Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B"

Transkript

1 Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg

2 Forord Denne årsrapportmodel er udarbejdet på grundlag af den årsregnskabslov, som Folketinget vedtog den 22. maj Loven omfatter stort set alle erhvervsdrivende virksomheder i Danmark, herunder personligt drevne virksomheder. Princippet i lovstrukturen (populært benævnt byggeklodsmodellen ) er, at klasse A-virksomheder, der ikke har pligt til at aflægge årsrapport, men som frivilligt aflægger en sådan, kun skal opfylde lovens nederste niveau med relativt få og generelle regler. De små, mellemstore og store virksomheder samt børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber i klasse B, C og D skal følge flere og mere detaljerede regler. Det er tilladt for en virksomhed at anvende regnskabsregler for en højere klasse, hvilket i så fald skal ske konsekvent og systematisk og oplyses under anvendt regnskabspraksis. FSR har udarbejdet fire årsrapportmodeller for henholdsvis regnskabsklasserne A, B, C og D. Årsrapportmodellerne omfatter ikke alle lovens bestemmelser og kan ikke anses for at illustrere alle regnskabsmæssige problemstillinger og virksomhedstyper. Der er for hver model valgt en af flere mulige præsentationer, og der kan således være andre fortolkninger af en årsrapportmodels indhold og præsentation. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil desuden efterfølgende udsende en bekendtgørelse om lovens overgangsordninger og om finansielle aktiver/forpligtelser. I årsrapportmodellerne er indarbejdet forslag fra Revisionsteknisk Udvalg til revisionspåtegninger henholdsvis erklæringer. Disse påtegninger og erklæringer er gengivet i den form, som Revisionsteknisk Udvalg pt. forventer, at de vil få i forbindelse med oversættelse og gennemførelse af den internationale revisionsstandard ISA 700 i Danmark. Forslagene har endnu ikke gennemgået den sædvanlige høringsrunde, og der vil derfor kunne ske ændringer inden vedtagelsen af en dansk revisionsstandard om revisionspåtegninger mv. Årsregnskabslovens fire regnskabsklasser afgrænses i hovedtræk således: KLASSE A Omfatter personlige erhvervsvirksomheder, erhvervsdrivende foreninger uden begrænset ansvar samt visse interessentskaber og kommanditselskaber, der ikke er omfattet af klasse B. Disse virksomheder er uanset størrelse altid omfattet af klasse A. Omfatter endvidere meget små erhvervsdrivende virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, herunder foreninger og andelsselskaber med begrænset ansvar. Disse virksomheder er omfattet af klasse A, når følgende beløbsgrænser ikke overskrides 1 : 1. Nettoomsætning 10 mio. kr. 2. Balancesum 4 mio. kr. 3. Antal heltidsansatte 10 ansatte KLASSE B Omfatter alle anparts-, aktie- og partnerselskaber, erhvervsdrivende fonde samt interessent- og kommanditselskaber, hvor alle interessenter/komplementarer er begrænset ansvarlige, medmindre de overstiger nedenstående størrelsesgrænser og dermed omfattes af klasse C 1 : 1. Nettoomsætning 40 mio. kr. 2. Balancesum 20 mio. kr. 3. Antal heltidsansatte 50 ansatte Omfatter endvidere små erhvervsdrivende virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, herunder foreninger og andelsselskaber med begrænset ansvar, som har overskredet beløbsgrænserne for klasse A og som ikke overstiger 1 : 1. Nettoomsætning 40 mio. kr. 2. Balancesum 20 mio. kr. 3. Antal heltidsansatte 50 ansatte 1) Overskridelse af to af størrelserne i to på hinanden følgende år medfører skift af regnskabsklasse.

3 KLASSE C Omfatter mellemstore og store virksomheder, der ikke er omfattet af klasse A og B. Beløbsgrænser Mellemstore Store Nettoomsætning mio. kr over 150 mio. kr. Balancesum mio. kr. over 75 mio. kr. Antal heltidsansatte ansatte over 250 ansatte KLASSE D Omfatter børsnoterede og statslige aktieselskaber uanset størrelse. Koncernbestemmelser Uanset hvilken regnskabsklasse en modervirksomhed isoleret set tilhører, så skal modervirksomheder, der er pligtige til at aflægge koncernregnskab, altid mindst følge bestemmelserne i regnskabsklasse C. En modervirksomhed kan undlade at aflægge koncernregnskab, såfremt koncernvirksomhederne ikke tilsammen overskrider to af størrelsesgrænserne for regnskabsklasse B i to på hinanden følgende år, i hvilket tilfælde modervirksomheden også kan vælge at aflægge koncernregnskab efter bestemmelserne i klasse B, dog suppleret med en klasse C-bestemmelse om kapitalandele, jf. ÅRL 113 og 84. * * * Der henvises endvidere til årsregnskabslovens 1-7 for en nærmere uddybning af regnskabsklassernes afgrænsning. Årsrapportmodel for klasse B Nærværende årsrapportmodel omfatter en klasse B-virksomhed. I årsrapportmodellen er der i dette eksempel følgende områder, hvor den regnskabsmæssige behandling ændres som følge af den nye årsregnskabslovs bestemmelser: Indregning af finansielle leasingkontrakter som henholdsvis et aktiv og en gældsforpligtelse. Værdipapirer måles i balancen til enten dagsværdi eller amortiseret kostpris. Gældsforpligtelser over for realkreditinstitutter måles i balancen til amortiseret kostpris. Forslag til årets udbytte indregnes som egenkapital. I årsrapportmodellen er det således forudsat, at virksomheden i tidligere regnskabsår har anvendt en regnskabspraksis, der på de øvrige områder er i overensstemmelse med årsregnskabsloven af Det er i årsrapportmodellen endvidere forudsat, at virksomheden Selskab B A/S ikke har valgt at anvende regnskabsregler fra klasse C, selv om dette ville være muligt. For eksemplets skyld er der vist såvel en artsopdelt som en funktionsopdelt resultatopgørelse. Redaktionen af nærværende årsrapportmodel er afsluttet den 8. oktober * * * Foreningen af Statsautoriserede Revisorer benytter lejligheden til at takke FSRs Studie- og Understøttelsesfond, der har bidraget med et tilskud til udgivelsen af FSRs årsrapportmodeller. Regnskabsteknisk Udvalg Oktober 2001

4

5 SELSKAB B A/S ÅRSRAPPORT 2002 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Jens Jensen Dirigent 5

6 B INDHOLD Vejledning til årsrapportens indhold I henhold til ÅRL 22 skal årsrapporten for en virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, i det mindste indeholde de i indholdsfortegnelsen viste bestanddele. Virksomheden kan frivilligt udarbejde supplerende beretninger om f.eks. virksomhedens sociale ansvar, viden og medarbejderforhold, miljøforhold og etiske forhold, jf. ÅRL 14. Eventuelle supplerende beretninger skal placeres særskilt i årsrapporten efter de lovpligtige bestanddele, jf. ÅRL 17, stk. 3. 1a

7 INDHOLD B Indhold Side Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Ledelsesberetning Årsregnskab 1. januar-31. december 2002 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse (artsopdelt) Resultatopgørelse (funktionsopdelt) Balance Noter

8 B PÅTEGNINGER Vejledning til ledelsespåtegning Når årsrapporten er udarbejdet, skal alle medlemmerne af de ansvarlige ledelsesorganer datere og underskrive den, jf. ÅRL 9. De skal give deres underskrift i tilknytning til en ledelsespåtegning, hvori de erklærer, 1) hvorvidt årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders krav samt eventuelle krav i vedtægter eller aftale, og 2) hvorvidt årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens og, hvis der er udarbejdet koncernregnskab, koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Indgår der supplerende beretninger i årsrapporten, jf. ÅRL 14, skal medlemmerne af de ansvarlige ledelsesorganer tillige erklære, hvorvidt disse beretninger giver et retvisende billede inden for rammerne af almindeligt anerkendte retningslinjer for sådanne beretninger. Selv om et ledelsesmedlem er helt eller delvis uenig i en årsrapport eller har indvendinger mod, at den skal godkendes med det indhold, der er besluttet, kan medlemmet ikke undlade at underskrive årsrapporten. Ledelsesmedlemmet kan dog tilkendegive sine indvendinger med konkret og fyldestgørende begrundelse i tilknytning til sin underskrift og ledelsespåtegningen, jf. ÅRL 10. Årsrapporten til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt selskabets originaleksemplar til selskabets statusbog (firmaprotokol) skal være forsynet med ledelsens og dirigentens originale underskrifter. Dirigentens påtegning om, at årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, kan ske på årsrapportens forside eller på siden med ledelsespåtegning. Virksomheden skal i henhold til ÅRL 138 uden ugrundet ophold efter årsrapportens godkendelse på virksomhedens ordinære generalforsamling indsende den reviderede og godkendte årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Årsrapporten skal være modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning, dog er der som en overgangsordning fortsat en 6 måneders frist for årsregnskaber afsluttet senest 31. december a

9 PÅTEGNINGER B Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2002 for Selskab B A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Handelsby, den 1. februar 2003 Direktion Peter Nielsen Bestyrelse P. E. Jensen Peter Nielsen Jens Olsen formand 2

10 B PÅTEGNINGER Vejledning til revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor Årsrapporten skal revideres, jf. ÅRL 135, og virksomhedens revisor skal vurdere, om årsrapporten, herunder ledelsesberetningen, giver et retvisende billede af virksomhedens finansielle forhold. Der stilles ikke krav om, at eventuelle supplerende beretninger efter 14 skal revideres, jf. ÅRL 135. Revisionspåtegningen omfatter derfor som udgangspunkt ikke supplerende beretninger. Som et led i revisionen af årsregnskabet og ledelsesberetningen samt et eventuelt koncernregnskab har revisor imidlertid pligt til at gennemlæse eventuelle supplerende beretninger med henblik på at identificere væsentlige uoverensstemmelser med den reviderede del af årsrapporten. Revisor kan efter aftale med virksomhedens ledelse foretage review af de supplerende beretninger og afgive særskilt erklæring på disse. I så fald bør revisor normalt henvise til denne erklæring i revisionspåtegningen. Vælger ledelsen at medtage en supplerende beretning i årsrapporten, som ikke er revideret af revisor, skal revisionspåtegningens indledningsafsnit afgrænse det reviderede, som det er illustreret i revisionspåtegningen på årsrapportmodel for regnskabsklasse D. Revisionspåtegningen vil med tilføjelsen: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold som afsnit 2 under Den udførte revision opfylde de nugældende krav til revisionspåtegningens indhold, jf. erklæringsbekendtgørelsen og Revisionsvejledning 7. Med nævnte tilføjelse kan revisionspåtegningen derfor anvendes i de tilfælde, virksomheden aflægger årsrapport efter den nye årsregnskabslov for regnskabsår, der begynder før 1. januar Vælger virksomheden at medtage en pengestrømsopgørelse i årsrapporten, indføjes i revisionspåtegningens konklusionsafsnit, 3. linie, ordene og pengestrømme efter ordene selskabets aktiviteter. Vælger virksomheden at opfylde alle danske regnskabsvejledninger ved aflæggelse af årsrapporten, tilføjes efter sidste ord årsregnskabsloven i revisionspåtegningens konklusionsafsnit ordene og danske regnskabsvejledninger. Ved afgivelse af revisionspåtegning skal revisor til enhver tid sikre sig, at revisionspåtegningen svarer til de krav, der aktuelt er gældende. På FSRs hjemmeside er der adgang til de til enhver tid gældende standarder mv. Nye danske revisionsstandarder (RS er) baseret på de internationale revisionsstandarder (ISA er) er under udarbejdelse og forventes påbegyndt implementeret i 2002, ligesom FSR i løbet af 2002 imødeser en ajourføring af erklæringsbekendtgørelsen, hvorunder der tages hensyn til indholdet af revisionsstandarderne. Omstående revisionspåtegning er udformet under hensyntagen til de retningslinier og anbefalinger, som forventes at være gældende for revisionspåtegninger, der afgives på årsrapporter for a

11 PÅTEGNINGER B Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor Til aktionærerne i Selskab B A/S Vi har revideret årsrapporten for Selskab B A/S for regnskabsåret 1. januar december Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at afgive en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten er retvisende i alle væsentlige henseender. Ved en revision udføres på testbasis undersøgelse af beviser, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. En revision omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2002 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2002 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Handelsby, den 1. februar 2003 FSR Revision XX statsautoriseret revisor 3

12 B LEDELSESBERETNING Vejledning til selskabsoplysninger Virksomhedens ledelse fastlægger struktur og det konkrete indhold af ledelsesberetningen. I henhold til årsregnskabsloven skal alle oplysninger i regnskabet indgå i en af de lovkrævede bestanddele, jf. oplistningen i indholdsfortegnelsen. Selskabsoplysninger indgår således som en del af ledelsesberetningen, men præsenteres indledningsvis, idet disse oplysninger ofte er informative for regnskabslæser. 4a

13 LEDELSESBERETNING B Selskabsoplysninger Selskabet Selskab B A/S Industrivej Handelsby Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 1. januar 1992 Hjemsted: Handelsby Regnskabsår: 1. januar- 31. december Bestyrelse Fabrikant P. E. Jensen, formand Direktør Peter Nielsen Advokat Jens Olsen Direktion Peter Nielsen Revision FSR Revision Bakkevej Handelsby General- Ordinær generalforsamling forsamling afholdes 1. april 2003, kl , på selskabets adresse. 4

14 B LEDELSESBERETNING Vejledning til ledelsesberetning a) I henhold til ÅRL 77 skal ledelsesberetningen for klasse B-virksomheder: 1) beskrive virksomhedens hovedaktiviteter, 2) beskrive eventuel usikkerhed ved indregning eller måling, så vidt muligt med angivelse af beløb, 3) beskrive usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen, så vidt muligt med angivelse af beløb, 4) redegøre for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold og 5) omtale betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning. b) Punkterne 2, 3 og 5 kan undlades omtalt i ledelsesberetningen, hvis de omtalte forhold ikke for det pågældende år er relevant for virksomheden. I denne ledelsesberetning er punkt 5 dog valgt medtaget, selv om der i dette eksempel ikke efter regnskabsårets afslutning er indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling. Ledelsesberetningen skal ikke indeholde forslag til fordeling af årets resultat, idet resultatdisponeringen skal vises i tilknytning til resultatopgørelsen, jf. ÅRL 31. Der er for klasse B-virksomheder ikke krav om at beskrive virksomhedens forventede udvikling. Såfremt virksomheden alligevel ønsker at omtale forventninger til fremtiden, skal forudsætningerne for de anførte forventninger beskrives, jf. klasse C, bestemmelsen i ÅRL 99, nr. 1, der lyder: Ledelsesberetningen skal beskrive virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer, som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen. Det kan være relevant at omtale overgangen til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven af 2001, såfremt dette har påvirket årsrapporten i væsentlig grad, f.eks. hvis resultat eller egenkapital er væsentlig ændret som følge af praksisændringer. 5a

15 LEDELSESBERETNING B Ledelsesberetning a) Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Selskabets aktiviteter er produktion af halvfabrikata til træindustrien samt handel med træ. Usædvanlige forhold En del af selskabets maskinpark blev ramt af en brand i august 2002 med reduktion af selskabets produktion til følge. Efter branden er der investeret i et moderne produktionsanlæg, der er indkørt i december. Retablering efter branden blev tilendebragt inden årsskiftet. Usikkerhed ved indregning eller måling Forsikringserstatninger vedrørende branden, herunder driftstabserstatning mv., er endnu ikke endelig opgjort. Forsikringserstatninger er indregnet inkl. de resttilgodehavender, som forventes modtaget i Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Regnskabsåret har som følge af branden været præget af en omsætningsnedgang af halvfabrikata, men der er til gengæld sket en omsætningsstigning på salg af træ. Branddriftstabsforsikringen har dækket den mistede indtjening som følge af branden. Årets resultat anses for tilfredsstillende. b) Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling. 5

16 B ÅRSREGNSKAB Vejledning til anvendt regnskabspraksis a) Der skal i årsrapporten indgå et særskilt afsnit om anvendt regnskabspraksis, jf. ÅRL 17, stk. 1 og 22. b) Det skal af anvendt regnskabspraksis fremgå efter hvilken regnskabsklasse (B, C eller D), der aflægges årsrapport (ÅRL 53, stk. 1). Det er tilladt at anvende alle eller blot nogle af reglerne for et højere niveau, hvilket i så fald skal ske systematisk og konsekvent og oplyses med angivelse af de regler, der yderligere anvendes (ÅRL 7, stk. 5). c) I henhold til ÅRL 13, stk. 3, kan den anvendte regnskabspraksis i særlige tilfælde ændres. Ændringen skal begrundes konkret og fyldestgørende med oplysning om, hvilken indvirkning ændringen har på virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet. Der er ikke krav om, at indvirkningen beløbsmæssigt skal specificeres på hver enkelt regnskabspost, hvor den anvendte regnskabspraksis er ændret, eller på hver regnskabspost, der er påvirket af ændringen. I dette eksempel for en klasse B-virksomhed er ændringen i anvendt regnskabspraksis omtalt verbalt og med angivelse af den samlede virkning af ændringerne. d) Skyldigt aktieudbytte skal i overensstemmelse med lovens hovedregler ikke afsættes som en gældsforpligtelse, hvilket svarer til den internationale udvikling omkring aktieudbytte. Det skyldige udbytte skal i stedet reserveres som en særlig post i egenkapitalen under Overført overskud. Der er dog i loven medtaget en undtagelsesregel i ÅRL 48, således at skyldigt udbytte kan afsættes som gæld. e) Der er i lovens 166 fastsat overgangsbestemmelser, således at tilpasning af sammenligningstal kan undlades i forbindelse med nødvendige praksisændringer. Denne overgangsregel er i modellen forudsat anvendt vedrørende leasingkontrakter, værdipapirer og gældsforpligtelser. f) Det fremgår ikke direkte af ÅRL 11, 13 og 51, at disse beløbsmæssige oplysninger vedrørende praksisændringer skal angives, når det vedrører ændringer i lovgivningen. Af lovbemærkningerne til ÅRL 51 fremgår det dog, at intentionen er, at oplysningerne skal angives. I denne årsrapportmodel indgår ikke ændringer i regnskabsmæssige skøn (ÅRL 52, stk. 1). Sådanne ændringer skal forklares, og den beløbsmæssige indvirkning på aktiver, passiver, den finansielle stilling samt resultatet skal så vidt muligt oplyses, jf. ÅRL 54. g) De grundlæggende principper fremgår af ÅRL 13. 6a

17 ÅRSREGNSKAB B Anvendt regnskabspraksis a) b) c) d) e) f) g) Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Selskab B A/S for 2002 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Ændring i anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis er som konsekvens af den nye årsregnskabslov ændret på følgende områder: Aktivering af finansielle leasingaktiver. Måling af selskabets handelsbeholdning af værdipapirer til dagsværdi og indregning i resultatopgørelsen af urealiserede kursreguleringer herpå. Måling af selskabets værdipapirbeholdning af pantebreve til amortiseret kostpris. Måling af obligationslån under prioritetsgæld til amortiseret kostpris. Forslag til årets udbytte er ikke afsat som gæld, men vist som en særlig reserve under egenkapital. Sammenligningstal er tilpasset den ændrede regnskabspraksis vedrørende foreslået udbytte for regnskabsåret. I overensstemmelse med årsregnskabslovens overgangsbestemmelser er sammenligningstal vedrørende indregning af leasingaktiver, pantebreve, værdipapirer (handelsbeholdning) samt obligationslån ikke tilrettet for Praksisændringerne er indregnet direkte på egenkapitalen primo, jf. note 9. Den akkumulerede virkning af praksisændringerne udgør en reduktion af årets resultat før skat med -8 tkr. Årets skat af praksisændringen udgør 2 tkr., hvorefter årets resultat efter skat reduceres med -6 tkr. Balancesummen forøges med 540 tkr., mens egenkapitalen pr. 31. december 2002 forøges med 331 tkr., hvoraf 200 tkr. vedrører årets udbytte. Bortset fra ovennævnte områder er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 6

18 B ÅRSREGNSKAB Vejledning til anvendt regnskabspraksis h) Anvendes den funktionsopdelte resultatopgørelse, kan resultatopgørelsens poster hensigtsmæssigt beskrives som vist i FSRs årsrapportmodeller for klasse C og klasse D og som ligeledes anført efterfølgende som vejledning til den funktionsopdelte resultatopgørelse. i) Såfremt et selskab er sambeskattet med datterselskaber, kan følgende formulering af anvendt regnskabspraksis anvendes, hvis der anvendes fuld fordeling: Selskab B A/S er sambeskattet med en række helejede danske og udenlandske dattervirksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen. j) Alle erhvervede immaterielle anlægsaktiver skal i henhold til ÅRL 33 indregnes som aktiv bortset fra udviklingsomkostninger, der for klasse B-virksomheder tillades indregnet som omkostning (som i denne model). Internt oparbejdede immaterielle aktiver i form af interne udviklingsomkostninger, patenter, varemærker og lignende rettigheder kan for klasse B-virksomheder enten indregnes som et aktiv eller indregnes som en omkostning. Indregning som et aktiv forudsætter, at indregningskriterierne er opfyldte, herunder at aktivets værdi kan måles pålideligt. Alle andre internt oparbejdede immaterielle aktiver kan ikke indregnes i balancen, men skal indregnes i resultatopgørelsen som en omkostning. For klasse C- og D-selskaber skal alle erhvervede immaterielle anlægsaktiver indregnes i årsregnskabet og måles til kostpris på erhvervelsestidspunktet. Egne udviklingsomkostninger, patentrettigheder mv. skal for klasse C- og D-virksomheder ligeledes altid medregnes, såfremt kostprisen kan opgøres pålideligt. Immaterielle anlægsaktiver skal afskrives over deres brugstid, dog maksimalt over 20 år, jf. ÅRL 43, stk. 3. Overstiger afskrivningsperioden for immaterielle anlægsaktiver 5 år, skal det oplyses og begrundes konkret og fyldestgørende, jf. ÅRL 53, stk. 2, nr. 1, litra b. k) Goodwill er omfattet af ovennævnte generelle regler for immaterielle anlægsaktiver i ÅRL 33, 43 og 53. Erhvervet goodwill må ikke straksafskrives over egenkapitalen, men skal indregnes i balancen til kostpris og efterfølgende afskrives systematisk i resultatopgørelsen. Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden udgør maksimalt 20 år og er længst for strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og lang indtjeningsprofil. Den regnskabsmæssige værdi af goodwill vurderes løbende og nedskrives over resultatopgørelsen i de tilfælde, hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger de forventede fremtidige nettoindtægter fra den virksomhed eller aktivitet, som goodwill er knyttet til (tilsvarende gælder for koncerngoodwill, jf. årsrapportmodel for klasse D). 7a

19 ÅRSREGNSKAB B Anvendt regnskabspraksis h) RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Andre driftsindtægter og -omkostninger Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres. Ekstraordinære indtægter og omkostninger Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter. i) j) k) Skat af årets resultat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. BALANCEN Immaterielle anlægsaktiver Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år. Patenter og licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. Patenter afskrives over den resterende patentperiode, og licenser afskrives over aftaleperioden, dog maksimalt 8 år. Udviklingsomkostninger og internt oparbejdede rettigheder indregnes i resultatopgørelsen som omkostninger i anskaffelsesåret. 7

20 B ÅRSREGNSKAB Vejledning til anvendt regnskabspraksis l) Den regnskabsmæssige behandling af materielle anlægsaktiver er fastlagt i ÅRL Såfremt der opskrives på materielle anlægsaktiver, skal det ske konsekvent. Grundlaget og metoden for opskrivninger skal beskrives under anvendt regnskabspraksis, og der stilles en række krav til noterne, jf. årsrapportmodel for klasse D. Finansielt leasede aktiver skal indregns i balancen som aktiver og afskrives efter samme metode som de øvrige aktiver. Kapitalværdien af leasinggælden indregnes under finansielle forpligtelser. m) Hvis småanskaffelser under et vist beløb (her 10 tkr.) er relativt uvæsentlige, kan de hensigtsmæssigt indregnes som en omkostning i resultatopgørelsen eller alternativt indregnes som et aktiv og enten straksafskrives eller afskrives over en kortere periode alt afhængigt af den beskrevne regnskabspraksis. Såfremt småanskaffelser eksempelvis straksafskrives, skal de indgå i anlægskartoteket. n) Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver kan alternativt indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsudgifter. o) Finansielt leasede aktiver skal indregnes i balancen som henholdsvis et leasingaktiv og en leasinggæld. Leasingaktiver skal således behandles, som om aktivet var købt i stedet for leaset, jf. ÅRL 33. Der skal særskilt gives oplysninger om sådanne indregnede aktiver, som virksomheden ikke ejer, jf. ÅRL 60. Anvendt regnskabspraksis vedrørende leasingkontrakter er i denne årsrapportmodel vist i et samlet afsnit. I årsrapportmodellerne for klasse C og D er anvendt en alternativ metode, hvor beskrivelsen er medtaget under henholdsvis materielle anlægsaktiver og under gældsforpligtelser. 8a

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov f o r o r d Folketinget har påbegyndt behandlingen af det forslag til ny årsregnskabslov, som blev fremsat den 10. januar 2001. Det forventes, at lovforslaget vedtages

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom.

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom. Regnskab og data Regnskab og data Påtegninger 4 Risikofaktorer 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Novozymes Koncernen 14 Oversigt over noter og øvrige data 19 Hoved- og nøgletal 2004-2000 37 Virksomheder i Novozymes

Læs mere

any.cloud A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4

any.cloud A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Noter til

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

KIF Håndbold Elite A/S CVR-nr. 20 91 90 78 Årsrapport 2005/06

KIF Håndbold Elite A/S CVR-nr. 20 91 90 78 Årsrapport 2005/06 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Elite A/S CVR-nr. 20 91 90 78 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 1 Selskab Gyldendal A/S Klareboderne 3 1001 København K CVR-nr. 58 20 01 15 Hjemstedskommune: København Land: Danmark Telefon: 33 75 55 55 Telefax: 33 75 55 56 Internet: www.gyldendal.dk

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere