VIRKSOMHEDSPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSOMHEDSPLAN 2013-2015"

Transkript

1 VIRKSOMHEDSPLAN

2 Indeks Indledning... 2 Skolens organisation... 3 Oversigt over Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskoles uddannelsestilbud... 8 Samlet beskrivelse af produktionsuddannelsens kerneydelser... 9 Kontorlinjen Pædagog, SOSU & Sundhedslinjen Grafik, Foto og Medielinjen Ejendomsservice & Håndværk Metal- og Autolinjen Levnedsmiddellinjen Natur & Friluftlinjen Bygge & Anlægslinjen Musiklinjen Praktik Ekskursioner Almenundervisningen Ord- og talblindeundervisningen Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse Sundhedsindsatsen Uddannelsessamarbejde og kombinationsforløb Almenvejledningen Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) Skolens finansiering, økonomi og succeskriterier Skolens administration og administrative systemer Kompetenceudvikling af personalet Ejendommen - Nuværende og kommende etableringer Energiindsatsen Der henvises i øvrigt til følgende materialer: Bekendtgørelse om Produktionsskoler (www.retsinformation.dk) Skolens vedtægter (www.se-f.dk) Produktionsskolediskursen (www.fpp.dk/2007/08_publikationer/diskurs.pdf) Informationsfolder (www.se-f.dk) Skolens hjemmeside (www.se-f.dk) Virksomhedsplan Side 1/52

3 Indledning Denne virksomhedsplan udspringer af lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts Loven kræver, at produktionsskolens bestyrelse udarbejder en plan for skolens virksomhed. Denne virksomhedsplan skal som det mindste give en beskrivelse af skolens mål og målgruppe samt indholdet af undervisningen og produktionsvirksomheden ( 1, 2 og 6). Formålet med virksomhedsplanen er dels at sikre skolen et planlægnings- og evalueringsredskab og dels give bestyrelsen mulighed for løbende at følge med i, hvilke aktiviteter skolen påtænker at igangsætte i det kommende år samt baggrunden for valget af disse aktiviteter. Samtidig kan andre interesserede og involverede i produktionsskolens dagligdag (f.eks. forældre) orientere sig om skolens mål og om, hvordan disse opfyldes. I forbindelse med det daglige arbejde på skolen skal virksomhedsplanen medvirke til, at medarbejderne i større udstrækning er i fælles fodslag og har genkendelige, fælles mål. Virksomhedsplanen vil være udgangspunkt for evaluering med henblik på at udvikle og forbedre de forskellige undervisningsaktiviteter i forhold til målene. Virksomhedsplanen er ikke statisk eller udarbejdet én gang for alle. Den er et arbejdsredskab, som revideres og udvikles i forbindelse med, at såvel skolens aktiviteter som omverdenen ændrer sig. Virksomhedsplanen skal være med til at inspirere alle "skolens folk" og være så rummelig, at den giver plads til gode idéer. Ved hjælp af virksomhedsplanen har forstanderen, ledergruppen og skolens medarbejdere mulighed - og også ansvar - for at sikre, at interessenternes (kommunernes, forældrenes, elevernes) forventninger til skolen og dens medarbejdere er realistiske. Realistiske forventninger er en forudsætning for, at skolen kan få succes. Virksomhedsplanen er således et ledelsesredskab for forstanderen, ledergruppen og skolens medarbejdere, som viser, hvordan mål og principper indfries i forhold til planlægningen af aktiviteterne. Virksomhedsplanen tages løbende op på ledermøder, medarbejdermøder og i samarbejdsudvalget. Virksomhedsplan Side 2/52

4 Skolens organisation Bestyrelsen Forstander Sekretær Souschef og pædagogisk leder Økonomi- og administrationschef Organisations- og ledelsesstruktur Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole er en selvejende institution med egen bestyrelse. Bestyrelsen er skolens øverste myndighed med ansvar overfor undervisningsministeriet. Bestyrelsens sammensætning Udpeget af Svendborg Byråd: Udpeget af Langeland Byråd: 1 person Udpeget af arbejdstagerorganisation: Udpeget af arbejdsgiverorganisation: Personer med særlige forudsætninger: 2 personer 2 personer 2 personer 2 personer På bestyrelsesmøderne deltager i øvrigt skolens forstander, souschef og pædagogiske leder, økonomi- og administrationschef, tillidsmand og en tilforordnet fra Svendborg Kommune. Bestyrelsen konstituerer sig med: Forretningsudvalg: Formand Næstformand Formanden og næstformanden er sammen med et øvrigt bestyrelsesmedlem identisk med skolens forretningsudvalg. Der afholdes 4 årlige bestyrelsesmøder og forretningsudvalgsmøder efter behov. Virksomhedsplan Side 3/52

5 Ledelsen Forstanderen har det overordnede pædagogiske, økonomiske og administrative ansvar og varetager det daglige skolepolitiske arbejde med ansvar overfor bestyrelsen. Sekretæren refererer direkte til skolens forstander, hvis opgaver hun primært varetager. Souschefen og den pædagogiske leder er stedfortræder for forstanderen ved dennes fravær. Som pædagogisk leder varetages den daglige drift for vejledning, undervisning og pædagogik med ledelsesansvar overfor forstanderen. Økonomi- og administrationschefen er leder for skolens økonomi, administration og personaleadministration med ledelsesansvar overfor forstanderen. Fællesadministrationen Økonomi- og administrationschef Sekretariat Bogholderi, kasse, elevadministration HR, skoleydelse, EGU, reception Virksomhedsplan Side 4/52

6 Organisation over værkstedslinjer, almenundervisningen, erhvervsgrunduddannelsen (EGU) og vejledningen Virksomhedsplan Side 5/52

7 Øvrige medarbejdere Skolen har i øvrigt en række medarbejdere ansat med et skånehensyn, som henholdsvis har funktioner på linjer, i vejledningen, administrationen og IT. Herudover har skolen medarbejdere indenfor pedelfunktionen, udendørs anlægsarbejde og en særlig servicefunktion for elever og vikararbejde. Teamorganisation og mødevirksomhed Skolen er organiseret i en række teams, der varetager forskellige ansvarsområder. Medarbejderteam for alle skolens ansatte. Dette team afholder 2 månedlige møder fra kl. 15:00-16:30 samt et kvartalsmøde hver tirsdag om skolens almene drift samt et månedligt temamøde, hvor særlige indsatsområder drøftes og udvikles. Områdeteam, hvor henholdsvis linjeledere, almenvejledere, EGU-vejledere, almenundervisere og administrationen mødes en gang i måneden fra kl. 15:00-16:30. Lederteam, der mødes hver 14. dag. Temateam, der mødes ad hoc for at planlægge og udføre arrangementer og særlige indsatsområder. Skolen har endvidere hvert år afsat en række pædagogiske dage, hvor skolens udvikling er til drøftelse og planlægning. MUS-samtaler Der afholdes medarbejderudviklingssamtaler for hver medarbejder hvert andet år. Linjelederne varetager alene, eller i samarbejde med kollega på linjen, den daglige drift af linjen. Linjen bygger på et praksisfællesskab med særlig fokus på pædagogik, undervisning, arbejdsmiljø, udvikling og økonomi. Linjelederne deltager i fællesskoleudviklingen og refererer til den pædagogiske leder. Vejlederne varetager i fællesskab skolens vejledningsområde. Vejledningen omfatter bl.a. erhvervsvejledning, personlig/social vejledning, visitation samt ind- og udskrivningsarbejde. Vejlederne deltager i fællesskoleudviklingen samt udviklingen af skolens vejledningsindsats. Vejlederne refererer til den pædagogiske leder. EGU-vejlederne varetager i fællesskab skolens EGU-område. EGU-vejlederne deltager i fællesskoleudvikling samt udviklingen af skolens EGU-indsats. EGU-vejlederne refererer til den pædagogiske leder. Almenunderviserne varetager i fællesskab skolens undervisning i dansk og matematik samt den dertil hørende administration. Almenunderviserne deltager i fællesskoleudviklingen samt udviklingen af skolens undervisningsindsats. Almenunderviserne refererer til den pædagogiske leder. Virksomhedsplan Side 6/52

8 Skolens samarbejdsudvalg Udvalget har følgende sammensætning: o Forstander o Tillidsmand o Souschef og pædagogisk leder o Økonomi- og administrationschef o 2 øvrige medarbejderrepræsentanter Udvalget afholder ét møde hvert kvartal samt ad hoc møder efter behov. Udvalgets arbejde er organiseret omkring nedenstående årshjul. Årshjul Skolens Elevråd Der er etableret et elevråd på skolen. Elevrådet kan komme med ønsker/forslag til konkrete indsatser. Dette efter drøftelse i elevrådet, hvor også den demokratiske proces drøftes. Ofte vil der være en indstilling til lærerrådet. Det er afgørende, at rådet bruges som et positivt forum med fokus på nye og frugtbare tiltag. Hver linje vælger en repræsentant til rådet. En fast medarbejder indgår i rådet for en periode på minimum1 år. Medarbejderen fungerer som tovholder og er vejledende i forhold til de demokratiske processer. Der afholdes møde i elevrådet ca. hver 6 uge. Virksomhedsplan Side 7/52

9 Oversigt over Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskoles uddannelsestilbud Virksomhedsplan Side 8/52

10 Samlet beskrivelse af produktionsuddannelsens kerneydelser Faglig udvikling gennem arbejde og produktion Det bærende element i produktionsuddannelsesforløbet er, at eleverne deltager i værkstedsundervisningen/værkstedsproduktionen, der foregår på forskellige brancheopdelte produktionslinjer på skolen. På værkstederne indgår eleverne i et forpligtende arbejdsfællesskab og lærer den stil, tone og tradition at kende, der præger et bestemt fagområde. Arbejdet tilrettelægges, så der er arbejdsopgaver både af forskellig art og af en stigende sværhedsgrad. Der tages hensyn til den enkelte elevs forudsætninger og individuelle udviklingstempo. Eleverne lærer ansvarlighed og kvalitetskrav ved udførelsen af de konkrete, praktiske arbejdsopgaver. Dernæst lærer de alsidighed (f.eks. forskellige opgaver/flere værksteder) og at arbejde selvstændigt. Endelig kan værkstederne foretage en mere målrettet, faglig kvalificering af en elev og dermed give eleven bedre muligheder for at komme videre. Ofte arrangeres arbejdspraktikker for eleven i private eller offentlige virksomheder. Produktionsopgaverne er ikke altid begrænset til selve fremstillingen. Eleverne deltager også i længere forløb fra idé, tegning og materialeberegning over indkøb og fremstilling til markedsføring, salg og levering - eller dele heraf. Det er vigtigt, at de fremstillede produkter kan sælges og derfor er af en kvalitet, som kan leve op til almindelig markedsstandard. At varer og tjenesteydelser bliver brugt og solgt, er for eleverne en anerkendelse af, at de har udført reelt arbejde - at der er brug for deres indsats på arbejdsmarkedet. Ved afslutningen af et skoleforløb får eleven et kompetencebevis, der dokumenterer de faglige kompetencer, eleven har erhvervet sig indenfor værkstedsarbejdet. De sociale og personlig kompetencer, undervisningen i dansk og matematik samt deltagelse i aktiviteter i øvrigt beskrives i kompetencebeviset. Social og personlig udvikling gennem arbejde og produktion I produktionsskolens værkstedsundervisning handler det om at skabe et dynamisk og anderledes skolemiljø for unge, der har behov for et nyt syn på betydningen af at have kompetencer og viden. For produktionsskolerne er det en hovederfaring, at så godt som alle unge har betydelige læringsmæssige resurser, når blot de får de rette læringsbetingelser. Der lægges derfor i høj grad vægt på at undgå yderligere marginalisering af uddannelsessvage elever. Værkstedsarbejdet tilbyder deltagerne at indtræde i forpligtende arbejdsfællesskaber, hvor de både skal bidrage fagligt til løsning af værkstedsopgaver og samtidig bidrage socialt til fællesskabet og samarbejdet i værkstedet. Produktionsskolen tager med andre ord udgangspunkt i, at læring skal ses som en social praksis. Virksomhedsplan Side 9/52

11 Kontorlinjen Linjeledere: Birgitte Gibe Pedersen: Elevløn, medarbejderløn, indberetning til ministeriet, INFO en. Trine Møller Larsen: Bogholderi, statistisk materiale, udslusningstaxameter, support ERS og skolens intranet, referater. Niels Christian Bie: Bogføring, forsikringer, fleksjobrefusion, anlægskartotek, postadministration, referater. Kontorlærling: Ordinær allround kontorlærling (se beskrivelse under lærlinge nedenfor). Fælles for alle på kontorlinjen er reception- og telefonbetjening. Elevnormering To elever og en kontorlærling Arbejdsopgaver På kontoret arbejdes der med forskellige opgaver indenfor faget. Kontoret har en bred basisproduktion, da linjen varetager skolens administration, herunder skolens daglige drift i form af lønadministration, administration af ind- og udgående fakturaer, bogføring af kasse, bank, kreditorer og interne fakturaer, reception og telefon, kopiering, post, servicering i forbindelse med møder hos skolens forstander mm. Alle elever skal i så stort et omfang som muligt arbejde med linjeområdets forskellige faglige dele, derfor vil eleverne og lærlingene rotere blandt linjelederne på kontoret, så de hver især får indsigt i de forskellige linjelederes funktioner. Færdigheder For at være elev på kontoret kræves det, at eleven har interesse for faget og har grundlæggende tal- og ordforståelse. Kontoret er skolens ansigt udadtil, og det første man møder, når man kommer til skolen. Eleverne skal derfor lære at servicere de gæster, kunder og elever, der kommer på skolens kontor. Eleverne på kontoret arbejder ved egen pc og bliver fortrolige med at bruge tekstbehandling, regneark og internet. Eleverne tilegner sig erfaringer og viden indenfor følgende områder: o Reception- og telefonbetjening o Betjening af tekniske hjælpemidler som kopimaskine, fax, frankeringsmaskine og it-anvendelse o Ind- og udgående postbehandling o Intern og ekstern korrespondance på brev og mail o Tjekke elevers timesedler o Oprettelse af elevmapper og oplysninger til lønkontoret o Administration af diverse lister o Bogføring bank, kreditorer og interne fakturaer o Administration af ind- og udgående fakturaer o Serviceopgaver, rengøring, kaffe til møder o Afstemning og bogføring af kasse o Statistikker Virksomhedsplan Side 10/52

12 o Kopiering af avisartikler o Oprettelse af debitorer C5 o Deltagelse i elevrådsmøder og skrive referat o Arkivering Lærlinge Kontoret har en ordinær allround kontorlærling, som indgår i medarbejdergruppen og deltager i den daglige drift på kontoret. I løbet af lærlingens 2-årige uddannelse kommer denne rundt om hele kontorets/administrationens arbejdsområder. Herunder også dele af økonomi- og administrationschefens opgaver i forbindelse med budgetlægning og årsregnskab. Ligeledes arbejder lærlingen med opgaver, som hører under skolens sekretærfunktion. Indsatsområder i 2013 Vi vil i januar 2013 indføre, at eleverne bliver bedre til at synliggøre deres arbejde ved indførelse af en logbog på linjen. I foråret 2013 vil vi etablere et kombinationsforløb indenfor det merkantile område i samarbejde med Svendborg Erhvervsskole og evt. andre linjer på skolen. Emnet i denne forbindelse kunne være opstart af en kommende butik. I januar 2013 skal både planlægningen af de enkelte dages arbejde i større omfang visualiseres, og de faglige områders læringsmuligheder og resultater dokumenteres. Dette vil ske gennem linjeledernes daglige arbejde med linjens kompetencetavle overfor den enkelte elev. I løbet af 2013 vil vi endvidere undersøge baggrunden for etableringen af en butik i Svendborg med salg af varer, der produceres på skolens øvrige linjer. Linjen vil i løbet af 2013 ligeledes fokusere på følgende områder: o Udvikling og beskrivelse af interne og eksterne basisproduktioner og brede produktioner. o Opstilling og fremlæggelse af årsplan for linjens produktion inden 1. juli o Kvalificering af 14 dages samtalen. o Kvalificering af ungementorordningen. Virksomhedsplan Side 11/52

13 Pædagog, SOSU & Sundhedslinjen Antal linjeledere: Kirsten Duelund Hansen og Charlotte Huusfeldt Madsen. Elevnormering: 22 elever Arbejdsopgaver Linjen beskæftiger sig med praktiske opgaver inden for pædagog, SOSU & sundhedsområdet. Pædagog, SOSU o samarbejde med to daginstitutioner samt et dagcenter omkring praktiske opgaver o afholdelse af aktiviteter for børn, unge og ældre o rengøring af skolens fællesarealer Sundhed Vi arbejder med elevernes egen sundhed. Eleven opsætter egne sundhedsmål. Vi arbejder med kost og motion og tager i fitnesscenter to gange om ugen mm. Vi tilbyder sundhedsarrangementer til børn, unge og ældre (f.eks. børnefødselsdage, orienteringsløb for skoler, wellness og sundhed for ældre). Teamleder og ungementor I det daglige, praktiske arbejde deles eleverne op i teams, og der udpeges en teamleder blandt eleverne til hvert team. Det er teamlederen, der leder og fordeler arbejdet og har ansvaret for, at arbejdet bliver udført korrekt samt oplæring af nye elever. På linjen arbejder vi også med ungementor for nye elever. Personlige og sociale kompetencer Vi arbejder med elevernes personlige kompetencer, da de er en del af fagligheden i uddannelserne som Pædagog, SOSU og sundhedshjælper. Følgende arbejdsopgaver er udviklende for elevens personlige og sociale kompetencer: o Eleverne bliver gjort medansvarlige for uddelegeringen og planlægningen af arbejdsopgaver i størst muligt omfang. o Eleverne udarbejder egne arbejdsplaner. o Eleverne beslutter, planlægger, forbereder og udfører selv aktiviteter for linjens kunder med støtte fra linjelederne. o Eleverne er medansvarlige for linjens økonomi. o Eleverne er medansvarlige for modtagelsen af og oplæring af nye elever. Færdigheder: Eleverne udvikles fagligt, personligt og socialt igennem linjens praktiske opgaver samt skolens sundhedsindsats. Eleverne opnår færdigheder i og faglig viden omkring: Pædagog, SOSU: o Aktiviteter for børn, unge og ældre o Rengøring, herunder rengøringsmidler, korrekt dosering samt brug og vedligeholdelse af støvsuger o Håndtering af vasketøj, vaskemaskine samt tørretumbler o Planlægning og gennemførsel af en aktivitet, herunder også budgetlægning o Kommunikation o Alt praktisk arbejde i et institutionskøkken. Virksomhedsplan Side 12/52

14 Sundhed: o Motorik o Kropsbevidsthed o Formidling af sundhed og motion o At træffe sundere valg inden for KRAMS områderne (Kost, Rygning, Alkohol, Motion, Sex, Stress og Søvn) o Uddannelsesparathed o Netværksdannelse o Mestring af eget liv. Teamleder og ungementor: o Samarbejde o Ansvar o Kommunikation o Overblik Personlige og sociale kompetencer: o Personlig hygiejne o Ansvarlighed o Kommunikation o Samarbejde o Stabilitet Lærlinge: Vi forventer at udbyde lærlingeuddannelsen som serviceassistent på linjen ultimo Indsatsområder i 2013 Lærlinge: Se afsnittet vedr. Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse side 39. Glaskunst: Deltage i kurser, indkøb af ovn og materialer, finde lokale samt opstart af produktion af glaskunst. Basisproduktion: Vi afsøger yderligere muligheder for et bredere basisproduktionsgrundlag. Krolfbanen (Krolf = pensionistgolf): Samarbejde med Ejendomsservice & Håndværk og Metal om etablering af krolfbanen samt fremstilling af skilte og køller. Udvide samarbejdet med plejehjemmet, Aldersro Årsplan for linjen forventes færdig inden sommerferien 2013 Omfang og indhold af skolens naturlegeplads vil blive fremlagt inden udgangen af året. Linjen vil i løbet af 2013 ligeledes fokusere på følgende områder: o Udvikling og beskrivelse af interne og eksterne basisproduktioner og brede produktioner. o Opstilling og fremlæggelse af årsplan for linjens produktion inden 1. juli o Kvalificering af 14 dages samtalen. o Kvalificering af ungementorordningen. Indsatsområder i 2014 Endelig etablering af naturlegeplads på grundlag af den vedtagne plan i Virksomhedsplan Side 13/52

15 Grafik, Foto og Medielinjen Linjeledere og arbejdsområder Hans Løgeskov-Eriksen: o Hjemmesideproduktion o Digitalisering af analoge medier o Foto o Diverse tekniske og praktiske opgaver Kirsten Svensson: o Grafisk opsætning o Print og efterbehandling o Billedbehandling og manipulering o Foto Elevnormering: 22 elever Arbejdsopgaver På værkstedet arbejdes der med opgaver inden for en række mediegrafiske områder. Vi trykker og opsætter plakater, postkort og visitkort, laver mindre hjemmesider, trykker og samler blade, overspiller videobånd til dvd, portrætfotograferer elever til skolens elevkartotek, skærer og monterer folie mm. Da linjen i samarbejde med vores it-medarbejder er involveret i skolens drift af computere og netværk, kan der også forekomme opgaver med tilslutning af computere, installation af nyt software, fremstilling af diverse kabler o.lign. Færdigheder: Vi arbejder med forståelse for kommunikation via de elektroniske medier, herunder forståelsen for, hvordan plakater, hjemmesider mm. opsættes for at få den ønskede kommunikation med læseren, og den ønskede historie ud over kanten. Vi arbejder også med elevernes personlige og sociale kompetencer i forbindelse med mødestabilitet, aktivitetsniveau, overholdelse af tidsfrister, aflevering af opgaver, når de er færdige, samarbejde omkring opgaver, modtagelse af nye elever og ledelse af en mindre gruppe omkring en opgave. Lærlinge Den første lærling påregnes at starte senest 1. januar 2014 og den næste 1. januar Der påregnes at skulle være 2-4 lærlinge på linjen. Indsatsområder i 2013 o Kvalificering af lærlingeoptag i 2014, jf. afsnit om Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse side 39. o Linjerne Grafik & Foto og Multimedie slås sammen til en linje. o Der skal inden sammenlægningen foreligge følgende: basisproduktioner - Lokalerne indrettes til den nye situation - Udarbejdelse af en detaljeret årsplan. - Afklaring af hvilke brede produktioner, vi skal have på linjen i forhold til fagområderne - Definition af en række fagområder (opsætning, tryk, foto, hjemmeside etc.) linjen skal arbejde med. Virksomhedsplan Side 14/52

16 o Udarbejdelse af en plan for brug af teambaseret arbejde på linjen med henblik på at afklare, om dette er en farbar vej for linjen. Vi vil arbejde på at skabe et miljø omkring vores arbejde som linjeledere, hvor vi i højere grad end i dag har mulighed for at være omkring og med eleverne i den daglige produktion. Dette bl.a. forårsaget af mange udefra kommende opgaver, som enten af tidsmæssige årsager eller kompleksitet ikke bliver en del af linjens produktion. o I 2013 tilegner linjelederne sig yderligere fotokvalifikationer. o I 1. kvartal 2013 afholdes en besigtigelsestur til udvalgte skoler med henblik på yderligere inspiration til linjen. o Der skal planlægges og gennemføres et 5-ugers kombinationsforløb. Linjen vil i løbet af 2013 ligeledes fokusere på følgende områder: o Opstilling og fremlæggelse af årsplan for linjens produktion inden 1. juli o Kvalificering af 14 dages samtalen. o Kvalificering af ungementorordningen. Virksomhedsplan Side 15/52

17 Ejendomsservice & Ha ndværk Linjeleder: Søren Winther Brandt Elevnormering: 10 elever Arbejdsopgaver: Arbejdets indhold appellerer til unge, der kan lide at være både inde og ude og som befinder sig godt med fysisk såvel som manuelt arbejde. Linjens arbejdsopgaver er pt. følgende: o Etablering og vedligeholdelse af skolens lege- og aktivitetsområde, Idasletten, der består af 4 tønder land med skov, eng og sø. o Produktion af legeredskaber i naturmaterialer. o Opskæring af træ fra eget savværk til brug i egne produktioner samt til salg ud af huset. o Løbende udbygning af egne værksteds- og mødefaciliteter. o Produktion og salg af brænde. o Mindre anlægsarbejder på skolen. I løbet af 1. halvår 2013 etableres fundamentet for servicering og vedligehold af skolens bygninger og nære udenoms arealer, hvilket fremadrettet skal være linjens kerneydelse. Færdigheder: Eleverne opnår færdigheder og faglig viden omkring betjening af mange forskellige slags værktøjer og maskiner. Den overordnede planlægning af linjens arbejde ligger hos linjelederen, men eleven vil med tiden lære at tage del i den kreative såvel som den praktiske proces omkring dette. I løbet af et skoleår vil eleven bl.a. få mulighed for at lære: o Håndtering og anvendelse af forskellige håndværktøjer o Betjening af diverse el-værktøjer o Betjening af diverse motorredskaber o Materialelære o Beskrivelse, planlægning og udførelse af en given opgave o Forskellige håndværksmæssige opgaver og malerarbejde o Betjening af savværk o Vedligeholdelsesopgaver, herunder økonomi i forbindelse hermed o Energioptimering af skolen Væsentligt på linjen er den personlige/sociale indsats for den unge. Vi arbejder løbende med at styrke de personlige/sociale kompetencer, ligesom arbejdet med den unges rolle i forhold til fællesskabet er helt centralt. Vi arbejder med ja-kultur på linjen forstået på den måde, at vi øver os i at møde dagen og de udfordringer, den byder på med positiv og deltagende energi. Linjen har lige som skolen en holdning til sundhed, både fysisk og mentalt, og der undervises derfor i yoga og afspænding én gang om ugen. Et jævnt energiniveau er en forudsætning for en stabil indsats i det daglige, hvorfor vi prioriterer god og nærende mad og derfor ikke indtager slik og sodavand i arbejdstiden. Virksomhedsplan Side 16/52

18 Lærlinge: Der skal etableres lærepladser for ejendomsserviceassistenter på linjen eventuelt i samarbejde med Bygge & Anlæg, og 2013 bruges derfor til planlægning af alle forudsætninger for dette. De første lærlingeforløb igangsættes 1. januar 2014, de næste 1. januar Se i øvrigt materialet Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse side 39. Indsatsområder i Linjens største indsats bliver at etablere sig som ejendomsservicelinje. I første kvartal planlægges besøg på andre produktionsskoler med allerede fungerende ejendomsservicelinjer. Der udarbejdes en service- og vedligeholdelsesplan for alle skolens bygninger. Der vil blive arbejdet med at katalogisere alle tilbagevendende arbejdsopgaver og indføre dem i linjens årshjul. Linjens første lærlingeforløb planlægges. Udvikling og beskrivelse af interne og eksterne basisproduktioner og brede produktioner. Opstilling og fremlæggelse af årsplan for linjens produktion inden 1. juli Kvalificering af 14 dages samtalen. Kvalificering af ungementorordningen. Virksomhedsplan Side 17/52

19 Metal- og Autolinjen Linjeledere og arbejdsområder: Niels Sandholm (Auto) Kim Staus Jacobsen (Metal) o Automekanikker/Automontør - Cykler - Have/park o Metalfagene Elevnormering: Metal: 9 elever Auto: 7 elever Arbejdsopgaver: Metalområdet: o Tegningsforståelse o Pladebearbejdning o Opmåling, opmærkning og afkortning o Fixtur bygning o Sammenføjning o Montage. Autoområdet: Opgaver indenfor autoreparationer for kunder, forsikringsskader samt vedligeholdelse af skolens biler og busser. o Bilernes opbygning o Have/park maskiners opbygning o Cyklers opbygning o Vedligeholdelse o Brug af specialværktøjer. Færdigheder: Efter afsluttet ophold tilstræbes det, at eleverne har opnået: o 26 Uddannelse - Termisk sammenføjning - Slibning o Maskinkendskab (maskinkørekort) i henhold til vores udstyrsliste o Lettere tegningsforståelse o Bilers konstruktionselementer o Grundlæggende kendskab til opmåling o Brug af fagenes specielværktøjer o Lettere materialeforståelse. Lærlinge: Auto har 2 mekanikerlærlinge, der forventes udlært i Virksomhedsplan Side 18/52

20 Indsatsområder i 2013 Metal- og Auto vil arbejde målrettet med afdækning af de individuelle behov og fokus på den enkelte elevs udvikling. Arbejdsparathed og mødestabilitet er vores primære fokuspunkter. Gennem daglig debat og diskussion vil vi arbejde på, at eleven får indsigt i det samfund, der omgiver os, set ud fra fagenes synsvinkel. Vi vil arbejde for at udvikle egne produkter og services, som vi kan videreudvikle, optimere samt producere og afsætte, således der skabes helhed og mening gennem det daglige arbejde. Fra 2013 vil der endvidere blive arbejdet målrettet på at udvikle, fremstille og tilbyde dele indenfor Greentech. Autoområdet har en målsætning om at kunne løse opgaver indenfor have/park maskiner, ligesom afdelingen ønsker at renovere, klargøre og sælge cykler. Endvidere afdækkes mulighederne for at have lærlinge indenfor have/park samt cykelområdet. På Metal vil vi i 2013 arbejde målrettet på at finde den lærlingeuddannelse, der passer bedst muligt til afdelingens udvikling samt fysiske rammer. Der udvikles forudsætninger for at kunne etablere lærlinge. Se afsnittet om Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse side 39. Januar 2014 forventes første elev at starte og anden elev i Linjen vil i løbet af 2013 ligeledes fokusere på følgende områder: o Kvalificering af 14 dages samtalen. o Kvalificering af ungementorordningen. Virksomhedsplan Side 19/52

21 Virksomhedsplan Side 20/52

22 Levnedsmiddellinjen Linjeledere og arbejdsopgaver: Lone Høgh Jensen og Silke Lüders Linjelederne har det overordnede ansvar for den daglige drift, bespisning af skolens elever, personale og gæster (ca personer) samt varetagelse af skolens interne og eksterne arrangementer indenfor den kulinariske del. Elevnormering: 20 elever og 4 caterlærlinge Arbejdsopgaver: Vi vægter: o Grundlæggende fødevarefremstilling baseret på friske og sæsonbestemte råvarer o Sund og varieret kost, hvor vi tilgodeser vegetarer samt andre kulturer/religioner, alt baseret på et økonomisk og rationelt grundlag o Egenkontrol, hygiejne og arbejdssikkerhed o Fokus på mødestabilitet, omgangstone og anerkendende tilgang elever og lærere imellem samt elev og elev imellem. o Højt serviceniveau o Fokus på de givne deadlines i forhold til daglige produktioner og arrangementer. Færdigheder: Eleverne får mulighed for at tilegne sig grundlæggende færdigheder indenfor et bredt kulinarisk spekter. Eleven tilbydes basislæring indenfor: o Koldt og varmt køkken o Brødbagning o Egenkontrol, f.eks. hygiejne, rengøring og produktionskontrol o Servicefunktioner o Menu sammensætning og planlægning omkring temaer og arrangementer. Vi arbejder med at styrke og støtte elevens personlige, sociale og faglige udvikling gennem anerkendende, situationsbestemt værkstedsledelse, hvori den individuelle tilgang er i fokus. Vi søger at støtte og motivere eleven til personlig udvikling via praktikker i erhvervslivet, virksomhedsbesøg og fagmesser med henblik på elevens videre stillingstagen til eget uddannelsesforløb. Lærlinge: o Vi udbyder den Produktionsbaserede Erhvervsuddannelse indenfor cater. o Vi er godkendt til 4 caterlærlinge, eventuelt med delmålet gastronomassistent. Vi ønsker at styrke vores lærlinge i deres uddannelsesforløb såvel fagligt som socialt og personligt, således at de tilegner sig så bred en erhvervserfaring som muligt for derigennem at højne deres selvtillid og selvværd og i sidste ende gennemføre den kompetencegivende uddannelse. Vores lærlinge er i praktik hos slagtere, bagere, kantiner, fiskehandlere, delikatesser og på restauranter, idet vi som kantine med vekslende almindelige produktionsskoleelever kan have vores faglige begrænsninger. Som rollemodel for vores elever søger vi at motivere lærlingene til at påtage sig ansvar, udvise initiativ samt udvikle faglig kreativitet og engagement for derigennem at styrke deres frustrations- og robusthedskompetence og ad den vej udvikle en naturlig adfærd. Virksomhedsplan Side 21/52

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Industrimarken 2 3300 Frederiksværk tlf.: 47 72 43 00 www.pnuc.dk post@pnuc.dk Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplanen er gældende for året 2014 Udarbejdet/senest revideret den 4. februar 2014 af André Gremaud, forstander Navn Odder Produktionsskole Adresse Rønhøjvej

Læs mere

Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted. V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10

Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted. V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10 Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10 1 Indholdsfortegnelse 2 Indhold 3 Mission, vision og mål 5 Arbejdsplan 6 Bestyrelse og udvalg 7 Organisationsplanen

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Samarbejde med erhvervsskolerne... 3 Værdigrundlag:... 4 Skolesyn... 4 Målsætninger for 2012: bestyrelsens nye mål indsættes.... 4 2. Målgrupper... 6

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

HKI STU. stup. stup HKI STU i samarbejde med Psykiatrifonden

HKI STU. stup. stup HKI STU i samarbejde med Psykiatrifonden HKI STU Uddannelse, arbejdsliv og nye venner stup stup HKI STU i samarbejde med Psykiatrifonden For unge med psykiske vanskeligheder, psykisk syge eller psykisk sårbare, borderline el. lign. HKI STU 2014

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

HKI STU. Uddannelse, arbejdsliv og nye venner. HKI Uddannelsen

HKI STU. Uddannelse, arbejdsliv og nye venner. HKI Uddannelsen HKI STU Uddannelse, arbejdsliv og nye venner HKI Uddannelsen HKI-uddannelsen For unge med generelle indlæringsvanskeligheder og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, fx autisme eller ADHD HKI

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Virksomhedsplan 2007

Virksomhedsplan 2007 Virksomhedsplan 2007 Forord Virksomhedsplanen skal ses som et resultat af initiativer, iværksat og gennemført i 2006. Der er foretaget forskellige undersøgelser, såsom: Elevtilfredshedsundersøgelse Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg 2 Årsplan 2009 Normering, åbningstid, medarbejder ekspertiser og arbejdsfelter Klubben er normeret til 151 medlemmer

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Dato 30. oktober 2007 Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere