Agerbækhuse. Virksomhedsplan 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Agerbækhuse. Virksomhedsplan 2009"

Transkript

1 Agerbækhuse Virksomhedsplan 2009

2 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 3 Organisationsforhold 4 Ydelser og arbejdsområde 4 Struktur og ledelse 4 Personale oversigt og ændringer siden sidst 5 Mål 5 Siden sidst 5 Opfølgning på mål fra Det kommende år 9 Kompetenceudvikling 16 Langsigtede mål 16 Økonomi 16 Siden sidst 16 Det kommende år 16 Fast ejendom, maskiner, inventar, IT 17 Siden sidst 17 Det kommende år 17 Miljø 18 Siden sidst agenda 21-aktiviteter 18 2

3 FORORD I Virksomhedsplanen 2009 har vi fokuseret på at beskrive og opstille mål for udvalgte indsatsområder, der således kun er en del af Agerbækhuses aktiviteter og tiltag. Et overordnet mål for viceforstander og forstander i organisationen, er at arbejde frem mod at alle ansatte oplever at have et fælles fundament - en fælles faglige platform. At vi kender god praksis såvel pædagogisk fagligt og ledelsesfagligt som administrativt og at vi undgår hovsa-løsninger og brandslukning. Et af målene i 2008 har været at trimme organisationen frem mod 2009 og på rigtig mange områder er det allerede en velfungerende virksomhed. På en række områder arbejder vi med at revidere retningslinjer. På andre områder forestår fortsat et arbejde med at formulere på skrift, hvad vi gør og på nogle områder skal vi - også indadtil - have en tydeligere profil. Lidt forenklet kan vi sige, at den pædagogiske faglige linje er lagt, og nu arbejder vi på at lægge en tydelig og entydig ledelsesfaglig linje og formulere kodeks for velfungerende samarbejde. Et succeskriterium for denne indsats er, at medarbejdere i vid udstrækning kender principper, værdier og holdninger også når lederen ikke er til stede. Udvikling af fagets kerne er et vedvarende krav i organisationen. Den udvikling skal stå på et stabilt fundament af god praksis, gode rutiner og beredskabsplaner for kritiske situationer. På hjemmesiden findes mere information bl.a. om borgerne, den pædagogiske forståelsesramme, arbejdets organisering m.m. SAMMENFATNING Når vi skal sammenfatte effekten af indsatsen i 2008, må vi sige, at det i stor udstrækning lykkes at skabe resultater. Vi ser, at den pædagogiske indsats støtter borgerne til udvikling, trivsel og selvbestemmelse. Antallet af indberetninger af indgreb i selvbestemmelsesretten er faldende, og vi har fokus på at bringe det yderligere ned. Det er fuldstændig afgørende for de pårørende, at deres børn trives og har det godt, så det lykkes samtidig i vid udstrækning at opnå de pårørendes tilfredshed og velvilje. Samarbejdet med Pårørenderådet er velfungerende og der er generelt stor opbakning til de traditionelle fester og sammenkomster. Organisationen er i stabil udvikling, og det har været muligt at besætte ledige stillinger med kvalificerede medarbejdere. I perioder af året har det været ganske svært at rekruttere timelønnede vikarer. Her mod slutningen af året er det igen blevet lidt nemmere. De udfordringer, der har været, er blevet mødt med optimisme, gejst og velvilje og det at se muligheder frem for begrænsninger synes at have præget medarbejdernes drivkraft. Rammeaftalen har betydet, at vi i 2008 er blevet afregnet for den faktiske belægning. Det har derfor været muligt at justere personalenormeringen de få procent op, der skulle til for at bemandingen er arbejdsmiljømæssigt forsvarlig. I en tid hvor medierne har skærpet fokus på de steder i det sociale arbejdsfelt, hvor tingene ikke er velfungerende, kan det lade sig gøre at få spalteplads til at profilere Agerbækhuse, for indsatsen i arbejdsmiljøet. Et af formålene er at tiltrække arbejdskraft. Et andet er at være med til at pille ved den almene opfattelse af, at praksisfeltet for borgere med svære funktionsnedsættelser, er et arbejdsområde med lav prestige. Vi ser frem til det forestående udviklingsarbejde i Køge Kommunes specialområde. 3

4 ORGANISATIONSFORHOLD Agerbækhuse er organisatorisk forankret under Køge Kommunes specialområde under Social- og Sundhedsservice i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Agerbækhuse blev pr overtaget af Køge Kommune fra Roskilde Amt. YD ELSER OG ARBEJD SOM RÅDE Agerbækhuse er en virksomhed, der består af syv bofællesskaber med 45 pladser og et dagcenter med 50 pladser. Bofællesskaberne giver tilbud efter Servicelovens Dagcentret efter Servicelovens 104. Målgruppen er voksne borgere med betydelig, varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Borgerne har brug for hjælp til at spise, tage bad, tage tøj af og på, komme på toilettet etc. Mange bruger kørestol, hvoraf hovedparten ikke selv er mobile i stolen. Alle har brug for ledsagelse, når de færdes udenfor Agerbækhuses område. Borgerne kommunikerer nonverbalt, har intet eller kun lidt talesprog. De fleste af borgerne har epilepsi som følgehandicap. Enkelte har desuden funktionsnedsættelse på sanserne - er f.eks. svagsynede. Nogle borgere har kontaktforstyrrelser, og kan reagere med selvskadende eller udadrettet voldsom adfærd ved angst, usikkerhed og frustration. Flere borgere har svære tidlige følelsesmæssige skader. Mange har boet i det offentlige system siden den tidlige barndom, og er præget af de livsvilkår, man tidligere har budt dem i form af manglende kontakt, afvisning, verbal opdragelse, fysisk fastspænding og psykofarmaka i store doser. Hovedparten af de borgere der bor på Agerbækhuse, frekventerer Dagcentret Blumesvej 3. STRUKTUR OG LED ELSE Agerbækhuse er organisatorisk splittet op i mindre enheder. Der er en leder i hver enhed. Den overordnede ledelse varetages af forstander og viceforstander. Organisationsplan Forstander Viceforstander Fys. Økonoma Køk. Ass. Pedel Adm./Kontor IT. Tekniker Skovhuset Markhuset Krathuset Enghuset Flintehuset Grøftehuset Føllehavegård Blumesvej Leder Pæd. Ass. Reng. Ass. Leder Pæd. Ass. Reng. Ass. Leder Pæd. Ass. Reng. Ass. Leder Pæd. Ass. Reng. Ass. Leder Pæd. Ass. Reng. Ass. Leder Pæd. Ass. Reng. Ass. Leder Pæd. Ass. Reng. Ass. Leder Pæd. Ass. Reng. Ass. 4

5 PERSONALE OVERSI GT OG ÆN D RI N GER SI D EN SI D ST Organisationen har fortrinsvis pædagoger ansat til den primære kontakt med borgeren. Der er til hvert hus knyttet en servicemedarbejder og et antal vikarer. Afdelingslederen har ansvaret for den daglige drift i huset. Husene har løbende pædagogstuderende i praktik. Det pædagogiske personale, undtagen på dagcentret, arbejder på skiftende tider dag, aften og hver anden weekend. I alle huse på Gymnasievej er der vågen nattevagt. Personalegruppe/Funktion/Afdeling Årsværk Forstander, viceforstander og ledere 10,00 Administration 2,00 Køkken inkl. ledende økonoma 6,76 Pedel + rengøring + servicemedarb. 9,26 Terapeuter (fys. + ergo + medhjælp) 3,03 Pædagoger 58,08 So.Su.-assistenter/-hjælpere 10,53 Omsorgsmedhjælpere 28,97 Personer i skåne/flexjob m.v. (alle 5,55 faggrupper) i alt 15 personer er talt med i ovenstående Lønnede pædagogstuderende 7,78 I alt 136,41 Sygefraværsstatistik for Agerbækhuse 4. kvartal 1. kvartal kvartal kvartal 2008 I alt Fraværsprocent 10,2 9,2 6,9 3,6 7,4 MÅL SI D EN SI D ST Virksomhedsplanen 2009 bliver til på et tidspunkt, hvor Agerbækhuse i 2 år har haft Køge Kommune som driftsherre, og hvor borgfreden i rammeaftalen på specialområdet er ved at rinde ud. Overgangen fra Roskilde Amt til Køge Kommune har på mange måder været naturlig og enkel. Det føles rigtigt at komme til at høre til i lokalområdet og at f.eks. de politikere, der deltager i det faglige tilsyn, også hører til i området. Alle politikere og ansatte i kommunen har taget positivt og anerkendende imod os og lyttet til vore særlige ønsker og behov. At komme fra et amt med relativt enkle kommando- og kommunikationsveje og til Køge Kommune, har stillet store krav til os, for at komme til at vide hvem der ved hvad. Specielt har vi haft store udfordringer, hvad angår økonomistyringen. Det er min opfattelse, at vores interne økonomistyring på Agerbækhuse fungerer effektivt, Det er min opfattelse, at vores interne økonomistyring på Agerbækhuse fungerer effektivt. Der er endnu nogle uklarheder og snitfladeproblematikker i forhold til andre interessenter som skal afklares. 5

6 Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har indført BUM-modellen og den blev relativt hurtigt modificeret. I dag oplever vi en saglig og velfungerende sagsbehandling på visitationsområdet. Vi får løbende en opdateret venteliste hvor der i øjeblikket står 6 navne - og vi kender behovene hos de borgere, der står på den. Et velfungerende samarbejde. Der har såvel i 2007 som i 2008 været gennemført faglige tilsyn, som er gået tæt på den daglige praksis om vi leverer den lovede støtte og selvbestemmelse. Vi har oplevet, at blive kigget kritisk over skulderen på en kvalitativ måde, men vi mener stadig det kan kvalificeres yderligere og går gerne i dialog om dette. Der har i slutningen af 2007 og begyndelsen af 2008 været to dødsfald blandt beboerne. I begge tilfælde lod det sig gøre, at borgeren tilbragte den sidste tid her og døde her i kendte, trygge omgivelser. Når nye beboere flytter ind, er der flere store opgaver, men den måske mest vidtrækkende opgave er at opbygge tillid mellem de pårørende og os. Det er et møde mellem mennesket og systemet. Hvordan kan de pårørende blive trygge ved, at vi vil gøre, hvad der står i vores magt for at tage vare på deres barn? Velmenende ord gør det ikke vi skal kendes på vore handlinger. Det er ikke ualmindeligt, at det tager et år at bygge den første tillid op. Jeg kommer ofte og besøger mit barn. Jeg føler mig altid velkommen, og jeg mærker at medarbejderne ikke gør noget anderledes, fordi jeg træder ind ad døren. Dette udsagn er kommet samstemmende fra to mødre til to unge kvinder, i hver sit hus. Det vil vedvarende være vores opgave at lytte til og lære af de pårørendes oplevelse. 6

7 OPFØLGNING PÅ MÅL FRA 2008 Mål rettet mod borgerne Mål Evaluering Videreførelse Vide r e u dvik lin g a f k valit e t e n i de n pæ da gogisk fa glige in dsa t s. For at målrette den faglige indsats for den enkelte borgers udvikling og livsudfoldelse, udfærdiges udviklingsbeskrivelse for hver enkelt borger. Målet omkring 2 udviklingsbeskrivelser er nået i Der kan i 2009 arbejdes videre på opdaterede udviklingsbeskrivelser for alle borgere. For at styrke helheden i den faglige indsats for den enkelte borger, formaliseres det løbende samarbejde omkring borgernes bøger mellem dagcentret og bofællesskaberne. D ok u m e n t a t ion a f de n da glige in dsa t s, opsa m lin g a f e r farin g og de lin g a f vide n For at styrke fastholdelse og deling af viden, om den enkelte borger med nonverbalt sprog. Målet er nået da temaet omkring brug af bøger er integreret i handleplanerne i Vi har deltaget i arbejdsgruppen om afdækning af et fremtidigt IT-baseret notatsystem og er ved at planlægge IT-kurser, så medarbejdernes ITkompetencer er tilpas høje til at et system hurtigst muligt kan tages i brug forventet Der er netop truffet beslutning om indstilling til direktørgruppen om valg af system og vi forventer, at implementeringen kan gangsættes i foråret D ok u m e n t a t ion a f e n k e lt e bor ger e s be h ov for st øt t e, de r ligge r u dove r Age r bæ k h u se s r a m m e Beskrivelse og analyse af enkelte borgeres særlige støttebehov. Vi er fortsat undervejs med at beskrive problemstillingen. Registreringer af vold mod personalet ca. 220 i primært slag, riv og krads - kun omkring 2 borgere har episoder (henholdsvis slag og bid) været årsag til medarbejders sygemelding. Registreringer af vold borgerne imellem i alt 57 episoder, hvoraf ca. 35 vedrører en enkelt borger Vi er ved at beskrive problemstillingen og vil snarest drøfte disse med forvaltningen. M å l r e t t e t m od m e da r be j de r ne Mål Evaluering Videreførelse Fa st h olde lse a f m e darbejdere Det er vores opfattelse at for at få tilfredse medarbejdere og fastholde dem, skal virksomheden bl.a. have en tydelig faglig profil. vi skal stille store faglige krav til medarbejderne. give kompetence-udvikling bl.a. i form af efteruddannelse. vise tillid og give ansvar. Dette er mål rettet mod medarbej- Det var en målsætning at fastholde den tidligere gennemsnitlige ansættelsestid ca. 5 år. Målsætningen er næsten opfyldt, idet den gennemsnitlige ansættelsestid i 2008 er 4,53 år. Vi har planlagt og gennemført mange uddannelsesaktiviteter i se Fortsat prioritering af efter- og videreuddannelse. 7

8 derne og som sådan mål for arbejdsmiljøet, men de er samtidig en del af en proces, som giver faglig udvikling og dermed en forbedret kvalitet i opgaveløsningen. afsnittet kompetenceudvikling. Vi har udvalgt og igangsat samarbejde med en ny konsulent ift socialmotorik og musikterapi. Målet med udvikling af dette samarbejde vil række flere år frem. Medarbejderne tilbydes kompetenceudvikling i form af fælles, intern efteruddannelse og i form af individuel supervision til medarbejderen på hendes/hans kontakt og samspil med borgeren. M å l r e t t e t m od le de r gr uppe n Mål Evaluering Videreførelse Fæ lle s r e fe r e n ce r a m m e og le de l- sesm æ ssige væ r die r Styrke fokus på en ledelsesmæssig praksis og værdier, der matcher kravene til medarbejderne, i den pædagogiske indsats og elementerne i ledelsespolitikken i Køge Kommune. Vi har i løbet af året gennemført en kort uddannelse i anerkendende ledelse og er ved at planlægge en strategi for hvordan vi sammen øver os og arbejder hen imod en anerkendende tilgang til alle ledelsesopgaver. Målet vil række videre frem i 2009 Fortsat udvikling af praksis i personaleledelse. Med afsæt i den pædagogisk faglige forståelse at integrere et anerkendende menneskesyn i den daglige ledelsespraksis. Se under målet: Fælles referenceramme og ledelsesmæssige værdier. M å l r e t t e t m od vir k som hede n Mål Evaluering Videreførelse Kla r t il pr ofile r in g a f Agerbækhuse Flere end 75 % af de borgere, der benytter Agerbækhuses dag- og døgntilbud, kommer fra andre kommuner i Regionen. For fortsat at kunne sælge pladser er det vigtigt, at være kendt for betydelige resultater, god etik og høj faglighed. Profilering af arbejdsmiljøet. For at kunne tiltrække fagligt dygtige medarbejdere er det vigtigt i fagkredse at være kendt bl.a. for et velfungerende arbejdsmiljø. Vi har gjort flere tiltag for at markedsføre Agerbækhuse bl.a. i kølvandet på VIPS projektet. Vi har formidlet vores faglige praksis og metoder gennem flere forskellige medier. Det er ikke lykkedes at blive en del af et nyt dokumentations-projekt endnu. M.h.t. søgningen til pladser er den bedste reklame positiv omtale mellem pårørende. Nogle pårørende fortæller os, at de ønsker deres børn optaget på venteliste, fordi han/hun kommer geografisk tættere på, men også fordi de mener, at borgeren kan få et bedre tilbud her på stedet. I 2008 har Agerbækhuse været på landsdækkende TV og i Socialpædagogen i anledning af deltagelse i VIPS-projektet. Især TV - omtalen har givet en del respons. Omtale af Det tværfaglige sanseintegrationsprojekt se under Baggrund for valg af indsatsområder Det er fortsat et ønske at blive en del af et forskningsprojekt med arbejdsmiljø i fokus. Målet vil række flere år videre frem. M å l r e t t e t m od a r be j dsm ilj øe t Mål Evaluering Videreførelse APU a r be j dspla dsu dvik lin g Mindske det oplevede præstationspres på medarbejderen og afdelingslederen. Udvikle og integrere et beredskab for Vi har afprøvet en valgt metode Fravalgspyramiden i 2 personalegrupper og vil arbejde videre med den. Målet vil række videre frem i

9 at medarbejderne kan navigere i en uforudsigelig hverdag. Præsentere og integrere metoder til at justere forventninger til sig selv på dage, hvor bemandingen tillader mindre høje krav. Fastholde og styrke den ergonomiske viden og praksis i personforflytninger. Minimere risikoen for arbejdsskader og nedslidning på bevægeapparatet. Uddannelse af en forflytningsvejleder til hvert af de huse, hvor der er mange forflytninger. Vi har udpeget 4 forflytningsvejledere, hvoraf 2 har været gennem uddannelse. Vi arbejder pt. med at konkretisere deres arbejdsopgaver i organisationen. Der arbejdes i sikkerhedsgrupperne med at lave skriftlige forflytningsvejledninger både generelle på arbejdsfunktioner og individuelle ift. den enkelte borger, der skal forflyttes Målet vil række videre frem i 2009 Anmeldte arbejdsskader 2008: I alt 16 - heraf 12 uden eller med kortvarig sygemelding. Heraf 5-6 med skade på bevægeapparatet. Kompetenceudvikling Mål Delm ål Evaluering Pædagogisk faglig indsats Gennemføre Tegn til tale - kursus Gennemføre Det kan nytte moduler 1, 2 og 3 som fælles grundkurser Kurset er gennemført Kurset er delvist gennemført, da vi undervejs har valgt at afbryde samarbejdet med underviseren og pt arbejder på at finde en ny kompetent underviser. Ledelsesfaglig indsats Praktikvejlederuddannelse Gennemføre uddannelse i anerkendende ledelse Løbende supervision og coaching til den enkelte leder. Gennemførelse af lange praktikvejlederuddannelser for 4 pædagoger. Tiltagene er gennemført og der arbejdes videre hermed i Supervision og coaching videreføres i medarbejdere har i år gennemført praktikvejlederuddannelsen den 4. tilmeldte deltager stoppede undervejs pga sygdom men vil genoptage uddannelsen i Udover de nævnte kurser er der gennemført introkursus samt uddannelse i førstehjælp og brandslukning. Der er afholdt temadage om epilepsi, ernæring samt 2 personale-eftermiddage om arbejdsglæde og kommunikation. D ET KOMMENDE ÅR Indsatsområderne for det kommende år er valgt ved et seminar for MED-udvalget og sikkerhedsgrupperne i alt 25 ledere og medarbejdere - der repræsenterer den samlede organisation. Med to konsulenter fra ledelsessekretariatet til at styre forløbet, gennemførte vi en proces, hvor vi kondenserede det, vi ser som de vigtigste indsatsområder. Organisationens mål for 2009 falder i naturlig forlængelse af indsatsområderne for Vi har igen valgt at opstille mål for 6 kerneområder for indsatsen, nemlig: 9

10 Borgerne/kerneopgaven Pårørende Medarbejdere Ledelse Organisation herunder arbejdsmiljø Økonomi Ba ggr und for va lg a f indsa t som r å de r i Vi finder det vigtigt at balancere målene i Virksomhedsplanen, så vi sætter ind i forhold til kerneopgaven og samtidig i forhold til organisationen og personalepolitikken. Når nogle af målene relaterer til to eller flere aspekter skyldes det, at de fungerer som forbundne kar: Kvaliteten i den pædagogiske faglige indsats er betydningsfuld for borgerne og deres pårørende, meningsfuld for medarbejdere og ledere og dermed vigtig for profilering, fastholdelse og rekruttering af kvalificerede medarbejdere. Ligeledes med Kommunikation og Formidling og kompetence-udvikling som har betydning først og fremmest for medarbejderen, men i sidste ende for den borger og de pårørende som er afhængige af, hvordan vi mestrer opgaverne. At anskue sammenhængen mellem faglig kvalitet og godt arbejdsmiljø på den måde, har vi en efterhånden ganske lang tradition for i forbindelse med det mangeårige samarbejde med arbejdsmiljøforsker Jørgen Møller Christiansen, CASA. En grafisk opstilling af sammenhængen kan ses på www. personaleweb.dk Nogle mål videreføres fra 2007/2008 til Andre kan vi give et flueben. Bl.a. er det over al forventning lykkedes at entrere med en ny musikterapeut Thomas Schepelern. Med ham har vi allerede nu et frugtbart og velfungerende samarbejde som underviser for medarbejderne - i det nonverbale samspil - og om særlige musikterapeutiske forløb for enkelte borgere. Vi har i løbet af året sagt farvel til den hidtidige underviser i Det kan nytte. Vi arbejder nu på at finde hans afløser. Agerbækhuses ledergruppe har været stabil, de seneste 16 mdr., efter i en årrække at have været præget af en del udskiftning. Ikke at stabilitet er et succeskriterium i sig selv, men det betyder øget pres på mange medarbejdere i og udenfor det konkrete hus, når en lederstilling er vakant. Afdelingslederne er nøglepersoner i organisationen. De har en stor og personligt meget krævende opgave. Specielt slidsomt er det for dem, når der mangler medarbejdere, hvad enten det skyldes vakante stillinger eller langtidssygdom. Her fungerer viceforstander og forstander som et task-force, der rykker ud med støtte og praktisk hjælp til at få stillingerne slået op og hurtigst muligt genbesat. Sansestimulering for borgerne er et nyt og meget frugtbart initiativ i Det sker i form af et tværfagligt samarbejde mellem fysio- og ergoterapeuter og pædagoger på dagcentret. Arbejdet med sansestimulering foregår på hold. Fysioterapeuten underviser pædagogerne i teorien bag, og hvordan manglende sanseintegration ses ved iagttagelse af borgeren. Efterfølgende arbejdes der systematisk med at give borgeren forskellige typer af sansestimulering efter behov: Gynge, rulle, hoppe på hoppepude, børstning af huden og massage med dybe tryk. Resultaterne er meget synlige f.eks. ved at en borgers griberefleks i foden integreres så hun kommer ned og gå på flad fod. Vi oplever, at flere borgere nu selv kommer og med tegn beder om sansestimulering. Fysioterapeut Bård Thoresen, har skrevet en artikel om indsatsen, som bliver omtalt såvel i bladet Udvikling som i fagbladet Fysioterapeuten. 10

11 Når det handler om indsatser af særlig betydning for borgerne, skal to borgeres træning i at bruge el-kørestol omtales. Læseren skal forestille sig mennesker som ikke har noget talesprog og som, på grund af et fysisk handicap, ikke kan flytte den manuelle kørestol. Træningen foregår intensivt og med meget små delmål, f.eks. at få stolen til at bevæge sig fremad. Det at blive mobil har betydning på en lang række områder: Man kan bevæge sig hen mod det, man er optaget af f.eks. køleskabet, når man er sulten. Man kan bevæge sig væk fra dem der støjer eller er voldsomme og trække sig tilbage til sit private rum, hvis man vil have lidt fred. Indsatsen har med andre ord stor betydning for borgerens mobilitet, kommunikation og selvbestemmelse. Det tværfaglige samarbejde fortsætter for de to borgere, som i år har trænet hårdt med el-kørestolene. Mål for udvalgte indsatsområder 2009 M å l r e t t e t m od bor gerne Vide r e u dvik lin g a f k va lit e t e n i de n pæ da gogisk fa glige in dsa t s Mål Result at krav Handleplaner Evalueringsform 1. Udvik lingsbe sk rivelser For at målrette den faglige indsats for den enkelte borgers udvikling og livsudfoldelse, udfærdiges udviklingsbeskrivelse for hver enkelt borger. 2. Kom m u n ik a t ion s- h j æ lpe m idle r For at sikre alle borgere optimale muligheder for indflydelse på eget liv, arbejdes der med udvikling af individuelle kommunikations- hjælpemidler 3. IT- m u ligh e de r for borgerne Der arbejdes med at udvikle og få erfaring med ITprogrammer og udstyr, som borgerne har interesse i og kompetencer til at bruge. Den pædagogiske handleplan tager udgangspunkt i borgerens oplevede behov og afspejler, på hvilken måde der skal arbejdes, for at støtte borgeren i processen frem mod næste udviklingszone. Der arbejdes kontinuerligt med at finde og videreudvikle individuelt tilrettede kommunikationshjælpemidler til borgerne Der er høstet erfaringer med programmer og udstyr så nogle borgere har fået adgang til og erfaring med at bruge computere og programmer. Der arbejdes videre med at alle borgeres udviklingsbeskrivelser er opdaterede. Dette arbejde udføres af medarbejderne i husene og videreformidles til medarbejderne på dagcentret. Der udarbejdes af medarbejdere på dagcentret - udviklingsbeskrivelser for de eksterne borgere på dagcentret I forbindelse med handleplans- og samarbejdsmøder besluttes og iværksættes brug af hjælpemidler ligesom inspiration og viden indhentes udefra. Vi kontakter Kommunikationscentret i Hillerød, der har erfaring med programmet Media Player og køber konsulent bistand. Der træffes beslutning om hvor i organisationen, der startes. Evaluering sker i forbindelse med borgerens pædagogiske handleplansmøde. Der aftales nærmere og evalueres på borgernes handleplanmøder samt på løbende arbejdsmøder medarbejderne fra husene, dagcentret og terapeutgruppen imellem. Der evalueres på proces og resultat i slutningen af året og træffes beslutning om hvordan der arbejdes videre med spredning i hele organisationen. 4. Bor ge r n e s k ost Borgernes trivsel er en forudsætning for deres mulighed for udvikling. For at sikre, at kvalitet og sammensætning af borgernes kost er bedst mulig revideres kostpolitikken. Borgerne er tilfredse og trives godt med kosten på Agerbækhuse Der gennemføres en undersøgelse af borgernes tilfredshed med kosten og kostpolitikken revideres. Undersøgelsen og kostpolitikken behandles i MED-udvalget i

12 M å l r e t t e t m od de på r ør e nde På r ør e n denetvæ r k og t ilfredsh e d Mål Result at krav Handleplaner Evalueringsform 5. M odt a ge lse a f n ye på rørende Fokus på nye pårørendes behov ved nye borgeres indflytning på Agerbækhuse. Nye pårørende føler sig velkomne på Agerbækhuse og får den rette støtte i processen med indflytning / indkøring af borgeren. De pårørende oplever de andre pårørende som et støttende netværk alt efter behov Pårørenderådet drøfter forskellige metoder til at sikre nye pårørendes behov for netværk og støtte dækket. Pårørenderådet udarbejder en politik herom. Politikken er færdig og formidlet til nuværende og nye pårørende på Agerbækhuse. 6.Tilfredsh e dsu n de r søge lse Det er en del år siden, at der senest er gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt de pårørende. En undersøgelse er relevant, da det er af stor vigtighed for borgernes trivsel, at de pårørendes vurderinger og oplevelser systematisk opsamles og behandles. De pårørendes tilfredshed er herudover et element i Agerbækhuses markedsføring til interessenter. Undersøgelsen er gennemført og resultaterne er opsamlet og formidlet internt. Undersøgelsen tilrettelægges sammen med Pårørenderådet. En ekstern konsulent købes til at samle undersøgelsens resultater op. Resultaterne drøftes i ledergruppen og der træffes beslutning om hvordan fokusområder indarbejdes eller ændres. Proces og produkt evalueres når undersøgelsen er udført M å l r e t t e t m od m e da r be j de r ne På vej m od vision e n : Age r bæ k h u se som den gode a r be j dspla ds Mål Result at krav Handleplaner Evalueringsform 7. Fa st h olde lse a f m eda r be j de r e For at få tilfredse medarbejdere og fastholde dem, skal vi hele tiden arbejde med at stille store faglige krav til medarbejderne. at give kompetence-udvikling bl.a. i form af efteruddannelse. at vise tillid og give ansvar. Relevante kurser udbydes Fastholdelse af medarbejdernes gennemsnitlige ansættelsestid, som i 2007 lå lige under 5 år. Fortsat prioritering af efter- og videreuddannelse. Fortsat udvikling af den faglige praksis ved hjælp af konsulenter, der kan supervisere i det konkrete arbejde med borgerne. Kursusplanen justeres og evalueres løbende i MED-udvalget Administrativ opgørelse af den gennemsnitlige ansættelsestid for alle fastansatte medarbejdere ultimo Dette er mål rettet mod medarbejderne og som sådan mål for arbejdsmiljøet, men de er samtidig en del af en proces, som giver faglig udvikling og dermed en forbedret kvalitet i opgaveløsningen. 8. Tid t il for be r e de lse og opfølgn in g Der er besluttet en Der udføres i en eller 12

13 Kvalitet i opgaveløsningen kræver forberedelse og tid til opfølgning og dokumentation. Medarbejderne føler sig ofte presset af flere arbejdsopgaver på samme tid, og det er derfor relevant at drøfte hvordan opgaverne prioriteres og planlægges. norm for arbejdstid til forberedelse m.v. Normen er drøftet og godkendt i MED-udvalget. Planlægning af tid til forberedelse, refleksion og dokumentation er integreret i arbejdsplanen og evalueres over tid. flere huse og grupper på dagcentret en undersøgelse af medarbejdernes nuværende opgaver så der opnås overblik over, hvad tid til andet arbejde bruges på. Der afprøves metoder til prioritering af tid til forberedelse og refleksion. Senest ved årets slutning opsamles og spredes de opnåede erfaringer. 9. I m ple m e n t e r in g a f m e da r be j de r polit ik Vi vil have en særlig opmærksomhed rettet mod medarbejdernes trivsel og hermed mod Agerbækhuse som arbejdsplads. Vi vil understøtte organisationens anerkendende værdier og have fokus på store og små succeser i dagligdagen. Vi vil særligt fokusere på hvordan samarbejde giver positiv synergi og hvordan kolleger og ledere lykkes med at gøre hinanden gode. Der er igangsat en proces, hvor der arbejdes med temaer indeholdt i kommunens medarbejderpolitik. Tiltag, der allerede er en del af praksis, beskrives og samles med nye tiltag eks. trivsels- og sundhedsfremmede tiltag - i en lokal medarbejderpolitik, der forelægges MED-udvalget. Proces og resultat evalueres ved årets slutning og evt. nye indsatsområder beskrives til virksomhedsplan M å l r e t t e t m od a r be j dsm ilj øe t Mål Result at krav Handleplaner Evalueringsform 10. En a n e r k e n dende kultur Inspireret af ledergruppens viden om anerkendende ledelse, er det et mål at integrere en anerkendende tilgang og kommunikationsform i organisationen. Den indbyrdes kommunikation foregår i en positiv og anerkendende form. Der er fokus på de gode fortællinger. Der er formuleret et kodeks for velfungerende samarbejde. Der inddrages en runde med gode fortællinger i relevante mødefora f.eks. ledermøder, pårørenderådsmøder, KOOmøder) Der undervises i / arbejdes med kommunikationsteori og assertion i ledergruppen og i personalegrupperne efter behov Ledergruppen videreuddannes i anerkendende ledelse. Der foregår en kvalitativ evaluering på MED-SR-seminaret i oktober Udda n n e lse a f sikkerhedsorga n isa t ion e n Intern uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter og ledere i samarbejde med en ekstern konsulent. Alle i sikkerhedsorganisationen er uddannet til sikkerhedsarbejdet. Uddannelsen foregår som internt kursus, hvor opdatering og videreudvikling af APU (Arbejds- Der gennemføres i februar-marts 2009 et sikkerhedskursus for 10 deltagere (både SR og AL). Den obligatoriske hjemmeopgave under kursusforløbet er en Sikkerhedsorganisationen evaluerer processen efter kursets afslutning. 13

14 pladsudvikling) er central. fælles opgave om planlægning og forberedelse af en APV/APU- proces for hele organisationen Øget sik k e r h e d på Agerbækhu se s om r å de På grund af tiltagende antal episoder med udefrakommende uromagere drøftes og iværksættes initiativer til at sikre tryghed for borgere og nattevagter. Der er genskabt høj grad af tryghed for nattevagterne på Agerbækhuse. Der opsættes yderligere belysning på udearealerne. Der følges løbende op på nattevagternes oplevelser og erfaringer. Initiativerne evalueres på møder med nattevagterne, ledergruppen og sikkerhedsorganisationen. Der igangsættes et samarbejde med naboinstitutionerne om gensidig information og udveksling af erfaringer med uromagere. M å l r e t t e t m od le de rgruppen An e r k e n dende le delse Mål Result at krav Handleplaner Evalueringsform 1 3. Fæ lle s r e feren cer a m m e og le de lse sm æssige væ r die r. Styrke fokus på en ledelsesmæssig praksis, der matcher kravene til medarbejderne i den pædagogiske indsats, og ledelsespolitikken i Køge Kommune. Den anerkendende ledelsesform er genkendelig i den daglige ledelsespraksis i organisationen. Ledermødet er et velfungerende og energiskabende centrum i organisationen. Der arbejdes videre med at den samlede ledergruppe opnår fælles viden om anerkendende ledelse og at elementer herfra integreres i ledelsesarbejdet. Ledermødets organisering og indhold drøftes. Lederne modtager løbende feedback fra medarbejderne samt ved MUS-samtalerne. Ledermødernes organisering og indhold evalueres i ledergruppen 2 gange om året. M å l r e t t e t m od vir k som hede n Age r bæ k h u se s pr ofil og om døm m e Mål Result at krav Handleplaner Evalueringsform 14. Pr ofile r in g a f Agerbækhuse Flere end 75 % af de borgere, der benytter Agerbækhuses dag- og døgntilbud, kommer fra andre kommuner i Regionen. For fortsat at kunne sælge pladser er det vigtigt, at være kendt for betydelige resultater, god etik og høj faglighed. Profilering af arbejdsmiljøet. For at kunne tiltrække fagligt dygtige medarbejdere er det vigtigt i fagkredse Dokumentation af faglige arbejdsmetoder og organisering af arbejdet meget gerne som en del af et forskningsprojekt. Agerbækhuse indgår i et forskningsprojekt med eksterne samarbejdspartnere. Der udarbejdes materiale i form af pjecer. Hjemmesiden videreudvikles. De konkrete dele af handleplanen drøftes og evalueres i MEDudvalget. Der evalueres løbende på antal borgere på ventelisten samt på antal relevante ansøgere ved ledige stillinger. 14

15 at være kendt bl.a. for et velfungerende arbejdsmiljø. 15. Tvæ r gå e n de sa m arbe j de og sa m h ør igh e d i or ga n isa t ion e n Styrkelse af samarbejdet og samhørighed de forskellige faggrupper, dagcenter og afdelinger imellem. Der opleves en høj grad af indbyrdes kendskab, fælles viden og erfaring de forskellige faggrupper og steder imellem. Der udarbejdes god praksis aftaler omkring indbydes kommunikation. Der evalueres på de opnåede resultatet på MED-SR-konferencen i oktober Indbyrdes kommunikation foregår smidigt og respektfuldt. Der gennemføres projekter med formålet at øge kendskabet til samarbejdspartneres arbejdsfunktioner og vilkår. Der arbejdes med at identificere og aflive fordomme og gamle rutiner, der modarbejder konstruktivt samarbejde og samhørighed. Der planlægges fælles arrangementer, kurser m.v. med mulighed for samvær og snak med ukendte kolleger i organisationen. Der igangsættes en proces med det formål at fremme en tættere tilknytning mellem dagcentret og resten af Agerbækhuse. I arbejdet indgår overvejelser om navneskift til dagcentret samt en omorganisering fra 2 til et pårørenderåd. 16. D ok u m e n t a t ion og de lin g a f vide n. For at styrke fastholdelse og deling af viden om borgerne implementeres et IT-baseret system. Et velfungerende system er tilpasset og implementeret i hele organisationen. Et velegnet system udvælges i samarbejde med de andre specialinstitutioner. Systemet installeres og tilpasses. Der opbygges en superbrugerstruktur og gennemføres relevant uddannelse til superbrugere og medarbejdere. Systemet implementeres og udvikles løbende. Der evalueres og justeres på processen undervejs. Som en del af ITsystemets intranet er Agerbækhuses vidensbank udviklet og kendt. En nedsat arbejdsgruppe planlægger og implementerer et forum for skriftlig vidensdeling i ITsystemet. 15

16 KOMPETENCEUDVIKLING Mål Resultatkrav Hvem Pædagogisk faglig indsats Fortsættelse af socialmotorisk supervision i alle huse samt oplæg herom på dagcentret For pædagogisk faglige medarbejdere Gennemførelse af Det kan nytte -kursus med ny underviser Gennemførelse af tale kursus Tegn til Ledelsesfaglig indsats Hele organisationen Sikkerhedsorganisationen Fortsat uddannelse af ledergruppen via konsulentbistand til udvikling af fælles ledelsesmæssig referenceramme (anerkendende ledelse) Inspirationseftermiddage med oplæg, der er relevant for alle faggrupper Fyraftensmøde for seniormedarbejdere Intern sikkerhedsuddannelse af sikkerhedsrepræsentanter og ledere Ledergruppen Alle faggrupper Alle faggrupper Medarbejdere og ledere i sikkerhedsudvalget LAN GSI GTED E MÅL Vi indgår i den udviklingsproces på Specialområdet, som Social- og Sundhedsservice har lagt planer for. ØKONOMI SI D EN SI D ST Vilkårene i rammeaftalen kom til at betyde at Agerbækhuse og Dagcentret Blumesvej, hver kunne overføre et mindreforbrug på 5% fra 2007 til Som tidligere omtalt havde rammereduktionerne i Roskilde Amt betydet en så stram bemanding, at vi valgte umiddelbart at skrue op for timetallet til at forsvarligt niveau. Det skete efter en vurdering af behovet i det enkelte hus. D ET KOMMENDE ÅR M å l r e t t e t m od øk onom ie n Mål Result at krav Evalueringsform D ok u m e n t a t ion a f e n k e lt e bor ger e s be h ov for st øt t e, de r ligge r udover bå n de t i Agerbækhuses r a m m e Beskrivelse og analyse af enkelte borgeres særlige støttebehov. Der udfærdiges beskrivelser over nogle borgeres helt særlige støttebehov og deraf følgende behov for medarbejdertimer. Det, der i BUM-modellen beskrives som behov der ligger over båndet. Det kan dokumenteres, at antallet af indberettede episoder er for nedadgående i forhold til tidligere. Det har i en lang årrække fungeret sådan, at enkelt e borgere får en individuel t im et ildeling i forhold t il deres særlige behov for støtte. Det drejer sig bl.a. om borgere, der har en udadreagerende adfærd Kriterier for beskrivelserne, drøftes med driftschef Merete Hansen og den sociale afdeling. Efterfølgende vurderes og drøftes de individuelle sager. 16

17 FAST EJENDOM, MASKINER, INVENTAR, IT SI D EN SI D ST Der er foretaget påkrævet vedligeholdelse: Føllehavegård Maling af udvendigt træværk Fugning udvendigt p.gr.a. angreb af murbier Skift af punkterede ruder i tagvinduer Slibning og lakering af trapper, hvor lakken var slidt igennem Maling af vægge indendørs Blumesvej Istandsættelse af lokaler overtaget fra Regionen Vinduer sat i et stort, centralt lokale med meget lidt dagslys. Funktionaliteten er forbedret betydeligt. Vedligeholdelse af styresystem på terapibad Gymnasievej Skift af utætte skotrender og tagplader Renovering af to badeværelser med revnede vægge og fliser Omlægning af betonsten på udearealer Nytilplantning af områder, hvor beplantningen er gået ud Opsætning af lamper til forebyggelse af uvedkommendes indtrængen på området Isætning af porte foran cykelskure til forebyggelse af tyveri og hærværk på cykler Skift af rumdækkende loftlift i et badeværelse D ET KOM M EN D E ÅR Bygningerne vurderes i forbindelse med den funktionalitetsanalyse, der gennemføres af Socialudvalgets bygningsmasse. Især boligerne er utidssvarende og lever ikke op til nutidens standard for handicapegnet byggeri. Afhængig af vurdering af behov og tidsplan for evt. bygningsmæssige forandringer: Blumesvej Forventet udskiftning af styresystem på terapibad. Udvidelse af et baderum af hensyn til medarbejderne ergonomi. Renovering helt eller delvist af et anretterkøkken, så det bliver hygiejnemæssigt, ergonomisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Gymnasievej Skift af usunde træer, der med tiden vil gå ud. Renovering af et badeværelse. Maling af halvdelen af udvendigt træværk 2. halvdel males i

18 MILJØ SI D EN SI D ST AGEN D A 21- AKTIVITETER En - ganske vist meget lille - indsats: i Det gule hus på Føllehavegård er der lagt ny isolering på loftet og opsat en varmepumpe, til erstatning for el-varme og ovn med flaskegas. Mål for udvalgte indsatsområder Agerbækhuse vil gerne i nær fremtid kunne præsentere sig med en tydelig bæredygtig og grøn virksomhedsprofil. Endnu har vi ikke formuleret en egentlig strategi. Energimærkning Mål Evaluering Evt. opfølgning Varslet energimærkning: Det står ikke helt klart for os, om bygningerne med et samlet areal på mere end 500m2 bliver energimærket i

19 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.

Agerbækhuse. Virksomhedsplan 2009

Agerbækhuse. Virksomhedsplan 2009 Agerbækhuse Virksomhedsplan 2009 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 3 Organisationsforhold 4 Ydelser og arbejdsområde 4 Struktur og ledelse 4 Personale oversigt og ændringer siden sidst 5 Mål 5 Siden sidst

Læs mere

Virksomhedsplan 2008 Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Virksomhedsplan 2008 Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Virksomhedsplan 2008 Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 3 Organisationsforhold 4 Ydelser og arbejdsområde 4 Struktur og ledelse 5 Personale oversigt og ændringer siden

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

anmeldt tilsyn på Agerbækhuse den 5. november

anmeldt tilsyn på Agerbækhuse den 5. november Tilsynsrapport anmeldt tilsyn på Agerbækhuse den 5. november 2007 Deltagere ved tilsynet: Jes Arlaud (formand) Anni Søndergaard (handicapkonsulent) Hanne Kellberg (Socialudvalget) Tommy V.S. Larsen (Handicaprådet)

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

anmeldt tilsyn på Agerbækhuse den 19. november 2008

anmeldt tilsyn på Agerbækhuse den 19. november 2008 Tilsynsrapport anmeldt tilsyn på Agerbækhuse den 19. november 2008 Deltagere ved tilsynet: Anni Søndergaard (Formand) Lissie Kirk (Socialudvalget) Anni Kvisgård (Handicaprådet) Roar Lindholt Andersen (Sekretær)

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje 4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje Rapport 1 Vejle Kommunale Tandpleje var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang Handicap Bo og Beskæftigelse 2 Hvorfor værdier? I det notat der ligger til grund for den administrative organisering i Varde Kommune er der beskrevet 6 hovedelementer.

Læs mere

Agerbækhuse. Virksomhedsplan 2011-2012

Agerbækhuse. Virksomhedsplan 2011-2012 Agerbækhuse Virksomhedsplan 2011-2012 INDHOLD Forord 3 Opgaver 4 Organisation 4 Personale 5 Sygefravær 5 Økonomi 5 Indsatsområder 6 Direktionens indsatsområder 8 Egne indsatsområder 9 Baggrund og uddybning

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

APV Status på Arbejdsmiljøarbejdet 2014 i Socialområdet Fokusområde: Arbejdspladsvurderingen 2014

APV Status på Arbejdsmiljøarbejdet 2014 i Socialområdet Fokusområde: Arbejdspladsvurderingen 2014 APV Status på Arbejdsmiljøarbejdet 2014 i Socialområdet Fokusområde: Arbejdspladsvurderingen 2014 Specialområde: Autisme De væsentligste arbejdsmiljøproblemer i Specialområdet/LMU området, som er kommet

Læs mere

Rapport for tilpasset tilsyn på Dansk Røde kors Trænings - og bocenter Torsdag 1.november 2007

Rapport for tilpasset tilsyn på Dansk Røde kors Trænings - og bocenter Torsdag 1.november 2007 Rapport for tilpasset tilsyn på Dansk Røde kors Trænings - og bocenter Torsdag 1november 2007 Udarbejdet af Socialpædagogisk konsulent Sofie Lodahl Bai og Faglig konsulent Lena Nørregaard med fokus på

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Nyt fra Projektet Samdrift af institutionerne på Ørbækvej 47-53 September 2008 130 til stormøde 130 forældre og medarbejdere deltog i stormøde om

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

Centerstrategi Center for Børn med Handicap

Centerstrategi Center for Børn med Handicap CBH kompetenceudviklingsstrategi Med udgangspunkt i CBH vision og strategi 2013-2014, har centeret følgende kompetenceudviklingsstrategi for perioden. Hensigten er at fokusere kompetenceudviklingen i centret,

Læs mere

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F...

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F... Trivselspolitik Indholdsfortegnelse Trivselspolitik...5 Vision og formål...5 1. Organisationen...5 2. Gruppeniveau...5 3. Den enkelte medarbejder...7 4. Lederen...7 Bilag...8 A. Tiltag...8 Tiltag:...8

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Møde kontaktforum Velkommen til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter

Møde kontaktforum Velkommen til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter Møde kontaktforum 20-9-2012 Velkommen til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter Præsentation af centret Et 108 botilbud med 27 pladser Givet tilsagn om ved pladsledighed, at være villig til at modtage borgere

Læs mere

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Kvalitet Borgeren i centrum Fokus på borgeren og økonomien Den daglige drift - maskinrummet Personaledelen Sund økonomi Klik på boblerne og læs

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam.

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam. SFO - ledelsesteam: Det er ledelsens opgave at sikre en optimal fungerende SFO indenfor de rammer og konkrete vilkår, som bl.a. er beskrevet i folkeskoleloven, kommunens/b/u forvaltningens mål nævnt i

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER 14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER UDBYTTE Du får overblik over, hvor du allerede er godt med, og hvor du med fordel kan sætte ind for at styrke din virksomhed.

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

RAPPORT FOR ANMELDT BEGRÆNSET TILSYN I STØTTECENTRET FOR SENHJERNESKADEDE, KOLDING. d. 29. NOVEMBER 2007

RAPPORT FOR ANMELDT BEGRÆNSET TILSYN I STØTTECENTRET FOR SENHJERNESKADEDE, KOLDING. d. 29. NOVEMBER 2007 Område: Det sociale område Udarbejdet af: Mette Zierau Kudsk/Lena Nørregaard Afdeling: Afdelingen for social- og specialundervisning E-mail: Mette.Zierau.Kudsk@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/2701

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse?

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Indledning Implementering af viden, holdninger og færdigheder i organisationen Intentionen er at

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Årsrapport 2010 for Løvdalen

Årsrapport 2010 for Løvdalen Årsrapport 2010 for Løvdalen 1. Sammendrag Løvdalen har i 2009 startet en omfattende forandringsproces, fra en regelstyret til en værdibaseret virksomhed. I første omgang blev der lagt en 3-årig strategiplan,

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Indstiller medarbejder til ansættelse i samarbejde med ansættelsesudvalg.

Indstiller medarbejder til ansættelse i samarbejde med ansættelsesudvalg. Udover de punkter der er nævnt for afdelingsledere, løser stedfortræder i forbindelse med aftaleholders fravær, opgaver som det fremgår af funktionsbeskrivelse for aftaleholder. Forventninger til opfyldelse

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Forstanderens funktioner er blandt andet:

Forstanderens funktioner er blandt andet: Stillingsbetegnelse Forstander Navn Organisatorisk placering Forstanderen refererer direkte til bestyrelsen for Den selvejende Institution Pensionatet Mette Marie. Forstanderen har desuden et forpligtende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Generelt for alle stillinger i Hvidehøj: I Børnehuset Hvidehøj tager vi sammen udgangspunkt i følgende værdier, pædagogiske ramme og retning.

Generelt for alle stillinger i Hvidehøj: I Børnehuset Hvidehøj tager vi sammen udgangspunkt i følgende værdier, pædagogiske ramme og retning. Generelt for alle stillinger i Hvidehøj: I Børnehuset Hvidehøj tager vi sammen udgangspunkt i følgende værdier, pædagogiske ramme og retning. Nærvær er for os, evnen til at være tilstede/have kontakt her

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Gemsevejens Børnehus. Virksomhedsplan 2013

Gemsevejens Børnehus. Virksomhedsplan 2013 Gemsevejens Børnehus Virksomhedsplan 2013 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 4 Personale (budget 2013) 4 Sygefravær 4 Økonomi 5 Indsatsområder 5 Direktionens indsatsområder

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2014 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Nærværende rammesætning udgør det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats-

Læs mere

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Når regelstyring afløses af værdibaseret ledelse, stiller det ofte ændrede krav til lederen. Hvor reglerne i mange tilfælde kan afgøre, hvad der er rigtigt eller

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2014

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2014 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 014 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen. - Dagcentret Kærhøj - Værkstedet Elemegade - Vejen støttecenter - Nørregadehus 73 - Nørregadehus 75 Nr. Målsætning

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver Bilag Høringssvar med kommentar til oplæg om serviceniveau for den fysio- og ergoterapeutiske indsats til børn og unge med vidtgående funktionsnedsættelser Høringssvarene fremgår af oversigten med tilhørende

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Oplysninger om tilbuddet: Tilbuddets navn, adresse, tlf., mail: Organisationen Bramdrupdam, Centervej 7 19, 6000 Kolding. Tlf. 79797090 Org-bramdrupdam@kolding.dk

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere