Økonomiudvalget Miljø- og Teknikudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430"

Transkript

1 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område Økonomiudvalget Miljø- og Teknikudvalget Ældre og sundhedsudvalget Kultur og Fritidsudvalget Social- og Arbejdsmarked Børne- og Skoleudvalget Brugerfinansierede ændringer Udvidelser Ændringsforslag i alt Faste 2007-priser Ændringsforslag i alt inkl. pris- og lønfremskrivning i Løbende priser Renteberegning af ovennævnte Ændringer i alt

2 Budgetforlig, basisbudget af 31. august tillagt ændringsforslag i budgetforliget Løbende priser Ny Randers (mio. kr.) B 2007 B 2008 B 2009 B Det skattefinansierede område Skatter , , , ,9 Tilskud og udligning , , , ,8 Skattefin. driftsvirksomhed 4.126, , , ,1 Renter 26,3 31,9 38,4 45,8 Primært driftsresultat (underskud) 78,1 108,9 145,9 169,3 Skattefin. anlægsvirksomhed 84,5 40,8 39,1 37,1 Ændringer i alt (drift og anlæg) -100,3-137,6-151,6-165,0 Resultat af det skattefin. område (underskud) 62,3 12,1 33,4 41,4 2. Forsyningsområdet (konto 1) Brugerfin. drift -27,1-28,4-29,4-30,7 Brugerfin. anlæg 20,1 21,5 18,8 21,4 Spareforslag/udvidelser, forsyningsområdet 0,7 0,7 0,7 0,7 Resultat af forsyningsområdet (overskud) -6,3-6,2-9,9-8,6 3. Finansieringsoversigt Ældreboliger, anlægsudgifter 15,5 0,0 0,0 0,0 Lånoptagelse, ældreboliger -38,7 Lånoptagelse, øvrig -34,1-10,0-10,0-10,2 Øvrige finansforskydninger 3,5 3,5 3,6 3,6 Afdrag på lån 49,2 51,7 51,6 51,2 Finansieringsresultat -4,5 45,2 45,1 44,6 Årets resultat (finansieringsbehov/kasseforbrug) 51,4 51,1 68,6 77,4 negative beløb angiver indtægter/overskud Gennemsnitlig kassebeholdning 285,0 233,8 173,9 100,9

3 Basisbudget af 31. August - løbende priser Ny Randers (mio. kr.) B 2007 B 2008 B 2009 B Det skattefinansierede område Skatter , , , ,9 Tilskud og udligning , , , ,8 Skattefin. driftsvirksomhed 4.126, , , ,1 Renter 26,3 31,9 38,4 45,8 Primært driftsresultat (underskud) 78,1 108,9 145,9 169,3 Skattefin. anlægsvirksomhed 84,5 40,8 39,1 37,1 Resultat af det skattefin. Område (underskud) 162,6 149,7 185,0 206,4 2. Forsyningsområdet (konto 1) 0,0 0,0 0,0 0,0 Brugerfin. drift -27,1-28,4-29,4-30,7 Brugerfin. anlæg 20,1 21,5 18,8 21,4 Resultat af forsyningsområdet (overskud) -7,0-6,8-10,6-9,3 3. Finansieringsoversigt 0,0 0,0 0,0 0,0 Ældreboliger, anlægsudgifter 15,5 0,0 0,0 0,0 Lånoptagelse, ældreboliger -38,7 Lånoptagelse, øvrig -34,1-10,0-10,0-10,2 Øvrige finansforskydninger 3,5 3,5 3,6 3,6 Afdrag på lån 49,2 51,7 51,6 51,2 Finansieringsresultat -4,5 45,2 45,1 44,6 Årets resultat (finansieringsbehov/kasseforbrug) 151,0 188,0 219,5 241,7 negative beløb angiver indtægter/overskud Gennemsnitlig kassebeholdning 235,2 65,7-138,0-368,6

4 og anlæg Økonomiudvalgets område Reduktion af uddannelseskontoen Reduktion af udgifter til møder, rejser og repræsentation Reduktion af øvrige udgifter Reduktion af lønbudgettet Omstillingspulje for administrationen i Revision Yderligere rabat på KMDsystemer Yderligere rabatter som følge af nye og mere omfattende indkøbsaftaler Reduktion af udgifterne til annoncering Rammebesparelse på 11 øvrige driftskonti Salg af ejendomme (netto) Jordforsyning (netto) Gælder alle områder Direktionens supplerende forslag Jfr. Notat af 20.9

5 og anlæg Økonomiudvalgets område Pulje til udvikling og 14 forebyggelse Adressekontrollen Driftspulje, ses i sammenhæng med besparelse på anbringelsesområdet SPAREFORSLAG I ALT

6 Miljø- og teknikudvalgets område 1 Takstforhøjelse kollektiv trafik Momsbetaling på 3 parkeringsafgifter Udvide perioden for 4 betalingsparkering Vejafvandingsbidrag nedsættes Indtægt rottebekæmpelse Nedlæggelse af 3 vakante stillinger i driftsafdelingen Byfornyelse, budgetreduktion Administrationshonorar skorstensfejning Laksetorvet rengøring Bygningsvedligeholdelse Udskydelse af bygningsvedligeholdelse

7 Miljø- og teknikudvalgets område Drifts- og rationaliseringsbesparelse Redningsberedskab Konto , Miljøtilsyn virksomheder. Bortfald af udgifter til Miljøcenter Østjylland Fritidsområder - opmåling af opgaver og indførelse af BUMmodel Veje - opmåling af opgaver og indførelse af BUM-model Drifts- og rationaliseringsbesparelse i driftsafdelingen Kommunal parkeringskontrol Forhøjelse af byggesagsgebyrer samt ansættelse af 3 medarbejdere vedr. byggesagsbehandling og BBR. Hjemtagelse af rådgivningsopgaver i bygge- og bygningsservice Hjemtagelse af ingeniøropgaver i vejafdelingen Højere gebyr/provenue er indregnet

8 Miljø- og teknikudvalgets område 24 Udbud af oprensning af vandløb Kirkegårde - højere indtægter/besparelser SPAREFORSLAG I ALT

9 Sundheds- og ældreudvalget Ændring vedr. kørsel og ledsagepenge på Bostøtten Nedlæggelse af Amtsskolens undervisning i Randers kommune Sundhedsplejen. Rammebesparelse Tandplejen. Nedlæggelse af stillingen som souschef Tandplejen. Yderligere spareforslag. Personale Færdigbehandlede patienter på sygehus. Hjemtagelse Ensartet madservice Fra 10 til 9 områdecentre Øget ATA-tid ved anvendelse af mobile enheder

10 Sundheds- og ældreudvalget 14 Øget ATA-tid indenfor aktivitetsområdet Nednormering af døgnbemandede boliger Nednormering af plejeboliger Etablering af rengøringsteam i hele kommunen EU-udbud Administration af almene ældreboliger og servicefunktioner Etablering af ældreboliger i tomme køkkener Fra 0,60 til 0,55 Fra 0,89 til 0,88 SPAREFORSLAG I ALT

11 Fritids- og kulturudvalgets område Udbud af vedligeholdelsen af udendørs idrætsanlæg og grønne områder Mindre vedligeholdelse af udendørs idrætsanlæg og grønne områder Kærsmindebadet - forhøjelse af takster Ændrede takster for børn ift. Direktionens oplæg Biblioteksstruktur

12 Fritids- og kulturudvalgets område Reduktion af tilskud til aftenskolerne Bortfald af tilskud til daghøjskole Bortfald af elevtilskud SPAREFORSLAG I ALT

13 Social- og arbejdsmarked Nettobeløb, kr. Nr. Beskrivelse Budget 2007 Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Etablering af fælles ledelse Specialbørnehaven Lucernevejen og 2 døgninstitutionen Holberghus Sammenlægning af 3 mindre 10 bofællesskaber til en ny institution Afstemning 12 Budgetanalyse handicappladser Forventning om reduktion vedr. køb af institutionspladser på 3% ifm Den Sociale Rammeaftale Analyse af aktivitetsområdet Omlæggelse af 21 tandlægekonsulentordningen Tilskud til produktionsskoler Fælles ledelse Randers Kommunes Misbrugscenter og 23 Alkoholrådgivningen Døgnbehandling stofmisbrugere Perron Reva-Jobcenter Randers rammebesparelse 1½% Reva-Jobcenter Randers - struktur og omlægning af løn for beskyttet beskæftigede Intensivering af sagsbehandling vedr regres efter sygedagpengeloven Intensivering af aktivering af 30 kontanthjælpsmodtagere Effektivisering og rationalisering som følge af den nye rammeaftale - egne 31 institutioner (2,5%)

14 Social- og arbejdsmarked Nr. Beskrivelse Budget 2007 Nettobeløb, kr. Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Mindre takstindtægter (konsekvens af 32 punkt 31) Omlægning af autismeområdet Afstemning Spareforslag i alt

15 Børn- og skoleudvalgets område Forhøjelse af lærernes undervisningsandel til 40% Generel reduktion af ungdomsskolens ressourcer 03,05 Forhøjelse af forældrebetaling i SFOerne /12 i Ensartet normering ved skolefritidsordningen i Ny Randers Kommune Indførelse af modulordninger eller rammebesparelse på 4% i daginstitutioner Førskolegrupper forældrebetaling og normering Reduktion i dagplejen Ferielukning i daginstitutioner Forhandlingsark vers-2-21

16 Børn- og skoleudvalgets område 11 Nedbringe antallet af anbringelser Der afsættes driftspulje i 2007 under ØK til forebyggelse mm Omlægning af kontaktpersonordningkonvertering til fast "mentorkorps". Nednormering skolekonsulent Randers Regnskov Reduktion af administrative stillinger på PPR Rammebesparelse UUK Nedsættelse af rådhedsbeløb vedr. udbygning af folkeskoler i 2007 Mindre lånoptagelse vedr. skoler SPAREFORSLAG I ALT Forhandlingsark vers-2-21

17 Brugerfinansierede ændringer Når vejafvandingsbidraget nedsættes (se forslag 5 under miljø og teknik) reduceres indtægterne på det brugerfinansierede område Brugerfinansierede ændringer 700,0 700,0 700,0 700,0

18 Udvidelser 1 Henstand af Værkets "gæld". Betyder bortfald af "afdrag på lån" (drift) Reduktion af tilskud til Værket Forbedring af indeklima og sikring af Kulturhuset Istandsættelse af Helligåndshuset Etablering af sundhedshus, obs 2 alternativer; leje eller selv opføre. Etablering af plejeboliger og akutstuer 6 Indskud i Landsbyggefonden 7 Henstand af Regnskovens gæld (rente- og afdragsfri i 10 år) Reduktion af tilskud til 8 Regnskoven Udvidelse af daginstitution i 9 Helsted og Hornbæk (anlæg) Det afsatte beløb forudsætter lejeløsning Grundkapitalindskud finansieres af værdi af bygninger Renter og afdrag er ikke indregnet i basisbudget - derfor "gratis" at give henstand

19 Udvidelser Etablering af 8 stillinger 10 som Voksenlærlinge Forhøjelse af 11 Udviklingspulje (anlæg) Fjernelse af forurenet jord 12 ved Randers Hallen (anlæg) Udvidelser i alt

Resultatopgørelse, budget 2014-17

Resultatopgørelse, budget 2014-17 Resultatopgørelse, budget 2014-17 Mio. kr. BF 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 Skatter -3.950,2-3.970,4-4.107,2-4.196,9 Tilskud og udligning -1.856,1-1.803,7-1.811,2-1.835,2 Ændringer skatter og tilskud -6,8-88,7-95,6-103,8

Læs mere

BUDGET 2011 Sparekatalog. Randers Kommune

BUDGET 2011 Sparekatalog. Randers Kommune BUDGET 2011 Sparekatalog Randers Kommune Program Orientering om budgetsituationen, ved Klaus Christiansen Oplæg fra Bent Peter Larsen Oplæg fra Jojo Verndal Spørgsmål fra salen Vi slutter kl. 15.30 2 Orientering

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg Bemærkninger til driftsbudgetoplæg 2011 Indholdsfortegnelse. Serviceudgifter: Miljø- og Teknikudvalget: Udlejning af bygninger og grunde... 1-2 Bygningsvedligeholdelse... 3 Tunø teltplads... 4 Driftscentret...

Læs mere

Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6

Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6 Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6 X-ark, spare- og udviklingsforslag. I x-arkets kolonne med forslagsnumre

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Enhedslistens budgetforslag 2013-15

Enhedslistens budgetforslag 2013-15 Svendborg 24. september 2012 Enhedslistens budgetforslag 2013-15 Bevar velfærden, styrk klimaindsatsen og skab nye arbejdspladser Der er råd til at bevare velfærden og den kommunale service i 2013. Derfor

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby Skoven Sigerslevvester Kvinderup Græse Hørup Over Dråby Sundbylille Jørlunde Gerlev Strandpark Kyndby Huse Dalby Huse Lyngerup Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk Kyndby Venslev Dalby Krogstrup Lille Rørbæk

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober 2013. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr.

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Beskrivelse Roskilde Kommune i alt 30.050 Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange 10.300 Økonomiudvalget

Læs mere