Dagsorden Teknik- og miljøudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Teknik- og miljøudvalget"

Transkript

1 Dagsorden Teknik- og miljøudvalget Mødedato: 6. marts 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 2, Adm. Faaborg Indkaldelse Grete Justesen Henning Andersen Søren Kristensen Lennart Mogensen Erik Boman Niels Peter Ellegaard Ole Simonsen Fraværende: Afbud:

2 , møde den 6. marts 2007 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 38 Godkendelse af dagsorden * 3 39 Prioritering af lokalplanarbejde i 2007 og status jordforsyning. * 3 40 Ansøgning om ny lokalplan for et boligområde i Søllinge * 4 41 Retningslinier for administration af Planlovens landzonebestemmelser * 4 42 Klassificering af veje i nye kommunale udstykningsområder * 5 43 Frigivelse af anlægsbevilling på kr. til videreførelse af anlæg med ny landevej ved Nr. Lyndelse. * 8 44 Ny dagrenovationsordning i 2008 * 9 45 Etablering af regional modtagestation for farligt affald * Vandværkstakster for 2007 * Gensidig orientering * Orientering fra formanden * 17 Side 2

3 , møde den 6. marts G Godkendelse af dagsorden P Prioritering af lokalplanarbejde i 2007 og status jordforsyning. Sagsfremstilling Som grundlag for debat om muligheder for byudvikling de kommende år er der udarbejdet en liste over arealer, der er omfattet af eksisterende planer (region-, kommune- og lokalplan); men ikke udbygget endnu. erne om byudviklingen vil have betydning for planlægningsindsatsen. I forbindelse med prioritering af planlægningsindsatsen i 2007er der udarbejdet en liste med lokalplaner med status og forslag til prioritering. Indstilling Fagsekretariatet plan, natur og udvikling indstiller, at sagen behandles med henblik på forelæggelse på kommunalbestyrelsens temamøde den 12. marts 2007 og med indstilling om at udvalget tiltræder forslaget til prioritering af lokalplanarbejdet i Bilag? Arealopgørelse FMK 26 februar 2007? Byudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune 28 feb. 2007? lokalplanlægning liste Side 3

4 , møde den 6. marts P Ansøgning om ny lokalplan for et boligområde i Søllinge Sagsfremstilling Kommunen har modtaget en ansøgning indeholdende en idéskitse til et boligområde i Søllinge. Den ansøgte idéskitse består af ca. 110 tæt-lave boliger beliggende i et område vest for Søllinge Skole. Området er omfattet af lokalplan nr. 82 for Søllinge landsby. Lokalplanen er fra 2004 og blev udarbejdet i tæt samarbejde med landsbyens beboere over et længerevarende forløb. Lokalplanen giver mulighed for en varierende bebyggelse i området bestående af ca. 20 tæt-lave boliger, et fælleshus og 2 storparceller til enfamilieshuse, samt sti- og fællesarealer.hensigten med lokalplanens bebyggelsesplan er, at give Søllinge landsby mulighed for en stille vækst med varierende boligformer. Det ansøgte er i strid med lokalplanen og dens intentioner og vil derfor kræve en ny lokalplan. Indstilling Plan, Natur og Udvikling indstiller, at der meddeles afslag til udarbejdelse af ny lokalplan for området der muliggør det ansøgte. Det er kommunens opfattelse at bebyggelsesplanen i den eksisterende lokalplan stadig opfylder de intentioner, som såvel landsby som kommune har med Søllinge landsby. Bilag? Ansøgning_Søllinge P Retningslinier for administration af Planlovens landzonebestemmelser Sagsfremstilling Der foreligger et forslag til administrationsgrundlag for landzonesager - Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser. Administrationsgrundlaget er udarbejdet med henblik på at skabe grundlag for en administrativ afgørelse i de fleste typer af ansøgninger om tilladelse til udstykning, byggeri eller ændret anvendelse i landzone. Side 4

5 , møde den 6. marts 2007 Samtidig kan administrationsgrundlaget fungere som en vejledning til ansøgere om, hvilke tilladelser der normalt kan forventes givet, og hvilke typer af projekter der ikke kræver landzonetilladelse. Der er ved udarbejdelsen af forslaget taget udgangspunkt i Miljøministeriets vejledning om landzoneadministration og Naturklagenævnets afgørelser. Sager, der ikke er omfattet af forslaget til administrationsgrundlag eller som på anden måde er meget atypiske eller har principiel karakter forelægges Udvalget for Teknik og Miljø. Det foreslås at der sker løbende opfølgning og evaluering af administrationsgrundlaget og at det forelægges Udvalget 1 gang årligt første gang dog ultimo Indstilling Plan, natur og udvikling indstiller at administrationen afgør zonesager baseret på de fremlagte retningslinier. Bilag? Landzoneadministration Faaborg Midtfyn P Klassificering af veje i nye kommunale udstykningsområder Resumé De fem gamle kommuner i Faaborg-Midtfyn Kommune har haft forskellig praksis mht. klassificering af veje i nye udstykningsområder (til beboelses- eller industriformål) i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner.? I gammel Broby, Faaborg, Ringe og Ryslinge Kommuner blev stamveje og vænger i kommunale udstykninger anlagt af kommunen som kommunale veje.? I gammel Årslev Kommune blev stamveje i kommunale udstykninger som hovedregel anlagt af kommunen som kommunale veje, mens vænger blev anlagt som private fællesveje. Følgende var ens for alle 5 kommuner:? Stamveje og vænger i nye private udstykninger til boligformål blev anlagt af den private byggemodner som private fællesveje.? Nye private fællesveje i landzone (typisk opstået i forbindelse med udstykning af landbrugsejendomme) blev opretholdt som private fællesveje. Side 5

6 , møde den 6. marts 2007? Veje med mulighed for gennemgående trafik, hvad enten der var tale om stamveje eller andre veje, blev anlagt som kommuneveje. Ifølge 23 i Vejloven (jf. LBK nr. 671 af 19/ ) kan kommunalbestyrelsen optage private fællesveje som kommuneveje. Indenfor de sidste år er dette dog kun sket i ganske særlige tilfælde. (Før den tid var det mere almindeligt.) Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvilke nye kommuneveje der skal anlægges, og hvilke bestående kommuneveje der skal nedlægges, jf. lovens 23. At vejen er kommunal indebærer at kommunen forestår al drift og vedligeholdelse af vejarealet incl. evt. gadebelysning samt oprensning af vejbrønde. Kommunen står desuden for gadefejning og vintervedligeholdelse, dog excl. fortove i beboelses- og industriområder. Der bør tages principiel stilling til hvordan veje i Faaborg-Midtfyn Kommune skal klassificeres. Som det fremgår af ovenstående har 4 af de 5 gamle kommuner haft tradition for at nye veje anlægges som kommunale veje, men der foreligger så vidt vides ikke nogen egentlige officielle begrundelser herfor. Eksisterende blinde boligveje hhv. boligområder findes i alle 5 gamle kommuner som både kommunale veje eller private fællesveje (sidstnævnte kan f.eks. være gamle private udstykninger eller gamle bygader i landsbyområder). Der ses således heller ikke indenfor de ældre vejanlæg nogen konsekvente principper for hvorvidt stamveje og vænger er kommunale eller private. Vejkontorets bemærkninger (se også bilag):? Hvis der er mulighed for gennemgående trafik på vejen, vil det kunne tale for at anlægge vejen som kommunal vej, da en (måske væsentlig) del af trafikken vil være vejens faste brugere uvedkommende.? Hvis der er tale om en blind vej eller et blindt system af veje (som derfor kun benyttes til lokal trafik), vil det kunne tale for at vejene anlægges som privat fælles veje, da vejene kun vil blive udsat for belastninger som kan relateres til dens brugere. Vejene vil således nærmest have karakter af fælles indkørsler for områdets ejendomme. (Alternativ 1a i bilag.)? Eventuelt kunne der vælges et kompromis ved at anlægge stamveje i boligområder som kommunale veje og boligveje som private fællesveje. (Alternativ 1b i bilag.) Økonomistaben bemærker, at det fremgår af indstillingen, at egenkapitalen foreslås fastsat til den laveste af de deltagende modtagerstationers egenkapital pr. indbygger pr , svarende til ca. 2,36 kr. Dette beløb svarer til kommunernes egenkapital pr. indbygger i Modtagestation Fyn. Faaborg-Midtfyn Kommune skal således ikke indbetale yderligere i egenkapital, ved dannelse af Modtagestation Syddanmark I/S. Det fremgår endvidere af rammebeskrivelsen, at der forudsættes låneoptagelse på kr., idet der forudsættes et totalt likviditetsbehov på kr. Ved optagelse af lånet (kassekredit) vil der således ikke være behov for direkte indskud fra kommunerne. Selskabet kan optage lån i overensstemmelse med Indenrigsministeriets gældende regler for kommunal låneoptagelse. Hæftelsesforholdene fordeles forholdsmæssigt på de enkelte interessenter efter fordelingsnøglen (indbyggertal) Side 6

7 , møde den 6. marts 2007 Endelig bemærkes, at andel af den fælleskommunale virksomheds egenkapital optages i den enkelte kommunes balance. Driftsudgifterne af modtagestationen, der i 2008 er budgetlagt til 26,7 mio. kr., forudsættes finansieret via gebyrer (samlet 27,1 mio. kr.), der dækker henholdsvis, administrative opgaver samt opgaver ved indsamling og registrering af oplysninger, samt planlægning, etablering, drift og administration af de affaldsordninger, der administreres af modtagestationen. Endvidere dækkes udgifter vedrør ende indsamlingsordning til farligt affald. Økonomistaben bemærker, at det fremgår af indstillingen, at egenkapitalen foreslås fastsat til den laveste af de deltagende modtagerstationers egenkapital pr. indbygger pr , svarende til ca. 2,36 kr. Dette beløb svarer til kommunernes egenkapital pr. indbygger i Modtagestation Fyn. Faaborg-Midtfyn Kommune skal således ikke indbetale yderligere i egenkapital, ved dannelse af Modtagestation Syddanmark I/S. Det fremgår endvidere af rammebeskrivelsen, at der forudsættes låneoptagelse på kr., idet der forudsættes et totalt likviditetsbehov på kr. Ved optagelse af lånet (kassekredit) vil der således ikke være behov for direkte indskud fra kommunerne. Selskabet kan optage lån i overensstemmelse med Indenrigsministeriets gældende regler for kommunal låneoptagelse. Hæftelsesforholdene fordeles forholdsmæssigt på de enkelte interessenter efter fordelingsnøglen (indbyggertal) Endelig bemærkes, at andel af den fælleskommunale virksomheds egenkapital optages i den enkelte kommunes balance. Driftsudgifterne af modtagestationen, der i 2008 er budgetlagt til 26,7 mio. kr., forudsættes finansieret via gebyrer (samlet 27,1 mio. kr.), der dækker henholdsvis, administrative opgaver samt opgaver ved indsamling og registrering af oplysninger, samt planlægning, etablering, drift og administration af de affaldsordninger, der administreres af modtagestationen. Endvidere dækkes udgifter vedrørende indsamlingsordning til farligt affald. Forsyningsveje i industriområder kunne eventuelt anlægges som kommuneveje, uanset om der er tale om et blindt vejsystem eller ej. Der kunne begrundes med disse områders særlige karakter, herunder at virksomhederne i mange tilfælde belaster vejene meget forskelligt. (Alternativ 1c i bilag.) Økonomi Hvis en ny vej anlægges som privat fællesvej vil det medføre en løbende besparelse for kommunen til vejens drift i forhold til hvis den blev anlagt som kommunal vej, jf. ovenfor. Til gengæld vil en byggegrund, der vejforsynes via en privat fællesvej, være tilsvarende mindre attraktiv end en byggegrund, der vejforsynes via offentlig vej. Dette vil kunne afspejle sig i mulighederne for at sælge grunden, herunder i den pris som grunden vil kunne sælges til. Side 7

8 , møde den 6. marts 2007 Indstilling Indstilles til politisk drøftelse. Hvis en ny vej anlægges som privat fællesvej vil det medføre en løbende besparelse for kommunen til vejens drift i forhold til hvis den blev anlagt som kommunal vej, jf. ovenfor. Til gengæld vil en byggegrund, der vejforsynes via en privat fællesvej, være tilsvarende mindre attraktiv end en byggegrund, der vejforsynes via offentlig vej. Dette vil kunne afspejle sig i mulighederne for at sælge grunden, herunder i den pris som grunden vil kunne sælges til. Bilag? Eksempler? Vejklassifikation_TMU_overslag S Frigivelse af anlægsbevilling på kr. til videreførelse af anlæg med ny landevej ved Nr. Lyndelse. Sagsfremstilling Forvaltningen for Veje og Forsyning søger om frigivelse af anlægsbevilling på 14.8 mill. kr. til videreførelse af anlægget med ny landevej fra Årslev forbi Nr. Lyndelse til Nr. Søby. Anlægget omfatter 2.5 km. ny gennemfartsvej med div. tilslutningsanlæg. Vejanlægget betyder, at der etableres en mere direkte vejforbindelse fra Årslev og den nye Svendborgmotorvej til Faaborg. Den nye gennemfartsvej tilsluttes Odense-Faaborglandevejen mellem Nr. Lyndelse og Nr. Søby i ny rundkørsel. Anlægsarbejdet blev påbegyndt i 2006 med Fyns Amt som bygherre og entreprenørfirmaet M.J.Erikson A/S som bygmester efter afholdt licitation. I forbindelse med nedlæggelsen af Fyns Amt er aftalt, at vejanlægget skal videreføres og færdiggøres af Faaborg-Midtfyn Kommune med M.J.Erikson A/S som entreprenør. Ifølge tidsplanen åbnes vejanlægget for trafik i slutningen af Matrikulær berigtigelse og slidlag udføres i Side 8

9 , møde den 6. marts 2007 Økonomi Hele vejanlægget er budgetteret med en udgift på 32.7 mill.kr. I 2005 og 2006 har Fyns Amt afholdt udgift på 13.9 mill. kr. til projektering, arealerhvervelse og påbegyndelse af anlægsarbejdet med muldafrømning, div. ledningsarbejder, forlægning af Søstedvej og udførelse af fodgængertunnel. I 2007 er afsat beløb på 14.8 mill. kr. i Faaborg-Midtfyn Kommunes budget til videførelse af vejanlægget med åbning for trafik i efteråret I 2008 er afsat beløb på 4.0 mill. kr. til slidlagsarbejde, slutafmærkning og matrikulær berigtigelse. Økonomistaben har ingen bemærkninger til det ansøgte, da det er i overensstemmelse med det vedtagne budget. Indstilling Forvaltningen indstiller, at det i budgettet for 2007 afsatte beløb på 14.8 mill. kr. til anlæg af ny landevej mellem Årslev og Nr. Søby frigives til formålet P Ny dagrenovationsordning i 2008 Resumé I de 5 tidligere FMK-kommuner er der 6 forskellige dagrenovationssystemer. Disse systemer er forlænget via en generel dispensation, så de fungerer uændret i I 2008 skal der være indført et fælles, harmoniseret system, som skal i EU-udbud i foråret Sagsfremstilling En til formålet nedsat projektgruppe har udarbejdet et notat dateret , som beskriver beslutningsgrundlaget og en række problemstillinger ved valg af forskellige systemer. Med udgangspunkt i dette notat afholdt Teknik- og Miljøudvalget og projektgruppen den et uformelt temamøde om målsætninger og alternativer for valg af et nyt system. Side 9

10 , møde den 6. marts 2007 Efter mødet fremsendte udvalget projektgruppens notat til Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer, med henblik på at give alle mulighed for at drøfte de to hovedprincipper, som er afgørende for det videre arbejde: 1. Afregning efter vægt (beholdere) 2. Afregning efter volumen (beholdere og/eller sække) Der ses på landsplan ikke nogen klar tendens til, hvilke afregningssystemer de nye kommuner satser på fremover. Håndteringen af de øvrige affaldsfraktioner fra de private husstande skal også harmoniseres. Der vil senere komme oplæg herom til udvalget. Indstilling Projektgruppen og fagchefen anbefaler at vælge et volumenbaseret system, hvortil der er knyttet en række valgmuligheder m.h.t. beholdervolumen, tømningsfrekvens m.m. Følges indstillingen, skal Teknik- og Miljøudvalget efterfølgende beslutte et mere detailleret oplæg, som kan danne grundlag for EU-udbudet. Bilag? Baglæns -Tidsplan? Notat vedr dagrenovationsordning i FMK? Dagrenovationsordning powerpoint P Etablering af regional modtagestation for farligt affald Resumé Der skal tages endelig stilling til etableringen af en ny regional modtagestation for farligt affald for Syddanmark. Samtidig tænkes den hidtidige Modtagestation Fyn nedlagt. Sagsfremstilling Området for farligt affald er igennem de seneste år blevet konkurrenceudsat, og de mængder, som modtagestationerne håndterer, har været faldende. Med det formål at sikre en fremtidig rationel drift, har bestyrelserne for de fire modtagestationer for farligt affald i Region Syddanmark derfor, i fællesskab ladet Side 10

11 , møde den 6. marts 2007 udarbejde forslag til tekniske og organisatoriske muligheder for et tættere samarbejde eller en sammenlægning af regionens modtagestationer.. Forslaget er med hensyn til de juridiske overvejelser udarbejdet i samarbejde med et advokatfirma. Som et resultat af dette arbejde, blev det vedtaget at udarbejde et beslutningsgrundlag, som omfatter de økonomiske følger ved en sammenlægning. Endvidere blev det besluttet at anmode Kommunernes Revision A/S (KR) om at tilrettelægge en sammenligning af økonomien i de fire modtagestationer. De juridiske og økonomiske redegørelser blev i maj måned 2006 fremsendt til sammenlægningsudvalgene i alle de nye kommuner, omfattende de hidtidige interessentkommuner bag de fire modtagestationer. Materialet blev fremsendt med en indstilling om at træffe principiel beslutning om, hvilke kommuner der på det foreliggende grundlag kunne være interesseret i at tilslutte sig en regional Modtagestation. Tilbagemeldinger viste, at følgende kommuner ville være interesseret: Assens, Nordfyn, Fredericia, Faaborg-Midtfyn, Hedensted, Horsens, Kerteminde, Kolding, Langeland, Middelfart, Nyborg, Odense, Svendborg, Ærø, Aabenraa. Som opfølgning på tilbagemeldingerne blev det besluttet, at en arbejdsgruppe nedsat af kommunaldirektørforeningen skulle udarbejde et færdigt beslutningsgrundlag, der kan sendes til vedtagelse i byråd. Arbejdsgruppen består af en tekniker fra hvert af de tidligere amter, en repræsentant fra Hedensted /Horsens kommune, en økonom samt de 2 ledere af de 3 involverede modtagestationer. Derudover har advokatfirmaet DLA Nordic været involveret med henblik på juridisk kvalitetssikring, ligesom Kommunernes Revision har deltaget på økonomisiden. sgrundlaget er nu udarbejdet og består af: Lovgrundlag - Oplæg til vedtægter. - Oplæg til fællesregulativ med tillæg - Åbningsbalance - Foreløbigt driftsbudget. - Forslag til gebyrstruktur. Det er ikke et lovkrav, at kommuner skal etablere en modtagestation for farligt affald. Men de fælleskommunale modtagestationer for farligt affald har hidtil været med til at sikre, at kommunerne lever op til deres lovmæssige forpligtelser, som primært er etablering af indsamlingsordninger for farligt affald, registrering og lignende. Disse opgaver skal også udføres fremover. Økonomiske konsekvenser Det indstilles, at kommunerne træffer beslutning om, at egenkapitalen i det nye interessentskab fastsættes til den laveste af de deltagende modtagestationernes egenkapital pr. indbygger pr (ca. 2,36 kr. - fastsættes endeligt når regnskab for 2006 foreligger). Fordeling af omkostninger og indtægter sker med samme dato som skæringsdato. Side 11

12 , møde den 6. marts 2007 Under forudsætning af, at de kommuner, som tidligere har oplyst, at de vil være indstillet på at tilslutte sig et samlet selskab, vedtager at tilslutte sig dette, giver det et befolkningsgrundlag på Dermed vil selskabets egenkapital blive på kr. Yderligere vil de deltagende modtagestationers interessentkommuner ligestilles ved, at evt. overskydende egenkapital pr. indbygger tilbagebetales til kommunerne. Den foreslåede løsning med en begrænset egenkapital forudsætter, at interessentkommunerne samtidigt giver tilladelse til, at den sammenlagte modtagestation optager en kassekredit. (Kommunale selskaber kan optage kassekreditter på op til 50 kr. pr. indbygger i interessentkommunerne, uden at det påvirker kommunernes lånerammer). Ud fra det udarbejdede drifts- og likviditetsbudget for 2008 anslår Kommunernes Revision et totalt likviditetsbehov på kr. Lånebehovet vil dermed blive på kr. ( kr.) Derved vil der ikke være behov for direkte indskud fra kommunerne. Konsekvens i forhold til kommunalbestyrelserne: I forbindelse med selskabets stiftelse overtager selskabet de eksisterende fysiske ejendomme beliggende Vejlbyvej 21, 7000 Fredericia. Forud for overtagelsen gennemføres en miljøundersøgelse af ejendommen. Såfremt det ved denne undersøgelse konstateres, at ejendommen er forurenet, påhviler udgiften til en genopretning af ejendommens miljøstilstand de nuværende interessentkommuner bag K.O.K. I/S Derefter overtager det samlede selskab ansvaret for ejendommen. en får effekt den dag, hvor beslutningen om sammenlægningen træffes. Ophør af de gamle interessentskaber sker også først på vedtagelsesdagen. Økonomi Økonomistaben bemærker, at det fremgår af indstillingen, at egenkapitalen foreslås fastsat til den laveste af de deltagende modtagerstationers egenkapital pr. indbygger pr , svarende til ca. 2,36 kr. Dette beløb svarer til kommunernes egenkapital pr. indbygger i Modtagestation Fyn. Faaborg-Midtfyn Kommune skal således ikke indbetale yderligere i egenkapital, ved dannelse af Modtagestation Syddanmark I/S. Det fremgår endvidere af rammebeskrivelsen, at der forudsættes låneoptagelse på kr., idet der forudsættes et totalt likviditetsbehov på kr. Ved optagelse af lånet (kassekredit) vil der således ikke være behov for direkte indskud fra kommunerne. Selskabet kan optage lån i overensstemmelse med Indenrigsministeriets gældende regler for kommunal låneoptagelse. Hæftelsesforholdene fordeles forholdsmæssigt på de enkelte interessenter efter fordelingsnøglen (indbyggertal) Endelig bemærkes, at andel af den fælleskommunale virksomheds egenkapital optages i den enkelte kommunes balance. Driftsudgifterne af modtagestationen, der i 2008 er budgetlagt til 26,7 mio. kr., forudsættes finansieret via gebyrer (samlet 27,1 mio. kr.), der dækker henholdsvis, administrative opgaver samt opgaver ved indsamling og registrering af oplysninger, samt planlægning, etablering, drift og administration af de affaldsordninger, der Side 12

13 , møde den 6. marts 2007 administreres af modtagestationen. Endvidere dækkes udgifter vedrørende indsamlingsordning til farligt affald. Indstilling Modtagestationernes bestyrelser og arbejdsgruppen nedsat af kommunaldirektørforeningen, indstiller, at byrådene i de kommuner, som måtte være interesseret i at tilslutte sig en modtagestation for Syddanmark, på ovennævnte grundlag træffer beslutning om etableringen af Modtagestation Syddanmark I/S. I den forbindelse skal følgende godkendes. A: Oplæg til vedtægter for Modtagestations Syddanmark I/S. B: Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S (Bilag 2) Tillæg 1 til Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmarks område. Bestemmelser for Klinisk risikoaffald (Bilag 3) - Bilag 1A Liste over Klinisk Risikoaffald (Bilag 4) - Bilag 1B Emballering af klinisk risikoaffald (Bilag 5) C: Tillæg 2 til Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmarks område. Bestemmelser for olie- og benzinudskillere (Bilag 6) D: 1. revision af driftsbudget samt tilhørende likviditetsbudget for Modtagestation Syddanmark for E: at Modtagestation Syddanmarks egenkapital fastsættes til den laveste af de deltagende modtagestationernes egenkapital pr. indbygger pr (ca. 2,36 kr. / indbygger fastsætte endeligt, når regnskab for 2006 foreligger). F: at der gives tilladelse til at Modtagestation Syddanmark optager en kassekredit på kr.fagchefen for Veje og Forsyning anbefaler, at kommunen indgår i det nye regionale selskab på de foreslåede vilkår. Bilag? BILAG 1 - Vedtægter? BILAG 2 - Regulativ? BILAG Notat om fusion og åbningsbalance side 1-14? BILAG 7.2 Notatt om fusion og åbningsbalance side 15-21? BILAG 8- Budget 2008? BILAG 9 - Revisor kommentar til budgetter Side 13

14 , møde den 6. marts P Vandværkstakster for 2007 Resumé./. Det er if. Vandforsyningslovens (LBK nr 130 af 26/02/1999), 53 stk. 1, kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vandet forbruges der skal godkende vandværkets takster, efter indstilling fra vandværkets ejer. Det er alene takster for anlæg, ledninger (forsynings- og stikledninger) og drift, der skal godkendes. Gebyrer for flytning, genåbning, rykker m.m. er kommunen uvedkommende. Kommunalbestyrelsen kan godkende eller nægte at godkende et vandværks takster, men ikke frit fastsætte vandpriserne. Takster der en gang er godkendt af kommunalbestyrelsen, kan ikke senere ændres til et beløb der er lavere end det godkendte, med mindre vandværket selv ønsker at reducere prisen. Forudgående har kommunalbestyrelsen I Faaborg-Midtfyn Kommune godkendt takster for vandværkerne i Broby den , samt Faaborg Forsyning og Midtfyns Vandforsyning den Sagsfremstilling Øvrige takster for vandværker i Faaborg-Midtfyn Kommune, er samlet i dette punkt, således at der ikke skulle være flere vandværkstakster til godkendelse for Teknik og Miljøudvalget i Faaborg har godkendt følgende takster, som stadig er gældende: Assensvejens Vandværk, den Avernakø Vandværk, den Bjørnø Vandværk, den Falsled Vandværk, den Korinth Vandværk, den Lyø Vandværk, den Vester Åby Vandværk, den Aastrup Andelsvandværk, den Vist i bilag 1 (senest godkendte takster). Kommunalbestyrelsen i Ryslinge Kommune har på sit møde den 11. december 2006, godkendt takster 2007 for Gislev-, Kværndrup- og Ryslinge vandværker.vist i bilag 2 (takster for vandværker). Der ansøges for første gang om godkendelse af følgende takster for 2007: Horne Vandværk har indsendt takster til godkendelse for 2007 (bilag 3). Alle takster er uforandrede i forhold til 2006, med undtagelse af forbrugsafgiften der sænkes med 0,25 kr./m³. Kassebeholdningen vil den være 2,4 mio. kr. skriver vandværket. Side 14

15 , møde den 6. marts 2007 Kommunen sænker afgiften til kortlægning og indsatsplaner med 0,20 kr./m³, af den i tilladelsen angivne maksimale indvindingsmængde. Hvorfor de to sænkninger af afgifter må forventes at udligne hinanden. Ferritslev Vandværk har indsendt takster til godkendelse for 2007(bilag 4). Der er i forhold til takstbladet for 2006, ændret så hovedanlægsbidraget er delt op i en fordelingsnøgle, hvor hovedanlægsbidraget pr. boligenhed er 1 og større forbrug fra 500 m³/år og opefter er fra 2 til 8. For den mest almindelige kategori, nemlig boligenheder, har det medført at det samlede tilslutningsbidrag er faldet fra kr. til kr. Grunden til prisfaldet er at vandværket har fået værdisat hovedanlægget og fået beregnet ledningsomkostningerne, således at tilslutningsafgiften afspejler de faktiske omkostninger. Der er i budgettet overført et underskud på kr. og der budgetteres for 2007 med et underskud på kr. Underskuddet er kommet efter reparation af en rentvandsbeholder. Vandværket har valgt at udgiften skal tages fra vedligehold, frem for at tage udgiften ud af egenkapitalen. Derfor vil der over en årrække figurere et underskud på vandværkets regnskab. Driftsbidraget er, i forhold til 2006, steget med 1,00 kr. til 5 kr./m³ for vandforbrug op til 200 m³/år og 5,75 kr./m³ for forbrug over 200 m³/år. Nr. Lyndelse Vandværk har indsendt takster til godkendelse for 2007 (bilag 5), forbrugsafgiften er uændret i forhold til sidst godkendte takster. Anlægsbidraget er uforandret og ledingsbidraget er steget i henhold til indekstallet (151,79 for 2006). Regnskabet for 2005 er godkendt af registreret revisor Jens C. H. Olesen, Haarby. Nr. Søby Vandværk har indsendt takster til godkendelse (bilag 6). I teksten står at Endvidere vil skoler, institutioner og anden større samlet bebyggelse efter bestyrelsens skøn blive pålagt et ledingsbidrag, der i hvert enkelt tilfælde beregnes af vandværket. Der skal i teksten indgå, at en takst der er fastsat efter beregning, skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Det kan endvidere anbefales at det præciseres i taksbladet, at landbrug hører under erhverv, idet landbrug alene er nævnt for ikke at skulle betale arealbidrag. Anlægs- og ledningsbidrag er steget for enfamiliehuse, række- og klyngehuse og ejerlejligheder med i alt 960 kr. for Ø32, i forhold til sidst godkendte takster for Anlægs- og Ledningsbidrag er ikke steget i kategorien for industri- og erhvervsejendomme. Landbrug betaler mindre i tilslutningsafgift end enfamiliehuse for Ø40 eller større dimension, industri og andre erhverv betaler udover tilslutningsafgifterne også et arealbidrag på 2 kr./m². Ledningstakster bør stige i henhold til indeks, og derfor bør alle kategorier stige samtidigt. Driftstaksterne er uforandrede i forhold til Der er ikke fremsendt regnskab og budget sammen med takstbladet. Rolfsted Vandværk Amba. har fremsendt takster for 2007 til godkendelse (bilag 7). Anlægs- og ledningsbidragene er steget efter indeks. Men også her skal sætningen Enkelttilslutninger kan i særlige tilfælde ske efter konkret Side 15

16 , møde den 6. marts 2007 udgiftsberegning, indeholde at en takst der er fastsat efter beregning skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Den faste årlige afgift er steget 5 kr. og vandafgiften 0,05 kr./m³. Det anbefales at udtrykket Fast afgift pr. lejlighed pr. år, udskiftes med fast årlig afgift, hvis det forudsættes at alle kategorier af tilsluttede betaler en fast årlig afgift, og ikke kun brugere i lejlighed. I driftsbidraget er indregnet 0,85 kr./m³ til vandindvindingsafgift til amtet. Denne afgift sænkes for i år, men det kan accepteres at vandværket bibeholder samme niveau, så der er overskud til de fremtidige stigninger af afgiften. Vandværkets regnskab er godkendt af statsautoriseret revisor Bent Johannesen, Odense. Sdr. Nærå Vandværk har fremsendt takster for 2007 til godkendelse (bilag 8). Der er regnskab for 2005 og budget for Der er ikke fremsendt takstblad fra 2006, så det vides ikke om taksterne er steget eller faldet i forhold til det foregående år. Ledningsbidraget er indeksreguleret efter og ikke 2006, som for de øvrige vandværker. I budgettet er der en anlægsafskrivning for 2007 på kr.. Formanden for vandværket Poul Petersen oplyser at den store afskrivning skyldes en ledning der er lagt fra vandværket og ud til et udstykningsområde. Vandværkets regnskab er godkendt af Mogens Nielsen og Magnus Andersen. Økonomi Vandværkernes økonomi, har ikke indflydelse på kommunens økonomi så længe vandværkerne kan overholde "hvile-i-sig-selv" princippet. Skulle et vandværk komme i økonomiske vanskeligheder kan et andet privat vandværk eller kommunen af Miljøstyrelsen pålægges at overtage forsyningsforpligtelsen, jf. vandforsyningslovens 45 og 46. Indstilling Fagsekretariatet for Veje og Forsyning indstiller, at ovenstående takster godkendes, med det forbehold, at teksten ændres, der hvor der er anmærkninger til den. Bilag? Senest godkendte takstblade? Takstblade for vandværker? Horne Vandværk? Ferritslev Vandværk? Nr. Lyndelse Vandværk? Nr. Søby Vandværk - takstblad 2007? Rolfsted Vandværk? Sdr. Nærå Vandværk - driftsregnskab takstblad for 2007 Side 16

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 230. Virksomhedsplan 2011 - Teknik og Beredskabs opgaveområder 3 231. Ensretning

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 13. marts 2007 Kl. 15.30 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Opgørelse af over- /underskud for 2006 for Kerteminde,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 10. februar 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Beslutningsgrundlag. 10. marts 2010. Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd

Beslutningsgrundlag. 10. marts 2010. Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd Beslutningsgrundlag Indledning og resume Tekniske forhold Driftsmæssige forhold Juridiske og aftalemæssige forhold Økonomiske forhold og forudsætninger 10. marts 2010 1 Deponiselskabet Region Syddanmark

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknik- og Miljøudvalget den 18-01-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknik- og Miljøudvalget Protokol Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 15:30 afholdt Teknik- og Miljøudvalget møde i udvalgsværelse 1. Medlemmerne

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere