Dagsorden Teknik- og miljøudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Teknik- og miljøudvalget"

Transkript

1 Dagsorden Teknik- og miljøudvalget Mødedato: 6. marts 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 2, Adm. Faaborg Indkaldelse Grete Justesen Henning Andersen Søren Kristensen Lennart Mogensen Erik Boman Niels Peter Ellegaard Ole Simonsen Fraværende: Afbud:

2 , møde den 6. marts 2007 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 38 Godkendelse af dagsorden * 3 39 Prioritering af lokalplanarbejde i 2007 og status jordforsyning. * 3 40 Ansøgning om ny lokalplan for et boligområde i Søllinge * 4 41 Retningslinier for administration af Planlovens landzonebestemmelser * 4 42 Klassificering af veje i nye kommunale udstykningsområder * 5 43 Frigivelse af anlægsbevilling på kr. til videreførelse af anlæg med ny landevej ved Nr. Lyndelse. * 8 44 Ny dagrenovationsordning i 2008 * 9 45 Etablering af regional modtagestation for farligt affald * Vandværkstakster for 2007 * Gensidig orientering * Orientering fra formanden * 17 Side 2

3 , møde den 6. marts G Godkendelse af dagsorden P Prioritering af lokalplanarbejde i 2007 og status jordforsyning. Sagsfremstilling Som grundlag for debat om muligheder for byudvikling de kommende år er der udarbejdet en liste over arealer, der er omfattet af eksisterende planer (region-, kommune- og lokalplan); men ikke udbygget endnu. erne om byudviklingen vil have betydning for planlægningsindsatsen. I forbindelse med prioritering af planlægningsindsatsen i 2007er der udarbejdet en liste med lokalplaner med status og forslag til prioritering. Indstilling Fagsekretariatet plan, natur og udvikling indstiller, at sagen behandles med henblik på forelæggelse på kommunalbestyrelsens temamøde den 12. marts 2007 og med indstilling om at udvalget tiltræder forslaget til prioritering af lokalplanarbejdet i Bilag? Arealopgørelse FMK 26 februar 2007? Byudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune 28 feb. 2007? lokalplanlægning liste Side 3

4 , møde den 6. marts P Ansøgning om ny lokalplan for et boligområde i Søllinge Sagsfremstilling Kommunen har modtaget en ansøgning indeholdende en idéskitse til et boligområde i Søllinge. Den ansøgte idéskitse består af ca. 110 tæt-lave boliger beliggende i et område vest for Søllinge Skole. Området er omfattet af lokalplan nr. 82 for Søllinge landsby. Lokalplanen er fra 2004 og blev udarbejdet i tæt samarbejde med landsbyens beboere over et længerevarende forløb. Lokalplanen giver mulighed for en varierende bebyggelse i området bestående af ca. 20 tæt-lave boliger, et fælleshus og 2 storparceller til enfamilieshuse, samt sti- og fællesarealer.hensigten med lokalplanens bebyggelsesplan er, at give Søllinge landsby mulighed for en stille vækst med varierende boligformer. Det ansøgte er i strid med lokalplanen og dens intentioner og vil derfor kræve en ny lokalplan. Indstilling Plan, Natur og Udvikling indstiller, at der meddeles afslag til udarbejdelse af ny lokalplan for området der muliggør det ansøgte. Det er kommunens opfattelse at bebyggelsesplanen i den eksisterende lokalplan stadig opfylder de intentioner, som såvel landsby som kommune har med Søllinge landsby. Bilag? Ansøgning_Søllinge P Retningslinier for administration af Planlovens landzonebestemmelser Sagsfremstilling Der foreligger et forslag til administrationsgrundlag for landzonesager - Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser. Administrationsgrundlaget er udarbejdet med henblik på at skabe grundlag for en administrativ afgørelse i de fleste typer af ansøgninger om tilladelse til udstykning, byggeri eller ændret anvendelse i landzone. Side 4

5 , møde den 6. marts 2007 Samtidig kan administrationsgrundlaget fungere som en vejledning til ansøgere om, hvilke tilladelser der normalt kan forventes givet, og hvilke typer af projekter der ikke kræver landzonetilladelse. Der er ved udarbejdelsen af forslaget taget udgangspunkt i Miljøministeriets vejledning om landzoneadministration og Naturklagenævnets afgørelser. Sager, der ikke er omfattet af forslaget til administrationsgrundlag eller som på anden måde er meget atypiske eller har principiel karakter forelægges Udvalget for Teknik og Miljø. Det foreslås at der sker løbende opfølgning og evaluering af administrationsgrundlaget og at det forelægges Udvalget 1 gang årligt første gang dog ultimo Indstilling Plan, natur og udvikling indstiller at administrationen afgør zonesager baseret på de fremlagte retningslinier. Bilag? Landzoneadministration Faaborg Midtfyn P Klassificering af veje i nye kommunale udstykningsområder Resumé De fem gamle kommuner i Faaborg-Midtfyn Kommune har haft forskellig praksis mht. klassificering af veje i nye udstykningsområder (til beboelses- eller industriformål) i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner.? I gammel Broby, Faaborg, Ringe og Ryslinge Kommuner blev stamveje og vænger i kommunale udstykninger anlagt af kommunen som kommunale veje.? I gammel Årslev Kommune blev stamveje i kommunale udstykninger som hovedregel anlagt af kommunen som kommunale veje, mens vænger blev anlagt som private fællesveje. Følgende var ens for alle 5 kommuner:? Stamveje og vænger i nye private udstykninger til boligformål blev anlagt af den private byggemodner som private fællesveje.? Nye private fællesveje i landzone (typisk opstået i forbindelse med udstykning af landbrugsejendomme) blev opretholdt som private fællesveje. Side 5

6 , møde den 6. marts 2007? Veje med mulighed for gennemgående trafik, hvad enten der var tale om stamveje eller andre veje, blev anlagt som kommuneveje. Ifølge 23 i Vejloven (jf. LBK nr. 671 af 19/ ) kan kommunalbestyrelsen optage private fællesveje som kommuneveje. Indenfor de sidste år er dette dog kun sket i ganske særlige tilfælde. (Før den tid var det mere almindeligt.) Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvilke nye kommuneveje der skal anlægges, og hvilke bestående kommuneveje der skal nedlægges, jf. lovens 23. At vejen er kommunal indebærer at kommunen forestår al drift og vedligeholdelse af vejarealet incl. evt. gadebelysning samt oprensning af vejbrønde. Kommunen står desuden for gadefejning og vintervedligeholdelse, dog excl. fortove i beboelses- og industriområder. Der bør tages principiel stilling til hvordan veje i Faaborg-Midtfyn Kommune skal klassificeres. Som det fremgår af ovenstående har 4 af de 5 gamle kommuner haft tradition for at nye veje anlægges som kommunale veje, men der foreligger så vidt vides ikke nogen egentlige officielle begrundelser herfor. Eksisterende blinde boligveje hhv. boligområder findes i alle 5 gamle kommuner som både kommunale veje eller private fællesveje (sidstnævnte kan f.eks. være gamle private udstykninger eller gamle bygader i landsbyområder). Der ses således heller ikke indenfor de ældre vejanlæg nogen konsekvente principper for hvorvidt stamveje og vænger er kommunale eller private. Vejkontorets bemærkninger (se også bilag):? Hvis der er mulighed for gennemgående trafik på vejen, vil det kunne tale for at anlægge vejen som kommunal vej, da en (måske væsentlig) del af trafikken vil være vejens faste brugere uvedkommende.? Hvis der er tale om en blind vej eller et blindt system af veje (som derfor kun benyttes til lokal trafik), vil det kunne tale for at vejene anlægges som privat fælles veje, da vejene kun vil blive udsat for belastninger som kan relateres til dens brugere. Vejene vil således nærmest have karakter af fælles indkørsler for områdets ejendomme. (Alternativ 1a i bilag.)? Eventuelt kunne der vælges et kompromis ved at anlægge stamveje i boligområder som kommunale veje og boligveje som private fællesveje. (Alternativ 1b i bilag.) Økonomistaben bemærker, at det fremgår af indstillingen, at egenkapitalen foreslås fastsat til den laveste af de deltagende modtagerstationers egenkapital pr. indbygger pr , svarende til ca. 2,36 kr. Dette beløb svarer til kommunernes egenkapital pr. indbygger i Modtagestation Fyn. Faaborg-Midtfyn Kommune skal således ikke indbetale yderligere i egenkapital, ved dannelse af Modtagestation Syddanmark I/S. Det fremgår endvidere af rammebeskrivelsen, at der forudsættes låneoptagelse på kr., idet der forudsættes et totalt likviditetsbehov på kr. Ved optagelse af lånet (kassekredit) vil der således ikke være behov for direkte indskud fra kommunerne. Selskabet kan optage lån i overensstemmelse med Indenrigsministeriets gældende regler for kommunal låneoptagelse. Hæftelsesforholdene fordeles forholdsmæssigt på de enkelte interessenter efter fordelingsnøglen (indbyggertal) Side 6

7 , møde den 6. marts 2007 Endelig bemærkes, at andel af den fælleskommunale virksomheds egenkapital optages i den enkelte kommunes balance. Driftsudgifterne af modtagestationen, der i 2008 er budgetlagt til 26,7 mio. kr., forudsættes finansieret via gebyrer (samlet 27,1 mio. kr.), der dækker henholdsvis, administrative opgaver samt opgaver ved indsamling og registrering af oplysninger, samt planlægning, etablering, drift og administration af de affaldsordninger, der administreres af modtagestationen. Endvidere dækkes udgifter vedrør ende indsamlingsordning til farligt affald. Økonomistaben bemærker, at det fremgår af indstillingen, at egenkapitalen foreslås fastsat til den laveste af de deltagende modtagerstationers egenkapital pr. indbygger pr , svarende til ca. 2,36 kr. Dette beløb svarer til kommunernes egenkapital pr. indbygger i Modtagestation Fyn. Faaborg-Midtfyn Kommune skal således ikke indbetale yderligere i egenkapital, ved dannelse af Modtagestation Syddanmark I/S. Det fremgår endvidere af rammebeskrivelsen, at der forudsættes låneoptagelse på kr., idet der forudsættes et totalt likviditetsbehov på kr. Ved optagelse af lånet (kassekredit) vil der således ikke være behov for direkte indskud fra kommunerne. Selskabet kan optage lån i overensstemmelse med Indenrigsministeriets gældende regler for kommunal låneoptagelse. Hæftelsesforholdene fordeles forholdsmæssigt på de enkelte interessenter efter fordelingsnøglen (indbyggertal) Endelig bemærkes, at andel af den fælleskommunale virksomheds egenkapital optages i den enkelte kommunes balance. Driftsudgifterne af modtagestationen, der i 2008 er budgetlagt til 26,7 mio. kr., forudsættes finansieret via gebyrer (samlet 27,1 mio. kr.), der dækker henholdsvis, administrative opgaver samt opgaver ved indsamling og registrering af oplysninger, samt planlægning, etablering, drift og administration af de affaldsordninger, der administreres af modtagestationen. Endvidere dækkes udgifter vedrørende indsamlingsordning til farligt affald. Forsyningsveje i industriområder kunne eventuelt anlægges som kommuneveje, uanset om der er tale om et blindt vejsystem eller ej. Der kunne begrundes med disse områders særlige karakter, herunder at virksomhederne i mange tilfælde belaster vejene meget forskelligt. (Alternativ 1c i bilag.) Økonomi Hvis en ny vej anlægges som privat fællesvej vil det medføre en løbende besparelse for kommunen til vejens drift i forhold til hvis den blev anlagt som kommunal vej, jf. ovenfor. Til gengæld vil en byggegrund, der vejforsynes via en privat fællesvej, være tilsvarende mindre attraktiv end en byggegrund, der vejforsynes via offentlig vej. Dette vil kunne afspejle sig i mulighederne for at sælge grunden, herunder i den pris som grunden vil kunne sælges til. Side 7

8 , møde den 6. marts 2007 Indstilling Indstilles til politisk drøftelse. Hvis en ny vej anlægges som privat fællesvej vil det medføre en løbende besparelse for kommunen til vejens drift i forhold til hvis den blev anlagt som kommunal vej, jf. ovenfor. Til gengæld vil en byggegrund, der vejforsynes via en privat fællesvej, være tilsvarende mindre attraktiv end en byggegrund, der vejforsynes via offentlig vej. Dette vil kunne afspejle sig i mulighederne for at sælge grunden, herunder i den pris som grunden vil kunne sælges til. Bilag? Eksempler? Vejklassifikation_TMU_overslag S Frigivelse af anlægsbevilling på kr. til videreførelse af anlæg med ny landevej ved Nr. Lyndelse. Sagsfremstilling Forvaltningen for Veje og Forsyning søger om frigivelse af anlægsbevilling på 14.8 mill. kr. til videreførelse af anlægget med ny landevej fra Årslev forbi Nr. Lyndelse til Nr. Søby. Anlægget omfatter 2.5 km. ny gennemfartsvej med div. tilslutningsanlæg. Vejanlægget betyder, at der etableres en mere direkte vejforbindelse fra Årslev og den nye Svendborgmotorvej til Faaborg. Den nye gennemfartsvej tilsluttes Odense-Faaborglandevejen mellem Nr. Lyndelse og Nr. Søby i ny rundkørsel. Anlægsarbejdet blev påbegyndt i 2006 med Fyns Amt som bygherre og entreprenørfirmaet M.J.Erikson A/S som bygmester efter afholdt licitation. I forbindelse med nedlæggelsen af Fyns Amt er aftalt, at vejanlægget skal videreføres og færdiggøres af Faaborg-Midtfyn Kommune med M.J.Erikson A/S som entreprenør. Ifølge tidsplanen åbnes vejanlægget for trafik i slutningen af Matrikulær berigtigelse og slidlag udføres i Side 8

9 , møde den 6. marts 2007 Økonomi Hele vejanlægget er budgetteret med en udgift på 32.7 mill.kr. I 2005 og 2006 har Fyns Amt afholdt udgift på 13.9 mill. kr. til projektering, arealerhvervelse og påbegyndelse af anlægsarbejdet med muldafrømning, div. ledningsarbejder, forlægning af Søstedvej og udførelse af fodgængertunnel. I 2007 er afsat beløb på 14.8 mill. kr. i Faaborg-Midtfyn Kommunes budget til videførelse af vejanlægget med åbning for trafik i efteråret I 2008 er afsat beløb på 4.0 mill. kr. til slidlagsarbejde, slutafmærkning og matrikulær berigtigelse. Økonomistaben har ingen bemærkninger til det ansøgte, da det er i overensstemmelse med det vedtagne budget. Indstilling Forvaltningen indstiller, at det i budgettet for 2007 afsatte beløb på 14.8 mill. kr. til anlæg af ny landevej mellem Årslev og Nr. Søby frigives til formålet P Ny dagrenovationsordning i 2008 Resumé I de 5 tidligere FMK-kommuner er der 6 forskellige dagrenovationssystemer. Disse systemer er forlænget via en generel dispensation, så de fungerer uændret i I 2008 skal der være indført et fælles, harmoniseret system, som skal i EU-udbud i foråret Sagsfremstilling En til formålet nedsat projektgruppe har udarbejdet et notat dateret , som beskriver beslutningsgrundlaget og en række problemstillinger ved valg af forskellige systemer. Med udgangspunkt i dette notat afholdt Teknik- og Miljøudvalget og projektgruppen den et uformelt temamøde om målsætninger og alternativer for valg af et nyt system. Side 9

10 , møde den 6. marts 2007 Efter mødet fremsendte udvalget projektgruppens notat til Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer, med henblik på at give alle mulighed for at drøfte de to hovedprincipper, som er afgørende for det videre arbejde: 1. Afregning efter vægt (beholdere) 2. Afregning efter volumen (beholdere og/eller sække) Der ses på landsplan ikke nogen klar tendens til, hvilke afregningssystemer de nye kommuner satser på fremover. Håndteringen af de øvrige affaldsfraktioner fra de private husstande skal også harmoniseres. Der vil senere komme oplæg herom til udvalget. Indstilling Projektgruppen og fagchefen anbefaler at vælge et volumenbaseret system, hvortil der er knyttet en række valgmuligheder m.h.t. beholdervolumen, tømningsfrekvens m.m. Følges indstillingen, skal Teknik- og Miljøudvalget efterfølgende beslutte et mere detailleret oplæg, som kan danne grundlag for EU-udbudet. Bilag? Baglæns -Tidsplan? Notat vedr dagrenovationsordning i FMK? Dagrenovationsordning powerpoint P Etablering af regional modtagestation for farligt affald Resumé Der skal tages endelig stilling til etableringen af en ny regional modtagestation for farligt affald for Syddanmark. Samtidig tænkes den hidtidige Modtagestation Fyn nedlagt. Sagsfremstilling Området for farligt affald er igennem de seneste år blevet konkurrenceudsat, og de mængder, som modtagestationerne håndterer, har været faldende. Med det formål at sikre en fremtidig rationel drift, har bestyrelserne for de fire modtagestationer for farligt affald i Region Syddanmark derfor, i fællesskab ladet Side 10

11 , møde den 6. marts 2007 udarbejde forslag til tekniske og organisatoriske muligheder for et tættere samarbejde eller en sammenlægning af regionens modtagestationer.. Forslaget er med hensyn til de juridiske overvejelser udarbejdet i samarbejde med et advokatfirma. Som et resultat af dette arbejde, blev det vedtaget at udarbejde et beslutningsgrundlag, som omfatter de økonomiske følger ved en sammenlægning. Endvidere blev det besluttet at anmode Kommunernes Revision A/S (KR) om at tilrettelægge en sammenligning af økonomien i de fire modtagestationer. De juridiske og økonomiske redegørelser blev i maj måned 2006 fremsendt til sammenlægningsudvalgene i alle de nye kommuner, omfattende de hidtidige interessentkommuner bag de fire modtagestationer. Materialet blev fremsendt med en indstilling om at træffe principiel beslutning om, hvilke kommuner der på det foreliggende grundlag kunne være interesseret i at tilslutte sig en regional Modtagestation. Tilbagemeldinger viste, at følgende kommuner ville være interesseret: Assens, Nordfyn, Fredericia, Faaborg-Midtfyn, Hedensted, Horsens, Kerteminde, Kolding, Langeland, Middelfart, Nyborg, Odense, Svendborg, Ærø, Aabenraa. Som opfølgning på tilbagemeldingerne blev det besluttet, at en arbejdsgruppe nedsat af kommunaldirektørforeningen skulle udarbejde et færdigt beslutningsgrundlag, der kan sendes til vedtagelse i byråd. Arbejdsgruppen består af en tekniker fra hvert af de tidligere amter, en repræsentant fra Hedensted /Horsens kommune, en økonom samt de 2 ledere af de 3 involverede modtagestationer. Derudover har advokatfirmaet DLA Nordic været involveret med henblik på juridisk kvalitetssikring, ligesom Kommunernes Revision har deltaget på økonomisiden. sgrundlaget er nu udarbejdet og består af: Lovgrundlag - Oplæg til vedtægter. - Oplæg til fællesregulativ med tillæg - Åbningsbalance - Foreløbigt driftsbudget. - Forslag til gebyrstruktur. Det er ikke et lovkrav, at kommuner skal etablere en modtagestation for farligt affald. Men de fælleskommunale modtagestationer for farligt affald har hidtil været med til at sikre, at kommunerne lever op til deres lovmæssige forpligtelser, som primært er etablering af indsamlingsordninger for farligt affald, registrering og lignende. Disse opgaver skal også udføres fremover. Økonomiske konsekvenser Det indstilles, at kommunerne træffer beslutning om, at egenkapitalen i det nye interessentskab fastsættes til den laveste af de deltagende modtagestationernes egenkapital pr. indbygger pr (ca. 2,36 kr. - fastsættes endeligt når regnskab for 2006 foreligger). Fordeling af omkostninger og indtægter sker med samme dato som skæringsdato. Side 11

12 , møde den 6. marts 2007 Under forudsætning af, at de kommuner, som tidligere har oplyst, at de vil være indstillet på at tilslutte sig et samlet selskab, vedtager at tilslutte sig dette, giver det et befolkningsgrundlag på Dermed vil selskabets egenkapital blive på kr. Yderligere vil de deltagende modtagestationers interessentkommuner ligestilles ved, at evt. overskydende egenkapital pr. indbygger tilbagebetales til kommunerne. Den foreslåede løsning med en begrænset egenkapital forudsætter, at interessentkommunerne samtidigt giver tilladelse til, at den sammenlagte modtagestation optager en kassekredit. (Kommunale selskaber kan optage kassekreditter på op til 50 kr. pr. indbygger i interessentkommunerne, uden at det påvirker kommunernes lånerammer). Ud fra det udarbejdede drifts- og likviditetsbudget for 2008 anslår Kommunernes Revision et totalt likviditetsbehov på kr. Lånebehovet vil dermed blive på kr. ( kr.) Derved vil der ikke være behov for direkte indskud fra kommunerne. Konsekvens i forhold til kommunalbestyrelserne: I forbindelse med selskabets stiftelse overtager selskabet de eksisterende fysiske ejendomme beliggende Vejlbyvej 21, 7000 Fredericia. Forud for overtagelsen gennemføres en miljøundersøgelse af ejendommen. Såfremt det ved denne undersøgelse konstateres, at ejendommen er forurenet, påhviler udgiften til en genopretning af ejendommens miljøstilstand de nuværende interessentkommuner bag K.O.K. I/S Derefter overtager det samlede selskab ansvaret for ejendommen. en får effekt den dag, hvor beslutningen om sammenlægningen træffes. Ophør af de gamle interessentskaber sker også først på vedtagelsesdagen. Økonomi Økonomistaben bemærker, at det fremgår af indstillingen, at egenkapitalen foreslås fastsat til den laveste af de deltagende modtagerstationers egenkapital pr. indbygger pr , svarende til ca. 2,36 kr. Dette beløb svarer til kommunernes egenkapital pr. indbygger i Modtagestation Fyn. Faaborg-Midtfyn Kommune skal således ikke indbetale yderligere i egenkapital, ved dannelse af Modtagestation Syddanmark I/S. Det fremgår endvidere af rammebeskrivelsen, at der forudsættes låneoptagelse på kr., idet der forudsættes et totalt likviditetsbehov på kr. Ved optagelse af lånet (kassekredit) vil der således ikke være behov for direkte indskud fra kommunerne. Selskabet kan optage lån i overensstemmelse med Indenrigsministeriets gældende regler for kommunal låneoptagelse. Hæftelsesforholdene fordeles forholdsmæssigt på de enkelte interessenter efter fordelingsnøglen (indbyggertal) Endelig bemærkes, at andel af den fælleskommunale virksomheds egenkapital optages i den enkelte kommunes balance. Driftsudgifterne af modtagestationen, der i 2008 er budgetlagt til 26,7 mio. kr., forudsættes finansieret via gebyrer (samlet 27,1 mio. kr.), der dækker henholdsvis, administrative opgaver samt opgaver ved indsamling og registrering af oplysninger, samt planlægning, etablering, drift og administration af de affaldsordninger, der Side 12

13 , møde den 6. marts 2007 administreres af modtagestationen. Endvidere dækkes udgifter vedrørende indsamlingsordning til farligt affald. Indstilling Modtagestationernes bestyrelser og arbejdsgruppen nedsat af kommunaldirektørforeningen, indstiller, at byrådene i de kommuner, som måtte være interesseret i at tilslutte sig en modtagestation for Syddanmark, på ovennævnte grundlag træffer beslutning om etableringen af Modtagestation Syddanmark I/S. I den forbindelse skal følgende godkendes. A: Oplæg til vedtægter for Modtagestations Syddanmark I/S. B: Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S (Bilag 2) Tillæg 1 til Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmarks område. Bestemmelser for Klinisk risikoaffald (Bilag 3) - Bilag 1A Liste over Klinisk Risikoaffald (Bilag 4) - Bilag 1B Emballering af klinisk risikoaffald (Bilag 5) C: Tillæg 2 til Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmarks område. Bestemmelser for olie- og benzinudskillere (Bilag 6) D: 1. revision af driftsbudget samt tilhørende likviditetsbudget for Modtagestation Syddanmark for E: at Modtagestation Syddanmarks egenkapital fastsættes til den laveste af de deltagende modtagestationernes egenkapital pr. indbygger pr (ca. 2,36 kr. / indbygger fastsætte endeligt, når regnskab for 2006 foreligger). F: at der gives tilladelse til at Modtagestation Syddanmark optager en kassekredit på kr.fagchefen for Veje og Forsyning anbefaler, at kommunen indgår i det nye regionale selskab på de foreslåede vilkår. Bilag? BILAG 1 - Vedtægter? BILAG 2 - Regulativ? BILAG Notat om fusion og åbningsbalance side 1-14? BILAG 7.2 Notatt om fusion og åbningsbalance side 15-21? BILAG 8- Budget 2008? BILAG 9 - Revisor kommentar til budgetter Side 13

14 , møde den 6. marts P Vandværkstakster for 2007 Resumé./. Det er if. Vandforsyningslovens (LBK nr 130 af 26/02/1999), 53 stk. 1, kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vandet forbruges der skal godkende vandværkets takster, efter indstilling fra vandværkets ejer. Det er alene takster for anlæg, ledninger (forsynings- og stikledninger) og drift, der skal godkendes. Gebyrer for flytning, genåbning, rykker m.m. er kommunen uvedkommende. Kommunalbestyrelsen kan godkende eller nægte at godkende et vandværks takster, men ikke frit fastsætte vandpriserne. Takster der en gang er godkendt af kommunalbestyrelsen, kan ikke senere ændres til et beløb der er lavere end det godkendte, med mindre vandværket selv ønsker at reducere prisen. Forudgående har kommunalbestyrelsen I Faaborg-Midtfyn Kommune godkendt takster for vandværkerne i Broby den , samt Faaborg Forsyning og Midtfyns Vandforsyning den Sagsfremstilling Øvrige takster for vandværker i Faaborg-Midtfyn Kommune, er samlet i dette punkt, således at der ikke skulle være flere vandværkstakster til godkendelse for Teknik og Miljøudvalget i Faaborg har godkendt følgende takster, som stadig er gældende: Assensvejens Vandværk, den Avernakø Vandværk, den Bjørnø Vandværk, den Falsled Vandværk, den Korinth Vandværk, den Lyø Vandværk, den Vester Åby Vandværk, den Aastrup Andelsvandværk, den Vist i bilag 1 (senest godkendte takster). Kommunalbestyrelsen i Ryslinge Kommune har på sit møde den 11. december 2006, godkendt takster 2007 for Gislev-, Kværndrup- og Ryslinge vandværker.vist i bilag 2 (takster for vandværker). Der ansøges for første gang om godkendelse af følgende takster for 2007: Horne Vandværk har indsendt takster til godkendelse for 2007 (bilag 3). Alle takster er uforandrede i forhold til 2006, med undtagelse af forbrugsafgiften der sænkes med 0,25 kr./m³. Kassebeholdningen vil den være 2,4 mio. kr. skriver vandværket. Side 14

15 , møde den 6. marts 2007 Kommunen sænker afgiften til kortlægning og indsatsplaner med 0,20 kr./m³, af den i tilladelsen angivne maksimale indvindingsmængde. Hvorfor de to sænkninger af afgifter må forventes at udligne hinanden. Ferritslev Vandværk har indsendt takster til godkendelse for 2007(bilag 4). Der er i forhold til takstbladet for 2006, ændret så hovedanlægsbidraget er delt op i en fordelingsnøgle, hvor hovedanlægsbidraget pr. boligenhed er 1 og større forbrug fra 500 m³/år og opefter er fra 2 til 8. For den mest almindelige kategori, nemlig boligenheder, har det medført at det samlede tilslutningsbidrag er faldet fra kr. til kr. Grunden til prisfaldet er at vandværket har fået værdisat hovedanlægget og fået beregnet ledningsomkostningerne, således at tilslutningsafgiften afspejler de faktiske omkostninger. Der er i budgettet overført et underskud på kr. og der budgetteres for 2007 med et underskud på kr. Underskuddet er kommet efter reparation af en rentvandsbeholder. Vandværket har valgt at udgiften skal tages fra vedligehold, frem for at tage udgiften ud af egenkapitalen. Derfor vil der over en årrække figurere et underskud på vandværkets regnskab. Driftsbidraget er, i forhold til 2006, steget med 1,00 kr. til 5 kr./m³ for vandforbrug op til 200 m³/år og 5,75 kr./m³ for forbrug over 200 m³/år. Nr. Lyndelse Vandværk har indsendt takster til godkendelse for 2007 (bilag 5), forbrugsafgiften er uændret i forhold til sidst godkendte takster. Anlægsbidraget er uforandret og ledingsbidraget er steget i henhold til indekstallet (151,79 for 2006). Regnskabet for 2005 er godkendt af registreret revisor Jens C. H. Olesen, Haarby. Nr. Søby Vandværk har indsendt takster til godkendelse (bilag 6). I teksten står at Endvidere vil skoler, institutioner og anden større samlet bebyggelse efter bestyrelsens skøn blive pålagt et ledingsbidrag, der i hvert enkelt tilfælde beregnes af vandværket. Der skal i teksten indgå, at en takst der er fastsat efter beregning, skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Det kan endvidere anbefales at det præciseres i taksbladet, at landbrug hører under erhverv, idet landbrug alene er nævnt for ikke at skulle betale arealbidrag. Anlægs- og ledningsbidrag er steget for enfamiliehuse, række- og klyngehuse og ejerlejligheder med i alt 960 kr. for Ø32, i forhold til sidst godkendte takster for Anlægs- og Ledningsbidrag er ikke steget i kategorien for industri- og erhvervsejendomme. Landbrug betaler mindre i tilslutningsafgift end enfamiliehuse for Ø40 eller større dimension, industri og andre erhverv betaler udover tilslutningsafgifterne også et arealbidrag på 2 kr./m². Ledningstakster bør stige i henhold til indeks, og derfor bør alle kategorier stige samtidigt. Driftstaksterne er uforandrede i forhold til Der er ikke fremsendt regnskab og budget sammen med takstbladet. Rolfsted Vandværk Amba. har fremsendt takster for 2007 til godkendelse (bilag 7). Anlægs- og ledningsbidragene er steget efter indeks. Men også her skal sætningen Enkelttilslutninger kan i særlige tilfælde ske efter konkret Side 15

16 , møde den 6. marts 2007 udgiftsberegning, indeholde at en takst der er fastsat efter beregning skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Den faste årlige afgift er steget 5 kr. og vandafgiften 0,05 kr./m³. Det anbefales at udtrykket Fast afgift pr. lejlighed pr. år, udskiftes med fast årlig afgift, hvis det forudsættes at alle kategorier af tilsluttede betaler en fast årlig afgift, og ikke kun brugere i lejlighed. I driftsbidraget er indregnet 0,85 kr./m³ til vandindvindingsafgift til amtet. Denne afgift sænkes for i år, men det kan accepteres at vandværket bibeholder samme niveau, så der er overskud til de fremtidige stigninger af afgiften. Vandværkets regnskab er godkendt af statsautoriseret revisor Bent Johannesen, Odense. Sdr. Nærå Vandværk har fremsendt takster for 2007 til godkendelse (bilag 8). Der er regnskab for 2005 og budget for Der er ikke fremsendt takstblad fra 2006, så det vides ikke om taksterne er steget eller faldet i forhold til det foregående år. Ledningsbidraget er indeksreguleret efter og ikke 2006, som for de øvrige vandværker. I budgettet er der en anlægsafskrivning for 2007 på kr.. Formanden for vandværket Poul Petersen oplyser at den store afskrivning skyldes en ledning der er lagt fra vandværket og ud til et udstykningsområde. Vandværkets regnskab er godkendt af Mogens Nielsen og Magnus Andersen. Økonomi Vandværkernes økonomi, har ikke indflydelse på kommunens økonomi så længe vandværkerne kan overholde "hvile-i-sig-selv" princippet. Skulle et vandværk komme i økonomiske vanskeligheder kan et andet privat vandværk eller kommunen af Miljøstyrelsen pålægges at overtage forsyningsforpligtelsen, jf. vandforsyningslovens 45 og 46. Indstilling Fagsekretariatet for Veje og Forsyning indstiller, at ovenstående takster godkendes, med det forbehold, at teksten ændres, der hvor der er anmærkninger til den. Bilag? Senest godkendte takstblade? Takstblade for vandværker? Horne Vandværk? Ferritslev Vandværk? Nr. Lyndelse Vandværk? Nr. Søby Vandværk - takstblad 2007? Rolfsted Vandværk? Sdr. Nærå Vandværk - driftsregnskab takstblad for 2007 Side 16

17 , møde den 6. marts G Gensidig orientering G Orientering fra formanden Side 17

18 , møde den 6. marts 2007 Underskrifter Grete Justesen Henning Andersen Søren Kristensen Lennart Mogensen Erik Boman Niels Peter Ellegaard Ole Simonsen Mødet hævet kl. 11:50 Side 18

Notat. Dato: 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-005252-6

Notat. Dato: 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-005252-6 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-005252-6 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne.

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Sendt til mail: nst@nst.dk Solrød Strand, den 15. november 2013 Høringssvar til udkast til vejledning om takster for vand Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Flyttemønstre og boligmarkedet

Flyttemønstre og boligmarkedet og boligmarkedet Dette tema beskriver befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befolkningsudvikling er vigtigt viden for kommunen, da befolkningstallet udgør grundlaget for en væsentlig del af kommunens

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver.

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver. Betalingsregler - Anlægsbidrag og øvrige bidrag 1. Anlægsbidrag 2. Øvrige bidrag 3. Betaling 4. Øvrige bestemmelser 5. Udregning af anlægsbidrag 6. Definitioner Nærværende Betalingsregler er godkendt af

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse.

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse. Der indkaldes til Generalforsamling for Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. (GNV) mandag 31 marts kl 19.00 på Rytterskolen* Dagsorden for den ordinære generalforsamling har følgende punkter: 1. Valg af dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Vindeby Vandforsyning a.m.b.a.

Vindeby Vandforsyning a.m.b.a. Vindeby Vandforsyning a.m.b.a. Til Svendborg Kommune Att: Hans Peter Birk Hansen Svendborgvej 135 Vester Skerninge.. Vindeby den 27-09-2011 vor ref: jtd Vedr.: Takster for Vindeby Vandforsyning a.m.b.a.

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn

Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn Udarbejdet af: Johanne Holten Dato: 16-11-2011 Sagsnummer.: 01.02.05-P19-16-10 Version nr.: 3 Sammenfatning og baggrund for notatet Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Vedtægter FAKS Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Version 18. feb. 2014 1 Indhold 1. Navn og hjemsted... 3 2. Andelshaver... 3 3. Formål... 3 4. Ejerandele og hæftelse... 3 5. Økonomi finansiering...

Læs mere

Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning

Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning 1. Navn og hjemsted. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Dokkedal By Vandforsyning, og har hjemsted i Aalborg Kommune. 2. Formål. Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr., Døes Gårdhøj,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. f o r V A N D V Æ R K. A. m. b. a.

V E D T Æ G T E R. f o r V A N D V Æ R K. A. m. b. a. V E D T Æ G T E R f o r V E S T E R H A S S I N G V A N D V Æ R K A. m. b. a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 9. maj 2012, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er: VESTER

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Kaas Mark Vandværk. Selskabet har hjemsted i Jammerbugt kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7 Takster - Vand 2013 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Grenaa Tilslutning... 4-6 Hovedanlægsbidrag Forsyningsledningsbidrag Etablering af stikledning Afbrydelser Øvrige ydelser... 6-7 Erstatningsmåler

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets (i det følgende kaldet vandværket) navn er Søften Vandværk I/S og er stiftet den 30. december 1936. 1.2 Vandværket har hjemsted i Favrskov

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger

Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger Vejledning nr. 102 12/2009 Gammelt nr. 102 Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger Trænger vandværkets gamle vedtægter til et eftersyn, så anbefaler foreningen, at man indsender

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 Sag 312/2013 (2. afdeling) Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning (advokat Jens Jacob Dühr) mod Hasmark Strand Feriepark ApS (advokat Henriette Soja)

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09. 27. maj 2014 1825 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

Faldsled Vandværk. Generalforsamling

Faldsled Vandværk. Generalforsamling Faldsled Vandværk Generalforsamling Beretning og regnskab 1/1-31/12 2010 DER INDKALDES HERMED TIL ORDINÆR GENERALFORSMLING MANDAG DEN 11. APRIL KL. 19.30 Faldsled Gl. Skole Assensvej 497, Faldsled Dagsorden

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

ANLÆGSBIDRAG 2014 Gældende pr. 1. januar 2014

ANLÆGSBIDRAG 2014 Gældende pr. 1. januar 2014 ANLÆGSBIDRAG 2014 Gældende pr. 1. januar 2014 Boulstrupværket ENFAMILIEHUSE i byområder og sommerhuse Ekskl. moms Inkl. moms Bidrag hovedanlæg: kr. 15.912,00 kr. 19.890,00 Bidrag forsynings- og stikledning:

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Juni 2015 Vilkår for salg af parcelhusgrunde i Kløvholmparken, Hjerting. Købesum: Kr. 750,00 pr. m² grundareal inkl. moms. Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER for SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. 1 NAVN OG FORMÅL Selskabet, der er stiftet den 12. november 1963, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn

Læs mere

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg December 2013 Vilkår for salg af byggegrund til brug for beboelse, beliggende Majgårdsparken, Januarvej/Februarvej i Andrup Købesum: Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a.

VEDTÆGTER for Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a. VEDTÆGTER for Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Faaborg Forsynings-virksomheder

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen.

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr. Halgårde,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Anlægsbidrag 2015. Gældende pr. 1. januar 2015. Boulstrupværket

Anlægsbidrag 2015. Gældende pr. 1. januar 2015. Boulstrupværket Anlægsbidrag 2015 Gældende pr. 1. januar 2015 Boulstrupværket ENFAMILIEHUSE i byområder og sommerhuse Ekskl. moms Inkl. moms Bidrag hovedanlæg: kr. 15.912,00 kr. 19.890,00 Bidrag forsynings- og stikledning:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Medlemmerne har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår som er fastsat i fællesregulativet for private vandværker i Egedal kommune.

Medlemmerne har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår som er fastsat i fællesregulativet for private vandværker i Egedal kommune. Vedtægter for Veksø Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 15. juli 1903, er et interessentskab, hvis navn er Veksø Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Egedal kommune. Selskabet

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. december 2013. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Broager Vandværk A.m.b.a.

Broager Vandværk A.m.b.a. Broager Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Broager Vandværk 1993 Vand er livets kilde / skån miljøet Navn og hjemsted 1. Selskabet, der er stiftet den 16. december 1929, er et andelsselskab

Læs mere

Vedtægter for Oksby og Ho Va n dvær k a.m.b.a.

Vedtægter for Oksby og Ho Va n dvær k a.m.b.a. Vedtægter for Oksby og Ho Va n dvær k a.m.b.a. Findes også på www.oxbyhova nd.dk 23-03-2013 1 - Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 30. marts 1966, er et andelsselskab med begrænset ansvar,

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

FORLIG April 2013. Mellem på den ene side:

FORLIG April 2013. Mellem på den ene side: Sagsnr. 024630-0022 phe/jhp FORLIG April 2013 Mellem på den ene side: Odense Renovation A/S (tidligere Odense Renovationsselskab A/S) Snapindvej 21, 5200 Odense V CVR. nr. 17414070 I/S AffaldPlus + (tidligere

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr.

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr. s indstilling Oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Keld Jakobsen Lokalrådet for Horne Land Formål Lokalportalen.dk - én indgang til

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere