Sakskøbing Boligselskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sakskøbing Boligselskab"

Transkript

1 Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Boligkontoret Danmark Guldborgsund Kommune v/boligkontoret Danmark Parkvej 37 Guldborgvej 2 Havneholmen Sakskøbing 1561 København V 4800 Nykøbing Falster Telefon: Telefon: Telefon: Telefa: Telefa: Telefa: CVR-nr.: Mail: E-post: rgsund.dk Hjemmeside: Boligorganisationen omfatter i alt: Antal Brutto- á lejemåls- Antal lejemåls- Antal afdelinger: 16 lejemål etageareal enhed enheder antal m 2 1) boliger , ,0 2) erhvervslejemål 2 557,0 3) institutioner 0 0,0 1 pr. påbeg. 60 m 2 10,0 1 pr. påbeg. 60 m 2 0,0 4) garager/carporte og andre bilejemål 0 1/5 0,0 5) lejemål, m2 og lejemålsenheder i alt ,0

2 ÅRSBERETNING FOR 2013 Resultat Boligorganisationen har i regnskabsperioden haft et underskud på kr. Resultatet skyldes især: I 2013 har der været mange sociale aktiviteter, på tværs af afdelingerne i selskabet. Egenkapitalen Dispositionsfonden udgør ved regnskabsårets afslutning kr., hvoraf de kr. er disponibel dispositionsfond. Den samlede egenkapital udgør kr., og den samlede disponible egenkapital er kr. Den samlede disponible egenkapital svarer til kr. pr. lejemålsenhed. Heraf udgør den disponible dispositionsfond kr. 548 samt den disponible arbejdskapital kr Selskabets målsætning for dispositionsfonden følges. Målsætning for arbejdskapitalen svarende til 1 års administrationsbidrag er ikke noget. Renter Boligorganisationen har sine penge placeret i Boligkontorets almene fællesforvaltning, sammen med Boligkontorets øvrige medlemmer. Den almene fællesforvaltning har i 2013 givet et afkast på 1,17%. Afkastet specificeres således: u Udbetalt rente på kr. svarende til en forrentning på 1,87%. u Urealiseret kurstab på kr. svarende til en forrentning på -0,70%. Boligorganisationen har uddelt renter til: u u Afdelingerne på samlet kr svarende til en forrentning på 0,98%. Dispositionsfonden på samlet kr svarende til en forrentning på 0,98%. Egen trækningsret Boligorganisationen har på kontoen for egen trækningsret i Landsbyggefonden henlagt kr. Det er foreløbige besluttet, at disponere egen træknings til istandsættelse af den ny adm. / beboer ejendom i 2014.

3 ÅRSBERETNING FOR 2013 Målsætninger Boligorganisationens bestyrelse har siden 2000 arbejdet med fastlæggelse af målsætninger som et led i opfyldelsen af kravene i lovgivningen om forvaltningsrevision. Bestyrelsen arbejder løbende med målsætningerne. Bestyrelsen Organisationsbestyrelsen består af 7 personer, hvoraf de 6 er valgt blandt Organisationsbestyrelsen har i 2013 holdt 11 møder. Vedtægter Nybyggeri Sammenlægning Udlejning og anvisning Begivenheder Der er ikke fortaget vedtægtsændringer i Der har ikke været nybyggeri i Der har ikke været sammenlægninger af afdelinger. Der er med Guldborgsund kommune en aftale efter 1/4 reglen. Der er endvidere aftale efter de fleksible udlejningsregler. Der har fra selskabets side, været arrangeret mange sociale aktiviteter på tværs af selskabet.

4 ÅRSBERETNING FOR 2013 Status Årets karakterer, resultater og status m.h.t. henlæggelser og eventuelt opsamlede underskud kan illustreres således: Rating Afdeling Over-/ Henlagt Resultat- Netto Netto pr. Netto pr. underskud konto henlagt lejemålsenhed lejemålsenhed I alt

5 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Ordinære udgifter Mødeudgifter, kontingenter m.v Forretningsførelse Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) Kontorlokaleudgifter (inkl. afskrivning, administrationsejendom) Særlige aktiviteter Revision Bruttoadministrationsudgifter Renteudgifter (inkl. kurstab, obligationer m.v.) Henlæggelser af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt

6 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Ordinære indtægter Administrationsbidrag 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.) Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen Samlede ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Årets underskud overført til konto Indtægter og evt. underskud i alt

7 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. december 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr) Aktiver Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Administrationsbygning Kontantværdi pr. 1. januar kr. Finansielle anlægsaktiver Dispositionsfond/Lån til afdelinger Kapitalindskud, sideaktiviteter (specificeres under note 17) Indskud i landsbyggefonden Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Afdelinger i drift Debitorer Andre tilgodehavender Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger 1. Kassebeholdning Indestående i Boligkontoret Danmarks almene fællesforvaltning Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

8 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. december 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr) Passiver Egenkapital Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto Arbejdskapital Egenkapital i alt Langfristet gæld 811 Prioritetsgæld, administrationsbygning Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Afdelinger i drift Leverandører Omkostninger Feriepengeforpligtelse Anden kortfristet gæld Kortfristet gæld i alt Passiver i alt

9 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Mødeudgifter, kontingenter m.v. 1. Bestyrelsesmøder m.v Repræsentation Kurser Kontingent(er) Telefontilskud Andre mødeudgifter Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt Forretningsførelse 1. Grundydelse Grundbidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser Kollektive anlæg Administration af forbrugsregnskaber Administration af antenneregnskaber Andre tillægsydelser Forretningsførelse i alt

10 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) 1. Porto inkl. PBS gebyr Kontorartikler incl. annoncer Juridisk assistance Telefon Driftsomkostninger / Leasing kontormaskiner EDB-service m.m Hjemmeside Forsikring bestyrelsesansvar m.v Småanskaffelser inventar Kontorholdsudgifter i alt Kontorlokaleudgifter (inkl. afskrivning adm.ejd.) 1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign Ejendomsskatter El Vand, varme Forsikringer Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, 1 % Afskrivning, administrationsejendom Kontorlokaleudgifter i alt Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler Nettoudgift, kontorlokaleudgifter

11 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Særlige aktiviteter Markedsføring Særlige aktiviteter i alt / 604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden, jf. kt Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. kt Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. kt Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden jf. kt Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen jf. kt Henlæggelse og indbetalinger i alt Ekstraordinære udgifter Tilskud dispositionsfonden Ladywalk Handicapkørsel Telefon Underholdning konferense Køb af matrikel 8ab Rørbæb by Julefrokost for beboere i Landsbyen Ekstraordinære udgifter i alt

12 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Oversigt over administrationsomkostninger Bruttoadministrationsudgifter (konto 530) Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser (konto 602) Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift I alt pr. lejemålsenhed ,432 4,685 Opgørelse af administrationsbidrag Administrationsbidrag 1.3 Delt grundbidrag Grundbidrag pr. lejemålsenhed Grundbidrag pr. afdeling Tillægsydelser: Administration fællesvaskeri(er) Administration møde-/selskabslokale(r) Administration varmeregnskaber Administration vandregnskaber Administration el-regnskaber Andre tillægsydelser Administrationsbidrag i alt Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 5. Antenneregnskabsgebyr Udlejningsindtægt m.v., kontorlokaler Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser i alt

13 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Opgørelse af nettorenteindtægt Boligorganisationens mellemregning med Boligkontoret Danmarks fællesforvaltning er forrentet dag til dag med 1,17 %. Renteindtægter 1. Afdelinger, rentesats: 1 % og årets gennemsnitssaldo Beregnet rente af bunden egenkapital Renter fra LBF vedr. egen trækningsret Andet: Forvaltningsafdelingen i Boligkontoret Danmark, rente af indestående Renteindtægter i alt Renteudgifter 1. Dispositionsfond, rentesats: 0,98 % og årets gennemsnitssaldo Afdelinger, rentesats: 0,98 % og årets gennemsnitssaldo (samme sats til henlagte/driftsmidler) Kurstab, obligationer m.v Egen trækningsret (konto 716) Renteudgifter i alt Nettorenteindtægt Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed (svarende til beregningsgrundlaget for administrationsbidrag) 28,949 0,000 0,002

14 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære indtægter Tilskud dispositionsfonden Bopris Kasse Ekstraordinære indtægter i alt

15 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Administrationsbygning Anskaffelsessum pr. 1. januar Tilgang i året Anskaffelsessum pr. 31. december Af- og nedskrivninger pr. 1. januar Af- og nedskrivning i året Af- og nedskrivninger pr. 31. december Administrationsbygning, bogført værdi pr. 31. december Dispositionsfond/Lån til afdelinger Formål: Vinduer og ventilation Afdeling Byggeskadrenovering/Elevator Afdeling Dispositionsfond/Lån til afdelinger i alt

16 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Indskud i Landsbyggefonden 1. Bundne A- og G-indskud C-indskud Egen trækningsret Saldo pr. 1. januar Årets indbetalinger Tilskrevet renter Egen trækningsret i alt Indskud i Landsbyggefonden, bogført værdi pr. 31. december Afdelinger i drift Afdeling Afdelinger i drift i alt

17 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto 1. Saldo pr. 1. januar Tilgang: 2. Bidrag, afdelinger Rentetilskrivning Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom Pligtmæssige bidrag fra afdelingen Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden Afgang: 21. Tilskud m.v.: Tilskud, markedsføring, petanquebane, legepladser m.m Tilskud, reetablering af skillerum, afd Tilskud, kloarker, fælleshus, lejeplads, afd.04/anlæg afd Tilskud, køkkener, petanq, fælleshus afd.07 & afd Tilskud, petanquebane, afd.10 & 14/fælleshus, afd Tilskud, havemur, afvikling af underskud, afd Tilskud, fælleshus, petang, markedsføring afd Tilskud, kloarker, klubhus, markedføring afd.18/opf. afd Tilskud til tab ved lejeledighed Indbetalinger til Landsbyggefonden Udamortiserede lån Fælles moderniseringsfond Saldo pr. 31. december Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 31. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser (se note 13) Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser Indskud i Landsbyggefonden (kto. 716) Disponibel del: Saldo pr. 31. december

18 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Arbejdskapital 1. Saldo pr. 1. januar Tilgang: 2. Årets overskud Særlige bidrag fra afdelinger m.v Afgang: 4. Årets underskud Diverse tilskud, jf. specifikation Overført til Boligkontoret Danmarks udviklingsfond Saldo pr. 31. december 2013 ekskl Saldo pr. 31. december Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 7. Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger, udlån, jf. specifikation, årets bevægelser Disponibel del: Saldo pr. 31. december

19 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Afdelinger i drift Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdelinger i drift, i alt Anden kortfristet gæld Skyldig A-skat Skyldig ATP Skyldigt arbejdsmarkedsbidrag Skyldig pension Mellemregning med Boligkontoret Danmark Anden kortfristet gæld i alt

20 Note Sideaktiviteter Omsætning Drifts- Egenresultat kapital (+ Overskud) ( Underskud) Under sideaktivitets-afdelingerne rubriceres følgende aktiviteter (henvisningen er til bekendtgørelsen om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v.). Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder 15. Indskud i almene administrationsorganisationer og godkendte byfornyelsesselskaber m.v. ( 20 og 31, stk. 6) Udenfor sideaktivitets-afdelinger rubriceres følgende aktiviteter: 21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri ( 3 og 31, stk. 1))

21 Forretningsfører: København, den 6. maj 2014 Boligkontoret Danmark Lars Lehmann Forvaltningsdirektør

22 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til øverste myndighed i Sakskøbing Boligselskab Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Sakskøbing Boligselskab for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

23 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Holbæk, den 6. maj 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Benny Lundgaard statsaut. revisor

24 Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse. By Dato Øverste myndigheds påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. By Som dirigent: Dato Formand:

25 SPØRGESKEMA Almene boligorganisationer 1. januar til 31. december 2013 Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Boligkontoret Danmark Guldborgsund Kommune v/boligkontoret Danmark Parkvej 37 Guldborgvej 2 Havneholmen Sakskøbing 1561 København V 4800 Nykøbing Falster Telefon: Telefon: Telefon: Telefa: Telefa: Telefa: CVR-nr Mail: sund.dk Vejledning Besvarelser med "Ja" skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen "Irrelevant". Noter Spørgsmål Boligorganisationen Sæt kryds Ja Nej Irrelevant 1. Giver indtægter fra byggesagshonorar sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? 2. Er sædvanlig afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter) b. Udestående fordringer, herunder udlån til afdelinger c. Løbende retssager d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), veksler, leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser. e. Andre forhold? 1 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden/ henlæggelseskontoen til dækning af afdelingens tab som følge af lejeledighed? 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent?

26 SPØRGESKEMA Almene boligorganisationer 1. januar til 31. december 2013 Noter Spørgsmål Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregningsgæld til afdelinger? Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? Afdelinger Sæt kryds Ja Nej Irrelevant 9. Er der afdelinger: a. Hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger det opsamlede underskud og underfinansiering? 2 b. Med underskudssaldi og/eller underfinansiering? 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: a. Investering i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? b. Løbende retssager? c. overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? d. Aktiverede projekteringsudgifter e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? f. Andre forhold? 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse? b. Istandsættelse ved fraflytning? 3 c. Tab ved fraflytninger? 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler?

27 SPØRGESKEMA Almene boligorganisationer 1. januar til 31. december 2013 Administrators påtegning: Bestyrelsens påtegning: København, den 6. maj 2014 Sakskøbing, den / 2014 Boligkontoret Danmark Sakskøbing Boligselskab Lars Lehmann Henning Tønning Forvaltningsdirektør formand Erklæring afgivet af uafhængig revisor Til tilsynsmyndigheden og Landsbyggefonden Vi har undersøgt besvarelsen af vedlagte spørgeskema for Sakskøbing Boligselskab for regnskabsåret 1. januar december Besvarelsen udarbejdes med henblik på at informere tilsynsmyndigheden og Landsbyggefonden om særlige regnskabsmæssige forhold for Sakskøbing Boligselskab for regnskabsåret 1. januar december 2013 jf. Bilag 3 til bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. nr af 1. september Ledelsen i Sakskøbing Boligselskab har ansvaret for besvarelsen af spørgeskemaet. Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion om besvarelsen af spørgeskemaet. Det udførte arbejde Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med den danske standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at besvarelsen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Vores undersøgelser har været begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til selskabets ledelse og medarbejdere samt analytiske handlinger og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Ved vores vurdering af besvarelsen har vi taget udgangspunkt i vores arbejde udført i forbindelse med vores revision af årsregnskabet for Årsregnskabet har vi forsynet med en påtegning uden forbehold eller supplerende bemærkninger. Vi har endvidere vurderet de af ledelsen udførte skøn, der er foretaget i forbindelse med besvarelsen. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion: Under de udførte undersøgelser er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at besvarelsen af spørgeskemaet afspejler de i spørgeskemaet regnskabsmæssige forhold, som gør sig gældende for Sakskøbing Boligselskab for regnskabsåret 1. januar december Holbæk, den 6. maj 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Benny Lundgaard statsaut. revisor

28 SPØRGESKEMA Almene boligorganisationer 1. januar til 31. december 2013 Spørgsmålsnr. Note: 5 1 Følgende afdelinger har fået dækket tab ved lejeledighed af dispositionsfonden: Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling b 2 Følgende afdelinger har underskud / underskudssaldo: Underskud i året Afdeling Afdeling Negativ resultatkonto c 3 I følgende afdelinger har der i regnskabsåret været driftsført udgifter til tab ved fraflytning eller der skønnes at være for få henlæggelser til tab ved fraflytninger på regnskabstidspunktet: Udestående debitorer pr. 31. december Henlagt 31. december 2013 Driftsført i regnskabsåret 2013 Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Årsregnskab for 2008 Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: LBF nr. 122 Kommunenr. 153 Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby Kommune Brøndby Parkvej 12 Park Alle

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation: Afdeling 60 50 Vridsløselille Andelsboligforening Hyldespjældet Boligorganisationsnr. LBFnr.: 50 Afdeling 165 LBFnr.: Tilsynsførende 10 kommunenr.:

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014 ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 67 4 Syd Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 4100 kommunenr.: 165 Vridsløselille

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210 ÅRSREGNSKAB for Glostrup Sogns Menighedsråd i Glostrup Provsti i Glostrup Kommune Myndighedskode 7147 CVR-nr. 64925210 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

Regnskab 2004. KAB - Bygge- og Boligadministration

Regnskab 2004. KAB - Bygge- og Boligadministration Regnskab 2004 KAB - Bygge- og Boligadministration Side Regnskabsberetning 3 KAB hoved- og nøgletal for perioden 2000 til 2004 5 Påtegninger 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Det officielle myndighedsregnskab

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Margrethe Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 9110. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Margrethe Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 9110. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Margrethe Sogns Menighedsråd i Aalborg Budolfi Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 9110 CVR-nr. 48957617 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 10-12-2012 Periode: 1. januar - 31. december 2013 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 28-10-2014 BUDGETTET ER IKKE I NUL!!! Periode: 1. januar - 31. december 2015 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls-

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2004 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 29-03-2012 11:36

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 29-03-2012 11:36 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 29-03-2012 11:36 for Karlebo Kirkekasse under Karlebo sogns Menighedsråd i i Myndighedskode: 7452 CVR nummer: 14062513 Årsregnskabet indeholder følgende: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8962 CVR-nr. 50258610 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vojens Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8975. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vojens Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8975. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Vojens Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8975 CVR-nr. 19127117 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

Årsregnskab 2011. Dansk Firmaidrætsforbund

Årsregnskab 2011. Dansk Firmaidrætsforbund Årsregnskab 2011 Dansk Firmaidrætsforbund 1 2 Indholdsfortegnelse Organisationsoplysninger...4 Årsberetning...5 Årsregnskabets godkendelse... 7 Den uafhængige revisors erklæringer...8 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sundby Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7084. CVR-nr. 66873315

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sundby Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7084. CVR-nr. 66873315 ÅRSREGNSKAB for Sundby Sogns Menighedsråd i Amagerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7084 CVR-nr. 66873315 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere