Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl i Ismejeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet"

Transkript

1 #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra: Morten Skipper Dinesen, Camilla Bernild, Susanne Hwiid Thune, Robert Andersen Fra administrationen: Områdechef Lene Vennits, forretningsfører Jonas M. Cohen, økonomimedarbejder Maja Didic, sekretær Gitte Nielsen (referent) Indholdsfortegnelse Til beslutning Referat Revisionsprotokol Regnskab for afdeling for tiden Regnskab for organisationen for tiden Budgetforslag organisationen Generalforsamlingen mandag den 30. maj YouSee Kostalden fremtidig konstruktion Nyt EU udbud af KAB s fælles forsikringsramme...8 Til orientering Status på legepladsen og Kulturarvsstyrelsen Nyt fra driftschefen /19

2 12. Oversigt #JobInfo over Criteria= mandskabets kurser Hel eller delvis udskiftning af låsesystemet Fællesskabet Interne flytninger og den boligsociale anvisning Udbudsmateriale til åbent udbud om ydelser KAB s energiydelser Vejledning om brug af naboskabet.dk Referater fra organisationsbestyrelser og repræsentantskaber på web Tryg Bolig projektet Årsrapport for porteføljeforvaltning af fælles el-indkøb i Moms på opnotering Næste møde Eventuelt...19 Bilag 1: Regnskab for afdelingen for 2010 Bilag 2: Regnskab for organisationen for 2010 Bilag 3: Budgetforslag 2012 for organisationen Bilag 4: Forslag til dagsorden til generalforsamling Bilag 5: Antennebudget Bilag 6: skadestatistik Ejendomsforsikring for Bilag 7: Aktionsliste Bilag 8: Flyer 2/19

3 Til beslutning #JobInfo Criteria= 1. Referat Referatet fra organisationsbestyrelsesmødet den 31. januar 2011 blev udsendt den 11. februar Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender referatet. Referatet blev godkendt og underskrevet. 2. Revisionsprotokol Der foreligger endnu ikke revisionsprotokoller, da revisionen endnu ikke er færdige med at revidere regnskaberne. Når administrationen modtager revisionsprotokollerne, vil de blive fremsendt til bestyrelsen. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 3. Regnskab for afdeling for tiden Det ureviderede regnskab for 2010 vedlægges som bilag 1 Regnskabet indstilles godkendt til forelæggelse på generalforsamlingen. Bilag 1: Regnskab for afdelingen for 2010 Økonomimedarbejder Maja Didic gennemgik regnskabet med primær vægt på større differencer i forhold til budget 2010 og besvarede enkelte spørgsmål undervejs. Der har i lighed med sidste år været et merforbrug på kontoen for Renholdelse, som er afledt af langtidssygdom og deraf følgende afløsning. Regnskabet udviser et underskud på kr. Akkumuleret underskud på kr. kan afskrives over 10 år. 3/19

4 Organisationsbestyrelsen #JobInfo Criteria= godkendte det forelagte regnskab til forelæggelse for generalforsamlingen. 4. Regnskab for organisationen for tiden Det ureviderede organisationsregnskab vedlægges som bilag 2 Organisationsregnskabet indstilles godkendt til forelæggelse på generalforsamlingen. Bilag 2: Regnskab for organisationen for 2010 Økonomimedarbejderen gennemgik regnskabet med primær vægt på større differencer i forhold til budget På forespørgsel forklarede økonomimedarbejderen, hvorfor afdelingen skal have støtte fra organisationen. Regnskabet udviser et overskud på kr. Organisationsbestyrelsen godkendte det forelagte regnskab til forelæggelse for generalforsamlingen. 5. Budgetforslag organisationen 2012 Som bilag 3 vedlægges udkast til budgetforslag for organisationen for Budgetforslaget indstilles godkendt til forelæggelse på generalforsamlingen. Bilag 3: Budgetforslag 2012 for organisationen Budgettet blev gennemgået af økonomimedarbejderen med primær vægt på de større differencer i forhold til budget På forespørgsel blev såvel arbejdskapital som henlæggelser til dispositionsfonden forklaret, ligesom der blev besvaret enkelte spørgsmål undervejs. Organisationsbestyrelsen godkendte det forelagte budget til forelæggelse for generalforsamlingen. 4/19

5 #JobInfo Criteria= 6. Generalforsamlingen mandag den 30. maj 2011 Som bilag 4 vedlægges forslag til dagsorden til ordinær generalforsamling. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter og godkender dagsordenen. Bilag 4: Forslag til dagsorden til generalforsamling Der blev foretaget enkelte faktuelle justeringer til dagsordenen, hvorefter organisationsbestyrelsen godkendte denne. 7. YouSee I forbindelse med administrationen af antennelauget har spørgsmålet om kollektiv eller individuel administration været drøftet i organisationsbestyrelsen. KAB og organisationsbestyrelsen har løbende drøftet spørgsmålet. En nærmere analyse viser, at der er en række fordele og ulemper ved de to modeller. På nuværende tidspunkt sker administrationen på et fælles grundlag. Det vil sige, at beboerne vælger deres pakkevalg igennem antennelauget, som administreres af KAB. Umiddelbart medfører det, at arbejdsgangen er forholdsvis lang i modsætning til, hvis den enkelte beboer var i direkte dialog med YouSee. Samtidig er muligheden for, at der sker fejl i sagsbehandlingen relativ stor, da hver enkelt sag skal igennem flere forskellige sagsbehandlere. Copy-Dan bliver opkrævet en gang om året. Når der sker pakkeskift fra stor pakke til grundpakke, opkræves der et straffegebyr. Dette straffegebyr betales i dag af fællesskabet, hvorimod det vil blive pålagt den enkelte husstand, hvis man valgte den individuelle ordning. Det kollektive system gør i dag, at prisen på pakkerne er svære at gennemskue, da der er variable fælles udgifter. Dette gælder f.eks. den kollektive aftale med Copy-Dan og YouSee, hvor beboerne er fælles om at betale overskuddet/underskuddet, der kan forekomme, afhængigt af antallet af TV pakker. Samtidigt er de priser, som oplyses i en kollektiv model, altid afvigende, da antallet af pakker, som bliver indberettet til Copy-Dan og antallet af pakker, der er indregnet i regnskabsåret, er differerende. Priserne, som indgår i regnskabet, er priser baseret på en gennemsnitspris over de sidste tre år. Beboere, som ikke har valgt en TV pakke, vil i den kollektive løsning være med til at afholde fællesudgifter. 5/19

6 Set ud #JobInfo fra en Criteria= økonomisk gennemsnitsbetragtning er konklusionen, at hvis fortsat ønsker en kollektiv aftale med YouSee, vil beboerne være fælles om at betale en stor del af de variable udgifter. Hvorimod det vil være en dyrere løsning, hvis beslutter at overgå til den individuelle ordning, men til gengæld vil den enkelte beboer præcis kende udgiften for den enkelte husstand, se bilag 5. Hvis ønsker fuld gennemskuelighed på prisen og en kort sagsbehandlingstid anbefales en individuelle løsning. Hvis målet derimod er en så billig løsning som muligt, anbefales den kollektive løsning. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter og beslutter, hvilken model der skal arbejdes videre med for administrationen af antenneforeningen. Bilag 5: Antennebudget Forretningsføreren forklarede kort fordelene ved henholdsvis en kollektiv og individuel løsning. På forespørgsel svarede han, at der ikke vil kunne ændres i KAB s administrationsgebyr. Omkring Vilhelm, som har haft rigtig mange spørgsmål til gennemskueligheden af antennebudgettet, blev det oplyst, at økonomimedarbejderen har haft lange telefonsamtaler med Vilhelm, hvor han har fået forklaring på sine spørgsmål. Efter en debat valgte organisationsbestyrelsen den billigste løsning, som er den kollektive, men vil tage punktet op igen, når YouSee åbner op for pakkevalgene. 8. Kostalden fremtidig konstruktion På organisationsbestyrelsens møde den 23. august 2010 blev administrationen af Kostalden drøftet. KAB har siden mødet undersøgt mulige løsninger på problematikken. KAB anbefalede på daværende tidspunkt at udskille Kostalden til en selvstændig afdeling, hvis organisationsbestyrelsen fortsat ønskede at udleje Kostalden som hidtidigt. Organisationsbestyrelsen bad KAB om at arbejde videre med en løsning på problemstillingen, da udskillelsen til en selvstændig afdeling ville medføre et forøget administrationsbidrag på grund af ekstra administration til regnskab og budget. KAB har efterfølgende arbejdet videre med forskellige løsningsmodeller og der er samtidig trådt en ny sidebekendtgørelse til lov om almene boliger i kraft. I den nye bekendtgørelse fremhæves det, at det forsat ikke er muligt at udleje beboerlokaler og selskabslokaler til personer, som ikke bor eller har tilknytning til boligafdelingen (). Ifølge loven gives der ikke mulighed for at ansøge om dispensation, jf. bekendtgørelsen for sideaktiviteter nr /19

7 #JobInfo Criteria= Andre boligselskaber har tidligere haft den samme problematik omkring udlejning til personer, som ikke bor i afdelingen, og indtægt fra udlejningen af beboerlokaler. Socialministeriet er i den forbindelse blevet adspurgt, hvorledes boligselskaberne skal forholde sig. Socialministeriet har meddelt, at udlejning af beboerlokaler må ske i begrænset omfang og kun så længe det ikke sker på bekostning af beboerne. s organisationsbestyrelse har bedt KAB om at give et forslag til en fremtidig løsning af administrationen af Kostalden. KAB vil anbefale, at administrationen omlægges, således at organisationsbestyrelsen administrerer Kostalden i det daglige. Samtidig foreslås det, at der sker en opstramning på proceduren for udlejningen, således at det sikres, at beboerne har fortrinsret for leje af Kostalden og at udlejningen til eksterne parter sker i et begrænset omfang. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter at ændre administrationen, således at organisationsbestyrelsen fremover står for administrationen, ligeledes foreslås det, at reglerne for udlejningen af Kostalden gennemgås med henblik på at stramme op om udlejningskriterier og pris. Forretningsføreren underbyggede kort punktet og sagde, at der ikke må annonceres, og ikke lejes ud til politiske partier, men at der godt må lejes ud til boligsociale aktiviteter, fx dans og gymnastik. Økonomimedarbejderen svarede på forespørgsel, at Kostaldens omsætning overstiger den grænse, der er for hvornår der skal betales moms. Hun vil undersøge, hvorvidt det kun er for udlejning til eksterne, at der skal betales moms. Det vil efterfølgende blive skrevet ind i referatet og mailet til organisationsbestyrelsen. Økonomimedarbejderen vil ligeledes udarbejde en oversigt over hvad, der er bogført på Kostaldens konti i de seneste 5 år. Organisationsbestyrelsen har før administreret udlejning af Kostalden, men vurderer, at det giver for meget arbejde, så man fortsætter som hidtil og præciserer, at der ikke må lejes ud til politiske partier. Kostaldens administration vil blive taget op på det kommende bestyrelsesmøde, hvor der vil blive nedsat et hurtigtarbejdende udvalg, som vil fremlægge forslag til strukturen på afdelingsmødet. Med disse bemærkninger tog organisationsbestyrelsen orienteringen til efterretning. Det kan efterfølgende tilføjes, at organisationsbestyrelsen har besluttet at lukke for udlejning til eksterne, indtil der er blevet vedtaget nye retningslinjer for udlejning af Kostalden. Således er det kun s beboere, som pt. kan leje Kostalden. 7/19

8 9. Nyt #JobInfo EU udbud Criteria= af KAB s fælles forsikringsramme KAB har efter rådgivning hos forsikringsmæglerne Willis besluttet at sende fællesforsikringen i EU-udbud. Beslutningen er taget på baggrund af varsling om væsentlige forsikringsforhøjelser. Gjensidige har efter længere tids forhandling ønsket en gennemsnitlig præmiestigning på ca. 55 % pr.1. oktober Flere og dyrere skader Gjensidiges samlede skadesudgifter til bygningsforsikringer i 2010 har været ca. 48,5 mio. kr., og netto forsikringspræmien har været 36,4 mio. kr., så de har haft en underdækning på ca. 12,1 mio. kr. Hertil kommer udgifter til administration osv. Selvom 2010 var et skadesmæssigt dårligt år, ligger de gennemsnitlige skadesudgifter over de seneste 5 år på 38,7 mio. kr., hvilket stadig er højere end forsikringspræmien. Fordelingen på skadesgrupper i 2010 var: Vandskader med 33 %, brandskader med 31 %, rørskader med 15 %, tyveri med 9 % og glas & sanitet med 5 %. Øvrige skader, som dækker en lang række typer, udgjorde i alt 7 %. Især vandskader er vokset eksplosivt på grund af de meget kraftige regnskyl (skybrud) i 2010, og rørskader er også vokset meget. Sidstnævnte er sandsynligvis en indikation af, at der er behov for at renovere rørsystemerne, hvilket er billigere end at lade forsikringen betale for løbende reparationer. Endeligt er tyveri også vokset, og her er det blandt andet ødelagte døre, der fylder. Fra Codan til Gjensidige Med til historikken om forsikringer hører, at forsikringsselskabet CODAN i starten af 2009 varslede en generel præmieforhøjelse på over 50 %. Derfor blev KAB s forsikringsramme sendt i EU-udbud i foråret Resultatet af udbuddet blev, at forsikringsselskabet Gjensidige, der dengang hed Fair Forsikring, vandt udbuddet. Dermed blev præmiestigningen pr. 1. oktober 2009 kun ca. 5 % plus den almindelige pristalsregulering og lovpligtig stempelafgift. Gjensidiges tilbud var meget favorabelt og byggede blandt andet på en fælles forventning om en reduktion i antallet og omfanget af skader. Desværre har de KAB administrerede organisationer haft et meget uheldigt skadesforløb i KAB s forventninger til fremtiden På baggrund af skadesudviklingen er Gjensidiges tilbud ikke urimeligt, hvis forventningen er, at 2011 og fremover bliver lige så dårlige skadesår som Det er imidlertid ikke vores forventning. Dels fordi skadesomfanget historisk svinger fra år til år, dels også fordi det store forebyggelsesprojekt Tryghed er under gennemførelse. Willis har rådet KAB til at gå i EU-udbud med forsikringen. Det er derfor overvejende sandsynligt, at et EU udbud vil resultere i en præmie på niveau med eller lavere end tilbudt af Gjensidige. Der vil dog være tale om præmiestigninger for næ- 8/19

9 sten #JobInfo alle boligorganisationers Criteria= vedkommende baseret på de individuelle skadestal. Disse vedlægges til orientering. Frist for accept den 1. september Den 18. juli kendes vinderen af udbuddet og senest den 1. september skal boligorganisationen have accepteret det nye tilbud, så det kan nå at gælde fra 1. oktober Alle boligorganisationer bør derfor senest den 1. september enten have behandlet det nye forsikringstilbud på et bestyrelsesmøde med deltagelse af en repræsentant fra vores forsikringsmægler Willis eller have bemyndiget forretningsføreren til at godkende tilbuddet på boligorganisationens vegne. Alternativet til at acceptere tilbuddet er at købe 4 måneders yderligere forsikringsdækning hos Gjensidige og i denne periode gennemføre et eget udbud. Den fælles forsikringsramme udbydes med mulighed for valg mellem selvrisici på henholdsvis nul, kr. og kr. For afdelingerne Tåstrupgård og Lundtoftegade udbydes dog med mulighed for valg mellem selvrisici på henholdsvis kr. og kr. Indstilling Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter enten at behandle det nye forsikringstilbud på et organisationsbestyrelsesmøde i august eller bemyndiger forretningsføreren til at godkende tilbuddet på organisationens vegne og behandle det på et efterfølgende organisationsbestyrelsesmøde. Bilag 6: Skadestatistik Ejendomsforsikring for Områdechef Lene Vennits uddybede punktet og anbefalede organisationsbestyrelsen at tage emnet op igen, når resultatet af forsikringsudbuddet er kendt. Organisationsbestyrelsen kan herefter vurdere, om ønsker at være med i en fælles forsikring. På forespørgsel svarede forretningsfører, at KAB godt kan udarbejde evt. udbudsmateriale for, hvis der ønskes en selvstændig forsikring. Organisationsbestyrelsen besluttede at tage emnet op igen, når det bliver aktuelt og forsikringsudbuddet er kendt. Til orientering 10. Status på legepladsen og Kulturarvsstyrelsen Driftschefen har drøftet sagen med KAB s juridiske afdeling, som har anbefalet, at sagen henlægges og at der ikke foretages yderligere. 9/19

10 #JobInfo Criteria= KAB s juridiske afdeling anser det ikke for sandsynligt, at Kulturarvsstyrelsen vil foretage sig yderligere, idet fristerne for længst er udløbet. Driftschefen oplyser, at Kulturarvsstyrelsen ydermere har været på ejendommen og besigtiget træer for sygdom, men at de ikke som sidste gang, de var på besøg, har påklaget legepladsens placering. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen udtrykte deres bekymring over ikke at have fået en endelig bekræftelse fra Kulturarvsstyrelsen på, at sagen er lukket. Med ovennævnte kommentar tog organisationsbestyrelsen orienteringen til efterretning og arbejdet fortsættes med de sager, der hidtil har ligget stille, fordi man har ønsket at afvente Kulturarvsstyrelsens afgørelse. Det kan efterfølgende tilføjes, at KAB arbejder på at sætte et møde i stand med Kulturarvsstyrelsen, hvor Københavns Kommune også er inviteret. Formålet med mødet er at tage en generel overordnet drøftelse med Kulturarvsstyrelsen om vedligeholdelse af boligorganisationer/afdelinger, som er underlagt den forholdsvis hårde lovgivning om fredede bygninger, set i forhold til bygningernes forholdsvis høje energiforbrug. 11. Nyt fra driftschefen Der vedlægges som aftalt aktionsliste (bilag 7) fra seneste møde mellem driftschefen og ejendomskontoret. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bilag 7: Aktionsliste Omkring pkt. 3 på aktionslisten undersøges det, hvem der sender referat ud fra vedligeholdelsesgruppens møder. Driftschefen oplyser efterfølgende, at der er Ulla Munch, som til dato har været tovholder på opgaven. Hvad angår pkt. 22 rettes adressen til P 122. Efterfølgende er der tilsyneladende opstået tvivl omkring adressen. Adressen verificeres på driftsmøde med driftsleder den 17. maj 2011, hvilket efterfølgende skrives ind i referatet. 10/19

11 Enkelte #JobInfo andre punkter Criteria= på aktionslisten blev kort drøftet. 12. Oversigt over mandskabets kurser Driftsleder Svend Erik Kristoffersen har gennemført kurset Syn af Boligen den og bestået certificeringen, ligesom han har gennemført kursus i varmt arbejde. Driftslederen er tilmeldt følgende kurser: konflikttackling ved syn af boligen, træning i konflikttackling, assertion - personlig gennemslagskraft, personlig udvikling og kommunikation, psykisk arbejdsmiljø, sidstnævnte er genopfriskning af et 11 år gammelt kursus. Når disse kurser er overstået, vil der være flere faglige kurser, der kan vælges imellem, alt efter behov. De relevante kurser udvælges i samarbejde mellem driftschef og driftsleder. Prisoverslag ca kr. i alt. Driftslederassistent Edvin Hansen er tilmeldt kurset Syn af Boligen og forventes at være certificeret indenfor de næste 4 uger. Driftslederassistenten er tilmeldt de samme kurser som driftslederen og der vil ligeledes være mulighed for at udvælge relevante faglige kurser. Prisoverslag ca kr. i alt. Det indstilles, organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 13. Hel eller delvis udskiftning af låsesystemet I forbindelse med postkasseudskiftningen er der udarbejdet en overordnet låseplan, der kan danne grundlag for fremtidig udskiftning af cylinderlåse i boligerne. Der er ikke udarbejdet noget egentligt projekt, men der er afsat kr. pr. år til udskiftning af låse fra 2011 og fremefter. 11/19

12 Det #JobInfo foreslås, at Criteria= opgaven overgives til vedligeholdelsesgruppen med henblik på at få udarbejdet et projekt for totaludskiftning, såfremt det skønnes nødvendigt. Der er udskiftet enkelte låse til systemet, hvor beboere har følt sig utrygge ved de eksisterende systemlåse. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Efter en debat omkring elektroniske dørlåse og hvorledes Kulturarvsstyrelsen stiller sig til sådanne, bad organisationsbestyrelsen KAB undersøge, hvad elektroniske låsesystemer koster og om det er muligt at installere af hensyn til Kulturarvsstyrelsen. Herefter tog organisationsbestyrelsen orienteringen til efterretning. 14. Fællesskabet KAB//fællesskabet er et ekstranet for bestyrelsesmedlemmer i KAB-administrerede boligafdelinger og selskaber. For at få adgang til ekstranettet er det et krav, at man er oprettet i boligadministrationsdatabasen med en gyldig adresse og at man er bestyrelsesmedlem. Har bestyrelsesmedlemmerne ikke allerede modtaget en adgangskode, kontaktes sekretæren for forvaltningsområdet med oplysning om gyldig adresse. Har man glemt sin kode, kan funktionen Jeg har glemt min kode på Fællesskabets side benyttes. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Forretningsføreren opfordrede organisationsbestyrelsen til at bruge muligheden for at gå ind på fællesskabet. 15. Interne flytninger og den boligsociale anvisning I forbindelse med drøftelserne om den nye anvisningsaftale på det seneste organisationsbestyrelsesmøde, blev der stillet et spørgsmål om, hvorvidt der kan dispenseres fra de interne flytninger, således at de ikke tæller med, når kommunen anviser til hver tredje ledige bolig. 12/19

13 Forretningsføreren #JobInfo Criteria= har undersøgt, om det er muligt, og det viser sig at det ikke kan lade sig gøre, idet de interne flytninger skal tælle med. Derimod tæller det ikke med, hvis beboerne bytter bolig. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Forretningsføreren underbyggede punktet. Organisationsbestyrelsen ønskede at få udforsket de politiske muligheder for at få flyttet rundt på fordelingen, hvortil områdechefen sagde, at det vil blive båret videre til styringsdialogen. Organisationsbestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. 16. Udbudsmateriale til åbent udbud om ydelser Organisationsbestyrelsen har stillet et spørgsmål til procedure for udarbejdelse af udbudsmateriale på administrationen af. Baggrunden for spørgsmålet er, at organisationsbestyrelsen løbende arbejder med at sammenligne prisen på administration af, en såkaldt Benchmarking. KAB tilbyder som udgangspunkt ikke at udarbejde udbudsmateriale. Årsagen er, at hvis KAB udarbejder udbudsmateriale for på administration, vil det forhindre KAB i at byde på administrationsopgaven efterfølgende. Dette er ifølge loven om udbudsregler. Proceduren for er, at enten skal organisationsbestyrelsen selv stå for udarbejdelsen af materialet, eller også skal udførelsen af udbudsmaterialet købes af et eksternt firma. Den efterfølgende procedure med udbud skal ligeledes ske i samarbejde med et eksternt firma. Det skal i denne forbindelse nævnes, at til hver en tid kan gå i forhandling med KAB om deres nuværende administrationsaftale. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Formanden underbyggede organisationsbestyrelsen ønske om at få punktet på. På forespørgsel fra områdechefen svarede formanden, at problembarnet i KAB s administration er udlejningen, hvor man trods tæt dialog og møder oplever store problemer med bl.a. opnoteringsbeviser. Der er aftalt nyt møde med udlejningen den 12. maj /19

14 Forretningsføreren #JobInfo Criteria= udtrykte sin forundring over, at der stadig var problemer i forhånd til udlejningens håndtering af s lejemål. Han opfordrede organisationsbestyrelsen til uden tøven at henvende sig, såfremt han, områdechefen eller andre i det team, der betjener, kan være til hjælp. 17. KAB s energiydelser I forbindelse med overgangen til de nye produktpakker er også KAB s energiydelser gennemgået og justeret, så der nu leveres ens energiydelser til hele KAB-fællesskabet. Der er helt grundlæggende tale om de samme ydelser som tidligere, men ydelsernes indhold og prissætning er gjort mere gennemskuelig for både afdelinger og KAB-personale. Energi-ydelserne og priser blev godkendt med det nye ydelseskatalog/prisblad for 2011 af KAB s repræsentantskab i november 2011, og sigtet med justeringen har været: - At ydelserne er klart definerede og at kunderne ved, hvad der leveres. - At ydelserne giver afdelingerne den tryghed og sikkerhed, der generelt er målsætningen med KAB s forvaltningsmodeller. - At prisstrukturen er gennemskuelig og administrerbar. - At der fremover gælder ens vilkår for alle kunder. Forbrugsregnskaber Prisstrukturen og ydelsesindhold er det samme som hidtil, men der er taget højde for, at ydelsen skal kunne tilpasses såvel en lokal driftsmodel, hvor en del opgaver udføres på ejendomskontoret (Pakke L) og en central driftsmodel, hvor flere opgaver udføres i Energiområdet i KAB (Pakke C). Selve forbrugsregnskabsydelsen (grundregnskabet) er lovpligtig og derfor en obligatorisk ydelse, men der er tillige mulighed for forskellige tilkøb til Pakke L, samt for tilkøb af yderligere fordelingsregnskaber m.v. Energi- og varmekonsulentydelse og Ressourceadministration Energi- og varmekonsulentydelsen (EVK-ydelsen) svarer i sit indhold den tidligere ydelse Varmeteknisk tilsyn, dog med enkelte justeringer. F.eks. får afdelingen med 2 årlige besøg af varmekonsulenten, samt mulighed for et årligt akut-besøg pr. varmecentral/boilerrum. Der er også, som noget nyt, etableret et fælles telefonnummer til energi- og varmekonsulenterne, som de ansvarlige for anlæggene kan benytte løbende. Energi- og varmekonsulenterne vil altså fortsat have deres gang i afdelingerne. Men i modsætning til tidligere, hvor der var kontakt direkte med afdelingsbestyrelsen, vil kontakt og rådgivning fremover være rettet mod driftschef/ejendomsleder og det lokale personale. Hvis afdelingen trækker på Energi- og varmekonsulenterne ud over, hvad der indgår i grundydelsen, vil det medføre merbetaling. Med ydelsen Ressourceadministration får afdelingen (afdelingsbestyrelsen) løbende information om ressourceforbruget i afdelingen i form af rapporter trukket fra KABAS. Produktet vil 14/19

15 i sin #JobInfo nye form Criteria= indeholde et større sortiment af mulige rapporter end tidligere, hvoraf nogle vil være yderligere tilkøb til RA-ydelsen. Derudover ligner ydelsen den hidtidige KAB-ydelse Ressourceadministration. Den hidtidige prisstruktur for EVK-ydelsen (pris pr m 2 hedeflade) var uigennemskuelig og svær at administrere. Det samme gælder priserne for Ressourceadministration, der tidligere var opgjort pr. måler. Priserne for begge ydelser er derfor ændret, så der nu er et fast grundbeløb pr. afdeling, samt et bidrag pr. lejemålsenhed. Samlet set er ændringen indtægtsneutral for KAB, men den vil medføre små forskydninger i mellem afdelingernes betaling for ydelserne. Det nærmere indhold af ydelserne fremgår af Ydelseskatalog 2011 Almene boligorganisationer, nemlig ydelse (forbrugsregnskaber) og og (EVK-ydelse og Ressourceadministration) Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Forretningsfører forklarede, at vil få samme ydelser som hidtil, blot vil gennemsigtigheden bliver større. Der vil blive udarbejdet kontrakter, som skal underskrives. 18. Vejledning om brug af naboskabet.dk Der er gennemført flere hundrede naboskabsundersøgelser siden lanceringen af 2. generation af naboskabet.dk i Heriblandt har lidt over 40 boligafdelinger i KAB-fællesskabet fået gennemført en naboskabsundersøgelse med assistance fra KAB. 10 af undersøgelserne blev gennemført på vegne af Københavns Kommune som et led i evalueringen af den fleksible udlejningsordning. KAB har samlet op på erfaringerne med at benytte naboskabet.dk og har udarbejdet en vejledning, som beskriver, hvordan en naboskabsundersøgelse gennemføres samt giver gode råd til at tilrettelægge processen. Der er vedlagt en flyer (Bilag 10), som fortæller mere om indholdet i en naboskabsundersøgelse. Hvad er undersøgelserne blevet brugt til? Der kan være mange formål med at gennemføre en naboskabsundersøgelse. Her er et par af de ting, som boligområderne har fået ud af arbejdet: Resultaterne anvendes som et konkret grundlag for samarbejdet mellem afdelingsbestyrelsen, driften og den eventuelle boligsociale indsats. 15/19

16 #JobInfo Resultaterne Criteria= bruges i arbejdet med fremtidssikring af afdelingen. Resultaterne bliver brugt til at fortælle den positive historie om området og sætte fokus på områdets styrker. Undersøgelsen anvendes i samarbejdet med kommunen som et led i styringsdialogen. Flere områder har fået en større forståelse af forskellige gruppers særlige ønsker og behov og bruger det til at prioritere og fokusere i deres daglige arbejde. KAB yder fortsat konsulentbistand til gennemførelse af undersøgelser til nedsat pris. Prisen for konsulentbistand er kr. ekskl. moms i Sparring og hotline til jeres egen undersøgelse koster 2.750kr. ekskl. moms. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bilag 8: Flyer 19. Referater fra organisationsbestyrelser og repræsentantskaber på web Som følge af nye lovkrav skal referater være offentligt tilgængelige. Derfor uploader KAB nu dagsordener og referater fra møderne i organisationsbestyrelser og repræsentantskaber til KAB s hjemmeside, så også beboerne får direkte adgang til at læse og printe disse dokumenter. Placeringen på dokumenterne er: Mange organisationsbestyrelser har hidtil udsendt dagsordener og referater til afdelingsbestyrelser og repræsentanter med post. Den nye fremgangsmåde sparer i mange tilfælde boligorganisationerne en postgang. De referater, der indeholder fortrolige punkter som f.eks. personalesager, vil blive opdelt i en lukket del og en åben del. Den lukkede del af referaterne med de fortrolige punkter udsendes pr. brev. Kun den åbne del bliver offentliggjort på hjemmesiden. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 16/19

17 #JobInfo Criteria= 20. Tryg Bolig projektet Tryg Bolig projektet har nu været i gang i ca. et år og er et treårigt projekt. Projektets mål er at sikre trygge boligområder ved at forebygge og begrænse utryghedsskabende hændelser - særligt brand, vold, indbrud, hærværk og klimamæssige hændelser - i almene boligområder. Det gøres blandt andet ved at give medarbejderne i de almene boligafdelinger og boligadministrationerne redskaber til at forebygge og begrænse nogle af disse hændelser, blandt andet gennem påvirkning af beboernes adfærd. Den stigende skadesfrekvens skaber utryghed og er også med til at præge forsikringspræmierne. Forsikringsselskaberne har varslet store præmiestigninger, blandt andet på grund af de beskrevne hændelser. I projektet udvikles en vifte af værktøjer, der skal tilpasses og integreres i den daglige drift og organisation. Tilbagemeldinger på afprøvede værktøjer i driften har indtil nu været positive. Flere af værktøjerne bliver nu implementeret i boligafdelingerne. Tryghedsgennemgange Et af de nye værktøjer er tryghedsgennemgange. I 2011 vil der blive foretaget 87 tryghedsgennemgange i KAB s administrerede almene afdelinger. Alle boligorganisationer vil få mindst en gennemgang, de store selskaber vil få flere. Gennemgangene udføres af medarbejdere i Willis og afsluttes med en rapport, som bliver præsenteret for afdelingsbestyrelse og organisationsbestyrelse. Tryghedsgennemgangene er et vigtigt værktøj til at holde skaderne nede på et så minimalt niveau som muligt. Det er derfor af yderste vigtighed, at afdelingerne følger anbefalingerne i rapporterne. Situationsplaner over afdelinger Et andet værktøj er situationsplaner over afdelingerne til beredskabet. Situationsplanerne af afdelingerne er et værktøj, som kan minimere tiden for beredskabets indsats og i yderste fald redde menneskeliv, når skaden er sket. Beredskabet vil være i besiddelse af planerne enten elektronisk eller i papirform, så de allerede på vejen til skadesstedet kan orientere sig om adgangsveje, brandkamme, tekniske installationer og andet, som har betydning for en hurtig indsats. I løbet af 2011 vil driftschefer, ejendomsledere, driftsledere og ejendomslederassistenter komme på kursus i brug af de udviklede værktøjer samt den videre formidling til afdelingsbestyrelser, beboere og medarbejdere. 17/19

18 #JobInfo Criteria= Projektet er støttet af TrygFonden og foregår i samarbejde med KABs forsikringsmægler Willis samt Boligforeningen Højstrup i Odense og Boligforeningen ØsterBo i Vejle. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 21. Årsrapport for porteføljeforvaltning af fælles el-indkøb i 2010 På vegne af de boligorganisationer, der i 1. halvår 2008 tilsluttede sig fælles el-indkøb, indgik KAB ultimo juni 2008 en forvaltningsaftale om el-portefølje med Alpiq Norge, som fastlåste el-prisen på ca. 59 øre pr. kwh. Forventningen på det tidspunkt var, at Alpiq Norge i løbet af kunne handle denne pris ned. Det er desværre ikke lykkedes. Den gennemsnitlige afregningspris for 2010 har været 59,73 øre pr. kg Watt time (kwh), hvilket er 17,82 øre højere end DONG s gennemsnitlige forsyningspris på 41,91 øre i Så prioriteringen af stabile priser har i 2010 kostet 17,82 øre pr. kwh. Dette er for høj en pris, hvorfor aftalen med Alpiq Norge ikke forventes fornyet ved udgangen af 2011, men f.eks. erstattet af et el-udbud, som med god succes er gennemført på gasområdet. De foreløbige forventninger for 2011 er stigende el-priser blandt andet som følge af de stigende olie- og gaspriser. Disse vil ikke påvirke KAB s el-porteføljeaftale, der som nævnt har låst prisen på ca. 59 øre. Langt hovedparten af de administrerede boligorganisationer deltager i fællesindkøbet af el. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 22. Moms på opnotering Nye retningslinjer fra SKAT betyder, at ventelistegebyrer m.m. som noget nyt fra 15. april 2011 tillægges moms. KAB har valgt at justere priserne, så det endelige beløb til beboere og boligsøgende lander på et rundt beløb inklusive den nye moms. Ændringerne er følgende, alle tal i kr.: 18/19

19 #JobInfo Criteria= Ydelse Pris før Pris efter Moms Ialt Opnotering Opnotering fleksibel m.m AKB - KAB opnotering sammen Køb af Boliggarantibevis Indgåelse af afdragsordning I prisbladet findes ydelserne under afsnit og Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Områdechefen orienterede om, at moms på opnotering vil blive et tema i næste SAB-blad. Efter aftale fremsendes bladet til organisationsbestyrelsen. 23. Næste møde Næste møde med KAB er aftalt til mandag den 22. august 2011 kl Generalforsamling afholdes den 30. maj 2011 i Kostalden. Organisationsbestyrelsen tog ovenstående til efterretning. 24. Eventuelt Formand og næstformand troede, at karenstiden på 1 år var blevet fjernet, men det har efterfølgende vist sig, at den kun er blevet fjernet i forhold til opnotering. Karenstid efter flytning er stadig 1 år, med mindre organisationsbestyrelsen vedtager noget andet. Forretningsfører mindede om, at dette ikke kan vedtages under eventuelt. Organisationsbestyrelsen besluttede at sætte forslaget om fjernelse af karenstid på som et punkt på næste organisationsbestyrelsesmøde. Da der ikke var yderligere under eventuelt takkede formanden for et godt møde. 19/19

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Allégården, Tårnbyvej 53

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Allégården, Tårnbyvej 53 #JobInfo Criteria=KABside1# Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Allégården, Tårnbyvej 53 Til stede: Fra KAB: Afbud: Indholdsfortegnelse Sager til behandling...3 1. Referat

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Allégården, Tårnbyvej 53

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Allégården, Tårnbyvej 53 Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Allégården, Tårnbyvej 53 Til stede: John Bach, Kirsten Haugaard, Jørgen Juul, Susanne Bech Uldahl, Anders Krantz, Eva Werner og Maria

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. juni 2011, kl. 16.00 Fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 18A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. juni 2011, kl. 16.00 Fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 18A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 15. juni 2011, kl. 16.00 Fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 18A, 4040 Jyllinge Tilstede: Leif Tingvad, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 22. august 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 22. august 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Referat #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 22. august 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Buss, Niels Rasmussen, Morten Skipper Dinesen, Lone Henriksen,

Læs mere

Referat. Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2011, kl. kl Ismejeriet

Referat. Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2011, kl. kl Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2011, kl. kl. 19.30 Ismejeriet Til stede: Formand Stine Gotved, Lone Henriksen og Morten Skipper Dinesen Afbud fra: Næstformand Marie Buss,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 29. november 2011, kl. 16.30 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3

Organisationsbestyrelsesmøde den 29. november 2011, kl. 16.30 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3 Udsendt den 22. november 2011 Organisationsbestyrelsesmøde den 29. november 2011, kl. 16.30 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3 Inviterede: Steen Endersen, Mansoor Siddiqi, Stefan Martin Vartou,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 20. august 2012, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 20. august 2012, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 20. august 2012, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Niels Rasmussen, Lone Henriksen, Susanne Hviid Thune, Robert Andersen Afbud

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2011, kl. 16.00 Mødelokale 2, KAB, Studiestræde 38, 2. sal.

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2011, kl. 16.00 Mødelokale 2, KAB, Studiestræde 38, 2. sal. #JobInfo Criteria=Høje-TåstrupS1# Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2011, kl. 16.00 Mødelokale 2, KAB, Studiestræde 38, 2. sal. Bestyrelsen: Suppleant: Formand Birgit Jensen, næstformand

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 1. november 2011, kl. 17.00 hos Benny Nielsen, Opheliavej 6, 2. th.

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 1. november 2011, kl. 17.00 hos Benny Nielsen, Opheliavej 6, 2. th. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 1. november 2011, kl. 17.00 hos Benny Nielsen, Opheliavej 6, 2. th. Til stede: Fra KAB: Afbud: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 29. november 2011, kl. 16.30 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3

Organisationsbestyrelsesmøde den 29. november 2011, kl. 16.30 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3 Organisationsbestyrelsesmøde den 29. november 2011, kl. 16.30 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3 Inviterede: Steen Endersen, Mansoor Siddiqi, Ejvind Wilms Afbud: Fra KAB: Forretningsfører Kim Geertsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 30. januar 2012, kl. 19:30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde den 30. januar 2012, kl. 19:30 i Ismejeriet Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 30. januar 2012, kl. 19:30 i Ismejeriet Til stede Stine Gotved, Marie Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes og Susanne Hviid Thune Afbud fra Robert Andersen og Steen

Læs mere

Organisationsbestyrelsen:

Organisationsbestyrelsen: Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Næstformand Jan Lemser, Bitten

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 1. november 2011, kl. 17.00 hos Benny Nielsen, Opheliavej 6, 2. th.

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 1. november 2011, kl. 17.00 hos Benny Nielsen, Opheliavej 6, 2. th. Referat Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 1. november 2011, kl. 17.00 hos Benny Nielsen, Opheliavej 6, 2. th. Til stede: Benny Nielsen, Inge-Lise Therkildsen, Sven Rolin, Poul Vinding samt Kjeld

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2011, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C, 1., Stenløse. Anne Larsen, Jette Thaarup og Preben Ø. Hansen.

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2011, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C, 1., Stenløse. Anne Larsen, Jette Thaarup og Preben Ø. Hansen. #JobInfo Criteria=StenløseS1# Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2011, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C, 1., Stenløse Til stede: Bjørli Denbak, Leif Gade Heller, Steffen Bargholz, Brian Øllegaard,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand Pernille Worm Jørgen Stennicke

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand Pernille Worm Jørgen Stennicke Boligorganisationen Domea Stevns Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag den 16. november 2015 kl. 18.00 i Strøby Egede Selskabslokaler, Stevnsvej 82 Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 26. maj 2011, kl Beboerhuset "Bryggeriet", Nordre Fasanvej 122A, Frederiksberg

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 26. maj 2011, kl Beboerhuset Bryggeriet, Nordre Fasanvej 122A, Frederiksberg #JobInfo Criteria=AKB_Frederiksberg# Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 26. maj 2011, kl. 17.30 Beboerhuset "Bryggeriet", Nordre Fasanvej 122A, Frederiksberg Bestyrelsen Klaus Linder, Anette Fogh,

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2011, kl Egedal Centret 53 C, 1., Stenløse

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2011, kl Egedal Centret 53 C, 1., Stenløse #JobInfo Criteria=StenløseS1# Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2011, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C, 1., Stenløse Til stede: Afbud: Anne Larsen Fraværende: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl. 12.00 i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2014, kl. 19:30 i Ismejeriet. Stine Gotved, Lærke Spenner, Marie Buss og Lone Henriksen

Organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2014, kl. 19:30 i Ismejeriet. Stine Gotved, Lærke Spenner, Marie Buss og Lone Henriksen Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2014, kl. 19:30 i Ismejeriet Til stede Stine Gotved, Lærke Spenner, Marie Buss og Lone Henriksen Afbud: Nils Rasmussen, Morten Skipper Dinesen, Jesper

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea) Boligselskabet Domea Fredensborg Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Onsdag den 24. november 2010 kl. 17.00 i Fælleshuset beliggende Rosenvænget 148, 3480 Fredensborg Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 25. maj 2011, kl. 17.00 i beboerlokalet, Havrevangen 22, Hillerød

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 25. maj 2011, kl. 17.00 i beboerlokalet, Havrevangen 22, Hillerød #JobInfo Criteria=KABside1# Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 25. maj 2011, kl. 17.00 i beboerlokalet, Havrevangen 22, Hillerød Til stede: Anette Fogh, Jette Nørskov, Anna Maria Mason, Erik Nielsen,

Læs mere

Referat Organisationsbestyrelsesmøde d. 29. juni 2016 på ejendomskontoret kl. 15:00

Referat Organisationsbestyrelsesmøde d. 29. juni 2016 på ejendomskontoret kl. 15:00 Referat Organisationsbestyrelsesmøde d. 29. juni 2016 på ejendomskontoret kl. 15:00 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Curt Carlsen (næstformand) CC Anette Fongemie (kasserer) AF Lene S.

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 i Domea, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Øvrige deltagere: Kundechef Mikki Frandsen, administrationen Referent Domea Byg, Bygherrerådgiver Louise Prahm

Øvrige deltagere: Kundechef Mikki Frandsen, administrationen Referent Domea Byg, Bygherrerådgiver Louise Prahm Nibe Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Onsdag den 18. november 2015 kl. 10.00, Mødet blev afholdt i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden var : side 1 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Referat Den 28. august 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 26. august 2014

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 3. maj 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 3. maj 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 3. maj 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Til stede: John Olsen, Henrik Harsberg, Tove Larsen og Vivi Stormbach Afbud: John Resting, Linda

Læs mere

Boligselskabet BSB Gudme

Boligselskabet BSB Gudme Boligselskabet BSB Gudme 20. oktober 2015 af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. september 2015 kl. 09.30. Mødet finder sted i Servicecenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg.

Læs mere

Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen

Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm Boligorganisationen Domea Stevns Referat fra organisationsbestyrelsesmøde mandag den 31. august 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød, Lindholmen 6, 2680 Solrød Strand Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Hejrevangens Boligselskab Organisationsbestyrelsen Dagsorden Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl. 17.00 på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Sendt pr. e-mail

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligorganisationen Domea Køge Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 19.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V den 2. februar 2015, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Leif A.B.C. Hansen, formand Jørgen Berg, næstformand Johannes Langhoff Kirsten Winther-Larsen (afbud)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Leif A.B.C. Hansen, formand Jørgen Berg, næstformand Johannes Langhoff Kirsten Winther-Larsen (afbud) 105-00 Søllerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 31. maj 2012 kl. 13.00 i fælleslokalet beliggende Krogholmgårdsvej 1, 2950 Vedbæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Søllerød

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Lyngby Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Indholdsfortegnelse Selskabet:...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Boligselskabet BSB Ørbæk

Boligselskabet BSB Ørbæk Boligselskabet BSB Ørbæk Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 16.30 i Ørbæk Midtpunkt (hallerne), Langemosevej 5, 5853 Ørbæk Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Ørbæk... 2

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde den 3. maj 2011, kl. 19.00 Stationsalleen 38, 1. sal, 2730 Herlev

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde den 3. maj 2011, kl. 19.00 Stationsalleen 38, 1. sal, 2730 Herlev #JobInfo Criteria=HerlevS1# Organisationsbestyrelsesmøde den 3. maj 2011, kl. 19.00 Stationsalleen 38, 1. sal, 2730 Herlev Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Indholdsfortegnelse Selskabet:...3 1. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Deltagelse: Karsten Høy-Petersen, Christian Scheelhardt, Søs Nygaard og fra Boligkontoret driftschef Finn Weidekamp og chefkonsulent Gitte Weien.

Deltagelse: Karsten Høy-Petersen, Christian Scheelhardt, Søs Nygaard og fra Boligkontoret driftschef Finn Weidekamp og chefkonsulent Gitte Weien. Boligselskabet BSB Søllerød R E F E R A T til organisationsbestyrelsesmøde, som blev afholdt torsdag den 7. februar 2013, kl. 16.00-21.00. Mødet afholdtes hos Boligkontoret Danmark, Røjelskær 15, 2. sal,

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 133 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2009 2. Godkendelse

Læs mere

Til mødet var indkaldt fra bestyrelsen Marianne Schultz, formand Aase Jensen, næstformand Karin Thomsen, Domea

Til mødet var indkaldt fra bestyrelsen Marianne Schultz, formand Aase Jensen, næstformand Karin Thomsen, Domea Domea Randers Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Mandag den 2. november 2015 kl. 16.00 Mødet blev afholdt ved Randers Arkitekten, Vestervold 2, Randers. Dagsorden var: side 1 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem Solgårdens Ældreboliger S/I Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. maj 2015 kl. 15.00 samtidig med dette møde er der møde vedr. Ejerforeningen, på Solgården, Lundbyesvej 36, Bedsted,

Læs mere

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 17. maj 2017 kl i Grønlykkeparkens beboerlokale, 2670 Greve

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 17. maj 2017 kl i Grønlykkeparkens beboerlokale, 2670 Greve Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 17. maj 2017 kl. 17.30 i Grønlykkeparkens beboerlokale, 2670 Greve 18. maj 2017 Deltagere: Øvrige: Afbud: Rainer Petersen (RP), Carl Jensen (CJ), Preben

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 22.00 i Fælleshuset Nøddehegnet 14 4700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

Bestyrelsen. Organisationsbestyrelsesmøde den 5. maj 2011, kl Eskemosepark, Eskemosegårds Allé 2

Bestyrelsen. Organisationsbestyrelsesmøde den 5. maj 2011, kl Eskemosepark, Eskemosegårds Allé 2 Bestyrelsen Birkerød d. 23. maj 2011 Organisationsbestyrelsesmøde den 5. maj 2011, kl. 15.00 Eskemosepark, Eskemosegårds Allé 2 Til stede Afbud fra Fra administrationen Bjarke J. Christensen, Curt Carlsen,

Læs mere

BEBOERINFORMATION FAKTA OG FAQ HVAD SKER DER NU?

BEBOERINFORMATION FAKTA OG FAQ HVAD SKER DER NU? BEBOERINFORMATION FAKTA OG FAQ HVAD SKER DER NU? KLAR TIL FUSION? Gennem længere tid har hovedbestyrelserne i Beder-Malling Boligforening og AAB Odder talt om muligheden for at fusionere de to foreninger.

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Birkerød d. 4. juli 2012 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Curt Carlsen (næstformand) CC Anette Fongemie (kasserer)

Læs mere

703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE. Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby.

703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE. Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby. 703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE REFERAT Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl. 17.00 i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby. Bestyrelsen: Formand Merete Sivertsen, Niels

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.00 På Toftehøjen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense.

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense. ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Generalforsamlingen Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl. 19.00 på Hotel HCA i Odense. Tilstede : Bestyrelsen: Afbud: Beboere: Administrationen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Peter Langkjær, suppleant Jane Pedersen, suppleant

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Peter Langkjær, suppleant Jane Pedersen, suppleant Villabyernes boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 5. maj 2015 kl. 17.30, på Servicecenter Solrød, Lindeholmen 6 st. th., 2680 Solrød Strand. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Referat Den 13. april 2016

Referat Den 13. april 2016 Glostrup, den 14. april 2016 Referat Den 13. april 2016 Mødeart: FA09 Bestyrelsesmøde Mødested: Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup Mødetid: kl. 16.30 Deltagere: Nikolaj Jørgensen formand PAB og FA09

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Jacob

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 17. november 2004 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke #JobInfo Criteria=StenløseS1# Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Afbud: Fra administrationen: Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Domea Boligcenter København, den 1. oktober 2010

Domea Boligcenter København, den 1. oktober 2010 Hillerød Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde onsdag den 29. september 2010, kl. 16.00 På Axel Jarls Vej 12, Hillerød Mødet blev afholdt med følgende dagsordenen:

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 17-12-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Jan Dahl, formand Flemming Grebak, næstformand Annie Munk Flemming Buss Jeanet Strømmen Vakant

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Jan Dahl, formand Flemming Grebak, næstformand Annie Munk Flemming Buss Jeanet Strømmen Vakant Boligorganisationen Domea Køge Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdt mandag den 13. juni 2016 kl. 19.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 25-03-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 3. maj 2011, kl i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 3. maj 2011, kl i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 3. maj 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 7. februar 2011

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 7. februar 2011 Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 7. februar 2011 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving Rauf Hasanezadeh Lone Clausen Susanne Johansson Søren Hvas Ebbe Merkelsen Jesper Olesen Kim Krogh

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge #JobInfo Criteria=side1# Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Tilstede: Fra : Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:...

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Gunnar Jensen, formand Flemming Brodersen, medlem Peter Damm, medlem. Harry Nielsen, medlem Else Petersen, medlem

Deltagere fra bestyrelsen: Gunnar Jensen, formand Flemming Brodersen, medlem Peter Damm, medlem. Harry Nielsen, medlem Else Petersen, medlem Tønder Ældreboligselskab - 11700 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 17. marts 2016 kl. 12.00-16.00 På Løgumkloster Central Hotel, Markedsgade 15, 6240 Løgumkloster. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere