FORRETNINGSBETINGELSER FOR DEPOTFORVALTNING Saxo Bank A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSBETINGELSER FOR DEPOTFORVALTNING Saxo Bank A/S"

Transkript

1 FORRETNINGSBETINGELSER FOR DEPOTFORVALTNING Saxo Bank A/S serious trading. worldwide.

2 Forretningsbetingelser for depotforvaltning Saxo Bank A/S Disse Forretningsbetingelser for depotforvaltning består af en orientering om de vilkår, der gælder for depoter i Saxo Bank. Betingelserne er gældende for alle depoter, medmindre andre vilkår udtrykkeligt er aftalt mellem Kunden og Saxo Bank. Ændringer af navn og adresse samt ændringer af dispositions- og tegningsberettigede skal straks meddeles Saxo Bank skriftligt. Det er en betingelse for oprettelsen af depotet, at Kunden har en konto i Saxo Bank, hvor indtægter fra depotet kan sættes ind og hvor depotgebyrer mv. kan hæves. Saxo Banks Almindelige Forretningsbetingelser samt øvrige produkt- eller platformspecifikke betingelser gælder ligeledes for forholdet mellem Kunden og Saxo Bank. Saxo Bank kan til enhver tid ændre Forretningsbetingelser for depotforvaltning med mindst 30 dages varsel overfor Kunden, herunder men ikke begrænset til varsel givet pr. . Sådanne ændringer træder i kraft på den dato, der er angivet i varslet. 2.2 Opbevaring og Ansvar Ved indlevering eller overførsel af Værdipapirer til opbevaring kontrollerer Saxo Bank ikke mangler, herunder adkomstmangler ved og ægtheden af Værdipapirerne. Saxo Bank er erstatningsansvarlig, hvis banken som følge af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. 1. Definitioner I disse Forretningsbetingelser for depotforvaltning henvises generelt til de definitioner, der findes i Saxo Banks Almindelige forretningsbetingelser samt øvrige produkteller platformspecifikke betingelser. Herudover har følgende begreber, medmindre sammenhængen nødvendiggør andet, følgende betydninger og kan både anvendes i ental og flertal: i. Betingelser : Disse Forretningsbetingelser fordepotforvaltning. ii. Værdipapirer : Fondsaktiver, herunder aktier og investeringsforeningsbeviser. 2. Generelle regler 2.1 Oprettelse af depot Saxo Bank skal ved oprettelsen af et depot have oplyst Kundens navn og adresse samt CPR- eller CVR-nummer. CPR-nummeret skal dokumenteres med en kopi af legitimation med fortrykt CPRnummer udstedt af en offentlig myndighed, og CVR-nummer skal dokumenteres med et tegningsudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller anden form for legitimation med fortrykt CVR-nummer. Derudover skal Saxo Bank have en underskriftsprøve af Kunden samt eventuelle dispositions- eller tegningsberettigede. 2.3 Ansvarsfraskrivelse Saxo Bank er ikke ansvarlig overfor Kunden for nogen misligholdelse, hindring eller forsinkelse i forbindelse med opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til Betingelserne, hvor en sådan misligholdelse, hindring eller forsinkelse direkte eller indirekte skyldes forhold, som er uden for Saxo Banks rimelige kontrol. Sådanne force majeurehændelser omfatter uden begrænsning tekniske problemer, f.eks. svigt eller afbrydelser af telekommunikation, manglende adgang til Saxo Banks web site, der f.eks. kan skyldes lukning på grund af vedligeholdelse, erklæret eller forestående krig, oprør, civile uroligheder, naturkatastrofer, lovbestemmelser, foranstaltninger iværksat af myndigheder, strejker, lock-out, boykot eller blokader, desuagtet at Saxo Bank er part i konflikten, og herunder tilfælde, hvor kun en del af Saxo Banks funktioner er påvirket af sådanne hændelser. 2.4 Depotgebyrer mv. For opbevaring og registrering af Værdipapirer i depotet samt de serviceydelser, der følger hermed, kan Saxo Bank beregne gebyrer. Disse gebyrer kan til enhver tid findes i Saxo Banks Commisions, Charges & Margin Schedule på com. Saxo Bank er berettiget til at ændre gebyrerne uden varsel, når ændringerne er til Kundens fordel, eller ændringerne er begrundet i udefrakommende forhold, som Saxo Bank ikke har indflydelse på. 2 Page 2 of 7

3 Sådanne forhold er: i. ændringer i forholdet med Saxo Banks modparter, som påvirker Saxo Banks omkostningsstrukturer; ii. ændringer i gebyrer fra clearingcentraler eller andre tredje part leverandører, som sendes videre til Kunden af Saxo Bank. Saxo Bank er berettiget til at ændre gebyrer med en måneds varsel hvis: i. markedsmæssige forhold, herunder blandt andetkonkurrencemæssige forhold, giver grund til en ændring i Saxo Banks betingelser. ii. Saxo Bank ønsker at ændre sin generelle gebyrstruktur og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde. iii. Der er sket ændringer i Kundens væsentlige forhold, om har været grundlag for individuelle betingelser tildelt Kunden. 2.5 Depotoversigt Kunden har til enhver tid adgang til en samlet depotoversigt på Handelsplatformen. Kunden har således hvert år d. 1. januar via Handelsplatformen adgang til en årsoversigt over de Værdipapirer, som fandtes i depotet pr. 31. december. 2.6 Forbehold ved indsættelse af betalinger Betalinger til kundens konto i forbindelse med de opbevarede Værdipapirer krediteres af Saxo Bank på betingelse af, at Saxo Bank modtager det pågældende beløb. Sker dette ikke, er Saxo Bank berettiget til at tilbageføre de på Kundens konto indsatte beløb. Dette forbehold gør sig også gældende, uanset om det er angivet udtrykkeligt i kontoudskriftet eller meddelelsen om indsættelsen af beløbet. 3. Danske Værdipapirer registreret I Værdipapir centralen 3.1 Typer af Værdipapirer som kan registreres gennem Saxo Bank Saxo Bank har valgt at være kontoansvarlig for danske aktier og investeringsforeningsbeviser. Det er derfor kun denne type Værdipapirer der kan registreres hos Værdipapircentralen gennem Saxo Bank. 3.2 Registrering af Værdipapirer i Værdipapircentralen Anmeldelse og registrering af rettigheder over Værdipapirer er en forudsætning for at opnå beskyttelse mod aftaleerhververe i god tro og kreditorer. Udstedelse og omsætning af fondsaktiver samt rettigheder over disse aktiver registreres i Værdipapircentralen. Saxo Bank opretter et depot hos Værdipapircentralen til Kunden, hvori registreringen foretages. 3.3 Udbytte Udbytter af Værdipapirer bliver tidligst sat ind på kontoen 4. børsdag efter afholdelsen af den generalforsamling, hvor udbyttebetalingen blev vedtaget. Eventuel udbytteskat fratrækkes inden udbetalingen af udbyttet. 3.4 Navnenotering af danske Værdipapirer Såfremt Kunden ønsker sine danske Værdipapirer noteret på navn, skal Kunden meddele dette til Saxo Bank. Saxo Bank vil herefter lade Kundens Værdipapirer notere på navn i Værdi-papircentralen. Værdipapircentralen giver aktiebogsføreren besked om navn og adresse på den, som Kunden vil lade registrere i udstederens bøger, datoen for indførelsen, beholdningen som noteringen angår samt eventuelle andre nødvendige oplysninger. Navnenotering har virkning fra den dag, aktiebogsføreren modtager denne. Kunden kan forlange en skriftlig bekræftelse på, at navnenoteringen er registreret på kontoen og datoen herfor. Når navnenoterede Værdipapirer sælges, vil der automatisk ske afnotering. Udenlandske Værdipapirer, der er registreret i Værdipapircentralen eller i et samledepot kan ikke noteres på navn. 3.5 Anmeldelse af rettigheder Anmeldelse til registrering af rettigheder over Værdipapirer kan ske til Saxo Bank A/S, Philip Heymans Allé 15, DK-2900 Hellerup. Anmeldelsen skal ske skriftligt og kan ikke ske ved telefon, telefax, telex, telegram, eller andre eletroniske kommunikationsmidler, medmindre der er truffet særlig aftale om det med Saxo Bank. Den daglige ekspeditionstid, hvori anmeldelser kan modtages og indrapporteres til registrering 3 Page 3 of 7

4 i Værdipapircentralen, er Anmeldes en rettighed efter dette tidspunkt betragtes anmeldelsen for modtaget ved begyndelsen af den efterfølgende ekspeditionsdag. Kunden kan forlange en skriftlig bekræftelse på modtagelsen af anmeldelsen samt en angivelse af det tidspunkt, hvor Saxo Bank har modtaget anmeldelsen. 3.6 Dokumentation ved anmeldelsen Ved enhver anmodning om registrering på depotet kan Saxo Bank kræve dokumentation for: i. at anmeldelsen kommer fra rette vedkommende, ii. at dispositionen kan registreres, iii. og at rettigheden består. Saxo Bank kan herudover kræve, at andre nødvendige oplysninger skal forelægges banken før, at registreringen kan finde sted. Hvis disse oplysninger ikke meddeles Saxo Bank, kan banken afvise anmeldelsen om registrering. En eventuel afvisning vil ledsages af en begrundelse. Meddelelser om ændring og udslettelse kan i nogle tilfælde fravælges helt eller delvist ved aftale med Saxo Bank. Valg eller fravalg af meddelelser registreres på kontoen. 3.9 Anmeldelse af rettigheder over Værdipapirer der tjener til Sikkerhed for Kundens engagement med Saxo Bank Anmeldes rettigheder til Værdipapirer, der tjener til Sikkerhed for Kontrakter eller Marginhandler indgået af Kunden med Saxo Bank, vil disse Værdipapirer ikke længere betragtes som en del af Kundens Sikkerhed hos Saxo Bank. Dette kan betyde, at eksisterende Kontrakter eller Marginhandler ikke længere er understøttet af den fornødne Sikkerhed i overenssstemmelse med de marginkrav, der fremgår af Saxo Banks hjemmeside og som Kunden er forpligtet til at overholde. I en sådan situation er Kunden forpligtet til straks at reducere sin eksponering eller at overføre yderligere Sikkerhed i overensstemmelse med Saxo Banks Almindelige Forretningsbetingelser. 3.7 Registrering af rettigheder Saxo Bank foretager en prøvelse af det anmeldte. Prøvelsen omfatter en kontrol af: i. anmelderens identitet, ii. dispositionsret, iii. anmeldelsens indhold, iv. beholdningen. Så snart prøvelsen er afsluttet, indrapporterer Saxo Bank den modtagne anmeldelse til registrering i Værdipapircentralen, som herefter foretager den endelige prøvelse. Retsvirkningerne af en registrering regnes fra tidspunktet for den endelige prøvelse i Værdipapircentralen. For så vidt det anmeldte ikke kan registreres, vil anmeldelsen blive afvist, og anmelderen vil blive underrettet herom med en begrundelse for afvisningen. 3.8 Meddelelse om det registrerede Der gives meddelelse til anmelderen og til de efter registret berettigede ved etablering og ændring af det registrerede. Der gives så vidt muligt meddelelse til den eller de efter registeret berettiget ved udslettelse. 4. corporate actions Der skal i denne forbindelse henvises afsnittet om Corporate Actions i Saxo Banks Forretningsbetingelser for Værdipapirhandel. 5. Værdipapirer opbevaret i samledepot For udenlandske Værdipapirer samt danske Værdipapirer, der ikke registreres i et individuelt depot i Værdipapircentralen gælder følgende bestemmelser. 5.1 Samtykke til opbevaring af Værdipapirer i samledpot Ved accept af disse Betingelser giver Kunden sit samtykke til, at Saxo Bank må opbevare Kundens Værdipapirer i samledepot i medfør af lov om finansiel virksomhed 72, stk. 3. Et samledepot er et depot, hvor flere kunders Værdipapirer registreres i Saxo Banks navn, og ikke i Kundens navn, hos den relevante clearinginstitution eller depositar med angivelse af, at Værdipapirerne tilhører Saxo Bank. Følgelig er Kunden ikke individuelt eller personligt berettiget til erstatning for eventuelle 4 Page 4 of 7

5 fejl, der begås af den relevante clearinginstitution. Saxo Bank fører et register, der tydeligt angiver de enkelte Kunders ejendomsret over de registrerede Værdipapirer. Udenlandske Værdipapirer samt danske Værdipapirer der ikke registreres i et individuelt depot i Værdipapircentralen vil blive opbevaret i sådanne samledepoter hos en udenforstående professionel formidler eller depositar, der er udpeget af Saxo Bank, og den udenforstående professionelle formidler eller depositar er ansvarlig for opkrævning og modtagelse af rentebetalinger, indtægter og andre rettigheder, der tilfalder Kunden. Saxo Bank påtager sig intet ansvar af nogen art for udenforstående professionelle formidleres eller depositarers dispositioner eller undladelser og kan ikke af Kunden gøres ansvarlig for tab, der er det direkte eller indirekte resultat af de nævnte handlinger eller undladelser. Kunden er selv i samme udstrækning som Saxo Bank underkastet de gældende retsregler og sædvaner, som gælder for den udenforstående professionelle formidler eller depositar, samt dennes forretningsbetingelser. Dette indebærer, at Saxo Bank er berettiget til, at afgive oplysninger om Kundens identitet og beholdning af Værdipapirer, i det omfang dette kræves af det pågældende lands lovgivning. 5.3 Udbytte af Værdipapirer opbevaret i samledepot Kunden kan normalt forvente, at udbytte af Værdipapirer opbevaret i samledepot vil blive sat ind på Kundens konto, når de ifølge oplysning fra den udenforstående professionelle formidler eller depositar er stillet til rådighed for Saxo Bank. Udbyttes indsættes på Kundens konto på betingelse af, at Saxo Bank modtager det pågældende beløb. Sker dette ikke, er Saxo Bank berettiget til at tilbageføre de indsatte beløb. Dette forbehold gør sig også gældende, uanset om det er angivet udtrykkeligt i kontoudskriftet eller meddelelsen om indsættelsen af beløbet. Udbytte udbetalt på aktier opbevaret i samledepot vil, medmindre andet er angivet, blive udbetalt fratrukket standard udbytteskat. Saxo Bank er ikke ansvarlig for tilbagesøgning af udenlandsk udbytteskat, medmindre andet er aftalt mellem Saxo Bank og Kunden. 5.4 Generalforsamlinger Kunden vil ikke modtage meddelelse om ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger eller ekstraordinære meddelelser fra selskabet. Der kan kun efter særlig aftale tildeles Kunden stemmeret til generalforsamlingen. 5.2 Investorbeskyttelse I tilfælde af Saxo Banks konkurs, betalingsstandsning eller lignende er den enkelte Kunde på grundlag af dennes registrerede ret berettiget til at fordre Kundens Værdipapirer udleveret fra et samledepot, såfremt der ikke allerede foreligger en tvist angående Kundens ejendomsret. I tilfælde af Saxo Banks forretningsforbindelses konkurs, betalingsstandsning eller lignende kan Saxo Bank udtage Værdipapirerne af samledepotet på vegne af de kunder, som Saxo Bank ifølge registeret har registreret som ejere af Værdipapirerne. Dækning fra udenlandske garantiordninger udbetalt til Kunden vil dække hele samledepotet og dermed ikke de enkelte ejere i Saxo Banks register. Kunden er dog individuelt omfattet af den danske garantiordning for indskydere og investorer, som er reguleret ved lov om en garantifond for indskydere og investorer. 6. Klage, erstatning og lovgivning mv. 6.1 Klage Klager over afgørelser om registrering, ændring eller sletning af rettigheder i Værdipapircentralen kan indbringes for Klagenævnet for Værdipapircentraler, Helgeshøj Allé 61, 2630 Taastrup. Klagen skal indgives skriftligt senest 6 uger efter, at registreringen i Værdipapircentralen er sket. I særlige tilfælde kan Klagenævnet behandle klager, der indgives efter klagefristen er udløbet. Der skal ved klagens indgivelse betales et klagegebyr, som på nuværende tidspunkt er på 400 kr. De nærmere regler om klager findes i Bekendtgørelse nr. 206 om Klagenævnet for Værdipapircentraler. 5 Page 5 of 7

6 6.2 Erstatning Værdipapircentralen er erstatningspligtig for tab som følge af egne fejl i forbindelse med registrering, ændring eller sletning af rettigheder på depoter i Værdipapircentralen eller udbetaling herfra, selv om fejlen er hændelig. Saxo Bank er ligeledes erstatningspligtig for tab som følge af egne fejl i forbindelse med indrapportering til registrering, ændring eller sletning af rettigheder på depoter i Værdipapircentralen eller udbetaling herfra, selv om fejlen er hændelig. Den samlede erstatning for tab, som er en følge af samme fejl, kan ikke overstige 500 mio. kr. Hvis Kunden forsætligt eller uagtsomt medvirker til fejlen, kan erstatningen nedsættes eller bortfalde. Hvis et dansk kontoførende institut, herunder Saxo Bank, ikke er i stand til at udrede den omtalte erstatning, hæfter de øvrige danske kontoførende institutter, som har indgået tilslutningsaftale med Værdipapircentralen, for det manglende beløb op til 500 mio. kr. pr. fejl. 6.3 Lovgivning De nærmere regler om Værdipapirer registreret i Værdipapircentralen findes i Lov om værdipapirhandel mv. samt bekendtgørelser udstedt i medfør af heraf. serious trading. worldwide. Disse Betingelser træder i kraft d. 1. januar 2007 og forbliver gældende indtil en nyere version frigives. Den seneste version af Betingelserne kan til enhver tid hentes på SAXO BANK A/S l Philip Heymans Allé 15 l DK 2900 Hellerup l Denmark l Telephone Telefax l Reuters Dealing Code: SAXO l Web: l 6 Page 6 of

7 SAXO BANK Anmodning om navnenotering Anmodning om navnenotering Jeg anmoder hermed om, at Saxo Bank lader alle aktier og investeringsforeningsbeviser, som jeg opbevarer i depot hos Saxo Bank, navnenotere i Værdipapircentralen. Navnenoteringen indebærer, at Kunden vil modtage indkaldelse til generalforsamlinger hos de selskaber, der har udstedt de pågældende aktier og investeringsforeningsbeviser. Stemmeretten på generalforsamlingen kan ligeledes være betinget af, at aktierne og investeringsforeningsbeviser er noteret på navn. Kundens navn Acc. No.:/Saxo ID: Kundens underskrift SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. SAXO BANK A/S l Philip Heymans Allé 15 l DK 2900 Hellerup l Denmark l Telephone Telefax l Reuters Dealing Code: SAXO l Web: l

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S 1. GENERELT Saxo Privatbanks depotbetingelser indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer

Læs mere

GENERELLE DEPOTBETINGELSER

GENERELLE DEPOTBETINGELSER De generelle depotbetingelser er gældende i ethvert mellemværende mellem Carnegie Bank A/S (herefter benævnt Banken ) og Bankens kunder vedrørende opbevaring af værdipapirer i depot, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Oprettelse af depot Ved oprettelse af et depot skal banken have oplyst depothaverens/vp-depotkontohaverens (i det følgende kaldet deponenten) navn, adresse

Læs mere

Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank

Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 OPRETTELSE AF DEPOT... 2 TILKNYTTET KONTO... 2 OPBEVARING... 2 UDSKRIFTER OG INFORMATION.... 3 KONVERTERING OG OMBYTNING... 3

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapir

Regler for opbevaring af værdipapir Regler for opbevaring af værdipapir 1. Generelt Forretningsbetingelserne for depoter i Hvidbjerg Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Hvidbjerg

Læs mere

regler For opbevaring af værdipapirer i Depot

regler For opbevaring af værdipapirer i Depot regler For opbevaring af værdipapirer i Depot For opbevaring af værdipapirer i depot gælder nedenstående regler samt Spar Nord Bank A/S almindelige forretningsbetingelser i det omfang, disse ikke udtrykkeligt

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Sønderhå - Hørsted Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for

Læs mere

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Generelt Vilkår for indeholder de vilkår, der er gældende for depoter, som kunden opretter i henhold til særskilt aftale med BankenPFA Bank (herefter Banken). Banken er legitimeret og bemyndiget til at

Læs mere

Forretningsbetingelser for opbevaring af værdipapirer i depot

Forretningsbetingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Side 1 af 5 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i LOL- LANDS BANK indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer LOLLANDS BANK

Læs mere

Sydbanks vilkår for opbevaring af værdipapirer

Sydbanks vilkår for opbevaring af værdipapirer Indledning... 1 1. Generelt... 1 Oprettelse af depot... 1 Indlevering og opbevaring... 1 Samledepot... 1 Årsudskrift... 1 Indberetning til skattemyndighederne... 1 Depotgebyr... 1 Veksling af valuta...

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Middelfart Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depoter 1. Generelt

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depoter 1. Generelt 1. Generelt Samledepot Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Møns Bank dine værdipapirer

Læs mere

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT For opbevaring af værdipapirer i depot gælder nedenstående regler samt Spar Nord Bank A/S almindelige forretningsbetingelser i det omfang, disse ikke udtrykkeligt

Læs mere

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT Gældende fra 19. august 2010

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT Gældende fra 19. august 2010 REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT Gældende fra 19. august 2010 Basisbanks almindelige forretningsbetingelser gælder ved ethvert mellemværende mellem dig og Basisbank A/S, medmindre andet er

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Jutlander Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

Depotregler. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser. 2. Generelt

Depotregler. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser. 2. Generelt Depotregler 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Sydbank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Betingelser for depoter Gælder fra den 30. september 2013

Betingelser for depoter Gælder fra den 30. september 2013 Betingelser for depoter Gælder fra den 30. september 2013 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når du har et depot i Danske Bank, hvor vi opbevarer værdipapirer for dig, gælder en række betingelser

Læs mere

DEPOTREGLER. 1. Generelt. Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis:

DEPOTREGLER. 1. Generelt. Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapir i depot i Fynske Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer vi dine værdipapirer og yder

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i BankNordik indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot. for kunder i

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot. for kunder i Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot for kunder i Indhold 1. Generelt... 3 Oprettelse af depot... 3 Opbevaring og ansvar... 3 Fasters erstatningsansvar... 3 Samledepot... 4 Investorgarantiordning

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Forretningsbetingelserne for depoter i Sparekassen Fyn indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer

Læs mere

Regler for opbevaring i depot

Regler for opbevaring i depot Regler for opbevaring i depot Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, i det følgende kaldet Merkur. 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Merkur indeholder en generel orientering

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Gælder fra 1.11.2007

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Gælder fra 1.11.2007 Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Gælder fra 1.11.2007 1. Generelt Betingelserne gælder for: Frørup Andelskasse Betingelserne for opbevaring af værdipapir i depot i Andelskassen indeholder

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er GrønlandsBANKEN ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er GrønlandsBANKEN ikke ansvarlig for tab, som skyldes: Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i GrønlandsBANKEN indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit

Læs mere

BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT

BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT 1. GENERELT Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Fynske Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Fynske Bank dine værdipapirer

Læs mere

VILKÅR FOR DEPOT I LÆGERNES PENSIONSBANK Gældende fra 01.10.2010

VILKÅR FOR DEPOT I LÆGERNES PENSIONSBANK Gældende fra 01.10.2010 VILKÅR FOR DEPOT I LÆGERNES PENSIONSBANK Gældende fra 01.10.2010 1. Generelt Lægernes Pensionsbanks almindelige forretningsbetingelser er gældende for ethvert mellemværende mellem kunden og Lægernes Pensionsbank,

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral

Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral Bekendtgørelse nr. 925 af 17. oktober 1996 Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral I medfør af 55, stk. 4, 65, stk. 1 og 2, 72, stk. 1, 75, stk. 3, og 76, stk. 3, i lov

Læs mere

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1 Depotregler Side 1 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Jyske Bank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. Desuden gælder "Sådan handler Jyske Bank"

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i BankNordik indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet

Læs mere

Opbevaring af værdipapirer i depot i BIL Danmark

Opbevaring af værdipapirer i depot i BIL Danmark Opbevaring af værdipapirer i depot i BIL Danmark 1. Generelt herunder ændring af betingelser Nedenstående regler for opbevaring af værdipapirer i depot i BIL Danmark, filial af Banque Internationale à

Læs mere

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Generelt Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot indeholder de vilkår, der er gældende for depoter, som kunden opretter i henhold til særskilt aftale

Læs mere

Depotregler. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser. 2. Generelt

Depotregler. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser. 2. Generelt Depotregler 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Sydbank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse.

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse. Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Generelt Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot indeholder de vilkår, der er gældende for depoter, som kunden opretter i henhold til særskilt aftale

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Vilkår for depot i Lægernes Bank

Vilkår for depot i Lægernes Bank Vilkår for depot i Lægernes Bank Gældende fra 06.06.2013 20.05.2016 /02 Side 2/7 1. Generelt Lægernes Banks almindelige forretningsbetingelser er gældende for ethvert mellemværende mellem kunden og Lægernes

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD 1. Rammerne for kundeforholdet 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af de almindelige forretningsbetingelser 2 4. Elektroniske

Læs mere

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1 Depotregler Side 1 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Jyske Bank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. Desuden gælder "Sådan handler Jyske Bank"

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt 1. Generelt Samledepot Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Møns Bank dine værdipapirer

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Middelfart Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er pengeinstituttet ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er pengeinstituttet ikke ansvarlig for tab, som skyldes: Bankens depotregler Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapir i depot i pengeinstituttet indeholder en generel orientering om de vilkår, der

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Lån & Spar Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og vilkår gælder tillige for alle andre,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. maj 2011 1. Hvad er indbetalingskort? Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

Betingelser for depoter Gælder fra den 1. marts 2018

Betingelser for depoter Gælder fra den 1. marts 2018 Betingelser for depoter Gælder fra den 1. marts 2018 DB0175 2017.10 Disse betingelser (Betingelserne) gælder for depoter, som en kunde (Kunden) opretter hos Danske Bank i henhold til en aftale om depot

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice 1.1 Tilslutning 1.1.1 Kundens tilslutning til Betalingsservice er underlagt "Generelle regler for debitorer i Betalingsservice", der fremgår nedenfor,

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2011-12-07-15.38.36.067830 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og FJORDBANK MORS af 2011, Algade 2, 7900 Nykøbing M., mail@fjordbank.dk,

Læs mere

vestjyskbanks forretningsbetingelser for depoter

vestjyskbanks forretningsbetingelser for depoter CVR-nr. 34631328 B19PDFBETING Kl. TID Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depot i vestjyskbank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer

Læs mere

Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank

Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Møns Bank dine værdipapirer og

Læs mere

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling 1. Vilkår for Betalingsservice 1.1 Nykredit Bank gennemfører på dine vegne betalinger via Betalingsservice efter anmodning fra dig, og når betalingen

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Læs om Gældende pr. 1. august 2015 Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. august 2015 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. HVAD ER

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 11. februar 2016. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Basisbank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger

Læs mere

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 Reglerne for betalingstilladelse gælder for betalinger, der tilmeldes Betalingsservice, indbetalingskort og faste kontooverførsler.

Læs mere

Regler for betalingstilladelse

Regler for betalingstilladelse Regler for betalingstilladelse Generelt for Danske Bank Indbetalingskort tilmeldes Betalingsservice efterhånden som de enkelte kreditorer bliver tilmeldt. For overførsler via Betalingsservice gælder Generelle

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Tillægsaftale om Betalingsservice TILLÆGSAFTALE OM BETALINGSSERVICE 1. DEBITORER I BETALINGSSERVICE 1.1

Læs mere

Guide for handel med værdipapirer

Guide for handel med værdipapirer Guide for handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger til kunden i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank 2 Indhold 1. Orientering

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med HVIDBJERG BANK, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med HVIDBJERG BANK gælder

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV)

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) Gældende fra 1. november 2009 Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder

Læs mere

Guide til handel med værdipapirer

Guide til handel med værdipapirer Guide til handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank Indhold 1. Orientering om regler om

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder der

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015 FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med pengeinstituttet, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med pengeinstituttet

Læs mere