Vestergården 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1-3034 Vestergården 1"

Transkript

1 Vestergården 1 Ordinært afdelingsmøde Onsdag den 10. september 2014, kl. 19:00 i mødesalen på Herlev Skole

2 Velkommen til ordinært afdelingsmøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste bestemmende organ. Det betyder, at afdelingsmødet behandler og godkender afdelingens budget for det kommende år og vælger medlemmer til afdelingsbestyrelsen. Det er også på afdelingsmødet, du kan høre om afdelingsbestyrelsens arbejde og driften af afdelingen. Du har mulighed for at stille spørgsmål og få svar, og du kan fremlægge dine egne synspunkter. Afdelingsmødet behandler også indkomne forslag fra afdelingsbestyrelsen og fra beboerne og det er afdelingsmødet, der godkender afdelingens husorden. Hvert lejemål har to stemmer, og du skal møde personligt frem for at kunne stemme. Du kan derfor ikke afgive stemme ved fuldmagt. Derudover har du mulighed for at hilse på afdelingsbestyrelsen og dine naboer. Der er derfor mange gode grunde til at deltage i afdelingsmødet, og vi glæder os til at se dig. I hæftet her finder du alt det materiale, du har brug for til mødet. Du kan se afdelingens årsregnskab for 201, afdelingsbestyrelsens budgetforslag for 2015 og eventuelt indkomne forslag, som afdelingsmødet skal tage stilling til. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen Hvis du vil have et specificeret afdelingsbudget eller årsregnskabet med noter, skal du sende en mail til (angiv navn og adresse samt dit ønske) eller ringe til Boligforeningen 3B på så sender vi materialet til dig. 1

3 Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet i Vestergården 1 Som retningslinjer for afdelingsmøder gælder sammen med foreningens vedtægter følgende bestemmelser: Afdelingsmødets opgaver 1 På det årlige, obligatoriske afdelingsmøde (budgetmødet) godkender afdelingsmødet afdelingens driftsbudget. Afdelingen har valgt, at der også foretages valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 2 Afdelingen har tidligere besluttet vedligeholdelses- og istandsættelsesordning A. Afdelingen har tidligere besluttet, at medlemmer af 3B s repræsentantskab vælges af afdelingsbestyrelsen. 3 Afdelingsmødet træffer beslutning om fx (listen er ikke udtømmende):arbejder og aktiviteter (fx forbedringer, renoveringer og iværksættelse af forebyggende socialt arbejde). Individuel måling af vand. Ændringer af husorden (herunder regler om husdyr) Udvidet råderet for beboerne (udvendige råderetsarbejder og kollektiv råderet)sammenlægning af afdelinger 4 Afdelingsmødet godkender forslag fra afdelingens beboere, afdelingsbestyrelsen, organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet om øvrige aktiviteter og arbejder i afdelingen. 5 Afdelingsmødet kan beslutte at uddelegere afdelingsmødets og afdelingsbestyrelsens kompetence på konkrete områder til beboergrupper, opgange, udvalg og lignende. Afdelingsmødets afholdelse 6 Adgang til afdelingsmødet har alle lejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Adgang uden stemmeret har også organisationsbestyrelsen og dens repræsentanter fra administrationen. Afdelingsmødet kan desuden beslutte, at andre deltager i mødet uden stemmeret. ligesom organisationsbestyrelse kan beslutte, at andre deltager i mødet med taleret, men uden stemmeret. 7 Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder mødet og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen og påser, at vedtægterne og denne forretningsorden overholdes. 8 Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg. Antallet af medlemmer til stemmeudvalget fastsættes af dirigenten. 9 Afdelingsmødet vælger en referent, der skriver et referat af de trufne beslutninger og af resultatet af de eventuelle afstemninger. Referatet underskrives af dirigenten og afdelingsformanden. Referatet skal gøres tilgængeligt for afdelingens lejere senest 4 uger efter mødet. 3B tilbyder, at det kan ske på 10 Dirigenten styrer rækken af talere. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller afdelingsmødet beslutter at fastsætte en begrænsning. Indlæg til et punkt på dagsordenen kan ikke fremsættes, efter debatten om det pågældende punkt er afsluttet. Valg og afstemninger 11 Afdelingsmødet beslutter afdelingsbestyrelsens størrelse (mindst 3 og et ulige antal) og vælger medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen. Valgbare er lejere i afdelingen og disses myndige husstandsmedlemmer. 12 Formanden for afdelingsbestyrelsen vælges særskilt på afdelingsmødet. 13 Afdelingsmødet kan beslutte, om der fremover vælges repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter for disse på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen udpeger afdelingens repræsentantskabsmedlemmer. I begge tilfælde er afdelingens lejere og disses myndige husstandsmedlemmer valgbare. 14 Ved valg og øvrige afstemninger har hvert tilstedeværende beboelseslejemål 2 stemmer uanset antallet af fremmødte personer fra lejemålet. 15 Bortset fra valg og de spørgsmål, der i vedtægterne er fastlagt præcise stemmeandele for, afgør afdelingsmødet alle spørgsmål ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i antallet af afgivne stemmer. 16 Ved valg foretages skriftlig afstemning. Forslag om skriftlig afstemning vedrørende andre spørgsmål afgøres ved almindeligt flertal. Herudover afgør dirigenten afstemningsformen. 17 Er der kun foreslået en kandidat til formand på afdelingsmødet, betragtes vedkommende som valgt uden afstemning. Er der foreslået 2 kandidater til formandsvalget, vælges den, der ved skriftlig afstemning opnår flere end halvdelen af de afgivne gyldige stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer, foretages omvalg. Er der herefter fortsat stemmelighed, foretages lodtrækning. Hvis der er foreslået flere end 2 kandidater til formandsvalget, og ingen kandidater ved første skriftlige afstemning opnår flere end halvdelen af de afgivne stemmer, så foretages ny skriftlig afstemning mellem de 2 kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer. 18 Ved valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, repræsentanter til boligorganisationens repræsentantskab og suppleanter gælder, at der stemmes på mindst én over halvdelen af det antal, der skal vælges og højst det antal, der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. 2

4 Velkommen til ordinært afdelingsmøde i Vestergården 1 Hermed indkalder vi til det ordinære afdelingsmøde, der holdes: Onsdag den 10. september 2014, kl. 19:00 i mødesalen på Herlev Skole med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent herunder valg af referent og stemmetællere, samt godkendelse af forretningsorden(se bagsiden) 2. Afdelingsbestyrelsens fremlæggelse og godkendelse af beretning fra perioden siden sidste møde 3. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år 4. Behandling af indkomne forslag 5. Eventuelt 3

5 Beretning til budgetafdelingsmødet den 10. september 2014 i Vestergården 1 Vi er nået til årets andet afdelingsmøde, og beretningen dækker tiden fra sidste møde den 7. maj Mødet skiller sig ud ved, at vi denne gang også har inviteret alle beboere på middag forinden afdelingsmødet, og det skal da heller ikke være nogen hemmelighed, at bagtanken er, at forhåbentlig flere beboere møder op til afdelingsmødet og er med til at tage beslutninger omkring vores afdeling. Samtidig håber vi også, at middagen ligesom sommerfesten og andre arrangementer er med til at styrke det sociale sammenhold i afdelingen mellem beboerne. Hvor vi ved sidste afdelingsmøde i maj skulle godkende sidste års regnskab, så skal vi ved dette afdelingsmøde i september tage stilling til de forslag, som bestyrelsen i samråd med Servicekontoret og Områdekontoret har til tiltag og vedligehold i Vestergården 1 i det kommende år, 2015, som det fremgår af det fremlagte budget. Det er budgettet, som bestyrelsen og Servicekontoret i høj grad arbejder efter i løbet af året, så mødet er af vigtigste betydning. Som noget af det første i 2014 iværksatte bestyrelsen som bekendt afdelingsmødets beslutning fra september sidste år om at forbedre lyset i afdelingens opgange. Imidlertid omfattende beslutningen også lyset i kældrene, og her har det drøjet lidt mere med at få det gennemført. Årsagen har været, at det lys, der fungerede så fint i opgangene, viste sig slet ikke at kunne bruges i kældrene. Servicekontoret fik derpå opsat prøvelys i henholdsvis Blok 6 og 7, og efter gennemgang og diskussioner er vi nu nået frem til, hvad vi oplever er den mest optimale lyssætning i vores kældre, samtidig med at der opnås en besparelse på elforbruget, fordi pærerne er de såkaldte litlys, der hver kun bruger få watt. Der mangler endnu regulering af følerne, som får lyset til at tænde og slukke automatisk, men også det forventer vi snart kommer på plads. En markant ændring i vores parkeringsforhold er måske blevet bemærket blandt beboerne? Vi har ansat et parkeringsselskab til at varetage overvågningen af vores parkeringspladser. Det skulle ikke give nogen gener for beboerne, men det kan være en smule omstændeligt, når vi får gæster, da de nemlig nu skal have et gæstekort i deres vindue for at være sikre på ikke at modtage en parkeringsbøde. Årsagen til stramningen er en stigning i fremmed parkering på vores områder. Flere og flere beboere har således klaget over, at vores parkeringspladser blev optaget af fremmede biler, der ikke hører til i afdelingen. Vi har tidligere forsøgt at klare problemet ved at sætte sedler på de fremmede folks biler og gøre dem opmærksom på, at Vestergården 1 s parkeringspladser er forbeholdt beboerne i Vestergården 1. Det har hjulpet nogle gange, men efterhånden er parkeringsproblemet vokset, og senest har vi forsøgt at gøre uvedkommende opmærksom på, at pladserne tilhører Vestergården 1 ved at sætte skilte op. Hvor lidt det hjalp, fik vi hurtigt syn for sagn, da en lastbilschauffør egenhændigt fjernede vores skilt, hvorefter han parkerede sin vogn, samtidig med at han ignorerede en beboers protest over hans ulovlige parkering. Lastbilen lod han stå et døgns tid. Problemet med den ulovlige fremmede parkering gav desværre også de yderligere problemer, at der også parkeredes, så vores containere nogle gange blokeredes og forhindrede tømning, og endnu værre så ambulancer og brandbiler ikke vil kunne komme frem. Bestyrelsen har derfor i samråd med Servicekontoret 4

6 taget skridt til at løse problemet ved hjælp af et parkeringsselskab, som udsteder bøder til bilister, der er uvedkommende i Vestergården 1. Vi skal understrege, at aftalen kan ophæves med dags varsel, at ordningen ikke koster foreningen noget, og at det er muligt at få ophævet en bøde, såfremt der er sket en fejl, og fx en af vores gæster har fået parkeringsbøde. Vi håber, at I sammen med bestyrelsen og Servicebutikken er lettede over, at problemet med fremmed parkering i Vestergården 1 er løst. Ved sidste afdelingsmøde lagde vi op til, at der ved dette afdelingsmøde vil blive fremlagt forslag om at udskiftning af vores låsesystem. Årsagen er, at vores låse efterhånden er i en elendig forfatning, så vi er tvungne til at udskifte dem. I denne forbindelse har bestyrelsen ønsket at være fremsynede og stiller derfor forslag om indførelse af et elektronisk styret låsesystem med brikker, der afløser den klassiske nøgle. I har ved sidste møde hørt om låsesystemet og set prøver på det. Systemet kan indføres etapevis, efterhånden som budgettet tillader det. Vi har tidligere i et bestyrelsesreferat varskoet, at bestyrelsen ved dette budgetafdelingsmøde vil stille forslag om afskaffelse af det ene af vores årlige afdelingsmøder. Dette forslag afholder vi os imidlertid alligevel fra at fremsætte. Vi syntes og synes egentlig stadig - at det er lidt overvældende med to årlige møder, og vi mener, at det kan være med til at trætte den enkelte beboer og på den måde afholde folk fra at deltage i den demokratiske proces. Når vi så alligevel ikke fremsætter forslag om aflysning af det ene af årets afdelingsmøder, så er det fordi, det viste sig, at afdelingsmødet derved samtidig frasiger sig retten til at godkende årsregnskabet. Og det syntes vi var for stor en konsekvens. I stedet vil vi altså forsøge at forsøde de årlige møder med også at gøre det til en hyggelig sammenkomst med naboerne, når vi sammen spiser et måltid mad inden mødet og den demokratiske proces. En anden ting, som også har været nævnt tidligere, men måske ikke har været bemærket så kraftigt, er, at der fra Områdekontorets side lægges op til, at Vestergården 1 indgår i samdrift på serviceplan med 4 omkringliggende afdelinger, nemlig Herlevgårdsvej, Herlev Torv, Herlev Skole og Vestergården 3. Det er alle mindre afdelinger i forhold til os, og til sammen råder de over 2 medarbejdere, hvor vi i Vestergården 1 alene beskæftiger 3 medarbejdere. På det overordnede plan kan man altså sige, at det skulle være overskueligt. Vi kommer ikke til at miste nogen medarbejdere, og de fire andre afdelinger medtager deres 2 medarbejdere, så i alt skulle tingene hos os gerne fungere, som de plejer, eller måske endda lidt bedre. Vi vil opleve det som en forandring på den måde, at vores Servicekontor vil blive ombygget til at huse 5 medarbejdere måske 6, da der også forhandles om at ansætte en halvdags kontormedarbejder til butikken. Vores varmemester, Gert, vil blive daglig leder af de 5 afdelingers service, som vil få navnet Herlev Midt. Ud over, at vi tilsammen med de andre 4 afdelinger altså kommer til at beskæftige 5-6 personer, så skulle der også ske en vis besparelse på indkøb af noget fælles materiel. Til at styre det overordnet fra beboerhold, vil bestyrelsen blive repræsenteret i et samarbejdsudvalg med repræsentanter fra bestyrelserne i de andre afdelinger. 5

7 I skrivende stund forhandler bestyrelsen dog stadig omkring kontrakten, således som vi skal stemme om den ved dette afdelingsmøde. Øvelsen går på at gå ind i samarbejdet uden at gå på kompromis med vores beboermæssige medbestemmelsesret. Både dette og sommerfesten, som i skrivende stund endnu ikke er afholdt, ser vi frem til at kunne berette positivt om på selve mødet, som vi derfor kun kan sige vel mødt til. På gensyn til middag og budgetafdelingsmøde på Herlev Skole den 10. september 2014 med servering af dejlig middag kl. 18 og budgetafdelingsmøde fra kl. 19. Bestyrelsen i Vestergården 1 6

8 7

9 Boligforeningen 3B Afdeling 3034, Vestergården 1 Budget for 2015 i sammendrag samt regnskab for 2013 Budgetforslaget vil medføre, at huslejen pr. 1. januar 2015 stiger med kr , hvilket svarer til 3,06%. Lejeændring pr. 1. januar 2015 for familieboliger Ændring i % 3,06 Ændring i kr. pr. år total ,00 Gennemsnitsleje pr. m² pr. år pr. 1. januar 2015 Oplysninger om afdelingen Familieboliger 757,45 Familieboliger 198 Bruttoetage areal ,20 Eksempel på månedlig leje for år 2015 uden varmebidrag, forbedringsforhøjelse m.v. Størrelse Nuværende leje pr. mdr. Ændring pr. mdr. Ny leje pr. mdr. 2-rums familiebolig 65,20 m² kr. 108 kr kr. 3-rums familiebolig 67,00 m kr. 127 kr kr. 4-rums familiebolig 77,80 m kr. 145 kr kr. Udvikling i gennemsnitslejen de sidste 4 år for familieboliger pr. m²: Leje Vestergården 1 Gennemsnitsleje 3B før

10 Boligforeningen 3B Afdeling 3034, Vestergården 1 Sammentrængt budget Sammentrængt budget for perioden Budget Budget Afvigelse /2015 (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Nettokapitaludgifter Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige. Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter, vandafgift, renovation, forsikringer, afdelingens energiforbrug, administration samt bidrag til Landsbyggefonden. Herunder: Ejendomsskatter Renovation Forsikringer Variable udgifter Renholdelse, almindelig vedligeholdelse, planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser, istandsættelse ved fraflytning, særlige aktiviteter samt diverse udgifter Herunder: Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen - heraf beboerarrangementer Henlæggelser Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser, istandsættelse ved fraflytning samt tab ved fraflytning. Ekstraordinære udgifter Ydelser på lån vedrørende forbedringsarbejder, afskrivning på forbedringsarbejder, tab ved lejeledighed / fraflytning m.v. Herunder: Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. Afskrivning på forbedringsarbejder Afvikling af underskud fra tidligere år Udgifter i alt Boligafgifter og leje Andre ordinære indtægter Renter, tilskud fra boligorganisationen, drift af fællesfaciliteter, indeksoverskud. Herunder: Renter Drift af fællesvaskeri Indtægter i alt Nødvendig merindtægt / lejeforhøjelse 318 9

11 Boligforeningen 3B Afdeling 3034, Vestergården 1 Sammentrængt budget Bemærkninger til sammentrængt budget 2015 Offentlige og andre faste udgifter Der forventes stigning i grundskatteloftværdi på 5% i forhold til opkrævning for Der forventes stigning i erhvervsaffaldsgebyr fra Herlev Kommune til planlægning og administration af erhvervsaffaldordning. Alka havde varslet en kraftig stigning på forsikringerne i Derfor valgte 3B at sende forsikringerne i udbud, hvilket medførte en mindre stigning end varslet. Der opkræves fra 2015 administrationsbidrag for isyn. Variable udgifter Udgift til trappevask falder efter udskiftning af firma pr. 1/ Der er budgetteret lavere udgifter til afdelingsbetyrelsen og ejendomskontoret. Udgift til almindelig vedligeholdelse er tilpasset forventet forbrugsniveau. Henlæggelser Der er planlagt flere vedligeholdelsesarbejder. Derfor er henlæggelserne justeret for at sikre, at alle fremtidige planlagte arbejder kan blive dækket af henlæggelserne. Efter de nye regler, der betyder at dispositionsfonden skal dække tab ved fraflytning over 319 kr. pr. lejemålsenhed, har afdelingen for mange henlæggelser, hvorfor det ikke er nødvendigt at henlægge så meget i en periode. Ekstraordinære udgifter Der er budgetteret med ydelser på forbedringsarbejder vedrørende køkkenmodernisering. Disse modsvares af forbedringslejeindtægten. Afskrivnings udgift falder i forhøld til 2014, da der nu er hjemtaget lån vedrørende køkkenmodernisering. Der er budgetteret med underskuddet afvikling af resultat fra tidligere år. Boligafgifter og leje Der er kommet flere lejeindtægter på grund af køkkenrenoveringer. Vaskeriindtægter er tilpasset regnskab Nøgletal 3034, Vestergården 1 i kr. pr. m² Gennemsnit afdelinger 3B i kr. pr. m² Renholdelse konto Almindelig vedligeholdelse konto Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse konto Opsparet til planlagt vedligeholdelse konto 401 (2013) Vestergården 1 Gennemsnit 3B 0 Renholdelse konto 114 Almindelig vedligeholdelse konto 115 Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse konto 120 Opsparet til planlagt vedligeholdelse konto 401 (2013) 10

12 Boligforeningen 3B Afdeling 3034, Vestergården 1 Sammentrængt budget I dette diagram kan du se, hvad din husleje bliver brugt til 28% 3% 33% 17% Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Henlæggelser Ekstraordinære udgifter 19% I dette diagram kan du se fordelingen af variable udgifter 14% 3% 6% 1% Renholdelse inkl. løn til ansatte Almindelig vedligeholdelse Vaskeri og beboerlokaler m.v. Rådighedsbeløb og beboeraktiviteter Ejendomskontor, kursus m.v. 76% 11

13 Afd Vestergården 1 Vedligeholdelsesplan LANGTIDSBUDGET Afs. Gæld. Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget regnsk. budget i alt Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt vedligeholdelse Anden finansiering (-) Som driftsudgift 120 Budgetteret henlæggelse LIKVIDITETSBUDGET 401 Henlagt primo Afgang/tilgang Særlig tilgang a Særlig afgang b Henlagt Ultimo Diff. henlagt og næste års budget Bemærkninger: Særlig tilgang a) Særlig afgang b) Udskudte arbejder fra 2013 til 2014 udgør

14 I alt 100 Terræn 111 Belægninger Glatføre/ Miljøtø Støttemure Installationer i terræn, kloak og vandl Parklamper, Toppe Postkasser Faldunderlag legeplads Sand i sandkasser borde og bænke Renovering i garager Pergola + små bygn + affaldsrum Garager Garageanlæg, driften Legepladsinspektion Klipning/pleje af græsplæner Beplantning Beskæring af træer Bygning, klimaskærm 221 Maling af udvendigt træværk Ydervægge P: Lyskasser inkl. Kældervinduer (lån) Projekt: Kældergange (lån) Projekt: kældervinduer udsk. (lån) Tage konstruktion Tag: Forprojekt, beskrivelse og udbud Tagbelægning Rens/udhæng, trap,tage m.m Rens tagrender Udhæng/ maling + net + still BE Baldakiner/ maling BE Altaner BE Vinduer, facadedøre, kælderdøre BE Glas udskiftes (dug+itu) Nye skilte VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN Afd Vestergården 1 13

15 I alt 300 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 311 Indretning af værksteder/lager m.m Indervægge - kælder gange Tjek af fliser BE (lån) Gummifuger i badevær BE (lån) Toilet og baderumsudstyr, VVS Køkken- og skabsinventar Flyttelejligheder, afd. Arbejde Indv. isolering af ydervægge (gavle) Låse og nøgler Køleskabe Bygning, fælles indvendig 410 Projekt: Renovering opgange Trapper/ rensning/ rep BE Trappe gelænder Renv. af bad og toilet, blok Loftk. Rep.lydisolering + beklædn Opg. Maling m.m (rep. Vægge/lofter) Etageadskillelser VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN Afd Vestergården 1 14

16 I alt 500 Bygning, tekniske installationer 511 Faldstammer og afløb Nedløb og tagrender BE Nedløb - tagrender Gulvafløb i badevær BE (lån) Projekt: El flyttelejligheder Projekt: El indvendig isolering/gavle El-installationer /tavleskabe kælder Belysningsanlæg udsk. BE (lån) Belysn fælles ved indgange Gasinstallationer Rep Vandinstallation generalt Vektorer/radiatorer Radiatorventiler Varmeinstallation,serv, + udsk.+ rens Tørretumblere udsk Vaskemaskiner/henlæggelser Div. inventar Aftræksanlæg, rens Affaldsanlæg, lb.vedl Kommunikationsanlæg, + ved læge Materiel 620 Bygningseftersyn Redskaber/maskiner (gartner) Redskaber og maskiner Serv. Traktor og plæneklipper Værktøj og værkstedsudstyr Planlagt vedligeholdelse i alt: VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN Afd Vestergården 1 15

17 Indkomne forslag 1. Indsendt af afdelingsbestyrelsen: Afdelingsbestyrelsen stiller forslag om indførelse af nyt låsesystem i afdelingens døre, dog undtaget private døre. Låsesystemet vil være styret trådløst og låsesystemet vil blive indført etapevis, efterhånden som budgettet tillader det. 2. Indsendt af: Boligforeningen 3B: I forbindelse med Boligorganisationen 3B s arbejde med effektivisering og tilgængelighed, har afdelingsbestyrelsen og administrationen hen over forsommeren arbejdet med en tanke omkring øget samarbejde mellem afdelingerne Herlevgårdsvej, Herlev Torv, Herlev Skole, Vestergården 1 og Vestergården 3. Grunden til etablering af samdrift mellem afdelingerne, er primært et ønske om bedre service til beboerne, samt en mere rationel drift, vel at mærke uden flere omkostninger for beboerne. Bestyrelsen, vil på det grundlag hermed fremsætte forslag om etablering af samdrift Herlev Midt. Uddybende materiale vil blive fremlagt på afdelingsmødet. Hvis I ønsker det, kan I afhente materialet før mødet på ejendomskontoret. 16

18 Egne noter 17

19 Egne noter 18

20 Boligforeningen 3B Havneholmen København V Tlf Mail Ekspeditionstid Hverdage 9-16 Fredage 9-14

TIL BEBOERNE I AFDELING 45

TIL BEBOERNE I AFDELING 45 TIL BEBOERNE I AFDELING 45 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Kontortid Dagsorden; AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL CVR 59645013 wwwalmenboaarhus.dk Telefon 8938 2000 Boligorganisationen

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

r[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Torsdag den 30. august 2012, kl. 18.00 Til beboerne i afdeling 27

r[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Torsdag den 30. august 2012, kl. 18.00 Til beboerne i afdeling 27 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 23. august 2012 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Teleton 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www.almenboaarhusdk CVR 59645013

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling AB Nymindegaard 2013 Tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Krypten, Ved Kildevældskirken 2, 2100 København Ø Nymindegaard den 4. marts 2013 Indkaldelse til

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere