Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse A"

Transkript

1 Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse A Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg

2 Forord Denne årsrapportmodel er udarbejdet på grundlag af den årsregnskabslov, som Folketinget vedtog den 22. maj Loven omfatter stort set alle erhvervsdrivende virksomheder i Danmark, herunder personligt drevne virksomheder. Princippet i lovstrukturen (populært benævnt byggeklodsmodellen ) er, at klasse A-virksomheder, der ikke har pligt til at aflægge årsrapport, men som frivilligt aflægger en sådan, kun skal opfylde lovens nederste niveau med relativt få og generelle regler. De små, mellemstore og store virksomheder samt børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber i klasse B, C og D skal følge flere og mere detaljerede regler. Det er tilladt for en virksomhed at anvende regnskabsregler for en højere klasse, hvilket i så fald skal ske konsekvent og systematisk og oplyses under anvendt regnskabspraksis. FSR har udarbejdet fire årsrapportmodeller for henholdsvis regnskabsklasserne A, B, C og D. Årsrapportmodellerne omfatter ikke alle lovens bestemmelser og kan ikke anses for at illustrere alle regnskabsmæssige problemstillinger og virksomhedstyper. Der er for hver model valgt en af flere mulige præsentationer, og der kan således være andre fortolkninger af en årsrapportmodels indhold og præsentation. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil desuden efterfølgende udsende en bekendtgørelse om lovens overgangsordninger og om finansielle aktiver/forpligtelser. I årsrapportmodellerne er indarbejdet forslag fra Revisionsteknisk Udvalg til revisionspåtegninger henholdsvis erklæringer. Disse påtegninger og erklæringer er gengivet i den form, som Revisionsteknisk Udvalg pt. forventer, at de vil få i forbindelse med oversættelse og gennemførelse af den internationale revisionsstandard ISA 700 i Danmark. Forslagene har endnu ikke gennemgået den sædvanlige høringsrunde, og der vil derfor kunne ske ændringer inden vedtagelsen af en dansk revisionsstandard om revisionspåtegninger mv. Årsregnskabslovens fire regnskabsklasser afgrænses i hovedtræk således: KLASSE A Omfatter personlige erhvervsvirksomheder, erhvervsdrivende foreninger uden begrænset ansvar samt visse interessentskaber og kommanditselskaber, der ikke er omfattet af klasse B. Disse virksomheder er uanset størrelse altid omfattet af klasse A. Omfatter endvidere meget små erhvervsdrivende virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, herunder foreninger og andelsselskaber med begrænset ansvar. Disse virksomheder er omfattet af klasse A, når følgende beløbsgrænser ikke overskrides 1 : 1. Nettoomsætning 10 mio. kr. 2. Balancesum 4 mio. kr. 3. Antal heltidsansatte 10 ansatte KLASSE B Omfatter alle anparts-, aktie- og partnerselskaber, erhvervsdrivende fonde samt interessent- og kommanditselskaber, hvor alle interessenter/komplementarer er begrænset ansvarlige, medmindre de overstiger nedenstående størrelsesgrænser og dermed omfattes af klasse C 1 : 1. Nettoomsætning 40 mio. kr. 2. Balancesum 20 mio. kr. 3. Antal heltidsansatte 50 ansatte Omfatter endvidere små erhvervsdrivende virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, herunder foreninger og andelsselskaber med begrænset ansvar, som har overskredet beløbsgrænserne for klasse A og som ikke overstiger 1 : 1. Nettoomsætning 40 mio. kr. 2. Balance 20 mio. kr. 3. Antal heltidsansatte 50 ansatte 1) Overskridelse af to af størrelserne i to på hinanden følgende år medfører skift af regnskabsklasse.

3 KLASSE C Omfatter mellemstore og store virksomheder, der ikke er omfattet af klasse A og B 1. Beløbsgrænser Mellemstore Store Nettoomsætning mio. kr over 150 mio. kr. Balancesum mio. kr. over 75 mio. kr. Antal heltidsansatte ansatte over 250 ansatte KLASSE D Omfatter børsnoterede og statslige aktieselskaber uanset størrelse. Koncernbestemmelser Uanset hvilken regnskabsklasse en modervirksomhed isoleret set tilhører, så skal modervirksomheder, der er pligtige til at aflægge koncernregnskab, altid mindst følge bestemmelserne i regnskabsklasse C. En modervirksomhed kan undlade at aflægge koncernregnskab, såfremt koncernvirksomhederne ikke tilsammen overskrider to af størrelsesgrænserne for regnskabsklasse B i to på hinanden følgende år, i hvilket tilfælde modervirksomheden også kan vælge at aflægge koncernregnskab efter bestemmelserne i klasse B, dog suppleret med en klasse C-bestemmelse om kapitalandele, jf. ÅRL 113 og 84. * * * Der henvises endvidere til årsregnskabslovens 1-7 for en nærmere uddybning af regnskabsklassernes afgrænsning. Årsrapportmodel for klasse A Nærværende årsrapportmodel omfatter en personligt drevet virksomhed i klasse A. Med de fornødne tilpasninger kan årsrapportmodellen også anvendes af interessentskaber og andre klasse A-virksomheder, idet der kan være forskellige branchekutymer og virksomhedsforhold, der skal tages højde for ved opstilling af årsrapporterne. Vælger virksomheden at aflægge årsrapport, jf. årsregnskabslovens 7, stk. 1, nr. 1, skal årsrapporten følge bestemmelserne for regnskabsklasse A, herunder opfylde kravet om at give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Der er ikke indarbejdet praksisændringer i årsrapportmodellen. Der kan henvises til årsrapportmodellerne for klasse B og C for eksempler på behandling af ændring i anvendt regnskabspraksis. Ud over bestemmelserne i årsregnskabsloven skal virksomhederne desuden opfylde mindstekravsbekendtgørelsen, der fastlægger de krævede oplysninger og specifikationer til brug for virksomhedens skatteopgørelse. En del af disse oplysninger og specifikationer er indarbejdet i nærværende årsrapportmodel. 2 De resterende oplysningskrav kan opfyldes ved enten sammen med selvangivelsen at indsende bilag hertil eller at udbygge noterne i årsrapporten. Der er desuden i årsrapporten i vidt omfang indarbejdet sammenligningstal. Dette er ikke et krav i årsregnskabsloven eller mindstekravsbekendtgørelsen, men de kan dog være nødvendige, for at årsrapporten giver et retvisende billede. Redaktionen af nærværende årsrapportmodel er afsluttet den 8. oktober * * * Foreningen af Statsautoriserede Revisorer benytter lejligheden til at takke FSRs Studie- og Understøttelsesfond, der har bidraget med et tilskud til udgivelsen af FSRs årsrapportmodeller. Regnskabsteknisk Udvalg Oktober ) I det omfang, der i årsrapportmodellen er indarbejdet noter, der ikke er et lovkrav for regnskabsklasse A, men er påkrævede i henhold til mindstekravsbekendtgørelsen, er dette anført på venstresiden.

4

5 VIRKSOMHED A v/malermester Anders Andersen ÅRSRAPPORT 2002

6 A INDHOLD Vejledning til årsrapportens indhold Årsrapporten kan suppleres med hoved- og nøgletal samt pengestrømsopgørelse. Der henvises til årsrapportmodellerne for klasse C og D for eksempler herpå. 1a

7 INDHOLD A Indhold Side Påtegning og erklæring Indehaverens påtegning Erklæring afgivet af virksomhedens uafhængige revisor Ledelsesberetning Virksomhedsoplysninger Ledelsesberetning Årsregnskab 1. januar-31. december 2002 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Noter

