andelsklasser på et reguleret marked. Kommentar [lug38]: Er flyttet til stk. 6. Kommentar [lug39]: Denne tilføjelse til bestemmelsen sker som følge af, at der åbnes mulighed for etablering af andelsklasser. Stk. 7. Bestyrelsen er bemyndiget til at ajourføre tillæg A til vedtægterne med ændringer i zone A-lande, ændringer i de lande, som Fællesskabet har indgået en aftale med på det finansielle område samt ændringer i de af Finanstilsynet godkendte værdipapirer udstedt eller garanteret af en international institution af offentlig karakter, som et eller flere medlemslande deltager i. Endvidere er bestyrelsen bemyndiget til at ajourføre og ændre tillæg Bbilag 1 til vedtægterne under forudsætning af, at børsen eller markedet lever op til Finanstilsynets retningslinierretningslinjer herom samt børsen eller markedet falder indenforinden for afdelingens investeringsområde. Finanstilsynet skal uanset 17, stk. 3, Endvidere er bestyrelsen bemyndiget til at ajourføre bilag 2 til vedtægterne med ændringer i klassifikationen af staterne eller angivelsen af de internationale institutioner af offentlig karakter, som et eller flere medlemslande deltager i. Finanstilsynet skal ikke godkende ændringer i tillæg Abilag 1 og B2. Stk. 7. Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om udstedelse af andele i udbyttebetalende afdelinger uden ret til udbytte i perioden primo januar for obligationsafdelinger og senest medio januar for øvrige afdelinger og indtil den ordinære generalforsamling. 12 Kommentar [lug40]: Fremgår nu af 11, stk. 1.

14 Stk. 8. Bestyrelsen skal straks meddele Finanstilsynet oplysninger om forhold, der er af afgørende betydning for foreningens eller en afdelings forsatte drift, herunder om foreningens eller en afdelings formue vil komme under 10 mio. kr. Administration Kommentar [lug41]: Dette følger allerede af lovgivningen, og sletningen af bestemmelsen i vedtægterne får således ingen materiel betydning. 21. Bestyrelsen ansætter en direktion til at varetage den daglige ledelse. Direktionen skal udføre sit hverv i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer og anvisninger. Stk. 2. Bestyrelsen kan i stedet overlade den daglige ledelse til et investeringsforvaltningsselskab, således at de opgaver, der påhviler en forenings direktør, udføres af investeringsforvaltningsselskabets direktør. Finanstilsynet skal godkende foreningens valg af investeringsforvaltningsselskab. Administration 21. Til varetagelse af den daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktion. Direktionen skal udføre sit hverv i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinier og anvisninger. Bestyrelsen er dog beføjet til i stedet at overlade den daglige ledelse til et af Finanstilsynet godkendt investeringsforvaltningsselskab. Stk. 2. Investeringsforvaltningsselskabet skal være et aktieselskab med hjemsted her i landet. Tegningsregler Foreningen tegnes af: 1. den samlede bestyrelse, eller medlemmer af bestyrelsen, eller 2.3. formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, eller 3.4. formanden eller næstformanden i forening med en direktør i investeringsforvaltningsselskabet. Kommentar [lug42]: Tegningsreglerne ændres således, at foreningen kan tegnes af den samlede bestyrelse, men også af næstformanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem eller direktøren i investeringsforvaltningsselskabet. Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura. Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvem der udøver stemmeretten på foreningens værdipapirerinstrumenter. Administrationsomkostninger Hver af foreningens afdelinger afholder sine egne omkostninger. 13

15 Stk. 2. Fællesomkostningerne ved foreningens virksomhed i et regnskabsår deles mellem afdelingerne/andelsklasserne under hensyntagen til såvelbåde deres investerings- og administrationsmæssige ressourceforbrug som deres gennemsnitlige formue i året. Stk. 3. Såfremt en afdeling eller andelsklasse ikke har eksisteret i hele regnskabsåret, bærer den en forholdsmæssig andel af fællesomkostningerne. Stk. 4. Ved fællesomkostninger forstås de omkostninger, som ikke kan henføres til de enkelte afdelinger henholdsvis andelsklasse, herunder blandt andet honorarbetalinger til bestyrelse og direktion eller investeringsforvaltningsselskab. Stk. 5. De Medmindre andet fremgår af 6, må de samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, edbit, revision, tilsyn, markedsføring, formidling og depotselskabet må for hver afdeling eller andelsklasse ikke overstige 7,00 pct. af den højeste formueværdi i afdelingen eller andelsklassen inden for regnskabsåret. Depotselskab Foreningens værdipapirer og likvide midlerinstrumenter skal forvaltes og opbevares af et af generalforsamlingen valgt depotselskab. Bestyrelsen vælger depotselskabet, der skal godkendes af Finanstilsynet. Stk. 2. Generalforsamlingen træffer beslutning om ændring af valg af depotselskab. Kommentar [lug43]: Ved et eventuelt skift af depotselskab, vil bestyrelsen rejse et sådan forslag på generalforsamlingen, og det er herefter generalforsamlingen, der træffer beslutningen om ændring af depotselskab. Årsrapport og, revision og overskud Foreningens regnskabsår er kalenderåret, idet første regnskabsår løber fra stiftelsen til udgangen af For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelsen og direktionen eller direktionen ifor investeringsforvaltningsselskabet i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regler herom en årsrapport bestående af, der i det mindste består af en ledelsesberetning, en ledelsespåtegning, og et årsregnskab bestående af en balance, en resultatopgørelse, noter, herunder redegørelse affor anvendt regnskabspraksis samt en ledelsesberetning.. Er en forening opdelt i afdelinger, skal årsrapporten indeholde særskilt balance, resultatopgørelse, noter, herunder femårsoversigt for hver enkelt afdeling. Redegørelse for anvendt regnskabspraksis kan dog udarbejdes som en fælles redegørelse for afdelingerne. Stk. 2. Årsrapporten indeholder særskilt balance, Foreningen udarbejder halvårsrapport for hver afdeling indeholdende resultatopgørelse og noter for hver enkelt afdeling. Kommentar [lug44]: Dette følger af lovgivningen og er således anvendt praksis. Tilføjelsen får ingen materiel betydning. Stk. 3. Hvert årfor perioden 1. januar til 30. juni samt en balance pr. 30. juni udarbejder foreningen en halvårsrapport i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Stk Årsrapporten revideres af mindst én statsautoriseret revisor, der er valgt af generalforsamlingen. 14

16 Stk Foreningen udleverer på begæring den reviderede årsrapport og den seneste halvårsrapport ved henvendelse til foreningens kontor. Udbyttebetaling 25. I udloddendestk. 5. Kontoførende afdelinger foretagesudsender i løbet af januar måned opgørelse til medlemmerne indeholdende oplysning om afkast og formueværdi til brug for medlemmernes opgørelse af den skattepligtige indkomst. I udbyttebetalende afdelinger sker udbetaling af det enkelte medlems udbytte for det forløbne år ved overførsel til medlemmets konto i et pengeinstitut. Kommentar [lug45]: Bestemmelsen vedrører kontoførende afdelinger, og eftersom der ikke er nogen kontoførende afdelinger i denne forening, får ændringen ingen materiel betydning. 26. Udloddende afdelinger foretager en udlodning, der opfylder de i ligningslovens 16c16 C anførte krav til minimumsudlodning. Udlodningen foretages på baggrund af de i regnskabsåret indtjente renter og udbytter, realiserede og urealiserede kursgevinster med fradrag af afdelingens administrationsomkostninger, medmindre andet fremgår af 6. Stk. 2. Udlodningen skal ske inden udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelse for det pågældende indkomstår. Stk. 3. Provenu ved formuerealisation i øvrigt tillægges den pågældende afdelings formue, medmindre generalforsamlingen efter bestyrelsens forslag træffer anden beslutning. Stk I udloddende afdelinger, kan/andelsklasser, der efter bestyrelsens beslutning herom, jf. 19, stk. 7, udstedes andele uden ret til6, udlodder udbytte for á conto, sker det foregående regnskabsår, jf. 11, stk. 3 og stk. 4. Stk. 5. I afdelingerefter denne bestemmelse. Efter den ordinære generalforsamling, hvor derforeningens årsrapport og størrelsen af den samlede udlodning for regnskabsåret godkendes, udbetales acontoudbytte, må en restudlodning beregnet som forskellen mellem regnskabsårets ordinære udlodning og den udbetalte à conto udlodning. Á conto-udlodningen udelukkende beregnes på grundlag af alleredeafdelingens indtjente renter, men ikke kurs med fradrag af afdelingens administrationsomkostninger. Kurs- og valutagevinster ogsamt andre indtægter, der ikke kan beregnes på forhånd, selv om de er realiserede, indgår ikke i ovennævnte udlodningsgrundlag. Såfremt acontoudbyttetá conto-udlodningen beregnes til at udgøre mindre end kr. 1 pr. foreningsandelandel, kan bestyrelsen beslutte, at acontoudbyttetá conto-udlodningen ikke udbetales, men inkluderes i den ordinære udlodning. Stk. 6. Acontoudlodningen4. Á conto - udlodningen skal efterfølgende godkendes på en generalforsamling. Kommentar [lug46]: Dette følger den fremgangsmåde, som anvendes i dag, og ændringerne får således ingen materiel betydning. Stk Udbytte af andele i en udloddende afdeling registreret i Værdipapircentralenen værdipapircentral betales via medlemmets konto i det kontoførende institut. Stk Retten til udbytte i en udloddendeaf eventuelle fysiske investeringsbeviser i en afdeling eller andelsklasse forældes, når udbyttet ikke er hævetudbetalt senest 53 år efter, at det forfaldt til udbetaling. Udbyttet tilfalder herefter afdelingen. 15 Kommentar [lug47]: Forældelsesfriste n bliver sænket fra 5 til 3 år. 3 års fristen er den frist som gælder jf. forældelsesfristloven. Ændringen vurderes således at kunne få materiel betydning.

17 Stk I akkumulerende afdelinger henlægges nettooverskuddet til forøgelse af afdelingens formue. Vedtaget på stiftende generalforsamling den 1. oktober 2009 og stadfæstet af Finanstilsynet den 15. januar Århus den 1. marts 2010 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Formuepleje Invest Michael Vinther Formand Carsten W. Thygesen Næstformand Jørn Nielsen 16

18 Bilag 1 Angivelse af markeder Bilag 2 Fortegnelse over stater og internationale institutioner 17

19 Tillæg A Kommentar [lug48]: Fremgår nu af bilag 2. Fortegnelse over stater og internationale institutioner, der som udstedere eller garanter af værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter er godkendt af Finanstilsynet, således at over 35 pct. af en afdelings formue kan investeres i disse værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter: Stater: Zone A-lande: Australien, Belgien, Canada, Danmark, Det Forenede Kongerige (Storbritannien og Nordirland), Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Japan, Luxembourg, Mexico, Nederlandene (Holland), New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Saudi-Arabien, Schweiz, Slovakiet, Spanien, Sverige, Sydkorea, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, USA og Østrig. EØS-lande, som ikke er omfattet af et zone A-land: Liechtenstein. Internationale institutioner: Nordiska Investeringsbanken, European Investment Bank (EIB), European Coal and Steel Community, Council of European Resettlement Fund for National Refugees and Overpopulation in Europe, Eurofima (European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock Switzerland), Euratom (European Atomic Energy Community), World Bank (International Bank for Reconstruction and Development), Inter- American Development Bank (IADB), International Finance Corporation, African Development Bank, Asian Development Bank og European Central Bank (ECB). 18

20 Tillæg B Kommentar [lug49]: Fremgår nu af bilag 1. Fortegnelse over de af bestyrelsen vurderede og godkendte børser eller markeder, der lever op til Finanstilsynets retningslinier herom. Afdelingerne kan udover nedennævnte børser eller markeder investere på børser eller markeder, der er nævnt i 6, stk. 4. Danske aktier (Der er pt. ingen børs eller marked vurderet eller godkendt af bestyrelsen til denne afdeling.) Globus (Der er pt. ingen børs eller marked vurderet eller godkendt af bestyrelsen til denne afdeling.) 19

Vedtægter for. Investeringsforeningen. Formuepleje Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen. Formuepleje Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Formuepleje Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Formuepleje Invest Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo Invest

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo Invest Vedtægter for Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer. Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen HP Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen HP Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen. MS Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen. MS Invest Vedtægter for Investeringsforeningen MS Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen MS Invest. Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest.

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S,

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er BankInvest Almen Bolig. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 15. maj 2009 2 Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16.012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 15. maj 2009 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 8. juni 2012 - 2 - Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 8. juni 2012 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo. Deleted: Special

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo. Deleted: Special Vedtægter for Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen KAB / Lejerbo. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity Vedtægter for Kapitalforeningen BI Private Equity Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BI Private Equity. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.

Læs mere

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler...

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler... FALKONER ALLE 53, 2000 FREDERIKSBERG TEL. 38 14 66 00 FAX 38 14 66 09 De fuldstændige dagsordensforslag til den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen TEMA Kapital, Falkoner Allé 53, 3., 2000

Læs mere

emission og indløsning, jf. 13.

emission og indløsning, jf. 13. VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN BIL NORDIC INVEST Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling Investeringsforeningen BIL Nordic Invest indkalder hermed til ordinær generalforsamling hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V tirsdag den 12. april 2016 kl. 16.00 Dagsorden 1. Fremlæggelse

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen. World Wide Invest. Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00

Investeringsinstitutforeningen. World Wide Invest. Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00 Investeringsinstitutforeningen World Wide Invest Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00 hos Tiedemann Independent A/S, Vimmelskaftet 48, København K i henhold til vedtægternes

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital

Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Blue Strait Capital. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Alternativ Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alternativ Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest Ordinær generalforsamling i TRP-Invest TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling fredag den 29. april 2011 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management VEDTÆGTER Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.

Læs mere

Udlodning Afkast samt bestyrelsens forslag til udbytter for 2011, der udbetales i 2012, er vist i skemaet. Afdeling Afkast i 2011 (%)

Udlodning Afkast samt bestyrelsens forslag til udbytter for 2011, der udbetales i 2012, er vist i skemaet. Afdeling Afkast i 2011 (%) Frederiksberg, den 23. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Lån & Spar Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 30. april 2012 kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig, CVR nr. 21 83 14 76, hos Nykredit, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V. Dagsordenen

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Handelsinvest. Foreningens binavn er Investeringsforeningen Midtinvest. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje

Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje Vedtægter for Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen AL Invest obligationspleje. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen BIL Danmark

Ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen BIL Danmark Ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen BIL Danmark Investeringsforeningen BIL Danmark afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 27. september 2016 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk

Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk Vedtægter for Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter.

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter. Standardvedtægter for investeringsforeninger og specialforeninger Det er ikke obligatorisk at anvende standardvedtægterne. Imidlertid forenkler det Finanstilsynets godkendelsesbehandling, når foreningerne

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644 VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling. Dagsorden

Ekstraordinær Generalforsamling. Dagsorden INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K Ekstraordinær Generalforsamling Fredag den 4. januar 2013 kl. 10.00 på foreningens kontor hos Alfred Berg Administration A/S Amaliegade

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Væsentlige forslag til ændringer af vedtægter for Specialforeningen BLS Invest: Foreningens bestyrelse foreslår foreningens vedtægter ændret, således at vedtægterne bringes i overensstemmelse med vedtagen

Læs mere

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 12. april 2011 kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Investin, CVR nr. 27 21 28 59, hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V. Dagsordenen var følgende: 1.

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig 15. maj 2009 2 Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig FT nr. 11.116 CVR nr. 21 81 89 33 15. maj 2009 Navn og hjemsted 1 Foreningens

Læs mere

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest Ordinær generalforsamling i TRP-Invest TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april 2013 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide. København den 14. april 2015. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Vedtægter for. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide. København den 14. april 2015. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Vedtægter for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide København den 14. april 2015 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest

Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BankInvest. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

Vedtægter. Investeringsforeningen CPH Capital. for. Navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen CPH Capital.

Vedtægter. Investeringsforeningen CPH Capital. for. Navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen CPH Capital. Vedtægter for Investeringsforeningen CPH Capital Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen CPH Capital. Formål Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Hedgeforeningen HP

Vedtægter for Hedgeforeningen HP Vedtægter for Hedgeforeningen HP Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen HP. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Hedgeforeningen HP Hedge. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger, Specialforeningen Sparinvest (Placeringsforening) med tilhørende afdelinger, Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen TRP-Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen TRP-Invest (kapitalforening).

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Danmark. indkalder hermed til. ekstraordinær generalforsamling

Investeringsforeningen BIL Danmark. indkalder hermed til. ekstraordinær generalforsamling Investeringsforeningen BIL Danmark indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V tirsdag den 23. maj 2017 kl.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen HP Invest

Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen HP Invest Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen HP Invest Specialforeningen HP Invest afholder ekstraordinær generalforsamling fredag den 28. februar 2014 kl. 11:00 hos Nykredit Portefølje Administration

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Danmark. ordinær generalforsamling. onsdag den 29. marts 2017 kl

Investeringsforeningen BIL Danmark. ordinær generalforsamling. onsdag den 29. marts 2017 kl Investeringsforeningen BIL Danmark indkalder hermed til ordinær generalforsamling hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V onsdag den 29. marts 2017 kl. 16.00 Dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i afdeling Amber Energy Alpha i

Ekstraordinær generalforsamling i afdeling Amber Energy Alpha i Ekstraordinær generalforsamling i afdeling Amber Energy Alpha i Investeringsforeningen Investin Investeringsforeningen Investin, afdeling Amber Energy Alpha, afholder ekstraordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig

Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. marts 2017 kl. 11.30

Læs mere

Vedtægter. for. Placeringsforeningen Investin. Navn og hjemsted. Formål

Vedtægter. for. Placeringsforeningen Investin. Navn og hjemsted. Formål Vedtægter for Placeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Placeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Investin. Navn og hjemsted. Formål

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Investin. Navn og hjemsted. Formål Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen HP Hedge. Foreningen opererer tillige under binavnet HP Hedge (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen HP Hedge. Foreningen opererer tillige under binavnet HP Hedge (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen HP Hedge Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen HP Hedge. Foreningen opererer tillige under binavnet HP Hedge (Kapitalforening). Foreningens hjemsted er

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Kapitalforeningen Nykredit Invest afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 28. august 2014 kl. 14.00 hos Nykredit Portefølje

Læs mere

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0 Cirkulerende Alle adgangskorttilmeldt mængde i Fuldmagter til bestyrelsen Øvrige adgangskort Hedgeforeningen HP Ordinær generalforsamling, 26.04.2012 11:30 mængde stemmer stemmer (efter reduktion) stemmer

Læs mere

KAPITALFORENING SEBINVEST II

KAPITALFORENING SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENING SEBINVEST II Deleted: PROFESSIONEL FORENING NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforening SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 25. februar 2014 kl. 9:00 hos Nykredit Portefølje Administration

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ALM. BRAND INVEST Navn og hjemsted 1 1.1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. 1.2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 2.1.

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 10. april 2012, kl. 17.00 hos Ringkjøbing

Læs mere

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning til koncipisten og skal ikke medtages i foreningens vedtægter.

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning til koncipisten og skal ikke medtages i foreningens vedtægter. 14. december 2009 Standardvedtægter for investeringsforeninger og specialforeninger Indledning Det er ikke obligatorisk at anvende standardvedtægterne. Imidlertid forenkler det Finanstilsynets sagsbehandling,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen C WorldWide. København den 17. januar Bestyrelsen for Investeringsforeningen C WorldWide

Vedtægter for. Investeringsforeningen C WorldWide. København den 17. januar Bestyrelsen for Investeringsforeningen C WorldWide Vedtægter for Investeringsforeningen C WorldWide København den 17. januar 2017 Bestyrelsen for Investeringsforeningen C WorldWide Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen C WorldWide.

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest

Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BankInvest. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest (under navneændring til Kapitalforeningen Jyske Invest) Fælles ordinær generalforsamling

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

Generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Investeringsforeningen Alm. Brand Invest afholder ordinær generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 15.00 hos Alm. Brand Bank A/S, Midtermolen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 21. april 2017 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST Investeringsforeningen Absalon Invest FT reg.nr. 11.080 CVR nr. 18 22 62 43 Vedtægter 17. september8. oktober 2013 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST Investeringsforeningen Absalon Invest FT reg.nr. 11.080 CVR nr. 18 22 62 43 Vedtægter 17. september 2013 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere