Ændring af årsregnskabsloven i høring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændring af årsregnskabsloven i høring"

Transkript

1 November 2014 Ændring af årsregnskabsloven i høring Erhvervsstyrelsen har den 7. november 2014 udsendt et høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som er mange, implementeres dels et nyt regnskabsdirektiv 1, og dels tilpasses loven samtidig i et vist omfang til den internationale udvikling (IFRS). I korte træk En række lempelsesmuligheder fra det nye regnskabsdirektiv foreslås gennemført, herunder reducerede regnskabskrav for visse dattervirksomheder, enklere regnskabsregler for mikrovirksomheder, delvis ophævelse af kravet om ledelsespåtegning samt forhøjelse af størrelsesgrænser for regnskabsklasse B og C mellem. Indsendelsesfristen for regnskabsklasse B og C forlænges fra 5 til 6 måneder. Det nye regnskabsdirektiv indfører maksimumsharmonisering for små virksomheder, hvilket betyder, at der for små virksomheder ikke kan indføres krav ud over direktivets. Det medfører konkret, at en række krav ophæves, mens nogle få nye krav foreslås indført i klasse B. Tilpasning til IFRS, således at virksomhederne i vid udstrækning får mulighed for at følge indregnings- og målingsprincipperne i IFRS. Der gennemføres nye krav for store virksomheder, herunder skærpede regler om rapportering om samfundsansvar, og visse store virksomheder skal oplyse om betalinger til offentlige myndigheder (skat mv.), populært kaldet land-for-land-rapportering ( country-by-country -rapportering). Ændringerne foreslås generelt at træde i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2016 eller senere. Ændringerne kan anvendes for regnskabsår, der slutter 31. december 2015 eller senere. Med få undtagelser skal ændringer ske med tilbagevirkende kraft. Virksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse C stor og børsnoterede virksomheder med mindre end 500 medarbejdere, kan anvende den gældende bestemmelse om rapportering om samfundsansvar indtil regnskabsår, der begynder 1. januar Høringsfristen er den 5. december Det nye regnskabsdirektiv blev endeligt vedtaget i juni 2013 og offentliggjort i EU-tidende den 29. juni Det nye regnskabsdirektiv, som erstatter 4. direktiv om årsregnskaber fra 1978 og 7. direktiv om koncernregnskaber fra 1983, skal implementeres i medlemsstaternes lovgivning, i Danmark i årsregnskabsloven, senest den 20. juli Medlemsstaterne kan beslutte, at de nye bestemmelser første gang finder anvendelse på årsregnskaber for det regnskabsår, som begynder den 1. januar 2016 eller i løbet af 2016.

2 Udkastet, som sammen med lovbemærkningerne er på i alt 292 sider, indeholder ændringer til en meget stor del af lovens bestemmelser. Helt generelt er formålet at give små virksomheder yderligere lempelser bl.a. ved at fritage dem for en række oplysningskrav, og via direktivets totalharmoniseringsprincip kan der som alt overvejende hovedregel ikke indsættes oplysningskrav i loven for små virksomheder, som ikke er krævet i direktivet. Vi har opsummeret hovedbudskaberne i høringsudkastet i det følgende. Vi udsender et mere uddybende nyhedsbrev, når lovforslaget fremsættes i Folketinget. Mikrovirksomheder og ændrede størrelsesgrænser for klasse B og C Der foreslås enklere regler for mikrovirksomheder, som er en nyoprettet delmængde af regnskabsklasse B, og størrelsesgrænserne for henholdsvis små (klasse B) og mellemstore virksomheder (klasse C mellem) forhøjes. Størrelsesgrænserne i høringsudkastet er som vist i nedenstående skema. Regnskabsklasse B B C (mellem) C (stor) Mikrovirksomheder Små virksomheder Mellemstore virksomheder Store virksomheder Fremover Nuværendoverendoverende Frem- Nuvæ- Frem- Nuvæ- Fremover Balancesum, mio. kr. 0-2, >143 >156 Nettoomsætning, mio. kr. 0-5, >286 >313 Antal ansatte >250 >250 Forøgelse 25 % 10 % 10 % Mikrovirksomheder I høringsudkastet foreslås det, at mikrovirksomheder - som er en delmængde af regnskabsklasse B - fritages for en række oplysningskrav, herunder oplysninger om: Anvendt regnskabspraksis Op- og nedskrivning af aktiver Gæld, som forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet Visse særlige poster Antal ansatte Modervirksomheden, hvor virksomheden indgår som dattervirksomhed. Det fremgår af udkastet, at bestemmelsen om lovens fravigelsesmulighed (retvisende billede) ikke finder anvendelse på årsregnskaber, hvor en eller flere af undtagelsesmulighederne for mikrovirksomheder er udnyttet. Mikrovirksomheder kan ikke anvende ÅRL 37 om efterfølgende måling af finansielle aktiver og forpligtelser til henholdsvis dagsværdi og amortiseret kostpris og 38 om måling af investeringsejendomme og biologiske aktiver til dagsværdi. Disse poster skal således måles til kostpris.

3 Holding- og investeringsvirksomheder kan ikke anvende lempelserne for mikrovirksomheder. Direktivets mulighed for, at mikrovirksomheder kan opstille forkortet resultatopgørelse og balance, foreslås ikke implementeret i ÅRL. Undtagelser for dattervirksomheder Der indføres følgende lempeligere regler for dattervirksomheder, som opfylder en række betingelser, herunder skal dattervirksomheden bl.a. indgå i et koncernregnskab aflagt af en modervirksomhed henhørende under EU-lovgivning, og modervirksomheden skal indestå for dattervirksomhedens forpligtelser. Dattervirksomheder omfattet af regnskabsklasse B kan anvende lempelserne for mikrovirksomheder, jf. ovenfor Dattervirksomheder omfattet af regnskabsklasse C mellem kan anvende reglerne for regnskabsklasse B (dog ikke lempelser for mikrovirksomheder), herunder kan revisionen vælges udført efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (udvidet gennemgang). Tilpasning til IFRS Virksomheder, der ønsker at anvende fuld IFRS, har allerede i dag mulighed for det efter den gældende lov. Der er imidlertid sket meget i de internationale regnskabsstandarder (IFRS), siden loven blev vedtaget i Det er på den baggrund, at Erhvervsstyrelsen foreslår en række ændringer, som har til formål at tilpasse ÅRL yderligere til IFRS. Der bliver mulighed for at anvende indregnings- og målingsbestemmelserne fra IFRS så langt som muligt, hvor dette ikke er i strid med direktivet. Dette vil især tilgodese dattervirksomheder af udenlandske mødre, som skal rapportere til modervirksomheden efter IFRS, men ikke ønsker at tage skridtet fuldt ud og aflægge årsrapport efter IFRS, da oplysningskravene i IFRS er meget omfattende. Brug af IFRS for SMEs Som nævnt ovenfor kan det være meget byrdefuldt at anvende fuld IFRS. IASB har som alternativ til fuld IFRS udarbejdet en IFRS for små og mellemstore virksomheder benævnt IFRS for SMEs. Denne standard har vundet bred opbakning i mange lande, da den kan opfattes som et godt alternativ til nationale regnskabsregler. Det foreslås derfor, at Erhvervsstyrelsen får hjemmel til at tillade, at danske virksomheder kan anvende standarden i den udstrækning, det er muligt inden for rammerne af regnskabsdirektivet. En tilladelse til brug af IFRS for SMEs vil først kunne gives, når det er vurderet, hvilke konflikter der er mellem direktivet på den ene side og IFRS for SMEs på den anden. Direktivkravene kan medføre, at standarden måske ikke kan følges 100 %. IFRS for SMEs giver heller ikke helt de samme indregnings- og målingsmuligheder som fuld IFRS, og dette kan også være en praktisk hindring.

4 IFRS for SMEs indeholder flere oplysningskrav end årsregnskabsloven, og det vil derfor være mere byrdefuldt at udarbejde et årsregnskab efter denne standard end efter årsregnskabsloven, men regnskabet vil til gengæld have en højere informationsværdi. Da IFRS for SMEs ændres med jævne mellemrum, får Erhvervsstyrelsen mulighed for løbende at tillade, at visse bestemmelser i årsregnskabsloven kan fraviges, når det er nødvendigt for at anvende IFRS for SMEs, og fravigelsen er mulig inden for rammerne af regnskabsdirektivet. Fravigelser fra lovens almindelige bestemmelser vil primært være aktuelle i forhold til indregning og måling, men vil i særlige tilfælde også kunne være aktuelle for oplysningskrav. Totalharmonisering En række lempelser for regnskabsklasse B er en følge af EU-direktivernes totalharmoniseringsprincip. Totalharmoniseringsprincippet betyder, at der som udgangspunkt ikke kan fastsættes yderligere krav end dem, der er fastlagt i direktivet for små virksomheder. Totalharmoniseringsprincippet skal medvirke til at sikre en lettelse af virksomhedernes administrative byrder. Der er dog modifikationer hertil, idet der for små virksomheder kræves nogle yderligere oplysninger, som de ikke skal give i dag. Endvidere kan der kræves et begrænset antal yderligere oplysninger i årsregnskaber for små virksomheder, når dette er udtrykkeligt krævet af den nationale skattelovgivning eller strengt nødvendigt for skatteopkrævningen. De væsentligste foreslåede ændringer i et overblik Nedenfor er de væsentligste foreslåede ændringer opsummeret i 4 skemaer: 1. Ændringer, der vedrører alle regnskabsklasser 2. Ændringer, der alene vedrører regnskabsklasse B 3. Ændringer, der vedrører forskellige regnskabsklasser med tydelig markering af, hvilken regnskabsklasse de enkelte ændringer vedrører 4. Ændringer vedrørende virksomhedssammenslutninger og koncernregnskaber. Bemærk, at ændringerne ikke omfatter regnskabsklasse A.

5 1. Ændringer, der vedrører alle regnskabsklasser Ændringer, der vedrører alle regnskabsklasser Generelt Virksomheder, der har finansielle indtægter og indtægter fra investeringsvirksomhed, som mindst svarer til nettoomsætningen, skal til brug for indplacering i regnskabsklasse (jf. ÅRL 7) beregne nettoomsætning som summen af nettoomsætning, finansielle indtægter og indtægter fra investeringsvirksomhed. Det samme gælder ved afgørelse af, om koncernregnskab kan udelades jf. ÅRL 110, og afgørelse af, om virksomheden kan undtages fra revisionspligt jf. ÅRL 135. Kravet vil betyde, at en række investerings- og holdingselskaber flytter fra regnskabsklasse B til regnskabsklasse C. Krav til ledelsespåtegningen foreslås ændret, herunder: Sker der en tilpasning til, at årsrapporten kan underskrives digitalt. Kan virksomheder, som kun har ét ansvarligt ledelsesmedlem, undlade at medtage en ledelsespåtegning. Den digitale indberetning anses for dokumentation for ledelsens godkendelse af årsrapporten. Hvis der ikke medtages en ledelsespåtegning, skal visse oplysninger, herunder om opfyldelse af betingelserne for fravalg af revision, oplyses i ledelsesberetningen. Indregning og måling Sammenlægningsmetoden eller overtagelsesmetoden jf skal anvendes i åbningsbalancen. Muligheden for at pro rata-konsolidere kapitalandele i fællesledede virksomheder i moderselskabsregnskabet udgår. Det præciseres, at overtagelse af en bestående virksomhed (en samlet aktivitet) skal behandles på samme måde som køb af en virksomhed jf Det præciseres, at eventualaktiver først kan indregnes, når det er så godt som sikkert, at de vil resultere i, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden. Egenkapitalinstrumenter, som virksomheden selv har udstedt, undtages fra kravet om måling til dagsværdi. Disse skal således måles til kostpris, som er nul. Undtagelser fra kravet om måling til dagsværdi af visse finansielle aktiver og forpligtelser flyttes fra bekendtgørelse nr. 263 af 19. april til loven. Samtidig gøres bestemmelserne mere dynamiske, og der lægges i lovbemærkningerne op til, at bestemmelserne fortolkes i overensstemmelse med den løbende udvikling i de internationale regnskabsstandarder. ÅRL , 37, stk. 3, litra 4. 37, stk. 3, litra 5-7 Kapitalandele i unoterede selskaber kan måles til kostpris. 37, stk. 4 2 Bekendtgørelse nr. 263 af 19. april 2004 om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven).

6 Ændringer, der vedrører alle regnskabsklasser Finansielle aktiver og forpligtelser, herunder afledte finansielle instrumenter, kan indregnes og måles i overensstemmelse med den EU-godkendte IFRS samt efterfølgende ændringer, som vedtages af Kommissionen. Oplysningskrav følger med. Der skal være tale om et konsekvent valg for alle finansielle instrumenter. Finansielle aktiver og forpligtelser, der efter 37, skal måles til amortiseret kostpris, kan måles til dagsværdi, hvis de er effektivt sikret af et sikringsinstrument, der skal måles til dagsværdi. Denne allerede gældende undtagelse flyttes fra bekendtgørelse nr. 263 af 19. april til loven. Der forslås følgende ændringer til måling af investeringsaktiver og tilhørende forpligtelser: Kravet om hovedaktivitet udgår Tilhørende gæld må ikke indregnes til dagsværdi 38 kan ikke længere anvendes for finansielle instrumenter. Biologiske aktiver kan måles til dagsværdi, også selvom biologiske aktiviteter ikke er virksomhedens hovedaktivitet. ÅRL 37, stk. 5 37a Immaterielle anlægsaktiver, der handles på et aktivt marked, kan opskrives til dagsværdi. 41, stk. 1 Reserve for opskrivning af anlægsaktiver kan reduceres med afskrivninger. Herved bliver muligheden for at udbetale udbytte ikke negativt påvirket af opskrivninger. Nedskrivning af anlægsaktiver, bortset fra goodwill, skal tilbageføres, hvis det forhold, der begrunder nedskrivningen, ikke længere består , stk. 3 nr. 5 42, stk. 3 Restværdier for materielle og immaterielle anlægsaktiver skal løbende revurderes. 43, Den maksimale brugstid for immaterielle anlægsaktiver på 20 år ophæves. I særlige tilfælde, hvor virksomheden ikke er i stand til pålideligt at skønne over brugstiden for immaterielle anlægsaktiver, skal denne antages at være 10 år. Muligheden for at opskrive varebeholdninger til genanskaffelsesværdi ophæves. 46 Muligheden for at opskrive omsætningsaktiver, som ikke løbende reguleres til dagsværdi efter 37 eller 38, ophæves. Hensatte forpligtelser til omstrukturering skal indregnes, når de er besluttet, og processen med at gennemføre omstruktureringen er påbegyndt. Det er således ikke længere nok, at omstruktureringen er besluttet. I lovbemærkningerne præciseres, at der skal indregnes udskudt skat af goodwill ved en skattefri virksomhedsomdannelse. Dette gælder, uanset at det er i strid med IAS 12, idet indregning af udskudt skat ved en skattefri virksomhedsomdannelse er forudsat i skattelovgivningen. Det præciseres, at udskudt skat ikke kan måles til dagsværdi, og således ikke kan tilbagediskonteres. 43, stk , 3 Bekendtgørelse nr. 263 af 19. april 2004 om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven).

7 Ændringer, der vedrører alle regnskabsklasser Muligheden for at indregne ledelsens forslag til udbytte som en gældsforpligtelse udgår. 48 Aktuarmæssige gevinster og tab vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger skal fremover indregnes direkte på egenkapitalen. Ydelsesbaserede pensionsordninger er som udgangspunkt alene relevant for virksomheder med udenlandske aktiviteter, da danske pensionsordninger normalt er bidragsbaserede. Ændres regnskabspraksis ved opskrivning af anlægsaktiver til dagsværdi, skal ændringen ikke ske med tilbagevirkende kraft, idet opskrivninger skal indregnes direkte på egenkapitalen ultimo regnskabsåret. Sammenligningstal skal ikke tilpasses. ÅRL 49, nr. 7 51, Begrebet fundamentale fejl ændres til væsentlige fejl. 52, Præsentation Muligheden for at opstille balancen i beretningsform udgår. Der tilføjes et nyt skema i kontoform, hvor aktiver og forpligtelser opdeles i kort- og langfristede aktiver (tilpasning til IFRS) Noter skal præsenteres i samme rækkefølge, som de poster i resultatopgørelsen og balancen, de vedrører. Mulighed for at modregne forudbetalinger fra kunder i aktivposterne varebeholdninger og igangværende arbejder udgår. Ekstraordinære indtægter og udgifter udgår (i stedet introduceres begrebet Særlige poster - se nedenfor) Bruttobeløb skal oplyses, hvis der er sket modregning ifm. dagsværdisikring. 50 Bestemmelsen om oplysninger om anvendt regnskabspraksis ændres. For aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi jf. 37 og 38, og hvor dagsværdien ikke måles på basis af observationer på et aktivt marked, skal der gives oplysninger om værdiansættelsesmodeller og -teknikker, som er anvendt ved opgørelse af dagsværdien. Afskrivningsperioden for goodwill skal (altid) begrundes. Bilag 52a , Nyt specifikt krav om at oplyse om anvendt praksis ved virksomhedssammenslutninger. 53, nr. 4 Særlige poster Der skal oplyses om størrelse og arten af indtægter og udgifter, som er særlige pga. størrelse eller art, herunder: a) Årets tilbageførsler af nedskrivninger på omsætningsaktiver b) Årets nedskrivninger af omsætningsaktiver, som overstiger normale nedskrivninger c) Årets nedskrivninger på anlægsaktiver d) Årets tilbageførsel af nedskrivninger på anlægsaktiver. 67a Oplysninger jf. a og b ovenfor skal også medtages efter den gældende lov, hvor de fremgår af ÅRL 58, men foreslås flyttet til en ny 67a. Bemærk, at det alene er specifikationskrav og ikke en ny linje i resultatopgørelsen.

8 Ændringer, der vedrører alle regnskabsklasser For anlægsaktiver målt til opskrevet værdi skal der oplyses om bevægelser i posten Reserve for opskrivning under egenkapitalen, herunder størrelsen primo, tilgange, tilbageførsler, årets afskrivninger, afgange og størrelsen ultimo. Endvidere ændres oplysningskravet om den regnskabsmæssige værdi, således at der skal oplyses om den værdi, aktivet ville have, hvis opskrivning ikke var foretaget. For aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi jf. 37 og 38, og hvor dagsværdien ikke måles på basis af observationer på et aktivt marked, skal der jf. en ny 58a gives oplysninger om centrale forudsætninger, som er anvendt ved beregningen. Oplysningerne kan gives for kategorier/grupper af aktiver, hvis de centrale forudsætninger ikke afviger væsentligt indbyrdes. For afledte finansielle instrumenter, som måles til dagsværdi, skal der jf. en ny 58b oplyses om omfanget og karakteren af instrumenterne, herunder væsentlige betingelser, som kan få betydning for beløb, tidspunkt og sikkerhed for fremtidige pengestrømme. Der skal oplyses om de positive og negative forskelsbeløb (goodwill og badwill), som konstateres ved indregning af kapitalandele efter equity metoden (jf. 43a) Der skal særskilt oplyses om eventualforpligtelser over for tilknyttede og associerede virksomheder. Kravet om oplysning vedr. associerede virksomheder er nyt. ÅRL 58 58a 58b 58c 64, stk. 3 Oplysninger om beholdning af egne aktier flyttes fra noterne til ledelsesberetningen. 76 (ny 77) 2. Ændringer, der kun vedrører regnskabsklasse B totalharmonisering Nedenfor er ændringer, som alene vedrører regnskabsklasse B, opsummeret. Ændringerne er primært en følge af EU-direktivets totalharmoniseringsprincip, hvorefter der som alt overvejende hovedregel ikke kan kræves flere oplysninger end dem, direktivet kræver. Ændringer, der kun vedrører regnskabsklasse B Præsentations- og oplysningskrav Lempelser for klasse B Krav om egenkapitalopgørelse udgår (nogle oplysninger skal dog fremgå på anden måde, fx afstemning af opskrivningshenlæggelse). Krav om at specificere eventualforpligtelser, herunder særskilt oplysningskrav om leje- og leasingkontrakter, udgår. Den samlede forpligtelse skal oplyses og eventuelle pensionsforpligtelser skal oplyses særskilt. ÅRL De bestemmelser, der ophæves for regnskabsklasse B, indarbejdes som nye bestemmelser for regnskabsklasse C og D.

9 Ændringer, der kun vedrører regnskabsklasse B Oplysning om største koncern, som virksomheden er en del af, og hvor årsrapport for koncernen kan rekvireres, kræves ikke længere. Der er fortsat krav om at oplyse om navn og hjemsted for den modervirksomhed (den mindste koncern), hvori virksomheden indgår som dattervirksomhed. Kravet om at oplyse om navn, hjemsted og retsform for kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder, I/S og K/S, der måles til kostpris, ophæves. Oplysninger om tilgodehavende hos el. sikkerhedsstillelse for ledelsen mv. kræves ikke længere for: Ledelsesmedlemmer i en evt. modervirksomhed eller Personer, som står ledelsesmedlemmer i virksomheden eller modervirksomheden særligt nær. Der skal som noget nyt oplyses om nedskrivninger på ledelseslån, herunder skal oplyses, hvis der er givet afkald på indregnede beløb. Oplysningskrav om virksomhedskapital udgår, herunder kravet om at specificere virksomhedskapitalen, hvis den består af flere klasser, og kravet om, at A/S er skal oplyse om: Antal og pålydende værdi af aktier, Stiftelsesomkostninger i første årsregnskab Omkostninger ved evt. forhøjelser af aktiekapitalen i året. Nye krav for klasse B Krav om ledelsesberetning genindføres. Der skal oplyses om: Virksomhedens væsentligste aktiviteter (er i dag et notekrav) Eventuelle væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold (hvis dette punkt er relevant, skal der også efter den gældende lov medtages ledelsesberetning). Resultatdisponeringen skal placeres i tilknytning til resultatopgørelsen. Den kan således ikke længere præsenteres under egenkapitalen. Det præciseres, at ekstraordinært udbytte skal fremgå særskilt af resultatdisponeringen. Det gælder også udlodning efter regnskabsårets udløb. Det gennemsnitlige antal ansatte skal oplyses (ikke krav om sammenligningstal i noten for små virksomheder) ÅRL a Ændringer, der vedrører forskellige regnskabsklasser I skemaet er markeret, hvilke regnskabsklasse ændringen vedrører: Ændringer, der vedrører forskellige regnskabsklasser Generelt ÅRL Gælder for klasse Indsendelsesfristen ændres fra 5 måneder til 6 måneder. 138 Indregning og måling I opremsning af internt oparbejdede immaterielle rettigheder, som virksomhederne kan undlade at indregne, udgår koncessioner og va- B C (m) 33 C (s) D

10 remærker. Det er alene en sproglig tilpasning til IAS 38, da det i forvejen alene er eksternt erhvervede varemærker, der kan indregnes. Indirekte produktionsomkostninger skal alene indregnes for varebeholdninger. Det er således fremadrettet frivilligt at indregne indirekte produktionsomkostninger, herunder udviklingsomkostninger, for egenfremstillede anlægsaktiver. Ved indregning af udviklingsomkostninger i balancen skal et beløb, svarende til de aktiverede udviklingsomkostninger, indregnes på en reserve under egenkapitalen. Herved begrænses udbyttemuligheder for virksomheder, der aktiverer udviklingsomkostninger. Præsentations- og oplysningskrav De aktiviteter, der ifølge en samlet plan skal afhændes, lukkes eller opgives (ophørende aktiviteter), skal præsenteres i en linje i henholdsvis resultatopgørelsen og balancen, forudsat at de kan udskilles fra de øvrige aktiviteter. De poster, som er sammendraget i en linje i henholdsvis resultatopgørelsen og balancen, skal specificeres i noterne. Egenkapitalopgørelse skal medtages som et særskilt element (og ikke som en note) For finansielle anlægsaktiver målt til kostpris, hvor bogført værdi er højere end dagsværdien, skal oplyses: Bogført værdi og dagsværdi for enkeltaktiver eller grupper af aktiver Årsag til, at den bogførte værdi ikke nedreguleres, inkl. hvilken dokumentationen der ligger til grund. Virksomheden skal jf. ny 88a oplyse om de særlige forudsætninger, som ligger til grund ved indregning og måling af udviklingsprojekter og skatteaktiver. For udskudt skat skal der oplyses om det indregnede beløb primo, årets bevægelser indregnet i henholdsvis resultatopgørelsen og på egenkapitalen og indregnet beløb ultimo. I notekrav om konvertible gældsbreve tilføjes: at der skal oplyses om omfanget af alle relevante rettigheder tilknyttet de pågældende værdipapirer henholdsvis rettigheder at oplysningskravet gælder tilsvarende for warrants og andre lignende rettigheder. ÅRL Gælder for klasse B C (m) C (s) D 82 83, a 88b 88a 93a 93 5 Gælder kun for B, hvis B vælger at indregne udviklingsomkostninger efter reglerne for regnskabsklasse C.

11 Arrangementer, som ikke er indregnet i balancen: Oplysningskrav for mellemstore udvides til også at omfatte (jf. kravet for store virksomheder i dag): Risici og fordele, der er forbundet med arrangementerne Den finansielle indvirkning heraf. Der skal oplyses om ledelsens forslag til resultatdisponering i en note. Forslag til udbytte skal præsenteres som en særlig post i egenkapitalen. Ekstraordinært udbytte skal fremgå særskilt. Det gælder også udlodning efter regnskabsårets udløb. Sproglig justering af krav om segmentoplysninger. Forretningssegmenter ændres til aktiviteter og geografiske segmenter ændres til geografiske markeder. Endvidere ændres formuleringen, således at fordelingen skal oplyses for aktiviteter og markeder, der afviger betydeligt indbyrdes. Der skal oplyses om alle transaktioner med nærtstående parter, herunder arten af forholdet til den nærtstående part, transaktionernes art, beløbsmæssige størrelse, mellemværender samt henholdsvis årets og de akkumulerede nedskrivninger af tilgodehavender. Der skal oplyses om begivenheder efter balancedagen i noterne. Oplysningskravet flyttes fra ledelsesberetningen. Kravene til oplysninger om samfundsansvar skærpes. Virksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse C stor og børsnoterede virksomheder med mindre end 500 medarbejdere, kan anvende de gældende regler indtil regnskabsår, der begynder 1. januar Virksomheder, der har aktiviteter inden for udvindingsindustrien og skovbrugssektoren, skal oplyse om betaling af skatter, afgifter, produktionsrettigheder, udbytte mv. til offentlige myndigheder i ledelsesberetningen (også kaldet land-for-land-rapportering). Krav om tilpasning af hoved- og nøgletal for foregående regnskabsår ved ændring i regnskabspraksis udgår (gælder allerede for C mellem). Hvis der ikke sker tilpasning, skal der oplyses herom, herunder med en overordnet omtale af, hvilken indvirkning den ændrede regnskabspraksis har på sammenligningstallene. Kravet om at give segmentoplysninger for ordinært resultat før finansielle poster, aktiver og forpligtelser ophæves. ÅRL Gælder for klasse B C (m) 94a C (s) D 95a 96 98c 98d 99a 99b a

12 4. Ændringer vedrørende virksomhedssammenslutninger og koncernregnskaber. Ændringer vedrørende koncernregnskaber og virksomhedssammenslutninger ÅRL Størrelsesgrænserne for små koncerner, som kan undlade at aflægge koncernregnskab, forhøjes til de foreslåede nye grænser for regnskabsklasse B. Endvidere kan størrelsesgrænserne efter udkastet opgøres på konsolideret basis efter eliminering af koncerninterne transaktioner og mellemværender og udligning af kapitalandele. Størrelsesgrænserne kan alternativt opgøres uden eliminering og med samtidig forhøjelse af størrelsesgrænserne med 20 %. Minoritetsinteresserne skal fremover præsenteres som en del af egenkapitalen og minoritetsinteressernes andel af resultatet skal vises i resultatdisponeringen. Muligheden for at undlade eliminering af koncerninterne gevinster og tab i de særlige tilfælde, hvor transaktionen er sket på normale vilkår, og elimineringen desuden ville medføre uforholdsmæssigt store omkostninger, udgår. Muligheden for at bruge sammenlægningsmetoden, når ligeværdige parter etablerer en koncern eller indgår i en fusion, udgår. Sammenlægningsmetoden kan fremadrettet alene anvendes, hvis parterne er underlagt fælles kontrol Sammenlægningsmetoden kan anvendes pr. erhvervelsestidspunktet, og uden tilpasning af sammenligningstal Forventede omkostninger til omstrukturering i en erhvervet virksomhed kan ikke længere indregnes som en hensat forpligtelse i overtagelsesbalancen. De generelle regler (ÅRL 47) for indregning af hensatte forpligtelser gælder også for indregning af omkostninger til omstruktureringer. Ved vurderingen af, hvilken virksomhed der er den erhvervende virksomhed, skal der fremover tages udgangspunkt i de reelle forhold, og ikke i, hvem der formelt set er den erhvervende virksomhed. Dog kan den formelt erhvervende virksomhed anses for den reelle erhverver, hvor det ikke er åbenbart, hvem der er den reelle erhverver , stk , 121, stk , stk pkt 122, Negativ goodwill (badwill) skal indtægtsføres straks i resultatopgørelsen. 122, stk. 4 Antal medarbejdere i pro rata-konsoliderede virksomheder skal oplyses. 126, stk.6 Der skal oplyses om ændring af reserverne som følge af anvendelse af sammenlægningsmetoden samt navn og hjemsted for de virksomheder, der er indregnet efter sammenlægningsmetoden. Der skal også ved fusioner tages udgangspunkt i de reelle forhold ved vurderingen af, hvilken virksomhed der er den erhvervende virksomhed. Se ovenfor vedr. 122,. 126, stk

13 Kontakt Henrik Z. Hansen Partner Tlf Jan Peter Larsen Partner Tlf Anni Børsting Senior Manager Tlf Om Deloitte Deloitte leverer ydelser indenfor Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private virksomheder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 150 lande sikrer, at vi kan stille stærke kompetencer til rådighed og yde service af højeste kvalitet, når vi skal hjælpe vores kunder med at løse deres mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Deloittes ca medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Regnskabsklasse B ændringer på paragrafniveau

Regnskabsklasse B ændringer på paragrafniveau Oversigten kan ved hjælp af farvemarkeringen i venstre side anvendes til at få et overblik over ændringerne for regnskabsklasse B. Farvemarkeringernes betydning fremgår af Beierholms publikation Den nye

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven. Sorteret efter regnskabets bestanddele. 07. oktober 2016

Ændringer til årsregnskabsloven. Sorteret efter regnskabets bestanddele. 07. oktober 2016 07. oktober 2016 Ændringer til årsregnskabsloven Sorteret efter regnskabets bestanddele Folketinget vedtog i maj 2015 en række væsentlige ændringer af årsregnskabsloven. Du kan læse mere om ændringerne

Læs mere

Regnskabsklasse C-stor ændringer på paragrafniveau

Regnskabsklasse C-stor ændringer på paragrafniveau Oversigten kan ved hjælp af farvemarkeringen i venstre side anvendes til at få et overblik over ændringerne for regnskabsklasse C-stor. Farvemarkeringernes betydning fremgår af Beierholms publikation Den

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

47 Hensatte forpligtelser Ændringslovens 8,

47 Hensatte forpligtelser Ændringslovens 8, 18. oktober 2016 Sag 2016-3181 Vejledning om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har udstedt en bekendtgørelse 1, der skal gøre det

Læs mere

Omsætning DKK 5,4 mio. Balancesum DKK 2,7 mio. Gennemsnitligt antal ansatte 10.

Omsætning DKK 5,4 mio. Balancesum DKK 2,7 mio. Gennemsnitligt antal ansatte 10. Den 28. januar 2015 fremsatte Erhvervs- og Vækstministeren et lovforslag til ændring af årsregnskabsloven Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Kim Tang Lassen

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven 30. maj 2016 Sag 2016-3181 Vejledning til bekendtgørelse nr. 1849 af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har

Læs mere

- Uafklarede forhold vedrørende virksomhedssammenslutninger

- Uafklarede forhold vedrørende virksomhedssammenslutninger Ny årsregnskabslov tema 13 31. maj 2017 - Audit & Assurance Årsregnskabsloven - Uafklarede forhold vedrørende virksomhedssammenslutninger Årsregnskabsloven 2015 Folketinget vedtog i maj 2015 en række væsentlige

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent 2017 v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen EMNER - FORTOLKNING NY ÅRL KLASSE B Oplysning om tilvalg fra højere klasse hvornår? Oplysning

Læs mere

Tjekliste til årsrapporten 2016 for regnskabsklasse B Ajourført januar 2017

Tjekliste til årsrapporten 2016 for regnskabsklasse B Ajourført januar 2017 Tjekliste til årsrapporten 2016 for regnskabsklasse B Ajourført januar 2017 www.beierholm.dk Tjeklisten har til formål at give overblik over oplysningskrav og medvirke til overholdelse af disse i årsrapporter

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 3 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Praksisændringer og muligheder for lempelige overgangsregler

Praksisændringer og muligheder for lempelige overgangsregler Temaartikel 7 / Januar 2016 Årsregnskabsloven 2016 Praksisændringer og muligheder for lempelige overgangsregler Resume ÅRL 2016's ændrede krav til indregning og måling betyder som udgangspunkt ændring

Læs mere

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2013

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr.

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

H.F.N. Holding ApS Axelhusparkeringen Næstved CVR-nr Årsrapport 2016

H.F.N. Holding ApS Axelhusparkeringen Næstved CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Kindhestegade 4-6 4700 Næstved Telefon 55 72 22 58 Telefax 55 77 27 58 www.deloitte.dk H.F.N. Holding ApS Axelhusparkeringen 9 4700 Næstved

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Graakjær Lund Holding A/S. Ravnsbjergvej Esbjerg V. CVR-nr Dirigent

Årsrapport 2015/16. Graakjær Lund Holding A/S. Ravnsbjergvej Esbjerg V. CVR-nr Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Graakjær Lund Holding A/S Ravnsbjergvej

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015 ICOMON ApS Hobrovej 372 9200 Aalborg SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016 Bjarne Bilenberg Dirigent

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Regnskabskonferencen 2015 Bliv klar til den nye årsregnskabslov. Efterår 2015

Regnskabskonferencen 2015 Bliv klar til den nye årsregnskabslov. Efterår 2015 Regnskabskonferencen 2015 Bliv klar til den nye årsregnskabslov Efterår 2015 Agenda 08.00-08.30 Morgenmad 08.30-10.00 Den nye årsregnskabslov 10.00-10.15 Pause 10.15-11.15 Nyt på skatte- og momsområdet

Læs mere

Graakjær Lund Holding A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

Graakjær Lund Holding A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Graakjær Lund Holding A/S CVR-nr. 21072842

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PBC Finans ApS CVR-nr Dybbølvej Silkeborg. Årsrapport 2015

PBC Finans ApS CVR-nr Dybbølvej Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk PBC Finans ApS CVR-nr. 19394476 Dybbølvej 18

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Berge Invest ApS CVR-nr. 28515391 J. Skjoldborgs Vej 2

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

AVD 273 ApS Weidekampsgade København S CVR-nr Årsrapport

AVD 273 ApS Weidekampsgade København S CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk AVD 273 ApS Weidekampsgade 6 2300

Læs mere

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr.

Læs mere

Silkeborg Udviklings Selskab A/S CVR-nr Årsrapport 2012

Silkeborg Udviklings Selskab A/S CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Udviklings Selskab A/S CVR-nr. 18832380

Læs mere

Helse Invest A/S CVR-nr Åhavevej Silkeborg. Årsrapport 2015/16

Helse Invest A/S CVR-nr Åhavevej Silkeborg. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Helse Invest A/S CVR-nr. 27777724 Åhavevej 85

Læs mere

EH Ejendom A/S CVR-nr Stæremosegårdsvej Odense M. Årsrapport 2015

EH Ejendom A/S CVR-nr Stæremosegårdsvej Odense M. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk EH Ejendom A/S CVR-nr. 25398343 Stæremosegårdsvej

Læs mere

Opdateret IFRSbekendtgørelse. Virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2016 eller senere

Opdateret IFRSbekendtgørelse. Virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2016 eller senere Opdateret IFRSbekendtgørelse Virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2016 eller senere Forord En ny IFRS-bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli 2016 og har virkning for regnskabsår, der begynder

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

P L Holding A/S CVR-nr Vestervej 48, Sønderholm 9240 Nibe. Årsrapport 2015

P L Holding A/S CVR-nr Vestervej 48, Sønderholm 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk P L Holding A/S CVR-nr. 25777271 Vestervej 48,

Læs mere

First Purple Group ApS CVR-nr Vesterbrogade 15, 3. sal 1620 København V. Årsrapport 2015/2016

First Purple Group ApS CVR-nr Vesterbrogade 15, 3. sal 1620 København V. Årsrapport 2015/2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk First Purple Group ApS CVR-nr.

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr Grønløkkevej Odense C. Årsrapport 2015/16

Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr Grønløkkevej Odense C. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr. 26204224

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Salmark Holding ApS CVR-nr. 30899903

Læs mere

AVD 273 ApS CVR-nr Årsrapport 2015/16

AVD 273 ApS CVR-nr Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk AVD 273 ApS CVR-nr. 34047901 Årsrapport 2015/16

Læs mere

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk BELT ApS CVR-nr. 30357892 Årsrapport

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Advokatfirma Holck- Andersen & Tyge Sørensen A/S Nyhavn København K CVR-nr Årsrapport 2016

Advokatfirma Holck- Andersen & Tyge Sørensen A/S Nyhavn København K CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Advokatfirma Holck- Andersen &

Læs mere

PR electronics Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2011/12

PR electronics Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk PR electronics Holding

Læs mere

Nybolig Kolding A/S CVR-nr Vestre Ringgade 2A 6000 Kolding. Årsrapport 2015

Nybolig Kolding A/S CVR-nr Vestre Ringgade 2A 6000 Kolding. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Nybolig Kolding A/S CVR-nr. 29804044 Vestre Ringgade

Læs mere

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven m.v.

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven m.v. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Att. Carina Gaarde Sørensen og Mia Simonsen Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven m.v. Finansrådet har den 7. november

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S

Læs mere

www.pwc.dk Temamøde om årsregnskabsloven 2015 Ændringer til årsregnskabsloven

www.pwc.dk Temamøde om årsregnskabsloven 2015 Ændringer til årsregnskabsloven www.pwc.dk Temamøde om årsregnskabsloven 2015 Ændringer til årsregnskabsloven 32 Agenda Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget en ændring til årsregnskabsloven. Loven træder i kraft den 1. juli 2015

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Årsrapport Grimnir Invest ApS. Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr Dirigent

Årsrapport Grimnir Invest ApS. Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr Dirigent Grimnir Invest ApS Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr. 27364721 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 21.06.2016 Dirigent Navn: Lisbeth Rytter Grimnir Invest ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

DH Muld Holding ApS CVR-nr Yderholmen Ballerup. Årsrapport 2015

DH Muld Holding ApS CVR-nr Yderholmen Ballerup. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk DH Muld Holding ApS CVR-nr. 32281885

Læs mere

GJ Group ApS CVR-nr Vodskovvej Vodskov. Årsrapport 2015

GJ Group ApS CVR-nr Vodskovvej Vodskov. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk GJ Group ApS CVR-nr. 36473479 Vodskovvej 28 9310

Læs mere

Exnersgade 17 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Exnersgade 17 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Exnersgade 17 ApS CVR-nr. 21629138 Årsrapport

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej Aars CVR-nr Årsrapport 2016

OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej Aars CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Løgstørvej 14 Postboks 46 9600 Aars Telefon 96 98 23 00 Telefax 96 98 23 23 www.deloitte.dk OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej 1 9600 Aars

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk FIMATIC ApS CVR-nr. 36066628 Nørredamsvej

Læs mere

Jan Lyngby Sørensen Holding A/S CVR-nr Årsrapport 2014

Jan Lyngby Sørensen Holding A/S CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Jan Lyngby Sørensen Holding A/S CVR-nr. 21427993

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MJ HOLDING THYBORØN ApS

MJ HOLDING THYBORØN ApS MJ HOLDING THYBORØN ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2014 Jørgen Riise Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

HP Holding af 2004 ApS CVR-nr Bagsværd Hovedgade 130A, Bagsværd. Årsrapport 2014/15

HP Holding af 2004 ApS CVR-nr Bagsværd Hovedgade 130A, Bagsværd. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk HP Holding af 2004 ApS CVR-nr.

Læs mere

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22.

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. CVR-nr. 26518199 ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. juni 2015 Jan Fredskilde Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere