VIRKSOMHEDSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSOMHEDSPLAN 2013-2015"

Transkript

1 VIRKSOMHEDSPLAN

2 Indeks Indledning... 2 Skolens organisation... 3 Oversigt over Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskoles uddannelsestilbud... 8 Samlet beskrivelse af produktionsuddannelsens kerneydelser... 9 Kontorlinjen Pædagog, SOSU & Sundhedslinjen Grafik, Foto og Medielinjen Ejendomsservice & Håndværk Metal- og Autolinjen Levnedsmiddellinjen Natur & Friluftlinjen Bygge & Anlægslinjen Musiklinjen Praktik Ekskursioner Almenundervisningen Ord- og talblindeundervisningen Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse Sundhedsindsatsen Uddannelsessamarbejde og kombinationsforløb Almenvejledningen Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) Skolens finansiering, økonomi og succeskriterier Skolens administration og administrative systemer Kompetenceudvikling af personalet Ejendommen - Nuværende og kommende etableringer Energiindsatsen Der henvises i øvrigt til følgende materialer: Bekendtgørelse om Produktionsskoler (www.retsinformation.dk) Skolens vedtægter (www.se-f.dk) Produktionsskolediskursen (www.fpp.dk/2007/08_publikationer/diskurs.pdf) Informationsfolder (www.se-f.dk) Skolens hjemmeside (www.se-f.dk) Virksomhedsplan Side 1/52

3 Indledning Denne virksomhedsplan udspringer af lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts Loven kræver, at produktionsskolens bestyrelse udarbejder en plan for skolens virksomhed. Denne virksomhedsplan skal som det mindste give en beskrivelse af skolens mål og målgruppe samt indholdet af undervisningen og produktionsvirksomheden ( 1, 2 og 6). Formålet med virksomhedsplanen er dels at sikre skolen et planlægnings- og evalueringsredskab og dels give bestyrelsen mulighed for løbende at følge med i, hvilke aktiviteter skolen påtænker at igangsætte i det kommende år samt baggrunden for valget af disse aktiviteter. Samtidig kan andre interesserede og involverede i produktionsskolens dagligdag (f.eks. forældre) orientere sig om skolens mål og om, hvordan disse opfyldes. I forbindelse med det daglige arbejde på skolen skal virksomhedsplanen medvirke til, at medarbejderne i større udstrækning er i fælles fodslag og har genkendelige, fælles mål. Virksomhedsplanen vil være udgangspunkt for evaluering med henblik på at udvikle og forbedre de forskellige undervisningsaktiviteter i forhold til målene. Virksomhedsplanen er ikke statisk eller udarbejdet én gang for alle. Den er et arbejdsredskab, som revideres og udvikles i forbindelse med, at såvel skolens aktiviteter som omverdenen ændrer sig. Virksomhedsplanen skal være med til at inspirere alle "skolens folk" og være så rummelig, at den giver plads til gode idéer. Ved hjælp af virksomhedsplanen har forstanderen, ledergruppen og skolens medarbejdere mulighed - og også ansvar - for at sikre, at interessenternes (kommunernes, forældrenes, elevernes) forventninger til skolen og dens medarbejdere er realistiske. Realistiske forventninger er en forudsætning for, at skolen kan få succes. Virksomhedsplanen er således et ledelsesredskab for forstanderen, ledergruppen og skolens medarbejdere, som viser, hvordan mål og principper indfries i forhold til planlægningen af aktiviteterne. Virksomhedsplanen tages løbende op på ledermøder, medarbejdermøder og i samarbejdsudvalget. Virksomhedsplan Side 2/52

4 Skolens organisation Bestyrelsen Forstander Sekretær Souschef og pædagogisk leder Økonomi- og administrationschef Organisations- og ledelsesstruktur Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole er en selvejende institution med egen bestyrelse. Bestyrelsen er skolens øverste myndighed med ansvar overfor undervisningsministeriet. Bestyrelsens sammensætning Udpeget af Svendborg Byråd: Udpeget af Langeland Byråd: 1 person Udpeget af arbejdstagerorganisation: Udpeget af arbejdsgiverorganisation: Personer med særlige forudsætninger: 2 personer 2 personer 2 personer 2 personer På bestyrelsesmøderne deltager i øvrigt skolens forstander, souschef og pædagogiske leder, økonomi- og administrationschef, tillidsmand og en tilforordnet fra Svendborg Kommune. Bestyrelsen konstituerer sig med: Forretningsudvalg: Formand Næstformand Formanden og næstformanden er sammen med et øvrigt bestyrelsesmedlem identisk med skolens forretningsudvalg. Der afholdes 4 årlige bestyrelsesmøder og forretningsudvalgsmøder efter behov. Virksomhedsplan Side 3/52

5 Ledelsen Forstanderen har det overordnede pædagogiske, økonomiske og administrative ansvar og varetager det daglige skolepolitiske arbejde med ansvar overfor bestyrelsen. Sekretæren refererer direkte til skolens forstander, hvis opgaver hun primært varetager. Souschefen og den pædagogiske leder er stedfortræder for forstanderen ved dennes fravær. Som pædagogisk leder varetages den daglige drift for vejledning, undervisning og pædagogik med ledelsesansvar overfor forstanderen. Økonomi- og administrationschefen er leder for skolens økonomi, administration og personaleadministration med ledelsesansvar overfor forstanderen. Fællesadministrationen Økonomi- og administrationschef Sekretariat Bogholderi, kasse, elevadministration HR, skoleydelse, EGU, reception Virksomhedsplan Side 4/52

6 Organisation over værkstedslinjer, almenundervisningen, erhvervsgrunduddannelsen (EGU) og vejledningen Virksomhedsplan Side 5/52

7 Øvrige medarbejdere Skolen har i øvrigt en række medarbejdere ansat med et skånehensyn, som henholdsvis har funktioner på linjer, i vejledningen, administrationen og IT. Herudover har skolen medarbejdere indenfor pedelfunktionen, udendørs anlægsarbejde og en særlig servicefunktion for elever og vikararbejde. Teamorganisation og mødevirksomhed Skolen er organiseret i en række teams, der varetager forskellige ansvarsområder. Medarbejderteam for alle skolens ansatte. Dette team afholder 2 månedlige møder fra kl. 15:00-16:30 samt et kvartalsmøde hver tirsdag om skolens almene drift samt et månedligt temamøde, hvor særlige indsatsområder drøftes og udvikles. Områdeteam, hvor henholdsvis linjeledere, almenvejledere, EGU-vejledere, almenundervisere og administrationen mødes en gang i måneden fra kl. 15:00-16:30. Lederteam, der mødes hver 14. dag. Temateam, der mødes ad hoc for at planlægge og udføre arrangementer og særlige indsatsområder. Skolen har endvidere hvert år afsat en række pædagogiske dage, hvor skolens udvikling er til drøftelse og planlægning. MUS-samtaler Der afholdes medarbejderudviklingssamtaler for hver medarbejder hvert andet år. Linjelederne varetager alene, eller i samarbejde med kollega på linjen, den daglige drift af linjen. Linjen bygger på et praksisfællesskab med særlig fokus på pædagogik, undervisning, arbejdsmiljø, udvikling og økonomi. Linjelederne deltager i fællesskoleudviklingen og refererer til den pædagogiske leder. Vejlederne varetager i fællesskab skolens vejledningsområde. Vejledningen omfatter bl.a. erhvervsvejledning, personlig/social vejledning, visitation samt ind- og udskrivningsarbejde. Vejlederne deltager i fællesskoleudviklingen samt udviklingen af skolens vejledningsindsats. Vejlederne refererer til den pædagogiske leder. EGU-vejlederne varetager i fællesskab skolens EGU-område. EGU-vejlederne deltager i fællesskoleudvikling samt udviklingen af skolens EGU-indsats. EGU-vejlederne refererer til den pædagogiske leder. Almenunderviserne varetager i fællesskab skolens undervisning i dansk og matematik samt den dertil hørende administration. Almenunderviserne deltager i fællesskoleudviklingen samt udviklingen af skolens undervisningsindsats. Almenunderviserne refererer til den pædagogiske leder. Virksomhedsplan Side 6/52

8 Skolens samarbejdsudvalg Udvalget har følgende sammensætning: o Forstander o Tillidsmand o Souschef og pædagogisk leder o Økonomi- og administrationschef o 2 øvrige medarbejderrepræsentanter Udvalget afholder ét møde hvert kvartal samt ad hoc møder efter behov. Udvalgets arbejde er organiseret omkring nedenstående årshjul. Årshjul Skolens Elevråd Der er etableret et elevråd på skolen. Elevrådet kan komme med ønsker/forslag til konkrete indsatser. Dette efter drøftelse i elevrådet, hvor også den demokratiske proces drøftes. Ofte vil der være en indstilling til lærerrådet. Det er afgørende, at rådet bruges som et positivt forum med fokus på nye og frugtbare tiltag. Hver linje vælger en repræsentant til rådet. En fast medarbejder indgår i rådet for en periode på minimum1 år. Medarbejderen fungerer som tovholder og er vejledende i forhold til de demokratiske processer. Der afholdes møde i elevrådet ca. hver 6 uge. Virksomhedsplan Side 7/52

9 Oversigt over Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskoles uddannelsestilbud Virksomhedsplan Side 8/52

10 Samlet beskrivelse af produktionsuddannelsens kerneydelser Faglig udvikling gennem arbejde og produktion Det bærende element i produktionsuddannelsesforløbet er, at eleverne deltager i værkstedsundervisningen/værkstedsproduktionen, der foregår på forskellige brancheopdelte produktionslinjer på skolen. På værkstederne indgår eleverne i et forpligtende arbejdsfællesskab og lærer den stil, tone og tradition at kende, der præger et bestemt fagområde. Arbejdet tilrettelægges, så der er arbejdsopgaver både af forskellig art og af en stigende sværhedsgrad. Der tages hensyn til den enkelte elevs forudsætninger og individuelle udviklingstempo. Eleverne lærer ansvarlighed og kvalitetskrav ved udførelsen af de konkrete, praktiske arbejdsopgaver. Dernæst lærer de alsidighed (f.eks. forskellige opgaver/flere værksteder) og at arbejde selvstændigt. Endelig kan værkstederne foretage en mere målrettet, faglig kvalificering af en elev og dermed give eleven bedre muligheder for at komme videre. Ofte arrangeres arbejdspraktikker for eleven i private eller offentlige virksomheder. Produktionsopgaverne er ikke altid begrænset til selve fremstillingen. Eleverne deltager også i længere forløb fra idé, tegning og materialeberegning over indkøb og fremstilling til markedsføring, salg og levering - eller dele heraf. Det er vigtigt, at de fremstillede produkter kan sælges og derfor er af en kvalitet, som kan leve op til almindelig markedsstandard. At varer og tjenesteydelser bliver brugt og solgt, er for eleverne en anerkendelse af, at de har udført reelt arbejde - at der er brug for deres indsats på arbejdsmarkedet. Ved afslutningen af et skoleforløb får eleven et kompetencebevis, der dokumenterer de faglige kompetencer, eleven har erhvervet sig indenfor værkstedsarbejdet. De sociale og personlig kompetencer, undervisningen i dansk og matematik samt deltagelse i aktiviteter i øvrigt beskrives i kompetencebeviset. Social og personlig udvikling gennem arbejde og produktion I produktionsskolens værkstedsundervisning handler det om at skabe et dynamisk og anderledes skolemiljø for unge, der har behov for et nyt syn på betydningen af at have kompetencer og viden. For produktionsskolerne er det en hovederfaring, at så godt som alle unge har betydelige læringsmæssige resurser, når blot de får de rette læringsbetingelser. Der lægges derfor i høj grad vægt på at undgå yderligere marginalisering af uddannelsessvage elever. Værkstedsarbejdet tilbyder deltagerne at indtræde i forpligtende arbejdsfællesskaber, hvor de både skal bidrage fagligt til løsning af værkstedsopgaver og samtidig bidrage socialt til fællesskabet og samarbejdet i værkstedet. Produktionsskolen tager med andre ord udgangspunkt i, at læring skal ses som en social praksis. Virksomhedsplan Side 9/52

11 Kontorlinjen Linjeledere: Birgitte Gibe Pedersen: Elevløn, medarbejderløn, indberetning til ministeriet, INFO en. Trine Møller Larsen: Bogholderi, statistisk materiale, udslusningstaxameter, support ERS og skolens intranet, referater. Niels Christian Bie: Bogføring, forsikringer, fleksjobrefusion, anlægskartotek, postadministration, referater. Kontorlærling: Ordinær allround kontorlærling (se beskrivelse under lærlinge nedenfor). Fælles for alle på kontorlinjen er reception- og telefonbetjening. Elevnormering To elever og en kontorlærling Arbejdsopgaver På kontoret arbejdes der med forskellige opgaver indenfor faget. Kontoret har en bred basisproduktion, da linjen varetager skolens administration, herunder skolens daglige drift i form af lønadministration, administration af ind- og udgående fakturaer, bogføring af kasse, bank, kreditorer og interne fakturaer, reception og telefon, kopiering, post, servicering i forbindelse med møder hos skolens forstander mm. Alle elever skal i så stort et omfang som muligt arbejde med linjeområdets forskellige faglige dele, derfor vil eleverne og lærlingene rotere blandt linjelederne på kontoret, så de hver især får indsigt i de forskellige linjelederes funktioner. Færdigheder For at være elev på kontoret kræves det, at eleven har interesse for faget og har grundlæggende tal- og ordforståelse. Kontoret er skolens ansigt udadtil, og det første man møder, når man kommer til skolen. Eleverne skal derfor lære at servicere de gæster, kunder og elever, der kommer på skolens kontor. Eleverne på kontoret arbejder ved egen pc og bliver fortrolige med at bruge tekstbehandling, regneark og internet. Eleverne tilegner sig erfaringer og viden indenfor følgende områder: o Reception- og telefonbetjening o Betjening af tekniske hjælpemidler som kopimaskine, fax, frankeringsmaskine og it-anvendelse o Ind- og udgående postbehandling o Intern og ekstern korrespondance på brev og mail o Tjekke elevers timesedler o Oprettelse af elevmapper og oplysninger til lønkontoret o Administration af diverse lister o Bogføring bank, kreditorer og interne fakturaer o Administration af ind- og udgående fakturaer o Serviceopgaver, rengøring, kaffe til møder o Afstemning og bogføring af kasse o Statistikker Virksomhedsplan Side 10/52

12 o Kopiering af avisartikler o Oprettelse af debitorer C5 o Deltagelse i elevrådsmøder og skrive referat o Arkivering Lærlinge Kontoret har en ordinær allround kontorlærling, som indgår i medarbejdergruppen og deltager i den daglige drift på kontoret. I løbet af lærlingens 2-årige uddannelse kommer denne rundt om hele kontorets/administrationens arbejdsområder. Herunder også dele af økonomi- og administrationschefens opgaver i forbindelse med budgetlægning og årsregnskab. Ligeledes arbejder lærlingen med opgaver, som hører under skolens sekretærfunktion. Indsatsområder i 2013 Vi vil i januar 2013 indføre, at eleverne bliver bedre til at synliggøre deres arbejde ved indførelse af en logbog på linjen. I foråret 2013 vil vi etablere et kombinationsforløb indenfor det merkantile område i samarbejde med Svendborg Erhvervsskole og evt. andre linjer på skolen. Emnet i denne forbindelse kunne være opstart af en kommende butik. I januar 2013 skal både planlægningen af de enkelte dages arbejde i større omfang visualiseres, og de faglige områders læringsmuligheder og resultater dokumenteres. Dette vil ske gennem linjeledernes daglige arbejde med linjens kompetencetavle overfor den enkelte elev. I løbet af 2013 vil vi endvidere undersøge baggrunden for etableringen af en butik i Svendborg med salg af varer, der produceres på skolens øvrige linjer. Linjen vil i løbet af 2013 ligeledes fokusere på følgende områder: o Udvikling og beskrivelse af interne og eksterne basisproduktioner og brede produktioner. o Opstilling og fremlæggelse af årsplan for linjens produktion inden 1. juli o Kvalificering af 14 dages samtalen. o Kvalificering af ungementorordningen. Virksomhedsplan Side 11/52

13 Pædagog, SOSU & Sundhedslinjen Antal linjeledere: Kirsten Duelund Hansen og Charlotte Huusfeldt Madsen. Elevnormering: 22 elever Arbejdsopgaver Linjen beskæftiger sig med praktiske opgaver inden for pædagog, SOSU & sundhedsområdet. Pædagog, SOSU o samarbejde med to daginstitutioner samt et dagcenter omkring praktiske opgaver o afholdelse af aktiviteter for børn, unge og ældre o rengøring af skolens fællesarealer Sundhed Vi arbejder med elevernes egen sundhed. Eleven opsætter egne sundhedsmål. Vi arbejder med kost og motion og tager i fitnesscenter to gange om ugen mm. Vi tilbyder sundhedsarrangementer til børn, unge og ældre (f.eks. børnefødselsdage, orienteringsløb for skoler, wellness og sundhed for ældre). Teamleder og ungementor I det daglige, praktiske arbejde deles eleverne op i teams, og der udpeges en teamleder blandt eleverne til hvert team. Det er teamlederen, der leder og fordeler arbejdet og har ansvaret for, at arbejdet bliver udført korrekt samt oplæring af nye elever. På linjen arbejder vi også med ungementor for nye elever. Personlige og sociale kompetencer Vi arbejder med elevernes personlige kompetencer, da de er en del af fagligheden i uddannelserne som Pædagog, SOSU og sundhedshjælper. Følgende arbejdsopgaver er udviklende for elevens personlige og sociale kompetencer: o Eleverne bliver gjort medansvarlige for uddelegeringen og planlægningen af arbejdsopgaver i størst muligt omfang. o Eleverne udarbejder egne arbejdsplaner. o Eleverne beslutter, planlægger, forbereder og udfører selv aktiviteter for linjens kunder med støtte fra linjelederne. o Eleverne er medansvarlige for linjens økonomi. o Eleverne er medansvarlige for modtagelsen af og oplæring af nye elever. Færdigheder: Eleverne udvikles fagligt, personligt og socialt igennem linjens praktiske opgaver samt skolens sundhedsindsats. Eleverne opnår færdigheder i og faglig viden omkring: Pædagog, SOSU: o Aktiviteter for børn, unge og ældre o Rengøring, herunder rengøringsmidler, korrekt dosering samt brug og vedligeholdelse af støvsuger o Håndtering af vasketøj, vaskemaskine samt tørretumbler o Planlægning og gennemførsel af en aktivitet, herunder også budgetlægning o Kommunikation o Alt praktisk arbejde i et institutionskøkken. Virksomhedsplan Side 12/52

14 Sundhed: o Motorik o Kropsbevidsthed o Formidling af sundhed og motion o At træffe sundere valg inden for KRAMS områderne (Kost, Rygning, Alkohol, Motion, Sex, Stress og Søvn) o Uddannelsesparathed o Netværksdannelse o Mestring af eget liv. Teamleder og ungementor: o Samarbejde o Ansvar o Kommunikation o Overblik Personlige og sociale kompetencer: o Personlig hygiejne o Ansvarlighed o Kommunikation o Samarbejde o Stabilitet Lærlinge: Vi forventer at udbyde lærlingeuddannelsen som serviceassistent på linjen ultimo Indsatsområder i 2013 Lærlinge: Se afsnittet vedr. Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse side 39. Glaskunst: Deltage i kurser, indkøb af ovn og materialer, finde lokale samt opstart af produktion af glaskunst. Basisproduktion: Vi afsøger yderligere muligheder for et bredere basisproduktionsgrundlag. Krolfbanen (Krolf = pensionistgolf): Samarbejde med Ejendomsservice & Håndværk og Metal om etablering af krolfbanen samt fremstilling af skilte og køller. Udvide samarbejdet med plejehjemmet, Aldersro Årsplan for linjen forventes færdig inden sommerferien 2013 Omfang og indhold af skolens naturlegeplads vil blive fremlagt inden udgangen af året. Linjen vil i løbet af 2013 ligeledes fokusere på følgende områder: o Udvikling og beskrivelse af interne og eksterne basisproduktioner og brede produktioner. o Opstilling og fremlæggelse af årsplan for linjens produktion inden 1. juli o Kvalificering af 14 dages samtalen. o Kvalificering af ungementorordningen. Indsatsområder i 2014 Endelig etablering af naturlegeplads på grundlag af den vedtagne plan i Virksomhedsplan Side 13/52

15 Grafik, Foto og Medielinjen Linjeledere og arbejdsområder Hans Løgeskov-Eriksen: o Hjemmesideproduktion o Digitalisering af analoge medier o Foto o Diverse tekniske og praktiske opgaver Kirsten Svensson: o Grafisk opsætning o Print og efterbehandling o Billedbehandling og manipulering o Foto Elevnormering: 22 elever Arbejdsopgaver På værkstedet arbejdes der med opgaver inden for en række mediegrafiske områder. Vi trykker og opsætter plakater, postkort og visitkort, laver mindre hjemmesider, trykker og samler blade, overspiller videobånd til dvd, portrætfotograferer elever til skolens elevkartotek, skærer og monterer folie mm. Da linjen i samarbejde med vores it-medarbejder er involveret i skolens drift af computere og netværk, kan der også forekomme opgaver med tilslutning af computere, installation af nyt software, fremstilling af diverse kabler o.lign. Færdigheder: Vi arbejder med forståelse for kommunikation via de elektroniske medier, herunder forståelsen for, hvordan plakater, hjemmesider mm. opsættes for at få den ønskede kommunikation med læseren, og den ønskede historie ud over kanten. Vi arbejder også med elevernes personlige og sociale kompetencer i forbindelse med mødestabilitet, aktivitetsniveau, overholdelse af tidsfrister, aflevering af opgaver, når de er færdige, samarbejde omkring opgaver, modtagelse af nye elever og ledelse af en mindre gruppe omkring en opgave. Lærlinge Den første lærling påregnes at starte senest 1. januar 2014 og den næste 1. januar Der påregnes at skulle være 2-4 lærlinge på linjen. Indsatsområder i 2013 o Kvalificering af lærlingeoptag i 2014, jf. afsnit om Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse side 39. o Linjerne Grafik & Foto og Multimedie slås sammen til en linje. o Der skal inden sammenlægningen foreligge følgende: basisproduktioner - Lokalerne indrettes til den nye situation - Udarbejdelse af en detaljeret årsplan. - Afklaring af hvilke brede produktioner, vi skal have på linjen i forhold til fagområderne - Definition af en række fagområder (opsætning, tryk, foto, hjemmeside etc.) linjen skal arbejde med. Virksomhedsplan Side 14/52

16 o Udarbejdelse af en plan for brug af teambaseret arbejde på linjen med henblik på at afklare, om dette er en farbar vej for linjen. Vi vil arbejde på at skabe et miljø omkring vores arbejde som linjeledere, hvor vi i højere grad end i dag har mulighed for at være omkring og med eleverne i den daglige produktion. Dette bl.a. forårsaget af mange udefra kommende opgaver, som enten af tidsmæssige årsager eller kompleksitet ikke bliver en del af linjens produktion. o I 2013 tilegner linjelederne sig yderligere fotokvalifikationer. o I 1. kvartal 2013 afholdes en besigtigelsestur til udvalgte skoler med henblik på yderligere inspiration til linjen. o Der skal planlægges og gennemføres et 5-ugers kombinationsforløb. Linjen vil i løbet af 2013 ligeledes fokusere på følgende områder: o Opstilling og fremlæggelse af årsplan for linjens produktion inden 1. juli o Kvalificering af 14 dages samtalen. o Kvalificering af ungementorordningen. Virksomhedsplan Side 15/52

17 Ejendomsservice & Ha ndværk Linjeleder: Søren Winther Brandt Elevnormering: 10 elever Arbejdsopgaver: Arbejdets indhold appellerer til unge, der kan lide at være både inde og ude og som befinder sig godt med fysisk såvel som manuelt arbejde. Linjens arbejdsopgaver er pt. følgende: o Etablering og vedligeholdelse af skolens lege- og aktivitetsområde, Idasletten, der består af 4 tønder land med skov, eng og sø. o Produktion af legeredskaber i naturmaterialer. o Opskæring af træ fra eget savværk til brug i egne produktioner samt til salg ud af huset. o Løbende udbygning af egne værksteds- og mødefaciliteter. o Produktion og salg af brænde. o Mindre anlægsarbejder på skolen. I løbet af 1. halvår 2013 etableres fundamentet for servicering og vedligehold af skolens bygninger og nære udenoms arealer, hvilket fremadrettet skal være linjens kerneydelse. Færdigheder: Eleverne opnår færdigheder og faglig viden omkring betjening af mange forskellige slags værktøjer og maskiner. Den overordnede planlægning af linjens arbejde ligger hos linjelederen, men eleven vil med tiden lære at tage del i den kreative såvel som den praktiske proces omkring dette. I løbet af et skoleår vil eleven bl.a. få mulighed for at lære: o Håndtering og anvendelse af forskellige håndværktøjer o Betjening af diverse el-værktøjer o Betjening af diverse motorredskaber o Materialelære o Beskrivelse, planlægning og udførelse af en given opgave o Forskellige håndværksmæssige opgaver og malerarbejde o Betjening af savværk o Vedligeholdelsesopgaver, herunder økonomi i forbindelse hermed o Energioptimering af skolen Væsentligt på linjen er den personlige/sociale indsats for den unge. Vi arbejder løbende med at styrke de personlige/sociale kompetencer, ligesom arbejdet med den unges rolle i forhold til fællesskabet er helt centralt. Vi arbejder med ja-kultur på linjen forstået på den måde, at vi øver os i at møde dagen og de udfordringer, den byder på med positiv og deltagende energi. Linjen har lige som skolen en holdning til sundhed, både fysisk og mentalt, og der undervises derfor i yoga og afspænding én gang om ugen. Et jævnt energiniveau er en forudsætning for en stabil indsats i det daglige, hvorfor vi prioriterer god og nærende mad og derfor ikke indtager slik og sodavand i arbejdstiden. Virksomhedsplan Side 16/52

18 Lærlinge: Der skal etableres lærepladser for ejendomsserviceassistenter på linjen eventuelt i samarbejde med Bygge & Anlæg, og 2013 bruges derfor til planlægning af alle forudsætninger for dette. De første lærlingeforløb igangsættes 1. januar 2014, de næste 1. januar Se i øvrigt materialet Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse side 39. Indsatsområder i Linjens største indsats bliver at etablere sig som ejendomsservicelinje. I første kvartal planlægges besøg på andre produktionsskoler med allerede fungerende ejendomsservicelinjer. Der udarbejdes en service- og vedligeholdelsesplan for alle skolens bygninger. Der vil blive arbejdet med at katalogisere alle tilbagevendende arbejdsopgaver og indføre dem i linjens årshjul. Linjens første lærlingeforløb planlægges. Udvikling og beskrivelse af interne og eksterne basisproduktioner og brede produktioner. Opstilling og fremlæggelse af årsplan for linjens produktion inden 1. juli Kvalificering af 14 dages samtalen. Kvalificering af ungementorordningen. Virksomhedsplan Side 17/52

19 Metal- og Autolinjen Linjeledere og arbejdsområder: Niels Sandholm (Auto) Kim Staus Jacobsen (Metal) o Automekanikker/Automontør - Cykler - Have/park o Metalfagene Elevnormering: Metal: 9 elever Auto: 7 elever Arbejdsopgaver: Metalområdet: o Tegningsforståelse o Pladebearbejdning o Opmåling, opmærkning og afkortning o Fixtur bygning o Sammenføjning o Montage. Autoområdet: Opgaver indenfor autoreparationer for kunder, forsikringsskader samt vedligeholdelse af skolens biler og busser. o Bilernes opbygning o Have/park maskiners opbygning o Cyklers opbygning o Vedligeholdelse o Brug af specialværktøjer. Færdigheder: Efter afsluttet ophold tilstræbes det, at eleverne har opnået: o 26 Uddannelse - Termisk sammenføjning - Slibning o Maskinkendskab (maskinkørekort) i henhold til vores udstyrsliste o Lettere tegningsforståelse o Bilers konstruktionselementer o Grundlæggende kendskab til opmåling o Brug af fagenes specielværktøjer o Lettere materialeforståelse. Lærlinge: Auto har 2 mekanikerlærlinge, der forventes udlært i Virksomhedsplan Side 18/52

20 Indsatsområder i 2013 Metal- og Auto vil arbejde målrettet med afdækning af de individuelle behov og fokus på den enkelte elevs udvikling. Arbejdsparathed og mødestabilitet er vores primære fokuspunkter. Gennem daglig debat og diskussion vil vi arbejde på, at eleven får indsigt i det samfund, der omgiver os, set ud fra fagenes synsvinkel. Vi vil arbejde for at udvikle egne produkter og services, som vi kan videreudvikle, optimere samt producere og afsætte, således der skabes helhed og mening gennem det daglige arbejde. Fra 2013 vil der endvidere blive arbejdet målrettet på at udvikle, fremstille og tilbyde dele indenfor Greentech. Autoområdet har en målsætning om at kunne løse opgaver indenfor have/park maskiner, ligesom afdelingen ønsker at renovere, klargøre og sælge cykler. Endvidere afdækkes mulighederne for at have lærlinge indenfor have/park samt cykelområdet. På Metal vil vi i 2013 arbejde målrettet på at finde den lærlingeuddannelse, der passer bedst muligt til afdelingens udvikling samt fysiske rammer. Der udvikles forudsætninger for at kunne etablere lærlinge. Se afsnittet om Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse side 39. Januar 2014 forventes første elev at starte og anden elev i Linjen vil i løbet af 2013 ligeledes fokusere på følgende områder: o Kvalificering af 14 dages samtalen. o Kvalificering af ungementorordningen. Virksomhedsplan Side 19/52

21 Virksomhedsplan Side 20/52

22 Levnedsmiddellinjen Linjeledere og arbejdsopgaver: Lone Høgh Jensen og Silke Lüders Linjelederne har det overordnede ansvar for den daglige drift, bespisning af skolens elever, personale og gæster (ca personer) samt varetagelse af skolens interne og eksterne arrangementer indenfor den kulinariske del. Elevnormering: 20 elever og 4 caterlærlinge Arbejdsopgaver: Vi vægter: o Grundlæggende fødevarefremstilling baseret på friske og sæsonbestemte råvarer o Sund og varieret kost, hvor vi tilgodeser vegetarer samt andre kulturer/religioner, alt baseret på et økonomisk og rationelt grundlag o Egenkontrol, hygiejne og arbejdssikkerhed o Fokus på mødestabilitet, omgangstone og anerkendende tilgang elever og lærere imellem samt elev og elev imellem. o Højt serviceniveau o Fokus på de givne deadlines i forhold til daglige produktioner og arrangementer. Færdigheder: Eleverne får mulighed for at tilegne sig grundlæggende færdigheder indenfor et bredt kulinarisk spekter. Eleven tilbydes basislæring indenfor: o Koldt og varmt køkken o Brødbagning o Egenkontrol, f.eks. hygiejne, rengøring og produktionskontrol o Servicefunktioner o Menu sammensætning og planlægning omkring temaer og arrangementer. Vi arbejder med at styrke og støtte elevens personlige, sociale og faglige udvikling gennem anerkendende, situationsbestemt værkstedsledelse, hvori den individuelle tilgang er i fokus. Vi søger at støtte og motivere eleven til personlig udvikling via praktikker i erhvervslivet, virksomhedsbesøg og fagmesser med henblik på elevens videre stillingstagen til eget uddannelsesforløb. Lærlinge: o Vi udbyder den Produktionsbaserede Erhvervsuddannelse indenfor cater. o Vi er godkendt til 4 caterlærlinge, eventuelt med delmålet gastronomassistent. Vi ønsker at styrke vores lærlinge i deres uddannelsesforløb såvel fagligt som socialt og personligt, således at de tilegner sig så bred en erhvervserfaring som muligt for derigennem at højne deres selvtillid og selvværd og i sidste ende gennemføre den kompetencegivende uddannelse. Vores lærlinge er i praktik hos slagtere, bagere, kantiner, fiskehandlere, delikatesser og på restauranter, idet vi som kantine med vekslende almindelige produktionsskoleelever kan have vores faglige begrænsninger. Som rollemodel for vores elever søger vi at motivere lærlingene til at påtage sig ansvar, udvise initiativ samt udvikle faglig kreativitet og engagement for derigennem at styrke deres frustrations- og robusthedskompetence og ad den vej udvikle en naturlig adfærd. Virksomhedsplan Side 21/52

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2016 Indeks Indeks... 1 Indledning... 2 Skolens organisation... 3 Kontor... 10 Pædagog, SOSU & Sundhed... 12 Grafik, Foto og Medie... 15 Ejendomsservice & Håndværk... 17 Produktion

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2017

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2017 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2017 Indeks Indeks... 1 Indledning... 2 Skolens organisation... 3 Oversigt over Sydfyns ErhvervsForskoles uddannelsestilbud... 8 Samlet beskrivelse af produktionsuddannelsens kerneydelser...

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( )

Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( ) Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( 2014-2018) Dette papir skal ses i sammenhæng med skolens virksomhedsplan, og betragtes som supplement, udvidelse og præcisering af bestyrelsens mål

Læs mere

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v.

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v. BEK nr 1162 af 08/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune Samarbejdsaftale mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune 2 Tidligere samarbejdsaftale samt kontrakt af 31.3.2014 indgået mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune, er

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. Metal

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. Metal AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 Metal Præsentation af værkstedet På værkstedet Jern & Metal beskæftiger vi os med grundlæggende opgaver inden for smedeområdet, konstruktion og reparation. Værkstedet producerer

Læs mere

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune.

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. 2013 Navn Adresse Produktionsskolen i Herning Kommune Sebbesandevej 2b, Tjørring, 7400 Herning. Telefon 97 26 70 11 Fax 97 26 90 48 E-mail admin@ph-herning.dk

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Virksomhedsplan 2014/15

Virksomhedsplan 2014/15 Virksomhedsplan 2014/15 1 Indledning Produktionsskolen Vejen blev oprettet 1. juli 2007 som en fusion mellem Stenderup Produktionshøjskole og Produktionsskolen På Sporet i Lunderskov. Som en konsekvens

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Introduktion. Hvad enten du vælger Dronningelund eller Brønderslev, så sættes der fokus på det sociale, faglige og personlige.

Introduktion. Hvad enten du vælger Dronningelund eller Brønderslev, så sættes der fokus på det sociale, faglige og personlige. Introduktion Alle har et talent på produktionsskolen kan du finde og styrke det, du måske ikke kunne, da du gik i folkeskolen. På produktionsskolen vil du opleve, at du får højere selvtillid og suger mere

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 I MED-aftalen er der i 8 stk.3, punkt 3, beskrevet de overordnede retningslinjer for efter- og videreuddannelse af medarbejdere, herunder

Læs mere

Virksomhedsplan CUP`s Virksomhedsplan 2013.

Virksomhedsplan CUP`s Virksomhedsplan 2013. Virksomhedsplan 2013 CUP`s Virksomhedsplan 2013. Navn på fagligt fokusområde Formål hvorfor er der fokus på netop dette område? Udviklingen af Danmarks bedste læringsmiljøer for børn At arbejde med udviklingen

Læs mere

Ydelseskatalog Udvikling og vurdering af arbejdsevne

Ydelseskatalog Udvikling og vurdering af arbejdsevne Ydelseskatalog Udvikling og vurdering af arbejdsevne Målgruppe Borgere som kommune/jobcenter ønsker beskrevet med henblik på vurdering af ressourcer og barrierer samt udvikling i forhold til fremtidige

Læs mere

Ansøgning skal udfyldes senest 26. marts og sendes til Center Børn og Unge. Ansøgningen skal max fylde 2 sider.

Ansøgning skal udfyldes senest 26. marts og sendes til Center Børn og Unge. Ansøgningen skal max fylde 2 sider. 1 - Terndrup - understøttende undervisning.docx Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-2-13 Ansøgning skal udfyldes senest 26. marts og sendes til Center Børn og Unge. Ansøgningen skal max fylde 2 sider.

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

[1] Ved afklaringen benyttes Undervisningsministeriets ordblindetestværktøjer 2007. Niveau 1 2 3 4 5

[1] Ved afklaringen benyttes Undervisningsministeriets ordblindetestværktøjer 2007. Niveau 1 2 3 4 5 Bilag 6.a. Oversigt over baggrunde og kompetenceniveauer i dansk og matematik for elever på Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole i perioden januar 2 - september 23. november 23 Udskrives bedst i

Læs mere

Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv

Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv En særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge mellem 16-25 år V a r d e S T U C e n t e r S v a n e h ø j v e j 2 7, G å r d e 6 8 7 0 Ø l g o d T l f.

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde

Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde 2016 Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde Produktionsskolen Varde - Hammeren 3 6800 Varde Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde Denne virksomhedsplan udspringer af lov om produktionsskoler,

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Virksomhedsplan 2015 Gribskov Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Formål... side 2 Økonomi... side 3 Organisering af produktionsskolen...

Læs mere

Ultimo 2011 primo 2012 Rapport vedrørende undervisningsmiljøet på Produktionsskolen Mimers Brønd

Ultimo 2011 primo 2012 Rapport vedrørende undervisningsmiljøet på Produktionsskolen Mimers Brønd Ultimo 2011 primo 2012 Rapport vedrørende undervisningsmiljøet på Produktionsskolen Mimers Brønd Indledning. Arbejdet med undervisningsmiljøet på Mimers Brønd er en løbende proces, der involverer elever,

Læs mere

Aktivitets- og Handleplan 2014 Musik

Aktivitets- og Handleplan 2014 Musik Aktivitets- og Handleplan 2014 Musik Præsentation af værkstedet Med musikken som det pædagogiske redskab, giver vi eleven en indholdsrig, spændende og udfordrende hverdag. Giver eleven et indblik i, hvordan

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

1. Motivation for uddannelse og lyst til læring. 1. Selvstændighed og ansvarlighed, tage initiativ til opgaveløsning.

1. Motivation for uddannelse og lyst til læring. 1. Selvstændighed og ansvarlighed, tage initiativ til opgaveløsning. Kravene stiger, vi kan ikke sætte barren ned, men må finde andre måder at komme over. Dick gjorde. 9-10 klasse/ eller indenfor 1. Viden G 1 1 år efter. om krav til gennemførsel af 1 år efter at have forladt

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Bilag om produktionsskoler 1

Bilag om produktionsskoler 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om produktionsskoler 1 I. Målgruppen Formålet med produktionsskoler

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

PRODUKTIONSSKOLEN ER EN ANDEN VEJ TIL UNGDOMSUDDANNELSE

PRODUKTIONSSKOLEN ER EN ANDEN VEJ TIL UNGDOMSUDDANNELSE PRODUKTIONSSKOLEN ER EN ANDEN VEJ TIL UNGDOMSUDDANNELSE Forslag til hvordan produktionsskolerne kan medvirke til at flere får en ungdomsuddannelse, og hvordan en ændret lovgivning kan understøtte dette.

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Produktionsskolen i Middelfart er en uafhængig selvejende institution i henhold til lov om produktionsskoler. Skolens vedtægter er godkendt

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Nov. 2014 2.udgave Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Impuls og Cafe Aroma er Center for Socialpsykiatris tilbud til borgere, der ønsker et tilpasset beskæftigelses

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse. Fælles forståelsesramme

Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse. Fælles forståelsesramme Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse Fælles forståelsesramme Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse Fælles forståelsesramme Forord På produktionsskolerne

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Udviklingsplan Kirkeby Skole Maj. 2007. Sammenhæng. Kirkeby Skole er en skole fra 0. til 7. klassetrin

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

ERHVERVSSKOLEN SØBÆK & SØBÆK SKOLE EMU Erhvervs modning & Udviklingsforløb NAVN Cpr.

ERHVERVSSKOLEN SØBÆK & SØBÆK SKOLE EMU Erhvervs modning & Udviklingsforløb NAVN Cpr. REDIGERET 16.09.10 EF ERHVERVSSKOLEN SØBÆK & SØBÆK SKOLE EMU Erhvervs modning & Udviklingsforløb NAVN Cpr. SKOLEÅRET 2010-2011 ERHVERVSSKOLEN SØBÆK, SLAGELSEVEJ 9, 4450 JYDERUP. SØBÆK SKOLE SØBÆKSPARKEN

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Havn, fjord og hav Havnen 72, Lemvig (ca. 9 pladser)

Havn, fjord og hav Havnen 72, Lemvig (ca. 9 pladser) KUU er en 2-årig uddannelse, hvor næste hold starter januar 2017. Når du har gennemført en KUU, kan du kalde dig erhvervsassistent. En KUU giver dig: ståelse træning i at kunne begå dig på arbejdsmarkedet

Læs mere

VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole

VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole Når du starter på en ny skole eller på et nyt arbejde, er der altid nogle ting, som er godt at vide og som skal ordnes, inden du starter. Sådan er det også her

Læs mere

Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00

Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00 Greve afdeling Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00 Til stede: Bygge og Anlæg: Sara og Jannick M. Film og Foto: Victor Kvintel, Danni Andersen og Kiwi Jagne Pædagogik

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Vejen videre til success

Vejen videre til success Vejen videre til success HVAD ER STU ROSA? STU ROSA er en kreativ samt erhvervsrettet Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) for unge med særlige behov i alderen 16 til 25 år. MÅLGRUPPE STU ROSA

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde.

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Efter 9. klasse har du mulighed for at slutte folkeskolen af med et skoleår, der rykker. På TCR er det 10. skoleår et fremtidsrettet år med valgmuligheder,

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger

Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger 1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder. 2) Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion 1. (K) 2012 -? Søholmskolens virksomhedsrapport 2012-14 (K)=fælles kommunale indsatsområder (L)= lokale indsatsområder Rød skrift er justeringer juni 2013 Fortsat udvikling mod mere inklusion Ingen eller

Læs mere

Mobilitet baseret på faglig, differentieret, fleksibel og effektiv undervisning. Videre med VUC - almen uddannelse med bredt perspektiv

Mobilitet baseret på faglig, differentieret, fleksibel og effektiv undervisning. Videre med VUC - almen uddannelse med bredt perspektiv VUC Århus Bestyrelsen Strategiplan 2016 Resumé PC/20/08/10 I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission Mobilitet baseret på faglig, differentieret,

Læs mere

Håndbog for. offentlige elevpladser

Håndbog for. offentlige elevpladser Håndbog for offentlige elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 10-12-2014 Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Carl Jørgen Heide, Pia Dam Afbud: Lisa

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Politik for folkeskolen. Blåvandshuk Kommune

Politik for folkeskolen. Blåvandshuk Kommune Politik for folkeskolen Blåvandshuk Kommune Januar 2001 Blåvandshuk Kommune: Politik for folkeskoleområdet 2001 2002 1. Generelle principper og målsætninger: Folkeskolen i Blåvandshuk Kommune skal indrettes

Læs mere

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; )

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; ) Værdier og pædagogisk metode i Introduktion Undervisningen af unge i skal gøre en forskel for den enkelte unge. Eller sagt på en anden måde skal vi levere en høj kvalitet i undervisningen. Derfor er det

Læs mere

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg:

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: Step Up Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: STATSSKOLE SØNDERBORG StepUp StepUp Udkast til studieordning og årshjul Dette er et udkast til en studieordning samt et årshjul

Læs mere

Håndbog for private EGU-elevpladser. Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik

Håndbog for private EGU-elevpladser. Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik Håndbog for private EGU-elevpladser Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen EGU Folderen er delt op i afsnit der omhandler:

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven

Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven Pædagogisk praksis- og handleplan 2012 0 Pædagogiske principper og pædagogiske læreplaner Vores målsætning er at understøtte barnets udvikling, læring og

Læs mere