Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl i Ismejeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet"

Transkript

1 #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra: Morten Skipper Dinesen, Camilla Bernild, Susanne Hwiid Thune, Robert Andersen Fra administrationen: Områdechef Lene Vennits, forretningsfører Jonas M. Cohen, økonomimedarbejder Maja Didic, sekretær Gitte Nielsen (referent) Indholdsfortegnelse Til beslutning Referat Revisionsprotokol Regnskab for afdeling for tiden Regnskab for organisationen for tiden Budgetforslag organisationen Generalforsamlingen mandag den 30. maj YouSee Kostalden fremtidig konstruktion Nyt EU udbud af KAB s fælles forsikringsramme...8 Til orientering Status på legepladsen og Kulturarvsstyrelsen Nyt fra driftschefen /19

2 12. Oversigt #JobInfo over Criteria= mandskabets kurser Hel eller delvis udskiftning af låsesystemet Fællesskabet Interne flytninger og den boligsociale anvisning Udbudsmateriale til åbent udbud om ydelser KAB s energiydelser Vejledning om brug af naboskabet.dk Referater fra organisationsbestyrelser og repræsentantskaber på web Tryg Bolig projektet Årsrapport for porteføljeforvaltning af fælles el-indkøb i Moms på opnotering Næste møde Eventuelt...19 Bilag 1: Regnskab for afdelingen for 2010 Bilag 2: Regnskab for organisationen for 2010 Bilag 3: Budgetforslag 2012 for organisationen Bilag 4: Forslag til dagsorden til generalforsamling Bilag 5: Antennebudget Bilag 6: skadestatistik Ejendomsforsikring for Bilag 7: Aktionsliste Bilag 8: Flyer 2/19

3 Til beslutning #JobInfo Criteria= 1. Referat Referatet fra organisationsbestyrelsesmødet den 31. januar 2011 blev udsendt den 11. februar Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender referatet. Referatet blev godkendt og underskrevet. 2. Revisionsprotokol Der foreligger endnu ikke revisionsprotokoller, da revisionen endnu ikke er færdige med at revidere regnskaberne. Når administrationen modtager revisionsprotokollerne, vil de blive fremsendt til bestyrelsen. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 3. Regnskab for afdeling for tiden Det ureviderede regnskab for 2010 vedlægges som bilag 1 Regnskabet indstilles godkendt til forelæggelse på generalforsamlingen. Bilag 1: Regnskab for afdelingen for 2010 Økonomimedarbejder Maja Didic gennemgik regnskabet med primær vægt på større differencer i forhold til budget 2010 og besvarede enkelte spørgsmål undervejs. Der har i lighed med sidste år været et merforbrug på kontoen for Renholdelse, som er afledt af langtidssygdom og deraf følgende afløsning. Regnskabet udviser et underskud på kr. Akkumuleret underskud på kr. kan afskrives over 10 år. 3/19

4 Organisationsbestyrelsen #JobInfo Criteria= godkendte det forelagte regnskab til forelæggelse for generalforsamlingen. 4. Regnskab for organisationen for tiden Det ureviderede organisationsregnskab vedlægges som bilag 2 Organisationsregnskabet indstilles godkendt til forelæggelse på generalforsamlingen. Bilag 2: Regnskab for organisationen for 2010 Økonomimedarbejderen gennemgik regnskabet med primær vægt på større differencer i forhold til budget På forespørgsel forklarede økonomimedarbejderen, hvorfor afdelingen skal have støtte fra organisationen. Regnskabet udviser et overskud på kr. Organisationsbestyrelsen godkendte det forelagte regnskab til forelæggelse for generalforsamlingen. 5. Budgetforslag organisationen 2012 Som bilag 3 vedlægges udkast til budgetforslag for organisationen for Budgetforslaget indstilles godkendt til forelæggelse på generalforsamlingen. Bilag 3: Budgetforslag 2012 for organisationen Budgettet blev gennemgået af økonomimedarbejderen med primær vægt på de større differencer i forhold til budget På forespørgsel blev såvel arbejdskapital som henlæggelser til dispositionsfonden forklaret, ligesom der blev besvaret enkelte spørgsmål undervejs. Organisationsbestyrelsen godkendte det forelagte budget til forelæggelse for generalforsamlingen. 4/19

5 #JobInfo Criteria= 6. Generalforsamlingen mandag den 30. maj 2011 Som bilag 4 vedlægges forslag til dagsorden til ordinær generalforsamling. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter og godkender dagsordenen. Bilag 4: Forslag til dagsorden til generalforsamling Der blev foretaget enkelte faktuelle justeringer til dagsordenen, hvorefter organisationsbestyrelsen godkendte denne. 7. YouSee I forbindelse med administrationen af antennelauget har spørgsmålet om kollektiv eller individuel administration været drøftet i organisationsbestyrelsen. KAB og organisationsbestyrelsen har løbende drøftet spørgsmålet. En nærmere analyse viser, at der er en række fordele og ulemper ved de to modeller. På nuværende tidspunkt sker administrationen på et fælles grundlag. Det vil sige, at beboerne vælger deres pakkevalg igennem antennelauget, som administreres af KAB. Umiddelbart medfører det, at arbejdsgangen er forholdsvis lang i modsætning til, hvis den enkelte beboer var i direkte dialog med YouSee. Samtidig er muligheden for, at der sker fejl i sagsbehandlingen relativ stor, da hver enkelt sag skal igennem flere forskellige sagsbehandlere. Copy-Dan bliver opkrævet en gang om året. Når der sker pakkeskift fra stor pakke til grundpakke, opkræves der et straffegebyr. Dette straffegebyr betales i dag af fællesskabet, hvorimod det vil blive pålagt den enkelte husstand, hvis man valgte den individuelle ordning. Det kollektive system gør i dag, at prisen på pakkerne er svære at gennemskue, da der er variable fælles udgifter. Dette gælder f.eks. den kollektive aftale med Copy-Dan og YouSee, hvor beboerne er fælles om at betale overskuddet/underskuddet, der kan forekomme, afhængigt af antallet af TV pakker. Samtidigt er de priser, som oplyses i en kollektiv model, altid afvigende, da antallet af pakker, som bliver indberettet til Copy-Dan og antallet af pakker, der er indregnet i regnskabsåret, er differerende. Priserne, som indgår i regnskabet, er priser baseret på en gennemsnitspris over de sidste tre år. Beboere, som ikke har valgt en TV pakke, vil i den kollektive løsning være med til at afholde fællesudgifter. 5/19

6 Set ud #JobInfo fra en Criteria= økonomisk gennemsnitsbetragtning er konklusionen, at hvis fortsat ønsker en kollektiv aftale med YouSee, vil beboerne være fælles om at betale en stor del af de variable udgifter. Hvorimod det vil være en dyrere løsning, hvis beslutter at overgå til den individuelle ordning, men til gengæld vil den enkelte beboer præcis kende udgiften for den enkelte husstand, se bilag 5. Hvis ønsker fuld gennemskuelighed på prisen og en kort sagsbehandlingstid anbefales en individuelle løsning. Hvis målet derimod er en så billig løsning som muligt, anbefales den kollektive løsning. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter og beslutter, hvilken model der skal arbejdes videre med for administrationen af antenneforeningen. Bilag 5: Antennebudget Forretningsføreren forklarede kort fordelene ved henholdsvis en kollektiv og individuel løsning. På forespørgsel svarede han, at der ikke vil kunne ændres i KAB s administrationsgebyr. Omkring Vilhelm, som har haft rigtig mange spørgsmål til gennemskueligheden af antennebudgettet, blev det oplyst, at økonomimedarbejderen har haft lange telefonsamtaler med Vilhelm, hvor han har fået forklaring på sine spørgsmål. Efter en debat valgte organisationsbestyrelsen den billigste løsning, som er den kollektive, men vil tage punktet op igen, når YouSee åbner op for pakkevalgene. 8. Kostalden fremtidig konstruktion På organisationsbestyrelsens møde den 23. august 2010 blev administrationen af Kostalden drøftet. KAB har siden mødet undersøgt mulige løsninger på problematikken. KAB anbefalede på daværende tidspunkt at udskille Kostalden til en selvstændig afdeling, hvis organisationsbestyrelsen fortsat ønskede at udleje Kostalden som hidtidigt. Organisationsbestyrelsen bad KAB om at arbejde videre med en løsning på problemstillingen, da udskillelsen til en selvstændig afdeling ville medføre et forøget administrationsbidrag på grund af ekstra administration til regnskab og budget. KAB har efterfølgende arbejdet videre med forskellige løsningsmodeller og der er samtidig trådt en ny sidebekendtgørelse til lov om almene boliger i kraft. I den nye bekendtgørelse fremhæves det, at det forsat ikke er muligt at udleje beboerlokaler og selskabslokaler til personer, som ikke bor eller har tilknytning til boligafdelingen (). Ifølge loven gives der ikke mulighed for at ansøge om dispensation, jf. bekendtgørelsen for sideaktiviteter nr /19

7 #JobInfo Criteria= Andre boligselskaber har tidligere haft den samme problematik omkring udlejning til personer, som ikke bor i afdelingen, og indtægt fra udlejningen af beboerlokaler. Socialministeriet er i den forbindelse blevet adspurgt, hvorledes boligselskaberne skal forholde sig. Socialministeriet har meddelt, at udlejning af beboerlokaler må ske i begrænset omfang og kun så længe det ikke sker på bekostning af beboerne. s organisationsbestyrelse har bedt KAB om at give et forslag til en fremtidig løsning af administrationen af Kostalden. KAB vil anbefale, at administrationen omlægges, således at organisationsbestyrelsen administrerer Kostalden i det daglige. Samtidig foreslås det, at der sker en opstramning på proceduren for udlejningen, således at det sikres, at beboerne har fortrinsret for leje af Kostalden og at udlejningen til eksterne parter sker i et begrænset omfang. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter at ændre administrationen, således at organisationsbestyrelsen fremover står for administrationen, ligeledes foreslås det, at reglerne for udlejningen af Kostalden gennemgås med henblik på at stramme op om udlejningskriterier og pris. Forretningsføreren underbyggede kort punktet og sagde, at der ikke må annonceres, og ikke lejes ud til politiske partier, men at der godt må lejes ud til boligsociale aktiviteter, fx dans og gymnastik. Økonomimedarbejderen svarede på forespørgsel, at Kostaldens omsætning overstiger den grænse, der er for hvornår der skal betales moms. Hun vil undersøge, hvorvidt det kun er for udlejning til eksterne, at der skal betales moms. Det vil efterfølgende blive skrevet ind i referatet og mailet til organisationsbestyrelsen. Økonomimedarbejderen vil ligeledes udarbejde en oversigt over hvad, der er bogført på Kostaldens konti i de seneste 5 år. Organisationsbestyrelsen har før administreret udlejning af Kostalden, men vurderer, at det giver for meget arbejde, så man fortsætter som hidtil og præciserer, at der ikke må lejes ud til politiske partier. Kostaldens administration vil blive taget op på det kommende bestyrelsesmøde, hvor der vil blive nedsat et hurtigtarbejdende udvalg, som vil fremlægge forslag til strukturen på afdelingsmødet. Med disse bemærkninger tog organisationsbestyrelsen orienteringen til efterretning. Det kan efterfølgende tilføjes, at organisationsbestyrelsen har besluttet at lukke for udlejning til eksterne, indtil der er blevet vedtaget nye retningslinjer for udlejning af Kostalden. Således er det kun s beboere, som pt. kan leje Kostalden. 7/19

8 9. Nyt #JobInfo EU udbud Criteria= af KAB s fælles forsikringsramme KAB har efter rådgivning hos forsikringsmæglerne Willis besluttet at sende fællesforsikringen i EU-udbud. Beslutningen er taget på baggrund af varsling om væsentlige forsikringsforhøjelser. Gjensidige har efter længere tids forhandling ønsket en gennemsnitlig præmiestigning på ca. 55 % pr.1. oktober Flere og dyrere skader Gjensidiges samlede skadesudgifter til bygningsforsikringer i 2010 har været ca. 48,5 mio. kr., og netto forsikringspræmien har været 36,4 mio. kr., så de har haft en underdækning på ca. 12,1 mio. kr. Hertil kommer udgifter til administration osv. Selvom 2010 var et skadesmæssigt dårligt år, ligger de gennemsnitlige skadesudgifter over de seneste 5 år på 38,7 mio. kr., hvilket stadig er højere end forsikringspræmien. Fordelingen på skadesgrupper i 2010 var: Vandskader med 33 %, brandskader med 31 %, rørskader med 15 %, tyveri med 9 % og glas & sanitet med 5 %. Øvrige skader, som dækker en lang række typer, udgjorde i alt 7 %. Især vandskader er vokset eksplosivt på grund af de meget kraftige regnskyl (skybrud) i 2010, og rørskader er også vokset meget. Sidstnævnte er sandsynligvis en indikation af, at der er behov for at renovere rørsystemerne, hvilket er billigere end at lade forsikringen betale for løbende reparationer. Endeligt er tyveri også vokset, og her er det blandt andet ødelagte døre, der fylder. Fra Codan til Gjensidige Med til historikken om forsikringer hører, at forsikringsselskabet CODAN i starten af 2009 varslede en generel præmieforhøjelse på over 50 %. Derfor blev KAB s forsikringsramme sendt i EU-udbud i foråret Resultatet af udbuddet blev, at forsikringsselskabet Gjensidige, der dengang hed Fair Forsikring, vandt udbuddet. Dermed blev præmiestigningen pr. 1. oktober 2009 kun ca. 5 % plus den almindelige pristalsregulering og lovpligtig stempelafgift. Gjensidiges tilbud var meget favorabelt og byggede blandt andet på en fælles forventning om en reduktion i antallet og omfanget af skader. Desværre har de KAB administrerede organisationer haft et meget uheldigt skadesforløb i KAB s forventninger til fremtiden På baggrund af skadesudviklingen er Gjensidiges tilbud ikke urimeligt, hvis forventningen er, at 2011 og fremover bliver lige så dårlige skadesår som Det er imidlertid ikke vores forventning. Dels fordi skadesomfanget historisk svinger fra år til år, dels også fordi det store forebyggelsesprojekt Tryghed er under gennemførelse. Willis har rådet KAB til at gå i EU-udbud med forsikringen. Det er derfor overvejende sandsynligt, at et EU udbud vil resultere i en præmie på niveau med eller lavere end tilbudt af Gjensidige. Der vil dog være tale om præmiestigninger for næ- 8/19

9 sten #JobInfo alle boligorganisationers Criteria= vedkommende baseret på de individuelle skadestal. Disse vedlægges til orientering. Frist for accept den 1. september Den 18. juli kendes vinderen af udbuddet og senest den 1. september skal boligorganisationen have accepteret det nye tilbud, så det kan nå at gælde fra 1. oktober Alle boligorganisationer bør derfor senest den 1. september enten have behandlet det nye forsikringstilbud på et bestyrelsesmøde med deltagelse af en repræsentant fra vores forsikringsmægler Willis eller have bemyndiget forretningsføreren til at godkende tilbuddet på boligorganisationens vegne. Alternativet til at acceptere tilbuddet er at købe 4 måneders yderligere forsikringsdækning hos Gjensidige og i denne periode gennemføre et eget udbud. Den fælles forsikringsramme udbydes med mulighed for valg mellem selvrisici på henholdsvis nul, kr. og kr. For afdelingerne Tåstrupgård og Lundtoftegade udbydes dog med mulighed for valg mellem selvrisici på henholdsvis kr. og kr. Indstilling Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter enten at behandle det nye forsikringstilbud på et organisationsbestyrelsesmøde i august eller bemyndiger forretningsføreren til at godkende tilbuddet på organisationens vegne og behandle det på et efterfølgende organisationsbestyrelsesmøde. Bilag 6: Skadestatistik Ejendomsforsikring for Områdechef Lene Vennits uddybede punktet og anbefalede organisationsbestyrelsen at tage emnet op igen, når resultatet af forsikringsudbuddet er kendt. Organisationsbestyrelsen kan herefter vurdere, om ønsker at være med i en fælles forsikring. På forespørgsel svarede forretningsfører, at KAB godt kan udarbejde evt. udbudsmateriale for, hvis der ønskes en selvstændig forsikring. Organisationsbestyrelsen besluttede at tage emnet op igen, når det bliver aktuelt og forsikringsudbuddet er kendt. Til orientering 10. Status på legepladsen og Kulturarvsstyrelsen Driftschefen har drøftet sagen med KAB s juridiske afdeling, som har anbefalet, at sagen henlægges og at der ikke foretages yderligere. 9/19

10 #JobInfo Criteria= KAB s juridiske afdeling anser det ikke for sandsynligt, at Kulturarvsstyrelsen vil foretage sig yderligere, idet fristerne for længst er udløbet. Driftschefen oplyser, at Kulturarvsstyrelsen ydermere har været på ejendommen og besigtiget træer for sygdom, men at de ikke som sidste gang, de var på besøg, har påklaget legepladsens placering. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen udtrykte deres bekymring over ikke at have fået en endelig bekræftelse fra Kulturarvsstyrelsen på, at sagen er lukket. Med ovennævnte kommentar tog organisationsbestyrelsen orienteringen til efterretning og arbejdet fortsættes med de sager, der hidtil har ligget stille, fordi man har ønsket at afvente Kulturarvsstyrelsens afgørelse. Det kan efterfølgende tilføjes, at KAB arbejder på at sætte et møde i stand med Kulturarvsstyrelsen, hvor Københavns Kommune også er inviteret. Formålet med mødet er at tage en generel overordnet drøftelse med Kulturarvsstyrelsen om vedligeholdelse af boligorganisationer/afdelinger, som er underlagt den forholdsvis hårde lovgivning om fredede bygninger, set i forhold til bygningernes forholdsvis høje energiforbrug. 11. Nyt fra driftschefen Der vedlægges som aftalt aktionsliste (bilag 7) fra seneste møde mellem driftschefen og ejendomskontoret. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bilag 7: Aktionsliste Omkring pkt. 3 på aktionslisten undersøges det, hvem der sender referat ud fra vedligeholdelsesgruppens møder. Driftschefen oplyser efterfølgende, at der er Ulla Munch, som til dato har været tovholder på opgaven. Hvad angår pkt. 22 rettes adressen til P 122. Efterfølgende er der tilsyneladende opstået tvivl omkring adressen. Adressen verificeres på driftsmøde med driftsleder den 17. maj 2011, hvilket efterfølgende skrives ind i referatet. 10/19

11 Enkelte #JobInfo andre punkter Criteria= på aktionslisten blev kort drøftet. 12. Oversigt over mandskabets kurser Driftsleder Svend Erik Kristoffersen har gennemført kurset Syn af Boligen den og bestået certificeringen, ligesom han har gennemført kursus i varmt arbejde. Driftslederen er tilmeldt følgende kurser: konflikttackling ved syn af boligen, træning i konflikttackling, assertion - personlig gennemslagskraft, personlig udvikling og kommunikation, psykisk arbejdsmiljø, sidstnævnte er genopfriskning af et 11 år gammelt kursus. Når disse kurser er overstået, vil der være flere faglige kurser, der kan vælges imellem, alt efter behov. De relevante kurser udvælges i samarbejde mellem driftschef og driftsleder. Prisoverslag ca kr. i alt. Driftslederassistent Edvin Hansen er tilmeldt kurset Syn af Boligen og forventes at være certificeret indenfor de næste 4 uger. Driftslederassistenten er tilmeldt de samme kurser som driftslederen og der vil ligeledes være mulighed for at udvælge relevante faglige kurser. Prisoverslag ca kr. i alt. Det indstilles, organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 13. Hel eller delvis udskiftning af låsesystemet I forbindelse med postkasseudskiftningen er der udarbejdet en overordnet låseplan, der kan danne grundlag for fremtidig udskiftning af cylinderlåse i boligerne. Der er ikke udarbejdet noget egentligt projekt, men der er afsat kr. pr. år til udskiftning af låse fra 2011 og fremefter. 11/19

12 Det #JobInfo foreslås, at Criteria= opgaven overgives til vedligeholdelsesgruppen med henblik på at få udarbejdet et projekt for totaludskiftning, såfremt det skønnes nødvendigt. Der er udskiftet enkelte låse til systemet, hvor beboere har følt sig utrygge ved de eksisterende systemlåse. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Efter en debat omkring elektroniske dørlåse og hvorledes Kulturarvsstyrelsen stiller sig til sådanne, bad organisationsbestyrelsen KAB undersøge, hvad elektroniske låsesystemer koster og om det er muligt at installere af hensyn til Kulturarvsstyrelsen. Herefter tog organisationsbestyrelsen orienteringen til efterretning. 14. Fællesskabet KAB//fællesskabet er et ekstranet for bestyrelsesmedlemmer i KAB-administrerede boligafdelinger og selskaber. For at få adgang til ekstranettet er det et krav, at man er oprettet i boligadministrationsdatabasen med en gyldig adresse og at man er bestyrelsesmedlem. Har bestyrelsesmedlemmerne ikke allerede modtaget en adgangskode, kontaktes sekretæren for forvaltningsområdet med oplysning om gyldig adresse. Har man glemt sin kode, kan funktionen Jeg har glemt min kode på Fællesskabets side benyttes. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Forretningsføreren opfordrede organisationsbestyrelsen til at bruge muligheden for at gå ind på fællesskabet. 15. Interne flytninger og den boligsociale anvisning I forbindelse med drøftelserne om den nye anvisningsaftale på det seneste organisationsbestyrelsesmøde, blev der stillet et spørgsmål om, hvorvidt der kan dispenseres fra de interne flytninger, således at de ikke tæller med, når kommunen anviser til hver tredje ledige bolig. 12/19

13 Forretningsføreren #JobInfo Criteria= har undersøgt, om det er muligt, og det viser sig at det ikke kan lade sig gøre, idet de interne flytninger skal tælle med. Derimod tæller det ikke med, hvis beboerne bytter bolig. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Forretningsføreren underbyggede punktet. Organisationsbestyrelsen ønskede at få udforsket de politiske muligheder for at få flyttet rundt på fordelingen, hvortil områdechefen sagde, at det vil blive båret videre til styringsdialogen. Organisationsbestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. 16. Udbudsmateriale til åbent udbud om ydelser Organisationsbestyrelsen har stillet et spørgsmål til procedure for udarbejdelse af udbudsmateriale på administrationen af. Baggrunden for spørgsmålet er, at organisationsbestyrelsen løbende arbejder med at sammenligne prisen på administration af, en såkaldt Benchmarking. KAB tilbyder som udgangspunkt ikke at udarbejde udbudsmateriale. Årsagen er, at hvis KAB udarbejder udbudsmateriale for på administration, vil det forhindre KAB i at byde på administrationsopgaven efterfølgende. Dette er ifølge loven om udbudsregler. Proceduren for er, at enten skal organisationsbestyrelsen selv stå for udarbejdelsen af materialet, eller også skal udførelsen af udbudsmaterialet købes af et eksternt firma. Den efterfølgende procedure med udbud skal ligeledes ske i samarbejde med et eksternt firma. Det skal i denne forbindelse nævnes, at til hver en tid kan gå i forhandling med KAB om deres nuværende administrationsaftale. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Formanden underbyggede organisationsbestyrelsen ønske om at få punktet på. På forespørgsel fra områdechefen svarede formanden, at problembarnet i KAB s administration er udlejningen, hvor man trods tæt dialog og møder oplever store problemer med bl.a. opnoteringsbeviser. Der er aftalt nyt møde med udlejningen den 12. maj /19

14 Forretningsføreren #JobInfo Criteria= udtrykte sin forundring over, at der stadig var problemer i forhånd til udlejningens håndtering af s lejemål. Han opfordrede organisationsbestyrelsen til uden tøven at henvende sig, såfremt han, områdechefen eller andre i det team, der betjener, kan være til hjælp. 17. KAB s energiydelser I forbindelse med overgangen til de nye produktpakker er også KAB s energiydelser gennemgået og justeret, så der nu leveres ens energiydelser til hele KAB-fællesskabet. Der er helt grundlæggende tale om de samme ydelser som tidligere, men ydelsernes indhold og prissætning er gjort mere gennemskuelig for både afdelinger og KAB-personale. Energi-ydelserne og priser blev godkendt med det nye ydelseskatalog/prisblad for 2011 af KAB s repræsentantskab i november 2011, og sigtet med justeringen har været: - At ydelserne er klart definerede og at kunderne ved, hvad der leveres. - At ydelserne giver afdelingerne den tryghed og sikkerhed, der generelt er målsætningen med KAB s forvaltningsmodeller. - At prisstrukturen er gennemskuelig og administrerbar. - At der fremover gælder ens vilkår for alle kunder. Forbrugsregnskaber Prisstrukturen og ydelsesindhold er det samme som hidtil, men der er taget højde for, at ydelsen skal kunne tilpasses såvel en lokal driftsmodel, hvor en del opgaver udføres på ejendomskontoret (Pakke L) og en central driftsmodel, hvor flere opgaver udføres i Energiområdet i KAB (Pakke C). Selve forbrugsregnskabsydelsen (grundregnskabet) er lovpligtig og derfor en obligatorisk ydelse, men der er tillige mulighed for forskellige tilkøb til Pakke L, samt for tilkøb af yderligere fordelingsregnskaber m.v. Energi- og varmekonsulentydelse og Ressourceadministration Energi- og varmekonsulentydelsen (EVK-ydelsen) svarer i sit indhold den tidligere ydelse Varmeteknisk tilsyn, dog med enkelte justeringer. F.eks. får afdelingen med 2 årlige besøg af varmekonsulenten, samt mulighed for et årligt akut-besøg pr. varmecentral/boilerrum. Der er også, som noget nyt, etableret et fælles telefonnummer til energi- og varmekonsulenterne, som de ansvarlige for anlæggene kan benytte løbende. Energi- og varmekonsulenterne vil altså fortsat have deres gang i afdelingerne. Men i modsætning til tidligere, hvor der var kontakt direkte med afdelingsbestyrelsen, vil kontakt og rådgivning fremover være rettet mod driftschef/ejendomsleder og det lokale personale. Hvis afdelingen trækker på Energi- og varmekonsulenterne ud over, hvad der indgår i grundydelsen, vil det medføre merbetaling. Med ydelsen Ressourceadministration får afdelingen (afdelingsbestyrelsen) løbende information om ressourceforbruget i afdelingen i form af rapporter trukket fra KABAS. Produktet vil 14/19

15 i sin #JobInfo nye form Criteria= indeholde et større sortiment af mulige rapporter end tidligere, hvoraf nogle vil være yderligere tilkøb til RA-ydelsen. Derudover ligner ydelsen den hidtidige KAB-ydelse Ressourceadministration. Den hidtidige prisstruktur for EVK-ydelsen (pris pr m 2 hedeflade) var uigennemskuelig og svær at administrere. Det samme gælder priserne for Ressourceadministration, der tidligere var opgjort pr. måler. Priserne for begge ydelser er derfor ændret, så der nu er et fast grundbeløb pr. afdeling, samt et bidrag pr. lejemålsenhed. Samlet set er ændringen indtægtsneutral for KAB, men den vil medføre små forskydninger i mellem afdelingernes betaling for ydelserne. Det nærmere indhold af ydelserne fremgår af Ydelseskatalog 2011 Almene boligorganisationer, nemlig ydelse (forbrugsregnskaber) og og (EVK-ydelse og Ressourceadministration) Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Forretningsfører forklarede, at vil få samme ydelser som hidtil, blot vil gennemsigtigheden bliver større. Der vil blive udarbejdet kontrakter, som skal underskrives. 18. Vejledning om brug af naboskabet.dk Der er gennemført flere hundrede naboskabsundersøgelser siden lanceringen af 2. generation af naboskabet.dk i Heriblandt har lidt over 40 boligafdelinger i KAB-fællesskabet fået gennemført en naboskabsundersøgelse med assistance fra KAB. 10 af undersøgelserne blev gennemført på vegne af Københavns Kommune som et led i evalueringen af den fleksible udlejningsordning. KAB har samlet op på erfaringerne med at benytte naboskabet.dk og har udarbejdet en vejledning, som beskriver, hvordan en naboskabsundersøgelse gennemføres samt giver gode råd til at tilrettelægge processen. Der er vedlagt en flyer (Bilag 10), som fortæller mere om indholdet i en naboskabsundersøgelse. Hvad er undersøgelserne blevet brugt til? Der kan være mange formål med at gennemføre en naboskabsundersøgelse. Her er et par af de ting, som boligområderne har fået ud af arbejdet: Resultaterne anvendes som et konkret grundlag for samarbejdet mellem afdelingsbestyrelsen, driften og den eventuelle boligsociale indsats. 15/19

16 #JobInfo Resultaterne Criteria= bruges i arbejdet med fremtidssikring af afdelingen. Resultaterne bliver brugt til at fortælle den positive historie om området og sætte fokus på områdets styrker. Undersøgelsen anvendes i samarbejdet med kommunen som et led i styringsdialogen. Flere områder har fået en større forståelse af forskellige gruppers særlige ønsker og behov og bruger det til at prioritere og fokusere i deres daglige arbejde. KAB yder fortsat konsulentbistand til gennemførelse af undersøgelser til nedsat pris. Prisen for konsulentbistand er kr. ekskl. moms i Sparring og hotline til jeres egen undersøgelse koster 2.750kr. ekskl. moms. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bilag 8: Flyer 19. Referater fra organisationsbestyrelser og repræsentantskaber på web Som følge af nye lovkrav skal referater være offentligt tilgængelige. Derfor uploader KAB nu dagsordener og referater fra møderne i organisationsbestyrelser og repræsentantskaber til KAB s hjemmeside, så også beboerne får direkte adgang til at læse og printe disse dokumenter. Placeringen på dokumenterne er: Mange organisationsbestyrelser har hidtil udsendt dagsordener og referater til afdelingsbestyrelser og repræsentanter med post. Den nye fremgangsmåde sparer i mange tilfælde boligorganisationerne en postgang. De referater, der indeholder fortrolige punkter som f.eks. personalesager, vil blive opdelt i en lukket del og en åben del. Den lukkede del af referaterne med de fortrolige punkter udsendes pr. brev. Kun den åbne del bliver offentliggjort på hjemmesiden. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 16/19

17 #JobInfo Criteria= 20. Tryg Bolig projektet Tryg Bolig projektet har nu været i gang i ca. et år og er et treårigt projekt. Projektets mål er at sikre trygge boligområder ved at forebygge og begrænse utryghedsskabende hændelser - særligt brand, vold, indbrud, hærværk og klimamæssige hændelser - i almene boligområder. Det gøres blandt andet ved at give medarbejderne i de almene boligafdelinger og boligadministrationerne redskaber til at forebygge og begrænse nogle af disse hændelser, blandt andet gennem påvirkning af beboernes adfærd. Den stigende skadesfrekvens skaber utryghed og er også med til at præge forsikringspræmierne. Forsikringsselskaberne har varslet store præmiestigninger, blandt andet på grund af de beskrevne hændelser. I projektet udvikles en vifte af værktøjer, der skal tilpasses og integreres i den daglige drift og organisation. Tilbagemeldinger på afprøvede værktøjer i driften har indtil nu været positive. Flere af værktøjerne bliver nu implementeret i boligafdelingerne. Tryghedsgennemgange Et af de nye værktøjer er tryghedsgennemgange. I 2011 vil der blive foretaget 87 tryghedsgennemgange i KAB s administrerede almene afdelinger. Alle boligorganisationer vil få mindst en gennemgang, de store selskaber vil få flere. Gennemgangene udføres af medarbejdere i Willis og afsluttes med en rapport, som bliver præsenteret for afdelingsbestyrelse og organisationsbestyrelse. Tryghedsgennemgangene er et vigtigt værktøj til at holde skaderne nede på et så minimalt niveau som muligt. Det er derfor af yderste vigtighed, at afdelingerne følger anbefalingerne i rapporterne. Situationsplaner over afdelinger Et andet værktøj er situationsplaner over afdelingerne til beredskabet. Situationsplanerne af afdelingerne er et værktøj, som kan minimere tiden for beredskabets indsats og i yderste fald redde menneskeliv, når skaden er sket. Beredskabet vil være i besiddelse af planerne enten elektronisk eller i papirform, så de allerede på vejen til skadesstedet kan orientere sig om adgangsveje, brandkamme, tekniske installationer og andet, som har betydning for en hurtig indsats. I løbet af 2011 vil driftschefer, ejendomsledere, driftsledere og ejendomslederassistenter komme på kursus i brug af de udviklede værktøjer samt den videre formidling til afdelingsbestyrelser, beboere og medarbejdere. 17/19

18 #JobInfo Criteria= Projektet er støttet af TrygFonden og foregår i samarbejde med KABs forsikringsmægler Willis samt Boligforeningen Højstrup i Odense og Boligforeningen ØsterBo i Vejle. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 21. Årsrapport for porteføljeforvaltning af fælles el-indkøb i 2010 På vegne af de boligorganisationer, der i 1. halvår 2008 tilsluttede sig fælles el-indkøb, indgik KAB ultimo juni 2008 en forvaltningsaftale om el-portefølje med Alpiq Norge, som fastlåste el-prisen på ca. 59 øre pr. kwh. Forventningen på det tidspunkt var, at Alpiq Norge i løbet af kunne handle denne pris ned. Det er desværre ikke lykkedes. Den gennemsnitlige afregningspris for 2010 har været 59,73 øre pr. kg Watt time (kwh), hvilket er 17,82 øre højere end DONG s gennemsnitlige forsyningspris på 41,91 øre i Så prioriteringen af stabile priser har i 2010 kostet 17,82 øre pr. kwh. Dette er for høj en pris, hvorfor aftalen med Alpiq Norge ikke forventes fornyet ved udgangen af 2011, men f.eks. erstattet af et el-udbud, som med god succes er gennemført på gasområdet. De foreløbige forventninger for 2011 er stigende el-priser blandt andet som følge af de stigende olie- og gaspriser. Disse vil ikke påvirke KAB s el-porteføljeaftale, der som nævnt har låst prisen på ca. 59 øre. Langt hovedparten af de administrerede boligorganisationer deltager i fællesindkøbet af el. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 22. Moms på opnotering Nye retningslinjer fra SKAT betyder, at ventelistegebyrer m.m. som noget nyt fra 15. april 2011 tillægges moms. KAB har valgt at justere priserne, så det endelige beløb til beboere og boligsøgende lander på et rundt beløb inklusive den nye moms. Ændringerne er følgende, alle tal i kr.: 18/19

19 #JobInfo Criteria= Ydelse Pris før Pris efter Moms Ialt Opnotering Opnotering fleksibel m.m AKB - KAB opnotering sammen Køb af Boliggarantibevis Indgåelse af afdragsordning I prisbladet findes ydelserne under afsnit og Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Områdechefen orienterede om, at moms på opnotering vil blive et tema i næste SAB-blad. Efter aftale fremsendes bladet til organisationsbestyrelsen. 23. Næste møde Næste møde med KAB er aftalt til mandag den 22. august 2011 kl Generalforsamling afholdes den 30. maj 2011 i Kostalden. Organisationsbestyrelsen tog ovenstående til efterretning. 24. Eventuelt Formand og næstformand troede, at karenstiden på 1 år var blevet fjernet, men det har efterfølgende vist sig, at den kun er blevet fjernet i forhold til opnotering. Karenstid efter flytning er stadig 1 år, med mindre organisationsbestyrelsen vedtager noget andet. Forretningsfører mindede om, at dette ikke kan vedtages under eventuelt. Organisationsbestyrelsen besluttede at sætte forslaget om fjernelse af karenstid på som et punkt på næste organisationsbestyrelsesmøde. Da der ikke var yderligere under eventuelt takkede formanden for et godt møde. 19/19

Organisationsbestyrelsesmøde den 29. november 2011, kl. 16.30 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3

Organisationsbestyrelsesmøde den 29. november 2011, kl. 16.30 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3 Organisationsbestyrelsesmøde den 29. november 2011, kl. 16.30 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3 Inviterede: Steen Endersen, Mansoor Siddiqi, Ejvind Wilms Afbud: Fra KAB: Forretningsfører Kim Geertsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 30. januar 2012, kl. 19:30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde den 30. januar 2012, kl. 19:30 i Ismejeriet Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 30. januar 2012, kl. 19:30 i Ismejeriet Til stede Stine Gotved, Marie Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes og Susanne Hviid Thune Afbud fra Robert Andersen og Steen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2011, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C, 1., Stenløse. Anne Larsen, Jette Thaarup og Preben Ø. Hansen.

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2011, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C, 1., Stenløse. Anne Larsen, Jette Thaarup og Preben Ø. Hansen. #JobInfo Criteria=StenløseS1# Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2011, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C, 1., Stenløse Til stede: Bjørli Denbak, Leif Gade Heller, Steffen Bargholz, Brian Øllegaard,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 25. maj 2011, kl. 17.00 i beboerlokalet, Havrevangen 22, Hillerød

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 25. maj 2011, kl. 17.00 i beboerlokalet, Havrevangen 22, Hillerød #JobInfo Criteria=KABside1# Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 25. maj 2011, kl. 17.00 i beboerlokalet, Havrevangen 22, Hillerød Til stede: Anette Fogh, Jette Nørskov, Anna Maria Mason, Erik Nielsen,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden. Furesø Boligselskab Møde den 27. april 2011 Udsendt den 14. april 2011

Dagsorden. Furesø Boligselskab Møde den 27. april 2011 Udsendt den 14. april 2011 Organisationsbestyrelsesmøde den 27. april 211, kl. 16. KAB, Studiestræde 38, mødelokale 2 Til stede: Afbud: Fra KAB Indholdsfortegnelse 1. Referat...3 2. Revisionsprotokol...3 Sager til beslutning:...3

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 7. november 2011, kl. Kl. 19:30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde den 7. november 2011, kl. Kl. 19:30 i Ismejeriet Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 7. november 2011, kl. Kl. 19:30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Niels Rasmussen, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Robert Andersen og Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke #JobInfo Criteria=StenløseS1# Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Afbud: Fra administrationen: Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere.

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere. Organisationsbestyrelsens beretning 2013 Indledning Organisationsbestyrelsen har haft et år med mange udfordringer. Umiddelbart efter sidste generalforsamling valgte to medlemmer at udtræde af bestyrelsen.

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 2. december 2004 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet:

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet: Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. marts 2014 kl. 15.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-03-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 7. maj 2012, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C 1, Stenløse

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 7. maj 2012, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C 1, Stenløse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 7. maj 2012, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C 1, Stenløse Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 5.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 22. september 2011, kl. 17.00 i Skårupvejs Grønne Fælleshus, Skårupvej 136, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 22. september 2011, kl. 17.00 i Skårupvejs Grønne Fælleshus, Skårupvej 136, Hvidovre Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 22. september 2011, kl. 17.00 i Skårupvejs Grønne Fælleshus, Skårupvej 136, Hvidovre Til stede: Mogens Bentzen, Birgit Bilstrup, Carsten Groth-Rasmussen,

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. april 2014 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014 REFERAT Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Mødetid: Onsdag den. 19.11.2014

Læs mere

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012.

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. Tilstede: Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. N-J Bärtel, Aage Weigelt, Agna Skriver, Erik Jensen, Ole Jensen, Jacob Toft, Anders G. Christensen og Palle Laugesen.

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 43 den 16. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Kristina Hampenberg Rebecca Mogensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Referat Brumleby Møde den 4. februar 2013 Udsendt den 13. februar 2013

Referat Brumleby Møde den 4. februar 2013 Udsendt den 13. februar 2013 Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 4. februar 2013 kl. 19:00 i Ismejeriet Til stede Stine Gotved, Robert Andersen, Niels Rasmussen, Lone Henriksen, Susanne Hviid Thune, Hanne Tennes, Marie Buss,

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 5. november 2012, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 5. november 2012, kl. 19.30 i Ismejeriet Referat S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 5. november 2012, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede Stine Gotved, Lone Henriksen, Niels Rasmussen, Robert Andersen, Morten Skipper Dinesen Afbud fra Marie

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011/2012

Bestyrelsens beretning 2011/2012 Bestyrelsens beretning 2011/2012 Indledning Det har været et travlt år, hvor der er blevet truffet mange beslutninger, især vedrørende renoveringer af vore afdelinger. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle

Læs mere

2.2.2. Udlejning efter ombygning: Triumfvej og Buddingevej

2.2.2. Udlejning efter ombygning: Triumfvej og Buddingevej Referat fra dialogmøde 2012 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Dato: 08.06.2012, kl. 8.00 9.30 Sted: Gladsaxe Rådhus, lokal 1609 For Boligselskabet: Ryno Scheil, Bestyrelsesformand

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2011 Tjørnevej 2, kl. 19.00 Mandag den 9. maj 2011 Pkt. 6. Hastrupparkens økonomi og udlejning 4 Pkt. 7 Helhedsplan for Hastrupparken 5 Pkt.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011 Indstilling Til Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 9. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer 1. Resume Aarhus Kommune indførte

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Repræsentantskabet. mandag den 22. oktober 2012, kl. 18.30 i Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 437, 2640 Hedehusene

Repræsentantskabet. mandag den 22. oktober 2012, kl. 18.30 i Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 437, 2640 Hedehusene #JobInfo Criteria=Høje-TåstrupS1# Repræsentantskabsmøde mandag den 22. oktober 2012, kl. 18.30 i Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 437, 2640 Hedehusene Repræsentantskabet Formand Birgit

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Vedtægter for Antennelauget MASTEN Hvalsø 1. Antennelaugets hjemsted er Kirke Hvalsø by. 2. Antennelauget består af medlemmer af de foreninger og enkelte husstande, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere