Ændring af årsregnskabsloven i høring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændring af årsregnskabsloven i høring"

Transkript

1 November 2014 Ændring af årsregnskabsloven i høring Erhvervsstyrelsen har den 7. november 2014 udsendt et høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som er mange, implementeres dels et nyt regnskabsdirektiv 1, og dels tilpasses loven samtidig i et vist omfang til den internationale udvikling (IFRS). I korte træk En række lempelsesmuligheder fra det nye regnskabsdirektiv foreslås gennemført, herunder reducerede regnskabskrav for visse dattervirksomheder, enklere regnskabsregler for mikrovirksomheder, delvis ophævelse af kravet om ledelsespåtegning samt forhøjelse af størrelsesgrænser for regnskabsklasse B og C mellem. Indsendelsesfristen for regnskabsklasse B og C forlænges fra 5 til 6 måneder. Det nye regnskabsdirektiv indfører maksimumsharmonisering for små virksomheder, hvilket betyder, at der for små virksomheder ikke kan indføres krav ud over direktivets. Det medfører konkret, at en række krav ophæves, mens nogle få nye krav foreslås indført i klasse B. Tilpasning til IFRS, således at virksomhederne i vid udstrækning får mulighed for at følge indregnings- og målingsprincipperne i IFRS. Der gennemføres nye krav for store virksomheder, herunder skærpede regler om rapportering om samfundsansvar, og visse store virksomheder skal oplyse om betalinger til offentlige myndigheder (skat mv.), populært kaldet land-for-land-rapportering ( country-by-country -rapportering). Ændringerne foreslås generelt at træde i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2016 eller senere. Ændringerne kan anvendes for regnskabsår, der slutter 31. december 2015 eller senere. Med få undtagelser skal ændringer ske med tilbagevirkende kraft. Virksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse C stor og børsnoterede virksomheder med mindre end 500 medarbejdere, kan anvende den gældende bestemmelse om rapportering om samfundsansvar indtil regnskabsår, der begynder 1. januar Høringsfristen er den 5. december Det nye regnskabsdirektiv blev endeligt vedtaget i juni 2013 og offentliggjort i EU-tidende den 29. juni Det nye regnskabsdirektiv, som erstatter 4. direktiv om årsregnskaber fra 1978 og 7. direktiv om koncernregnskaber fra 1983, skal implementeres i medlemsstaternes lovgivning, i Danmark i årsregnskabsloven, senest den 20. juli Medlemsstaterne kan beslutte, at de nye bestemmelser første gang finder anvendelse på årsregnskaber for det regnskabsår, som begynder den 1. januar 2016 eller i løbet af 2016.

2 Udkastet, som sammen med lovbemærkningerne er på i alt 292 sider, indeholder ændringer til en meget stor del af lovens bestemmelser. Helt generelt er formålet at give små virksomheder yderligere lempelser bl.a. ved at fritage dem for en række oplysningskrav, og via direktivets totalharmoniseringsprincip kan der som alt overvejende hovedregel ikke indsættes oplysningskrav i loven for små virksomheder, som ikke er krævet i direktivet. Vi har opsummeret hovedbudskaberne i høringsudkastet i det følgende. Vi udsender et mere uddybende nyhedsbrev, når lovforslaget fremsættes i Folketinget. Mikrovirksomheder og ændrede størrelsesgrænser for klasse B og C Der foreslås enklere regler for mikrovirksomheder, som er en nyoprettet delmængde af regnskabsklasse B, og størrelsesgrænserne for henholdsvis små (klasse B) og mellemstore virksomheder (klasse C mellem) forhøjes. Størrelsesgrænserne i høringsudkastet er som vist i nedenstående skema. Regnskabsklasse B B C (mellem) C (stor) Mikrovirksomheder Små virksomheder Mellemstore virksomheder Store virksomheder Fremover Nuværendoverendoverende Frem- Nuvæ- Frem- Nuvæ- Fremover Balancesum, mio. kr. 0-2, >143 >156 Nettoomsætning, mio. kr. 0-5, >286 >313 Antal ansatte >250 >250 Forøgelse 25 % 10 % 10 % Mikrovirksomheder I høringsudkastet foreslås det, at mikrovirksomheder - som er en delmængde af regnskabsklasse B - fritages for en række oplysningskrav, herunder oplysninger om: Anvendt regnskabspraksis Op- og nedskrivning af aktiver Gæld, som forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet Visse særlige poster Antal ansatte Modervirksomheden, hvor virksomheden indgår som dattervirksomhed. Det fremgår af udkastet, at bestemmelsen om lovens fravigelsesmulighed (retvisende billede) ikke finder anvendelse på årsregnskaber, hvor en eller flere af undtagelsesmulighederne for mikrovirksomheder er udnyttet. Mikrovirksomheder kan ikke anvende ÅRL 37 om efterfølgende måling af finansielle aktiver og forpligtelser til henholdsvis dagsværdi og amortiseret kostpris og 38 om måling af investeringsejendomme og biologiske aktiver til dagsværdi. Disse poster skal således måles til kostpris.

3 Holding- og investeringsvirksomheder kan ikke anvende lempelserne for mikrovirksomheder. Direktivets mulighed for, at mikrovirksomheder kan opstille forkortet resultatopgørelse og balance, foreslås ikke implementeret i ÅRL. Undtagelser for dattervirksomheder Der indføres følgende lempeligere regler for dattervirksomheder, som opfylder en række betingelser, herunder skal dattervirksomheden bl.a. indgå i et koncernregnskab aflagt af en modervirksomhed henhørende under EU-lovgivning, og modervirksomheden skal indestå for dattervirksomhedens forpligtelser. Dattervirksomheder omfattet af regnskabsklasse B kan anvende lempelserne for mikrovirksomheder, jf. ovenfor Dattervirksomheder omfattet af regnskabsklasse C mellem kan anvende reglerne for regnskabsklasse B (dog ikke lempelser for mikrovirksomheder), herunder kan revisionen vælges udført efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (udvidet gennemgang). Tilpasning til IFRS Virksomheder, der ønsker at anvende fuld IFRS, har allerede i dag mulighed for det efter den gældende lov. Der er imidlertid sket meget i de internationale regnskabsstandarder (IFRS), siden loven blev vedtaget i Det er på den baggrund, at Erhvervsstyrelsen foreslår en række ændringer, som har til formål at tilpasse ÅRL yderligere til IFRS. Der bliver mulighed for at anvende indregnings- og målingsbestemmelserne fra IFRS så langt som muligt, hvor dette ikke er i strid med direktivet. Dette vil især tilgodese dattervirksomheder af udenlandske mødre, som skal rapportere til modervirksomheden efter IFRS, men ikke ønsker at tage skridtet fuldt ud og aflægge årsrapport efter IFRS, da oplysningskravene i IFRS er meget omfattende. Brug af IFRS for SMEs Som nævnt ovenfor kan det være meget byrdefuldt at anvende fuld IFRS. IASB har som alternativ til fuld IFRS udarbejdet en IFRS for små og mellemstore virksomheder benævnt IFRS for SMEs. Denne standard har vundet bred opbakning i mange lande, da den kan opfattes som et godt alternativ til nationale regnskabsregler. Det foreslås derfor, at Erhvervsstyrelsen får hjemmel til at tillade, at danske virksomheder kan anvende standarden i den udstrækning, det er muligt inden for rammerne af regnskabsdirektivet. En tilladelse til brug af IFRS for SMEs vil først kunne gives, når det er vurderet, hvilke konflikter der er mellem direktivet på den ene side og IFRS for SMEs på den anden. Direktivkravene kan medføre, at standarden måske ikke kan følges 100 %. IFRS for SMEs giver heller ikke helt de samme indregnings- og målingsmuligheder som fuld IFRS, og dette kan også være en praktisk hindring.

4 IFRS for SMEs indeholder flere oplysningskrav end årsregnskabsloven, og det vil derfor være mere byrdefuldt at udarbejde et årsregnskab efter denne standard end efter årsregnskabsloven, men regnskabet vil til gengæld have en højere informationsværdi. Da IFRS for SMEs ændres med jævne mellemrum, får Erhvervsstyrelsen mulighed for løbende at tillade, at visse bestemmelser i årsregnskabsloven kan fraviges, når det er nødvendigt for at anvende IFRS for SMEs, og fravigelsen er mulig inden for rammerne af regnskabsdirektivet. Fravigelser fra lovens almindelige bestemmelser vil primært være aktuelle i forhold til indregning og måling, men vil i særlige tilfælde også kunne være aktuelle for oplysningskrav. Totalharmonisering En række lempelser for regnskabsklasse B er en følge af EU-direktivernes totalharmoniseringsprincip. Totalharmoniseringsprincippet betyder, at der som udgangspunkt ikke kan fastsættes yderligere krav end dem, der er fastlagt i direktivet for små virksomheder. Totalharmoniseringsprincippet skal medvirke til at sikre en lettelse af virksomhedernes administrative byrder. Der er dog modifikationer hertil, idet der for små virksomheder kræves nogle yderligere oplysninger, som de ikke skal give i dag. Endvidere kan der kræves et begrænset antal yderligere oplysninger i årsregnskaber for små virksomheder, når dette er udtrykkeligt krævet af den nationale skattelovgivning eller strengt nødvendigt for skatteopkrævningen. De væsentligste foreslåede ændringer i et overblik Nedenfor er de væsentligste foreslåede ændringer opsummeret i 4 skemaer: 1. Ændringer, der vedrører alle regnskabsklasser 2. Ændringer, der alene vedrører regnskabsklasse B 3. Ændringer, der vedrører forskellige regnskabsklasser med tydelig markering af, hvilken regnskabsklasse de enkelte ændringer vedrører 4. Ændringer vedrørende virksomhedssammenslutninger og koncernregnskaber. Bemærk, at ændringerne ikke omfatter regnskabsklasse A.

5 1. Ændringer, der vedrører alle regnskabsklasser Ændringer, der vedrører alle regnskabsklasser Generelt Virksomheder, der har finansielle indtægter og indtægter fra investeringsvirksomhed, som mindst svarer til nettoomsætningen, skal til brug for indplacering i regnskabsklasse (jf. ÅRL 7) beregne nettoomsætning som summen af nettoomsætning, finansielle indtægter og indtægter fra investeringsvirksomhed. Det samme gælder ved afgørelse af, om koncernregnskab kan udelades jf. ÅRL 110, og afgørelse af, om virksomheden kan undtages fra revisionspligt jf. ÅRL 135. Kravet vil betyde, at en række investerings- og holdingselskaber flytter fra regnskabsklasse B til regnskabsklasse C. Krav til ledelsespåtegningen foreslås ændret, herunder: Sker der en tilpasning til, at årsrapporten kan underskrives digitalt. Kan virksomheder, som kun har ét ansvarligt ledelsesmedlem, undlade at medtage en ledelsespåtegning. Den digitale indberetning anses for dokumentation for ledelsens godkendelse af årsrapporten. Hvis der ikke medtages en ledelsespåtegning, skal visse oplysninger, herunder om opfyldelse af betingelserne for fravalg af revision, oplyses i ledelsesberetningen. Indregning og måling Sammenlægningsmetoden eller overtagelsesmetoden jf skal anvendes i åbningsbalancen. Muligheden for at pro rata-konsolidere kapitalandele i fællesledede virksomheder i moderselskabsregnskabet udgår. Det præciseres, at overtagelse af en bestående virksomhed (en samlet aktivitet) skal behandles på samme måde som køb af en virksomhed jf Det præciseres, at eventualaktiver først kan indregnes, når det er så godt som sikkert, at de vil resultere i, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden. Egenkapitalinstrumenter, som virksomheden selv har udstedt, undtages fra kravet om måling til dagsværdi. Disse skal således måles til kostpris, som er nul. Undtagelser fra kravet om måling til dagsværdi af visse finansielle aktiver og forpligtelser flyttes fra bekendtgørelse nr. 263 af 19. april til loven. Samtidig gøres bestemmelserne mere dynamiske, og der lægges i lovbemærkningerne op til, at bestemmelserne fortolkes i overensstemmelse med den løbende udvikling i de internationale regnskabsstandarder. ÅRL , 37, stk. 3, litra 4. 37, stk. 3, litra 5-7 Kapitalandele i unoterede selskaber kan måles til kostpris. 37, stk. 4 2 Bekendtgørelse nr. 263 af 19. april 2004 om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven).

6 Ændringer, der vedrører alle regnskabsklasser Finansielle aktiver og forpligtelser, herunder afledte finansielle instrumenter, kan indregnes og måles i overensstemmelse med den EU-godkendte IFRS samt efterfølgende ændringer, som vedtages af Kommissionen. Oplysningskrav følger med. Der skal være tale om et konsekvent valg for alle finansielle instrumenter. Finansielle aktiver og forpligtelser, der efter 37, skal måles til amortiseret kostpris, kan måles til dagsværdi, hvis de er effektivt sikret af et sikringsinstrument, der skal måles til dagsværdi. Denne allerede gældende undtagelse flyttes fra bekendtgørelse nr. 263 af 19. april til loven. Der forslås følgende ændringer til måling af investeringsaktiver og tilhørende forpligtelser: Kravet om hovedaktivitet udgår Tilhørende gæld må ikke indregnes til dagsværdi 38 kan ikke længere anvendes for finansielle instrumenter. Biologiske aktiver kan måles til dagsværdi, også selvom biologiske aktiviteter ikke er virksomhedens hovedaktivitet. ÅRL 37, stk. 5 37a Immaterielle anlægsaktiver, der handles på et aktivt marked, kan opskrives til dagsværdi. 41, stk. 1 Reserve for opskrivning af anlægsaktiver kan reduceres med afskrivninger. Herved bliver muligheden for at udbetale udbytte ikke negativt påvirket af opskrivninger. Nedskrivning af anlægsaktiver, bortset fra goodwill, skal tilbageføres, hvis det forhold, der begrunder nedskrivningen, ikke længere består , stk. 3 nr. 5 42, stk. 3 Restværdier for materielle og immaterielle anlægsaktiver skal løbende revurderes. 43, Den maksimale brugstid for immaterielle anlægsaktiver på 20 år ophæves. I særlige tilfælde, hvor virksomheden ikke er i stand til pålideligt at skønne over brugstiden for immaterielle anlægsaktiver, skal denne antages at være 10 år. Muligheden for at opskrive varebeholdninger til genanskaffelsesværdi ophæves. 46 Muligheden for at opskrive omsætningsaktiver, som ikke løbende reguleres til dagsværdi efter 37 eller 38, ophæves. Hensatte forpligtelser til omstrukturering skal indregnes, når de er besluttet, og processen med at gennemføre omstruktureringen er påbegyndt. Det er således ikke længere nok, at omstruktureringen er besluttet. I lovbemærkningerne præciseres, at der skal indregnes udskudt skat af goodwill ved en skattefri virksomhedsomdannelse. Dette gælder, uanset at det er i strid med IAS 12, idet indregning af udskudt skat ved en skattefri virksomhedsomdannelse er forudsat i skattelovgivningen. Det præciseres, at udskudt skat ikke kan måles til dagsværdi, og således ikke kan tilbagediskonteres. 43, stk , 3 Bekendtgørelse nr. 263 af 19. april 2004 om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven).

7 Ændringer, der vedrører alle regnskabsklasser Muligheden for at indregne ledelsens forslag til udbytte som en gældsforpligtelse udgår. 48 Aktuarmæssige gevinster og tab vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger skal fremover indregnes direkte på egenkapitalen. Ydelsesbaserede pensionsordninger er som udgangspunkt alene relevant for virksomheder med udenlandske aktiviteter, da danske pensionsordninger normalt er bidragsbaserede. Ændres regnskabspraksis ved opskrivning af anlægsaktiver til dagsværdi, skal ændringen ikke ske med tilbagevirkende kraft, idet opskrivninger skal indregnes direkte på egenkapitalen ultimo regnskabsåret. Sammenligningstal skal ikke tilpasses. ÅRL 49, nr. 7 51, Begrebet fundamentale fejl ændres til væsentlige fejl. 52, Præsentation Muligheden for at opstille balancen i beretningsform udgår. Der tilføjes et nyt skema i kontoform, hvor aktiver og forpligtelser opdeles i kort- og langfristede aktiver (tilpasning til IFRS) Noter skal præsenteres i samme rækkefølge, som de poster i resultatopgørelsen og balancen, de vedrører. Mulighed for at modregne forudbetalinger fra kunder i aktivposterne varebeholdninger og igangværende arbejder udgår. Ekstraordinære indtægter og udgifter udgår (i stedet introduceres begrebet Særlige poster - se nedenfor) Bruttobeløb skal oplyses, hvis der er sket modregning ifm. dagsværdisikring. 50 Bestemmelsen om oplysninger om anvendt regnskabspraksis ændres. For aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi jf. 37 og 38, og hvor dagsværdien ikke måles på basis af observationer på et aktivt marked, skal der gives oplysninger om værdiansættelsesmodeller og -teknikker, som er anvendt ved opgørelse af dagsværdien. Afskrivningsperioden for goodwill skal (altid) begrundes. Bilag 52a , Nyt specifikt krav om at oplyse om anvendt praksis ved virksomhedssammenslutninger. 53, nr. 4 Særlige poster Der skal oplyses om størrelse og arten af indtægter og udgifter, som er særlige pga. størrelse eller art, herunder: a) Årets tilbageførsler af nedskrivninger på omsætningsaktiver b) Årets nedskrivninger af omsætningsaktiver, som overstiger normale nedskrivninger c) Årets nedskrivninger på anlægsaktiver d) Årets tilbageførsel af nedskrivninger på anlægsaktiver. 67a Oplysninger jf. a og b ovenfor skal også medtages efter den gældende lov, hvor de fremgår af ÅRL 58, men foreslås flyttet til en ny 67a. Bemærk, at det alene er specifikationskrav og ikke en ny linje i resultatopgørelsen.

8 Ændringer, der vedrører alle regnskabsklasser For anlægsaktiver målt til opskrevet værdi skal der oplyses om bevægelser i posten Reserve for opskrivning under egenkapitalen, herunder størrelsen primo, tilgange, tilbageførsler, årets afskrivninger, afgange og størrelsen ultimo. Endvidere ændres oplysningskravet om den regnskabsmæssige værdi, således at der skal oplyses om den værdi, aktivet ville have, hvis opskrivning ikke var foretaget. For aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi jf. 37 og 38, og hvor dagsværdien ikke måles på basis af observationer på et aktivt marked, skal der jf. en ny 58a gives oplysninger om centrale forudsætninger, som er anvendt ved beregningen. Oplysningerne kan gives for kategorier/grupper af aktiver, hvis de centrale forudsætninger ikke afviger væsentligt indbyrdes. For afledte finansielle instrumenter, som måles til dagsværdi, skal der jf. en ny 58b oplyses om omfanget og karakteren af instrumenterne, herunder væsentlige betingelser, som kan få betydning for beløb, tidspunkt og sikkerhed for fremtidige pengestrømme. Der skal oplyses om de positive og negative forskelsbeløb (goodwill og badwill), som konstateres ved indregning af kapitalandele efter equity metoden (jf. 43a) Der skal særskilt oplyses om eventualforpligtelser over for tilknyttede og associerede virksomheder. Kravet om oplysning vedr. associerede virksomheder er nyt. ÅRL 58 58a 58b 58c 64, stk. 3 Oplysninger om beholdning af egne aktier flyttes fra noterne til ledelsesberetningen. 76 (ny 77) 2. Ændringer, der kun vedrører regnskabsklasse B totalharmonisering Nedenfor er ændringer, som alene vedrører regnskabsklasse B, opsummeret. Ændringerne er primært en følge af EU-direktivets totalharmoniseringsprincip, hvorefter der som alt overvejende hovedregel ikke kan kræves flere oplysninger end dem, direktivet kræver. Ændringer, der kun vedrører regnskabsklasse B Præsentations- og oplysningskrav Lempelser for klasse B Krav om egenkapitalopgørelse udgår (nogle oplysninger skal dog fremgå på anden måde, fx afstemning af opskrivningshenlæggelse). Krav om at specificere eventualforpligtelser, herunder særskilt oplysningskrav om leje- og leasingkontrakter, udgår. Den samlede forpligtelse skal oplyses og eventuelle pensionsforpligtelser skal oplyses særskilt. ÅRL De bestemmelser, der ophæves for regnskabsklasse B, indarbejdes som nye bestemmelser for regnskabsklasse C og D.

9 Ændringer, der kun vedrører regnskabsklasse B Oplysning om største koncern, som virksomheden er en del af, og hvor årsrapport for koncernen kan rekvireres, kræves ikke længere. Der er fortsat krav om at oplyse om navn og hjemsted for den modervirksomhed (den mindste koncern), hvori virksomheden indgår som dattervirksomhed. Kravet om at oplyse om navn, hjemsted og retsform for kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder, I/S og K/S, der måles til kostpris, ophæves. Oplysninger om tilgodehavende hos el. sikkerhedsstillelse for ledelsen mv. kræves ikke længere for: Ledelsesmedlemmer i en evt. modervirksomhed eller Personer, som står ledelsesmedlemmer i virksomheden eller modervirksomheden særligt nær. Der skal som noget nyt oplyses om nedskrivninger på ledelseslån, herunder skal oplyses, hvis der er givet afkald på indregnede beløb. Oplysningskrav om virksomhedskapital udgår, herunder kravet om at specificere virksomhedskapitalen, hvis den består af flere klasser, og kravet om, at A/S er skal oplyse om: Antal og pålydende værdi af aktier, Stiftelsesomkostninger i første årsregnskab Omkostninger ved evt. forhøjelser af aktiekapitalen i året. Nye krav for klasse B Krav om ledelsesberetning genindføres. Der skal oplyses om: Virksomhedens væsentligste aktiviteter (er i dag et notekrav) Eventuelle væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold (hvis dette punkt er relevant, skal der også efter den gældende lov medtages ledelsesberetning). Resultatdisponeringen skal placeres i tilknytning til resultatopgørelsen. Den kan således ikke længere præsenteres under egenkapitalen. Det præciseres, at ekstraordinært udbytte skal fremgå særskilt af resultatdisponeringen. Det gælder også udlodning efter regnskabsårets udløb. Det gennemsnitlige antal ansatte skal oplyses (ikke krav om sammenligningstal i noten for små virksomheder) ÅRL a Ændringer, der vedrører forskellige regnskabsklasser I skemaet er markeret, hvilke regnskabsklasse ændringen vedrører: Ændringer, der vedrører forskellige regnskabsklasser Generelt ÅRL Gælder for klasse Indsendelsesfristen ændres fra 5 måneder til 6 måneder. 138 Indregning og måling I opremsning af internt oparbejdede immaterielle rettigheder, som virksomhederne kan undlade at indregne, udgår koncessioner og va- B C (m) 33 C (s) D

10 remærker. Det er alene en sproglig tilpasning til IAS 38, da det i forvejen alene er eksternt erhvervede varemærker, der kan indregnes. Indirekte produktionsomkostninger skal alene indregnes for varebeholdninger. Det er således fremadrettet frivilligt at indregne indirekte produktionsomkostninger, herunder udviklingsomkostninger, for egenfremstillede anlægsaktiver. Ved indregning af udviklingsomkostninger i balancen skal et beløb, svarende til de aktiverede udviklingsomkostninger, indregnes på en reserve under egenkapitalen. Herved begrænses udbyttemuligheder for virksomheder, der aktiverer udviklingsomkostninger. Præsentations- og oplysningskrav De aktiviteter, der ifølge en samlet plan skal afhændes, lukkes eller opgives (ophørende aktiviteter), skal præsenteres i en linje i henholdsvis resultatopgørelsen og balancen, forudsat at de kan udskilles fra de øvrige aktiviteter. De poster, som er sammendraget i en linje i henholdsvis resultatopgørelsen og balancen, skal specificeres i noterne. Egenkapitalopgørelse skal medtages som et særskilt element (og ikke som en note) For finansielle anlægsaktiver målt til kostpris, hvor bogført værdi er højere end dagsværdien, skal oplyses: Bogført værdi og dagsværdi for enkeltaktiver eller grupper af aktiver Årsag til, at den bogførte værdi ikke nedreguleres, inkl. hvilken dokumentationen der ligger til grund. Virksomheden skal jf. ny 88a oplyse om de særlige forudsætninger, som ligger til grund ved indregning og måling af udviklingsprojekter og skatteaktiver. For udskudt skat skal der oplyses om det indregnede beløb primo, årets bevægelser indregnet i henholdsvis resultatopgørelsen og på egenkapitalen og indregnet beløb ultimo. I notekrav om konvertible gældsbreve tilføjes: at der skal oplyses om omfanget af alle relevante rettigheder tilknyttet de pågældende værdipapirer henholdsvis rettigheder at oplysningskravet gælder tilsvarende for warrants og andre lignende rettigheder. ÅRL Gælder for klasse B C (m) C (s) D 82 83, a 88b 88a 93a 93 5 Gælder kun for B, hvis B vælger at indregne udviklingsomkostninger efter reglerne for regnskabsklasse C.

11 Arrangementer, som ikke er indregnet i balancen: Oplysningskrav for mellemstore udvides til også at omfatte (jf. kravet for store virksomheder i dag): Risici og fordele, der er forbundet med arrangementerne Den finansielle indvirkning heraf. Der skal oplyses om ledelsens forslag til resultatdisponering i en note. Forslag til udbytte skal præsenteres som en særlig post i egenkapitalen. Ekstraordinært udbytte skal fremgå særskilt. Det gælder også udlodning efter regnskabsårets udløb. Sproglig justering af krav om segmentoplysninger. Forretningssegmenter ændres til aktiviteter og geografiske segmenter ændres til geografiske markeder. Endvidere ændres formuleringen, således at fordelingen skal oplyses for aktiviteter og markeder, der afviger betydeligt indbyrdes. Der skal oplyses om alle transaktioner med nærtstående parter, herunder arten af forholdet til den nærtstående part, transaktionernes art, beløbsmæssige størrelse, mellemværender samt henholdsvis årets og de akkumulerede nedskrivninger af tilgodehavender. Der skal oplyses om begivenheder efter balancedagen i noterne. Oplysningskravet flyttes fra ledelsesberetningen. Kravene til oplysninger om samfundsansvar skærpes. Virksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse C stor og børsnoterede virksomheder med mindre end 500 medarbejdere, kan anvende de gældende regler indtil regnskabsår, der begynder 1. januar Virksomheder, der har aktiviteter inden for udvindingsindustrien og skovbrugssektoren, skal oplyse om betaling af skatter, afgifter, produktionsrettigheder, udbytte mv. til offentlige myndigheder i ledelsesberetningen (også kaldet land-for-land-rapportering). Krav om tilpasning af hoved- og nøgletal for foregående regnskabsår ved ændring i regnskabspraksis udgår (gælder allerede for C mellem). Hvis der ikke sker tilpasning, skal der oplyses herom, herunder med en overordnet omtale af, hvilken indvirkning den ændrede regnskabspraksis har på sammenligningstallene. Kravet om at give segmentoplysninger for ordinært resultat før finansielle poster, aktiver og forpligtelser ophæves. ÅRL Gælder for klasse B C (m) 94a C (s) D 95a 96 98c 98d 99a 99b a

12 4. Ændringer vedrørende virksomhedssammenslutninger og koncernregnskaber. Ændringer vedrørende koncernregnskaber og virksomhedssammenslutninger ÅRL Størrelsesgrænserne for små koncerner, som kan undlade at aflægge koncernregnskab, forhøjes til de foreslåede nye grænser for regnskabsklasse B. Endvidere kan størrelsesgrænserne efter udkastet opgøres på konsolideret basis efter eliminering af koncerninterne transaktioner og mellemværender og udligning af kapitalandele. Størrelsesgrænserne kan alternativt opgøres uden eliminering og med samtidig forhøjelse af størrelsesgrænserne med 20 %. Minoritetsinteresserne skal fremover præsenteres som en del af egenkapitalen og minoritetsinteressernes andel af resultatet skal vises i resultatdisponeringen. Muligheden for at undlade eliminering af koncerninterne gevinster og tab i de særlige tilfælde, hvor transaktionen er sket på normale vilkår, og elimineringen desuden ville medføre uforholdsmæssigt store omkostninger, udgår. Muligheden for at bruge sammenlægningsmetoden, når ligeværdige parter etablerer en koncern eller indgår i en fusion, udgår. Sammenlægningsmetoden kan fremadrettet alene anvendes, hvis parterne er underlagt fælles kontrol Sammenlægningsmetoden kan anvendes pr. erhvervelsestidspunktet, og uden tilpasning af sammenligningstal Forventede omkostninger til omstrukturering i en erhvervet virksomhed kan ikke længere indregnes som en hensat forpligtelse i overtagelsesbalancen. De generelle regler (ÅRL 47) for indregning af hensatte forpligtelser gælder også for indregning af omkostninger til omstruktureringer. Ved vurderingen af, hvilken virksomhed der er den erhvervende virksomhed, skal der fremover tages udgangspunkt i de reelle forhold, og ikke i, hvem der formelt set er den erhvervende virksomhed. Dog kan den formelt erhvervende virksomhed anses for den reelle erhverver, hvor det ikke er åbenbart, hvem der er den reelle erhverver , stk , 121, stk , stk pkt 122, Negativ goodwill (badwill) skal indtægtsføres straks i resultatopgørelsen. 122, stk. 4 Antal medarbejdere i pro rata-konsoliderede virksomheder skal oplyses. 126, stk.6 Der skal oplyses om ændring af reserverne som følge af anvendelse af sammenlægningsmetoden samt navn og hjemsted for de virksomheder, der er indregnet efter sammenlægningsmetoden. Der skal også ved fusioner tages udgangspunkt i de reelle forhold ved vurderingen af, hvilken virksomhed der er den erhvervende virksomhed. Se ovenfor vedr. 122,. 126, stk

13 Kontakt Henrik Z. Hansen Partner Tlf Jan Peter Larsen Partner Tlf Anni Børsting Senior Manager Tlf Om Deloitte Deloitte leverer ydelser indenfor Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private virksomheder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 150 lande sikrer, at vi kan stille stærke kompetencer til rådighed og yde service af højeste kvalitet, når vi skal hjælpe vores kunder med at løse deres mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Deloittes ca medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Maj/juni 2015 Revision & regnskab indsigt & forståelse Ny årsregnskabslov er vedtaget Formålet med nyhedsbrevet er at give et kort overblik over den nye årsregnskabslov, som

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015

www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015 www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse

Læs mere

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Egenkapital Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Skema i RL I. Virksomhedskapital II. Overkurs ved emission III. Reserve for opskrivninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Nyheder inden for regnskab

Nyheder inden for regnskab Nyheder inden for regnskab Nr. 9 december 2007 Indhold Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven Høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements )

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edition 2012 Annex Vl Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) A. Princip 1. Hver bestanddel af årsrapporten skal kunne identificeres

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar?

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Juli 2015 Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (Lov nr. 738 af 1. juni 2015).

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

Deloitte & Touche. Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS. Standarden i hovedtræk

Deloitte & Touche. Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS. Standarden i hovedtræk VNYT N Y H E D S B R E Regnskab Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS D Deloitte & Touche Juli 2003 en 19. juni 2003 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) den nye standard

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02 CVR-nr. 14 34 69 02 Årsrapport for 2012 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S CVR-nr.

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP PensionService A/S. Cvr.nr. 13 49 68 03. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP PensionService A/S. Cvr.nr. 13 49 68 03. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP PensionService A/S Cvr.nr. 13 49 68 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 4. februar 2015 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14:

Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14: Regnskabsvejledning 14: Indkomstskatter. Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14: Afsnit: Årets skat i resultatopgørelsen: Årets aktuelle skat: Skat af skattepligtig indkomst XXX + Regulering

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014 c/o Formand Jan Lisberg Bogfinkevej 4 9575 Terndrup CVR-nr. 11882110 Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 4 Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber Koncernregnskaber Definition på koncerner i årsregnskabet Formålet med koncernregnskaber Kunne konsolidere koncernvirksomheders regnskaber Forstå og kunne anvende konsolideringsskemaet Forstå og kunne

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 4 Virksomhed... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere