Praktikstedsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikstedsbeskrivelse"

Transkript

1 Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august Skabelon til praktikstedsbeskrivelse er udarbejdet i et samarbejde mellem sekretariatet for praktikpladsforum i Region Midtjylland, Diakonhøjskolen og pædagoguddannelserne i VIA University College. Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplanerne placeres efter gældende praksis på det enkelte uddannelsessted og vi anbefaler, at dokumenterne yderligere lægges på praktikinstitutionernes hjemmeside. Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplanerne skal revideres hvert halve år. 1

2 Beskrivelse af praktikstedet: Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og by: Hoved tlf.nr.: Lokal tlf.nr.: Faxnummer Institutionens Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Åbningstider: Aldersgruppe for institutionens brugere sæt kun 1 kryds: Vuggestuen Solsikken Afdeling i Risskov Dagtilbud Solbakken Risskov Anne Schaarup Andersen Mandag-torsdag: (6.30) Fredag: (6.30) Alle aldre Børn og unge Skolebørn Småbørn Unge Voksne Ældre 0-3 årige X 2-6 årige 0-6 årige Hvilket praktikuddannelsesområde repræsenterer institutionen: Børn og unge X Mennesker med nedsat funktions evne Mennesker med sociale problemer. 2

3 Foranstaltningstype: Dagophold Døgnophold Klubvirksomhed Miljøarbejde m.v. Kultur-/udviklingsprojekt Rådg. /støtte og behandling Andet X Institutionens ejerforhold sæt kun 1 kryds: Regional Kommunal Privat X Hjemkommune: Århus Kommune Beskrivelse af praktikstedet i søgeord: (Fx Fysiske handicaps, flygtninge, idræt/bevægelse ) 3

4 Skema til ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN Institutionstype/ foranstaltning: Antal børn / unge / voksne Antal stuer / afdelinger Ansatte: (pædagogiske faggrupper, andre faggrupper) Normeret til 39 børn men pt. 42 børn 3 stuer 1 pædagogisk leder, 7 pædagoger, 1 studerende, 5 medhjælpere Praktikvejlederens kvalifikationer: Pædagoguddannelse: Praktikvejlederuddannelse Med eksamen på PD niveau Praktikvejlederuddannelse Med eksamen på kursist niveau Praktikvejlederkursus (3 dages kursus) Diplomuddannelse Andet/ andre uddannelser: Hvilke: X X X Vejledernes navn(e) Navne: Kirsten Lang Mette Feldballe Christina Toftdal Kontaktperson(er) for praktikuddannelsen Navne: Anne Schaarup Andersen Formål: jf. lovgrundlag. Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge med udgangspunkt i primært 1, 7-4

5 Karakteristik af brugergruppen: Beskrivelse af den / de aktuelle børne- / brugergruppe. Arbejdsmetoder: Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og begrundelser herfor 18. Vuggestuen er befolket af 39/42 børn, der udgør en gruppe, der konstant er i bevægelse. Alt efter gruppens sammensætning og livsbetingelser ændrer dynamikken i gruppen sig vedvarende. Vi er 8 pædagoger i vuggestuen, der handler og tænker forskelligt, og betragter det som en kilde til dynamik. Som personalegruppe er vi til stadighed undervejs med at etablere og udvikle os som et team. Det betyder, at vi konstant befinder os i en proces, hvor vi arbejder med at oversætte nogle af de pædagogiske fagtermer og afdække, hvilket indhold vi som institution p.t. ønsker at tildele begreber som: anerkendelse, inklusion, omsorg, udvikling, læring m.v. Vi bekender os i højere grad til værdien i engagement og refleksionsevne, end vi bekender os til en decideret pædagogisk metode. Det gør vi, fordi vi betragter evnen til at reflektere som en af de helt grundlæggende forudsætninger for at kunne udføre og udvikle en kvalificeret pædagogisk praksis. Tværprofessionelt: samarbejde: Faggrupper som institutionen samarbejder med. Vi er optaget af at være med til at gøre børnene til livsduelige og psykisk robuste individer, der sætter pris på fællesskabet. Metoden til at sikre det sker for os i høj grad gennem et tæt forældresamarbejde og gennem ligeværdig og anerkendende kommunikation med forældre, børn og kollegaer. Det gør vi fordi, vi tror på at forældrenes tillid og tryghed til os som personale, udgør fundamentet for børnenes trivsel i vuggestuen, og fordi vi tror på, at en anerkendende kommunikation giver de bedste betingelser for at mennesker kan opleve sig set, hørt og rummet som dem, de er. Hvis der i konkrete tilfælde opstår behov for ekspertise, som ligger uden for vores eget fagområde, samarbejder vi med psykolog, talepædagog og sundhedsplejerske. 5

6 Arbejdsforhold: Forventes den studerende at arbejde alene? Ved bekræftelse: hvor meget og hvordan? Der er på nær tidlig morgen altid minimum 2 voksne i institutionens åbningstid, men den studerende forventes at kunne oparbejde en evne til at arbejde selvstændigt. Øvrige oplysninger: 6

7 Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen 14.stk. 2 formulerer en uddannelsesplan for de 3 praktikperioder i overensstemmelse med bilag 7 og 8 i bekendtgørelsen. Bilag 7 indeholder dels faglige kompetencemål og dels centrale kundskabs og færdighedsområder (CKF ere), som de studerende skal leve op til i de 3 praktikperioder. De faglige kompetencemål er det, som den studerende skal kunne, når praktikperioden er afsluttet. CKF erne indeholder områder, som de studerende skal opnå indsigt i og erhverve sig færdigheder indenfor i løbet af de 3 praktikperioder. Til hver periode er knyttet et særligt fokusområde, der medvirker til at synliggøre progressionen i praktikuddannelsen. Uddannelsesplan 1. Praktikperiode Den pædagogiske relation (1. semester) Faglige Kompetencemål for 1. praktikperiode jf. bilag 7: Målet for 1. praktikperiode er, at den studerende kan a) indgå i praktikstedets daglige pædagogiske praksis, b) indgå i og udvikle betydende relationer og støtte andres evne til etablering af relationer, c) deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske processer, d) opsamle og reflektere over erfaringer fra praksis, e) begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen praksis og f) demonstrere personlig indsigt om egne relationsmæssige forudsætninger og sociale færdigheder. Vi sætter en ære i at give den studerende en grundig indføring i husets praktiske og pædagogiske gøremål. Vi giver plads til, at den studerende prøver sig selv af og også får plads til at gøre sig sine egne erfaringer uden altid at blive vejledt på forhånd. Vi betragter vejledningen som noget, der kan foregå løbende af alle pædagoger og ikke kun som noget, der sker på den ugentlige vejledningstime af primærvejlederen. Den studerendes mødeplan bliver tilrettelagt, så der er mulighed for at følge den nærmeste vejleder så meget, som det er muligt, og derved skabe gode betingelser for at deltage i den daglige planlægning og gennemførelse af de pædagogiske processer. Dermed giver det også vejlederen gode muligheder for at iagttage den studerendes praksis og have fælles oplevelser, der kan gøres til genstand for refleksion på vejledningsmøderne. Derudover opfordrer vi den studerende til at anvende praksisfortællinger og videokamera som redskab til iagttagelse af og refleksion over både børn, kollegaers og egen ageren i forskellige situationer. 7

8 Til hvert personalemøde har den studerende sit eget punkt på dagsordenen, hvor der forventes, at den studerende informerer om sine oplevelser og refleksioner. Som indikatorer for, at den studerende lever op til kompetencemålene for praktikken, stiller vi krav om, at: Den studerende tager ansvar for egen uddannelse og læring og kommer forberedt til vejledning. Den studerende betragter sin arbejdsuge som en 37 timers stilling, hvoraf 32,5 timer foregår i vuggestuen. Den studerende har styr på den del af seminariets studieordning, der omhandler praktikken. Den studerende arbejder målbevidst for at indfri de gældende faglige kompetencemål og de centrale kundskabs- og færdighedsmål, der stilles for praktikperioden. Den studerende udviser vilje til og oparbejder evne til at tage initiativ og medansvar for den daglige pædagogiske praksis i vuggestuen. Den studerende udviser fleksibilitet og samarbejdsevne. Den studerende agerer respektfuldt over for børn, forældre og kollegaer, og accepterer, at der i huset er mange forskellige værdier og levevilkår repræsenteret. Den studerende er loyal overfor fælles beslutninger. Den studerende reflekterer over egen og andres pædagogiske praksis og går i dialog med personalet om refleksionerne. Den studerende udviser villighed til at modtage og give konstruktiv kritik. Den studerende evner at reflektere over egne handlinger og forholde sig til egne tanker, hvorfor tankerne opstår, og hvad den studerende tænker om tankerne. Den studerende deltager aktivt i de møder og arrangementer, der afholdes i vuggestuen og i dagtilbuds regi. 8

9 Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder fælles for de tre praktikperioder jf. bilag 7: Fælles for de tre praktikperioder: a) Praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgave og funktion, mål og pædagogiske praksis. F.eks. Hvad er kendetegnende for praktikinstitutionens opgave, funktion og mål og hvordan kommer det til udtryk i den pædagogiske praksis? b) Kulturelle og samfundsmæssige vilkårs betydning for pædagogisk praksis. F.eks. Hvordan påvirker de samfundsmæssige og kulturelle vilkår den daglige pædagogiske praksis? Hvordan håndteres den stigende grad af individualisering? Hvordan finder I styrken i den stigende grad af individualisering? c) Praktikstedets målgruppe(r) og dennes (disses) behov, livskvalitet, udvikling og læring. F.eks. Hvordan arbejder praktikinstitutionen med målgruppens behov, livskvalitet, udvikling og læring, og hvordan kommer det konkret til udtryk i den pædagogiske praksis? d) Etik, værdier og menneskesyn. F.eks. Hvordan arbejdes der med ovenstående begreber i institutionen og hvilken indflydelse har det på den daglige pædagogiske praksis? e) Deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion med henblik på dokumentation og udvikling af pædagogisk praksis. F.eks. Hvordan arbejder institutionen med systematisk erfaringsopsamling? Hvilke metoder anvendes? F.eks. Iagttagelse, observation, praksisfortællinger. a) Vores opgave er kendetegnet ved, at vi er en del af et større politisk system. Opgaven er formuleret fra politisk hold i national lovgivning og kommunale krav. Inden for disse rammer tilrettelægger vi vores pædagogiske praksis. Det betyder, at vi eksempelvis har en Lokal Udviklingsplan, der beskriver vores pædagogiske værdier og mål, vores pædagogiske læreplaner, og med afsæt i disse foretager vi vores løbende refleksioner og overvejelser med henblik på praksis. Dette sker altid under hensyntagen til de faktiske ressourcer og kompetencer. b) Vi er som institution blevet mere og mere påvirkede af de markedsgørelses- processer, der præger den offentlige sektor. Det betyder, at vi har et produkt, der skal sælges, og nogle gange har vi oplevelsen af, at vi må tilsidesætte vores pædagogiske overbevisninger til fordel for udbud og efterspørgsel. Dette kræver yderligere refleksion over, hvordan vi så ønsker at handle med de tilstedeværende muligheder og ressourcer, vi har. De pædagogiske strømninger ændrer sig hele tiden, og i en relativistisk verden, hvor intet er sandt eller forkert, kæmper vi for at skabe rum til at reflektere sammen, så vi i huset skaber et fælles pædagogisk fundament, der kan sikre, at vi kan argumentere for det, vi gør, kan og vil. c) Målgruppen er dynamisk. Deres behov ændres konstant. Ud fra vores værdier og læreplaner forholder vi os til, hvad vi mener, det enkelte barn og gruppen som helhed har behov for. I forbindelse med vores læreplaner anvender vi SMTTE-modellen til at beskrive og systematisere vores refleksioner over de forskellige temaer. Hele vores hverdag og alle vores handlinger er gennemsyret af, at vi forholder os til vores målgruppe, deres behov, livskvalitet, udvikling og læring. I forhold til børnenes behov og livskvalitet er 9

10 det vigtigt for os, at vi ved, hvad vi selv står for, men også ved, hvad der er værdifuldt for forældre, for at vi kan samarbejde og justere vores pædagogiske praksis, så børnene udvikler sig mest muligt. d) Århus Kommune har tre grundlæggende værdier: Troværdighed Respekt Engagement Derudover har vi i Risskov Dagtilbud yderligere tre værdier, som har stor betydning for vores dagligdag: Omsorg Nærvær Fællesskab Læs Den Lokale Udviklingsplan for uddybning af, hvad vi lægger i de begreber, og hvordan vi ønsker at omsætte dem til handling i relation til børn, forældre og kollegaer. Ligeledes kan vores lærings- og udviklingsforståelse læses i Den Lokale Udviklingsplan. Men når alt kommer til alt, så falder og står vores evne til at handle etisk forsvarligt på, at vi voksne evner at reflektere selvstændigt og i flok over, hvilke værdier, vi selv har, og hvilke værdier, vi ønsker at videregive til børnene. Det betyder, at det er en af vores store udfordringer, at finde plads og tid i det daglige til at reflektere med hinanden og forholde os kritisk til vores egen praksis. e) I en hverdag, hvor vi er underlagt en høj grad af handletvang, og hvor vi prioriterer samværet med børnene, foregår den største del af vores erfaringsopsamling, vores løbende vurdering af børnenes behov og vores justering og tilrettelæggelse af hverdagen via mundtlig kommunikation. Vi lægger vægt på den daglige kommunikation på stuen, og har organiseret et dagligt mini-stuemøde, hvor beskeder, iagttagelser, glæder og problemstillinger 10

11 deles og drøftes. Vi har prioriteret, at pædagogerne og den studerende en gang om ugen afholder pause sammen, for at skabe bedre muligheder for at øge refleksionen over konkrete problemstillinger på tværs af huset. Vi anvender praksisfortællinger blandt andet med den intention at danne sammenhæng mellem vores pædagogiske praksis og vores Lokale Udviklingsplan. Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder for 1. praktikperiode, jf. bilag 7: 1. praktikperiode: Den pædagogiske relation: a) Samspil og relationer mellem deltagerne i den pædagogiske proces. F.eks. Hvordan arbejder praktikinstitutionen med samspil og relationer mellem deltagerne? Arbejdes der med bestemte forståelser og metoder? b) Samspilsprocessers betydning for den enkeltes livskvalitet og udvikling, herunder egen indflydelse på og betydning for relationen. F.eks. Hvilken betydning har relation og samspillet mellem pædagog og bruger for brugergruppens livskvalitet og udvikling? c) Kommunikation, samspil og konflikter i relationer. F.eks. Hvordan arbejdes der i institutionen med kommunikation, samspil og konflikter? Hvilket syn er der på konflikter, og hvilken betydning har det for relationen og kommunikationen mellem pædagog og bruger? d) Magt og etik i relationer. a) Så godt som alt, hvad vi foretager os i hverdagen sker på baggrund af en forståelse af, at børnenes udvikling og oplevelse af at have et godt og udviklende børneliv, afhænger af, at de har positive oplevelser med at indgå i samspil og relationer med børn og voksne. Derfor består den største del af vores pædagogiske arbejde i, at styrke relationer. For os er midlet anerkendende kommunikation. b) Vi betragter os selv som voksne, der udgør en betydende del af børnenes vuggestueliv. Vi efterstræber at være tydelige og forudsigelige voksne, der kan indgyde til tryghed og derved blive værd at vise tillid. Når det er sagt, så arbejder vi for, at børnene med tiden skal blive mere optaget af at være sammen med hinanden frem for at ville søge vi voksne. Det betyder, at vi har meget fokus på børnenes interne relationer, fordi vi tror på, at det positive sociale samspil, de har med hinanden kan give dem noget helt andet, end vi voksne kan give dem. c) Vi er bevidste om, at vi hele tiden kommunikerer, og at hele vores pædagogiske arbejde er grundlagt på kommunikation både i forhold til børn, forældre og kollegaer. Det betyder, at vi til stadighed forsøger at dygtiggøre os i vores evne til kommunikere anerkendende og tydeligt. Vi tror ikke på, at børnene drager nytte af at 11

12 F.eks. Hvilke etiske udfordringer ses i det pædagogiske arbejde? Hvilket syn og forståelse om magt i relationen har institutionen, og hvordan kommer det til udtryk i den daglige pædagogiske praksis? blive skældt ud, men arbejder konstant med at tydeliggøre hvilken adfærd, vi ønsker og værdsætter. Vi tror, der er mere værdi i at fortælle børnene, hvordan vi gerne vil have dem til at handle frem for at lægge fokus på den adfærd, vi ikke ønsker. Fra vores synspunkt rummer konflikter mulighed for læring. Børnene får lov til at prøve at løse konflikter selv, og får hjælp til at løse konflikter, når det vurderes at være nødvendigt. Vi vil gerne, at børnene lærer at kommunikere direkte med hinanden frem for at kommunikere gennem en voksen. Det betyder, at vi opfordrer børnene til at lytte og tale til hinanden, og at vi voksne hellere vil være mæglere end dommere i børnenes konflikter. Vi vil gerne, at de lærer deres egne grænser at kende, og at de lærer at sige fra over for hinanden, fordi vi tror, det er en af forudsætningerne for oprigtigt at kunne sige 'til' over for hinanden. Anerkendende kommunikation er et mantra, hvilket i vores praksis betyder, at børnene skal have lov at føle, som de føler uden at opleve, at blive gjorte forkerte i den følelse. De skal have oplevelsen af at blive set, mødt, accepteret og rummet, hvilket ikke altid er ensbetydende med at have ret. Vi anvender nogle få Tegn til tale- tegn, fordi vi gerne vil give børn uden verbalt sprog mulighed for at kommunikere med deres omverden, og fordi det er sprogstimulerende for det verbale sprog. d) Vi er bevidste om, at vi som voksne har en meget stor grad af definitionsmagt over børnenes oplevelse af dem selv, fællesskabet og deres handlinger. Det fordrer, at vi er bevidste om vores egne handlinger, vores argumentation og at vi konstant vurderer, hvad i enhver situation er til barnets bedste. Vi er forpligtede til at give børnene medansvar og medbestemmelse i deres eget liv. Samtidig vil vi være voksne, der tør tage lederskab i vores relationer til børnene og 12

13 deres relationer til hinanden. Det betyder, at vi ønsker at give børnene valg i det omfang, de kan forstå konsekvenserne af deres valg, og at det mest trygge nogle gange er, at der er voksne, der træffer valg. Det er vores ansvar som voksne, at rammerne, omgangstonen og kulturen er omsorgsfuld og lærerrig, og der betragter vi os selv som rollemodeller. Hvis noget i børneflokken ikke fungerer, er det ikke sikkert, det er i børneflokken, symptomerne skal behandles, men i vi voksnes tilgang til hinanden og børnene. Vi har fokus på, at vi skal vægte vores loyalitet over for børnene højere end vi voksnes loyalitet indbyrdes. Institutionen som praktiksted: Er der særlige forhold på institutionen, som den studerende skal være opmærksom på? Er der særlige møder, aktiviteter og arrangementer, som den studerende skal deltage i? Andet: Den studerendes arbejdsplan: Arbejdstiden ligger i tidsrummet fra Herudover vil der være enkelte aftenmøder. Den studerendes arbejdsplan vil blive tilsendt senest 5 arbejdsdage før den studerende påbegynder sin praktik. Der kan ske ændringer i arbejdsplanen, men kun når det er rettidigt varslet, eller ved den studerendes samtykke. 13

14 Angivelse af relevant litteratur: Den studerende forventes at erhverve sig viden om 0-3 åriges generelle psykiske og fysiske udvikling. Vi stiller krav om, at den studerende læser Dagtilbuddets Lokale Udviklingsplan. Vi stiller krav om, at den studerende læser vores ret omfattende medarbejderpjece, som bl.a. indeholder vores politikker og en kulturbeskrivelse om huset. De nuværende vejledere anser bøgerne Når små børn mødes af Gunvor Løkken og Ka' selv -vil selv af Grethe Kragh-Müller som bøger, der giver en værdifuld indføring og indsigt i en del af det liv, der udspiller sig mellem børn i 0-3 års alderen. Derudover vil der løbende kunne henvises og opfordres til læsning af relevant litteratur, der imødekommer den studerendes behov og interesser. Organisering af praktikvejledning: Hvordan og hvornår gives der vejledning? Der gives vejledning halvanden time om ugen med både primærvejleder eller andet pædagogisk personale i institutionen og i dagtilbuddet. Vejledningstimerne betragtes som et refleksionrum, der har til hensigt at øge både den studerendes og den vejledendes refleksion over den specifikke daglige praksis samt refleksion over mere overordnede og generelle pædagogfaglige udfordringer. Den studerende vil kunne forvente at andre pædagoger end primærvejlederen samt den pædagogiske leder vil forestå nogle af vejledningstimerne. Dette har vi valgt at gøre for at udnytte, at vi i huset har forskellige kompetencer og forhold, vi er særligt optaget af, og for at gøre det til et fællesanliggende i hele huset, at vi har studerende. Derudover vil der af Dagtilbudslederen blive indkaldt til fælles vejledning for de studerende fra de tre afdelinger. 14

15 Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution: (herunder en kort beskrivelse af hvordan institutionen forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet) Skulle der opstå problemstillinger i løbet af den studerendes praktik, som ikke synes mulige at løse internt mellem den studerende og institutionen, vil Vuggestuen tage kontakt til uddannelsesinstitutionen. Herefter vil Vuggestuen tage initiativ til et møde i Vuggestuen, hvor den studerende, vejlederen, den pædagogiske leder og en repræsentant fra uddannelsesinstitutionen deltager. 15

16 Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen 14.stk. 2 formulerer en uddannelsesplan for de 3 praktikperioder i overensstemmelse med bilag 7 og 8 i bekendtgørelsen. Bilag 7 indeholder dels faglige kompetencemål og dels centrale kundskabs og færdighedsområder (CKF ere), som de studerende skal leve op til i de 3 praktikperioder. De faglige kompetencemål er det, som den studerende skal kunne, når praktikperioden er afsluttet. CKF erne indeholder områder, som de studerende skal opnå indsigt i og erhverve sig færdigheder indenfor i løbet af de 3 praktikperioder. Til hver periode er knyttet et særligt fokusområde, der medvirker til at synliggøre progressionen i praktikuddannelsen. Uddannelsesplan 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Faglige kompetencemål for 2. praktikperiode, jf. bilag 7: Målet for 2. praktikperiode er, at den studerende kan a) indgå i og bidrage til tilrettelæggelsen og organiseringen af det daglige pædagogiske arbejde, b) deltage i udviklings- og forandringsprocesser, c) planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere pædagogiske processer, d) dokumentere og formidle pædagogisk praksis og e) begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen og praktikstedets praksis. Vi sætter en ære i at give den studerende en grundig indføring i husets praktiske og pædagogiske gøremål. Vi giver plads til, at den studerende prøver sig selv af og også får plads til at gøre sig sine egne erfaringer uden altid at blive vejledt på forhånd. Vi betragter vejledningen som noget, der kan foregå løbende af alle pædagoger og ikke kun som noget, der sker på den ugentlige vejledningstime af primærvejlederen. Den studerendes mødeplan bliver tilrettelagt, så der er mulighed for at følge den nærmeste vejleder så meget, som det er muligt, og derved skabe gode betingelser for at deltage i den daglige planlægning og gennemførelse af de pædagogiske processer. Dermed giver det også vejlederen gode muligheder for at iagttage den studerendes praksis og have fælles oplevelser, der kan gøres til genstand for refleksion på vejledningsmøderne. Derudover opfordrer vi den studerende til at anvende praksisfortællinger og videokamera som redskab til iagttagelse af og refleksion 16

17 over både børn, kollegaers og egen ageren i forskellige situationer. Til hvert personalemøde har den studerende sit eget punkt på dagsordenen, hvor der forventes, at den studerende informerer om sine oplevelser og refleksioner. Den studerende har mulighed for at komme med indlæg i vores nyhedsbrev, der udkommer ca. 6 gange om året. Som indikatorer for, at den studerende lever op til kompetencemålene for praktikken, stiller vi krav om, at: Den studerende tager ansvar for egen uddannelse og læring og kommer forberedt til vejledning. Den studerende betragter sin arbejdsuge som en 37 timers stilling, hvoraf 32,5 timer foregår i vuggestuen. Den studerende har styr på den del af seminariets studieordning, der omhandler praktikken. Den studerende arbejder målbevidst for at indfri de gældende faglige kompetencemål og de centrale kundskabs- og færdighedsmål, der stilles for praktikperioden. Den studerende udviser vilje til og bliver i stand til at tage initiativ og medansvar for den daglige pædagogiske praksis i vuggestuen. Den studerende argumenterer for, planlægger, gennemfører og evaluerer et pædagogisk forløb, der dokumenteres for forældre og personale. Den studerende laver praksisfortællinger og gør dem til genstand for refleksion med det pædagogiske personale. Den studerende udviser fleksibilitet og samarbejdsevne. Den studerende agerer respektfuldt over for børn, forældre og kollegaer, og accepterer, at der i huset er mange forskellige værdier og levevilkår repræsenteret. Den studerende er loyal overfor fælles 17

18 beslutninger. Den studerende reflekterer over egen og andres pædagogiske praksis og går i dialog med personalet om refleksionerne. Den studerende udviser villighed til at modtage og give konstruktiv kritik. Den studerende evner at reflektere over egne handlinger og forholde sig til egne tanker, hvorfor tankerne opstår, og hvad den studerende tænker om tankerne. Den studerende deltager aktivt i de møder og arrangementer, der afholdes i vuggestuen og i dagtilbuds regi. Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder for 2. praktikperiode, jf. bilag 7: (se også de fælles CKF er for alle 3 praktikperioder under praktikperiode 1). 2. praktikperiode: Den pædagogiske institution: a) Pædagogisk praksis som samfundsmæssig institution og offentligt anliggende. F.eks. Hvilken betydning har det for brugerne og personalet, at institutionen er et offentligt anliggende, og hvordan påvirker det det pædagogiske arbejde i institutionen? b) Institutionel omsorg, opdragelse og udvikling. F.eks. Hvordan kommer ovenstående begreber til udtryk i den pædagogiske praksis? Hvor ligger udfordringerne i forhold til håndtering af begreberne? c) Institutionaliseringens betydning for brugere og udøvere af pædagogisk praksis i lyset af de kulturelle a) Vi er underlagt nogle fysiske, politiske og økonomiske rammer, som gør, at vi ofte står i situationer, hvor vi synes, vi gerne ville gøre noget mere eller noget andet, end vi reelt har mulighed for. Det er enhver nutidig institutions udfordring: At få det optimale ud af de krav, vi stilles, og de ressourcer, vi har til rådighed. Den udfordring ønsker vi at forholde os til på en måde, så vi fokuserer på det, vi så får ud af de muligheder, vi har til rådighed, frem for de begrænsninger, det giver. Vi betragter os selv som det første led i det offentlige pasnings- og uddannelsessystem. Det betyder, at vi betragter det som en del af vores opgave at forberede børnene så godt som muligt på det, de skal møde i børnehave. Samtidig kæmper vi for at vuggestuetiden skal have sin egenværdi og være mere end blot en forberedelse til det næste skridt, børnene skal tage i det offentlige system. Vuggestuen skal være et sted, hvor man må have lov at være og udvikle sig i det tempo, det enkelte barn har potentiale til. Det er den enkelte dag og nogle gange det enkelte magiske øjeblik, der er værdifuldt. Vi ønsker at turde at være i nuet uden altid at være på vej videre. 18

19 og samfundsmæssige vilkår. F.eks. Hvordan påvirker de kulturelle og samfundsmæssige vilkår institutionen, og hvordan påvirker det brugere og udøvere af den pædagogiske praksis? d) Praktikstedets organisation, kultur og ledelse. F.eks. Hvordan organiseres det pædagogiske arbejde i institutionen? Hvad kendetegner kulturen i institutionen? Hvordan arbejdes der med ledelse i institutionen? e) Internt og eksternt samarbejde. F.eks. Hvad kendetegner det interne samarbejde i institutionen? Hvilken indflydelse har samarbejdet for brugergruppen? Hvem samarbejdes der med eksternt? Hvad kendetegner det eksterne samarbejde? Hvilken indflydelse har det for udførelsen af det pædagogiske arbejde? f) Magt og etik i den institutionelle ramme. F.eks. Hvilken indflydelse har det for relationen mellem bruger og pædagogisk personale, at magten foregår i en institutionel ramme? Hvilke etiske overvejelser gøres i den forbindelse? b) Den institutionelle omsorg består i, at vi står i en professionel og ikke privat relation til børn og forældre. Det betyder, at vi er forpligtede til at tilbyde børn og forældre det samme, men ikke nødvendigvis behandle dem ens. Vi betragter os som voksne, der har et medansvar for børnenes udvikling. Uanset hvordan man har det med ordet opdragelse, så ved vi, at vi påvirker børnene, deres opførsel og deres selvopfattelse ved at vejlede dem i, at agere på en måde, vi vurderer som hensigtsmæssig. Deri ligger en udfordring. Vi bruger os selv som redskab med, hvad vi har med i bagagen af viden og livserfaring. Det kræver selvindsigt, selvudvikling og stiller krav til refleksioner over egen og andres praksis, at anvende den bagage, så den skaber udvikling. Samtidig kræver det evig videreuddannelse. c) Som institutionspersonale har vi gennem de sidste år flere gange følt os udfordrede til det yderste. Vi står i et dilemma med politiske krav om udvikling på den ene side og krav om større effektivitet på den anden, uden at der er blevet tilført ressourcer. Som institution kræver det, at vi er gode til at omstille os, justere den ydelse, vi leverer, så den er i overensstemmelse med de ressourcer, vi har til rådighed og den pædagogiske kerneydelse. I samarbejdet med forældre kræver det en tydelig kommunikation om, hvad vi kan og ikke kan tilbyde, og en vedvarende afstemning af forventninger personale og forældre imellem. Vi er som kommunal institution underlagt politiske tiltag, som vi på trods af vores antipati bundet på pædagogiske frustrationer, er nødt til at leve under, hvilket kan give spændinger mellem forældre som brugere og os som systemets synlige ansigter. Vi har, i disse også kaldet ansigt til 19

20 ansigt relationer, brug for kompetencer til at kunne argumentere for og dokumentere, at det vi går og laver lever op til det, vi skal yde. Assertion anerkendende tilgang konflikthåndtering, kollegial supervision, dygtiggørelse indenfor brug af I.T., skriftlig kommunikation er blevet store udviklingsområder indenfor det sidste årti. Markedsgørelsen af institutionerne - med krav om først virksomhedsplaner, senere udviklingsplaner, læreplaner, brugertilfredshedsundersøgelser - har været en udfordring for den pædagogiske profession. Mange andre udfordringer kunne nævnes. Pædagogerne har måttet lære at prioritere, at være innovative og omstillingsparate. Hvis man i forhold til anerkendende tilgang siger: Anerkendelse er også at udfordre, så må det siges, at vi på denne måde som profession har fået megen anerkendelse indenfor de sidste år. d) Vi er som en af de seks afdelinger i Risskov Dagtilbud underlagt de rammer som vores fælles udviklingsplan har afstukket. Heri er formuleret værdier og læreplanstemaer som vi henholdsvis skal efterleve og arbejde ud fra. Derudover har dagtilbudslederen i samarbejde med afdelingernes pædagogiske ledere afstukket de økonomiske rammer, som vi skal arbejde indenfor. I afdelingen er det den pædagogiske leder der, på pædagog og personalemøder og i hverdagen, i samarbejde med pædagogerne afstikker de pædagogiske rammer, der ønskes at arbejdes med på stuerne og på tværs i huset. Vi er opdelt på tre stuer, og det er her pædagogerne, der i samarbejde med pædagogmedhjælperne har ansvaret for at den enkelte dag tilrettelægges, og hvordan beslutningerne føres ud i livet. 20

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. Organisationen for voksne

Læs mere

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder/Broparken: Daglig

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra. august 2007.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse For SFO Børneboligen

Praktikstedsbeskrivelse For SFO Børneboligen Praktikstedsbeskrivelse For SFO Børneboligen 1 Beskrivelse af praktikstedet: Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og By: Hoved tlf.nr.: Lokal tlf.nr.: Fanummer Institutionens

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven Praktikstedsbeskrivelse for Børnehaven 1 Beskrivelse af praktikstedet: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og by: Hoved tlf.nr.: Institutionens E-Mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder:

Læs mere

Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder

Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen 14.stk. 2 formulerer en uddannelsesplan for de 3 praktikperioder i overensstemmelse med bilag 7 og 8 i bekendtgørelsen. Bilag

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Børnehaven Tirsdalen

Børnehaven Tirsdalen Børnehaven Tirsdalen Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Institution Dagnæs: Børnehuset Egehøjen Strandkærvej 38 A-B 8700 Horsens

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Institution Dagnæs: Børnehuset Egehøjen Strandkærvej 38 A-B 8700 Horsens Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Institution

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Leder: Jørgen Madsen Institutionsbeskrivelse: Vi er en spændende, aldersintegreret

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra. august 2007.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven Praktikstedsbeskrivelse for Børnehaven Udarbejdet januar 2010 Beskrivelse af praktikstedet: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og by: Hoved tlf.nr.: Institutionens E-Mail:

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse , Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Lis Grønning Ja

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Lis Grønning Ja Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikbeskrivelse for Troldehøjen Silkeborg

Praktikbeskrivelse for Troldehøjen Silkeborg Praktikbeskrivelse for Troldehøjen Silkeborg Institutionstype/ foranstaltning: Antal børn / unge / voksne Antal stuer / afdelinger Troldehøjen er en af Daginstitutionen Virklunds 2 dagtilbud. Troldehøjen

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1.

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. August 2007 Generel info om praktikstedet/tilknytningsinstitution Beskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By:

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni.

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni. Praktikuddannelse o Organisering og indhold Praktikkoordinator Ole Tophøj Bork oltb@ucl.dk Praktikkoordinator Lone Tang Jørgensen lotj@ucl.dk Praktikuddannelsen tilrettelægges med ulønnet praktik i 1.

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Handicap Basis - Bjerringbro

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Handicap Basis - Bjerringbro Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Handicap Basis - Bjerringbro Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Privat

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Privat Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Skema til ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN. 80 børn 4 stuer

Skema til ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN. 80 børn 4 stuer Skema til ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Institutionstype/ foranstaltning Antal børn /

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Vuggestuen Ny Vimmerby

Vuggestuen Ny Vimmerby Praktikstedsbeskrivelse Vuggestuen Ny Vimmerby 2013 Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1.

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. August 2007 Generel info om praktikstedet/tilknytningsinstitution Beskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Praktikstedets

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Trækronerne Vejledalen 3-5 2635

Læs mere

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf.dk.

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf.dk. SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) jf. ny Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Vejledning til skabelonen Skabelonen er opdelt i tre hovedafsnit: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan Særlige

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål,

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. BHU. Blæksprutten Rypehusene

Læs mere

Birkehuset Demensdaghjem Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken

Birkehuset Demensdaghjem Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken Birkehuset Demensdaghjem Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken (6. semester) I mindst halvdelen af tiden skal den studerende i den tredje praktikperiode arbejde med et af nedenstående specialiseringsområder:

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan. 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Uddannelsesmål:

BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan. 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Uddannelsesmål: BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Faglige kompetencemål for 2. praktikperiode, jf. bilag 7: Uddannelsesmål: Målet for 2. praktikperiode

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Lund Børnehus

Praktikstedsbeskrivelse for Lund Børnehus Praktikstedsbeskrivelse for Lund Børnehus Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar. Temadag om praktikken Den 20. juni 2011

Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar. Temadag om praktikken Den 20. juni 2011 Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar Temadag om praktikken Den 20. juni 2011 Den organisatoriske ramme Uddannelsesbekendtgørelsen 13: Praktikkens omfang og længde 14: Praktikstedets

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 27. september 2010 Udfyldt af praktikstedet den: Revideret den: Beskrivelse af

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. For. Børnehaven Baunehaven en del af Landsbyordningen Ejer Bavnehøj.

Praktikstedsbeskrivelse. For. Børnehaven Baunehaven en del af Landsbyordningen Ejer Bavnehøj. Praktikstedsbeskrivelse For Børnehaven Baunehaven en del af Landsbyordningen Ejer Bavnehøj. Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplanerne placeres efter gældende praksis på det enkelte uddannelsessted

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Pædagogisk assistentuddannelse PAU Daginstitution Højvang 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn Hoved tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

SKEMA TIL ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN. Pr. 1.5.2013: 1 husassistent. X Pædagoguddannelse: Praktikvejlederuddannelse

SKEMA TIL ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN. Pr. 1.5.2013: 1 husassistent. X Pædagoguddannelse: Praktikvejlederuddannelse SKEMA TIL ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN Institutionstype/ foranstaltning: Dagtilbud for voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Antal børn / unge / voksne Antal stuer / afdelinger

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere