Ændring af årsregnskabsloven i høring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændring af årsregnskabsloven i høring"

Transkript

1 November 2014 Ændring af årsregnskabsloven i høring Erhvervsstyrelsen har den 7. november 2014 udsendt et høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som er mange, implementeres dels et nyt regnskabsdirektiv 1, og dels tilpasses loven samtidig i et vist omfang til den internationale udvikling (IFRS). I korte træk En række lempelsesmuligheder fra det nye regnskabsdirektiv foreslås gennemført, herunder reducerede regnskabskrav for visse dattervirksomheder, enklere regnskabsregler for mikrovirksomheder, delvis ophævelse af kravet om ledelsespåtegning samt forhøjelse af størrelsesgrænser for regnskabsklasse B og C mellem. Indsendelsesfristen for regnskabsklasse B og C forlænges fra 5 til 6 måneder. Det nye regnskabsdirektiv indfører maksimumsharmonisering for små virksomheder, hvilket betyder, at der for små virksomheder ikke kan indføres krav ud over direktivets. Det medfører konkret, at en række krav ophæves, mens nogle få nye krav foreslås indført i klasse B. Tilpasning til IFRS, således at virksomhederne i vid udstrækning får mulighed for at følge indregnings- og målingsprincipperne i IFRS. Der gennemføres nye krav for store virksomheder, herunder skærpede regler om rapportering om samfundsansvar, og visse store virksomheder skal oplyse om betalinger til offentlige myndigheder (skat mv.), populært kaldet land-for-land-rapportering ( country-by-country -rapportering). Ændringerne foreslås generelt at træde i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2016 eller senere. Ændringerne kan anvendes for regnskabsår, der slutter 31. december 2015 eller senere. Med få undtagelser skal ændringer ske med tilbagevirkende kraft. Virksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse C stor og børsnoterede virksomheder med mindre end 500 medarbejdere, kan anvende den gældende bestemmelse om rapportering om samfundsansvar indtil regnskabsår, der begynder 1. januar Høringsfristen er den 5. december Det nye regnskabsdirektiv blev endeligt vedtaget i juni 2013 og offentliggjort i EU-tidende den 29. juni Det nye regnskabsdirektiv, som erstatter 4. direktiv om årsregnskaber fra 1978 og 7. direktiv om koncernregnskaber fra 1983, skal implementeres i medlemsstaternes lovgivning, i Danmark i årsregnskabsloven, senest den 20. juli Medlemsstaterne kan beslutte, at de nye bestemmelser første gang finder anvendelse på årsregnskaber for det regnskabsår, som begynder den 1. januar 2016 eller i løbet af 2016.

2 Udkastet, som sammen med lovbemærkningerne er på i alt 292 sider, indeholder ændringer til en meget stor del af lovens bestemmelser. Helt generelt er formålet at give små virksomheder yderligere lempelser bl.a. ved at fritage dem for en række oplysningskrav, og via direktivets totalharmoniseringsprincip kan der som alt overvejende hovedregel ikke indsættes oplysningskrav i loven for små virksomheder, som ikke er krævet i direktivet. Vi har opsummeret hovedbudskaberne i høringsudkastet i det følgende. Vi udsender et mere uddybende nyhedsbrev, når lovforslaget fremsættes i Folketinget. Mikrovirksomheder og ændrede størrelsesgrænser for klasse B og C Der foreslås enklere regler for mikrovirksomheder, som er en nyoprettet delmængde af regnskabsklasse B, og størrelsesgrænserne for henholdsvis små (klasse B) og mellemstore virksomheder (klasse C mellem) forhøjes. Størrelsesgrænserne i høringsudkastet er som vist i nedenstående skema. Regnskabsklasse B B C (mellem) C (stor) Mikrovirksomheder Små virksomheder Mellemstore virksomheder Store virksomheder Fremover Nuværendoverendoverende Frem- Nuvæ- Frem- Nuvæ- Fremover Balancesum, mio. kr. 0-2, >143 >156 Nettoomsætning, mio. kr. 0-5, >286 >313 Antal ansatte >250 >250 Forøgelse 25 % 10 % 10 % Mikrovirksomheder I høringsudkastet foreslås det, at mikrovirksomheder - som er en delmængde af regnskabsklasse B - fritages for en række oplysningskrav, herunder oplysninger om: Anvendt regnskabspraksis Op- og nedskrivning af aktiver Gæld, som forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet Visse særlige poster Antal ansatte Modervirksomheden, hvor virksomheden indgår som dattervirksomhed. Det fremgår af udkastet, at bestemmelsen om lovens fravigelsesmulighed (retvisende billede) ikke finder anvendelse på årsregnskaber, hvor en eller flere af undtagelsesmulighederne for mikrovirksomheder er udnyttet. Mikrovirksomheder kan ikke anvende ÅRL 37 om efterfølgende måling af finansielle aktiver og forpligtelser til henholdsvis dagsværdi og amortiseret kostpris og 38 om måling af investeringsejendomme og biologiske aktiver til dagsværdi. Disse poster skal således måles til kostpris.

3 Holding- og investeringsvirksomheder kan ikke anvende lempelserne for mikrovirksomheder. Direktivets mulighed for, at mikrovirksomheder kan opstille forkortet resultatopgørelse og balance, foreslås ikke implementeret i ÅRL. Undtagelser for dattervirksomheder Der indføres følgende lempeligere regler for dattervirksomheder, som opfylder en række betingelser, herunder skal dattervirksomheden bl.a. indgå i et koncernregnskab aflagt af en modervirksomhed henhørende under EU-lovgivning, og modervirksomheden skal indestå for dattervirksomhedens forpligtelser. Dattervirksomheder omfattet af regnskabsklasse B kan anvende lempelserne for mikrovirksomheder, jf. ovenfor Dattervirksomheder omfattet af regnskabsklasse C mellem kan anvende reglerne for regnskabsklasse B (dog ikke lempelser for mikrovirksomheder), herunder kan revisionen vælges udført efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (udvidet gennemgang). Tilpasning til IFRS Virksomheder, der ønsker at anvende fuld IFRS, har allerede i dag mulighed for det efter den gældende lov. Der er imidlertid sket meget i de internationale regnskabsstandarder (IFRS), siden loven blev vedtaget i Det er på den baggrund, at Erhvervsstyrelsen foreslår en række ændringer, som har til formål at tilpasse ÅRL yderligere til IFRS. Der bliver mulighed for at anvende indregnings- og målingsbestemmelserne fra IFRS så langt som muligt, hvor dette ikke er i strid med direktivet. Dette vil især tilgodese dattervirksomheder af udenlandske mødre, som skal rapportere til modervirksomheden efter IFRS, men ikke ønsker at tage skridtet fuldt ud og aflægge årsrapport efter IFRS, da oplysningskravene i IFRS er meget omfattende. Brug af IFRS for SMEs Som nævnt ovenfor kan det være meget byrdefuldt at anvende fuld IFRS. IASB har som alternativ til fuld IFRS udarbejdet en IFRS for små og mellemstore virksomheder benævnt IFRS for SMEs. Denne standard har vundet bred opbakning i mange lande, da den kan opfattes som et godt alternativ til nationale regnskabsregler. Det foreslås derfor, at Erhvervsstyrelsen får hjemmel til at tillade, at danske virksomheder kan anvende standarden i den udstrækning, det er muligt inden for rammerne af regnskabsdirektivet. En tilladelse til brug af IFRS for SMEs vil først kunne gives, når det er vurderet, hvilke konflikter der er mellem direktivet på den ene side og IFRS for SMEs på den anden. Direktivkravene kan medføre, at standarden måske ikke kan følges 100 %. IFRS for SMEs giver heller ikke helt de samme indregnings- og målingsmuligheder som fuld IFRS, og dette kan også være en praktisk hindring.

4 IFRS for SMEs indeholder flere oplysningskrav end årsregnskabsloven, og det vil derfor være mere byrdefuldt at udarbejde et årsregnskab efter denne standard end efter årsregnskabsloven, men regnskabet vil til gengæld have en højere informationsværdi. Da IFRS for SMEs ændres med jævne mellemrum, får Erhvervsstyrelsen mulighed for løbende at tillade, at visse bestemmelser i årsregnskabsloven kan fraviges, når det er nødvendigt for at anvende IFRS for SMEs, og fravigelsen er mulig inden for rammerne af regnskabsdirektivet. Fravigelser fra lovens almindelige bestemmelser vil primært være aktuelle i forhold til indregning og måling, men vil i særlige tilfælde også kunne være aktuelle for oplysningskrav. Totalharmonisering En række lempelser for regnskabsklasse B er en følge af EU-direktivernes totalharmoniseringsprincip. Totalharmoniseringsprincippet betyder, at der som udgangspunkt ikke kan fastsættes yderligere krav end dem, der er fastlagt i direktivet for små virksomheder. Totalharmoniseringsprincippet skal medvirke til at sikre en lettelse af virksomhedernes administrative byrder. Der er dog modifikationer hertil, idet der for små virksomheder kræves nogle yderligere oplysninger, som de ikke skal give i dag. Endvidere kan der kræves et begrænset antal yderligere oplysninger i årsregnskaber for små virksomheder, når dette er udtrykkeligt krævet af den nationale skattelovgivning eller strengt nødvendigt for skatteopkrævningen. De væsentligste foreslåede ændringer i et overblik Nedenfor er de væsentligste foreslåede ændringer opsummeret i 4 skemaer: 1. Ændringer, der vedrører alle regnskabsklasser 2. Ændringer, der alene vedrører regnskabsklasse B 3. Ændringer, der vedrører forskellige regnskabsklasser med tydelig markering af, hvilken regnskabsklasse de enkelte ændringer vedrører 4. Ændringer vedrørende virksomhedssammenslutninger og koncernregnskaber. Bemærk, at ændringerne ikke omfatter regnskabsklasse A.

5 1. Ændringer, der vedrører alle regnskabsklasser Ændringer, der vedrører alle regnskabsklasser Generelt Virksomheder, der har finansielle indtægter og indtægter fra investeringsvirksomhed, som mindst svarer til nettoomsætningen, skal til brug for indplacering i regnskabsklasse (jf. ÅRL 7) beregne nettoomsætning som summen af nettoomsætning, finansielle indtægter og indtægter fra investeringsvirksomhed. Det samme gælder ved afgørelse af, om koncernregnskab kan udelades jf. ÅRL 110, og afgørelse af, om virksomheden kan undtages fra revisionspligt jf. ÅRL 135. Kravet vil betyde, at en række investerings- og holdingselskaber flytter fra regnskabsklasse B til regnskabsklasse C. Krav til ledelsespåtegningen foreslås ændret, herunder: Sker der en tilpasning til, at årsrapporten kan underskrives digitalt. Kan virksomheder, som kun har ét ansvarligt ledelsesmedlem, undlade at medtage en ledelsespåtegning. Den digitale indberetning anses for dokumentation for ledelsens godkendelse af årsrapporten. Hvis der ikke medtages en ledelsespåtegning, skal visse oplysninger, herunder om opfyldelse af betingelserne for fravalg af revision, oplyses i ledelsesberetningen. Indregning og måling Sammenlægningsmetoden eller overtagelsesmetoden jf skal anvendes i åbningsbalancen. Muligheden for at pro rata-konsolidere kapitalandele i fællesledede virksomheder i moderselskabsregnskabet udgår. Det præciseres, at overtagelse af en bestående virksomhed (en samlet aktivitet) skal behandles på samme måde som køb af en virksomhed jf Det præciseres, at eventualaktiver først kan indregnes, når det er så godt som sikkert, at de vil resultere i, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden. Egenkapitalinstrumenter, som virksomheden selv har udstedt, undtages fra kravet om måling til dagsværdi. Disse skal således måles til kostpris, som er nul. Undtagelser fra kravet om måling til dagsværdi af visse finansielle aktiver og forpligtelser flyttes fra bekendtgørelse nr. 263 af 19. april til loven. Samtidig gøres bestemmelserne mere dynamiske, og der lægges i lovbemærkningerne op til, at bestemmelserne fortolkes i overensstemmelse med den løbende udvikling i de internationale regnskabsstandarder. ÅRL , 37, stk. 3, litra 4. 37, stk. 3, litra 5-7 Kapitalandele i unoterede selskaber kan måles til kostpris. 37, stk. 4 2 Bekendtgørelse nr. 263 af 19. april 2004 om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven).

6 Ændringer, der vedrører alle regnskabsklasser Finansielle aktiver og forpligtelser, herunder afledte finansielle instrumenter, kan indregnes og måles i overensstemmelse med den EU-godkendte IFRS samt efterfølgende ændringer, som vedtages af Kommissionen. Oplysningskrav følger med. Der skal være tale om et konsekvent valg for alle finansielle instrumenter. Finansielle aktiver og forpligtelser, der efter 37, skal måles til amortiseret kostpris, kan måles til dagsværdi, hvis de er effektivt sikret af et sikringsinstrument, der skal måles til dagsværdi. Denne allerede gældende undtagelse flyttes fra bekendtgørelse nr. 263 af 19. april til loven. Der forslås følgende ændringer til måling af investeringsaktiver og tilhørende forpligtelser: Kravet om hovedaktivitet udgår Tilhørende gæld må ikke indregnes til dagsværdi 38 kan ikke længere anvendes for finansielle instrumenter. Biologiske aktiver kan måles til dagsværdi, også selvom biologiske aktiviteter ikke er virksomhedens hovedaktivitet. ÅRL 37, stk. 5 37a Immaterielle anlægsaktiver, der handles på et aktivt marked, kan opskrives til dagsværdi. 41, stk. 1 Reserve for opskrivning af anlægsaktiver kan reduceres med afskrivninger. Herved bliver muligheden for at udbetale udbytte ikke negativt påvirket af opskrivninger. Nedskrivning af anlægsaktiver, bortset fra goodwill, skal tilbageføres, hvis det forhold, der begrunder nedskrivningen, ikke længere består , stk. 3 nr. 5 42, stk. 3 Restværdier for materielle og immaterielle anlægsaktiver skal løbende revurderes. 43, Den maksimale brugstid for immaterielle anlægsaktiver på 20 år ophæves. I særlige tilfælde, hvor virksomheden ikke er i stand til pålideligt at skønne over brugstiden for immaterielle anlægsaktiver, skal denne antages at være 10 år. Muligheden for at opskrive varebeholdninger til genanskaffelsesværdi ophæves. 46 Muligheden for at opskrive omsætningsaktiver, som ikke løbende reguleres til dagsværdi efter 37 eller 38, ophæves. Hensatte forpligtelser til omstrukturering skal indregnes, når de er besluttet, og processen med at gennemføre omstruktureringen er påbegyndt. Det er således ikke længere nok, at omstruktureringen er besluttet. I lovbemærkningerne præciseres, at der skal indregnes udskudt skat af goodwill ved en skattefri virksomhedsomdannelse. Dette gælder, uanset at det er i strid med IAS 12, idet indregning af udskudt skat ved en skattefri virksomhedsomdannelse er forudsat i skattelovgivningen. Det præciseres, at udskudt skat ikke kan måles til dagsværdi, og således ikke kan tilbagediskonteres. 43, stk , 3 Bekendtgørelse nr. 263 af 19. april 2004 om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven).

7 Ændringer, der vedrører alle regnskabsklasser Muligheden for at indregne ledelsens forslag til udbytte som en gældsforpligtelse udgår. 48 Aktuarmæssige gevinster og tab vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger skal fremover indregnes direkte på egenkapitalen. Ydelsesbaserede pensionsordninger er som udgangspunkt alene relevant for virksomheder med udenlandske aktiviteter, da danske pensionsordninger normalt er bidragsbaserede. Ændres regnskabspraksis ved opskrivning af anlægsaktiver til dagsværdi, skal ændringen ikke ske med tilbagevirkende kraft, idet opskrivninger skal indregnes direkte på egenkapitalen ultimo regnskabsåret. Sammenligningstal skal ikke tilpasses. ÅRL 49, nr. 7 51, Begrebet fundamentale fejl ændres til væsentlige fejl. 52, Præsentation Muligheden for at opstille balancen i beretningsform udgår. Der tilføjes et nyt skema i kontoform, hvor aktiver og forpligtelser opdeles i kort- og langfristede aktiver (tilpasning til IFRS) Noter skal præsenteres i samme rækkefølge, som de poster i resultatopgørelsen og balancen, de vedrører. Mulighed for at modregne forudbetalinger fra kunder i aktivposterne varebeholdninger og igangværende arbejder udgår. Ekstraordinære indtægter og udgifter udgår (i stedet introduceres begrebet Særlige poster - se nedenfor) Bruttobeløb skal oplyses, hvis der er sket modregning ifm. dagsværdisikring. 50 Bestemmelsen om oplysninger om anvendt regnskabspraksis ændres. For aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi jf. 37 og 38, og hvor dagsværdien ikke måles på basis af observationer på et aktivt marked, skal der gives oplysninger om værdiansættelsesmodeller og -teknikker, som er anvendt ved opgørelse af dagsværdien. Afskrivningsperioden for goodwill skal (altid) begrundes. Bilag 52a , Nyt specifikt krav om at oplyse om anvendt praksis ved virksomhedssammenslutninger. 53, nr. 4 Særlige poster Der skal oplyses om størrelse og arten af indtægter og udgifter, som er særlige pga. størrelse eller art, herunder: a) Årets tilbageførsler af nedskrivninger på omsætningsaktiver b) Årets nedskrivninger af omsætningsaktiver, som overstiger normale nedskrivninger c) Årets nedskrivninger på anlægsaktiver d) Årets tilbageførsel af nedskrivninger på anlægsaktiver. 67a Oplysninger jf. a og b ovenfor skal også medtages efter den gældende lov, hvor de fremgår af ÅRL 58, men foreslås flyttet til en ny 67a. Bemærk, at det alene er specifikationskrav og ikke en ny linje i resultatopgørelsen.

8 Ændringer, der vedrører alle regnskabsklasser For anlægsaktiver målt til opskrevet værdi skal der oplyses om bevægelser i posten Reserve for opskrivning under egenkapitalen, herunder størrelsen primo, tilgange, tilbageførsler, årets afskrivninger, afgange og størrelsen ultimo. Endvidere ændres oplysningskravet om den regnskabsmæssige værdi, således at der skal oplyses om den værdi, aktivet ville have, hvis opskrivning ikke var foretaget. For aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi jf. 37 og 38, og hvor dagsværdien ikke måles på basis af observationer på et aktivt marked, skal der jf. en ny 58a gives oplysninger om centrale forudsætninger, som er anvendt ved beregningen. Oplysningerne kan gives for kategorier/grupper af aktiver, hvis de centrale forudsætninger ikke afviger væsentligt indbyrdes. For afledte finansielle instrumenter, som måles til dagsværdi, skal der jf. en ny 58b oplyses om omfanget og karakteren af instrumenterne, herunder væsentlige betingelser, som kan få betydning for beløb, tidspunkt og sikkerhed for fremtidige pengestrømme. Der skal oplyses om de positive og negative forskelsbeløb (goodwill og badwill), som konstateres ved indregning af kapitalandele efter equity metoden (jf. 43a) Der skal særskilt oplyses om eventualforpligtelser over for tilknyttede og associerede virksomheder. Kravet om oplysning vedr. associerede virksomheder er nyt. ÅRL 58 58a 58b 58c 64, stk. 3 Oplysninger om beholdning af egne aktier flyttes fra noterne til ledelsesberetningen. 76 (ny 77) 2. Ændringer, der kun vedrører regnskabsklasse B totalharmonisering Nedenfor er ændringer, som alene vedrører regnskabsklasse B, opsummeret. Ændringerne er primært en følge af EU-direktivets totalharmoniseringsprincip, hvorefter der som alt overvejende hovedregel ikke kan kræves flere oplysninger end dem, direktivet kræver. Ændringer, der kun vedrører regnskabsklasse B Præsentations- og oplysningskrav Lempelser for klasse B Krav om egenkapitalopgørelse udgår (nogle oplysninger skal dog fremgå på anden måde, fx afstemning af opskrivningshenlæggelse). Krav om at specificere eventualforpligtelser, herunder særskilt oplysningskrav om leje- og leasingkontrakter, udgår. Den samlede forpligtelse skal oplyses og eventuelle pensionsforpligtelser skal oplyses særskilt. ÅRL De bestemmelser, der ophæves for regnskabsklasse B, indarbejdes som nye bestemmelser for regnskabsklasse C og D.

9 Ændringer, der kun vedrører regnskabsklasse B Oplysning om største koncern, som virksomheden er en del af, og hvor årsrapport for koncernen kan rekvireres, kræves ikke længere. Der er fortsat krav om at oplyse om navn og hjemsted for den modervirksomhed (den mindste koncern), hvori virksomheden indgår som dattervirksomhed. Kravet om at oplyse om navn, hjemsted og retsform for kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder, I/S og K/S, der måles til kostpris, ophæves. Oplysninger om tilgodehavende hos el. sikkerhedsstillelse for ledelsen mv. kræves ikke længere for: Ledelsesmedlemmer i en evt. modervirksomhed eller Personer, som står ledelsesmedlemmer i virksomheden eller modervirksomheden særligt nær. Der skal som noget nyt oplyses om nedskrivninger på ledelseslån, herunder skal oplyses, hvis der er givet afkald på indregnede beløb. Oplysningskrav om virksomhedskapital udgår, herunder kravet om at specificere virksomhedskapitalen, hvis den består af flere klasser, og kravet om, at A/S er skal oplyse om: Antal og pålydende værdi af aktier, Stiftelsesomkostninger i første årsregnskab Omkostninger ved evt. forhøjelser af aktiekapitalen i året. Nye krav for klasse B Krav om ledelsesberetning genindføres. Der skal oplyses om: Virksomhedens væsentligste aktiviteter (er i dag et notekrav) Eventuelle væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold (hvis dette punkt er relevant, skal der også efter den gældende lov medtages ledelsesberetning). Resultatdisponeringen skal placeres i tilknytning til resultatopgørelsen. Den kan således ikke længere præsenteres under egenkapitalen. Det præciseres, at ekstraordinært udbytte skal fremgå særskilt af resultatdisponeringen. Det gælder også udlodning efter regnskabsårets udløb. Det gennemsnitlige antal ansatte skal oplyses (ikke krav om sammenligningstal i noten for små virksomheder) ÅRL a Ændringer, der vedrører forskellige regnskabsklasser I skemaet er markeret, hvilke regnskabsklasse ændringen vedrører: Ændringer, der vedrører forskellige regnskabsklasser Generelt ÅRL Gælder for klasse Indsendelsesfristen ændres fra 5 måneder til 6 måneder. 138 Indregning og måling I opremsning af internt oparbejdede immaterielle rettigheder, som virksomhederne kan undlade at indregne, udgår koncessioner og va- B C (m) 33 C (s) D

10 remærker. Det er alene en sproglig tilpasning til IAS 38, da det i forvejen alene er eksternt erhvervede varemærker, der kan indregnes. Indirekte produktionsomkostninger skal alene indregnes for varebeholdninger. Det er således fremadrettet frivilligt at indregne indirekte produktionsomkostninger, herunder udviklingsomkostninger, for egenfremstillede anlægsaktiver. Ved indregning af udviklingsomkostninger i balancen skal et beløb, svarende til de aktiverede udviklingsomkostninger, indregnes på en reserve under egenkapitalen. Herved begrænses udbyttemuligheder for virksomheder, der aktiverer udviklingsomkostninger. Præsentations- og oplysningskrav De aktiviteter, der ifølge en samlet plan skal afhændes, lukkes eller opgives (ophørende aktiviteter), skal præsenteres i en linje i henholdsvis resultatopgørelsen og balancen, forudsat at de kan udskilles fra de øvrige aktiviteter. De poster, som er sammendraget i en linje i henholdsvis resultatopgørelsen og balancen, skal specificeres i noterne. Egenkapitalopgørelse skal medtages som et særskilt element (og ikke som en note) For finansielle anlægsaktiver målt til kostpris, hvor bogført værdi er højere end dagsværdien, skal oplyses: Bogført værdi og dagsværdi for enkeltaktiver eller grupper af aktiver Årsag til, at den bogførte værdi ikke nedreguleres, inkl. hvilken dokumentationen der ligger til grund. Virksomheden skal jf. ny 88a oplyse om de særlige forudsætninger, som ligger til grund ved indregning og måling af udviklingsprojekter og skatteaktiver. For udskudt skat skal der oplyses om det indregnede beløb primo, årets bevægelser indregnet i henholdsvis resultatopgørelsen og på egenkapitalen og indregnet beløb ultimo. I notekrav om konvertible gældsbreve tilføjes: at der skal oplyses om omfanget af alle relevante rettigheder tilknyttet de pågældende værdipapirer henholdsvis rettigheder at oplysningskravet gælder tilsvarende for warrants og andre lignende rettigheder. ÅRL Gælder for klasse B C (m) C (s) D 82 83, a 88b 88a 93a 93 5 Gælder kun for B, hvis B vælger at indregne udviklingsomkostninger efter reglerne for regnskabsklasse C.

11 Arrangementer, som ikke er indregnet i balancen: Oplysningskrav for mellemstore udvides til også at omfatte (jf. kravet for store virksomheder i dag): Risici og fordele, der er forbundet med arrangementerne Den finansielle indvirkning heraf. Der skal oplyses om ledelsens forslag til resultatdisponering i en note. Forslag til udbytte skal præsenteres som en særlig post i egenkapitalen. Ekstraordinært udbytte skal fremgå særskilt. Det gælder også udlodning efter regnskabsårets udløb. Sproglig justering af krav om segmentoplysninger. Forretningssegmenter ændres til aktiviteter og geografiske segmenter ændres til geografiske markeder. Endvidere ændres formuleringen, således at fordelingen skal oplyses for aktiviteter og markeder, der afviger betydeligt indbyrdes. Der skal oplyses om alle transaktioner med nærtstående parter, herunder arten af forholdet til den nærtstående part, transaktionernes art, beløbsmæssige størrelse, mellemværender samt henholdsvis årets og de akkumulerede nedskrivninger af tilgodehavender. Der skal oplyses om begivenheder efter balancedagen i noterne. Oplysningskravet flyttes fra ledelsesberetningen. Kravene til oplysninger om samfundsansvar skærpes. Virksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse C stor og børsnoterede virksomheder med mindre end 500 medarbejdere, kan anvende de gældende regler indtil regnskabsår, der begynder 1. januar Virksomheder, der har aktiviteter inden for udvindingsindustrien og skovbrugssektoren, skal oplyse om betaling af skatter, afgifter, produktionsrettigheder, udbytte mv. til offentlige myndigheder i ledelsesberetningen (også kaldet land-for-land-rapportering). Krav om tilpasning af hoved- og nøgletal for foregående regnskabsår ved ændring i regnskabspraksis udgår (gælder allerede for C mellem). Hvis der ikke sker tilpasning, skal der oplyses herom, herunder med en overordnet omtale af, hvilken indvirkning den ændrede regnskabspraksis har på sammenligningstallene. Kravet om at give segmentoplysninger for ordinært resultat før finansielle poster, aktiver og forpligtelser ophæves. ÅRL Gælder for klasse B C (m) 94a C (s) D 95a 96 98c 98d 99a 99b a

12 4. Ændringer vedrørende virksomhedssammenslutninger og koncernregnskaber. Ændringer vedrørende koncernregnskaber og virksomhedssammenslutninger ÅRL Størrelsesgrænserne for små koncerner, som kan undlade at aflægge koncernregnskab, forhøjes til de foreslåede nye grænser for regnskabsklasse B. Endvidere kan størrelsesgrænserne efter udkastet opgøres på konsolideret basis efter eliminering af koncerninterne transaktioner og mellemværender og udligning af kapitalandele. Størrelsesgrænserne kan alternativt opgøres uden eliminering og med samtidig forhøjelse af størrelsesgrænserne med 20 %. Minoritetsinteresserne skal fremover præsenteres som en del af egenkapitalen og minoritetsinteressernes andel af resultatet skal vises i resultatdisponeringen. Muligheden for at undlade eliminering af koncerninterne gevinster og tab i de særlige tilfælde, hvor transaktionen er sket på normale vilkår, og elimineringen desuden ville medføre uforholdsmæssigt store omkostninger, udgår. Muligheden for at bruge sammenlægningsmetoden, når ligeværdige parter etablerer en koncern eller indgår i en fusion, udgår. Sammenlægningsmetoden kan fremadrettet alene anvendes, hvis parterne er underlagt fælles kontrol Sammenlægningsmetoden kan anvendes pr. erhvervelsestidspunktet, og uden tilpasning af sammenligningstal Forventede omkostninger til omstrukturering i en erhvervet virksomhed kan ikke længere indregnes som en hensat forpligtelse i overtagelsesbalancen. De generelle regler (ÅRL 47) for indregning af hensatte forpligtelser gælder også for indregning af omkostninger til omstruktureringer. Ved vurderingen af, hvilken virksomhed der er den erhvervende virksomhed, skal der fremover tages udgangspunkt i de reelle forhold, og ikke i, hvem der formelt set er den erhvervende virksomhed. Dog kan den formelt erhvervende virksomhed anses for den reelle erhverver, hvor det ikke er åbenbart, hvem der er den reelle erhverver , stk , 121, stk , stk pkt 122, Negativ goodwill (badwill) skal indtægtsføres straks i resultatopgørelsen. 122, stk. 4 Antal medarbejdere i pro rata-konsoliderede virksomheder skal oplyses. 126, stk.6 Der skal oplyses om ændring af reserverne som følge af anvendelse af sammenlægningsmetoden samt navn og hjemsted for de virksomheder, der er indregnet efter sammenlægningsmetoden. Der skal også ved fusioner tages udgangspunkt i de reelle forhold ved vurderingen af, hvilken virksomhed der er den erhvervende virksomhed. Se ovenfor vedr. 122,. 126, stk

13 Kontakt Henrik Z. Hansen Partner Tlf Jan Peter Larsen Partner Tlf Anni Børsting Senior Manager Tlf Om Deloitte Deloitte leverer ydelser indenfor Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private virksomheder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 150 lande sikrer, at vi kan stille stærke kompetencer til rådighed og yde service af højeste kvalitet, når vi skal hjælpe vores kunder med at løse deres mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Deloittes ca medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Regnskabsklasse B ændringer på paragrafniveau

Regnskabsklasse B ændringer på paragrafniveau Oversigten kan ved hjælp af farvemarkeringen i venstre side anvendes til at få et overblik over ændringerne for regnskabsklasse B. Farvemarkeringernes betydning fremgår af Beierholms publikation Den nye

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven. Sorteret efter regnskabets bestanddele. 07. oktober 2016

Ændringer til årsregnskabsloven. Sorteret efter regnskabets bestanddele. 07. oktober 2016 07. oktober 2016 Ændringer til årsregnskabsloven Sorteret efter regnskabets bestanddele Folketinget vedtog i maj 2015 en række væsentlige ændringer af årsregnskabsloven. Du kan læse mere om ændringerne

Læs mere

47 Hensatte forpligtelser Ændringslovens 8,

47 Hensatte forpligtelser Ændringslovens 8, 18. oktober 2016 Sag 2016-3181 Vejledning om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har udstedt en bekendtgørelse 1, der skal gøre det

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

Omsætning DKK 5,4 mio. Balancesum DKK 2,7 mio. Gennemsnitligt antal ansatte 10.

Omsætning DKK 5,4 mio. Balancesum DKK 2,7 mio. Gennemsnitligt antal ansatte 10. Den 28. januar 2015 fremsatte Erhvervs- og Vækstministeren et lovforslag til ændring af årsregnskabsloven Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Kim Tang Lassen

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven 30. maj 2016 Sag 2016-3181 Vejledning til bekendtgørelse nr. 1849 af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Praksisændringer og muligheder for lempelige overgangsregler

Praksisændringer og muligheder for lempelige overgangsregler Temaartikel 7 / Januar 2016 Årsregnskabsloven 2016 Praksisændringer og muligheder for lempelige overgangsregler Resume ÅRL 2016's ændrede krav til indregning og måling betyder som udgangspunkt ændring

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Regnskabskonferencen 2015 Bliv klar til den nye årsregnskabslov. Efterår 2015

Regnskabskonferencen 2015 Bliv klar til den nye årsregnskabslov. Efterår 2015 Regnskabskonferencen 2015 Bliv klar til den nye årsregnskabslov Efterår 2015 Agenda 08.00-08.30 Morgenmad 08.30-10.00 Den nye årsregnskabslov 10.00-10.15 Pause 10.15-11.15 Nyt på skatte- og momsområdet

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Opdateret IFRSbekendtgørelse. Virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2016 eller senere

Opdateret IFRSbekendtgørelse. Virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2016 eller senere Opdateret IFRSbekendtgørelse Virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2016 eller senere Forord En ny IFRS-bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli 2016 og har virkning for regnskabsår, der begynder

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

www.pwc.dk Temamøde om årsregnskabsloven 2015 Ændringer til årsregnskabsloven

www.pwc.dk Temamøde om årsregnskabsloven 2015 Ændringer til årsregnskabsloven www.pwc.dk Temamøde om årsregnskabsloven 2015 Ændringer til årsregnskabsloven 32 Agenda Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget en ændring til årsregnskabsloven. Loven træder i kraft den 1. juli 2015

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Salmark Holding ApS CVR-nr. 30899903

Læs mere

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven m.v.

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven m.v. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Att. Carina Gaarde Sørensen og Mia Simonsen Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven m.v. Finansrådet har den 7. november

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

DH Muld Holding ApS CVR-nr Yderholmen Ballerup. Årsrapport 2015

DH Muld Holding ApS CVR-nr Yderholmen Ballerup. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk DH Muld Holding ApS CVR-nr. 32281885

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

Exnersgade 17 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Exnersgade 17 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Exnersgade 17 ApS CVR-nr. 21629138 Årsrapport

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

MJ HOLDING THYBORØN ApS

MJ HOLDING THYBORØN ApS MJ HOLDING THYBORØN ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2014 Jørgen Riise Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

SE Kommunikation A/S CVR-nr Edison Park Esbjerg N. Årsrapport 2015

SE Kommunikation A/S CVR-nr Edison Park Esbjerg N. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk SE Kommunikation A/S CVR-nr. 33069030

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

LOKA INVEST A/S. Valmuevej Give. Årsrapport 1. juli juni 2016

LOKA INVEST A/S. Valmuevej Give. Årsrapport 1. juli juni 2016 LOKA INVEST A/S Valmuevej 10 7323 Give Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/07/2016 Karsten Albrechtsen Dirigent Side

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

C. P. Dyvig & Co. A/S. Årsrapport 2012

C. P. Dyvig & Co. A/S. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk C. P. Dyvig & Co. A/S CVR-nr.

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Sotea ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Sotea ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Sotea ApS CVR-nr. 10085225 Årsrapport 2014 Godkendt

Læs mere

P.M. Daells Fond CVR-nr Tuborg Havnevej Hellerup. Årsrapport 2014/15

P.M. Daells Fond CVR-nr Tuborg Havnevej Hellerup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk P.M. Daells Fond CVR-nr. 20641916

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser

Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser Temaartikel 1 / november 2015 Årsregnskabsloven 2016 Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser OPDATERET DECEMBER 2015 Hvad skal du vide? Alle størrelsesgrænser for opdeling i regnskabsklasser

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Maj/juni 2015 Revision & regnskab indsigt & forståelse Ny årsregnskabslov er vedtaget Formålet med nyhedsbrevet er at give et kort overblik over den nye årsregnskabslov, som

Læs mere

www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015

www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015 www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

for ejendomsvirksomheder

for ejendomsvirksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Konsekvenser for ejendomsvirksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Kasper Elkjær Nielsen Telefon: 8932 5588 Mobil: 2321

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

TeliaSonera Danmark A/S CVR-nr Holmbladsgade København S. Årsrapport 2015

TeliaSonera Danmark A/S CVR-nr Holmbladsgade København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TeliaSonera Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

Årsregnskabsloven ændres

Årsregnskabsloven ændres Årsregnskabsloven ændres Artiklen er skrevet af registreret revisor Bjarne Aalbæk fra Faglig Afdeling a/s. FagligAfdeling.dk leverer gratis nyheder til revisionsbranchen inden for regnskab, revision, kvalitetsstyring,

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Bekendtgørelse nr af 17. december 1993 for Færøerne om opstilling af årsregnskab og koncernregnskab og om udarbejdelse af koncernregnskab.

Bekendtgørelse nr af 17. december 1993 for Færøerne om opstilling af årsregnskab og koncernregnskab og om udarbejdelse af koncernregnskab. 4. Hvis et aktiv eller passiv henhører under flere poster i opstillingsskemaet, skal dets forbindelse med andre poster angives enten under den post, hvor det er opført eller i noterne, hvis denne angivelse

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 07 69 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2015 Dennis Odgaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014/15. AT Vision ApS. Lautrupvang Ballerup CVR-nr Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Årsrapport 2014/15. AT Vision ApS. Lautrupvang Ballerup CVR-nr Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk AT Vision ApS Lautrupvang 6 2750

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Storytel A/S CVR-nr. 35207600

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den

Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland

Læs mere

RONÆS HOLDING APS KIRKEGYDEN 2, RONÆS, 5580 NØRRE AABY

RONÆS HOLDING APS KIRKEGYDEN 2, RONÆS, 5580 NØRRE AABY Tlf.: 76 42 94 00 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20 22 26 7020222670 RONÆS HOLDING APS KIRKEGYDEN 2, RONÆS, 5580 NØRRE AABY

Læs mere

DINSUNDHED FONDEN. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

DINSUNDHED FONDEN. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den DINSUNDHED FONDEN Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Advokat Jakob S. Arrevad Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere