Agerbækhuse. Virksomhedsplan 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Agerbækhuse. Virksomhedsplan 2009"

Transkript

1 Agerbækhuse Virksomhedsplan 2009

2 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 3 Organisationsforhold 4 Ydelser og arbejdsområde 4 Struktur og ledelse 4 Personale oversigt og ændringer siden sidst 5 Mål 5 Siden sidst 5 Opfølgning på mål fra Det kommende år 9 Kompetenceudvikling 16 Langsigtede mål 16 Økonomi 16 Siden sidst 16 Det kommende år 16 Fast ejendom, maskiner, inventar, IT 17 Siden sidst 17 Det kommende år 17 Miljø 18 Siden sidst agenda 21-aktiviteter 18 2

3 FORORD I Virksomhedsplanen 2009 har vi fokuseret på at beskrive og opstille mål for udvalgte indsatsområder, der således kun er en del af Agerbækhuses aktiviteter og tiltag. Et overordnet mål for viceforstander og forstander i organisationen, er at arbejde frem mod at alle ansatte oplever at have et fælles fundament - en fælles faglige platform. At vi kender god praksis såvel pædagogisk fagligt og ledelsesfagligt som administrativt og at vi undgår hovsa-løsninger og brandslukning. Et af målene i 2008 har været at trimme organisationen frem mod 2009 og på rigtig mange områder er det allerede en velfungerende virksomhed. På en række områder arbejder vi med at revidere retningslinjer. På andre områder forestår fortsat et arbejde med at formulere på skrift, hvad vi gør og på nogle områder skal vi - også indadtil - have en tydeligere profil. Lidt forenklet kan vi sige, at den pædagogiske faglige linje er lagt, og nu arbejder vi på at lægge en tydelig og entydig ledelsesfaglig linje og formulere kodeks for velfungerende samarbejde. Et succeskriterium for denne indsats er, at medarbejdere i vid udstrækning kender principper, værdier og holdninger også når lederen ikke er til stede. Udvikling af fagets kerne er et vedvarende krav i organisationen. Den udvikling skal stå på et stabilt fundament af god praksis, gode rutiner og beredskabsplaner for kritiske situationer. På hjemmesiden findes mere information bl.a. om borgerne, den pædagogiske forståelsesramme, arbejdets organisering m.m. SAMMENFATNING Når vi skal sammenfatte effekten af indsatsen i 2008, må vi sige, at det i stor udstrækning lykkes at skabe resultater. Vi ser, at den pædagogiske indsats støtter borgerne til udvikling, trivsel og selvbestemmelse. Antallet af indberetninger af indgreb i selvbestemmelsesretten er faldende, og vi har fokus på at bringe det yderligere ned. Det er fuldstændig afgørende for de pårørende, at deres børn trives og har det godt, så det lykkes samtidig i vid udstrækning at opnå de pårørendes tilfredshed og velvilje. Samarbejdet med Pårørenderådet er velfungerende og der er generelt stor opbakning til de traditionelle fester og sammenkomster. Organisationen er i stabil udvikling, og det har været muligt at besætte ledige stillinger med kvalificerede medarbejdere. I perioder af året har det været ganske svært at rekruttere timelønnede vikarer. Her mod slutningen af året er det igen blevet lidt nemmere. De udfordringer, der har været, er blevet mødt med optimisme, gejst og velvilje og det at se muligheder frem for begrænsninger synes at have præget medarbejdernes drivkraft. Rammeaftalen har betydet, at vi i 2008 er blevet afregnet for den faktiske belægning. Det har derfor været muligt at justere personalenormeringen de få procent op, der skulle til for at bemandingen er arbejdsmiljømæssigt forsvarlig. I en tid hvor medierne har skærpet fokus på de steder i det sociale arbejdsfelt, hvor tingene ikke er velfungerende, kan det lade sig gøre at få spalteplads til at profilere Agerbækhuse, for indsatsen i arbejdsmiljøet. Et af formålene er at tiltrække arbejdskraft. Et andet er at være med til at pille ved den almene opfattelse af, at praksisfeltet for borgere med svære funktionsnedsættelser, er et arbejdsområde med lav prestige. Vi ser frem til det forestående udviklingsarbejde i Køge Kommunes specialområde. 3

4 ORGANISATIONSFORHOLD Agerbækhuse er organisatorisk forankret under Køge Kommunes specialområde under Social- og Sundhedsservice i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Agerbækhuse blev pr overtaget af Køge Kommune fra Roskilde Amt. YD ELSER OG ARBEJD SOM RÅDE Agerbækhuse er en virksomhed, der består af syv bofællesskaber med 45 pladser og et dagcenter med 50 pladser. Bofællesskaberne giver tilbud efter Servicelovens Dagcentret efter Servicelovens 104. Målgruppen er voksne borgere med betydelig, varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Borgerne har brug for hjælp til at spise, tage bad, tage tøj af og på, komme på toilettet etc. Mange bruger kørestol, hvoraf hovedparten ikke selv er mobile i stolen. Alle har brug for ledsagelse, når de færdes udenfor Agerbækhuses område. Borgerne kommunikerer nonverbalt, har intet eller kun lidt talesprog. De fleste af borgerne har epilepsi som følgehandicap. Enkelte har desuden funktionsnedsættelse på sanserne - er f.eks. svagsynede. Nogle borgere har kontaktforstyrrelser, og kan reagere med selvskadende eller udadrettet voldsom adfærd ved angst, usikkerhed og frustration. Flere borgere har svære tidlige følelsesmæssige skader. Mange har boet i det offentlige system siden den tidlige barndom, og er præget af de livsvilkår, man tidligere har budt dem i form af manglende kontakt, afvisning, verbal opdragelse, fysisk fastspænding og psykofarmaka i store doser. Hovedparten af de borgere der bor på Agerbækhuse, frekventerer Dagcentret Blumesvej 3. STRUKTUR OG LED ELSE Agerbækhuse er organisatorisk splittet op i mindre enheder. Der er en leder i hver enhed. Den overordnede ledelse varetages af forstander og viceforstander. Organisationsplan Forstander Viceforstander Fys. Økonoma Køk. Ass. Pedel Adm./Kontor IT. Tekniker Skovhuset Markhuset Krathuset Enghuset Flintehuset Grøftehuset Føllehavegård Blumesvej Leder Pæd. Ass. Reng. Ass. Leder Pæd. Ass. Reng. Ass. Leder Pæd. Ass. Reng. Ass. Leder Pæd. Ass. Reng. Ass. Leder Pæd. Ass. Reng. Ass. Leder Pæd. Ass. Reng. Ass. Leder Pæd. Ass. Reng. Ass. Leder Pæd. Ass. Reng. Ass. 4

5 PERSONALE OVERSI GT OG ÆN D RI N GER SI D EN SI D ST Organisationen har fortrinsvis pædagoger ansat til den primære kontakt med borgeren. Der er til hvert hus knyttet en servicemedarbejder og et antal vikarer. Afdelingslederen har ansvaret for den daglige drift i huset. Husene har løbende pædagogstuderende i praktik. Det pædagogiske personale, undtagen på dagcentret, arbejder på skiftende tider dag, aften og hver anden weekend. I alle huse på Gymnasievej er der vågen nattevagt. Personalegruppe/Funktion/Afdeling Årsværk Forstander, viceforstander og ledere 10,00 Administration 2,00 Køkken inkl. ledende økonoma 6,76 Pedel + rengøring + servicemedarb. 9,26 Terapeuter (fys. + ergo + medhjælp) 3,03 Pædagoger 58,08 So.Su.-assistenter/-hjælpere 10,53 Omsorgsmedhjælpere 28,97 Personer i skåne/flexjob m.v. (alle 5,55 faggrupper) i alt 15 personer er talt med i ovenstående Lønnede pædagogstuderende 7,78 I alt 136,41 Sygefraværsstatistik for Agerbækhuse 4. kvartal 1. kvartal kvartal kvartal 2008 I alt Fraværsprocent 10,2 9,2 6,9 3,6 7,4 MÅL SI D EN SI D ST Virksomhedsplanen 2009 bliver til på et tidspunkt, hvor Agerbækhuse i 2 år har haft Køge Kommune som driftsherre, og hvor borgfreden i rammeaftalen på specialområdet er ved at rinde ud. Overgangen fra Roskilde Amt til Køge Kommune har på mange måder været naturlig og enkel. Det føles rigtigt at komme til at høre til i lokalområdet og at f.eks. de politikere, der deltager i det faglige tilsyn, også hører til i området. Alle politikere og ansatte i kommunen har taget positivt og anerkendende imod os og lyttet til vore særlige ønsker og behov. At komme fra et amt med relativt enkle kommando- og kommunikationsveje og til Køge Kommune, har stillet store krav til os, for at komme til at vide hvem der ved hvad. Specielt har vi haft store udfordringer, hvad angår økonomistyringen. Det er min opfattelse, at vores interne økonomistyring på Agerbækhuse fungerer effektivt, Det er min opfattelse, at vores interne økonomistyring på Agerbækhuse fungerer effektivt. Der er endnu nogle uklarheder og snitfladeproblematikker i forhold til andre interessenter som skal afklares. 5

6 Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har indført BUM-modellen og den blev relativt hurtigt modificeret. I dag oplever vi en saglig og velfungerende sagsbehandling på visitationsområdet. Vi får løbende en opdateret venteliste hvor der i øjeblikket står 6 navne - og vi kender behovene hos de borgere, der står på den. Et velfungerende samarbejde. Der har såvel i 2007 som i 2008 været gennemført faglige tilsyn, som er gået tæt på den daglige praksis om vi leverer den lovede støtte og selvbestemmelse. Vi har oplevet, at blive kigget kritisk over skulderen på en kvalitativ måde, men vi mener stadig det kan kvalificeres yderligere og går gerne i dialog om dette. Der har i slutningen af 2007 og begyndelsen af 2008 været to dødsfald blandt beboerne. I begge tilfælde lod det sig gøre, at borgeren tilbragte den sidste tid her og døde her i kendte, trygge omgivelser. Når nye beboere flytter ind, er der flere store opgaver, men den måske mest vidtrækkende opgave er at opbygge tillid mellem de pårørende og os. Det er et møde mellem mennesket og systemet. Hvordan kan de pårørende blive trygge ved, at vi vil gøre, hvad der står i vores magt for at tage vare på deres barn? Velmenende ord gør det ikke vi skal kendes på vore handlinger. Det er ikke ualmindeligt, at det tager et år at bygge den første tillid op. Jeg kommer ofte og besøger mit barn. Jeg føler mig altid velkommen, og jeg mærker at medarbejderne ikke gør noget anderledes, fordi jeg træder ind ad døren. Dette udsagn er kommet samstemmende fra to mødre til to unge kvinder, i hver sit hus. Det vil vedvarende være vores opgave at lytte til og lære af de pårørendes oplevelse. 6

7 OPFØLGNING PÅ MÅL FRA 2008 Mål rettet mod borgerne Mål Evaluering Videreførelse Vide r e u dvik lin g a f k valit e t e n i de n pæ da gogisk fa glige in dsa t s. For at målrette den faglige indsats for den enkelte borgers udvikling og livsudfoldelse, udfærdiges udviklingsbeskrivelse for hver enkelt borger. Målet omkring 2 udviklingsbeskrivelser er nået i Der kan i 2009 arbejdes videre på opdaterede udviklingsbeskrivelser for alle borgere. For at styrke helheden i den faglige indsats for den enkelte borger, formaliseres det løbende samarbejde omkring borgernes bøger mellem dagcentret og bofællesskaberne. D ok u m e n t a t ion a f de n da glige in dsa t s, opsa m lin g a f e r farin g og de lin g a f vide n For at styrke fastholdelse og deling af viden, om den enkelte borger med nonverbalt sprog. Målet er nået da temaet omkring brug af bøger er integreret i handleplanerne i Vi har deltaget i arbejdsgruppen om afdækning af et fremtidigt IT-baseret notatsystem og er ved at planlægge IT-kurser, så medarbejdernes ITkompetencer er tilpas høje til at et system hurtigst muligt kan tages i brug forventet Der er netop truffet beslutning om indstilling til direktørgruppen om valg af system og vi forventer, at implementeringen kan gangsættes i foråret D ok u m e n t a t ion a f e n k e lt e bor ger e s be h ov for st øt t e, de r ligge r u dove r Age r bæ k h u se s r a m m e Beskrivelse og analyse af enkelte borgeres særlige støttebehov. Vi er fortsat undervejs med at beskrive problemstillingen. Registreringer af vold mod personalet ca. 220 i primært slag, riv og krads - kun omkring 2 borgere har episoder (henholdsvis slag og bid) været årsag til medarbejders sygemelding. Registreringer af vold borgerne imellem i alt 57 episoder, hvoraf ca. 35 vedrører en enkelt borger Vi er ved at beskrive problemstillingen og vil snarest drøfte disse med forvaltningen. M å l r e t t e t m od m e da r be j de r ne Mål Evaluering Videreførelse Fa st h olde lse a f m e darbejdere Det er vores opfattelse at for at få tilfredse medarbejdere og fastholde dem, skal virksomheden bl.a. have en tydelig faglig profil. vi skal stille store faglige krav til medarbejderne. give kompetence-udvikling bl.a. i form af efteruddannelse. vise tillid og give ansvar. Dette er mål rettet mod medarbej- Det var en målsætning at fastholde den tidligere gennemsnitlige ansættelsestid ca. 5 år. Målsætningen er næsten opfyldt, idet den gennemsnitlige ansættelsestid i 2008 er 4,53 år. Vi har planlagt og gennemført mange uddannelsesaktiviteter i se Fortsat prioritering af efter- og videreuddannelse. 7

8 derne og som sådan mål for arbejdsmiljøet, men de er samtidig en del af en proces, som giver faglig udvikling og dermed en forbedret kvalitet i opgaveløsningen. afsnittet kompetenceudvikling. Vi har udvalgt og igangsat samarbejde med en ny konsulent ift socialmotorik og musikterapi. Målet med udvikling af dette samarbejde vil række flere år frem. Medarbejderne tilbydes kompetenceudvikling i form af fælles, intern efteruddannelse og i form af individuel supervision til medarbejderen på hendes/hans kontakt og samspil med borgeren. M å l r e t t e t m od le de r gr uppe n Mål Evaluering Videreførelse Fæ lle s r e fe r e n ce r a m m e og le de l- sesm æ ssige væ r die r Styrke fokus på en ledelsesmæssig praksis og værdier, der matcher kravene til medarbejderne, i den pædagogiske indsats og elementerne i ledelsespolitikken i Køge Kommune. Vi har i løbet af året gennemført en kort uddannelse i anerkendende ledelse og er ved at planlægge en strategi for hvordan vi sammen øver os og arbejder hen imod en anerkendende tilgang til alle ledelsesopgaver. Målet vil række videre frem i 2009 Fortsat udvikling af praksis i personaleledelse. Med afsæt i den pædagogisk faglige forståelse at integrere et anerkendende menneskesyn i den daglige ledelsespraksis. Se under målet: Fælles referenceramme og ledelsesmæssige værdier. M å l r e t t e t m od vir k som hede n Mål Evaluering Videreførelse Kla r t il pr ofile r in g a f Agerbækhuse Flere end 75 % af de borgere, der benytter Agerbækhuses dag- og døgntilbud, kommer fra andre kommuner i Regionen. For fortsat at kunne sælge pladser er det vigtigt, at være kendt for betydelige resultater, god etik og høj faglighed. Profilering af arbejdsmiljøet. For at kunne tiltrække fagligt dygtige medarbejdere er det vigtigt i fagkredse at være kendt bl.a. for et velfungerende arbejdsmiljø. Vi har gjort flere tiltag for at markedsføre Agerbækhuse bl.a. i kølvandet på VIPS projektet. Vi har formidlet vores faglige praksis og metoder gennem flere forskellige medier. Det er ikke lykkedes at blive en del af et nyt dokumentations-projekt endnu. M.h.t. søgningen til pladser er den bedste reklame positiv omtale mellem pårørende. Nogle pårørende fortæller os, at de ønsker deres børn optaget på venteliste, fordi han/hun kommer geografisk tættere på, men også fordi de mener, at borgeren kan få et bedre tilbud her på stedet. I 2008 har Agerbækhuse været på landsdækkende TV og i Socialpædagogen i anledning af deltagelse i VIPS-projektet. Især TV - omtalen har givet en del respons. Omtale af Det tværfaglige sanseintegrationsprojekt se under Baggrund for valg af indsatsområder Det er fortsat et ønske at blive en del af et forskningsprojekt med arbejdsmiljø i fokus. Målet vil række flere år videre frem. M å l r e t t e t m od a r be j dsm ilj øe t Mål Evaluering Videreførelse APU a r be j dspla dsu dvik lin g Mindske det oplevede præstationspres på medarbejderen og afdelingslederen. Udvikle og integrere et beredskab for Vi har afprøvet en valgt metode Fravalgspyramiden i 2 personalegrupper og vil arbejde videre med den. Målet vil række videre frem i

9 at medarbejderne kan navigere i en uforudsigelig hverdag. Præsentere og integrere metoder til at justere forventninger til sig selv på dage, hvor bemandingen tillader mindre høje krav. Fastholde og styrke den ergonomiske viden og praksis i personforflytninger. Minimere risikoen for arbejdsskader og nedslidning på bevægeapparatet. Uddannelse af en forflytningsvejleder til hvert af de huse, hvor der er mange forflytninger. Vi har udpeget 4 forflytningsvejledere, hvoraf 2 har været gennem uddannelse. Vi arbejder pt. med at konkretisere deres arbejdsopgaver i organisationen. Der arbejdes i sikkerhedsgrupperne med at lave skriftlige forflytningsvejledninger både generelle på arbejdsfunktioner og individuelle ift. den enkelte borger, der skal forflyttes Målet vil række videre frem i 2009 Anmeldte arbejdsskader 2008: I alt 16 - heraf 12 uden eller med kortvarig sygemelding. Heraf 5-6 med skade på bevægeapparatet. Kompetenceudvikling Mål Delm ål Evaluering Pædagogisk faglig indsats Gennemføre Tegn til tale - kursus Gennemføre Det kan nytte moduler 1, 2 og 3 som fælles grundkurser Kurset er gennemført Kurset er delvist gennemført, da vi undervejs har valgt at afbryde samarbejdet med underviseren og pt arbejder på at finde en ny kompetent underviser. Ledelsesfaglig indsats Praktikvejlederuddannelse Gennemføre uddannelse i anerkendende ledelse Løbende supervision og coaching til den enkelte leder. Gennemførelse af lange praktikvejlederuddannelser for 4 pædagoger. Tiltagene er gennemført og der arbejdes videre hermed i Supervision og coaching videreføres i medarbejdere har i år gennemført praktikvejlederuddannelsen den 4. tilmeldte deltager stoppede undervejs pga sygdom men vil genoptage uddannelsen i Udover de nævnte kurser er der gennemført introkursus samt uddannelse i førstehjælp og brandslukning. Der er afholdt temadage om epilepsi, ernæring samt 2 personale-eftermiddage om arbejdsglæde og kommunikation. D ET KOMMENDE ÅR Indsatsområderne for det kommende år er valgt ved et seminar for MED-udvalget og sikkerhedsgrupperne i alt 25 ledere og medarbejdere - der repræsenterer den samlede organisation. Med to konsulenter fra ledelsessekretariatet til at styre forløbet, gennemførte vi en proces, hvor vi kondenserede det, vi ser som de vigtigste indsatsområder. Organisationens mål for 2009 falder i naturlig forlængelse af indsatsområderne for Vi har igen valgt at opstille mål for 6 kerneområder for indsatsen, nemlig: 9

10 Borgerne/kerneopgaven Pårørende Medarbejdere Ledelse Organisation herunder arbejdsmiljø Økonomi Ba ggr und for va lg a f indsa t som r å de r i Vi finder det vigtigt at balancere målene i Virksomhedsplanen, så vi sætter ind i forhold til kerneopgaven og samtidig i forhold til organisationen og personalepolitikken. Når nogle af målene relaterer til to eller flere aspekter skyldes det, at de fungerer som forbundne kar: Kvaliteten i den pædagogiske faglige indsats er betydningsfuld for borgerne og deres pårørende, meningsfuld for medarbejdere og ledere og dermed vigtig for profilering, fastholdelse og rekruttering af kvalificerede medarbejdere. Ligeledes med Kommunikation og Formidling og kompetence-udvikling som har betydning først og fremmest for medarbejderen, men i sidste ende for den borger og de pårørende som er afhængige af, hvordan vi mestrer opgaverne. At anskue sammenhængen mellem faglig kvalitet og godt arbejdsmiljø på den måde, har vi en efterhånden ganske lang tradition for i forbindelse med det mangeårige samarbejde med arbejdsmiljøforsker Jørgen Møller Christiansen, CASA. En grafisk opstilling af sammenhængen kan ses på www. personaleweb.dk Nogle mål videreføres fra 2007/2008 til Andre kan vi give et flueben. Bl.a. er det over al forventning lykkedes at entrere med en ny musikterapeut Thomas Schepelern. Med ham har vi allerede nu et frugtbart og velfungerende samarbejde som underviser for medarbejderne - i det nonverbale samspil - og om særlige musikterapeutiske forløb for enkelte borgere. Vi har i løbet af året sagt farvel til den hidtidige underviser i Det kan nytte. Vi arbejder nu på at finde hans afløser. Agerbækhuses ledergruppe har været stabil, de seneste 16 mdr., efter i en årrække at have været præget af en del udskiftning. Ikke at stabilitet er et succeskriterium i sig selv, men det betyder øget pres på mange medarbejdere i og udenfor det konkrete hus, når en lederstilling er vakant. Afdelingslederne er nøglepersoner i organisationen. De har en stor og personligt meget krævende opgave. Specielt slidsomt er det for dem, når der mangler medarbejdere, hvad enten det skyldes vakante stillinger eller langtidssygdom. Her fungerer viceforstander og forstander som et task-force, der rykker ud med støtte og praktisk hjælp til at få stillingerne slået op og hurtigst muligt genbesat. Sansestimulering for borgerne er et nyt og meget frugtbart initiativ i Det sker i form af et tværfagligt samarbejde mellem fysio- og ergoterapeuter og pædagoger på dagcentret. Arbejdet med sansestimulering foregår på hold. Fysioterapeuten underviser pædagogerne i teorien bag, og hvordan manglende sanseintegration ses ved iagttagelse af borgeren. Efterfølgende arbejdes der systematisk med at give borgeren forskellige typer af sansestimulering efter behov: Gynge, rulle, hoppe på hoppepude, børstning af huden og massage med dybe tryk. Resultaterne er meget synlige f.eks. ved at en borgers griberefleks i foden integreres så hun kommer ned og gå på flad fod. Vi oplever, at flere borgere nu selv kommer og med tegn beder om sansestimulering. Fysioterapeut Bård Thoresen, har skrevet en artikel om indsatsen, som bliver omtalt såvel i bladet Udvikling som i fagbladet Fysioterapeuten. 10

11 Når det handler om indsatser af særlig betydning for borgerne, skal to borgeres træning i at bruge el-kørestol omtales. Læseren skal forestille sig mennesker som ikke har noget talesprog og som, på grund af et fysisk handicap, ikke kan flytte den manuelle kørestol. Træningen foregår intensivt og med meget små delmål, f.eks. at få stolen til at bevæge sig fremad. Det at blive mobil har betydning på en lang række områder: Man kan bevæge sig hen mod det, man er optaget af f.eks. køleskabet, når man er sulten. Man kan bevæge sig væk fra dem der støjer eller er voldsomme og trække sig tilbage til sit private rum, hvis man vil have lidt fred. Indsatsen har med andre ord stor betydning for borgerens mobilitet, kommunikation og selvbestemmelse. Det tværfaglige samarbejde fortsætter for de to borgere, som i år har trænet hårdt med el-kørestolene. Mål for udvalgte indsatsområder 2009 M å l r e t t e t m od bor gerne Vide r e u dvik lin g a f k va lit e t e n i de n pæ da gogisk fa glige in dsa t s Mål Result at krav Handleplaner Evalueringsform 1. Udvik lingsbe sk rivelser For at målrette den faglige indsats for den enkelte borgers udvikling og livsudfoldelse, udfærdiges udviklingsbeskrivelse for hver enkelt borger. 2. Kom m u n ik a t ion s- h j æ lpe m idle r For at sikre alle borgere optimale muligheder for indflydelse på eget liv, arbejdes der med udvikling af individuelle kommunikations- hjælpemidler 3. IT- m u ligh e de r for borgerne Der arbejdes med at udvikle og få erfaring med ITprogrammer og udstyr, som borgerne har interesse i og kompetencer til at bruge. Den pædagogiske handleplan tager udgangspunkt i borgerens oplevede behov og afspejler, på hvilken måde der skal arbejdes, for at støtte borgeren i processen frem mod næste udviklingszone. Der arbejdes kontinuerligt med at finde og videreudvikle individuelt tilrettede kommunikationshjælpemidler til borgerne Der er høstet erfaringer med programmer og udstyr så nogle borgere har fået adgang til og erfaring med at bruge computere og programmer. Der arbejdes videre med at alle borgeres udviklingsbeskrivelser er opdaterede. Dette arbejde udføres af medarbejderne i husene og videreformidles til medarbejderne på dagcentret. Der udarbejdes af medarbejdere på dagcentret - udviklingsbeskrivelser for de eksterne borgere på dagcentret I forbindelse med handleplans- og samarbejdsmøder besluttes og iværksættes brug af hjælpemidler ligesom inspiration og viden indhentes udefra. Vi kontakter Kommunikationscentret i Hillerød, der har erfaring med programmet Media Player og køber konsulent bistand. Der træffes beslutning om hvor i organisationen, der startes. Evaluering sker i forbindelse med borgerens pædagogiske handleplansmøde. Der aftales nærmere og evalueres på borgernes handleplanmøder samt på løbende arbejdsmøder medarbejderne fra husene, dagcentret og terapeutgruppen imellem. Der evalueres på proces og resultat i slutningen af året og træffes beslutning om hvordan der arbejdes videre med spredning i hele organisationen. 4. Bor ge r n e s k ost Borgernes trivsel er en forudsætning for deres mulighed for udvikling. For at sikre, at kvalitet og sammensætning af borgernes kost er bedst mulig revideres kostpolitikken. Borgerne er tilfredse og trives godt med kosten på Agerbækhuse Der gennemføres en undersøgelse af borgernes tilfredshed med kosten og kostpolitikken revideres. Undersøgelsen og kostpolitikken behandles i MED-udvalget i

12 M å l r e t t e t m od de på r ør e nde På r ør e n denetvæ r k og t ilfredsh e d Mål Result at krav Handleplaner Evalueringsform 5. M odt a ge lse a f n ye på rørende Fokus på nye pårørendes behov ved nye borgeres indflytning på Agerbækhuse. Nye pårørende føler sig velkomne på Agerbækhuse og får den rette støtte i processen med indflytning / indkøring af borgeren. De pårørende oplever de andre pårørende som et støttende netværk alt efter behov Pårørenderådet drøfter forskellige metoder til at sikre nye pårørendes behov for netværk og støtte dækket. Pårørenderådet udarbejder en politik herom. Politikken er færdig og formidlet til nuværende og nye pårørende på Agerbækhuse. 6.Tilfredsh e dsu n de r søge lse Det er en del år siden, at der senest er gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt de pårørende. En undersøgelse er relevant, da det er af stor vigtighed for borgernes trivsel, at de pårørendes vurderinger og oplevelser systematisk opsamles og behandles. De pårørendes tilfredshed er herudover et element i Agerbækhuses markedsføring til interessenter. Undersøgelsen er gennemført og resultaterne er opsamlet og formidlet internt. Undersøgelsen tilrettelægges sammen med Pårørenderådet. En ekstern konsulent købes til at samle undersøgelsens resultater op. Resultaterne drøftes i ledergruppen og der træffes beslutning om hvordan fokusområder indarbejdes eller ændres. Proces og produkt evalueres når undersøgelsen er udført M å l r e t t e t m od m e da r be j de r ne På vej m od vision e n : Age r bæ k h u se som den gode a r be j dspla ds Mål Result at krav Handleplaner Evalueringsform 7. Fa st h olde lse a f m eda r be j de r e For at få tilfredse medarbejdere og fastholde dem, skal vi hele tiden arbejde med at stille store faglige krav til medarbejderne. at give kompetence-udvikling bl.a. i form af efteruddannelse. at vise tillid og give ansvar. Relevante kurser udbydes Fastholdelse af medarbejdernes gennemsnitlige ansættelsestid, som i 2007 lå lige under 5 år. Fortsat prioritering af efter- og videreuddannelse. Fortsat udvikling af den faglige praksis ved hjælp af konsulenter, der kan supervisere i det konkrete arbejde med borgerne. Kursusplanen justeres og evalueres løbende i MED-udvalget Administrativ opgørelse af den gennemsnitlige ansættelsestid for alle fastansatte medarbejdere ultimo Dette er mål rettet mod medarbejderne og som sådan mål for arbejdsmiljøet, men de er samtidig en del af en proces, som giver faglig udvikling og dermed en forbedret kvalitet i opgaveløsningen. 8. Tid t il for be r e de lse og opfølgn in g Der er besluttet en Der udføres i en eller 12

13 Kvalitet i opgaveløsningen kræver forberedelse og tid til opfølgning og dokumentation. Medarbejderne føler sig ofte presset af flere arbejdsopgaver på samme tid, og det er derfor relevant at drøfte hvordan opgaverne prioriteres og planlægges. norm for arbejdstid til forberedelse m.v. Normen er drøftet og godkendt i MED-udvalget. Planlægning af tid til forberedelse, refleksion og dokumentation er integreret i arbejdsplanen og evalueres over tid. flere huse og grupper på dagcentret en undersøgelse af medarbejdernes nuværende opgaver så der opnås overblik over, hvad tid til andet arbejde bruges på. Der afprøves metoder til prioritering af tid til forberedelse og refleksion. Senest ved årets slutning opsamles og spredes de opnåede erfaringer. 9. I m ple m e n t e r in g a f m e da r be j de r polit ik Vi vil have en særlig opmærksomhed rettet mod medarbejdernes trivsel og hermed mod Agerbækhuse som arbejdsplads. Vi vil understøtte organisationens anerkendende værdier og have fokus på store og små succeser i dagligdagen. Vi vil særligt fokusere på hvordan samarbejde giver positiv synergi og hvordan kolleger og ledere lykkes med at gøre hinanden gode. Der er igangsat en proces, hvor der arbejdes med temaer indeholdt i kommunens medarbejderpolitik. Tiltag, der allerede er en del af praksis, beskrives og samles med nye tiltag eks. trivsels- og sundhedsfremmede tiltag - i en lokal medarbejderpolitik, der forelægges MED-udvalget. Proces og resultat evalueres ved årets slutning og evt. nye indsatsområder beskrives til virksomhedsplan M å l r e t t e t m od a r be j dsm ilj øe t Mål Result at krav Handleplaner Evalueringsform 10. En a n e r k e n dende kultur Inspireret af ledergruppens viden om anerkendende ledelse, er det et mål at integrere en anerkendende tilgang og kommunikationsform i organisationen. Den indbyrdes kommunikation foregår i en positiv og anerkendende form. Der er fokus på de gode fortællinger. Der er formuleret et kodeks for velfungerende samarbejde. Der inddrages en runde med gode fortællinger i relevante mødefora f.eks. ledermøder, pårørenderådsmøder, KOOmøder) Der undervises i / arbejdes med kommunikationsteori og assertion i ledergruppen og i personalegrupperne efter behov Ledergruppen videreuddannes i anerkendende ledelse. Der foregår en kvalitativ evaluering på MED-SR-seminaret i oktober Udda n n e lse a f sikkerhedsorga n isa t ion e n Intern uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter og ledere i samarbejde med en ekstern konsulent. Alle i sikkerhedsorganisationen er uddannet til sikkerhedsarbejdet. Uddannelsen foregår som internt kursus, hvor opdatering og videreudvikling af APU (Arbejds- Der gennemføres i februar-marts 2009 et sikkerhedskursus for 10 deltagere (både SR og AL). Den obligatoriske hjemmeopgave under kursusforløbet er en Sikkerhedsorganisationen evaluerer processen efter kursets afslutning. 13

14 pladsudvikling) er central. fælles opgave om planlægning og forberedelse af en APV/APU- proces for hele organisationen Øget sik k e r h e d på Agerbækhu se s om r å de På grund af tiltagende antal episoder med udefrakommende uromagere drøftes og iværksættes initiativer til at sikre tryghed for borgere og nattevagter. Der er genskabt høj grad af tryghed for nattevagterne på Agerbækhuse. Der opsættes yderligere belysning på udearealerne. Der følges løbende op på nattevagternes oplevelser og erfaringer. Initiativerne evalueres på møder med nattevagterne, ledergruppen og sikkerhedsorganisationen. Der igangsættes et samarbejde med naboinstitutionerne om gensidig information og udveksling af erfaringer med uromagere. M å l r e t t e t m od le de rgruppen An e r k e n dende le delse Mål Result at krav Handleplaner Evalueringsform 1 3. Fæ lle s r e feren cer a m m e og le de lse sm æssige væ r die r. Styrke fokus på en ledelsesmæssig praksis, der matcher kravene til medarbejderne i den pædagogiske indsats, og ledelsespolitikken i Køge Kommune. Den anerkendende ledelsesform er genkendelig i den daglige ledelsespraksis i organisationen. Ledermødet er et velfungerende og energiskabende centrum i organisationen. Der arbejdes videre med at den samlede ledergruppe opnår fælles viden om anerkendende ledelse og at elementer herfra integreres i ledelsesarbejdet. Ledermødets organisering og indhold drøftes. Lederne modtager løbende feedback fra medarbejderne samt ved MUS-samtalerne. Ledermødernes organisering og indhold evalueres i ledergruppen 2 gange om året. M å l r e t t e t m od vir k som hede n Age r bæ k h u se s pr ofil og om døm m e Mål Result at krav Handleplaner Evalueringsform 14. Pr ofile r in g a f Agerbækhuse Flere end 75 % af de borgere, der benytter Agerbækhuses dag- og døgntilbud, kommer fra andre kommuner i Regionen. For fortsat at kunne sælge pladser er det vigtigt, at være kendt for betydelige resultater, god etik og høj faglighed. Profilering af arbejdsmiljøet. For at kunne tiltrække fagligt dygtige medarbejdere er det vigtigt i fagkredse Dokumentation af faglige arbejdsmetoder og organisering af arbejdet meget gerne som en del af et forskningsprojekt. Agerbækhuse indgår i et forskningsprojekt med eksterne samarbejdspartnere. Der udarbejdes materiale i form af pjecer. Hjemmesiden videreudvikles. De konkrete dele af handleplanen drøftes og evalueres i MEDudvalget. Der evalueres løbende på antal borgere på ventelisten samt på antal relevante ansøgere ved ledige stillinger. 14

15 at være kendt bl.a. for et velfungerende arbejdsmiljø. 15. Tvæ r gå e n de sa m arbe j de og sa m h ør igh e d i or ga n isa t ion e n Styrkelse af samarbejdet og samhørighed de forskellige faggrupper, dagcenter og afdelinger imellem. Der opleves en høj grad af indbyrdes kendskab, fælles viden og erfaring de forskellige faggrupper og steder imellem. Der udarbejdes god praksis aftaler omkring indbydes kommunikation. Der evalueres på de opnåede resultatet på MED-SR-konferencen i oktober Indbyrdes kommunikation foregår smidigt og respektfuldt. Der gennemføres projekter med formålet at øge kendskabet til samarbejdspartneres arbejdsfunktioner og vilkår. Der arbejdes med at identificere og aflive fordomme og gamle rutiner, der modarbejder konstruktivt samarbejde og samhørighed. Der planlægges fælles arrangementer, kurser m.v. med mulighed for samvær og snak med ukendte kolleger i organisationen. Der igangsættes en proces med det formål at fremme en tættere tilknytning mellem dagcentret og resten af Agerbækhuse. I arbejdet indgår overvejelser om navneskift til dagcentret samt en omorganisering fra 2 til et pårørenderåd. 16. D ok u m e n t a t ion og de lin g a f vide n. For at styrke fastholdelse og deling af viden om borgerne implementeres et IT-baseret system. Et velfungerende system er tilpasset og implementeret i hele organisationen. Et velegnet system udvælges i samarbejde med de andre specialinstitutioner. Systemet installeres og tilpasses. Der opbygges en superbrugerstruktur og gennemføres relevant uddannelse til superbrugere og medarbejdere. Systemet implementeres og udvikles løbende. Der evalueres og justeres på processen undervejs. Som en del af ITsystemets intranet er Agerbækhuses vidensbank udviklet og kendt. En nedsat arbejdsgruppe planlægger og implementerer et forum for skriftlig vidensdeling i ITsystemet. 15

16 KOMPETENCEUDVIKLING Mål Resultatkrav Hvem Pædagogisk faglig indsats Fortsættelse af socialmotorisk supervision i alle huse samt oplæg herom på dagcentret For pædagogisk faglige medarbejdere Gennemførelse af Det kan nytte -kursus med ny underviser Gennemførelse af tale kursus Tegn til Ledelsesfaglig indsats Hele organisationen Sikkerhedsorganisationen Fortsat uddannelse af ledergruppen via konsulentbistand til udvikling af fælles ledelsesmæssig referenceramme (anerkendende ledelse) Inspirationseftermiddage med oplæg, der er relevant for alle faggrupper Fyraftensmøde for seniormedarbejdere Intern sikkerhedsuddannelse af sikkerhedsrepræsentanter og ledere Ledergruppen Alle faggrupper Alle faggrupper Medarbejdere og ledere i sikkerhedsudvalget LAN GSI GTED E MÅL Vi indgår i den udviklingsproces på Specialområdet, som Social- og Sundhedsservice har lagt planer for. ØKONOMI SI D EN SI D ST Vilkårene i rammeaftalen kom til at betyde at Agerbækhuse og Dagcentret Blumesvej, hver kunne overføre et mindreforbrug på 5% fra 2007 til Som tidligere omtalt havde rammereduktionerne i Roskilde Amt betydet en så stram bemanding, at vi valgte umiddelbart at skrue op for timetallet til at forsvarligt niveau. Det skete efter en vurdering af behovet i det enkelte hus. D ET KOMMENDE ÅR M å l r e t t e t m od øk onom ie n Mål Result at krav Evalueringsform D ok u m e n t a t ion a f e n k e lt e bor ger e s be h ov for st øt t e, de r ligge r udover bå n de t i Agerbækhuses r a m m e Beskrivelse og analyse af enkelte borgeres særlige støttebehov. Der udfærdiges beskrivelser over nogle borgeres helt særlige støttebehov og deraf følgende behov for medarbejdertimer. Det, der i BUM-modellen beskrives som behov der ligger over båndet. Det kan dokumenteres, at antallet af indberettede episoder er for nedadgående i forhold til tidligere. Det har i en lang årrække fungeret sådan, at enkelt e borgere får en individuel t im et ildeling i forhold t il deres særlige behov for støtte. Det drejer sig bl.a. om borgere, der har en udadreagerende adfærd Kriterier for beskrivelserne, drøftes med driftschef Merete Hansen og den sociale afdeling. Efterfølgende vurderes og drøftes de individuelle sager. 16

17 FAST EJENDOM, MASKINER, INVENTAR, IT SI D EN SI D ST Der er foretaget påkrævet vedligeholdelse: Føllehavegård Maling af udvendigt træværk Fugning udvendigt p.gr.a. angreb af murbier Skift af punkterede ruder i tagvinduer Slibning og lakering af trapper, hvor lakken var slidt igennem Maling af vægge indendørs Blumesvej Istandsættelse af lokaler overtaget fra Regionen Vinduer sat i et stort, centralt lokale med meget lidt dagslys. Funktionaliteten er forbedret betydeligt. Vedligeholdelse af styresystem på terapibad Gymnasievej Skift af utætte skotrender og tagplader Renovering af to badeværelser med revnede vægge og fliser Omlægning af betonsten på udearealer Nytilplantning af områder, hvor beplantningen er gået ud Opsætning af lamper til forebyggelse af uvedkommendes indtrængen på området Isætning af porte foran cykelskure til forebyggelse af tyveri og hærværk på cykler Skift af rumdækkende loftlift i et badeværelse D ET KOM M EN D E ÅR Bygningerne vurderes i forbindelse med den funktionalitetsanalyse, der gennemføres af Socialudvalgets bygningsmasse. Især boligerne er utidssvarende og lever ikke op til nutidens standard for handicapegnet byggeri. Afhængig af vurdering af behov og tidsplan for evt. bygningsmæssige forandringer: Blumesvej Forventet udskiftning af styresystem på terapibad. Udvidelse af et baderum af hensyn til medarbejderne ergonomi. Renovering helt eller delvist af et anretterkøkken, så det bliver hygiejnemæssigt, ergonomisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Gymnasievej Skift af usunde træer, der med tiden vil gå ud. Renovering af et badeværelse. Maling af halvdelen af udvendigt træværk 2. halvdel males i

18 MILJØ SI D EN SI D ST AGEN D A 21- AKTIVITETER En - ganske vist meget lille - indsats: i Det gule hus på Føllehavegård er der lagt ny isolering på loftet og opsat en varmepumpe, til erstatning for el-varme og ovn med flaskegas. Mål for udvalgte indsatsområder Agerbækhuse vil gerne i nær fremtid kunne præsentere sig med en tydelig bæredygtig og grøn virksomhedsprofil. Endnu har vi ikke formuleret en egentlig strategi. Energimærkning Mål Evaluering Evt. opfølgning Varslet energimærkning: Det står ikke helt klart for os, om bygningerne med et samlet areal på mere end 500m2 bliver energimærket i

19 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

også Vi gjorde noget ved volden!

også Vi gjorde noget ved volden! Vold som Udtryksform og Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 1 også Vi gjorde noget ved volden! Erfaringer fra ni arbejdspladsers målrettede indsats for at forebygge vold og voldens skadevirkninger

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

At klare sig selv, men ikke alene.

At klare sig selv, men ikke alene. PLATANGÅRDENS UNGDOMSCENTER At klare sig selv, men ikke alene. Evaluering af Platangårdens Støtteboliger Udarbejdet af Uwe Schmacke 2012 P R Æ S T E G Å R D S V E J 8, 4 7 6 0 V O R D I N G B O R G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

stemmer fra praksisfeltet

stemmer fra praksisfeltet stemmer fra praksisfeltet Fortællinger til inspiration i arbejdet med den tidlige indsats Redigeret af Gitte Bossi-Andresen og Holger Jacobsen ISBN 978-87-992302-1-1 Stemmer fra praksisfeltet Stemmer fra

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

PERSONALEPOLITIK UDVIKLING. Artikelsamling om erfaringer fra amterne

PERSONALEPOLITIK UDVIKLING. Artikelsamling om erfaringer fra amterne PERSONALEPOLITIK I UDVIKLING Artikelsamling om erfaringer fra amterne Forord Der er i de seneste år gennemført en lang række personalepolitiske projekter i amterne. Det er bl.a. sket som led i udviklingen

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere