Organisation og ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisation og ledelse"

Transkript

1 3 sfortegnelse Organisation og ledelse... 5 Rådgivning Pædagogik og formidling Personlig udvikling Landbrugsinfo, Database, Fundraising, Kvalitetsstyring Salg Kvægbrug...41 Svineproduktion Planteavl Bygninger og Maskiner Driftsøkonomi BEDRIFTSLØSNING KONTORLØSNING Skat, ES og Landboret Regnskabsassistenter Sekretærer og regnskabsassistenter Tilmeldingskort Praktiske oplysninger tige adresser... bagsiden

2 4

3 5 Organisation og ledelse 5 temadage med fokus på ledelse... 6 Projektledelse... 7 Kursus for formand og centerleder... 8 Medarbejdersamtalen... 9 Trives medarbejderne?... 9 Strategi og mission Spillet om det nye rådgivningscenter Efteruddannelsespolitik? Forandringspres Projekter i udlandet... 12

4 6 5 temadage med fokus på ledelse Dagens ledere er et travlt folkefærd. Driften kræver sit, og det kan være vanskeligt at rykke tid ud af kalenderen for at blive klogere på ledelse i al almindelighed og sin egen lederstil i sær deleshed. Vi har derfor valgt at tilbyde et lederudviklingsforløb, der er tilrettelagt på en sådan måde, at det i mindst muligt omfang griber ind i den travle hverdag. Forløbet er på i alt 5 dage med 2 sammenhængende dage i starten. Mellem de enkelte mo duler arbejder deltagerne med hjemmeopgaver, der giver mulighed for at afprøve forskel lige værktøjer og teorier mellem temadagene. ANETTE HØJGAARD. Personalekonsulent, Landbrugets Rådgivningscenter. At sætte lederne i stand til at: - skabe de bedst mulige rammer for medarbejdernes opgavebesvarelse - finde løsninger på konflikter, som begge parter er tilfredse med - skabe de rammer, der er nødvendige for at skabe personlig udvikling hos medarbejderne og opnå organisationens mål - udøve indflydelse på præstationerne hos den enkelte, teamet og organisationen - skabe en åben og konstruktiv kommunikation i teamet og i forhold til kunderne. Lederen som coach og teambuilder. Ledelsesstil og lederens effektivitet. Følelsesmæssig intelligens. Den kommunikerende leder. Den konfliktløsende og motiverende leder. Mellemledere, projektledere og gruppeledere i rådgivningstjenesten og på landbrugsskolerne. Kurset er også åbent for centerledere, som måtte ønske at deltage. Kursusnr.: A-02 Tid og sted: september 2002 på Kalø Landboskole 9. oktober 2002, 5. november 2002 og 3. december 2002 på Finanssektorens Uddannelsescenter Tilmelding: Senest 6. august til

5 7 Projektledelse I rådgivningstjenesten bliver stadig flere opgaver løst i form af projekter, det vil sige i projektgrupper med tilhørende projektledelse. Projektgrupper er en arbejdsform, der på én gang kan være uhyre kreativ og effektiv. Men det forudsætter, at projektlederen og projektgruppens deltagere ved, hvordan man skal styre henholdsvis agere i en projektgruppe. At give deltagerne viden om, hvordan man leder og arbejder i en projektgruppe. Herunder hvordan man sætter fælles mål for projektet, og hvordan man sikrer sig, at målene nås effektivt og med kvalitet i det produkt, projektgruppen er sat i verden for at frembringe. I løbet af kurset, Modul 1, vil der blandt andet blive fokuseret på emner og spørgsmål som: Om at sætte mål. Hvad er et projekt? Situationsanalyse. Projektets organisering. Projekthåndbog. Milepælsplanlægning. Projektdeltagernes rolle og ressourcer. Projektlederens ledelsesopgaver. Håndtering af usikkerhed i projektet. Arbejds- og ressourceplanlægning. Styring af projektøkonomi. Eksempel på projektarbejde i praksis. der er grundlag for det, vil uddannelsens øvrige moduler (2, 3) også blive gennemført. Rådgivere og andre, der deltager i eller forventer at komme til at arbejde i en projektgruppe. Kursusnr.: A-03 Tidspunkt: oktober 2002 Kursussted: Store Restrup Herregaard Tilmelding: Senest 2. september til Projektledelse på centret Ud over kurser i Projektledelse modul 1, 2 og 3 tilbyder Projektafdelingen individuelle forløb, hvor I på centret lærer grundelementer i projektarbejdsformen og implementering af disse i det daglige arbejde. e DORTE MARCUSSEN. Konsulent i Projektafdelingen, Landbrugets Rådgivningscenter. Organisation og ledelse»projektledelse - modul 1«er første del af en egentlig uddannelse til at blive eksamineret projektleder. Hvis Tid og sted Kontakt Dorte Marcussen, Projektafdelingen, ,

6 8 Kursus for formand og centerleder Som øverste folkevalgte leder og ansat leder har I en helt speciel opgave sammen. Det er jer, der har det afgørende ord. Det er jer, der skal gå foran og skabe retning. Det er jer, der har problemerne, når økonomien skranter, når indtjeningen ikke står mål med omkostningerne. Det er jer, der skal stå til regnskab. På den anden side er det også jer, der kan høste æren, når positive resultater viser sig. Hvis ikke jeres fælles ledelse fungerer optimalt, opstår der før eller siden ubehagelige problemer ikke bare for jer, som personer, men også for rådgivningscenterets og foreningens image. For at kunne agere og handle effektivt, hvor og når det er nødvendigt, er det afgørende, at opgaver og ansvar er klart fordelt mellem folkevalgt og ansat leder. Samarbejdet må ikke foregå på tilfældighedernes præmisser, men bør ske som resultat af gensidige aftaler og fuld tillid til hinanden. Kursusledelse HENRIK SØNKSEN. Konsulent, LOK. ANETTE HØJGAARD. Personalekonsulent, Landbrugets Rådgivningscenter. et med dette kursus er: at deltagerne får ny viden om hensigtsmæssig ansvars- og opgavefordeling mellem folkevalgt og ansat ledelse i en politisk styret organisation at give deltagerne mulighed for at diskutere teori og praksis i forhold til dagligdagen på et rådgivningscenter at bibringe deltagerne viden om, hvordan man skaber et godt samarbejdsklima, hvor det er naturligt at sige det, der skal siges, også selv om det kan medføre konflikter at få deltagerne til at betragte konflikter som naturlige og givtige for udvikling frem for ubehagelige og uhåndterbare at deltagerne parvis får aftalt fremtidig fordeling af ansvar og kompetence for væsentlige ledelsesopgaver. På kurset kommer du til at arbejde med kreativitet og udfordringer i samarbejdet. Fordeling af ansvar og kompetence de 10 vigtigste ledelsesopgaver. Fordeling i praksis hindringer og udfordringer. Det ærlige samarbejde og glæden ved samarbejdet fokus på de menneskelige sider. Hvordan vil vi fremover fordele ansvar og kompetence hos os konkrete aftaler om, hvad der udelukkende er ledelsesopgaver hos ansat leder, og hvad der udelukkende hører under folkevalgt leder. Hermed også en afklaring af, hvad der ligger i gråzonen. Ansat og folkevalgt lederpar fra landøkonomiske foreninger. Kursusnr.: A-54 Tidspunkt: oktober 2002 Kursussted: DanParcs Søhøjlandet, Gjern Tilmelding: Senest 20. september 2002 på mail til

7 9 Medarbejdersamtalen - sådan bliver du en god samtalepartner Medarbejderudvikling kan ikke gennemføres uden de rigtige ledere; og de rigtige ledere vil automatisk satse på udvikling af medarbejderne. Ingen timer er vigtigere end de par timer, man bruger på medarbejdersamtaler. Via medarbejdersamtalerne får lederen et bedre kendskab til sine medarbejdere og får tilbage meldinger på sin egen ledelsesstil. Lederen får endvidere bedre muligheder for at planlægge og gennemføre systematisk og målrettet kompetenceudvikling for medarbejderne. Det kræver forberedelse, gode hjælpemidler og samtalefærdigheder at kunne gennemføre samtalerne til gavn for medarbejderen og for organisationen. Organisation og ledelse At sætte deltagerne i stand til at gennemføre målrettede og udbytterige medarbejdersamtaler. På kurset får du træning i at planlægge og gennemføre medarbejdersamtaler. Der er fokus på samtaleteknikker og metoder til uddannelsesplanlægning koblet til medarbejdersamtalen. Hvad er medarbejderudviklingssamtaler? Hvorfor skal vi have dem? Hvordan skal de gennemføres? Ledere og medarbejdere, der skal i gang med eller lige har påbegyndt medarbejdersamtaler. Bemærk Kurset kan også rekvireres som et internt virksomhedsforløb Kursusnr.: A-45 Tidspunkt: 30. oktober 2002 Kursussted: Finanssektorens Uddannelsescenter Tilmelding: Senest 4. september til BENT VESTERGAARD. Konsulent i Sektion for Efteruddannelse, Landskontoret for Uddannelse. Trives medarbejderne? Hvis medarbejderne ikke trives står det sandsynligvis også skidt til med produktiviteten, effektiviteten, kvalitet og kundetilfredshed. Få skabt klarhed gennem en trivselsanalyse. At skabe større trivsel blandt medarbejderne. Udarbejdelse af analyser tilpasset det enkelte centers behov og kultur. Gennemførelse af og opfølgning på trivselsanalyser. Ledere og medarbejdere på landbocentre. Tid og sted Efter aftale. Kontakt Anette Højgaard, Personaleafdelingen, , Kursusnr.: A-46

8 10 Strategi og mission "En strategi, som ikke er kendt af medarbejderne, er ikke nogen strategi, sagde tidligere direktør i SAS, Jan Carlzon. Har jeres virksomhed en vision og en strategi, som fortæller medarbejderne i hvilken retning virksomheden ønsker at bevæge sig? Eller styrer I efter en vikingestrategi, hvor I sætter skibet i søen, tager en præst ombord, håber på gudernes hjælp og ser, hvor vinden bringer jer hen? At hjælpe centre eller afdelinger på centre med at skabe og synliggøre retning. Endvidere at iværksætte en proces, hvor medarbejderne er aktive medaktører i skabelse af visionen og strategien. Ledere og medarbejdere på landbocentre. Tid og sted Efter aftale. Kontakt Anette Højgaard, Personaleafdelingen, , Kursusnr.: A-28 Spillet om det nye rådgivningscenter Hvilke processer er i fokus før en evt. sammenlægning af rådgivningscentre? Og hvilke problemstillinger er der behov for at bearbejde efter sammenlægningen? I virksomhedsspillet bliver du en aktiv part af processerne og du får mulighed for at eksperimentere og afprøve problemløsninger, du kan udnytte i din hverdag. At skærpe deltagernes bevidsthed om, hvordan man kan ændre en organisation, så den på kvalificeret vis bliver i stand til at øge kvalitet og indtjening og udvikle kompetencerne. Grundstrukturen i spillet er, at tre rådgivningscentre er blevet sammenlagt. Der er udnævnt en formand og en centerdirektør, men man har ikke udnævnt de nye chefkonsulenter inden for de enkelte fagområder. Spillet handler om at få organisationen på plads: organisationsstruktur, fælles produkter, markedsføring og fælles virksomhedskultur. Til organisationen er der tilknyttet 2-3 organisationskonsulenter, som ledelsen og de ansatte kan trække på under spillet. Undervejs i spillet vil der være timeout, det vil sige, man går ud af spillet, sætter uret i stå og drøfter/ reflekterer over de begivenheder, der måtte være sket i spillet. Der vil være oplæg, små øvelser etc. som en støtte for denne erfaringsbearbejdning og spillet fortsætter. Alle rådgivere. Kursusnr.: A-60 Tidspunkt: 1. del: jan del: 18. feb Kursussted: Vedersø Strandhotel Tilmelding: Senest 20. december 2002 til Undervisning og kursusledelse KJELD STEN IVERSEN. Lektor ved Århus Dag- og Aftenseminarium. JENS OLE THØGERSEN. Landskonsulent i Sektion for Efteruddannelse, Landskontoret for Uddannelse. CHRISTIAN S.F. JENSEN. Konsulent i Sektion for Efteruddannelse, Landskontoret for Uddannelse.

9 11 Efteruddannelsespolitik? Fordi det betaler sig! Vi skal ikke have en efteruddannelsespolitik, fordi alle de andre har det, men fordi det betaler sig. For centret eller skolen betyder det, at de knappe ressourcer kan bruges mere målrettet, og det bliver nemmere at rekruttere og fastholde medarbejdere. For medarbejderne er det vigtigt fortsat at få mulighed for udvikling og dermed få øget værdi på et arbejdsmarked, der er præget af større krav. Organisation og ledelse Hvorfor skal vi have en efteruddannelsespolitik? Hvad skal en efteruddannelsespolitik indeholde? Hvordan formulerer vi en politik, der har praktisk værdi i det daglige arbejde? Hvordan implementerer vi efteruddannelsespolitikken? Faser i arbejdet med efteruddannelsespolitik. Ledere på centre og landbrugsskoler samt folkevalgte. Tid og sted Kurset rekvireres som virksomhedsinternt kursus. Kontakt Bent Vestergaard, Landskontoret for Uddannelse, , Kursusnr.: A-65 Forandringspres - forandringsprocesser og kriser som et godt udgangspunkt for værdifuld læring At være en god arbejdsplads i opgangstider er unægtelig nemmere end i nedgangstider. Når medarbejdere længe har bevæget sig i modvind op ad bakke, bliver de slidte og usikre. Mange bekymringer og spørgsmål melder sig, når leder, bestyrelse og medarbejdere kan se, at organisationen står overfor store forandringer. Presset og udfordringerne kan være mangfoldige, især når arbejdspladsen skal slankes, sammenlægges eller helt nedlægges. Hvilket beredskab kan skabe tryghed, værdighed og fortsat motivation hos medarbejdere og ledere? At forberede sig sammen og personligt kan være en af måderne at komme videre på og udnytte den energi, der er bundet i konflikterne. Du får indsigt i, hvad forandringsprocesser gør ved os, og hvordan der kan arbejdes med det på arbejdspladserne og personligt. Vi tilrettelægger indholdet efter jeres behov. Ledere, medarbejdere, bestyrelser. Tid og sted Kurset rekvireres som virksomhedsinternt kursus. Kontakt Annette Tolsgaard, Landskontoret for Uddannelse, , Kursusnr.: A-66

10 12 Projekter i udlandet Udvikling - planlægning - erfaringsudveksling Flere konsulenter arbejder som korttidsrådgivere i den 3. verden eller østlande. Konsulenterne efterlyser faglig sparring i forbindelse med de problematikker, der knytter sig til at være korttidsudsendt: metoder og værktøjer til udvikling af projekter, anvendelse af in-service-training, sikre ejerskab til projektet, kobling af teori og praksis m.m. n besidder en stor erfaring, som vi gerne vil udnytte. BODIL PALLESEN. Efteruddannelsesansvarlig på Landskontoret for Planteavl, Landbrugets Rådgivningscenter. At give deltagerne værktøjer til udvikling, planlægning og gennemførelse af bistandsprojekter og -programmer. Målet er at nå frem til enkle og gennemskuelige projekter for alle involverede parter. Nye metoder og værktøjer til udvikling, planlægning og gennemførelse af bistandsprojekter og programmer inden for landbrugs- og egnsudviklingsprojekter. Metoder til tværfagligt samarbejde og design af enkle og gennemskuelige projektstrukturer. Der lægges op til stor deltageraktivitet. Indlederne er erfarne personer fra projekter, som vil lære metoder fra sig og give deres erfaringer videre fra tidligere projekter. Deltagerne skal forberede en case, de kan benytte og præsentere på kurset. I casen skal indgå positive som negative erfaringer. Disse cases vil danne udgangspunkt for diskussion i grupper. Medarbejdere der arbejder med planlægning af bistandsprojekter og programmer i øst-europa eller 3. verdens lande. Det forudsættes, at deltagerne har erfaring med at arbejde med udvikling af landbrugseller egnsudviklingsprojekter enten fra øst-europa eller fra arbejde i 3. verdens lande. Deltagerne forudsættes også at have kendskab til de mest benyttede planlægningsredskaber så som Logical Framework Analysis. Kursusnr.: A-23 Tidspunkt: august 2002 Kursussted: Dalum Landbrugsskole Tilmelding: Senest 1. juli til Landskontoret for Planteavl, Bodil Pallesen, ,

11 13 Rådgivning Diplomuddannelse i rådgivningslære Kursus for nyansatte rådgivere Kollegial feedback og vejledning i det faglige rådgivningsarbejde Rådgivning til store kvægbedrifter Øvrige relevante kurser Rådgivning med sucess... 46

12 14 Diplomuddannelse i råd givningslære Spark døren op til rådgivningsrummet og bliv bevidst og etisk handlende i dit rådgivningsarbejde. At yde professionel rådgivning er ikke kun et spørgsmål om at have styr på det landbrugsfaglige. Det handler i høj grad også om at kunne sætte sig i landmandens - og sit eget sted! Opgaven for rådgiveren er at kunne se og forstå landmandens ønsker og formidle sin viden på en måde, så den bliver anvendelig for landmanden. At turde magte kommunikationen og samtalen på en professionel og etisk forsvarlig måde er kernen i al rådgivning. Under denne uddannelse får du mulighed for under trygge vilkår at udvikle din egen måde at kommunikere/rådgive på. JENS OLE THØGERSEN. Landskonsulent i Sektion for Efteruddannelse, Landskontoret for Uddannelse. At give deltagerne systematiske erfaringer med målorientering, forberedelse, gennemførelse og vurdering af rådgivningsforløb. At give den enkelte større erkendelse af og forståelse for egen praksis. At give forudsætninger for at magte vanskelige eller konfliktfyldte samtaler og forebygge stress og udbrændthed i rådgivningsarbejdet. Uddannelsen hviler på princippet om, at der skal være tæt sammenknytning mellem uddannelse og deltagernes rådgivningsarbejde. Brændstoffet til den enkeltes læreproces ligger i de erfaringer og kompetencer, som deltagerne hver især har og bringer i spil i forløbet. Undervisningens opgave er at lade de teoretiske perspektiveringer, øvelser og træning udfordre deltagernes eksisterende forståelser og forklaringer for netop at skabe mulighed for udvikling. Herunder er de andre deltagere og undervisernes erfaringer et kreativt og nødvendigt indspil. Den ny indsigt skal bruges i praksis, og det praktisk-metodiske står i centrum. Uddannelsen bygger på at udvikle problemløsende metoder, strategier og analytiske færdigheder. Rådgivere fra samtlige fagretninger, der har arbejdet med rådgivning i mindst et par år. Bemærk Uddannelsen strækker sig over et år og består af ni moduler. Sammenlagt omfatter modulerne 26 kursusdage. Som deltager skal du regne med et tilsvarende antal dage til studie- og opgaveløsning. Du kan få yderligere information om uddannelsen ved at kontakte kursusleder Jens Ole Thøgersen, tlf , Kursusnr.: U-13 Tidspunkt: Modul 1: november 2002 Kursussted: Vildtforvaltningsskolen, Kalø Tilmelding: Senest 10. oktober 2002 til

13 15 Kursus for nyansatte rådgivere Som nyansat rådgiver står du over for store faglige og personlige udfordringer. Nok har mange studerende en forestilling om, hvad et job som rådgiver indebærer, men alligevl oplever de fleste det som et kulturchok at komme fra studiemiljøet til arbejdet som rådgiver i praksis. På kurset møder du andre, der er i samme situation som dig. Erfaringsudveksling og oprettelse af netværk er eksempler på emner, du kommer til at arbejde med på kurset. Rådgivning At du bliver i stand til at planlægge, gennemføre og følge op på rådgivningssamtaler. Ligeledes får du generelt kendskab til rådgivningstjenestens organisatoriske forhold. På kurset kommer du til at arbejde med rådgiverrollen og rådgivningssamtalen, rådgivning over for forskellige landmandstyper, landbrugets organisationer m.v. Kurset veksler mellem oplæg fra forskellige indledere og arbejde i grupper. Alle rådgivere, der har været ansat i op til ca. 1 år. Kursusnr.: A-53 Tidspunkt: 1. del: nov del: marts 03. Kursussted: 1. del: AgroForum Koldkærgård 2. del: AgroForum Tune Tilmelding: Senest 21. okt. til KRISTIAN SEJERSBØL. Driftsøkonomi-konsulent, LandboCenter Midt, Viborg. Kollegial feedback og vejledning i det faglige rådgivningsarbejde En vej til øget kompetence er at få konstruktiv feedback på ens faglige rådgivningsarbejde, og de nærmeste til at give en sådan feedback er i virkeligheden ens kolleger, som man langt hen ad vejen deler udfordringer og problemstillinger med. Men skal en kollegial feedback og vejledning give mening, kræver det, at man ved noget om, hvad konstruktiv feedback er - og hvordan man giver den. Undervisere JENS OLE THØGER- SEN. Landskonsulent for Sektion for Efteruddannelse, Landskontoret for Uddannelse. LEIF VIND. Selvstændig konsulent. At give en introduktion til grundlæggende teorier og metoder inden for kollegial feedback og vejledning. Kurset er tænkt som en appetitvækker for rådgivere, der ønsker at indføre en mere systematisk kollegial feedback og vejledning på egen arbejdsplads. På kurset bliver der arbejdet med følgende temaer: Hvordan rådgivere kan udvikle sig fagligt. Hvordan kolleger kan påvirke hinanden fagligt. God og dårlig feedback. God og dårlig vejledning. Vejledning med og uden observation. Forskelle og ligheder mellem supervision, vejledning, rådgivning og konsultation. Kursets form vil veksle mellem oplæg, øvelser og diskussioner - og der tages i stor udstrækning afsæt i deltagernes egne erfaringer og færdigheder. Der benyttes video til kursets øvelsesdel. Rådgivere inden for alle fagområder. Kursusnr.: A-38 Tidspunkt: oktober 2002 Kursussted: Vildtforvaltningsskolen, Kalø Tilmelding: Senest 16. september til Bemærk Kurset kan også rekvireres som et internt virksomhedsforløb.

14 16 Rådgivning til store kvægbedrifter Der stilles forskellige krav til management og organisering alt efter om der er én eller flere ansatte på kvægbedriften. I modsætning til mindre besætninger kan én person ikke samle alle informationer og tage alle beslutninger. Når flere personer er involveret, kræves ændrede procedurer og mere systematik. Kommunikation, planlægning og personaleledelse bliver væsentlige parametre i det daglige. De ændrede krav til kvægbrugeren medfører også ændrede krav til rådgiveren: din rolle ændres til sparringspartner indenfor management, organisering, ledelse, kommunikation og planlægning. Rådgiverne har viden, men ikke altid metoden til at rådgive ejere af store be sætninger. Det får du på dette kursus blandt andet i form af værktøjer og tjeklister. Kursusledelse og undervisning KIRSTEN HOLST. Chefkonsulent for kvæg i Sønderjysk Landboforening, Vojens. GERARD MULLER. International management konsulent for Hepta Danmark. At afklare, hvilke behov og krav de store kvægbedrifter har til rådgivning samt målrette tilbudene til den enkelte kvægbruger. At prøve at formidle/udveksle viden på en ny måde (sparring). At få indsigt i ledelse, arbejds- og ansvarsfordeling, strategi og beslutningsprocesser samt kommunikation ud fra bearbejdning af relevante cases. At danne netværk. På kurset tilegner du dig viden via nye og spændende indlæringsmetoder. Der er korte oplæg, hvorefter deltagerne opsamler viden, opbygger netværk samt flytter rundt på både egen og andres viden. Der er interview af driftsledere, gruppearbejde, modspil og evaluering fra såvel deltagerne som instruktørerne. Hele kursusforløbet er baseret på arbejde med cases, som deltagerne selv kommer med samt problemstillinger, som driftsledere fra store kvægbedrifter bidrager med. I arbejdet med opgaverne kommer du til at udnytte din viden, samarbejdet med de øvrige deltagere og brugen af netvæ rk. Du får i løbet af kurset viden om ledelse, arbejds- og ansvarsfordeling, strategi og beslutningsprocesser samt kommunikation. Du får indsigt i metoder til at hente, bruge og formidle denne viden. Kurset kører samtidigt med et kursus for driftsledere på større kvægbrug. Deltagerne fra de to kurser samarbejder løbende gennem forløbet. Hermed udnytter vi muligheden for sparring og inspiration mellem gruppen af aktive driftsledere på større kvægbrug og rådgivere, der tager sig af rådgivning til denne målgruppe. Kvægrådgivere, driftsøkonomirådgivere og planteavlsrådgivere, der rådgiver i store kvægbedrifter. Desuden er andre med interesse for rådgivning i store kvægbedrifter - dyrlæger, ansatte i foderstofbranchen og landbrugslærere meget velkomne til at deltage. Kursusnr.: K-45 Tidspunkt: februar 2003 Tilmelding: Senest 20. december 2002 til

15 17 Pædagogik og formidling Pædagogik kan læres! Bliv bedre til at undervise Undervisning i ledelse MS-PowerPoint 2000 og XP Arbejdsmetoder i uddannelsen af landmænd Den nye kursusleder Den erfarne kursusleder Engagement og menneskelige handlinger Få et kærligt spark - lige i sproget Præsentationsteknik... 24

16 18 Pædagogik kan læres! At kunne undervise er en professionel kompetence, der et stykke af vejen kan læres. Det er vigtigt at vide, hvordan man planlægger og gennemfører undervisning, som en væsentlig forudsætning for at få succes som underviser. Når det så er sagt afhænger resten af din faglighed og dit engagement. Undervisere KIRSTEN LUND. Konsulent i Sektion for Efteruddannelse, Landskontoret for Uddannelse. BENT VESTER- GAARD. Konsulent i Sektion for Efteruddannelse, Landskontoret for Uddannelse. At du opnår kendskab til og kan bruge forskellige metoder og undervisningsprincipper fleksibelt og differentieret i forhold til deltagerne. Endvidere at du får kendskab til, hvornår og hvordan gruppearbejde med fordel kan bruges for at effektivisere deltagernes udbytte. Endelig træner du, hvordan du engageret og effektivt kan formidle et fagligt budskab. Mål og midler i undervisningen. Undervisningsprincipper. At vælge indhold og organisere det omkring nogle få markante pointer. At åbne og lukke undervisningen. Formidling af et komplekst, fagligt stof. Kurset vil veksle mellem korte oplæg og øvelser. Undervisere og formidlere i rådgivningstjenesten, landbrugslærere samt andre interesserede. Kursusnr.: U-15 Tidspunkt: juni 2003 Kursussted: Kalø Landboskole Tilmelding: Senest 5. maj til Bliv bedre til at undervise - styrk dine kvalifika tioner indenfor kommunikation og formidling Deltagerne får en række værktøjer og en indsigt til bedre at kunne planlægge, gennemføre og evaluere et formidlingsforløb. Kommunikation og formidling - at blive hørt og forstået. Planlægning af formidlingsforløb - principper og metoder. Planlægning af eget formidlingsforløb - udgangspunkt i eget materiale. Styring af formidlingsforløb - spørgeteknik, konstruktiv kritik m.m. Fremlæggelse og kritik. Alle medarbejdere på lokale centre, som skal gennemføre pædagogisk tilrettelagte forløb for landmænd og ansatte. Tid og sted Kurset rekvireres som virksomhedsinternt kursus. Kontakt Henrik Schelde Andersen, Landskontoret for Uddannelse, , Kursusnr.: U-18

17 19 Undervisning i ledelse - et ledelseskursus for landbrugslærere Ledelse er kommet på undervisningens dagsorden og mange landbrugslærere vil fremover få til opgave at undervise i ledelse. Men hvordan underviser man egentlig i ledelse og kan man overhovedet lære at blive en god leder? At give dig en introduktion til den generelle ledelsesteori, herunder værktøjer til konkrete ledelsesopgaver på en landbrugsbedrift. På kurset får du en faglig ballast i ledelsesteori. Du får viden om og idéer til, hvordan man tilrettelægger et undervisningsforløb i ledelse. Målet er, at du efter kurset har en klar opfattelse af, hvad under visning i ledelse kan omfatte, og at du har udviklet mindst et undervisningsforløb i ledelse. På kurset kommer du til at arbejde med emner som: Personlig lederstil. Grundprincipper i ledelse. Situationsbestemt ledelse. Systematisk problembehandling - konfliktløsning. Sådan skaber man korpsånd på en landbrugsbedrift. Motivation, information, kommunikation. Undervisning i ledelse - didaktiske overvejelser. Potentielle ledelsesemner i en landbrugssammenhæng. Ledelsesteori kontra common sense i moti vation af ansatte. Kurset tilrettelægges så deltagerne arbejder med teori, praktiske cases og under vis ningsforløb som supplement til hinanden. Landbrugslærere, der underviser i ledelse. THOMAS BJERG-CHRISTENSEN. Lærer ved Dalum Landbrugsskole. Pædagogik og formidling Kursusnr.: A-30 Tidspunkt: august 2002 Kursussted: Dalum Landbrugsskole Tilmelding: Senest 11. juli til MS-PowerPoint 2000 og XP - teknik og kommunikation med et it-baseret præsentationsprogram Kurset Power Point teknik og kommunikation bygger bro mellem teknik, formidler og modtager, så fokus fastholdes på modtagerens forståelse af budskabet gennem hele forløbet. Mange præsentationer laves på formidlerens og teknikkens præmisser, hvilket ofte betyder, at præsentationen skaber afstand, utroværdighed eller mistillid hos modtageren. På dette kursus får du et grundlag for succes med din præsentation gennem: - Et grundigt kendskab til programmets tekniske faciliteter - En bevidsthed om de pædagogiske og kommunikative overvejelser man som formidler må gøre sig for at sikre at budskabet bliver hørt og forstået. Kurset lægger lige stor vægt på de pædagogiske og kommunikative overvejelser og på de tekniske faciliteter. Rådgivere og andre der skal præsentere et budskab via Power- Point. Tid og sted Kurset rekvireres som virksomhedsinternt kursus. Kontakt Thomas Abildgaard Rasmussen, Landskontoret for Uddannelse, ,

18 20 Arbejdsmetoder i uddannelsen af landmænd - et NJF-seminar At deltagerne bliver mere bevidste om, hvilken betydning valget af undervisningsformer har for arbejdsmetoder og læreprocesser hos eleverne. Endelig er formålet at skabe kontakter blandt landbrugslærere i Norden. På seminaret kommer du bl.a. til at arbejde med emner som: - Hvad er landbrugsskolens opgave? - Hvilket dannelsesideal styrer praksis? - Hvilke undervisnings- og evalueringsformer anvender vi som lærere og hvilke arbejdsformer medfører det hos eleverne? - Hvilke læreprocesser understøtter de enkelte arbejdsformer? - Oplæg om de mange intelligenser og betydningen for lærernes undervisning og tilrettelæg gel sen af elevernes arbejdsformer og læreprocesser. - Ekskursion. Kursusledelse og undervisning CHRISTIAN S. F. JENSEN. Konsulent i Sektion for Efteruddannelse, Landskontoret for Uddannelse. Landbrugslærere i de nordiske lande Kursusnr.: U-17 Tidspunkt: oktober 2002 Kursussted: Vildtforvaltningsskolen, Kalø Tilmelding: Senest 23. september til Sektion for Efteruddannelse, ,

19 21 Den nye kursusleder I rådgivningstjenestens efteruddannelse satser vi meget på vore kursusledere, og mange konsulenter engageres til at løfte denne opgave. en har stor betydning for hele kursets forløb og for deltagernes oplevelse og udbytte af kurset, og vi ønsker derfor at forberede vore kursusledere bedst muligt til opgaven. At introducere dig til de konkrete opgaver, som hører med til kursuslederfunktionen, dels at give dig idéer til, hvordan du kan styre, inspirere og være igangsætter på et kursus. Kurset vil veksle mellem oplæg, diskussioner og små øvelser. Emnerne er bl.a.: Efteruddannelsens organisering, sådan bliver et kursus til, kursuslederens opgaver før, under og efter kurset. Den erfarne kursusleder Nye og lidt erfarne kursusledere, som skal være kursusledere i den kommende kursussæson. Kursusnr.: A-16 Tidspunkt: 26. august 2002 Tilmelding: Senest 22. juli til At være kursusleder er en stor udfordring og en lærerig og ansvarsfuld opgave. en er i rådgivningstjenestens efteruddannelse med i både markedsføringen, planlægningen og evalueringen af et kursus og har således væsentlig indflydelse på, om kurset bliver en succes, og om deltagerne får det forventede udbytte af kurset. Undervisere KIRSTEN LUND. Konsulent i Sektion for Efteruddannelse, Landskontoret for Uddannelse. BENT VESTER- GAARD. Konsulent i Sektion for Efteruddannelse, Landskontoret for Uddannelse. Pædagogik og formidling At gøre dig til en endnu mere professionel kursusleder. Du vil også få nye idéer til at igangsætte, styre, inspirere og håndtere såvel ventede som uventede situationer under selve kurset. På kurset får du udleveret en kursusledermanual, og kurset vil tage udgangspunkt i de emner, der er behandlet heri. Kurset bygger på korte indlæg, diskussioner og øvelser. Der bliver plads til drøftelser med udgangspunkt i deltagernes egne oplevelser af at være kursusleder. e, som har en del erfaring. Kursusnr.: A-17 Tidspunkt: 28. august 2002 Tilmelding: Senest 22. juli til

20 22 Engagement og menneskelige handlinger - et analyseredskab til at forstå menneskelige reaktionsmønstre I mange sammenhænge kan man som lærer eller leder have svært ved at forstå, hvorfor eleverne eller medarbejderne tilsyneladende ikke er engageret i det, de åbenlyst burde gå ind i med liv og sjæl. For alle skaber det frustrationer, der forstærkes, hvis ikke man magter at tænke bredere og forstår, at når mennesker mødes, vil de hver især have forskellig måde at være del tagere på. Strategierne er nødvendigvis ikke bevidste, men snarere et udtryk for, hvordan den enkelte søger at bevare sin særegenhed og integritet. Kursusdagen indeholder oplæg og praktiske øvelser, hvor tidligere oplevelser og erindringer bliver trukket i arbejdstøjet. Der vil blive præsenteret modeller, der kan skabe indsigt og hjælpe til analyse og forståelse, og dermed muligheden for bevidst at handle. Lærere, ledere og team ansvarlige. Tid og sted Kurset rekvireres som virksomhedsinternt kursus. Kontakt Christian Fredsø Jensen, Landskontoret for Uddannelse, , Kursusnr.: U-19

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Velkommen til DLBR Akademiet - karrieremuligheder i Dansk Landbrugsrådgivning

Velkommen til DLBR Akademiet - karrieremuligheder i Dansk Landbrugsrådgivning Velkommen til DLBR Akademiet - karrieremuligheder i Dansk Landbrugsrådgivning I DLBR Akademiet udvikler vi kompetencegivende, sammenhængende og målrettede uddannelsesforløb og kursusudbud for at sikre,

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Stribevis af kurser. Praktiske oplysninger

Stribevis af kurser. Praktiske oplysninger Stribevis af kurser Assertiv kommunikation Assertionstræning Forhandlingsteknik Få styr på din stress! Grammatik tak! Instruktionsteknik Komma kom her! Læsetræning Medarbejdersamtaler Mødeteknik Notat-

Læs mere

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Uddannelse for ledere og mellemledere fakta 2000 Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Almen og faglig EFTERUDDANNELSE er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Fakta-pjecen præsenterer relevante kurser

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser T eamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser p s y k i s k a r b e j d s m i l j ø p å s k o l e r K R O G H S F O R L A G Teamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser 2005 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere