Hvad er boghistorie også? Af Poul Steen Larsen. Fagleder ved Institut for Kultur og Medier. Danmarks Biblioteksskole.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er boghistorie også? Af Poul Steen Larsen. Fagleder ved Institut for Kultur og Medier. Danmarks Biblioteksskole."

Transkript

1 Hvad er boghistorie også? Af Poul Steen Larsen. Fagleder ved Institut for Kultur og Medier. Danmarks Biblioteksskole. På Danmarks Biblioteksskole har der været undervist i boghistorie siden 1967, da faget blev oprettet som kernen i et fagområde, der dengang hed Bogvæsen. Det omfattede tillige fagene bogproduktion og bogdistribution. Foranlediget af den teknologisk udvikling skiftede fagområdet i 1982 navn til informationsbærende materialer og i dag indgår hele fagområdet i biblioteksskolens Institur for Kultur og Medier, hvor boghistorien fortsat har en markant plads i instituttets undervisning.. Biblioteksskolens udgave af faget har fra starten været præget af to forhold: 1) for det første bibliotekarers professionelle behov for viden om bøger og bogligt udstyr fra alle tidsaldre, og 2) for det andet det særkende ved biblioteksskoler her på kontinentet, at de som regel har haft andre, rendyrkede litterater ansat til undervisningen i litteraturhistorie. Fra gammel tid har undervisningen i boghistorie på Danmarks Biblioteksskole derfor haft en særligt tæt tilknytning til professionsfag som katalogisering og deskriptiv bibliografi, hvad der har knyttet boghistorien tættere til de grafiske fags historie end til litteraturhistorien; og tættere til bibliotekernes og bogsamlingernes historie. På den måde adskiller biblioteksskolens version sig fra faget ved engelske og amerikanske universiteter, hvor faget bibliography fra gammel tid har været et rent støttefag i litteraturvidenskabens tjeneste, i Storbritannien og USA oftest varetaget af litteraturforskere med særlig viden om bøgers materielle og grafiske historie. En boghistorisk detaljviden viste sig 1

2 tidligt som tvingende nødvendig, hvis man drømte om at dyrke Shakespeare-forskning eller andre studier i engelsk 1600-tallets litteratur. Sigtet er at forstå litteraturen. Der eksisterer derfor stadig på markedet to forskellige versioner af boghistorien. En overvejende deskriptiv og en overvejende fortolkende. I disse tider med fusion af stadigt flere mindre virksomheder er det måske værd at se, om ikke de to versioner kan forenes i en overordnet teori om boghistorie. En teori, der er forankret i fagets genstand, bogen, og ikke alene er en lineær beskrivelse af litteraturens begivenhedsrige vej fra forfatterens tanker til læsernes oplevelse eller blot en teori om de samfundsændringer bøger har initieret eller været underlagt gennem århundreder. Eller alene er en bogteknisk karakteristik af bøgers grafiske udstyr gennem tiderne. En teori, der har den samme letforståelige forankring i et specifikt genstandsområde som fx lægevidenskaben, der nok har det hele menneske som sin genstandsområde men anskuer sit genstandsområde under mangfoldige synsvinkler som både et fysisk og et psykisk væsen. Jeg har vovet pelsen med denne model for fagets beskrivelse. Begrebet bog betragtes her under fire forskellige synsvinkler. Øverst i modellen betragtes bogen som genstand, nederst som åndsprodukt. På tværs fra venstre mod højre ligger Shannon-Weavers velkendte kommunikationsmodel. Figuren kunne også vendes på hovedet, så åndsproduktet kom op i æteren. Det er uden betydning. Ved budskab forstår jeg bogens emne, dets litterære form, sprog, stil og tekst (= hvad forfatteren har tænkt sig!). Ved genstand forstår jeg bogen som grafisk materiale, papir, typografi, illustration og indbinding men også dens forekomst i antal eksemplarer. Ved påvirkning forstår jeg læseroplevelsen som privat emotionel eller intellektuel erfaring (d.v.s. den partikulære vurdering af episoder, temaer og andre elementer i bogen). Og ved værk 2

3 forstår jeg bogen som en bedrift med betydning, væsentlighed og konskekvenser udover det private (d.v.s. den generelle og intellektuelle vurdering af værket i dets helhed). Den teoretiske model udfolder sig så praktisk i forhold til to overordnede formål: beskrivelse og fortolkning. Beskrivelse sker med to slags sigte: 1) med henblik på den mest detaljerede viden man kan skaffe sig om bogen som historisk-fysisk og grafisk medie, eller 2) med henblik på den mest præcise og umisforståelige katalogbeskrivelse af bogen, så bogen kan genfindes i en bogsamling. Fortolkning sker med henblik på forståelse af det kunstneriske og intellektuelle indhold i bogen som værk, i nyere tid ofte med støtte i bogens grafiske udstyrelse, dens historiske kontekst og dens samfundsmæssige indplacering. Reception skal her forstås som bogens konsekvenser for den kollektive bevidsthed modsat påvirkning ( impact ) ovenfor, som er bogens effekt på den enkelte læser. 3

4 Inden for dette store landskab studeres bogens historie på kryds og tværs men i forskningen med forskellige fokuspunkter. Uden for den specifikke boghistorie ligger naturligvis en socioøkonomisk kontekst, hvori alle humanvidenskaber kan indskrive deres forskningsemne. Indtil 1930erne var boghistorien sjældent optaget af dette, og først i de allerseneste år er det blevet forstået, at også den tilsyneladende værdifri bekrivelse af bøger i kataloger og bibliografier med udbytte kan studeres under en socio-økonomisk og politisk synsvinkel. Min tidligere kollega ved Biblioteksskolen, Svend Bruhns nylige afhandling om Bibliografiens historie i Danmark i 1700-tallet er et eksempel herpå. Med modellen som grundlag kan man kortlægge forskellige fokuspunkter inden for en række af boghistoriens mange discipliner. De eksempler på forfatterskaber og værker, som her nævnes, vil fortrinsvist være danske eller engelske. Mange andre, bl.a. tyske og franske, kunne være fremhævet. 4

5 Litteraturkritikken har i sin ældste form vel rod i antikken, eksemplificeret med fx Aristoteles Poetik og har blomstret lige siden. I fokus er fortolkningen af værker eller genrer i lyset af forfatterens intentioner. Den historiske tilgang til literære værker tilskrives af mange italieneren Giambattista Vico s Scienza Nuova fra 1740erne. Begge discipliner har betydningsdannelsen som fokuspunkt. Mindre vigtigt er budskabets vej til fremvisning og udbredelse og dets målte effekt i offentligheden. Forskningens omfang er umådeligt og vil være velkendt af jer alle, så eksempler er vel overflødige. 5

6 Da trykte bøger i midten af 1500-tallet blev standard på bogmarkedet og mange værker udkom i forskellige udgaver, hver ofte i mange lidt forskellige oplag, opstod den enumerative bibliografi som bibliotekernes og bogsamlernes værktøj til identifikation og differentiering af deres eksemplarer i de støt voksende bogsamlinger. Gesners Biblioteca Universalis fra 1545 indledte en udvikling henimod stadigt mere detaljerede bogkataloger og førte til deskriptive bibliografier af typen Ludwig Hains Repertorium Bibliographicum fra 1820-erne og i vor tid det tilsyneladende evighedsprojekt Gesamtkatalog der Wiegendrucke, som blev påbegyndt i 1925 og som der endnu arbejdes på ved Humboldt Universitet i Berlin. Den enumerative bibliografi interesserer sig for bogen beskrevet uden indholdskommentarer som fysisk genstand til katalogbrug. Forfatternes budskab, fortolkningen og bogens videre skæbne i litteraturens kredsløb belyses ikke. 6

7 Bogtrykkets historie er umulig at adskille fra den grafiske teknologis og typografiens almene historie. I fokus er beskrivelsen og karakteristikken af de grafiske særegenheder ved bøger og andre tryksager fra forskellige tidsaldre, bl.a. udfra de forskellige grafiske teknikker, man har haft til rådighed og i lyset af det distributionssystem de trykte medier har været underlagt i hver tidsalder. Velopdyrkede områder inden for bogtrykkets historie er typografiens, den grafiske æstetiks og illustrationskunstens historie, hvad der bringer faget tæt på stil- og kunsthistorie. Bogtrykkets historie ses i forskningen ofte som tids- og stedsbundet med sigte på klarlæggelse af en enkelt nations eller et kulturområdes boghistorie. Disciplinen opstod i 1890erne da mesterlæren i bogtrykkerierne blev udvidet med skolegang for typograferne på de mange fagskoler, som i de år blev oprettet overalt i Europa og USA. I 1920erne markerede først England sig med egentlig forskning på området, udført af akademikere med et hands-on - kendskab til typografi, som fx Stanley Morison og Beatrice Warde. Herhjemme er Erik Dals Dansk Provinstryk gennem 500 år fra 1982 et karakteristisk eksempel. I vore dage undervises der i faget ved mange universiteter, og britiske og amerikanske forskere, som fx Michael Twyman, James Mosley, Robert Bringhurst og Terry Belanger, sætter stadigt standarden for forskning i bogtrykkets historie. Det er bl.a. med baggrund i sådan forskning, at fx Elizabeth Eisenstein i 1979 kunne udgive sit store værk om The Printing Press as an Agent of Change. 7

8 Tekstbibliografi, som vi ikke har et bedre ord for på dansk, kom særligt frem i 1920erne. Også her var Storbritannien og USA foregangslandene med grundlæggende værktøjer som Robert McKerrows Introduction to Bibliography for Literary Students fra 1927 og senere Fredson Bowers Principles of Bibliographical Description fra 1947, som grundlagde principperne for bibliografisk beskrivelse af bøger fra før ca Siden har Philip Gaskells New Introduction to Bibliography fra 1974 udvidet principperne til også post-industrielt trykte bøger. Alle senere udviklede tekstbibliografiske metoder inklusive den mekaniske Hinman Collator fra 1941 og den nyere skotsk-franske Fingerprint -teknik til bestemmelse af forskelle mellem oplag og udgaver - har i virkeligheden forudsat McKerrows og Fredson Bowers bogtekniske metode til identifikation af typografiske og andre bogtekniske varianter i forskellige tekstudgaver af det samme litterære værk gennem en forfatters levetid. På dansk grund skrev KBs overbibliotekar Christian Bruun boghistorie allerede omkring år 1900, men den første danske disputats af tekstbibliografisk art var Lauritz Nielsens fra Meningen med dette ofte møjsommelige arbejde med en forfatters tekst og hans bøgers typografi er at tilvejebringe et videnskabeligt grundlag for standardudgaver af forfatterskaber. Men også rent detektiviske studier inden for fx typografisk analyse hører til denne kategori. Berømt blev i 1934 englænderne James Carter og Graham Pollards Enquiry into the Nature of Certain 19th Century Pamphlets, som efter en undersøgelse af det benyttede papir og skriftmateriel i en påstået førsteudgave af Elizabeth Barret Brownings digte fra 1847 kunne afsløre den stenrige bogsamler Thomas J.Wise som historiens mest udspekulerede bogforfalsker. I Wilhelm Munthes bog Litterære Falsknerier fra 1942 er denne tour-de-force inden for den tekstbibliografien underholdende beskrevet. Et nyere skud på stammen er begrebet paratext studies fra begyndelsen af 1990erne, som dog stort set er det samme som tekstbibliografi, men som mere tjener litteraturforståelse end værkudgivelse. 8

9 Interessen for forlagshistorie og bogspredningens historie voksede frem af 1930ernes optagethed af samfundsspørgsmål, men udspringer af boghandels-historie. Tidlige danske standardværker som Camillus Nyrops digre Bidrag til den danske boghandels historie fra 1870 og i England Frank Mumby s Publishing and Bookselling fra 1930erne får i 1950erne følge af bredere og analyserende skildringer som fx Lucien LeFebvre og Jean-Martins L apparition du livre (The Coming of the Book ), som har inspireret talrige lærdomshistoriske skildringer af litteraturens betydning og rolle på bogmarkedet i forskellige lande og til forskellige tider. Forskningen er stærkt specialiseret og repræsenteres på højt plan af fx historikeren Martin Lowrys arbejder om Aldus Manutius og Nicolas Jensons virksomhed i tallets Venedig. Bogspredningens historie studeres i dag helt frem til læserne og deres læsning. Hertillands er Charlotte Appels og Henrik Horstbølsl disputatser fra hhv 1999 og 2001 fremragende eksempler på denne boghistoriske genre. 9

10 Historisk bibliografi er den disciplin, der kommer tættest på gennemsnitslæserens definition af ordet boghistorie. Den beskæftiger sig med bogen som fysisk genstand, med udviklingen af sats- og trykketeknikker, med typografisk tradition og æstetik gennem tiderne, med illustrationskunstens og bogbindets historie. Genren har aner tilbage fra slutningen af 1800tallet og var dengang oftest forfattet af folk med grafisk uddannelse. Brede skildringer af denne type tjener den almene kulturelle dannelse samt forskellige bogfag som fx bibliotekaruddannelsen og de grafiske fag. Mange ældre fremstillinger knytter boghistorien tæt til bibliotekernes og bibliofiliens historie. Et kendt dansk eksempel er Svend Dahls Bogens Historie, hvis 2. udgave kom i Andre værker af denne art trækker mere på de grafiske fags historie, som fx Lauritz Nielsens Den danske Bog fra 1941 og Saul Steinbergs udmærkede 500 Years of Printing, oprindeligt fra 1955, men med ny udgave i En dansk oversættelse af førsteudgaven kom i 1968 med titlen Det trykte ord gennem 500 år. 10

11 Medens de bibliografiske discipliner af boghistorien ser samfundet fra bogens side, så ser litteratursociologien bogen fra samfundets side. Bogen er her én blandt mange aktører i kulturens historie omend af afgørende betydning. Grænsen til forlagshistorie og læsningens historie er svær at drage, men modsat dem dyrkes litteratursociologien ofte udfra en bestemt videnskabsteori, et bagvedliggende kultursyn eller en ideologi, som forsøges afprøvet med bøgernes hjælp. Litteratursociologien spænder videre end til at kunne afgrænses som fortrinsvis optaget af værkerne eller fortrinsvis af bøger som fysiske enheder. Nationale traditioner lægger fokus forskelligt. Fælles for de forskellige skoler synes det dog at være, at formidlingsveje (på tværs gennem figuren fra forfatter til læser) og fortolkning i samfundsperspektiv er fokuspunkterne - medens den deskriptive side af boghistorien er uden for fokus. Fra Mme de Staël (omkring 1800), over Hippolyte Taine (1864), og i Norden Georg Brandes (1870) og Harald Rue (1937) knyttes genren i 1920erne til den franske Annales Skole med Lucien Le Febvre, og siden til marxistisk ideologi som hos Georg Lukacs (1954) og i 1960erne og 70erne på en breder teoretisk basis til den franske sociologi med Henri-Jean Martin, Escarpit og Bourdieu i spidsen. I Danmark er litteratursociologien siden Svend Møller Kristensens dage blevet et fag man med rette kan kalde boghistorisk. Fagets mange discipliner er beskrevet forbilledligt og efter tur af Robert Darnton i hans berømte essay What is the History of Books? fra

12 Boghistorie har mange betydninger. Andre afgrænsninger end mine kan opstilles, og den boghistoriske forskning kan sågar spænde på tværs af modellen i lige linier. En enkel og generel teoridannelse for faget i dets helhed savnes som overbygning på forskningens praksis for lineære beskrivelser af bøgers og værkers vej fra forfatternes tanker til læsernes oplevelse. Er boghistorie en fortælling om bøger eller er det et egenligt fag med særlige metoder og et teoretisk udgangspunkt? Kan boghistorie defineres udfra en teori? Og hvis ikke hvad er det så vi beskæftiger os med? Poul Steen Larsen, 28 september

Jens Chr. Manniche HISTORIKERTRADITION. jcm i oktober 2000

Jens Chr. Manniche HISTORIKERTRADITION. jcm i oktober 2000 Jens Chr. Manniche DEN RADIKALE HISTORIKERTRADITION 2. Udgave *** FORORD TIL 2. UDGAVE Denne bog blev oprindeligt trykt i et lille oplag (700 stk.), og der har i en årrække være en vis efterspørgsel efter

Læs mere

18 Nummer 14 september 2013. På sporet af den tabte læser- den receptionsteoretiske læseropfattelse

18 Nummer 14 september 2013. På sporet af den tabte læser- den receptionsteoretiske læseropfattelse Find læseren! Maria Louise Christensen, cand.mag. i litteraturhistorie (Aarhus Universitet), Netmediekonsulent i ITK-Medier, Aarhus Kommune. I løbet af de seneste år har der inden for de fleste fagligheder

Læs mere

Læring i klinisk praksis

Læring i klinisk praksis Læring i klinisk praksis Afsluttende projektopgave Modul 2 Vejleder: Henning Salling Olesen Maria Kring, Studienr. 50065 Helen Fuglsang Kock, Studienr. 50070 Pernille Harding Mellerkær, Studienr. 50071

Læs mere

De senmoderne elever og den ældre litteratur - Lærerfaglige udfordringer, når undervisningsstoffet ligger langt fra elevens verden

De senmoderne elever og den ældre litteratur - Lærerfaglige udfordringer, når undervisningsstoffet ligger langt fra elevens verden De senmoderne elever og den ældre litteratur - Lærerfaglige udfordringer, når undervisningsstoffet ligger langt fra elevens verden Professionsbacheloren 2011 Af: Esben Brøgger Mikkelsen 30280604 Opgavens

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

50 år med ufoer - erfaringer fra halvtreds års rapportarbejde. Toke Haunstrup

50 år med ufoer - erfaringer fra halvtreds års rapportarbejde. Toke Haunstrup 50 år med ufoer - erfaringer fra halvtreds års rapportarbejde Toke Haunstrup Toke Haunstrup 50 år med ufoer - erfaringer fra halvtreds års rapportarbejde Skandinavisk UFO Information 50 år med ufoer -

Læs mere

Natursyn som felt? Marianne Høyen

Natursyn som felt? Marianne Høyen Natursyn som felt? Marianne Høyen I denne artikel vil jeg diskutere, hvordan man kan undersøge natursyn som et felt. Den feltskitse, der bliver diskussionens resultat, vil efterfølgende, i et senere forskningsarbejde,

Læs mere

Den digitale revolution

Den digitale revolution datalogisk institut københavns universitet Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden DIKU 1970 2010 Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden Datalogisk Institut, Københavns

Læs mere

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14.

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemfelt... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metode... 4 5. Hvad er etnografi?... 5 6. Etnografi i historisk perspektiv... 9 7. Feltarbejdet... 12 7.1 Deltagerobservation...

Læs mere

Hvad man ikke ved. Dagsorden for forskning i (dansk) mediehistorie KLAUS BRUHN JENSEN * Tilstrækkelig viden

Hvad man ikke ved. Dagsorden for forskning i (dansk) mediehistorie KLAUS BRUHN JENSEN * Tilstrækkelig viden Hvad man ikke ved Dagsorden for forskning i (dansk) mediehistorie KLAUS BRUHN JENSEN * Tilstrækkelig viden Institut for Film- og Medievidenskab, Københavns Universitet, Njalsgade 80, DK-2300 København

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR?

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? Rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm Et spørgsmål om kultur - rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune - rapport juni 2011 René B. Christiansen Karsten Gynther Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bachelor. Dansk som andetsprog. Jeanett Petersen, Lrnet922

Bachelor. Dansk som andetsprog. Jeanett Petersen, Lrnet922 Bachelor Dansk som andetsprog Jeanett Petersen, Lrnet922 Bacheloropgave Sommer 2013. Skrevet af Jeanett Petersen Studienr. Lrnet922 Vejledere: Merete Hull-Havgaard Og Anette Haaber Ihle Opgave titel: DSA

Læs mere

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik Design i Folke Inspiration til design- og innovationspædagogik Copyright: Trapholt Udgivelsesår: 2013 Tekst: Kirsten Jensen, Trapholt Gitte Stokholm Klausen, Lyshøj Grith Rasmussen, Munkevængets Skole

Læs mere

Pædagogernes oplevelse af den nye skolereformen empirisk analyse

Pædagogernes oplevelse af den nye skolereformen empirisk analyse Pædagogernes oplevelse af den nye skolereformen empirisk analyse Sarah Steen Jönsson (46466) Emilie Lai Kaarsberg (46346) Michael Bache Kjær (47157) Karin Enggaard (53312) Roskilde Universitet - Pædagogik

Læs mere

Et katalog over paradokser

Et katalog over paradokser Et katalog over paradokser Hans Hüttel Oktober 2009 Øen i søen har kun én barber Til gengæld så klipper han alt hvad han ser Han klipper sin fætter, sin hund og sit får Han klipper billetter, når færgerne

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR HISTORIE

TIDSSKRIFT FOR HISTORIE TIDSSKRIFT FOR HISTORIE Udgives af: Nyt Selskab for Historie Institut for Historie og Områdestudier Aarhus Universitet Bygning 1410 Nordre Ringgade 8000 Århus C Tlf. +45 8942 6958 Fax: +45 8942 2047 E-mail:

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Hvad er publikumsudvikling?

Hvad er publikumsudvikling? Rapport nr. 1, april 2011 Hvad er publikumsudvikling? Louise Ejgod Hansen Rapporten er udgivet af Scenekunstnetværket Region Midtjylland c/o Randers EgnsTeater Mariagervej 10 8900 Randers Ansvarshavende

Læs mere

Hvad metaforen ikke sagde om statsministerens cykelhjelm

Hvad metaforen ikke sagde om statsministerens cykelhjelm Hvad metaforen ikke sagde om statsministerens cykelhjelm Retorisk analyse af visuel politisk retorik JENS E. KJELDSEN Hvilke spørgsmål skal retorikken som videnskab og fag hjælpe os med at stille og med

Læs mere

Nordidactica Journal of Humanities and Social Science Education 2015:1

Nordidactica Journal of Humanities and Social Science Education 2015:1 Nordidactica Journal of Humanities and Social Science Education Historiefagets forhold til redegørelse Nordidactica 2015:1 ISSN 2000-9879 The online version of this paper can be found at: www.kau.se/nordidactica

Læs mere

Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion

Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion Af Bente Hovmand fysioterapeut M Sc og Jeanette Præstegaard fysioterapeut M Sc Historien om en tåre Den unge pige bøjede hovedet. Øjnene blev

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Praksisnær. ledelse i det offentlige

Praksisnær. ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige førstelinjeleder 1. udgave, 1. oplag 2014 PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag 2014 Redaktør: Søren Voxted

Læs mere

Hvad gør vi med børnelitteraturen?

Hvad gør vi med børnelitteraturen? Hvad gør vi med børnelitteraturen? Hvad gør vi med børnelitteraturen? Redigeret af Karin Esmann Knudsen syddansk universitetsforlag 2012 University of Southern Denmark Studies in Scandinavian Languages

Læs mere