[Fremsat den 31. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren] Forslag. til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[Fremsat den 31. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren] Forslag. til"

Transkript

1 Lovforslag nr. L xx Folketinget [Fremsat den 31. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren] Forslag til Lov om ændring af søloven, lov om skibes besætning, lov om tillæg til strandingslov af 10. april 1895 og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreringsafgift for fritidsfartøjer (Gennemførelse af vragfjernelseskonventionen, tilpasninger som følge af passagerrettighedsforordningen, gebyr for sønærings- og kvalifikationsbeviser, en årlig afgift for at være optaget i skibsregistrene og sanktionering af skibsførerens forpligtigelse til at redde de ombordværende m.v.) 1 I søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 1. juli 2010, som ændret ved lov nr. 599 af 24. juni 2005, 1 i lov nr. 526 af 7. juni 2006, 13 i lov nr af 20. december 2006, 1 i lov nr. 251 af 30. marts 2011, 17 i lov nr. 457 af 18. maj 2011 og 1 i lov nr. 249 af 21. marts 2012, foretages følgende ændringer: 1. Efter 15 indsættes før overskriften før 16:»Årlige afgifter for registrerede skibe 15 a. Ejere af skibe, der er optaget i skibsregistret og fartøjsfortegnelsen, skal betale en årlig afgift for hvert skib, der er registreret. Stk. 2. For skibe med en bruttotonnage under 20 udgør den årlige afgift 800 kr. Stk. 3. For skibe med en bruttotonnage mellem 20 og 500 udgør den årlige afgift kr. Stk. 4. For skibe med en bruttotonnage på 500 eller derover udgør den årlige afgift kr. Stk. 5. Stk. 1-4 finder ikke anvendelse på skibe, der i medfør af sølovens 24 på grundlag af en bareboatbefragtningsaftale er optaget i et udenlandsk skibsregister og midlertidigt fører et andet nationalitetsflag end det danske. Stk. 6. Skibe, der af Skibsbevaringsfonden er erklæret bevaringsværdige gennem udstedelse af bevaringsværdighedserklæring, fritages for betaling af årlige afgifter efter 15 a. 15 b. Den registrerede ejer af skibet i registret er forpligtet til at indbetale den skyldige afgift til Søfartsstyrelsen. Stk. 2. Ejes skibet af partredere, hæfter partrederne solidarisk for afgiftens betaling. Ejes skibet af kommanditselskaber, interessentskaber, interessentskabslignende samejere m.v., hæfter de ansvarlige deltagere eller ejere solidarisk for afgiftens betaling. Stk. 3. Er skibet registreret på baggrund af en bareboatbefragtningsaftale, påhviler afgiften den registrerede bareboatbefragter i registret. Stk. 4. Den årlige afgift forfalder til betaling hvert år den første hverdag i marts og dækker perioden 1. marts det pågældende år til sidste hverdag i februar det efterfølgende år. Stk. 5. Slettes et skib, der er betalt afgift for, fra registret inden den sidste hverdag i august, kan Søfartsstyrelsen efter forudgående ansøgning refundere halvdelen af den betalte afgift for det på-

2 2 gældende år. Ansøgning om refusion efter 1.pkt. skal være Søfartsstyrelsen i hænde senest ved udgangen af det år, som skibet er slettet i. Stk. 6. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om betalingsmåden, frister for indbetaling, erindringsskrivelser, gebyrer og renter m.v. samt regler om, at Søfartsstyrelsen helt eller delvist kan eftergive eller frafalde krav på betaling af den årlige afgift.«2. I 155 indsættes som stk. 6:»Stk. 6. Dette kapitel berører ikke de krav, der er til forsikring i kapitel 8 a.«3. Efter 163 indsættes:»kapitel 8 a Om ansvar for vragfjernelse efter en søulykke og pligt til forsikring, der dækker vragfjernelse 164. Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på dansk territorium og i dansk eksklusiv økonomisk zone samt for danske skibe, uanset hvor skibet befinder sig. Stk. 2. Bestemmelserne i dette kapitel finder ikke anvendelse, i det omfang fjernelse af vraget er omfattet af kapitel 9 a, 10 eller 11. Stk. 3. Bestemmelserne i dette kapitel finder ikke anvendelse på forholdsregler, der er truffet i medfør af den internationale konvention om kyststaters ret til indgriben på det åbne hav i tilfælde af olieforureningsulykker, 1969, med senere ændringer, eller i medfør af protokollen vedrørende indgriben på det åbne hav i tilfælde af forurening med andre stoffer end olie, 1973, med senere ændringer, (indgrebskonventionen). Stk. 4. Bestemmelserne i dette kapitel ændrer ikke ved ansvar og pligter i medfør af lov om erstatning for atomskader. Stk. 5. For krigsskibe eller andre skibe, der ejes eller drives af en stat og anvendes til statslige, ikke erhvervsmæssige aktiviteter, finder dette kapitel ikke anvendelse, medmindre den pågældende stat har bestemt det Ved registreret ejer forstås den eller de personer, der er registrerede som skibets ejer, eller, hvis der ikke findes nogen registrering, den eller de personer der ejer skibet på tidspunktet for søulykken. I de tilfælde, hvor skibet ejes af en stat og opereres af et selskab, der i den pågældende stat er registreret som skibets reder, forstås ved registrerede ejer skibets reder. Stk.2. Ved skib forstås et søgående fartøj af enhver type, herunder hydrofoilbåde, luftpudefartøjer, undervandsfartøjer, flydende fartøjer og flydende platforme. Flydende platforme, der er fast anbragte og beskæftigede med søgning efter, udnyttelse eller behandling af mineralske ressourcer på havbunden, anses ikke for at være skibe. Stk. 3. Ved vrag forstås i dette kapitel et sunket eller strandet skib efter en søulykke, enhver del af et sunket eller strandet skib, herunder genstande der er eller har været om bord på skibet, enhver genstand, der er tabt fra et skib til søs, og som er strandet, sunket eller drivende til søs, eller et skib, der er lige ved, eller rimeligvis kan forventes at synke eller strande, og hvor effektive forholdsregler ikke allerede er taget for at yde assistance til skibet eller det eventuelle gods, der måtte være i fare. Stk. 4. Ved fare forstås ethvert forhold eller enhver trussel, som udgør en risiko eller hindring for sejladsen, eller rimeligvis kan forventes at have større skadelige konsekvenser for havmiljøet eller at forårsage skade på kystlinjen eller en eller flere staters hermed forbundne interesser. Stk. 5. Ved hermed forbundne interesser forstås interesserne hos en kyststat, der er direkte berørt eller truet af et vrag, som maritime kyst-, havne- og flodmundingsaktiviteter, herunder fiskeaktiviteter, der er et væsentligt levebrød for de berørte personer, turistattraktioner og andre økonomiske

3 3 interesser i det berørte område, kystbefolkningens helbred og det berørte områdes vel, herunder bevaring af havets levende ressourcer og af dyrelivet og offshore- og undervandsinfrastruktur. Stk. 6. Ved fjernelse forstås enhver forebyggelse, afbødning eller fjernelse af den fare, der er skabt af et vrag. Stk. 7. Ved søulykke forstås en skibskollision, stranding eller anden sejladshændelse eller anden hændelse om bord på eller uden for et skib, der fører til materiel skade eller en overhængende risiko for materiel skade på et skib eller dets last. Stk. 8. Ved berørt stat forstås den stat, der har tilsluttet sig vragfjernelseskonventionen, og i hvis eksklusive økonomiske zone vraget befinder sig, eller, såfremt statens søterritorium er omfattet af konventionen, på hvis territorium vraget befinder sig. Stk. 9. Ved konventionsområde forstås den eksklusive økonomiske zone eller områder, hvor en eksklusiv zone kunne etableres, ved stater, der har tilsluttet sig vragfjernelseskonventionen, samt de pågældende staters territorier såfremt disse er omfattet af vragfjernelseskonventionen. Stk. 10. Ved vragfjernelseskonventionen forstås den internationale Nairobi-konvention af 2007 om fjernelsen af vrag Den registrerede ejer af et skib er uden hensyn til skyld ansvarlig for omkostninger forbundet med vragets lokalisering, afmærkning og fjernelse, når vraget befinder sig på dansk territorium og i dansk eksklusiv økonomisk zone. Stk. 2. Den registrerede ejer af et skib, som fører dansk flag, har, med de begrænsninger der følger af vragfjernelseskonventionen, pligt til at sikre, at vraget fjernes, når dette 1) ligger i et konventionsområde uden for dansk territorium og dansk eksklusiv økonomiske zone, og 2) når den berørte stat i overensstemmelse med konventionen har bestemt, at vraget udgør en fare. Stk. 3. Dette kapitel berører ikke retten til ansvarsbegrænsning efter kapitel 9. Stk. 4. Krav mod den registrerede ejer om erstatning af omkostninger forbundet med et vrags lokalisering, afmærkning og fjernelse kan kun rejses i overensstemmelse med reglerne i dette kapitel, jf. dog 164, stk Stk. 5. Er fjernelsen af et vrag en bjærgning i medfør af kapitel 16, ydes der betaling eller kompensation til bjærgerne efter reglerne i kapitel 16. Stk. 6. Den, der bugserer et skib, vrag eller anden genstand, er, uanset det bugseredes størrelse og uden hensyn til skyld, ansvarlig for omkostningerne forbundet med det bugseredes lokalisering, afmærkning, fjernelse og bjærgning, når det bugserede befinder sig på dansk territorium Den registrerede ejer er ikke ansvarlig, såfremt vedkommende godtgør, at den søulykke, der forårsagede vraget 1) var resultat af en krigshandling, fjendtligheder, borgerkrig, opstand eller et naturfænomen af usædvanlig, uundgåelig og uimodståelig karakter, 2) var helt og fuldstændigt forårsaget af en handling eller undladelse af tredje part med den hensigt at forårsage skade, eller 3) var helt og fuldstændigt forårsaget af forsømmelighed eller anden uretmæssighed handling af en regering eller anden myndighed med ansvar for vedligeholdelse af lanterner eller andre navigationshjælpemidler under udøvelse af denne funktion. Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på den bugserer, som er ansvarlig efter 166, stk Den registrerede ejer af et skib, som fører dansk flag, og som har en bruttotonnage på 20 og derover, skal have en godkendt forsikring eller anden garanti, der dækker ejerens ansvar i medfør af dette kapitel. Forsikringssummen kan begrænses til ansvarsgrænsen i 175.

4 4 Stk. 2. Den, der bugserer et skib, vrag eller en anden genstand på dansk territorium, er, uanset det bugseredes størrelse, forpligtet til at have det bugserede forsikret, jf. stk. 1. Stk. 3. En forsikring, for et skib med en bruttotonnage på 300 eller derover, skal for at kunne godkendes opfylde følgende krav: 1) Forsikringen må ikke kunne ophøre på anden måde end, a) ved at den gyldighedsperiode, som fremgår af certifikatet, jf. 169, er udløbet, eller b) tidligst ved udløbet af 3 måneder fra det tidspunkt, hvor forsikreren har meddelt Søfartsstyrelsen, at forsikringen vil ophøre. 2) Ethvert krav om erstatning for omkostninger kan rettes direkte til forsikreren. Forsikreren kan i disse tilfælde påberåbe sig de samme indsigelser, som den registrerede ejer ville kunne, hvis kravet var blevet rettet mod ejeren. Forsikreren kan dog ikke påberåbe den registrerede ejers konkurs, likvidation eller ophør. Stk. 4. En forsikring for et skib med en bruttotonnage på 20 eller derover, men mindre end 300, samt en forsikring efter stk. 2 skal opfylde de nævnte krav i stk. 3, nr. 1, litra b, og nr. 2. Stk. 5. Søfartsstyrelsen fastsætter de nærmere regler om forsikring og garanti, herunder om hvilke krav forsikringen og forsikreren skal opfylde, for at forsikringen kan godkendes Søfartsstyrelsen udsteder for skibe, som fører dansk flag, og som har en bruttotonnage på 300 eller derover, et certifikat, der bekræfter, at skibet er forsikret i overensstemmelse med 168. Stk. 2. På anmodning udsteder Søfartsstyrelsen også certifikater til skibe, hvis flagstat ikke har tilsluttet sig vragfjernelseskonventionen. Udstedelsen sker på samme vilkår som til danske skibe. Stk. 3. Til skibe ejet af den danske stat udsteder Søfartsstyrelsen et certifikat, der bekræfter, at skibet er statsejet, og at skibets ansvar er dækket inden for de nævnte grænser i lovens kapitel 9. Stk. 4. Søfartsstyrelsen fastsætter nærmere bestemmelser om certifikatets udformning, betingelserne for udstedelse, gyldighedsperiode, betaling for udstedelse, og hvor certifikatet skal opbevares. Søfartsstyrelsen kan overlade udstedelsen af certifikater til andre, herunder private Et dansk skib, som har en bruttotonnage på 300 eller derover, må ikke gå i fart, medmindre det er i besiddelse af et certifikat, som nævnt i 169. Stk. 2. Et dansk skib, som har en bruttotonnage på 20 eller derover, men mindre end 300, må ikke gå i fart, medmindre der er tegnet forsikring i overensstemmelse med 168. Tilsvarende krav om forsikring gælder i en situation efter 166, stk. 6. Stk. 3. Hvis et skib fjernes fra danske havne, dansk søterritorium eller dansk eksklusiv zone, skal den, der fjerner skibet, sikre sig, at der er den i 168 anførte forsikring. Stk. 4. Ethvert skib uanset nationalitet, der har en bruttotonnage på 300 eller derover, skal være i besiddelse et certifikat svarende til det i 169 nævnte certifikat for at anløbe eller afsejle dansk havn eller anløbe eller afsejle offshoreinstallation på dansk søterritorium. Hvis skibets flagstat har tilsluttet sig vragfjernelseskonventionen, skal certifikatet være udstedt af flagstatens myndighed. Hvis skibets flagstat ikke har tilsluttet sig vragfjernelseskonventionen, skal certifikatet være udstedt af myndigheden i en stat, der har tilsluttet sig vragfjernelseskonventionen. Stk. 5. Søfartsstyrelsen og andre myndigheder, der af erhvervs- og vækstministeren er bemyndiget dertil, kan nægte et skib adgang til eller forbyde det at forlade dansk havn, offshoreinstallation eller andet laste- og lossested i Danmark eller på dansk søterritorium, hvis skibet ikke er i besiddelse af det nævnte certifikat i stk. 1 eller stk. 4, eller hvis skibet ikke er forsikret, som bestemt i stk. 2.«4. Efter 439 indsættes:

5 5»Kapitel 15 a Passagerrettigheder 440. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler med henblik på opfyldelse og anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1177/2010 af 24. november 2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 (passagerrettighedsforordningen), herunder bestemmelser vedrørende klageadgang og gebyr.«5. Efter 502 indsættes:» 503. Forældelsesfristen for den registrerede ejers ansvar i medfør af 165 er 3 år, efter at den berørte stat har bestemt, at vraget udgør en fare. Stk. 2. Uanset hvornår den berørte stat bestemmer, at vraget udgør en fare, indtræder forældelsen senest 6 år efter den søulykke, der medførte vraget. Stk. 3. Anlæggelse af sag om betaling for domstolene suspenderer forældelsesfristen. Stk. 4. Består søulykken af flere hændelser, regnes fristen fra den første hændelse.«6. I 514, stk. 1, 1. pkt., ændres» 153, stk. 1, 3 eller 4, 186, stk. 1-3«til:» 153, stk. 1, 3 eller 4, 168, stk. 1, 170, 186, stk. 1-3«. 7. I 515 b indsættes efter»overholdelsen af 153,«:» ,«. I lov om tillæg til strandingsloven af 10. april 1895, jf. lovbekendtgørelse nr. 838 af 10. august 2009, foretages følgende ændringer: 2 1. I 6, stk. 1, og i 9, stk. 1, ændres» 2«til:» 14 a«. 2. 7, stk. 1, affattes således:»for udgifterne til de af det offentlige foretagne foranstaltninger (jf. 6) hæfter den registrerede ejer af skibet og dennes forsikringsselskab i overensstemmelse med sølovens kapitel 8 a.«3. I 7 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. Ligger vraget på dansk søterritorium hæfter endvidere ejeren af ladningen eller andre genstande, for så vidt disse efter deres beskaffenhed selv danner fare eller væsentlige ulemper for skibsfarten eller fiskeriet. Ejeren hæfter med genstandene men ikke personligt. Det offentlige har fortrinsret i de nævnte genstande frem for alle andre fordringer.«stk. 2 bliver herefter stk Efter 14 indsættes:» 14 a. Loven finder anvendelse på genstande, der befinder sig på dansk territorium. Endvidere finder 6-9 og anvendelse på genstande, der befinder sig i dansk eksklusiv økonomisk zone.«

6 6 3 I lov om Dansk Internationalt Skibsregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 273 af 11. april 1997, som ændret ved 1 i lov nr. 460 af 31. maj 2000, 2 i lov nr. 526 af 7. juni 2006 og lov nr. 214 af 24. marts 2009, foretages følgende ændringer: 1. Efter 8 indsættes:» 8 a. Bestemmelserne om årlige afgifter for registrerede skibe i sølovens 15 a 15 b finder tilsvarende anvendelse for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister.«4 I lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 27. februar 2012, som ændret ved 3 i lov nr. 493 af 12. maj 2010 og 1 i lov nr. 478 af 30. maj 2012, foretages følgende ændringer: 1. 20, stk. 1, affattes således:»søfartsstyrelsen kan fastsætte regler om udstedelse af sønæringsbeviser og kvalifikationsbeviser herunder gebyr.«5 I lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010, som ændret ved 2 i lov nr. 251 af 30. marts 2011, 16 i lov nr. 457 af 18. maj 2011, 5 i lov nr. 622 af 14. juni 2011 og 2 i lov nr. 249 af 21. marts 2012, foretages følgende ændringer: 1. 4, stk. 3, affattes således:»stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om anmeldelsespligt til danske og udenlandske søfartsmyndigheder vedrørende ulykker og andre hændelser til søs og om danske myndigheders indberetning heraf til den europæiske informationsplatform for ulykker til søs.«2. 20 a affattes således:» 20 a. Søfartsstyrelsen kan som led i tilsynsvirksomheden efter denne lov tillige føre tilsyn med overholdelsen af lov om røgfri miljøer på danske skibe og med overholdelsen af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., lov om skibes besætning, lov om skibsmåling og 153, , 186, , 440 og 471 i søloven og regler udstedt i medfør heraf og EU-forordninger inden for lovenes anvendelsesområde. Søfartsstyrelsen kan påbyde, at forhold, der strider mod de nævnte love eller regler, der er udstedt i medfør heraf, bringes i orden straks eller inden en nærmere angiven frist. Stk , stk. 2, 17, stk. 9 og 10, 19, 22 og 24 og de regler, der er udstedt i medfør heraf, og 25 finder tilsvarende anvendelse på tilsynsvirksomheden efter stk. 1. Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om det tilsyn, som udføres efter denne lov, og om behandling af klager fra søfarende m.fl., herunder at det ikke må oplyses, at tilsynsbesøg foretages som følge af en klage. Regler om tilsynet med overholdelsen af lov om røgfri miljøer på danske skibe fastsættes efter forhandling med ministeren for sundhed og forebyggelse.«3. I 29 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Den skibsfører, der forsømmer sine forpligtelser vedrørende redning af de ombordværende, efter at skibet er kommet i havsnød, straffes med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder.«

7 7 4. I 31, stk. 1 og 2, ændres» 29, stk. 1 og 2«til:» 29, stk. 1-3«. I lov nr. 249 af 21. marts 2012 om ændring af søloven og lov om sikkerhed til søs (Tilpasninger som følge af Athenforordningen, gennemførelse af 2002 Athen-konventionen og registrering af skibe med frist) foretages følgende ændring: 1. 2, nr. 1, ophæves. 6 7 I lov nr. 901 af 16. december 1998 om ændring af søloven og ophævelse af lov om skibsregistrering (Overførsel af registreringsregler m.v.) foretages følgende ændring: 1. 3, stk. 1, affattes således:»loven gælder ikke for Færøerne, men 1, nr. 8, kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.«8 I lov nr. 106 af 13. februar 2001 om ændring af søloven og retsplejeloven (Søforklaring og erstatning i forbindelse med transport af olie til søs) foretages følgende ændring: 1. I 4 indsættes som 2. pkt.:»det kan fastsættes, at lovens bestemmelser sættes i kraft på forskellige tidspunkter.«9 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. februar 2013, jf. dog stk. 2 og stk. 3, og samtidig ophæves lov om registreringsafgift for fritidsfartøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 102 af 13. februar Stk. 2. 1, nr. 4, træder i kraft den 18. december Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af 1, nr. 2-3 og 5-7, 2, 5, nr. 1 og 2 og 6-8. Ministeren kan herunder fastsætte, at bestemmelserne træder i kraft på forskellige tidspunkter. 10 Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan ved kongelig anordning sætte loven helt eller delvist i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. Stk. 3. 1, nr. 2-7, 2 og 6, nr. 1, kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger. Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren kan ved kongelig anordning fastsætte, at Europa- Parlamentets forordning (EU) nr. 1177/2010 af 24. november 2010 om passagerers rettigheder ved sørejser på indre vandveje og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 finder anvendelse for Færøerne og Grønland.

8 8 Stk. 5. Skibe hjemmehørende i Grønland er omfattet af 1, nr. 1, og 3, hvis skibet ejes af personer, der ikke har bopæl i Grønland, eller af selskaber eller lignende, der ikke har hjemsted i Grønland.

9 9 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 1.1. Vragfjernelseskonventionen 1.2 Passagerrettighedsforordningen 1.3 Sønærings- og kvalifikationsbeviser, skibsregistrering og skibsførerens forpligtigelser m.v. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Vrag Gældende ret Lovforslaget 2.2. Passagerrettighedsforordningen Gældende ret Lovforslaget 2.3. Sønærings- og kvalifikationsbeviser, skibsregistrering og skibsførerens forpligtigelser m.v Gældende ret Lovforslaget 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 9. Sammenfattende skema 1. Baggrund og formål Lovforslaget indeholder tre hovedelementer: - Ændringer som følge af gennemførelse af den internationale Nairobi-konvention af 2007 om fjernelse af vrag (vragfjernelseskonventionen). - Tilpasninger som følge af EU-forordningen af 24. november 2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje (passagerrettighedsforordningen). - Indførelse af nye betalingsordninger, så der kan opkræves betaling for udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser, ligesom der indføres en årlig afgift for at have skibe optaget i de danske skibsregistre. Derudover indeholder lovforslaget en bestemmelse om, at skibsføreren kan ifalde staf, hvis han forsømmer sin pligt til at redde de ombordværende og to mindre præciseringer af ikrafttrædelsesbestemmelser til ændringer af søloven, som sikrer, at disse ændringer kan sættes i kraft for Færøerne.

10 Vragfjernelseskonventionen På en diplomatkonference i Nairobi i maj 2007 blev der under FN s Internationale Søfartsorganisation (IMO) vedtaget en konvention om fjernelse af vrag (vragfjernelseskonventionen), som er optaget som bilag 3 til lovforslaget. Danmark har underskrevet konventionen med ratifikationsforbehold. Med konventionen er der indgået en international aftale om, hvornår et vrag kan kræves fjernet, hvem der er pligtig til at fjerne det, og hvem der skal betale for fjernelsen. Der indføres således regler om, at skibsejeren får et objektivt ansvar for fjernelse af vrag efter søulykker, samt regler om at skibene skal have et certifikat, som viser, at der er tegnet en forsikring til dækning af udgifter til fjernelse af vrag. Forsikringspligten sikrer således, at der fremover vil være dækning for udgifter til vragfjernelse i danske farvande, også for så vidt angår udenlandske skibe. Dermed undgås situationer, hvor det offentlige af hensyn til sejladssikkerhed eller lignende er nødt til at afholde udgifter til vragfjernelse i danske farvande. Hovedindholdet i vragfjernelseskonventionen er: Flagstaten skal af skibsføreren og operatøren af et skib kræve, at der sker indberetning til den berørte kyststat, hvis et skib har været involveret i en søulykke, der har medført et vrag. Skibe med en bruttotonnage på 300 eller derover skal have en forsikring, som dækker uskadeliggørelse, dog kun inden for den beløbsgrænse, der følger af de almindelige regler om ansvarsbegrænsning. Krav skal kunne gøres gældende direkte overfor forsikringsselskabet, og forsikringen kan kun ophøre ved udløb eller efter varsel over for certifikatmyndigheden. Flagstaten skal udstede certifikat for, at skibet er forsikret i overensstemmelse med konventionen. Ved et vrag forstås ikke alene, som i dag, et sunket eller strandet skib eller dele heraf, men også tabte og drivende genstande fra skibet og drivende skibe, hvis der er risiko for, at skibet bliver et vrag. Kyststaten skal, som i dag, lokalisere, afmærke og advare imod vrag, som kan udgøre en fare. Hvis et vrag må anses at udgøre en fare for kyststatens interesser, kan den kræve, at ejeren uskadeliggør vraget, og hvis ejeren ikke kan eller i særligt hastende tilfælde selv uskadeliggøre vraget for ejerens regning. Den registrerede ejer er ansvarlig for omkostningerne til uskadeliggørelse af vraget på objektivt grundlag (uden skyld) dog kun inden for ansvarsbegrænsningsbeløbet. Konventionen omfatter derfor vragfjernelse i væsentlig flere situationer, end hvor der i dag fjernes vrag. Ved fare forstås dels fare for sejladsen, herunder hindring for sejladsen, dels fare for skade på miljø eller kystlinje. Endvidere omfattes skadelige konsekvenser for aktiviteter, der er levebrød for berørte personer (herunder fiskeri), økonomiske interesser (herunder turisme), kystbefolkningens helbred og offshore- og undervandsinstallationer. Den berørte kyststat skal konsultere flagstaten om de forholdsregler, som skal tages i anvendelse. Flagstatens skal sikre, at skibets ejer er ansvarlig for at efterkomme kyststatens afgørelser inden for konventionens rammer om fjernelse af vrag. Konventionens geografiske område er den eksklusive økonomiske zone, men konventionsparterne kan individuelt bestemme, at området skal udvides til også helt eller delvist at gælde eget territorium. Ved en ratifikation opfylder Danmark det tilsagn, som transportministeren sammen med de øvrige EUlandes ministre afgav i Rådet for Den europæiske Union på Rådets samling den oktober 2008 om, senest 1. januar 2013, at give samtykke til at være bundet af den internationale Nairobi konvention af 2007 om fjernelse af vrag. 1.2 Passagerrettighedsforordningen Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1177/2010 af 24. november 2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 (passagerrettighedsforordningen) finder anvendelse fra den 18. december Passagerrettighedsforordningen, der er optrykt som bilag 2 til lovforslaget, har hjemmel i artikel 91, stk. 1, og artikel 100, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde om fælles regler for transportområdet. Forordningen finder direkte anvendelse i Danmark.

11 11 Formålet med passagerrettighedsforordningen er dels at give generelle passagerrettigheder ved transport til søs til alle rejsende og dels særlige rettigheder for bevægelseshæmmede på lignende vis, som der i dag gælder inden for luftfart og jernbane. Tilsvarende regler vil finde anvendelse for bustransport fra Der vil dermed være passagerrettigheder for alle transportformer i EU. Der foreslås med lovforslaget indsat en bemyndigelsesbestemmelse i søloven, der giver erhvervs- og vækstministeren hjemmel til administrativt at fastsætte nærmere regler med henblik på opfyldelse og anvendelse af passagerrettighedsforordningen i relation til den del, der vedrører skibet og rederier. De administrative regler, som vil blive udstedt i forbindelse med gennemførelsen af lovforslaget, vil indeholde bestemmelser, der supplerer passagerrettighedsforordningen. De supplerende bestemmelser vil primært vedrøre klageadgang, håndhævelse og sanktion, idet der dog også kan blive tale om enkelte bestemmelser vedrørende erhvervets forpligtigelser, fx vedrørende erhvervets fastsættelse af ikke-diskriminerende adgangsbetingelser for befordring af handicappede og bevægelseshæmmede. Passagerrettighedsforordningen fastlægger også forpligtigelser i havne, herunder for havne og terminaloperatører. Disse områder er ikke omfattet af dette lovforslag, da det falder under Transportministeriets område. Transportministeriet forventer i medfør af havneloven administrativt at fastsætte nærmere regler med henblik på opfyldelse og anvendelse af passagerrettighedsforordningen i relation til den del, der vedrører havne og terminaloperatører. 1.3 Sønærings- og kvalifikationsbeviser, skibsregistrering og skibsførerens forpligtigelser m.v. Som et andet element i lovforslaget gennemføres mindre ændringer af lov om skibes besætning, lov om sikkerhed til søs, søloven og lov om Dansk Internationalt Skibsregister. Der er bl.a. tale om betaling i forbindelse med sønærings- og kvalifikationsbeviser og skibsregistrering samt mulighed for strafsanktionering af skibsføreren, hvis den pågældende, efter skibet er kommet i havsnød, ikke lever op til sine forpligtigelser i forbindelse med redning af de ombordværende. Med lovforslaget foreslås, at Søfartsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler for udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser, svarende til hvad der gælder på andre områder som fx udstedelse af kørekort og pas. Der foreslås indsat en hjemmel til opkrævning af gebyr i forbindelse med disse beviser. Søfartsstyrelsen opkræver allerede i dag betaling for udstedelse af den påtegning, som, i henhold til internationale regler, kræves af udenlandske søfarende for at sejle på danske skibe. De nærmere administrative regler vil blive fastsat i en bekendtgørelse. Reglerne forventes udformet således, at gebyrerne dækker omkostningerne forbundet med selve udstedelsen og den fornødne sagsbehandling. Det anslås, at gebyret bliver i størrelsesorden 500 kr. Med lovforslaget foreslås indført en årlig, fiskal afgift for at have et skib registreret i henholdsvis Dansk Internationalt Skibsregister, Skibsregistret eller Fartøjsfortegnelsen. Samtidig vil lovforslaget ophæve den særlige registreringsafgift på kr. for fritidsfartøjer, der i sin tid blev indført som led i den såkaldte kartoffelkur. Alle skibe optaget i enten Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) eller skibsregistret (Dansk Skibsregister (DAS) og Fartøjsfortegnelsen (FTJ)) vil således blive omfattet af ordningen. Skibe under bygning, der midlertidigt er optaget i skibsbygningsregistret, samt skibe, der er bareboatede ud af de danske registre, vil derimod ikke blive omfattet af ordningen. Endelig vil skibe, der af Skibsbevaringsfonden vurderes at være bevaringsværdige, blive fritaget for betaling af årsafgift for at støtte bevarelsen af den danske kulturarv. Skibsregistrene føres i dag i Søfartsstyrelsen. Den årlige, fiskale afgift skal medvirke til at finansiere de myndighedsopgaver, der er forbundet med, at skibe sejler under dansk flag, herunder driften af skibsregistrene. Afgiften forventes også at virke som incitament til de registrerede ejere til at meddele ændringer i de registrerede oplysninger. Der er i dag i søloven en bestemmelsen om skibsførerens pligt til at gøre alt, hvad der står i hans magt, for at redde de ombordværende og bevare skibet og dets ladning, hvis skibet kommer i havsnød. Med lovforslaget foreslås, at skibsføreren kan pålægges straf, hvis han ikke lever op til sine forpligtigelser i relation til redning af de ombordværende. Med den foreslået bestemmelse ønskes at signalere en stramning i forhold til skibsførerens forpligtigelser i lyset af Costa Concordia ulykken ud for den italienske kyst i januar 2012.

12 12 I forbindelse med at en række ændringer til søloven skal sættes i kraft for Færøerne, er man endvidere blevet opmærksom på enkelte uhensigtsmæssigheder i to af de vedtagne loves ikraftsættelsesbestemmelser. Det drejer sig om de ændringer til søloven, som blev gennemført i 1998 og 2001 ved lov nr. 901 af 16. december 1998 og lov nr. 106 af 13. februar Lovforslaget medtager derfor to mindre præciseringer af disse love. 2. Lovforslagets indhold 2.1 Vrag Gældende ret Uskadeliggørelse af vrag, herunder fjernelse af vrag, sker for at beskytte sejladssikkerhed, fiskeri, kystværker og miljø. Uskadeliggørelsen administreres af den myndighed, der måtte have ansvaret herfor. Uskadeliggørelse af et vrag på havbunden, der er til fare eller væsentlig ulempe for sejlads eller fiskeri, administreres af Søfartsstyrelsen i medfør af 6 i lov om tillæg til strandingsloven af 10. april Skibets ejer hæfter for det offentliges foranstaltninger i forbindelse med uskadeliggørelsen, jf. 7. Ejeren af skibet hæfter med de begrænsninger, der fremgår af sølovens 172, stk. 1, nr. 4. Der er i dag i kapitel 7 a i søloven krav om en ansvarsforsikring for skibe med en bruttotonnage på 300 og derover. Der er dog tale om en mere generel forsikringsordning, der dækker de krav, der ikke er omfattet af sølovens øvrige lovpligtige forsikringskrav. Søfartsstyrelsen kan påbyde ejeren at uskadeliggøre vraget og kan, hvis ejeren ikke efterkommer påbuddet rettidigt, selv lade vraget uskadeliggøre. Søfartsstyrelsen kan også lade tredjemand bjærge vraget, jf. 9 i lov om tillæg til strandingslov af 10. april Hvis et vrag udgør en fare for kysten eller et kystbeskyttelsesanlæg, har såvel transportministeren (Kystdirektoratet) som den berørte kommunalbestyrelse mulighed for at påbyde vragets ejer at fjerne vraget i medfør af 19 e i lov om kystbeskyttelse. Undlader ejeren at efterkomme påbuddet, vil ejeren kunne straffes med bøde, jf. 20, og Kystdirektoratet eller kommunalbestyrelsen vil kunne lade vraget fjerne på ejerens regning, jf. 19 e. I ekstraordinære tilfælde, hvor der er en fare for alvorlige skader på havmiljøet eller betydelig luftforurening, kan såvel miljøministeren (Miljøstyrelsen) som forsvarsministeren (Søværnets Operative Kommando) træffe de nødvendige foranstaltninger til at forhindre eller bekæmpe forurening i medfør af henholdsvis 42 a, stk. 3, og 43, stk. 2, i lov om beskyttelse af havmiljøet. Fjernelse af vrag, som fx ud fra en æstetisk betragtning må anses for at være uskønne, er ikke omfattet af de gældende regler. Sådanne vrag får derfor normalt lov til at ligge. I enkelte tilfælde i 1990 erne har Kystdirektoratet dog, efter særlig bevilling fra Folketingets finansudvalg, foranlediget større vrag fjernet. Hjemmelen til fjernelsen var, at den danske stat i medfør af almindelig højhedsret på sit territorium har en adgang til at regulere forholdene. En tværministeriel arbejdsgruppe under ledelse af By- og Landskabsstyrelsen (nu Naturstyrelsen) har i 2010 udarbejdet en rapport om omfanget af skæmmende skibsvrag og skibe. Rapporten oplyser, at der, ifølge indberetninger fra kommuner, havne og lokalafdelinger af Danmarks Naturfredningsforeninger, er cirka 30 skæmmende skibsvrag eller efterladte skibe, hvoraf de fleste ligger tættere end 100 m fra land. Forhold vedrørende vrag, hvor der er gået mere end 100 år siden forliset, administreres af kulturministeren (Kulturstyrelsen) i medfør af museumslov, jf. 28 og 29 g, stk. 2. Tilstanden ved og omkring disse vrag må kun ændres med Kulturstyrelsens tilladelse. Overtrædelse straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år, jf. 40. Enhver bjærgning eller uskadeliggørelse af vrag indenfor søterritoriet, uanset efter hvilken hjemmel dette måtte ske, skal forinden godkendes af Søfartsstyrelsen for at sikre, at vraget ikke under bjærgningen eller uskadeliggørelsen tabes på et (endnu mere) farligt sted, jf. 9, stk. 1 i lov om tillæg til strandingslov. Af private bjærgere, som ikke er ejere af vraget, kan Søfartsstyrelsen kræve sikkerhedsstillelse for eventuelle omkostninger som følge af en mislykket bjærgning.

13 13 Vrag, der ikke i medfør af ovennævnte lovgivning anses for at udgøre en fare, vil normalt ikke blive uskadeliggjort, fjernet eller bjærget. Ønsker ejeren ikke selv at bjærge, eller foretager ejeren ikke seriøse bjærgningsforsøg, kan Søfartsstyrelsen efter ansøgning udstede tilladelse til tredjemand til at bjærge for egen regning og risiko Lovforslaget Lovforslaget foreslår, at reglerne i forbindelse med vragfjernelseskonventionen skal gælde på dansk territorium og den eksklusive økonomiske zone. Årsagen hertil er, at langt de fleste tilfælde af vrag, der skal fjernes i danske farvande, er vrag, som ligger på søterritoriet, og at det anses for at være i Danmarks interesse, at disse vrag i videst muligt omfang har en forsikring, som dækker fjernelsen. Der er ikke ved nærværende lovforslag tilsigtet nogen ændring i de forskellige myndigheders ressort i forbindelse med fjernelse af vrag. Det vil fortsat være den myndighed, som er ansvarlig for det område, hvori der måtte være en interesse i vragets uskadeliggørelse, som skal træffe beslutning om uskadeliggørelse, fjernelse eller bjærgning. Reglerne efter lovforslaget finder alene anvendelse på nye vrag, der fremkommer efter ikrafttrædelse af vragfjernelseskonventionen. Med lovforslaget foreslås, at der indføres objektivt ansvar for registrerede ejere af skibe for omkostninger forbundet med lokalisering af vraget af skibet, dets afmærkning og fjernelse, når vraget befinder sig i et konventionsområde. Den registrerede ejer er dog fri for ansvar, hvis denne godtgør, at søulykken udelukkende skyldes force majeure, tredjemands handling eller forsømmelighed hos en myndighed, der har ansvar for navigationshjælpemidler. Bevisbyrden er ejerens. Den registrerede ejer af ethvert dansk registreret skib med en bruttotonnage på 20 eller derover skal have en forsikring, der dækker ejerens ansvar i forbindelse med vragfjernelse. Forsikringssummen skal dække det for skibet ansvar efter de gældende globalbegrænsningsregler, som findes i sølovens kapitel 9, og som er baseret på London-konventionen af 1976 (Globalbegrænsningskonventionen), som ændret ved protokollen, som Danmark har ratificeret. Lovforslaget er på dette punkt mere vidtgående end vragfjernelseskonventionen, som alene stiller krav om forsikring af skibe med en bruttotonnage på 300 eller derover. Årsagen til, at det foreslås, at flere danske skibe, end de der er omfattet af vragfjernelseskonventionen, skal have forsikring, er et ønske om forsikringsdækning i danske farvande af så mange vrag som muligt. Hovedparten af erhvervsfartøjer med en bruttotonnage på 20 eller derover, men under 300, har i dag en forsikring, som også dækker vragfjernelse. Fremover vil disse forsikringer skulle leve op til lovforslagets krav, der blandt andet indebærer, at erstatningskravet for fjernelse af vrag skal kunne gøres gældende over for forsikreren, selvom ejeren er under konkurs. Skibe med en bruttotonnage på mindre end 20 er ikke nødvendigvis registreret i skibsregistret, og de administrative problemer med en lovpligtig forsikring for disse skibe skønnes derfor at ville overstige fordelene. For at sikre en forsikringsdækning er der i lovforslaget, i overensstemmelse med vragfjernelseskonventionen, stillet forslag om nogle grundlæggende krav til forsikringen. Det drejer sig om, at forsikreren ikke kan opsige forsikringen til et tidligere tidspunkt end tre måneder efter, at Søfartsstyrelsen har fået besked herom, at krav om erstatning for omkostninger kan rettes direkte til forsikreren, og at forsikreren ikke kan påberåbe sig forsikringstagerens konkurs, likvidation eller ophør. Forsikreren kan dog, i lighed med hvad der gælder for andre ansvarskonventioner, gøre indsigelse, hvor ejeren af skibet har handlet forsætligt. Der foreslås endvidere, at der indføres hjemmel til, at Søfartsstyrelsen kan fastsættes nærmere bestemmelser vedrørende forsikring, herunder om hvilke nærmere krav forsikringen og forsikreren skal opfylde, for at forsikringen kan godkendes. Som bevis for at der er taget forsikring, forpligtes skibe med en bruttotonnage på 300 og derover at medbringe et certifikat om bord. Det følger af vragfjernelseskonventionen. Skibe med en bruttotonnage på 20 eller derover, men mindre end 300, vil ikke få udstedt certifikat.

14 14 Certifikaterne vil blive udstedt af Søfartsstyrelsen, der i dag udsteder en række andre certifikater vedrørende skibes forsikringsforhold reguleret af internationale konventioner. Certifikaterne vil kunne udstedes til danske skibe og til skibe, der ønsker at anløbe konventionslande, men som er registrerede i ikke konventionslande. Lovforslaget foreslår, at Søfartsstyrelsen fastsætter nærmere bestemmelser om udstedelse af certifikaterne, herunder om betaling af et omkostningsdækkende gebyr for udstedelsen. Der indføres, i overensstemmelse med vragfjernelseskonventionen, en forældelsesbestemmelse for krav mod den registrerede ejer og derved også mod dennes forsikringsselskab. Forældelsesfristen er tre år fra det tidspunkt, hvor det berørte land har konstateret, at vraget udgør en fare, dog således at fristen ikke kan ligge senere end seks år efter tidspunktet for søulykken, der medførte vraget. Anlæg af sag til betaling suspenderer fristen. Med lovforslaget foreslås et forbud mod, at danske skibe, der ikke har pligtig forsikring med en bruttotonnage på 20 og derover, og pligtigt certifikat i tilfælde af skibe med en bruttotonnage på 300 og derover, at gå fart. Ligeledes forbydes det udenlandske skibe med en bruttotonnage på 300 og derover, der ikke er i besiddelse af et pligtigt certifikat at anløbe danske havne og danske offshoreinstallationer. Det gælder uanset om det udenlandske skib kommer fra et konventionsland eller et ikke konventionsland. Hverken vragfjernelseskonventionen eller dette lovforslag berører situationer, hvor fjernelse af vrag er reguleret af reglerne om skade forvoldt af bunkersolie (sølovens kapitel 9 a og bunkerskonventionen), om olieskader efter ansvarskonventionen, 1992-fondskonventionen og 2003-fondsprotokollen (sølovens kapitel 10) og om skader efter andet end olie (sølovens kapitel 11 og HNS-konventionen (International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 1996)). Undtaget fra såvel vragfjernelseskonventionen og lovforslaget er forholdsregler, som Danmark eller en anden kyststat måtte træffe i medfør af den internationale konvention om kyststaters ret til indgriben på det åbne hav i tilfælde af olieforureningsulykker, 1969, med senere ændringer, eller protokollen vedrørende indgriben på det åbne hav i tilfælde af forurening med andre stoffer end olie, 1973, med senere ændringer. I lov om sikkerhed til søs foreslås med lovforslaget, at bestemmelsen om, at erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om anmeldelsespligt ved søulykker, præciseres, således at det udtrykkeligt fremgår, at den også omfatter anmeldelse til udenlandske myndigheder. Derved bliver det tydeliggjort, at det vil kunne pålægges danske skibe at indberette i overensstemmelse med vragfjernelseskonventionens bestemmelse om uheld i andre konventionslandes eksklusive økonomiske zone til det pågældende land. Ligeledes bliver området, i hvilket vrag kan kræves uskadeliggjort, fordi de er til fare eller væsentlig ulempe for sejlads eller fiskeri, tydeliggjort, idet der foreslås indført en bestemmelse om geografisk afgrænsning i lov om tillæg til strandingsloven af 10. april Lovforslaget indeholder således en bestemmelse om, at lov om tillæg til strandingslovens regler om vrag fremover skal gælde såvel dansk territorium som dansk eksklusiv økonomisk zone, mens de øvrige regler kun skal gælde dansk søterritorium. Lovens geografiske udstrækning er i dag»overalt i farvandene omkring de danske kyster«; og dette er af Højesteret blevet fortolket som udover dansk søterritorium også at omfatte farvande så nær den danske kyst, at vrag ville udgøre en fare for sejladsen udfor kysten. Alene den registrerede ejer vil hæfte for uskadeliggørelse, hvis vraget ligger i dansk eksklusiv økonomisk zone, mens landningejerne fortsat vil hæfte, hvis vraget ligger i søterritoriet. En række af konventionens bestemmelser er ikke medtaget i forslaget. Årsagen er, at disse bestemmelser kan indføres administrativt inden for rammerne af gældende lovgivning Passagerrettighedsforordningen Gældende ret Som ovenfor nævnt findes der i dag generelle rettigheder og særlige rettigheder for fly- og jernbanepassagerer. Fx skal der ved forsinkelser tilbydes forplejning og informeres om alternative transportmuligheder, og i tilfælde af betydelige forsinkelser kan passagerer forlange kompensation. For bevægelseshæmmede betyder reglerne bl.a. assistance til at komme af og på.

15 15 Der findes ingen specifikke danske lovregler på søfartsområdet vedrørende sådanne rettigheder. Skibes bygning, udstyr mv. og indretning af passagerskibe, for så vidt angår handicappede og bevægelseshæmmede, er dog reguleret i en række tekniske forskrifter, som i vid udtrækning er en implementering af EU-regler og IMOregler. Disse forhold er imidlertid ikke omfattet af passagerrettighedsforordningen. Forbrugeres klager over søtransportydelser kan i dag indbringes af forbrugeren til Forbrugerklagenævnet. Rejsen skal have en værdi på mindst 800 kr. Klager vedrørende pakkerejser, kan indbringes for pakkerejseankenævnet, som er et privat ankenævn, der er godkendt i medfør af forbrugerklageloven. Endvidere findes der mulighed for småsagsproces, hvor parterne skal hjælpes af domstolene, så parterne selv kan føre sagen uden at skulle bruge advokat Lovforslaget Med lovforslaget foreslås indsat en bemyndigelsesbestemmelse i søloven, der giver erhvervs- og vækstministeren hjemmel til administrativt at fastsætte nærmere regler med henblik på opfyldelse og anvendelse af passagerrettighedsforordningen i relation til den del, der vedrører skibet og rederier. De administrative regler, som vil blive udstedt i forbindelse med gennemførelsen af lovforslaget, vil indeholde bestemmelser, der supplerer passagerrettighedsforordningen. Når de nærmere regler for opfyldelse og anvendelse af passagerrettighedsforordningen ønskes fastsat administrativt, er det for at sikre, at reglerne kan tilpasses en eventuel udvikling på området. Hertil kommer, at sølovens regulering ikke direkte tager sigte på den type krav, som passagerrettighedsforordningen omfatter. De supplerende bestemmelser vil særligt vedrøre klageadgang, håndhævelse og sanktion, idet der dog også kan blive tale om enkelte bestemmelser vedrørende erhvervets forpligtigelser, fx vedrørende erhvervets fastsættelse af ikke-diskriminerende adgangsbetingelser for befordring af handicappede og bevægelseshæmmede. Passagerrettighedsforordningen fastlægger også forpligtigelser i havne, herunder for havne og terminaloperatører. Disse områder er ikke omfattet af dette lovforslag, da det falder under Transportministeriets område. Transportministeren forventer i medfør af havneloven administrativt at fastsætte nærmere regler med henblik på opfyldelse og anvendelse af passagerrettighedsforordningen samt sikre håndhævelsen heraf. Passagerrettighedsforordningen giver i nærmere angivne situationer mulighed for kompensation og ret til afslag i billetprisen m.v. ved forsinkelser. Kapitel 15 i søloven indeholder allerede i dag regler om befordring af passagerer og rejsegods. Forordningen og lovforslaget medfører ikke ændringer af disse regler og herunder ikke begrænsninger i muligheden for at opnå erstatning, hvis der er lidt et økonomisk tab. For at tydeliggøre dette, indsættes de supplerende regler vedrørende passagerrettighedsforordningen i et selvstændigt kapitel 15 a. Passagerer har i medfør af passagerrettighedsforordningen ret til at klage til transportøren eller terminaloperatøren og efterfølgende til et klageorgan vedrørende rettigheder og forpligtelser efter forordningen. Det fremgår således af forordningens artikel 24, at transportører og terminaloperatører er forpligtet til at indføre en klageordning vedrørende de rettigheder og forpligtelser, som er omhandlet i forordningen. Klagen skal indgives to måneder fra den dag, sejladsen blev udført eller skulle have været udført. Transportøren eller terminaloperatøren skal, inden for en måned efter modtagelsen af klagen, give besked til passageren om, hvorvidt klagen er imødekommet, er blevet afvist eller stadig er under behandling. Det endelige svar skal gives højst to måneder efter modtagelsen af en klage. Forordningen giver mulighed for nationalt at beslutte at anvende et to-trins klagesystem, således at passageren først skal have klaget til transportøren/terminaloperatøren, før der kan klages til klageorganet. Danmark planlægger at benytte sig af denne mulighed, og der vil blive indsat en bestemmelse herom i bekendtgørelsen om skibspassagerers rettigheder for så vidt angår transportøren. En tilsvarende bestemmelse vil blive fastsat af Transportministeren vedrørende terminaloperatøren. Det er rimeligt, at transportøren eller terminaloperatøren, der i henhold til passagerrettighedsforordningen er den ansvarlige, først skal behandle klagen. Det må ligeledes antages at have en vis præventiv effekt i forhold til transportører og terminaloperatører, at disse først selv skal behandle alle klager.

16 16 Som nævnt skal der i medfør af forordningen kunne klages til et klageorgan. Under den tilsvarende passagerrettighedsforordning på jernbaneområdet fungerer Ankenævnet for Bus, Tog og Metro som klageorgan. Der er tale om et privat ankenævn, som er godkendt af erhvervs- og vækstministeren i medfør af forbrugerklageloven. De selskaber, der har valgt at tilslutte sig ankenævnsbehandlingen, afholder omkostningerne forbundet med ankenævnets virksomhed. På flyområdet fungerer Trafikstyrelsen som klageorgan, og der opkræves betaling til finansiering af udgifterne til klagesagsbehandlingen. Der er endnu ikke taget stilling til, om klageorganet vedrørende skibspassagerrettigheder bliver Ankenævnet for Bus, Tog og Metro, eller om der vil blive anvendt andre klagemuligheder inden for rammerne af forbrugerklagelovens rammer. Hvis det ikke bliver tilfældet, vil Søfartsstyrelsen blive klageorganet for de områder, der ikke er dækket af andre myndigheder. Hvis klagerne skal behandles i offentligt regi, vil gebyret for erhvervet blive fastsat på et sådant niveau, at incitamentet til at etablere et privat klageorgan ikke hindres. Der vil blive et mindre gebyr for den rejsende, idet klager vedrørende handicappede og bevægelseshæmmedes rettigheder dog forventes at blive gratis. Den nærmere udmøntning af klagemulighederne og klageorganet vil blive fastsat i bekendtgørelsen. Selve tilsynet med overholdelsen af forordningen og håndhævelsen i den forbindelse vil blive varetaget af henholdsvis Søfartsstyrelsen og Kystdirektoratet på deres respektive områder i forhold til rederier mv. og havne/havneterminaler. For at sikre Søfartsstyrelsens håndhævelse foreslås i lovforslaget, at Søfartsstyrelsen som led i dets tilsynsvirksomhed i medfør at lov om sikkerhed til søs, ligeledes kan føre tilsyn med den foreslåede 440 i søloven og EU-forordninger. Bestemmelsen giver mulighed for, at Søfartsstyrelsen, i forbindelse med dets almindelige tilsynsvirksomhed med skibe og rederier, kan føre tilsyn med rettigheder og forpligtigelser efter passagerrettighedsforordningen og de supplerende nationale bestemmelser for de dele, der falder inden for Søfartsstyrelsen område. I henhold til passagerrettighedsforordningen skal medlemsstaten fastsætte sanktioner for overtrædelse af forordningens bestemmelser. Der eksisterer allerede hjemmel i sølovens 514 a til administrativt at fastsætte regler for overtrædelse af regler fastsat i Den Europæiske Unions forordninger om forhold omfattet af loven. Der vil i medfør af denne bestemmelse blive fastsat en strafbestemmelse i bekendtgørelsen for så vidt angår transportører (rederier). For havne og havneterminaler vil Transportministeriet/Kystdirektoratet fastsætte en tilsvarende hjemmel til sanktioner. Overtrædelse af forordningen og bekendtgørelsen vil blive straffet med bøde. Kommissionen skal senest den 18. december 2012 have meddelelse om, hvilke sanktioner, der anvendes ved overtrædelse af bestemmelserne i passagerrettighedsforordningen, ligesom senere ændringer skal meddeles Kommissionen Sønærings- og kvalifikationsbeviser, skibsregistrering og skibsførerens forpligtigelser m.v Gældende ret Foruden at være fastsat i lov om skibes besætning, er de nærmere regler for sønæringsbeviser og kvalifikationskrav fastsat i bekendtgørelse nr. 473 af 29. maj 2006 om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser. Søfartsstyrelsen har tidligere udstedt sønærings- og kvalifikationsbeviser gratis. Efter gældende regler betales der afgifter i forbindelse med registrering af ejer- og panterettigheder i medfør af tinglysningsafgiftslovens regler. Endvidere betales der for fritidsfartøjers vedkommende en særlig registreringsafgift på kr. for nyoptagelse eller registrering af ejerskifte i skibsregistret. Ved registrering af ejerrettigheder betales en registreringsafgift på 1 af ejerskiftesummen eller af skibets værdi i forbindelse med optagelse af skib i registeret. For fiskeskibe og fritidsfartøjer udgør registreringsafgiften 4. Registrering af pant pålægges en registreringsafgift på 1 af det pantsikrede beløb. For fritidsfartøjer udgør afgiften for registrering af pant dog 1,5 % af det pantsikrede beløb. Reglerne herom fremgår af tinglysningsafgiftslovens Der betales derimod ikke en fast afgift på kr. pr. tinglysning, udover en variabel afgift, som tilfældet er det for fast ejendoms vedkommende. Der er efter de gældende regler ikke forbundet en afgift med registrering af hverken ind- eller udgående bareboatregistrering.

17 17 Reglerne om den særlige afgift på kr. for fritidsfartøjer fremgår af lov om registreringsafgift for fritidsfartøjer. Loven blev vedtaget af Folketinget den 17. oktober 1986, jf. lov nr. 690, og var et af elementerne i den såkaldte kartoffelkur. Loven bestemte oprindeligt, at der skulle betales en registreringsafgift på kr. for optagelse og senere adkomstændringer af fritidsfartøjer i skibsregistret. Beløbet er siden hævet til kr. Sølovens 135 angiver skibsførerens forpligtigelser, hvis skibet kommer i havsnød, herunder at gøre hvad han kan for at redde de ombordværende, ligesom han, såfremt der ikke er alvorlig fare for hans eget liv, ikke må forlade skibet, så længe der er rimelig udsigt til dets redning. Lov om sikkerhed til søs indeholder i kapitel 12 regler om strafansvar. Dette kapitel indeholder dog ikke i dag specifikke strafbestemmelser svarende til sølovens Lovforslaget Med lovforslaget foreslås, at Søfartsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om fx gebyr for udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser, svarende til hvad der gælder på andre områder som fx udstedelse af kørekort og pas. Søfartsstyrelsen udsteder cirka sønæringsbeviser og cirka 200 kvalifikationsbeviser årligt. Søfartsstyrelsen opkræver allerede i dag betaling for udstedelse af den påtegning, som, i henhold til internationale regler, kræves af udenlandske søfarende for at sejle på danske skibe. De nærmere regler vil blive fastsat i en bekendtgørelse. Reglerne forventes udformet således, at gebyrerne dækker omkostningerne forbundet med selve udstedelsen og dermed forbundne sagsbehandling. Det anslås, at gebyret bliver i størrelsesorden 500 kr. Sønæringsbeviserne skal senest fornyes hvert 5. år i henhold til internationale regler (STCW-konventionen: Standards of Training, Certification and Watchkeeping). Der kan også ske en tidligere udstedelse, når der udstedes sønæringsbeviser med andre og yderligere sønæringsrettigheder fx ved ændring fra sønæringsbevis som vagthavende skibsmaskinmester til sønæringsbevis som skibsmaskinmester af 1. grad eller senere ved generhvervelse af tidligere erhvervede sønæringsrettigheder. Førstegangsudstedelse af et kvalifikationsbevis sker typisk i forbindelse med kursusdeltagelse eller gennemførelse af en grundlæggende træning, og kvalifikationsbeviset udstedes i forbindelse med afslutning af kursus. Det forventes, at der vil ske genudstedelse af en række kvalifikationsbeviser efter samme terminer som for sønæringsbeviser. Eksempler på kvalifikationsbeviser er duelighedsbevis i motorpasning og bevis for uddannelse i brandbekæmpelse. Med lovforslaget foreslås det, at ejere af skibe optaget i et af de danske skibsregistre skal betale en årlig, fiskal afgift for at have et skib registreret. Samtidig vil lovforslaget ophæve den særlige registreringsafgift på kr. for fritidsfartøjer, der i sin tid blev indført som led i den såkaldte kartoffelkur. Den nye årlige afgift er fiskal og vil supplere de allerede gældende regler om registreringsafgifter i tinglysningsafgiftsloven. Alle skibe, uanset anvendelse, der er optaget i enten Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) eller skibsregistret (Dansk Skibsregister (DAS) og Fartøjsfortegnelsen (FTJ)) vil således blive omfattet af ordningen. Optagelse i skibsregistret for fritidsfartøjer under 20 bruttotonnage er fortsat ikke pligtmæssig og sker således på frivillig basis. Der er i øjeblikket optaget ca skibe i de danske registre, hvoraf cirka skibe befinder sig i kategorien 0-20 bruttotonnage, cirka i kategorien , og cirka 500 skibe over 500 bruttotonnage. Skibe under bygning, der midlertidigt er optaget i skibsbygningsregistret, samt skibe, der er bareboatede ud af de danske registre, vil derimod ikke blive omfattet af ordningen. Tilsvarende vil bevaringsværdige skibe blive fritaget for den nye årsafgift, forudsat at disse er erklæret bevaringsværdige af Skibsbevaringsfonden, for at støtte bevarelsen af den danske kulturarv. Skibsregistrene føres i dag i Søfartsstyrelsen. Den årlige, fiskale afgift skal bl.a. medvirke til at finansiere de myndighedsopgaver, der er forbundet med, at skibe sejler under dansk flag herunder driften af skibsregistrene. Afgiften forventes også at virke som incitament til ejeren til at afmelde skibe, som ikke længere kan eller skal være registreret, hvilket er særligt relevant for fritidsfartøjer og andre mindre fartøjer.

18 18 Det følger af sølovens 135, at en skibsfører, hvis skibet kommer i havsnød, skal gøre alt, hvad der står i vedkommendes magt for at redde de ombordværende og bevare skib og ladning. Medmindre der er alvorlig fare for den pågældendes eget liv, må skibsføreren ikke forlade skibet, så længe der er rimelig udsigt til dets redning. Den pågældende bestemmelse er ikke strafsanktioneret. Forslaget indebærer, at skibsføreren vil blive pålagt straf, såfremt vedkommende tilsidesætter sine forpligtelser i relation til redning af de ombordværende. Med den foreslået bestemmelse ønskes at signaleres en stramning i forhold til skibsførerens ansvar i lyset af Costa Concordia ulykken ved den italienske kyst i januar 2012, hvor 34 omkom og 64 blev alvorligt såret. Kaptajnen blev efterfølgende tiltalt for at udlade at hjælpe de ombordværende og forlade skibet i utide. I forbindelse med at en række ændringer til søloven skal sættes i kraft for Færøerne, er man endvidere blevet opmærksom på enkelte uhensigtsmæssigheder i to af de vedtagne loves ikraftsættelsesbestemmelser. Det drejer sig om de ændringer til søloven, som blev gennemført i 1998 og 2001 ved lov nr. 901 af 16. december 1998 og lov nr. 106 af 13. februar Lovforslaget medtager derfor to mindre præciseringer af disse love. 3. Økonomiske og administrative omkostninger for det offentlige Forsikringspligten indebærer, at det offentliges mulighed for at få dækket udgifterne ved fjernelse af vrag forbedres. Konventionen indebærer, at der skal udstedes certifikater, som bekræfter, at der er tegnet forsikring for fjernelse af vrag til de cirka 500 danske skibe, hvis bruttotonnage er større end 300. Udstedelsen af certifikaterne vil blive finansieret ved brugerbetaling. Der vil være mindre økonomiske og administrative konsekvenser i forbindelse med kontrollen med, at skibene har tegnet forsikring. Udgifterne hertil vil blive afholdt inden for Erhvervs- og Vækstministeriets eksisterende økonomiske rammer. Den nuværende tekstanmærkning nr. 7 til finanslovens 8 vedrørende dækning af udgifter til fjernelse af genstande, som skønnes at være til umiddelbar fare for sejladsen, forventes at udgå af finansloven. Såfremt Søfartsstyrelsen skal behandle klagesager i forbindelse med passagerrettighedsforordningen, vil der i mindre omfang være administrative og økonomiske omkostninger forbundet hermed. Disse forventes at blive gebyrfinansieret. Søfartsstyrelsen forventes at få tilført i omegnen af 11 mio. kr. årligt, hvor cirka 6 mio. kr. tilfalder Søfartsstyrelsen, som følge af indførelsen af de påtænkte årlige afgifter for skibe optaget i skibsregistret. Staten forventes at miste i omegnen af 1,1 mio. kr. i tabte afgifter, som følge af ophævelsen af lov om registreringsafgift for fritidsfartøjer. Søfartsstyrelsen forventes endvidere at opleve en mindre stigning i dets administrative omkostninger til gennemførelsen og den efterfølgende løbende drift af afgiftsordningen. Søfartsstyrelsen udsteder i størrelsesorden sønæringsbeviser og cirka 200 kvalifikationsbeviser årligt, og de samlede indtægter for det offentlige forventes at være i størrelsesorden cirka 1,7 millioner årligt. Forslaget vurderes ikke herudover at have økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Ejere af skibe, der har en bruttotonnage på 20 eller derover, vil fremover skulle have en forsikring, der dækker uskadeliggørelse og fjernelse af vrag og genstande tabt fra skibet. Forsikringspræmien vil udgøre en omkostning. Til gengæld vil der være forsikringsdækning i de tilfælde, hvor et vrag skal uskadeliggøres, også i de situationer, hvor ejeren i dag har pligt til at fjerne skibet for egen regning. Certificeringen af cirka 500 danske skibe som følge af vragfjernelseskonventionen vil have mindre økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet i forbindelse med udstedelse, idet omkostningerne hertil vil blive finansieret ved brugerbetaling via et gebyr. Selv om der skal betales et mindre gebyr for certifikatet, skønnes forslaget at have positive økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, idet skibe med fornødent certifikat ikke vil møde hindringer i forbindelse med international kontrol, når vragfjernelseskonventionen træder i kraft.

19 19 For at mindske de økonomiske og administrative byrder for erhvervslivet foreslås det endvidere, at der ikke stilles krav om et offentligt forsikringscertifikat for de skibe, som ikke er direkte omfattet af vragfjernelseskonventionen det vil sige skibe med en bruttotonnage mellem 20 og 300. Forslaget vedrørende passagerrettighedsforordningen vil have visse økonomiske og administrative omkostninger i forbindelse med en eventuel etablering af en privat klageordning indenfor forbrugerklagelovens rammer eller gebyrer til klageorganet, hvis det offentlige skal stå for klagesagsbehandlingen. Forslaget vedrørende indførelse af en årlig afgift for at være optaget i de danske skibsregistre forventes at medføre en mindre stigning i erhvervets administrative byrder, som følge af erhvervets omkostninger forbundet med at skulle administrere indbetalingerne af de årlige afgifter. Indførelsen af de årlige afgifter forventes at øge erhvervets økonomiske byrder, svarende til afgifternes størrelse. Gebyrer til udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser vil medføre mindre økonomiske og administrative byrder for de søfarende. Forslaget vurderes ikke herudover at have økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. Forslaget har været sendt til Erhvervsstyrelsens Center for Kvalitet i Erhvervs Regulering (CKR) med henblik på en vurdering af, om forslaget skal forelægges Erhvervs- og Vækstministeriets virksomhedspanel. CKR vurderer ikke, at forslaget indeholder administrative konsekvenser i et omfang, der berettiger, at lovforslaget bliver forelagt virksomhedspanelet. Forslaget bør derfor ikke forelægges Erhvervs- og Vækstministeriets virksomhedspanel. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Personer, selskaber og lignende, der står registreret som ejere af skibe, kan imødese at skulle foretage en årlig indbetaling af afgift til Søfartsstyrelsen. Den tidligere særlige registreringsafgift for fritidsfartøjer foreslås dog afskaffet med forslaget. Forslaget vurderes ikke herudover at have administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Vrag og tabte genstande fra skibe kan skade miljøet. I de tilfælde, hvor vrag kan anses for skadelige for miljøet, hvor der er hjemmel til at kræve det fjernet, og hvor skibet er omfattet af forsikringspligten, vil der være forbedrede muligheder for at få omkostningerne ved uskadeliggørelse dækket. Forslaget vurderes ikke herudover at have miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Ændringerne som følge af Passagerrettighedsforordningen indebærer, at dansk lovgivning bringes i overensstemmelse med indholdet af forordningen. Forslaget vil muliggøre dansk ratifikations af vragfjernelseskonventionen og dermed opfylde det politiske tilsagn, afgivet af EU-landene den oktober 2008 i Rådet, om at tiltræde konventionen. Forslaget vurderes ikke at indeholde yderligere EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder, organisationer m.v. [Lovforslaget har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Advokatrådet, Assuranceforeningen SKULD, Arbejdstilsynet, Bilfærgernes Rederiforening, CO-Søfart, DanPilot, Dansk Fartøjsforsikring A/S, Danmarks Fiskeriforening, Danmarks Rederiforening, Danmarks Rejsebureau Forening, Danmarks Skibskredit A/S, Danmarks Skibsmæglerforening, Dansk Handicap Forbund, Dansk Industri, Dansk Metals Maritime Afdeling, Dansk Sejlunion, Danske Havne, Danske Advokater, Dansk Handicaporganisationer, Danske Regioner, Dansk Tursejlere, Datatilsynet, Domstolsstyrelsen, Energistyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Fag og Arbejde, Fagligt Fælles Forbund (3F), Finansministeriet, Forsik-

20 20 ring og Pension, Finansrådet, Finanstilsynet, Fiskeridirektoratet, Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, Fiskernes Forbund, Foreningen af Småøernes Færgeselskaber, Færøernes Hjemmestyre, Forbrugerstyrelsen, Forsvarskommandoen, Forsvarsministeriet, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, Grønlands Selvstyre, HORESTA, Justitsministeriet, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Kommunernes Landsforening, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Kulturministeriet, Kulturstyrelsen, Kystdirektoratet, Landsorganisationen i Danmark, Maskinmestrenes Forening, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Miljøstyrelsen, Miljøministeriet, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Naturstyrelsen, Offentlig Ansattes Organisationer, Patent- og Varemærkestyrelsen, Radiotelegrafistforeningen af 1917, Rederiforeningen af 2010, Rejsearrangører i Danmark, Rigsrevisionen, Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer, Sikkerhedsstyrelsen, Skatteministeriet, Skibsbevaringsfonden, Statsministeriet, Søfartens Arbejdsmiljøråd, Søfartens Ledere, Søfartens Operative Kommando, Transportministeriet, Træskibssammenslutningen og Udenrigsministeriet.] 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Positive konsekvenser/mindreudgifter Forslaget vedrørende vragfjernelseskonventionen medfører, at det offentliges mulighed for at få erstatning for udgifter i forbindelse med vrag forbedres. Det offentlige forventes at få tilført cirka 11,6 mio. kr. årligt som følge af indførelsen af de påtænkte årlige afgifter for skibe optaget i de danske skibsregistre. De samlede indtægter for det offentlige i forbindelse med udstedelse af sønæringsbeviser forventes at være i størrelsesorden cirka 1,6 millioner årligt. De samlede indtægter for det offentlige i forbindelse med udstedelse af kvalifikationsbeviser forventes at være i størrelsesorden kr. årligt. Negative konsekvenser/merudgifter Forslaget vedrørende vragfjernelseskonventionen indebærer, at der skal udstedes certifikater fra det offentlige, som bekræfter, at der er tegnet forsikring for fjernelse af vrag, til cirka 500 danske skibe. Certifikatudstedelsen af danske skibe vil blive finansieret ved brugerbetaling, og forventes derfor ikke at have større økonomiske konsekvenser for det offentlige. Kontrol efter lovforslaget vedrørende vragfjernelse af udenlandske skibe, som anløber dansk havn, vil kunne indebære begrænsede merudgifter til havnestatskontrol. Eventuelle udgifter i den forbindelse vil blive afholdt inden for Erhvervs- og Vækstministeriets eksisterende økonomiske rammer. Såfremt Søfartsstyrelsen skal behandle klagesager i forbindelse med passagerrettighedsforordningen, vil der være omkostninger forbundet hermed. Disse vil blive gebyrfinansieret. Det offentlige forventes at miste cirka 1,1 mio. kr. i tabte afgifter, som følge af ophævelsen af lov om registreringsafgift for fritidsfartøjer.

Forslag. Til lovforslag nr. L 40 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december til

Forslag. Til lovforslag nr. L 40 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december til Til lovforslag nr. L 40 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om søloven, lov om tillæg til strandingsloven af 10. april

Læs mere

Forslag. Fremsat den 24. oktober 2012 af erhvervs og vækstministeren. til

Forslag. Fremsat den 24. oktober 2012 af erhvervs og vækstministeren. til 2012/1 LSF 40 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2012002641 Fremsat den 24. oktober 2012

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 40 Folketinget Fremsat den 24. oktober 2012 af erhvervs og vækstministeren. til

Forslag. Lovforslag nr. L 40 Folketinget Fremsat den 24. oktober 2012 af erhvervs og vækstministeren. til Lovforslag nr. L 40 Folketinget 2012-13 Fremsat den 24. oktober 2012 af erhvervs og vækstministeren Forslag til Lov om ændring af søloven, lov om skibes besætning, lov om tillæg til strandingslov af 10.

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Passagerrettighedsforordningen

Passagerrettighedsforordningen Rapport om håndhævelsen af Passagerrettighedsforordningen 1. juni 2015 Artikel 26 i Europa-Parlamentets og rådets forordning (EU) nr. 1177/2010 af 24. november 2010 om passagerers rettigheder ved sørejser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling LBK nr 71 af 17/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013017462 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om ændring af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., lov om sikkerhed til søs og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., lov om sikkerhed til søs og forskellige andre love 1) LOV nr 400 af 02/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2015027578 Senere ændringer til

Læs mere

NOTAT. Resumé vedr. ikraftsættelse for Grønland af en række love om ændring

NOTAT. Resumé vedr. ikraftsættelse for Grønland af en række love om ændring NOTAT 1. juli 2014 Vores reference: Sag 2013010286 Arkivkode Søfartspolitik, Jura og Søfartssociale forhold (SJS) /jga Resumé vedr. ikraftsættelse for Grønland af en række love om ændring af søloven Den

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017

BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 200800221 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs 1)

Forslag. Lov om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs 1) 2010/1 LSV 147 (Gældende) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201000708 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Bekendtgørelse af lov om Dansk Internationalt Skibsregister LBK nr 68 af 17/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013017462 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v.

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, og 28 i lov nr. 98 af 12. marts 1980

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin.

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin. BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., BLS-466-00122 Senere ændringer til forskriften BEK nr 953 af 27/06/2016

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0592 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0592 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0592 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. maj 2006 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om transportørers erstatningsansvar

Læs mere

Departementet for Miljø og Natur Forslag til inatsisartutlov om beskyttelse af havmiljøet

Departementet for Miljø og Natur Forslag til inatsisartutlov om beskyttelse af havmiljøet Departementet for Miljø og Natur apn@nanoq.gl 14. juli 2014 Vores reference: FBM Forslag til inatsisartutlov om beskyttelse af havmiljøet Selvstyret har bedt om bemærkninger til et forslag til inatsisartutlov

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 40, stk. 2, i lodsloven, lov nr. 567 af 9. juni 2006, som

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Forslaget er sendt i høring den 5. september 2012 med høringsfrist den 26. september 2012 til i alt 73 myndigheder, organisationer m.v.

Forslaget er sendt i høring den 5. september 2012 med høringsfrist den 26. september 2012 til i alt 73 myndigheder, organisationer m.v. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 40 Bilag 1 Offentligt NOTAT 23. oktober 2012 Høringsnotat ad L 40 - Forslag til ændring af søloven, lov om skibes besætning, lov om tillæg til strandingslov

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn, gebyr mv. for olie- og gasanlæg 1

Bekendtgørelse om tilsyn, gebyr mv. for olie- og gasanlæg 1 Bekendtgørelse om tilsyn, gebyr mv. for olie- og gasanlæg 1 I medfør af 39, stk. 1, 45 c, 55, stk. 1 og 3, og 61, stk. 1, i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013,

Læs mere

Stk. 5. Pligten efter stk. 1 og 2 til straks at indberette påhviler desuden lodsen på skibet eller platformen.

Stk. 5. Pligten efter stk. 1 og 2 til straks at indberette påhviler desuden lodsen på skibet eller platformen. Udkast til Bekendtgørelse om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet 1 I medfør af 39, 61, stk. 1, og 62 i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 7. januar

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 14. januar 2010 (22.01) (OR. en) 14849/09 ADD 1 REV 1. Interinstitutionel sag: 2008/0246 (COD)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 14. januar 2010 (22.01) (OR. en) 14849/09 ADD 1 REV 1. Interinstitutionel sag: 2008/0246 (COD) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. januar 2010 (22.01) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2008/0246 (COD) 14849/09 ADD 1 REV 1 MAR 151 TRANS 407 CODEC 1221 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.:

Læs mere

Automatisk kompetenceoverdraget myndighedsopgaver på beredskabsområdet

Automatisk kompetenceoverdraget myndighedsopgaver på beredskabsområdet BILAG 5 Automatisk kompetenceoverdraget myndighedsopgaver på beredskabsområdet Med henvisning til 1) 4.2 i vedtægten for Trekantområdets Brandvæsen og 2) lov nr. 634 af 8 juni 2016 om ændring af beredskabsloven,

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Resumé af buspassagerers rettigheder 1

Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Forordning (EU) nr. 181/2011 (i det følgende benævnt "forordningen") finder anvendelse fra den 1. marts 2013. Forordningen fastsætter et minimum af rettigheder for

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Anlæg og drift af havne med tilhørende landanlæg, med undtagelse af de i 2 nævnte havne med tilhørende landanlæg, der anvendes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske Danmark 5. april 1989 Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1)

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1) 2013/1 LSV 33 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1107823 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20.

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om farligt eller forurenende gods om bord på skibe 1)

Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om farligt eller forurenende gods om bord på skibe 1) BEK nr 1349 af 15/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-432-00031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Kapitel XIII Kapitel XIII Afsnit A Regel 1 Regel 2 Afsnit B Regel 3 Regel 3-1 Regel 4 Regel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 867 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-109-00138 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

BEK nr 290 af 20/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016

BEK nr 290 af 20/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 BEK nr 290 af 20/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013004888 Senere ændringer

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt 16-08-2017 EM 2017/95 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet 1)

Bekendtgørelse om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet 1) BEK nr 573 af 18/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. BLS-465-00060 Senere ændringer til

Læs mere

Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne

Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne BILAG 2 Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne Lov og Myndighedsopgave Beskrivelse Beredskabsloven 23a Gebyr ved blinde alarmer Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Lov om inkassovirksomhed

Lov om inkassovirksomhed Lov om inkassovirksomhed Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for inkassovirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Med undtagelse af 9-11, 12, stk. 1-3, 13 og 29 gælder loven ikke for inkassovirksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1)

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1) BEK nr 721 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 10122-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til 2006/1 LSF 20 Offentliggørelsesdato: 04-10-2006 Økonomi- og Erhvervsministeriet Fremsat den 4. oktober 2006 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer med kvoter, licenser eller

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe I medfør af 198 og 514 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

Lov om visse havanlæg

Lov om visse havanlæg Lov om visse havanlæg LOV nr 292 af 10/06/1981 (Gældende) LOV Nr. 331 af 16/05/2001 LOV Nr. 74 af 12/02/2002 3 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere

Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere LBK nr 578 af 06/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 11/02842

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Den fulde tekst. Forsikringspligt

Den fulde tekst. Forsikringspligt Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse om certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti til dækning af erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer I medfør af 403 a,

Læs mere

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser 1. Formålet med denne lov er at sikre, at der sker en deling af udbyttet ved anvendelse af genetiske resurser med de, der leverer de

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

1. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

1. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 1. juni 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning I forbindelse med at mulighederne for at udøve erhvervsmæssige aktiviteter på søterritoriet er stigende, er det

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til Til lovforslag nr. L 118 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015 Forslag til Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af søloven (Skibes hjemsted og bjærgeløn)

Forslag til Lov om ændring af søloven (Skibes hjemsted og bjærgeløn) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 227 Offentligt Forslag til Lov om ændring af søloven (Skibes hjemsted og bjærgeløn) 1 I søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 538 af 15. juni 2004, som ændret, senest

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser) UDKAST Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19.

Læs mere

Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter

Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter BEK nr 17 af 14/01/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2014-5067 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1244 af 10/11/2015

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

Oversættelse ved Rigsombudsmanden på Færøerne

Oversættelse ved Rigsombudsmanden på Færøerne Skjal B-4 Oversættelse ved Rigsombudsmanden på Færøerne AH Lagtinget Erhvervsudvalget 12. marts 2009 Lm. nr. 75/2008-skjal A Rigsombudet Postboks 12 FO-110 Tórshavn Vedrørende lagtingssag nr. 75/2008:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 479 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: JURMED Sagsbeh.: SUMMSB Sags nr.: 1206415 Dok. nr.: 1007533 Dato: 20. august

Læs mere

Bekendtgørelse af Økologilov

Bekendtgørelse af Økologilov Bekendtgørelse af Økologilov LBK nr 761 af 29/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af Økologilov Hermed bekendtgøres

Læs mere

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., Kystdirektoratet, j.nr. 06/02335 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer I medfør af 2, stk. 1 og 2, 514 a og 515 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 1. juli 2010, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1)

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1) BEK nr 667 af 26/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2006-0005516

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

27. september 2010 EM 2010/29. Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling

27. september 2010 EM 2010/29. Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling 27. september 2010 EM 2010/29 Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling Miljøfgift af energiprodukter med videre 1. Der betales miljøafgift

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0816 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0816 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0816 Bilag 3 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. februar 2009 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder ved sørejser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2 Forslag lo. november 2009 til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven finder anvendelse ved håndhævelsen af: l) Fællesskabsretten vedrørende indgåelse af

Læs mere