8 A PÅTEGNING OG ERKLÆRING Vejledning til indehaverens påtegning a) I denne årsrapportmodel indgår alene forhold, der indgår i den personligt drevne virksomhed. Der indgår ikke private forhold. De private aktiver og forpligtelser kan indarbejdes i årsrapporten, eller der kan henvises til en særskilt privat formueopgørelse. Såfremt årsrapporten omfatter private forhold, skal disse være tydeligt adskilt fra virksomhedens aktiviteter i balance og resultatopgørelse. Det skal i årsrapporten oplyses, hvorvidt alle aktiver og forpligtelser, herunder også de private, indgår, eller om det kun er virksomhedens forhold, der indgår i årsrapporten. Herudover skal der, jf. ÅRL 21, stk. 3, oplyses specifikt om: der er private eventualforpligtelser, som virksomheden ikke har indregnet eller oplyst om, der er private pantsætninger, som virksomheden har undladt at oplyse om samt på hvilken måde, der er taget højde for indehaverens og ægtefællens indbyrdes formueforhold (relevant såfremt virksomheden eksempelvis ejes af ægtefæller i fællesskab, eller der også indgår private forhold). b) I denne årsrapportmodel indgår de private eventualforpligtelser og pantsætninger ikke. Såfremt man ønsker at oplyse om disse, eller der slet ikke er sådanne private forhold, kan 3. afsnit i indehaverens påtegning formuleres således: Ingen erhvervsmæssige eller private aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over de i årsrapporten anførte, og der er ikke eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsrapporten. c) Bemærk, at indehaveren, jf. ÅRL 9, skal underskrive og erklære, at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. I denne årsrapportmodel er det valgt at oplyse om behandlingen af de private eventualforpligtelser og pantsætninger i indehaverens påtegning. Behandlingen af indehaverens og ægtefællens indbyrdes formueforhold er her valgt omtalt som en del af beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis. 2a

9 PÅTEGNING OG ERKLÆRING A Indehaverens påtegning a) Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2002 for Virksomhed A v/malermester Anders Andersen. Årsrapporten omfatter ikke de private indkomstog formueforhold. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. b) Ingen af virksomhedens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsrapporten anførte, og der påhviler ikke virksomheden eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsrapporten. De private eventualforpligtelser og pantsætninger indgår ikke i årsrapporten. c) Handelsby, den / 2003 Anders Andersen 2

10 A PÅTEGNING OG ERKLÆRING Vejledning til erklæring afgivet af virksomhedens uafhængige revisor Der er ikke krav om, at der medvirker en revisor ved udarbejdelsen af en årsrapport for en virksomhed i regnskabsklasse A. Såfremt en revisor har medvirket ved udarbejdelsen af årsrapporten, skal revisor i henhold til Erklæringsbekendtgørelsen udarbejde en erklæring herpå. Erklæringen skal medtages i årsrapporten, jf. ÅRL 18, og det skal fremgå af denne, hvorvidt der er udført revision af årsrapporten. Nye danske revisionsstandarder (RS er) baseret på de internationale revisionsstandarder (ISA er) er under udarbejdelse og forventes påbegyndt implementeret i 2002, ligesom FSR i løbet af 2002 imødeser en ajourføring af erklæringsbekendtgørelsen, hvorunder der tages hensyn til indholdet af revisionsstandarderne. Omstående reviewerklæring er udformet under hensyntagen til de retningslinier og anbefalinger, som forventes at være gældende for erklæringer, der afgives på årsrapporter for Det er en forudsætning for afgivelsen af reviewerklæringen, at revisor udfører tilstrækkelige og egnede review-handlinger og/eller tilknyttet assistance med udarbejdelsen af årsrapporten til at opnå moderat grad af sikkerhed for sin konklusion om årsrapporten. De arbejdshandlinger, revisor udfører ved et review efter den kommende Revisionsstandard 910, er sammenfaldende med og fører til samme konklusion som de arbejdshandlinger, revisor udfører efter den nugældende Revisionsvejledning 2. Udformningen af reviewerklæringen er således ikke udtryk for, at der forventes ændringer i revisors ydelser, men for en tilpasning til RS ernes begrebsramme og retningslinier for udformning af erklæringer. Vælger virksomheden at medtage en pengestrømsopgørelse i årsrapporten, indføjes i revisionspåtegningens konklusionsafsnit, 4. linie, ordene og pengestrømme efter ordene virksomhedens aktiviteter. Vælger virksomheden at opfylde alle relevante danske regnskabsvejledninger ved aflæggelse af årsrapporten, tilføjes efter sidste ord årsregnskabsloven i revisionspåtegningens konklusionsafsnit ordene og danske regnskabsvejledninger. Ved afgivelse af erklæring skal revisor til enhver tid sikre sig, at erklæringen svarer til de krav, der aktuelt er gældende. På FSRs hjemmeside er der adgang til de til enhver tid gældende standarder mv. 3a

11 PÅTEGNING OG ERKLÆRING A Erklæring afgivet af virksomhedens uafhængige revisor Til ejeren af virksomhed A, malermester Anders Andersen Vi har efter aftale udført review af årsrapporten for Virksomhed A v/malermester Anders Andersen for regnskabsåret 1. januar december Virksomhedens ejer har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vort review at afgive en konklusion om årsrapporten. Det udførte review Vi har udført vort review i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører reviewet med henblik på at opnå moderat grad af sikkerhed for, om årsrapporten er retvisende i alle væsentlige henseender. Et review er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ejer og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision og afgiver derfor ingen revisionskonklusion om årsrapporten. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2002 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2002 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Handelsby, den / 2003 FSR Revision XX statsautoriseret revisor 3

12 A LEDELSESBERETNING Vejledning til virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger er her anset for en del af ledelsesberetningen. De kan alternativt placeres et andet hensigtsmæssigt sted i årsrapporten. Der er kun krav om oplysning om CVR-nr. som identifikationsformål. Denne oplysning kan i stedet anføres på forsiden. 4a

13 LEDELSESBERETNING A Virksomhedsoplysninger Virksomheden Virksomhed A v/malermester Anders Andersen Nyvej Handelsby Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Etableret: 1. april 1991 Hjemsted: Handelsby Regnskabsår: 1. januar december Daglig ledelse Anders Andersen Revisor FSR Revision Bakkevej Handelsby 4

14 A LEDELSESBERETNING Vejledning til ledelsesberetning a) Det er ikke et lovkrav for regnskabsklasse A, at der udarbejdes en ledelsesberetning. Virksomheden har tilvalgt reglerne for klasse B med hensyn til ledelsesberetningen. Dette skal omtales i anvendt regnskabspraksis. I henhold til ÅRL 77 skal ledelsesberetningen for klasse B-virksomheder og de klasse A- virksomheder, som vælger at benytte reglerne: 1) beskrive virksomhedens hovedaktiviteter, 2) beskrive eventuel usikkerhed ved indregning eller måling, så vidt muligt med angivelse af beløb, 3) beskrive usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen, så vidt muligt med angivelse af beløb, 4) redegøre for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold og 5) omtale betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning. b) Det bemærkes, at denne virksomhed normalt ikke har projekter af betydning, der strækker sig over flere regnskabsår, og at den nævnte store opgave er afsluttet i regnskabsåret. Såfremt der er sådanne opgaver, der varer over flere regnskabsår, bør virksomheden indregne disse i balancen for at opnå et retvisende billede. De igangværende arbejder bør måles til salgspris (dvs. efter produktionsmetoden), såfremt dette kan gøres pålideligt, og de igangværende arbejder skal i så fald klassificeres som tilgodehavender. Årsregnskabsloven tillader dog, at virksomheder i klasse A kan måle igangværende arbejder for fremmed regning til kostpris. I dette tilfælde er punkterne 2-3 ikke relevante for virksomheden, hvorfor de ikke er omtalt i ledelsesberetningen. Såfremt ledelsen omtaler forventninger til fremtiden, skal forudsætningerne for de anførte forventninger beskrives. Desuden kan det være relevant at omtale overgangen til den nye årsregnskabslov, såfremt dette har påvirket årsrapporten i væsentlig grad. 5a

15 LEDELSESBERETNING A a) Ledelsesberetning Aktivitet Virksomhedens aktivitet består i at udføre malerarbejder i lokalområdet. b) Væsentlige begivenheder i regnskabsåret Virksomheden vandt licitationen i forbindelse med opførelse af et stort offentligt byggeri, og dette har medført et højere aktivitetsniveau end i sidste regnskabsår. Det regnskabsmæssige resultat Årets resultat på 613 t.kr. er tilfredsstillende og bedre end forventet som følge af den øgede aktivitet i regnskabsåret. Da det ikke umiddelbart var muligt at ansætte tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft, har virksomheden været nødsaget til at købe arbejdskraft hos et konkurrerende malerfirma, hvilket har reduceret dækningsbidraget. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er ikke efter 31. december 2002 indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling. 5

16 A ÅRSREGNSKAB Vejledning til anvendt regnskabspraksis a) Tilvalgte regler skal anvendes systematisk og konsekvent. b) I beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis er alene medtaget beskrivelse af de forhold, der er relevant for denne virksomhed. For beskrivelse af anvendt regnskabspraksis på øvrige områder samt vedrørende ændringer i anvendt regnskabspraksis kan der henvises til årsrapportmodellerne for regnskabsklasserne B og C. c) Der er ikke krav om beskrivelse af alle posterne i resultatopgørelse og balance. Det vil være naturligt at omtale den anvendte regnskabspraksis for de største poster samt de områder, hvor specielle forhold gør sig gældende. 6a

17 ÅRSREGNSKAB A Anvendt regnskabspraksis a) Årsrapporten for 2002 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. Herudover har virksomheden valgt at følge reglerne for klasse B om ledelsesberetningen, jf. årsregnskabslovens 77. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år. b) Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende: GENERELT Formuefordeling Virksomheden indgår i indehaverens og dennes ægtefælles formuefællesskab. Der er ikke i årsrapporten foretaget fordeling af aktiver og passiver efter bestemmelserne i ægteskabslovgivningen. Vederlag til indehaver Der er ikke i resultatopgørelsen indregnet vederlag til virksomhedens indehaver. c) RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Råvarer og hjælpematerialer Råvarer og hjælpematerialer omfatter kostpris for årets solgte varer og varer medgået til produktionen i året. Ekstern assistance Ekstern assistance vedrører honorarer for arbejde udført af anden malervirksomhed. Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der vedrører distribution og salg, reklame- og markedsføringsomkostninger, autodrift m.v. 6

18 A ÅRSREGNSKAB Vejledning til anvendt regnskabspraksis d) Der kan anlægges to forskellige synspunkter vedrørende udskudte skatteforpligtelser, der udløses ved realisation af virksomhedens aktiver og forpligtelser til regnskabsmæssig værdi: 1) Som følge af, at virksomheden ikke er et selvstændigt skattesubjekt, er der tale om en privat forpligtelse, som ikke vedkommer virksomheden. 2) Den udskudte skat er relateret til virksomhedens aktiver og forpligtelser, og beløbet skal f.eks. indregnes i balancen, såfremt der foretages omdannelse til virksomhed i selskabsform. e) Hvis en virksomhed vælger at opskrive ejendomme (fx til den seneste offentlige ejendomsvurdering, såfremt denne kan betragtes som et udtryk for ejendommenes handelsværdi), skal opskrivningerne modsvares af en tilsvarende, særskilt post under egenkapitalen som følge af, at virksomheden er underlagt årsregnskabslovens skemakrav for balancen. Denne post er ikke bunden i klasse A og har derfor ingen betydning for mulighederne for private hævninger. Anlægges det sidste synspunkt, bør der oplyses beløbsmæssigt om de udskudte skatteforpligtelser i årsrapporten, hvis disse er af betydning for vurdering af virksomheden, eventuelt i en note. Såfremt også private aktiver og forpligtelser indgår i årsrapporten, bør der beregnes og afsættes udskudt skat af virksomhedens aktiver og forpligtelser samt af det i virksomheden eventuelle (jf. virksomhedsskatteloven) opsparede overskud, alternativt kan skattebeløbet oplyses i noterne. 7a

19 ÅRSREGNSKAB A Anvendt regnskabspraksis Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter mv. med fradrag af private andele af omkostningerne. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til selskabets ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige. Desuden indregnes arbejdsbeklædning og øvrige personaleomkostninger. Andre driftsindtægter og -omkostninger Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes aktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. d) Skatter Da virksomheden er personligt ejet, indgår det skattemæssige resultat af virksomheden i indehaverens samlede indkomst- og formueforhold vedrørende regnskabsåret. Skyldige og udskudte skatter indregnes ikke i resultatopgørelsen og balancen. Den forventede udskudte skat, beregnet på baggrund af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af virksomhedens aktiver og forpligtelser, oplyses i noterne. BALANCEN e) Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstider efter følgende principper: Bygninger Biler Øvrigt driftsmateriel og inventar 25 år 5 år 5 år 7

20 A ÅRSREGNSKAB Vejledning til anvendt regnskabspraksis f) Hvis småanskaffelser under et vist beløb (her kr.) er relativt uvæsentlige, kan de hensigtsmæssigt indregnes som en omkostning i resultatopgørelsen eller alternativt indregnes som et aktiv og enten straksafskrives eller afskrives over en kortere periode alt afhængig af den beskrevne regnskabspraksis. Såfremt småanskaffelserne eksempelvis straksafskrives, skal de indgå i virksomhedens anlægskartotek. Beløbsgrænsen fastsættes af ledelsen ud fra den pågældende virksomheds forhold. g) Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver kan i stedet indregnes under afskrivninger. h) Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som summen af de fremtidige nettoindbetalinger, som varebeholdningerne på balancedagen forventes at indbringe som led i normal drift, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. i) Værdipapirerne kan også måles til historisk kostpris i klasse A. j) Et alternativ til den regnskabsmæssige behandling af prioritetsgæld er beskrevet i Vejledning til noter, jf. side 14a nedenfor. k) Det er i årsrapportmodellen forudsat, at der ikke er transaktioner i fremmed valuta. Hvis der er sådanne transaktioner, bør der i afsnittet for anvendt regnskabspraksis tilføjes en beskrivelse af anvendt regnskabspraksis på dette område. Der henvises til årsrapportmodellen for regnskabsklasse B for en beskrivelse heraf. 8a

21 ÅRSREGNSKAB A Anvendt regnskabspraksis f) g) h) Aktiver med en kostpris på under kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår. i) j) Værdipapirer Værdipapirer, der er indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi på balancedagen. Prioritetsgæld Prioritetsgæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen. k) 8

22 A ÅRSREGNSKAB Vejledning til resultatopgørelse a) Resultatopgørelsen skal, jf. ÅRL 19, stk. 2, klassificeres efter virksomhedens art og aktiviteternes omfang samt virksomhedens ønsker med hensyn til præsentation af tallene. Bilag 2 til årsregnskabsloven, skema 3 og 4, kan bruges som vejledning med de specifikke tilretninger, der er nødvendige som følge af virksomhedens struktur. Der er ikke i årsregnskabsloven krav om at vise beløbene i hele kr. Der kan således anvendes t.kr. for såvel indeværende år som sammenligningsåret. b) I henhold til mindstekravsbekendtgørelsens 8 skal vareforbrug, lønninger og andre personaleomkostninger oplyses særskilt efter art. Dette krav er her opfyldt ved den valgte opstillingsmetode for resultatopgørelsen og noten for personaleomkostninger. 9a

23 ÅRSREGNSKAB A a) Resultatopgørelse Note kr. t.kr. b) b) Nettoomsætning Råvarer og hjælpematerialer Ekstern assistance Dækningsbidrag (62%)/(66%) Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Lokaleomkostninger Personaleomkostninger Andre driftsomkostninger Driftsresultat før afskrivninger Afskrivninger på anlægsaktiver Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger ÅRETS RESULTAT

24 A ÅRSREGNSKAB Vejledning til balance a) I henhold til ÅRL 19, stk. 2, skal balancen som minimum vise de i årsregnskabslovens bilag 2, skema 1, opregnede hovedposter og romertalsposter i det omfang, posterne er relevante for virksomheden. For andre regnskabsposter kan der hentes inspiration fra årsrapportmodellerne for klasse B og C, hvor der gives eksempler på goodwill, igangværende arbejder mv. b) Her er virksomhedens forpligtelser opdelt på lang- og kortfristede gældsforpligtelser. Dette er ikke et krav i henhold til årsregnskabsloven. Opdelingen medfører, at virksomhedens prioritetsgæld fremgår af både de lang- og kortfristede gældsforpligtelser. c) Der er ikke krav om at oplyse virksomhedens maksimale trækningsmuligheder. 10a

25 ÅRSREGNSKAB A a) Balance 31. december Note kr. t.kr. AKTIVER Grunde og bygninger Biler Øvrigt driftsmateriel og inventar ANLÆGSAKTIVER Råvarer og hjælpematerialer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER b) c) b) PASSIVER EGENKAPITAL Langfristet del af prioritetsgæld Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af prioritetsgæld Leverandørgæld Kassekredit, max. 350 t.kr Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER Eventualposter mv. 15 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 16 10

26 A ÅRSREGNSKAB NOTER Vejledning til noter a) Noternes detaljeringsgrad skal tilpasses den enkelte virksomhed, således at årsrapporten giver et retvisende billede. Der er ikke krav om udarbejdelse af samtlige de i modellen anførte noter i henhold til årsregnskabsloven. De er medtaget her, idet specifikation af regnskabsforhold, der afviger væsentligt fra det ene år til det andet er med til at give et bedre grundlag til at vurdere virksomheden den typiske regnskabsbruger af et klasse A- regnskab vil ofte være indehaveren, virksomhedens bankforbindelse eller de lokale skattemyndigheder. Disse parter vil i mange tilfælde stille krav om sådanne specifikationer. Det er anført på venstresiden i det omfang, noterne er specifikke lovkrav for regnskabsklasse A. Såfremt regnskabet ønskes anvendt som bilag til indehaverens selvangivelse, og der ikke udarbejdes andre specifikationer, skal årsrapporten opfylde mindstekravsbekendtgørelsen. Dette vil kræve følgende specifikationer, jf. reglerne i mindstekravsbekendtgørelsen: Oplysning om de i året samlede forfaldne renteindtægter og udgifter samt periodiseringsposter primo og ultimo regnskabsåret, jf. 11 Oplysninger om værdipapirbeholdning, herunder angivelse af art, nominel værdi og kursværdi, jf. 12, stk. 3 Momsspecifikation med angivelse af årets indgående og udgående moms, jf. 27 Lønafstemning jf. 28 (afstemning mellem de i årsrapporten indregnede og de indberetningspligtige beløb). Anvendes forskudt regnskabsår, skal de indberettede beløb fordeles på de dele af kalenderåret, der udgør regnskabsperioden, jf. 32 Skattemæssige korrektioner til det regnskabsmæssige resultat, herunder specifikation af skattemæssige afskrivninger, jf. 14 Eventuelle specifikationer i forbindelse med brug af kapitalafkast- eller virksomhedsskatteordningen, jf. 25 eller Kapitalforklaring for indkomståret indeholdende både private formueforhold såvel som virksomhedens, jf. 33. Dette gælder både virksomhedens indehaver samt dennes ægtefælle. Beløbsangivelser for året skal være i hele kr. b) Nettoomsætning skal oplyses særskilt i henhold til 7, stk. 2, i mindstekravsbekendtgørelsen. c) Repræsentationsomkostninger skal oplyses særskilt i henhold til 10, nr. 1 og 2, i mindstekravsbekendtgørelsen. Dette gælder både for såvel fuldt som begrænset fradragsberettigede repræsentationsomkostninger. 11a

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov f o r o r d Folketinget har påbegyndt behandlingen af det forslag til ny årsregnskabslov, som blev fremsat den 10. januar 2001. Det forventes, at lovforslaget vedtages

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

DANSK EL-FORBUND SAMMENDRAG AF ÅRSRAPPORTER

DANSK EL-FORBUND SAMMENDRAG AF ÅRSRAPPORTER DANSK EL-FORBUND SAMMENDRAG AF ÅRSRAPPORTER 2010-2013 2 I blåt er det Per Nielsen, Casper Jensen og Niels Kristensen. Med orange veste Søren Jakobsen og John Mainz Petersen. Elektrikeren 01/2011 Foto:

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere