Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C"

Transkript

1 Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse C Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg

2 Forord Denne årsrapportmodel er udarbejdet på grundlag af den årsregnskabslov, som Folketinget vedtog den 22. maj Loven omfatter stort set alle erhvervsdrivende virksomheder i Danmark, herunder personligt drevne virksomheder. Princippet i lovstrukturen (populært benævnt byggeklodsmodellen ) er, at klasse A-virksomheder, der ikke har pligt til at aflægge årsrapport, men som frivilligt aflægger en sådan, kun skal opfylde lovens nederste niveauer med relativt få og generelle regler. De små, mellemstore og store virksomheder samt børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber i klasse B, C og D skal følge flere og mere detaljerede regler. Det er tilladt for en virksomhed at anvende regnskabsregler for en højere klasse, hvilket i så fald skal ske konsekvent og systematisk og oplyses under anvendt regnskabspraksis. FSR har udarbejdet fire årsrapportmodeller for henholdsvis regnskabsklasserne A, B, C og D. Årsrapportmodellerne omfatter ikke alle lovens bestemmelser og kan ikke anses for at illustrere alle regnskabsmæssige problemstillinger og virksomhedstyper. Der er for hver model valgt en af flere mulige præsentationer, og der kan således være andre fortolkninger af en årsrapports indhold og præsentation. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil desuden efterfølgende udsende en bekendtgørelse om lovens overgangsordninger og om finansielle aktiver/forpligtelser. I årsrapportmodellerne er indarbejdet forslag fra Revisionsteknisk Udvalg til revisionspåtegninger henholdsvis erklæringer. Disse påtegninger og erklæringer er gengivet i den form, som Revisionsteknisk Udvalg pt. forventer, at de vil få i forbindelse med oversættelse og gennemførelse af den internationale revisionsstandard ISA 700 i Danmark. Forslagene har endnu ikke gennemgået den sædvanlige høringsrunde, og der vil derfor kunne ske ændringer inden vedtagelsen af en dansk revisionsstandard om revisionspåtegninger mv. Årsregnskabslovens fire regnskabsklasser afgrænses i hovedtræk således: KLASSE A Omfatter personlige erhvervsvirksomheder, erhvervsdrivende foreninger uden begrænset ansvar samt visse interessentskaber og kommanditselskaber, der ikke er omfattet af klasse B. Disse virksomheder er uanset størrelse altid omfattet af klasse A. Omfatter endvidere meget små erhvervsdrivende virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, herunder foreninger og andelsselskaber med begrænset ansvar. Disse virksomheder er omfattet af klasse A, når følgende beløbsgrænser ikke overskrides 1 : 1. Nettoomsætning 10 mio. kr. 2. Balancesum 4 mio. kr. 3. Antal heltidsansatte 10 ansatte KLASSE B Omfatter alle anparts-, aktie- og partnerselskaber, erhvervsdrivende fonde samt interessent- og kommanditselskaber, hvor alle interessenter/komplementarer er begrænset ansvarlige medmindre de overstiger nedenstående størrelsesgrænser og dermed omfattes af klasse C 1 : 1. Nettoomsætning 40 mio. kr. 2. Balancesum 20 mio. kr. 3. Antal heltidsansatte 50 ansatte Omfatter endvidere små erhvervsdrivende virksomheder, omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, herunder foreninger og andelsselskaber med begrænset ansvar, som har overskredet beløbsgrænserne for klasse A og som ikke overstiger 1 : 1. Nettoomsætning 40 mio. kr. 2. Balancesum 20 mio. kr. 3. Antal heltidsansatte 50 ansatte 1) Overskridelse af to af størrelserne i to på hinanden følgende år medfører skift af regnskabsklasse.

3 KLASSE C Omfatter mellemstore og store virksomheder, der ikke er omfattet af klasse A og B 1. Beløbsgrænser Mellemstore Store Nettoomsætning mio. kr over 150 mio. kr. Balancesum mio. kr. over 75 mio. kr. Antal heltidsansatte ansatte over 250 ansatte KLASSE D Omfatter børsnoterede og statslige aktieselskaber uanset størrelse. Koncernbestemmelser Uanset hvilken regnskabsklasse en modervirksomhed isoleret set tilhører, så skal modervirksomheder, der er pligtige til at aflægge koncernregnskab, altid mindst følge bestemmelserne i regnskabsklasse C. En modervirksomhed kan undlade at aflægge koncernregnskab, såfremt koncernvirksomhederne ikke tilsammen overskrider to af størrelsesgrænserne for regnskabsklasse B i to på hinanden følgende år, i hvilket tilfælde modervirksomheden også kan vælge at aflægge koncernregnskab efter bestemmelserne i klasse B, dog suppleret med en klasse C-bestemmelse om kapitalandele, jf. ÅRL 113 og 84. * * * Der henvises endvidere til årsregnskabslovens 1-7 for en nærmere uddybning af regnskabsklassernes afgrænsning. Årsrapportmodel for mellemstor virksomhed i klasse C Nærværende årsrapportmodel omfatter en mellemstor klasse C-virksomhed. For en stor klasse C-virksomhed skal der tillige gives segmentoplysninger og oplysning om revisorhonorar, jf. ÅRL 88 og 96. For illustration, se årsrapportmodellen for regnskabsklasse D. De danske regnskabsvejledningers bestemmelser om indregning og måling er fulgt i dette eksempel, medmindre andet er angivet i forbindelse med de enkelte poster. Regnskabsvejledningernes oplysningskrav er derimod som udgangspunkt ikke opfyldt. For illustration af en årsrapportmodel, der er i overensstemmelse med regnskabsvejledningerne, se årsrapportmodellen regnskabsklasse D. Årsregnskabsloven skal udfyldes med regnskabsstandarder, og danske vejledninger/standarder vil formentlig også omfatte virksomheder i klasse C, dog med undtagelse af visse oplysningskrav, der er særligt relateret til klasse D I årsrapportmodellen er der i dette eksempel følgende områder, hvor den regnskabsmæssige behandling ændres som følge af den nye årsregnskabslovs bestemmelser: Værdipapirer måles i balancen til dagsværdi. Gældsforpligtelser over for realkreditinstitutter måles i balancen til amortiseret kostpris. Indirekte produktionsomkostninger indregnes i balancen. Udviklingsomkostninger indregnes i balancen. Forslag til årets udbytte indregnes som egenkapital. I årsrapportmodellen er det således forudsat, at virksomheden i tidligere regnskabsår har indregnet finansielle leasingkontrakter under materielle anlægsaktiver og gældsforpligtelser til kreditinstitutter til amortiseret kostpris, samt at igangværende arbejder for fremmed regning er målt og indregnet i henhold til produktionsmetoden. For illustration af andre ændringer i anvendt regnskabspraksis, se årsrapportmodellerne for regnskabsklasse B og D. Redaktionen af nærværende årsrapportmodel er afsluttet den 8. oktober * * * Foreningen af Statsautoriserede Revisorer benytter lejligheden til at takke FSRs Studie- og Understøttelsesfond, der har bidraget med et tilskud til udgivelsen af FSRs årsrapportmodeller. Regnskabsteknisk Udvalg Oktober 2001

4

5 SELSKAB C A/S ÅRSRAPPORT 2002 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Jens Jensen Dirigent

6 C INDHOLD Vejledning til årsrapportens indhold I henhold til ÅRL 78 skal årsrapporten for en virksomhed, der omfattes af regnskabsklasse C, i det mindste indeholde de i indholdsfortegnelsen viste bestanddele. Virksomheden kan frivilligt udarbejde supplerende beretninger om f.eks. virksomhedens sociale ansvar, viden og medarbejderforhold, miljøforhold og etiske forhold, jf. ÅRL 14. Eventuelle supplerende beretninger skal placeres særskilt i årsrapporten efter de lovpligtige bestanddele, jf. ÅRL 17, stk. 3. 1a

7 INDHOLD C Indhold Side Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Hoved- og nøgletal Beretning Årsregnskab 1. januar-31. december 2002 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter

8 C PÅTEGNINGER Vejledning til ledelsespåtegning Når årsrapporten er udarbejdet, skal alle medlemmerne af de ansvarlige ledelsesorganer datere og underskrive den, jf. ÅRL 9. De skal give deres underskrift i tilknytning til en ledelsespåtegning, hvori de erklærer, 1) hvorvidt årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders krav samt eventuelle krav i vedtægter eller aftale, og 2) hvorvidt årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens og, hvis der er udarbejdet koncernregnskab, koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Indgår der supplerende beretninger i årsrapporten, jf. ÅRL 14, skal medlemmerne af de ansvarlige ledelsesorganer tillige erklære, hvorvidt disse beretninger giver et retvisende billede inden for rammerne af almindeligt anerkendte retningslinjer for sådanne beretninger. Selv om et ledelsesmedlem er helt eller delvis uenig i en årsrapport eller har indvendinger mod, at den skal godkendes med det indhold, der er besluttet, kan medlemmet ikke undlade at underskrive årsrapporten. Ledelsesmedlemmet kan dog tilkendegive sine indvendinger med konkret og fyldestgørende begrundelse i tilknytning til sin underskrift og ledelsespåtegningen, jf. ÅRL 10. Årsrapporten til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt selskabets originaleksemplar til selskabets statusbog (firmaprotokol) skal være forsynet med ledelsens og dirigentens originale underskrifter. Dirigentens påtegning om, at årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, kan ske på årsrapportens forside eller på siden med ledelsespåtegning. Virksomheden skal i henhold til ÅRL 138 uden ugrundet ophold efter årsrapportens godkendelse på virksomhedens ordinære generalforsamling indsende den reviderede og godkendte årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Årsrapporten skal være modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning, dog er der som en overgangsordning fortsat en 6 måneders frist for årsregnskaber afsluttet senest 31. december a

9 PÅTEGNINGER C Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2002 for Selskab C A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Industriby, den 22. februar 2003 Direktion: Anders Andersen Karl Karlsen Bestyrelse: Gunnar Gunnarsen Bengt Bengtson Dan Danson formand Anders Andersen Peter Petersen 2

10 PÅTEGNINGER C Vejledning til revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor Årsrapporten skal revideres, jf. ÅRL 135, og virksomhedens revisor skal vurdere, om årsrapporten, herunder ledelsesberetningen, giver et retvisende billede af virksomhedens finansielle forhold. Der stilles ikke krav om, at eventuelle supplerende beretninger efter 14 skal revideres, jf. ÅRL 135. Revisionspåtegningen omfatter derfor som udgangspunkt ikke supplerende beretninger. Som et led i revisionen af årsregnskabet og ledelsesberetningen samt et eventuelt koncernregnskab har revisor imidlertid pligt til at gennemlæse eventuelle supplerende beretninger med henblik på at identificere væsentlige uoverensstemmelser med den reviderede del af årsrapporten. Revisor kan efter aftale med virksomhedens ledelse foretage review af de supplerende beretninger og afgive særskilt erklæring på disse. I så fald bør revisor henvise til denne erklæring i revisionspåtegningen. Vælger ledelsen at medtage en supplerende beretning i årsrapporten, som ikke er revideret af revisor, skal revisionspåtegningens indledningsafsnit afgrænse det reviderede, som det er illustreret i revisionspåtegningen på årsrapportmodel for regnskabsklasse D. Nye danske revisionsstandarder (RS er) baseret på de internationale revisionsstandarder (ISA er) er under udarbejdelse og forventes påbegyndt implementeret i 2002, ligesom FSR i løbet af 2002 imødeser en ajourføring af erklæringsbekendtgørelsen, hvorunder der tages hensyn til indholdet af revisionsstandarderne. Omstående revisionspåtegning er udformet under hensyntagen til de retningslinier og anbefalinger, som forventes at være gældende for revisionspåtegninger, der afgives på årsrapporter for Revisionspåtegningen vil med tilføjelsen Revisionen har ikke givet anledning til forbehold som afsnit 2 under Den udførte revision opfylde de nugældende krav til revisionspåtegningens indhold, jf. erklæringsbekendtgørelsen og Revisionsvejledning 7. Med nævnte tilføjelse kan revisionspåtegningen derfor anvendes i de tilfælde, virksomheden aflægger årsrapport efter den årsregnskabslov for regnskabsår, der begynder før 1. januar Vælger virksomheden at opfylde alle danske regnskabsvejledninger ved aflæggelse af årsrapporten, tilføjes efter sidste ord årsregnskabsloven i revisionspåtegningens konklusionsafsnit ordene og danske regnskabsvejledninger. Ved afgivelse af revisionspåtegning skal revisor til enhver tid sikre sig, at revisionspåtegningen svarer til de krav, der aktuelt er gældende. På FSRs hjemmeside er der adgang til de til enhver tid gældende standarder mv. 3a

11 PÅTEGNINGER C Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor Til aktionærerne i Selskab C A/S Vi har revideret årsrapporten for Selskab C A/S for regnskabsåret 1. januar december Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at afgive en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten er retvisende i alle væsentlige henseender. Ved en revision udføres på testbasis undersøgelse af beviser, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. En revision omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2002 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2002 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Industriby, den 22. februar 2003 FSR Revision XX statsautoriseret revisor 3

12 C LEDELSESBERETNING Vejledning til selskabsoplysninger Virksomhedens ledelse fastlægger struktur og det konkrete indhold af ledelsesberetningen. Nedenstående struktur er alene en af flere måder for præsentation: Selskabsoplysninger Koncernoversigt (Ikke fundet relevant i dette eksempel) Hoved- og nøgletal Beretning I henhold til årsregnskabsloven skal alle oplysninger i regnskabet indgå i en af de lovkrævede bestanddele, jf. oplistningen i indholdsfortegnelsen. Selskabsoplysninger er her anset for en del af ledelsesberetningen. 4a

13 LEDELSESBERETNING C Selskabsoplysninger Selskabet Selskab C A/S Industrivej Industriby Telefon Telefax Hjemmeside: CVR.nr.: Stiftet: 1. september 1977 Hjemsted: Industriby Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Gunnar Gunnarsen, formand Anders Andersen Bengt Bengtson Dan Danson Peter Petersen Direktion Anders Andersen Karl Karlsen Revision FSR Revision Torvet Industriby General- Ordinær generalforsamling forsamling afholdes 1. april 2003, kl , på selskabets adresse. 4

14 C LEDELSESBERETNING Vejledning til hoved- og nøgletal a) I henhold til ÅRL 101 skal ledelsesberetningen for klasse C-virksomheder for indeværende samt de fire foregående regnskabsår indeholde en oversigt udvisende: årets nettoomsætning resultat af ordinær primær drift resultat af finansielle poster resultat af ekstraordinære poster årets resultat balancesum investeringer i materielle anlægsaktiver egenkapital Endvidere skal der gives de nøgletal, der efter virksomhedens forhold er nødvendige. Loven stiller således ikke eksakte krav til, hvilke nøgletal der skal oplyses. Virksomhedens bestyrelse og direktion vælger de nøgletal, der er mest relevante og hensigtsmæssige til forklaring af udviklingen i aktiviteter samt økonomiske forhold. b) I henhold til ÅRL 101, stk. 2, kan mellemstore virksomheder, jf. ÅRL 32, undlade at oplyse nettoomsætningen og i stedet indføre en post benævnt Bruttofortjeneste eller Bruttotab, der er et sammendrag af nettoomsætning og produktionsomkostninger i den funktionsopdelte resultatopgørelse. c) I henhold til overgangsbestemmelserne, jf. ÅRL 166, stk. 4, kan virksomheden undlade at tilpasse sammenligningstal og dermed hoved- og nøgletal for de poster i årsregnskabet, som påvirkes af ændringer i indregningsmetoder og målegrundlag som følge af tilpasning af regnskabspraksis til den nye lov. Manglende tilpasning skal oplyses efter ÅRL 55, stk. 2. 5a

15 LEDELSESBERETNING C a) Hoved- og nøgletal mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. b) Resultatopgørelse: Nettoomsætning 146,9 138,2 125,7 115,5 119,4 Bruttoresultat 26,4 17,6 18,7 13,8 15,2 Resultat af ordinær primær drift 9,6 0,5 2,8-2,3 1,8 Finansielle poster, netto -2,0-0,6-0,6-1,1-0,9 Årets resultat 6,8 0,5 1,8-3,4 0,3 Balance: Balancesum 108,4 96,1 85,6 80,1 83,4 Egenkapital 28,8 22,4 18,7 16,9 20,3 Pengestrømme: Driftsaktivitet -2,4-0,2 1,3-4,0 2,5 Investeringsaktivitet 1,6-1,6 1,8 1,2 5,4 Heraf investering i immaterielle og materielle anlægsaktiver 7,8 3,5 5,8 3,4 6,8 Finansieringsaktivitet 1,0 2,5 1,2 0,8 1,7 Medarbejdere: Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere Nøgletal i %: *) Bruttomargin 17,9 12,7 14,8 11,9 12,7 Overskudsgrad 6,5 0,4 2,2 neg.1,5 Afkastningsgrad 17,4 0,9 5,1 neg.3,2 Egenkapitalandel 26,5 23,3 21,8 21,0 24,3 Forrentning af egenkapitalen 23,6 2,2 5,3 neg.1,4 *) Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal For definitioner se i afsnit om anvendt regnskabspraksis. c) Der er ikke foretaget tilpasning af sammenligningstal for ændring af regnskabspraksis for årene vedrørende indregning af indirekte produktionsomkostninger samt indregning af udviklingsomkostninger i balancen. 5

16 C LEDELSESBERETNING Vejledning til beretning a) I henhold til ÅRL 77 (1-5 nedenfor), 99, (6-11 nedenfor) og 100, (12 nedenfor) skal ledelsesberetningen for klasse C-virksomheder: 1) beskrive virksomhedens hovedaktiviteter, 2) beskrive eventuel usikkerhed ved indregning eller måling, så vidt muligt med angivelse af beløb, 3) beskrive usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen, så vidt muligt med angivelse af beløb, 4) redegøre for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, 5) omtale betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning, 6) beskrive virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer, som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen, 7) beskrive virksomhedens videnressourcer, hvis de er af særlig betydning for den fremtidige indtjening, 8) beskrive de særlige risici ud over almindeligt forekommende risici indenfor virksomhedens branche, herunder forretningsmæssige og finansielle risici, som virksomheden kan påvirkes af, 9) beskrive virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til forebyggelse, reduktion eller afhjælpning af skader herpå, 10) beskrive forsknings- og udviklingsaktiviteter i eller for virksomheden, 11) omtale filialer i udlandet, 12) beskrive årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling ifølge den senest offentliggjorte årsrapport og begrunde afvigelser i forhold hertil. I dette eksempel er der ikke i regnskabsåret usikkerhed eller usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling, begivenheder efter balancedagen, der væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle situation og filialer i udlandet. Yderligere hovedpunkter i Regnskabsvejledning 12 er: Oplysninger om gevinster og tab fra enkeltdispositioner, der har væsentlig betydning for forståelsen af årets resultat. Bevægelser på egenkapitalen, der er af væsentlig betydning for forståelsen af årsregnskabet, skal forklares. Beskrivelsen af virksomhedens økonomiske aktiviteter skal tillige foretages segmentopdelt på aktiviteter og geografiske markeder, hvis denne opdeling har væsentlig betydning for forståelsen af årsregnskabet, og de pågældende aktiviteter og markeder afviger betydeligt indbyrdes. Er der væsentlig usikkerhed knyttet til begivenheder eller omstændigheder, som kan medføre tvivl om virksomhedens muligheder for at fortsætte som going concern, skal der redegøres herfor i årsberetningen. Ledelsesberetningen skal ikke indeholde forslag til fordeling af årets resultat, idet resultatfordelingen skal vises i tilknytning til resultatopgørelsen, jf. ÅRL 31. Overgang til årsregnskabsloven af 2001 og de heraf afledte ændringer i årsrapporten kan medføre behov for omtale i ledelsesberetningen grundet eksempelvis ændringerne i regnskabspraksis og præsentation i øvrigt. 6a

17 LEDELSESBERETNING C a) Beretning Hovedaktivitet Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af produktion og salg af træprodukter, træplejeprodukter samt anlæg til fremstilling af træprodukter. Produktionen foregår i moderselskabet, medens salget af koncernens produkter foregår fra moderselskabet, fra dattervirksomhederne og fra den associerede virksomhed. Produkterne afsættes primært i Danmark og det øvrige Norden. Udvikling i regnskabsåret Selskabets resultat og økonomiske udvikling blev bedre end forventet i den senest offentliggjorte årsrapport og anses for tilfredsstillende. Regnskabsåret har været præget af, at salget af væsentlige produktgrupper er forøget på de primære markeder i Norden. Der er således realiseret en væsentlig omsætningsstigning i Sverige, hvorimod der er sket en mindre omsætningsnedgang på det relativt nye marked i Norge. Omsætningsniveauet er i overensstemmelse med forventningerne forøget i Danmark. Indtjeningen i Sverige bidrager væsentlig til en forøgelse af årets resultat i forhold til For at bevare og styrke markedsandele på de primære markeder har selskabet i regnskabsåret sænket priserne både på hjemmemarkedet og på eksportmarkederne. Prissænkningerne har været nødvendige som følge af den stærke kronekurs, der har medført en konkurrenceforringelse på de nordiske markeder. Prissænkningerne har medført, at den mængdemæssige omsætning i regnskabsåret har været stigende i forhold til Selskabets likvider er i 2002 steget 150 tkr. fra tkr. til tkr. 6

18 C LEDELSESBERETNING Vejledning til beretning b) Omtalen af miljø skal omfatte virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til forebyggelse, reduktion eller afhjælpning af skader herpå. Beskrivelsen af miljø i ledelsesberetningen kan være relativt kortfattet, idet den dog skal give regnskabsbrugerne en reel forståelse for de omtalte forhold. Virksomhederne har herudover mulighed for at udarbejde større beretninger om viden, miljø, sociale forhold mv., der kan indgå som supplerende beretninger i årsrapporten. I en supplerende beretning kan virksomheden give en længere redegørelse for udvalgte forhold, virksomheden styrer sin viden og miljøforhold efter. c) For virksomheder i klasse C og D skal ledelsesberetningen indeholde afsnit, der beskriver virksomhedens videnressourcer, hvis de er af særlig betydning for den fremtidige indtjening, jf. ÅRL 99, nr. 2. Da viden altid vil være nødvendig for, at en virksomhed kan fortsætte og løbende udvikle sine aktiviteter, må det forventes, at flertallet af virksomhederne vil omtale viden i ledelsesberetningen. Indledningsvis bør der være en kort beskrivelse af, hvad der er virksomhedens forretningsgrundlag. Dette kan være omtalt andetsteds i beretningen, f.eks. under beskrivelsen af hovedaktivitet. Omtalen af videnressourcer bør indeholde en beskrivelse af virksomhedens videnressourcer, hvorledes videnressourcerne opgøres, og hvad målsætningen med videnressourcerne er. Omtalen under videnressourcer skal fokusere på, hvad der ved produktet eller ydelsen tilfører kunden værdi. I eksemplet er der tale om højteknologiske og driftssikre anlæg. For at opnå denne værdiskabelse hos kunden, stiller dette særlige krav til virksomhedens videnressourcer. Videnressourcerne kan vedrøre kunder, medarbejdere, processer og teknologi. I eksemplet er de væsentligste videnressourcer medarbejdere og forretningsprocesser. 7a

19 LEDELSESBERETNING C Beretning SÆRLIGE RISICI Prisrisici Selskabets anvendelse af træ som råvarer medfører grundet de væsentlige prissvingninger, som eksisterer på det volatile marked for træ, en særlig risiko, idet prisstigninger kun i relativt begrænset omfang kan indregnes i prisen på de færdige produkter. Valutarisici Aktiviteter i udlandet medfører, at resultat, pengestrømme og egenkapital påvirkes af kurs- og renteudviklingen for en række valutaer. Det er selskabets politik at afdække kommercielle valutarisici. Afdækningen sker primært via valutaterminsforretninger til afdækning af forventet omsætning og indkøb indenfor de førstkommende 12 måneder. Der indgås ikke spekulative valutapositioner. Kursregulering af investeringer i dattervirksomheder og associerede virksomheder, der er selvstændige enheder, indregnes direkte i egenkapitalen. Kursrisici, der relaterer sig hertil, afdækkes som hovedregel ikke, da det er selskabets opfattelse, at en løbende kurssikring af sådanne langsigtede investeringer ikke vil være optimal ud fra en samlet risiko- og omkostningsmæssig betragtning. Selskabet har afveget fra denne politik i forbindelse med investeringen i Selskab C Handel AB, Sverige, der er sikret via et langfristet lån i svenske kroner. Renterisici Da den rentebærende nettogæld ikke udgør et væsentligt beløb, vil moderate ændringer i renteniveauet ikke have nogen væsentlig direkte effekt på indtjeningen. Der indgås derfor ikke rentepositioner til afdækning af renterisici. b) Miljøforhold Selskabet har i 2002 udarbejdet en samlet strategi for koncernens miljøarbejde. Til styring af de miljømæssige forhold er der i denne forbindelse blevet udarbejdet en miljøpolitik med tilhørende målsætninger. Denne politik tager udgangspunkt i en miljømæssig forsvarlig driftsførelse og indgår som en naturlig del i koncernens målsætninger for produktkvalitet og produktionsforhold. For fabrikken i Industriby påbegyndtes i denne forbindelse i 2001 miljøcertificering efter ISO standarden. Fabrikken i Industriby har i 2002 fået en ny miljøgodkendelse. For at opnå godkendelsen måtte der foretages investeringer i støjdæmpning for 0,5 mio.kr. Virksomheden kan gennemføre de planlagte aktiviteter inklusive en mindre ekspansion i de nærmeste år indenfor rammerne af den nuværende miljøgodkendelse. c) Videnressourcer I selskabets forretningsgrundlag indgår som et afledt område til selskabets primære aktivitet med produktion og salg af træprodukter at levere højteknologiske og driftssikre anlæg til fremstilling af træprodukter. Denne del stiller særligt store krav til videnressourcerne vedrørende medarbejdere og forretningsprocesser. Herudover er der også særlige krav til videnressourcerne i udvikling og produktion af træplejeprodukterne. 7

20 C LEDELSESBERETNING Vejledning til beretning d) Samtlige udviklingsprojekter, der tilsigter at udvikle et bestemt produkt eller en bestemt proces, som virksomheden har til hensigt at fremstille henholdsvis benytte i produktionen, skal indregnes som aktiver. Herunder hører patenter, koncessioner og andre immaterielle aktiver, som følger af et udviklingsprojekt. I dette eksempel er der indregnet udviklingsprojekter med 2,1 mio.kr. direkte i resultatopgørelsen, idet disse udviklingsprojekter ikke opfylder kriterierne for indregning som aktiv. e) Ledelsesberetningen skal beskrive virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer, som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen. Beskrivelsen skal som minimum omfatte det kommende regnskabsår. Beskrivelsen bør indeholde niveauangivelse for forventet resultat og nettoomsætning. Oplysning om særlige forudsætninger mv. skal være konkret i forhold til den enkelte virksomheds situation og kan eksempelvis omfatte: Økonomisk vækst på væsentlige markeder Markeds- eller produktudvikling Valutakursudvikling 8a

21 LEDELSESBERETNING C Beretning For til stadighed at kunne levere disse løsninger er det afgørende, at selskabet kan rekruttere og fastholde medarbejdere med et højt uddannelsesniveau i træproduktionen. Det er vores målsætning, at virksomheden har den nyeste viden samt at sikre vor hurtige omstillingsevne. Som mål herfor er medarbejdersammensætning og medarbejderomsætning vigtige indikatorer. Medarbejderandelen med højt uddannelsesniveau udgør 17% (mål/acceptabelt niveau er 20%). Medarbejderomsætningen blandt medarbejdere med højt uddannelsesniveau har i året været på 24% (mål/acceptabelt niveau er 15%). De kritiske forretningsprocesser i forbindelse med anlæg til træproduktionen er service, kvalitet og individuelle løsninger. Til sikring af, at kunden får den aftalte ydelse, stilles der krav om, at de enkelte metoder og procedurer dokumenteres. Som mål for, om selskabet lever op til dette, er overholdelse af leveringstid og antal kundeklager i forbindelse med træproduktionsanlæggene vigtige indikatorer for, om forretningsprocesserne fungerer. Aftalt leveringstid er i året overholdt i 90% af leverancerne (mål/acceptabelt niveau er 95%). Andel af kundeklager i forhold til leverancer har udgjort 7% (mål/acceptabelt niveau er 5%). d) e) Forsknings- og udviklingsaktiviteter Forskningsaktiviterne foretages i modervirksomheden. Udviklingsaktiviteterne omfatter primært udvikling af miljøvenlige træplejeprodukter samt anlæg til fremstilling af træprodukter. Der er i regnskabsåret anvendt i alt tkr. til udviklingsaktiviteter. Der forudses i det kommende regnskabsår gennemført udviklingsaktiviteter på samme niveau. Den forventede udvikling Den generelle højkonjunktur i økonomien i de nordiske lande synes ikke at fortsætte i 2003, og det forventes, at der vil opstå en overkapacitet på markedet med en intensivering af konkurrencen til følge. Der er inden for træprodukter, herunder særligt de forædlede produkter, en positiv udvikling i gang, og der forventes betydelig salgsstigning i Det forventes ikke, at denne udvikling i nettoomsætningen kan kompensere for et generelt lavere prisniveau, hvorfor resultatet forventes at blive lavere end i Selskabet forventer fortsat at have en positiv likviditet i I lighed med tidligere år er de usikre faktorer især knyttet til valutakursudviklingen og priserne på træ. Forventningerne er baseret på uændret niveau heraf i forhold til Selskabet har afsluttet alle væsentlige investeringsprogrammer. Investeringsniveauet forventes som følge af konjukturnedgangen at være på et lavere niveau i

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov f o r o r d Folketinget har påbegyndt behandlingen af det forslag til ny årsregnskabslov, som blev fremsat den 10. januar 2001. Det forventes, at lovforslaget vedtages

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom.

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom. Regnskab og data Regnskab og data Påtegninger 4 Risikofaktorer 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Novozymes Koncernen 14 Oversigt over noter og øvrige data 19 Hoved- og nøgletal 2004-2000 37 Virksomheder i Novozymes

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 1 Selskab Gyldendal A/S Klareboderne 3 1001 København K CVR-nr. 58 20 01 15 Hjemstedskommune: København Land: Danmark Telefon: 33 75 55 55 Telefax: 33 75 55 56 Internet: www.gyldendal.dk

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere