Dagsorden Teknik- og miljøudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Teknik- og miljøudvalget"

Transkript

1 Dagsorden Teknik- og miljøudvalget Mødedato: 6. marts 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 2, Adm. Faaborg Indkaldelse Grete Justesen Henning Andersen Søren Kristensen Lennart Mogensen Erik Boman Niels Peter Ellegaard Ole Simonsen Fraværende: Afbud:

2 , møde den 6. marts 2007 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 38 Godkendelse af dagsorden * 3 39 Prioritering af lokalplanarbejde i 2007 og status jordforsyning. * 3 40 Ansøgning om ny lokalplan for et boligområde i Søllinge * 4 41 Retningslinier for administration af Planlovens landzonebestemmelser * 4 42 Klassificering af veje i nye kommunale udstykningsområder * 5 43 Frigivelse af anlægsbevilling på kr. til videreførelse af anlæg med ny landevej ved Nr. Lyndelse. * 8 44 Ny dagrenovationsordning i 2008 * 9 45 Etablering af regional modtagestation for farligt affald * Vandværkstakster for 2007 * Gensidig orientering * Orientering fra formanden * 17 Side 2

3 , møde den 6. marts G Godkendelse af dagsorden P Prioritering af lokalplanarbejde i 2007 og status jordforsyning. Sagsfremstilling Som grundlag for debat om muligheder for byudvikling de kommende år er der udarbejdet en liste over arealer, der er omfattet af eksisterende planer (region-, kommune- og lokalplan); men ikke udbygget endnu. erne om byudviklingen vil have betydning for planlægningsindsatsen. I forbindelse med prioritering af planlægningsindsatsen i 2007er der udarbejdet en liste med lokalplaner med status og forslag til prioritering. Indstilling Fagsekretariatet plan, natur og udvikling indstiller, at sagen behandles med henblik på forelæggelse på kommunalbestyrelsens temamøde den 12. marts 2007 og med indstilling om at udvalget tiltræder forslaget til prioritering af lokalplanarbejdet i Bilag? Arealopgørelse FMK 26 februar 2007? Byudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune 28 feb. 2007? lokalplanlægning liste Side 3

4 , møde den 6. marts P Ansøgning om ny lokalplan for et boligområde i Søllinge Sagsfremstilling Kommunen har modtaget en ansøgning indeholdende en idéskitse til et boligområde i Søllinge. Den ansøgte idéskitse består af ca. 110 tæt-lave boliger beliggende i et område vest for Søllinge Skole. Området er omfattet af lokalplan nr. 82 for Søllinge landsby. Lokalplanen er fra 2004 og blev udarbejdet i tæt samarbejde med landsbyens beboere over et længerevarende forløb. Lokalplanen giver mulighed for en varierende bebyggelse i området bestående af ca. 20 tæt-lave boliger, et fælleshus og 2 storparceller til enfamilieshuse, samt sti- og fællesarealer.hensigten med lokalplanens bebyggelsesplan er, at give Søllinge landsby mulighed for en stille vækst med varierende boligformer. Det ansøgte er i strid med lokalplanen og dens intentioner og vil derfor kræve en ny lokalplan. Indstilling Plan, Natur og Udvikling indstiller, at der meddeles afslag til udarbejdelse af ny lokalplan for området der muliggør det ansøgte. Det er kommunens opfattelse at bebyggelsesplanen i den eksisterende lokalplan stadig opfylder de intentioner, som såvel landsby som kommune har med Søllinge landsby. Bilag? Ansøgning_Søllinge P Retningslinier for administration af Planlovens landzonebestemmelser Sagsfremstilling Der foreligger et forslag til administrationsgrundlag for landzonesager - Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser. Administrationsgrundlaget er udarbejdet med henblik på at skabe grundlag for en administrativ afgørelse i de fleste typer af ansøgninger om tilladelse til udstykning, byggeri eller ændret anvendelse i landzone. Side 4

5 , møde den 6. marts 2007 Samtidig kan administrationsgrundlaget fungere som en vejledning til ansøgere om, hvilke tilladelser der normalt kan forventes givet, og hvilke typer af projekter der ikke kræver landzonetilladelse. Der er ved udarbejdelsen af forslaget taget udgangspunkt i Miljøministeriets vejledning om landzoneadministration og Naturklagenævnets afgørelser. Sager, der ikke er omfattet af forslaget til administrationsgrundlag eller som på anden måde er meget atypiske eller har principiel karakter forelægges Udvalget for Teknik og Miljø. Det foreslås at der sker løbende opfølgning og evaluering af administrationsgrundlaget og at det forelægges Udvalget 1 gang årligt første gang dog ultimo Indstilling Plan, natur og udvikling indstiller at administrationen afgør zonesager baseret på de fremlagte retningslinier. Bilag? Landzoneadministration Faaborg Midtfyn P Klassificering af veje i nye kommunale udstykningsområder Resumé De fem gamle kommuner i Faaborg-Midtfyn Kommune har haft forskellig praksis mht. klassificering af veje i nye udstykningsområder (til beboelses- eller industriformål) i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner.? I gammel Broby, Faaborg, Ringe og Ryslinge Kommuner blev stamveje og vænger i kommunale udstykninger anlagt af kommunen som kommunale veje.? I gammel Årslev Kommune blev stamveje i kommunale udstykninger som hovedregel anlagt af kommunen som kommunale veje, mens vænger blev anlagt som private fællesveje. Følgende var ens for alle 5 kommuner:? Stamveje og vænger i nye private udstykninger til boligformål blev anlagt af den private byggemodner som private fællesveje.? Nye private fællesveje i landzone (typisk opstået i forbindelse med udstykning af landbrugsejendomme) blev opretholdt som private fællesveje. Side 5

6 , møde den 6. marts 2007? Veje med mulighed for gennemgående trafik, hvad enten der var tale om stamveje eller andre veje, blev anlagt som kommuneveje. Ifølge 23 i Vejloven (jf. LBK nr. 671 af 19/ ) kan kommunalbestyrelsen optage private fællesveje som kommuneveje. Indenfor de sidste år er dette dog kun sket i ganske særlige tilfælde. (Før den tid var det mere almindeligt.) Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvilke nye kommuneveje der skal anlægges, og hvilke bestående kommuneveje der skal nedlægges, jf. lovens 23. At vejen er kommunal indebærer at kommunen forestår al drift og vedligeholdelse af vejarealet incl. evt. gadebelysning samt oprensning af vejbrønde. Kommunen står desuden for gadefejning og vintervedligeholdelse, dog excl. fortove i beboelses- og industriområder. Der bør tages principiel stilling til hvordan veje i Faaborg-Midtfyn Kommune skal klassificeres. Som det fremgår af ovenstående har 4 af de 5 gamle kommuner haft tradition for at nye veje anlægges som kommunale veje, men der foreligger så vidt vides ikke nogen egentlige officielle begrundelser herfor. Eksisterende blinde boligveje hhv. boligområder findes i alle 5 gamle kommuner som både kommunale veje eller private fællesveje (sidstnævnte kan f.eks. være gamle private udstykninger eller gamle bygader i landsbyområder). Der ses således heller ikke indenfor de ældre vejanlæg nogen konsekvente principper for hvorvidt stamveje og vænger er kommunale eller private. Vejkontorets bemærkninger (se også bilag):? Hvis der er mulighed for gennemgående trafik på vejen, vil det kunne tale for at anlægge vejen som kommunal vej, da en (måske væsentlig) del af trafikken vil være vejens faste brugere uvedkommende.? Hvis der er tale om en blind vej eller et blindt system af veje (som derfor kun benyttes til lokal trafik), vil det kunne tale for at vejene anlægges som privat fælles veje, da vejene kun vil blive udsat for belastninger som kan relateres til dens brugere. Vejene vil således nærmest have karakter af fælles indkørsler for områdets ejendomme. (Alternativ 1a i bilag.)? Eventuelt kunne der vælges et kompromis ved at anlægge stamveje i boligområder som kommunale veje og boligveje som private fællesveje. (Alternativ 1b i bilag.) Økonomistaben bemærker, at det fremgår af indstillingen, at egenkapitalen foreslås fastsat til den laveste af de deltagende modtagerstationers egenkapital pr. indbygger pr , svarende til ca. 2,36 kr. Dette beløb svarer til kommunernes egenkapital pr. indbygger i Modtagestation Fyn. Faaborg-Midtfyn Kommune skal således ikke indbetale yderligere i egenkapital, ved dannelse af Modtagestation Syddanmark I/S. Det fremgår endvidere af rammebeskrivelsen, at der forudsættes låneoptagelse på kr., idet der forudsættes et totalt likviditetsbehov på kr. Ved optagelse af lånet (kassekredit) vil der således ikke være behov for direkte indskud fra kommunerne. Selskabet kan optage lån i overensstemmelse med Indenrigsministeriets gældende regler for kommunal låneoptagelse. Hæftelsesforholdene fordeles forholdsmæssigt på de enkelte interessenter efter fordelingsnøglen (indbyggertal) Side 6

7 , møde den 6. marts 2007 Endelig bemærkes, at andel af den fælleskommunale virksomheds egenkapital optages i den enkelte kommunes balance. Driftsudgifterne af modtagestationen, der i 2008 er budgetlagt til 26,7 mio. kr., forudsættes finansieret via gebyrer (samlet 27,1 mio. kr.), der dækker henholdsvis, administrative opgaver samt opgaver ved indsamling og registrering af oplysninger, samt planlægning, etablering, drift og administration af de affaldsordninger, der administreres af modtagestationen. Endvidere dækkes udgifter vedrør ende indsamlingsordning til farligt affald. Økonomistaben bemærker, at det fremgår af indstillingen, at egenkapitalen foreslås fastsat til den laveste af de deltagende modtagerstationers egenkapital pr. indbygger pr , svarende til ca. 2,36 kr. Dette beløb svarer til kommunernes egenkapital pr. indbygger i Modtagestation Fyn. Faaborg-Midtfyn Kommune skal således ikke indbetale yderligere i egenkapital, ved dannelse af Modtagestation Syddanmark I/S. Det fremgår endvidere af rammebeskrivelsen, at der forudsættes låneoptagelse på kr., idet der forudsættes et totalt likviditetsbehov på kr. Ved optagelse af lånet (kassekredit) vil der således ikke være behov for direkte indskud fra kommunerne. Selskabet kan optage lån i overensstemmelse med Indenrigsministeriets gældende regler for kommunal låneoptagelse. Hæftelsesforholdene fordeles forholdsmæssigt på de enkelte interessenter efter fordelingsnøglen (indbyggertal) Endelig bemærkes, at andel af den fælleskommunale virksomheds egenkapital optages i den enkelte kommunes balance. Driftsudgifterne af modtagestationen, der i 2008 er budgetlagt til 26,7 mio. kr., forudsættes finansieret via gebyrer (samlet 27,1 mio. kr.), der dækker henholdsvis, administrative opgaver samt opgaver ved indsamling og registrering af oplysninger, samt planlægning, etablering, drift og administration af de affaldsordninger, der administreres af modtagestationen. Endvidere dækkes udgifter vedrørende indsamlingsordning til farligt affald. Forsyningsveje i industriområder kunne eventuelt anlægges som kommuneveje, uanset om der er tale om et blindt vejsystem eller ej. Der kunne begrundes med disse områders særlige karakter, herunder at virksomhederne i mange tilfælde belaster vejene meget forskelligt. (Alternativ 1c i bilag.) Økonomi Hvis en ny vej anlægges som privat fællesvej vil det medføre en løbende besparelse for kommunen til vejens drift i forhold til hvis den blev anlagt som kommunal vej, jf. ovenfor. Til gengæld vil en byggegrund, der vejforsynes via en privat fællesvej, være tilsvarende mindre attraktiv end en byggegrund, der vejforsynes via offentlig vej. Dette vil kunne afspejle sig i mulighederne for at sælge grunden, herunder i den pris som grunden vil kunne sælges til. Side 7

8 , møde den 6. marts 2007 Indstilling Indstilles til politisk drøftelse. Hvis en ny vej anlægges som privat fællesvej vil det medføre en løbende besparelse for kommunen til vejens drift i forhold til hvis den blev anlagt som kommunal vej, jf. ovenfor. Til gengæld vil en byggegrund, der vejforsynes via en privat fællesvej, være tilsvarende mindre attraktiv end en byggegrund, der vejforsynes via offentlig vej. Dette vil kunne afspejle sig i mulighederne for at sælge grunden, herunder i den pris som grunden vil kunne sælges til. Bilag? Eksempler? Vejklassifikation_TMU_overslag S Frigivelse af anlægsbevilling på kr. til videreførelse af anlæg med ny landevej ved Nr. Lyndelse. Sagsfremstilling Forvaltningen for Veje og Forsyning søger om frigivelse af anlægsbevilling på 14.8 mill. kr. til videreførelse af anlægget med ny landevej fra Årslev forbi Nr. Lyndelse til Nr. Søby. Anlægget omfatter 2.5 km. ny gennemfartsvej med div. tilslutningsanlæg. Vejanlægget betyder, at der etableres en mere direkte vejforbindelse fra Årslev og den nye Svendborgmotorvej til Faaborg. Den nye gennemfartsvej tilsluttes Odense-Faaborglandevejen mellem Nr. Lyndelse og Nr. Søby i ny rundkørsel. Anlægsarbejdet blev påbegyndt i 2006 med Fyns Amt som bygherre og entreprenørfirmaet M.J.Erikson A/S som bygmester efter afholdt licitation. I forbindelse med nedlæggelsen af Fyns Amt er aftalt, at vejanlægget skal videreføres og færdiggøres af Faaborg-Midtfyn Kommune med M.J.Erikson A/S som entreprenør. Ifølge tidsplanen åbnes vejanlægget for trafik i slutningen af Matrikulær berigtigelse og slidlag udføres i Side 8

9 , møde den 6. marts 2007 Økonomi Hele vejanlægget er budgetteret med en udgift på 32.7 mill.kr. I 2005 og 2006 har Fyns Amt afholdt udgift på 13.9 mill. kr. til projektering, arealerhvervelse og påbegyndelse af anlægsarbejdet med muldafrømning, div. ledningsarbejder, forlægning af Søstedvej og udførelse af fodgængertunnel. I 2007 er afsat beløb på 14.8 mill. kr. i Faaborg-Midtfyn Kommunes budget til videførelse af vejanlægget med åbning for trafik i efteråret I 2008 er afsat beløb på 4.0 mill. kr. til slidlagsarbejde, slutafmærkning og matrikulær berigtigelse. Økonomistaben har ingen bemærkninger til det ansøgte, da det er i overensstemmelse med det vedtagne budget. Indstilling Forvaltningen indstiller, at det i budgettet for 2007 afsatte beløb på 14.8 mill. kr. til anlæg af ny landevej mellem Årslev og Nr. Søby frigives til formålet P Ny dagrenovationsordning i 2008 Resumé I de 5 tidligere FMK-kommuner er der 6 forskellige dagrenovationssystemer. Disse systemer er forlænget via en generel dispensation, så de fungerer uændret i I 2008 skal der være indført et fælles, harmoniseret system, som skal i EU-udbud i foråret Sagsfremstilling En til formålet nedsat projektgruppe har udarbejdet et notat dateret , som beskriver beslutningsgrundlaget og en række problemstillinger ved valg af forskellige systemer. Med udgangspunkt i dette notat afholdt Teknik- og Miljøudvalget og projektgruppen den et uformelt temamøde om målsætninger og alternativer for valg af et nyt system. Side 9

10 , møde den 6. marts 2007 Efter mødet fremsendte udvalget projektgruppens notat til Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer, med henblik på at give alle mulighed for at drøfte de to hovedprincipper, som er afgørende for det videre arbejde: 1. Afregning efter vægt (beholdere) 2. Afregning efter volumen (beholdere og/eller sække) Der ses på landsplan ikke nogen klar tendens til, hvilke afregningssystemer de nye kommuner satser på fremover. Håndteringen af de øvrige affaldsfraktioner fra de private husstande skal også harmoniseres. Der vil senere komme oplæg herom til udvalget. Indstilling Projektgruppen og fagchefen anbefaler at vælge et volumenbaseret system, hvortil der er knyttet en række valgmuligheder m.h.t. beholdervolumen, tømningsfrekvens m.m. Følges indstillingen, skal Teknik- og Miljøudvalget efterfølgende beslutte et mere detailleret oplæg, som kan danne grundlag for EU-udbudet. Bilag? Baglæns -Tidsplan? Notat vedr dagrenovationsordning i FMK? Dagrenovationsordning powerpoint P Etablering af regional modtagestation for farligt affald Resumé Der skal tages endelig stilling til etableringen af en ny regional modtagestation for farligt affald for Syddanmark. Samtidig tænkes den hidtidige Modtagestation Fyn nedlagt. Sagsfremstilling Området for farligt affald er igennem de seneste år blevet konkurrenceudsat, og de mængder, som modtagestationerne håndterer, har været faldende. Med det formål at sikre en fremtidig rationel drift, har bestyrelserne for de fire modtagestationer for farligt affald i Region Syddanmark derfor, i fællesskab ladet Side 10

11 , møde den 6. marts 2007 udarbejde forslag til tekniske og organisatoriske muligheder for et tættere samarbejde eller en sammenlægning af regionens modtagestationer.. Forslaget er med hensyn til de juridiske overvejelser udarbejdet i samarbejde med et advokatfirma. Som et resultat af dette arbejde, blev det vedtaget at udarbejde et beslutningsgrundlag, som omfatter de økonomiske følger ved en sammenlægning. Endvidere blev det besluttet at anmode Kommunernes Revision A/S (KR) om at tilrettelægge en sammenligning af økonomien i de fire modtagestationer. De juridiske og økonomiske redegørelser blev i maj måned 2006 fremsendt til sammenlægningsudvalgene i alle de nye kommuner, omfattende de hidtidige interessentkommuner bag de fire modtagestationer. Materialet blev fremsendt med en indstilling om at træffe principiel beslutning om, hvilke kommuner der på det foreliggende grundlag kunne være interesseret i at tilslutte sig en regional Modtagestation. Tilbagemeldinger viste, at følgende kommuner ville være interesseret: Assens, Nordfyn, Fredericia, Faaborg-Midtfyn, Hedensted, Horsens, Kerteminde, Kolding, Langeland, Middelfart, Nyborg, Odense, Svendborg, Ærø, Aabenraa. Som opfølgning på tilbagemeldingerne blev det besluttet, at en arbejdsgruppe nedsat af kommunaldirektørforeningen skulle udarbejde et færdigt beslutningsgrundlag, der kan sendes til vedtagelse i byråd. Arbejdsgruppen består af en tekniker fra hvert af de tidligere amter, en repræsentant fra Hedensted /Horsens kommune, en økonom samt de 2 ledere af de 3 involverede modtagestationer. Derudover har advokatfirmaet DLA Nordic været involveret med henblik på juridisk kvalitetssikring, ligesom Kommunernes Revision har deltaget på økonomisiden. sgrundlaget er nu udarbejdet og består af: Lovgrundlag - Oplæg til vedtægter. - Oplæg til fællesregulativ med tillæg - Åbningsbalance - Foreløbigt driftsbudget. - Forslag til gebyrstruktur. Det er ikke et lovkrav, at kommuner skal etablere en modtagestation for farligt affald. Men de fælleskommunale modtagestationer for farligt affald har hidtil været med til at sikre, at kommunerne lever op til deres lovmæssige forpligtelser, som primært er etablering af indsamlingsordninger for farligt affald, registrering og lignende. Disse opgaver skal også udføres fremover. Økonomiske konsekvenser Det indstilles, at kommunerne træffer beslutning om, at egenkapitalen i det nye interessentskab fastsættes til den laveste af de deltagende modtagestationernes egenkapital pr. indbygger pr (ca. 2,36 kr. - fastsættes endeligt når regnskab for 2006 foreligger). Fordeling af omkostninger og indtægter sker med samme dato som skæringsdato. Side 11

12 , møde den 6. marts 2007 Under forudsætning af, at de kommuner, som tidligere har oplyst, at de vil være indstillet på at tilslutte sig et samlet selskab, vedtager at tilslutte sig dette, giver det et befolkningsgrundlag på Dermed vil selskabets egenkapital blive på kr. Yderligere vil de deltagende modtagestationers interessentkommuner ligestilles ved, at evt. overskydende egenkapital pr. indbygger tilbagebetales til kommunerne. Den foreslåede løsning med en begrænset egenkapital forudsætter, at interessentkommunerne samtidigt giver tilladelse til, at den sammenlagte modtagestation optager en kassekredit. (Kommunale selskaber kan optage kassekreditter på op til 50 kr. pr. indbygger i interessentkommunerne, uden at det påvirker kommunernes lånerammer). Ud fra det udarbejdede drifts- og likviditetsbudget for 2008 anslår Kommunernes Revision et totalt likviditetsbehov på kr. Lånebehovet vil dermed blive på kr. ( kr.) Derved vil der ikke være behov for direkte indskud fra kommunerne. Konsekvens i forhold til kommunalbestyrelserne: I forbindelse med selskabets stiftelse overtager selskabet de eksisterende fysiske ejendomme beliggende Vejlbyvej 21, 7000 Fredericia. Forud for overtagelsen gennemføres en miljøundersøgelse af ejendommen. Såfremt det ved denne undersøgelse konstateres, at ejendommen er forurenet, påhviler udgiften til en genopretning af ejendommens miljøstilstand de nuværende interessentkommuner bag K.O.K. I/S Derefter overtager det samlede selskab ansvaret for ejendommen. en får effekt den dag, hvor beslutningen om sammenlægningen træffes. Ophør af de gamle interessentskaber sker også først på vedtagelsesdagen. Økonomi Økonomistaben bemærker, at det fremgår af indstillingen, at egenkapitalen foreslås fastsat til den laveste af de deltagende modtagerstationers egenkapital pr. indbygger pr , svarende til ca. 2,36 kr. Dette beløb svarer til kommunernes egenkapital pr. indbygger i Modtagestation Fyn. Faaborg-Midtfyn Kommune skal således ikke indbetale yderligere i egenkapital, ved dannelse af Modtagestation Syddanmark I/S. Det fremgår endvidere af rammebeskrivelsen, at der forudsættes låneoptagelse på kr., idet der forudsættes et totalt likviditetsbehov på kr. Ved optagelse af lånet (kassekredit) vil der således ikke være behov for direkte indskud fra kommunerne. Selskabet kan optage lån i overensstemmelse med Indenrigsministeriets gældende regler for kommunal låneoptagelse. Hæftelsesforholdene fordeles forholdsmæssigt på de enkelte interessenter efter fordelingsnøglen (indbyggertal) Endelig bemærkes, at andel af den fælleskommunale virksomheds egenkapital optages i den enkelte kommunes balance. Driftsudgifterne af modtagestationen, der i 2008 er budgetlagt til 26,7 mio. kr., forudsættes finansieret via gebyrer (samlet 27,1 mio. kr.), der dækker henholdsvis, administrative opgaver samt opgaver ved indsamling og registrering af oplysninger, samt planlægning, etablering, drift og administration af de affaldsordninger, der Side 12

13 , møde den 6. marts 2007 administreres af modtagestationen. Endvidere dækkes udgifter vedrørende indsamlingsordning til farligt affald. Indstilling Modtagestationernes bestyrelser og arbejdsgruppen nedsat af kommunaldirektørforeningen, indstiller, at byrådene i de kommuner, som måtte være interesseret i at tilslutte sig en modtagestation for Syddanmark, på ovennævnte grundlag træffer beslutning om etableringen af Modtagestation Syddanmark I/S. I den forbindelse skal følgende godkendes. A: Oplæg til vedtægter for Modtagestations Syddanmark I/S. B: Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S (Bilag 2) Tillæg 1 til Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmarks område. Bestemmelser for Klinisk risikoaffald (Bilag 3) - Bilag 1A Liste over Klinisk Risikoaffald (Bilag 4) - Bilag 1B Emballering af klinisk risikoaffald (Bilag 5) C: Tillæg 2 til Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmarks område. Bestemmelser for olie- og benzinudskillere (Bilag 6) D: 1. revision af driftsbudget samt tilhørende likviditetsbudget for Modtagestation Syddanmark for E: at Modtagestation Syddanmarks egenkapital fastsættes til den laveste af de deltagende modtagestationernes egenkapital pr. indbygger pr (ca. 2,36 kr. / indbygger fastsætte endeligt, når regnskab for 2006 foreligger). F: at der gives tilladelse til at Modtagestation Syddanmark optager en kassekredit på kr.fagchefen for Veje og Forsyning anbefaler, at kommunen indgår i det nye regionale selskab på de foreslåede vilkår. Bilag? BILAG 1 - Vedtægter? BILAG 2 - Regulativ? BILAG Notat om fusion og åbningsbalance side 1-14? BILAG 7.2 Notatt om fusion og åbningsbalance side 15-21? BILAG 8- Budget 2008? BILAG 9 - Revisor kommentar til budgetter Side 13

14 , møde den 6. marts P Vandværkstakster for 2007 Resumé./. Det er if. Vandforsyningslovens (LBK nr 130 af 26/02/1999), 53 stk. 1, kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vandet forbruges der skal godkende vandværkets takster, efter indstilling fra vandværkets ejer. Det er alene takster for anlæg, ledninger (forsynings- og stikledninger) og drift, der skal godkendes. Gebyrer for flytning, genåbning, rykker m.m. er kommunen uvedkommende. Kommunalbestyrelsen kan godkende eller nægte at godkende et vandværks takster, men ikke frit fastsætte vandpriserne. Takster der en gang er godkendt af kommunalbestyrelsen, kan ikke senere ændres til et beløb der er lavere end det godkendte, med mindre vandværket selv ønsker at reducere prisen. Forudgående har kommunalbestyrelsen I Faaborg-Midtfyn Kommune godkendt takster for vandværkerne i Broby den , samt Faaborg Forsyning og Midtfyns Vandforsyning den Sagsfremstilling Øvrige takster for vandværker i Faaborg-Midtfyn Kommune, er samlet i dette punkt, således at der ikke skulle være flere vandværkstakster til godkendelse for Teknik og Miljøudvalget i Faaborg har godkendt følgende takster, som stadig er gældende: Assensvejens Vandværk, den Avernakø Vandværk, den Bjørnø Vandværk, den Falsled Vandværk, den Korinth Vandværk, den Lyø Vandværk, den Vester Åby Vandværk, den Aastrup Andelsvandværk, den Vist i bilag 1 (senest godkendte takster). Kommunalbestyrelsen i Ryslinge Kommune har på sit møde den 11. december 2006, godkendt takster 2007 for Gislev-, Kværndrup- og Ryslinge vandværker.vist i bilag 2 (takster for vandværker). Der ansøges for første gang om godkendelse af følgende takster for 2007: Horne Vandværk har indsendt takster til godkendelse for 2007 (bilag 3). Alle takster er uforandrede i forhold til 2006, med undtagelse af forbrugsafgiften der sænkes med 0,25 kr./m³. Kassebeholdningen vil den være 2,4 mio. kr. skriver vandværket. Side 14

15 , møde den 6. marts 2007 Kommunen sænker afgiften til kortlægning og indsatsplaner med 0,20 kr./m³, af den i tilladelsen angivne maksimale indvindingsmængde. Hvorfor de to sænkninger af afgifter må forventes at udligne hinanden. Ferritslev Vandværk har indsendt takster til godkendelse for 2007(bilag 4). Der er i forhold til takstbladet for 2006, ændret så hovedanlægsbidraget er delt op i en fordelingsnøgle, hvor hovedanlægsbidraget pr. boligenhed er 1 og større forbrug fra 500 m³/år og opefter er fra 2 til 8. For den mest almindelige kategori, nemlig boligenheder, har det medført at det samlede tilslutningsbidrag er faldet fra kr. til kr. Grunden til prisfaldet er at vandværket har fået værdisat hovedanlægget og fået beregnet ledningsomkostningerne, således at tilslutningsafgiften afspejler de faktiske omkostninger. Der er i budgettet overført et underskud på kr. og der budgetteres for 2007 med et underskud på kr. Underskuddet er kommet efter reparation af en rentvandsbeholder. Vandværket har valgt at udgiften skal tages fra vedligehold, frem for at tage udgiften ud af egenkapitalen. Derfor vil der over en årrække figurere et underskud på vandværkets regnskab. Driftsbidraget er, i forhold til 2006, steget med 1,00 kr. til 5 kr./m³ for vandforbrug op til 200 m³/år og 5,75 kr./m³ for forbrug over 200 m³/år. Nr. Lyndelse Vandværk har indsendt takster til godkendelse for 2007 (bilag 5), forbrugsafgiften er uændret i forhold til sidst godkendte takster. Anlægsbidraget er uforandret og ledingsbidraget er steget i henhold til indekstallet (151,79 for 2006). Regnskabet for 2005 er godkendt af registreret revisor Jens C. H. Olesen, Haarby. Nr. Søby Vandværk har indsendt takster til godkendelse (bilag 6). I teksten står at Endvidere vil skoler, institutioner og anden større samlet bebyggelse efter bestyrelsens skøn blive pålagt et ledingsbidrag, der i hvert enkelt tilfælde beregnes af vandværket. Der skal i teksten indgå, at en takst der er fastsat efter beregning, skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Det kan endvidere anbefales at det præciseres i taksbladet, at landbrug hører under erhverv, idet landbrug alene er nævnt for ikke at skulle betale arealbidrag. Anlægs- og ledningsbidrag er steget for enfamiliehuse, række- og klyngehuse og ejerlejligheder med i alt 960 kr. for Ø32, i forhold til sidst godkendte takster for Anlægs- og Ledningsbidrag er ikke steget i kategorien for industri- og erhvervsejendomme. Landbrug betaler mindre i tilslutningsafgift end enfamiliehuse for Ø40 eller større dimension, industri og andre erhverv betaler udover tilslutningsafgifterne også et arealbidrag på 2 kr./m². Ledningstakster bør stige i henhold til indeks, og derfor bør alle kategorier stige samtidigt. Driftstaksterne er uforandrede i forhold til Der er ikke fremsendt regnskab og budget sammen med takstbladet. Rolfsted Vandværk Amba. har fremsendt takster for 2007 til godkendelse (bilag 7). Anlægs- og ledningsbidragene er steget efter indeks. Men også her skal sætningen Enkelttilslutninger kan i særlige tilfælde ske efter konkret Side 15

16 , møde den 6. marts 2007 udgiftsberegning, indeholde at en takst der er fastsat efter beregning skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Den faste årlige afgift er steget 5 kr. og vandafgiften 0,05 kr./m³. Det anbefales at udtrykket Fast afgift pr. lejlighed pr. år, udskiftes med fast årlig afgift, hvis det forudsættes at alle kategorier af tilsluttede betaler en fast årlig afgift, og ikke kun brugere i lejlighed. I driftsbidraget er indregnet 0,85 kr./m³ til vandindvindingsafgift til amtet. Denne afgift sænkes for i år, men det kan accepteres at vandværket bibeholder samme niveau, så der er overskud til de fremtidige stigninger af afgiften. Vandværkets regnskab er godkendt af statsautoriseret revisor Bent Johannesen, Odense. Sdr. Nærå Vandværk har fremsendt takster for 2007 til godkendelse (bilag 8). Der er regnskab for 2005 og budget for Der er ikke fremsendt takstblad fra 2006, så det vides ikke om taksterne er steget eller faldet i forhold til det foregående år. Ledningsbidraget er indeksreguleret efter og ikke 2006, som for de øvrige vandværker. I budgettet er der en anlægsafskrivning for 2007 på kr.. Formanden for vandværket Poul Petersen oplyser at den store afskrivning skyldes en ledning der er lagt fra vandværket og ud til et udstykningsområde. Vandværkets regnskab er godkendt af Mogens Nielsen og Magnus Andersen. Økonomi Vandværkernes økonomi, har ikke indflydelse på kommunens økonomi så længe vandværkerne kan overholde "hvile-i-sig-selv" princippet. Skulle et vandværk komme i økonomiske vanskeligheder kan et andet privat vandværk eller kommunen af Miljøstyrelsen pålægges at overtage forsyningsforpligtelsen, jf. vandforsyningslovens 45 og 46. Indstilling Fagsekretariatet for Veje og Forsyning indstiller, at ovenstående takster godkendes, med det forbehold, at teksten ændres, der hvor der er anmærkninger til den. Bilag? Senest godkendte takstblade? Takstblade for vandværker? Horne Vandværk? Ferritslev Vandværk? Nr. Lyndelse Vandværk? Nr. Søby Vandværk - takstblad 2007? Rolfsted Vandværk? Sdr. Nærå Vandværk - driftsregnskab takstblad for 2007 Side 16

17 , møde den 6. marts G Gensidig orientering G Orientering fra formanden Side 17

18 , møde den 6. marts 2007 Underskrifter Grete Justesen Henning Andersen Søren Kristensen Lennart Mogensen Erik Boman Niels Peter Ellegaard Ole Simonsen Mødet hævet kl. 11:50 Side 18

Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/ :

Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/ : Abildå Vandværk Takster gældende for perioden 1/1 31/12 2017: Fast afgift pr. forbruger pr. år kr. 600,- excl. moms Pris pr. m3 vand udgør 3,- excl. moms Afgift pr. m3 ledningsført vand udgør 4,23 excl.

Læs mere

Notat. Dato: 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-005252-6

Notat. Dato: 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-005252-6 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-005252-6 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Modtagestation Syddanmark I/S

Modtagestation Syddanmark I/S Side nr.: 1 Mødedato: Onsdag den 12. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt Kl. 15.00 Mødelokale: Dronning Margrethehallen, Messecenter Vestre Ringvej 101, Fredericia Afbud: Langeland, Ærø

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag:

Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag: Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: 25-06- 2008 Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag: De har telefonisk såvel som skriftligt klaget til Statsforvaltningen Syddanmark over,

Læs mere

Takstblad Abildå Vandværk.

Takstblad Abildå Vandværk. Takstblad Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/12 2015: Fast afgift pr. forbruger pr. år Pris pr. m3 vand udgør Afgift pr. m3 ledningsført vand udgør Afgift pr. m3 til drikkevandsbeskyttelse

Læs mere

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 02. maj 2006

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 02. maj 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 02. maj 2006 Mødelokale: Mødet afholdes i Kolding i forbindelse med deltagelse i KL s konference på Teknik- og Miljøområdet den 2. og den 3. maj 2006 Starttidspunkt for møde

Læs mere

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling.

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling. Nummer 179 Projektnavn Jordpulje - Ubestemte formål (Køb af jord) Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 00.22.05 Aftaleenhed Indsatsområde Center for By Land og Kultur Bosætning - 2000 flere borgere frem

Læs mere

Notat. Dato: 21. oktober 2014 Sagsnr.: 2014-003661-3

Notat. Dato: 21. oktober 2014 Sagsnr.: 2014-003661-3 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. oktober 2014 Sagsnr.: 2014-003661-3 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Forslag til Affaldsplan 2009 2012

Forslag til Affaldsplan 2009 2012 Forslag til Affaldsplan 2009 2012 Materiale til Teknik og miljøudvalget Januar 2010 Affaldsplan 2009 2012 er udarbejdet i samarbejde mellem Klintholm I/S ejerkommuner. Affaldsplanen er opdelt i to dele:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Modtagestation Syddanmark I/S

Modtagestation Syddanmark I/S Side nr.: 1 Mødedato: Mandag den 18. marts 2013 Mødetidspunkt: Kl. 11.00 Sluttidspunkt Ca. 13.00 Mødelokale: Motas, Vejlbyvej 21, 7000 Fredericia Afbud: DAGSORDEN SIDE PKT. 1: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne.

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Sendt til mail: nst@nst.dk Solrød Strand, den 15. november 2013 Høringssvar til udkast til vejledning om takster for vand Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

Årsberetning og Årsrapport 1. januar 31. december 2009 2. Regnskabsår

Årsberetning og Årsrapport 1. januar 31. december 2009 2. Regnskabsår Årsberetning og Årsrapport 1. januar 31. december 2009 2. Regnskabsår Modtagestation Syddanmark I/S Vejlbyvej 21 7000 Fredericia 2 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2009...3

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Årsberetning og Årsrapport 1. januar 31. december 2009 2. Regnskabsår

Årsberetning og Årsrapport 1. januar 31. december 2009 2. Regnskabsår Årsberetning og Årsrapport. januar 3. december 29 2. Regnskabsår Modtagestation Syddanmark I/S Vejlbyvej 2 7 Fredericia 2 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 29...3 Motas - regnskab

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Vandafgiften er 8,00 kr. pr. m3., og derudover opkræves der 1 kr. til grundvandssikring.

Vandafgiften er 8,00 kr. pr. m3., og derudover opkræves der 1 kr. til grundvandssikring. Notat Vindeby Vandforsyning - Godkendelse af takster for 2017 Vindeby Vandforsyning har fremsendt taksterne for 2017 til godkendelse.vandværksbestyrelsen har valgt ikke at ændre taksterne. De er ikke ændret

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Statsforvaltningens udtalelse til en borger 2014-1 7 5 2 9 1 Dato: 23-06-2016 Tilsynet Sagen vedrørende Haderslev kommunes tilsyn med X Statsforvaltningen har i forlængelse af vores udtalelse af 30. juni

Læs mere

Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/ :

Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/ : Abildå Vandværk Takster gældende for perioden 1/1 31/12 2016: Fast afgift pr. forbruger pr. år 700,- Pris pr. m3 vand udgør 3,- Afgift pr m3 ledningsført vand udgør 5,86 Afgift pr. m3 til drikkevandsbeskyttelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Flyttemønstre og boligmarkedet

Flyttemønstre og boligmarkedet og boligmarkedet Dette tema beskriver befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befolkningsudvikling er vigtigt viden for kommunen, da befolkningstallet udgør grundlaget for en væsentlig del af kommunens

Læs mere

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver.

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver. Betalingsregler - Anlægsbidrag og øvrige bidrag 1. Anlægsbidrag 2. Øvrige bidrag 3. Betaling 4. Øvrige bestemmelser 5. Udregning af anlægsbidrag 6. Definitioner Nærværende Betalingsregler er godkendt af

Læs mere

Vindeby Vandforsyning a.m.b.a.

Vindeby Vandforsyning a.m.b.a. Vindeby Vandforsyning a.m.b.a. Til Svendborg Kommune Att: Hans Peter Birk Hansen Svendborgvej 135 Vester Skerninge.. Vindeby den 27-09-2011 vor ref: jtd Vedr.: Takster for Vindeby Vandforsyning a.m.b.a.

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup 1 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse.

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse. Der indkaldes til Generalforsamling for Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. (GNV) mandag 31 marts kl 19.00 på Rytterskolen* Dagsorden for den ordinære generalforsamling har følgende punkter: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM:

UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM: UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM: BS 107/96 I/S Mou Vandværk mod S Afsagt den 28. april 1998. I 1986-87 lod sagsøgte S sin ejendom, beliggende Fjordhaven i Mou, udstykke i 32 grunde, som

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

KASSEREREN cvr-nr.: Lundsgårdsvej 14, Bolbro 5200 ODENSE V telefon: Avernakø

KASSEREREN cvr-nr.: Lundsgårdsvej 14, Bolbro 5200 ODENSE V   telefon: Avernakø AVERNAKØ VANDVÆRK KASSEREREN cvr-nr.: 42 54 98 51 Lundsgårdsvej 14, Bolbro 5200 ODENSE V e-mail: vand@avernak.dk telefon: 4260 6542 Avernakø 22-8-2016 Faaborg-Midtfyn Kommune Veje og forsyning Nørregade

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 6. juli 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Page 2 of 9 Indholdsfortegnelse 272. Lokalplan

Læs mere

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/3733. Bilag 1 Sagsbeskrivelse. Indledning

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/3733. Bilag 1 Sagsbeskrivelse. Indledning Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer Sag nr. 10/3733 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning Virksomhederne i Ringsted Kommune skal betale et erhvervsaffaldsgebyr i 2010. Gebyret skal dække

Læs mere

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. november 2006 Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Dette forslag til nye vedtægter for Råbylille Vandværk er udformet på grundlag af en standardvedtægt udarbejdet af Foreningen for Vandforsyning i Danmark. Der

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017

Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017 Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017 Socialtilsyn Syd Finansieringsmodel for Socialtilsynene Det er kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommunes ansvar at Socialtilsyn Syd har den nødvendige

Læs mere

Referat Teknik- og miljøudvalget

Referat Teknik- og miljøudvalget Referat Teknik- og miljøudvalget 2014- Mødedato: 25. oktober 2016 Tidspunkt: 13:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: M21, Faaborg Indkaldelse Søren Kristensen Hans Jørgensen Claus Jørgen Bendtsen Kristian Nielsen

Læs mere

Modtagestation Syddanmark I/S

Modtagestation Syddanmark I/S Side nr.: 1 Mødedato: Den 20 september 2012 Mødetidspunkt: Kl. 11.30 Sluttidspunkt Ca. 13.00 Mødelokale: Motas, Vejlbyvej 21, 7000 Fredericia Afbud: DAGSORDEN SIDE PKT. 1: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDEN....

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 21. juni 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Brobyværk Andelsvandværk. Selskabet har hjemsted i Broby Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Vejledning nr. 306 02/2012 Gammelt nr. 104

Vejledning nr. 306 02/2012 Gammelt nr. 104 Vejledning nr. 306 02/2012 Gammelt nr. 104 Indhold 1. Generelt om takster og takstblade... 2 1.1 Sammenhæng med regulativet... 2 1.2 Præcis formulering i takstbladet... 2 1.3 Kommunen skal godkende...

Læs mere

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/31121. Bilag 1 Sagsbeskrivelse

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/31121. Bilag 1 Sagsbeskrivelse Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer Sag nr. 10/31121 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning Virksomhederne i Ringsted Kommune skal betale et erhvervsaffaldsgebyr gældende for 2011. Gebyret

Læs mere

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa J.nr. 217067 LKP/BC VEDTÆGTER FOR SELKÆR MØLLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Selkær

Læs mere

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2014 Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Arealerne i lokalplan 818, boligbebyggelse nord for Pannerupvej

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Takstblad for Brobyværk Andelsvandværk

Takstblad for Brobyværk Andelsvandværk Driftsbidrag for perioden 1/10 2013 til 30/9 2014: Beløb Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig/stikledning 675,00 Kubikmeter afgift 3,75 Afgift af ledningsført vand + bidrag til drikkevandsbeskyttelse 6,13

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK Standardvedtægter for private almene vandforsyninger VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den er et interessentskab / andelsselskab / andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.A.),

Læs mere

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00 REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00 1 Indholdsfortegnelse 48 Åben - Anlægsprojektet: Handicapboliger Frederik den 7.`s Alle - Projektstyring 49 Åben - Tillæg til

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

SDR. YDBY VANDVÆRK I/S

SDR. YDBY VANDVÆRK I/S SDR. YDBY VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR SDR. YDBY VANDVÆRK I/S 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 11. september 1967, er et interessentskab, hvis navn er Sdr. Ydby Vandværk I/S. Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING

VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 24. januar 1989, er et interessentskab, hvis navn er Harlev Framlev Vandforsyning. Selskabet har hjemsted i Århus

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Vedtægter for Ll. Karleby Vandværk I/S

Vedtægter for Ll. Karleby Vandværk I/S Vedtægter for Ll. Karleby Vandværk I/S 1 Vandværkets navn og formål. Ll. Karleby Vandværk I/S s formål er at forsyne interessenterne i Ll. Karleby med vand, jfr. vandindvindingsret udstedt den 23 JUN 1966

Læs mere

Vedtægter. for. I/S Fyrrebakkens Vandværk

Vedtægter. for. I/S Fyrrebakkens Vandværk Vedtægter for I/S Fyrrebakkens Vandværk Navn og hjemsted Selskabet, er et interessentskab, hvis navn er "I/S Fyrrebakkens Vandværk". Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 1. Formål 2. Selskabets formål

Læs mere

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-08-2008 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-08-2008 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5 Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-08-2008 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5 Deltagere: Kim Nguyen, Enis Mallopolci, Fadil Bucan, Kobra Karimi, Ahmet Corap, Greily Mikkelsen, Bente Kjær, Curt Sørensen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bellinge Vest Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Odense Kommune.

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr., Døes Gårdhøj,

Læs mere

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup DAGSORDEN til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Tid og sted: Onsdag den 19. maj 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup & Torsdag den 20. maj 2010 kl. 18.00 på Køgevej 46, 4000 Roskilde Afbud:

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S.

Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S. Køge Vand A/S Beskrivelse af driftsbudget 2018 Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S. De generelle effektiviseringskrav til vandselskaberne i 2018 er fastsat til

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. a.m.b.a VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Andelsselskabet Råbylille Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Center for Byens Anvendelse Dato 11. september 2015 Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan Arealerne i lokalplan, sydvest for Ny Studstrupvej/Lauritshøj

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Skærbæk Vandværk Amba Brøns Skovvej 2 A, 6780 Skærbæk VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. OVER-JERSTAL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. OVER-JERSTAL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR OVER-JERSTAL VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Over-Jerstal Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Haderslev Kommune. FORMÅL 2 Selskabets

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.A.

VEDTÆGTER FOR Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.A. 1 Selskabet, der er stiftet den 17. marts 2009 eller når vedtagelse med fornødent stemmetal er opnået på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2016 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2016 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSEKABET RY VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSEKABET RY VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 20. januar 1922, er et andelsselskab, hvis navn er Ry Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER & TAKSTBLAD FOR BLOKHUS VANDVÆRK amba

VEDTÆGTER & TAKSTBLAD FOR BLOKHUS VANDVÆRK amba VEDTÆGTER & TAKSTBLAD FOR BLOKHUS VANDVÆRK amba www.blokhusvand.dk Telefon: 98 24 91 98 Email: info@blokhusvand.dk 1 VEDTÆGTER FOR BLOKHUS VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted Blokhus Vandværk blev stiftet

Læs mere

VEDTÆGT. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune.

VEDTÆGT. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune. RASK MØLLE VANDVÆRK VEDTÆGT 1 Navn og hjemsted Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006 Præambel Region Syddanmark etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Ny Assens Kommune, Faaborg-Midtfyns Kommune, Kerteminde Kommune, Langelands Kommune, Ny Middelfart Kommune,

Læs mere

Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn

Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn Udarbejdet af: Johanne Holten Dato: 16-11-2011 Sagsnummer.: 01.02.05-P19-16-10 Version nr.: 3 Sammenfatning og baggrund for notatet Kommunalbestyrelsen

Læs mere