Formålet med denne statistik er at synliggøre potentielle risikoområder for at fortsætte et målrettet arbejde med at højne elsikkerheden i Danmark.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formålet med denne statistik er at synliggøre potentielle risikoområder for at fortsætte et målrettet arbejde med at højne elsikkerheden i Danmark."

Transkript

1 SIKKERHEDSSTYRELSEN STATISTIK OVER ELULYKKER 2010

2 Statistik over elulykker 2010

3 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvad er en elulykke?... 4 Datagrundlag... 5 Sikkerhedsstyrelsens registreringer... 6 Omkomne ved elulykker... 7 Analyser af årets elulykker... 8 Arbejdsulykker... 8 Elfagfolk Lærlinge Lægfolk Fritidsulykker med elektricitet

4 Forord Formålet med denne statistik er at synliggøre potentielle risikoområder for at fortsætte et målrettet arbejde med at højne elsikkerheden i Danmark. Publikationen indeholder data for 2010 sammenlignet med den seneste 10-årsperiode Analyserne er udarbejdet ud fra Sikkerhedsstyrelsens egne registreringer, mens det anslåede antal elulykker er et forsøg på at synliggøre det samlede billede af elulykker i Da der ikke er indberetningspligt i Danmark, omfatter den registrerede statistik kun en mindre del af det samlede antal elulykker. Sikkerhedsstyrelsen kan derfor ikke præcist vurdere, hvor mange elulykker der reelt forekommer. Vi formoder alligevel, at statistikken kan give et billede af omfanget og konsekvenserne af elulykker og være med til at påpege tendenser og udvikling på området. 3

5 Hvad er en elulykke? Sikkerhedsstyrelsen definerer en elulykke som: Enhver hændelse, hvor elektrisk strøm har medført, at en person, direkte eller indirekte, er blevet skadet ved strømgennemgang eller lysbue. Definitionen blev vedtaget i 1999 og er fælles for alle de nordiske lande. Ifølge definitionen involverer en elulykke altid en person. Hvis flere personer er involveret ved samme hændelse, bliver det registreret som flere ulykker. Personskaderne kan være hjerteflimmer, direkte eller indirekte forbrændinger, blodpropper, lokal vævsdød og i værste tilfælde dødsfald. Statistikken medtager elulykker, som skyldes fejl ved forsyningsanlæg, installationer og materiel. Fejlene kan skyldes alt fra ulovligt udførte installationer eller materielfejl (alder og slid) til dårlig montage. Ulykkerne kan også skyldes forkert brug. Det gælder for eksempel, hvis man glemmer at slukke for strømmen, inden arbejdet på apparatet eller installationen påbegyndes. Mekaniske ulykker, som skyldes igangsætning af en maskine på grund af en teknisk fejl, bliver ikke medtaget i statistikken. Det skyldes, at der jf. definitionen kun er tale om en elulykke, hvis en person rammes af strøm enten ved strømgennemgang eller lysbue. 4

6 Datagrundlag I Danmark har praktiserende læger pligt til at underrette både Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen, hvis de konstaterer en arbejdsbetinget lidelse eller skade. Arbejdstilsynet er Sikkerhedsstyrelsens væsentligste leverandør af oplysninger om elulykker i forbindelse med arbejde. Oplysningerne suppleres med indberetninger om ulykker fra driftsledere ved elforsyningsanlæg.. Sikkerhedsstyrelsens statistik over elulykker bygger derfor primært på arbejdsulykker. For at perspektivere og supplere disse oplysninger benytter vi oplysninger fra Ulykkesregisteret, som registrerer både arbejds- og hjemme-/fritidsulykker. Det sker på basis af skadestueanmeldelser fra 4 af landets sygehuse, som dækker cirka 13 procent af landets befolkning. Registeret udgør således ikke en totaltælling, men da det antages at give et repræsentativt billede af Danmarks befolkning, kan tallene opskaleres til landsniveau ved at gange med 7,69. Herudover benytter vi oplysninger fra Dansk Energi, Danmarks Statistik og Arbejdsmedicinsk Klinik på Herning Centralsygehus til perspektivering af vores egne registreringer. 5

7 Sikkerhedsstyrelsens registreringer Det er kun en lille andel af de elulykker, der sker i Danmark, som bliver registreret i Sikkerhedsstyrelsens databaser. Sikkerhedsstyrelsen har dog kendskab til de mest alvorlige. Der arbejdes med to typer data i denne statistik: Det registrerede antal elulykker og det estimerede antal elulykker. Antallet af estimerede elulykker er baseret på baggrund af data fra Ulykkesregisteret. I 2010 har Sikkerhedsstyrelsen registreret 40 elulykker. Figur 1 Registrerede elulykker 250 Elulykker Arbejds ulykker Gennemsnit, elulykker Gennemsnit, arbejds ulykker Elulykker Arbejdsulykker Kilde: Arbejdstilsynet og Sikkerhedsstyrelsens registreringer Af de 40 elulykker var 4 fritidsulykker, mens de resterende var arbejdsulykker. Da Arbejdstilsynet er den primære kilde til viden om elulykker, er det naturligt, at arbejdsulykkerne udgør størstedelen af ulykkerne. Det formodes dog, at Sikkerhedsstyrelsen får kendskab til de mest alvorlige fritidsulykker med el. Figur 1 viser, at der har været et fald i antallet af registrerede elulykker over de seneste 10 år. Samtidig har antallet af arbejdsulykker ligget nogenlunde uændret, om end på et lidt lavere niveau i årene og igen i 2009 og Dette fald kan skyldes to ting. For det første har der været et fald i antallet af indberetninger fra Arbejdstilsynet. For det andet har der de seneste år været store udsving i antallet af registrerede såkaldte 0-dagsulykker. Det er ulykker, der resulterer i mindre end én dags sygefravær. Arbejdsgiverne har ikke længere pligt til at indberette denne type ulykker, som de havde det ved periodens start. Endelig kan stigningen i antallet af arbejdsulykker i perioden

8 2008 ifølge Arbejdstilsynet hænge sammen med den øgede beskæftigelse og den øgede aktivitet i visse brancher. Omkomne ved elulykker Figur 2 Registrerede omkomne i perioden Antal omkomne ved elulykker År Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer Figur viser antallet af omkomne ved elulykker i løbet af de sidste 10 år. Gennemsnittet for perioden er godt 2 omkomne pr. år. 7

9 Sikkerhedsstyrelsen registrerede én omkommen ved elulykker i år 2010.: El-ulykke den 1. april 2010 kl En 36 årig mand bryder ind på en station i Esbjerg med en hjemmelavet nøgle. Inde på stationen kravler han op på en koblerkasse og springer over hegnet til en 60 kv bryder. Han kommer i berøring med den ene fase, får strøm gennem kroppen og dør. Analyser af årets elulykker Arbejdsulykker og fritidsulykker opstår ikke på samme måde og har ikke de samme følger. Derfor har vi i det følgende skelnet imellem de to kategorier, som bliver behandlet i separate afsnit. Analyserne bygger på Sikkerhedsstyrelsens registreringer og ikke det anslåede antal elulykker i Danmark. Det skyldes, at analysen kræver en vis mængde supplerende oplysninger, som vi kun er i besiddelse af i egne registreringer. I det efterfølgende ser vi først nærmere på arbejdsulykker i forbindelse med el fordelt på elfagfolk, lærlinge og lægfolk. Til sidst beskrives de 8 fritidsulykker i Arbejdsulykker Sikkerhedsstyrelsen har i 2010 registreret 36 elulykker, alle tilskadekomne var mænd. Denne overvægt er forventelig, da det navnlig er mænd, som arbejder inden for de erhverv, hvor ulykkerne forekommer. Figur 3: Sikkerhedsstyrelsens registreringer af elulykker i forbindelse med arbejde fordelt på alder < 15 3% Ukendt 28% % % % Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer. Note: Grupperne 0-14 og er 15 års intervaller, mens de resterende grupper dækker intervaller på 20 år. figur viser, at der er mange årige, der kommer til skade med el under arbejde. (Gruppen årige omfatter et 15-årigt interval, mens gruppen årige omfatter 20 år. Alt andet lige 8

10 burde man derfor forvente, at antallet af tilskadekomne i aldersgruppen årige ville være tre fjerdedele af antallet i gruppen af årige.) Figur 4: Ulykkeregisterets registreringer af elulykker i forbindelse med arbejde fordelt på alder og køn Alder Mænd Kvinder < > Kilde: Ulykkesregistreret. Note: Grupperne 0-14 og er 15 års intervaller, mens de resterende grupper dækker intervaller på 20 år. Hvis man sammenholder Sikkerhedsstyrelsens registreringer fra figur 3 med Ulykkesregisterets billede af arbejdsulykker med el fra figur 4, ser man, at Ulykkesregistret ligesom Sikkerhedsstyrelsen registrerer, at det er flest unge, der kommer til skade. Elulykker fordelt på arbejde og brug Sikkerhedsstyrelsen deler sine registreringer af arbejdsulykker op i to kategorier: Elulykker, der er indtruffet under arbejde på installation eller materiel, og elulykker, der er indtruffet under brug af installation eller materiel. Der er således både tale om en elulykke, når en elektriker får stød under arbejde med en tavle, og når en rengøringsassistent får stød af at tørre en lampe af. Begge tilfælde kaldes arbejdsulykker med el, fordi den tilskadekomne udfører sit arbejde, når ulykken sker. Figur 5 viser, at det især er fagfolk, der kommer til skade ved arbejdsulykker med el. I det følgende ser vi nærmere på de tre kategorier hver for sig. 9

11 Figur 5: Registrerede elulykker i forbindelse med arbejde fordelt på kendskab til elfaget Lærlinge 17% Ikke fagfolk 3% Fagfolk 80% For at få et klart billede af arbejdsulykkerne er det vigtigt at skelne mellem graden af kendskab til elfaget blandt de ulykkesramte, da ulykken indtraf. Derfor opdeles de skadeslidte ved arbejdsulykkerne i tre kategorier: Uddannede elfagfolk, lærlinge og lægfolk. Lægfolk kan også komme til skade ved en arbejdsulykke, der involverer el, ved at få stød under brug af elektrisk materiel eller installation. 10

12 Figur 5 Elfagfolk I 2010 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 15 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde. Alle de tilskadekomne var mænd. Det er forventeligt, da mænd er kraftigt overrepræsenteret inden for elfaget. Ydermere sker samtlige arbejdsulykker blandt elfagfolk under arbejde på installationer og materiel, hvilket er naturligt, da det er elfagfolks job at installere og reparere installationer og materiel. Figur 6: Elulykker blandt elfagfolk fordelt på skadevolder Arbejde: Forsyning 9% 16% 30% 30% 30% 30% 38% Jernbaner - - 4% 4% 4% 4% 0% Installation 66% 80% 59% 59% 59% 59% 54% Materiel 9% % I alt 84% 96% 93% 93% 93% 93% 100% Brug Forsyning - - 2% 2% 2% 2% 0% Jernbaner % Installation 11% 4% 5% 5% 5% 5% 0% Materiel 6% % I alt 17% 4% 7% 7% 7% 7% 0% Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer Det ses af figur 6, at flest elfagfolk kom til skade ved arbejde på installationer. På baggrund af en kvantitativ gennemgang af Ulykkesregisterets registreringer kan der konkluderes at størstedelen af ulykkerne skyldtes, at L-AUS-bestemmelserne ikke blev overholdt. L-AUS er en forkortelse for arbejde under spænding på lavspændingsanlæg. Bestemmelserne blev udarbejdet i starten af 70 erne for at mindske antallet af ulykker inden for denne kategori. Tilsidesættelser af bestemmelserne er årsag til de fleste elulykker. 11

13 Figur 7: Elulykker blandt elfagfolk fordelt på strøm gennem kroppen og lysbue Andet 17% Figur 8: Elulykker blandt elfagfolk fordelt på spændingstype > 1000 V vekselspænding 17% Lysbue 13% Strøm gennem kroppen 70% V vekselspænding 22% < 250 V vekselspænding 61% Figur 9: Elulykker blandt elfagfolk fordelt på ulykkessted Figur 10: Elulykker blandt elfagfolk fordelt på fravær Handel og tjenesteydelser 8% 4-14 døgn 15% Industri 38% Andet 50% 1-3 døgn 25% Vides ikke 50% Boliger 4% < 1 døgn 10% Figur 7 viser, at 13 procent af ulykkerne blandt fagfolk skyldes, at en kortslutning har skabt en lysbue. De forholdsvis mange ulykker af denne type blandt elfagfolk sker, fordi det netop er ved elfagligt arbejde, specielt ved arbejde på tavler, at der er størst risiko for, at en kortslutning resulterer i en lysbue. Figur 8 viser, at størstedelen af de elulykker, der involverer fagfolk, sker ved arbejde på vekselspænding op til 250 volt. Godt 17 procent af ulykkerne opstår ved højere spændinger. Ulykker ved spændinger over volt sker ved forsyningsnettet. Der er indberetningspligt for dette område. Som det fremgår af Figur 9, opstår mange elulykker blandt elfagfolk i kategorierne Industri, hvor over en tredjedel af ulykkerne sker. Den høje andel skyldes formodentligt, at de største og mest komplekse installationer forekommer i denne sektor, og at det er her, der hyppigst udføres elarbejde med spænding på installationen. Der er mange elulykker i kategorien Andet. Denne kategori dækker bl.a. over byggepladser, gartnerier, hospitaler m.v. 12

14 Af figur 10 fremgår det, at der i 2010 ikke registreredes nogen elulykker blandt fagfolk, som medførte sygefravær på mere end 2 uger eller dødsfald. Det er en forbedring i forhold til de tidligere år, hvor denne type ulykker udgjorde 2-7 % af alle elulykker. Ulykker med mindre end 1 dags fravær bliver betegnet som 0-dagsulykker. Disse ulykker udgør 10 procent. Tallet er dog meget usikkert, da Sikkerhedsstyrelsen næppe får kendskab til ret mange af ulykkerne. Lærlinge I år 2010 var lærlinge impliceret i 5 ulykker. 4 af de 5 lærlinge var i aldersgruppen år, mens den femte var 31 år gammel. Alle 5 ulykker opstod under arbejde med el. Ulykkerne var fordelt på erhvervskategorierne industri (2 ulykker), og en og tofamiliehuse (3 ulykker). Lægfolk I 2010 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 18 arbejdsulykker blandt lægfolk, hvor el var årsagen. Figur 12: Elulykker blandt lægfolk fordelt på arbejde og brug Arbejde 9% Brug 91% Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer. Figur12 viser, at over 90 procent af lægfolk kommer til skade med el under brug af installationer eller materiel. Der kan for eksempel være tale om en person, som arbejder ved en maskine, eller en rengøringsassistent, som gør en lampe ren. 13

15 Skadesbilledet er lidt anderledes for lægfolk end for elfagfolk. Gruppen af elfagfolk kommer især til skade ved arbejde på installationer, hvor der er størst risiko for at lave en kortslutning, der kan skabe en lysbue. Derfor er andelen af lysbueulykker større for elfagfolk end for lægfolk. For lægfolk er den hyppigste ulykkesform strøm gennem kroppen. Figur 13: Elulykker blandt lægfolk fordelt på strøm gennem kroppen og lysbue Lysbue 9% Figur 14: Elulykker blandt lægfolk fordelt på spændingstype > 1000 V 27% Strøm gennem kroppen 91% V 9% < 250 V 64% Figur 15: Elulykker blandt lægfolk fordelt på ulykkessted Figur 16: Elulykker blandt lægfolk fordelt på fravær Handel og tjenesteydelser 18% Andet 46% 2-5 uger 9% > 5 uger 9% Vides ikke 27% Industri 27% 1-3 døgn 37% Boliger 9% < 1 døgn 18% Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer. Figur 14 viser, at størstedelen af ulykkerne blandt lægfolk er opstået i forbindelse med spændinger under 250 V vekselspænding. Det er som forventet, da det netop er denne spænding, som lægfolk må formodes at komme i kontakt med. I 2010 skete 27 % af elulykkerne blandt lægfolk i kategorien Industri. Ni procent af ulykkerne skete i boliger, og 18 % af ulykkerne skete i handel og tjenesteydelser. Næsten halvdelen af ulykkerne skete andre steder (kategorien Andet ). Denne kategori omfatter blandt andet ulykker, som sker på jernbaner og ved elforsyningsanlæg. 14

16 Andelen af alvorlige ulykker blandt lægfolk er faldet i I 2009 medførte ca. hver fjerde elulykke mere end 5 ugers sygefravær. Det er i 2010 faldet til, at omtrent hver tiende elulykke medførte mere end 5 ugers sygefravær. Fritidsulykker med elektricitet Sikkerhedsstyrelsen registrerede 4 fritidselulykker i 2010, hvilket er lavere end de foregående år. Disse tal siger ikke noget om det reelle antal fritidselulykker i Danmark, da Sikkerhedsstyrelsen formodentligt kun får kendskab til de alvorligste ulykker. Beskrivelse af de registrerede fritidselulykker i 2010: Installation. En mand bryder ind i en station i Esbjerg med en hjemmelavet nøgle. Inde på stationen kravler han op på en kobler kasse og springer over hegnet til en 60 kv bryder. Han kommer i berøring med den ene fase og får strøm gennem kroppen og dør. Installation. En pige kravler over hegnet på en elstation i Esbjerg for at hente sin bold der er hoppet over hegnet under leg. Pigen kravler op i en maste og falder ned. Pigen overlever hændelsen, men får alvorlige mén efter ulykken. Installation. En dreng fra 1. klasse havde fundet nogle søm, som han stak ind i hullerne i en stikkontakt. Bygningen var fra 1974, og dengang var stikkontakterne ikke pillesikre. Installationen var lovlig, og der var installeret en HPFI-afbryder. Fritidscenteret vil afblænde de stikkontakter, som ikke bruges og udskifte de andre stikkontakter til nye pillesikre. Fast installation. En beboer i en etageejendom får et kraftig elektrisk stød, da skadelidte berører en hoveddør og en elevator samtidig. Elevatorinstallationen var ikke fejlbehæftet, men der var fejl i installationen i lejligheden. Ved udskiftning af låsen i hoveddøren var der i dørkarmen blevet monteret et nyt låseblik og ved fastgørelse af dette, var der anvendt så lange skruer, at én af disse havde fået kontakt med en grundisoleret leder til en kontakt monteret i dørgerigt. 15

Indholdsfortegnelse. Figuroversigt 3. Forord 4. Hvad er en elulykke? 5. Datagrundlag 6. Sikkerhedsstyrelsens registreringer 7

Indholdsfortegnelse. Figuroversigt 3. Forord 4. Hvad er en elulykke? 5. Datagrundlag 6. Sikkerhedsstyrelsens registreringer 7 Statistik over elulykker 2006 Indholdsfortegnelse Figuroversigt 3 Forord 4 Hvad er en elulykke? 5 Datagrundlag 6 Sikkerhedsstyrelsens registreringer 7 Elulykker i Danmark 2006 8 Omkomne ved elulykker 9

Læs mere

Forord. Stine Pedersen Kontorchef

Forord. Stine Pedersen Kontorchef sikkerhedsstyrelsen Statistik over elulykker 2009 Indholdsfortegnelse Figuroversigt...3 Forord...4 Hvad er en elulykke?...5 Datagrundlag...6 Sikkerhedsstyrelsens registreringer...7 Elulykker i Danmark

Læs mere

806211_ELULYKKER _samlet 14/11/02 15:13 Side STATISTIK OVER ELULYKKER

806211_ELULYKKER _samlet 14/11/02 15:13 Side STATISTIK OVER ELULYKKER 806211_ELULYKKER _samlet 14/11/02 15:13 Side 1 2001 STATISTIK OVER ELULYKKER 806211_ELULYKKER _samlet 14/11/02 15:13 Side 3 2001 STATISTIK OVER ELULYKKER Statistik over elulykker 2001 Udgiver: Elektricitetsrådet

Læs mere

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER Scan QR koden med din smartphone og sæt fokus på elsikkerhed. helsikker fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN

Læs mere

Følgende tre brandårsagskategorier fra ODIN benyttes til at undersøge, hvor ofte brande er forårsaget af børn: leg med ild, hærværk og påsat brand.

Følgende tre brandårsagskategorier fra ODIN benyttes til at undersøge, hvor ofte brande er forårsaget af børn: leg med ild, hærværk og påsat brand. 1. ÅRGANG AUGUST 2006 NR. 1 Børn og brandulykker Redningsberedskabet (brandvæsenet) bliver i gennemsnit alarmeret til 17.0 brande om året. I 2005 blev de alarmeret til 16.551 brande. De kommunale redningsberedskaber

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Resume... 3. Forord... 4. Hvad er en elbrand?... 5. Datagrundlag... 5. Elbrande i Danmark 2010... 6. Omkomne ved elbrande...

Indholdsfortegnelse. Resume... 3. Forord... 4. Hvad er en elbrand?... 5. Datagrundlag... 5. Elbrande i Danmark 2010... 6. Omkomne ved elbrande... SIKKERHEDSSTYRELSEN STATISTIK OVER ELBRANDE 2010 Statistik over elbrande 2010 Indholdsfortegnelse Resume... 3 Forord... 4 Hvad er en elbrand?... 5 Datagrundlag... 5 Elbrande i Danmark 2010... 6 Omkomne

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Holdning, kendskab og vaner i forbindelse med fejlstrømsafbrydere

Holdning, kendskab og vaner i forbindelse med fejlstrømsafbrydere Holdning, kendskab og vaner i forbindelse med fejlstrømsafbrydere Undersøgelse gennemført for Sikkerhedsstyrelsen af WEBPOL online markedsanalyse i november 2010 Undersøgelsens gennemførelse Målgruppe

Læs mere

HÆNDELSER I ELFORSYNINGSANLÆG

HÆNDELSER I ELFORSYNINGSANLÆG UDGIVET: MARTS 2017 HÆNDELSER I ELFORSYNINGSANLÆG 2016 Opsummering Der har i 2016 været indberettet 119 elulykker og 10 nær-vedulykker i forsyningsanlæg. Der har ikke været nogen dødsulykker i 2016. Ulykkerne

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer Kampagne og Analyse 7. december 2009 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer 1. Om undersøgelsen... 1 2. Resumé... 2 3. Udviklingen i arbejdsskader blandt FOAs medlemmer... 3 4. FOAs medlemmer er overrepræsenteret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Figuroversigt...3. Forord...4. Hvad er en elulykke?...5. Datagrundlag...6. Sikkerhedsstyrelsens registreringer...

Indholdsfortegnelse. Figuroversigt...3. Forord...4. Hvad er en elulykke?...5. Datagrundlag...6. Sikkerhedsstyrelsens registreringer... Statistik over elulykker 2007 Indholdsfortegnelse Figuroversigt...3 Forord...4 Hvad er en elulykke?...5 Datagrundlag...6 Sikkerhedsstyrelsens registreringer...7 Elulykker i Danmark 2007...8 Omkomne ved

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen... Plejehjem Rapport om el-sikkerheden på plejehjem. Tilsynsordningen har i perioden 1. februar til 31. marts 2010 kørt kampagnetilsyn på plejehjem, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

Eksempler på hændelser med strøm Faste installationer

Eksempler på hændelser med strøm Faste installationer Eksempler på hændelser med strøm Faste installationer Skadelidte elektriker skulle sætte et låg på en ældre EP roset. Da låget var svært at få på plads trykkede skadelidte med hænderne på låget og kom

Læs mere

Hvordan kan ulykker undgås 10 gode råd din LoKaLE afdeling af dansk EL-FoRbUnd

Hvordan kan ulykker undgås 10 gode råd din LoKaLE afdeling af dansk EL-FoRbUnd EL-ULYKKER nul spænding det er dit liv Kun 2,5 % af alle elektrikere har aldrig fået elektrisk stød i deres arbejdsliv. Det viser en arbejdsmiljøundersøgelse, som Dansk El-Forbund har fået lavet i 2010.

Læs mere

10 gode råd. Senskader EL-ULYKKER. Strømskader er farlige. Årsager til strømulykker. Nervesystemet. Smerter. Syn og hørelse.

10 gode råd. Senskader EL-ULYKKER. Strømskader er farlige. Årsager til strømulykker. Nervesystemet. Smerter. Syn og hørelse. Værd at vide om EL-ULYKKER Årsager til strømulykker 10 gode råd Syn og hørelse Strømskader er farlige Senskader DET ER DIT LIV NUL SPÆNDING Nervesystemet Hjerte og blodkar Smerter Nul spænding det er dit

Læs mere

1 Indledning Baggrund Formål Installationen Brugen af installationen Tilsynet Omfang af kampagnen...

1 Indledning Baggrund Formål Installationen Brugen af installationen Tilsynet Omfang af kampagnen... Børnehaver Rapport om elsikkerheden i børnehaver. Tilsynsordningen har i perioden 1. februar til 31. marts 2009, kørt kampagnetilsyn i børnehaver, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

1. Indledning...3. 2. Baggrund...4. 3. Formål...4. 4. Installationen...4. 5. Brugen af installationen...5. 6. Tilsynet...5. 7. Omfang af kampagnen...

1. Indledning...3. 2. Baggrund...4. 3. Formål...4. 4. Installationen...4. 5. Brugen af installationen...5. 6. Tilsynet...5. 7. Omfang af kampagnen... CAMPINGPLADSER Rapport om el-sikkerheden på campingpladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. juli til 30. september 2008 kørt tilsyn på campingpladser, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

STATISTIK OVER ELBRANDE

STATISTIK OVER ELBRANDE 234560_ELBRANDE 04/12/02 14:59 Side 3 2001 STATISTIK OVER ELBRANDE Statistik over elbrande 2001 Udgiver: Elektricitetsrådet ISSN: 1600-6097 Udarbejdet af Michael Hoffmann Poulsen, Mette Skjødt og Finn

Læs mere

Gågader og offentlige pladser

Gågader og offentlige pladser Gågader og offentlige pladser Rapport om el-sikkerheden i gågader og offentlige pladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. marts til 30. juni 2009, kørt kampagnetilsyn på gågader og offentlige pladser,

Læs mere

Statistik over elulykker 2002

Statistik over elulykker 2002 Statistik over elulykker 2002 02 02 Statistik over elulykker 2002 Statistik over elulykker 2002 Udgiver: Elektricitetsrådet ISSN: 1600-5015 Design: essensen ApS Foto: Søren Nielsen Tryk: Richard Larsen

Læs mere

Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011

Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011 21. NOVEMBER 2012 Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011 AF ANN-KATHRINE EJSING Resumé Blandt børn og unge i alderen 0-24 år skete der i 2011 270.000 ulykker, hvilket afspejler, at 13,6 pct. var udsat

Læs mere

Sikkerhedsmæssige risici ved forslag til Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet (L 35)

Sikkerhedsmæssige risici ved forslag til Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet (L 35) Sikkerhedsmæssige risici ved forslag til Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet (L 35) Dette notat indeholder en beskrivelse af de sikkerhedsmæssige risici ved følgende

Læs mere

Antallet af gasulykker var rekordlavt i 2010

Antallet af gasulykker var rekordlavt i 2010 Antallet af gasulykker var rekordlavt i 21 Statistikken for 21 viser det laveste niveau i antallet af gasulykker, siden starten af halvfemserne. Der er dog stadig udfordringer. Især på naturgasområdet

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...5. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...5. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Skoler Rapport om el-sikkerheden i folkeskoler. Tilsynsordningen har i perioden 1. august til 31. september 2009 kørt kampagnetilsyn på landets folkeskoler, og disse tilsyn danner således baggrund for

Læs mere

Statistik over private forespørgsler

Statistik over private forespørgsler Statistik over private forespørgsler 2001-2007 FORORD 5.000 private erstatningssager, heraf godt 1.400 sager om piskesmældsskader, blev i 2007 vurderet af Arbejdsskadestyrelsens afdeling for private erstatningssager.

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Forsamlingslokaler Rapport om el-sikkerheden i Forsamlingslokaler. Tilsynsordningen har i perioden 1. november til 15. december 2008 kørt kampagnetilsyn på forsamlingslokaler, og disse tilsyn danner således

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

6. Børn i sundhedsvæsenet

6. Børn i sundhedsvæsenet Børn i sundhedsvæsenet 123 6. Børn i sundhedsvæsenet Sundhed afhænger af mange forhold En befolkningsgruppes helbredstilstand afhænger af mange forhold som livsstil, arbejdsmæssige og sociale forhold og

Læs mere

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og anmeldelse af arbejdsskader m.v. i medfør af offshoresikkerhedsloven 1

Bekendtgørelse om registrering og anmeldelse af arbejdsskader m.v. i medfør af offshoresikkerhedsloven 1 Bekendtgørelse om registrering og anmeldelse af arbejdsskader m.v. i medfør af offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 49, 52 og 52 a og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v.

Læs mere

De sundhedsøkonomiske udgifter forbundet med arbejdsulykker med hændelsesdag i 2011 (Arbejdstilsynet 2017).

De sundhedsøkonomiske udgifter forbundet med arbejdsulykker med hændelsesdag i 2011 (Arbejdstilsynet 2017). NOTAT 28. marts 2017 Statens samlede omkostninger ved arbejdsulykker med hændelsesdag i 2011. En sammenfatning af to notater om udgiftskomponenterne sygedagpenge, skattetab og sundhedsydelser J.nr. 20165200110

Læs mere

Strømmens virkning (L-aus) Line Goul 1

Strømmens virkning (L-aus) Line Goul 1 Strømmens virkning (L-aus) Line Goul 1 Strømmens virkning Line Goul 2 Strømmens virkning Line Goul 3 Ulykkes statistik Ulykkesregisterets data dækker ca. 22 procent af alle elulykker. Line Goul 4 Ulykkes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Figuroversigt 3. Resume 4. Forord 5. Hvad er en elbrand? 6. Datagrundlag 7. Sikkerhedsstyrelsens registreringer 8

Indholdsfortegnelse. Figuroversigt 3. Resume 4. Forord 5. Hvad er en elbrand? 6. Datagrundlag 7. Sikkerhedsstyrelsens registreringer 8 Statistik over elbrande 2005 Indholdsfortegnelse Figuroversigt 3 Resume 4 Forord 5 Hvad er en elbrand? 6 Datagrundlag 7 Sikkerhedsstyrelsens registreringer 8 Elbrande i Danmark 2005 10 Omkomne ved elbrande

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Statens omkostninger til sygedagpenge og skattetab som følge af arbejdsulykker med hændelsesdag i 2011 og over 30 dages fravær for den tilskadekomne

Statens omkostninger til sygedagpenge og skattetab som følge af arbejdsulykker med hændelsesdag i 2011 og over 30 dages fravær for den tilskadekomne NOTAT 28. marts 2017 Statens omkostninger til sygedagpenge og skattetab som følge af arbejdsulykker med hændelsesdag i 2011 og over 30 dages fravær for den tilskadekomne J.nr. 20165200110 Analyse og Data

Læs mere

Årsrapport 2011 Eltilsynsordningen

Årsrapport 2011 Eltilsynsordningen srapport 2011 Elsordningen Side 1 af 10 Indledning: Nærværende rapport indeholder en opgørelse over gennemførte på elsordningen i år 2011. Elsordningens formål er at føre elektriske installationer, som

Læs mere

Skadestuernes virksomhed 2000

Skadestuernes virksomhed 2000 Skadestuernes virksomhed 2000 Kontaktperson: Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, direkte 7222 7617 Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, direkte 7222 7845 Skadestuestatistik 2000 Siden 1. januar 1995 har alle landets

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012 BORGERPANEL Juni 2012 Vi elsker bilen Borgerne i Region Syddanmark er til bil. Biler findes i ni ud af ti husstande, og tre ud af fire har bilen som den primære transportform i hverdagen. Halvdelen af

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Arbejdsulykker Værktøjer til undersøgelse af arbejdsulykker

Arbejdsulykker Værktøjer til undersøgelse af arbejdsulykker Arbejdsulykker Værktøjer til undersøgelse af arbejdsulykker 1. Beskrivelse af ulykken Udfyldes af sikkerhedsgruppen sammen med den medarbejder, der kom til skade. I mindre virksomheder uden sikkerhedsgruppe

Læs mere

Notat om status over arbejdsulykker 2014

Notat om status over arbejdsulykker 2014 Notat om status over arbejdsulykker 214 A.1 Antal arbejdsulykker Det samlede antal ulykker i 214 er opgjort til 1.982, heraf 43 ulykker med fravær. 1 De tilsvarende tal for 213 var 1.877 ulykker og 428

Læs mere

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011 Lene Jarlbæk Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Lene Jarlbæk Copyright 2015 PAVI, Videncenter for Rehabilitering

Læs mere

Statistik over elbrande 2003

Statistik over elbrande 2003 Statistik over elbrande 2003 Indholdsfortegnelse Figuroversigt 3 Forord 4 Hvad er en elbrand? 5 Sikkerhedsstyrelsens registreringer 6 Elbrande i Danmark 2003 8 Omkomne ved elbrande 9 Brandsted 14 Brandstifter

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland PLO faktaark 2017 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

Statistik over elbrande 2002

Statistik over elbrande 2002 Statistik over elbrande 2002 02 02 Statistik over elbrande 2002 Statistik over elbrande 2002 Udgiver: Elektricitetsrådet ISSN: 1600-6097 Design: essensen ApS Foto: Søren Nielsen Tryk: Richard Larsen 4

Læs mere

Tal om det frivillige Danmark ANALYSE AF BEFOLKNINGENS FRIVILLIGE ENGAGEMENT

Tal om det frivillige Danmark ANALYSE AF BEFOLKNINGENS FRIVILLIGE ENGAGEMENT FRIVILLIGRAPPORTEN 216-218 Tal om det frivillige Danmark ANALYSE AF BEFOLKNINGENS FRIVILLIGE ENGAGEMENT En af tre undersøgelser af frivilligheden i Danmark Om undersøgelsen Befolkningens frivillige engagement

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 212 Personale / HR 14 12 1 8 6 4 2 29 21 211 212 Indledning Hermed foreligger arbejdsskadestatistikken efter første kvartal i 212. Statistikken indeholder kun arbejdspladser

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

Faktaark: Kvinder i bestyrelser

Faktaark: Kvinder i bestyrelser Marts 2015 Faktaark: Kvinder i bestyrelser DeFacto har analyseret udviklingen af kvinder i bestyrelser. Analysen er foretaget på baggrund af data fra Danmarks Statistiks database over bestyrelser samt

Læs mere

Iværksættere i Business Region Aarhus

Iværksættere i Business Region Aarhus Iværksættere i Business Region Aarhus 1 Iværksætteri i Business Region Aarhus 1. Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af nye virksomheder i Business Region Aarhus stiger med 1,6 procent fra 2013

Læs mere

09:30 10:40 SKS-D, krav til anlægsejere og driftsledere v/carsten Jakobsen, Sikkerhedsstyrelsen

09:30 10:40 SKS-D, krav til anlægsejere og driftsledere v/carsten Jakobsen, Sikkerhedsstyrelsen Formiddag 09:00 09:30 Velkomst og registrering 09:30 10:40 SKS-D, krav til anlægsejere og driftsledere v/carsten Jakobsen, Sikkerhedsstyrelsen 10:40 10:55 Pause 10:55 11:55 Sikkerhedsstyrelsens tilsyn

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Figuroversigt 3. Resume 4. Forord. Hvad er en elbrand? Datagrundlag. Sikkerhedsstyrelsens registreringer. Elbrande i Danmark 2009

Indholdsfortegnelse. Figuroversigt 3. Resume 4. Forord. Hvad er en elbrand? Datagrundlag. Sikkerhedsstyrelsens registreringer. Elbrande i Danmark 2009 sikkerhedsstyrelsen Statistik over elbrande 2009 Indholdsfortegnelse Figuroversigt 3 Resume 4 Forord 5 Hvad er en elbrand? 6 Datagrundlag 7 Sikkerhedsstyrelsens registreringer 8 Elbrande i Danmark 2009

Læs mere

NNF ere er hårdt ramt af arbejdsskader

NNF ere er hårdt ramt af arbejdsskader AE har undersøgt hyppigheden af arbejdsskader blandt medlemmer af NNF s a-kasse. Analysen viser, at NNF ere har flere arbejdsskader end andre, både når det gælder arbejdsulykker og erhvervssygdomme. NNF

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER

ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER 2011-2016 Antallet af anmeldte arbejdsulykker er stort set uændret i 2016 sammenlignet med 2015. Men antallet af dødsulykker er steget fra 27

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Mangel på uddannet arbejdskraft Analyse udarbejdet i samarbejde med Dansk Metal Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Frem mod 22 forventes en stigende mangel på uddannet arbejdskraft.

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Arbejdsskadeforsikring Ulykkesbegrebet Arbejdsskadesikringslovens 6, stk. 1 Ved en ulykke forstås efter denne lov en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller

Læs mere

Foreløbige ulykkestal oktober 2016

Foreløbige ulykkestal oktober 2016 Dato 23. november 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-10 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal oktober 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Rapport. Danskernes svømmeduelighed, livredningsmæssige færdigheder og holdninger til svømning September 2014

Rapport. Danskernes svømmeduelighed, livredningsmæssige færdigheder og holdninger til svømning September 2014 Rapport Danskernes svømmeduelighed, livredningsmæssige færdigheder og holdninger til svømning September 2014 Svømmeduelighedsundersøgelse OVERORDNET RAMME: Undersøgelsen er gennemført blandt tre målgrupper:

Læs mere

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 Opmærksomhedspunkter En arbejdsskade er en samlet betegnelse for helbredsmæssige følger af skadelige påvirkninger på arbejdspladsen. Der skelnes mellem: Arbejdsulykke:

Læs mere

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04)

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04) MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04) Februar 2009 MVE Elektriske installationer i møbler Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, kapitel 713 Installationer

Læs mere

Installation af UPS-anlæg

Installation af UPS-anlæg sikkerhedsstyrelsen installation af UPS-anlæg 2010 Installation af UPS-anlæg 2. udgave september 2010 Ved installation og projektering af UPS-anlæg er det vigtigt at være opmærksom på følgende forhold.

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet 5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet Fraværet på DA-området som følge af sygdom, barsel, arbejdsulykker m.v. udgjorde 5,5 pct. af det samlede antal mulige arbejdsdage i 2005. Heraf udgjorde sygefraværet,0 pct.point.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Foreløbige ulykkestal maj 2016

Foreløbige ulykkestal maj 2016 Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-5 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal maj 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 OM ÅRSOPGØRELSEN Nærværende årsopgørelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2009. Det er kun de samtaler, hvor

Læs mere

Segmentanalyse. Februar 2015. En tekstrapport om virksomheders energieffektiviseringstiltag. Projektansvarlige: Asger H. Nielsen Michael Ulff Larsen

Segmentanalyse. Februar 2015. En tekstrapport om virksomheders energieffektiviseringstiltag. Projektansvarlige: Asger H. Nielsen Michael Ulff Larsen Segmentanalyse En tekstrapport om virksomheders energieffektiviseringstiltag Februar 2015 Projektansvarlige: Asger H. Nielsen Michael Ulff Larsen Side 0 af 57 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens

Læs mere

Årsrapport 2010 Eltilsynsordningen

Årsrapport 2010 Eltilsynsordningen Årsrapport 21 Elsordningen Side 1 af 9 Tilsynsordningens formål er at føre elektriske installationer, som er udført af autoriserede elinstallatører. Ved at føre indhentes viden om, hvilke elektriske installationer,

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ayse Kiran og Hasan Kiran

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ayse Kiran og Hasan Kiran for ejendommen Sælger Ayse Kiran og Hasan Kiran Adresse Olsbækhøj 9 Postnr. og by 2670 Greve Dato 10.02.2016 Udløbsdato 10.02.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Hjortespring Elektrikeren ApS Bispebjerg

Læs mere

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Kommunale redningsopgaver 2007-2008 Samtlige kommunale redningsberedskaber varetager i dag redningsopgaver, herunder opgaver med frigørelse af fastklemte ved trafikuheld, som

Læs mere

Tjek din solcelle-installation

Tjek din solcelle-installation Tjek din solcelle-installation Få et overblik over, om din solcelle-installation er korrekt udført. Denne folder indeholder nogle gode råd til, hvad du selv kan tjekke. Brug tjeklisten og find blandt andet

Læs mere

a Sundhedsforsikringer

a Sundhedsforsikringer Et white paper fra Codan a Sundhedsforsikringer og sygefravær Handel 2 D Indhold 3 q Sundhedsforsikringer gør en forskel på helbredet og på bundlinjen 4 q Tre fjerdedele bruger deres sundhedsforsikringer

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Årsrapport 2006 om anlægstilsyn og information til fagfolk

Årsrapport 2006 om anlægstilsyn og information til fagfolk 2007-03-13 Årsrapport 2006 om anlægstilsyn og information til fagfolk Indledning 1. marts 2006 indgik Sikkerhedsstyrelsen, efterfølgende SIK, nye kontrakter med en række virksomheder om udførelse af anlægstilsyn

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Vejledning. til anmeldelse af arbejdsulykker i A-skade

Vejledning. til anmeldelse af arbejdsulykker i A-skade Vejledning til anmeldelse af arbejdsulykker i A-skade Koncern HR Version 3 Januar 2016 Indhold Indledning... 3 Hvad er en arbejdsulykke?... 4 Praksis for anmeldelse af arbejdsulykker... 4 Roller i A-skade...

Læs mere

Dyrker du også. ekstrem sport? En pjece for elektrikere og blikkenslagere om risikoen ved arbejde i højden.

Dyrker du også. ekstrem sport? En pjece for elektrikere og blikkenslagere om risikoen ved arbejde i højden. Dyrker du også ekstrem sport? En pjece for elektrikere og blikkenslagere om risikoen ved arbejde i højden. Hvem siger at arbejde i højden er farligt? Det siger Henriette på 7 år - og hun ved hvad hun

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 2.232 1.707 707 875 1.587

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 2.232 1.707 707 875 1.587 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 13. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune Forsikrings- og Viborg Kommune Oktober 2015 Side 1 af 5 Forsikrings- og Formål Denne vejledning ligger i naturlig forlængelse af Viborg Kommunes Forsikrings- og risikostyringspolitik. Vejledningen fastlægger

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen vadehavet. Knud Jørgensen El Aps Nørregade 23 6690 Gørding Tlf.: 75178999

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen vadehavet. Knud Jørgensen El Aps Nørregade 23 6690 Gørding Tlf.: 75178999 for ejendommen Sælger Naturstyrelsen vadehavet Adresse Koldingvej 5 Postnr. og by 6630 Rødding Dato 21.08.2014 Udløbsdato 21.08.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Knud Jørgensen El Aps Nørregade

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Foreløbige ulykkestal august 2016

Foreløbige ulykkestal august 2016 Dato 22. august 2016 Sagsbehandler Lartey G. Lawson Mail lal@vd.dk Telefon 7244 3027 Dokument 16/03107-8 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal august 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

sikkerhedsstyrelsen fyrværkerirapport 2009/10

sikkerhedsstyrelsen fyrværkerirapport 2009/10 sikkerhedsstyrelsen fyrværkerirapport 2009/10 7. januar 2011 J. nr. 441-33-00009 RBL/MKN Sikkerhedsstyrelsens fyrværkerirapport 2009/10 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Ulykker med personskade...

Læs mere