VIRKSOMHEDSPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSOMHEDSPLAN 2013-2015"

Transkript

1 VIRKSOMHEDSPLAN

2 Indeks Indledning... 2 Skolens organisation... 3 Oversigt over Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskoles uddannelsestilbud... 8 Samlet beskrivelse af produktionsuddannelsens kerneydelser... 9 Kontorlinjen Pædagog, SOSU & Sundhedslinjen Grafik, Foto og Medielinjen Ejendomsservice & Håndværk Metal- og Autolinjen Levnedsmiddellinjen Natur & Friluftlinjen Bygge & Anlægslinjen Musiklinjen Praktik Ekskursioner Almenundervisningen Ord- og talblindeundervisningen Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse Sundhedsindsatsen Uddannelsessamarbejde og kombinationsforløb Almenvejledningen Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) Skolens finansiering, økonomi og succeskriterier Skolens administration og administrative systemer Kompetenceudvikling af personalet Ejendommen - Nuværende og kommende etableringer Energiindsatsen Der henvises i øvrigt til følgende materialer: Bekendtgørelse om Produktionsskoler (www.retsinformation.dk) Skolens vedtægter (www.se-f.dk) Produktionsskolediskursen (www.fpp.dk/2007/08_publikationer/diskurs.pdf) Informationsfolder (www.se-f.dk) Skolens hjemmeside (www.se-f.dk) Virksomhedsplan Side 1/52

3 Indledning Denne virksomhedsplan udspringer af lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts Loven kræver, at produktionsskolens bestyrelse udarbejder en plan for skolens virksomhed. Denne virksomhedsplan skal som det mindste give en beskrivelse af skolens mål og målgruppe samt indholdet af undervisningen og produktionsvirksomheden ( 1, 2 og 6). Formålet med virksomhedsplanen er dels at sikre skolen et planlægnings- og evalueringsredskab og dels give bestyrelsen mulighed for løbende at følge med i, hvilke aktiviteter skolen påtænker at igangsætte i det kommende år samt baggrunden for valget af disse aktiviteter. Samtidig kan andre interesserede og involverede i produktionsskolens dagligdag (f.eks. forældre) orientere sig om skolens mål og om, hvordan disse opfyldes. I forbindelse med det daglige arbejde på skolen skal virksomhedsplanen medvirke til, at medarbejderne i større udstrækning er i fælles fodslag og har genkendelige, fælles mål. Virksomhedsplanen vil være udgangspunkt for evaluering med henblik på at udvikle og forbedre de forskellige undervisningsaktiviteter i forhold til målene. Virksomhedsplanen er ikke statisk eller udarbejdet én gang for alle. Den er et arbejdsredskab, som revideres og udvikles i forbindelse med, at såvel skolens aktiviteter som omverdenen ændrer sig. Virksomhedsplanen skal være med til at inspirere alle "skolens folk" og være så rummelig, at den giver plads til gode idéer. Ved hjælp af virksomhedsplanen har forstanderen, ledergruppen og skolens medarbejdere mulighed - og også ansvar - for at sikre, at interessenternes (kommunernes, forældrenes, elevernes) forventninger til skolen og dens medarbejdere er realistiske. Realistiske forventninger er en forudsætning for, at skolen kan få succes. Virksomhedsplanen er således et ledelsesredskab for forstanderen, ledergruppen og skolens medarbejdere, som viser, hvordan mål og principper indfries i forhold til planlægningen af aktiviteterne. Virksomhedsplanen tages løbende op på ledermøder, medarbejdermøder og i samarbejdsudvalget. Virksomhedsplan Side 2/52

4 Skolens organisation Bestyrelsen Forstander Sekretær Souschef og pædagogisk leder Økonomi- og administrationschef Organisations- og ledelsesstruktur Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole er en selvejende institution med egen bestyrelse. Bestyrelsen er skolens øverste myndighed med ansvar overfor undervisningsministeriet. Bestyrelsens sammensætning Udpeget af Svendborg Byråd: Udpeget af Langeland Byråd: 1 person Udpeget af arbejdstagerorganisation: Udpeget af arbejdsgiverorganisation: Personer med særlige forudsætninger: 2 personer 2 personer 2 personer 2 personer På bestyrelsesmøderne deltager i øvrigt skolens forstander, souschef og pædagogiske leder, økonomi- og administrationschef, tillidsmand og en tilforordnet fra Svendborg Kommune. Bestyrelsen konstituerer sig med: Forretningsudvalg: Formand Næstformand Formanden og næstformanden er sammen med et øvrigt bestyrelsesmedlem identisk med skolens forretningsudvalg. Der afholdes 4 årlige bestyrelsesmøder og forretningsudvalgsmøder efter behov. Virksomhedsplan Side 3/52

5 Ledelsen Forstanderen har det overordnede pædagogiske, økonomiske og administrative ansvar og varetager det daglige skolepolitiske arbejde med ansvar overfor bestyrelsen. Sekretæren refererer direkte til skolens forstander, hvis opgaver hun primært varetager. Souschefen og den pædagogiske leder er stedfortræder for forstanderen ved dennes fravær. Som pædagogisk leder varetages den daglige drift for vejledning, undervisning og pædagogik med ledelsesansvar overfor forstanderen. Økonomi- og administrationschefen er leder for skolens økonomi, administration og personaleadministration med ledelsesansvar overfor forstanderen. Fællesadministrationen Økonomi- og administrationschef Sekretariat Bogholderi, kasse, elevadministration HR, skoleydelse, EGU, reception Virksomhedsplan Side 4/52

6 Organisation over værkstedslinjer, almenundervisningen, erhvervsgrunduddannelsen (EGU) og vejledningen Virksomhedsplan Side 5/52

7 Øvrige medarbejdere Skolen har i øvrigt en række medarbejdere ansat med et skånehensyn, som henholdsvis har funktioner på linjer, i vejledningen, administrationen og IT. Herudover har skolen medarbejdere indenfor pedelfunktionen, udendørs anlægsarbejde og en særlig servicefunktion for elever og vikararbejde. Teamorganisation og mødevirksomhed Skolen er organiseret i en række teams, der varetager forskellige ansvarsområder. Medarbejderteam for alle skolens ansatte. Dette team afholder 2 månedlige møder fra kl. 15:00-16:30 samt et kvartalsmøde hver tirsdag om skolens almene drift samt et månedligt temamøde, hvor særlige indsatsområder drøftes og udvikles. Områdeteam, hvor henholdsvis linjeledere, almenvejledere, EGU-vejledere, almenundervisere og administrationen mødes en gang i måneden fra kl. 15:00-16:30. Lederteam, der mødes hver 14. dag. Temateam, der mødes ad hoc for at planlægge og udføre arrangementer og særlige indsatsområder. Skolen har endvidere hvert år afsat en række pædagogiske dage, hvor skolens udvikling er til drøftelse og planlægning. MUS-samtaler Der afholdes medarbejderudviklingssamtaler for hver medarbejder hvert andet år. Linjelederne varetager alene, eller i samarbejde med kollega på linjen, den daglige drift af linjen. Linjen bygger på et praksisfællesskab med særlig fokus på pædagogik, undervisning, arbejdsmiljø, udvikling og økonomi. Linjelederne deltager i fællesskoleudviklingen og refererer til den pædagogiske leder. Vejlederne varetager i fællesskab skolens vejledningsområde. Vejledningen omfatter bl.a. erhvervsvejledning, personlig/social vejledning, visitation samt ind- og udskrivningsarbejde. Vejlederne deltager i fællesskoleudviklingen samt udviklingen af skolens vejledningsindsats. Vejlederne refererer til den pædagogiske leder. EGU-vejlederne varetager i fællesskab skolens EGU-område. EGU-vejlederne deltager i fællesskoleudvikling samt udviklingen af skolens EGU-indsats. EGU-vejlederne refererer til den pædagogiske leder. Almenunderviserne varetager i fællesskab skolens undervisning i dansk og matematik samt den dertil hørende administration. Almenunderviserne deltager i fællesskoleudviklingen samt udviklingen af skolens undervisningsindsats. Almenunderviserne refererer til den pædagogiske leder. Virksomhedsplan Side 6/52

8 Skolens samarbejdsudvalg Udvalget har følgende sammensætning: o Forstander o Tillidsmand o Souschef og pædagogisk leder o Økonomi- og administrationschef o 2 øvrige medarbejderrepræsentanter Udvalget afholder ét møde hvert kvartal samt ad hoc møder efter behov. Udvalgets arbejde er organiseret omkring nedenstående årshjul. Årshjul Skolens Elevråd Der er etableret et elevråd på skolen. Elevrådet kan komme med ønsker/forslag til konkrete indsatser. Dette efter drøftelse i elevrådet, hvor også den demokratiske proces drøftes. Ofte vil der være en indstilling til lærerrådet. Det er afgørende, at rådet bruges som et positivt forum med fokus på nye og frugtbare tiltag. Hver linje vælger en repræsentant til rådet. En fast medarbejder indgår i rådet for en periode på minimum1 år. Medarbejderen fungerer som tovholder og er vejledende i forhold til de demokratiske processer. Der afholdes møde i elevrådet ca. hver 6 uge. Virksomhedsplan Side 7/52

9 Oversigt over Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskoles uddannelsestilbud Virksomhedsplan Side 8/52

10 Samlet beskrivelse af produktionsuddannelsens kerneydelser Faglig udvikling gennem arbejde og produktion Det bærende element i produktionsuddannelsesforløbet er, at eleverne deltager i værkstedsundervisningen/værkstedsproduktionen, der foregår på forskellige brancheopdelte produktionslinjer på skolen. På værkstederne indgår eleverne i et forpligtende arbejdsfællesskab og lærer den stil, tone og tradition at kende, der præger et bestemt fagområde. Arbejdet tilrettelægges, så der er arbejdsopgaver både af forskellig art og af en stigende sværhedsgrad. Der tages hensyn til den enkelte elevs forudsætninger og individuelle udviklingstempo. Eleverne lærer ansvarlighed og kvalitetskrav ved udførelsen af de konkrete, praktiske arbejdsopgaver. Dernæst lærer de alsidighed (f.eks. forskellige opgaver/flere værksteder) og at arbejde selvstændigt. Endelig kan værkstederne foretage en mere målrettet, faglig kvalificering af en elev og dermed give eleven bedre muligheder for at komme videre. Ofte arrangeres arbejdspraktikker for eleven i private eller offentlige virksomheder. Produktionsopgaverne er ikke altid begrænset til selve fremstillingen. Eleverne deltager også i længere forløb fra idé, tegning og materialeberegning over indkøb og fremstilling til markedsføring, salg og levering - eller dele heraf. Det er vigtigt, at de fremstillede produkter kan sælges og derfor er af en kvalitet, som kan leve op til almindelig markedsstandard. At varer og tjenesteydelser bliver brugt og solgt, er for eleverne en anerkendelse af, at de har udført reelt arbejde - at der er brug for deres indsats på arbejdsmarkedet. Ved afslutningen af et skoleforløb får eleven et kompetencebevis, der dokumenterer de faglige kompetencer, eleven har erhvervet sig indenfor værkstedsarbejdet. De sociale og personlig kompetencer, undervisningen i dansk og matematik samt deltagelse i aktiviteter i øvrigt beskrives i kompetencebeviset. Social og personlig udvikling gennem arbejde og produktion I produktionsskolens værkstedsundervisning handler det om at skabe et dynamisk og anderledes skolemiljø for unge, der har behov for et nyt syn på betydningen af at have kompetencer og viden. For produktionsskolerne er det en hovederfaring, at så godt som alle unge har betydelige læringsmæssige resurser, når blot de får de rette læringsbetingelser. Der lægges derfor i høj grad vægt på at undgå yderligere marginalisering af uddannelsessvage elever. Værkstedsarbejdet tilbyder deltagerne at indtræde i forpligtende arbejdsfællesskaber, hvor de både skal bidrage fagligt til løsning af værkstedsopgaver og samtidig bidrage socialt til fællesskabet og samarbejdet i værkstedet. Produktionsskolen tager med andre ord udgangspunkt i, at læring skal ses som en social praksis. Virksomhedsplan Side 9/52

11 Kontorlinjen Linjeledere: Birgitte Gibe Pedersen: Elevløn, medarbejderløn, indberetning til ministeriet, INFO en. Trine Møller Larsen: Bogholderi, statistisk materiale, udslusningstaxameter, support ERS og skolens intranet, referater. Niels Christian Bie: Bogføring, forsikringer, fleksjobrefusion, anlægskartotek, postadministration, referater. Kontorlærling: Ordinær allround kontorlærling (se beskrivelse under lærlinge nedenfor). Fælles for alle på kontorlinjen er reception- og telefonbetjening. Elevnormering To elever og en kontorlærling Arbejdsopgaver På kontoret arbejdes der med forskellige opgaver indenfor faget. Kontoret har en bred basisproduktion, da linjen varetager skolens administration, herunder skolens daglige drift i form af lønadministration, administration af ind- og udgående fakturaer, bogføring af kasse, bank, kreditorer og interne fakturaer, reception og telefon, kopiering, post, servicering i forbindelse med møder hos skolens forstander mm. Alle elever skal i så stort et omfang som muligt arbejde med linjeområdets forskellige faglige dele, derfor vil eleverne og lærlingene rotere blandt linjelederne på kontoret, så de hver især får indsigt i de forskellige linjelederes funktioner. Færdigheder For at være elev på kontoret kræves det, at eleven har interesse for faget og har grundlæggende tal- og ordforståelse. Kontoret er skolens ansigt udadtil, og det første man møder, når man kommer til skolen. Eleverne skal derfor lære at servicere de gæster, kunder og elever, der kommer på skolens kontor. Eleverne på kontoret arbejder ved egen pc og bliver fortrolige med at bruge tekstbehandling, regneark og internet. Eleverne tilegner sig erfaringer og viden indenfor følgende områder: o Reception- og telefonbetjening o Betjening af tekniske hjælpemidler som kopimaskine, fax, frankeringsmaskine og it-anvendelse o Ind- og udgående postbehandling o Intern og ekstern korrespondance på brev og mail o Tjekke elevers timesedler o Oprettelse af elevmapper og oplysninger til lønkontoret o Administration af diverse lister o Bogføring bank, kreditorer og interne fakturaer o Administration af ind- og udgående fakturaer o Serviceopgaver, rengøring, kaffe til møder o Afstemning og bogføring af kasse o Statistikker Virksomhedsplan Side 10/52

12 o Kopiering af avisartikler o Oprettelse af debitorer C5 o Deltagelse i elevrådsmøder og skrive referat o Arkivering Lærlinge Kontoret har en ordinær allround kontorlærling, som indgår i medarbejdergruppen og deltager i den daglige drift på kontoret. I løbet af lærlingens 2-årige uddannelse kommer denne rundt om hele kontorets/administrationens arbejdsområder. Herunder også dele af økonomi- og administrationschefens opgaver i forbindelse med budgetlægning og årsregnskab. Ligeledes arbejder lærlingen med opgaver, som hører under skolens sekretærfunktion. Indsatsområder i 2013 Vi vil i januar 2013 indføre, at eleverne bliver bedre til at synliggøre deres arbejde ved indførelse af en logbog på linjen. I foråret 2013 vil vi etablere et kombinationsforløb indenfor det merkantile område i samarbejde med Svendborg Erhvervsskole og evt. andre linjer på skolen. Emnet i denne forbindelse kunne være opstart af en kommende butik. I januar 2013 skal både planlægningen af de enkelte dages arbejde i større omfang visualiseres, og de faglige områders læringsmuligheder og resultater dokumenteres. Dette vil ske gennem linjeledernes daglige arbejde med linjens kompetencetavle overfor den enkelte elev. I løbet af 2013 vil vi endvidere undersøge baggrunden for etableringen af en butik i Svendborg med salg af varer, der produceres på skolens øvrige linjer. Linjen vil i løbet af 2013 ligeledes fokusere på følgende områder: o Udvikling og beskrivelse af interne og eksterne basisproduktioner og brede produktioner. o Opstilling og fremlæggelse af årsplan for linjens produktion inden 1. juli o Kvalificering af 14 dages samtalen. o Kvalificering af ungementorordningen. Virksomhedsplan Side 11/52

13 Pædagog, SOSU & Sundhedslinjen Antal linjeledere: Kirsten Duelund Hansen og Charlotte Huusfeldt Madsen. Elevnormering: 22 elever Arbejdsopgaver Linjen beskæftiger sig med praktiske opgaver inden for pædagog, SOSU & sundhedsområdet. Pædagog, SOSU o samarbejde med to daginstitutioner samt et dagcenter omkring praktiske opgaver o afholdelse af aktiviteter for børn, unge og ældre o rengøring af skolens fællesarealer Sundhed Vi arbejder med elevernes egen sundhed. Eleven opsætter egne sundhedsmål. Vi arbejder med kost og motion og tager i fitnesscenter to gange om ugen mm. Vi tilbyder sundhedsarrangementer til børn, unge og ældre (f.eks. børnefødselsdage, orienteringsløb for skoler, wellness og sundhed for ældre). Teamleder og ungementor I det daglige, praktiske arbejde deles eleverne op i teams, og der udpeges en teamleder blandt eleverne til hvert team. Det er teamlederen, der leder og fordeler arbejdet og har ansvaret for, at arbejdet bliver udført korrekt samt oplæring af nye elever. På linjen arbejder vi også med ungementor for nye elever. Personlige og sociale kompetencer Vi arbejder med elevernes personlige kompetencer, da de er en del af fagligheden i uddannelserne som Pædagog, SOSU og sundhedshjælper. Følgende arbejdsopgaver er udviklende for elevens personlige og sociale kompetencer: o Eleverne bliver gjort medansvarlige for uddelegeringen og planlægningen af arbejdsopgaver i størst muligt omfang. o Eleverne udarbejder egne arbejdsplaner. o Eleverne beslutter, planlægger, forbereder og udfører selv aktiviteter for linjens kunder med støtte fra linjelederne. o Eleverne er medansvarlige for linjens økonomi. o Eleverne er medansvarlige for modtagelsen af og oplæring af nye elever. Færdigheder: Eleverne udvikles fagligt, personligt og socialt igennem linjens praktiske opgaver samt skolens sundhedsindsats. Eleverne opnår færdigheder i og faglig viden omkring: Pædagog, SOSU: o Aktiviteter for børn, unge og ældre o Rengøring, herunder rengøringsmidler, korrekt dosering samt brug og vedligeholdelse af støvsuger o Håndtering af vasketøj, vaskemaskine samt tørretumbler o Planlægning og gennemførsel af en aktivitet, herunder også budgetlægning o Kommunikation o Alt praktisk arbejde i et institutionskøkken. Virksomhedsplan Side 12/52

14 Sundhed: o Motorik o Kropsbevidsthed o Formidling af sundhed og motion o At træffe sundere valg inden for KRAMS områderne (Kost, Rygning, Alkohol, Motion, Sex, Stress og Søvn) o Uddannelsesparathed o Netværksdannelse o Mestring af eget liv. Teamleder og ungementor: o Samarbejde o Ansvar o Kommunikation o Overblik Personlige og sociale kompetencer: o Personlig hygiejne o Ansvarlighed o Kommunikation o Samarbejde o Stabilitet Lærlinge: Vi forventer at udbyde lærlingeuddannelsen som serviceassistent på linjen ultimo Indsatsområder i 2013 Lærlinge: Se afsnittet vedr. Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse side 39. Glaskunst: Deltage i kurser, indkøb af ovn og materialer, finde lokale samt opstart af produktion af glaskunst. Basisproduktion: Vi afsøger yderligere muligheder for et bredere basisproduktionsgrundlag. Krolfbanen (Krolf = pensionistgolf): Samarbejde med Ejendomsservice & Håndværk og Metal om etablering af krolfbanen samt fremstilling af skilte og køller. Udvide samarbejdet med plejehjemmet, Aldersro Årsplan for linjen forventes færdig inden sommerferien 2013 Omfang og indhold af skolens naturlegeplads vil blive fremlagt inden udgangen af året. Linjen vil i løbet af 2013 ligeledes fokusere på følgende områder: o Udvikling og beskrivelse af interne og eksterne basisproduktioner og brede produktioner. o Opstilling og fremlæggelse af årsplan for linjens produktion inden 1. juli o Kvalificering af 14 dages samtalen. o Kvalificering af ungementorordningen. Indsatsområder i 2014 Endelig etablering af naturlegeplads på grundlag af den vedtagne plan i Virksomhedsplan Side 13/52

15 Grafik, Foto og Medielinjen Linjeledere og arbejdsområder Hans Løgeskov-Eriksen: o Hjemmesideproduktion o Digitalisering af analoge medier o Foto o Diverse tekniske og praktiske opgaver Kirsten Svensson: o Grafisk opsætning o Print og efterbehandling o Billedbehandling og manipulering o Foto Elevnormering: 22 elever Arbejdsopgaver På værkstedet arbejdes der med opgaver inden for en række mediegrafiske områder. Vi trykker og opsætter plakater, postkort og visitkort, laver mindre hjemmesider, trykker og samler blade, overspiller videobånd til dvd, portrætfotograferer elever til skolens elevkartotek, skærer og monterer folie mm. Da linjen i samarbejde med vores it-medarbejder er involveret i skolens drift af computere og netværk, kan der også forekomme opgaver med tilslutning af computere, installation af nyt software, fremstilling af diverse kabler o.lign. Færdigheder: Vi arbejder med forståelse for kommunikation via de elektroniske medier, herunder forståelsen for, hvordan plakater, hjemmesider mm. opsættes for at få den ønskede kommunikation med læseren, og den ønskede historie ud over kanten. Vi arbejder også med elevernes personlige og sociale kompetencer i forbindelse med mødestabilitet, aktivitetsniveau, overholdelse af tidsfrister, aflevering af opgaver, når de er færdige, samarbejde omkring opgaver, modtagelse af nye elever og ledelse af en mindre gruppe omkring en opgave. Lærlinge Den første lærling påregnes at starte senest 1. januar 2014 og den næste 1. januar Der påregnes at skulle være 2-4 lærlinge på linjen. Indsatsområder i 2013 o Kvalificering af lærlingeoptag i 2014, jf. afsnit om Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse side 39. o Linjerne Grafik & Foto og Multimedie slås sammen til en linje. o Der skal inden sammenlægningen foreligge følgende: basisproduktioner - Lokalerne indrettes til den nye situation - Udarbejdelse af en detaljeret årsplan. - Afklaring af hvilke brede produktioner, vi skal have på linjen i forhold til fagområderne - Definition af en række fagområder (opsætning, tryk, foto, hjemmeside etc.) linjen skal arbejde med. Virksomhedsplan Side 14/52

16 o Udarbejdelse af en plan for brug af teambaseret arbejde på linjen med henblik på at afklare, om dette er en farbar vej for linjen. Vi vil arbejde på at skabe et miljø omkring vores arbejde som linjeledere, hvor vi i højere grad end i dag har mulighed for at være omkring og med eleverne i den daglige produktion. Dette bl.a. forårsaget af mange udefra kommende opgaver, som enten af tidsmæssige årsager eller kompleksitet ikke bliver en del af linjens produktion. o I 2013 tilegner linjelederne sig yderligere fotokvalifikationer. o I 1. kvartal 2013 afholdes en besigtigelsestur til udvalgte skoler med henblik på yderligere inspiration til linjen. o Der skal planlægges og gennemføres et 5-ugers kombinationsforløb. Linjen vil i løbet af 2013 ligeledes fokusere på følgende områder: o Opstilling og fremlæggelse af årsplan for linjens produktion inden 1. juli o Kvalificering af 14 dages samtalen. o Kvalificering af ungementorordningen. Virksomhedsplan Side 15/52

17 Ejendomsservice & Ha ndværk Linjeleder: Søren Winther Brandt Elevnormering: 10 elever Arbejdsopgaver: Arbejdets indhold appellerer til unge, der kan lide at være både inde og ude og som befinder sig godt med fysisk såvel som manuelt arbejde. Linjens arbejdsopgaver er pt. følgende: o Etablering og vedligeholdelse af skolens lege- og aktivitetsområde, Idasletten, der består af 4 tønder land med skov, eng og sø. o Produktion af legeredskaber i naturmaterialer. o Opskæring af træ fra eget savværk til brug i egne produktioner samt til salg ud af huset. o Løbende udbygning af egne værksteds- og mødefaciliteter. o Produktion og salg af brænde. o Mindre anlægsarbejder på skolen. I løbet af 1. halvår 2013 etableres fundamentet for servicering og vedligehold af skolens bygninger og nære udenoms arealer, hvilket fremadrettet skal være linjens kerneydelse. Færdigheder: Eleverne opnår færdigheder og faglig viden omkring betjening af mange forskellige slags værktøjer og maskiner. Den overordnede planlægning af linjens arbejde ligger hos linjelederen, men eleven vil med tiden lære at tage del i den kreative såvel som den praktiske proces omkring dette. I løbet af et skoleår vil eleven bl.a. få mulighed for at lære: o Håndtering og anvendelse af forskellige håndværktøjer o Betjening af diverse el-værktøjer o Betjening af diverse motorredskaber o Materialelære o Beskrivelse, planlægning og udførelse af en given opgave o Forskellige håndværksmæssige opgaver og malerarbejde o Betjening af savværk o Vedligeholdelsesopgaver, herunder økonomi i forbindelse hermed o Energioptimering af skolen Væsentligt på linjen er den personlige/sociale indsats for den unge. Vi arbejder løbende med at styrke de personlige/sociale kompetencer, ligesom arbejdet med den unges rolle i forhold til fællesskabet er helt centralt. Vi arbejder med ja-kultur på linjen forstået på den måde, at vi øver os i at møde dagen og de udfordringer, den byder på med positiv og deltagende energi. Linjen har lige som skolen en holdning til sundhed, både fysisk og mentalt, og der undervises derfor i yoga og afspænding én gang om ugen. Et jævnt energiniveau er en forudsætning for en stabil indsats i det daglige, hvorfor vi prioriterer god og nærende mad og derfor ikke indtager slik og sodavand i arbejdstiden. Virksomhedsplan Side 16/52

18 Lærlinge: Der skal etableres lærepladser for ejendomsserviceassistenter på linjen eventuelt i samarbejde med Bygge & Anlæg, og 2013 bruges derfor til planlægning af alle forudsætninger for dette. De første lærlingeforløb igangsættes 1. januar 2014, de næste 1. januar Se i øvrigt materialet Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse side 39. Indsatsområder i Linjens største indsats bliver at etablere sig som ejendomsservicelinje. I første kvartal planlægges besøg på andre produktionsskoler med allerede fungerende ejendomsservicelinjer. Der udarbejdes en service- og vedligeholdelsesplan for alle skolens bygninger. Der vil blive arbejdet med at katalogisere alle tilbagevendende arbejdsopgaver og indføre dem i linjens årshjul. Linjens første lærlingeforløb planlægges. Udvikling og beskrivelse af interne og eksterne basisproduktioner og brede produktioner. Opstilling og fremlæggelse af årsplan for linjens produktion inden 1. juli Kvalificering af 14 dages samtalen. Kvalificering af ungementorordningen. Virksomhedsplan Side 17/52

19 Metal- og Autolinjen Linjeledere og arbejdsområder: Niels Sandholm (Auto) Kim Staus Jacobsen (Metal) o Automekanikker/Automontør - Cykler - Have/park o Metalfagene Elevnormering: Metal: 9 elever Auto: 7 elever Arbejdsopgaver: Metalområdet: o Tegningsforståelse o Pladebearbejdning o Opmåling, opmærkning og afkortning o Fixtur bygning o Sammenføjning o Montage. Autoområdet: Opgaver indenfor autoreparationer for kunder, forsikringsskader samt vedligeholdelse af skolens biler og busser. o Bilernes opbygning o Have/park maskiners opbygning o Cyklers opbygning o Vedligeholdelse o Brug af specialværktøjer. Færdigheder: Efter afsluttet ophold tilstræbes det, at eleverne har opnået: o 26 Uddannelse - Termisk sammenføjning - Slibning o Maskinkendskab (maskinkørekort) i henhold til vores udstyrsliste o Lettere tegningsforståelse o Bilers konstruktionselementer o Grundlæggende kendskab til opmåling o Brug af fagenes specielværktøjer o Lettere materialeforståelse. Lærlinge: Auto har 2 mekanikerlærlinge, der forventes udlært i Virksomhedsplan Side 18/52

20 Indsatsområder i 2013 Metal- og Auto vil arbejde målrettet med afdækning af de individuelle behov og fokus på den enkelte elevs udvikling. Arbejdsparathed og mødestabilitet er vores primære fokuspunkter. Gennem daglig debat og diskussion vil vi arbejde på, at eleven får indsigt i det samfund, der omgiver os, set ud fra fagenes synsvinkel. Vi vil arbejde for at udvikle egne produkter og services, som vi kan videreudvikle, optimere samt producere og afsætte, således der skabes helhed og mening gennem det daglige arbejde. Fra 2013 vil der endvidere blive arbejdet målrettet på at udvikle, fremstille og tilbyde dele indenfor Greentech. Autoområdet har en målsætning om at kunne løse opgaver indenfor have/park maskiner, ligesom afdelingen ønsker at renovere, klargøre og sælge cykler. Endvidere afdækkes mulighederne for at have lærlinge indenfor have/park samt cykelområdet. På Metal vil vi i 2013 arbejde målrettet på at finde den lærlingeuddannelse, der passer bedst muligt til afdelingens udvikling samt fysiske rammer. Der udvikles forudsætninger for at kunne etablere lærlinge. Se afsnittet om Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse side 39. Januar 2014 forventes første elev at starte og anden elev i Linjen vil i løbet af 2013 ligeledes fokusere på følgende områder: o Kvalificering af 14 dages samtalen. o Kvalificering af ungementorordningen. Virksomhedsplan Side 19/52

21 Virksomhedsplan Side 20/52

22 Levnedsmiddellinjen Linjeledere og arbejdsopgaver: Lone Høgh Jensen og Silke Lüders Linjelederne har det overordnede ansvar for den daglige drift, bespisning af skolens elever, personale og gæster (ca personer) samt varetagelse af skolens interne og eksterne arrangementer indenfor den kulinariske del. Elevnormering: 20 elever og 4 caterlærlinge Arbejdsopgaver: Vi vægter: o Grundlæggende fødevarefremstilling baseret på friske og sæsonbestemte råvarer o Sund og varieret kost, hvor vi tilgodeser vegetarer samt andre kulturer/religioner, alt baseret på et økonomisk og rationelt grundlag o Egenkontrol, hygiejne og arbejdssikkerhed o Fokus på mødestabilitet, omgangstone og anerkendende tilgang elever og lærere imellem samt elev og elev imellem. o Højt serviceniveau o Fokus på de givne deadlines i forhold til daglige produktioner og arrangementer. Færdigheder: Eleverne får mulighed for at tilegne sig grundlæggende færdigheder indenfor et bredt kulinarisk spekter. Eleven tilbydes basislæring indenfor: o Koldt og varmt køkken o Brødbagning o Egenkontrol, f.eks. hygiejne, rengøring og produktionskontrol o Servicefunktioner o Menu sammensætning og planlægning omkring temaer og arrangementer. Vi arbejder med at styrke og støtte elevens personlige, sociale og faglige udvikling gennem anerkendende, situationsbestemt værkstedsledelse, hvori den individuelle tilgang er i fokus. Vi søger at støtte og motivere eleven til personlig udvikling via praktikker i erhvervslivet, virksomhedsbesøg og fagmesser med henblik på elevens videre stillingstagen til eget uddannelsesforløb. Lærlinge: o Vi udbyder den Produktionsbaserede Erhvervsuddannelse indenfor cater. o Vi er godkendt til 4 caterlærlinge, eventuelt med delmålet gastronomassistent. Vi ønsker at styrke vores lærlinge i deres uddannelsesforløb såvel fagligt som socialt og personligt, således at de tilegner sig så bred en erhvervserfaring som muligt for derigennem at højne deres selvtillid og selvværd og i sidste ende gennemføre den kompetencegivende uddannelse. Vores lærlinge er i praktik hos slagtere, bagere, kantiner, fiskehandlere, delikatesser og på restauranter, idet vi som kantine med vekslende almindelige produktionsskoleelever kan have vores faglige begrænsninger. Som rollemodel for vores elever søger vi at motivere lærlingene til at påtage sig ansvar, udvise initiativ samt udvikle faglig kreativitet og engagement for derigennem at styrke deres frustrations- og robusthedskompetence og ad den vej udvikle en naturlig adfærd. Virksomhedsplan Side 21/52

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2016 Indeks Indeks... 1 Indledning... 2 Skolens organisation... 3 Kontor... 10 Pædagog, SOSU & Sundhed... 12 Grafik, Foto og Medie... 15 Ejendomsservice & Håndværk... 17 Produktion

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2017

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2017 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2017 Indeks Indeks... 1 Indledning... 2 Skolens organisation... 3 Oversigt over Sydfyns ErhvervsForskoles uddannelsestilbud... 8 Samlet beskrivelse af produktionsuddannelsens kerneydelser...

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune.

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. 2013 Navn Adresse Produktionsskolen i Herning Kommune Sebbesandevej 2b, Tjørring, 7400 Herning. Telefon 97 26 70 11 Fax 97 26 90 48 E-mail admin@ph-herning.dk

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Introduktion. Hvad enten du vælger Dronningelund eller Brønderslev, så sættes der fokus på det sociale, faglige og personlige.

Introduktion. Hvad enten du vælger Dronningelund eller Brønderslev, så sættes der fokus på det sociale, faglige og personlige. Introduktion Alle har et talent på produktionsskolen kan du finde og styrke det, du måske ikke kunne, da du gik i folkeskolen. På produktionsskolen vil du opleve, at du får højere selvtillid og suger mere

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune Samarbejdsaftale mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune 2 Tidligere samarbejdsaftale samt kontrakt af 31.3.2014 indgået mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune, er

Læs mere

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Virksomhedsplan 2015 Gribskov Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Formål... side 2 Økonomi... side 3 Organisering af produktionsskolen...

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Træværkstedet

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Træværkstedet AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Træværkstedet Præsentation På Træværkstedet arbejder vi med opgaver inden for træindustrien. Som elev på træværkstedet kommer du til at arbejde i vort maskin- og snedkerværksted,

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Produktionsskolen i Middelfart er en uafhængig selvejende institution i henhold til lov om produktionsskoler. Skolens vedtægter er godkendt

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 STU - Dyr og Landbrug Præsentation af værkstedet STU Landbrug og dyr: På værkstedet Dyr og Landbrug får du mulighed for at arbejde med både dyrepasseropgaver og landbrugsopgaver.

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Produktionshøjskolen Djursland

Produktionshøjskolen Djursland Produktionshøjskolen Djursland Virksomhedsplan for 2015 1. Overordnede mål Det er Produktionshøjskolens mål, at styrke de unges selvværd, ansvarsfølelse og engagement, således at de bliver i stand til

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

HANSENBERG / Kim Aaen. Dyrepasser

HANSENBERG / Kim Aaen. Dyrepasser Dyrepasser [ Dyrepasserassistent ] [ Dyrepasser med speciale heste ] [ Dyrepasser med speciale forsøgsdyr ] [ Dyrepasser med speciale dyr i zoologiske anlæg ] Indhold Uddannelsen til dyrepasser... 3 Varighed

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN

MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN Kravene stiger, vi kan ikke sætte barren ned, men må finde andre måder at komme over. Dick gjorde. PRODUKTIONS- SKOLENS MÅLRETTEDE FORLØB Noget af det, vi skal

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Bygge og Anlæg. Præsentation På værkstedet Bygge og Anlæg arbejder vi med opgaver inden for byggeriet, mest tømrer og snedkerfaget.

Bygge og Anlæg. Præsentation På værkstedet Bygge og Anlæg arbejder vi med opgaver inden for byggeriet, mest tømrer og snedkerfaget. AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2013 Bygge og Anlæg Præsentation På værkstedet Bygge og Anlæg arbejder vi med opgaver inden for byggeriet, mest tømrer og snedkerfaget. Vi udfører en lang række forskellige

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

1. Motivation for uddannelse og lyst til læring. 1. Selvstændighed og ansvarlighed, tage initiativ til opgaveløsning.

1. Motivation for uddannelse og lyst til læring. 1. Selvstændighed og ansvarlighed, tage initiativ til opgaveløsning. Kravene stiger, vi kan ikke sætte barren ned, men må finde andre måder at komme over. Dick gjorde. 9-10 klasse/ eller indenfor 1. Viden G 1 1 år efter. om krav til gennemførsel af 1 år efter at have forladt

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Erhvervsfolk Giver Uddannelse

Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) en skræddersyet arbejdspladsuddannelse! Blomsterbutiksindehaver, Yvonne Jørgensen Jeg har sagt ja til en pige på EGU, fordi jeg simpelthen

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Aktivitets- og handleplanen 2012 Værksted: Grøn Pædagog

Aktivitets- og handleplanen 2012 Værksted: Grøn Pædagog Aktivitets- og handleplanen 2012 Værksted: Grøn Pædagog Præsentation af værkstedet På GRØN PÆDAGOG har eleverne mulighed for at få afprøvet sig selv i forhold til, at arbejde med børn og ældre. Vi vil

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Nov. 2014 2.udgave Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Impuls og Cafe Aroma er Center for Socialpsykiatris tilbud til borgere, der ønsker et tilpasset beskæftigelses

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Din vej til Uddannelse & Afklaring...

Din vej til Uddannelse & Afklaring... Din vej til Uddannelse & Afklaring... Glostrup Produktionshøjskole tilbyder undervisnings- og vejledningsforløb for unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Undervisningen på skolens

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

nyborgungdomsskole.dk

nyborgungdomsskole.dk nyborgungdomsskole.dk Erhvervsfaglig Grunduddannelse er en toårig erhvervsuddannelse for unge under 29, som lærer bedst gennem praktiske aktiviteter og individuelt tilrettelagte forløb Praktiske oplysninger

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Håndbog for. offentlige elevpladser

Håndbog for. offentlige elevpladser Håndbog for offentlige elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Aarhus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.

Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Aarhus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus. Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N Tlf: 8940 1370 egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen EGU Folderen er delt op i afsnit

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

VI LÆRER DIG AT KUNNE

VI LÆRER DIG AT KUNNE 6 SPÆNDENDE UDDANNELSER DU IKKE KAN LÆSE DIG TIL! LYDTEKNIKER KØKKENASSISTENT EJENDOMSTEKNIKASSISTENT MUSIKER VÆRKSTEDSLÆRE METAL/TRÆ FILM- OG BILLEDMEDARBEJDER VI LÆRER DIG AT KUNNE AT VILLE, SØRGER DU

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 Skoleprofil Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 1. Et godt studie- og arbejdsmiljø Det primære formål er at give eleverne en god uddannelse. En væsentlig forudsætning herfor er et godt studie-

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Halvpartsryttere skal skrive i bogen når de har redet og gerne med beskrivelse af rideturen med underskrift.

Halvpartsryttere skal skrive i bogen når de har redet og gerne med beskrivelse af rideturen med underskrift. Referat bestyrelsesmødet d. 15-04-2014 Fraværende: Ingen 1. Godkendelse af referat: GODKENDT d. 15-04-2013 2. Undervisning: 2.1 Klubheste. Andre har en mulig gaffelfbåndes skade, som er blevet tilset og

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Social kapital i værkstedet

Social kapital i værkstedet Social kapital i værkstedet Af Kim Kabat Hvordan finder man en fælles platform for det pædagogiske arbejde i værkstederne på tværs af faglige traditioner og forståelser af kerneopgaven på en produktionsskole?

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen)

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Bog: Vi bruger grundbogssystemet Format, som er et fleksibelt matematiksystem, der tager udgangspunkt i læringsstile.

Læs mere